KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ'IN SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK DURUMU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 599 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ'IN SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK DURUMU (1894-1907)"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ'IN SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK DURUMU ( ) Dr. Mehmet Karataş* İktidarlar, hukukla, hukuka başvurarak teşkilatlanır. Hukuk iktidarı teşkilatlandırırken aynı zamanda onu müesseseleştirir. Yani fert olarak yönetenlerin hayatlarını aşan bir devamlılık sağlar. Adalet müessesesi devleti meydana getiren müesseselerin kilit noktasını teşkil etmektedir. Bu teorik anlayış pratik hayata da yansıtılmıştır. Osmanlı Devleti her şeyden önce bir hukuk devletidir. Şer'î hukuku devletin temeli olarak kabul eden Osmanlı yöneticileri kendi örf ve adetlerinden hareketle bu hukuku geliştirmiş ve yeni kanunlar ortaya koymuştur. İşte bu hukukun uygulanması için bütün Osmanlı ülkesi adli bir birim olan ve kaza denen kadılıklara ayrılmıştı. Her kazanın başında bir kadı bulunmaktaydı. Bu kadıların tutturmuş oldukları defterlere mahkeme kayıtları (Şer'iye Sicilleri) denmektedir. Bu kayıtlar zengin muhtevasıyla tarihimizin en önemli kaynaklarından biridir. Kadı veya yerine görevlendirdiği naibin mahkemede verdiği kararlar, devlet merkezinden gönderilen emir ve fermanların suretleri ile dönemin iktisadi, idari, hukuki ve sosyal yönlerini aydınlatacak belgeler, bu kayıtlarda bulunmaktadır. Sayıları on binleri bulan ve tarihimizin adeta bir aynası olan bu kayıtların ışığı altında yazılacak olan tarihimiz -bilhassa şehir tarihlerimiz- bugünkü durumundan çok daha mükemmel olacaktır. Bu çalışmada Maraş Şer'iye Mahkemesinde tutulan kayıtlar esas alınarak Maraş'ın sosyokültürel ve ekonomik durumu üzerinde durulacaktır. 1. Maraş'ın sosyal durumu 1.1. Maraş'ta Dinî ve Sosyal Yapılar Camiler ve mescidler 1324 tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi'nden Maraş'ta 30 cami ve 16 mescit bulunduğu anlaşılmaktadır. 1 Maraş Mahkeme Kayıtlarında bu cami ve mescitlerin çoğunun ismi geçmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Alaüddevle Cami'-i Kebiri, 2 Sır Veli Cami'-i Şerifi 3, Şekerli Cami'-i Şerifi 4, Teymurcu Paşa Cami'-i Şerifi 5, Nakıb Cami'-i Şerifi 6, Restebaiye Mahallesi Cami'-i şerifi 7, Küçük Çavûşlu Cami'-i Şerifi 8, Çavûşlu Mahallesi Bayezid Cami'-i Şerifi 9, Gargaciyan Mahallesi Cami'-i Şerifi 10, Kulağı kurtlu Mahallesi Cami'-i Şerifi", Divanlı Mahallesi Cami'-i Şerifi 12, Adliye Mescidi Şerifi 13, * K.S.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi 1 HalepVilâyeti Salnamesi (M. 1324), s Numaralı Maraş Şer'iye Sicili, Belge No: 343. 'B.N B.N B.N h B.N B.N. 322, B.N B.N B.N B.N B.N. 270.

2 600 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Çınarlı Cami'-i Şerifi, Bayındırlı Cami'-i Şerifi 14, Kara şatır Cami'i, Seyyid Ali Bey Cami'i, Akçakoyunlu Cami'i, Devecili Cami'i, Bayezid Cami'i, Şeyh Müslüm Cami'i, Arasa Cami'i, Hacı Abdullah Bey Cami'i 15, Kaya başı Cami'i, Alemli Cami'i 16, Keşfi Efendi Cami'i, Gani Yusuf-zâde Ahmed Paşa Cami'i, İklime Hatun Cami'i Künbed Cami'i, Kadı Muslihuddin Cami'i 17, Timur Paşa Cami-i ve Ayaklıca oluk camileridir Medreseler 1324 tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi'nde Maraş'ta 50 medrese olduğu kayıtlıdır. 19 Maraş Mahkeme Kayıtlarında bu medreselerden bazılarının ismi geçmektedir. 234 Numaralı Maraş Mahkeme Kaydında bunların dördünün adı geçmektedir. Bunlar: Şiralı Medrese, Şekerli Medresesi, Bayezid Medresesi ve Nebeviyye İmareti Medresesidir. 321 numaralı belgedeki vakfiyede bir dükkânın gelirinin tamir masrafından arda kalan kısmının Şiralı Medresesi müderrislerine verilmesi şart koşulmuştur. 325 numaralı belgede ise vakfedilen bir dükkânın gelirinin Şekerli Medresesi Müderrisi Eş-Şeyh EI-Hac Süleyman Efendiye verilmesinden bahsedilmiştir. 305 numaralı belgede Çavuşlu Mahallesi sakinlerinden Küçük İmamzâde Hacı Mustafa Efendi mütevellisi olduğu Çavûşlu Mahallesindeki Bayezid-zâde Hacı Abdullah Beğ'in bina ve ihya eylediği Cami'-i Şerif ve Medrese evkafına ait her bir husus için Etmekci Mahallesi sakinlerinden Sabsız-zâde Hacı Efendiyi vekil ta'yin ettiğinden bahsedilmektedir. 269 numaralı belgede ise İmaret-i Nebeviyye Duagu'luk cihetinin Nuh Efendi-zâde Hacı Ahmed Efendi uhdesine verildiğinden bahsedilmektedir. 102 numaralı belgede Cami-i Kebir ve Bağdadiye Medresesi nolu belgede ise Taş Medresenin 2I adı geçmektedir. 231 Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'ında Kanadıkırık-zâde Ökkeş Efendi Medresesinin ismi geçmektedir tarihli Halep Vilâyeti Salnamesi.'ine göre Maraş'ta bir Ma'arif Komisyonu olduğu ve reisinin de naib olduğu kayıtlıdır. Bu komisyon Tahrirat Müdürü, Müftü Efendi ve Müddei- Umum mu'avini ile birlikte üç kişilik değişmeyen ve üç kişilik de değişen azalarla birlikte toplam yedi kişiden oluşmaktadır. Bu komisyon şehrin ma'arif işlerini düzene koymaktadır. Bu tarihlerde Maraş'ta bir adet Mülkiye İdadisi (öğrenci sayısı 120) bir adet İdadi mektebi, on adet İbtida mektebi, yirmi adet İslâm mahalle mektebi iki adet kolej ve 15 Hiristiyan mektebi olduğu görülmektedir civarında talebenin eğitim gördüğü Maraş medreseleri 1910'lu yıllarda kapanmıştır Tekke ve Zaviyeler 1324 tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi'nde Maraş'ta bir Mevlevi Tekkesi olduğu ıs B.N Lutfiye KÜÇÜKÖNDER, 231. Numaralı Maraş Şer'iye Sicili H M Değerlendirme ve Transkripsiyon, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahraman Maraş s.44. Ökkeş RAMAZANOĞLU, 234. Numarali Şer'iye Sicili H M Değerlendirme ve Transkripsiyon, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahraman Maraş s47,48. Halil AYGAN,, 235. Numarali Şer'iye Sicili, Yüksek Lisans Tezi, Kahraman Maraş s. 22. Resul KESENCELİ, 231. Numarali Şer'iye Sicili H. 1315, M Değerlendirme ve Transkripsiyon, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahraman Maraş s.52. Adil AKBEN, 234. Numarali Şer'iye Sicili H M Değerlendirme ve Transkripsiyon, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahraman Maraş s Halep Vilâyeti Salnamesi (H. 1324), s Şevki KARABEKİROĞLU, 234. Numarali Şer'iye Sicili H M Değerlendirme ve Transkripsiyon, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahraman Maraş sl Adil AKBEN, a.g.tez, s.44. KÜÇÜKÖNDER, a.g.tez, s RAMAZANOĞLU, a.g.tez, s.48, Besim Atalay, Maraş Tarihi ve Coğrafyası, İstanbul,1339, s. 154.

3 ' " ' t KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 601 belirtilmektedir Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'nda bununla birlikte Minber Zaviyesi de geçmektedir Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'ında Yemen Baba Tekkesinden 27 bahsedilmektedir. l.lavakıflar Alaüddevle vakfı: Bu vakıfla ilgili geniş bilgiler vardır. Cami-i kebîr denilen şimdiki Ulu Camie vakfedilen dükkân, değirmen, işyerleri ve emlâk tek tek zikredilmekte ve buradaki ifadelerden de bu cami etrafında bulunan iş yerlerinin genellikle buranın vakfı oluğu anlaşılmaktadır. Bugün şehrin dokusu değiştiğinden bahsi geçen yerlerin çoğu, özel mülkiyete geçmesi mümkün olamasa da özel şahısların elindedir Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'ndaki tespit edilen vakıfların çoğu evladiyelik vakıflardır. Camilerin bakım, onarım vb. ihtiyaçlarını karşılamak için hepsinin vakfiyeleri mevcuttur. Bahsedilen Mahkeme Kaydında geçen vakıf adları şunlardır. Kıraç vakfı Değirmen vakfı, Kabahan vakfı, Tuzhan vakfı, Çarşı-ı kebîr vakfı Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'nda geçen vakıflar: Höyük Kürtül Cami'i vakfı, Gani Yusuf-zâde Ahmed Camii vakfı, Alaüddevle vakfı, Alaüddevle Bey evkafının İmaret-i Nebeviye vakfı Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'nda geçen vakıflar: Bayezid cami-i vakfı, Kalender Çelebi (Paşa) Vakfı, Devecili Camii vakfı, Hatip-zâde vakfı Kiliseler 1324 tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi'nde Maraş'ta dört Ermeni, üç Protestan ve iki Katolik Kilisesi olmak üzere dokuz kilise bulunduğu belirtilmektedir Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'nın 321. belgesinde Katolik Kilisesi'nin ismi geçmektedir. 33 Yine Abarabaşı Kilisesinden de bahsedilmektedir. Kiliseler Hıristiyanların hayatında önemli yer tutmaktadır. Hatta mali kayıtlarda, vasiyetlerin muhafazasında Kilise Murahhashanesi önemli iş görmekte, ihtilaf zuhurunda bu kilisedeki kayıtlar esas alınmaktadır Sosyal Tesisler 1324 tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi'nde Maraş'ta toplam 1615 dükkân, 41 fırın, 45 çeşme, 12 hamam, 110 değirmen, 3 eczane, 2 ma'sere, 13 han, 2 imarethane, 1 otel, 6 karakolhane ve 1 askerî hastane olduğu kaydedilmektedir Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'nda da Çıkrıkçı çarşısından, 36 İmaret-i Nebeviyeden, 37 ma'sere 38, değirmenden 39 Alacacı çarşısı, Attar çarşısı, 25 Halep Vilâyeti Salnamesi ( H ), s B.N. 265, KÜÇÜKÖNDER, a.g.tez, s KARABEKİROĞLU, a.g.tez,, s AYGAN,, a.g.tez, s.22, KESENCELİ.a.g.tez, s RAMAZANOĞLU, a.g.tez, s Halep Vilâyeti Salnamesi (H.1324), s B.N KARABEKİROĞLU, a.g.tez, s Halep Vilâyeti Salnamesi (H.1324), s B.N B.N. 269.

4 602 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Mazman çarşısı, Kazgancı çarşısı, Köğüşker çarşısı, Kabaoğlı hanı, Haşur hanı, Papuccu çarşısı, Büyük han (Kuyucakta) ve Tuz hanından (Belediye çarşısında) 40 bahsedilmektedir Maraş'ta sosyal hayat Müslim ve gayrimüslim münasebetleri Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, asırlar boyunca birçok millete ve farklı dinlere ve mezheplere mensup birçok topluluğu hakimiyeti altında onları; millî, dinî, mezhebî ve Örfî yönlerine dokunmadan yaşamalarını temin etmiştir. Osmanlı Devleti - aksine görüşler olmasına rağmen - Şer'î bir devlet olduğundan Şeriatın gayrimüslimlere verdiği bütün hakları kendi gayrimüslim vatandaşlarına vermiştir. İşte bu yüzden Osmanlı Devleti'nin her yerinde olduğu gibi Maraş'ta da Müslümanlarla gayrimüslimler beraber yaşamaktaydı. Hatta Ermeniler, Türklerden çok etkilenmiş ve bunun neticesinde Gül, Şahin, Murat vb. Türk isimleri kullanmışlardır. Osmanlı Devleti içinde her türlü ticareti serbestçe yapabiliyorlardı. Hatta denebilir ki devletin ticarî işleri bunların elinde idi. 41 Maraş'ta gayrimüslim olarak, Ermeniler, çok az sayıda Rum, Protestan, Latin, Katolik ve Yahudi yaşamaktaydı. 42 Mahkeme Kayıtlarında geçen birçok belgede bu milletlerden bahsedilmektedir. Köy ve kasabalarda yaşayan Ermeniler daha çok çiftçilik, el sanatları ve küçük ticaretle uğraşıyorlardı. Şehirlerde yaşayan Ermeniler ise iç ticaret, dış ticaret, kuyumculuk, bankerlik, mültezimlik gibi ekonomik ve malî işlerle uğraşıyorlardı. Askere de alınmadıklarından devamlı kendi işleriyle uğraşma imkânları vardı. 43 Ermeniler Tanzimat reformlarıyla bir yandan bütün gayrimüslimlere tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanırken, öbür taraftan da reformların uygulanmasında Türklerin veya devletin en yakın yardımcısı durumuna geldiklerinden, Rumlara güvenini yitiren Osmanlı Devleti İstanbul'da ve diğer vilâyetlerde devletin en üst makamlarını Avrupa'da okumuş ve yabancı dil bilen Ermenilere tevdi etmekte bir mahzur görmemiştir Islahat Fermanından sonra Ermenilerden devletin 1.sınıf hizmetleri olan vali, genel vali, müfettiş hatta nazır bile tayin edilmiştir tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi'nden ve 234 Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'nda Maraş'ta da gayrimüslimlerin bilhassa Ermenilerin birçok devlet dairesinde memur ve amir olarak çalıştıkları görülmektedir. 46 Bu tarihlerde gayrimüslimler Müslümanların engin hoşgörüleri sayesinde emniyet ve huzur içinde yaşamışlardır. Daha önce de belirtildiği gibi Maraş gibi küçük bir yerde 9 kiliseleri ve kendilerine ait mektepleri olmuştur. Protestan misyonerlerin, Rusya, Fransa ve İngiltere'nin kışkırtmaları neticesinde Ermeniler Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Maraş ve çevresinde de ayaklanmışlardır tarihleri arasında toplam 30 isyan çıkmıştır isyanının Anadolu'daki yankıları büyük olmuş, Maraş ve Antep dahil Müslümanlar arasında büyük infial uyandırmış, ancak II. Abdulhamid Han'ın yerinde ve zamanında almış olduğu önlemler sayesinde olay daha büyümeden yatıştırılmıştır. 47 Bunun üzerine Avrupa devletleri Ermenileri Türkler aleyhine kışkırtmak için sinsice yeni 38 B.N B.N RAMAZANOĞLU, a.g.tez,; s AYGAN, a.g.tez s Halep Vilâyeti Salnamesi ( H.1324), s Enver Ziya Karal,Osmanlı Tarihi, VIII., Ankara 1988, s Bayram Kodaman, Şark Meselesi Işığı Altında Sultan II. Abduhamid'in Doğu Anadolu Politası, İstanbul, 1983 s Karal, a.g.e., s Halep Vilâyeti Salnamesi (H. 1324), s RAMAZANOĞLU, a.g.tez, s.52.

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 603 planlar hazırlamaya başlamışlardır yılında Paris'te toplanan Ermeni Komiteleri "her ne şekilde olursa olsun Adana ve Maraş çevresinde istiklâl ve bağımsızlık elde etmeye karar vermişlerdir. Bu kararda Akdenize inmek ve nüfuzunu güçlendirmek isteyen Rusların rolü büyüktür. 48 Bağımsız Ermeni Devletinin kurulmaya çalışıldığı bu dönemlerde bile Mahkeme Kayıtlarından anlaşıldığı üzere Müslümanlarla gayrimüslimler özellikle Ermeniler arasında öldürme, yaralama, gasp ve hırsızlık gibi huzuru bozacak davalara ve bu davalara ait vekâletnamelere nadir rastlanması dikkate değer. Hatta 234 Numaralı Maraş Mahkeme Kaydı'nın 221 ve 368 nolu belgelerinde üzerinde durulmaya değer şöyle iki dava geçmiştir. Önemine binaen bu belgelerin transkripsiyonunu vermekte fayda görüyorum. 1-Ma'ruz-u Da'ileridir Medine-i Maraş'in Zimmiyan Mahallesi mütemekkinlerinden ve teb'a-i devlet-i âliyyenin Katolik Milletinden Zeytunoğlı Bedros Veled-i Serkis Veled-i Panus ve Karacaoğlu Minyas Veled-i Ağob Veled-i Minyas ve Zeytunluoğlu Şükrü Veled-i Bedros Veled-i Serkis ve Kocaoğlanoğlu Karabet Veled-i Haço Veled-i Mığırdıç Veled-i Haço Veled-i Mığırdıç ve Tekelioğlu Minyas Veled-i Serkis Veled-i Atam'dan her biri medine-i mezkûre mahkeme-i Şer'iyesinde ma'kud meclis-i Şer'-i şerîf-i enverde medine-i mezkûrenin Şaziye Mahallesi mütemekkinlerinden ve zürra' sınıfından Köroğlu Hüseyin ve Ömer ve ebnan Mehmed Bin Hüseyin muvacehelerinde biz orakçı sınıfından olduğumuz cihetle bu senenin ilk hasat zamanında merkûman Maraşaltı mevkiinde bulunan mezru'ati arını birer birer gezib bunların biçmek ücretini yetmiş kırat hıntaya kesüb olvecihle tarafıma bi'r-rıza işe mübaşeret ederek ber-muceb-i akd mezkûr mezru'at-ı mezkûreyi tamamen biçüb merkumana teslim ettiğimiz halde mezkûr yetmiş kırat hıntadan ancak kırk kırat hıntayı bize teslim mütebaki otuz kıratını vermekten imtina' eder olmalarıyla ücret-i mütebakiyeyi, mezbûre otuz kırat hıntayı aynen, müstehlik ise beher kıratı on ikişer kuruştan olmak üzere bedeli bize i'ta ve teslime merkumana tenbih olunması matlubumuzdur dediklerinde onlar dahi cevablarında muddeiyun-ı merkûmanın ber-vech-i meşrûh dava-yı mezkûrelerini ikrar ve itiraf etmişler ise de ancak mezru'at-ı mezkûrenin biçme ameliyatının derece-i külfetini kemâliyle bilmeyerek fazla bir fiyatla ücret takdir ettiklerini ve müddeiyûn-ı merkumunun ba'dehu vaki olan hizmetlerine mukabil kırk kırat hınta verib mütebakisini vermeyeceklerini bi'1-mudâfa'a beyan etmeleriyle müdde'a-aleyha merkûman erbâb-ı felâhat ve ziraatdan olub böyle sıfatlarına müteallik hususatdan mazeret-i kâmileleri olmaduğunun tahakkukuna binâen bu babda sümmet-tedârik sebk edeb müdâfa'aları şayan-ı iltifat görülmediğinden mucebince bedeli ücret-i mütebakiye-i mezkûre otuz kırat hıntayı vech-i muharrer üzere müddeiyûn-ı merkûman Bedros ve Minyas ve Şükrü ve Ohannis ve Karabet ve Minyas'a eda ve teslime müdde'a-aleyha Hüseyin ve Ömer'e tenbih olunduğı tescîl ve i'lam olundı. Tahriren fîyevmi't-tasi' ve'1-işrîn min şuhri'r-recebü'1-ferd li-senetin selâse ve'1-işrîn ve selâse mie ve elf. 9 Receb Mühür. 49 Belgeden anlaşıldığına göre Maraşaltı mevkiinde Hüseyin ve Ömer adlarında iki Müslüman şahsın tarlasını biçmek üzere yetmiş kırat karşılığı gayrimüslim işçilerle anlaştıkları, ancak dört gayrimüslim işi bitirdikten sonra kendilerine kırk kıratı verilip otuz kıratı verilmeyince mahkemeye başvurdukları anlaşılmaktadır. Mahkeme tarafları dinledikten sonn. gayrimüslimleri haklı bulup onların lehine karar vermiş ve Hüseyin ve Ömer'i geriye kalan otuz kıratı ödemeye mahkûm etmiştir. Aynı yer. ' Hasan KARAKURT, 234. Numaralı Şer'iye Sicili H M Değerlendirme ve Transkripsiyon, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahraman Maraş s.52.

6 604 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 2- Ma'ruz-u Da'ileridir Medine-i Maraş'ın Hatuniye Mahallesi mütemekkinlerinden ve teb'a-i Devlet-i Aliyenin Ermeni Milletinden Dişcikaniyan Oseb Efendi veled-i Ağob veled-i Atam'ın vekil-i müseccel-i şer'isi medine-i mezkûrenin Alemli Mahallesi mütemekkinlerinden Avakyan Avadin Efendi veled-i Toros medine-i mezkûre Mahkeme-i Şer'iyesinde ma'kûd Meclis-i Şer'-i Şerif-i Enverde medine-i mezkûrenin Cığcığı Mahallesi sakinlerinden Hatice Hocazâde Hasan Efendi ibn-i Hacı Yahya Efendi ibn-i Hasan Efendi muvacehesinde medine-i mezkûrenin Arasa civarında vaki' tarafları müvekkilim Oseb Efendi'nin diğer kömbeci dükkânı ve Ayşe Hocazâde Hacı Hasan'ın boyacı dükkânı ve tarafeyni tarik-i amm ile mahdûd üç darabayı müştemil iki kıt'a dükkân müvekkilim Oseb Efendi'nin şiraen mülki olduğu halde hazır bi'1-mühakeme merkum Hasan Efendi üç yüz otuz üç sene-i Hicriyesinden beru müvekkilimin müstecirlerinden icar-ı zemin namıyla fuzuli ahz etmiş olduğu beş yüz yirmi beş kuruşun müvekkileme bi'l-izafe müma ileyh Hasan Efendi'den bi'1-istirdad yedime teslimini taleb ederim deyu da'va ve ol dahi cevabında dükkân-ı mahdûd-u mezkûrun arsası kadimen mahallemizde kâin Teymurcu Paşa Cami'-i Şerifinin arsa-i mevkûfesinden olub ol suretle cami'-i şerif-i mezkûrun mütevellileri tarafından beher sene Ramazan-ı Şerifde dükkân-ı mezkûrun umum icarından bir aylığa isabet eden mikdarı alınub cami'-i şerif-i mezkûra sarf edile gelmekte bulunduğu cihetle ben dahi haseb'üttevliye üç yüz on bir senesinden üç yüz yirmi senesine kadar senevi icar-ı zemin namıyla para almış ve üç seneden beru hâlâ bir para almadığım gibi senin merkûme tarafından almış olduğum icarı miktarına baliğ olduğunu bilemem. Şu halde ber vech-i meşrûh dükkân-ı mahdûd-u mezkûrun arsası ezmine-i mezkûreden beru vakf olub cami'-i şerif-i mezkûr mütevellileri canibinde ol vecihle dükkân-ı mezkûrdan icar-ı zemin namıyla mezkûr'ülmikdar para alınmış bulunduğundan vekil-i merkum Avadin Efendi'nin da'va-yı mezkûresinin bi'1-müdafaa reddini dermeyan eylemesi üzerine mezkûr dükkânın ol-vecihle vakfiyetine dair vakıfname ve bâ-berât-ı alişan misüllu elde bir gûna evrak-ı mu'tebere veya kuyûd-u resmiyeye müstenid olub olmadığını müddea aleyh mütevelli merkum Hasan Efendi'den lede's-sual şimdilik elde mevcud bir evrak-ı mu'tebere-i resmiye olmadığını ve Mahkeme-i Şer'iye ve Evkaf Sicillatında da bu babda bir kayıt ve muamele olub olmadığını bilmediğini söylemesiyle icra kılınan tahkikatda dükkân-ı mezkûrun vakfiyetine dair mahkeme sicillatında ve ne Evkaf İdaresinde bir kayıt ve işaret görülememekle müdafa'a-i vakı'a-i mezkûrenin bilâ delil kavl-i mücerredde kaldığı ve bununla beraber müddei merkum Oseb Efendi tarafından üç yüz sekiz sene-i Rumisi martı tarihiyle muvarrah beş sıra numaralı ve hududu paçacı Ramazan dükkânları ve tarik ile mahdûd ve sahib-i evveli Mehmed Ali b. Neccar Ali ve mutasarrıfı teb'a-i Devlet-i Aliyeden Oseb Efendi veled-i Ağob kuyudat ve tasrihatını havi ibraz olunan bir kıt'a Sened-i Hakanı medlûlunca da dükkân-ı mezkûr emlâk-ı sarfeden olduğu tahakkuk ve tebeyyün etmekle mucebince müddea aleyh mütevelli-i merkum Hasan Efendi dükkân-ı mahdûd-u mezkûr hakkında vakfiyet müdafaasıyla müddei Oseb Efendi muarazadan men'iyle evvelce icar-ı zemin namıyla fuzuli almış olduğu da'va olunan beş yüz yirmi beş kuruşda ikrar ile bi'i-ilzam merkum Oseb Efendi'ye iadesi lüzumunun tenbih olunduğu tescil ve i'lam olundi. Tahriren Fi'1-yevm'is-sâmin min Şehr-i Rebîülevvel li senetin erba'a ve işrîn ve selâse mie ve elf. 08 Rebîülevvel Mayıs 1906 Çarşamba. Belgeden anlaşıldığına göre dava bir Ermeni olan Dişnikciyan Oseb Efendi ile Teymurcu Paşa Cami'-i Şerifi mütevellisi olan Hatice Hoca-zâde Hasan Efendi arasında geçmektedir. Dava konusu, Dişcikaniyan Oseb Efendiye ait olan fakat Hatice Hoca-zâde Hasan Efendi tarafından Teymurcu Paşa Cami'-i Şerifi arsa-i mevkufesi olduğu iddia edilip icarı zemin namıyla bir para

7 i n i la! I KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 605 alınan ve üzerinde üç darabalı dükkân bulunan arsa ile ilgilidir. Mahkeme, Hatice Hoca-zâde Hasan Efendi kendi iddiasına yeterli delil getiremediği ve yapılan araştırma neticesinde bu arsanın Teymurcu Paşa Cami-i Şerifi vakfı olduğuna dair bir belge elde edilemediğinden Dişcikâciyan Oseb Efendi lehinde karar vermiştir. Osmanlı Devletinin son döneminde hem de dış tahriklere kapılıp bir çok yerde isyan eden Ermeni Milletinin fertleri lehinde hakkın hatırını her şeyin üstünde tutan İslâm mahkemelerinde verilen bu adil kararlar Müslümanların idarecisiyle ve halkıyla gayrimüslimlere karşı kin ve düşmanlık beslemediklerini göstermektedir. Hatta Mahkeme Kayıtlarındaki bazı belgelerde görüldüğü gibi davalarını takip ettirmek üzere Müslümanlar gayrimüslimlerden, gayrimüslimlerin de Müslümanlardan vekil tayin etmeleri Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki münasebetlerin gayet normal olduğunu göstermektedir Sosyal statü Mahkeme Kayıtlarındaki şahısların isimlerinin önünde yer alan unvan ve lakaplar halkın sosyal durumu hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Osmanlı Devletinde birçok millete, dine ve mezhebe mensup ayrı topluluklar bir arada yaşadığı gibi Maraş sancağında da durum böyleydi. Kayıtlarda Müslümanlardan bahsedilirken genellikle sakin, gayr-i Müslimlerden ise mütemekkin diye bahsedilir ve mensup olduğu millet ve mezhep belirtilmektedir. "Maraş'ın Hatuniye Mahallesi mütemekkinlerinden ve teb'a-i devlet-i aliyenin Ermeni Milletinden, Divanlı Mahallesinden ve Protestan Milletinden" vb. Şahıs isimleri zikredilirken Ermeni isimlerden önce "veled", Müslüman isimlerinden önce "ibn-i" kelimeleri kullanılmaktadır. Şahıs isimlerinin sonuna getirilen "Efendi" unvanı genellikle tahsil ve terbiye görmüş kimselere mahsus bir lakap olarak kullanılır. Müslüman din adamlarına "Efendi" dendiği gibi Hıristiyan din adamlarına da bu unvan verilmiştir. "Ağa" tabiri askerî birliklerde okuma yazma bilmeyen zabitler için kullanılırken, halk arasında nüfuz sahibi, ekonomik bakımdan belirli bir seviyenin üzerinde, büyük toprak sahibi ve ileri gelen kimseler için kullanılmıştır. Askerî sınıfa mensup olanlardan rütbeleri Yüzbaşı, Binbaşı, Kol ağası ve Miralay ile birlikte Beğ, Ağa ve Paşa unvanları kullanılmaktadır. İsimlerin başına getirilen "El-Hac" unvanı sahiplerinin hacca gittiğini bildirmektedir. Zamanın şartları icabı hacca gitmek zor olduğundan hac vazifesini yapanların toplum içerisinde belli bir saygınlıkları vardı. Mahkeme Kayıtlarında birçok "El-Hac" unvanlı şahıs ismine rastlanılmaktadır. 50 Adlarının başında belli bir tanıtıcı ibare olmayan şahıs ismine rastlanıldığı gibi genellikle mensup olduğu ve bugün şehrin eşrafından olduğu anlaşılan Bayezid-zâde, Kadı-zâde, Karabekiroğlu, Hırlakyan, Bilezikciyan vb. aile isimleri de geçmektedir. Halkın o dönemde kullandığı eşyalar ve bu eşyaların fiyatları, kullanan kişinin ekonomik ve sosyal statüsü ile doğrudan ilgilidir. Ekonomik gücü yüksek olan bir kişinin eşyaları malı mülkü fazla iken, ekonomik durumu düşük olanların ise daha azdır. Terekelerden gayrimüslimlerin ekonomik gücünün Müslümanlardan daha iyi olduğu anlaşılmaktadır Maraş'm nüfusu Maraş'ın nüfusuna ait ilk bilgiyi 1563 Tarihli Tahrir Defterinde görüyoruz. Bu defterde 42 mahallede 3050 Müslüman vergi nüfusu olduğu kayıtlıdır. Her vergi nüfusunun 5 kişilik bir aile olduğu düşünülürse Maraş'ın nüfusunun civarında olduğu tahmin edilebilir. Bu deftere göre Maraş'ta gayrimüslim olmadığı görülmektedir. 52 Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 53 Maraş'ta dere 50, B.N.316, AYGAN, a.g.tez, s Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, Maraş Tahrir Defteri (1563), Ankara 1988, s. XXXI.

8 606 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU ve tepeler üzerinde bağlı ve bahçeli, akarsuyu bol, kargir duvarlı, toprak damlı 10 bin ev bulunduğu belirtilmektedir tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi'nde Nüfus İdaresi kayıtlarından çıkarılan Maraş Kazasının Nüfus Cetveline göre toplam nüfus olarak belirtilmektedir. Nüfus dağılımı şöyledir: 54 İslam Ermeni Katolik Rum Katolik Protestan Lalın Yahudi Yabancı Yekûn Kadın Erkek Toplam i Maraş'ta ekonomik durum Vekâlet hüccetlerinde Müslümanlar arasındaki arazi davalarının çokluğundan Müslümanların daha çok ziraatla; gayrimüslimler arasında ise alacak, borç ve dükkân davalarının çoklukla bulunmasından onların daha çok ticaretle uğraştıkları anlaşılmaktadır tarihli Halep Vilâyeti Salnâmesi'nden Maraş'ta üzüm, zerdali, kiraz, vişne, elma, nar, incir, şeftali, armut, fıstık, zeytin, pirinç, buğday, arpa, ak darı, nohut, mısır, mercimek, pamuk, kök boya, meyan, susam ve menengiç yetiştirildiği ve ma'mulat-ı saraciye, aba, sahtiyan, alaca ve sair çarşaf, hamam takımları, pekmez ve envai şireler, Sivas, Kayseri, Adana, Harput ve daha başka vilâyetlere nakledilip satıldığı anlaşılmaktadır. 55 Tereke defterlerinde Maraş'ta buğday arpa, döğme, küşne, tarhana, mercimek, pirinç, nohut, kuru fasulye, ile pekmez, pestil, bastık, samsa, sucuk, kuru üzüm, kırma, çir, ceviz, zeytin turşusu, zeytin yağı, sirke turşusu, peynir gibi kışlık zahireler hazırlandığı dikkati çekmektedir. 56 Maraş'ta İzmir Şark Halı Kumpanyasının bir şubesi mevcut olup, yüz kadar tezgahı vardı. Burada 8-10 yaşlarındaki Hıristiyan kızları gündeliği iki kuruşa çalışmaktaydı. Burada dokunan halılar Avrupa ve Amerika'ya sevk olunmaktaydı. Bu durum o dönemde Maraş'ta Ekonomik durumun iyi olduğunu göstermektedir. 57 Maraş'ta bu sıralarda en iyi sanat dericiliktir. Dericilikle daha çok Müslümanlar uğraşmaktaydı. Maraş'ta 170 kadar debbağ ve 305 pabuççu dükkânı vardı. 58 Maraş'ta marangozluk da gelişmişti. Bu meslekle uğraşanlar daha çok Hıristiyanlardı. Müslüman marangozları daha çok külekçi denen esnaftan ibaretti. Ceviz ve çınardan Avrupa işi meşhur ve mütenevvi' masa, kanepe ve iskemleler yapılıyordu. 59 Kuyumculukla da Ermenilerin uğraştıklarını anlıyoruz. Maraş Mahkeme Kayıtlarında bir çok belgede bir çok Bilezikciyan ve Kuyumcuyan lakaplı Ermeni ismi geçmesi bunu ispat eder. Maraş'ta 1324 tarihinde 1615 dükkân, 41 fırın, 12 hamam, 2 sabunhane, 110 değirmen, 300 aba destgahı, üç eczane, 2 pamuk fabrikası, bir tütün fabrikası ve 2 ma'sere bulunmaktadır. 60 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. IX., s. 46. Halep Vilâyeti Salnamesi ( H.1324 ), s Halep Vilâyeti Salnamesi (H ), s. 470,471. RAMAZANOĞLU, a.g.tez, s.56. Halep Vilâyeti Salnamesi ( H.1324 ), s. 471; ATALAY : a.g.e., s ATALAY, a.g.e., s Gös. yer. Halep Vilâyeti Salnamesi ( H ), s. 469.

9 m KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 607 Diğer taraftan kayıtlarda Maraş'ta "Maraş Bank" adlı bir bankanın olduğunu görüyoruz. 61 Maraş'ta bulunan Ticaret ve Sanayi Odası bir başkan ve dört azadan oluşmaktadır. Reis Şükrü Beğ; azalar, Ağob Ağa, İhsan Efendi, Artin Efendi ve Hüseyin Efendidir. Dört azanın ikisinin Ermeni olması Ermenilerin nüfusları az olmasına rağmen ekonomik güçlerini göstermektedir. 62 Maraştaki bu ticarî canlılığın en önemli sebeplerinden biri Maraş'ın Türk aşiretlerinin kışlakyaylak yol güzergahında bulunmasıdır. Aşiretler, yağ, süt, yün, vb. mamullerini burada pazarlarken çul, çuval, çadır, bakırdan mamul çeşitli eşyaları Maraş'tan temin ediyorlardı. 63 Osmanlı Devleti sınırları içinde tedavülde olan yerli ve yabancı paraların cins ve fiyatlarını Mahkeme Kayıtlarından öğrenmek mümkündür. Maraş Mahkeme Kayıtlarındaki belgelerde o dönemde kullanılan bazı paraların sadece isimleri geçmektedir. Bunlar genellikle kuruş, para, Osmanlı Lirası, Mecidiye Mahmudiye lirası, Sağ akçe, Gazi-i müteveffa, Fıransız lirası akçe, yük kuruş şeklindedir. Uzunluk ölçüleri olarak da, Arşun, Arşun tül, Sehm, Metro, Metro tül, Zira, Parmak, Kırat, Batman Yük Maraş mahkemesindeki bazı uygulamalar Maraş Mahkeme Kayıtları incelendiğinde, Maraş Mahkemesinin çalışma tarzı ve yaptığı çeşitli muameleler hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Mahkeme Kaydı'nda Maraş Mahkemesi kendisini "Meclis-i Şerif-i Enver" olarak tanımlamaktadır. Şer'î hukukun uygulandığı Osmanlı Devletinde, Hanefi Mezhebi Fıkhına göre hüküm verilirdi. Bu durum Maraş Mahkeme Kayıtlarındaki birçok belgeden özellikle de vakfiyelerde ve nikâhla ilgili belgelerde görülmektedir. Vekâletname tanziminde genel olarak vekil ve müvekkil mahkemede hazır bulunarak muamelelerini yaptırmaktadırlar. Bazen da mahkemenin görevlendirdiği bir kâtip evlere giderek burada vekâletname düzenlemekte evine gittiği şahıs Müslüman ise "... zeyl-i vesikada muharrer'ül-esami müslimin tarifleriyle muarrefe...", gayrimüslim ise "... zeyl-i vesikada muharre'ül-esami kesan tarifleriyle muarrefe..." tabiri kullanılmaktadır. Mahkemede düzenlenen vekâletnamelerde de bazen şahitler huzurunda kimlik tespiti yapılmaktadır. Bazı şahıslar velisi veya vasisi bulundukları kimseler, küçük yaştaki çocukları, kardeşleri adına ya bizzat kendileri dava açtıkları veya vekâlet verdikleri görülmektedir. Mahkemede hazır olmayan vekillere de vekâlet verildiği görülmektedir. Mahkeme gerek gördüğünde şahitlik yapacak kimselerin güvenilir olup olmadıklarını tespit etmek için müzekki tayin ettiği mahalle imamı, muhtarı ve ileri gelen bazı kimseler vasıtasıyla önce gizlice sonra açıkça araştırma yaptırır, şahitlerin ancak güvenli oldukları takdirde şahitliklerini kabul etmektedir ki bu husus gerçekten kayda değer. Yine birçok davada mahkemede adeta jüri vazifesi görüp hakimi yanılmaktan koruyan "Şuhud'ül-hal"in bulunması mahkemelerin açık işlediğini göstermekte ve bugün bütün dünya için örnek teşkil etmektedir Halil AYGAN,, a.g.tez, s.30. Halep Vilâyeti Salnamesi ( H.1324 ), s AYGAN, a.g.tez, s.30. Geniş bilgi için bk. RAMAZANOĞLU, a.g.tez : s

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI 20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI Doç. Dr. Kenan Ziya TAŞ** Özet / Abstract: Çalışmamızda, 20.Yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu da, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Mardin

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 93 EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 1831 yılına

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde)

NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde) NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde) 2547 Sayılı Yasanın 35.maddesi ile 657 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 573 XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KAHRAMANMARAŞ'IN SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 573 XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KAHRAMANMARAŞ'IN SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 57 I. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KAHRAMANMARAŞ'IN SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI Ramazan HURÇ Özet Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri üzerinde yer alan Kahramanmaraş,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2014-48893 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE8A6ANY* Sayı :18235917-903.07.03- Konu :Yurtdışı Görevlendirme İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz

Detaylı

BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI

BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI MADDE DİZİNİ Madde 1 Kısa İsim Madde 2 Yorum Madde 3 Taşınmaz Malın Tüzel Kişi Adına Kaydedilmesi Madde 4 Kayıt İçin Gereken Deliller Madde 5 Yerel İş

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa 1. Osmanlı Devletinde inşa edilen ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleymaniye Medresesi B) Süleyman Paşa Medresesi C) Sahn-ı Seman Medreseleri D) Kanuni Sultan Paşa Külliyesi E) Şehzade Ahmet

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 13.08.2009/127 272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ATAMA VE AYRILMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ATAMA VE AYRILMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 5 Sayı : 21832280-903.02.01/E.216937 13.04.2016 Konu : Yer Değişimleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 15.12.2014 tarih 21832280-903.02-86685 sayılı Genel Müdürlük emri. Engelli, eski hükümlü ve Terörle Mücadele

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme)

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme) TİCARET HUKUKU 1 Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukukunun düzenlenmesinde kullanılan üç ayrı sistem mevcuttur: Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

XIX. Yüzyıl Ortalarında Bursa Medreseleri ve Müderrislerine Yapılan Yıllık Ödemelere Dair Bir Belge

XIX. Yüzyıl Ortalarında Bursa Medreseleri ve Müderrislerine Yapılan Yıllık Ödemelere Dair Bir Belge T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 1, 2011 s. 1-13 XIX. Yüzyıl Ortalarında Bursa Medreseleri ve Müderrislerine Yapılan Yıllık Ödemelere Dair Bir Belge Mefail HIZLI Prof.

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI BAKİ SARISAKAL

SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI BAKİ SARISAKAL SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI BAKİ SARISAKAL SAMSUN MATER DOLORASA KATOLİK KİLİSESİ NİN KURULMASI Samsun Mater Dolorasa Katolik Kilisesi 1908 1661 de kurulan Gürcistan Kilisesi nden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010,

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010, A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010, 307-324 XIX. YÜZYILIN II. YARISINDA ORDU KAZASI * ile ÇEVRESİNDE TRABZON SALNAMELERİNE GÖRE MÜSLÜMAN ve GAYRİMÜSLİMLER AÇISINDAN SAYILARLA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

Kalfalık Belgesi. Yukarıda kimliği yazılı ve fotoğrafı bulunan...

Kalfalık Belgesi. Yukarıda kimliği yazılı ve fotoğrafı bulunan... TÜRK YE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU Kalfalık Belgesi Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... Doğum Yeri ve Tarihi :... Baba Adı :... Ana Adı :... Meslek Dalı :... Oda Kayıt No. :... Yanlarında

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU GÖREV TANIM TABLOSU SIRA NO Adı Soyadı Öğrenim Durumu Görevi Görev Yaptığı Alan Görev Yaptığı Yer Görev Ayrıntıları 1 Nadir Alpay İLDAN LİSANS MÜDÜR/ MÜDÜR 2 Ahmet Bilal TOKGÖZ ORTAÖĞRETİM Muhasebe ve

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Valilik ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 Sayılı Kat

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :1 TOPLANTI TARİHİ : 05.08.2013 TOPLANTI SAATİ : 17:00

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :1 TOPLANTI TARİHİ : 05.08.2013 TOPLANTI SAATİ : 17:00 KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :1 TOPLANTIYA KATILANLAR: Başkan: Mustafa ZEREK Başkan Vekili: Ali TUNCEL Üye : Ali ATAİYİBİNER Üye : Merdan ÇALIŞKAN Üye : Ufuk DEMİR

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.12.2014 Sirküler No: 2014 / 44 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Bu durumda bu biletler ile ilgili yapılan ödemeler gider olarak yazılabilir mi?

Bu durumda bu biletler ile ilgili yapılan ödemeler gider olarak yazılabilir mi? Çağ iletişim çağı.çağ internet çağı.internet üzerinden alışveriş gün geçtikçe artmakta.bu artışa paralel olarakta vergi boyutunda sorunlar çıkmaktadır. Özellikle işveren ve çalışanların uçak biletlerinde

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ 19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ Giriş Mehmet BEŞİRLİ * 19. yüzyılın ortalarına kadar, Samsun kazası, idarî taksimat bakımından Sivas eyaletine bağlı Canik sancağının merkez kazası

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ

XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ Özet Hümeyra KARABIYIK 1 Bozok bölgesi, eski çağlardan bu yana insanların iskân yeri olmuştur. Bölge, Moğollar, Danişmendliler ve Selçuklular

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı