Bu nasýl bir trafik düzenlemesi!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu nasýl bir trafik düzenlemesi!"

Transkript

1 Uysal ailesinin acý günü Eski Ýl Genel Meclis baþkanlarýndan ayný zamanda serbest muhasebe mali muþavirlerden Ahmet Uysal ve Amasya Spor þube müdürü Kazým Uysal'ýn Babasý Rýza Uysal ( 85 ) vefat etti. 03 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ 7 de Teknokent'e 19 ön baþvuru Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)- Teknokent A.Þ Yönetim Kurulu olaðan toplantýsý yapýldý. Çorum TGB-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karadayý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yaðlý, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ ve... 7 DE "Siyasi rant uðruna dostluklar zedelenmesin" Bu nasýl bir trafik düzenlemesi! Salim Uslu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, birilerinin siyasi rant uðruna ayrýlýk yaratmasý, dostluklarý zedelemek pahasýna davranýþlarda bulunmasý, sözlerde ve hatta yayýnlarda bulunmasýný doðru bulmadýðýný ifade etti. AYFA 5 DE Bakan Çaðatay Kýlýç 1500 kiþilik yurdu inceledi Gençlik ve Spor Bakaný Çaðatay Kýlýç Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun daveti üzerine Çorum'a gelerek inþasý tamamlanan öðrenci yurdunda incelemelerde bulundu. 5 TE Asfalt kamyonun altýnda kalarak can verdi Býçakcý ve Kara ailelerinin mutlu günü Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan düzenlenen dost- -Nadir Yücel- Yayalara geçit tanýmayan SOS veren sinyalizasyonlar Kavþakta yolu engelleyen göbekler! Kaldýrýmlarda yol alan motor ve elektrikli bisikletler Öncelik geçiþi yayanýn uygulamasýný ihlal edenlere uygulanmayan uyarý ve cezalar,özellikle zahçelievler semtinde akþam saatlerinden sonra kaldýrýma park edilen araçlar,hastane ve Okul bölgelerinde olmasý gerektiði halde olmayan ' Hýz Kesiciler'... Kanal 19 Televizyonun sahibi Satýlmýþ Býçakcý'nýn oðlu Bekir ile Arif Kara'nýn kýzý Mukaddes dünya evine girdiler. HGYD'den Dostluk Pikniði luk pikniði, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. 5 DE Fotoðraf Yasin Yücel 3 DE 6 DA "Belirsizlikten iþ dünyasý rahatsýz" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, seçimlerden çýkan muallak sonuçlarýn ve belirsizliklerin, hükümet boþluklarýnýn iþ dünyasýný rahatsýz ettiðini belirterek, "Keþke hiç seçim olmasa" diye konuþtu. 6 DA Kaya ve Ýnan ailelerinin mutlu günü Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya, hayatýný Aysel ve Mustafa Ýnan'ýn kýzý Esin Ýnan ile birleþtirdi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ayþe Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya... 6 DAs "Geniþ tabanlý, güçlü bir hükümet kurulmalý" CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, ülkenin geçici bir hükümetle yönetilmesini doðru bulmadýklarýný, bir an önce geniþ tabanlý, güçlü bir hükümet kurulmasý gerektiðini söyledi. 5 DE Alevler içinde kalan çiftçi ölümden döndü Merkez Deliler köyünde bir ambarda yangýn çýktý. Çeþitli tarým aletlerinin kül olduðu yangýnda alevler içinde kalan çiftçi ölümden döndü. Yangýn, Deliler köyünde Kadir Karabýyýk'a (69) ait ambarda çýktý. Tufan Köse 7 DE Osmancýk ilçesinde yol inþaatýnda çalýþan iþçi, geri manevra yapan asfalt kamyonunun altýnda kalarak öldü. Feci kaza, D-100 karayolunun Osmancýk geçiþindeki Çayýrköyü ve Öbektaþ köyü kavþaðýnda meydana geldi. 7 DE Photoshop kursu yarýn baþlýyor Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun 4 Aðustos günü baþlayacaðý bildirildi. 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Erkoç ve Uzun'dan Rektör Alkan'a tebrik 03:48 05:32 12:53 16:45 20:03 21: Almanya'nýn Fransa'ya harp ilâný (1914) - TBMM, AB uyum kanunlarýný kabul etti (2002) Ýlim bir hazinedir. Anahtarý ise sorup öðrenmektir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri Çorum'un tanýnmýþ eðitimci ve yazarlarýndan biri olan Ethem Erkoç ile Sayýþtay Uzman Denetçisi Yaþar Uzun, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak baþarýlar dilediler. Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý tebrik eden Erkoç, üniversitenin hýzla geliþmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Üniversitede her zaman, her vesileyle verdikleri desteklerden ve ziyaretlerinden büyük bir mutluluk duyduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Ethem Erkoç'un deðerli fikir ve görüþlerini çok önemsediklerini ve bunlardan da yararlandýklarýný ifade ederek desteklerinin devamý dileðiyle teþekkür etti. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7681 2,7725 EUR 3,0610 3,0638 STERLiN 4,3297 4,3323 2,2353 2, JPY YENi Ümidin Her Zaman Haib Ümidin her zaman haib, nasibin daima nekbet; Hayatýn geçti hüsranlarla ey gün görmeyen millet! Ne devletsiz baþýn varmýþ, ne mel'un tali'in, hayret! Muebbed bir hayat ummuþ da içmiþtin.. Fakat seyret: Nasýl zehr oldu birden diktigin sahba-yý hurriyet! Meðer altüst olurmuþ en muazzam arþ-i istiklal; Meðer pamal edermiþ en bülend akvami izmihlal; Meðer birden olurmuþ altýyüz yýl beslenen amal, Ufuklar, bak, adem rendinde zulmetlerle malamal.. Ne beklerdik, nasýl çýktýn sen ey ferda-yi istikbal! Bu istikbalý rüyamýzda görseydik inanmazdýk! 'Sabah olmuþ' dedik, sezmekle bir avare aydýnlýk. Ne haybettir: deðilmiþ fecr-i kazýbler kadar sadýk! Cahimi bin hatar kat kat yýðýlmýþ, gelde yýrtýp çýk! ilahi! Bir ýþýk göster, bunaldýk büsbütün artýk! Fakat hey þaþkýn, istimdad için Hak'dan yüzün var mý? Kitabullah'a yüksekten bakan gözler de aðlar mý? Muhakkar gördüðün kuvvet bu gün bir bak, muhakkar mý? Demezdin, ruhu Kur'an'ýn o lakaydýyle muztar mý? Ya sen muztar kalýr, feryad edersen, aldýrýrlar mý! Evet, sen böyle bir ferda-yý mahþer-hýzý ummazdýn, Haberdar eyleyenler oldu; güldün. Pek de kurnazdýn! Kudurmuþtan beter bir hale geldin, durmadýn azdýn! Düþen ma'suma çýkmak gayr-i kaabil bin çukur kazdýn: Gömüp ahlaký, artýk fuhþ için bah-name'ler yazdýn! Utanmak bilmiyorsun, anladýk, lakin ne isterdin: Þu milletin ki levsiyyatý bir 'meslek' deyip verdin? Ýbadullahý saptýrdýn, fakat bir yol mu gösterdin? Görürsen nerden bir namus, fuþh-abada gönderdin; Sezersen kimde na-merdane bir fitrat, kanat gerdin! Býyýk kirpik, sakal yontuk da týrnaklar birer parmak; Yýkanmaz bir surat, sol gözde beyzi cam, fakat parlak; Hamamsýz ensenin sýrtýnda bir yað var: kayar yavþak! Þu, kalcýnlarla kývrýk pantalon altýnda, kýskývrak Seken Osmanlý centilmeninde hiçbir duygu yok mutlak... Utanmak ver, yeter, kaabilse Allah'ým, utandýrmak! 29 Tesrinisani 1328 (1912) Mehmet Akif Ersoy HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun 4 Aðustos günü baþlayacaðý bildirildi. Çorum Fotoðraf Kulübü Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç yaptýðý açýklamada, Halk Eðitim Merkezi iþbirliðiyle açtýklarý "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi"nin devam ettiðini, þimdi de fotoðrafla uðraþanlarýn vazgeçilmezi Photoshop kursunu baþlatacaklarýný söyledi. Aykaç, "Photoshop kursunda, photoshop arayüzü, çözünürlük ve resim boyutlandýrma, renk düzenlemeleri, fotoðraf arka planýný deðiþtirme, fotoðraf üzerine yazý yapmak gibi bir çok konuda, alanýnda uzman ekipler tarafýndan eðitim verilecek. Kurs Salý ve Perþembe günleri saat 18-30, saatleri arasýnda yapýlacak ve toplam 4 hafta sürecek. Kursiyerler bu eðitim tamamladýðýnda fotoðraflar üzerinde kolaylýkla düzenlemelerini yapabilir duruma gelecek ve kurs sonunda kursiyerlere "Katýlým Belgesi" verilecek"dedi. Photoshop kursuna kayýtlarýn devam ettiðini ifade eden Aykaç, kursa katýlmak ya da bilgi almak isteyenlerin adresinden, ÇFK'nýn facebook sayfasýndan ve (Atakan Akman) ile (Ahmet Yazýcý) numaralý telefonlarý arayabileceklerini kaydetti. Çakmakla oynayan çocuk, yangýn çýkardý Photoshop kursu yarýn baþlýyor ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Sungurlu'da bir evde, 7 yaþýndaki çocuðun çakmakla oynarken çýkardýðý yangýn nedeniyle hasar oluþtu. Alýnan bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Sokakta Ali Ö.'ye ait evin kömürlüðünde 7 yaþýndaki oðlu Mustafa Ö. oynamaya baþladý. Çocuk elindeki çakmakla oynarken kömürlükte bulunan kaðýtlar alev aldý. Dumaný fark eden annesi çocuðu dýþarý çýkararak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýný büyümeden söndürdü. Çýkan yangýnda kömürlükte bulunan odun, kömür ve buðdaylarýn zarar gördüðü bildirildi.sungurlugüdem ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Bu nasýl bir trafik düzenlemesi! Baðcý Sungurlu'da incelemelerde bulundu Fotoðraf Yasin Yücel Nadir Yücel - Yayalara geçit tanýmayan SOS veren sinyalizasyonlar Kavþakta yolu engelleyen göbekler! Kaldýrýmlarda yol alan motor ve elektrikli bisikletler Öncelik geçiþi yayanýn uygulamasýný ihlal edenlere uygulanmayan uyarý ve cezalar,özellikle Bahçelievler semtinde akþam saatlerinden sonra kaldýrýma park edilen araçlar, Hastane ve Okul bölgelerinde olmasý gerektiði halde olmayan ' Hýz Kesiciler' Çorumun en önemli sorunlarý arasýnda yer alan Trafik konusu ' Allah'a Emanet' bir görüntü sergiliyor. Ilýca caddesinden gelen ve Valilik önünden gazi caddesine baðlanan kavþakta gerek 'yanlýþ hesaplý' sinyalizasyon dan gerekse yanlýþ uygulamalardan ' Yayalara geçit hakký tanýnmýyor' Ilýca caddesinden gelen araçlar kendilerine yanan kýrmýzý ýþýkta durunca yayalar geçmeye baþlýyor. Ancak Samsun istikametinden ve bahçelievler den gelen araçlar Ilýca caddesine döndüklerinde yaya ile çakýþýyorlar. Eski Tekel binasý olarak bilinen yerde sað dönüþler için yanan vasýlalý ýþýk aðaçtan görünmüyor! Özellikle yabancý plakalý araçlar sað þeritten devam etmek yerine direk ve sol istikamete dönüþler için yanan kýrmýzý ýþýkta beklemeye devam ediyorlar. Ayný yerde ki diðer çarpýklýk ise burada da yaya geçitinin bulunmasý. Direk ve sola dönüþler için kýrmýzý ýþýk yandýðýnda ise, Sað istikamete vasýlalý yanan sarý ýþýkdan ötürü araçlar ile bu kez yayalar burada çakýþýyor. Bir diðer önemli yanlýþlýk ise, Binevler kavþaðýnda sergileniyor. Geçen hafta ' Tek taraflý' 2 günde 2 kaza meydana geldi. Bu kavþakta daki Göbeðin büyük çapta olmasý ise yolu karþýlamýyor. Yolu virajlý duruma düþüyor viraja ayný anda yan yana giren araçlar ise kaza tehlikesi ile karþý karþý kalýyor. Kavþakta ki Göbek çapýnýn düþürülmesi bu sorunu önlemeye yetecek görülüyor. Þehir içerisinde tehlike arz eden en önemli konulardan birisi de kaldýrýmlarda yol alan Motorsiklet, elektrikli ve elektriksiz bisikletler. Bu durum sadece kaza deðil, yaþanabilecek olasý kavgalar adýna da S.O.S veriyor. Bir diðer konu ise, Bir çok okul yakýnlarý ve Hastane civarýnda Spor Ýl Müdürlüðü yakýný v.s. Hýz kesicilerin bulunmamasý. Gazi ve Ýnönü Caddesinde seyir halinde olan araçlar ile yayalar yaya geçitlerinde karþýlaþtýklarýnda ise ' Geçiþ üstünlüðü hala araçlarýn' görüntüsü TDED ve ÇEKVA'dan resim sergisi Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi ve ÇEK- VA ortaklaþa resim sergisi açtý. Resim sergisi geçtiðimiz hafta sonu Çorum Parkta açýldý. Serginin açýlýþ kurdelesini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, resim kursu öðretmeni Rukiye Özdemir ve kursiyerler birlikte kesti. Açýlýþ konuþmasýný yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Bizim bu güzel sanatsal faaliyetimizin hasat zamaný olduðunu söyleye bilirim. Kursumuzu bir öðretmen olarak düzenleyen Rukiye Özdemir hocamýza teþekkür ediyoruz" dedi. Candan, bu sergide Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ve ÇEKVA'nýn ürünlerini sergilendiðini ifade ederek, "Sanat hayatýn gülümseyen yaný biz ne kadar sanatsal kurs açabilirsek hayatta ki gülümsemeyi o kadar arttýrdýðýmýza inanýyoruz. Öncelikle sanatçýya huzur veriyor daha sonra bu sanatý ircaa eden sanatçý çevresine ve topluma huzur veriyor. Bu anlamda toplumsal huzurun bir parçasý haline geliyor. Bu tür eserleri buralarda gördükçe mutlu oluyoruz. Ýnsanlarýmýz kendilerini sanatsal anlamda geliþtirmek üzere bir sürece giriyorlar. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði olarak en önemli faaliyetimiz okuma çalýþmalarý yaklaþýk 650 öðrenci 15 günde bir bizden kitap alýyorlar. Gruplar halinde bu okumalarý gerçekleþtiriyorlar. Sonrasýn da o kitaplarýn müzakeresi yapýlýyor ve kitaplar gruplar halinde geçiþiyor. Belli sayýda kitap okuyan gruplarý da il dýþýna geziye götürüyoruz. Genel olarak kursiyerlerimize bir dil öðrenin, bir sporlar uðraþýn veya bir sanatla ilgilenin diyoruz. Bugün burada o sanatla ilgili kýsmi görüyoruz. Ben emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn konuþmasýnýn ardýndan kýsa bir konuþmada resim kursu öðretmeni Rukiye Özdemir yaptý. Özdemir, "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ile ÇEKVA iþbirliði ile organize ettiðimiz resim sergimize katýldýðýný için teþekkür ediyorum" dedi. Özdemir, "ÇEKVA Çorum'un kültür sanatýna büyük kaktý saðlýyor. Önümüzde ki yýllarda da sergilerimiz açmaya devam edeceðiz. Resim kursu dernek faaliyetlerinde en önem verdiðimiz bir kursumuzdur. Kursumuza en çok bayanlar müracaat ediyorlar. Resim kurslarýmýz 3 ile 5 ay arasý sürüyor kursumuz bittiðinde bayan kursiyerlerimiz kursumuzu býrakmak istemiyorlar" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan davetliler ve vatandaþlar sergiyi gezdiler.yýlmaz MERT AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Sungurlu'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.ýlk olarak AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatýný ziyaret eden Baðcý, burada AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililerle bir süre görüþtü. Daha sonra esnaf turu yapan Baðcý Sungurlu'ya yapýlan ve yapýlmasý planlanan projeler hakkýnda bilgi verdi. SUNGURLU MYO'DA HE- DEF 3-5 BÝN ÖÐRENCÝ Milletvekili Baðcý, Sungurlu'da Meslek Yüksek Okulunu çok önemsediklerini söyledi. "Ana yatýrým kampüs yerleþkesi þuanda bin öðrenciyi aþtýk" diyen Baðcý, "Ama hedefimiz 3-5 bin öðrencilik bir okul olmasý. Bunun da alt yapýsýný hazýrlýyoruz. Doðru programlarý, güzel bölümleri yaptýk. Ýnþaat güzel ilerliyor. Yüklenici firma düzgün çalýþýyor. Ödenek sorunumuz yok" dedi. YIL SONUNA KADAR YURT ÝNÞAATI ÝHALEYE ÇI- KACAK "Çorum Milletvekilimiz Ýlksen hanýmla birlikte yurt projesini inceledik" diyen Baðcý, "Mimari proje ihale edildi. Üç ay içinde projesi de hazýrlanacak. Yýl sonuna kadar yurt inþaatýnýn ihaleye çýkmasýný hedefliyoruz" diye konuþtu. Sungurlu barajýnda höyük meselesi olduðunu söyleyen Baðcý, "Bu konu bakanlýklar arasýnda görüþülüyor. DSÝ, 32 bin dekarý sulayacak metreküp su verecek. Proje için ihale iþlemi baþlatýldý. Yýl sonuna kadar tamamlanacak. Höyük iþleminden sonra baþlanacak" ifadelerini kullandý. DEMÝRYOLU VE OTOYOL ÝLÇEYE YAKIN GEÇECEK "Sungurlu'nun stadyum yapýmý için bir aksilik söz konusu deðil" diyen Baðcý, sürecin hýzla devam ettiðini söyledi. Cezaevi için arazi zemin çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve yapým çalýþmalarýna kýsa bir süre sonra baþlanacaðýný ifade eden Baðcý, Demiryolunun ise Sungurlu'nun yakýnýndan geçeceðini kaydetti. Baðcý, "Ýlçeye yakýn bir yere istasyon konulacak, projede var. Bu sanýrým 3-5 kilometre içersinde. Otoyolda öyle ilçeye yakýn geçiyor. Bu yol transit geçiþleri saðlayacak. Ýl ekonomisine ekonomik katký saðlayacak bir projedir" ifadelerini kullandý. Sungurlu'da hava sýcaklýðý 43 dereceye ulaþtý Sungurlu'da termometreler hava sýcaklýðýný 43 derece olarak gösterdi. Öðle saatlerinde 43 dereceye kadar ulaþan hava sýcaklýðý kentte hayatý olumsuz etkiledi.ýlçede vatandaþlar gölge alanlarda serinlemeye çalýþýrken, bazýlarý da piknik alanlarýna gitti.kent merkezindeki Ýhsan Emralioðlu Parký'na giden vatandaþlar, aðaç gölgelerinde serinlemeye çalýþtý.sungurlugündem

4 4 "Uzun yolculuklarda 2 saatte bir 20 dakika mola verin" Ülke genelinde sýcaklarýn aþýrý yüksek seyretmesinden sürücülerin etkilendiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Türkiye'de 2014 yýlýnda meydana gelen 168 bin 512 ölümlü yaralanmalý kazanýn aylara göre daðýlýmýna bakýldýðýnda Aðustos ayý yüzde 10,8 pay ile en fazla kazanýn meydana geldiði ay oldu. Aþýrý sýcaklarýn bastýrdýðý bugünlerde sürücülerimiz öðlen vakti araç kullanmamalý ve 2 saat de bir en az 20 dakika dinlenme tesislerinde dinlenmeliler" dedi. "RAKAMLAR KORKUTUCU" 2015 Mayýs ayý sonu itibarýyla toplam 19 milyon 328 bin Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, yaz aylarý ve tarla üretiminin artmasýyla özellikle sebze fiyatlarýnda düþüþ yaþandýðýný bildirerek, "Temmuz ayýnda üreticide seçilmiþ 31 üründen sadece 7'sinde fiyat artýþý olurken, 13 üründe fiyat deðiþmedi, 11 üründe geriledi" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Temmuz ayýnda markette 35 üründen 14'ünde fiyat artýþý, 18 üründe fiyat düþüþü olurken, 3 ürünün fiyatý deðiþmediðini vurguladý. Þemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði olarak, üreticiden tüketiciye, halkýn tamamýný yakýndan ilgilendiren gýda fiyatlarýndaki deðiþimleri, takip etmeye ve kamuoyunu doðru bilgilendirme amacýyla açýklamalara devam ettiklerini belirtti. -Üreticide fiyat deðiþimleri- Temmuz ayýnda üretici fiyatlarýnda, domates, sivri biber, marul, kuru fasulye, nohut, yeþil mercimek, pirinç, kuru kayýsý, kuru üzüm, kuru incir, Antep fýstýðý, süt ve zeytinyaðý fiyatlarýnda deðiþim olmadýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Üreticide Temmuz ayýnda fiyatý en fazla düþen ürün yüzde 40,48 ile havuç olmuþtur. Fiyat düþüþünde havucu, yüzde 11,11 ile karpuz, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 8,57 ile fýndýk, yüzde 7 ile patates, yüzde 6,85 ile salatalýk, yüzde 6,46 ile limon, yüzde 5,88 ile kiraz, yüzde 2,29 ile yeþil fasulye, yüzde 1,77 ile patlýcan, yüzde 1,56 ile kabak izledi.üreticide en fazla fiyat artýþý yüzde 15,69 oran ile kuru soðanda görüldü. Fiyat artýþýnda kuru soðaný yüzde 14,78 ile kýrmýzý mercimek, yüzde 5,88 ile maydanoz, yüzde 5,41 ile dana eti, yüzde 3,06 ile kuzu eti, yüzde 1,84 ile yeþil soðan, yüzde 1,62 ile çilek takip etti." -Markette fiyat deðiþimleri- Temmuz ayýnda market fiyatlarýnda, zeytinyaðý, kuru üzüm ve kuru incir fiyatýnda deðiþim görülmediðini vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Markette Temmuz ayýnda fiyatý en fazla düþüþ olan ürün yüzde 33,06 ile patlýcanda meydana geldi.fiyat düþüþünde patlýcaný yüzde 23,47 ile havuç, yüzde 22,30 ile marul, yüzde 12,60 ile kiraz, yüzde 11,22 ile yeþil fasulye, yüzde 10,84 ile karpuz, yüzde 10,53 ile yumurta, yüzde 10,26 ile patates, yüzde 7,13 ile Antep fýstýðý takip etti. Yine Temmuz ayýnda, sivri biberde yüzde 6,54, kuru kayýsýda yüzde 6,27, yeþil mercimekte yüzde 4,11, domateste yüzde 3,77, salatalýkta yüzde 3,47, kabakta yüzde 1,24, kuzu etinde yüzde 1,21, toz þekerde yüzde 0,83, dana etinde yüzde 0,20 fiyat düþüþü görüldü. 83 adet taþýtýn karayollarýnda olduðunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Ramazan bayramý ile birlikte tatile gidiþler-dönüþler yoðunlaþtý. Hava sýcaklýðý ortalamasý ülkemiz genelinde 35 derece civarýnda seyrediyor. Bu sýcaklarda trafik kazalarý da artýyor. Bu kazalarýn büyük sebebi, sýcaktan ve nem oranýnýn artmasýndan etkilenen sürücülerin dikkatinin daðýlmasýna baðlý olarak trafik kurallarýna uymamak ve aþýrý hýz olarak görülüyor yýlýnýn Temmuz- Aðustos aylarýnda meydana gelen 70 bin 685ölümlü ve yaralanmalý kazada 857 vatandaþýmýzý kaybederken 62 bin 337 vatandaþýmýzda yaralandý. Rakamlar korkutucu. Sürücülerimizi aracýnýn hýzýný, yolun ve havanýn durumu ile trafiðin gerektirdiði þartlara uygun kullanmalarý konusunda uyarýyorum" diye konuþtu. "ERÝYEN ASFALTA VE MICIRLI YOLADÝKKAT" Öðle vakitlerinde sýcaktan eriyen asfalta ve yeni dökülen mýcýra dikkat edilmesi gerektiðini, mecbur kalýnmadýkça öðlen sýcaðýnda yola çýkýlmamasýný da isteyen Palandöken,"Mevsimsel olarak ana yola çýkan traktör, biçerdöver gibi tarým araçlarýna dikkat edilmesi gerekiyor. Tarým araçlarýný kullanan sürücüler de gerekli uyarý tedbirlerini almalýlar. Yol yapým çalýþmasý yapýlan yerlerde yetkililer gerekli trafik uyarý iþaretlerini koymalýlar. Tedbirsizliðin ve dikkatsizliðin sonucunda hepimiz üzülüyoruz "þeklinde konuþtu. "Yaz aylarý ve tarla üretiminin artmasýyla özellikle sebze fiyatlarýnda düþüþ yaþandý" Temmuz ayýnda markette en fazla fiyat artýþý, yüzde 17,13 oran ile kuru soðanda meydana geldi. Kuru soðandaki fiyat artýþýný yüzde 9,75 ile kýrmýzý mercimek, yüzde 8,73 ile çilek, yüzde 7,09 ile nohut, yüzde 4,81 ile ayçiçeði yaðý izledi. Bunun yaný sýra, Temmuz ayýnda, markette, yeþil soðanda yüzde 3,33, limonda yüzde 2,97, sütte yüzde 1,90, maydanozda yüzde 1,44, mýsýrözü yaðýnda yüzde 1,31, kuru fasulyede yüzde 1,18, iç fýndýkta yüzde 1,15, pirinçte yüzde 1,04, tavuk etinde yüzde 0,68 fiyat artýþý oldu." -Fiyat deðiþimlerinin nedenleri- Üretici ve markette fiyatý en fazla artan ürün olan kuru soðanda, hasat edilen ürün miktarýndaki azalmaya baðlý arzdaki daralma nedeniyle fiyatlarda artýþ görüldüðünü bildiren Bayraktar, kuru soðanda özellikle Çukurova bölgesinde hasadýn tamamlandýðý ancak Ýç Anadolu Bölgesinde henüz hasadýn tam olarak baþlamadýðýný, bunun da piyasada ürün fiyatlarýný yükselttiðini belirtti.hem üreticide hem markette fiyatý artan diðer ürün kýrmýzýmercimekte, son yýllarda üretimin azaldýðýný, ülke ihtiyacýnýn tam olarak karþýlanamadýðýný vurgulayan Bayraktar, bu ortamda ihracatýn sürmesinin iç piyasada fiyat artýþýna neden olduðuna dikkati çekti. Bayraktar, üretici ve marketlerde fiyatý en fazla düþen ürünler arasýnda yer alan patlýcan, kiraz, yeþil fasulye, karpuz, salatalýk, patates, sivri biber, domateste, kabakta hasat edilen ürün miktarýnýn artmasýyla havuç, marul ve yumurtada talebin azalmasýyla birlikte fiyatlarýn gerilediðini vurguladý. Þemsi Bayraktar, limonda geçen ay artan fiyatta Temmuz ayýnda bir miktar gerileme görüldüðünü belirtti. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, iç fýndýkta, yeni hasadýn yaklaþmasýyla beraber stokta yer alan fýndýðýn piyasaya girmesinin üretici fiyatlarýnýn gerilemesinde etkili olduðuna dikkati çekti. Genel olarak deðerlendirdiðimizde arz ve talepteki deðiþime baðlý olarak fiyatlarda artýþ ve azalýþlarýn meydana geldiði görülmektedir. -Ýncir ve maydanoz fiyat farkýnda ilk iki sýrayý bir türlü býrakmýyor- Üretici market fiyat farkýnýn Temmuz ayýnda da bir türlü azalmadýðýný, makasýn kapanmadýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ýncir ve maydanoz üretici market fiyat farkýnda ilk iki sýrayý bir türlü býrakmýyor. Temmuz ayýnda, üretici ve market arasýnda fiyat farkýnýn en fazla olduðu ürün yüzde 470,91 ile kuru incir oldu. Fiyat farkýnda, kuru inciri yüzde 446,91 ile maydanoz, yüzde 382,35 ile salatalýk, yüzde 355 ile karpuz, yüzde 273,49 ile yeþil soðan, yüzde 265,57 ile sivri biber, yüzde 256,90 ile domates, yüzde 236,51 ile kabak, yüzde 235,08 ile limon, yüzde 211,67 ile kuru kayýsý izledi. Üretici ucuza üretirken, tüketici pahalý tüketiyor. Kuru incir 5,7 kat, maydanoz 5,5 kat, salatalýk 4,8 kat, karpuz 4,6 kat, yeþil soðan ve sivri biber 3,7 kat, domates 3,6, kabak ve limon 3,4, kuru kayýsý 3,1 kat fazlaya tüketiciye ulaþýyor. Bugün üreticide 5 lira 50 kuruþ olan kuru incir markette 31 lira 40 kuruþa, 18 kuruþ olan maydanoz markette 98 kuruþa, 34 kuruþ olan salatalýk 1 lira 64 kuruþa, 20 kuruþ olan karpuz 91 kuruþa, 83 kuruþ olan yeþil soðan 3 lira 10 kuruþa, 61 kuruþ olan sivri biber 2 lira 23 kuruþa, 58 kuruþ olan domates 2 lira 7 kuruþa, 63 kuruþ olan kabak 2 lira 12 kuruþa, 2 lira 10 kuruþ olan limon 7 lira 2 kuruþa, 12 lira olan kuru kayýsý 37 lira 40 kuruþa satýlmaktadýr." Bunaltýcý yaz sýcaklarýnda, diyet uygulamalarýnda su tüketimi hayatýnýn her alanýnda olmazsa olmazlar arasýnda. Acýbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Merve Güler yaz aylarýnda su tüketimi ve beslenme alýþkanlýklarý ile ilgili yapýlmasý gerekenleri anlattý. Uzmanlarýn aþýrý sýcaklardan korunma yöntemi olarak vurguladýðý en önemli konu þüphesiz ki su tüketimi. "Su içmek için susamayý beklemeyin" uyarýsý yapan uzmanlar, özellikler ter yolu ile sývý kaybý yaþandýðýndan bol su tüketilerek vücudun sývý dengesinin korunmasý gerektiðinin altýný çiziyor. Acýbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyer Uzmaný Merve Güler, yaz aylarýnda bol su tüketiminin yanýnda uygulanmasý gereken beslenme önerilerini anlattý. "HER VÜCUDUN SU TÜKETME ORANI FARKLI" Günde en az tüketilmesi gereken su ihtiyacýnýn herkesin bildiði üzere 2-2,5 litre olduðunu söyleyen Güler, sývý tüketim oranlarýna göre bu ölçünün artabileceðini ya da azalabileceðini söylüyor. Sývý kaybýnýn su ile giderilmesi gerektiðinin çok önemli olduðunu belirten uzman doktor, asitli, gazlý içeceklerden uzakta doðal ve taze içeceklerin tüketilmesi gerektiðini vurguluyor. Terle kaybolan sývý ve mineral eksikliðini gidermek için almasý gereken kalori 1 ml sývý tüketilmelidir. Bundan dolayý herkesin tüketmesi gereken sývý miktarý farklýdýr. Vücudumuzda eksilen sývýyý su olarak alýnmasý gerektiðini belirten Güler, "Eðer çok fazla su tüketemiyorsak hazýr meyve sularý, gazoz ve kolalý içecekler yerine taze sýkýlmýþ meyve sularý, ayran, bitki çaylarý, meyvenin kendi tadý ile yapýlmýþ kompostolar, içecek olarak tercih edilmelidir. Yani su içmek için susamayý beklememek gerekir" dedi. BOL BOL MEYVE TÜKETÝN Acýbadem Ankara Hastanesi Beslenme Su içmenin anatomisi ve Diyet Uzmaný Merve Güler, günlük tatlý ihtiyacýmýzý mevsim meyveleri olan karpuz, çilek, kiraz, üzüm gibi meyvelerden karþýlanabileceðini iletiyor ve ekliyor " Vitamin ve lif açýsýndan da zengin olan bu meyveler ayný zamanda mineral açýsýndan da zengin olduðundan terle birlikte atýlan minerallerin yerine konulmasýna yardýmcý olur. Lif tüketimi baðýrsaklarýn rahat çalýþmasýný saðlýyarak, kabýzlýðý önlemektedir. Salatalýk, domates gibi hafif gýdalar tüketmek kilo kontrolünü saðlamaya da katký saðladýðýndan öðünlerde mutlaka bulundurulmalýdýr." Öðün atlamamaya özen gösterilmesi gerektiðinin altýný çizen Merve Güler, "3 ana öðün mutlaka tüketilmeli mümkünse ara öðünler de eklenerek kiþilerin öðünlerde fazla yemek yemesi engellenmelidir" diyor. YAÐLI GIDALARDAN VE AÐIR TATLILARDAN UZAK DURUN Yaz aylarýnda yaðlý, kýzartýlmýþ ve kavrulmuþ besinler yerine fýrýnlanmýþ, ýzgara veya haþlama besinler tercih edilmeli. Yaðsýz kýrmýzý et haftada 2-3 defa olmak üzere balýk, tavuk gibi omega 3 yönünden zengin besinleri tercih etmek ayný zamanda kalp saðlýðý açýsýndan da önemlidir. Özellikle yaz aylarýnda aðýr tatlýlar yerine sütlü tatlýlar veya meyve tatlýlarý tercih edilmelidir. Sütlü tatlýlardan dondurma iyi bir tercih olmakla beraber riskli gýdalar arasýnda olduðundan iyi muhafaza edilmediðinde besin zehirlenmelerine sebep olabilir. Bu yüzden tüketilen dondurmanýn güvenilir bir marka olmasýna ve uygun muhafaza edilmiþ olmasýna dikkat edilmelidir. ALKOLDEN UZAK DURUN Alkol tüketenlerin alkolün idrar söktürücü özelliði nedeniyle daha dikkatli olmasý gerekiyor. Çünkü alýnan alkolün vücuttan atýlmasý esnasýnda sývý ile birlikte mineral de kaybedileceðinden sývý elektrolit dengesi bozulabilir. Baharým Halý Yýkma alanýnda iddialý Baharým Halý Yýkma Fabrikasý 3 tane ful otomatik halý yýkama makinesiyle 1800 metrekare kapalý alanda aylýk 165 bin metrekare halý yýkama ve kurutma imkanýyla Çorum'a hizmet veriyor. Baharým Halý Yýkma Fabrikasý yetkilisi Nuri Þengül firma olarak Çorum'a 1milyon 200 bin liralýk yatýrým yaptýklarýný ve Çorum'da bir numara olduklarýný ifade ederek, "Dört aracýmýzla Çorum'un her bölgesinde müþterilerimizin halýlarýný alýyoruz. Fabrikamýza gelen halýlarýn ilk önce 1. aþamada toz alma ve çýrpma makinamýzda tozlarý alýndýktan sonra 2. aþamada tamamen özel ve bitkisel deterjanlarla 3 adet ful otomatik makinalarýmýzda ön tarafý ve arka tarafý halýlara zarar vermeden el deðmeden yýkýyoruz. Kullandýðýmýz deterjanlarda tamamen bitkisel olduðu için soldurma ve matlaþtýrma renk deðiþtirme kesinlikle yaptýrmýyoruz. Bunun yanýnda cami halýlarý yerinde halý yýkama koltuk yýkama yorgan ve battaniye yýkama yapýlmaktadýr. Overlok makinamýzla istenilen ölçülerde ve özellikte overlok yapýyoruz" dedi.bahadýr YÜCEL

5 5 HGYD'den Dostluk Pikniði Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan düzenlenen dostluk pikniði, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Sýklýk Tabiat Parký'nda yapýlan pikniðe AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Demokrat Parti Yüksek Haysiyet Kurulu Üyesi Mustafa Güral Koldaþ, CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Yýldýz Bek, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kýlýç, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Odabaþ, Baþkan Yardýmcýlarý Bayhan Özsaraç, Özer Özsaray, Dernek Sekreteri Volkan Sýnayuç, Sayman Satýlmýþ Ýnaç, Yönetim Kurulu Üyeleri Güngör Atak, Kubilay Kaan Yücel, Tek Yýldýz Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir Yücel, Dost Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Volkan Sakallý, Vatan Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ömer Doðan, Zaman Gazetesi Çorum Temsilcisi Öner Erek, Çorum Time Sahibi Ali Özdemir, Gümüþ Matbaacýlýk Sahibi Bahattin Sümüþ, Çorum Vizyon Sahibi Burçin Dokgöz, HGYD üyeleri ile çok sayýda gazeteci katýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu piknikte AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci birer konuþma yaptý. Oldukça eðlenceli geçen piknikte genç gazeteciler Sýklýk Tabiat Parký'nda bulunan kaydýraklardan kayarak ve salýncaklara binerek oldukça eðlenceli saatler yaþadý. Birlik ve beraberliðin pekiþtirilmesi amacýyla düzenlenen piknik, hatýra fotoðraflarýnýn çekinilmesi ile sona erdi. "BÝRLÝK VE BERABERLÝKTEN TAVÝZ VERMEYECEÐÝZ" HGYD Baþkaný Birkan Demirci, dernek olarak sosyal ve kültürel etkinliklere her zaman önem verdiklerini, amaçlarýnýn gazeteciler arasý birlik ve beraberliði, kardeþliði, dayanýþma duygularýný pekiþtirmek olduðunu dile getirerek, yoðun iþ temposu altýnda çalýþan ve dinlenmeye fýrsat bulamayan gazetecileri böylesine bir piknik organizesinde bir araya getirmenin mutluluðu içerisinde olduklarýný söyledi. Dost Haber Gazetesi'nin HGYD saflarýna katýlmasýndan dolayý bu etkinliði organize ettiklerinin altýný çizen Demirci, "Bizler hiçbir zaman dernek ayrýmý yapmadýk, birleþtirici, bütünleþtirici bir tavýr sergiledik. Pikniðimize diðer dernekten de arkadaþlarýmýzýn katýlmasý bizleri memnun etti. Etkinliklerimize diðer derneðin üyelerini de davet ediyoruz ve katýlmalarýndan memnuniyet duyuyoruz. Eðer kendileri de bizleri etkinliklerine davet ederse imkanlarýmýz dahilinde katýlacaðýmýzý buradan ilan ediyorum" dedi. Demirci, piknik organizasyonuna katýlan milletvekillerine, protokol üyelerine, siyasilere ve tüm gazetecilere teþekkür etti. "Belirsizlikten iþ dünyasý rahatsýz" Çetin Baþaranhýncal Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, seçimlerden çýkan muallak sonuçlarýn ve belirsizliklerin, hükümet boþluklarýnýn iþ dünyasýný rahatsýz ettiðini belirterek, "Keþke hiç seçim olmasa" diye konuþtu. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan düzenlenen Dostluk Pikniði'ne katýlarak, gazetecilerle sohbet eden Çetin Baþaranhýncal, bir an önce güçlü bir hükümetin kurulmasý taraftarý olduðunu söyledi. Ýþ dünyasýnýn, yatýrýmcýnýn belirsizlikten, hükümet boþluðundan rahatsýz olduðunu dile getiren Baþaranhýncal, "Bir ülkede hele hele terör ve savaþ varsa ekonomiden, yatýrýmdan bahsetmek hiç mümkün olmuyor. Geriye sadece ekmek ve su mücadelesi kalýyor. Bu ülkenin birinci gündemi terör olmalý. Terör konusu bir an önce çözüme kavuþturulmalý, güçlü, istikrarlý bir hükümet kurulmalý, hükümetin kuruluþu ile birlikte de ekonomik destekler, reformlar gelmelidir" dedi. Baþaranhýncal, yoðun iþ temposu, ülke sorunlarý, savaþ ve terör sorunlarýnýn yarattýðý gerilimin ardýndan böylesine güzel bir piknik organize ederek gazetecileri bir araya getiren, kendilerini de bu etkinliðe davet eden Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ve yönetimine teþekkür etti. Salim Uslu "Siyasi rant uðruna dostluklar zedelenmesin" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, birilerinin siyasi rant uðruna ayrýlýk yaratmasý, dostluklarý zedelemek pahasýna davranýþlarda bulunmasý, sözlerde ve hatta yayýnlarda bulunmasýný doðru bulmadýðýný ifade etti. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði tarafýndan gerçekleþtirilen Dost Pikniðine katýlan Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, herkesin ortak paydasýnýn Çorum olduðunu, Çorum'u daha da geliþtirmek, büyütmek için çalýþtýklarýný dile getirdi. Hiçbir siyasi veya ideolojik ayrým yapmadan herkesin Çorum'a hizmet etmek için çalýþmasý gerektiðini ifade eden Uslu, yaþanan terör olaylarý için korku toplumu yaratýlmamasý gerektiðini belirtti. Bu tür toplumlarýn geliþmeye açýk olmadýðýný anlatan Uslu, kimsenin birbirinin arkasýndan iþ çevirmemesi gerektiðini, aksi takdirde bunun bedelini Çorum'un ödeyeceðini vurguladý. -"BÝRÝLERÝNÝN SÝYASÝ RANT UÐRU- NA DOSTLUKLARI ZEDELÝYOR"- Piknik organizasyonundan ve saðlanan birliktelikten dolayý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ne teþekkür eden Uslu, misafirperverlikten ve sýcak yaklaþýmdan dolayý tüm gazetecileri tebrik etti. Birilerinin siyasi rant uðruna ayrýlýk yaratmasý, dostluklarý zedelemek pahasýna davranýþlarda bulunmasý, sözlerde ve hatta yayýnlarda bulunmasýný doðru bulmadýðýný ifade eden Uslu, ortak noktalarda birleþmenin ve birlikte hareket etmenin önemi üzerinde durdu.uslu, "Seçimler bitmiþtir ve seçimlerin bitmesi ile birlikte hepimiz Çorum partisi olmalýyýz. Bunun dýþýndaki küçük ayrýlýklar bizim esas Çorum'a yapacaðýmýz yatýrýmlardan ziyade Çorumlularýn yapýlan hizmetleri görerek gelecek kaygýsýnda olmamasý ve milletimize hizmet amacýnýn önüne geçmemesi gerekir" dedi. Uslu, konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: UMUTLARIMIZ, HEYECANLARIMIZ YERÝNÝ KORKUYA BIRAKIYOR "Benim sendika dönemlerimizde yaptýðýmýz çeþitli sendikalarla yaptýðýmýz birliktelik, güven ortamý oluþturmaktý. Güven ortamýný torpillersek, bilesiniz ki güven ortamýnýn olmadýðý yerde korkulmasý gerekiyor. Yatýrýmcýlar, giriþimcileri, devlet memurlarý korkuyor ve denge bozuluyor. Umutlarýmýz, heyecanlarýmýz yerini korkuya býrakýyor. Korku toplumu yaratmanýn kimseye bir faydasý yok. Hangi parti, hangi ideolojiden olursak olalým bu topraklarda barýþ içerisinde ve geleceðe umutla bakan insanlar olmasý gerekiyor. Hepimizin sorumluluklarý var. Belki siyasetimiz, ticaretimiz ya da gazeteciliðimiz böyle olursa bundan Çorum'un fayda saðlayacaðýný düþünüyorum. Çorum'un kalkýnmasý, geliþmesi, büyümesi ve Çorum'daki halkýn bir kent kültürüne sahip olmasý açýsýndan bunlarýn gerekli olduðunu düþünüyorum. Çorum'da çalýþkan insanlar var. Geçmiþten gelen yatýrýmlar var. Gerçekten büyük mesafeler alýndý. Birbirimizin eteðinden çekiþtirmek, paçasýndan tutmak, dolanýp puan almak gibi davranýþýn Çorum'a faydasý yok. Geçmiþten bugüne tüm milletvekilleri Çorum'a hizmet etmiþlerdir." "Geniþ tabanlý, güçlü bir hükümet kurulmalý" Tufan Köse CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, ülkenin geçici bir hükümetle yönetilmesini doðru bulmadýklarýný, bir an önce geniþ tabanlý, güçlü bir hükümet kurulmasý gerektiðini söyledi. Milletvekili Köse, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan düzenlenen Dostluk Pikniði'ne katýlarak, gazetecilerle sohbet etti. Piknik sýrasýnda ülke gündemini deðerlendiren Köse, demokrasi vurgusu yaparak, demokrasiye sahip çýkýlmasýný, güçlü bir demokrasiye sahip olan ülkelerin diðer yaþanan sorunlarý otomatikman çözebileceðini dile getirdi. Çorum yerel basýnýnýn objektif, tarafsýz, ilkeli yayýnlarýndan son derece memnun olduklarýnýn altýný çizen Köse, "Çorum yerel basýný bizim için kývanç ve gurur kaynaðý" diye konuþtu.türkiye'nin gerek komþu ülkeleri ile iliþkileri, gerekse kendi içinde yaþadýðý sorunlar yüzünden kötü günler geçirdiðini, bu süreci en az zararla atlatmak zorunda olduðumuzu ifade eden Köse, "Türkiye, geçmiþten ders almak zorunda. Yaþanan bu sýkýntýlý süreci, bu zor günleri atlatacaðýmýza ve gelecek günlerimizin aydýnlýk olacaðýna yürekten inanýyorum. Ülkemizin geçici hükümetle yönetilmesini doðru bulmuyorum. Koalisyon güreþmeleri devam ediyor. 78 milyon insanýmýzý mutlu edecek, herkese nefes aldýracak, geniþ tabanlý, güçlü bir hükümetin kurulacaðýna inanýyorum" dedi. Bir ülkede demokrasi varsa yargý baðýmsýzlýðýnýn da olmasý gerektiðini açýklayan Köse, "Tek dileðimiz Türkiye'nin çaðdaþ demokrasi düzeyine çýkmasýdýr. Demokrasi olursa diðer yaþanan sorunlar kendiliðinden çözülür. Güven duyulan, istikrarlý, sanayiyi, üretimi geliþtirecek, istihdamý artýracak bir hükümet kurulmalý. CHP olarak insanlarýmýzý seçim döneminde vaat ettiðimiz emekliye iki maaþ ikramiye, akaryakýtýn düþürülmesi, asgari ücretin artýrýlmasý gibi projelerimiz bizim olmazsa olmazlarýmýzdýr. Bu vaatleri bir koalisyon hükümeti protokolü ile hayata geçirmenin mücadelesi içerisinde olacaðýz" ifadesini kullandý. Gazeteciler doyasýya eðlendiler Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin (HGYD) organize ettiði dostluk ve dayanýþma pikniðinde genç gazeteciler doyasýya eðlendiler.sýklýk Tabiat Parký'nda yapýlan pikniðin ardýndan bazý gazeteciler parkta bulunan salýncak, kaydýrak, tahterevalli gibi oyuncaklara binerek, gönüllerince eðlendi. Bir yýlýn stresini atan gazeteciler, pikniðin düzenlenmesine katkýda bulunan baþta Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci ve yönetimi ile emeði geçenlere teþekkür ettiler. Yoðun bir katýlýmýn saðlandýðý piknikte, yemeðin ardýndan semaverde çay keyfi ile sohbet etme imkaný yakalanýrken, genç gazeteciler de pikniðin tadýný oyun alanlarýnda bulunan oyuncaklara binerek çýkarttý. Piknik hatýra fotoðraflarýnýn çekinilmesi ile sona erdi.

6 6 Kaya ve Ýnan ailelerinin mutlu günü Þüpheli paketten bisiklet pompasý çýktý Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya, hayatýný Aysel ve Mustafa Ýnan'ýn kýzý Esin Ýnan ile birleþtirdi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ayþe Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya, Aysel ve merhum Mustafa Ýnan'ýn kýzý Esin Ýnan ile dünya evine girdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü Koparan Köyü'nde gerçekleþtirilen düðün ile dünya evine giren çiftin düðününe, Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, AK Parti Milletvekili ve Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, ilçe belediye baþkanlarý, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, Kaya ve Ýnan ailesi, yakýnlarý, akrabalarý ile davetliler katýldý. Çok sayýda davetlinin katýldýðý düðün merasiminde yemek ikramýnda bulunuldu. Haber Servisi Uzmanlardan kadýnlara sýcak hava uyarýsý! Çorum'da bir otomobilin altýnda bulunan þüpheli çantadan bisiklet pompasý çýktý. Olay, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki bir otomobilin altýnda þüpheli çanta gören vatandaþlar durumu polise bildirdi. Þüpheli çanta ihbarýnýn ardýndan olay yerine çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Çanta çevresi güvenlik þeridine alýnýrken, vatandaþlar bölgeden uzaklaþtýrýldý. Cadde araç trafiðine kapatýldý. Bomba imha uzmaný özel kýyafetini giyerek çantayý inceledi. Uzmanýn dikkatlice açtýðý çantadan bisiklet pompasý çýktý. Rahat bir nefes alan vatandaþlar polis ekiplerini alkýþlayarak teþekkür etti. Cenaze töreninden dönüþte kaza yaptýlar: 2 ölü Ýskilip ilçesindeki cenaze törenine katýldýktan sonra Bolu'ya dönen ailenin içinde bulunduðu araç kaza yaptý. Bariyerlere çarpan otomobilde ayný aileden 2 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Ýki gün önce Ýskilip'e baðlý Karaaðaç köyünde tarlada çalýþýrken römorktan düþerek hayatýný kaybeden Nurþen Oruç un cenazesine katýlmak için Bolu'dan gelen Uður ailesi, cenaze dönüsü trafik kazasý geçirdi. Alýnan bilgiye göre, Çorum'dan Bolu'ya giden Naþit Uður (65) yönetimindeki 14 BD 408 plakalý otomobil D-100 karayolunda bariyerlere çarptý. Bariyerler otomobilin içine kadar girerken, araç havada asýlý kaldý. Kazada, Naþit Uður(65) ve oðlu Murat Uður(32) olay yerinde can verdi. Bayram Uður, Döne Uður, Enes Uður ve Nazmiye Nazlý Uður aðýr yaralandý. Gerede ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýndý. Cesetler ise itfaiye ekiplerinin uzun uðraþlarý sonucu güçlükle çýkarýldý. Trafik kazasýnda hayatýný kaybeden baba ve oðlunun Ýskilip Sorkun köyü nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi.corumvizyon Yaz aylarýndaki sýcaklýk artýþý, aþýrý terleme, deniz ve havuz kullanýmý nedeniyle kadýnlardaki enfeksiyonlarda artýþ görülüyor. Sýcaklýk artýþý ve yaz dönemi günlük yaþam tarzýndaki deðiþiklikler nedeniyle, kadýnlarda enfeksiyonlar artýyor. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Oðuzhan Daver, hamileler baþta olmak üzere, yaz aylarýnda enfeksiyon riskiyle karþý karþýya kalan kadýnlara çeþitli uyarýlarda bulundu. Yaz aylarýnýn getirdiði hijyen koþullarýndaki olumsuzluklarýn ve sýcaklarýn, kadýnlarda görülen enfeksiyonlarda artýþa neden olduðunu belirten Daver; deniz ve havuz sonrasý, nemli giysilerle uzun süre kalmamaya özen gösterilmesi gerektiðini vurguladý. Özel Kadýoðlu Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Oðuzhan Daver "Genital bölgedeki normal bakteri daðýlýmýndaki deðiþiklikler, vaginal floranýn bozulmasýna yol açýyor ve kadýnlarda enfeksiyonlarýn görülmesine sebep oluyor. Bu dönemde alerjenitesi olmayan temizlik malzemeleri ve hipoalerjenik pedler kullanýlmasýný öneriyorum. Ayrýca genital bölgeyi olabildiðince kuru tutmak, sentetik iç çamaþýrlarýndan da kaçýnýlmasý gerekiyor" dedi. Yaz döneminde karþýlaþýlan bu gibi sorunlarda kadýnlarýn mutlaka uzman bir doktora danýþmasý gerektiðini söyleyen Daver, enfeksiyonlarýn ihmal edilmesi durumunda ciddi sorunlara neden olabileceðini belirtti. Daver'in, kadýnlarý enfeksiyonlardan korumak için önerdikleri: Deniz ya da havuz sonrasý nemli giysilerinizle uzun süre kalmayýn. Alerjenitesi olmayan temizlik malzemeleri kullanmaya özen gösterin. Hipoalerjenik Pedler kullanýn ve sýk sýk deðiþtirin. Sentetik deðil, pamuklu iç çamaþýrý kullanýn. Vajinada yanma, kötü kokulu akýntý, kaþýntý, idrar yaparken yanma gibi þikayetleriniz olduðunda mutlaka uzman bir doktora danýþýn.haber7 Býçakcý ve Kara ailelerinin mutlu günü Televizyon, çocuklarda obezite riskini artýrýyor! Çocuklara yemek yedirmek birçok anne için problemli bir süreçtir. Genelde çocuk yememek için direnir, anne de yemesi için her türlü yolu denemeye çalýþýr. Yaygýnlaþan teknoloji ile görsel medyanýn çocuðu oyalamanýn ve ona yemek yedirmenin bir aracý haline geldiðini aktaran Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Medya ve Çocuk Uzm. Dr. Burçin Þanlýdað, Saatlerce televizyon önünde zaman geçiren ve reklamlardaki abur cubur tüketimine özenen çocuklar, fiziksel etkinlikten uzak kaldýklarý gibi yüksek kalorili ürünlere yöneliyor. Bu da çocuklarda obezite riskini ciddi þekilde artýrýyor. Hatta yaþamlarýnýn ileri yýllarýnda tansiyon yüksekliði, þeker hastalýðý, kalp-damar hastalýklarý ile karþý karþýya kalacak bireyler olarak yetiþiyorlar. diyor. Kanal 19 Televizyonun sahibi Satýlmýþ Býçakcý'nýn oðlu Bekir ile Arif Kara'nýn kýzý Mukaddes dünya evine girdiler. Genç çiftin düðünleri geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Düðüne çok sayýda davetli katýldý.

7 7 Teknokent'e 19 ön baþvuru Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent A.Þ Yönetim Kurulu olaðan toplantýsý yapýldý. Çorum TGB-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karadayý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yaðlý, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ ve Çorum OSB Bölge Müdürü Yaþar Þahin'in katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen toplantýda, yaklaþýk 19 þirketin ön baþvurusunu yaptýðý Teknokent'in baþta stratejik planý olmak üzere yürütülecek faaliyetler ve idari konular ele alýndý. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu toplantýsýnda bilgi birikiminin paraya dönüþtürülmesinde, özel sektörle birlikte AR-GE faaliyetlerini yapmak ve devletin saðladýðý parasal avantajlarla teknoloji yaratmak konusunda Teknokentlerin çok önemli bir rol üstlendiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, merkezlerin bir anlamda bilgi, sermaye ve iþgücü ortaklýðýný saðlayan çok önemli bir yapýlanma olduðunu belirtti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn Türkiye Kamu-Üniversite- Sanayi Ýþbirliði (KÜSÝ) Stratejisi ve Eylem Planý ( ) hakkýnda yapmýþ olduðu açýklamalara da deðinen Rektör Prof. Dr. Alkan, Bakan Iþýk'ýn planda, 6 hedef çerçevesinde 31 eylemin belirlendiðini bildirerek bakanlýðýn eylem planýný uygulamaya baþladýðýný söyledi. Belirlenen eylem planýnýn bakanlýk tarafýndan izleneceðini kaydeden Rektör Prof. Dr. Alkan, söz konusu planla ülke sanayisinin, rekabet gücü ve katma deðeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, yüksek teknoloji aðýrlýklý ve sürdürülebilir yapýya kavuþturulmasýnýn amaçlandýðýný söyledi.rektör Prof. Dr. Alkan, "Üniversite-sanayi iþ birliði çerçevesinde akademisyenlerimizle iþ dünyasýný bir araya getirerek güçlü bir üniversite-sektör iþ birliðinin oluþturulmasý planlanýyor. Teknokent'te baþta ilimizde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere ulusal ve uluslararasý giriþimci ve sanayici firmalarla Ar-Ge odaklý projelerin yapýlmasý ve böylelikle ülkemizdeki firmalarýn yüksek katma deðerli ve yenilikçi ürünler üreterek uluslararasý ölçekte rekabet edebilir hale gelmeleri konusunda çalýþmalarýn yapýlmasý hedeflenmektedir" diye konuþtu. Rektör Prof. Dr. Alkan, özellikle yeni ve ileri teknoloji alanlarýnda Ar-Ge faaliyetleri yürüten firma ve sanayicilerle üniversite-sanayi iþ birliði kapsamýnda çalýþmalar yapmak isteyen öðretim üyelerine, iþ adamlarýna, öðrencilere ve bölgedeki tüm müteþebbislere çaðrýda bulunarak Teknokentten yer almaya davet etti. Sungurlu polisinden uygulama Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne baðlý ekipler, ilçede genel asayiþ ve trafik uygulamasý gerçekleþtirdi. Son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle ilçede güvenlik tedbirlerini artýran Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, 60 personelle ilçenin 3 ayrý giriþ noktasýnda ve umuma açýk yerlerde genel asayiþ ve trafik uygulamasý yaptý. Saat 20.00'da baþlayýp 24.00'da sona eren uygulamada kimlik kontrolünün yaný sýra üst ve araç aramasý yapýlýrken, umuma açýk yerlerde de kimlik kontrolü ve iþ yeri aramasý yapýldý. Kontrollerde asayiþ yönünden 425 kiþi sorgulanýrken, 1 yoklama kaçaðý yakalandý. 158 aracýn kontrolü yapýlarak çeþitli suçlardan 4 araç sahibine 3 bin 800 TL para cezasý uygulandý. 4 iþ yerine çeþitli eksikliklerinden dolayý iþlem yapýlýrken 5 kiþiye de kabahatler kanunundan iþlem yapýldý. Uygulamayý Ýlçe Emniyet Müdürü Yavuz Selim Kýlýç yönetti. Kýlýç, ilçe halkýnýn huzuru ve güvenliði için bu tür uygulamalarý sýklýkla yapacaklarýný söyledi.sungurlugündem Uysal ailesinin acý günü Eski Ýl Genel Meclis baþkanlarýndan ayný zamanda serbest muhasebe mali muþavirlerden Ahmet Uysal ve Amasya Spor þube müdürü Kazým Uysal'ýn Babasý Rýza Uysal ( 85 ) vefat etti. Bir süredir rahatsýz olan ve önceki gece vefat eden Rýza Uysal, dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Doðduðu yer olan Kýrkdilim köyünde topraða verildi. Cenazeye Çorum ve çevre illerden çok sayýda vatandaþ katýldý. Asfalt kamyonun altýnda kalarak can verdi Alevler içinde kalan çiftçi ölümden döndü Merkez Deliler köyünde bir ambarda yangýn çýktý. Çeþitli tarým aletlerinin kül olduðu yangýnda alevler içinde kalan çiftçi ölümden döndü. Yangýn, Deliler köyünde Kadir Karabýyýk'a (69) ait ambarda çýktý. Elektrik kablolarýndaki kaçak nedeniyle baþlayan yangýn biranda tüm ambarý sardý. Yangýna müdahale etmek için ambara giren Karabýyýk alevlerin içinde kaldý. Yüzünde ve vücudunun çeþitli yerlerinde yanýklar oluþan çiftçi, yakýnlarý tarafýndan kurtarýldý. Çorum Ýtfaiyesi'nin müdahalesiyle söndürülen yangýn sonucu 1 traktör, 60 torba hayvan yemi, 690 saman balyasý, römork, pulluk ve 1 hýzar motoru kullanýlamaz hale geldi. Vücudunda yanýklar oluþan Kadir Karabýyýk ise Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi edildi. Yangýnda yaklaþýk 25 bin TL'lik maddi hasar meydana geldiði bildirildi. Osmancýk ilçesinde yol inþaatýnda çalýþan iþçi, geri manevra yapan asfalt kamyonunun altýnda kalarak öldü. Feci kaza, D-100 karayolunun Osmancýk geçiþindeki Çayýrköyü ve Öbektaþ köyü kavþaðýnda meydana geldi. Yolu yapan firmada iþçi olarak çalýþan Sezai Zengin, asfalt makinesine malzeme boþalttýktan sonra geri manevra yapan Salih Demir'in (56) kullandýðý 06 BS 3050 plakalý kamyonun altýnda kaldý. Zengin, kamyonun arka tekerleri arasýnda sýkýþtý. Olayý fark eden iþ arkadaþlarý 112 acil servisi arayarak yardým istedi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri Zengin'in hayatýný kaybettiðini belirledi. Talihsiz iþçinin cenazesi, Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yeri incelemesinin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Araç sürücüsü Salih D. ise gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.haber Servisi