Bu nasýl bir trafik düzenlemesi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu nasýl bir trafik düzenlemesi!"

Transkript

1 Uysal ailesinin acý günü Eski Ýl Genel Meclis baþkanlarýndan ayný zamanda serbest muhasebe mali muþavirlerden Ahmet Uysal ve Amasya Spor þube müdürü Kazým Uysal'ýn Babasý Rýza Uysal ( 85 ) vefat etti. 03 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ 7 de Teknokent'e 19 ön baþvuru Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)- Teknokent A.Þ Yönetim Kurulu olaðan toplantýsý yapýldý. Çorum TGB-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karadayý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yaðlý, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ ve... 7 DE "Siyasi rant uðruna dostluklar zedelenmesin" Bu nasýl bir trafik düzenlemesi! Salim Uslu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, birilerinin siyasi rant uðruna ayrýlýk yaratmasý, dostluklarý zedelemek pahasýna davranýþlarda bulunmasý, sözlerde ve hatta yayýnlarda bulunmasýný doðru bulmadýðýný ifade etti. AYFA 5 DE Bakan Çaðatay Kýlýç 1500 kiþilik yurdu inceledi Gençlik ve Spor Bakaný Çaðatay Kýlýç Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun daveti üzerine Çorum'a gelerek inþasý tamamlanan öðrenci yurdunda incelemelerde bulundu. 5 TE Asfalt kamyonun altýnda kalarak can verdi Býçakcý ve Kara ailelerinin mutlu günü Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan düzenlenen dost- -Nadir Yücel- Yayalara geçit tanýmayan SOS veren sinyalizasyonlar Kavþakta yolu engelleyen göbekler! Kaldýrýmlarda yol alan motor ve elektrikli bisikletler Öncelik geçiþi yayanýn uygulamasýný ihlal edenlere uygulanmayan uyarý ve cezalar,özellikle zahçelievler semtinde akþam saatlerinden sonra kaldýrýma park edilen araçlar,hastane ve Okul bölgelerinde olmasý gerektiði halde olmayan ' Hýz Kesiciler'... Kanal 19 Televizyonun sahibi Satýlmýþ Býçakcý'nýn oðlu Bekir ile Arif Kara'nýn kýzý Mukaddes dünya evine girdiler. HGYD'den Dostluk Pikniði luk pikniði, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. 5 DE Fotoðraf Yasin Yücel 3 DE 6 DA "Belirsizlikten iþ dünyasý rahatsýz" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, seçimlerden çýkan muallak sonuçlarýn ve belirsizliklerin, hükümet boþluklarýnýn iþ dünyasýný rahatsýz ettiðini belirterek, "Keþke hiç seçim olmasa" diye konuþtu. 6 DA Kaya ve Ýnan ailelerinin mutlu günü Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya, hayatýný Aysel ve Mustafa Ýnan'ýn kýzý Esin Ýnan ile birleþtirdi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ayþe Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya... 6 DAs "Geniþ tabanlý, güçlü bir hükümet kurulmalý" CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, ülkenin geçici bir hükümetle yönetilmesini doðru bulmadýklarýný, bir an önce geniþ tabanlý, güçlü bir hükümet kurulmasý gerektiðini söyledi. 5 DE Alevler içinde kalan çiftçi ölümden döndü Merkez Deliler köyünde bir ambarda yangýn çýktý. Çeþitli tarým aletlerinin kül olduðu yangýnda alevler içinde kalan çiftçi ölümden döndü. Yangýn, Deliler köyünde Kadir Karabýyýk'a (69) ait ambarda çýktý. Tufan Köse 7 DE Osmancýk ilçesinde yol inþaatýnda çalýþan iþçi, geri manevra yapan asfalt kamyonunun altýnda kalarak öldü. Feci kaza, D-100 karayolunun Osmancýk geçiþindeki Çayýrköyü ve Öbektaþ köyü kavþaðýnda meydana geldi. 7 DE Photoshop kursu yarýn baþlýyor Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun 4 Aðustos günü baþlayacaðý bildirildi. 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Erkoç ve Uzun'dan Rektör Alkan'a tebrik 03:48 05:32 12:53 16:45 20:03 21: Almanya'nýn Fransa'ya harp ilâný (1914) - TBMM, AB uyum kanunlarýný kabul etti (2002) Ýlim bir hazinedir. Anahtarý ise sorup öðrenmektir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri Çorum'un tanýnmýþ eðitimci ve yazarlarýndan biri olan Ethem Erkoç ile Sayýþtay Uzman Denetçisi Yaþar Uzun, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak baþarýlar dilediler. Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý tebrik eden Erkoç, üniversitenin hýzla geliþmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Üniversitede her zaman, her vesileyle verdikleri desteklerden ve ziyaretlerinden büyük bir mutluluk duyduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Ethem Erkoç'un deðerli fikir ve görüþlerini çok önemsediklerini ve bunlardan da yararlandýklarýný ifade ederek desteklerinin devamý dileðiyle teþekkür etti. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7681 2,7725 EUR 3,0610 3,0638 STERLiN 4,3297 4,3323 2,2353 2, JPY YENi Ümidin Her Zaman Haib Ümidin her zaman haib, nasibin daima nekbet; Hayatýn geçti hüsranlarla ey gün görmeyen millet! Ne devletsiz baþýn varmýþ, ne mel'un tali'in, hayret! Muebbed bir hayat ummuþ da içmiþtin.. Fakat seyret: Nasýl zehr oldu birden diktigin sahba-yý hurriyet! Meðer altüst olurmuþ en muazzam arþ-i istiklal; Meðer pamal edermiþ en bülend akvami izmihlal; Meðer birden olurmuþ altýyüz yýl beslenen amal, Ufuklar, bak, adem rendinde zulmetlerle malamal.. Ne beklerdik, nasýl çýktýn sen ey ferda-yi istikbal! Bu istikbalý rüyamýzda görseydik inanmazdýk! 'Sabah olmuþ' dedik, sezmekle bir avare aydýnlýk. Ne haybettir: deðilmiþ fecr-i kazýbler kadar sadýk! Cahimi bin hatar kat kat yýðýlmýþ, gelde yýrtýp çýk! ilahi! Bir ýþýk göster, bunaldýk büsbütün artýk! Fakat hey þaþkýn, istimdad için Hak'dan yüzün var mý? Kitabullah'a yüksekten bakan gözler de aðlar mý? Muhakkar gördüðün kuvvet bu gün bir bak, muhakkar mý? Demezdin, ruhu Kur'an'ýn o lakaydýyle muztar mý? Ya sen muztar kalýr, feryad edersen, aldýrýrlar mý! Evet, sen böyle bir ferda-yý mahþer-hýzý ummazdýn, Haberdar eyleyenler oldu; güldün. Pek de kurnazdýn! Kudurmuþtan beter bir hale geldin, durmadýn azdýn! Düþen ma'suma çýkmak gayr-i kaabil bin çukur kazdýn: Gömüp ahlaký, artýk fuhþ için bah-name'ler yazdýn! Utanmak bilmiyorsun, anladýk, lakin ne isterdin: Þu milletin ki levsiyyatý bir 'meslek' deyip verdin? Ýbadullahý saptýrdýn, fakat bir yol mu gösterdin? Görürsen nerden bir namus, fuþh-abada gönderdin; Sezersen kimde na-merdane bir fitrat, kanat gerdin! Býyýk kirpik, sakal yontuk da týrnaklar birer parmak; Yýkanmaz bir surat, sol gözde beyzi cam, fakat parlak; Hamamsýz ensenin sýrtýnda bir yað var: kayar yavþak! Þu, kalcýnlarla kývrýk pantalon altýnda, kýskývrak Seken Osmanlý centilmeninde hiçbir duygu yok mutlak... Utanmak ver, yeter, kaabilse Allah'ým, utandýrmak! 29 Tesrinisani 1328 (1912) Mehmet Akif Ersoy HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun 4 Aðustos günü baþlayacaðý bildirildi. Çorum Fotoðraf Kulübü Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç yaptýðý açýklamada, Halk Eðitim Merkezi iþbirliðiyle açtýklarý "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi"nin devam ettiðini, þimdi de fotoðrafla uðraþanlarýn vazgeçilmezi Photoshop kursunu baþlatacaklarýný söyledi. Aykaç, "Photoshop kursunda, photoshop arayüzü, çözünürlük ve resim boyutlandýrma, renk düzenlemeleri, fotoðraf arka planýný deðiþtirme, fotoðraf üzerine yazý yapmak gibi bir çok konuda, alanýnda uzman ekipler tarafýndan eðitim verilecek. Kurs Salý ve Perþembe günleri saat 18-30, saatleri arasýnda yapýlacak ve toplam 4 hafta sürecek. Kursiyerler bu eðitim tamamladýðýnda fotoðraflar üzerinde kolaylýkla düzenlemelerini yapabilir duruma gelecek ve kurs sonunda kursiyerlere "Katýlým Belgesi" verilecek"dedi. Photoshop kursuna kayýtlarýn devam ettiðini ifade eden Aykaç, kursa katýlmak ya da bilgi almak isteyenlerin adresinden, ÇFK'nýn facebook sayfasýndan ve (Atakan Akman) ile (Ahmet Yazýcý) numaralý telefonlarý arayabileceklerini kaydetti. Çakmakla oynayan çocuk, yangýn çýkardý Photoshop kursu yarýn baþlýyor ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Sungurlu'da bir evde, 7 yaþýndaki çocuðun çakmakla oynarken çýkardýðý yangýn nedeniyle hasar oluþtu. Alýnan bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Sokakta Ali Ö.'ye ait evin kömürlüðünde 7 yaþýndaki oðlu Mustafa Ö. oynamaya baþladý. Çocuk elindeki çakmakla oynarken kömürlükte bulunan kaðýtlar alev aldý. Dumaný fark eden annesi çocuðu dýþarý çýkararak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýný büyümeden söndürdü. Çýkan yangýnda kömürlükte bulunan odun, kömür ve buðdaylarýn zarar gördüðü bildirildi.sungurlugüdem ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Bu nasýl bir trafik düzenlemesi! Baðcý Sungurlu'da incelemelerde bulundu Fotoðraf Yasin Yücel Nadir Yücel - Yayalara geçit tanýmayan SOS veren sinyalizasyonlar Kavþakta yolu engelleyen göbekler! Kaldýrýmlarda yol alan motor ve elektrikli bisikletler Öncelik geçiþi yayanýn uygulamasýný ihlal edenlere uygulanmayan uyarý ve cezalar,özellikle Bahçelievler semtinde akþam saatlerinden sonra kaldýrýma park edilen araçlar, Hastane ve Okul bölgelerinde olmasý gerektiði halde olmayan ' Hýz Kesiciler' Çorumun en önemli sorunlarý arasýnda yer alan Trafik konusu ' Allah'a Emanet' bir görüntü sergiliyor. Ilýca caddesinden gelen ve Valilik önünden gazi caddesine baðlanan kavþakta gerek 'yanlýþ hesaplý' sinyalizasyon dan gerekse yanlýþ uygulamalardan ' Yayalara geçit hakký tanýnmýyor' Ilýca caddesinden gelen araçlar kendilerine yanan kýrmýzý ýþýkta durunca yayalar geçmeye baþlýyor. Ancak Samsun istikametinden ve bahçelievler den gelen araçlar Ilýca caddesine döndüklerinde yaya ile çakýþýyorlar. Eski Tekel binasý olarak bilinen yerde sað dönüþler için yanan vasýlalý ýþýk aðaçtan görünmüyor! Özellikle yabancý plakalý araçlar sað þeritten devam etmek yerine direk ve sol istikamete dönüþler için yanan kýrmýzý ýþýkta beklemeye devam ediyorlar. Ayný yerde ki diðer çarpýklýk ise burada da yaya geçitinin bulunmasý. Direk ve sola dönüþler için kýrmýzý ýþýk yandýðýnda ise, Sað istikamete vasýlalý yanan sarý ýþýkdan ötürü araçlar ile bu kez yayalar burada çakýþýyor. Bir diðer önemli yanlýþlýk ise, Binevler kavþaðýnda sergileniyor. Geçen hafta ' Tek taraflý' 2 günde 2 kaza meydana geldi. Bu kavþakta daki Göbeðin büyük çapta olmasý ise yolu karþýlamýyor. Yolu virajlý duruma düþüyor viraja ayný anda yan yana giren araçlar ise kaza tehlikesi ile karþý karþý kalýyor. Kavþakta ki Göbek çapýnýn düþürülmesi bu sorunu önlemeye yetecek görülüyor. Þehir içerisinde tehlike arz eden en önemli konulardan birisi de kaldýrýmlarda yol alan Motorsiklet, elektrikli ve elektriksiz bisikletler. Bu durum sadece kaza deðil, yaþanabilecek olasý kavgalar adýna da S.O.S veriyor. Bir diðer konu ise, Bir çok okul yakýnlarý ve Hastane civarýnda Spor Ýl Müdürlüðü yakýný v.s. Hýz kesicilerin bulunmamasý. Gazi ve Ýnönü Caddesinde seyir halinde olan araçlar ile yayalar yaya geçitlerinde karþýlaþtýklarýnda ise ' Geçiþ üstünlüðü hala araçlarýn' görüntüsü TDED ve ÇEKVA'dan resim sergisi Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi ve ÇEK- VA ortaklaþa resim sergisi açtý. Resim sergisi geçtiðimiz hafta sonu Çorum Parkta açýldý. Serginin açýlýþ kurdelesini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, resim kursu öðretmeni Rukiye Özdemir ve kursiyerler birlikte kesti. Açýlýþ konuþmasýný yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Bizim bu güzel sanatsal faaliyetimizin hasat zamaný olduðunu söyleye bilirim. Kursumuzu bir öðretmen olarak düzenleyen Rukiye Özdemir hocamýza teþekkür ediyoruz" dedi. Candan, bu sergide Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ve ÇEKVA'nýn ürünlerini sergilendiðini ifade ederek, "Sanat hayatýn gülümseyen yaný biz ne kadar sanatsal kurs açabilirsek hayatta ki gülümsemeyi o kadar arttýrdýðýmýza inanýyoruz. Öncelikle sanatçýya huzur veriyor daha sonra bu sanatý ircaa eden sanatçý çevresine ve topluma huzur veriyor. Bu anlamda toplumsal huzurun bir parçasý haline geliyor. Bu tür eserleri buralarda gördükçe mutlu oluyoruz. Ýnsanlarýmýz kendilerini sanatsal anlamda geliþtirmek üzere bir sürece giriyorlar. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði olarak en önemli faaliyetimiz okuma çalýþmalarý yaklaþýk 650 öðrenci 15 günde bir bizden kitap alýyorlar. Gruplar halinde bu okumalarý gerçekleþtiriyorlar. Sonrasýn da o kitaplarýn müzakeresi yapýlýyor ve kitaplar gruplar halinde geçiþiyor. Belli sayýda kitap okuyan gruplarý da il dýþýna geziye götürüyoruz. Genel olarak kursiyerlerimize bir dil öðrenin, bir sporlar uðraþýn veya bir sanatla ilgilenin diyoruz. Bugün burada o sanatla ilgili kýsmi görüyoruz. Ben emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn konuþmasýnýn ardýndan kýsa bir konuþmada resim kursu öðretmeni Rukiye Özdemir yaptý. Özdemir, "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ile ÇEKVA iþbirliði ile organize ettiðimiz resim sergimize katýldýðýný için teþekkür ediyorum" dedi. Özdemir, "ÇEKVA Çorum'un kültür sanatýna büyük kaktý saðlýyor. Önümüzde ki yýllarda da sergilerimiz açmaya devam edeceðiz. Resim kursu dernek faaliyetlerinde en önem verdiðimiz bir kursumuzdur. Kursumuza en çok bayanlar müracaat ediyorlar. Resim kurslarýmýz 3 ile 5 ay arasý sürüyor kursumuz bittiðinde bayan kursiyerlerimiz kursumuzu býrakmak istemiyorlar" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan davetliler ve vatandaþlar sergiyi gezdiler.yýlmaz MERT AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Sungurlu'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.ýlk olarak AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatýný ziyaret eden Baðcý, burada AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililerle bir süre görüþtü. Daha sonra esnaf turu yapan Baðcý Sungurlu'ya yapýlan ve yapýlmasý planlanan projeler hakkýnda bilgi verdi. SUNGURLU MYO'DA HE- DEF 3-5 BÝN ÖÐRENCÝ Milletvekili Baðcý, Sungurlu'da Meslek Yüksek Okulunu çok önemsediklerini söyledi. "Ana yatýrým kampüs yerleþkesi þuanda bin öðrenciyi aþtýk" diyen Baðcý, "Ama hedefimiz 3-5 bin öðrencilik bir okul olmasý. Bunun da alt yapýsýný hazýrlýyoruz. Doðru programlarý, güzel bölümleri yaptýk. Ýnþaat güzel ilerliyor. Yüklenici firma düzgün çalýþýyor. Ödenek sorunumuz yok" dedi. YIL SONUNA KADAR YURT ÝNÞAATI ÝHALEYE ÇI- KACAK "Çorum Milletvekilimiz Ýlksen hanýmla birlikte yurt projesini inceledik" diyen Baðcý, "Mimari proje ihale edildi. Üç ay içinde projesi de hazýrlanacak. Yýl sonuna kadar yurt inþaatýnýn ihaleye çýkmasýný hedefliyoruz" diye konuþtu. Sungurlu barajýnda höyük meselesi olduðunu söyleyen Baðcý, "Bu konu bakanlýklar arasýnda görüþülüyor. DSÝ, 32 bin dekarý sulayacak metreküp su verecek. Proje için ihale iþlemi baþlatýldý. Yýl sonuna kadar tamamlanacak. Höyük iþleminden sonra baþlanacak" ifadelerini kullandý. DEMÝRYOLU VE OTOYOL ÝLÇEYE YAKIN GEÇECEK "Sungurlu'nun stadyum yapýmý için bir aksilik söz konusu deðil" diyen Baðcý, sürecin hýzla devam ettiðini söyledi. Cezaevi için arazi zemin çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve yapým çalýþmalarýna kýsa bir süre sonra baþlanacaðýný ifade eden Baðcý, Demiryolunun ise Sungurlu'nun yakýnýndan geçeceðini kaydetti. Baðcý, "Ýlçeye yakýn bir yere istasyon konulacak, projede var. Bu sanýrým 3-5 kilometre içersinde. Otoyolda öyle ilçeye yakýn geçiyor. Bu yol transit geçiþleri saðlayacak. Ýl ekonomisine ekonomik katký saðlayacak bir projedir" ifadelerini kullandý. Sungurlu'da hava sýcaklýðý 43 dereceye ulaþtý Sungurlu'da termometreler hava sýcaklýðýný 43 derece olarak gösterdi. Öðle saatlerinde 43 dereceye kadar ulaþan hava sýcaklýðý kentte hayatý olumsuz etkiledi.ýlçede vatandaþlar gölge alanlarda serinlemeye çalýþýrken, bazýlarý da piknik alanlarýna gitti.kent merkezindeki Ýhsan Emralioðlu Parký'na giden vatandaþlar, aðaç gölgelerinde serinlemeye çalýþtý.sungurlugündem

4 4 "Uzun yolculuklarda 2 saatte bir 20 dakika mola verin" Ülke genelinde sýcaklarýn aþýrý yüksek seyretmesinden sürücülerin etkilendiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Türkiye'de 2014 yýlýnda meydana gelen 168 bin 512 ölümlü yaralanmalý kazanýn aylara göre daðýlýmýna bakýldýðýnda Aðustos ayý yüzde 10,8 pay ile en fazla kazanýn meydana geldiði ay oldu. Aþýrý sýcaklarýn bastýrdýðý bugünlerde sürücülerimiz öðlen vakti araç kullanmamalý ve 2 saat de bir en az 20 dakika dinlenme tesislerinde dinlenmeliler" dedi. "RAKAMLAR KORKUTUCU" 2015 Mayýs ayý sonu itibarýyla toplam 19 milyon 328 bin Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, yaz aylarý ve tarla üretiminin artmasýyla özellikle sebze fiyatlarýnda düþüþ yaþandýðýný bildirerek, "Temmuz ayýnda üreticide seçilmiþ 31 üründen sadece 7'sinde fiyat artýþý olurken, 13 üründe fiyat deðiþmedi, 11 üründe geriledi" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Temmuz ayýnda markette 35 üründen 14'ünde fiyat artýþý, 18 üründe fiyat düþüþü olurken, 3 ürünün fiyatý deðiþmediðini vurguladý. Þemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði olarak, üreticiden tüketiciye, halkýn tamamýný yakýndan ilgilendiren gýda fiyatlarýndaki deðiþimleri, takip etmeye ve kamuoyunu doðru bilgilendirme amacýyla açýklamalara devam ettiklerini belirtti. -Üreticide fiyat deðiþimleri- Temmuz ayýnda üretici fiyatlarýnda, domates, sivri biber, marul, kuru fasulye, nohut, yeþil mercimek, pirinç, kuru kayýsý, kuru üzüm, kuru incir, Antep fýstýðý, süt ve zeytinyaðý fiyatlarýnda deðiþim olmadýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Üreticide Temmuz ayýnda fiyatý en fazla düþen ürün yüzde 40,48 ile havuç olmuþtur. Fiyat düþüþünde havucu, yüzde 11,11 ile karpuz, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 8,57 ile fýndýk, yüzde 7 ile patates, yüzde 6,85 ile salatalýk, yüzde 6,46 ile limon, yüzde 5,88 ile kiraz, yüzde 2,29 ile yeþil fasulye, yüzde 1,77 ile patlýcan, yüzde 1,56 ile kabak izledi.üreticide en fazla fiyat artýþý yüzde 15,69 oran ile kuru soðanda görüldü. Fiyat artýþýnda kuru soðaný yüzde 14,78 ile kýrmýzý mercimek, yüzde 5,88 ile maydanoz, yüzde 5,41 ile dana eti, yüzde 3,06 ile kuzu eti, yüzde 1,84 ile yeþil soðan, yüzde 1,62 ile çilek takip etti." -Markette fiyat deðiþimleri- Temmuz ayýnda market fiyatlarýnda, zeytinyaðý, kuru üzüm ve kuru incir fiyatýnda deðiþim görülmediðini vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Markette Temmuz ayýnda fiyatý en fazla düþüþ olan ürün yüzde 33,06 ile patlýcanda meydana geldi.fiyat düþüþünde patlýcaný yüzde 23,47 ile havuç, yüzde 22,30 ile marul, yüzde 12,60 ile kiraz, yüzde 11,22 ile yeþil fasulye, yüzde 10,84 ile karpuz, yüzde 10,53 ile yumurta, yüzde 10,26 ile patates, yüzde 7,13 ile Antep fýstýðý takip etti. Yine Temmuz ayýnda, sivri biberde yüzde 6,54, kuru kayýsýda yüzde 6,27, yeþil mercimekte yüzde 4,11, domateste yüzde 3,77, salatalýkta yüzde 3,47, kabakta yüzde 1,24, kuzu etinde yüzde 1,21, toz þekerde yüzde 0,83, dana etinde yüzde 0,20 fiyat düþüþü görüldü. 83 adet taþýtýn karayollarýnda olduðunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Ramazan bayramý ile birlikte tatile gidiþler-dönüþler yoðunlaþtý. Hava sýcaklýðý ortalamasý ülkemiz genelinde 35 derece civarýnda seyrediyor. Bu sýcaklarda trafik kazalarý da artýyor. Bu kazalarýn büyük sebebi, sýcaktan ve nem oranýnýn artmasýndan etkilenen sürücülerin dikkatinin daðýlmasýna baðlý olarak trafik kurallarýna uymamak ve aþýrý hýz olarak görülüyor yýlýnýn Temmuz- Aðustos aylarýnda meydana gelen 70 bin 685ölümlü ve yaralanmalý kazada 857 vatandaþýmýzý kaybederken 62 bin 337 vatandaþýmýzda yaralandý. Rakamlar korkutucu. Sürücülerimizi aracýnýn hýzýný, yolun ve havanýn durumu ile trafiðin gerektirdiði þartlara uygun kullanmalarý konusunda uyarýyorum" diye konuþtu. "ERÝYEN ASFALTA VE MICIRLI YOLADÝKKAT" Öðle vakitlerinde sýcaktan eriyen asfalta ve yeni dökülen mýcýra dikkat edilmesi gerektiðini, mecbur kalýnmadýkça öðlen sýcaðýnda yola çýkýlmamasýný da isteyen Palandöken,"Mevsimsel olarak ana yola çýkan traktör, biçerdöver gibi tarým araçlarýna dikkat edilmesi gerekiyor. Tarým araçlarýný kullanan sürücüler de gerekli uyarý tedbirlerini almalýlar. Yol yapým çalýþmasý yapýlan yerlerde yetkililer gerekli trafik uyarý iþaretlerini koymalýlar. Tedbirsizliðin ve dikkatsizliðin sonucunda hepimiz üzülüyoruz "þeklinde konuþtu. "Yaz aylarý ve tarla üretiminin artmasýyla özellikle sebze fiyatlarýnda düþüþ yaþandý" Temmuz ayýnda markette en fazla fiyat artýþý, yüzde 17,13 oran ile kuru soðanda meydana geldi. Kuru soðandaki fiyat artýþýný yüzde 9,75 ile kýrmýzý mercimek, yüzde 8,73 ile çilek, yüzde 7,09 ile nohut, yüzde 4,81 ile ayçiçeði yaðý izledi. Bunun yaný sýra, Temmuz ayýnda, markette, yeþil soðanda yüzde 3,33, limonda yüzde 2,97, sütte yüzde 1,90, maydanozda yüzde 1,44, mýsýrözü yaðýnda yüzde 1,31, kuru fasulyede yüzde 1,18, iç fýndýkta yüzde 1,15, pirinçte yüzde 1,04, tavuk etinde yüzde 0,68 fiyat artýþý oldu." -Fiyat deðiþimlerinin nedenleri- Üretici ve markette fiyatý en fazla artan ürün olan kuru soðanda, hasat edilen ürün miktarýndaki azalmaya baðlý arzdaki daralma nedeniyle fiyatlarda artýþ görüldüðünü bildiren Bayraktar, kuru soðanda özellikle Çukurova bölgesinde hasadýn tamamlandýðý ancak Ýç Anadolu Bölgesinde henüz hasadýn tam olarak baþlamadýðýný, bunun da piyasada ürün fiyatlarýný yükselttiðini belirtti.hem üreticide hem markette fiyatý artan diðer ürün kýrmýzýmercimekte, son yýllarda üretimin azaldýðýný, ülke ihtiyacýnýn tam olarak karþýlanamadýðýný vurgulayan Bayraktar, bu ortamda ihracatýn sürmesinin iç piyasada fiyat artýþýna neden olduðuna dikkati çekti. Bayraktar, üretici ve marketlerde fiyatý en fazla düþen ürünler arasýnda yer alan patlýcan, kiraz, yeþil fasulye, karpuz, salatalýk, patates, sivri biber, domateste, kabakta hasat edilen ürün miktarýnýn artmasýyla havuç, marul ve yumurtada talebin azalmasýyla birlikte fiyatlarýn gerilediðini vurguladý. Þemsi Bayraktar, limonda geçen ay artan fiyatta Temmuz ayýnda bir miktar gerileme görüldüðünü belirtti. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, iç fýndýkta, yeni hasadýn yaklaþmasýyla beraber stokta yer alan fýndýðýn piyasaya girmesinin üretici fiyatlarýnýn gerilemesinde etkili olduðuna dikkati çekti. Genel olarak deðerlendirdiðimizde arz ve talepteki deðiþime baðlý olarak fiyatlarda artýþ ve azalýþlarýn meydana geldiði görülmektedir. -Ýncir ve maydanoz fiyat farkýnda ilk iki sýrayý bir türlü býrakmýyor- Üretici market fiyat farkýnýn Temmuz ayýnda da bir türlü azalmadýðýný, makasýn kapanmadýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ýncir ve maydanoz üretici market fiyat farkýnda ilk iki sýrayý bir türlü býrakmýyor. Temmuz ayýnda, üretici ve market arasýnda fiyat farkýnýn en fazla olduðu ürün yüzde 470,91 ile kuru incir oldu. Fiyat farkýnda, kuru inciri yüzde 446,91 ile maydanoz, yüzde 382,35 ile salatalýk, yüzde 355 ile karpuz, yüzde 273,49 ile yeþil soðan, yüzde 265,57 ile sivri biber, yüzde 256,90 ile domates, yüzde 236,51 ile kabak, yüzde 235,08 ile limon, yüzde 211,67 ile kuru kayýsý izledi. Üretici ucuza üretirken, tüketici pahalý tüketiyor. Kuru incir 5,7 kat, maydanoz 5,5 kat, salatalýk 4,8 kat, karpuz 4,6 kat, yeþil soðan ve sivri biber 3,7 kat, domates 3,6, kabak ve limon 3,4, kuru kayýsý 3,1 kat fazlaya tüketiciye ulaþýyor. Bugün üreticide 5 lira 50 kuruþ olan kuru incir markette 31 lira 40 kuruþa, 18 kuruþ olan maydanoz markette 98 kuruþa, 34 kuruþ olan salatalýk 1 lira 64 kuruþa, 20 kuruþ olan karpuz 91 kuruþa, 83 kuruþ olan yeþil soðan 3 lira 10 kuruþa, 61 kuruþ olan sivri biber 2 lira 23 kuruþa, 58 kuruþ olan domates 2 lira 7 kuruþa, 63 kuruþ olan kabak 2 lira 12 kuruþa, 2 lira 10 kuruþ olan limon 7 lira 2 kuruþa, 12 lira olan kuru kayýsý 37 lira 40 kuruþa satýlmaktadýr." Bunaltýcý yaz sýcaklarýnda, diyet uygulamalarýnda su tüketimi hayatýnýn her alanýnda olmazsa olmazlar arasýnda. Acýbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Merve Güler yaz aylarýnda su tüketimi ve beslenme alýþkanlýklarý ile ilgili yapýlmasý gerekenleri anlattý. Uzmanlarýn aþýrý sýcaklardan korunma yöntemi olarak vurguladýðý en önemli konu þüphesiz ki su tüketimi. "Su içmek için susamayý beklemeyin" uyarýsý yapan uzmanlar, özellikler ter yolu ile sývý kaybý yaþandýðýndan bol su tüketilerek vücudun sývý dengesinin korunmasý gerektiðinin altýný çiziyor. Acýbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyer Uzmaný Merve Güler, yaz aylarýnda bol su tüketiminin yanýnda uygulanmasý gereken beslenme önerilerini anlattý. "HER VÜCUDUN SU TÜKETME ORANI FARKLI" Günde en az tüketilmesi gereken su ihtiyacýnýn herkesin bildiði üzere 2-2,5 litre olduðunu söyleyen Güler, sývý tüketim oranlarýna göre bu ölçünün artabileceðini ya da azalabileceðini söylüyor. Sývý kaybýnýn su ile giderilmesi gerektiðinin çok önemli olduðunu belirten uzman doktor, asitli, gazlý içeceklerden uzakta doðal ve taze içeceklerin tüketilmesi gerektiðini vurguluyor. Terle kaybolan sývý ve mineral eksikliðini gidermek için almasý gereken kalori 1 ml sývý tüketilmelidir. Bundan dolayý herkesin tüketmesi gereken sývý miktarý farklýdýr. Vücudumuzda eksilen sývýyý su olarak alýnmasý gerektiðini belirten Güler, "Eðer çok fazla su tüketemiyorsak hazýr meyve sularý, gazoz ve kolalý içecekler yerine taze sýkýlmýþ meyve sularý, ayran, bitki çaylarý, meyvenin kendi tadý ile yapýlmýþ kompostolar, içecek olarak tercih edilmelidir. Yani su içmek için susamayý beklememek gerekir" dedi. BOL BOL MEYVE TÜKETÝN Acýbadem Ankara Hastanesi Beslenme Su içmenin anatomisi ve Diyet Uzmaný Merve Güler, günlük tatlý ihtiyacýmýzý mevsim meyveleri olan karpuz, çilek, kiraz, üzüm gibi meyvelerden karþýlanabileceðini iletiyor ve ekliyor " Vitamin ve lif açýsýndan da zengin olan bu meyveler ayný zamanda mineral açýsýndan da zengin olduðundan terle birlikte atýlan minerallerin yerine konulmasýna yardýmcý olur. Lif tüketimi baðýrsaklarýn rahat çalýþmasýný saðlýyarak, kabýzlýðý önlemektedir. Salatalýk, domates gibi hafif gýdalar tüketmek kilo kontrolünü saðlamaya da katký saðladýðýndan öðünlerde mutlaka bulundurulmalýdýr." Öðün atlamamaya özen gösterilmesi gerektiðinin altýný çizen Merve Güler, "3 ana öðün mutlaka tüketilmeli mümkünse ara öðünler de eklenerek kiþilerin öðünlerde fazla yemek yemesi engellenmelidir" diyor. YAÐLI GIDALARDAN VE AÐIR TATLILARDAN UZAK DURUN Yaz aylarýnda yaðlý, kýzartýlmýþ ve kavrulmuþ besinler yerine fýrýnlanmýþ, ýzgara veya haþlama besinler tercih edilmeli. Yaðsýz kýrmýzý et haftada 2-3 defa olmak üzere balýk, tavuk gibi omega 3 yönünden zengin besinleri tercih etmek ayný zamanda kalp saðlýðý açýsýndan da önemlidir. Özellikle yaz aylarýnda aðýr tatlýlar yerine sütlü tatlýlar veya meyve tatlýlarý tercih edilmelidir. Sütlü tatlýlardan dondurma iyi bir tercih olmakla beraber riskli gýdalar arasýnda olduðundan iyi muhafaza edilmediðinde besin zehirlenmelerine sebep olabilir. Bu yüzden tüketilen dondurmanýn güvenilir bir marka olmasýna ve uygun muhafaza edilmiþ olmasýna dikkat edilmelidir. ALKOLDEN UZAK DURUN Alkol tüketenlerin alkolün idrar söktürücü özelliði nedeniyle daha dikkatli olmasý gerekiyor. Çünkü alýnan alkolün vücuttan atýlmasý esnasýnda sývý ile birlikte mineral de kaybedileceðinden sývý elektrolit dengesi bozulabilir. Baharým Halý Yýkma alanýnda iddialý Baharým Halý Yýkma Fabrikasý 3 tane ful otomatik halý yýkama makinesiyle 1800 metrekare kapalý alanda aylýk 165 bin metrekare halý yýkama ve kurutma imkanýyla Çorum'a hizmet veriyor. Baharým Halý Yýkma Fabrikasý yetkilisi Nuri Þengül firma olarak Çorum'a 1milyon 200 bin liralýk yatýrým yaptýklarýný ve Çorum'da bir numara olduklarýný ifade ederek, "Dört aracýmýzla Çorum'un her bölgesinde müþterilerimizin halýlarýný alýyoruz. Fabrikamýza gelen halýlarýn ilk önce 1. aþamada toz alma ve çýrpma makinamýzda tozlarý alýndýktan sonra 2. aþamada tamamen özel ve bitkisel deterjanlarla 3 adet ful otomatik makinalarýmýzda ön tarafý ve arka tarafý halýlara zarar vermeden el deðmeden yýkýyoruz. Kullandýðýmýz deterjanlarda tamamen bitkisel olduðu için soldurma ve matlaþtýrma renk deðiþtirme kesinlikle yaptýrmýyoruz. Bunun yanýnda cami halýlarý yerinde halý yýkama koltuk yýkama yorgan ve battaniye yýkama yapýlmaktadýr. Overlok makinamýzla istenilen ölçülerde ve özellikte overlok yapýyoruz" dedi.bahadýr YÜCEL

5 5 HGYD'den Dostluk Pikniði Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan düzenlenen dostluk pikniði, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Sýklýk Tabiat Parký'nda yapýlan pikniðe AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Demokrat Parti Yüksek Haysiyet Kurulu Üyesi Mustafa Güral Koldaþ, CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Yýldýz Bek, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kýlýç, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Odabaþ, Baþkan Yardýmcýlarý Bayhan Özsaraç, Özer Özsaray, Dernek Sekreteri Volkan Sýnayuç, Sayman Satýlmýþ Ýnaç, Yönetim Kurulu Üyeleri Güngör Atak, Kubilay Kaan Yücel, Tek Yýldýz Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir Yücel, Dost Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Volkan Sakallý, Vatan Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ömer Doðan, Zaman Gazetesi Çorum Temsilcisi Öner Erek, Çorum Time Sahibi Ali Özdemir, Gümüþ Matbaacýlýk Sahibi Bahattin Sümüþ, Çorum Vizyon Sahibi Burçin Dokgöz, HGYD üyeleri ile çok sayýda gazeteci katýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu piknikte AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci birer konuþma yaptý. Oldukça eðlenceli geçen piknikte genç gazeteciler Sýklýk Tabiat Parký'nda bulunan kaydýraklardan kayarak ve salýncaklara binerek oldukça eðlenceli saatler yaþadý. Birlik ve beraberliðin pekiþtirilmesi amacýyla düzenlenen piknik, hatýra fotoðraflarýnýn çekinilmesi ile sona erdi. "BÝRLÝK VE BERABERLÝKTEN TAVÝZ VERMEYECEÐÝZ" HGYD Baþkaný Birkan Demirci, dernek olarak sosyal ve kültürel etkinliklere her zaman önem verdiklerini, amaçlarýnýn gazeteciler arasý birlik ve beraberliði, kardeþliði, dayanýþma duygularýný pekiþtirmek olduðunu dile getirerek, yoðun iþ temposu altýnda çalýþan ve dinlenmeye fýrsat bulamayan gazetecileri böylesine bir piknik organizesinde bir araya getirmenin mutluluðu içerisinde olduklarýný söyledi. Dost Haber Gazetesi'nin HGYD saflarýna katýlmasýndan dolayý bu etkinliði organize ettiklerinin altýný çizen Demirci, "Bizler hiçbir zaman dernek ayrýmý yapmadýk, birleþtirici, bütünleþtirici bir tavýr sergiledik. Pikniðimize diðer dernekten de arkadaþlarýmýzýn katýlmasý bizleri memnun etti. Etkinliklerimize diðer derneðin üyelerini de davet ediyoruz ve katýlmalarýndan memnuniyet duyuyoruz. Eðer kendileri de bizleri etkinliklerine davet ederse imkanlarýmýz dahilinde katýlacaðýmýzý buradan ilan ediyorum" dedi. Demirci, piknik organizasyonuna katýlan milletvekillerine, protokol üyelerine, siyasilere ve tüm gazetecilere teþekkür etti. "Belirsizlikten iþ dünyasý rahatsýz" Çetin Baþaranhýncal Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, seçimlerden çýkan muallak sonuçlarýn ve belirsizliklerin, hükümet boþluklarýnýn iþ dünyasýný rahatsýz ettiðini belirterek, "Keþke hiç seçim olmasa" diye konuþtu. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan düzenlenen Dostluk Pikniði'ne katýlarak, gazetecilerle sohbet eden Çetin Baþaranhýncal, bir an önce güçlü bir hükümetin kurulmasý taraftarý olduðunu söyledi. Ýþ dünyasýnýn, yatýrýmcýnýn belirsizlikten, hükümet boþluðundan rahatsýz olduðunu dile getiren Baþaranhýncal, "Bir ülkede hele hele terör ve savaþ varsa ekonomiden, yatýrýmdan bahsetmek hiç mümkün olmuyor. Geriye sadece ekmek ve su mücadelesi kalýyor. Bu ülkenin birinci gündemi terör olmalý. Terör konusu bir an önce çözüme kavuþturulmalý, güçlü, istikrarlý bir hükümet kurulmalý, hükümetin kuruluþu ile birlikte de ekonomik destekler, reformlar gelmelidir" dedi. Baþaranhýncal, yoðun iþ temposu, ülke sorunlarý, savaþ ve terör sorunlarýnýn yarattýðý gerilimin ardýndan böylesine güzel bir piknik organize ederek gazetecileri bir araya getiren, kendilerini de bu etkinliðe davet eden Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ve yönetimine teþekkür etti. Salim Uslu "Siyasi rant uðruna dostluklar zedelenmesin" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, birilerinin siyasi rant uðruna ayrýlýk yaratmasý, dostluklarý zedelemek pahasýna davranýþlarda bulunmasý, sözlerde ve hatta yayýnlarda bulunmasýný doðru bulmadýðýný ifade etti. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði tarafýndan gerçekleþtirilen Dost Pikniðine katýlan Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, herkesin ortak paydasýnýn Çorum olduðunu, Çorum'u daha da geliþtirmek, büyütmek için çalýþtýklarýný dile getirdi. Hiçbir siyasi veya ideolojik ayrým yapmadan herkesin Çorum'a hizmet etmek için çalýþmasý gerektiðini ifade eden Uslu, yaþanan terör olaylarý için korku toplumu yaratýlmamasý gerektiðini belirtti. Bu tür toplumlarýn geliþmeye açýk olmadýðýný anlatan Uslu, kimsenin birbirinin arkasýndan iþ çevirmemesi gerektiðini, aksi takdirde bunun bedelini Çorum'un ödeyeceðini vurguladý. -"BÝRÝLERÝNÝN SÝYASÝ RANT UÐRU- NA DOSTLUKLARI ZEDELÝYOR"- Piknik organizasyonundan ve saðlanan birliktelikten dolayý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ne teþekkür eden Uslu, misafirperverlikten ve sýcak yaklaþýmdan dolayý tüm gazetecileri tebrik etti. Birilerinin siyasi rant uðruna ayrýlýk yaratmasý, dostluklarý zedelemek pahasýna davranýþlarda bulunmasý, sözlerde ve hatta yayýnlarda bulunmasýný doðru bulmadýðýný ifade eden Uslu, ortak noktalarda birleþmenin ve birlikte hareket etmenin önemi üzerinde durdu.uslu, "Seçimler bitmiþtir ve seçimlerin bitmesi ile birlikte hepimiz Çorum partisi olmalýyýz. Bunun dýþýndaki küçük ayrýlýklar bizim esas Çorum'a yapacaðýmýz yatýrýmlardan ziyade Çorumlularýn yapýlan hizmetleri görerek gelecek kaygýsýnda olmamasý ve milletimize hizmet amacýnýn önüne geçmemesi gerekir" dedi. Uslu, konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: UMUTLARIMIZ, HEYECANLARIMIZ YERÝNÝ KORKUYA BIRAKIYOR "Benim sendika dönemlerimizde yaptýðýmýz çeþitli sendikalarla yaptýðýmýz birliktelik, güven ortamý oluþturmaktý. Güven ortamýný torpillersek, bilesiniz ki güven ortamýnýn olmadýðý yerde korkulmasý gerekiyor. Yatýrýmcýlar, giriþimcileri, devlet memurlarý korkuyor ve denge bozuluyor. Umutlarýmýz, heyecanlarýmýz yerini korkuya býrakýyor. Korku toplumu yaratmanýn kimseye bir faydasý yok. Hangi parti, hangi ideolojiden olursak olalým bu topraklarda barýþ içerisinde ve geleceðe umutla bakan insanlar olmasý gerekiyor. Hepimizin sorumluluklarý var. Belki siyasetimiz, ticaretimiz ya da gazeteciliðimiz böyle olursa bundan Çorum'un fayda saðlayacaðýný düþünüyorum. Çorum'un kalkýnmasý, geliþmesi, büyümesi ve Çorum'daki halkýn bir kent kültürüne sahip olmasý açýsýndan bunlarýn gerekli olduðunu düþünüyorum. Çorum'da çalýþkan insanlar var. Geçmiþten gelen yatýrýmlar var. Gerçekten büyük mesafeler alýndý. Birbirimizin eteðinden çekiþtirmek, paçasýndan tutmak, dolanýp puan almak gibi davranýþýn Çorum'a faydasý yok. Geçmiþten bugüne tüm milletvekilleri Çorum'a hizmet etmiþlerdir." "Geniþ tabanlý, güçlü bir hükümet kurulmalý" Tufan Köse CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, ülkenin geçici bir hükümetle yönetilmesini doðru bulmadýklarýný, bir an önce geniþ tabanlý, güçlü bir hükümet kurulmasý gerektiðini söyledi. Milletvekili Köse, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan düzenlenen Dostluk Pikniði'ne katýlarak, gazetecilerle sohbet etti. Piknik sýrasýnda ülke gündemini deðerlendiren Köse, demokrasi vurgusu yaparak, demokrasiye sahip çýkýlmasýný, güçlü bir demokrasiye sahip olan ülkelerin diðer yaþanan sorunlarý otomatikman çözebileceðini dile getirdi. Çorum yerel basýnýnýn objektif, tarafsýz, ilkeli yayýnlarýndan son derece memnun olduklarýnýn altýný çizen Köse, "Çorum yerel basýný bizim için kývanç ve gurur kaynaðý" diye konuþtu.türkiye'nin gerek komþu ülkeleri ile iliþkileri, gerekse kendi içinde yaþadýðý sorunlar yüzünden kötü günler geçirdiðini, bu süreci en az zararla atlatmak zorunda olduðumuzu ifade eden Köse, "Türkiye, geçmiþten ders almak zorunda. Yaþanan bu sýkýntýlý süreci, bu zor günleri atlatacaðýmýza ve gelecek günlerimizin aydýnlýk olacaðýna yürekten inanýyorum. Ülkemizin geçici hükümetle yönetilmesini doðru bulmuyorum. Koalisyon güreþmeleri devam ediyor. 78 milyon insanýmýzý mutlu edecek, herkese nefes aldýracak, geniþ tabanlý, güçlü bir hükümetin kurulacaðýna inanýyorum" dedi. Bir ülkede demokrasi varsa yargý baðýmsýzlýðýnýn da olmasý gerektiðini açýklayan Köse, "Tek dileðimiz Türkiye'nin çaðdaþ demokrasi düzeyine çýkmasýdýr. Demokrasi olursa diðer yaþanan sorunlar kendiliðinden çözülür. Güven duyulan, istikrarlý, sanayiyi, üretimi geliþtirecek, istihdamý artýracak bir hükümet kurulmalý. CHP olarak insanlarýmýzý seçim döneminde vaat ettiðimiz emekliye iki maaþ ikramiye, akaryakýtýn düþürülmesi, asgari ücretin artýrýlmasý gibi projelerimiz bizim olmazsa olmazlarýmýzdýr. Bu vaatleri bir koalisyon hükümeti protokolü ile hayata geçirmenin mücadelesi içerisinde olacaðýz" ifadesini kullandý. Gazeteciler doyasýya eðlendiler Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin (HGYD) organize ettiði dostluk ve dayanýþma pikniðinde genç gazeteciler doyasýya eðlendiler.sýklýk Tabiat Parký'nda yapýlan pikniðin ardýndan bazý gazeteciler parkta bulunan salýncak, kaydýrak, tahterevalli gibi oyuncaklara binerek, gönüllerince eðlendi. Bir yýlýn stresini atan gazeteciler, pikniðin düzenlenmesine katkýda bulunan baþta Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci ve yönetimi ile emeði geçenlere teþekkür ettiler. Yoðun bir katýlýmýn saðlandýðý piknikte, yemeðin ardýndan semaverde çay keyfi ile sohbet etme imkaný yakalanýrken, genç gazeteciler de pikniðin tadýný oyun alanlarýnda bulunan oyuncaklara binerek çýkarttý. Piknik hatýra fotoðraflarýnýn çekinilmesi ile sona erdi.

6 6 Kaya ve Ýnan ailelerinin mutlu günü Þüpheli paketten bisiklet pompasý çýktý Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya, hayatýný Aysel ve Mustafa Ýnan'ýn kýzý Esin Ýnan ile birleþtirdi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ayþe Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya, Aysel ve merhum Mustafa Ýnan'ýn kýzý Esin Ýnan ile dünya evine girdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü Koparan Köyü'nde gerçekleþtirilen düðün ile dünya evine giren çiftin düðününe, Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, AK Parti Milletvekili ve Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, ilçe belediye baþkanlarý, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, Kaya ve Ýnan ailesi, yakýnlarý, akrabalarý ile davetliler katýldý. Çok sayýda davetlinin katýldýðý düðün merasiminde yemek ikramýnda bulunuldu. Haber Servisi Uzmanlardan kadýnlara sýcak hava uyarýsý! Çorum'da bir otomobilin altýnda bulunan þüpheli çantadan bisiklet pompasý çýktý. Olay, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki bir otomobilin altýnda þüpheli çanta gören vatandaþlar durumu polise bildirdi. Þüpheli çanta ihbarýnýn ardýndan olay yerine çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Çanta çevresi güvenlik þeridine alýnýrken, vatandaþlar bölgeden uzaklaþtýrýldý. Cadde araç trafiðine kapatýldý. Bomba imha uzmaný özel kýyafetini giyerek çantayý inceledi. Uzmanýn dikkatlice açtýðý çantadan bisiklet pompasý çýktý. Rahat bir nefes alan vatandaþlar polis ekiplerini alkýþlayarak teþekkür etti. Cenaze töreninden dönüþte kaza yaptýlar: 2 ölü Ýskilip ilçesindeki cenaze törenine katýldýktan sonra Bolu'ya dönen ailenin içinde bulunduðu araç kaza yaptý. Bariyerlere çarpan otomobilde ayný aileden 2 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Ýki gün önce Ýskilip'e baðlý Karaaðaç köyünde tarlada çalýþýrken römorktan düþerek hayatýný kaybeden Nurþen Oruç un cenazesine katýlmak için Bolu'dan gelen Uður ailesi, cenaze dönüsü trafik kazasý geçirdi. Alýnan bilgiye göre, Çorum'dan Bolu'ya giden Naþit Uður (65) yönetimindeki 14 BD 408 plakalý otomobil D-100 karayolunda bariyerlere çarptý. Bariyerler otomobilin içine kadar girerken, araç havada asýlý kaldý. Kazada, Naþit Uður(65) ve oðlu Murat Uður(32) olay yerinde can verdi. Bayram Uður, Döne Uður, Enes Uður ve Nazmiye Nazlý Uður aðýr yaralandý. Gerede ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýndý. Cesetler ise itfaiye ekiplerinin uzun uðraþlarý sonucu güçlükle çýkarýldý. Trafik kazasýnda hayatýný kaybeden baba ve oðlunun Ýskilip Sorkun köyü nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi.corumvizyon Yaz aylarýndaki sýcaklýk artýþý, aþýrý terleme, deniz ve havuz kullanýmý nedeniyle kadýnlardaki enfeksiyonlarda artýþ görülüyor. Sýcaklýk artýþý ve yaz dönemi günlük yaþam tarzýndaki deðiþiklikler nedeniyle, kadýnlarda enfeksiyonlar artýyor. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Oðuzhan Daver, hamileler baþta olmak üzere, yaz aylarýnda enfeksiyon riskiyle karþý karþýya kalan kadýnlara çeþitli uyarýlarda bulundu. Yaz aylarýnýn getirdiði hijyen koþullarýndaki olumsuzluklarýn ve sýcaklarýn, kadýnlarda görülen enfeksiyonlarda artýþa neden olduðunu belirten Daver; deniz ve havuz sonrasý, nemli giysilerle uzun süre kalmamaya özen gösterilmesi gerektiðini vurguladý. Özel Kadýoðlu Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Oðuzhan Daver "Genital bölgedeki normal bakteri daðýlýmýndaki deðiþiklikler, vaginal floranýn bozulmasýna yol açýyor ve kadýnlarda enfeksiyonlarýn görülmesine sebep oluyor. Bu dönemde alerjenitesi olmayan temizlik malzemeleri ve hipoalerjenik pedler kullanýlmasýný öneriyorum. Ayrýca genital bölgeyi olabildiðince kuru tutmak, sentetik iç çamaþýrlarýndan da kaçýnýlmasý gerekiyor" dedi. Yaz döneminde karþýlaþýlan bu gibi sorunlarda kadýnlarýn mutlaka uzman bir doktora danýþmasý gerektiðini söyleyen Daver, enfeksiyonlarýn ihmal edilmesi durumunda ciddi sorunlara neden olabileceðini belirtti. Daver'in, kadýnlarý enfeksiyonlardan korumak için önerdikleri: Deniz ya da havuz sonrasý nemli giysilerinizle uzun süre kalmayýn. Alerjenitesi olmayan temizlik malzemeleri kullanmaya özen gösterin. Hipoalerjenik Pedler kullanýn ve sýk sýk deðiþtirin. Sentetik deðil, pamuklu iç çamaþýrý kullanýn. Vajinada yanma, kötü kokulu akýntý, kaþýntý, idrar yaparken yanma gibi þikayetleriniz olduðunda mutlaka uzman bir doktora danýþýn.haber7 Býçakcý ve Kara ailelerinin mutlu günü Televizyon, çocuklarda obezite riskini artýrýyor! Çocuklara yemek yedirmek birçok anne için problemli bir süreçtir. Genelde çocuk yememek için direnir, anne de yemesi için her türlü yolu denemeye çalýþýr. Yaygýnlaþan teknoloji ile görsel medyanýn çocuðu oyalamanýn ve ona yemek yedirmenin bir aracý haline geldiðini aktaran Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Medya ve Çocuk Uzm. Dr. Burçin Þanlýdað, Saatlerce televizyon önünde zaman geçiren ve reklamlardaki abur cubur tüketimine özenen çocuklar, fiziksel etkinlikten uzak kaldýklarý gibi yüksek kalorili ürünlere yöneliyor. Bu da çocuklarda obezite riskini ciddi þekilde artýrýyor. Hatta yaþamlarýnýn ileri yýllarýnda tansiyon yüksekliði, þeker hastalýðý, kalp-damar hastalýklarý ile karþý karþýya kalacak bireyler olarak yetiþiyorlar. diyor. Kanal 19 Televizyonun sahibi Satýlmýþ Býçakcý'nýn oðlu Bekir ile Arif Kara'nýn kýzý Mukaddes dünya evine girdiler. Genç çiftin düðünleri geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Düðüne çok sayýda davetli katýldý.

7 7 Teknokent'e 19 ön baþvuru Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent A.Þ Yönetim Kurulu olaðan toplantýsý yapýldý. Çorum TGB-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karadayý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yaðlý, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ ve Çorum OSB Bölge Müdürü Yaþar Þahin'in katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen toplantýda, yaklaþýk 19 þirketin ön baþvurusunu yaptýðý Teknokent'in baþta stratejik planý olmak üzere yürütülecek faaliyetler ve idari konular ele alýndý. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu toplantýsýnda bilgi birikiminin paraya dönüþtürülmesinde, özel sektörle birlikte AR-GE faaliyetlerini yapmak ve devletin saðladýðý parasal avantajlarla teknoloji yaratmak konusunda Teknokentlerin çok önemli bir rol üstlendiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, merkezlerin bir anlamda bilgi, sermaye ve iþgücü ortaklýðýný saðlayan çok önemli bir yapýlanma olduðunu belirtti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn Türkiye Kamu-Üniversite- Sanayi Ýþbirliði (KÜSÝ) Stratejisi ve Eylem Planý ( ) hakkýnda yapmýþ olduðu açýklamalara da deðinen Rektör Prof. Dr. Alkan, Bakan Iþýk'ýn planda, 6 hedef çerçevesinde 31 eylemin belirlendiðini bildirerek bakanlýðýn eylem planýný uygulamaya baþladýðýný söyledi. Belirlenen eylem planýnýn bakanlýk tarafýndan izleneceðini kaydeden Rektör Prof. Dr. Alkan, söz konusu planla ülke sanayisinin, rekabet gücü ve katma deðeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, yüksek teknoloji aðýrlýklý ve sürdürülebilir yapýya kavuþturulmasýnýn amaçlandýðýný söyledi.rektör Prof. Dr. Alkan, "Üniversite-sanayi iþ birliði çerçevesinde akademisyenlerimizle iþ dünyasýný bir araya getirerek güçlü bir üniversite-sektör iþ birliðinin oluþturulmasý planlanýyor. Teknokent'te baþta ilimizde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere ulusal ve uluslararasý giriþimci ve sanayici firmalarla Ar-Ge odaklý projelerin yapýlmasý ve böylelikle ülkemizdeki firmalarýn yüksek katma deðerli ve yenilikçi ürünler üreterek uluslararasý ölçekte rekabet edebilir hale gelmeleri konusunda çalýþmalarýn yapýlmasý hedeflenmektedir" diye konuþtu. Rektör Prof. Dr. Alkan, özellikle yeni ve ileri teknoloji alanlarýnda Ar-Ge faaliyetleri yürüten firma ve sanayicilerle üniversite-sanayi iþ birliði kapsamýnda çalýþmalar yapmak isteyen öðretim üyelerine, iþ adamlarýna, öðrencilere ve bölgedeki tüm müteþebbislere çaðrýda bulunarak Teknokentten yer almaya davet etti. Sungurlu polisinden uygulama Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne baðlý ekipler, ilçede genel asayiþ ve trafik uygulamasý gerçekleþtirdi. Son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle ilçede güvenlik tedbirlerini artýran Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, 60 personelle ilçenin 3 ayrý giriþ noktasýnda ve umuma açýk yerlerde genel asayiþ ve trafik uygulamasý yaptý. Saat 20.00'da baþlayýp 24.00'da sona eren uygulamada kimlik kontrolünün yaný sýra üst ve araç aramasý yapýlýrken, umuma açýk yerlerde de kimlik kontrolü ve iþ yeri aramasý yapýldý. Kontrollerde asayiþ yönünden 425 kiþi sorgulanýrken, 1 yoklama kaçaðý yakalandý. 158 aracýn kontrolü yapýlarak çeþitli suçlardan 4 araç sahibine 3 bin 800 TL para cezasý uygulandý. 4 iþ yerine çeþitli eksikliklerinden dolayý iþlem yapýlýrken 5 kiþiye de kabahatler kanunundan iþlem yapýldý. Uygulamayý Ýlçe Emniyet Müdürü Yavuz Selim Kýlýç yönetti. Kýlýç, ilçe halkýnýn huzuru ve güvenliði için bu tür uygulamalarý sýklýkla yapacaklarýný söyledi.sungurlugündem Uysal ailesinin acý günü Eski Ýl Genel Meclis baþkanlarýndan ayný zamanda serbest muhasebe mali muþavirlerden Ahmet Uysal ve Amasya Spor þube müdürü Kazým Uysal'ýn Babasý Rýza Uysal ( 85 ) vefat etti. Bir süredir rahatsýz olan ve önceki gece vefat eden Rýza Uysal, dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Doðduðu yer olan Kýrkdilim köyünde topraða verildi. Cenazeye Çorum ve çevre illerden çok sayýda vatandaþ katýldý. Asfalt kamyonun altýnda kalarak can verdi Alevler içinde kalan çiftçi ölümden döndü Merkez Deliler köyünde bir ambarda yangýn çýktý. Çeþitli tarým aletlerinin kül olduðu yangýnda alevler içinde kalan çiftçi ölümden döndü. Yangýn, Deliler köyünde Kadir Karabýyýk'a (69) ait ambarda çýktý. Elektrik kablolarýndaki kaçak nedeniyle baþlayan yangýn biranda tüm ambarý sardý. Yangýna müdahale etmek için ambara giren Karabýyýk alevlerin içinde kaldý. Yüzünde ve vücudunun çeþitli yerlerinde yanýklar oluþan çiftçi, yakýnlarý tarafýndan kurtarýldý. Çorum Ýtfaiyesi'nin müdahalesiyle söndürülen yangýn sonucu 1 traktör, 60 torba hayvan yemi, 690 saman balyasý, römork, pulluk ve 1 hýzar motoru kullanýlamaz hale geldi. Vücudunda yanýklar oluþan Kadir Karabýyýk ise Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi edildi. Yangýnda yaklaþýk 25 bin TL'lik maddi hasar meydana geldiði bildirildi. Osmancýk ilçesinde yol inþaatýnda çalýþan iþçi, geri manevra yapan asfalt kamyonunun altýnda kalarak öldü. Feci kaza, D-100 karayolunun Osmancýk geçiþindeki Çayýrköyü ve Öbektaþ köyü kavþaðýnda meydana geldi. Yolu yapan firmada iþçi olarak çalýþan Sezai Zengin, asfalt makinesine malzeme boþalttýktan sonra geri manevra yapan Salih Demir'in (56) kullandýðý 06 BS 3050 plakalý kamyonun altýnda kaldý. Zengin, kamyonun arka tekerleri arasýnda sýkýþtý. Olayý fark eden iþ arkadaþlarý 112 acil servisi arayarak yardým istedi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri Zengin'in hayatýný kaybettiðini belirledi. Talihsiz iþçinin cenazesi, Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yeri incelemesinin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Araç sürücüsü Salih D. ise gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.haber Servisi

8 YAÞAM 8 Sýcak havalarda gýdadan Kelime Avý Sen de Haklýsýn Kadýlýk yaptýðý sýrada Nasreddin Hoca'ya bir adam gelip baþýndan geçen bir olayý anlatmýþ. Giderken sormuþ : - "Haklý deðil miyim Hocam?"- "Haklýsýn," demiþ Hoca.Biraz sonra baþka biri gelmiþ, ayný olayý kendi yorumuna göre anlatmýþ. Sonra sormuþ:- "Haklý deðil miyim Hocam?"Ona da : - "Haklýsýn," demiþ Hoca.Adam gittikten sonra karýsý içerden seslenmiþ : - "Efendi ikisine de haklýsýn dedin, birisi haksýz olmalý deðil mi?" dediðinde;- "Sen de haklýsýn Haným" demiþ Hoca. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Zehirlenmeler de artýyor Sýcaklarýn yoðun bir þekilde hissedildiði bu dönemlerde birtakým saðlýk sorunlarý meydana geliyor. Kalp atým sayýsý ve kan basýncýndaki artýþ nedeniyle birçok kronik hastalýklarda artýþ gözlenebildiði gibi, besinlerde bozulma riskinin artmasýyla da zehirlenmelere sýkça rastlanabiliyor. Uzmanlar, dýþarýda, açýkta satýlan yiyeceklerin tüketilmemesi konusunda uyarýyor.aþýrý sýcaklar bazý saðlýk sorunlarýný da beraberinde getiriyor. Sýcaklýk ve nem artýþýna baðlý olarak artan vücut ýsýsý, yeni duruma uyum saðlamaya çalýþýyor. Dokularda ve organlarda oksijen azalmasýnýn yaný sýra kalp atým sayýsý ve kan basýncýndaki artýþ nedeniyle birçok kronik hastalýðýnda da artýþ gözleniyor. Beslenme ve beslenme düzeni de sýcaklardan etkilenirken, besinlerin bozulma riski artýyor ve zehirlenmelerin sýk görüldüðü uzmanlar tarafýndan belirtiliyor. Özel Þifa Hastanesi Diyetisyeni Fatma Bal, gýda zehirlenmelerine baðlý ölüm vakalarýnýn göz ardý edilmemesi gerektiðini ifade ederek, Yazýn besin zehirlenmelerine dikkat edilmeli. Sýcaklýðýn artmasýyla birlikte gýdalarýn bozulma riski de artacaktýr. Bu nedenle besinleri uygun koþullarda saklamaya ve son kullanma tarihlerine bakmaya özen gösterin. Özellikle yaz aylarýnda dýþarýda ve açýkta satýlan yiyeceklerin, tüketiminden kaçýnmaya, çabuk bozulan potansiyel riskli besinleri (et, yumurta, süt, balýk vb.) açýkta bekletmemeye ve besinlerin satýn alýnmasý, hazýrlanmasý ve piþirilmesi, saklama aþamalarýnda hijyene dikkat edilmeli. Saðlýklý besleneyim derken gýda zehirlenmesi yaþamayalým. Dünyada ve ülkemizde besin zehirlenmelerine baðlý ölüm vakalarý asla göz ardý edilmemeli. diyor. Bal, saðlýklý, huzurlu ve mutlu bir güne baþlanmanýn sýrrýnýn sabah kahvaltýsýnda saklý olduðunu da belirterek, Sebep her ne olursa olsun hafif de olsa kahvaltý yapmalýsýnýz. Güne istekli baþlamada ve günü daha enerjik sürdürmede sabah kahvaltýsý ve içeriði büyük önem taþýr. Kahvaltý yapmanýz metabolizmanýzý yüzde oranýnda artýrmaya da yardýmcý olacaktýr. diye konuþuyor. MEYVELERÝ KABUKLU OLARAK TÜKETMEYE ÇALIÞIN Yaz mevsiminde taze sebze ve meyve yenmesinin çeþitli hastalýklarý önleyebileceði gibi sindirim sistemini de rahatlatacaðýný sözlerine ekleyen Fatma Bal, Yaz aylarýyla beraber çeþitleri de artan sebze meyve tüketimiyle birlikte kalp hastalýklarý, sindirim sistemi hastalýklarý gibi birçok hastalýðýn önlenmesinde etkin rol oynanabilmektedir. Kabuklu yenebilen meyveleri kabuklu olarak tüketmeye çalýþýn. Meyve tüketimi önemli olduðu kadar sýnýrýný da bilmek gerekir. Enerji açýsýndan aþýrýya kaçýldýðýnda aðýrlýk artýþýna sebep olmaktadýr. Dondurma ve meyve tatlýlarý tercih edilmeli. Yaz sýcaðýnda rehavet oluþumunu önlemek için tatlý tercihlerini daha çok sütlü ve meyveli tatlýlar veya meyveden yana kullanmak faydalý olacaktýr. diye aktarýyor. Tatil dönemlerinde çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarýnda deðiþiklik görülmesinin de normal karþýlanmasý gerekliliðine iþaret eden Bal, sözlerine þöyle devam ediyor: Yaz mevsiminde çocuklarýnýzýn beslenmesi, okullarýn tatile girmesi ve hava sýcaklýklarýnýn yükselmesine paralel olarak deðiþiklik gösterir. Genelde çocuklarýn en saðlýksýz beslendiði mevsim yaz mevsimidir. Özellikle öðün saatlerinde ve öðün düzeninde aksamalar meydana gelebilir. Bu durum çocuðun tatil süresince yetersiz beslenmesine neden olabilir. Bu nedenle, yaz mevsiminde de çocuðun öðün saatlerinin düzenli olmasý önemlidir. Tatil nedeniyle geç uyanmaya baþlayan çocuk, öðün atlama veya eksik beslenme gibi sorunlar yaþayabilir. Burada annelere düþen görev, yaz mevsimi için de uygun öðün saatlerinin belirlenmesini saðlamak ve çocuðun öðünlerini düzenli tüketmesine yardýmcý olmaktýr. Sinema 20:00 Baba Can'dýr Yufkacý Salih, tek baþýna büyüttüðü bütün çocuklarýný iþe gönderdikten sonra hüzünle doðum gününü unuttuklarýný fark eder. Doðum gününü hatýrlayan tek kiþi, kardeþi Nermin dir. Salih in küçük oðlu Emrecan ýn bugün ilk iþ günü olduðundan babasý aklýndan çýkmýþtýr. Emrecan iþe giderken yol sormak için Ceylan tarafýndan durdurulur. Ceylan yýllar önce buluþmak için sözleþtiði çocukluk aþkýný bulmak için Kapadokya daki evini býrakýp Ýstanbul a gelmiþtir. Emrecan ve Ceylan arasýnda bir yanlýþ anlaþýlma olur ve ikili kendilerini karakolda bulur. 20:30 Ne Münasebet Nil, Çisil in ýsrarlarýna daha fazla dayanamaz ve kendini yenilemeye karar verir. Ancak Nil in deðiþimi Figen in pek hoþuna gitmez. Salim in hobisi evde küçük çaplý bir yangýna sebep olur. Muazzez, evdeki tadilat bitene kadar Nil ve ailesini villaya davet eder. Muazzez in davetini kabul eden Figen in gizli bir amacý vardýr. Öte yandan Nil in doðum günü yaklaþmaktadýr. Demir, Nil e doðum günü için sürpriz bir hediye alýr ancak Berkant ýn planý Demir in sürprizini bozar. Neco ve Çisil in lunaparkta yaþadýklarý kötü bir olay büroya yeni bir müþteri getirir. Fünye 19:45 Sinema Gizli C.I.A ajaný Sonni Griffith, bir silah tüccarýný yakalamak ve nükleer bir silahýn satýþýný durdurmak için yalnýz baþýna Polonya'ya gider. Silah tüccarýnýn Griffith'in gerçek kimliðini öðrendiðini fark ettiðinde, Griffith kendini hapse attýrýr. Ancak C.I.A yeni bir görev için onu hapisten çýkarýr. Yeni görevi güzeller güzeli Nadia'ya Birleþik Devletler'e dönene kadar eþlik etmektir. Griffith çok geçmeden yüksek iradeli Nadia'nýn, yok etmeye çalýþtýðý silah tüccarý tarafýndan yakalandýðýný ve bu þeytani adamýn, nükleer bombayý almasý için gereken, Nadia'nýn gizlediði 30 milyon dolarýn nerede saklý olduðunu öðrenmeden durmaya asla niyeti olmadýðýný anlar. PATATESLÝ BÖREK Haluk Levent 26 Kasým 1968 tarihinde Adana'nýn Yüreðir ilçesindeki Yamaçlý mahallesinde doðmuþtur. Dokuz kardeþin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduðunu fakat Arap olmadýklarýný ifade etmektedir.[1] Ýlkokulu Sabancý Ýlköðretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra sýrasýyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliði, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcýlýðý, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kýsa zamanlar öðrencilik yaptý. Üniversite giriþ sýnavlarýný kazanýyordu ama eðitimini istikrarlý bir þekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sýkýntýlarý da önemli bir rol oynuyordu.sýnavlarla geçen bu yýllar içinde ticaretle uðraþan Haluk Levent, baþarýsýz bir ticaret adamý olarak Adana'dan ayrýldý ve kendini yollara verdi. Ýlk albümünün Yollarda" adýný almasý da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok þehirde dolaþýp þarký söyledi. Kimi zaman hasta bir kýz çocuðu için sokak sokak dolaþýp þarký söyleyerek para toplamaya çalýþtý. Bu çabalarýn bazýlarýnda baþarýlý oldu.1992 yýlýnda Ýstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeþitli barlarda çalýþtý. Yýldýray Gürgen ile tanýþtý.bununla beraber Serdar Öztop ve Akýn Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalýþýp albümlerinin kalitesinin artmasýný saðladý 1990 da baþladýðý albüm çalýþmalarý zahmetli ve yýldýrýcý üç yýlýn ardýndan meyvesini verdi temmuzunda Yollarda albümünü çýkarttý.[1] Bu albüm ayný zamanda Anadolu rock müziðinin ortaya çýktýðý 70 lerden sonra ikinci yükseliþ döneminin ilk eserlerindendir. Ayný yýl Moðollar da 20 yýl aradan sonraki ilk albümünü çýkartmýþtýr. Yollarda hiç beklenmedik bir þekilde yaklaþýk ikiyüzbinlik satýþ rakamýna ulaþtý. Malzemeler 4 Adet Yufka 2 Su Bardaðý Sývý Yað 2 Su Bardaðý Su 1 Kahve Fincaný Su Ýçi Ýçin: 4 Adet Patates 1/2 Demet Maydanoz Karabiber Kýrmýzý Pul Tuz Yumurta Sarýsý(üzerine) Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak patatesleri haþlayýn.rendenin iri tarafýyla rendeleyin.ýnce kýydýðýnýz maydanozu,yeterince tuzu,karabiberi ve kýrmýzý pul biberi ekleyin.ýyice harmanlayýn.ýlk yufkayý düz bir zemine serin.1 çay bardaðý sývý yað ile 1 kahve fincaný suyu karýþtýrýn.ýlk yufkanýn üzerine sürün.ýkinci yufkayý yerleþtirin.sekiz eþit parçaya ayýrýn.her bir parçanýn geniþ tarafýna patatesli harçtan bir miktar koyun.sigara böreði sarar gibi sarýn.diðer yufkalara da ayný iþlemi uygulayýn. Böreklerin üzerine 2 su bardaðý su serpin. Buzdolabýnda 1 gün bekletin.üzerlerine yumurta sarýsý sürün.önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceli fýrýnda üzerleri kýzarana dek piþirin.sýcak olarak servis yapýn. Dahiliðin mutlak bir sýnýrý vardýr, aptallýðýn asla. Albert Einstein 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Fünye 21:40 Þehrin Azizleri 2 Azizler Günü 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:45 Haber Saati 22:00 Sevimli Hýrsýz 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 19:30 Ana Haber 20:30 Ne münasebet 23:30 Ýliþki Durumu Karýþýk 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Buyur Burdan Bak 21:45 Görevimiz Tehlike Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Baba Can dýr 22:00 Yeþil Deniz 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Ayna

9 2 AÐUS- 03 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ Bakan Çaðatay Kýlýç 1500 kiþilik yurdu inceledi Gülsün Mert 9 Mikroskop 'Ömrü uzatan sadaka' Cansu-yu Gençlik ve Spor Bakaný Çaðatay Kýlýç Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun daveti üzerine Çorum'a gelerek inþasý tamamlanan öðrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Erzenler Ýnþaat tarafýndan Ankara Yolu Erzurum Dede yanýnda yapýmý tamamlanan 1500 kiþilik yükseköðrenim öðrenci yurdu yeni eðitim öðretim döneminde hizmete girecek. Bakan Çaðatay Kýlýç ve Salim Uslu öðrenci yurdunu gezerek Erzenler Ýnþaat sahibi Þevket Erzen'den son durum hakkýnda bilgi aldýlar.ýncelemelere Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu'da katýldý. TSK'dan flaþ PKK'ya operasyon açýklamasý TSK, Zergele köyünde 8 sivil öldü iddialarýna iliþkin açýklama yaptý. TSK, vurulan yerin bir köy deðil PKK'nýn barýnma alaný olduðunu belirtti. TSK, Kuzey Irak'ta bulunan PKK hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatý sýrasýnda "Zergele Köyü'nde 8 sivil öldü" iddialarýna yönelik açýklamada bulundu. TSK, "Vurulan hedefin bir köy olmayýp Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin barýnma alaný olduðu, bombanýn tesir alaný içinde ve yakýnýnda sivil yerleþim alaný bulunmadýðý belirlenmiþtir." dedi. TSK'nýn açýklamasýnýn tamamý þöyle; 1. Bazý basýn yayýn organlarýnda Irak Kuzeyine icra edilen hava harekâtý esnasýnda bir köyün bombalandýðý ve sivil þahýslardan ölen ve yaralananlarýn bulunduðu iddiasý yer almýþtýr. 2. Konu ile ilgili olarak Dýþiþleri Bakanlýðýmýz bir açýklama yapmýþtýr. 3. Irak Kuzeyindeki ve yurt içindeki Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait hedefler, çok titiz ve detaylý bir çalýþma sonucunda, görüntülü verilere dayalý olarak teyit edilmiþ þekilde, ehil personel tarafýndan belirlenmektedir. 4. Basýnda yer alan iddia yeniden deðerlendirilmiþ, vurulan hedefin bir köy olmayýp Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin barýnma alaný olduðu, bombanýn tesir alaný içinde ve yakýnýnda sivil yerleþim alaný bulunmadýðý belirlenmiþtir. Kamuoyuna saygý ile duyurulur. Öte yandan Genelkurmay Baþkanlýðý, Diyarbakýr Silvan Bayrambaþý Jandarma Karakol Komutanlýðý unsurlarýnýn, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesi giriþinde menfez içerisine yerleþtirilen bir adet el yapýmý patlayýcý düzeneði imha ettiðini bildirdi. Genelkurmay Baþkanlýðý internet sitesinde, önemli yurt içi olaylar, günlük faaliyetler ve önemli sýnýr olaylarýna iliþkin bilgilere yer verildi. Buna göre, bölücü terör örgütü mensubu 8-10 terörist tarafýndan, dün 172. Zýrhlý Tugay Komutanlýðý (Þýrnak) Görümlü Jandarma Komando Tabur Komutanlýðýna baðlý unsurlara, Görümlü kýrsalýnda icra ettiði operasyonda, silahlý saldýrýda bulunuldu. Saldýrý sýrasýnda ayrýca, bir grup bölücü terör örgütü mensubu terörist tarafýndan sýzma giriþiminde bulundu, hafif silahlarla ateþ edildi ve bir adet el bombasý atýldý. Terörist ateþlerine derhal ateþle karþýlýk verilen olayda, terörist ateþleri kesildi. silahlý saldýrý ve sýzma esnasýnda herhangi bir zayiat veya hasar meydana gelmedi. Bölücü terör örgütü mensubu yaklaþýk 8-10 terörist tarafýndan, dün akþam saatlerinde, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesi Boyunlu Mahallesi Demiraðzý Tepe mevkinde, bir Jandarma Komando Timi'ne uzun namlulu silahlarla saldýrýda bulunuldu. Terörist ateþlerine, unsurlar tarafýndan derhal ateþle karþýlýk verilmesi üzerine, terörist ateþleri kesildi. Silahlý saldýrý esnasýnda herhangi bir zayiat veya hasar meydana gelmedi. DÝYARBAKIR'DA PATLAYICI ÝMHA EDÝLDÝ Bilgilere göre ayrýca, Diyarbakýr Silvan Bayrambaþý Jandarma Karakol Komutanlýðý unsurlarý tarafýndan, Bayrambaþý-Silvan karayolu üzerinde icra edilen mayýn/el yapýmý patlayýcý aramasý sýrasýnda, Diyarbakýr/Silvan ilçesi giriþinde menfez içerisinde bir adet el yapýmý patlayýcý düzeneði tespit edildi, patlayýcý yerinde imha edildi. IÐDIR'DA SÝLAHLI SALDIRI Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafýndan, Iðdýr/Aralýk Hasanhan Jandarma Karakol Komutanlýðýna, Hasanhan Köyü içinden uzun namlulu silahlar ve roket ile saldýrýda bulunuldu. Saldýrýya, anýnda karþýlýk verilmesi üzerine terörist ateþleri kesildi. Olayda, herhangi bir zayiat meydana gelmedi. Bölücü terör örgütü mensuplarý ayrýca 31 Temmuz akþamý, Þýrnak merkezde bazý cadde ve sokaklarda, kepçeyle yol kazarak yollarý kapatmaya çalýþtý. Olaya müdahale eden Emniyet Müdürlüðü ekiplerine ve Tekser Askeri Lojmanlarý'na taþ, molotof kokteyli, el yapýmý patlayýcý, uzun namlulu silahlar ve roket ile saldýrýda bulunuldu. Olaylarda, roket isabet etmesi sonucu Tekser Askeri Lojmanlarý dýþ cephesi ile Emniyet Müdürlüðüne ait bir zýrhlý araçta maddi hasar meydana geldi. Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafýndan, Tunceli-Erzincan karayolu, Tunceli/Merkez Alacýk Köyü bölgesinde kesilerek, iki araç yakýldý. BÝR TERÖRÝST TESLÝM OLDU Ayrýca, 31 Temmuz günü, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, Aðrý'nýn Doðubayazýt ilçesinde, güvenlik güçlerine silahsýz ve teçhizatsýz teslim oldu. Önemli sýnýr olaylarýna iliþkin paylaþýlan bilgi notuna göre de dün Irak sýnýrýnda, Kara Kuvvetleri 34. Hudut Tugay Komutanlýðý (Hakkari) unsurlarý tarafýndan, Hakkari'nin Þemdinli ilçesi Ortaklar Köyü Çýð Deresi mevkinde yapýlan kontrollerde, el yapýmý patlayýcý þüphesiyle toprak yýðýný tespit edildi. Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlýðý ve Hudut Unsurlarý tarafýndan emniyet tedbirleri alýnarak bölgede yapýlan aramalarda, akaryakýt kaçakçýlýðýnda kullanýldýðý deðerlendirilen 450 metre uzunluðunda boru hattý ele geçirildi. Ele geçirilen 450 metre boru hattý, Þemdinli Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatýyla yerinde imha edildi. 711 KAÇAK YAKALANDI Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Hudut Birlikleri tarafýndan dün gün içerisinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalýþan 333, Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalýþan 16 olmak üzere toplam 349 kiþi yakalandý. Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalýþan 2, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalýþan 67, Türkiye'den Bulgaristan'a geçmeye çalýþan 35 þahsýn yakalanmasýyla dün gün içerisinde, kara hudutlarýnda yasa dýþý geçiþ teþebbüsü sýrasýnda toplam 453 kiþi ele geçirildi. Ayrýca, Jandarma Genel Komutanlýðý unsurlarý tarafýndan Türkiye'de bulunmak için yasal gerekleri taþýmayan 204 kiþi, Sahil Güvenlik Komutanlýðý tarafýndan 54 kiþi yakalandý. Açýklamaya göre ayrýca günlük faaliyetler kapsamýnda, 6 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattý boyunca devriye uçuþu icra edildi. Özel okullara teþvik baþvurularýnýn tarihi Milli Eðitim Bakanlýðý, özel okul teþvik kýlavuzunu yayýmladý. Eðitim-öðretim desteði için baþvurular 10 Aðustos 2 Eylül arasýnda alýnacak. Akademik baþarýsý yüksek olan deðil, gelir durumu düþük olan teþviklerde bir adým önde olacak. Özel okullarda öðrenim görecek öðrencilere verilecek eðitim-öðretim desteði için baþvurularýn alýnmasýnýn ardýndan tercih iþlemi yapacak öðrenciler, 3 Eylül'de ilan edilecek. Öðrenci tercihleri 4-10 Eylül'de alýnacak. Yerleþtirme sonuçlarýnýn 11 Eylül'de ilan edilmesinin ardýndan, Eylül'de nakil ve kesin kayýt iþlemleri yapýlacak. Ek yerleþtirme sonuçlarý 22 Eylül'de, ek yerleþtirme kayýt iþlemleri Eylül'de gerçekleþtirilecek. 230 BÝN ÖÐRENCÝ ALACAK 230 bin öðrenciye, eðitim- öðretim yýlýnda geçerli olmak üzere eðitim ve öðretim desteði verilecek. Okul öncesinde 20 bin, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 50'þer bin, temel lise ve diðer lise düzeyindeki okullarda 110 bin öðrenci eðitim-öðretim desteðinden yararlanacak. Okul öncesi için 2 bin 680 TL, ilkokul için 3 bin 220 TL, ortaokul ve lise için 3 bin 750 TL, temel liseler için ise 3 bin 220 TL teþvik verilecek. Baþvurular e-okul üzerinden ve okullara yapýlabilecek. ÖLÇÜTLER DEÐÝÞTÝ MEB, bu yýl teþvik alacaklar için þu yeni ölçütleri belirledi: Teþvikten yararlanacak öðrencilerin belirlenmesinde akademik baþarýnýn toplam puanlamaya etkisi yüzde 50'den yüzde 26'ya düþürüldü. Ailenin toplam gelirinin genel puanlamada oraný yüzde 10'dan 34'e çýkarýldý. MEB personelinin çocuklarýna öncelik verilecek. Anne veya babasý MEB'de çalýþan çocuklara ek 70 puan verilecek. Teþvikten yararlanan öðrenciler eylül ayý içerisinde baþka bir okula nakil olmalarý halinde teþvik hakkýný kaybedecek. Yüzde 51'e kadar burslu okuyan öðrenciler de teþvik için baþvurabilecek.haber7 "Hiçbir yiðidin kaza ve kader okuna karþý kalkaný yoktur." (Hazreti Ali (r.a.) Kayseri-Kuþadasý seferinde Konya yakýnlarýnda akaryakýt tankeriyle çarpýþan yolcu otobüsünün alevler içinde cayýr cayýr yandýktan sonra geride kalan korkunç görüntüsü hafýzalardan kolay kolay silinecek gibi grðil. O korkunç kazada otobüsteki 48 kiþiyle birlikte Türk milletinin yüreði alev alev yanmýþtý ama yanmayanlar da vardý! Otobüsün metal kýsýmlarý bile yanýp kavrulurken "Dünyada ölümden baþkasý yalan" yazýlý bir kaðýt parçasýnýn yanmamasý tam bir ibret-i âlemdi. Erciyes Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi 3. sýnýf öðrencisi Þencan Komþusu adlý genç bir kýz da, o alev topu otobüste yanmaktan kurtulmuþtu Fakat?! Þencan Komþucu, Kayseri eþradýndan Faruk Çarþýbaþý adlý Hayýrseverden burs alýyordu. Þencan, Cumhuriyet Bayramý tatilini de fýrsat bilip memleketine gitmek için otobüsten yerini ayýrttý. Bursunu almak için kazanýn olduðu gecenin akþamý arkadaþlarýyla birlikte Faruk Çarþýbaþý'nýn kapýsýný çaldý. Þencan'a, resmi bazý aksaklýklardan olduðu ifade edilip resmi daireler kapalý olduðu için "Burs iþini pazartesi halledelim " denildi. Þencan, ailesine iki gün daha geç gideceði için üzülmesine raðmen "geç olsun da güç olmasýn" düþüncesiyle pazartesi görüþmek üzere vedalaþýp otobüs rezervasyonunu da iptal ettirdi. Ve Þencan, kaderin garip tecellisi olarak otobüse binmekten kýlpayý kurtuldu. Pazartesi günü Faruk Bey'e sabahýn erken saatlerinde gelen Þencan, Siz benim hayatýmý kurtardýnýz. Bana cuma akþamý bursumu verseydiniz o alev yanan otobüsün içinde ben de yanacaktým. O resmi problem çýkmasaydý bursumla biletimi alarak memleketime gidecektim. Bursumu alamayýnca o otobüse de binmedim. Dolayýsý ile yanmaktan ve ölmekten kurtuldum." der. Daha sonra da, Faruk Bey'e teþekkürlerini ifade edip memleketine gider. Alev otobüse binmekten son anda vazgeçip hayatý kurtulan Þencan, memleketinden döndükten sonra okula gitmek için otobüs duraðýna geldiðinde otobüsün hareket ettiðini görür. Aceleyle otobüsün ön kapýsýna yetiþir ama otobüs hareket halindedir. Otobüs ana caddeye çýkmak için durunca Þencan da otobüsün kendisi için durduðunu zannederek tekrar kapýya koþar. Kapýnýn açýlacaðýný bekleyen Þencan ayaðýný kapýya uzattýðý anda Þencan'ý farketmeyen otobüs þöförü hareket edince bir anda aracýn tekerlekleri altýnda kalarak ezilir. Feci bir þekilde yaralanan Þencan, alelacele Týp Fakültesi Hastane'sine kaldýrýlýr, fakat bütün müdahalelere raðmen kurtulamaz. Evet, ecel Þencan'ý yanan otobüste deðil de baþka otobüste yakalamýþtýr. Bizim inancýmýza göre sadakýnýn ömrü uzatabileceði inancýnýn da söz konusu olduðunu unutmamak düþüncesi ile Allah tüm iyi insanlarý hayýrlý yaþatsýn ve emanetini de hayýrlýsýndan almayý nasip etsin. Kaza bilirkiþilerine yeni düzenleme Kazalarda araþtýrma ve inceleme yapmak üzere görevlendirilen bilirkiþilerde en az 7 yýllýk mesleki deneyim aranacak. Affa uðramýþ ya da ertelenmiþ olsa bile devlete karþý iþlenen suçlar ile yüz kýzartýcý suçlardan ceza alanlar bilirkiþi olamayacak. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýnýn, "Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Kaza Araþtýrma ve Ýnceleme Kurulu Tarafýndan Bilirkiþi Görevlendirilmesine Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Tebliði" Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Kurul, en geç 3 ay içinde ihtiyaç duyulan uzmanlýk alanlarýný belirleyerek, kendi resmi internet sayfasýnda ilan edecek.türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan ve bilirkiþilik yapacaðý alanda en az 7 yýllýk mesleki deneyimi bulunan kiþiler listeye kayýt olabilecek. Affa uðramýþ ya da ertelenmiþ olsalar bile devlete karþý iþlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçýlýk, resmi ihale ve alým satýmlara fesat karýþtýrma, gerçeðe aykýrý bilirkiþilik yapma, yalan tanýklýk suçlarýndan biriyle hükümlü bulunanlar listeye kaydolamayacak. Baþvuru talepleri uygun görülenlerin adlarý, bölüm ve uzmanlýk alanlarý, varsa çalýþtýklarý kurum ve kuruluþlarýn adlarý, açýk adresleri, telefon numaralarý yazýlarak ve uzmanlýk alanlarýna göre sýnýflandýrýlarak oluþturulan liste, en az 15 beþ gün süre ile Kurulun resmi internet sayfasýndan duyurulacak. Haklý bir gerekçe olmaksýzýn bilirkiþilik görevini zamanýnda yerine getirmediklerine karar verilen bilirkiþiler, geçici veya daimi olarak liste dýþý býrakýlabilecek.

10 Savcý Takçý: Operasyonlar toplumun gazýný almaya yönelik Tutuklu Cumhuriyet Savcýsý Aziz Takçý, son 1, 2 yýlda istihbarat raporlarýnýn kesin hüküm yerine konulduðunu ve çok büyük yargýsal hatalar yapýldýðýný bildirdi. Takçý, "Adeta bir 'muhaberat yargýsý' görüntüsü verilmektedir. Operasyonlar tepkisel ve toplumun gazýný almaya yöneliktir." dedi. internet sitesinde gündeme dair açýklamalarda bulunan Takçý, son günlerde meydana gelen terör saldýrýlarýna tepki olarak yapýlan operasyonlar ile yargýnýn bu olaylarda nasýl kullanýldýðýna dikkat çekti. Baskýcý, totaliter yönetimlerin baþta gelen özelliðinin kendi çýkarlarýna sýký sýkýya baðlý bir muhaberat teþkilatý oluþturmak ve devleti bu muhaberat teþkilatýndan gelen raporlarla yönetmek olduðunu vurgulayan Takçý, "Bu tarz bir yönetimin sonuçta ülkeyi bataða soktuðu apaçýk ortadadýr. Bundan daha vahim olaný ise soruþturma ve kovuþturma organlarýnýn, kýsaca yargýnýn da istihbarat raporlarýyla hareket etmesidir." ifadelerini kullandý. 'ÝSTÝHBARAT RAPORLARI BIRAKIN SORUÞTURMAYI, KOVUÞTURMA AÞAMASINI BÝLE BLOKE ETMÝÞ DURUMDA' Bir soruþturmanýn istihbarat raporuyla baþlatýlmasýnýn normal olduðunu hatýrlatan Takçý, açýklamalarýnda þunlarý kaydetti: "Asla delil sayýlmaz. Delil olarak dosyaya konulamaz. Ýstihbarat raporu sadece bir izlenim deðeri taþýr, delil deðildir. Bu izlenim ile bir adli soruþturma baþlatýlabilir. Bundan sonra, CMK'daki soruþturma yöntemleri kullanýlarak (dinleme, izleme, arama, el koyma, tanýk, belge-bilgi toplama vs.) hukuken geçerli deliller elde edilmeye çalýþýlýr. Bu süreç ortalama 6 ay veya 1 yýl sürebilir. Soruþturma sonucunda yeterli delil elde edilmiþ ise gözaltý ve tutuklama gibi koruma tedbirlerine baþvurulabilir. Þayet kamu davasý açýlacak yeterlilikte delil elde edilmiþ ve dava açýlmýþ ise kovuþturma yapýlýr. Çoðu zaman dava açmaya yeterli görülen deliller, mahkumiyete yeterli görülmez. Zira artýk kesin vicdani delil aranýr. Bütün bu süreç, adil yargýlama ilkesinin gereði olup vatandaþýn hukuki güvenliðini saðlama amacýna hizmet eder. Yargýsal yanýlgýlarýn önüne geçer. Bugün bu durum tamamen ters yüz edilmiþ durumdadýr. Ýstihbarat raporlarý býrakýn soruþturmayý, kovuþturma aþamasýný bile bloke etmiþ durumdadýr." 10 KALEM NÜKLEER TIP BÝRÝMÝ TIBBÝ SARF MALZEME ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 10 KALEM NÜKLEER TIP BÝRÝMÝ TIBBÝ SARF MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2015/97288 a) Adresi :Gülabibey Mah.Millet l.sok.no:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :10 KALEM NÜKLEER TIP BÝRÝMÝ TIBBÝ SARF MALZEME ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ambarý/Eczanesi, (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) c) Teslim tarihi :1-Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren iþe baþlanacak ve tarihine kadar hastanenin talebi doðrultusunda teslimat yapýlacaktýr. Ýþin süresi 839 takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi ; iþi bitirme tarihi tir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Hastanenin yazýlý isteðine göre yapýlan talepler doðrultusunda verilen sipariþe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alýnabilir.3-mal teslimi sözleþmede belirtilen miktarlarda ilgili hastaneye teslim edilecek, fatura kuruma kesilecek ve hastane muayene kabul iþlemlerini kendisi yapacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 81. ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Ýsteklinin Resmi ilanlar de 10 üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, d) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. Ýsteklinin imalatçý olduðunu göstermesi için bu belgelerden birini sunmasý yeterlidir Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)-ýstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasý'na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkot numaralarý, marka, ambalaj þekli ve ambalajdaki miktarlarýný Birim Fiyat Teklif Cetvelinde veya ekli listede belirteceklerdir. b)-teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)-aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB'a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. d)titubb kayýt zorunluluðu olmayan (barkodsuz) ürünlerin bu durumunu gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. e)-ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr. e)-söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi; Ýstekliler teknik þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevaplandýracaklardýr. Bu cevaplar...marka teklifimizin þartnameye uygunluk belgesidir baþlýðý altýnda teklif veren isteklinin baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve firma yetkilisince imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi teklifle birlikte sunulacaktýr. 2-Teklif verilen kalemlere ait Teknik Þartnamede belirtilen (adet/metre/paket) kadar numune getirilecektir.teknik Þartnamede numune belirtilmeyen kalemlere ait ise en az l'er adet numune getirilecektir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen kalemlerin ihale sýra numarasý, firma ismi yazýlýp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktýr. Gerektiðinde numune açýlýp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktýr. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduðu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Ýhaleye katýlan istekliler bu þartý peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar. Numunesi olmayan firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 3-Ýstekliler tarafýnda numuneler ihale gün ve saatine kadar teslim tutanaðý ile Kamu Hastane Birliði Genel Sekreterliði Satýnalma Birimine teslim edilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir ayný numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir ayný olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. 4- a)- Muayene komisyonu gerek malzemelerin kabulünde, gerekse malzemelerin kullanýmý sýrasýnda, belirli aralýklarla her seriden numune alýp Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðýna analiz için gönderebilecek, analiz ücreti ile gönderilecek numune kadar malzeme firma tarafýndan karþýlanacaktýr. Rapor sonucu bozuk olan malzemeler firma tarafýndan deðiþtirilecektir. b)- Üretim hatasý bulunan ürünler firma tarafýndan deðiþtirilecektir.ti ile gönderilecek numune kadar malzeme firma tarafýndan karþýlanacaktýr. Rapor sonucu bozuk olan malzemeler firma tarafýndan deðiþtirilecektir, b)-ürünün ambalajý açýldýðýnda, kullanýma uygun olmayan, üretim hatasý bulunan, bozuk olduðu tespit edilen ürünler firma tarafýndan ücretsiz deðiþtirilecektir Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel sektöre yapýlmýþ her türlü Týbbi Cihaz, Týbbi Alet, Týbbi Sarf Malzeme alýmlarýndan herhangi biri benzer iþ olarak kabul. edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 1 (bir) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyal sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No: Dolandýrýcýlardan velilere sanal dershane' tuzaðý Dershanelerin kanun zoruyla kapatýlmasý Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararýyla engellendi. Ancak oluþturulan negatif havada sanal dershane' dolandýrýcýlarý türedi. Ýstanbul'da yaþayan Sabahattin K, internetten eðitim iddiasýyla dolandýrýlan velilerden biri. Baþbakanlýk destekliyor' denen bir sanal dershane ile sözleþme imzalayan veli, sitenin sürekli donmasý üzerine programý sonlandýrmak istedi. Yayýncýya ulaþamayýnca konunun kapandýðýný düþündü. Ancak firma 400 lira için icraya vereceðini söyleyince ücreti yatýrdý. Daha sonra ise 3 bin 300 liralýk yeni bir fatura geldi. Ýstanbul'da yaþayan Sabahattin K., internet üzerinden eðitim iddiasýyla dolandýrýlan velilerden sadece biri. Þubat ayýnda evine gelen kiþilerin bahsettiði sanal dershane, Sabahattin K.'ye dershanelerin kapanma tartýþmalarý sýrasýnda çocuðu için iyi bir seçenek olarak gözükmüþ. K. Yayýncýlýk'tan gelen S.C., kendisine Dershanelerin yakýn zamanda kapanacaðýný, kendilerinin Baþbakanlýk tarafýndan desteklendiðini' söylemiþ. Her gün belirli saatlerde internetten canlý yayýn yapacaklarýný, 15 günlük deneme süresinin sonunda öðrencinin seviyesine göre bir yýllýk anlaþma yapacaklarýný konuþarak ayrýlmýþ. Deneme süresiyle ilgili belgeyi detaylarýný incelemeden imzalayan Sabahattin K., belgenin bir kopyasýný almadýðýný ise sanal dershane yetkilisi evden ayrýldýktan sonra fark etmiþ. Sabahattin K., internet sitesinin sürekli donmasý üzerine programý sonlandýrmak istemiþ. Yayýncýlara ulaþamayýnca konunun kapandýðýný düþünmüþ. Ancak aylar sonra kullanmadýðý hizmetin bedelini ödemek zorunda kalmýþ. Kendisine gelen telefonla yayýncý firma tarafýndan 400 lira için icraya verileceði öðrenen veli, panikle bu ücreti yatýrmýþ. Fakat daha sonra 3 bin 300 liralýk faturayla karþýlaþýnca þoke olmuþ. Þimdi yayýncýdan hesap sormanýn yollarýný arayan Sabahattin K., Evimize gelerek Baþbakanlýk bu kuruma yetki verdi, denetimi Baþbakanlýk'ta oluyor. Dershaneler kapandýðý için çocuklar evde dersini çalýþsýn, alternatif olsun' dediler. Bizi kandýrdýlar. diyor. Þikayetvar.com adresinde de durumlarý Sabahattin K.'nin hikâyesine benzer çok sayýda maðduriyet var. Ayný þekilde maðdur olan baþka bir veli Önder D., Ben de sözleþmeyi imzaladým, sonra araþtýrdýðýmda yalan söylediklerini öðrendim. Ýptal için aradým tamam' iptal ediyoruz dediler, aradan 2 ay geçti, beni telefonla arayýp Ödeme yapmanýz gerek' dendi. bilgisini paylaþýyor. Sanal dershanenin iptali için kimseye ulaþamamaktan dertli olan bir diðer öðrenci velisi Murat D. de yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: Israrla evimize kadar gelip sanal dershane teklif ettiler, Deneme süresinde iptal hakkýnýz var' diyerek bize sözleþmeyi imzalattýlar. Çocuðum derslerden memnun kalmadý ve yayýnlarý aþýrý donma yaptý. Bize gelip sözleþmeyi imzalatan kiþiyi aradýk, iptal edilmesini istedik, tamam' dedi. Halen telefonuma ödeme mesajlarý atýlýyor. Ýptal bilgisi veren kimse yok, farklý farklý telefon numaralarý vererek açmýyorlar ve bizleri oyalýyorlar. Öte yandan iddialarý yalanlayan K. Yayýncýlýk'ýn avukatý Yunus Karakoyunlu, kendilerine ulaþan müþteri þikâyetlerini dikkate aldýklarýný, sözleþme iptalinde hiçbir sýkýntý yaþanmadýðýný iddia etti.

11 2 AÐUS- 03 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 11 Kontrolsüz kullanýlan ilaçlar karaciðere zarar veriyor Doktora danýþýlmadan gereksiz yere kullanýlan ilaçlar, faydadan çok zarar veriyor. Dünya Saðlýk Örgütü'nün verilerine göre antibiyotiklerin yaklaþýk yüzde 50'si gereksiz yere kullanýlýyor. Bu durum, vücudumuzun önemli iþleve sahip organlarýndan biri olan karaciðeri olumsuz etkiliyor. Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Aslýhan Çolak, giderek artan karaciðer hastalýklarýnýn en önemli sebeplerinden birinin fazla ilaç kullanýmý olduðunu belirtiyor. Karaciðerin vücudun tüm dengesini saðlayan organlardan biri olduðuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Aslýhan Çolak, karaciðerin iþlevini bozan faktörlerin baþýnda gereksiz kullanýlan ilaçlar olduðunu söylüyor. Kontrolsüz ilaç kullanýmýnýn karaciðerin düþmaný olduðunu hatýrlatan Yrd. Doç. Dr. Aslýhan Çolak, insanlarýn bilinçli ilaç kullanýmý konusunda bilgilendirilmesi gerektiðine vurgu yapýyor. Faydalarýnýn yanýnda bazý yan etkilerinin olduðu bilimsel araþtýrmalarla kanýtlanmýþ olan ilaç, gerektiðinde ve dozunda kullanýldýðýnda vücuda katký saðlýyor. Aksi halde özellikle ülkemizde sýklýkla kullanýlan aðrý kesici ve antibiyotikler karaciðer saðlýðýný tehdit ederek, karaciðer yetmezliði gibi istenmeyen sonuçlarý da beraberinde getiriyor. Bitkisel ilaç kullanýmýnda da halkýn özellikle bilinçlendirilmesi gerektiðini belirten Yrd. Doç. Dr. Aslýhan Çolak, doktora danýþýlmadan, kullanýlmasý tavsiye edilen hiçbir maddeye itibar edilmemesi konusunda uyarýyor. Pek çok ilaç ve bitkisel ürünün vücut üzerinde tahrip edici etki oluþturabileceðini söyleyen Çolak, doktor önerisine baþvurulmaksýzýn reçetesiz olarak herhangi bir ilacýn veya bitkisel ürünün kullanýlmasýnýn yanlýþ olduðunun altýný çiziyor. Aktarlarda satýlan ve bitkisel ürünlerle zenginleþtirilmiþ vitaminlerin bilinçsiz kullanýmý karaciðer nakline sebep olacak ciddi vakalarla sonuçlanabiliyor. Parfümler, bebek kokusunu uçuruyor! Parfüm ve deodorant kullanmak güzel bir alýþkanlýk. Hele ki, böyle sýcak havalarda güzel kokmaya ihtiyaç duyuluyor. Fakat içeriðindeki zararlý maddelerin cilde zarar verdiði, migren ve alerji gibi rahatsýzlýklarý tetiklediði belirtiliyor. Güzel kokularýn büyüsüne kapýlýp bu zararlar göz ardý ediliyor. Bununla da kalmayýp ebeveynler, çocuklarý için de piyasadaki bebek ve çocuk parfümlerini tercih ediyor. Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Arzu Gebeþçe, annelerin tercih ettiði bu parfümlerin küçüklere özel' ibareli olduðu ya da bitkisel olduðu söylense bile bazý alerjik ve toksik etkiler oluþturabileceðine dikkat çekiyor. Bebek cildini eriþkin cildinden çok daha ince ve daha geçirgen olarak tarif eden Dr. Gebeþçe, cilde sürülen her þeyin kana karýþtýðýný ifade ediyor. Bu da bebeðin tüm vücuduna ve iç organlarýna kadar giderek yan etkiler yapabiliyor ve bebeðin geliþimini olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle günümüzde alerjik çocuklarýn giderek arttýðýný vurgulayan Uzman, bu ürünlerin kullanýmýyla, bebeklerde astým, alerjik rinit gibi solunum problemlerinin erken dönemde ciddi bir þekilde görülmeye baþladýðýný belirtiyor. Ayrýca bu parfümler, bebek cildinin hassas olmasý nedeniyle bebeklik egzamasýnýn geliþmesine ve cilt reaksiyonlarýna neden oluyor. Parfüm kullananlar bebekleri kucaðýna almasýn! Yoðun parfüm kullanan yetiþkinlerin çocuklarla temasý bile onlara zarar verebiliyor. Gebeþçe, böyle kiþilerin çocuðu kucaðýna almamasýný tavsiye ediyor. Bebeklerin, yetiþkin parfümlerine maruz kaldýðýnda, akciðer geliþimi zarar gördüðünü belirten uzman, anne adaylarýna da parfümü býrakmalarýný söylüyor. Gebeþçe, Amerika'da yapýlan araþtýrmalarda, anne sütünde parfüm ve diðer kozmetik ürün örneklerine rastlandýðýna dikkat çekiyor. Bitkisel olduðu söylense bile bebek parfümlerinin bebeklerde ve küçük yaþ grubu çocuklarda kullanýlmasýný sakýncalý bulduðunu aktaran Gebeþçe, parfümlü þampuan, ýslak mendil, krem, bebe yaðý ve kolonyalarý bebeklerden uzak tutulmasýný tavsiye ediyor. 40 yaþýný geçtiyseniz bu testi yaptýrýn Uzmanlar, futbol takýmlarýnýn yeni transfer ettikleri oyunculara yaptýrdýklarý Eforlu EKG Testi'ni her vatandaþýn bir defa da olsa 40 yaþýndan sonra yaptýrmasýnýn çok önemli olduðunu söylüyor. Özellikle ailesinde erken yaþta kalp hastalýðý, þeker hastalýðý olanlarýn, sigara içenlerin, yüksek kolesterol ve tansiyonu bulunanlarýn testi yaptýrmasýný öneriyor. Spor takýmlarýnýn, oyuncularýn saðlýk ve performansýný ölçtüðü Eforlu EKG Testi'ni görmeyen yoktur ancak kullanýlan cihazýn ne iþe yaradýðýný, testin amacýnýn ne olduðunu bilen insan sayýsý çok az. Uzmanlar, gazetelerde, televizyonlarda gördüðümüz bu cihazýn ve cihazla yapýlan testin sýradan vatandaþlar için de önemli olduðuna, her vatandaþýn özellikle 40'ýndan sonra bu testi yaptýrmasý gerektiðine vurgu yapýyor.fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Ali Soner Demir, Eforlu EKG Testi'ni kalp damar hastalýklarýnýn araþtýrýlmasýnda kullandýklarýný söylüyor. Amaçlarýnýn toplumda kalp damar hastalýklarý olan bireylerin yakalanmasý olduðunu kaydeden Demir, hastalara verdikleri ilaçlarýn etkinliðinin tespit edilmesi amacýyla da bu testi yaptýrdýklarýný dile getiriyor. Koþu testinin özellikle göðüs aðrýsý þikayeti olanlarda ve risk faktörü bulunanlarda yararlý olduðunu belirten Demir, "Ailesinde erken yaþta kalp hastalýðý bulunanlar, þeker hastalýðý olanlar, sigara içenler, yüksek kolesterol, tansiyon bu gibi risk faktörü olan bireylerde Koþu testi daha önem kazanmaktadýr. Amacýmýz hastalarda var olan damar týkanýklýðýný bu koþu testi sayesinde ortaya çýkarmak ve gerekli tedbirleri ve tedavileri uygulamak." diyor. Testin en önemli fonksiyonunun damar hastalýðý olan bireyleri saptamak olduðunu kaydeden Demir, "Hastalarýn göðsünde aðrýlar, yanmalar olabilir. Yürürken, merdiven çýkarken sýkýþmalar, göðsünden baskýlar olabilir. Bu aðrýlar kola, sýrta, bele, çeneye vurabilir. Bunlar kalp damar týkanýklýðýnýn bulgularýdýr. Belli bir yaþ üzerinde ortalama 40 yaþýn üzerinde belli aralýklarla herkese yapýlmasýný tavsiye ediyoruz. Ailesinde erken yaþta kalp hastalýðý ve þeker hastalýðý olan bireyler her yýl düzenli olarak koþu testi yaptýrmayý öneriyoruz." ifadelerini kullanýyor. Testin yapýlýþý hakkýnda da bilgi veren Ali Soner Demir testin yapýlýþýný þöyle anlatýyor: "Eforlu EGK'de, motorlu dönen bir bant üzerinde hastalarýmýzý çýkartýyoruz. Belirli bir hýz ve eðimde yürütmeye baþlýyoruz. Daha sonra hýzlý tempo yürümeye baþlatýyoruz. Her 3 dakikada bir eðim ve hýz artýyor. Testin sonuna doðru koþar adým þeklinde testimize devam ediyoruz. Maksimal hedef kalp hýzýnýn yüzde 85'ine ulaþtýðýmýzda ya da hastanýn þikayeti olduðunda testimizi sonlandýrýyoruz." Belediyespor'a Galatasaray patentli futbolcu Genelkurmay'dan saldýrý açýklamasý Aðrý'da teröristler tarafýndan patlayýcý madde yüklü traktör patlatýlýrken iki asker þehit oldu, dördü aðýr olmak üzere 31 asker yaralandý. Mardin'de de teröristlerin saldýrýsý sonucu el yapýmý patlayýcýnýn infilaký nedeniyle bir asker þehit oldu, yedi personel yaralandý. Genelkurmay Baþkanlýðý, "Ýnsanlýktan nasibini almamýþ caniler tarafýndan adice ve kalleþçe" gerçekleþtirilen saldýrýlarý "þiddetle" kýnadý. Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, 1 Aðustos 2015 günü Mardin / Midyat ilçesi Þenkaya Mahallesi mülki sýnýrlarý içerisindeki Botaþ boru hattýnýn emniyeti maksadýyla saatleri arasýnda yol emniyeti ve kontrol devriyesi yapýldýðý esnada bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist tarafýndan el yapýmý patlayýcý ve uzun namlulu silahlar ile saldýrýda bulunulduðu bildirildi. Devriye unsurlarý tarafýndan saldýrýya anýnda karþýlýk verildiðinin altý çizilen açýklamada, "Silahlý saldýrý sonucunda el yapýmý patlayýcýnýn infilaký nedeniyle kahraman bir askerimiz þehit olmuþ, yedi personelimiz yaralanmýþtýr" denildi. Açýklamada bugün saat sýralarýnda Aðrý / Doðubayazýt ilçesi Karabulak Jandarma Karakol Komutanlýðý nizamiyesinde de bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist tarafýndan patlayýcý madde yüklü traktörün patlatýldýðý ve uzun namlulu silahlar ile saldýrýda bulunulduðu bilgisi verildi. Saldýrý sonucunda kahraman iki askerin þehit olduðu, dördü aðýr olmak üzere 31 askerin yaralandýðý belirtilen açýklamada þunlar kaydedildi: "Ýnsanlýktan nasibini almamýþ caniler tarafýndan adice ve kalleþçe gerçekleþtirilen bu saldýrýlarý þiddetle kýnýyor, þehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman þehitlerimizin deðerli ailelerine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýmýza, Yüce Milletimize baþsaðlýðý ve sabýr, saldýrýda yaralanan personelimize de acil þifalar temenni ediyoruz." Mümin Talip Pazarlý'nýn saðlýk sorunlarý nedeni ile takýmdan ayrýlmasýnýn ardýndan transfer çalýþmalarýna yeniden hýz veren Çorum Belediyespor, Galatasaray patenti olan Emre Yüksektepe'yi kadrosuna kattý. Bu sezon kadrosuna kattýðý futbolcularda gelecek sezonun þampiyon kadrosunu kurma çabasý içerisine giren Çorum Belediyespor, Galatasaray'da profesyonelliðe imza atan geçtiðimiz sezon Erzurum Büyükþehir Belediyespor formasý giyen Emre Yüksektepe ile anlaþma saðladý. Geçtiðimiz gün Çorum Belediyespor'un kamp yaptýðý Kýzýlcahamam Patalya Otel'e gelen ve yöneticilerle görüþme yapan Emre Yüksektepe ile her konuca anlaþma saðlandý. Ve futbolcu kadroya dahil edildi. Geçtiðimiz sezonda Erzurum Büyükþehir Belediyespor formasýyla 35 maça çýkan Emre Yüksektepe kariyeri boyunca sadece 1 gol atabildi. Sol ayaklý futbolcu hýrslý ve istekli futbolu ile biliniyor. Ýstanbulspor'da kiralýk olarak oynamaktadýr yýlýnda Altýnovaspor'dan Galatasaray altyapýsýna transfer senesinde Galatasaray'la profesyonelliðe geçiþ mukavelesi imzalýyarak a takýma yükseldi. Burada oynama firsati bulamadý ve sezonun ilk devresinde sadece Galatasaray A2takýmý icin görev aldý. Oyun tecrübesi edine bilmesi için sezonunun ara transfer döneminde sezon sonuna kadar Konyaspor 'a kiralandý.2011 yýlýnda Þanlýurfa'ya Kiralanan Emre, bu takýmda 15 maçta forma giydi ve Þampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. 2012'de ise Ýstanbulspor'a kiralandý.

12 03 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ Tavþanlý Linyitspor, tek farkla kaybetti Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan TKÝ Tavþanlý Linyitspor, hazýrlýk maçýnda Suudi Arabistan Pro Lig takýmlarýndan Al Faisaly'e 1-0 yenildi. Yeni sezon hazýrlýklarýný Afyonkarahisar'da sürdüren Al- Faisaly, özel maçta TKÝ Tavþanlý Linyitspor ile Afyon Arena'da karþýlaþtý.ýlkyarýnýn 0-0'lýk beraberlikle sonuçlanan maçta, Al Faisaly temsilcisi Fernando Gabriel, 56. dakikada attýðý golle takýmýný öne geçirdi.maç, Al Faisaly'nin 1-0'lýk üstünlüðü ile sona erdi. Ara vermediler Gül, futbolcularý ziyaret etti Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yöneticiler Fahri Yandýk ve Mustafa Altunkaya ile birlikte kampý ziyaret etti.dün Çorum Belediyespor'un kamp yaptýðý Patalya Otel'i ziyaret eden Baþkan Zeki Gül futbolcularla kýsa süre sohbet etti. Futbolculardan þampiyonluk beklediðini belirten Gül, onlara olan güvenini yineledi. Yaklaþýk yarým saat futbolarla sohbet eden Baþkan Zeki Gül, dün akþam Ankara takýmý Gölbaþýspor ile oynanan maçý izlemeden otelden ayrýldý. Dardanelspor tek golle kazandý Çorum Belediyespor hazýrlýklarýna ara vermeden yaptýðý çift antrenmanla devam etti. 28 Haziran'dan bu yana Kýzýlcahamam Patalya Otel'de yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor, cumartesi gününü de çift antrenmanla geçti. Yeni sezona hergün yaptýðý 2 antrenmanla devam eden Çorum Belediyespor, cumartesi sabah salonda çalýþma yaparken öðleden sonra ise sahada taktik antrenman yaptý. Fahrettin Sayhan yönetiminde sabah kondisyon depolayan Çorum Belediyespor, öðleden sonra ise taktik antrenman gerçekleþtirdi. Fahrettin Sayhan futbolcularla bire bir ilgilenirken futbolcularýn yorgun halleri gözlerden kaçmadý. Akþam antrenmaný 2 saat sürerken, futbolcularýn her geçen daha iyiye giden performansý teknik heyetin yüzünü güldürdü. Zonguldak, kampý bitirdi Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor Nevþehir'de yaptýðý kamp çalýþmalarýný tamamladý. 12 gün süre ile Nevþehir'de güç depolayan kýrmýzý-lacivertli ekip sezona en iyi þekilde hazýrlandýlar. 27 futbolcu ile kamp yaptýklarýný, kamp sonrasý 2-3 futbolcu ile yollarýný ayýracaklarýný belirten Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi. Kamp bizim için çok iyi geçti. Yeni ve eski futbolcularýmýzýn kaynaþmasý açýsýndan iyi bir fýrsat oldu. 4 hazýrlýk maçý oynadýk. Niðde'yi 1-0, Yomra'yý 1-0, Kartalspor'u 2-0 yendik. Dersimspor'a 2-1 yenildik. Bu maçlar bizim için iyi bir prova oldu. Takýmdaki eksikleri tespit ettik. Ýnþallah bu eksikleri lig baþlayana kadar gidereceðiz.nevþehir kampý sonrasý futbolcularýmýza 2 gün isin vereceðiz. Salý günü kendi tesislerimizde toplanýp çalýþmalara tekrar baþlayacaðýz. Yeni sezon baþlamadan önce, Kýzýlcahamam veya Gerede'de 1 hafta süre ile son kampý yapýp sezona baþlamak istiyoruz. Nevþehir'de 27 futbolcu ile kamp yaptýk 2-3 futbolcu ile yollarýmýzý ayýrabiliriz. Duruma göre 1 takviye daha yapabiliriz. " Gaffar, dikkatleri üzerine çekiyor Çanakkale Dardanelspor hazýrlýk karþýlaþmasýnda Türkmenistan'ýn Altyn Asyr takýmýný 1-0 maðlup etti. Yeni sezon hazýrlýklarýný Ankara Kýzýlcahamam'da sürdüren Çanakkale Dardanelspor, Türkmenistan'ýn Altyn Asyr takýmýný Okan Sarý'nýn attýðý gol ile 1-0 yendi. Çanakkale temsilcisi oynadýðý futbol ile ne kadar iyi bir ekip olduðunun sinyallerini verirken, maçý izleyenlerden alkýþ aldý. Çanakkale Dardanelspor'un yeni transferleri maçta forma giydi. Gölcükspor'un Maltepespor'dan kadrosuna kattýðý golcü oyuncu Abuzer Gaffar Toplu, attýðý goller ve yaptýðý asistler ve oyun içindeki etkinliði ile farkýný ortaya koymaya baþladý. Geçen sezon 15 gol atan baþarýlý forvet Gölcükspor'un ilk 3 hazýrlýk maçýnda 3 gol atýp 2 de asist yapmayý baþardý. 3-2 kazanýlan Ümraniyespor maçýnda iki, 2-0 kazanýlan Sakaryaspor maçýnda da 1 gol atan Abuzer, Al Ýttihat ve Sakaryaspor maçlarýnda 1'er de asist yapmýþtý. Kartepe'deki Sakaryaspor maçýný izleyen Mehmet Ellibeþ, Abuzer ile ilgili "Bu çocuk çok iyi" yorumunu yaptý.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları:

Seçilmiş ürünlerde 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Seçilmiş ürünlerde tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları: Üretici Hal Pazar Market Hal/ Üretici Pazar/ Üretici Market/ Üretici Fiyat Farkı Fiyat Farkı Fiyat Farkı Domates 0,58

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TKDK'nýn, süt üretim desteklerine ilgi yüksek

TKDK'nýn, süt üretim desteklerine ilgi yüksek TOKÝ'nin Hitit Üniversitesi konut projesini masaya yatýrdýlar Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı