8. GEMİ İLE PERVANE ARASINDAKİ KARŞILIKLI ETKİLER, GEMİLER İÇİN KULLANILAN GÜÇLER ve VERİMLER. 8.1 Gemi İzi ve İz Katsayısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. GEMİ İLE PERVANE ARASINDAKİ KARŞILIKLI ETKİLER, GEMİLER İÇİN KULLANILAN GÜÇLER ve VERİMLER. 8.1 Gemi İzi ve İz Katsayısı"

Transkript

1 8. GEMİ İLE EVNE SINKİ KŞILIKLI EKİLE, GEMİLE İÇİN KULLNILN GÜÇLE e VEİMLE 8.1 Gemi İzi e İz Katsayısı s Geminin ilerleme hızı, ise perane üzerine gelen suyun perane düzlemindeki ortalama hızı olarak alındığında, bir geminin izi (wake); geminin ilerleme hızı ile suyun peraneye akış hızı arasındaki fark olarak tanımlanır. u farkın gemi hızına eya suyun ortalama akış hızına bölünmesiyle de iz katsayısı tanımlanır. Çoğunlukla iz katsayısı, s w s şeklinde ifade edilir e bu ifade aylor iz katsayısı olarak tanımlanır. Gemi hızı ile peraneye gelen akım hızının farkının, peraneye gelen akım hızına bölünmesi ile bulunan iz katsayısına da Froude iz katsayısı denilir. uradan peraneye gelen su akımının ortalama hızı aşağıdaki gibi olur: (1 - w). s Gemi arkasında perane yok iken perane düzleminde ölçülen ize nominal iz, perane etkilerinin dikkate alınması ile bulunan ize de efektif iz denilir. İz katsayısı üç bileşene ayrılabilir. unlar: w w + w F + w W urada, w : otansiyel İz Katsayısı w F : Sürtünme İz Katsayısı w W : alga İz Katsayısı olarak tanımlanmıştır. otansiyel iz geminin ideal bir akışkanda, sürtünmesiz e dalgasız bir ortamda hareket etmesi halinde oluşacak izi ifade etmektedir. u özellikleriyle potansiyel iz; cismin şekli ile ilgili olup, matematiksel olarak modellenip hesaplanabilir. alga izi ise dalga içerisindeki su zerreciklerinin hareketinden kaynaklanan izi ifade etmektedir. Sürtünme izi de sürtünme nedeniyle gemi izindeki değişimi ifade eder. aşka bir deyişle gemi arkasındaki gerçek izle, 1 F processed with CuteF ealuation edition

2 hesaplanan potansiyel iz e dalga izinin toplamının farkıdır. ek peraneli gemilerde sürtünme izi baskın olmakla birlikte Fn > 0.3 olduğu durumlarda dalga izi etkilidir. erane çapının artmasıyla iz katsayısının azaldığı deneysel çalışmalarla kanıtlanmıştır. yrıca Şekil 1 den görülebileceği gibi, U kesitli tekneler için iz katsayısı, V kesitli teknelere göre daha büyük değerlere sahip olur. Şekil 1 U (a) e V (b) kesit formlu gemilerdeki eksenel iz katsayısı dağılımı. iğer taraftan perane sayısı e peranelerin konumu da izi etkiler. İki, üç eya dört peraneli uygulamalarda izde değişiklikler gözlenir. Genelde perane yüklemesi iz katsayısında küçük değişimlere neden olur, ancak aşırı yükleme halinde bu değişimler ihmal edilemeyecek düzeyde olabilir. Gemi kıç formunun iz üzerine olan etkisi Şekil 2 de gösterilmektedir. u şekiller incelendiğinde, yumru kıç uygulaması, topuğun kaldırılması e perane üzerinde büyük bir açıklık bırakılması ile düzgün bir iz elde edilebileceği görülmektedir. u şekillerde izin radyal 2

3 değişiminin büyük olduğu, ancak çeresel değişimin minimumda tutulduğu e peraneye iyi çalışma koşullarının sağlandığı görülmektedir. Şekil 2 Gemi kıç formunun ize olan etkisi. İz katsayısının hesaplanmasında yararlanılabilecek bazı ampirik formüller aşağıda erilmiştir: ek eraneli Gemiler İçin aylor Formülü, w 0.5C Çift eraneli Gemiler İçin aylor Formülü, w 0.55C Orta Hızlı Kargo Gemileri, C 0.70, w 0.30 üyük ökme Yük Gemileri, C , w Konteynır Gemileri, C , w 0.25 Çift eraneli Feribotlar, C 0.50, w Hızlı Firkateynler (Normal Seyirde) w 0.05 Hızlı Firkateynler (Maksimum Hızda) w

4 unun yanında, tek peraneli gemiler için aşağıdaki ampirik formüller de önerilmektedir: w 0.75C 0.24 Krüger w 0.7C 0.18 Heckscher (Kargo Gemileri) w 0.77C 0.28 Heckscher (alıkçı Gemileri) Çift peraneli kargo gemileri için ise aşağıdaki formüller önerilmektedir: w 0.82C 0.34 Krüger w 0.7C 0.3 Heckscher 8.2 İtme zalması (Emme Katsayısı) ir gemiyi belirli bir hızla sek edebilmek için gerekli olan itmesi, geminin aynı hızdaki toplam direncinden daha fazladır. unun nedeni, peranenin gemi kıçında akımı hızlandırması e basınç alanını düşürmesi sonucunda meydana gelen direnç artışıdır. u nedenle, perane itmesi gemi direnci ile peranenin çalışmasından dolayı artan direnci karşılamak zorundadır. Genellikle direnç artışı yerine perane itmesinde meydana gelen azalma şeklinde ifade edilir. - şeklinde ifade edilebilecek bu itme kaybı, toplam itmenin bir yüzdesi olarak ifade edilir. t ile gösterilen bu oran itme azalması eya emme katsayısı olarak isimlendirilir: t Yukarıdaki emme katsayısı formülünden hareketle bir geminin toplam direnci aşağıdaki gibi yazılır: (1 - t) Emme katsayısı çoğunlukla iz katsayısının bir oranı şeklinde yaklaşık olarak ifade edilir: t k w 4

5 uradaki k katsayısı, Hidrofoil dümenli gemiler için leha dümenli kare kıç bodoslamalı deniz araçları için leha dümenli kare kıç bodoslamalı deniz araçları için arasında olacaktır. osalı çift peraneli gemiler için emme katsayısının yaklaşık hesabında, t 0.25 w formülü e braketli çift peraneli gemiler için de t 0.70 w formülü kullanılabilir. unun yanında Heckscher aşağıdaki ampirik formülleri önermektedir: t 0.5C 0.12 ek eraneli Kargo Gemileri t 0.5C 0.18 Çift eraneli Kargo Gemileri 8.3 Gemiler İçin Kullanılan Güçler e Verimler ir geminin istenilen hızda hareket edebilmesi için gerekli olan efektif gücü karşılayacak kadar bir gücün ana makine tarafından sağlanması gerekir. ncak ana makinenin ürettiği gücün geminin hareketini sağlayacak itme kuetine dönüşmesi aşamalarında kaçınılmaz olarak birtakım kayıplar meydana gelir e bu kayıplara bağlı olarak değişik güç e erim ifadeleri tanımlanır. Şekil 3 te bir gemi üzerindeki güçlerin genel bir gösterimi erilmiştir: 5

6 işli Kutusu na Makine Şekil 3 eğişik güçlerin gemi üzerinde şematik olarak gösterimi. Efektif Güç ( E ) eya Efektif eygir Gücü (EH): Geminin s hızında yedekte çekilebilmesi için gerekli olan güce efektif güç ( E ) / efektif beygir gücü (EH) eya yedekte çekme gücü / yedekte çekme beygir gücü denilir e aşağıdaki gibi hesaplanır: SI irim Sisteminde Efektif Güç: E. s E : Efektif Güç (kw) : s Hızındaki oplam irenç (kn) s : Gemi Hızı (m/s) Metrik Sistemde Efektif eygir Gücü: EH. 75 s EH: Efektif eygir Gücü (G metrik ) : oplam irenç (kg) s : Gemi Hızı (m/s) 1 G metrik 75 kg.m/s İng. irim Sisteminde Ef. eygir Gücü: EH.V 550 S EH: Efektif eygir Gücü (G İng ) : oplam irenç (libre) s : Gemi Hızı (fut/s) 1 G İng 550 libre.fut/s 1 knot m/s fut/s 1 kw 1.36 G metrik 1 G metrik kw 1 G İng kw 1 G metrik G İng 6

7 Fren Gücü ( ): Fren gücü bir makinenin kaplin çıkışında ölçülen gücüdür. Gücün ölçümü genelde hidrolik fren eya elektromanyetik dinamometrelerden yararlanılarak yapılır. Fren gücü ana makine üreticisi tarafından ölçülür. 2π n Q m : Fren Gücü (kw) n: Makinenin saniyedeki deir sayısı (1/s) Q m : Makine orku (kn.m) Şaft Gücü ( S ): Şaftın ucunda, şaft koanından önce peraneye yakın bir yerde burulma indikatörü ile ölçülen güç eya belirli bir deirde perane şaftı üzerinden peraneye nakledilen gücün şaft koanından önce ölçülen değeridir. Şaft gücü, fren gücünden tam dişli e yataklardaki kayıplar ile yardımcı makinelere harcanan güç çıkarıldıktan sonra kalan güçtür. Yaklaşık olarak, dişli kutularındaki kayıplar % 3, şaft yataklarındaki kayıplar ise her bir yatak için % 1.5 olarak düşünülebilir. Şaft gücü, ana makine ile şaft gücünün ölçüldüğü nokta arasında meydana gelen kayıpları içeren erim ifadesinden ( M ) hareketle aşağıdaki şekilde ifade edilir: S M Gerekli bilgilerin elde bulunmaması halinde şaft gücü fren gücünün 0.96 ile çarpılmasıyla bulunabilir. Genellikle şaft gücü ( S ), peraneye iletilen (teslim edilen) güç ( ) ile karıştırılır. ncak şaft koanından sonra, S ise şaft koanından önce ölçüldüğünden S, den şaft koanındaki kayıplar kadar büyüktür. eraneye Verilen (eslim Edilen) Güç ( ): Şaft koanından sonra peranenin hemen önünde ölçülen e peraneye iletilen (teslim edilen) güçtür. şağıdaki gibi ifade edilir: 2π nq : eraneye İletilen Güç (kw) n: eranenin Saniyedeki eir Sayısı (1/s) Q: erane orku (kn.m) erane İtme Gücü ( ): hızında ilerleyen bir peranenin itmesini üretebilmesi için gerekli olan güçtür: 7

8 Şaft ransmisyon Verimi ( S ): na makine ile perane arasındaki tüm kayıpları içeren erim ifadesidir: S e S Şaft transmisyon erimi, S yerine tr ile de gösterilebilmektedir. erane Verimi ( ): Gemi arkasındaki peranenin ürettiği gücün ( ), peraneye erilen güce ( ) oranıdır: 2π nq : eraneye Gelen kım Hızı (m/s) Q: Gemi rkasındaki eranenin orku (kn.m) : erane İtmesi (kn) n: eranenin Saniyedeki eir Sayısı (1/s) ağıl (ölatif) önme Verimi ( ): Gerçekte gemi kıçındaki akım üniform değildir e peraneye gelen akım hızı ( ) olarak hesap edilen ortalama bir değerdir. eranenin açık suda ( hızındaki üniform akımda) çalıştığı zaman elde edilen tork değeri, peranenin tekne arkasında düzgün (üniform) olmayan bir iz dağılımı içinde çalışmasıyla (peraneye gelen ortalama akım hızı iken) elde edilen tork değerinden farklıdır. ilerleme hızında açık su peranesinin erimi aşağıdaki şekilde ifade edilir: O 2π nq O : eraneye Gelen Su kımının Hızı (m/s) Q O : çık Su eranesinin orku (kn.m) : erane İtmesi (kn) n: eranenin Saniyedeki eir Sayısı (1/s) ynı ifadeyi peranenin tekne arkasında çalışması halinde e aynı itme, deir e ilerleme hızı için yazacak olursak, ölçülen perane torku Q gibi farklı bir değer olur e tekne arkasındaki perane erimi de aşağıdaki gibi olur: 2π nq ynı deir e ilerleme hızına sahip gemi arkasındaki perane eriminin açık sudaki perane erimine oranı bağıl (rölatif) dönme erimi olarak tanımlanır: Q O e O Q. O 8

9 ölatif dönme erimi, gemi e perane tipine bağlı olarak arasında değişmektedir. ölatif dönme erimi hesabı için Holtrop-Mennen (1978) e Holtrop (1984) aşağıdaki bağıntıları önermektedir: E ( C LC) (ek eraneli Gemiler) ( C LC) (Çift eraneli Gemiler) urada LC, boyuna hacim merkezinin mastoriden konumudur (su hattı boyunun yüzdesi olarak), E / 0 kanat açılım alanının perane disk alanına oranı e /, perane hatesinin perane çapına oranıdır. ekne Verimi ( H ): Efektif gücün peranenin itme gücüne oranı olup, perane ile gemi kıçı arasındaki etkileşimle ilgilidir. H E / / 1 t 1 w ekne erimi, 1 den büyük de olabilir. İyi izayn Edilmiş ir Gemi: Kötü izayn Edilmiş ir Gemi: H H > 1 < 1 İyi izayn Kötü izayn Sek Verimi ( ): eknenin efektif gücünün peraneye iletilen güce oranına sek erimi denilir: 1 t E s E s. H 2π nq 2π nq 1 w H O 9

10 10 Genel Sek Verimi ( ): na makineden peraneye gelinceye kadar şafttaki bütün kayıpların da sek erimine dahil edilmesi ile genel (toplam) sek erimi ( ) aşağıdaki gibi elde edilir: S O H E E

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Enerji Kayıpları (%) (%) 13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Klasik pervaneler, kanatlarında oluşan kaldırma kuvveti ile itme sağlarlar. Ancak pervaneye iletilen enerjinin tamamı itmeye dönüştürülemez. Bu enerjinin

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

3. 47. Belirli bir sıcaklıkta statik karakteristikler açısından modelin getirdiği düzeltmeler

3. 47. Belirli bir sıcaklıkta statik karakteristikler açısından modelin getirdiği düzeltmeler 3. 47 3.. 3. EM3 Modeli EM3 modeli, bipolar tranzistoru temsil etmek üzere geliştirilen, daha yüksek seviyeden nonlineer bir modeldir. Daha önce ele alınan modellerden EMl modeli sadece basit bir D modeliydi,

Detaylı

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI TEMEL TEKNĠK TERĠMLER GÜÇ AKTARMA ORGANLARINA DUYULAN ĠHTĠYAÇ ÇEKĠġ SĠSTEMLERĠ KAVRAMALAR VĠTES KUTULARI

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

0124730 - RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİLİ GÜÇ SİSTEMLERİ

0124730 - RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİLİ GÜÇ SİSTEMLERİ 147 - RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİLİ GÜÇ SİSTEMLERİ BÖLÜM 1. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ (RES) 1.1 GİRİŞ Rüzgâr enerjisi son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olup, özellikle geçmiş 1 yılda rüzgâr

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir? Servis Faktörü / Service Factor / Betriebsfaktor Günlük Çalışma Süresi Operating Time hour / Day Laufzeit Std. / Tag 24 16 8 4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1 1.3 1.2 1.1 1.0

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI:

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: 8.yüzyılın başlarından itibaren tekstil endüstrisinde meydana gelen hızlı gelişmenin sonucu olarak artan güç ihtiyacı ve bunun insan veya hayvan gücüyle karşılanamaması,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ 3.1 TAŞIT HAREKETİNE KARŞI KOYAN DİRENÇLER Bir taşıtın harekete geçebilmesi için çekiş kuvvetine ihtiyacı vardır. Taşıtlar çekiş kuvvetini cinslerine göre insan, hayvan veya

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim 5. ENTROPİ Entropi, moleküler düzensizlik olarak görülebilir. Entropi terimi genellikle hem toplam entropi hemde özgül entropi şeklinde tanımlanabilir. Bir sistem daha düzensiz bir hal aldıkça, moleküllerin

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI

ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI (YERİ,YAPISI ve ÇALIŞMASI) 1. SENSÖRLER 1.1. Isı Sensörleri 1.2. Dış Etkilesimli

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI

9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4 TEORİK ISIL İŞLEM KOŞULLARININ HESAPLANMASI 9.4.1 Genel Metotla Hesaplama 9.4.1.1 Grafik uygulaması 9.4.1.2 Sayısal (numerik) uygulama 9.4.2 Formül Metoduyla Hesaplama 9.4.2.1 Isıtma ve soğutma eğrileri

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı