T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Kamu yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirliliğe dayalı yönetim anlayışının bir gereği olarak hazırlanan Başkanlığımız 2015 yılı Performans Programı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. Zerrin GÜNGÖR Danıştay Başkanı 2015 Yılı Performans Programı 2

3 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR C. TEġKĠLAT YAPISI D. FĠZĠKSEL KAYNAKLAR E. ĠNSAN KAYNAKLARI II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER B. AMAÇ VE HEDEFLER C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLER D. TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 2015 Yılı Performans Programı 3

4 A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER VĠZYONUMUZ Ġdari yargının evrensel öncüsü, adaletin güvencesi MĠSYONUMUZ Ġdari uyuģmazlıkları, evrensel hukuk değerleri ve hukukun üstünlüğü ilkesi ıģığında, insan haklarını esas alan, bağımsız, tarafsız, adil bir yargılama yapmak suretiyle makul sürede nihai Ģekilde çözümleyerek içtihat birliğini sağlamak, danıģma ve inceleme görevini etkin bir Ģekilde yerine getirmek TEMEL DEĞERLERĠMĠZ Adalet Hukukun üstünlüğü Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık Ġnsan haklarını esas almak Bağımsızlık ve tarafsızlık Meslek etiği ilkelerine bağlılık Ehliyet ve liyakat Saygınlık ve güvenilirlik ġeffaflık ve hesap verebilirlik Tutarlılık Öncü ve örnek olmak GeliĢime açık olmak Katılımcılık EriĢilebilirlik Kurumlar arası iģbirliğini önemsemek AraĢtırma ve geliģtirmeyi etkin kılmak 2015 Yılı Performans Programı 4

5 B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1868 yılında ġûrâ-yı Devlet adı ile kurulmuģ bulunan, 1924 Anayasasıyla anayasal bir kurum haline getirilen DanıĢtay, 1961 ve 1982 Anayasalarında yüksek idare mahkemesi olarak yerini almıģtır sayılı DanıĢtay Kanununda da belirtildiği üzere, yargı görevinin yanı sıra danıģma ve inceleme görevleri de bulunmaktadır. DanıĢtayın : 1- Yargı Görevleri; Bakanlar Kurulu kararlarına, BaĢbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluģlarının müsteģarlarıyla ilgili müģterek kararnamelere, Bakanlıklar ile kamu kuruluģları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici iģlemlere, DanıĢtay idari dairesince veya Ġdari ĠĢler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve iģlemlere, birden çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren iģlere, DanıĢtay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili DanıĢtay BaĢkanlığı iģlemlerine karģı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ĢartlaĢma ve sözleģmelerinden doğan idari davalar ile çeģitli kanunlarda ilk derecede DanıĢtay da görüleceği belirtilen davaları karara bağlamak, Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri incelemek ve karara bağlamak, Temyiz mercii olarak, idare ve vergi mahkemeleri ile ilk derece mahkemesi olarak DanıĢtay da görülen davalarla ilgili nihai kararları temyizen incelemek ve karara bağlamak. 2- DanıĢma ve Ġnceleme Görevleri; BaĢbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini, BaĢbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını, Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ĢartlaĢma ve sözleģmelerini, Ġdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve BaĢbakanlıktan gönderilen uyuģmazlıkları, Kanunlarında DanıĢtay dan alınacağı yazılı bulunan düģüncelere iliģkin istekleri, DanıĢtay ca istiģari mahiyette incelenmek ve düģüncesini bildirmek için CumhurbaĢkanlığı veya BaĢbakanlıktan gönderilecek iģleri, KamulaĢtırma Kanunu hükümleri uyarınca kamu idareleri arasında taģınmaz devri iģlemlerine iliģkin uyuģmazlıkları, 2015 Yılı Performans Programı 5

6 Ġl Özel Ġdare Kanunu hükümleri uyarınca DanıĢtay a verilen iģleri, Belediye Kanunu ile DanıĢtay a verilip idari davaya konu olmayan iģleri, Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına iliģkin mevzuat uyarınca görülecek iģleri, incelemek ve gereğine göre karara bağlamak veya düģüncesini bildirmek. DanıĢtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiģ Yüksek Ġdare Mahkemesi, danıģma ve inceleme merciidir. DanıĢtay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili DanıĢtay BaĢkanına aittir. DanıĢtay BaĢkanı, BaĢsavcı, baģkanvekilleri, daire baģkanları ve üyeler, yüksek mahkeme hâkimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar. DanıĢtayın karar organları; Daireler, DanıĢtay Genel Kurulu, Ġdari ĠĢler Kurulu, Ġdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Dava Daireleri Kurulu, Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulu, BaĢkanlık Kurulu, BaĢkanlar Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda harcama birimleri, kamu idarelerinin bütçelerinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkileri bulunan birimler olarak tanımlanmıģtır. BaĢkanlığımız bütçesinde Özel Kalem, BaĢsavcılık ve Daireler ile Genel Sekreterlik adı altında üç ayrı harcama birimi ödenekleri yer almaktadır Yılı Performans Programı 6

7 Özel Kalem BaĢkanlığın özel kaleminde, BaĢkanın resmi ve özel yazıģmaları ve görüģmeleri yürütülür, her türlü protokol, tören, ziyaret, davet, karģılama, uğurlama vb. iģler düzenlenir. BaĢkan tarafından verilen diğer görevler yerine getirilir. BaĢsavcılık ve Daireler BaĢsavcı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla DanıĢtay da görülen dava dosyalarını, esas hakkındaki düģüncelerini bildirmek üzere, uygun göreceği görev ayrımına göre savcılara havale eder. DüĢüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savcılar ile BaĢsavcılıkta görevli diğer memurların görevlerine devamlarını ve intizamla çalıģmalarını sağlar, gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile iģi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri alır. Savcılar, kendilerine havale olunan dosyaları BaĢsavcı adına incelerler ve esas hakkındaki düģüncelerini, bir ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte BaĢsavcıya bildirirler. DanıĢtay BaĢkanının ve BaĢsavcısının vereceği diğer görevleri yerine getirir; çalıģma düzeninin korunması ve iģ veriminin artırılması için BaĢsavcının alacağı tedbirlere uyarlar. Savcılar, ilgili yerlerden DanıĢtay BaĢkanlığı aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi iģlem dosyalarını da getirtebilirler. Dava dairelerince gerekli görüldüğü takdirde, DanıĢtay savcıları, önceden haber verilmek suretiyle, düģüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. DanıĢtay; onaltısı dava, biri idari daire olmak üzere onyedi daireden oluģur. Her dairede bir BaĢkan ile yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir BaĢkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluģturulabilir. Bu durumda, oluģturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye baģkanlık eder. Daire baģkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalıģmalarını, daire iģlerinin verimli bir Ģekilde yürütülmesini ve tetkik hâkimleri ile diğer memurların yetiģmelerini sağlar. GörüĢmeleri idare ederler, dahil bulundukları kurulların toplantılarına katılarak düģüncelerini bildirir ve oylarını verirler. Daire baģkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki iģlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında DanıĢtay BaĢkanlığına bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler Yılı Performans Programı 7

8 Üyeler, bulundukları dairelerde baģkanlar veya dahil bulundukları kurullarda kurul baģkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli daire veya kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, kararlarını ve varsa karģı oylarını yazarlar, dairelerin ve üyesi bulundukları kurulların toplantılarına katılırlar, düģünce ve görüģlerini bildirirler, oylarını verirler ve daire ile ilgili olmak üzere verilen diğer iģleri görürler. Tetkik hâkimleri, DanıĢtay BaĢkanının, daire ve kurul baģkanlarının kendilerine havale ettikleri iģleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar. Kendi düģünce ve görüģlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenler ve DanıĢtay BaĢkanı, kurul baģkanı ve daire baģkanının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. Her daire ve kurulda, o daire veya kurul baģkanınca birinci sınıfa ayrılmıģ bir tetkik hâkimi, memurların görevlerine devamlarını, yetiģmelerini ve verimli bir biçimde çalıģmalarını, idare, dosya ve diğer yazı iģleri ile tebligat iģlerinin gecikmeden ve düzenli olarak yürütülmesini, DanıĢtay BaĢkanının, daire ve kurul baģkanının vereceği diğer iģleri yapmakla görevlendirilir. Daireler 2575 sayılı DanıĢtay Kanununda belirtilen görevleri yerine getirirler. Ġdari dava dairelerinin baģkanları ile her idari dava dairesinden iki yıl için BaĢkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen iki asil ve iki yedek üyeden oluģan Ġdari Dava Daireleri Kurulu, Ġdare Mahkemelerinden; vergi dava dairelerinin baģkanları ile her vergi dava dairesinden iki yıl için BaĢkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluģan, Vergi Dava Daireleri Kurulu ise vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını, idari dava daireleri ile vergi dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceler sayılı DanıĢtay Kanununa 02/07/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle eklenen geçici 24 üncü maddede tarihli ve 6572 sayılı Kanunla yapılan değiģiklikle 31/12/2016 tarihine kadar DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulunun oluģumu ve çalıģma usulü Ģu Ģekilde belirlenmiģtir. Buna göre Kurul her idari dava dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla BaĢkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen yirmi üyeden oluģmaktadır. Kurula DanıĢtay BaĢkanı veya vekillerinden biri, bunların bulunmaması halinde Kurulun en kıdemli üyesi baģkanlık eder. Bu üyeler kurulda sürekli olarak görev yaparlar. Ancak, iģ durumu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire çalıģmalarına katılmalarına Genel Kurul tarafından karar verilebilir. Bu Ģekilde oluģturulan kurulda toplantı ve görüģme yeter sayısı onbeģtir. Kararlar ise toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. DanıĢtay BaĢkanının baģkanlığında, BaĢsavcı, baģkanvekilleri ve daire baģkanlarından oluģan BaĢkanlar Kurulu, daireler arasında çıkan görev uyuģmazlıklarını, ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye iliģkin uyuģmazlıklarda ve 2015 Yılı Performans Programı 8

9 bağlantılı davalarda merci tayinini belirler, DanıĢtay BaĢkanının, Kurulda görüģülmesini uygun gördüğü iģleri inceler ve gereğine göre karar verir. BaĢkanlar Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine baģka bir yargı merciine baģvurulamaz. DanıĢtay BaĢkanının baģkanlığında, üçü daire baģkanı üçü DanıĢtay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire baģkanı ikisi DanıĢtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluģan BaĢkanlık Kurulu, üyelerin görev yerlerini, dairelerin iģ durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak belirler, zorunlu hallerde daire baģkanı ve üyelerin dairelerini değiģtirir, DanıĢtay tetkik hâkimlerinin çalıģacakları daireleri, kurulları ve görecekleri iģleri belli ederek gerektiğinde yerlerini değiģtirir. Daireler arasında iģ bölümünü belirler, ayrıca yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiģ olan yönetim iģlerini belli eder veya bu iģleri yapar. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. ĠĢ yükü bakımından zorunluluk doğması halinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri veya idari dairelerden birinin veya birkaçının görev alanını değiģtirerek bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava dairesi veya idari daire olarak görevlendirebilir. DanıĢtay Mensuplarının 15 günü aģan ilmi araģtırma ve yayınlarda bulunma faaliyetleri ile Yüksek Öğretim Kurumlarına ders ve konferans vermelerine izin verir. BaĢkanlık Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine baģka bir yargı merciine baģvurulamaz. DanıĢtay Genel Kurulu, 2575 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla bu Kurula verilen seçim görevleri ile diğer görevleri yapar ve bu Kanunda öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri kabul eder. Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuģmazlık görüldüğü veyahut birleģtirilmiģ içtihatların değiģtirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, DanıĢtay BaĢkanının havalesi üzerine, BaĢsavcının düģüncesi alındıktan sonra iģi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleģtirilmesi veya değiģtirilmesi hakkında karar verir. Ġdari iģlere iliģkin idari uyuģmazlıklar ve görevler Birinci Daire ile Ġdari ĠĢler Kurulunda görülür. Ġdari ĠĢler Kurulu, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz ĢartlaĢma ve sözleģmelerini, kanunlarda DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulunda görüģüleceği yazılı olan iģleri, DanıĢtay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuģmazlıkları ile DanıĢtay BaĢkanının havale edeceği iģleri görüģür ve karara bağlar Yılı Performans Programı 9

10 Genel Sekreterlik Genel Sekreterlikte yönetim hizmetleriyle destek hizmetleri faaliyetleri yerine getirilmektedir. DanıĢtay da Genel Sekreterliğe bağlı olarak yürütülen idari hizmetler; Personel ve Eğitim Müdürlüğü, Ġdari ĠĢler Müdürlüğü, Strateji GeliĢtirme Bürosu, Kütüphane Müdürlüğü, Yayın ĠĢleri Müdürlüğü, ArĢiv Müdürlüğü, Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Genel Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Protokol ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Tahakkuk Bürosu Müdürlüğü, Genel Sekreterlik Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu, Bina Yönetimi ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü, Satınalma ve Tedarik ĠĢleri Müdürlüğü, Uluslararası ĠliĢkiler ve Proje Bürosu, Lojman Bürosu, Sosyal Tesisler Müdürlüğü, Sağlık Merkezi ve UlaĢım ĠĢleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. yle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleģtirilmesine ve devredilmesine iliģkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceğine dair yer alan hüküm gereğince, Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 Sıra No.lu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğle, yüksek mahkemelerde BaĢsavcılık ve Daireler, Genel Sekreterlik ve Özel Kalem harcama birimi olarak belirlenmiģtir. Ayrıca Maliye Bakanlığının 30/01/2006 tarihli ve 106 sayılı yazıları ile Özel Kalem harcama biriminin harcama yetkisi de Genel Sekreter uhdesinde birleģtirilmiģtir. Genel Sekreter; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde üst yöneticiye bağlı tutulmuģtur. Harcama talimatı üzerine, iģin yaptırılması, mal ve hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütmek üzere, Harcama Yetkilisi sıfatıyla Genel Sekreter tarafından ilgili genel sekreter yardımcıları gerçekleģtirme görevlisi olarak belirlenmiģtir Yılı Performans Programı 10

11 C. TEġKĠLAT ġemasi BaĢkanlığımızın teģkilat Ģeması aģağıda gösterilmiģtir Yılı Performans Programı 11

12 D. FĠZĠKSEL KAYNAKLAR DanıĢtay BaĢkanlığı yargılama faaliyetleri, 2012 yılının ġubat ayı sonuna kadar olumsuz fiziki koģullarda özveriyle gerçekleģtirilmiģ olmakla beraber, ilk kez 2007 yılında Maliye Bakanlığınca Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumlu mevkiinde BaĢkanlığımıza tahsis edilen m² lik arsa üzerinde 2008 yılı Yatırım Programında etüt proje ödeneği ayrılmak suretiyle yapımı planlanan Hizmet Binasının 14/12/2009 tarihinde temeli atılmıģ ve planlandığı Ģekilde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından 2011 yılının sonunda bitirilerek 2012 yılının ilk aylarında BaĢkanlığımıza teslim edilmiģtir. DanıĢtay BaĢkanlığı Hizmet Binası, Yüksek Yargı organına yakıģacak ve ihtiyaçları karģılayacak kapasitede yargılama faaliyetlerinin sürdürüleceği sekizer katlı beģ ayrı blok ile birlikte BaĢkanlık, BaĢkanvekillikleri, BaĢsavcılık, Genel Sekreterlik, Ġdari Birimler ve Yemekhane, KreĢ, Spor Merkezi ve Sağlık Ünitesinden oluģan Sosyal Tesislerin bulunduğu üç katlı yerleģkeden oluģmaktadır. Toplam m² lik inģaat alanı olmak üzere yaklaģık m² lik kullanım alanına sahip hizmet binamızın hizmete alınması sürecinde DanıĢtay BaĢkanı, BaĢsavcı, BaĢkanvekilleri, Daire BaĢkanları, Üyeler, Savcı ve Tetkik Hâkimleri, kalem ve heyet odaları ile tüm genel kullanım alanları, çalıģanlarımızın daha verimli ve rahat bir ortamda çalıģabilmesine olanak sağlayacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Yargılama hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve personelimizin iģ ve iģlemlerinin yerleģke içerisinde gerçekleģtirilmesi amacıyla banka Ģubesi ve posta hizmetleri için müstakil ve ferah mekânlar tahsis edilerek hizmet sunmaları sağlanmıģtır Yılı Performans Programı 12

13 Hizmet binamızın konumu dikkate alınarak ulaģımın kolaylaģtırılması amacıyla 49 güzergâhta yaklaģık 1032 çalıģanımıza ulaģım imkânı sağlanmıģtır. Öte yandan, BaĢkanlığımıza tahsisli bulunan lojmanların listesine aģağıda yer verilmiģtir. Gerek nicelik, gerekse nitelik olarak yetersiz olan bu lojmanlar, mensuplarımızın ihtiyacını karģılayamamaktadır. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ LOJMAN LİSTESİ Lojman Görev Tahsisli Sıra Tahsisli Fevzi Çakmak Sokak 13 4 Onur Sokak 8 - Aşağı Ayrancı 21 3 Özveren Sokak 10 1 Bahçelievler 7 3 Emek Mahallesi 10 6 TOPLAM DANIŞTAYA TAHSİSLİ OLMAMAKLA BERABER DANIŞTAYIN KULLANIMINA BIRAKILAN LOJMANLAR Lojman Görev Tahsisli Sıra Tahsisli Başkanlık Konutu 1 - Milli Emlak 6 - Devlet Mahallesi 14 - Adalet Bakanlığı (Bağlıca) 29 - TOPLAM Yılı Performans Programı 13

14 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI TAŞIT LİSTESİ Markası Taşıtın Cinsi Modeli Adedi Otokar Tempo Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) Otokar Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) Otokar Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) Ford Binek otomobil Renault Binek otomobil Renault Binek otomobil Renault Binek otomobil İveco Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) İveco Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) Toyota Binek otomobil İveco Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) Mercedes Binek otomobil Toyota Binek otomobil Toyota Binek otomobil İveco Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) Toyota Binek otomobil Renault Master Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) Renault Master Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) Peugeot Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) Fiat Kamyonet Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) Mercedes Binek otomobil TOPLAM 70 (31/12/2014 tarihi itibarıyla) 2015 Yılı Performans Programı 14

15 durumu. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR DanıĢtay Bilgi ĠĢlem Merkezinin bilgi kaynaklarının ve teknolojik donanımının genel BAŞKANLIĞIMIZ BİLGİ İŞLEM DONANIM LİSTESİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 786 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 532 TÜMLEŞİK (ALL İN ONE) BİLGİSAYARLAR 2 TARAYICILAR 43 YAZICI 403 FOTOKOPİ MAKİNELERİ 23 PROJEKTÖRLER (PROJEKSİYON CİHAZLARI) 36 KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI 32 3 COM SUPERSTACK II 3300 SWİTCH 1 42 U DİKİLİ TİP KABİN - AĞ KABİNİ 4 AIRFLOW KLİMA 1 HP PROLİANT DL380 G5 SUNUCU İÇİN 146 GB SAS DİSK 2 SANAL SUNUCU DONANIMI 4 VERİTABANI SUNUCUSU 2 CABLETRON SMART SWİTCH - ROUTER DENCO KLİMA 1 SUNUCU KABİNİ,KVM,KONOL VE ANAHTAR 1 SAN ANAHTAR 2 HARİCİ TEYP KÜTÜPHANESİ 1 BİLGİ SİSTEMLERİ OLAY VE KAYIT YÖNETİM ÜRÜNÜ 1 HARİCİ DİSK SİSTEMİ 1 ENTERASYS VH2402S SWİTCH 11 DIŞ ORTAM KABLOSUZ HABERLEŞME CİHAZI 2 HP PROLİANT DL 380 G4 SUNUCU - RAF SUNUCU 2 HP PROLİANT DL 380 G5 SUNUCU - RAF SUNUCU 1 İLETİŞİM AĞ ÇEVİRİCİLERİ-ORTAM ÇEVİRİCİ 2 AIRLIVE POE 16 LI SWITCH 1 KENAR ANAHTAR 48 PORTLU 53 B TİPİ KENAR 8 OMURGA 3 A TİPİ KENAR 23 NETWORK KARTI 8 NETAPP 3170 İÇİN 300GB HDD 2 NETAPP 3170 İÇİN FAN 2 HARİCİ CD VE DVD YAZICILARI VE OKUYUCULARI 1 YEDEKLEME CİHAZLARI 22 SMARTDİSK 3,5" SATA USB 2,0 ESATA HDD KASA SİYAH 1 KLİMALAR 3 HARDDİSK DUPLICATOR SABİT DİSK KOPYALAYICI 2 HDD DOCKING STATİON 2 SAYISAL TELEFON 87 FAKS CİHAZLARI 3 DIGUTUS DS VGA - VIDEO SWITCHER 1 SWITCH PART UPTECH 1 COSLAT 2 KABLOSUZ HABERLEŞME CİHAZI 2 TOPLAM Yılı Performans Programı 15

16 D. ĠNSAN KAYNAKLARI 31/12/2014 TARİHİ İTİBARIYLA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU UNVAN SINIFI DOLU KADRO BOŞ KADRO ERKEK SAYISI KADIN SAYISI BAŞKAN Yargı Mensubu BAŞSAVCI Yargı Mensubu BAŞKANVEKİLİ Yargı Mensubu DAİRE BAŞKANI Yargı Mensubu ÜYE Yargı Mensubu SAVCI Yargı Mensubu TETKİK HÂKİMİ Yargı Mensubu AYM GEÇİCİ RAPORTÖRÜ (Hâkim ve Savcı) Yargı Mensubu İÇ DENETÇİ Yargı Mensubu AVUKAT AH ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GİH PERSONEL VE EĞİTİM MÜDÜRÜ GİH KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ GİH YAYIN MÜDÜRÜ GİH İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ GİH ARŞİV MÜDÜRÜ GİH BİLGİ İŞLEM MERKEZİ MÜDÜRÜ GİH YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GİH ÇÖZÜMLEYİCİ GİH ÇÖZÜMLEYİCİ (ÖZELLEŞTİRME) GİH PROGRAMCI GİH PROGRAMCI (ÖZELLEŞTİRME) GİH AYNİYAT SAYMANI GİH SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH MALİ HİZMETLER UZMANI GİH MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI GİH ŞEF GİH VHKİ GİH V HKİ (ÖZELLEŞTİRME) GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH ZABIT KATİBİ GİH ŞOFÖR GİH ŞOFÖR (ÖZELLEŞTİRME) GİH ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME) GİH SEKRETER GİH MÜHENDİS THS İSTATİSTİKÇİ THS TEKNİKER THS TEKNİSYEN THS DAİRE TABİBİ SHS DİŞ TABİBİ SHS HEMŞİRE SHS FİZYOTERAPİST SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ SHS LABORANT SHS TEKNİSYEN YARDIMCISI YHS MÜBAŞİR YHS DAĞITICI YHS HİZMETLİ YHS HİZMETLİ (ÖZELLEŞTİRME) YHS BEKÇİ YHS AŞÇI YHS GARSON YHS TOPLAM Yılı Performans Programı 16

17 31/12/2014 TARİHİ İTİBARIYLA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DİĞER PERSONEL DURUMU UNVAN SINIFI DOLU BOŞ POZİSYON POZİSYON ERKEK SAYISI KADIN SAYISI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) SÖZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) SÖZ TOPLAM A. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program ve 2014 Yılı Programında belirlendiği Ģekilde, DanıĢtay hizmetlerinin görülmesinde yargısal alanda hizmet kalitesini arttırıcı çabalar sürdürülerek, evrensel hukuk normları, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin gerekleri doğrultusunda yargılama sürecini hızlı, adil, güvenli ve isabetli Ģekilde iģlemesini sağlayacak, yargıya ulaģılabilirliği artıracak, bilirkiģilik müessesesini etkinleģtirecek hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması temel politikalarımızdandır. Bu çerçevede; yargının iģ yükünü azaltmak amacıyla alternatif uyuģmazlık çözüm yöntemlerinin geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması öncelik haline gelmiģtir. Diğer taraftan hâkim ve nitelikli idari personel sayısının arttırılarak, yargı mensupları ve idari personelimizin evrensel ölçütlerde etik ilkelerinin düzenlenmesi, bilgilendirilmeleri, farkındalıklarının geliģtirilmesi, BaĢkanlığımızın fiziki ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesi, elektronik ortama ve özellikle yargı organları arasında oluģturulan bilgi ağına (UYAP) taģınmıģ olan idari yargı hizmetlerinin güvenli Ģekilde etkin hale getirilmesi önceliklerimiz arasındadır. Bir kamu idaresi olarak yönetim alanında ise ülkemizde son yıllarda oluģturulmaya çalıģılan yeni kamu yönetimi anlayıģına bağlı olarak, günümüzde kamu idarelerinden beklenilen hizmet ve görev anlayıģı içinde, BaĢkanlığımız yönetiminin kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunuģu yapabilen, saydamlık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik, izleme ve değerlendirme gibi kavramları benimseyen ve uygulayan bir yapıya ulaģtırılması temel politikalarımızdandır. BaĢkanlığımızdan beklenilen hizmet ve görevi etkin sunabilmek amacıyla, mevcut teģkilat yapısının revize edilmek suretiyle, günümüz koģullarında ihtiyaca cevap verebilecek Ģekilde 2015 Yılı Performans Programı 17

18 yeniden oluģturulması, uygun sayı ve nitelikte personelin görevlendirilerek görev ve yetki dağılımlarının yeniden yapılandırılması ile iģ süreç analizlerinin yapılarak, iģ süreçlerinin zamandan tasarruf ve makul güvence sağlayacak Ģekilde yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. B. AMAÇ VE HEDEFLER Amaç 1 : Yargılamayı makul sürede sonuçlandırmak. HEDEFLER Yargılama sürecini hızlandırmak. İş yükünü azaltmak. Amaç 2 : Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak. HEDEFLER Yargı mensuplarının (Danıştay Meslek Mensubu, Savcı ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak. Yargı mensuplarının akademik çalışmalarını ve yabancı dil seviyelerini artırmak. Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak. Danıştay Savcılığı kurumunun etkinliğinin artırılmasını sağlamak. Amaç 3 : Kamuoyunda Danıştay a olan güveni artırmak. HEDEFLER Medya ve halkla ilişkileri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. Danıştay kararlarında istikrarı sağlamak. Yargı etik ilkelerinin geliştirilmesini ve benimsenmesini sağlamak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimi güçlendirmek Yılı Performans Programı 18

19 Amaç 4: Danıştay ın danışma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek. HEDEFLER Danışma ve inceleme görevi konusunda idarenin farkındalığını artırıcı çalışmalar yapmak. Danışma ve inceleme görevi konusunda yetkinliği artırmak. Amaç 5 : Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. HEDEFLER İnsan kaynaklarının niteliğini ve motivasyonunu artırmak. Toplam Kalite Yönetimini gerçekleştirmek Kurum kültürünü geliştirmek. Teknolojik alt yapıyı ve UYAP kullanımını geliştirmek. İstatistiki verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini geliştirmek. Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliştirmek. Amaç 6 : Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak. HEDEFLER İdari Yargı Mercileri Derneği Dönem Başkanı sıfatıyla etkin çalışmalar yapmak ve derneğin üye sayısını artırmak. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini artırmak. Danıştay kararlarının uluslararası bilinirliğini artırmak Yılı Performans Programı 19

20 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLER BaĢkanlığımız Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere iliģkin performans göstergelerinin 2014 yılı gerçekleģme sonuçları ve 2015 yılına ait hedefleri aģağıda gösterilmiģtir. PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç 1. Hedef 1.1. Performans Hedefi 1.1. Yargılamayı makul sürede sonuçlandırmak. Yargılama sürecini hızlandırmak. Yargılama sürecini hızlandırmak Yargısal alanda hizmet kalitesini artırıcı çabalar sürdürülerek, evrensel hukuk normlarını hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin gerekleri doğrultusunda yargılama sürecinin adil, güvenli ve isabetli Ģekilde iģlemesi ve hızlandırılmasını sağlamaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Dosyaların ortalama karara bağlanma gün sayısında Gün azalma UYAP sistemine eklenen entegrasyonlar sayesinde karara bağlanma gün sayısında azalma sağlanmıģtır. Tetkik hâkimlerinin dosya tarafları hakkında ihtiyaç duyduğu bilgilere diğer kamu kurumları ile yapılan entegrasyonlar sayesinde UYAP üzerinden ulaģması böylece dosya inceleme sürecinin kısalması ile birlikte dosyaların karara bağlanma sürelerinde kısalma sağlanmıģtır. Bu süreç 2015 yılında izlenmeye devam edilecektir. 2 Kararların ortalama yazılma gün sayısında azalma Gün UYAP sistemine eklenen; a) Hazır karar Ģablonları, b) Karar Ģablonu özelleģtirme yeteneği,c) Seri ara karar / yürütme durdurma kararı yazma, d) Seri karar yazma fonksiyonu Ġle kararların ortalama yazılma gün sayısında azalma sağlanmıģtır. Söz konusu azalma süreci 2015 yılında da izlenmeye devam edilecektir. 3 Kararların imzalanma gün sayısında azalma Gün UYAP sistemine eklenen toplu elektronik imza fonksiyonu ile kararların imzalama süresi azaltılmıģtır. Bu süreç 2015 yılında göstergelerle izlenmeye devam edilecektir. 4 Kararların tebligata çıkarılma gün sayısında azalma Gün UYAP sistemine eklenen toplu reddiyat listesi hazırlama ve toplu tebligat fonksiyonu ile kararların tebligata çıkarılma gün sayısında azalma sağlanmıģtır. Bu süreç 2015 yılında göstergelerle izlenmeye devam edilecektir. 5 Tetkik hâkimi sayısında artıģ Sayı Yargılama sürecini hızlandırma hususunda Tetkik Hakimi sayısı büyük önem arz etmektedir. Bu hedef kapsamında 2014 yılı sonu itibarıyla 89 ( Seksen dokuz ) atama gerçekleģmiģtir. Mevcut kadrolar çerçevesinde 2015 yılında 10 (On) Tetkik Hakimi atamasının yapılaması hedeflenmiģtir. 6 Doküman yönetim sisteminde üst amirlerce onay Sayı aģamasında ret edilen evrak sayısı Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personelin reddedilen evrak sayısı 928 olarak gerçekleģmiģtir yılında personele verilecek eğitimle birlikte düģüģ sayısı bu göstergeyle izlenecektir. 7 Zabıt kâtiplerince oluģturulan karar sayısının, dairedeki Yüzde toplam karar sayısına oranı Zabıt kâtiplerince oluģturulan karar sayısının, dairedeki toplam karar sayısına oranı yaklaģık % 25 tir. Yazı iģleri müdürlüğünde görevli Zabıt Katibi personeline kararların yazımında kullanılacak olan hazır Ģablonlar / Ģablon özelleģtirme vasıtası ile UYAP tan yazılması sağlanarak bu oranın %40 a yükseltilerek yargılama süreci hızlandırılacağı düģünülmektedir. 8 Verilen eğitim sayısı Sayı Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personele 2015 yılı içerisinde verilecek hizmet içi eğitim; görevlerine devamlarını yetiģmelerini ve verimli biçimde çalıģmalarını, iģlerinin gecikmeden düzenli olarak yürütebilmeleri amacıyla planlanmıģtır. 9 Eğitim alan personel oranı Yüzde Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personelin 2015 yılı içerisinde %50 sine hizmet içi eğitim verilmesi düģünülmektedir Yılı Performans Programı 20

21 Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Yargılama faaliyetlerine iliģkin iģ ve süreç analizleri yapılacaktır Karar yazımının sadeleģtirilmesi ve kısaltılması yönünde çalıģma yapılacaktır Kararların imzalanması ve tebligata çıkarılması süreci hızlandırılacaktır Tetkik hâkimi sayısının artırılması sağlanacaktır Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilerek yargılama faaliyetlerine etkin katılımı sağlanacaktır. Genel Toplam FAALĠYET MALĠYETLERĠ Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere iliģkin olarak program döneminde uygulanacak performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans programına alınmıģtır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip edilecektir. FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 1.1. Faaliyet Adı Yargılama sürecini hızlandırmak Tetkik hâkimi sayısının artırılması sağlanacaktır Yargılama sürecini hızlandırma hususunda Tetkik Hakimi sayısı büyük önem arz etmektedir. Bu hedef kapsamda yıl sonu itibarıyla 89 (Seksen sekiz) atamanın gerçekleģmiģtir. Mevcut kadrolar çerçevesinde 2015 yılında 10 (On) Tetkik Hakimi atamasının yapılacağı hedeflenmiģ ve bu atamalara özgü personel gideri ve sosyal güvenlik prim ödemeleri maliyetlendirilmiģtir. 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı , Yılı Performans Programı 21

22 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Performans Hedefi 1.1. Faaliyet Adı Yargılama sürecini hızlandırmak Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilerek yargılama faaliyetlerine etkin katılımı sağlanacaktır Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personele görevlerine devamlarını, yetiģmelerini ve verimli bir biçimde çalıģmalarını, idare, dosya ve diğer yazı iģleri ile tebligat iģlerinin gecikmeden ve düzenli olarak yürütülmesi, Zabıt katiplerince yazılan karar sayısının artırılması ve üst amirlerce ret edilen doküman sayısında azalma sağlanması ve yargılama sürecinin hızlandırılması amacına yönelik verilecek hizmet içi eğitimi gideri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı , Yılı Performans Programı 22

23 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Amaç 1. Hedef 1.2. Performans Hedefi 1.2. Yargılamayı makul sürede sonuçlandırmak. ĠĢ yükünü azaltmak. ĠĢ yükünü azaltmak. BaĢkanlığımız içtihatlarının farkındalığının artırılması, ilk derece mahkemeler ile iletiģimin güçlendirilmesi ve alternatif çözüm yolları geliģtirilmesi vb. faaliyetler ile iģ yükü azaltılmaya çalıģılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan toplantı sayısı Sayı DanıĢtay içtihatlarının idarelerce takibi ve uygulanması sağlanarak anlaģmazlığın dava konusu olmadan idarece içtahata göre çözümlenmesi ile iģ yükü azaltılması planlanmıģtır. 2 Yapılan toplantı sayısı Sayı Ġlk derece mahkemeleri ve Bölge idare mahkemeleriyle DanıĢtay'ın içtihatlarına iliģkin toplantılar ve çalıģma ziyaretleri yapılarak DanıĢtay a temyize gelen dosya sayısı düģürülüp iģ yükünün azaltılması planlanmıģtır. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam DanıĢtay içtihatlarının idarelerce takibi ve uygulanması amacıyla toplantılar yapılacaktır Ġlk derece mahkemeleriyle DanıĢtay'ın 2 içtihatlarına iliģkin toplantılar ve çalıģma ziyaretleri yapılacaktır. Genel Toplam Performans Hedefi 1.2. Faaliyet Adı FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU ĠĢ yükünü azaltmak DanıĢtay içtihatlarının idarelerce takibi ve uygulanması amacıyla toplantılar yapılacaktır DanıĢtay içtihatlarının idarelerce takibi ve uygulanması toplantılar ve planlanan 2 adet seminer çalıģması hedeflenerek bu faaliyetlerle ilgili hizmet alımı temsil ağırlama ve organizasyon giderleri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı , Yılı Performans Programı 23

24 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 1.2. Faaliyet Adı ĠĢ yükünü azaltmak Ġlk derece mahkemeleriyle DanıĢtay'ın içtihatlarına iliģkin toplantılar ve çalıģma ziyaretleri yapılacaktır Bölge Ġdare Mahkemeleri ve Ġlk derece mahkemeleriyle DanıĢtay'ın içtihatlarına iliģkin 2 program kapsamında toplantılar ve çalıģma ziyaretleri düzenlenmesi öngörülmüģtür. Ġki adet programa toplamda 160 kiģinin katılım sağlayacağı düģünülerek bu faaliyetlerle ilgili temsil ve organizasyon giderleri ile yolluk giderleri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı , Yılı Performans Programı 24

25 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Amaç 2. Hedef 2.1. Performans Hedefi 2.1. Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak. Yargı mensuplarının (DanıĢtay Meslek Mensubu, Savcı ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak. Yargı mensuplarının (DanıĢtay Meslek Mensubu, Savcı ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak. BaĢkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarına mesleki konularda eğitim verilmesi, yurtdıģı kurum ve kuruluģlara gönderilmesi, mesleki konularda toplantı ve çalıģtaylara katılımının sağlanması, uluslararası sözleģme ve mahkeme kararları hakkında farkındalıklarının artırılması vb. sağlanarak mesleki yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Düzenlenen eğitim sayısı Sayı Yargı mensuplarına mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında, DanıĢtayın 146 ncı yıl kuruluģ yıl dönümü etkinliklerinde Yargı Etiği konulu konferans ve Ġdari Yargının GeliĢim Yönü KarĢılaĢtırmalı Hukukta DanıĢtay Uygulaması konulu sempozyum yapılmıģtır. Yargı mensuplarına mesleki eğitim faaliyetleri 2015 yılında devam edecektir. 2 Katılımcı sayısı Sayı Mayıs DanıĢtay'ın kuruluģ yıl dönümü etkinliklerinde düzenlenen eğitimlere yaklaģık 500 yargı mensubu katılmıģtır yılında yargı mensuplarının %85 ine mesleki konularda eğitim faaliyeti düzenlenmesi planlanmıģtır. Bu oran 625 kiģiye karģılık gelmektedir. 3 Eğitime katılan yargı mensuplarının oranı Yüzde Yıl dönümü etkinlikleriyle birlikte düzenlenen eğitime katılım yaklaģık %80 civarında olmuģtur yılında yargı mensuplarının %85 ine mesleki konularda eğitim verilmesi planlanmıģtır. 4 Görevlendirilen yargı mensubu sayısı Sayı Bilimsel araģtırmalar ve incelemelerde bulunmak üzere altmıģ dokuz yargı mensubunun katıldığı Balkan Ülkeleri (Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Kosova), Ġspanya, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan ülkelerine ziyaretler düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ziyaretleri sonrasında raporlar hazırlanmıģ ve sunumlar yapılmıģtır.2015 yılında da yargı mensuplarının mesleki etkinliklerini artırması ve Kalkınma Planı, 2015 Yılı Programında yer alan bilirkiģilik kurumunun gözden geçirilmesi politikası ve tedbiri çerçevesinde yapılacak görevlendirilmelerle birlikte 75 yargı mensubunun görevlendirilmesi planlanmaktadır. 5 Yapılan görevlendirmelerin süresi Gün Uluslararası kurum ve kuruluģlara gönderilen yargı mensuplarının görevlendirme süresi yıl sonu itibarıyla 513 gün olacağı tahmin edilmektedir yılında ise bu sürenin 555 gün olarak planlanmıģtır. 6 Hazırlanan rapor ve yapılan sunum sayısı Sayı Bilimsel araģtırmalar ve incelemelerde bulunmak üzere altmıģ dokuz yargı mensubunun katıldığı Balkan Ülkeleri (Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Kosova), Ġspanya, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan ülkelerine ziyaretler düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ziyaretleri sonrasında yedi adet rapor hazırlanmıģ ve sunumlar yapılmıģtır yılında yapılacak görevlendirmeler sonrasında hazırlanacak rapor sayılarının hedef olarak 10 adet planlanmıģtır. 7 Yapılan toplantı ve çalıģtay sayısı Sayı BaĢkanlığımızda 28 Kasım 2013 tarihli yönergeyle kurulan DanıĢtay Ġnsan Hakları Komisyonu etkinlikleri kapsamında; insan hakları konusunda farkındalığın artırılması amacıyla tetkik hâkimlerine yönelik olarak Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi Kapsamında Adil Yargılanma Hakkı ve DanıĢtay idari dava dairelerine yönelik olarak Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkı konularında sunumlar gerçekleģtirilmiģ, sunumlara iliģkin dokümanlara eriģim imkanı sağlanmıģtır. Akademik çevreler ve yargının diğer aktörleriyle mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıģtaylar 2015 yılında devam edecektir. 8 Temsilci gönderen kurum sayısı Sayı yılında en az 3 Kurumun katılımı ile mesleki konularda ulusal düzeyde bir bilimsel toplantı veya çalıģtay yapılması planlanmaktadır..(ġdari dava konusu diğer kurumlara göre yoğunluk oluģturan kurum temsilcileriyle planlanan toplantı ve çalıģtay sayısına yönelik bir çalıģmaya yer verilebilir mi. ) 2015 Yılı Performans Programı 25

26 9 Hazırlanan rapor ve yayın sayısı Sayı yılında en az 3 Kurumun katılımı ile mesleki konularda ulusal düzeyde bir bilimsel toplantı veya çalıģtay yapılması planlanmaktadır. Soncunda ise bir rapor veya yayın hazırlanması planlanmaktadır. 10 OluĢturulan bölümde yer alan Türkçeye çevrilmiģ Sayı uluslararası sözleģme sayısı DanıĢtay internet ve intranet sayfasında uluslararası sözleģmelerin yer aldığı bir bölüm oluģturulmuģtur. BaĢkanlığımızın dönem baģkanlığını yürüttüğü IASAJ (Uluslararası Yüksek Yargı Mercileri Derneği) tüzüğü Türkçeye çevrilmiģtir yılında ise AHĠM (Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi) Vizyon SözleĢmesi ve Bangalore Yargı Etiği SözleĢmelerinin Türkçeye çevrilmesi çalıģmaları yapılacaktır. 11 Uluslararası sözleģmelere atıf yapılan karar sayısı Sayı Yargı mensuplarının uluslararası sözleģmeler hakkında farkındalıklarının artırılmasına yönelik yapılan çalıģmalar ve sempozyumlar ıģığında, atıfların yargı kararlarına yansıması izlenmeye devam edecektir. 12 DanıĢtay internet ve intranet sayfasında oluģturulacak bölümde yer alan Türkçeye çevrilmiģ uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari yargı mercilerince verilen karar sayısı Sayı yılında internet sitemizde oluģturulan bölümde Türkçeye çevrilmiģ uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari yargı mercilerince verilen karar sayısı takip edilmektedir yılında da bu karar sayıları artırılarak izlenmeye devam edecektir. 13 AĠHM kararlarına atıf yapılan karar sayısı Sayı yılında Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf yapılan yargı kararları izlenmiģ ve uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari yargı mercileri kararları Türkçeye çevrilerek izlenmeye imkan sağlanmıģtır.2015 yılında bu amaca yönelik 50 karar sayısı hedef konulmuģtur. 14 Kurs ve sertifika programına katılan yargı mensubu Sayı sayısı Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri kurslara katılımları sağlanmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır. 15 Kurs ve sertifika programlarının ortalama süresi Gün Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri kurslara katılımları sağlanmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Yargı mensuplarına mesleki konularda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir Yargı mensupları belirli periyotlarda uluslararası kurum ve kuruluģlara gönderilecektir Akademik çevreler ve yargının diğer aktörleriyle mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıģtaylar yapılacaktır Yargı mensuplarının uluslararası sözleģmeler hakkında farkındalıkları artırılacaktır Yargı mensuplarının uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari yargı mercilerince verilen kararlar hakkında farkındalıkları artırılacaktır Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri kurslara katılımları sağlanacaktır. Genel Toplam Yılı Performans Programı 26

27 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Performans Hedefi 2.1. Faaliyet Adı Yargı mensuplarına (DanıĢtay Meslek Mensubu, Savcı, ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak Yargı mensuplarına mesleki konularda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak adına yapılacak çalıģmaların baģında Yargı mensuplarına mesleki yetkinliklerini artırmanın fayda sağlayacağı düģünülmektedir. Bu hedefe yönelik yapılacak eğitim faaliyetinde harcanmak üzere bu faaliyetlerle ilgili eğitim, hizmet alımı, organizasyon ve yolluk giderleri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 2.1. Faaliyet Adı Yargı mensuplarına (DanıĢtay Meslek Mensubu, Savcı, ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak Yargı mensupları belirli periyotlarda uluslararası kurum ve kuruluģlara gönderilecektir Yargı mensuplarının mesleki etkinliklerini artırmak amacıyla 2015 yılında da 75 yargı mensubu yaklaģık 555 gün süreyle uluslararası kurum ve kuruluģlara gönderilecektir. Bilimsel araģtırmalar ve incelemelerde bulunmak üzere 2015 yılında 10 farklı ülkeye ziyaretler düzenlenmesi ve raporlar hazırlanması planlanmaktadır. Bu faaliyete yönelik yapılacak görevlendirmelerde harcanmak üzere yolluk giderleri maliyetlendirilmiģtir 2015 Yılı Performans Programı 27

28 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 2.1. Faaliyet Adı Yargı mensuplarına (DanıĢtay Meslek Mensubu, Savcı, ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak Akademik çevreler ve yargının diğer aktörleriyle mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıģtaylar yapılacaktır Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak adına akademik çevreler ve yargının diğer aktörleriyle mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıģtaylar, en az 3 kurumun katılımı ile mesleki konularda ulusal düzeyde bir bilimsel toplantı veya çalıģtay yapılması planlanmaktadır. Soncunda bir rapor veya yayın hazırlanması planlanmaktadır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere temsil, ağırlama, ve organizasyon giderleri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı , Yılı Performans Programı 28

29 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 2.1. Faaliyet Adı Yargı mensuplarına (DanıĢtay Meslek Mensubu, Savcı, ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak Yargı mensuplarının uluslararası sözleģmeler hakkında farkındalıkları artırılacaktır Yargılama hizmetinin niteliğini artırmaya yönelik yargı mensupları yetkinliğine katkı sağlamak amacıyla AHĠM (Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi) Vizyon SözleĢmesi ve Bangalore Yargı Etiği SözleĢmelerinin Türkçeye çevrilmesi çalıģmaları yapılacaktır. Yargı mensuplarının uluslararası sözleģmeler hakkında farkındalıklarıının artırılmasına yönelik yapılan çalıģmalar ve sempozyumların ıģığında yargı kararlarına yansıması artırılmaya çalıģılacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere telif ve tercüme maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 Toplam Ġhtiyacı 1.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 1.000,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 2.1. Faaliyet Adı Yargı mensuplarına (DanıĢtay Meslek Mensubu, Savcı, ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak Yargı mensuplarının uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari yargı mercilerince verilen kararlar hakkında farkındalıkları artırılacaktır yılında internet sitemizde oluģturulan bölümde Türkçeye çevrilmiģ uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari yargı mercilerince verilen karar sayısı takip edilmektedir 2015 yılında da bu karar sayıları artırılarak izlenmeye devam edecektir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere telif ve tercüme gideri maliyetlendirilmiģtir Yılı Performans Programı 29

30 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 2.1. Faaliyet Adı Yargı mensuplarına (DanıĢtay Meslek Mensubu, Savcı, ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri kurslara katılımları sağlanacaktır Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri kurslara katılımları sağlanmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere eğitim ve yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 Toplam Ġhtiyacı 2.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 2.000, Yılı Performans Programı 30

31 Amaç 2. Hedef 2.2. Performans Hedefi 2.2. PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak. T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Yargı mensuplarının akademik çalıģmalarını ve yabancı dil seviyelerini artırmak Yargı mensuplarının akademik çalıģmalarını ve yabancı dil seviyelerini artırmak BaĢkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarının yurtiçinde ve dıģında lisansüstü çalıģma olanakları sağlanması, sempozyum ve toplantılara katılımlarının sağlanarak akademik çalıģmalarının artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Lisansüstü eğitim alan yargı mensubu sayısı Sayı Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdıģında lisansüstü çalıģma olanakları sağlanmasına yönelik olarak Çankaya Üniversitesiyle yapılan protokol uyarınca yargı mensuplarına Yüksek Lisans ve Doktora programlarında indirim uygulanması sağlanmıģtır yılında da lisansüstü eğitim alan yargı mensubu sayısı izlenecektir. 2 Lisansüstü eğitim alan yargı mensubu oranı Yüzde Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdıģında lisansüstü çalıģma olanakları sağlanmasına yönelik çalıģmalarla 2015 yılında da lisansüstü eğitim alan yargı mensubu oranı izlenecektir. 3 Katılımcı sayısı Sayı Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılara katılımlar devam edecektir ve katılımcı sayısı izlenecektir. 4 Görevlendirmelerin ortalama süresi Gün Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılara her bir katılımın ortalama süresidir. 5 Yabancı dil eğitimi alan yargı mensubu sayısı Sayı yılında, Gazi Üniversitesi ile yapılan protokol uyarınca, Ġngilizce dil kursu eğitimi faaliyeti düzenlenmiģtir yılında yabancı dil eğitimi almıģ yargı mensubu sayısı 100 kiģi hedeflenmiģtir. 6 Dil puanlarındaki artıģ Yüzde 0 2, Yurt içinde ve yurt dıģında yabancı dil eğitim olanakları sağlanması sonucunda baģarı puanında ki oransal artıģların izlenmesi planlanmıģtır. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdıģında lisansüstü çalıģma olanakları sağlanacaktır Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılara katılımı artırılacaktır Yurt içinde ve yurt dıģında yabancı dil eğitim olanakları sağlanacaktır Genel Toplam Yılı Performans Programı 31

32 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 2.2. Faaliyet Adı Yargı mensuplarının akademik çalıģmalarını ve yabancı dil seviyelerini artırmak Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdıģında lisansüstü çalıģma olanakları sağlanacaktır Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdıģında lisansüstü çalıģma olanakları sağlanmasına yönelik olarak Üniversitelerle protokoller yapılmaya devam edilerek yargı mensuplarına yüksek lisans ve doktora programlarına katılım artırılmaya çalıģılacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 2.2. Faaliyet Adı Yargı mensuplarının akademik çalıģmalarını ve yabancı dil seviyelerini artırmak Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılara katılımı artırılacaktır Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılara katılımların artırılması amaçlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri maliyetlendirilmiģtir Yılı Performans Programı 32

33 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 2.2. Faaliyet Adı Yargı mensuplarının akademik çalıģmalarını ve yabancı dil seviyelerini artırmak Yurt içinde ve yurt dıģında yabancı dil eğitim olanakları sağlanacaktır Yurt içinde ve yurt dıģında yabancı dil eğitim olanakları sağlanmaya devam edilecektir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere eğitim gideri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı , Yılı Performans Programı 33

34 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Amaç 2. Hedef 2.3. Performans Hedefi 2.3. Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak. Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak Yargılama hizmetine iliģkin olarak diğer ülke uygulamalarının incelenmesi, iģ ve süreç analizlerinin yapılması, toplantı ve çalıģtaylar yapılması, personele eğitim verilmesi vb sağlanarak yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Ġncelenen ülke sayısı Sayı Yargılama hizmetine iliģkin olarak diğer ülke uygulamaları incelenmesi faaliyeti kapsamında Makedonya, Fransa, Almanya, Gürcistan, Ġtalya, Polonya, Macaristan, Kanada, Amerika BirleĢik Devletleri, Azerbaycan, Ġspanya ve Çek Cumhuriyeti ülkelerinin yargılamanın etkin ve verimli yürütülmesine yönelik uygulamaları incelenmiģtir yılında ise 15 ülkenin yargılama sisteminin etkin ve verimli yürütülmesine yönelik uygulamaları incelenecektir. 2 KarĢılıklı yapılan çalıģma ziyareti sayısı Sayı Fransa ve Almanya Ġdari Yargı temsilcileri ile GeliĢtirilmiĢ Bilir KiĢilik Projesi kapsamında karģılıklı çalıģma ziyaretleri düzenlenmiģtir yılında Ġsviçre, Fransa, Almanya ülkeleriyle karģılıklı çalıģma görüģmeleri planlanmıģtır. 3 Katılımcı sayısı Sayı Yargılama hizmetine iliģkin olarak karģılıklı yapılan çalıģmalara altı yargı mensubu katılmıģtır yılında karģılıklı çalıģma ziyaretleri çerçevesinde 10 yargı mensubunun görevlendirilmesi hedeflenmektedir. 4 Yapılan çalıģma sayısı Sayı Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamaya iliģkin olarak ulusal düzeyde Ġdari Yargı Günü Etkinlikleri kapsamında bir sempozyum ve Ġnsan Hakları ve Ġdari Yargı Paneli düzenlenmiģtir yılında sempozyum, seminer niteliğinde ki etkinlikler devam edecektir. 5 Verilen eğitim sayısı Sayı Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilmesi ile üst amirlerce ret edilen evrak sayısının azaltılması amaçlanmıģtır. Bu azalıģın yargılama hizmetinin verimli ve etkin sunulmasına katkısı olacağı beklenmektedir. 6 Eğitim alan personel oranı Yüzde 0 5, Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personelin 2015 yılı içerisinde %50 sine hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır. 7 Doküman yönetim sisteminde üst amirlerce onay Sayı aģamasında ret edilen evrak sayısı Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilmesi ile üst amirlerce ret edilen evrak sayısının azaltılması amaçlanmıģtır. Bu azalıģın yargılama hizmetinin verimli ve etkin sunulmasına katkısı olacağı beklenmektedir yılında azalıģ bu göstergeyle izlenecektir. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Yargılama hizmetine iliģkin olarak diğer ülke uygulamaları incelenecektir Yargılama hizmetinin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıģtaylar yapılacaktır Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilecektir. - - Genel Toplam Yılı Performans Programı 34

35 FAALĠYET MALĠYETLERĠ Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere iliģkin olarak program döneminde uygulanacak performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans programına alınmıģtır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip edilecektir. FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 2.3. Faaliyet Adı Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak Yargılama hizmetine iliģkin olarak diğer ülke uygulamaları incelenecektir Yargılama hizmetine iliģkin olarak diğer ülke uygulamaları incelenmesi faaliyeti Makedonya, Fransa, Almanya, Gürcistan, Ġtalya, Polonya, Macaristan, Kanada, Amerika BirleĢik Devletleri, Azerbaycan, Ġspanya ve Çek Cumhuriyeti ülkelerinin yargılamanın etkin ve verimli yürütülmesine yönelik uygulamaları incelenmiģtir yılında Ġsviçre Fransa Almanya ülkeleriyle karģılıklı çalıģma faaliyetleri düzenlenecek çalıģmalara 10 kiģilik yargı mensubunun katılması öngörülmüģtür. 15 ülkenin yargılama hizmetinin uygulamaları incelemesi yapılacağı planlanmıģtır. Bu faaliyetlere yönelik harcanmak üzere temsil ağırlama ve yolluk gideri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı , Yılı Performans Programı 35

36 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Performans Hedefi 2.3. Faaliyet Adı Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak Yargılama hizmetinin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıģtaylar yapılacaktır Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamaya iliģkin olarak ulusal düzeyde 10 Mayıs DanıĢtay ve Ġdari Yargı Günü etkinlikleri kapsamında bir sempozyum yapılması planlanmıģtır. Bu faaliyetlere yönelik harcanmak üzere temsil ağırlama gideri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç 3. Hedef 3.1. Performans Hedefi 3.1. Kamuoyunda DanıĢtay a olan güveni artırmak. Medya ve halkla iliģkileri etkin ve verimli bir Ģekilde yürütmek. Medya ve halkla iliģkileri etkin ve verimli bir Ģekilde yürütmek. Bir taraftan bireylerin doğru habere ve bilgiye ulaģabilmelerini sağlamak diğer taraftan kiģi özgürlük ve güvenliği, idari yargılama hakları arasında tutarlı ve dengeli bir iliģkinin oluģmasını sağlayacak, kitlesel medya ve yargı organları arasındaki iliģkiyi güçlendirecek olan bu hedef bu alandaki çok önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Kamuoyunu bilgilendirici toplantı sayısı Sayı DanıĢtayın kuruluģ yıl dönümü ve Ġdari Yargı Günü etkinlikleri kapsamında yapılan etkinlikler basın aracılığıyla kamuoyuna sunulmuģtur de de kamuoyuyla iletiģim güçlendirilerek devam edecektir. 2 DanıĢtay internet sayfasında kamuoyuna duyurulan güncel karar sayısı Sayı DanıĢtay internet sayfasında yargı kararlarının kamuoyunun bilgisine sunulmaya 2015 yılında devam edilecektir Yılı Performans Programı 36

37 Faaliyetler DanıĢtay'ın idari ve yargısal faaliyetleri, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Bürosunca kamuoyuna belli aralıklarla duyurulacaktır. T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Genel Toplam Performans Hedefi 3.1. Faaliyet Adı FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Medya ve halkla iliģkileri etkin ve verimli bir Ģekilde yürütmek. DanıĢtay'ın idari ve yargısal faaliyetleri, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Bürosunca kamuoyuna belli aralıklarla duyurulacaktır Kamuoyunda DanıĢtay a olan güveni olumsuz yönde etkileyen yorumlar olması halinde ve BaĢkanlığımız faaliyetleri hakkında ihtiyaç duyulması halinde kamuoyunu bilgilendirici toplantı faaliyetine yönelik temsil ağırlama gideri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 Toplam Ġhtiyacı 1.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 1.000,00 Amaç 3. Hedef 3.2. Performans Hedefi 3.2. PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Kamuoyunda DanıĢtay a olan güveni artırmak. DanıĢtay kararlarında istikrarı sağlamak. DanıĢtay kararlarında istikrarı sağlamak. BaĢkanlığımız tüm yargı mensuplarının katılacağı mesleki değerlendirme toplantılarının yapılması ve istikrar kazanmıģ kararların tasnifi yapılarak paylaģımının sağlanması ile DanıĢtay kararlarlarında istikrarın sağlanılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan toplantı sayısı Sayı Dairelerde tüm yargı mensuplarının katılımlarıyla mesleki değerlendirme toplantıları yapılmaktadır yılında bu toplantıların yapılmasına devam edilecektir. 2 Tasnifi ve paylaģımı yapılan karar sayısı Gün Ġstikrar kazanmıģ kararların tasnifi yapılarak paylaģımı sağlanmaktadır Yılı Performans Programı 37

38 Faaliyetler Dairelerde tüm yargı mensuplarının katılımlarıyla mesleki değerlendirme toplantıları yapılacaktır Ġstikrar kazanmıģ kararların tasnifi yapılarak paylaģım sağlanacaktır. Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Genel Toplam FAALĠYET MALĠYETLERĠ Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere iliģkin olarak program döneminde uygulanacak performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans programına alınmıģtır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip edilecektir. FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 3.2. Faaliyet Adı DanıĢtay kararlarında istikrarı sağlamak Dairelerde tüm yargı mensuplarının katılımlarıyla mesleki değerlendirme toplantıları yapılacaktır Kamuoyunda BaĢkanlığımıza olan güveni artırmak amacımıza katkı sağlayacağını düģündüğümüz yargı kararlarımızın istikrara kavuģmasını ve var olan istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalıģmalar kapsamında dairelerde görevli olan tüm yargı mensuplarının katılımlarıyla çalıģmalar yapılmaya devam edecektir. Bu faaliyetlere yönelik harcanmak üzere toplantı gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000, Yılı Performans Programı 38

39 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Amaç 3. Hedef 3.3 Performans Hedefi 3.3 Kamuoyunda DanıĢtay a olan güveni artırmak. Yargı etik ilkelerinin geliģtirilmesini ve benimsenmesini sağlamak. Yargı etik ilkelerinin geliģtirilmesini ve benimsenmesini sağlamak. BaĢta yargı kurumları olmak üzere üniversiteler ile yargı etiğine yönelik çalıģmaların yapılması ve diğer ülke uygulamalarının incelenmesi sağlanarak yargı etik ilkelerinin geliģtirilmesi ve benimsenmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan çalıģma sayısı Sayı Yargı mensuplarına mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında, DanıĢtayın 146 ncı kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kamu Görevlileri Etik Kurulu BaĢkanvekili ve Emekli DanıĢtay Üyesi Selçuk HONDU tarafından Yargı Etiği konulu konferans verilmiģtir. Kalkınma planları ve 2015 yılı programında belirlendiği üzere yargı etik kurallarının uluslararası ölçütlere göre belirlenerek hayata geçirilmesine katkı sağlanacak bu yönde araģtırma ve çalıģmalar yapılacaktır. 2 Ġncelenen ülke sayısı Sayı Yargı etiği ilkelerine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir. Faaliyetler Yüksek Mahkemeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Üniversiteler gibi kurumlarla yargı etiği ilkelerine yönelik çalıģmalar yapılacaktır Yargı etiği ilkelerine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir. Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Genel Toplam FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 3.3. Faaliyet Adı Yargı etik ilkelerinin geliģtirilmesini ve benimsenmesini sağlamak Yüksek Mahkemeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Üniversiteler gibi kurumlarla yargı etiği ilkelerine yönelik çalıģmalar yapılacaktır BaĢta yargı kurumları olmak üzere üniversiteler ile yargı etiğine yönelik çalıģmalar yapılacaktır. Bu faaliyetlere yönelik harcanmak üzere temsil ve organizasyon gideri olarak maliyetlendirilmiģtir Yılı Performans Programı 39

40 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 3.3. Faaliyet Adı Yargı etik ilkelerinin geliģtirilmesini ve benimsenmesini sağlamak Yargı etiği ilkelerine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir Yargı etiğine yönelik olarak diğer ülke uygulamalarının incelenmesi sağlanarak yargı etik ilkelerinin geliģtirilmesi ve benimsenmesi hedeflenmiģtir. Bu faaliyetlere yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000,00 Toplam Ġhtiyacı 3.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 3.000, Yılı Performans Programı 40

41 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Amaç 3. Hedef 3.4. Performans Hedefi 3.4. Kamuoyunda DanıĢtay a olan güveni artırmak. Kamu kurum ve kuruluģlarıyla iletiģimi güçlendirmek. Kamu kurum ve kuruluģlarıyla iletiģimi güçlendirmek. Kamuoyunda DanıĢtay a olan güveni artırmak ve kamu kurum ve kuruluģlarıyla iletiģimi güçlendirmek amacıyla Kamu kurum ve kuruluģlarının hukuk müģavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Düzenlenen toplantı sayısı Sayı Kamu kurum ve kuruluģlarının hukuk müģavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenecektir. Ġhtiyacı (TL) 2015 Faaliyetler Toplam Kamu kurum ve kuruluģlarının hukuk müģavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenecektir. Genel Toplam FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 3.4. Faaliyet Adı Kamu kurum ve kuruluģlarıyla iletiģimi güçlendirmek Kamu kurum ve kuruluģlarının hukuk müģavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenecektir Kamu kurum ve kuruluģlarının hukuk müģavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenecektir. Bu faaliyetlere yönelik harcanmak üzere temsil ve organizasyon gideri olarak ödenek maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000, Yılı Performans Programı 41

42 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Amaç 4. Hedef 4.1. Performans Hedefi 4.1. DanıĢtay ın danıģma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek. DanıĢma ve inceleme görevi konusunda idarenin farkındalığını artırıcı çalıģmalar yapmak. DanıĢma ve inceleme görevi konusunda idarenin farkındalığını artırıcı çalıģmalar yapmak. DanıĢtayın danıģma ve inceleme görevi konusunda idarenin farkındalığını artırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluģlarının hukuk müģavirlikleriyle ortak toplantıların düzenlenmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Düzenlenen toplantı sayısı Sayı DanıĢtay ın danıģma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluģlarıyla 2015 yılında toplantıların düzenlenmesi planlanmıģtır. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk 1 müşavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenecektir Genel Toplam FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 4.1. Faaliyet Adı DanıĢma ve inceleme görevi konusunda idarenin farkındalığını artırıcı çalıģmalar yapmak. Kamu kurum ve kuruluģlarının hukuk müģavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenecektir DanıĢtay ın danıģma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluģlarıyla 2015 yılında toplantı düzenlenmesi planlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere temsil ve organizasyon gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 Toplam Ġhtiyacı 2.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 2.000, Yılı Performans Programı 42

43 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Amaç 4. Hedef 4.2 Performans Hedefi 4.2 DanıĢtay ın danıģma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek. DanıĢma ve inceleme görevi konusunda yetkinliği artırmak. DanıĢma ve inceleme görevi konusunda yetkinliği artırmak. BaĢkanlığımızın danıģma ve inceleme görevine yönelik diğer ülke uygulamalarının incelenmesi ve 1. Dairede görevli yargı mensuplarının hukuki görüģ oluģturma konusunda uzmanlıklarının artırılması sağlanarak yetkinliğinin artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Ġncelenen ülke sayısı Sayı Aca-Europe kapsamında Fransa nın uygulamaları ile hâkim değiģimi programı çerçevesinde Ġtalya nın uygulamaları incelenmiģtir Yılında çalıģmalar devam edecektir. 2 Verilen eğitim sayısı Sayı Birinci Dairede görevli yargı mensuplarına eğitim verilmiģtir Yılında çalıģmalar devam edecektir. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam DanıĢma ve inceleme görevine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir Birinci Dairede görevli yargı mensuplarının hukuki görüģ oluģturma konusunda uzmanlıkları artırılacaktır. Genel Toplam FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 4. Faaliyet Adı DanıĢma ve inceleme görevi konusunda yetkinliğini artırmak DanıĢma ve inceleme görevine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir BaĢkanlığımızın danıģma ve inceleme görevine iliģkin diğer ülke uygulamalarının incelenmesi planlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 Toplam Ġhtiyacı 8.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 8.000, Yılı Performans Programı 43

44 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Performans Hedefi 4.2. Faaliyet Adı DanıĢma ve inceleme görevi konusunda yetkinliğini artırmak Birinci Dairede görevli yargı mensuplarının hukuki görüģ oluģturma konusunda uzmanlıkları artırılacaktır Birinci Dairede görevli yargı mensuplarının hukuki görüģ oluģturma konusunda uzmanlıklarının artırılması sağlanarak yetkinliğinin artırılması planlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere eğitim gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç 5. Hedef 5.1. Performans Hedefi 5.1. Kurumsal kapasiteyi geliģtirmek. Ġnsan kaynaklarının niteliğini ve motivasyonunu artırmak. Ġnsan kaynaklarının niteliğini ve motivasyonunu artırmak. BaĢkanlığımızda tüm çalıģanlara yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi, idari personelin özlük haklarının iyileģtirilmesi, sosyal tesislerden etkin yararlanma sağlanmasına yönelik faaliyetler yapılarak insan kaynaklarının niteliğini artırmak ve motivasyonu sağlamak hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Verilen eğitim sayısı Sayı Tüm çalıģanlara yönelik, iģinin gerektirdiği becerilen kazandırılması, gerekli bilgilerin verilmesi, motivasyonlarının olumlu yönde etkilenmesi doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi planlanmıģtır. Eğitim alan çalıģan oranı Yüzde Tüm çalıģanlara yönelik, iģinin gerektirdiği becerilen kazandırılması, gerekli bilgilerin verilmesi, motivasyonlarının olumlu yönde etkilenmesi doğrultusunda personelin %50 sine hizmet içi eğitim verilmesi planlanmıģtır. 3 Yapılan çalıģma sayısı Sayı Ġdari personelin özlük haklarının iyileģtirilmesi yönelik mesai ödenmesine iliģkin çalıģma yapılmıģtır yılında özlük haklarına iliģkin çalıģma yapılması devam edecektir. 4 Sosyal tesislerin kullanım oranı Yüzde ÇalıĢanların sosyal tesislerden etkin ve verimli kullanımına yönelik çalıģmalara devam edilecektir. 5 Sosyal tesis hizmetlerinden memnuniyet oranı Yüzde ÇalıĢanların sosyal tesislerden memnuniyet oranın artırılmasına yönelik çalıģmalar devam edecektir Yılı Performans Programı 44

45 Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Tüm çalıģanlara yönelik hizmet içi eğitim verilecektir Ġdari personelin özlük haklarının iyileģtirilmesi konusunda çalıģmalar yapılacaktır ÇalıĢanların sosyal tesislerden etkin yararlanmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır Genel Toplam FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 5.1. Faaliyet Adı Ġnsan kaynaklarının niteliğini ve motivasyonunu artırmak Tüm çalıģanlara yönelik hizmet içi eğitim verilecektir Ġnsan kaynaklarının niteliğini artırmak amacıyla tüm çalıģanlara yönelik, iģin gerektirdiği becerilen kazandırılması için gerekli bilgilerin verilmesi, iģinin gerektirdiği becerileri kazandırılması, davranıģlarının olumlu yönde etkilenmesi doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi planlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere eğitim gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 5.1. Faaliyet Adı Ġnsan kaynaklarının niteliğini ve motivasyonunu artırmak ÇalıĢanların sosyal tesislerden etkin yararlanmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır ÇalıĢanların sosyal tesislerden memnuniyet oranını artırmak üzere yemekhanede verilen hizmetlerin çeģidinin artırılması planlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere sermaye gideri olarak maliyetlendirilmiģtir Yılı Performans Programı 45

46 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferler ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç 5. Hedef 5.2 Performans Hedefi 5.2. Kurumsal kapasiteyi geliģtirmek. Toplam Kalite Yönetimini gerçekleģtirmek. Toplam Kalite Yönetimini gerçekleģtirmek. BaĢkanlığımızda ölçülebilir ve analiz edilebilir yönetim anlayıģına yönelik olarak yapılacak çalıģmalar ve alınacak belgeler kapsamında BaĢkanlığımızda toplam kalite yönetiminin gerçekleģtirilmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan çalıģma sayısı Sayı Kurumsal etkinliği artırmak amacına yönelik ölçülebilir ve analiz edilebilir yönetim anlayıģına ulaģma stratejisi doğrultusunda aksaklıklar sürekli gözlemlenmekte, aksaklıkların sebepleri değerlendirilmekte ve iyileģtirme yapılmaya yönelik çalıģmalar devam edilmektedir. 2 Komisyon kurulması Adet BaĢkanlığımızda kontrol ortamına katkı sağlayacağı düģünülerek var olan iģ ve süreçlerine iliģkin iyileģtirici çalıģmalar yapılması amacıyla planlanarak çalıģmaların 2015 yılında baģlatılması planlanmıģtır. FAALĠYET MALĠYETLERĠ Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere iliģkin olarak program döneminde uygulanacak performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans programına alınmıģtır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip edilecektir Yılı Performans Programı 46

47 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Amaç 5. Hedef 5.3. Performans Hedefi 5.3. Kurumsal kapasiteyi geliģtirmek. Kurum kültürünü geliģtirmek. Kurum kültürünü geliģtirmek. BaĢkanlığımızda aidiyet duygusunu geliģtirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması, kurumsal imaj çalıģmalarının yapılması, DanıĢtay müzesinin kurulması ve eğitim çalıģmaları sağlanarak, kurum kültürünün geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan etkinlik sayısı Sayı BaĢkanlığımızın 146 ncı kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri ve çeģitli anma törenleri ile personelimizin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirici etkinlikler yapılmıģtır. Bu kapsamda; yargı çalıģanları arasındaki dayanıģmayı sağlamak amacıyla Resim ve Fotoğraf Sergisi, emekli olan DanıĢtay personeli için plaket töreni gerçekleģtirilmiģtir. BaĢkanlığımız konferans salonunda çok sayıda kamu kurumu ve yargı kurumları temsilcileri ile BaĢkanlığımız yargı mensuplarının katılımlarıyla tören düzenlenmiģtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda resepsiyon verilmiģtir. Bu faaliyetlerle etkinliklerimiz 2015 yılında devam edecektir. 2 Katılımcı sayısı Sayı Kurumsal aidiyet duygusunu geliģtirmek için sosyal etkinlik faaliyetlerine olan katılım düzeyinin devam ettirilmesi hedeflenmiģtir. 3 Verilen eğitim sayısı Adet Kurum kültürünü geliģtirmek için eğitim çalıģmaları yapılacaktır. 4 Eğitim alan çalıģan oranı Yüzde Kurum kültürünü geliģtirmek için yapılacak olan eğitim çalıģmalarına katılım desteklenecektir. 5 DanıĢtay müzesinin kurulması Sayı BaĢkanlığımızın belleğini oluģturan, bilgi ve deneyimlerin gözlemlenmesi sağlayacak olan, geçmiģi daha iyi tanımak amacıyla DanıĢtay Müzesi nin kurulması planlanmaktadır. 6 Sergilenen eser sayısı Sayı DanıĢtay Müzesi kurulmasına ve zenginleģtirilmesine yönelik çalıģmalar yapılacaktır. 7 Ziyaretçi sayısı Sayı DanıĢtay Müzesi nin tanıtımının yapılması planlanmaktadır. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Kurumsal aidiyet duygusunu geliģtirmek için sosyal etkinlik vb. faaliyetler yapılacaktır Kurum kültürünü geliģtirmek için eğitim çalıģmaları yapılacaktır DanıĢtay Müzesi kurulmasına ve zenginleģtirilmesine yönelik çalıģmalar yapılacaktır. Genel Toplam Yılı Performans Programı 47

48 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 5.3. Faaliyet Adı Kurum kültürünü geliģtirmek Kurumsal aidiyet duygusunu geliģtirmek için sosyal etkinlik vb. faaliyetler yapılacaktır BaĢkanlığımız personeli arasında sosyal iletiģimin güçlenmesi amacıyla, talep ve öneriler doğrultusunda mevsimine göre çeģitli sportif ve sosyal aktiviteler düzenlenecektir. olup her türlü iletiģim kanalı kullanılarak katılımın yüksek olması sağlanacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere temsil ve organizasyon gideri olarak ödenek maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 5.3. Faaliyet Adı Kurum kültürünü geliģtirmek Kurum kültürünü geliģtirmek için eğitim çalıģmaları yapılacaktır Kurum kültürünü geliģtirmek için eğitim çalıģmaları yapılacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere eğitim gideri olarak maliyetlendirilmiģtir Yılı Performans Programı 48

49 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 5.3. Faaliyet Adı Kurum kültürünü geliģtirmek DanıĢtay Müzesi kurulmasına ve zenginleģtirilmesine yönelik çalıģmalar yapılacaktır BaĢkanlığımızın belleğini oluģturan, bilgi ve deneyimlerin gözlemlenmesi sağlayacak olan, geçmiģi daha iyi tanımak amacıyla DanıĢtay Müzesi nin kurulması planlanmaktadır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere eğitim gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferler ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı , Yılı Performans Programı 49

50 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Amaç 5. Hedef 5.4. Performans Hedefi 5.4. Kurumsal kapasiteyi geliģtirmek. Teknolojik alt yapıyı ve UYAP kullanımını geliģtirmek. Teknolojik alt yapıyı ve UYAP kullanımını geliģtirmek. Kalkınma Planı ve 2015 Yılı Programında da belirlendiği üzere BaĢkanlığımızda UYAP'ın etkin kullanımının sağlanması, internet ve kurum portalının güçlenmesi ve teknolojik alt yapının güçlenmesi sağlanarak teknoljik alt yapının ve UYAP'ın kullanımının geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Verilen eğitim sayısı Sayı yılında UYAP kapsamında, uygulama yazılımının kullanılması, kendi fonksiyonel iģlemlerini sistem üzerinden gerçekleģtirebilmesi ve birimlerine destek olmaları amacıyla personele eğitim verilmiģtir. Bu eğitimler 2015 yılında da devam edecektir. 2 Eğitim alan çalıģan oranı Yüzde UYAP kapsamında, geliģtirilen uygulama yazılımını kullanabilmeleri, kendi fonksiyonel iģlemlerini sistem üzerinden gerçekleģtirebilmelerinde birimlerine destek olmaları amacıyla personelin %50 sine eğitim verilecektir. 3 Ġnternet sayfasının ziyaret edilme sayısı Sayı BaĢkanlığımızın ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlara ziyaretleri, BaĢkanlığımıza yapılan ziyaretler ve düzenlenen etkinlikler doğru ve zamanında internet sitemizde ve intranet ortamında kamuoyuyla paylaģılmaktadır. 4 Kurum portalındaki duyuru sayısı Sayı BaĢkanlığımızın ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlara ziyaretleri, BaĢkanlığımıza yapılan ziyaretler ve düzenlenen etkinlikler, emsal kararlar,dava dosyası sorgulama ve diğer uygulamalar internet sitemizde ve intranet ortamında kamuoyuyla duyurulmaktadır. 5 Elektronik ortamın kullanım oranı Yüzde Kurum içi iletiģimin artırılmasına yönelik teknolojik alt yapı güçlendirilmesi faaliyetine devam edilecektir. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Teknolojinin ve UYAP'ın etkin kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir Ġnternet ve kurum portalı kullanımı güçlendirilecektir Kurum içi iletiģimin artırılmasına yönelik teknolojik alt yapı güçlendirilecektir. - - Genel Toplam FAALĠYET MALĠYETLERĠ Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere iliģkin olarak program döneminde uygulanacak performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans programına alınmıģtır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip edilecektir Yılı Performans Programı 50

51 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Performans Hedefi 5.4. Faaliyet Adı Teknolojik alt yapıyı ve UYAP kullanımını geliģtirmek Teknolojinin ve UYAP'ın etkin kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir Kurumsal kapasiteyi geliģtirmek amacıyla UYAP kapsamında, geliģtirilen uygulama yazılımını kullanabilmeleri, kendi fonksiyonel iģlemlerini sistem üzerinden gerçekleģtirebilmelerinde birimlerine destek olmaları amacıyla, mesleki bilgisi yeterli ve normal seviyede bilgisayar kullanabilen personele eğitim verilmesi amaçlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik bilgi iģlem sistem eğitiminde harcanmak üzere maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç 5. Hedef 5.5. Performans Hedefi Kurumsal kapasiteyi geliģtirmek. Ġstatistiki verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini geliģtirmek. Ġstatistiki verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini geliģtirmek. BaĢkanlığımızda istatistiki verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesinin geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Ġstatistik Bürosunun kurulması Adet BaĢkanlığımız faaliyetlerine iliģkin istatistiki araģtırmanın etkili ve düzgün bir biçimde yapılması, gerekli uygun sayısal verilerin toplanması, karmaģık verilerin uygun tablo, diagram, grafik yoluyla sunularak kolay ve net bir biçimde anlaģılması konularında fayda sağlamak üzere büronun kurulması hedeflenmiģtir. 2 OluĢturulan form /tablo sayısı Sayı Ġstatistik büronsun kurulmasıyla birlikte form ve tablo sayısında artıģ sağlanacaktır. Ġhtiyacı (TL) 2015 Faaliyetler Toplam Ġstatistiki verilerin toplanmasına ve değerlendirmesine yönelik çalıģmalar yapılacaktır. Genel Toplam Yılı Performans Programı 51

52 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Performans Hedefi 5.5. Faaliyet Adı Ġstatistiki verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini geliģtirmek Ġstatistiki verilerin toplanmasına ve değerlendirmesine yönelik çalıģmalar yapılacaktır BaĢkanlığımızda yapılacak istatistiki araģtırmanın etkili ve düzgün bir biçimde yapılması, uygun sayısal verilerin toplanması, karmaģık verilerin uygun tablo, diyagram, grafik yoluyla sunularak kolay ve net bir biçimde anlaģılması konularında fayda sağlanması amaçlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere sermaye gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç 5. Hedef 5.6. Performans Hedefi 5.6. Kurumsal kapasiteyi geliģtirmek. Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliģtirmek. Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliģtirmek. Kurumsal hizmetlerin (yayın ve matbaa, arģiv, kütüphane, sosyal tesisler vs) nitelik ve nicelik olarak geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Matbaada yıl içerisinde yapılan iģ sayısı Sayı Yayın ve matbaa hizmetlerinde mevzuattan kaynaklanan ve hizmetlerin geliģtirilmesi ile iliģkili olarak yapılan iģ sayısında artıģ beklenmektedir. 2 Yayın sayısındaki artıģ Sayı Yayınların devam ettirilmesi sağlanacaktır. 3 Hizmet çeģidinin artması Adet Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik çalıģmaların artırılmasına 2015 yılında devam edilecektir. 4 Anket yapılması Adet Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik çalıģmalar kapsamında 2015 yılında anketlerin yapılmasına devam edilecektir Yılı Performans Programı 52

53 Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Yayın ve matbaa hizmetleri geliģtirilecektir Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır. Genel Toplam FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 5.6. Faaliyet Adı Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliģtirmek Yayın ve matbaa hizmetleri geliģtirilecektir Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliģtirmek amacıyla yayın ve matbaa hizmetlerinde mevzuattan kaynaklanan ve hizmetlerin geliģtirilmesi ile iliģkili olarak yapılan iģ sayısında artıģ beklenmektedir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere mal ve hizmet gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 5.6. Faaliyet Adı Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliģtirmek Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik çalıģmaların artırılmasına çalıģılacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere sermaye gideri olarak ,00 TL ödenek maliyetlendirilmiģtir Yılı Performans Programı 53

54 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferler 00,0 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Amaç 6. PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak. Hedef 6.1. Ġdari Yargı Mercileri Derneği Dönem BaĢkanı sıfatıyla etkin çalıģmalar yapmak ve derneğin üye sayısını artırmak. Performans Hedefi 6.1. Ġdari Yargı Mercileri Derneği Dönem BaĢkanı sıfatıyla etkin çalıģmalar yapmak ve derneğin üye sayısını artırmak. Dönem BaĢkanı olduğumuz Ġdari Yargı Mercileri Derneğinin genel kuruluna tüm üyelerin katılımını sağlamaya yönelik çalıģmaların yapılması, idari ve vergi hukuku konusunda çalıģtayların yapılması, üye ülkelerle çalıģma ziyaretlerinin yapılması, Türk idari yargısı ve DanıĢtay ın tanımı yapılması sağlanarak, etkin bir çalıģma yürütmek ve derneğin üye sayısının artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan çalıģma sayısı Sayı Uluslararası Ġdari Yargı Merciileri Derneği (Iasaj) kapsamında Azerbeycan ile Avrupa DanıĢtayları ve Yüksek Ġdari Yargı Merciileri Derneği (Aca-Europe) kapsamında Çek Cumhuriyetine çalıģma ziyaretinde bulunulmuģtur yılında çalıģmalar devam edecektir. 2 ÇalıĢtay yapılması Sayı Ġdare ve vergi hukukunun geliģimine yönelik olarak 2015 yılında iki çalıģtay yapılması planlanmıģtır. 3 Temsilci gönderen kurum sayısı Sayı Ġdare ve vergi hukukunun geliģimine yönelik uluslararası çalıģtay için Ġsveç ten temsilci gelmiģtir yılında katılım beklenmektedir. 4 Yapılan çalıģma sayısı Sayı Üye ülkelerle idari yargı alanında iģ birliği ve karģılıklı çalıģma ziyaretleri yapılması faaliyeti kapsamında Fransa ve Ġtalya ile çalıģma ziyaretleri yapılmıģtır yılında Kanada ve Ġtalya ziyaretlerinin yapılması planlanmıģtır. 5 Hazırlanan rapor sayısı Sayı Üye ülkelere yapılacak ziyaretler sonrasında ziyaretlere iliģkin raporlar hazırlanacaktır. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam Dernek genel kuruluna üye ülkelerin katılımını sağlamaya yönelik çalıģmalar yapılacaktır Ġdare ve vergi hukukunun geliģimine yönelik uluslararası çalıģtaylar yapılacaktır Üye ülkelerle idari yargı alanında iģ birliği ve karģılıklı çalıģma ziyaretleri yapılacaktır Genel Toplam Yılı Performans Programı 54

55 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Performans Hedefi 6.1. Faaliyet Adı Ġdari Yargı Mercileri Derneği Dönem BaĢkanı sıfatıyla etkin çalıģmalar yapmak ve derneğin üye sayısını artırmak Dernek genel kuruluna bütün üye ülkelerin katılımını sağlamaya yönelik çalıģmalar yapılacaktır Ġdari Yargı Mercileri Derneği Dönem BaĢkanı sıfatıyla etkin çalıģmalar yapmak ve derneğin üye sayısını artırmak amacıyla çalıģmalara devam edilecektir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Performans Hedefi 6.1. Faaliyet Adı FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU 10 - Ġdari Yargı Mercileri Derneği Dönem BaĢkanı sıfatıyla etkin çalıģmalar yapmak ve derneğin üye sayısını artırmak Ġdare ve vergi hukukunun geliģimine yönelik uluslararası çalıģtaylar yapılacaktır Ġdare ve vergi hukukunun geliģimine yönelik olarak 2015 yılında Ġsveçte çalıģtay yapılması planlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı , Yılı Performans Programı 55

56 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Performans Hedefi 6.1. Faaliyet Adı Ġdari Yargı Mercileri Derneği Dönem BaĢkanı sıfatıyla etkin çalıģmalar yapmak ve derneğin üye sayısını artırmak Üye ülkelerle idari yargı alanında iģ birliği ve karģılıklı çalıģma ziyaretleri yapılacaktır Üye ülkelerle idari yargı alanında iģ birliği ve karģılıklı çalıģma ziyaretleri yapılması faaliyeti kapsamında 2015 yılında Kanada ve Ġtalya ziyaretlerinin yapılması planlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00 Toplam Ġhtiyacı 7.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 7.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç 6. Hedef 6.2. Performans Hedefi 6.2. Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlar ile iģbirliğini artırmak. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlar ile iģbirliğini artırmak. BaĢkanlığımız ile ulusal ve uluslararası kuruluģlar arasında karģılıklı çalıģma ziyaretleri yapılması, değiģim programlarının gerçekleģtirilmesi sağlanarak iģbiriliğinin artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan çalıģma ziyareti sayısı Sayı KarĢılıklı çalıģma ziyareti yapılması faaliyetleri kapsamında 29 ziyaret yapılmıģtır yılında çalıģma ziyaretleri artarak devam edecektir. 2 Hazırlanan rapor sayısı Sayı Ulusal ve Uluslar arası kurum ve kuruluģlar ile iģbirliğini artırmak amacıyla 2014 yılında 29 çalıģma ziyaretine karģılık 9 rapor hazırlanmıģtır yılında yapılacak olan çalıģma ziyaretlerinin artıģı ile birlikte rapor sayısının artırılması hedeflenmiģtir. 3 Görevlendirilen yargı mensubu sayısı Sayı Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaģımlarının sağlanması amacıyla bir Tetkik Hakimi Ġspanya ya gönderilmiģtir yılında Kanada ve Ġtalya ya yargı mensubu nun gönderilmesi hedeflenmiģtir. 4 Gelen katılımcı sayısı Sayı Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaģımlarının sağlanması amacıyla Kanada dan ve Ġtalya dan birer Hâkim, DeğiĢim Programı kapsamında BaĢkanlığımızda on beģ gün süreyle çalıģma yapmıģlardır yılında iki katılımcının gelmesi hedeflenmiģtir Yılı Performans Programı 56

57 Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam KarĢılıklı çalıģma ziyaretleri yapılacaktır Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe 2 paylaģımlarının sağlanması amacıyla belirli sürelerle değiģim programları gerçekleģtirilecektir. Genel Toplam FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 6.2. Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlar ile iģbirliğini artırmak KarĢılıklı çalıģma ziyaretleri yapılacaktır Ulusal ve Uluslar arası kurum ve kuruluģlar ile iģbirliğini artırmak amacıyla 2014 yılında 29 çalıģma ziyaretinin yapılacağı tahmin edilmiģtir yılında yapılacak olan çalıģma ziyaretlerinin artırılarak devam ettirilmesi hedeflenmiģtir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı ,00 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 6.2. Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlar ile iģbirliğini artırmak Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaģımlarının sağlanması amacıyla belirli sürelerle değiģim programları gerçekleģtirilecektir Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaģımlarının sağlanması amacıyla belirli sürelerle değiģim programları gerçekleģtirilmesi faaliyetine yönelik olarak 2015 yılında yargı mensuplarının 2 ülkeye görevlendirmeleri planlanmıģtır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiģtir Yılı Performans Programı 57

58 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000,00 Toplam Ġhtiyacı 4.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 4.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç 6. Hedef 6.3. Performans Hedefi 6.3. Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak. DanıĢtay kararlarının uluslararası bilinirliğini artırmak. DanıĢtay kararlarının uluslararası bilinirliğini artırmak. Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak amacıyla, DanıĢtay kararlarının uluslar arası bilinirliğinin artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 DanıĢtay internet sayfasında yabancı dile çevrilmiģ Sayı DanıĢtay kararlarının yer aldığı bir bölüm oluģturulması DanıĢtay kararlarının yer aldığı bir bölüm oluģturulmuģtur. Bu bölüm 2015 yılında da bulunmaya devam edecektir. 2 Yabancı dile çevrilen ve yayınlanan karar sayısı Sayı Yabancı dile çevrilen DanıĢtay karar sayısı artırılması faaliyeti kapsamında 2014 yılında 7 karar yabancı dile çevrilmiģtir yılında yabancı dile çevrilen karar sayısı artarak devam edecektir. Faaliyetler Ġhtiyacı (TL) 2015 Toplam DanıĢtay kararlarına uluslararası eriģim artırılacaktır Yabancı dile çevrilen DanıĢtay karar sayısı artırılacaktır Genel Toplam FAALĠYET MALĠYETLERĠ Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere iliģkin olarak program döneminde uygulanacak performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans programına alınmıģtır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip edilecektir Yılı Performans Programı 58

59 FAALĠYET MAALĠYETLERĠ TABLOSU Performans Hedefi 6.3. Faaliyet Adı DanıĢtay kararlarının uluslararası bilinirliğini artırmak. Yabancı dile çevrilen DanıĢtay karar sayısı artırılacaktır DanıĢtay kararlarının uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla yabancı dile çevrilen DanıĢtay karar sayısı artırılmasına devam edilecektir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere telif ve tercüme gideri olarak 5.000,00 TL ödenek maliyetlendirilmiģtir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000,00 Toplam Ġhtiyacı 0,00 Toplam Ġhtiyacı 5.000, Yılı Performans Programı 59

60 Dışı Ġhtiyacı T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI D. TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kod TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Faaliyet Toplamı Genel yönetim Giderleri Toplamı 05-DANIġTAY Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek lar Toplamı Genel Toplam TL 01 Personel Giderleri , ,00 0, ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri , ,00 0, ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam İhtiyacı , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Dışı İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam İhtiyacı , ,00 0, , Yılı Performans Programı 60

61 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER Yargılama sürecini hızlandırmak ĠĢ yükünü azaltmak DanıĢtay kararlarında istikrarı sağlamak Toplam Kalite Yönetimini gerçekleģtirmek Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliģtirmek Kurum kültürünü geliģtirmek Teknolojik alt yapıyı ve UYAP kullanımını geliģtirmek Yargılama faaliyetlerine iliģkin iģ ve süreç analizleri yapılacaktır Karar yazımının sadeleģtirilmesi ve kısaltılması yönünde çalıģma yapılacaktır Kararların imzalanması ve tebligata çıkarılması süreci hızlandırılacaktır Tetkik hâkimi sayısının artırılması sağlanacaktır Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilerek yargılama faaliyetlerine etkin katılımı sağlanacaktır DanıĢtay içtihatlarının idarelerce takibi ve uygulanması amacıyla toplantılar yapılacaktır Ġlk derece mahkemeleriyle DanıĢtay'ın içtihatlarına iliģkin toplantılar ve çalıģma ziyaretleri yapılacaktır Dairelerde tüm yargı mensuplarının katılımlarıyla mesleki değerlendirme toplantıları yapılacaktır Ġstikrar kazanmıģ kararların tasnifi yapılarak paylaģım sağlanacaktır Ölçülebilir ve analiz edilebilir yönetim anlayıģına yönelik çalıģma yapılacaktır ĠĢ ve süreç analizleri yapılacaktır Yayın ve matbaa hizmetleri geliģtirilecektir Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır Kurumsal aidiyet duygusunu geliģtirmek için sosyal etkinlik vb. faaliyetler yapılacaktır Kurum kültürünü geliģtirmek için eğitim çalıģmaları yapılacaktır Teknolojinin ve UYAP'ın etkin kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir Ġnternet ve kurum portalı kullanımı güçlendirilecektir Kurum içi iletiģimin artırılmasına yönelik teknolojik alt yapı güçlendirilecektir Yılı Performans Programı 61

62 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER Ġstatistiki verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini geliģtirmek Ġdari Yargı Mercileri Derneği Dönem BaĢkanı sıfatıyla etkin çalıģmalar yapmak ve derneğin üye sayısını artırmak Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluģlar ile iģbirliğini artırmak Yargı mensuplarına (DanıĢtay Meslek Mensubu, Savcı, ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak Ġstatistiki verilerin toplanmasına ve değerlendirmesine yönelik çalıģmalar yapılacaktır Dernek genel kuruluna bütün üye ülkelerin katılımını sağlamaya yönelik çalıģmalar yapılacaktır Ġdare ve vergi hukukunun geliģimine yönelik uluslararası çalıģtaylar yapılacaktır Üye ülkelerle idari yargı alanında iģ birliği ve karģılıklı çalıģma ziyaretleri yapılacaktır KarĢılıklı çalıģma ziyaretleri yapılacaktır Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaģımlarının sağlanması amacıyla belirli sürelerle değiģim programları gerçekleģtirilecektir Yargı mensuplarına mesleki konularda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir Yargı mensupları belirli periyotlarda uluslararası kurum ve kuruluģlara gönderilecektir Akademik çevreler ve yargının diğer aktörleriyle mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıģtaylar yapılacaktır Yargı mensuplarının uluslararası sözleģmeler hakkında farkındalıkları artırılacaktır. Yargı mensuplarının akademik çalıģmalarını ve yabancı dil seviyelerini artırmak Yargı mensuplarının uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari yargı mercilerince verilen kararlar hakkında farkındalıkları artırılacaktır Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri kurslara katılımları sağlanacaktır Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdıģında lisansüstü çalıģma olanakları sağlanacaktır Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılara katılımı artırılacaktır Yılı Performans Programı 62

63 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak DanıĢma ve inceleme görevi konusunda yetkinliğini artırmak Ġnsan kaynaklarının niteliğini ve motivasyonunu artırmak Yargı etik ilkelerinin geliģtirilmesini ve benimsenmesini sağlamak Medya ve halkla iliģkileri etkin ve verimli bir Ģekilde yürütmek. DanıĢma ve inceleme görevi konusunda idarenin farkındalığını artırıcı çalıģmalar yapmak. Kamu kurum ve kuruluģlarıyla iletiģimi güçlendirmek DanıĢtay kararlarının uluslararası bilinirliğini artırmak Yurt içinde ve yurt dıģında yabancı dil eğitim olanakları sağlanacaktır Yargılama hizmetine iliģkin olarak diğer ülke uygulamaları incelenecektir Yargılama hizmetinin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıģtaylar yapılacaktır Yazı iģleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilecektir DanıĢma ve inceleme görevine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir Birinci Dairede görevli yargı mensuplarının hukuki görüģ oluģturma konusunda uzmanlıkları artırılacaktır Tüm çalıģanlara yönelik hizmet içi eğitim verilecektir Ġdari personelin özlük haklarının iyileģtirilmesi konusunda çalıģmalar yapılacaktır ÇalıĢanların sosyal tesislerden etkin yararlanmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır Yüksek Mahkemeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Üniversiteler gibi kurumlarla yargı etiği ilkelerine yönelik çalıģmalar yapılacaktır Yargı etiği ilkelerine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir DanıĢtay'ın idari ve yargısal faaliyetleri, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Bürosunca kamuoyuna belli aralıklarla duyurulacaktır Kamu kurum ve kuruluģlarının hukuk müģavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenecektir Kamu kurum ve kuruluģlarının hukuk müģavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenecektir DanıĢtay kararlarına uluslararası eriģim artırılacaktır Yabancı dile çevrilen DanıĢtay karar sayısı artırılacaktır Yılı Performans Programı 63

T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI

T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Mart 2016 T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI 2015 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI 2015 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI 2015 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni mali yönetim anlayışıyla, kamu kaynaklarının kullanılmasının

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz 10 Mart 2010 Her İşin Başı: Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme Yönetimsel Başarı: Başarılı

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN (3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN Serbest Toplam Kadro Kadro Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi G.İ.H. Gelir İdaresi Başkanı 1 1 1 G.İ.H. Gelir

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2014-2018 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 4 1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 4 1.1 YASAL ÇERÇEVE 4 1.2 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 5 1.2.1

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ġstiklal, istikbal, hürriyet, her Ģey adaletle kaimdir! Mustafa Kemal ATATÜRK 2 SUNUġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı