St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi"

Transkript

1 St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi Çağrı BARUT Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Tasarım Öğretmenliği Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Karabük / TÜRKĠYE Özet: Bu çalıģmada, St 37 karbonlu çelik malzemenin delme ve V bükme kalıbıyla üretilmesi esnasında teorik ve uygulamalı olarak nasıl üretildiği incelenmiģtir. Üretilen iģ parçası için 5.00 mm sac kalınlığında St37 (TS 235JR) malzeme kullanılmıģtır. Kesme ve delme iģleminde kalıp ve zımba arasındaki boģluk(c boģluğu) standartlara uygun olarak alınmıģtır. ġekillendirmenin teorik modeli Solidworks 2011 SP0 Programı kullanılarak yapılmıģtır. Teorik sonuçlar ve numunelerden elde edilen sonuçlar karģılaģtırılmıģtır. Anahtar Sözcükler: Kesme ve Bükme Kalıbı, St37 Giriş: Kalıp ve Kalıpçı genel olarak Ģu Ģekilde tanımlayabiliriz: Aynı iģ parçaları istenilen ölçü sınırları içerisinde ve en kısa zamanda üreten, malzeme sarfiyatı ve insan gücünün minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olan ve takım tezgâhları ile çalıģabilen aygıta kalıp denir. Bu açıklamalardan sonra kalıpçılık mesleği genel olarak aģağıdaki Ģekilde tanımlanabilir: Seri üretimi gerçekleģtirilecek herhangi bir kalıbın tasarımına, yapımına ve çalıģtırılmasına olanak sağlayan, uygulamalı eğitim ve öğretim yöntemlerini bir bütün olarak kabul eden meslek dalına kalıpçılık mesleği denir[1]. Malzemelerin Ģekillendirilmesi, Ģekil verme iģleminin uygulandığı sıcaklığa göre sıcak ve soğuk olarak ikiye ayrılır. Malzeme davranıģı bakımından temel farklılıklar gösteren bu iki grup arasındaki sınır, malzemenin yeniden kristalleģme sıcaklığı ile belirlenir, [1]. Soğuk Ģekillendirme: BaĢlangıçta düz olan çelik sac veya levha elemanların hadde silindirleri veya kalıpları kullanılarak arzu edilen nihai kesit Ģekli elde edilinceye kadar sürekli deformasyona uğratılması iģleminden ibaret olan bir imalat sürecidir, [2]. Uçak ve otomobil endüstrisinin neden olduğu bilgi ve tecrübe birikimi, soğuk ĢekillendirilmiĢ çelik taģıyıcı elemanların yapı endüstrisinde de yaygın Ģekilde kullanılmasına neden olmuģtur. BaĢlangıçtan günümüze bu teknik hızla geliģmiģ, özellikle A.B.D. ve Ġngiltere de gittikçe yaygınlaģarak kullanılmaya devam etmiģtir. Bu geliģim Avrupa ülkelerince de izlenerek yapı endüstrisine uygulanmıģtır. Bu çalıģmada, V bükme kalıbı ile soğuk Ģekillendirme yönteminden bahsedilmiģtir. Uygulanan soğuk Ģekillendirme iģleminden dolayı St37 çelik malzemenin mekanik özelliklerinde meydana gelen değiģimler deneysel olarak araģtırılmıģtır, [3].

2 St 37 Karbonlu Çelik: Mn, Si gibi alaģım elementlerinin bir veya ikisinin çeliğin içindeki değerleri, -en az- Mn%1,65 Si%0,60 geçmiyor ve kimyasal bileģiminde baģka herhangi bir alaģım elementinin belirli bir miktarda en az- bulunması istenmiyorsa bu çelikler, karbonlu çelikler sınıfına girer. ĠnĢaat ve sanayi sektöründe, kutu profil, çubuk yapımı ve sıcak haddelenmiģ sanayi profili yapımında kullanılır. Malzeme Üretim ġekilleri: Yuvarlak, Kare, Altı köģe, Lama, Levha, Rulo, Boru, Profil, KöĢebent, Diğer. Modelleme: Solidworks 2011 programında kalıp ve iģ parçasının 3D modellemesi yapılmıģtır. Parçanın 2D çizimleri Auto Cad 2010 programı ile çizilmiģtir. Yardımcı programlar olarak MS Office Word ve Adobe Pdf Creater programları kullanılmıģtır. Örnek Model Resimleri

3 Deney Uygulaması: St 37 Karbonlu çelik malzeme ayrı bir kalıpta iģ parçasının ilkel boyutlarınca kesilmektedir. ĠĢ parçasının üzerine delme ve bükme iģlemi hazır olarak gelen iģ parçasına uygulanır. Şekil 1: Parça İlkel boyutlarındadır. İlk aşama olan delik delme işleminden önceki fotoğraf. İş parçası Şekil 2 Parça kalıba delik delinmesi için bağlanmıştır. Şekil 3: Bir köşesine delik delinen parçanın diğer tarafı çevrilir Şekil 4: Delik delme işleminin sonunda parça bükme kalıbına konulur Şekil 5 : Parçanın büküldükten sonraki hali Şekil 6: Parçanın büküldükten sonraki hali

4 Presin Tonaj Özellikleri ve Parçanın Kullanım Alanı: ĠĢ parçasının deliklerini açmada kullanılan kalıbın bağlı olduğu pres tonajı 5 tondur. ĠĢ parçasını bükmekte kullanılan kalıbın bağlı olduğu pres 10 tonluk bir prestir. ĠĢ Parçası ĠnĢaat ve sanayi sektöründe, çelik konstrüksiyon yapıların 90ᵒ ara bağlantılarında ara eleman olarak kullanılmaktadır. Bulgular ve Değerlendirme: ĠĢ parçasının üretilmesi için 2 farklı kalıp kullanılmaktadır. ĠĢ parçasının gereğine uygun olarak parça bir gün sadece delme iģlemi, diğer gün de sadece bükme iģlemi yapılarak üretilmektedir. Acil iģlerde ise parçaya yarım gün delme, yarım günde bükme iģlemi uygulanmaktadır ĠĢ parçası ilkel boyutu, üretici firma tarafından istenilen ölçülerde kesilerek gönderilmektedir. Sonuç ve Tartışmalar: Bu çalıģma delme ve bükme sonucunda, elde edilecek iģ parçasının fiziksel özelliğindeki beklentilerin karģılanması bakımından önem arz etmektedir. Kesmede açılan deliklerin hassasiyeti önemlidir. Bükmede iģ parçasının istenilen ölçülerde olması ve et kalınlığının olabildiğince aynı kalması istenmektedir Çelik malzeme piyasada bulunan pek çok diğer malzemeden daha iyi bir dayanım göstermektedir. ĠĢlenmesi, kaynaklanması, Ģekillendirilmesi ve kullanım alanlarının çok yaygın olmasından dolayı çelik malzeme kullanımı basit ve rahattır. Otomotivden inģaata, konstrüksiyondan ev araç gereçlerine çelik malzeme kullanımı çok geniģ bir yelpazeyi içerir. ĠĢ parçasının çelik malzemesi özellikle çelik konstrüksiyon yapılarında kullanılır. Teşekkürler Tts Hidrolik firmasında satıģ sorumlusu olan Serhat ġenol Bey e sonsuz teģekkürlerimi sunarım. Ayrıca iģ parçasının preslenmesinde bana yardımcı olan Halil Çarıkçı Bey e de teģekkürlerimi sunarım.

5 Kaynakça: [1 PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ - BÜKME KALIPLARINDA 0.75 MM KALINLIĞINDAKĠ ÇELĠK SAC MALZEMENĠN GERĠ ESNEME MĠKTARLARININ BELĠRLENMESĠ [2] Yavuz Selim TAMA, Hasan KAPLAN Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, Denizli SOĞUK ġekġllendġrme YÖNTEMLERĠ VE SOĞUK ġekġllendġrme ĠġĠNĠN ÇELĠK MALZEME MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNE ETKĠSĠ [3] Bargel, J. Schulze, G., Malzeme Bilgisi, Cilt I, (Çevirenler; Güleç, Ş., Aran, A.), TÜPİTAK, Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü, BEAE Matbaası,190 s., Gebze, [4] Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 23, No 1, , V BÜKME KALIPLARINDA BAKIR SAC MALZEMELER GERĠ ESNEME MĠKTARLARININ TESPĠTĠ Özgür TEKASLAN, Nedim GERGER* ve Ulvi ġeker** [5] Teknik Çelik Kayseri Çelik malzeme kataloğu çelik grub Ģubesi: org san. Blgesi 26.cad no 10/ B Kayseri - Tel: [6] Çağ Çelik - Çağ çelik çelik analizleri kataloğu Kimyasal analizler kataloğu İletişim FABRİKA Üniversite Mah. Kamil Güleç Cad. No:41 KARABÜK Telefon Faks E-Posta Genel: Sekreterya: