MEME KANSER HASTALARI Ç N EL K TABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEME KANSER HASTALARI Ç N EL K TABI"

Transkript

1 MEME KANSER HASTALARI Ç N EL K TABI Uzm. Dr. Burcu ÇAKAR Prof. Dr. F. Rüçhan USLU Ege Üniversitesi T p Fakültesi Tülay Akta Onkoloji Hastanesi T bbi Onkoloji Bilim Dal Resim tasar m: Dilek Bulut Bornova / zmir, 2013 Meta Bas m Matbaac l k Hizmetleri 87 Sok. No. 4 / A Bornova (0.232) zmir,

2 ÖNSÖZ Meme kanseri oldu unuzu yeni ö rendi iniz bu anda korku içinde olman z ve belirsizlikler içinde hissetmeniz son derece normaldir. Ancak unutmay n ki yaln z de ilsiniz. Milyonlarca meme kanseri hastas modern t p sayesinde ba ar l bir ekilde tedavi edilmi tir. Meme kanseri tan s ald ktan sonra tedaviye saatler içerisinde ba lanmas gerekti ini dü ünmeyin. Zaman n z var. Hastal n za sahip ç k n, do ru bilgi edinin ve bilinçli kararlar verin. Sizin de tedavi ekibinin bir parças oldu unuzu unutmay n. Doktorunuzla sorular n z ve endi elerinizi payla n. Bu el kitab geçirece iniz bu önemli süreçte size k lavuz olmak üzere haz rlanm t r. Yararl olmas dile iyle, Prof. Dr. F. Rüçhan USLU 3 4

3 MEME KANSER TEDAV EK B N Z Meme kanserinin te his ve tedavisi bir ekip taraf ndan yürütülür. Bu ekip sizin yeterince bilgi sahibi oldu unuzdan ve tedavinizin ba ar l bir ekilde yap lmas ndan sorumludur. Siz de bu ekibin bir parças s n z, sorular sorarak ve kararlara kat larak ekibin aktif bir üyesi olun. Bu ekipte a a daki sa l k profesyonelleri bulunmal d r. Meme cerrah Meme kanseri kesin te hisini koymak için biyopsi yapar, gerekli cerrahiyi planlar, tümörlü memeyi k smen ya da tamamen al r, ayn taraf koltuk alt lenf bezlerini gerekli say da ç kar r. Patolog Meme cerrah taraf ndan ç kar lan tümörü mikroskop alt nda inceler, hücrelerin analizini yapar ve kesin te hisi koyar. Radyolog Mammografi, meme ultrasonu, meme MR ve gerekli di er tüm görüntülemeleri yapar, filmleri de erlendirir ve rapor yazar. Nükleer T p Uzman Kemik sintigrafisi ve PET/CT Scan gibi nükleer t p görüntülemelerini yapar, filmleri de erlendirir ve rapor yazar. T bbi Onkolog Meme kanserinin sistemik tedavisini yapar. Kemoterapi, hormonal tedavi, hedefe yönelik tedavileri ve di er ilaçlar kullan r. Tedavi sonras takiplerinizi yapar. Radyasyon Onkolo u Meme kanserinin bölgesel radyasyon ile tedavisini gerçekle tirir. Plastik Cerrah Meme kanseri cerrahisi s ras nda e zamanl olarak veya daha sonraki uygun zamanda yeniden meme olu turmak için estetik cerrahi yapar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Meme kanseri cerrahisi ile koltuk alt lenf bezleri çok say da ç kar lm sa kolda olu abilecek lenfödem için önlem al r ve tedavi eder. 5 6

4 Psikiyatri Uzman /Psikolog Te his ve tedavi s ras nda kar la abilece iniz psikolojik sorunlarla ilgilenir, önlem al r ve ilaçl ya da ilaçs z tedavi eder. Diyetisyen Meme kanseri ve kilo kontrolü için beslenmenizi düzenler. Onkoloji Hem iresi T bbi onkoloji uzman n uygun gördü ü kemoterapi ve di er ilaç tedavilerini uygular, t bbi bak m n z sa lar. MEME KANSER SIK GÖRÜLÜR MÜ? Meme kanseri kad nlarda en s k görülen kanser tipidir. Avrupa da her 9 kad ndan 1 i meme kanseri olmaktad r. Meme kanseri hastalar n ço u 50 ya ve üzerindedir. Hastalar n ¼ ü ise 50 ya alt ndad r. Meme kanseri 35 ya alt nda nadiren görülür. Meme kanseri erkeklerde de görülmekle birlikte son derece nadirdir. Her 100 meme kanseri hastas n n sadece 1 i erkektir. MEME KANSER NE NE SEBEP OLMAKTADIR? Meme kanserinin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Baz risk faktörleri tan mlanm t r. Ancak bu risk faktörlerini ta yanlarda hiç meme kanseri görülmeyece i gibi, hiçbir risk faktörü olmad halde bir kad nda meme kanseri ortaya ç kabilir. Meme kanserlerinin ço u büyümek ve ço almak için östrojene (kad nl k hormonu) ihtiyaç duyar. Bu nedenle istisnalar olmakla birlikte meme kanseri için tan mlanan risk faktörlerinin ço u östrojenle ili kilidir. 7 8

5 Meme kanseri için ba l ca risk faktörleri: 1- Ya lanma: Kad nlarda ya lanma ile meme kanseri riski artar. Gençlerde meme kanseri daha az s kl ktad r. 2- Genler: Anne veya babadan geçen baz genlerdeki mutasyonlar meme kanseri riskini artt r r. Ancak bu durum tüm meme kanserlerinin %10 undan az na neden olur. 3- Ailede meme kanseri öyküsü: Birinci derece akrabalarda (annede, k z karde te, k z nda, babada ve erkek karde te) meme kanseri varl ve özellikle meme kanseri 45 ya tan küçük ortaya ç km sa meme kanseri riski artar. Ailede birden fazla bireyde ve çok genç ya ta ortaya ç kan meme ve over (yumurtal k) kanseri öyküsü varsa BRCA1 ve BRCA2 denilen genlerin risk alt ndaki aile bireylerinde ara t r lmas gerekir. BRCA1 mutasyonu ta yanlarda tüm ya am süresi boyunca meme kanseri ortaya ç kma ans %80-85 tir ve %60 ansla da iki tarafl d r. Proflaktik cerrahi ile (her iki memenin de al nmas ) meme kanseri görülme ans büyük oranda azalt labilir. 4- Ki ide meme kanseri öyküsü olmas : Meme kanseri olan bireylerde tekrar meme kanseri olma ans artar. 5- Östrojen ve progesterona uzun süreli maruziyet: Adet görmeye erken ya ta ba lama (12 ya öncesi) ve menopoza geç ya ta girme (55 ya sonras ) meme kanseri riskini artt r r. Hiç çocuk do urmam ya da 30 ya ndan sonra do um yapm kad nlarda meme kanseri riski artar. 6- Baz iyi huylu meme hastal klar : Atipik lobuler hiperplazi ve atipik duktal hiperplazi hastal bulunan kad nlarda meme kanseri riski belirgin ekilde artar. 7- Co rafik ve sosyal faktörler: Bat ülkelerinde ya ayan ve iyi e itimli kad nlarda meme kanseri riski artar. 8- Östrojen ve progesteron içeren ilaç kullanma: Özellikle ilk gebelik öncesi do um kontrol hap kullan m meme kanseri riskini artt r r. Do um kontrol ilac n 10 y l önce b rakm larda risk normale döner. 9 10

6 Tüp bebek için kullan lan yüksek dozda ve uzun süreli hormon ilaçlar da meme kanseri riskini artt r r. Menopoz sonras uzun süreli hormon yerine koyma tedavisi alanlarda meme kanseri riski artar. Bu tedaviden sonra 5 y l geçmi hastalarda risk normale döner. 9- Çocukluk ve ergenlik döneminde meme bölgesine radyoterapi ( n tedavisi) yap lan hastalar: Özellikle lenfoma tedavisi için meme bölgesine radyoterapi yap lanlarda eri kin dönemde meme kanseri riski artar. 10- Obezite: A r kilolu olma özellikle menopoz sonras nda meme kanseri geli me riskini artt r r. Bu muhtemelen menopoz sonras ya dokular nda a r üretilen östrojene ba l d r. 11- Alkol ve sigara kullan m : Sigara kullan m ve özellikle alkol tüketimi meme kanseri riskini artt r r. Mekanizmas tam bilinmemektedir. MEME ANATOM S Kad n memesi asl nda kad n n süt üretmesini sa layan karma k bir organd r. Ba l ca ya ve ba dokusundan olu ur. Memede bebe in beslenmesi için süt üreten bezler lobüller ve bunun meme ba na ta nmas n sa layan duktus ad verilen küçük kanallar bulunmaktad r (Resim 1). Bu bezler ve kanallar kad nl k hormonlar olan östrojen ve progesterona çok duyarl d r. Meme kanserinin esas kayna bu bez ve kanallard r. Burada kontrolsüz olarak ço alan hücreler e er tedavi edilmez ise önce kom u yap lar ard ndan kan ak m ve lenf yoluyla uzak organlara s çrayabilir. Memedeki hücrelerde olu an lenf s v s, lenf damarlar arac l yla koltuk alt ndaki lenf bezlerine bo al r. Lenf bezleri vücudumuzun ba kl k sisteminin önemli bir parças d r ve lenf s v s n filtre ederler. Filtre edilen s v daha sonra kan dola m na aktar l r. Memede olu an lenf s v s n n koltuk alt nda ula t ilk lenf bezine bekçi (sentinel) lenf bezi ad verilir. E er memede kanser hücreleri olu mu sa, yukar da bahsedilen lenf sistemi arac l ile ve ilk bekçi lenf bezine olmak üzere di er koltuk alt lenf bezlerine metastaz (s çrama) yapar

7 Memede kas yoktur. Ancak gö üs duvar n olu turan ve meme-kol hareketlerini sa layan kaslar üzerinde yer al r. Memede ayr ca hücrelere besin ve oksijen ta yan kan damarlar bulunur. MEME KANSER N N BEL RT LER NELERD R? 1- Memede i lik olmas. Genellikle a r s z, sertçe, hareket ettirilebilen veya yerinden oynamayan, zamanla büyüyebilen kitle varl 2- Memenin genel olarak boyutunda veya eklinde olu an de i ik olmas 3- Meme cildinde k zar kl k, morluk, yara, damar geni lemesi, içeri do ru çöküntü, yayg n küçük i likler, portakal kabu u görünü ü gibi noktasal çekintiler eklinde de i ikliklerin meydana gelmesi 4- Meme ba ve çevresinde renk ve ekil de i ikli i, meme ba nda geni leme, düzle me, içe çökme, yön de i tirme, kabuklanma, çatlaklar olu mas, yaralar ç kmas 5- Meme ba ndan gelen kanl veya kans z ak nt 6- Koltuk alt nda görülebilen veya elle fark edilen a r l ya da a r s z i liklerin varl MEME KANSER TE H S NASIL KONUR? Resim 1. Meme kanserini dü ündüren ikayetler varl nda a a daki muayene ve testler yap larak kesin te his konur

8 1- Klinik muayene: meme ve koltuk alt ndaki lenf bezleri doktor taraf ndan gözle ve elle muayene edilir. 2- Radyolojik inceleme: memenin görüntüleme yöntemleri ile incelenmesidir. A a daki teknikler kullan larak meme dokusundaki anormallikler ortaya konur. Mammografi Ultrasonografi (US) Manyetik Rezonans (MR) Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Mammografi, memelerin röntgen nlar ile incelenmesidir. Günümüzde meme dokusunu görüntülemede en s k kullan lan radyolojik yöntemdir. Mammografi tarama mammografisi ve gerekirse tan mammografisi eklinde yap l r. Mammografi çekilirken memenin maruz kald radyasyon çok dü ük düzeydedir. Mammografi ile elle muayenede hissedilemeyecek kadar küçük kanser odaklar görüntülenerek, kanser erken evrede saptanabilir. Mammografiye ek olarak s kl kla uygulanan di er tan yöntemi meme ultrasonografisidir. Özellikle 40 ya alt ve yo un meme dokusuna sahip kad nlarda öncelikle yap lan görün- tüleme yöntemidir. Meme MR ya da PET uygulamalar nadiren, hekim gerekli gördü ü zaman yap lan radyolojik yöntemlerdir. 3- Patolojik inceleme: En son ve kesin te his memeden al nan kitlenin patolojik incelemesiyle konur. MEME CERRAH S Meme cerrah meme kanseri te hisi için gerekli biyopsi i lemini ve di er cerrahi i lemleri planlayan ve uygulayan hekimdir. Bu nedenle meme cerrah n z seçerken bu konuda deneyimli bir merkezi ve hekimi seçmelisiniz. Memede uygulanan cerrahi i lemler a a da özetlenmi tir. Biyopsi Memede kanser olabilecek bir kitle saptand nda kesin te hisi koymak ve uygulanacak cerrahi i lemi planlamak için biyopsi yap l r. Biyopsi için tümörün bir k sm veya tamam ç kar l r, patolog taraf ndan mikroskop alt nda incelenir ve meme kanserinin kesin te hisi ve tipi ortaya konur. Biyopsi i lemi operasyon s ras nda da yap labilir. Hasta ameliyathaneye al n r, frozen section denilen bir i lemle tümörden örnek al n r, hemen patolojiye gönderilir, 15 16

9 e er kanser oldu u kesinlik kazan rsa meme ameliyat na geçilir. En s k kullan lan biyopsi tipleri a a da özetlenmi tir. Size en uygun biyopsi tipine meme cerrah n z karar verecektir. nce i ne aspirasyon biyopsisi ( AB) Enjektörün ucuna ba l ince i ne kullan larak uygulan r. Meme cildi geçilerek kitleye ula l r ve i nenin içine dokunun kendisi de il, dokudan kopan hücreler al n r ve patolo a yollan r. Kal n/kesici i ne biyopsisi (kor biyopsi, tru-cut biyopsi) Burada daha kal n bir i ne kullan l r ve daha çok doku örne i al nabilir. lem s n rl uyu turma ile yap l r. Al nan parçalar patolo a gönderilir. Aç k cerrahi biyopsi Memeye cerrah taraf ndan kesi yap larak tümörün tamam (eksizyonel) veya bir k sm (insizyonel) ç kar l r ve örnekler patolo a gönderilir. Bunlar n d nda sterotaktik vakum destekli biyopsi (mammatome), i ne-tel yöntemi ile i aretli biyopsi gibi di er biyopsi yöntemleri de mevcuttur. 17 Meme Ameliyat Çe itleri Meme kanserinin te hisinden sonra hastaya uygulanacak en uygun ameliyata meme cerrah taraf ndan karar verilir. Tabi bu karar n al nmas nda sizin sorular n zla katk n z gereklidir. Günümüzde meme ameliyatlar nda ba l ca iki yöntem kullan lmaktad r (Resim 2). A) Meme Koruyucu ameliyatlar Memenin tümünün al nmad sadece tümörlü k sm n ç kar ld ameliyatlard r. Meme koruyucu ameliyatlar genel anestezi alt nda yap l r. Bu ameliyatlardan sonra hemen tüm hastalara radyasyon tedavisi (radyoterapi, n tedavisi) uygulan r. Radyasyon tedavisi ile ilgili öneriler radyasyon onkolo u taraf ndan yap lacakt r. Lumpektomi: Memenizin olabildi ince çok k sm n n korundu u bir ameliyat yöntemidir. Lumpektomi ile cerrah kansersiz bir s n r olu turmak amac yla tümörü ve tümörün çevresindeki sa l kl dokular n bir k sm n ç kar r. Bu ekilde meme ekli büyük oranda korunmu olur. Segmental Mastektomi: Memedeki kitlenin çevresindeki meme dokusu, tümörün alt ndaki gö üs kaslar n saran ince zarla birlikte ç kar lmas d r. 18

10 Kadranektomi: Gö sün dörtte birinin, derisi ve ba lay c dokusuyla birlikte al nmas i lemidir. B) Memenin tümünün al nd ameliyatlar Tüm meme dokusu ç kar l r. Genel anestezi alt nda yap l r. Ameliyat sonras radyoterapi yap l p yap lmayaca na tümörün durumuna göre radyasyon onkolo u taraf ndan karar verilir. Basit Mastektomi: Memenin çevresindeki ya dokusu ve üzerindeki deri ile beraber ç kar lmas d r. Modifiye Radikal Mastektomi: Meme kanserinde en yayg n yap lan ameliyat türüdür. Tüm memenin, ayn taraftaki koltuk alt lenf bezleri, gö üs kaslar n saran ince zar ile birlikte ç kar lmas d r. Radikal Mastektomi: Memenin gö üs kaslar ve koltukalt lenf bezleri ile birlikte al nmas d r. Günümüzde art k tercih edilmemektedir. Resim 2. Koltuk alt lenf bezlerinin ç kar lmas (aksiller diseksiyon) Meme kanseri hücrelerinin ilk yay lma yeri olan ayn taraf koltuk alt lenf bezlerinin durumunun bilinmesi meme kanseri tedavisinde önem ta r. Koltuk alt lenf bezlerinin incelenmesi ile hem hastal n evresi hem de uygulanacak tedavilerin çe idi belirlenir. Koltuk alt lenf bezleri ç kar lmas i lemi ço unlukla meme ameliyat ile ayn anda ve ba l ca iki ekilde yap l r

11 Aksiller disseksiyon: Bu koltuk alt lenf bezlerinin ç kar lmas için kullan lan standart yöntemdir. Genellikle 10 ila 30 aras nda lenf bezi ç kar l r ve kanser ta y p ta mad klar n n belirlenmesi amac yla patoloji laboratuar na gönderilir. Bekçi lenf bezi biyopsisi (sentinel lenf nodu biyopsisi): Bu teknikte ameliyat s ras nda radyoaktif veya renkli bir s v kanser olan bölgeye enjekte edilir ve bu s v n n lenf damarlar boyunca izledi i yol gözlemlenir. S v n n ilk ula t bir ila üç lenf bezi ç kart l r. Bu lenf bezlerinin kanser ta y p ta mad ameliyat s ras nda patolog taraf ndan hemen test edilir ve e er kanser hücreleri bulunmazsa daha fazla say da lenf bezinin ç kar lmas na gerek kalmaz. Sentinel lenf nodu biyopsisinin pozitif oldu u ameliyat sonras ndaki patoloji incelemelerinde anla lmas durumda cerrah n z aksiller disseksiyon i leminin uygulanmas n önerebilir ve tekrar ameliyat olman z gerekebilir. Koltuk alt lenf bezleri için uygulanacak yöntem sizin için önem ta r. Ameliyat olaca n z merkezde bekçi (sentinel) lenf bezi biyopsisi yönteminin uygulanabildi inden emin olun. Koltuk alt lenf bezlerinin ç kar lmas yla kolda lenf s v s n n ak m engellenmektedir. Bu s v ön kol ve elde birikerek i lik olu turabilir, buna lenfödem denir. Bekçi lenf bezi biyopsisi, baz hastalar için gereksiz aksiller disseksiyon i lemi uygulanmas n ortadan kald r r ve bu hastalarda lenfödem riskini azalt r. Bu nedenle bu yönteme uygun olup olmad n z cerrah n zla tart man z gerekmektedir. LENFÖDEM Aksiller disseksiyon uygulanan hastalar n %5 ila %20 sinde kolda lenfödem geli ebilir. E er ayn zamanda radyoterapi ald ysan z bu risk daha da artacakt r. Kolunuzu korumak için: A r s cak ve so uk ile kolunuzu temas ettirmeyin. O koldan enjeksiyon, kan bas nc ölçümü yapt rmay n. Ameliyat oldu unuz kolunuz ile a r yük kald rmay n. Ki isel hijyeninize dikkat edin. Tümörünüz için seçilen cerrahi yöntem ne olursa olsun, ameliyat ile ili kili kanama, enfeksiyon ve a r gibi yan etkiler ile kar la abilirsiniz. Ameliyat bölgesinde kan birikmesi (hematom) ve lenf s v s birik

12 mesi (seroma) küçük müdahaleler ile çözümlenebilir. Herhangi bir sorununuzda cerrah n za ba vurunuz. Memenizin al nd bölgede ciltte gerginlik hissi, ayn taraf omuz ve kolda güçsüzlük hissedebilirsiniz. Bu semptomlar genellikle zaman içinde azalarak kaybolacakt r. Fizik tedavi doktorunuzdan alaca n z basit egzersiz yöntemleri bu yak nmalar n z n daha h zl düzelmesini sa layabilir. Cerrahi esnas nda olu abilecek sinir hasar na ba l gö üs üzerinde, omuz ve kolda uyu ukluk ve yanma hissedebilirsiniz, s kl kla haftalar-aylar içinde düzelecektir. Baz kad nlarda uyu ukluk tamamen düzelmeyebilir. PATOLOJ K DE ERLEND RME Meme ameliyat sonras nda ç kar lan tümör örne i ve koltuk alt lenf bezleri patolog taraf ndan de erlendirilecek ve size birkaç hafta sonunda patoloji sonuç raporu verilecektir. Bu rapor meme kanseriniz ile ilgili daha detayl bilgi verecek ve tedavi plan n z yönlendirecektir. Patoloji raporunuzdaki bilgiler unlar içermelidir: Tümörün tipi: Tümörün hangi hücre tipinde oldu u raporda belirtilir. 23 Tümör büyüklü ü: Tümörün büyüklü ü genellikle milimetre ya da santimetre olarak belirtilir. Cerrahi s n r: Cerrahi s ras nda ç kart lan doku s n rlar nda mevcut tümör olup olmad n belirtir. Cerrahi s n r pozitifli i durumunda cerrah n z ikinci bir cerrahi i lem önerebilir. Lenf bezi durumu: Patoloji raporunda kaç lenf nodu ç kar ld ve kaç nda tümör izlendi i belirtilir. Hormon reseptör durumu: Baz meme tümörleri büyümek için östrojen ve progesteron denilen hormonlara ihtiyaç duyar. Bu tip tümörlerde hormonlar n ba lanmas için reseptör dedi imiz yap lar mevcuttur. Raporlarda s kl kla östrojen reseptörü ER, progesteron reseptörü PR olarak belirtilir. Tümörünüzde ER veya PR pozitif olmas size hormon tedavisi uygulanabilece ini gösterir. HER2 durumu: HER2 hücre büyümesini kontrol eden bir proteindir. Yüksek HER2 düzeylerine sahip tümörlerde anti-her2 tedavisi uygulanabilir. Grade (farkl la ma): Kanser hücreleri normal meme hücrelerine benzerli ine göre üç grupta s n fland r l r: grade 1-iyi farkl la m, grade 2-orta düzeyde farkl la m, grade 3-kötü farkl la m. Grade ne kadar 24

13 yüksek ise, tümör hücreleri normal hücrelerden o kadar farkl d r ve yay lma e ilimleri o kadar yüksektir. MEME KANSER T PLER Meme kanserinin esas kayna n meme anatomisinde bahsetti imiz memedeki süt kanallar (duktal kanser) ve süt üreten bezler (lobüler kanser) olu turur. Meme kanseri, bu kanallarda ve bezlerde bulunan normal hücrelerin genetik ifrelerinin bozulmas, kontrolsüz bir ekilde ço almalar ve çevre dokulara ve uzak organlara yay lmas sonucunda meydana gelir. A a da en s k görülen meme kanseri tiplerinden bahsedilmi tir (Resim 3). n situ duktal meme karsinomu (DCIS) Anormal hücreler süt kanallar içinde mevcuttur fakat meme duktusunun d na ç kmam t r. Baz vakalarda kansere dönü me riski mevcut oldu u için tedavi gerektirmektedir. n situ lobüler meme karsinomu (LCIS) Süt bezleri içinde anormal hücrelerin izlendi i fakat bu hücrelerin meme lobülünün d na ç kmad durumdur. Her iki memede kanser geli me riskini artt rabilir, tedavi edilmesi gereklidir. nsitu karsinomalar nsitu karsinomalar, meme kanserine e lik eden lezyonlar eklinde olabildi i gibi, tek ba na da görülebilir. Yaln zca insitu karsinoma tan n z varsa, bu meme kanseri oldu unuz anlam na gelmez. Meme kanseri riski ta d n z anlam na gelir. Doktorunuz bu riski azaltmak için gerekli önlemleri sizinle payla acakt r. nvaziv duktal meme karsinomu ( DC) Süt kanallar ndan köken al r, duktuslardan kom u yap lara yay l r. Birçok invaziv kanser (yakla k %80) bu tiptedir. nvaziv lobüler meme karsinomu ( DC) Süt üreten bezlerden köken al p kom u dokulara yay l r. nvaziv kanserlerin %10-15 ini meydana getirir. Nadir görülen meme kanseri tipleri Tübüler karsinom, medüller karsinom, kolloid karsinom, invaziv papiller karsinom, invaziv kribriform karsinom, apokrin karsinom, adenoid kistik karsinom, meme sarkomlar memenin nadir görülen di er kanser tipleridir

14 Meme kanserinin evrelerini belirlemede en s k kullan lan yöntem TNM sistemidir. TNM sistemi ve di er bilgiler birle tirilerek hastal n evresi belirlenecektir Bilginiz çin T (tümör): Tümör büyüklü ünü gösterir. N (nod-lenf bezi): Kanserin etraf ndaki lenf bezlerine yay lma derecesini gösterir. Resim 3. M (metastaz): Kanserin vücudun di er bölgelerine yay lma derecesini gösterir. MEME KANSER EVRELEMES Patoloji sonuçlar n z ile doktorunuz hastal n z n evresini belirleyecektir. Hastal n z n evresi, tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde rol oynar. Olgular n ço unda evrelendirme tümör ç kar ld ktan ve lenf bezleri incelendikten sonra yap l r. Evreleme için doktorlar n z kan tetkikleri, akci er filmi, kar n ultrasonografisi, kemik sintigrafisi, tomografi, MR, PET/BT gibi tetkikler isteyebilir. stenecek tetkikler hastal n riskine göre belirlenir. Her meme kanseri hastas na ayn tetkikler yap lmaz. Evre 0: n situ karsinom (DCIS veya LCIS)- tümör duktus veya lobüllerin ötesine yay lmam t r. Evre 1: Tümör 2 cm veya daha küçüktür, lenf bezlerine yay lmam t r. Evre 2: Tümör a a daki durumlardan herhangi birine sahiptir: Tümör 2 cm den küçüktür ve aksiller lenf bezlerine yay lm t r. Tümör 2-5 cm aras ndad r ve koltuk alt lenf bezlerine yay lmam t r. Tümör 2-5 cm aras ndad r ve koltuk alt lenf bezlerine yay lm t r

15 Memede belirgin tümör yoktur fakat koltuk alt lenf bezlerinde tümör vard r. Tümör 5 cm den büyüktür ve koltuk alt lenf bezlerine yay lmam t r. Evre 3: Tümör a a daki durumlardan herhangi birine sahiptir: Tümör çap ndan ba ms z olarak üçten fazla lenf bezine yay lm t r. Tümör 5 cm den büyüktür ve koltuk alt lenf bezlerine yay lm t r. Tümör gö üs duvar na yay lm t r, inflamatuar meme kanseri olarak tan alm t r. nflamatuar meme kanserinde meme cildindeki lenf damarlar n n tümör ile t kanmas na ba l meme i ve k zar k görünümdedir. Köprücük kemi inin alt ndaki ve üstündeki lenf bezlerine, memenin iç k sm nda yer alan mammarian lenf bezlerine yay lm t r. Evre 1-2 hastal k erken evre, evre 3 lokal ileri evre, evre 4 metastatik hastal k olarak tan mlan r. Evre 1-2 hastal kta genellikle cerrahi önce uygulan rken, evre 3 hastal kta memedeki tümörü küçültmek için önce kemoterapi ard ndan cerrahi uygulanabilir. Evre 4 hastal kta ise genellikle tedaviye sistemik tedavi olarak ba lan r. Rekürren (nüks) hastal k: Daha önce meme kanseri nedeniyle tedavisi tamamlanm ve hastal ks z izlenen bir hastada bir süre sonra hastal n tekrarlamas d r. Bu meme veya gö üs duvar nda geli ebilece i gibi vücuttaki herhangi bir organda da kar m za ç kabilir. Bunun sebebi, tedavi sonras vücutta saptanamayan kanser hücrelerinin hastal n tekrarlamas na neden olmas d r. Evre 4: Kanser vücudunuzdaki kemik, akci er, karaci er veya beyin gibi iç organlara yay lm t r

16 MEME KANSER TEDAV S NDE KEMOTERAP Kemoterapi farkl evrelerdeki hastalara farkl amaçla verilebilmektedir. 1. Adjuvan Kemoterapi: Erken evre meme kanserli hastada cerrahi sonras vücutta saptanamayan kanser hücrelerini ortadan kald rmak amaçl uygulan r. 2. Neoadjuvan Kemoterapi: Hastada cerrahi öncesi memedeki kitleyi küçültmeye yönelik uygulanan kemoterapidir, evre 3 hastalar n bir k sm nda tercih edilmektedir. 3. Metastatik hastal kta kemoterapi: Mevcut hastal ortadan kald rmak veya azaltmak amac yla verilir. Kemoterapinin yan etkileri, tedavinizin süresine ve ald n z ilaçlar n tipine ba l d r. En s k kar la abilece iniz yan etkiler unlar kapsayabilir: Yorgunluk Saç dökülmesi Bulant -kusma Anemi (kans zl k) shal/kab zl k Geçici-kal c adet düzensizlikleri, menapoz semptomlar 31 Enfeksiyonlar Nöropati (sinir ucu hassasiyeti) T rnak de i iklikleri Doktorunuz hastal n za en uygun kemoterapi seçene ini size sundu unda, lütfen olu abilecek yan etkiler hakk nda detayl bilgi al n z. Birçok basit önlem, yukar da belirtilen yan etkilerin bir k sm n hafifletebilir veya engelleyebilir. Bununla birlikte baz yan etkiler kal c da olabilir. Baz kemoterapi ilaçlar, yumurtal klarda hasara yol açarak k s rl a yol açabilir. E er ya n z 35 ve üzerinde ise erken menapoza girme riskiniz artacakt r. Bununla birlikte, adetlerinizin düzensiz olmas hamile kalamayaca n z anlam na gelmemektedir. Tedavinize ba lamadan önce mutlaka do um kontrol yöntemleri ile ilgili doktorunuzdan bilgi al n z. Kemoterapi esnas nda hamile kal r iseniz, bu bebe inizde kal c do um defektlerine neden olabilir, gebeli inizi sonland rman z gerekebilir. MEME KANSER TEDAV S NDE HEDEFE YÖNEL K AJANLAR Çe itli kanser tiplerinde tümörü direkt vurmay hedefleyen ve kemoterapi ilaçlar na göre daha az 32

17 yan etki ta yan ak ll moleküller son 10 y lda kullan ma girmi tir. Meme kanserinde u an için Anti- HER2 tedavisi tek hedefe yönelik tedavi seçene idir. Sadece HER2 pozitif hastalarda, HER2 aktivitesini bask lamak ve kanser hücrelerinin ço almas n durdurmak üzere tasarlanm t r. Kemoterapi ile ili kili saç kayb, bulant gibi yan etkiler görülmemekle birlikte kalp kas nda yorulmaya neden olmaktad r. Bu nedenle anti-her2 tedavisi kullanacak iseniz mutlaka düzenli olarak ekokardiyografi (EKO) ile kalp fonksiyonlar n z n de erlendirilmesi gerekmektedir. MEME KANSER TEDAV S NDE HORMONOTERAP Hormonal tedavi hormon reseptörü (ER/PR) pozitif meme kanserinin tekrarlama veya yeni bir bölgeye yay lma riskini azaltmak üzere kullan l r. Bu ilaçlar, tümörün östrojen ve progesteron hormonunu almas n ve kullanmas n engelleyerek etki eder. Doktorunuz kullanaca n z hormon tedavisine menapoz durumunuzu de erlendirerek karar verecektir. Çe itli hormonal tedavi seçenekleri mevcuttur: 1. Tamoksifen: Östrojen reseptörlerini bloke eder. Günde 20 mg. eklinde kullan l r. En s k yan etkileri: rahimde kal nla ma, s cak basmas, düzensiz adet kanamas, halsizlik, bulant, vajinal kuruluk ve ka nt, cilt döküntüsü, p ht la maya yatk nl kt r. Hem menapozda olan hem de menapozda olmayan hastalarda kullan labilir. 2. Aromataz inhibitörleri (Anastrazol, letrozol ve ekzemestan): Ya dokuda östrojen hormonunun olu umunu azalt r. Günde bir tablet eklinde al n r. En s k yan etkileri: S cak basmas, kas-eklem a r lar, kemik erimesi, bulant d r. Sadece menapozdaki hastalarda kullan labilir. 3. Fulvestrant: Tümördeki ER reseptörlerine ba lanarak etkisini engeller. Genellikle ayda bir kez kas içi enjeksiyon eklinde uygulan r. Sadece menapozdaki hastalarda kullan labilir. 4. LHRH analoglar (Leuprolide, Goserelin): Halen adet görmekte olan hastalarda yumurtal klar n östrojen yapmas n ve adet görülmesini engeller. Ayda bir veya üç ayda bir cilt alt enjeksiyon eklinde uygulanabilir. En s k yan etkileri: S cak basmas, ba ve eklem a r s, kilo al m d r. Hormon tedavi seçenekleri u an için ayn kemoterapideki gibi hem adjuvan tedavide, hem de metas

18 tatik hastal kta kullan labilmektedir. Adjuvan tedavide kullan m süresi genellikle 5 y l olmakla birlikte, baz hastalarda bu süre 10 y la kadar uzat labilir. Tümörünüzün özelli ine göre tedavinize direkt adjuvan hormon tedavisi eklinde ba lanabilece i gibi, baz durumlarda adjuvan kemoterapiniz tamamland ktan sonra hormon tedavisine geçilebilir. Metastatik hastal k için ise genellikle hastal k kontrol alt nda kald sürece tedaviye devam edilir. MEME KANSER TEDAV S NDE RADYOTERAP Radyasyon tedavisi cerrahiden sonra ameliyat bölgesinde kalm olabilecek kanser hücrelerinin yok edilmesi için uygulan r. Meme koruyucu cerrahi uygulanm hastalar n hemen hepsine, memenin tümünü içeren ameliyat geçirenlerde ise genellikle koltuk alt lenf bezi tutulumu olan hastalara uygulanmaktad r. Evre 1-2 hastalarda genellikle adjuvan kemoterapi tamamland ktan sonra, Evre 3 hastalarda neoadjuvan kemoterapi uyguland ysa cerrahiden sonra, hasta önce ameliyat edilip sonra adjuvan kemoterapi verildiyse kemoterapi emas tamamland ktan sonra radyoterapi uygulan r. Evre IV hastal kta ise a r y azaltmak amaçl metastaz alanlar na radyoterapi uygulanabilir. Radyoterapi a r s z bir i lemdir, fakat baz yan etkileri söz konusu olabilir. En s k görülen yan etkiler: Halsizlik, kan de erlerinde dü me, radyoterapi uygulanan alanda k zar kl k, deride hassasiyet, renk de i- ikli i izlenebilir. Bu yan etkilere yönelik Radyasyon Onkolojisi doktorunuz size önerilerde bulunacakt r. Tedavinin tamamlanmas ndan k sa süre sonra da yan etkiler ortadan kalkacakt r. Yukar da bahsedilen tedavi seçeneklerinin hangisinin size uygulanaca, tümör tipinize ve evrenize göre de i ecektir. Kemoterapi, hormonoterapi ve radyoterapi hem erken evre hem de metastatik hastal kta farkl amaçlar ile kullanabilmektedir ve tedavi süresi de hastadan hastaya de i mektedir. Doktorunuz sizi ilk de erlendirdi inde lütfen tedavi plan n z ile ilgili net bilgi al n z. KOMPLEMENTER (TAMAMLAYICI) TEDAV Komplementer tedavi, hastal n zla ili kili standart tedaviye ek olarak ek ürün ve uygulamalar n kullan l

19 mas d r. Akapunktur, diyet ürünleri, meditasyon ve yoga bunlardan birkaç d r. Komplementer tedavi kullanmay planl yorsan z lütfen öncesinde doktorunuza dan n z. Standart tedavi seçeneklerinden farkl olarak komplementer tedavi yöntemlerinin etkinli i klinik çal malarda de erlendirilmemi tir, bilimsel olarak kanseri tedavi etti ine dair net kan t mevcut de ildir. BESLENME VE F Z KSEL AKT V TE Kanser tedavisi esnas nda ve sonras nda kendinize iyi bakman z önemlidir; sa l kl beslenmeli ve mutlaka fiziksel olarak aktif kalmal s n z. deal kilonuzu koruyacak ekilde uygun kalori alman z, düzenli egzersiz yapman z (günde 30 dk h zl yürüyü gibi) kendinizi daha zinde hissetmenizi sa layaca gibi hastal n z n tekrarlama riskini de azaltacakt r. Genellikle kemoterapiler esnas nda hastalar bulant kusma ve tat de i ikli i nedeniyle yeterli beslenememektedir. Kemoterapi süreci sonras nda ise özellikle hormonoterapi kullanan kad nlarda daha belirgin olmak üzere kilo al m gerçekle ebilmektedir. Beslen- me ile ilgili her sorununuzda ve öneri almak için lütfen diyetisyeninize dan n z. MEME REKONSTRÜKS YONU Meme rekonstrüksiyonu, mastektomi sonras cerrahi ile yeni meme dokusu olu turulmas demektir. Bu içinde jel bulunan implant dedi imiz yap lar n meme alan na yerle tirilmesiyle olabildi i gibi alt kar n veya kalça bölgesinden cilt, kas ve ya dokusu içeren dokular n al narak meme dokusu olu turulmas eklinde olabilir. Mastektomi sonras baz kad nlar meme rekonstrüksiyonu, sütyen içine protez uygulanmas (omuz ask l meme protezi) veya herhangi bir ey kullanmamay tercih edebilir. Bu seçeneklerin tamam kozmetik ve fiziksel olarak kendinizi nas l rahat hissetti inizle ili kilidir. Meme rekonstrüksiyonu uygulanmas n istiyorsan z bu mastektomi ile ayn seansta veya daha sonra uygulanabilir. E er cerrahi sonras radyoterapi de alacak iseniz cerrah n z s kl kla radyoterapi tamamland ktan sonra rekonstrüksiyon ameliyat n önerecektir. Uygulanacak rekonstrüksiyon, hastal n z n durumuna, vücut eklinize, ya n za ve meme için size uygulanan cerrahinin özelliklerine göre de i ecektir

20 KL N K ÇALI MA Klinik çal malar yeni ilaçlar n kanserdeki etkinli ini de erlendirmek için planlanm ara t rmalard r. Burada amaç, hastaya standart tedaviden daha fazla fayda sa layabilecek ilaçlar n ke fidir. Hekiminiz size herhangi bir klinik çal maya kat lman z önerdi inde lütfen tedavide kullan lacak ajanlar ile ilgili bilgi alabilmek için soru sorunuz. Çal maya kat larak standart tedavi seçene i ans n z n da ayn zamanda devam edip etmedi ini ö reniniz. Bu çal malara kat lmak, hastal n zda etkin olabilecek bir ilaca daha erken ula man z sa layabilir. TAK P Tedaviniz tamamland ktan sonra doktorunuz sizi düzenli aral klar ile takip etmeye devam edecektir. Genellikle ilk y l 3 ayda bir daha sonra 5. y la kadar 6 ayda bir, ard ndan y lda bir takiplere devam edilir. Burada amaç, tedavi ile ili kili uzun dönem ve gecikmi yan etkileri gözlemlemek d nda hastal n tekrarlay p tekrarlamad n da kontrol etmektir. Doktorunuz sizden gerekli gördü ü kontrol amaçl çe itli kan veya görüntüleme tetkikleri isteyebilir. E er tamoksifen kullan yorsan z y ll k olarak jinekolojik muayenelerinizi düzenli yapt rman z gerekecektir. Aromataz inhibitörü kullan yorsan z tedavi ba lang c ve takipte kemik yo unlu unuzun ölçümü istenecektir. stisnai durumlar d nda y ll k olarak mammografi testi de size uygulanacakt r, baz durumlarda meme MR da istenebilir. Bu dönemde hastal n z n takibinde kendi kendinize meme muayenesi yapman z önem ta maktad r (Resim 4) Kendi kendinize meme muayenesinin ayda bir kez tekrarlanmas önerilir. E er adet görüyor iseniz adetinizin son günlerinde, adet görmüyor iseniz her ay benzer zamanlarda muayenenizi tekrar etmeniz uygundur. Kendi kendinize meme muayenesi esnas nda memede herhangi bir i lik, sertlik saptar iseniz mutlaka doktorunuza ba vurunuz

21 Kendi kendine meme muayenesi 1. basamak: Aynan n kar s na geçin, omuzlar n z dik ve elleriniz kalça hizas nda iken her iki memenizi k zar kl k, i lik, ciltte kal nla ma-döküntü, meme ba nda çekilme aç s ndan gözlemleyin. 2. basamak: Ard ndan her 2 kolunuzu ba n z n üzerine kald r n, her iki memenizi k zar kl k, i lik, ciltte kal nla ma-döküntü, meme ba nda çekilme aç s ndan gözlemleyin. 3. basamak: Ayna kar s nda meme ba ndan herhangi bir ak nt gelip gelmedi ini kontrol edin. 4. basamak: S rtüstü yat n. Sa kolunuzu ba n z n üzerine kald r n, sol elinizin parmak uçlar yla dairesel hareketlerle sa memenizi muayene edin. Tüm memeyi inceleyecek ekilde bir yöntem geli tirin. Bu meme ba ndan ba layarak dairesel hareketlerle memenin en d k sm na kadar muayene etmek eklinde olabilir. Ard ndan ayn muayeneyi sol memeniz için uygulay n. 5. basamak: Oturur ya da ayakta pozisyonda 4. basamaktaki muayeneyi tekrarlay n. Birçok kad n du al rken kendi kendine meme muayenesi yapmay tercih etmektedir. Resim

22 MEME KANSER NDE DO RU B L NEN YANLI LAR 1- Meme kanseri sadece ailesinde meme kanseri olanlarda görülür. Bu yanl bir saptamad r. Meme kanseri %75 inde aile öyküsü yoktur. 2- Ailemde meme kanseri var. Kesin ben de olaca m. Bu yanl bir saptamad r. Her ne kadar risk daha fazla ise de ailede meme kanseri öyküsü olmas bir ki inin kesin meme kanseri olaca n göstermez. Ama o ki inin düzenli kontrole gitmesi gerekti ini gösterir. 3- Erken ya ta do um yapt m, bebe imi emzirdim, ben de meme kanseri olmaz. Her ne kadar bu özellikler meme kanseri riskini azaltsa da tamamen ortadan kald rmaz. O nedenle kendi kendine meme muayenesi ve 40 ya ndan sonra düzenli mammografi çektirmek gereklidir. 4- Meme kanseri gençlerde görülmez. Bu kesinlikle yanl t r. Oran daha az olsa da meme kanseri her geçen gün daha fazla say da genç kad nda te his edilmektedir. Bu nedenle her kad n n kendi kendine meme muayenesi yapmas n bilmesi ve memede herhangi bir anormallikte hemen doktora ba vurmas gerekmektedir. 5- Meme kanseri günler içinde ortaya ç kar. Bu da yanl bir saptamad r. Meme kanseri saptan- 43 d zaman en az 3 ile 5 y l, hatta daha fazla bir süre önce ba lam t r. 6- Meme kanseri a r verir. Bu da do ru bilinen bir yanl t r. Meme kanserinin neden oldu u kitlelerin ço u a r s zd r. 7- Meme kanseri bula c d r. Bu kesinlikle yanl t r. Kanser ba ka bir insana geçirilemez. 8- S k mammografi çektirmek meme kanserine neden olur. Doktorlar n z n önerdi i ekilde mamografi çektirmek meme kanserine neden olmaz. Aksine erken te hisi sa layarak hayat n z kurtarabilir. 9- Mammografi 40 ya ndan önce çekilmez. E er ki inin ikayeti yoksa tarama mammografisini 40 ya n alt nda yap lmaz. Ancak ki inin ailesinde risk varsa, meme ba ndan ak nt geliyorsa, memede kitle gibi bulgular varsa erken ya ta da olsa mammografi yap labilir. 10- Her 6 ayda bir meme ultrasonografisi yapt r yoruz. Mammografiye gerek yok, mammografi nlar kanser yapar. Meme kanserinin erken te hisinde en önemli yöntem mammografidir, di er yöntemler mammografinin ancak yard mc s olabilirler. 44

23 11- Meme kanseri tek tiptir, ya l larda daha yava seyreder. Herkesin kanseri kendisine özeldir, kendisine aittir. Ya l larda yava seyretti i do ru de ildir, yava seyreden türleri de vard r, h zl seyreden türleri de. 12- Kansere b çak de memelidir. Bu do ru bilinen en kötü yanl lardand r. Kanserlerin, özellikle meme kanserinin cerrahi olarak vücuttan ç kar lmas en temel tedavi eklidir. 13- Meme kanseri varsa memenin tümü al n r. Son cerrahi tekniklerle ço unlukla memenin tamam n n al nmas na gerek yoktur. 14- Meme kanseri tedavisini tamamlam kad nlar hamile kalmamal d r. Bu da yanl t r. Hamileli in meme kanserinin tekrarlamas üzerine belirgin bir etkisi oldu u gösterilmemi tir. Ancak hamilelik planlan yorsa mutlaka doktora dan larak planlanmal d r. ren hastalar n ba kas na zarar yoktur. Ancak tuvalet temizli ine dikkat edilmelidir. 17- Kemoterapi sonras nda ç kan saçlar boyatmak kanserin nüks etmesine yol açar. Bu alanda çok bilimsel ara t rma yap lm t r. Ancak saç boyatman n nüksü art rd na ili kin bir bulguya rastlanmam t r. Sa l kl Günler Dile iyle 15- Meme kanseri nedeniyle radyoterapi ( n tedavisi) görenler ba kalar na yakla mamal d r. Bu da do ru bir saptama de ildir. I n tedavisi görmenin di er insanlara bir zarar yoktur. 16- Meme kanseri nedeniyle kemoterapi görenler ba kalar na yakla mamal d r. Kemoterapi gö

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ NEDİR? Meme süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşan

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

This information on (4) Breast cancer and genetics is in Turkish Göğüs kanseri ve genetiği (İngilizce'si Breast cancer and genetics)

This information on (4) Breast cancer and genetics is in Turkish Göğüs kanseri ve genetiği (İngilizce'si Breast cancer and genetics) Kanser ve genler This information on (4) Breast cancer and genetics is in Turkish Göğüs kanseri ve genetiği (İngilizce'si Breast cancer and genetics) Vücudumuz milyonlarca hücreden (cells) meydana gelir.

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. - Yardımcı maddeler: Poli(laktik-ko-glikolik asit) 1:1

KULLANMA TALİMATI. - Yardımcı maddeler: Poli(laktik-ko-glikolik asit) 1:1 KULLANMA TALİMATI Lectrum 3,6 mg İmplant Deri altına uygulanır. Steril, apirojen - Etkin madde: 3.78 mg leuprorelin asetat - Yardımcı maddeler: Poli(laktik-ko-glikolik asit) 1:1 Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme Kanseri Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme anatomisi MEME KANSERİ SIKLIĞI İstatistiklere göre her 8 kadından birinde hayatının herhangi bir döneminde meme kanseri gelişmektedir. MEME KANSERİ SIKLIĞI Meme

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LUCENTIS 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Göz içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonun 0,3 ml si 3 mg ranibizumab içerir. Yardımcı maddeler: Alfa,alfa-trehaloz dihidrat,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ Serviks (rahim ağzı) kanseri nedir? Serviks kanseri gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Serviks kanseri önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Kimler ve Ne Sıklıkta

Detaylı

Meme Kanseri Nedir? Kimler Risk Altındadır?

Meme Kanseri Nedir? Kimler Risk Altındadır? Meme Kanseri Nedir? Özellikle son yıllarda kadınlarda görülme oranı artan kanserlerin başında geliyor. Etkin tarama programlarıyla erken tanı sağlandığında ölümlerde ciddi oranda azalmanın olduğu meme

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu Kolonoskopi Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi Kolonoskopi için randevu Tarih:... Saat:... Randevu için geldiğinizi... bölümüne bildirin. Kan sulandırıcı ilaçlar Çıkma/durma tarihi:... Sizi tedavi eden

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI Lectrum 5,0 mg İmplant Deri altına uygulanır. Steril, apirojen - Etkin madde: 5.25 mg leuprorelin asetat - Yardımcı maddeler: Polilaktik asit Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl?

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Dr. Cengiz Erol İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Meme Kanseri Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülen

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

MEME KANSERİ HASTALARI İÇİN EL KİTABI

MEME KANSERİ HASTALARI İÇİN EL KİTABI MEME KANSERİ HASTALARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. F. Rüçhan USLU Uzm. Dr. Burcu ÇAKAR Yük. Hem. Yasemin GÜZEL Bornova - İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK KİTAPLARI SAĞLIK SERİSİ 59 Meme Kanseri Hastaları

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:..

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:.. İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ Hastanın Adı, Soyadı:.... Doğum tarihi: Protokol No:..... Baba adı: Ana adı:.. Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Hastanıza yapılan endoskopik

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI PRENT Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Asebutolol Yardımcı maddeler: Selüloz, mısır nişastası, povidon 25, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol, kuru nane esansı,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

STAPEDEKTOMİ/STAPEDOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

STAPEDEKTOMİ/STAPEDOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU STAPEDEKTOMİ/STAPEDOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size yapılacak

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür.

MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. MEME KANSERİ { Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. Meme Kanserinde Erken Tanı İçin Ne Yapılmalı? 20 yaşından sonra tüm kadınlar ayda bir kez memenin yumuşak olduğu

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LOCODERM %0.1 merhem Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g merhem 1 mg hidrokortizon-17-butirat içerir. Yardımcı maddeler: Plastibaz. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisine Bağlı Lenfödem

Meme Kanseri Cerrahisine Bağlı Lenfödem Meme Kanseri Cerrahisine Bağlı Lenfödem Editör: Doç. Dr. Sibel Eyigör Yazarlar: Doç. Dr. Sibel Eyigör Prof. Dr. Rüçhan Uslu Bornova - İZMİR /2011 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Kitapları Sağlık Serisi

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU MASTOİDEKTOMİ-TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size yapılacak

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ORGAMETRİL 5 mg tablet Ağızdan kullanılır. Etkin madde: 5 mg linestrenol içerir. Yardımcı maddeler: dl-alfa-tokoferol, mısır nişastası, gliserin, magnezyum stearat, talk, laktoz. Bu ilacı

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

MEME KANSERİ. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

MEME KANSERİ. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi MEME KANSERİ Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Anatomisi Göğüs ön duvarı üzerinde, medialde sternum ön kenarı,lateralde ön aksiller çizgi ile yukarda 2. aşağıda 6. kotlar arasında bulunur. Meme,birbirinden

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı