KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler. Giriş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler. Giriş"

Transkript

1 r ~- A. O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler Selahattin Batu * Emin Arıtürk * * Mehmet Örkiz*** Giriş Son senelerde gittikçe gelişen yünlü sanayimızın ince yapağı ihtiyacı yıldan yıla artmaktadır. Memleketin kumaş yapımına elverişli yapağı ya olan isteği ve bu yönde dış mcmlcketlere giden dövizin tasarrufu gayesi ile bunun mutlaka yurt içinde temini zarureti anlaşılmıştır. Bu 'ihtiyaç ilk defa 1841 yılında Osmanlı devleti zamanında hissedilmiştir. Cumhuriyetten sonra 1934 senesinde Almanya'dan et-yapağı merinos koyunları ithal edilmiş Karacabey Harasında saf yctiştirilmeğe ve kıvırcık koyunlarımızia melezienrneğe başlanmıştır. Bu melezler 4 ncü kuşaktan sonra bütiin kendine has özelliklerini yavrularına geçiren ct randum<ı11l bakımından' kıvırcıktan üstün, kıvırcığa yakın süt veren, yemden istifade kabiliyeti yüksek, mahrumiyet ve hastalıklara dayanıklı bir tip meydana gelıniştir. Türk merinoslı adı verilen bu koyun tipi günden güne yetiştiricilere intikal ederek yayılmağa başlamıştır. Araştırma, Karacabey Harasında yetiştirilmektc olan bu koyunların yapağı verimlerini,bazı ünemli beden ölçülerini, canlı ağırlık, doğum ağırlığı ve döl verimlerini tesbit etmek amacı ilc ele alınmıştır. Araştırmamızda müşahede edilen, canlı ağırlık ölçülerindeki gerilemeyi önemli bir nokta olarak belirtmek isteriz. Daha önceden Hara koyunculuk şu besinde çalışan yetkililerin ifadelerine göre, bu durum, 2 yaşından yukarı merinos koyunlarının yetiştirilrnek te olduğu Çatalçeşmc \T Gerdeme meralarının zayıf oluşundan ileri gelmektedir. Kanaatnmza göre, canlı ağırlıktaki. bu gerilernede * A.C. Veteriner 'Fakülıesi Zooıekn; Kürsüsü Profesiirü, Ankara -Türkiye. *. A.O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü l'rofcsörü, Ankara.Türkiy(~...* Aynı Kürsücle Uzman Adayı Vet. Hek.

2 230 Selahattin Balu - Emin Antürk - Mehmet Örkiz daha başka faktörlerinde rol oynıyacağı tabii olduğundan, bu hususun Rara ilgilileri tarafından üzerinde durularak gerçeğin ortaya konulmasında bu sürünün akibeti bakımından fayda mü lah aza etmekteyiz. Az sayıya dayanarak ortaya çıkan bu durumun Haradaki adı geçen mevcut sürülerde olup olmadığını ortaya koymak için geniş çapta bir araştırma plan ve projesinin ele alınıp konunun üzerinde önemle durulmasını belirtmek isteriz. Zira bu husus, Hara koyunculuğunun üzerinde karar verme bakımından faydalı olabileceği gibi yetiştiricilik yönünden de eksikliklerin tesbiti, gelecek için alınması gereken tedbirlerde hatayı azaltacağından bu noktaya ne kadar önem verilirse o kadar faydalı olacağı kanısındayız. Türk merinos koyunları üzerinde birçok araştırıcılar çeşitli yönlerden incelemelerde bulunmuşlardır. Terril ve Hazel 13 tarafından koyun verimleri üzerinde yapılan bir araştırmada, yapağı veriminde genler tarafından determine ve realize edilen kısmın % 3, benler tarafından determine ve fakat çevre şartları tarafından realize edilen kısmın % 7 ini teşkil ettiğini tesbit etmişlerdir. Bulçum, H. 7 Karacabey Harası saf kan ve yarım kan merinoslarında yapağı inceliği ve mukavemetine ait araştırmasmda, yarımkanlarda yapağoıda elyaf inceliğini 22,6 mikron olarak bildirmiştir. Üstünel, D. ve Kutsal A. 14 Karacabey Harası koyunculuğunda yapağı verimi, üzerine yaptıkları araştırmada, jenerasyon ve yaş durumu nazarı itibare alınmadan ortalama yapağı verimini 2,9 ::t o, i 3 kg. olarak bulmuşlardır. Kutsal A. ve Bilgin S. LO Bandırma Merinos Çiftliğinde yetiştirilen yarımkan merinoslarda yapağı verimi, canlı ağırlık ve kuzuların inkişafı üzerine yaptıkları araştırmada, yaş durumu nazarı itibare alınmadan ortalama yapağı verimini: 3,026 Kğ. Dişi koyunlarda doğum ağırlığını: 4,2 ::t 0,09 Kğ, olarak tesbit etmişlerdir. Şahinkaya R. li Türkiye'nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale saf ve muhtelif kan dereceli merinos X kıvırcık melezierinde vücut ölçüleri ve yapağı özelliklerine ait araştırmasında Beden uzunluğunu 71,79 :l:: 0,52 Cm. Cidago yüksekliğini 68,37 ::t 0,52 Cm. Göğüs çevresini 95, i 6 ::t i,55 Cm. olarak bulmuş, ayrıca canlı ağırlığı 50,46 ::t 0,32 Kğ. Kirli gömlek ağırlığını 2,749 Kğ., Yapağı ineeliğini 22,7 ::t 0,354 Mikron olarak bildirmiştir. Batu S..1 Koyunculuğun Esasları adlı eserinde, Türk merinos koyunlarının kuzu doğum ağırlığı 2,5-3,5 Kğ.arasında ikizlilik nisbetinin % 2-3 a kadar çıkabileceğini belirtmiştir.

3 Karacabey Harası türk Mcrınos Koyunlarında İncelemeler 2:\i Batu S. ve arkada~ları 6 Bandırma.Merinos Çiftliği ndeki koyunlar üzerinde yaptıkları araştırmada: İkizlilik nisbetini 1960 da % 8, de % 1'2,1 Ig6'2'de % 19, te % 1'2,6 olarak, Gebelik nisbetini (I '2) % 84,4 kirli yapağı verimini yılları vasatisi olarak '2959,4 gram, yılları canlı ağırlık ortalamasının 47, i 8 Kğ. olduğunu ancak bu yıllarda meraların çok kötü ve verilen yemlerin yetersiz olduğunu zikretmektedirler. Materyal ve Metot Bu araştırmanın materyalini, Karacabey Harasında yetiştirilen Türk merinos koyunları teşkil etmiştir. Araştırma Harada ki bu koyun sürülerinden ihtimali örnekleme esaslarına göre çekilen örnekler üzerinde; yapağı verimleri, canlı ağırlık, önemli beden ölçükri bioistatistik metotlarla işlenmiştir. Döl verimi mevcut bütün koyunlar üzerinden nisbet tayini suretiyle yapılmıştır. Yapağı verimleri, doğum ağırlıkları ve döl verimine ait materyal hara kayıtlarından çıkarılmıştır. Yapağı vasıfları; bu koyunlara ait omuz, kaburga, but yapağı numunelerinin Bursa Veteriner Bölge Yapağı Laboratuvarında senelerinde yıllık lüle uzunlukları ve elyaf kuturlarına ait analiz neticelerinden istifade edilerek bulunmuştur. Yapağı verimleri, teden ölçüleri ve ağırlıkların tesbitinde kullanılan variyantlar azdır. Sebebi: Aynı çevre şartlarında yeti~tirilen mevcut Rambouillet koyunları ile bunların çeşitli yönlerden mukayesesini yapabilmek için Rambouillet koyunların ya~, cins ve mevcuduna göre Türk merinos koyun sürüsünden örnekler yapmak suretiyle varyant ~eçimi rr.ecburiyetinden ileri gelmiştir. i. rapa,~ı. verımı: Sonuç ve Tartışma Türk merinos koyunlarında i 960- i 965 yıllarına ait kirliyapağı verımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:. TTablo: 1. Karacabey Harası Türk Merinos Koyunlarında Yıllık Yapagı Verİmi. (i960- i965) 0/ Yıllar n x: :i:: Sx :i:: S /0 V :\'1iıı. Mak 'IC, 'il c, PO ,-, 19.2.'i 3.'i C ı " i ! 2.60 'i.10 VASATİ 3.35 O.OB

4 232 Selahattin Balıı - Emiıı Arıtürk - Mehmet Örkiz Bu tabloda i 960- i 963 yılı \'erimleri sıra ile 3,4,5,6 ya~lı koyunların i 964 ve i 965 yılı verimleri ise 2 ve 3 ya~lı koyunların yıllık yapağı verimlerine tekabül etmektedir. Seneler arası verim ortalamalarındaki farklılıklar seneden seneye iklim şartlarının değişik olu~u ve yaş farkından ileri gelmiştir. :Meraların iyi gelişemediği dçılayısiyle koyunların yeteri kadar meralandırılamadıklarıı 964 yılı yapağı veriminde hayvanların genç olmasından bir artma beklenirken aksine az nisbette bir dü~me görülmüştür. Meraların zayıflığı dolayısiyle, koyunlara harada her nekadar kesif yem verilmişse.de bu, mera kadar yapağı verimine tesir etmemektcdir. (I o) Terı'il ve Hazel (I 3) in bildirdikıcı'ine göre yapağı veriminde, genler tarafından determine ve realize edilen kısmın % 30, genler tarafından determine ve fakat çevre ~artları tarafından realize edilen kısmın % 7 ini te~kil ettiği bildirilmektedir. İşte çevre şartlarının bu büyük etkisi dolayısiyledir ki i 935 ten beri sürüde yapılan seleksiyonun tesiri yapağı veriminde ileri derecede kendini gösterememiştir. Bu durum Türk merinos koyunlarında yapağı miktarını artırmak için seleksiyondan ziyade çevre şartları bilhassa meraların islahı üzerinde önemle durulmasını gerektirmektedir. i No. lu tablonun tetkikinde görüldüğü gibi kaçınılmaz hata ortalamaları oldukça küçük bulunmuş ::t 4 S;Zsınırları dı~ında varyanta rastlanmamı~tlr. Bulunan yıllık ortalamaların % i ve % 5 lik güven ölçüleri (t) tablosuna göre biometrik olarak çok önemli bulunmuştur. Türk merinos koyunlarında vasati yapağı verimi, Kutsal A. ve Bilgin S. LO ye göre 3,026 ::!:: 0,7 kg. olarak Üstünel D. ve Kutsal A. 14 ya göre 2,9 ::Lo, i 3 kg. olarak, Şahinkaya R.ye ii göre 2,749 Kğ. olarak bildirilmiştir. Batu S. ve arkada~ları i 963 yılları kirli yapağı verim ortalamasını 2,959 Kğ. bulmuşlar ancak 1954, i 955, i 956 senelerinde meraların çok zayıf olmasından bu yıllara ait verimlerin çok dü~ük olduğunu zikretmişlerdir. Bu üç yıl hariç tutulursa 'yılları kirli yapağı verim ortalaması: 3,264 Kğ. bulunmaktadır.. Bu araştırmada yıllık Kirli yapağı verim ortalaması: 3,35 i 0,09 Kğ. olarak tesbit edilmiştir. Bu hususta Batu S. ve arkada~ları 6 ile Kutsal A. ve Bilgin S. ıo nin hulguları arasında önemli bir fark tesbit edilememiştir. Ancak Şahinkaya R. ıı nin ortaya koyduğu miktar bu araştırmada tesbit edilenden düşük bulunmuştur. 2. rapağı inceliği ve lüle uzunluğu Türk merinos koyunu yapağı vasıflarının tesbitinde, Bursa Veterincı' Bölge Yapağı LaboratU\'arı kayıtlarından istifade edilmiş-

5 Karacabey Hara" Türk :Ileriııos Koyunlarında İncelemeler 233 tir. Burada i 964- i 965 yıllarına ait numuneler üzerinde clyaf kutru ve yıllık lüle uzunluğu analizleri yapilmış olduğundan araştırmada bu iki vasıf için tesbit edilen veriler bioistatistik metotlarla işlenerek ortalama değerler 2 ~o. i u tabloda gösterilmiştir. Tablo: 2. Karacabey Lüle Yıllar 1964 VASATİ Harası Türk Merinos Koyunlarında Yıllık Uzunluğu ve Elyaf Kutru ( ) i Ölçüler Yıllık Lüle i Elyaf Kutru \ Uzunluğu (Cm.) (Mikron) n X S:X n X S:X x + S:X o.31 i Tablonun tetkikinde, hcl' iki yıla ait elyaf kuturlarınd<i bir değişiklik olmamıştır. i 964 yılı vasatisi 23.8 :!::: 0.3 i 5 mikron, 1965 yılı vasatisi 23.6 i o.307 mikrondur. i 964 yılı meraların zayıf oluşu yıllık lüle uzunluklarındaönemli derecede etki etmiştir. Bu yıla ait yıllık lüle uzunluğu vasatisi 6.9 :!::: O. i 25 Cm. i 965 senesinde 7.9 :t O. i 45 Cm. olarak bulunmuştur. Bu hususta, Batu S. ve Özcan K. 5 Türk İnerinoslarında elyaf kutrunu :!::: mikron, Bulçum H mikron ve Şahinkaya R :t mikron olarak bildirmektedirler. Bu araştırmada Türk merinos koyun yapağılarında elyaf kutru her iki sene vasatisi olarak :!::: o.31 i mikron bulunmuştur. Yukarıdaki araştırmacıların bulguları ile bu araştırmada bulunan cüz'i farkın e1yaf kutru tayininde tatbik edilen analiz metotları ayrılığından ileri geldiği kanısındayız. Türk merinos koyun yapağılarında lüle uzunluğuna ait bir çalışmaya rastlıyamadığımız için mukayese etmek imkanını bulamadık. 3. Türk merinos koyunlarında beden ölçüleri ve canlı ağırlık Bu koyunların önemli bazı beden ölçülerini tetkik edebilmek amacı ilc 1965 aralık ayında Karacabey Harasında yukarıda bahsedilen şartlara uyularak, ihtimali örneklerneye göre seçilmiş örnekler esas alınmıştır. Ölçülerin alındığı anda koyunlar üzerinde takriben 8 aylık yapağı mevcuttu Bu durum için ayrıca düzeltme emsali he-

6 L_ 234 Selahattin Batu - Emin Arıl ürk - :\Ielııııet Örkiz saplanmamış bulunan rakamhır olduğu gibi işlenmiştir. Türk merinos koyunlarında bioistatistik metodlarla bulunan beden ölçüleri, canlı ağırlık ve doğum ağırlıkları 3 No. lu tabloda gösterilmiştir. Tablo: :i. Karacabey Harası Türk Yierinos Koyunlarında Bazı Beden Ölçüleri ile Canlı Ağırlık ve Doğum Ağırlıkları. i Yaşında i 2 Yaşında i 3 ve daha Yaşlı Ölçüler i n X :l: Sx i n ix :l: Sx i n X :l: SX Beden uzunluğu i :l: :l: :l: 0.4 Cidago yüksekliği :l: :l: :l: 0.4 Göğüs çevresi :l: i 10.3 :l: :l: 0.8 Ön incik çevresi 13 S.8 :l: :l: :l: O.i i Canlı ağırlık :l: 0.7. ı2 Si.0 :l: ı :l: 0.2 Doğum ağırlığı :l: :l: :l: 0.1 Not: Ağırlıklar kg. Diğer ölçüler cm. birimindendir. 3. No. lu tabloda görüldüğü gibi i ve 2 yaşında dişilerle 3 ve daha yukarı yaşlı anaç koyunlarda, beden ölçüleri ile canlı ağırlık ve doğum ağırlıkları ayrı ayrı bioistatistik metodlarla işlenmiş olup aralarındaki farklar gelişim durumlarını göstermektedir. Ancak anaç koyun olarak kabul ettiğimiz 3 ve daha yukarı yaşlı koyunların beden uzunluğu ve cidago yüksekliği 2 yaşlıların hemen hemen ayni olmasına rağmen göğüs çevresinde 2 Cmlik bir azalma görülmektedir. Keza canlı ağırlıkta 5 Kğ, lık bir cksilme tesbit edilmiştir. Bu husus bakım ve beslenme ile ilgili olduğu kanaatını kuvvetlendirmektedir. Zira adı geçen harada bu koyunlar diğer mevkilere nazaran mer'asının zayıf olduğu bildirilen Çatalçeşme ve Gerdeme mevkilerinde bulunmaktadır. Ana<; koyunlardaki bu gerileme ilk nazarda dahi göze çarpmaktadır. Türk merinos koyunlarında beden ölçüleri hakkında (yetişkinlerde) Şahinkaya R. ıı ı:ıin verdiği ölçüler: Beden uzunluğu: ::t o.52 Cm. Cidago yüksekliği: ::to.52 Cm. Göğüs çevresi: ::t i.55 Cm. dir. Bu araştırmada anaç koyunlarda beden uzun luğu: 73.3 ::t 0.4 Cm. Cidago yüksekliği: 69.2 ::t 0.4 Cm. Güğüs çevresi: i 0.8 Cm. olarak bulunmuştur. Aradaki eüz'i farklılık yukarıda da işaret edildiği gibi ölçülerin yapağı lı olarak alındığından ileri gelmiştir. Yani bu hususta bulunan netieeler adı geçen araştırıcının bulgularına tamamen uygun çıkmıştır. Ayni araştırıcı canlı ağırlık ortalamasını 5.4 ::t.32 olarak bildirmiştir. Burada 46.7 ::t 0.2 Kğ. olarak bulduk.

7 Karacabey Hara.ı Türk ~erinos Koyunlarıııda İneelemeler 235 Batu S.ve arkadaşları 6 Bandırma merinos Çiftliğinde yetiştirilen Türk merinos koyunlarında eanlı ağırlık ortalamasının 47. i 8 Kğ. oldugunu bildirmişlerdir. Bu netice bu araştırmada tesbit edilen miktara çok yakındır. 4. Döl verimi Türk merinos koyunlarında i 960- i 966 yılları arası 6 yıllık döl verimi nisbetleri ve bu 6 yıla ait vasatiler4. No. lu tabloda gösterilmiştir. Tablo: 4. Karacabey Harası Türk Merinos koyunlarında döl verimi ve cinsiyet oranı i964-..{j5i vasati Koç altı koyun \ Gebe kalan koyun ~/~ Kısır kalan koyun % Doğuran koyun% \ Tek doğum % \ İkiz doğum % IO Kuzu telefatı % \.9 \ Cinsiyet oram Erkek kuzu % Dişi kuzu %.'l\.i i Tablonun tetkikinde, bu koyunlarda gebe kalma oranı senelerc göre % arasında değişmekte olup vasati % 92.7 olarak tesbit edilmiştir. Keza doğuran koyun nisbeti senelere göre % i.4 arasında olup vasati % 86. i olarak kısırlık nisbeti vasatisi % 7.3 olarak bulunmuştur. İkiz doğum nisbetinin her nekadar iyi' bir bakım ve besleme ile % a çıkabi.leccği Batu S. (3) tarafından bildirilmekte ise de, bu araştirmada ikiz doğum nisbeti yıllara göre değişiklik göstermekle beraber vasati olarak % 8.3 bulunmuştur. Gene 6 yıllık ortalamada doğan kuzuların % 48 nin erkek % 52 sinin dişi olduğu yani Türk Merinos koyunları kuzulalamalarında yaklaşık olarak 100 erkek kuzuya mukabil 108 dişi kuzu elde edildiği tesbit edilmiştir. Ayni materyalde kuzu telafatı nisbeti ortalama % 2.7 olarak hesaplanmıştır. Batu S. ve arkadaşları 6 Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftliğindeki koyunlar üzerinde yapmış oldukları araştırmada ikizlilik nisbetini 1960 ta % 8.0, 1961 de % 12'.1, 1962 de % te % 12.6 olarak, i 962 yılları arasında gebelik nisbetini % 84.4 olarak bildirmişlerdir. Bu araştırmada, Karacabey Harası

8 236 Selahattin Ilat 11 - Emin Arıt ürk - Mehmet Ürkiz Türk merinos koyunlarında vasati ikizlilik nisbeti biraz dü~ük (% 8.3) olarak, gebelik nisbeti vasatisi ise biraz yüksek (%) 92.7) olarak bulunmu~tur.. 4. No. lu tabloda görülen döl verimine ait nisbetler, senelere göre iklim deği~ikliklerine rağmen yapağı verimindeki homojenite; Türk merinos koyunlarının sağlam konstitüsyonlu, mahrumiyet- 'leı e dayanıklı, yemden azami istifade sağlıyan bir koyun tipi olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, 3 ve daha yukarı ya~lı koyunlarda bilhassa canlı ağırlık ölçülerinde görülen azalma, bunların bakım ve beslenmelerine biraz daha dikkat gösterilmesi lüzumunu ortaya çıkarmakta ise de, daha ba~ka faktörlerinde bu hususta rol oynıyacağı dü~ünülebilir. Bu ara~tırmada, canlı ağırlığın fenotip durumu ele alınmı~ cinsiyet, ya~, doğum ve yeti~tirme ~ekiııcrinin canlı ağırlık üzerine etki payları hesaplanmamı~tır. Ayrıca çalı~an materyal üzerinde ya~ gurublarındaki fertlerin kaçıncı jenerasyon mahsulü oldukları tesbit edilmemi~tir. Bu itibarla görülen farklılıkların yaş gurublarındaki variyantların çqitli jenerasyonda olmalarından da ileri gelebileceği zannedilmektedir. Hara koyunculuğu ve Türk merinosu yetiştiriciliği yönünden, bu hususta geni~ çapta bir araştırma yapılarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasının memleket koyunculuğu bakımından çok ehemmiyetli olduğu kanısındayız. Öze t Bu çalı~mada, Karacabey Harası Türk merinos sürüsünde yapağı verimi, bazı yapağı özellikleri, canlı ağırlık, beden ölçüleri ve döl verimine ait hususların tesbit edilmesi amacı güdülmüştür. Yaş durumları nazarı itibare alınmadan vasati kirli gömlek ağırlığı 3.35 _ ~L 0.08 Kğ. Elyaf kutru: ::!: 0.3 ı ı. mikron, yıllık lük uzunluğu: 7.4 ::!: 0.ı35 Cm., Canlı ağırlık (ya~lara göre) 46.7 ::!: ::t o. 7 Kğ. arasında, doğum ağırlığı: 4. ı ::!: o. ı :+- o. ı Kğ. olarak tesbit edilmi~tir. Beden ölçüleri ve döl verimi durumları 3 ve 4 No. lu tablolarda gösterilmi~tir. Summary Studies on Wool Production, Fertility and Some Body Measurements of Turkish Merino Sheep Raised in Karacabey State Farm This study was made to obtain information on some characteristics of Merinos at Karacabey state farm.

9 Karacabey HamSl Türk \Ierİııo, Koyunlarıııoa İııcclcmcler 237 Average valucs at differant age s were: 3.35 ::!: 0.08 Kğ. for grcas [[eece weigbt, :.t 0.3 i i micron for fiber diameter, 7.4 ::!: O. i 35 Cm. {or staple lcnght, 46.7 ::!: : ::t 0.7 Kğ. for body weigbt, and 4. i ::t: ::t o. i Kğ. for birtlı vvcight. Eody measurcments and fertility traits are tabulated (Tablc: 3 and 4.) Literatür i - Akıncı, İ.; Batu, S. (I 940) : Türk0,ede Merinoscııluk. Ulus Basımevi Ankara. 2 - Baker, E. T. (I 952): Management mıd Feeding of Sheep. O. J. Publishing com. ine. New York. 3 - Batu, S. (I 962): Koyunculuğun Esaslaıı. V ct. Fak. Yayınları No. 136, Üniversite :\1atbaasl, Ankara Batu, S., Arıtürk, E. ve Kutsal, A. (I 962): Eııcil Hayvanlarda lstatistik Variya.l)!on. Vet. Fak. Yayınları :\0. i 38, Güven Matbaası, Ankara. j -- Batu, S., Özcan, K. (1962): Akkaraman, Dağlıç, Kıvırcık ve Türkiyede Yetiştirilen Merinos MelezIerinde Yapağı Follikül Sayıları ve E~yaf Çapları Üzerinde Araştırmalar. Lahtban Zoo. A. Enst. Yayınları No. 10 Ankara. 6 - Batu, S., Arıtürk, E., Özcan, H. ve Ertuğrul, N. (I 964) : Bandırma Merinos retiştirme Çıftliği Ko)'unlarında Görülen Verim Azalmaları Üzerinde Araştırma. V ct. fak. Yayınları No. 3-4, Üniversite Mabaası, Ankara. 7 - Bulçunı, H. (1947): Karacabey Harası Sajkan ve Türk Merinoslarında rapa.~ı lnceli,ği ve Mukavemetine Ait Araştırma. Türk Vet. Hek. D. S: i 3, Ankara Düzgüneş, O. (1952): İstatistik Metotlar. Ziraat Fak. Yay., Üniversite Matbası Ankara. 9 - Kanınııade, W. G. (19:):'»: Sheep Sience. Lippincotl comp. New York. i o - Kutsal, A., Bilgin, S. (ı 956): Yanmkan Aferinoslarda Yapağı Verimi, Canlı A,ğır/ık ve Kuzuların lnkişafı Ü;::.erindeAraştırmalar. Vet. Fak. Yayınları No. 3-4-, Üniversite Basımevi, Ankara.- i i - Şahinkaya, R. (I 957): Türkiye' nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale Saf ve Muhtel~l Kan Dereceli Merinos x Kıvırcık MelezIerinde Vücut Ölçüleri ve Yapağı Özellikleri. Ziraat Fak. Yayın No Üniversite Matbaası, Ankara.

10 2311 Selahattin Batıı - Emin Arıtürk - Mehmet Örkiz 12 - Terril, C. E.,. Stoehr, J. (1942): The Importance of Body Weight in Selection of Range Ewes. U.S. Deper. of agr. Idaho Terril, C. E.., Hazel, L. N. (1945): Heritability of Weaning Weiglzt and Sable Lenght in Range Rambouillet Lambs. U.S. Depar. of agr. Idaho Üstünel, D., Kutsal, A. (1955) : Karaca!5ey Harası Koyunculuğunun rapağı Verimi Bakımından Biometrik Incelemesi. Yet. Fak. D. Sayı: 100- ıo I, Ankara. razı "Dergi razı Kuruluna" günü gemiştir. l

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com Akın Pala, akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 1 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 2 3 Kaç tür koyun var, verimlerine göre Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar 4 Kaç tür koyun var, anatomi Yurdumuzda

Detaylı

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Sakız Koyunu Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN SAKIZ Türkiye ve Yunanistan ın ortak ırkıdır Adını, İzmir in Çeşme ilçesine komşu olan Yunanistan

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Karayaka Erkek Toklularının Yapağı Verim Özellikleri

Karayaka Erkek Toklularının Yapağı Verim Özellikleri Hayvansal Üretim 39-40: 24-29 (1999) Karayaka Erkek Toklularının Yapağı Verim Özellikleri Mehmet Koyuncu Serdar Duru Erdoğan Tuncel Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bursa Özet: Bu

Detaylı

KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ Fj KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ. The fertility of Kıvırcık and Sakız x Kıvırcık crossbred

KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ Fj KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ. The fertility of Kıvırcık and Sakız x Kıvırcık crossbred İstanbul Üniv. Vet. Fak. Dcrg. 28 (1). 155-161,2002 J. Fac. Vet. Med. Univ. istanbul 28(1), 155-161,2002 KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ Fj KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ Hıdır DEMİR*

Detaylı

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 50(2): 1-8, 2009 Araştırma Makalesi Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Ayhan Ceyhan 1*,

Detaylı

İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması

İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması 13 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 25 (2006), 12: 1317 İlk Tohumlama Döneminde Hamdani Koyunlarının Döl Verimi ve Kuzularının Süt Emme Dönemindeki Yaşama Gücü İle Büyüme Performanslarının Araştırılması

Detaylı

Morkaraman ve İvesi Yapağılarının Bazı Morfolojik Özellikleri

Morkaraman ve İvesi Yapağılarının Bazı Morfolojik Özellikleri Elmas TOPAL Hakkı EMSEN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Erzurum. e-posta: hemsen@hotmail.com Geliş Tarihi/Received:10.03.2011 Özet: Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat İşletmesinde

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 65-73, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

BAFRA GENOTĐPĐNĐN ANKARA ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ

BAFRA GENOTĐPĐNĐN ANKARA ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BAFRA GENOTĐPĐNĐN ANKARA ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ Đrfan GÜNGÖR ZOOTEKNĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ DANIŞMAN Prof. Dr. Halil AKÇAPINAR

Detaylı

BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Arş. Gör. Serpil IŞIK

Detaylı

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri)

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri) Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (2):87-94 ISSN 1018-8851 Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri) Mustafa KAYMAKÇI 2, Turgay TAŞKIN 3, Nedim KOŞUM 3 Summary

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 89-93

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 89-93 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 89-93 MALYA KUZULARDA CANLI AĞIRLIK VE BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİNİN TEKRARLANMA DERECELERİ Uğur ZÜLKADİR 1,2 Özcan

Detaylı

A. O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü Prof. Dr. E. Arıtürk

A. O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü Prof. Dr. E. Arıtürk A. O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü Prof. Dr. E. Arıtürk MEsENİz ÇıFTLİGINDE KIVIRCIK KOYUNLARı ıle (DOGU FRİZYA X KIVIRCIK) MELEZLERİNİN BEDEN ÖLÇÜLERİ VE CANU AGIRLIKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 59-63 Geliş Tarihi: 07.10.2003 Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

Detaylı

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUN IRKLARI Koyunları verimlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar, Bir işletmede yetiştirilecek koyun ırkı seçilirken şu hususları dikkate

Detaylı

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre Van Vet J, 2015, 26 (2) 93-99 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Original Article e-issn: 2149-8644 The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir

Detaylı

Hemşin Kuzularında büyüme ve bazı vücut ölçülerinin belirlenmesi

Hemşin Kuzularında büyüme ve bazı vücut ölçülerinin belirlenmesi Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2014, 54 (1) 15-20 Araştırma Makalesi / Research Article Hemşin Kuzularında büyüme ve bazı vücut ölçülerinin belirlenmesi Mehmet SARI 1, Kadir ÖNK 2, Ali Rıza AKSOY 1, Muammer

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Verimi, Canlı Ağırlıkları Ve Vücut Ölçüleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Çine Çaparı. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Çine Çaparı. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Çine Çaparı Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Çine Çaparı nın Yayılma Alanı Aydın bölgesinin özgün yerli koyunudur. Başlıca yayılma alanı Aydın

Detaylı

VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARDA ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ *

VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARDA ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ * F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(1), 21-27 VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARDA ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ * Nihat YILDIZ 1 Hüseyin DENK 2 1 Fırat

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) 25-29 ISSN:1309-0550 Anadolu Merinosu Erkek Kuzularında Besi Başı Canlı Ağırlığının

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 81-85 http://www.fusabil.org Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri * Özge ÖZMEN 1 Selim KUL 2

Detaylı

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri )

Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri ) Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(2):95-101 ISSN 1018-8851 Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi 1 (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri ) Mustafa KAYMAKÇI 2, Nedim KOŞUM 3, Turgay TAŞKIN

Detaylı

VİRANŞEHİR İLÇESİNDE GELENEKSEL ÜRETİM YAPAN KOYUNCULUK İŞLETMELERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VİRANŞEHİR İLÇESİNDE GELENEKSEL ÜRETİM YAPAN KOYUNCULUK İŞLETMELERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VİRANŞEHİR İLÇESİNDE GELENEKSEL ÜRETİM YAPAN KOYUNCULUK İŞLETMELERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Data Obtained from Sheep Flocks Kept in Farmer Conditions İn Viranşehir Province

Detaylı

ARAŞTIRMA. 2008: 22 (5): Nihat YILDIZ 1 Selami AYGEN 2 Mahiye ÖZÇELİK 3

ARAŞTIRMA. 2008: 22 (5): Nihat YILDIZ 1 Selami AYGEN 2 Mahiye ÖZÇELİK 3 ARAŞTIRMA 2008: 22 (5): 261-266 http://www.fusabil.org Nihat YILDIZ 1 Selami AYGEN 2 Mahiye ÖZÇELİK 3 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 2 Tarım İl Müdürlüğü,

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Selim GÜRGEN. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Selim GÜRGEN. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı ÖZET Yüksek Lisans Tezi TOKAT YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KARAYAKA KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ VE BAZI FİZİKSEL YAPAĞI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Selim GÜRGEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2000, 10(1):103-111 Geliş Tarihi : 28.08.2000 Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri

Detaylı

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir ÇİNE ÇAPARI, ÇİNE TİPİ VE MENEMEN x ÇİNE TİPİ (F 1 ) KUZULARDA KİMİ BESİ VE KESİM ÖZELLİKLERİ Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL Okan ATAY ÖZET Bu araştırma Çine Çaparı (ÇÇ), Çine Tipi (ÇT; sentetik yerel) ve

Detaylı

Menemen Koyunlarında Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Menemen Koyunlarında Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 3(1):63-7 ISSN 1018-8851 Menemen Koyunlarında Kimi Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Mustafa KAYMAKÇI 1 Nedim KOŞUM 2 Turgay TAŞKIN 1 Yavuz AKBAŞ

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 1-10

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 1-10 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) 1-10 EREĞLİ KOYUNCULUK ÜRETME İSTASYONU NDA YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN, İVESİ VE İVESİ X AKKARAMAN MELEZİ (F 1 x İG 1 ) KOYUNLARINDA KIRKIM SONU CANLI AĞIRLIK VE

Detaylı

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Hayvansal Üretim 43(2): 79-85 (2002) Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Metin Şengonca 1 Mustafa Kaymakçı 1 Nedim Koşum 1 Turgay Taşkın 1 Jörg Steinbach 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

The Reproduction and Livability Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre

The Reproduction and Livability Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre Van Vet J, 2015, 26 (2) 59-63 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Original Article e-issn: 2149-8644 The Reproduction and Livability Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE İVESİ X KIBRIS YERLİ Fı VE SAKIZ X KIBRIS YERLİ Fı KOYUNLARIN ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.ÇÖREKÇİ****

Detaylı

Anadolu'ya özgü olan bu ırk, tüm dünyada da Ankara Keçisi (Angora goat) olarak tanınmaktadır.

Anadolu'ya özgü olan bu ırk, tüm dünyada da Ankara Keçisi (Angora goat) olarak tanınmaktadır. Ankara Keçisi tiftik verimiyle diğer keçilerden ayrılan, Orta Asya'da tarih sahnesine çıkmış, günümüzden 7-8 yüzyıl önce, Türklerin Anadolu'ya gelirken beraberlerinde getirdikleri bir keçi ırkıdır. Türklerin

Detaylı

Serdar MAVİLİ Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ 2012 Her hakkı saklıdır.

Serdar MAVİLİ Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ 2012 Her hakkı saklıdır. ROMANOV X KARAYAKA F1 MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Serdar MAVİLİ Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ 2012 Her hakkı saklıdır. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Menemen Koyunu. Menemen Sheep

Menemen Koyunu. Menemen Sheep Menemen Koyunu Mustafa Kaymakçı, Nedim Koşum, Turgay Taşkın, Funda E. Ataç Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 35100 İzmir-Türkiye Özet: Menemen koyunu, Batı Anadolu ve Trakya Bölgesi nde

Detaylı

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ Özdal GÖKDAL 1 Ferda KARAKUŞ 2 Hasan ÜLKER 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Çine, AYDIN, email: ogokdal@adu.edu.tr 2 Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÇİFTLİK HAYVANLARINDA LİF ÜRETİMİ. 5. Hafta. Prof. Dr. Gürsel DELLAL

ÇİFTLİK HAYVANLARINDA LİF ÜRETİMİ. 5. Hafta. Prof. Dr. Gürsel DELLAL ÇİFTLİK HAYVANLARINDA LİF ÜRETİMİ 5. Hafta Prof. Dr. Gürsel DELLAL TÜRKİYE DE HAYVANSAL LİF ÜRETİMİ Türkiye-Tiftik Tiftik Üretimi Türkiye de Yıllara Göre Kırkılan Ankara Keçisi Sayısı ve Tiftik Üretimi

Detaylı

KOYUNCULUK. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır.

KOYUNCULUK. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. KOYUNCULUK Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması gereklidir.

Detaylı

İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMU'NDA KIVIR- CIK VE (TEXEL KOÇ X KIVIRCIK KOYUN) Fı MELEZ- LERİNDE SÜT VERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR *

İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMU'NDA KIVIR- CIK VE (TEXEL KOÇ X KIVIRCIK KOYUN) Fı MELEZ- LERİNDE SÜT VERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR * Elazığ Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü Prof Dr. Halil Özcan İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMU'NDA KIVIR- CIK VE (TEXEL KOÇ X KIVIRCIK KOYUN) Fı MELEZ- LERİNDE SÜT VERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR * Halil

Detaylı

J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 29 (2) ,2003

J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 29 (2) ,2003 İstanbul Univ. Vet. Fak. Derg. 29 (2). 221-227, 2003 J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 29 (2). 221-227,2003 KESİM KUZUSU ELDE ETMEK AMACIYLA ALMAN SİYAH BAŞLI ETÇİ KOÇLARLA BİRLEŞTİRİLEN SAKIZ x KIVIRCIK

Detaylı

(Some morphological traits of Kilis, Norduz and Honamlı indigenous goats breeds) Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

(Some morphological traits of Kilis, Norduz and Honamlı indigenous goats breeds) Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: KİLİS, NORDUZ VE HONAMLI KEÇİLERİNDE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLER Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2011, 51 (2) 81-92 KİLİS, NORDUZ VE HONAMLI KEÇİLERİNDE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLER* (Some morphological traits

Detaylı

SİYAH-ALACA TOSUNLARIN DEĞİŞİK DÖNEMLERDEKİ VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİNDEN CANLI AĞIRLIĞIN TAHMİNİ. Atakan KOÇ,Numan AKMAN

SİYAH-ALACA TOSUNLARIN DEĞİŞİK DÖNEMLERDEKİ VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİNDEN CANLI AĞIRLIĞIN TAHMİNİ. Atakan KOÇ,Numan AKMAN ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 007; 4(1-) : 1-5 SİYAH-ALACA TOSUNLARIN DEĞİŞİK DÖNEMLERDEKİ VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİNDEN CANLI AĞIRLIĞIN TAHMİNİ ÖZET 1 Atakan KOÇ,Numan AKMAN Bu çalışmada on sekiz

Detaylı

Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun. Irklarının Bazı Verim Özellikleri

Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun. Irklarının Bazı Verim Özellikleri Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri A. Ceyhan İ. Erdoğan T. Sezenler Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Balıkesir/Bandırma Bu araştırma

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 89-95

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 89-95 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 89-95 YAĞLI KUYRUKLU VE YAĞSIZ İNCE KUYRUKLU KOYUN IRKLARININ ESİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 1 Ali KARAACAK

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN

Detaylı

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah 1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Etin kimyasal içeriği Yaşa, cinsiyete, beslemeye bakılmadan kimyasal yapı da ortalama: %70 su, %18 protein,

Detaylı

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ T.C. İLİ..İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ..-2003 İÇİNDEKİLER I- PROJENİN ÖZETİ II- III- IV- PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN AMACI PROJE KAPSAMINA GİRECEK KÖYLER VE

Detaylı

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17 (2): 137-143 Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Mehmet KOYUNCU * Serdar DURU ** ÖZET Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsündeki

Detaylı

Irkların Sınıflandırılması

Irkların Sınıflandırılması Irkların Sınıflandırılması Gelişmişlik düzeyine göre İlkel yerli ırk Islah edilmiş yerli (geçit) ırk Kültür ırkları Verim yönlerine göre Tek verim yönlü ırklar Kombine verimli ırklar İlkel yerli ırk; Genellikle

Detaylı

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 64-73, 1997 TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Mustafa YAPRAK, Sinan KOPUZLU

Detaylı

All Characterictics of Morkaraman Sheep

All Characterictics of Morkaraman Sheep Derleme Makalesi / Review Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(2): 89-97, 2015 Tüm Yönleriyle Morkaraman Koyunları Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Eurasian Journal of Veterinary Sciences www.ejvs.selcuk.edu.tr ARAŞTIRMA MAKALESİ Kangal Akkaraman koyunlarında yapağı özellikleri Mustafa Garip 1 *, Behiç Coşkun 2, Esad Sami Polat 2, Alper Yılmaz 1,

Detaylı

Başlama Tarihi 2011 Bitiş Tarihi 2015 Proje Bütçesi - Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim

Başlama Tarihi 2011 Bitiş Tarihi 2015 Proje Bütçesi - Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim Devam Eden Projeler Renkli Tiftik Keçisinin Halk Elinde Islahı Projesi 87.300 Bırusk KESKİN, Veteriner Hekim i. Mehmet Emin VURAL ii. Ahmet KARATAŞ iii. Şahin TEZ iv. Polat İPEK v. Nalan AKÇA Renkli Ankara

Detaylı

Batı Anadolu ve Trakya da Melezleme ile Elde Edilen Yeni Koyun Tipleri

Batı Anadolu ve Trakya da Melezleme ile Elde Edilen Yeni Koyun Tipleri Hayvansal Üretim 42 (2): 45-52 (2001) Batı Anadolu ve Trakya da Melezleme ile Elde Edilen Yeni Koyun Tipleri Mustafa Kaymakçı Turgay Taşkın Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bornova, İzmir

Detaylı

G i r i ş. Araştırma Makalesi

G i r i ş. Araştırma Makalesi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 32 (3), 41-52, 2006 32 (3), 41-52, 2006 Araştırma Makalesi AYDIN İLİ ÖZEL İŞLETME KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KIL KEÇİLERİNİN BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kuzu üretim teknikleri:

Kuzu üretim teknikleri: Kuzu üretim teknikleri: akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Koç katımında yoğun-ek yemleme:flushing Erken yaşta damızlıkta kullanma Kuzulama aralığının kısaltılması Hormon uygulama, embriyo transferi

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(4): 164-170, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Kıl Keçi ve Saanen x Kıl Keçi Melezlerinin

Detaylı

Burdur İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Üyesi Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma*

Burdur İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Üyesi Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma* Hayvansal Üretim 50(1): 1-8, 2009 Araştırma Makalesi Burdur İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Üyesi Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma* Said

Detaylı

Giriş. Sonuçlar ve Tartışma

Giriş. Sonuçlar ve Tartışma 1. Ü.Veteriner Fakültesi Do/ilim De }inekoloji Kürsüsü Doç. Dr. Celalettin Akk(l)'an ÇİFTELER HARASI İNEKLERİNİN GEBELİK SÜRELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Celalettin Akkayan Hulusi Ada* Untersuchungen über

Detaylı

Akkaraman, GD 1 x GD 1 (Dorset Down x Akkaraman) ve Akkaraman x GD 1 Genotipli Kuzularda Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçülerinin Tekrarlanma Dereceleri *

Akkaraman, GD 1 x GD 1 (Dorset Down x Akkaraman) ve Akkaraman x GD 1 Genotipli Kuzularda Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçülerinin Tekrarlanma Dereceleri * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 1-6 Akkaraman, GD 1 x GD 1 (Dorset Down x Akkaraman) ve Akkaraman x GD 1 Genotipli Kuzularda Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçülerinin Tekrarlanma Dereceleri * Halit Deniz

Detaylı

Vet. Hek. İlkay DEMİRHAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMAN Doç.Dr.Mustafa TEKERLİ 2008-AFYONKARAHİSAR

Vet. Hek. İlkay DEMİRHAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMAN Doç.Dr.Mustafa TEKERLİ 2008-AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BELİRLİ ÇEVRE FAKTÖRLERİ VE AKRABALI YETİŞTİRMENİN YERLİ KARA SIĞIRLARIN FARKLI VÜCUT ÖLÇÜLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Vet. Hek. İlkay DEMİRHAN

Detaylı

PIRLAKLARDA BAZI FAKTÖRLERİN BİR DOĞUMDAKİ KUZU SAYISI, SÜTTEN KESİME KADAR BÜYÜME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜNE ETKİSİ

PIRLAKLARDA BAZI FAKTÖRLERİN BİR DOĞUMDAKİ KUZU SAYISI, SÜTTEN KESİME KADAR BÜYÜME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜNE ETKİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERİSTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PIRLAKLARDA BAZI FAKTÖRLERİN BİR DOĞUMDAKİ KUZU SAYISI, SÜTTEN KESİME KADAR BÜYÜME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜNE ETKİSİ Zir. Müh.

Detaylı

Çiftlik hayvanları endüstrisinin yapısı elit Çok yönlü ticari Kantitatif genetik formulleri özeti Temel genetik: Genel öneri: Genellikle iki yönlü tablo kullanılır Sorular sorudaki probleme ilişkin verilen

Detaylı

Orta Anadolu Merinosu Kuzuların Yetiştirici Şartlarında Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri*

Orta Anadolu Merinosu Kuzuların Yetiştirici Şartlarında Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri* Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2016, 56 (1) 13-19 Araştırma Makalesi / Research Article Orta Anadolu Merinosu Kuzuların Yetiştirici Şartlarında Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri* Ahmet Hamdi Aktaş 1,

Detaylı

önemli yer tutmaktadır. Çünkü Türkiye'nin coğrafi şartları, arazi durumu ve tarımsal ORTA ANADOLU'DA KOYUN YETİŞTİRiCİLİGİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

önemli yer tutmaktadır. Çünkü Türkiye'nin coğrafi şartları, arazi durumu ve tarımsal ORTA ANADOLU'DA KOYUN YETİŞTİRiCİLİGİ VE EKONOMİK ÖNEMİ Selçuk Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi özel Sayı (51.- 59), 19.84 ORTA ANADOLU'DA KOYUN YETİŞTİRiCİLİGİ VE EKONOMİK ÖNEMİ Doç. Dr. Halil AKÇAPINAR* Koyun yetiştiriciliği dünyanın bütün ülkelerinde, hayvancılık

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi http://stgbd.selcuk.edu.tr/stgbd Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (4): (2012) 55-59 ISSN:1309-0550 Akkaraman Koyunlarda Bazı Üreme Davranışları Ali KARABACAK

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan,

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları

Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları Hayvansal Üretim 49(2): 43-51, 2008 Derleme Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları Mustafa Kaymakçı*, Turgay Taşkın Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 35100 Bornova-İzmir *e-posta:mustafa.kaymakci@ege.edu.tr,

Detaylı

Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği

Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(1):71-77 ISSN 1018-8851 Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği Erdinç DEMİRÖREN 1 Summary Efficiency of Lamb Production in sheep which raising different

Detaylı

Key Words: German Black-Headed Mutton. Chios. Kıvırcık, Turkish Merino. Crossbreeding, Environmental factors.

Key Words: German Black-Headed Mutton. Chios. Kıvırcık, Turkish Merino. Crossbreeding, Environmental factors. İstanbul Üniv. Vel. Fak. Dcrg. 29 (2). 259-266. 2003 J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 29 (2). 259-266, 2003 ALMAN SİYAH BAŞLI ETÇİ x F\ (SAKIZ x KIVIRCIK) MELEZLERİ İLE KIVIRCIK VE TÜRK MERİNOSLARINDA

Detaylı

Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların Çeşitli Verim Özellikleri

Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların Çeşitli Verim Özellikleri YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), 75-80 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların

Detaylı

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Prof. Dr. Mehmet Mustafa OĞAN Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Zootekni AD-BURSA Koyun yetiştiriciliğinden elde

Detaylı

HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ

HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ TUFAN ALTIN 1 ORHAN KARACA 2 İBRAHİM CEMAL 3 ÖZET Yapağılar dokuma sanayinde halı ve kumaş tipi yapağılar olmak üzere ikiye ayrılır. Halı dokumacılığında

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Akin Pala akin@comu.edu.tr Seleksiyona cevap Et sığırlarında doğum ağırlığını arttırmak istiyoruz. Ağır doğmuş olan bireyleri ebeveyn olarak seçip çiftleştiriyoruz.

Detaylı

Kilis Keçilerinde Vücut Kondisyon Puanı ve Döl Verimi Arasındaki İlişki

Kilis Keçilerinde Vücut Kondisyon Puanı ve Döl Verimi Arasındaki İlişki Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi:07.06.2015 Kabul Tarihi: 25.06.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com

akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 1 2 YAPAĞI anlamı Yapağı geniş anlamda hayvanlar üzerinden kırkılan ve bükülüp iplik yapılabilen ve dokuma dökümü endüstrisinde kullanılan her türlü hayvansal

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK TÜRKİYE DE HAYVANCILIK Geniş anlamda hayvancılık tarımsal etkinlerin bir koludur. Tarımla uğraşan nüfus bir yandan toprağı işleyip çeşitli ürünler elde ederken, diğer yandan da hayvan besler. Tarımın

Detaylı

Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine Etkisi (1)

Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine Etkisi (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(2): 103-111 Geliş Tarihi: 19.02.2003 Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: aytekin@selcuk.edu.tr www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) 30-35 ISSN:1309-0550 AÇIK VE KAPALI AĞILLARDA BESİYE ALINAN

Detaylı

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır.

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması gereklidir. Ama bakım

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 1 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Halk elinde yetiştirilmekte olan küçükbaş hayvanların

Detaylı

AKKARAMAN. Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler

AKKARAMAN. Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler AKKARAMAN Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler Verim Yönü: Kombine, et ve süt Genel Tanımı: Yerli ırklar içinde iri yapılı olarak tanımlanır. Vücut dar ve uzundur. Sırt hattı

Detaylı

Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri

Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Hayvansal Üretim 52(2): 1-9 Araştırma Makalesi Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Engin Yaralı 1, Orhan Karaca 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Eurasian Journal of Veterinary Sciences www.eurasianjvetsci.org - www.ejvs.selcuk.edu.tr ARAŞTIRMA MAKALESİ Menemen koyununa ait yapağı özellikleri: I. Morfolojik ve fiziksel özellikler Günnur Peşmen 1*,

Detaylı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Islah Stratejileri Saf yetiştirme Melezleme a) Birleştirme

Detaylı

ÇİNE ÇAPARI VE ÇİNE TİPİ (YÖRESEL SENTETİK) KOYUNLARIN YAPAĞI VERİMİ VE ÖZELLİKLERİ *

ÇİNE ÇAPARI VE ÇİNE TİPİ (YÖRESEL SENTETİK) KOYUNLARIN YAPAĞI VERİMİ VE ÖZELLİKLERİ * ÇİE ÇAPARI VE ÇİE TİPİ (YÖRESEL SETETİK) KOYULARI YAPAĞI VERİMİ VE ÖZELLİKLERİ ÖZET Tufan ALTI 1 Orhan KARACA 2 İrahim CEMAL 3 Okan ATAY 4 Bu araştırma Çine Çaparı ve Çine Tipi koyunların yapağı verimi

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

Koç Kuzuların Damızlıkta Kullanılmasıyla Sağlanan Islah Olanakları

Koç Kuzuların Damızlıkta Kullanılmasıyla Sağlanan Islah Olanakları Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(1):79-85 ISSN 1018-8851 Koç Kuzuların Damızlıkta Kullanılmasıyla Sağlanan Islah Olanakları Erdinç DEMİRÖREN 1 Summary The Possibilities of Genetic Improvement by Using

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(11): 1353-1359, 2017 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Çevrimiçi baskı, ISSN: 2148-127X www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Akkaraman

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAF AKKARAMAN IRKI VE MELEZİ KUZULARIN DOĞUM AĞIRLIKLARINI ETKİLEYEN MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİ MİKTARLARININ HESAPLANMASI Aylin YILMAZ

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), ISSN: ; e-issn:

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), ISSN: ; e-issn: YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), 81-87 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; II. Kuzularda

Detaylı

ANKARA KECİSİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ. Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı

ANKARA KECİSİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ. Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı ANKARA KECİSİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı ANKARA KEÇİSİ Ankara keçisi bazı araştırıcılara göre Capra prisca isimli yaban

Detaylı

İNANLI İNEKHANESİNDE KIVIRCIK KOYUNLARıNıN BEDEN YAPıSı, YAVRU VE YAPAGI VERİMLERİ VE ÖNEMLİ YAPAGI KAREKTERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR.

İNANLI İNEKHANESİNDE KIVIRCIK KOYUNLARıNıN BEDEN YAPıSı, YAVRU VE YAPAGI VERİMLERİ VE ÖNEMLİ YAPAGI KAREKTERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. A. O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü Prof. Dr. E. Arı/ürk İNANLI İNEKHANESİNDE KIVIRCIK KOYUNLARıNıN BEDEN YAPıSı, YAVRU VE YAPAGI VERİMLERİ VE ÖNEMLİ YAPAGI KAREKTERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Halil

Detaylı