KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler. Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler. Giriş"

Transkript

1 r ~- A. O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler Selahattin Batu * Emin Arıtürk * * Mehmet Örkiz*** Giriş Son senelerde gittikçe gelişen yünlü sanayimızın ince yapağı ihtiyacı yıldan yıla artmaktadır. Memleketin kumaş yapımına elverişli yapağı ya olan isteği ve bu yönde dış mcmlcketlere giden dövizin tasarrufu gayesi ile bunun mutlaka yurt içinde temini zarureti anlaşılmıştır. Bu 'ihtiyaç ilk defa 1841 yılında Osmanlı devleti zamanında hissedilmiştir. Cumhuriyetten sonra 1934 senesinde Almanya'dan et-yapağı merinos koyunları ithal edilmiş Karacabey Harasında saf yctiştirilmeğe ve kıvırcık koyunlarımızia melezienrneğe başlanmıştır. Bu melezler 4 ncü kuşaktan sonra bütiin kendine has özelliklerini yavrularına geçiren ct randum<ı11l bakımından' kıvırcıktan üstün, kıvırcığa yakın süt veren, yemden istifade kabiliyeti yüksek, mahrumiyet ve hastalıklara dayanıklı bir tip meydana gelıniştir. Türk merinoslı adı verilen bu koyun tipi günden güne yetiştiricilere intikal ederek yayılmağa başlamıştır. Araştırma, Karacabey Harasında yetiştirilmektc olan bu koyunların yapağı verimlerini,bazı ünemli beden ölçülerini, canlı ağırlık, doğum ağırlığı ve döl verimlerini tesbit etmek amacı ilc ele alınmıştır. Araştırmamızda müşahede edilen, canlı ağırlık ölçülerindeki gerilemeyi önemli bir nokta olarak belirtmek isteriz. Daha önceden Hara koyunculuk şu besinde çalışan yetkililerin ifadelerine göre, bu durum, 2 yaşından yukarı merinos koyunlarının yetiştirilrnek te olduğu Çatalçeşmc \T Gerdeme meralarının zayıf oluşundan ileri gelmektedir. Kanaatnmza göre, canlı ağırlıktaki. bu gerilernede * A.C. Veteriner 'Fakülıesi Zooıekn; Kürsüsü Profesiirü, Ankara -Türkiye. *. A.O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü l'rofcsörü, Ankara.Türkiy(~...* Aynı Kürsücle Uzman Adayı Vet. Hek.

2 230 Selahattin Balu - Emin Antürk - Mehmet Örkiz daha başka faktörlerinde rol oynıyacağı tabii olduğundan, bu hususun Rara ilgilileri tarafından üzerinde durularak gerçeğin ortaya konulmasında bu sürünün akibeti bakımından fayda mü lah aza etmekteyiz. Az sayıya dayanarak ortaya çıkan bu durumun Haradaki adı geçen mevcut sürülerde olup olmadığını ortaya koymak için geniş çapta bir araştırma plan ve projesinin ele alınıp konunun üzerinde önemle durulmasını belirtmek isteriz. Zira bu husus, Hara koyunculuğunun üzerinde karar verme bakımından faydalı olabileceği gibi yetiştiricilik yönünden de eksikliklerin tesbiti, gelecek için alınması gereken tedbirlerde hatayı azaltacağından bu noktaya ne kadar önem verilirse o kadar faydalı olacağı kanısındayız. Türk merinos koyunları üzerinde birçok araştırıcılar çeşitli yönlerden incelemelerde bulunmuşlardır. Terril ve Hazel 13 tarafından koyun verimleri üzerinde yapılan bir araştırmada, yapağı veriminde genler tarafından determine ve realize edilen kısmın % 3, benler tarafından determine ve fakat çevre şartları tarafından realize edilen kısmın % 7 ini teşkil ettiğini tesbit etmişlerdir. Bulçum, H. 7 Karacabey Harası saf kan ve yarım kan merinoslarında yapağı inceliği ve mukavemetine ait araştırmasmda, yarımkanlarda yapağoıda elyaf inceliğini 22,6 mikron olarak bildirmiştir. Üstünel, D. ve Kutsal A. 14 Karacabey Harası koyunculuğunda yapağı verimi, üzerine yaptıkları araştırmada, jenerasyon ve yaş durumu nazarı itibare alınmadan ortalama yapağı verimini 2,9 ::t o, i 3 kg. olarak bulmuşlardır. Kutsal A. ve Bilgin S. LO Bandırma Merinos Çiftliğinde yetiştirilen yarımkan merinoslarda yapağı verimi, canlı ağırlık ve kuzuların inkişafı üzerine yaptıkları araştırmada, yaş durumu nazarı itibare alınmadan ortalama yapağı verimini: 3,026 Kğ. Dişi koyunlarda doğum ağırlığını: 4,2 ::t 0,09 Kğ, olarak tesbit etmişlerdir. Şahinkaya R. li Türkiye'nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale saf ve muhtelif kan dereceli merinos X kıvırcık melezierinde vücut ölçüleri ve yapağı özelliklerine ait araştırmasında Beden uzunluğunu 71,79 :l:: 0,52 Cm. Cidago yüksekliğini 68,37 ::t 0,52 Cm. Göğüs çevresini 95, i 6 ::t i,55 Cm. olarak bulmuş, ayrıca canlı ağırlığı 50,46 ::t 0,32 Kğ. Kirli gömlek ağırlığını 2,749 Kğ., Yapağı ineeliğini 22,7 ::t 0,354 Mikron olarak bildirmiştir. Batu S..1 Koyunculuğun Esasları adlı eserinde, Türk merinos koyunlarının kuzu doğum ağırlığı 2,5-3,5 Kğ.arasında ikizlilik nisbetinin % 2-3 a kadar çıkabileceğini belirtmiştir.

3 Karacabey Harası türk Mcrınos Koyunlarında İncelemeler 2:\i Batu S. ve arkada~ları 6 Bandırma.Merinos Çiftliği ndeki koyunlar üzerinde yaptıkları araştırmada: İkizlilik nisbetini 1960 da % 8, de % 1'2,1 Ig6'2'de % 19, te % 1'2,6 olarak, Gebelik nisbetini (I '2) % 84,4 kirli yapağı verimini yılları vasatisi olarak '2959,4 gram, yılları canlı ağırlık ortalamasının 47, i 8 Kğ. olduğunu ancak bu yıllarda meraların çok kötü ve verilen yemlerin yetersiz olduğunu zikretmektedirler. Materyal ve Metot Bu araştırmanın materyalini, Karacabey Harasında yetiştirilen Türk merinos koyunları teşkil etmiştir. Araştırma Harada ki bu koyun sürülerinden ihtimali örnekleme esaslarına göre çekilen örnekler üzerinde; yapağı verimleri, canlı ağırlık, önemli beden ölçükri bioistatistik metotlarla işlenmiştir. Döl verimi mevcut bütün koyunlar üzerinden nisbet tayini suretiyle yapılmıştır. Yapağı verimleri, doğum ağırlıkları ve döl verimine ait materyal hara kayıtlarından çıkarılmıştır. Yapağı vasıfları; bu koyunlara ait omuz, kaburga, but yapağı numunelerinin Bursa Veteriner Bölge Yapağı Laboratuvarında senelerinde yıllık lüle uzunlukları ve elyaf kuturlarına ait analiz neticelerinden istifade edilerek bulunmuştur. Yapağı verimleri, teden ölçüleri ve ağırlıkların tesbitinde kullanılan variyantlar azdır. Sebebi: Aynı çevre şartlarında yeti~tirilen mevcut Rambouillet koyunları ile bunların çeşitli yönlerden mukayesesini yapabilmek için Rambouillet koyunların ya~, cins ve mevcuduna göre Türk merinos koyun sürüsünden örnekler yapmak suretiyle varyant ~eçimi rr.ecburiyetinden ileri gelmiştir. i. rapa,~ı. verımı: Sonuç ve Tartışma Türk merinos koyunlarında i 960- i 965 yıllarına ait kirliyapağı verımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:. TTablo: 1. Karacabey Harası Türk Merinos Koyunlarında Yıllık Yapagı Verİmi. (i960- i965) 0/ Yıllar n x: :i:: Sx :i:: S /0 V :\'1iıı. Mak 'IC, 'il c, PO ,-, 19.2.'i 3.'i C ı " i ! 2.60 'i.10 VASATİ 3.35 O.OB

4 232 Selahattin Balıı - Emiıı Arıtürk - Mehmet Örkiz Bu tabloda i 960- i 963 yılı \'erimleri sıra ile 3,4,5,6 ya~lı koyunların i 964 ve i 965 yılı verimleri ise 2 ve 3 ya~lı koyunların yıllık yapağı verimlerine tekabül etmektedir. Seneler arası verim ortalamalarındaki farklılıklar seneden seneye iklim şartlarının değişik olu~u ve yaş farkından ileri gelmiştir. :Meraların iyi gelişemediği dçılayısiyle koyunların yeteri kadar meralandırılamadıklarıı 964 yılı yapağı veriminde hayvanların genç olmasından bir artma beklenirken aksine az nisbette bir dü~me görülmüştür. Meraların zayıflığı dolayısiyle, koyunlara harada her nekadar kesif yem verilmişse.de bu, mera kadar yapağı verimine tesir etmemektcdir. (I o) Terı'il ve Hazel (I 3) in bildirdikıcı'ine göre yapağı veriminde, genler tarafından determine ve realize edilen kısmın % 30, genler tarafından determine ve fakat çevre ~artları tarafından realize edilen kısmın % 7 ini te~kil ettiği bildirilmektedir. İşte çevre şartlarının bu büyük etkisi dolayısiyledir ki i 935 ten beri sürüde yapılan seleksiyonun tesiri yapağı veriminde ileri derecede kendini gösterememiştir. Bu durum Türk merinos koyunlarında yapağı miktarını artırmak için seleksiyondan ziyade çevre şartları bilhassa meraların islahı üzerinde önemle durulmasını gerektirmektedir. i No. lu tablonun tetkikinde görüldüğü gibi kaçınılmaz hata ortalamaları oldukça küçük bulunmuş ::t 4 S;Zsınırları dı~ında varyanta rastlanmamı~tlr. Bulunan yıllık ortalamaların % i ve % 5 lik güven ölçüleri (t) tablosuna göre biometrik olarak çok önemli bulunmuştur. Türk merinos koyunlarında vasati yapağı verimi, Kutsal A. ve Bilgin S. LO ye göre 3,026 ::!:: 0,7 kg. olarak Üstünel D. ve Kutsal A. 14 ya göre 2,9 ::Lo, i 3 kg. olarak, Şahinkaya R.ye ii göre 2,749 Kğ. olarak bildirilmiştir. Batu S. ve arkada~ları i 963 yılları kirli yapağı verim ortalamasını 2,959 Kğ. bulmuşlar ancak 1954, i 955, i 956 senelerinde meraların çok zayıf olmasından bu yıllara ait verimlerin çok dü~ük olduğunu zikretmişlerdir. Bu üç yıl hariç tutulursa 'yılları kirli yapağı verim ortalaması: 3,264 Kğ. bulunmaktadır.. Bu araştırmada yıllık Kirli yapağı verim ortalaması: 3,35 i 0,09 Kğ. olarak tesbit edilmiştir. Bu hususta Batu S. ve arkada~ları 6 ile Kutsal A. ve Bilgin S. ıo nin hulguları arasında önemli bir fark tesbit edilememiştir. Ancak Şahinkaya R. ıı nin ortaya koyduğu miktar bu araştırmada tesbit edilenden düşük bulunmuştur. 2. rapağı inceliği ve lüle uzunluğu Türk merinos koyunu yapağı vasıflarının tesbitinde, Bursa Veterincı' Bölge Yapağı LaboratU\'arı kayıtlarından istifade edilmiş-

5 Karacabey Hara" Türk :Ileriııos Koyunlarında İncelemeler 233 tir. Burada i 964- i 965 yıllarına ait numuneler üzerinde clyaf kutru ve yıllık lüle uzunluğu analizleri yapilmış olduğundan araştırmada bu iki vasıf için tesbit edilen veriler bioistatistik metotlarla işlenerek ortalama değerler 2 ~o. i u tabloda gösterilmiştir. Tablo: 2. Karacabey Lüle Yıllar 1964 VASATİ Harası Türk Merinos Koyunlarında Yıllık Uzunluğu ve Elyaf Kutru ( ) i Ölçüler Yıllık Lüle i Elyaf Kutru \ Uzunluğu (Cm.) (Mikron) n X S:X n X S:X x + S:X o.31 i Tablonun tetkikinde, hcl' iki yıla ait elyaf kuturlarınd<i bir değişiklik olmamıştır. i 964 yılı vasatisi 23.8 :!::: 0.3 i 5 mikron, 1965 yılı vasatisi 23.6 i o.307 mikrondur. i 964 yılı meraların zayıf oluşu yıllık lüle uzunluklarındaönemli derecede etki etmiştir. Bu yıla ait yıllık lüle uzunluğu vasatisi 6.9 :!::: O. i 25 Cm. i 965 senesinde 7.9 :t O. i 45 Cm. olarak bulunmuştur. Bu hususta, Batu S. ve Özcan K. 5 Türk İnerinoslarında elyaf kutrunu :!::: mikron, Bulçum H mikron ve Şahinkaya R :t mikron olarak bildirmektedirler. Bu araştırmada Türk merinos koyun yapağılarında elyaf kutru her iki sene vasatisi olarak :!::: o.31 i mikron bulunmuştur. Yukarıdaki araştırmacıların bulguları ile bu araştırmada bulunan cüz'i farkın e1yaf kutru tayininde tatbik edilen analiz metotları ayrılığından ileri geldiği kanısındayız. Türk merinos koyun yapağılarında lüle uzunluğuna ait bir çalışmaya rastlıyamadığımız için mukayese etmek imkanını bulamadık. 3. Türk merinos koyunlarında beden ölçüleri ve canlı ağırlık Bu koyunların önemli bazı beden ölçülerini tetkik edebilmek amacı ilc 1965 aralık ayında Karacabey Harasında yukarıda bahsedilen şartlara uyularak, ihtimali örneklerneye göre seçilmiş örnekler esas alınmıştır. Ölçülerin alındığı anda koyunlar üzerinde takriben 8 aylık yapağı mevcuttu Bu durum için ayrıca düzeltme emsali he-

6 L_ 234 Selahattin Batu - Emin Arıl ürk - :\Ielııııet Örkiz saplanmamış bulunan rakamhır olduğu gibi işlenmiştir. Türk merinos koyunlarında bioistatistik metodlarla bulunan beden ölçüleri, canlı ağırlık ve doğum ağırlıkları 3 No. lu tabloda gösterilmiştir. Tablo: :i. Karacabey Harası Türk Yierinos Koyunlarında Bazı Beden Ölçüleri ile Canlı Ağırlık ve Doğum Ağırlıkları. i Yaşında i 2 Yaşında i 3 ve daha Yaşlı Ölçüler i n X :l: Sx i n ix :l: Sx i n X :l: SX Beden uzunluğu i :l: :l: :l: 0.4 Cidago yüksekliği :l: :l: :l: 0.4 Göğüs çevresi :l: i 10.3 :l: :l: 0.8 Ön incik çevresi 13 S.8 :l: :l: :l: O.i i Canlı ağırlık :l: 0.7. ı2 Si.0 :l: ı :l: 0.2 Doğum ağırlığı :l: :l: :l: 0.1 Not: Ağırlıklar kg. Diğer ölçüler cm. birimindendir. 3. No. lu tabloda görüldüğü gibi i ve 2 yaşında dişilerle 3 ve daha yukarı yaşlı anaç koyunlarda, beden ölçüleri ile canlı ağırlık ve doğum ağırlıkları ayrı ayrı bioistatistik metodlarla işlenmiş olup aralarındaki farklar gelişim durumlarını göstermektedir. Ancak anaç koyun olarak kabul ettiğimiz 3 ve daha yukarı yaşlı koyunların beden uzunluğu ve cidago yüksekliği 2 yaşlıların hemen hemen ayni olmasına rağmen göğüs çevresinde 2 Cmlik bir azalma görülmektedir. Keza canlı ağırlıkta 5 Kğ, lık bir cksilme tesbit edilmiştir. Bu husus bakım ve beslenme ile ilgili olduğu kanaatını kuvvetlendirmektedir. Zira adı geçen harada bu koyunlar diğer mevkilere nazaran mer'asının zayıf olduğu bildirilen Çatalçeşme ve Gerdeme mevkilerinde bulunmaktadır. Ana<; koyunlardaki bu gerileme ilk nazarda dahi göze çarpmaktadır. Türk merinos koyunlarında beden ölçüleri hakkında (yetişkinlerde) Şahinkaya R. ıı ı:ıin verdiği ölçüler: Beden uzunluğu: ::t o.52 Cm. Cidago yüksekliği: ::to.52 Cm. Göğüs çevresi: ::t i.55 Cm. dir. Bu araştırmada anaç koyunlarda beden uzun luğu: 73.3 ::t 0.4 Cm. Cidago yüksekliği: 69.2 ::t 0.4 Cm. Güğüs çevresi: i 0.8 Cm. olarak bulunmuştur. Aradaki eüz'i farklılık yukarıda da işaret edildiği gibi ölçülerin yapağı lı olarak alındığından ileri gelmiştir. Yani bu hususta bulunan netieeler adı geçen araştırıcının bulgularına tamamen uygun çıkmıştır. Ayni araştırıcı canlı ağırlık ortalamasını 5.4 ::t.32 olarak bildirmiştir. Burada 46.7 ::t 0.2 Kğ. olarak bulduk.

7 Karacabey Hara.ı Türk ~erinos Koyunlarıııda İneelemeler 235 Batu S.ve arkadaşları 6 Bandırma merinos Çiftliğinde yetiştirilen Türk merinos koyunlarında eanlı ağırlık ortalamasının 47. i 8 Kğ. oldugunu bildirmişlerdir. Bu netice bu araştırmada tesbit edilen miktara çok yakındır. 4. Döl verimi Türk merinos koyunlarında i 960- i 966 yılları arası 6 yıllık döl verimi nisbetleri ve bu 6 yıla ait vasatiler4. No. lu tabloda gösterilmiştir. Tablo: 4. Karacabey Harası Türk Merinos koyunlarında döl verimi ve cinsiyet oranı i964-..{j5i vasati Koç altı koyun \ Gebe kalan koyun ~/~ Kısır kalan koyun % Doğuran koyun% \ Tek doğum % \ İkiz doğum % IO Kuzu telefatı % \.9 \ Cinsiyet oram Erkek kuzu % Dişi kuzu %.'l\.i i Tablonun tetkikinde, bu koyunlarda gebe kalma oranı senelerc göre % arasında değişmekte olup vasati % 92.7 olarak tesbit edilmiştir. Keza doğuran koyun nisbeti senelere göre % i.4 arasında olup vasati % 86. i olarak kısırlık nisbeti vasatisi % 7.3 olarak bulunmuştur. İkiz doğum nisbetinin her nekadar iyi' bir bakım ve besleme ile % a çıkabi.leccği Batu S. (3) tarafından bildirilmekte ise de, bu araştirmada ikiz doğum nisbeti yıllara göre değişiklik göstermekle beraber vasati olarak % 8.3 bulunmuştur. Gene 6 yıllık ortalamada doğan kuzuların % 48 nin erkek % 52 sinin dişi olduğu yani Türk Merinos koyunları kuzulalamalarında yaklaşık olarak 100 erkek kuzuya mukabil 108 dişi kuzu elde edildiği tesbit edilmiştir. Ayni materyalde kuzu telafatı nisbeti ortalama % 2.7 olarak hesaplanmıştır. Batu S. ve arkadaşları 6 Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftliğindeki koyunlar üzerinde yapmış oldukları araştırmada ikizlilik nisbetini 1960 ta % 8.0, 1961 de % 12'.1, 1962 de % te % 12.6 olarak, i 962 yılları arasında gebelik nisbetini % 84.4 olarak bildirmişlerdir. Bu araştırmada, Karacabey Harası

8 236 Selahattin Ilat 11 - Emin Arıt ürk - Mehmet Ürkiz Türk merinos koyunlarında vasati ikizlilik nisbeti biraz dü~ük (% 8.3) olarak, gebelik nisbeti vasatisi ise biraz yüksek (%) 92.7) olarak bulunmu~tur.. 4. No. lu tabloda görülen döl verimine ait nisbetler, senelere göre iklim deği~ikliklerine rağmen yapağı verimindeki homojenite; Türk merinos koyunlarının sağlam konstitüsyonlu, mahrumiyet- 'leı e dayanıklı, yemden azami istifade sağlıyan bir koyun tipi olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, 3 ve daha yukarı ya~lı koyunlarda bilhassa canlı ağırlık ölçülerinde görülen azalma, bunların bakım ve beslenmelerine biraz daha dikkat gösterilmesi lüzumunu ortaya çıkarmakta ise de, daha ba~ka faktörlerinde bu hususta rol oynıyacağı dü~ünülebilir. Bu ara~tırmada, canlı ağırlığın fenotip durumu ele alınmı~ cinsiyet, ya~, doğum ve yeti~tirme ~ekiııcrinin canlı ağırlık üzerine etki payları hesaplanmamı~tır. Ayrıca çalı~an materyal üzerinde ya~ gurublarındaki fertlerin kaçıncı jenerasyon mahsulü oldukları tesbit edilmemi~tir. Bu itibarla görülen farklılıkların yaş gurublarındaki variyantların çqitli jenerasyonda olmalarından da ileri gelebileceği zannedilmektedir. Hara koyunculuğu ve Türk merinosu yetiştiriciliği yönünden, bu hususta geni~ çapta bir araştırma yapılarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasının memleket koyunculuğu bakımından çok ehemmiyetli olduğu kanısındayız. Öze t Bu çalı~mada, Karacabey Harası Türk merinos sürüsünde yapağı verimi, bazı yapağı özellikleri, canlı ağırlık, beden ölçüleri ve döl verimine ait hususların tesbit edilmesi amacı güdülmüştür. Yaş durumları nazarı itibare alınmadan vasati kirli gömlek ağırlığı 3.35 _ ~L 0.08 Kğ. Elyaf kutru: ::!: 0.3 ı ı. mikron, yıllık lük uzunluğu: 7.4 ::!: 0.ı35 Cm., Canlı ağırlık (ya~lara göre) 46.7 ::!: ::t o. 7 Kğ. arasında, doğum ağırlığı: 4. ı ::!: o. ı :+- o. ı Kğ. olarak tesbit edilmi~tir. Beden ölçüleri ve döl verimi durumları 3 ve 4 No. lu tablolarda gösterilmi~tir. Summary Studies on Wool Production, Fertility and Some Body Measurements of Turkish Merino Sheep Raised in Karacabey State Farm This study was made to obtain information on some characteristics of Merinos at Karacabey state farm.

9 Karacabey HamSl Türk \Ierİııo, Koyunlarıııoa İııcclcmcler 237 Average valucs at differant age s were: 3.35 ::!: 0.08 Kğ. for grcas [[eece weigbt, :.t 0.3 i i micron for fiber diameter, 7.4 ::!: O. i 35 Cm. {or staple lcnght, 46.7 ::!: : ::t 0.7 Kğ. for body weigbt, and 4. i ::t: ::t o. i Kğ. for birtlı vvcight. Eody measurcments and fertility traits are tabulated (Tablc: 3 and 4.) Literatür i - Akıncı, İ.; Batu, S. (I 940) : Türk0,ede Merinoscııluk. Ulus Basımevi Ankara. 2 - Baker, E. T. (I 952): Management mıd Feeding of Sheep. O. J. Publishing com. ine. New York. 3 - Batu, S. (I 962): Koyunculuğun Esaslaıı. V ct. Fak. Yayınları No. 136, Üniversite :\1atbaasl, Ankara Batu, S., Arıtürk, E. ve Kutsal, A. (I 962): Eııcil Hayvanlarda lstatistik Variya.l)!on. Vet. Fak. Yayınları :\0. i 38, Güven Matbaası, Ankara. j -- Batu, S., Özcan, K. (1962): Akkaraman, Dağlıç, Kıvırcık ve Türkiyede Yetiştirilen Merinos MelezIerinde Yapağı Follikül Sayıları ve E~yaf Çapları Üzerinde Araştırmalar. Lahtban Zoo. A. Enst. Yayınları No. 10 Ankara. 6 - Batu, S., Arıtürk, E., Özcan, H. ve Ertuğrul, N. (I 964) : Bandırma Merinos retiştirme Çıftliği Ko)'unlarında Görülen Verim Azalmaları Üzerinde Araştırma. V ct. fak. Yayınları No. 3-4, Üniversite Mabaası, Ankara. 7 - Bulçunı, H. (1947): Karacabey Harası Sajkan ve Türk Merinoslarında rapa.~ı lnceli,ği ve Mukavemetine Ait Araştırma. Türk Vet. Hek. D. S: i 3, Ankara Düzgüneş, O. (1952): İstatistik Metotlar. Ziraat Fak. Yay., Üniversite Matbası Ankara. 9 - Kanınııade, W. G. (19:):'»: Sheep Sience. Lippincotl comp. New York. i o - Kutsal, A., Bilgin, S. (ı 956): Yanmkan Aferinoslarda Yapağı Verimi, Canlı A,ğır/ık ve Kuzuların lnkişafı Ü;::.erindeAraştırmalar. Vet. Fak. Yayınları No. 3-4-, Üniversite Basımevi, Ankara.- i i - Şahinkaya, R. (I 957): Türkiye' nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale Saf ve Muhtel~l Kan Dereceli Merinos x Kıvırcık MelezIerinde Vücut Ölçüleri ve Yapağı Özellikleri. Ziraat Fak. Yayın No Üniversite Matbaası, Ankara.

10 2311 Selahattin Batıı - Emin Arıtürk - Mehmet Örkiz 12 - Terril, C. E.,. Stoehr, J. (1942): The Importance of Body Weight in Selection of Range Ewes. U.S. Deper. of agr. Idaho Terril, C. E.., Hazel, L. N. (1945): Heritability of Weaning Weiglzt and Sable Lenght in Range Rambouillet Lambs. U.S. Depar. of agr. Idaho Üstünel, D., Kutsal, A. (1955) : Karaca!5ey Harası Koyunculuğunun rapağı Verimi Bakımından Biometrik Incelemesi. Yet. Fak. D. Sayı: 100- ıo I, Ankara. razı "Dergi razı Kuruluna" günü gemiştir. l

Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.

Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl. TÜRKİYE KÜLTÜR IRKI VE KÜLTÜR IRKI X YERLİ IRK MELEZLERİNDE BESİ PERFORMANSI ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl. Türkiyede sığır ırkları Her şeyin yeniden planlanarak

Detaylı

Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri

Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri T. Sezenler A. Ceyhan Y. Yaman M. Küçükkebabçı M.A. Yüksel Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandırma Bu çalışmanın

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD-KONYA

Detaylı

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi*

Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 425 438 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Japon Balıklarından

Detaylı

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi **

Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Siyah Alaca Irkı Süt İneklerinde Ali-Schaeffer Modeli Kullanılarak Tanımlanmış Farklı Laktasyon Eğrisi Biçimlerinin Belirlenmesi ** Kemal YAZGAN 1*, Seyrani KONCAGÜL 1, Fatin CEDDEN 2 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Giriş Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de

Detaylı

Prof. Dr. Nevzat Güralp ve Protozooloji ve Tıbbi Artropodoloji Kürsüsü Prof. Dr. Fahri Sayın

Prof. Dr. Nevzat Güralp ve Protozooloji ve Tıbbi Artropodoloji Kürsüsü Prof. Dr. Fahri Sayın A. Ü. Veteriner Fakültesi Genel Parazitoloji ve Helmintoloji Kürsüsü Prof. Dr. Nevzat Güralp ve Protozooloji ve Tıbbi Artropodoloji Kürsüsü Prof. Dr. Fahri Sayın TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

1/5000 STK Haritalarda İdenîifikasyon ve Faydaları m

1/5000 STK Haritalarda İdenîifikasyon ve Faydaları m 1/5000 STK Haritalarda İdenîifikasyon ve Faydaları m 1 GİRİŞ :. ; M, Emin EKTÜEK [**] 1969 yılında Karlsruhe'de yapılan Potoğrametri Haftasında, Potoğrametrik Haritanın Proje Parametreleriyle ilgili olarak

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

TÜRKİYE DE SENDİKALAŞMA EVRELERİ VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR

TÜRKİYE DE SENDİKALAŞMA EVRELERİ VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN ın Anısına 161 TÜRKİYE DE SENDİKALAŞMA EVRELERİ VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR Cumhuriyet Üniversitesi,Sivas Meslek

Detaylı

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-mail: savasyilmaz033@yahoo.com

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-mail: savasyilmaz033@yahoo.com Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Savaş YILMAZ *, Nazmi POLAT ** * Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tokat

Detaylı

TÜRKİYE DE İLÇELERE GÖRE MEDYAN YAŞ DAĞILIMININ MEKÂNSAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ * ÖZET

TÜRKİYE DE İLÇELERE GÖRE MEDYAN YAŞ DAĞILIMININ MEKÂNSAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 559-591, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE DE İLÇELERE GÖRE MEDYAN YAŞ DAĞILIMININ MEKÂNSAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ *

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı