KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler. Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler. Giriş"

Transkript

1 r ~- A. O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü KARACABEY HARASI TÜRK MERtNOS KOYUNLARıNDA YAPA Gl VERİMİ, ÖNEMLİ BEDEN. ÖLÇÜLERI VE DÖL VERİMİ ÜZERİNDE tncelemeler Selahattin Batu * Emin Arıtürk * * Mehmet Örkiz*** Giriş Son senelerde gittikçe gelişen yünlü sanayimızın ince yapağı ihtiyacı yıldan yıla artmaktadır. Memleketin kumaş yapımına elverişli yapağı ya olan isteği ve bu yönde dış mcmlcketlere giden dövizin tasarrufu gayesi ile bunun mutlaka yurt içinde temini zarureti anlaşılmıştır. Bu 'ihtiyaç ilk defa 1841 yılında Osmanlı devleti zamanında hissedilmiştir. Cumhuriyetten sonra 1934 senesinde Almanya'dan et-yapağı merinos koyunları ithal edilmiş Karacabey Harasında saf yctiştirilmeğe ve kıvırcık koyunlarımızia melezienrneğe başlanmıştır. Bu melezler 4 ncü kuşaktan sonra bütiin kendine has özelliklerini yavrularına geçiren ct randum<ı11l bakımından' kıvırcıktan üstün, kıvırcığa yakın süt veren, yemden istifade kabiliyeti yüksek, mahrumiyet ve hastalıklara dayanıklı bir tip meydana gelıniştir. Türk merinoslı adı verilen bu koyun tipi günden güne yetiştiricilere intikal ederek yayılmağa başlamıştır. Araştırma, Karacabey Harasında yetiştirilmektc olan bu koyunların yapağı verimlerini,bazı ünemli beden ölçülerini, canlı ağırlık, doğum ağırlığı ve döl verimlerini tesbit etmek amacı ilc ele alınmıştır. Araştırmamızda müşahede edilen, canlı ağırlık ölçülerindeki gerilemeyi önemli bir nokta olarak belirtmek isteriz. Daha önceden Hara koyunculuk şu besinde çalışan yetkililerin ifadelerine göre, bu durum, 2 yaşından yukarı merinos koyunlarının yetiştirilrnek te olduğu Çatalçeşmc \T Gerdeme meralarının zayıf oluşundan ileri gelmektedir. Kanaatnmza göre, canlı ağırlıktaki. bu gerilernede * A.C. Veteriner 'Fakülıesi Zooıekn; Kürsüsü Profesiirü, Ankara -Türkiye. *. A.O. Veteriner Fakültesi Zootekni Kürsüsü l'rofcsörü, Ankara.Türkiy(~...* Aynı Kürsücle Uzman Adayı Vet. Hek.

2 230 Selahattin Balu - Emin Antürk - Mehmet Örkiz daha başka faktörlerinde rol oynıyacağı tabii olduğundan, bu hususun Rara ilgilileri tarafından üzerinde durularak gerçeğin ortaya konulmasında bu sürünün akibeti bakımından fayda mü lah aza etmekteyiz. Az sayıya dayanarak ortaya çıkan bu durumun Haradaki adı geçen mevcut sürülerde olup olmadığını ortaya koymak için geniş çapta bir araştırma plan ve projesinin ele alınıp konunun üzerinde önemle durulmasını belirtmek isteriz. Zira bu husus, Hara koyunculuğunun üzerinde karar verme bakımından faydalı olabileceği gibi yetiştiricilik yönünden de eksikliklerin tesbiti, gelecek için alınması gereken tedbirlerde hatayı azaltacağından bu noktaya ne kadar önem verilirse o kadar faydalı olacağı kanısındayız. Türk merinos koyunları üzerinde birçok araştırıcılar çeşitli yönlerden incelemelerde bulunmuşlardır. Terril ve Hazel 13 tarafından koyun verimleri üzerinde yapılan bir araştırmada, yapağı veriminde genler tarafından determine ve realize edilen kısmın % 3, benler tarafından determine ve fakat çevre şartları tarafından realize edilen kısmın % 7 ini teşkil ettiğini tesbit etmişlerdir. Bulçum, H. 7 Karacabey Harası saf kan ve yarım kan merinoslarında yapağı inceliği ve mukavemetine ait araştırmasmda, yarımkanlarda yapağoıda elyaf inceliğini 22,6 mikron olarak bildirmiştir. Üstünel, D. ve Kutsal A. 14 Karacabey Harası koyunculuğunda yapağı verimi, üzerine yaptıkları araştırmada, jenerasyon ve yaş durumu nazarı itibare alınmadan ortalama yapağı verimini 2,9 ::t o, i 3 kg. olarak bulmuşlardır. Kutsal A. ve Bilgin S. LO Bandırma Merinos Çiftliğinde yetiştirilen yarımkan merinoslarda yapağı verimi, canlı ağırlık ve kuzuların inkişafı üzerine yaptıkları araştırmada, yaş durumu nazarı itibare alınmadan ortalama yapağı verimini: 3,026 Kğ. Dişi koyunlarda doğum ağırlığını: 4,2 ::t 0,09 Kğ, olarak tesbit etmişlerdir. Şahinkaya R. li Türkiye'nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale saf ve muhtelif kan dereceli merinos X kıvırcık melezierinde vücut ölçüleri ve yapağı özelliklerine ait araştırmasında Beden uzunluğunu 71,79 :l:: 0,52 Cm. Cidago yüksekliğini 68,37 ::t 0,52 Cm. Göğüs çevresini 95, i 6 ::t i,55 Cm. olarak bulmuş, ayrıca canlı ağırlığı 50,46 ::t 0,32 Kğ. Kirli gömlek ağırlığını 2,749 Kğ., Yapağı ineeliğini 22,7 ::t 0,354 Mikron olarak bildirmiştir. Batu S..1 Koyunculuğun Esasları adlı eserinde, Türk merinos koyunlarının kuzu doğum ağırlığı 2,5-3,5 Kğ.arasında ikizlilik nisbetinin % 2-3 a kadar çıkabileceğini belirtmiştir.

3 Karacabey Harası türk Mcrınos Koyunlarında İncelemeler 2:\i Batu S. ve arkada~ları 6 Bandırma.Merinos Çiftliği ndeki koyunlar üzerinde yaptıkları araştırmada: İkizlilik nisbetini 1960 da % 8, de % 1'2,1 Ig6'2'de % 19, te % 1'2,6 olarak, Gebelik nisbetini (I '2) % 84,4 kirli yapağı verimini yılları vasatisi olarak '2959,4 gram, yılları canlı ağırlık ortalamasının 47, i 8 Kğ. olduğunu ancak bu yıllarda meraların çok kötü ve verilen yemlerin yetersiz olduğunu zikretmektedirler. Materyal ve Metot Bu araştırmanın materyalini, Karacabey Harasında yetiştirilen Türk merinos koyunları teşkil etmiştir. Araştırma Harada ki bu koyun sürülerinden ihtimali örnekleme esaslarına göre çekilen örnekler üzerinde; yapağı verimleri, canlı ağırlık, önemli beden ölçükri bioistatistik metotlarla işlenmiştir. Döl verimi mevcut bütün koyunlar üzerinden nisbet tayini suretiyle yapılmıştır. Yapağı verimleri, doğum ağırlıkları ve döl verimine ait materyal hara kayıtlarından çıkarılmıştır. Yapağı vasıfları; bu koyunlara ait omuz, kaburga, but yapağı numunelerinin Bursa Veteriner Bölge Yapağı Laboratuvarında senelerinde yıllık lüle uzunlukları ve elyaf kuturlarına ait analiz neticelerinden istifade edilerek bulunmuştur. Yapağı verimleri, teden ölçüleri ve ağırlıkların tesbitinde kullanılan variyantlar azdır. Sebebi: Aynı çevre şartlarında yeti~tirilen mevcut Rambouillet koyunları ile bunların çeşitli yönlerden mukayesesini yapabilmek için Rambouillet koyunların ya~, cins ve mevcuduna göre Türk merinos koyun sürüsünden örnekler yapmak suretiyle varyant ~eçimi rr.ecburiyetinden ileri gelmiştir. i. rapa,~ı. verımı: Sonuç ve Tartışma Türk merinos koyunlarında i 960- i 965 yıllarına ait kirliyapağı verımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:. TTablo: 1. Karacabey Harası Türk Merinos Koyunlarında Yıllık Yapagı Verİmi. (i960- i965) 0/ Yıllar n x: :i:: Sx :i:: S /0 V :\'1iıı. Mak 'IC, 'il c, PO ,-, 19.2.'i 3.'i C ı " i ! 2.60 'i.10 VASATİ 3.35 O.OB

4 232 Selahattin Balıı - Emiıı Arıtürk - Mehmet Örkiz Bu tabloda i 960- i 963 yılı \'erimleri sıra ile 3,4,5,6 ya~lı koyunların i 964 ve i 965 yılı verimleri ise 2 ve 3 ya~lı koyunların yıllık yapağı verimlerine tekabül etmektedir. Seneler arası verim ortalamalarındaki farklılıklar seneden seneye iklim şartlarının değişik olu~u ve yaş farkından ileri gelmiştir. :Meraların iyi gelişemediği dçılayısiyle koyunların yeteri kadar meralandırılamadıklarıı 964 yılı yapağı veriminde hayvanların genç olmasından bir artma beklenirken aksine az nisbette bir dü~me görülmüştür. Meraların zayıflığı dolayısiyle, koyunlara harada her nekadar kesif yem verilmişse.de bu, mera kadar yapağı verimine tesir etmemektcdir. (I o) Terı'il ve Hazel (I 3) in bildirdikıcı'ine göre yapağı veriminde, genler tarafından determine ve realize edilen kısmın % 30, genler tarafından determine ve fakat çevre ~artları tarafından realize edilen kısmın % 7 ini te~kil ettiği bildirilmektedir. İşte çevre şartlarının bu büyük etkisi dolayısiyledir ki i 935 ten beri sürüde yapılan seleksiyonun tesiri yapağı veriminde ileri derecede kendini gösterememiştir. Bu durum Türk merinos koyunlarında yapağı miktarını artırmak için seleksiyondan ziyade çevre şartları bilhassa meraların islahı üzerinde önemle durulmasını gerektirmektedir. i No. lu tablonun tetkikinde görüldüğü gibi kaçınılmaz hata ortalamaları oldukça küçük bulunmuş ::t 4 S;Zsınırları dı~ında varyanta rastlanmamı~tlr. Bulunan yıllık ortalamaların % i ve % 5 lik güven ölçüleri (t) tablosuna göre biometrik olarak çok önemli bulunmuştur. Türk merinos koyunlarında vasati yapağı verimi, Kutsal A. ve Bilgin S. LO ye göre 3,026 ::!:: 0,7 kg. olarak Üstünel D. ve Kutsal A. 14 ya göre 2,9 ::Lo, i 3 kg. olarak, Şahinkaya R.ye ii göre 2,749 Kğ. olarak bildirilmiştir. Batu S. ve arkada~ları i 963 yılları kirli yapağı verim ortalamasını 2,959 Kğ. bulmuşlar ancak 1954, i 955, i 956 senelerinde meraların çok zayıf olmasından bu yıllara ait verimlerin çok dü~ük olduğunu zikretmişlerdir. Bu üç yıl hariç tutulursa 'yılları kirli yapağı verim ortalaması: 3,264 Kğ. bulunmaktadır.. Bu araştırmada yıllık Kirli yapağı verim ortalaması: 3,35 i 0,09 Kğ. olarak tesbit edilmiştir. Bu hususta Batu S. ve arkada~ları 6 ile Kutsal A. ve Bilgin S. ıo nin hulguları arasında önemli bir fark tesbit edilememiştir. Ancak Şahinkaya R. ıı nin ortaya koyduğu miktar bu araştırmada tesbit edilenden düşük bulunmuştur. 2. rapağı inceliği ve lüle uzunluğu Türk merinos koyunu yapağı vasıflarının tesbitinde, Bursa Veterincı' Bölge Yapağı LaboratU\'arı kayıtlarından istifade edilmiş-

5 Karacabey Hara" Türk :Ileriııos Koyunlarında İncelemeler 233 tir. Burada i 964- i 965 yıllarına ait numuneler üzerinde clyaf kutru ve yıllık lüle uzunluğu analizleri yapilmış olduğundan araştırmada bu iki vasıf için tesbit edilen veriler bioistatistik metotlarla işlenerek ortalama değerler 2 ~o. i u tabloda gösterilmiştir. Tablo: 2. Karacabey Lüle Yıllar 1964 VASATİ Harası Türk Merinos Koyunlarında Yıllık Uzunluğu ve Elyaf Kutru ( ) i Ölçüler Yıllık Lüle i Elyaf Kutru \ Uzunluğu (Cm.) (Mikron) n X S:X n X S:X x + S:X o.31 i Tablonun tetkikinde, hcl' iki yıla ait elyaf kuturlarınd<i bir değişiklik olmamıştır. i 964 yılı vasatisi 23.8 :!::: 0.3 i 5 mikron, 1965 yılı vasatisi 23.6 i o.307 mikrondur. i 964 yılı meraların zayıf oluşu yıllık lüle uzunluklarındaönemli derecede etki etmiştir. Bu yıla ait yıllık lüle uzunluğu vasatisi 6.9 :!::: O. i 25 Cm. i 965 senesinde 7.9 :t O. i 45 Cm. olarak bulunmuştur. Bu hususta, Batu S. ve Özcan K. 5 Türk İnerinoslarında elyaf kutrunu :!::: mikron, Bulçum H mikron ve Şahinkaya R :t mikron olarak bildirmektedirler. Bu araştırmada Türk merinos koyun yapağılarında elyaf kutru her iki sene vasatisi olarak :!::: o.31 i mikron bulunmuştur. Yukarıdaki araştırmacıların bulguları ile bu araştırmada bulunan cüz'i farkın e1yaf kutru tayininde tatbik edilen analiz metotları ayrılığından ileri geldiği kanısındayız. Türk merinos koyun yapağılarında lüle uzunluğuna ait bir çalışmaya rastlıyamadığımız için mukayese etmek imkanını bulamadık. 3. Türk merinos koyunlarında beden ölçüleri ve canlı ağırlık Bu koyunların önemli bazı beden ölçülerini tetkik edebilmek amacı ilc 1965 aralık ayında Karacabey Harasında yukarıda bahsedilen şartlara uyularak, ihtimali örneklerneye göre seçilmiş örnekler esas alınmıştır. Ölçülerin alındığı anda koyunlar üzerinde takriben 8 aylık yapağı mevcuttu Bu durum için ayrıca düzeltme emsali he-

6 L_ 234 Selahattin Batu - Emin Arıl ürk - :\Ielııııet Örkiz saplanmamış bulunan rakamhır olduğu gibi işlenmiştir. Türk merinos koyunlarında bioistatistik metodlarla bulunan beden ölçüleri, canlı ağırlık ve doğum ağırlıkları 3 No. lu tabloda gösterilmiştir. Tablo: :i. Karacabey Harası Türk Yierinos Koyunlarında Bazı Beden Ölçüleri ile Canlı Ağırlık ve Doğum Ağırlıkları. i Yaşında i 2 Yaşında i 3 ve daha Yaşlı Ölçüler i n X :l: Sx i n ix :l: Sx i n X :l: SX Beden uzunluğu i :l: :l: :l: 0.4 Cidago yüksekliği :l: :l: :l: 0.4 Göğüs çevresi :l: i 10.3 :l: :l: 0.8 Ön incik çevresi 13 S.8 :l: :l: :l: O.i i Canlı ağırlık :l: 0.7. ı2 Si.0 :l: ı :l: 0.2 Doğum ağırlığı :l: :l: :l: 0.1 Not: Ağırlıklar kg. Diğer ölçüler cm. birimindendir. 3. No. lu tabloda görüldüğü gibi i ve 2 yaşında dişilerle 3 ve daha yukarı yaşlı anaç koyunlarda, beden ölçüleri ile canlı ağırlık ve doğum ağırlıkları ayrı ayrı bioistatistik metodlarla işlenmiş olup aralarındaki farklar gelişim durumlarını göstermektedir. Ancak anaç koyun olarak kabul ettiğimiz 3 ve daha yukarı yaşlı koyunların beden uzunluğu ve cidago yüksekliği 2 yaşlıların hemen hemen ayni olmasına rağmen göğüs çevresinde 2 Cmlik bir azalma görülmektedir. Keza canlı ağırlıkta 5 Kğ, lık bir cksilme tesbit edilmiştir. Bu husus bakım ve beslenme ile ilgili olduğu kanaatını kuvvetlendirmektedir. Zira adı geçen harada bu koyunlar diğer mevkilere nazaran mer'asının zayıf olduğu bildirilen Çatalçeşme ve Gerdeme mevkilerinde bulunmaktadır. Ana<; koyunlardaki bu gerileme ilk nazarda dahi göze çarpmaktadır. Türk merinos koyunlarında beden ölçüleri hakkında (yetişkinlerde) Şahinkaya R. ıı ı:ıin verdiği ölçüler: Beden uzunluğu: ::t o.52 Cm. Cidago yüksekliği: ::to.52 Cm. Göğüs çevresi: ::t i.55 Cm. dir. Bu araştırmada anaç koyunlarda beden uzun luğu: 73.3 ::t 0.4 Cm. Cidago yüksekliği: 69.2 ::t 0.4 Cm. Güğüs çevresi: i 0.8 Cm. olarak bulunmuştur. Aradaki eüz'i farklılık yukarıda da işaret edildiği gibi ölçülerin yapağı lı olarak alındığından ileri gelmiştir. Yani bu hususta bulunan netieeler adı geçen araştırıcının bulgularına tamamen uygun çıkmıştır. Ayni araştırıcı canlı ağırlık ortalamasını 5.4 ::t.32 olarak bildirmiştir. Burada 46.7 ::t 0.2 Kğ. olarak bulduk.

7 Karacabey Hara.ı Türk ~erinos Koyunlarıııda İneelemeler 235 Batu S.ve arkadaşları 6 Bandırma merinos Çiftliğinde yetiştirilen Türk merinos koyunlarında eanlı ağırlık ortalamasının 47. i 8 Kğ. oldugunu bildirmişlerdir. Bu netice bu araştırmada tesbit edilen miktara çok yakındır. 4. Döl verimi Türk merinos koyunlarında i 960- i 966 yılları arası 6 yıllık döl verimi nisbetleri ve bu 6 yıla ait vasatiler4. No. lu tabloda gösterilmiştir. Tablo: 4. Karacabey Harası Türk Merinos koyunlarında döl verimi ve cinsiyet oranı i964-..{j5i vasati Koç altı koyun \ Gebe kalan koyun ~/~ Kısır kalan koyun % Doğuran koyun% \ Tek doğum % \ İkiz doğum % IO Kuzu telefatı % \.9 \ Cinsiyet oram Erkek kuzu % Dişi kuzu %.'l\.i i Tablonun tetkikinde, bu koyunlarda gebe kalma oranı senelerc göre % arasında değişmekte olup vasati % 92.7 olarak tesbit edilmiştir. Keza doğuran koyun nisbeti senelere göre % i.4 arasında olup vasati % 86. i olarak kısırlık nisbeti vasatisi % 7.3 olarak bulunmuştur. İkiz doğum nisbetinin her nekadar iyi' bir bakım ve besleme ile % a çıkabi.leccği Batu S. (3) tarafından bildirilmekte ise de, bu araştirmada ikiz doğum nisbeti yıllara göre değişiklik göstermekle beraber vasati olarak % 8.3 bulunmuştur. Gene 6 yıllık ortalamada doğan kuzuların % 48 nin erkek % 52 sinin dişi olduğu yani Türk Merinos koyunları kuzulalamalarında yaklaşık olarak 100 erkek kuzuya mukabil 108 dişi kuzu elde edildiği tesbit edilmiştir. Ayni materyalde kuzu telafatı nisbeti ortalama % 2.7 olarak hesaplanmıştır. Batu S. ve arkadaşları 6 Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftliğindeki koyunlar üzerinde yapmış oldukları araştırmada ikizlilik nisbetini 1960 ta % 8.0, 1961 de % 12'.1, 1962 de % te % 12.6 olarak, i 962 yılları arasında gebelik nisbetini % 84.4 olarak bildirmişlerdir. Bu araştırmada, Karacabey Harası

8 236 Selahattin Ilat 11 - Emin Arıt ürk - Mehmet Ürkiz Türk merinos koyunlarında vasati ikizlilik nisbeti biraz dü~ük (% 8.3) olarak, gebelik nisbeti vasatisi ise biraz yüksek (%) 92.7) olarak bulunmu~tur.. 4. No. lu tabloda görülen döl verimine ait nisbetler, senelere göre iklim deği~ikliklerine rağmen yapağı verimindeki homojenite; Türk merinos koyunlarının sağlam konstitüsyonlu, mahrumiyet- 'leı e dayanıklı, yemden azami istifade sağlıyan bir koyun tipi olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, 3 ve daha yukarı ya~lı koyunlarda bilhassa canlı ağırlık ölçülerinde görülen azalma, bunların bakım ve beslenmelerine biraz daha dikkat gösterilmesi lüzumunu ortaya çıkarmakta ise de, daha ba~ka faktörlerinde bu hususta rol oynıyacağı dü~ünülebilir. Bu ara~tırmada, canlı ağırlığın fenotip durumu ele alınmı~ cinsiyet, ya~, doğum ve yeti~tirme ~ekiııcrinin canlı ağırlık üzerine etki payları hesaplanmamı~tır. Ayrıca çalı~an materyal üzerinde ya~ gurublarındaki fertlerin kaçıncı jenerasyon mahsulü oldukları tesbit edilmemi~tir. Bu itibarla görülen farklılıkların yaş gurublarındaki variyantların çqitli jenerasyonda olmalarından da ileri gelebileceği zannedilmektedir. Hara koyunculuğu ve Türk merinosu yetiştiriciliği yönünden, bu hususta geni~ çapta bir araştırma yapılarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasının memleket koyunculuğu bakımından çok ehemmiyetli olduğu kanısındayız. Öze t Bu çalı~mada, Karacabey Harası Türk merinos sürüsünde yapağı verimi, bazı yapağı özellikleri, canlı ağırlık, beden ölçüleri ve döl verimine ait hususların tesbit edilmesi amacı güdülmüştür. Yaş durumları nazarı itibare alınmadan vasati kirli gömlek ağırlığı 3.35 _ ~L 0.08 Kğ. Elyaf kutru: ::!: 0.3 ı ı. mikron, yıllık lük uzunluğu: 7.4 ::!: 0.ı35 Cm., Canlı ağırlık (ya~lara göre) 46.7 ::!: ::t o. 7 Kğ. arasında, doğum ağırlığı: 4. ı ::!: o. ı :+- o. ı Kğ. olarak tesbit edilmi~tir. Beden ölçüleri ve döl verimi durumları 3 ve 4 No. lu tablolarda gösterilmi~tir. Summary Studies on Wool Production, Fertility and Some Body Measurements of Turkish Merino Sheep Raised in Karacabey State Farm This study was made to obtain information on some characteristics of Merinos at Karacabey state farm.

9 Karacabey HamSl Türk \Ierİııo, Koyunlarıııoa İııcclcmcler 237 Average valucs at differant age s were: 3.35 ::!: 0.08 Kğ. for grcas [[eece weigbt, :.t 0.3 i i micron for fiber diameter, 7.4 ::!: O. i 35 Cm. {or staple lcnght, 46.7 ::!: : ::t 0.7 Kğ. for body weigbt, and 4. i ::t: ::t o. i Kğ. for birtlı vvcight. Eody measurcments and fertility traits are tabulated (Tablc: 3 and 4.) Literatür i - Akıncı, İ.; Batu, S. (I 940) : Türk0,ede Merinoscııluk. Ulus Basımevi Ankara. 2 - Baker, E. T. (I 952): Management mıd Feeding of Sheep. O. J. Publishing com. ine. New York. 3 - Batu, S. (I 962): Koyunculuğun Esaslaıı. V ct. Fak. Yayınları No. 136, Üniversite :\1atbaasl, Ankara Batu, S., Arıtürk, E. ve Kutsal, A. (I 962): Eııcil Hayvanlarda lstatistik Variya.l)!on. Vet. Fak. Yayınları :\0. i 38, Güven Matbaası, Ankara. j -- Batu, S., Özcan, K. (1962): Akkaraman, Dağlıç, Kıvırcık ve Türkiyede Yetiştirilen Merinos MelezIerinde Yapağı Follikül Sayıları ve E~yaf Çapları Üzerinde Araştırmalar. Lahtban Zoo. A. Enst. Yayınları No. 10 Ankara. 6 - Batu, S., Arıtürk, E., Özcan, H. ve Ertuğrul, N. (I 964) : Bandırma Merinos retiştirme Çıftliği Ko)'unlarında Görülen Verim Azalmaları Üzerinde Araştırma. V ct. fak. Yayınları No. 3-4, Üniversite Mabaası, Ankara. 7 - Bulçunı, H. (1947): Karacabey Harası Sajkan ve Türk Merinoslarında rapa.~ı lnceli,ği ve Mukavemetine Ait Araştırma. Türk Vet. Hek. D. S: i 3, Ankara Düzgüneş, O. (1952): İstatistik Metotlar. Ziraat Fak. Yay., Üniversite Matbası Ankara. 9 - Kanınııade, W. G. (19:):'»: Sheep Sience. Lippincotl comp. New York. i o - Kutsal, A., Bilgin, S. (ı 956): Yanmkan Aferinoslarda Yapağı Verimi, Canlı A,ğır/ık ve Kuzuların lnkişafı Ü;::.erindeAraştırmalar. Vet. Fak. Yayınları No. 3-4-, Üniversite Basımevi, Ankara.- i i - Şahinkaya, R. (I 957): Türkiye' nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale Saf ve Muhtel~l Kan Dereceli Merinos x Kıvırcık MelezIerinde Vücut Ölçüleri ve Yapağı Özellikleri. Ziraat Fak. Yayın No Üniversite Matbaası, Ankara.

10 2311 Selahattin Batıı - Emin Arıtürk - Mehmet Örkiz 12 - Terril, C. E.,. Stoehr, J. (1942): The Importance of Body Weight in Selection of Range Ewes. U.S. Deper. of agr. Idaho Terril, C. E.., Hazel, L. N. (1945): Heritability of Weaning Weiglzt and Sable Lenght in Range Rambouillet Lambs. U.S. Depar. of agr. Idaho Üstünel, D., Kutsal, A. (1955) : Karaca!5ey Harası Koyunculuğunun rapağı Verimi Bakımından Biometrik Incelemesi. Yet. Fak. D. Sayı: 100- ıo I, Ankara. razı "Dergi razı Kuruluna" günü gemiştir. l

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com Akın Pala, akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 1 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 2 3 Kaç tür koyun var, verimlerine göre Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar 4 Kaç tür koyun var, anatomi Yurdumuzda

Detaylı

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Sakız Koyunu Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN SAKIZ Türkiye ve Yunanistan ın ortak ırkıdır Adını, İzmir in Çeşme ilçesine komşu olan Yunanistan

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri

Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 50(2): 1-8, 2009 Araştırma Makalesi Siyahbaşlı Merinos (Alman Siyahbaşlı Et x Karacabey Merinosu G 1 ) Koyunların Döl Verimi, Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Ayhan Ceyhan 1*,

Detaylı

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1

Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner sağlık, HAKKARİ, Türkiye 1 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 65-73, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUN IRKLARI Koyunları verimlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar, Bir işletmede yetiştirilecek koyun ırkı seçilirken şu hususları dikkate

Detaylı

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre

The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir Agriculture Centre Van Vet J, 2015, 26 (2) 93-99 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Original Article e-issn: 2149-8644 The Growth Traits of Bafra Sheep (Chios x Karayaka B1) at Kazım Karabekir

Detaylı

BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAFRA KOYUNUNUN (SAKIZ KARAYAKA G 1 ) KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ ŞARTLARINDA DÖL VERİMİ, YAŞAMA GÜCÜ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Arş. Gör. Serpil IŞIK

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Verimi, Canlı Ağırlıkları Ve Vücut Ölçüleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, süt verimi, beden ölçüleri, yaşama gücü. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 81-85 http://www.fusabil.org Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri * Özge ÖZMEN 1 Selim KUL 2

Detaylı

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ

KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ Özdal GÖKDAL 1 Ferda KARAKUŞ 2 Hasan ÜLKER 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Çine, AYDIN, email: ogokdal@adu.edu.tr 2 Yüzüncü Yıl

Detaylı

Anadolu'ya özgü olan bu ırk, tüm dünyada da Ankara Keçisi (Angora goat) olarak tanınmaktadır.

Anadolu'ya özgü olan bu ırk, tüm dünyada da Ankara Keçisi (Angora goat) olarak tanınmaktadır. Ankara Keçisi tiftik verimiyle diğer keçilerden ayrılan, Orta Asya'da tarih sahnesine çıkmış, günümüzden 7-8 yüzyıl önce, Türklerin Anadolu'ya gelirken beraberlerinde getirdikleri bir keçi ırkıdır. Türklerin

Detaylı

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir

Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, İzmir ÇİNE ÇAPARI, ÇİNE TİPİ VE MENEMEN x ÇİNE TİPİ (F 1 ) KUZULARDA KİMİ BESİ VE KESİM ÖZELLİKLERİ Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL Okan ATAY ÖZET Bu araştırma Çine Çaparı (ÇÇ), Çine Tipi (ÇT; sentetik yerel) ve

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Selim GÜRGEN. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Selim GÜRGEN. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı ÖZET Yüksek Lisans Tezi TOKAT YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KARAYAKA KOYUNLARINDA YAPAĞI VERİMİ VE BAZI FİZİKSEL YAPAĞI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Selim GÜRGEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Hayvansal Üretim 43(2): 79-85 (2002) Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi: Bornova Keçisi Metin Şengonca 1 Mustafa Kaymakçı 1 Nedim Koşum 1 Turgay Taşkın 1 Jörg Steinbach 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE İVESİ X KIBRIS YERLİ Fı VE SAKIZ X KIBRIS YERLİ Fı KOYUNLARIN ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI* MEHMET İSFENDİYAROĞLU** HIDIR DEMİR*** ŞEBNEM G.ÇÖREKÇİ****

Detaylı

Serdar MAVİLİ Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ 2012 Her hakkı saklıdır.

Serdar MAVİLİ Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ 2012 Her hakkı saklıdır. ROMANOV X KARAYAKA F1 MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Serdar MAVİLİ Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ 2012 Her hakkı saklıdır. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah 1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Etin kimyasal içeriği Yaşa, cinsiyete, beslemeye bakılmadan kimyasal yapı da ortalama: %70 su, %18 protein,

Detaylı

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ T.C. İLİ..İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ..-2003 İÇİNDEKİLER I- PROJENİN ÖZETİ II- III- IV- PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN AMACI PROJE KAPSAMINA GİRECEK KÖYLER VE

Detaylı

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri (1) Mehmet BİNGÖL (2), Özdal GÖKDAL (3), Yücel AŞKIN (2) (2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, VAN

Detaylı

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi

Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17 (2): 137-143 Karacabey Merinosu Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Mehmet KOYUNCU * Serdar DURU ** ÖZET Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsündeki

Detaylı

All Characterictics of Morkaraman Sheep

All Characterictics of Morkaraman Sheep Derleme Makalesi / Review Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(2): 89-97, 2015 Tüm Yönleriyle Morkaraman Koyunları Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

G i r i ş. Araştırma Makalesi

G i r i ş. Araştırma Makalesi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 32 (3), 41-52, 2006 32 (3), 41-52, 2006 Araştırma Makalesi AYDIN İLİ ÖZEL İŞLETME KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KIL KEÇİLERİNİN BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Başlama Tarihi 2011 Bitiş Tarihi 2015 Proje Bütçesi - Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim

Başlama Tarihi 2011 Bitiş Tarihi 2015 Proje Bütçesi - Mehmet Emin VURAL, Veteriner Hekim Devam Eden Projeler Renkli Tiftik Keçisinin Halk Elinde Islahı Projesi 87.300 Bırusk KESKİN, Veteriner Hekim i. Mehmet Emin VURAL ii. Ahmet KARATAŞ iii. Şahin TEZ iv. Polat İPEK v. Nalan AKÇA Renkli Ankara

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan,

Detaylı

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 64-73, 1997 TUJ ERKEK KUZULARIN ENTANSİF ŞARTLARDAKİ BESİ PERFORMANSLARI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Mustafa YAPRAK, Sinan KOPUZLU

Detaylı

Kuzu üretim teknikleri:

Kuzu üretim teknikleri: Kuzu üretim teknikleri: akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Koç katımında yoğun-ek yemleme:flushing Erken yaşta damızlıkta kullanma Kuzulama aralığının kısaltılması Hormon uygulama, embriyo transferi

Detaylı

Giriş. Sonuçlar ve Tartışma

Giriş. Sonuçlar ve Tartışma 1. Ü.Veteriner Fakültesi Do/ilim De }inekoloji Kürsüsü Doç. Dr. Celalettin Akk(l)'an ÇİFTELER HARASI İNEKLERİNİN GEBELİK SÜRELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Celalettin Akkayan Hulusi Ada* Untersuchungen über

Detaylı

Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği

Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(1):71-77 ISSN 1018-8851 Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği Erdinç DEMİRÖREN 1 Summary Efficiency of Lamb Production in sheep which raising different

Detaylı

Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların Çeşitli Verim Özellikleri

Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların Çeşitli Verim Özellikleri YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 (2), 75-80 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların

Detaylı

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 1 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Halk elinde yetiştirilmekte olan küçükbaş hayvanların

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ SIK KUZULATMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Prof. Dr. Mehmet Mustafa OĞAN Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Zootekni AD-BURSA Koyun yetiştiriciliğinden elde

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları

Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları Hayvansal Üretim 49(2): 43-51, 2008 Derleme Türkiye Koyunculuğunda Melezleme Çalışmaları Mustafa Kaymakçı*, Turgay Taşkın Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 35100 Bornova-İzmir *e-posta:mustafa.kaymakci@ege.edu.tr,

Detaylı

akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com

akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 1 2 YAPAĞI anlamı Yapağı geniş anlamda hayvanlar üzerinden kırkılan ve bükülüp iplik yapılabilen ve dokuma dökümü endüstrisinde kullanılan her türlü hayvansal

Detaylı

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır.

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması gereklidir. Ama bakım

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK TÜRKİYE DE HAYVANCILIK Geniş anlamda hayvancılık tarımsal etkinlerin bir koludur. Tarımla uğraşan nüfus bir yandan toprağı işleyip çeşitli ürünler elde ederken, diğer yandan da hayvan besler. Tarımın

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ

HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ HALI YAPAĞISI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ SELEKSİYON ÖLÇÜTLERİ TUFAN ALTIN 1 ORHAN KARACA 2 İBRAHİM CEMAL 3 ÖZET Yapağılar dokuma sanayinde halı ve kumaş tipi yapağılar olmak üzere ikiye ayrılır. Halı dokumacılığında

Detaylı

Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri

Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Hayvansal Üretim 52(2): 1-9 Araştırma Makalesi Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Karya Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Engin Yaralı 1, Orhan Karaca 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine Etkisi (1)

Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine Etkisi (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(2): 103-111 Geliş Tarihi: 19.02.2003 Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine

Detaylı

KOYUNLARIN BESLENMESİ

KOYUNLARIN BESLENMESİ KOYUNLARIN BESLENMESİ Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, KONYA Buğday ile koyun gerisi oyun Mera ile koyun gerisi oyun Biz de koyunlarımızı böyle kaliteli meralarda

Detaylı

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Yerli koyun ve keçi gibi hayvanlarımızın; et, süt, yapağı, kıl, tiftik ve döl veriminin artırılması 2 Damızlıkçı işletmelerin kurulması, Küçükbaş hayvancılıkta

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler 1.GİRİŞ... 5 2. DÜNYADA HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ... 6 3.TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ... 8 3.1. Büyükbaş Hayvancılık Faaliyetleri... 9 3.2. Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri...

Detaylı

Sultansuyu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Türkiye Arap Atlarının Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri

Sultansuyu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Türkiye Arap Atlarının Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 69-74, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 577-582, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Kastamonu İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAF AKKARAMAN IRKI VE MELEZİ KUZULARIN DOĞUM AĞIRLIKLARINI ETKİLEYEN MAKRO ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİ MİKTARLARININ HESAPLANMASI Aylin YILMAZ

Detaylı

Akkaraman, Dorset Down x Akkaraman (F 1 ) ve Dorset Down x Hamdani (F1 ) Kuzularının Yaşama Gücü ile Büyüme Özelliklerinin Araştırılması

Akkaraman, Dorset Down x Akkaraman (F 1 ) ve Dorset Down x Hamdani (F1 ) Kuzularının Yaşama Gücü ile Büyüme Özelliklerinin Araştırılması Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 1996, 7 (1-2): 18-25 Akkaraman, Dorset Down x Akkaraman (F 1 ) ve Dorset Down x Hamdani (F1 ) Kuzularının Yaşama Gücü ile Büyüme Özelliklerinin Araştırılması Fuat ODABAŞ I O~LU '

Detaylı

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar KONU İLGİ Koyunların beslenmesi TERCÜME VE DERLEME Koyun beslemesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli KAYNAKÇA

Detaylı

GİRİŞ RESEARCH ARTICLE. Onur YILMAZ 1 Tamer SEZENLER 2 Emre ALARSLAN 2 Nezih ATA 1 Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL 1. Özet. Abstract

GİRİŞ RESEARCH ARTICLE. Onur YILMAZ 1 Tamer SEZENLER 2 Emre ALARSLAN 2 Nezih ATA 1 Orhan KARACA 1 İbrahim CEMAL 1. Özet. Abstract Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (6): 829-834, 2014 DOI: 10.9775/kvfd.2014.10859 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE 1 2 Karacabey

Detaylı

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede BESİLİK BÜYÜKBAŞ SIMMENTAL (SİMENTAL) Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir.

Detaylı

Nihat YILDIZ 1 Hüseyin DENK 2. Geliş Tarihi: 30.03.2005 Kabul Tarihi: 28.10.2005

Nihat YILDIZ 1 Hüseyin DENK 2. Geliş Tarihi: 30.03.2005 Kabul Tarihi: 28.10.2005 F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(1), 29-37 VAN BÖLGESİNDE HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN AKKARAMAN KOYUNLARIN ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI II. KİRLİ YAPAĞI VERİMLERİ, LÜLE UZUNLUKLARI, BEDEN ÖLÇÜLERİ,

Detaylı

KOYUN VE KEÇİLERDE NİTELİKLİ DAMIZLIK SEÇİMİ

KOYUN VE KEÇİLERDE NİTELİKLİ DAMIZLIK SEÇİMİ KOYUN VE KEÇİLERDE NİTELİKLİ DAMIZLIK SEÇİMİ Yard. Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Zootekni AD-BURSA Damızlık seçimi yüksek verimli koyunları

Detaylı

Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G 1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri *

Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G 1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri * Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2015, 55 (1) 7-14 Araştırma Makalesi / Research Article Halk elinde ekstansif koşullarda yetiştirilen Sakız X Akkaraman G 1 koyunlarda süt verimi ve bazı kalite özellikleri

Detaylı

Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları

Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, Cilt 23, Sayı 2, 43-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye Koyun Islahı Çalışmaları Reşit Sönmez 1, Mustafa Kaymakçı 1, Ayhan Eliçin 2,

Detaylı

Van İli Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Verimliliği Etkileyen Sorunların Tespiti Üzerine Bir Araştırma *

Van İli Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Verimliliği Etkileyen Sorunların Tespiti Üzerine Bir Araştırma * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 18 (1-2):09-16, 2013 Araştırma Makalesi/Research Article Van İli Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları*

Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* O. Karadağ 1 E. Köycü 2 1 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Bandıma, Balıkesir 2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Zootekni Doktora Programı. Tez Savunma Tarihi: 13/11/2008

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Zootekni Doktora Programı. Tez Savunma Tarihi: 13/11/2008 ii Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Doktora Programı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi:

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Türkiye`de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin özel bir yeri vardır. Çünkü koyun ve keçiler verimsiz meralarla nadas, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan, başka

Detaylı

AKKARAMAN. Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler

AKKARAMAN. Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler AKKARAMAN Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği yerler Verim Yönü: Kombine, et ve süt Genel Tanımı: Yerli ırklar içinde iri yapılı olarak tanımlanır. Vücut dar ve uzundur. Sırt hattı

Detaylı

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Prof. Dr. Veysel AYHAN Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel

Detaylı

Tuj Kuzularında Farklı Konsantre Yemlerle Yapılan Besinin Maliyet-Fayda Analizi

Tuj Kuzularında Farklı Konsantre Yemlerle Yapılan Besinin Maliyet-Fayda Analizi Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (5): 771-775, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2010.1250 RESEARCH ARTICLE Tuj Kuzularında Farklı Konsantre Yemlerle Yapılan Besinin Maliyet-Fayda Analizi Dilek AKSU ELMALI * Pınar DEMİR

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Doğu anadolu kırmızısı, döl verim özellikleri ve servis periyodu.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Doğu anadolu kırmızısı, döl verim özellikleri ve servis periyodu. ARAŞTIRMA 2008: 22 (3): 169-174 http://www.fusabil.org Nihat YILDIZ 1 Selami AYGEN 2 Mahiye ÖZÇELİK 3 1 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE 2 Tarım İl Müdürlüğü

Detaylı

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market İSTANBUL DA KASAPLIK SIĞIR VE SIĞIR ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market Summary: In this

Detaylı

KARACABEY MERİNOSU KOYUNLARINDA DOĞUM AĞIRLIĞI VE GEBELİK SÜRESİNE BAZI ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ VE GENETİK PARAMETRELER

KARACABEY MERİNOSU KOYUNLARINDA DOĞUM AĞIRLIĞI VE GEBELİK SÜRESİNE BAZI ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ VE GENETİK PARAMETRELER Atatürk Üntv. Ziraat Fak. Derg. 32 (2), [63-167, 2001 KARACABEY MERİNOSU KOYUNLARINDA DOĞUM AĞIRLIĞI VE GEBELİK SÜRESİNE BAZI ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ VE GENETİK PARAMETRELER Mehmet KOYUNCU 1 Erdoğan

Detaylı

Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Nedenleri

Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Nedenleri Türkiye'de hayvan genetik kaynakları yeterince değerlendirilememiş, hatta bazıları daha tam olarak tanımlanmadan yok olmuş veya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Yerli ırklar yüzyıllardır

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 69-79 Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Serdar DURU *

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR MANDA BOĞALARININ TABİİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT I. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARINDA ARANILACAK ŞARTLAR 1- Tabi tohumlama faaliyetleri Bakanlık iznine tabi olup, ıslah amaçlı olarak

Detaylı

YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 30 (2), 79-86. 2004 J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 30 (2), 79-86, 2004 YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Filiz AKDAĞ* The effect

Detaylı

ODA HARARETİNDE VE BUZ DOLABINDA(+4 C) MUHAFAZA EDİLEN KAN SERUMUNDA KLOR YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ethenı Ersoy* Giriş

ODA HARARETİNDE VE BUZ DOLABINDA(+4 C) MUHAFAZA EDİLEN KAN SERUMUNDA KLOR YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ethenı Ersoy* Giriş A. O. Veteriner F aküllesi Biyokimya Kürsüsü Doç. Dr. Ethem Erso)' ODA HARARETİNDE VE BUZ DOLABINDA(+4 C) MUHAFAZA EDİLEN KAN SERUMUNDA KLOR YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR Ethenı Ersoy* Giriş Hepler(4), serumda

Detaylı

Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme-Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri

Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme-Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri Hayvansal Üretim 54(1): 30-37, 2013 Araştırma Makalesi Yetiştirici Koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme-Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri Özdal Gökdal*, Okan Atay, Ali

Detaylı

Kangal Irkı Köpeklerde Büyüme ve Beden Ölçülerine ait Özellikler. Characteristics of the Growth and Body Measurements of the Kangal Dogs

Kangal Irkı Köpeklerde Büyüme ve Beden Ölçülerine ait Özellikler. Characteristics of the Growth and Body Measurements of the Kangal Dogs Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(3): 117-126, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

16.12.2010. Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

16.12.2010. Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Avian Influenza Dr.Fethiye ÇÖVEN Uzm.Veteriner Hekim Bornova VKAE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı AI Konusunda Geçmişte Yaşananlar 1959 dan 2003 e kadar dünya çapında başlıca 24 mihrak bildirilmiştir:

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Orhan Alpan. Seminer No: 2

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Orhan Alpan. Seminer No: 2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Orhan Alpan Seminer No: 2 ANKARA BÖLGESİ ŞARTLARINDA SÜT SIĞIRI SÜRÜSÜ İŞLETMELERİNDE SÜT MALİYETİ VE MALİYETİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ve KAPSAMI U.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kuruluş amacı Ziraat Fakültesi öğrencilerine en son bitkisel

Detaylı

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD-KONYA

Detaylı

ANADOLU YABAN KOYUNU

ANADOLU YABAN KOYUNU ANADOLUʼNUN ÖZGÜN HAYVANLARI Cevat Sipahi* ANADOLU YABAN KOYUNU (Ovis gmelinii anatolica) Anadolu Yaban Koyunu, dünyadaki 5 yaban koyunu türünden biri olan Asya Muflonu nun (Ovis gmelinii) 15 alt türünden

Detaylı

Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.

Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl. TÜRKİYE KÜLTÜR IRKI VE KÜLTÜR IRKI X YERLİ IRK MELEZLERİNDE BESİ PERFORMANSI ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl. Türkiyede sığır ırkları Her şeyin yeniden planlanarak

Detaylı

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 2002 ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ BÖLÜM 1.PROJENİN ÖZETİ 1.1.Projenin Adı 1.2.Projenin Süresi 1.3.Projenin

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 15.05.2009 / 27229 15 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27229 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Zootekni Bölüm Başkanı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941556 Faks : 224 4428152 E-posta : koyuncu@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Zootekni Anabilim Dalı, Ankara.

Zootekni Anabilim Dalı, Ankara. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 55, 117-124, 2008 Bafra koyunlarında bazı meme özellikleri ve kuzularda büyüme ile bu özelliklerin farklı süt kontrol yöntemleriyle tespit edilen süt verimi ve sağım özellikleriyle

Detaylı

Bakır ve İlgili Ürünlerin Fiat Durumu 0)

Bakır ve İlgili Ürünlerin Fiat Durumu 0) Bakır ve İlgili Ürünlerin Fiat Durumu 0) Yavuz AYTEKİN * Fiatlar ayni zamanda buraya kadar zikredilen hususlar ve ilgili ek ve tablolar dikkate alınarak tesbit edilmiştir. Bakır, kurşun ve çinko dünya

Detaylı

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1.

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1. DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYÜM OKSİT 489 Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. % SİO2 AlıOj CaO MgO Mıı P S Fe Sabit C Si Cevher A 6.00 1.00 0.68 0.44 0.54 0.073 Cevher B 6.64

Detaylı

Karacabey(Merinos(Koyunların(Kuzu(Verimi(Ve(Kuzularda(Büyüme(Performansı( Üzerine(Bazı(Çevre(Faktörlerinin(Etkisi(

Karacabey(Merinos(Koyunların(Kuzu(Verimi(Ve(Kuzularda(Büyüme(Performansı( Üzerine(Bazı(Çevre(Faktörlerinin(Etkisi( Karacabey(Merinos(Koyunların(Kuzu(Verimi(Ve(Kuzularda(Büyüme(Performansı( Üzerine(Bazı(Çevre(Faktörlerinin(Etkisi( T.(Sezenler 1 (( D.(Soysal 1 (( M.(Yildirir 1 (( M.(A.(Yüksel 1 (( A.(Ceyhan 2 (( Y.(Yaman

Detaylı

İSTANBUL'DA KASAPLIK KOYUN VE KOYUN ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI. Ferhan HOŞTÜRK KAYGISIZ*

İSTANBUL'DA KASAPLIK KOYUN VE KOYUN ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI. Ferhan HOŞTÜRK KAYGISIZ* İstanbul Ünİv. Vet. Fak. Derg. 28(1), 143-153,2002 J. Fac. Vet. Med. Univ. istanbul 28 (1), 143-153,2002 İSTANBUL'DA KASAPLIK KOYUN VE KOYUN ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan HOŞTÜRK KAYGISIZ* The

Detaylı

Amerika ülke süt ortalaması : Süt :22.282 Libre (10.107,09 kg),yağ:825 (374,21 kg), Protein:688 (312,076 kg) dır.

Amerika ülke süt ortalaması : Süt :22.282 Libre (10.107,09 kg),yağ:825 (374,21 kg), Protein:688 (312,076 kg) dır. Bir önceki yazımızda artan kesif yem fiyatlarının karşısında nasıl önlemler alınabiliri tartışmıştık.üstün vasıflı gen kaynaklarına ihtiyacımızın olduğunu da söylemiştik. Bizim ABD den getirdiğimiz Gebe

Detaylı

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) HAYVANCILIK SEKTÖR RAPORU

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) HAYVANCILIK SEKTÖR RAPORU 1 TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) HAYVANCILIK SEKTÖR RAPORU 1. GiriĢ... 2 2. Dünyada Hayvancılık Sektörünün Görünümü... 3 3. Türkiye de Hayvancılık Sektörünün Görünümü... 5 3.1 Büyükbaş Hayvan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA LVS 2 III. 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı