T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU"

Transkript

1 T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU

2 SUNUfi K ymetli Millî E itim Camias, Bilinçli bir toplumun, e itimsiz var olamayaca en temel gerçektir. fade ve alg lar üzerine kurulu olan e itim sistemimiz de bu yönüyle sürekli yenili i ve geliflimi hedef almaktad r. Dünyadaki de iflim ve geliflimi yak ndan izlemek ve "iletiflim" faktörünü misyonumuzun parças kabul ederek kendimizi tam bir bütünlük ve uyumluluk içinde ifade etmek durumunday z. Bakanl m z n hizmet unsurlar ile görev alanlar n n kolay ve do ru alg lanabilmesi için kurum kimli imizin temel k staslar m z paralelinde günün koflullar na uygun flekilde revize edilip yeniden konumland r lmas na gerek duyulmufltur. Özellikle konumuzun "e itim" oldu u dikkate al nd nda sorumlulu umuz bir kat daha artmaktad r. Bu ba lamda; saptanan yeni stratejiler do rultusunda mevcut kurum kimli imizi daha ileri tafl yabilmek ve belli standartlar oluflturabilmek ad na yeni ve dinamik bir tarz gelifltirdik. Revize edilen logomuzda daha sade ve modern bir form sa land. E itimin içeri i ve seviyesine göre kategorize edilen görsel uygulamalar n alg lama boyutunda ak c l k ve ifllevsellik kazand rd na inan yoruz. "Kurum Tan t m K lavuzu"nun haz rlanmas nda katk da bulunan herkese teflekkür eder, uygulamada gereken özenin gösterilece ine olan inanc m zla hay rl olmas n dileriz. M LLÎ E T M BAKANLI I

3 Ç NDEK LER

4 Ç NDEK LER ORANLAR 01 TANIMLAR AMBLEM LOGO LOGO VE AMBLEM N M N MUM KULLANIMI RENKLER 02 M LLÎ E T M BAKANLI ININ LOGO RENKLER M LLÎ E T M BAKANLI ININ ZEM N RENKLER B R M RENKLER YAZI KARAKTERLER 03 ANA YAZI KARAKTER YARDIMCI YAZI KARAKTER TABELALAR 04 KURUM TABELALARI YÖNLEND RME TABELALARI ADLANDIRMA TABELALARI YERLEfi M PLANI KURUM TANITIM UYGULAMALARI 06 BAfiLIKLI KA ITLAR WEB S TES UYGULAMALARINDA LOGO/AMBLEM ÖRNE ZARFLAR DOSYALAR DOSYA SIRTLIKLARI CD ÜSTÜ BASKI VE KAPAK UYGULAMALARI FAKS MESAJI FORMU ARKA FON VE KÜRSÜ UYGULAMALARI LAN VE AF fi UYGULAMALARI TALT F BELGELER /TEfiEKKÜR TALT F BELGELER /TAKT R TALT F BELGELER /AYLIKLI ÖDÜL TALT F BELGELER /H ZMET fieref KARTLAR/ PERSONEL VE Z YARETC G R fi KARTLARI KARTLAR/ ARAÇ KARTI KARTLAR/ GEÇ C GÖREV ARAÇ KARTI SEMBOLLER 07 SEMBOLLER TANITICI BAYRAK, FLAMA VE TABLOLOR 05 ATATÜRK POSTER TABLOSU STKLAL MARfiI TABLOSU GENÇL E H TABE TABLOSU FLAMA TANITICI BAYRAKLAR 05.05

5 ORANLAR TANIMLAR AMBLEM LOGO LOGO VE AMBLEM N M N MUM KULLANIMI 01.04

6 TANIMLAR Millî E itim Bakanl Kurum Kimlik Tan m Millî E itim Bakanl uygulama standartlar, kurum kimli ini temsil eden tüm görsel ve grafik unsurlar n standartlaflt r lmas amac yla haz rlanm flt r. Bu anlamda Bakanl k, merkez ve taflra birimleri, okul/kurum ve kurulufllar n kurum kimlik uygulamalar na yönelik; Logo, Amblem, Tabela, Tan t c Bayrak, Flama, Tablo ile görsel ve tan t ma yönelik yap lan her türlü çal flma oran, renk ve yaz karekteri bak m ndan Bakanl temsil etmekte, kurum kimli i ve kültürü aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Modern, sayg n ve güvenilir bir kimli in yerleflmesi için belirtilen standartlara ve kurallara uyulmal d r. Millî E itim Bakanl Logosu Bakanl n bugüne kadar kulland logosu günümüz koflullar na uygun olarak revize edilerek güncel yaklafl mlarla yeniden konumland r lm flt r. Bu çal flmayla kurum logosunun kurum kimli ini ve kültürünü en iyi flekilde ifade etmesi amaçlanm flt r. Mevcut logoda yer alan kitap ve meflale modern bir bak fl aç s ile stilize edilip sadelefltirilirken, alevin grafik ifadesi daha da keskinlefltirilmifltir. Kullan lan yaz tipinde ise yine sadelik ve okunakl l k esas al nm flt r. Yeni logo; toplumsal geliflimi esas alan Millî E itim Bakanl 'n n, küresel geliflimi de takip eden, yenili e aç k, güçlü ve dinamik bir kurum oldu unu vurgulamaktad r. Kullan lan Renkler Siyah, ciddiyet ve otoriteyi vurgularken meflalenin ateflindeki k rm z bayrak rengimiz olmas n n yan s ra canl l, azmi ve dinamizmi simgelemektedir. Zemin renkleri ise; okul öncesi, ilkö retim, ortaö retim, ç rakl k ve yayg n e itim ve Bakanl m za ba l di er kurumlar için ilgili kurum ve kurulufl paydafllar n n amaçlar yla örtüflecek ve ilk bak flta rahatl kla ay rt edilebilecek tonlarda haz rlanm flt r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 01

7 AMBLEM Milli E itim Bakanlı ı Amblemde Alevin Tan m Stilize edilmifl yanan meflale, arka zeminde destekleyici öge olarak tasarlanm flt r. Meflale üç k v lc mdan oluflmaktad r. Üç k v lc m, temelinde okul öncesi, ilkö retim ve ortaö retim olmak üzere, bitmeyen bir süreç olarak e itimin süreklili ini simgelemektedir. Yanan meflale alevi, Milli E itim Bakanl n n bütün zeminli ifllerinde kullan lacakt r. Logo ile birlikte güçlü bir imaj oluflturmas hedeflenmifltir. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 02

8 AMBLEM Amblemin içeri i Millî E itim Bakanl n n amblemi (simgesi, sembolü) stilize edilen aç lm fl bir kitap ve ortas nda yer alan yanan bir meflaledir. Kitap; bilgi, e itim ve ö retimi, yanan meflale ise ayd nl ve uygarl temsil etmektedir. Simgede yaz karakteri kullan lmam flt r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 03

9 AMBLEM MEB uygulamal Kullanım Millî E itim Bakanl n n amblemi (simgesi, sembolü) stilize edilen aç lm fl bir kitap ve ortas nda yer alan yanan bir meflaledir. Kitap; bilgi, e itim ve ö retimi, yanan meflale ise ayd nl ve uygarl temsil etmektedir. Simgede MEB yaz s na yer verilmifltir. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 04

10 LOGO Logo Millî E itim Bakanl n n logosu, tam bir dairedir. Dairenin tam ortas nda, Bakanl n simgesi (aç lm fl kitap ve meflale), üst kenar nda, T.C. Millî E itim Bakanl yaz s, alt kenar nda defne yapraklar yer almaktad r. Bayra m z n renginden esinlenilen k rm z millîli i, defne yapraklar mükemmelli i, aç lm fl kitap bilgiyi, yanan meflale ayd nl k ve uygarl sembolize etmektedir. Logoda kullan lan yaz ve simgeler aras ndaki bütünlü ü sa lamak için, bir daire içinde birlikte kullan lm flt r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 05

11 LOGO VE AMBLEM N M N MUM KULLANIMI Milliî E itim Bakanlı ı Logo ve Amblemin Minimum kullan m Logo ve Amblemin minumum kullan m oranlar yanda verilen ölçüde olmal d r. 14 mm ø 20 mm 13 mm T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 06

12 RENKLER M LLÎ E T M BAKANLI ININ LOGO RENKLER M LLÎ E T M BAKANLI ININ ZEM N RENKLER B R M RENKLER 02.03

13 M LLÎ E T M BAKANLI ININ LOGO RENKLER n n Logo Renkleri Millî E itim Bakanl n n logo rengi yanda verilen renk de erlerindedir. Bakanl k logosu yanda belirtilen renk de erleri d fl nda renklendirilerek kullan lamaz. PANTONE tek yüzey renk düzenidir. Genelde spot renk diye adland r l r. Bask ortamlar nda ekstra renk olarak adland r l r. CMYK Pantone renginin 4 ayr kanaldan olufltu u renk düzenidir. Bask ortamlar nda trikromi olarak adland r l r. RGB Renklerin daha parlak olmas n sa layan renk düzenidir. Bask teknolojisinde kullan lamaz. RGB kurum renklerinin WEB ve monitör üzerinde do ru görünürlü ünü sa lar. PANTONE 485 C CMYK C0 M100 Y91 K0 RGB R192 G0 B0 RAL RAL Boya ve folyo renklerinin de erlerini gösterir. Bask teknolojisinde serigraf alan nda kullan l r. Bunun d fl nda d fl cephe kaplamalar üzerine uygulanan boya ve folyo renklerinin Pantone de erleri karfl l n belirten renk düzenidir. Black CMYK C0 M0 Y0 K100 RGB R0 G0 B0 RAL T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 07

14 M LLÎ E T M BAKANLI ININ ZEM N RENKLER n n Zemin Renkleri Millî E itim Bakanl n n tabela ve flama uyglamalar nda kullan lan zemin renkleri yanda verilen renk de erlerindedir. PANTONE tek yüzey renk düzenidir. Genelde spot renk diye adland r l r. Bask ortamlar nda ekstra renk olarak adland r l r. PANTONE 871 C PANTONE 871 C PANTONE 871 C RAL PANTONE 305 C CMYK C39 M1 Y11 K0 RGB R105 G203 B229 RAL CMYK Pantone renginin 4 ayr kanaldan olufltu u renk düzenidir. Bask ortamlar nda trikromi olarak adland r l r. RGB Renklerin daha parlak olmas n sa layan renk düzenidir. Bask teknolojisinde kullan lamaz. RGB kurum renklerinin WEB ve monitör üzerinde do ru görünürlü ünü sa lar. RAL Boya ve folyo renklerinin de erlerini gösterir. Bask teknolojisinde serigraf alan nda kullan l r. Bunun d fl nda d fl cephe kaplamalar üzerine uygulanan boya ve folyo renklerinin Pantone de erleri karfl l n belirten renk düzenidir. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 08

15 B R M RENKLER Birim Renkleri Temelde Milli E itim Bakanl logo rengi k rm z ve siyah renkten oluflmaktad r. Ancak kurum türlerini ay rmak için farkl zemin renkleri kullan lm flt r. Okul öncesi ö retim okul/kurumlar için Pembe-Pantone 197 C lkö retim okul/kurumlar için Mavi-Pantone 299 C PANTONE 197 C PANTONE 299 C PANTONE 143 C PANTONE 563 C Ortaö retim okul/kurumlar için Sar -Pantone 143 C CMYK C0 M45 Y10 K0 CMYK C87 M18 Y0 K0 CMYK C2 M25 Y85 K0 CMYK C43 M0 Y27 K6 Ç rakl k ve Yayg n E itim Kurumlar, Hizmetici E itim Kurumlar, Ö retmenevleri, Tesis ve Kamp merkezleri, Bas n ve Yay nevleri ile di er renklerle ifade edilmeyen tüm kurumlar için Yeflil-Pantone 563 C RGB R240 G120 B147 RGB R0 G100 B196 RGB R234 G172 B20 RGB R114 G177 B167 RAL RAL RAL RAL T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 09

16 YAZI KARAKTERLER ANA YAZI KARAKTER YARDIMCI YAZI KARAKTER 03.02

17 ANA YAZI KARAKTER DIN.Bek Regular ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöprsfltuüvyzwx !* ( ) / % Milli E itim Bakanlı ı Ana Yazı Karakteri Milli E itim Bakanl n n ana yaz karakteri TDK n n Yaz m Klavuzu esas al narak DIN.Bek karakter ailesine göre haz rlanm flt r. Düz ve yal n bir karakter olan DIN. Bek ailesi, okunmas ndaki kolayl k ve sadelik ile öne ç kmaktad r. DIN.Bek Medium ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöprsfltuüvyzwx !* ( ) / % DIN.Bek Bold ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöprsfltuüvyzwx !* ( ) / % DIN.Bek Black ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöprsfltuüvyzwx !* ( ) / % T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 10

18 YARDIMCI YAZI KARAKTER Souvenir Light ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPQRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöpqrsfltuüvyzwx !* ( ) / % Goudy-Italic ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPQRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöpqrsfltuüvyzwx !* ( ) / % Yardımcı Yazı Karakteri Millî E itim Bakanl n n yard mc yaz karakteri, Souvenir karakter ve ailesi ki tezat karakter ile dengeleyici bir bütünlük oluflturulmas bak m ndan seçilmifltir. Yard mc karakter, ana karakteri desteklemek amac yla kullan lacakt r. Souvenir karakteri serifli (t rnakl ) ve ince bir karakterdir. Uzun metinlerde daha iyi okunan bir karakter olarak bilinir. GoudyBold ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPQRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöpqrsfltuüvyzwx !* ( ) / % GoudyBoldItalic ABCÇDEFG HI JKLMNOÖPQRSfiTUÜVYZWX abcçdefg h ijklmnoöpqrsfltuüvyzwx !* ( ) / % T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 11

19 TABELALAR KURUM TABELALARI YÖNLEND RME TABELALARI ADLANDIRMA TABELALARI YERLEfi M PLANI 04.04

20 KURUM TABELALARI STANBUL, SEFAKÖY T.C. M LLÎ ATATÜRK E T M BAKANLI I L SES ANADOLU L SES Bakanl k tabelas uygulamas. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 12

21 KURUM TABELALARI TAL M VE TERB YE KURULU BAfiKANLI I Bakanlı a Ba lı Kurum Tabelaları OKUL ÖNCES E T M GENEL MÜDÜRLÜ Ü LKÖ RET M GENEL MÜDÜRLÜ Ü Bakanl k merkez ve taflra teflkilat tabelalar nda Logo ya sol tarafta yer verilmifl olup, yaz Logo nun yer ald tarafa bloktur. Tabelalarda, aleminyum kasa ve içten aydınlatması ile birlikte vinil germe, veya pleksiglass malzemeler kullan l r. Tabela zemin renginde Pantone 871 alt n yald z, yaz larda ise siyah renk kullan l r. ORTAÖ RET M GENEL MÜDÜRLÜ Ü E T M TEKNOLOJ LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü ANKARA L M LLÎ E T M MÜDÜRLÜ Ü ÇANKAYA LÇE M LLÎ E T M MÜDÜRLÜ Ü T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 13

22 KURUM TABELALARI ANKARA - ÇANKAYA ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU ANKARA - ALTINDA AT LLA LKÖ RET M OKULU ÇORUM ATATÜRK L SES ANKARA - YEN MAHALLE OST M MESLEK E T M MERKEZ Kurum Tabelaları na ba lı kurum ve kuruluflların, modern bir çehreye kavuflmasında önemli rol oynayacak bir baflka eleman da kurum tabelalarıdır. Binaların tamamında bütünlü ü sa lamak amacıyla kurum tabelalarının aynı tarz, boy ve malzemeden yapılması önemlidir. Bu malzemelerin günümüz flartlarına uygunlu u, malzemenin dayanıklılı ı, uygulama kolaylı ı, görünürlü ü ve ifllevsel olması ön planda tutulmufltur. Yap lan arafltırmalar sonucunda ve bu kıstaslar gözönünde bulunduruldu unda, kullanım kolaylı ı açısından aleminyum kasası ve içten aydınlatması ile birlikte vinil germe, vinil germe veya pleksiglass malzeme kullan l r. Kurum tabelalar nda logo soldad r. Kurum ismi logonun oldu u tarafa bloktur. Yaz s ralamas nda önce kurumun bulundu u il ve ilçe ad yer al r, alt sat r/sat rlarda ise okulun ismi belirtilir. Tabelalar n ebad, uygulanacak yere göre belirlenir. Kurum tabelalar girifl kap lar n n sol taraf na, girifl gölgeli inin aln na, binan n konmuna göre görsel esteti e uygun olarak düzenlenir. Tabela zemininde kurum renkleri kullan l r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 14

23 KURUM TABELALARI B TL S ANAOKULU B TL S TATVAN ANAOKULU Kurum Tabelalar Tabela uygulamalar nda kurumun ad, ilin ad ise ayr ca il-ilçe ad na yer verilmez. Kurumun ad ilçenin ad ise, il ad na üstte yer verilir, ayr ca ilçe ad na yer verilmez. Kurumun ad nda il/ilçe ad yer alm yorsa e itim kurumunun ad n n üzerinde il/ilçe ad na da yer verilir. B TL S - TATVAN AD LE NAfi T ANAOKULU AKSARAY LKÖ RET M OKULU BOLU ZZET BAYSAL 50. YIL LKÖ RET M OKULU AKSARAY ESK L YATILI LKÖ RET M BÖLGE OKULU T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 15

24 KURUM TABELALARI ÇORUM SUNGURLU L SES ÇORUM - ALACA fieh T NED M TUGALTAY L SES ANKARA - ALTINDA ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK L SES KIZ TEKN K L SES ANADOLU KIZ MESLEK L SES Kurum Tabelalar Tabela uygulamalar nda kurumun ad, ilin ad ise ayr ca il-ilçe ad na yer verilmez. Kurumun ad ilçenin ad ise, il ad na üstte yer verilir, ayr ca ilçe ad na yer verilmez. Kurumun ad nda il/ilçe ad yer alm yorsa e itim kurumunun ad n n üzerinde il/ilçe ad na da yer verilir. BAYBURT MAM-HAT P L SES ANADOLU MAM-HAT P L SES KIRIKKALE T CARET MESLEK L SES ANADOLU T CARET L SES A RI - DO UBEYAZIT ÇOK PROGRAMLI L SES L SE T CARET L SES MAM - HAT P L SES T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 16

25 KURUM TABELALARI Program Tabelalar ANKARA - MAMAK AB D NPAfiA ENDÜSTR MESLEK L SES ANADOLU MESLEK L SES TEKN K L SES Pro ram tabelalar, kurumlarda uygulanmakta olan program adlar n n (alan/dal/program) yer ald tabelalard r. Bu tabelalar binalar n iç k sm nda, giriflte uygun bir yere yerlefltirilir. Pro ram tabelalar nda logoya yer verilmez. PROGRAMLAR ENDÜSTR MESLEK L SES CNC ELEKTR K ELEKTRON K MAK NE METAL filer MOB LYA VE DEKORASYON TESV YE ANADOLU MESLEK L SES B LG SAYAR (DONANIM) TEKN K L SE ELEKTRON K MAK NE ENDÜSTR MESLEK L SES CNC ELEKTR K ELEKTRON K MAK NE METAL filer MOB LYA VE DEKORASYON TESV YE PROGRAMLAR ANADOLU MESLEK L SES B LG SAYAR (DONANIM) TEKN K L SE ELEKTRON K MAK NE T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 17

26 KURUM TABELALARI Kurum Tabelaları (ölçüler/oranlar) ANKARA - ÇANKAYA ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU Tabela ölçüleri bütün kullan m alanlar nda, yanda gösterilen oranlarda uygulan r. Tabelanın boyu, kurum isminin uzunlu u ile do ru orantılı olarak uzayabilir veya kısalabilir ancak logosu ile kurum isminin birbiri arasındaki oran sekildeki gibi sabit tutululur. 15 cm 15 cm 30 cm 30 cm 15 cm A C ANKARA - ÇANKAYA ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU B 90 cm Kurum cephelerinin büyüklü üne göre tabela oranlar na uyulmal d r. En küçük tabelan n k sa kenar 90 cm den az olamaz. Uzun kenar ise okul ad n n uzunlu una göre belirlenir. Tabela uygulamalar binan n d flar dan görünür cephesi tercih edilerek yap l r. (Genel olarak girifl kap s n n sol taraf na) Sundurma olan kurum cephelerinde, tabela sundurmaya uygulanacak ise mutlaka sundurman n geniflli i kadar uygulanmalad r. Kurum isimlerinde DIN.Bek Bold yaz karakteri uygulan r. 20 cm 60 cm 20 cm E itim kurumu/kurum ismi ad n n uzunlu u esast r 60 cm (Tabela sag bofllu u logo geniflli i kadar) A Millî E itim Bakanl logosu. B E itim kurumu/kurum ismi. C l, lçe ismi. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 18

27 KURUM TABELALARI cm 80 cm ANKARA - ÇANKAYA KAVAKLIDERE LKÖ RET M OKULU 10 cm 40 cm 5 cm 20 cm 5 cm Kurum Bahçe Kap s Tabela Uygulamas. Bu tabelalar ihtiyaca göre, kurum bahçe ve kampüs kap girifllerinde sol tarafa uygulan r. Tabelanın ebad, kurum isminin uzunlu u ve alan geniflli i ile do ru orantılı olarak büyütülebilir veya küçültülebilir ancak logosu ile kurum isminin birbiri arasındaki oran sekildeki gibi sabit tutulur. Kap girifli tabela uygulamas vinil germe, pleksi veya pleksi üzerine folyo kesimle uygulanabilir. Tabelan n zemin rengi belirlenen kurum rengidir. ADANA - SEYHAN KARDELEN ANAOKULU ANKARA - ÇANKAYA GAZ MESLEK VE TEKN K E T M KAMPÜSÜ ANKARA - GÖLBAfiI HALK E T M MERKEZ T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 19

28 KURUM TABELALARI Kurum Bahçe Kap s Tabela Uygulamas. MALATYA MAHMUT ÇALIK E T M MAMPÜSÜ ANKARA - ÇANKAYA GAZ MESLEK VE TEKN K E T M KAMPÜSÜ çerisinde farkl tür ve derecede kurum bulunan, kampüs özelli i tafl yan kurumlar n ana girifl (bahçe) kap s nda kullan lan tabelalard r. Tabelan n zemin rengi o kurum taraf ndan belirlenir. Bakanl n renginde de düzenlenebilir. BURSA ATATÜRK E T M KURUMLARI ANKARA - YEN MAHALLE OST M MESLEK E T M MERKEZ KAMPÜSÜ T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 20

29 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Kurum tabelalarının kullanımında ilk önem verilecek unsur, tabelanın belirgin ve okunaklı olmasıdır. Ana girifl kapısı üzerinde kullanıma öncelik verilir. E er bina buna elvermiyorsa bina yüzeyinde ana girifl kapısına en yakın alanda kullanıl r. Bina yüzeyinde uygulanacak tabelalar 1. ve 2. katlar arasında, kat pencerelerinin arası ortalanarak kullanıl r. Metal vida Metal kasa Dübel (Kelepçe) Florasan Pleksi Duvar yüzeyi T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 21

30 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalıdır. Uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabela yüksekli i bakıfl mesafesiyle orantılı olmal, bahçe kapısından girildi i an tabelanın ilk bakıldı ı mesafeyle oranlanmal d r. Tabelanın uygulandı ı bina cephesinde, kurumun ismi, türü ve ba lı oldu u il/ilçeyi temsil eden tabelanın okunurlu unu bozan herhangi bir resim, yazı veya pano gibi unsurlara yer verilmez. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 22

31 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalıdır. Uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabela yüksekli i bakıfl mesafesiyle orantılı olmal, bahçe kapısından girildi i an tabelanın ilk bakıldı ı mesafeyle oranlanmal d r. Tabelanın uygulandı ı bina cephesinde, kurumun ismi, türü ve ba lı oldu u il/ilçeyi temsil eden tabelanın okunurlu unu bozan herhangi bir resim, yazı veya pano gibi unsurlara yer verilmez. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 23

32 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalıdır. Uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabela yüksekli i bakıfl mesafesiyle orantılı olmal, bahçe kapısından girildi i an tabelanın ilk bakıldı ı mesafeyle oranlanmal d r. Tabelanın uygulandı ı bina cephesinde, kurumun ismi, türü ve ba lı oldu u il/ilçeyi temsil eden tabelanın okunurlu unu bozan herhangi bir resim, yazı veya pano gibi unsurlara yer verilmez. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 24

33 KURUM TABELALARI Binalarda Kurum Tabela Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalıdır. Uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabela yüksekli i bakıfl mesafesiyle orantılı olmal, bahçe kapısından girildi i an tabelanın ilk bakıldı ı mesafeyle oranlanmal d r. Tabelanın uygulandı ı bina cephesinde, kurumun ismi, türü ve ba lı oldu u il/ilçeyi temsil eden tabelanın okunurlu unu bozan herhangi bir resim, yazı veya pano gibi unsurlara yer verilmez. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 25

34 YÖNLEND RME TABELALARI Bina çi Yönlendirme Tabelaları MÜDÜR STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY MÜDÜR YARDIMCISI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES SEKRETERL K MÜDÜR STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY MÜDÜR YARDIMCISI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES MÜDÜR STANBUL, SEFAKÖY SEKRETERL K ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES Bina içi yönlendirme tabelalar nda, stilize edilmifl meflale soldad r. Yönlendirme tabelalar nda logonun tamam kullan lmaz. Sitilize edilmifl meflale alevine filigran olarak yer verilir. Buna göre yaz meflale alevine bloktur. Oklar sa dad r ve zeminlidir. Uygulamada kurum renkleri kullan l r. STANBUL, SEFAKÖY F Z K LABORATUVARI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY KANT N ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY MÜDÜR YARDIMCISI ATATÜRK L SES STANBUL, SEFAKÖY ANADOLU L SES F Z K LABORATUVARI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY KANT N ATATÜRK L SES ANADOLU L SES SEKRETERL K STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY KANT N ATATÜRK L SES ANADOLU L SES MÜDÜR STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY MÜDÜR YARDIMCISI ATATÜRK L SES STANBUL, SEFAKÖY ANADOLU L SES F Z K LABORATUVARI ATATÜRK L SES SEKRETERL K STANBUL, SEFAKÖY ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY F Z K LABORATUVARI ATATÜRK L SES ANADOLU L SES STANBUL, SEFAKÖY KANT N ATATÜRK L SES ANADOLU L SES T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 26

35 YÖNLEND RME TABELALARI mt Bahçe Yönlendirme Tabelaları Müdür Kurumlar n bahçe içi yönlendirme tabela örneklerine yer verilmifltir. Uygulamada kurum renkleri kullan l r. 1.5 mt Atölye Resmi Araçlar Misafir Araçlar Müdür Müdür Müdür Atölye Atölye Atölye Resmi Araçlar Resmi Araçlar Resmi Araçlar Misafir Araçlar Misafir Araçlar Misafir Araçlar T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 27

36 YÖNLEND RME TABELALARI KAT Bina çi Kat Yönlendirme Tabelaları Mutemet Hizmetli Odas Oyun Odas Müdür Yard mc lar S n flar 2. KAT Müdür Beslenme Odas Ö retmenler Odas Oyun Odas S n flar 1. KAT Mutemet Hizmetli Odas Müdür Baflyard mc s 1-3. S n flar 2. KAT Müdür Müdür Yard mc lar Ö retmenler Odas 4-5. S n flar 3. KAT Kütüphane Labaratuvarlar Müzik Odas Rehber Ö retmen 5-8. S n flar 1. KAT Mutemet Hizmetli Odas Müdür Baflyard mc s 9. S n flar 2. KAT Müdür Müdür Yard mc lar Ö retmenler Odas 10. S n flar 3. KAT Kütüphane Labaratuvarlar Müzik Odas Rehber Ö retmen S n flar 1. KAT Mutemet Hizmetli Odas Müdür Baflyard mc s S n flar 2. KAT Müdür Müdür Yard mc lar Ö retmenler Odas S n flar 3. KAT Kütüphane Bask Odas Atelye S n flar Kurumlar n bina içinde/katlarda yer alan bölüm ve birimleri göteren tabela örneklerine yer verilmifltir. Uygulamada kurum renkleri kullan l r. T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 28

37 ADLANDIRMA TABELALARI Adland rma Tabelaları (Protokol Kap s Uygulamalar ) BAKAN MÜSTEfiAR MÜSTEfiAR YARDIMCISI Protokol kap s uygulamalar nda kullan lan adland rma tabelar n n, tabela büyüklü ü uygulandı ı cepheyle orantılı olmalı, uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. KURUL BAfiKANI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Tabelalar ilgili odan n, bölümün kap girifllerinin solunda yer al r. Bu uygulamada ünvan sahibi kiflinin ad ve soyad na yer verilmez. * Millî E itim Müdürü tabelas ; il millî e itim müdürü ve ilçe millî e itim müdürü olarak düflünülecektir. DA RE BAfiKANI M LLÎ E T M MÜDÜRÜ * M LLÎ E T M MÜDÜR YARDIMCISI LKÖ RET M MÜFETT filer BAfiKANLI I fiube MÜDÜRÜ T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 29

38 ADLANDIRMA TABELALARI BAKAN Ad, Soyad KURUL BAfiKANI Ad, Soyad MÜSTEfiAR Ad, Soyad MÜSTEfiAR YARDIMCISI Ad, Soyad Adland rma Tabelaları ( ç Kap Uygulamalar ) ç kap uygulamalar nda kullan lan adland rma tabelar n n, tabela büyüklü ü uygulandı ı cepheyle orantılı olmalı, uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabelalar ilgili odan n, bölümün kap girifllerinin solunda yer al r. Bu uygulamada ünvanlarla birlikte kiflinin ad ve soyad na da yer verilir. * Millî E itim Müdürü tabelas ; il millî e itim müdürü ve ilçe millî e itim müdürü olarak düflünülecektir. GENEL MÜDÜR Ad, Soyad GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Ad, Soyad * M LLÎ E T M MÜDÜRÜ Ad, Soyad LKÖ RET M MÜFETT filer BAfiKANLI I Ad, Soyad DA RE BAfiKANI Ad, Soyad M LLÎ E T M MÜDÜR YARDIMCISI Ad, Soyad fiube MÜDÜRÜ Ad, Soyad T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 30

39 ADLANDIRMA TABELALARI Adland rma Tabelaları (Protokol ve ç Kap Uygulamalar ) T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 31

40 ADLANDIRMA TABELALARI OKUL MÜDÜRÜ Ad, Soyad Adland rma Tabelaları Kurum Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalı, uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. MÜDÜR BAfiYARDIMCISI Ad, Soyad OKUL MÜDÜRÜ Ad, Soyad OKUL MÜDÜRÜ Ad, Soyad MÜDÜR Tabelalar ilgili odan n, bölümün kap girifllerinin solunda yer al r. Kurumlar kendileri için belirlenen renkleri kullan r. MÜDÜR BAfiYARDIMCISI Ad, Soyad MÜDÜR YARDIMCISI Ad, Soyad MÜDÜR BAfiYARDIMCISI Ad, Soyad MEMUR Ad, Soyad Ad, Soyad MÜDÜR BAfiYARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI Ad, Soyad Ad, Soyad MÜDÜR YARDIMCISI Ad, Soyad MÜDÜR YARDIMCISI REHBER Ö RETMEN Ad, Soyad Ad, Soyad REHBER Ö RETMEN Ad, Soyad ATÖLYE fief Ad, Soyad T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 32

41 ADLANDIRMA TABELALARI Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE Adland rma Tabelaları Kurum Uygulamalar Tabela büyüklü ü, uygulandı ı cepheyle orantılı olmalı, uygulandı ı cepheye göre çok küçük veya afl r büyük olmamalıdır. Tabelalar ilgili odan n, bölümün kap girifllerinin solunda yer al r. B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI Kurumlar kendileri için belirlenen renkleri kullan r. 1/A 1/A 1/A 1/A Ö RETMENLER ODASI Ö RETMENLER ODASI Ö RETMENLER ODASI Ö RETMENLER ODASI KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI B LG SAYAR LABORATUVARI 1/A 1/A 1/A 1/A T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 33

42 YERLEfi M PLANI Yerleflim Plan BURSA T CARET VE SANAY ODASI E T M VE SPOR VAD S ELEKTR K MAK NA RESSAMLI I B LG SAYAR 6 K MYA ELEKTRON K 4 8 Yerleflim plan na, kampus özelli i olan e itim kurumlar n ana girifl kap s nda (bahçe kap s ) yer verilir. TESV YE 3 METAL 2 GAZ ENDÜSTR MESLEK L SES KAMPÜSÜ DARE B NASI DANIfiMA 1. ÇOK AMAÇLI SALON B LG SAYAR 2. MESLEK L SES ELEKTRON K 3. SOSYAL B L MLER L SES ELEKTR K 4. LKÖ RET M OKULU TESV YE 5. OT ST K ÇOCUKLAR OKULU K MYA 6. KÜÇÜK SPOR SALONU MAK NA RESSAMLI I 7. ANAOKULU METAL filer 8. MÜfiTEREK TES S 9. YURTLAR T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 34

43 TANITICI BAYRAK, FLAMA VE TABLOLAR ATATÜRK POSTER TABLOSU STKLAL MARfiI TABLOSU GENÇL E H TABE TABLOSU FLAMA TANITICI BAYRAKLAR 05.05

44 ATATÜRK POSTER TABLOSU Atatürk Posteri Tablosu Kurumlarda kullan l lan Atatürk posterlerine standart getirilmifltir. Atatürk resminin alt nda Mustafa Kemal Atatürk yaz s ve tarihleri yer alacakt r. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 35

45 ST KLAL MARfiI TABLOSU ST KLAL MARfiI stiklal Marflı Tablosu Kurumlarda kullan lan stiklal Marfl tablosuna standart getirilmifltir. stiklal Marfl metni ile dalgalgalanan bayrak görseli birbirinden ayr düflünülmüfltür. Üst tarafta dalgalanan Türk bayra, alt k s mda ise stiklal Marfl metni yer almaktad r. Stilize edilmifl meflale alevine zeminde %10 siyah filigran olarak yer verilmifltir. Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastı ın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düflün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen flehit o lusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu fliddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! Kim bu cennet vatanın u runa olmaz ki feda? fiüheda fıflkıracak topra ı sıksan, flüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ben ezelden beridir hür yafladım, hür yaflarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmıfl flaflarım! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi ner, aflarım. Yırtarım da ları, enginlere sı am, taflarım. Ruhumun senden, ilahi, fludur ancak emeli: De mesin mabedimin gö süne namahrem eli. Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Garbın afakını sarmıflsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı bo ar, 'Medeniyet!' dedi in tek difli kalmıfl canavar? O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taflım, Her cerihamdan, ilahi, boflanıp kanlı yaflım, Fıflkırır ruh-i mücerred gibi yerden naflım; O zaman yükselerek arfla de er belki baflım. Arkadafl Yurduma alçakları u atma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Do acaktır sana va'detti i günler hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaflamıfl bayra ımın hürriyet; Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! Mehmet Akif Ersoy T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 36

46 GENÇL E H TABE TABLOSU GENÇL E H TABE Gençli e Hitabe Tablosu Kurumlarda kullan lan Gençli e Hitabe tablosuna standart getirilmifltir. Gençli e Hitabe metni ile Atatürk görseli birbirinden ayr düflünülmüfltür. Üst tarafta Atatürk görseli, alt k s mda ise Gençli e Hitabe metni yer almaktad r. Stilize edilmifl meflale alevine zeminde %10 siyah filigran olarak yer verilmifltir. Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunaca ın vaziyetin imkân ve flerâitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün orduları da ıtılmıfl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu flerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, flahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! flte, bu ahval ve flerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç oldu un kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK 20 Ekim 1927 T.C. M LLî E T M BAKANLI I KURUM K ML 37

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU

AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU 2006 çindekiler AMBLEM VE LOGO 1.0 Amblem...19 1.1 Logotype...20 1.2 Logo nun Dikey Kullan m...21 1.3 Logo nun Yatay Kullan m...22 1.4 Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar...23 1.5 Logo nun Yatay Renkli Kullan

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İlköğretim SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 5 Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 250 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI CİLT II ANA RAPOR Kas m 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-11/312) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon:

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı