TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır."

Transkript

1 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki gibidir 1 ; Finansal Durum Tablosu ( Bilanço) Kapsamlı Gelir Tablosu ( Gelir Tablosu) Nakit Akış Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 2. TANIMLAR 2 Nakit: İşletmedeki nakit ve vadesiz mevduatı, Nakit Benzeri: Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımları, Nakit akışları: Nakit ve nakit benzerlerinin giriş ve çıkışlarını, İşletme faaliyetleri: Bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyeti olmayan diğer faaliyetleri, Yatırım faaliyetleri: Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri, Finansman faaliyetleri: Öz kaynaklar (Öz sermaye) ile yabancı kaynakların (borçlanmaların) yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren faaliyetleri, ifade eder. Nakit akış tablosu; İşletmelerin bir dönem boyunca elde ettikleri nakitlerin ve kullandıkları nakitlerin gösterildiği tablodur. 1 Türkiye Muhasebe Standartları, TMS1 p10 2 Türkiye Muhasebe Standartları, TMS7 p6 1

2 3. NAKİT AKIŞ TABLOSU Finansal durum tablosu bir sonuç olup işletmenin bir dönem sonucunda ulaştığı finansal yapıya ilişkin bir bilgi vermektedir. Kapsamlı gelir Tablosu işletmenin sahip olduğu varlıkları kullanarak gelir yaratabilme gücünü göstermektedir. Nakit akış tablosu ise nakit yaratma gücüne ve bu nakitlerin kullanılmasına ilişkin bilgiler vermektedir. Nakit akış tablosu finansal durum tablosundan ve kapsamlı gelir tablosundan türetilen bir finansal tablodur. Nakit akış tablosu hazırlanırken unutulmaması gereken en önemli konu; Finansal durum tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin sonuç göstergesi Gelir tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin performans göstergesi Nakit akış tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin performans göstergesi olduğudur. Nakit akış tablosunu finansal durum tablosundan ve kapsamlı gelir tablosundan ayıran husus nakit esaslı olmasıdır. Diğer finansal tablolar tahakkuk esasına göre hazırlanır ve sunulurlar. Bu yönüyle bakıldığında nakit akış tablosu diğer finansal tablolardan daha önemli olmaktadır. Bir nakit akış tablosu üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; a) İşletme Faaliyetleri; İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, genellikle işletmenin ana gelir getirici faaliyetleriyle ilgili olup, net karın veya zararın belirlenmesinde yer alan işlem ve olaylardan kaynaklanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları ile ilgili belli başlı kalemlere ilişkin bilgi, diğer bilgilerle birlikte değerlendirilerek, gelecekte oluşacak nakit akışlarına ilişkin tahminlerde kullanılabilir. 3 İşletme faaliyetlerine örnek olarak aşağıdaki faaliyetler sayılabilir; Hasılat ve ticari alacaklardan kaynaklanan nakit girişleri Maliyet ve ticari borçlardan kaynaklanan nakit çıkışları Vergi ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları Finansal gelir ve giderlerden nakit girişleri ve çıkışları Diğer faaliyetlerden nakit girişleri ve çıkışları b) Yatırım Faaliyetleri; Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, işletmeye nakit yaratacak varlıkları yapılan yatırımlar ile bunlarda sağlanan nakitleri gösterir. Yatırım faaliyetlerine örnek olarak aşağıdaki faaliyetler sayılabilir; Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin nakit akışları (alış-satış) 4 Finansal varlıklara (İştirak, iş ortaklıkları vb.) ilişkin nakit akışları (alış-satış, tahsil edilen temettü) İşletmeler tarafından üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit akışları (Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç) 3 Türkiye Muhasebe Standartları, TMS7 p13 4 Finansal kiralama ile alınan duran varlıklar nakit akışı yaratmazlar TMS7 p43,44 2

3 c) Finansman Faaliyetleri; Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları finans kuruluşları, işletmenin ortakları, işletmenin ilişkili taraflarınca sağlanan nakitleri ya da bunlara ödemeleri gösterir. İşletmeler finansman ihtiyaçlarını finans kuruluşlarından sağladıkları gibi işletmenin ilişkili taraflarından da (ticari olmayan borç alacak ilişkisi) temin edebilmektedir. İşletmenin ilişkili taraflarından sağlanan, ticari olmayan borç alacak ilişkisi de özü itibariyle bir finansman faaliyetidir ve bunlarda sağlanan nakit akışları bu bölümde gösterilmesi gerekmektedir. Finansman faaliyetlerine örnek olarak aşağıdaki faaliyetler sayılabilir; Finans kuruluşları ile ilgili nakit akışları Sermaye tahsilatları, sermaye azaltışı veya temettü ödemeleri İlişkili taraflardan kaynaklanan (ticari olmayan) nakit akışları Tahvil ihracından kaynaklanan nakit akışları Finansal kiralama ödemeleri Nakit akış tablosu Dolaysız Model (Direkt Model) ve Dolaylı Model (Endirekt Model) olarak iki türlüdür. İşletmeler her iki yönteme göre de nakit akış tablolarını hazırlayabilirler 5. Dolaysız Model (Direkt Model); Brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana grupların belirtildiği modeldir. Dolaylı Model (Endirekt Model); Net kar/zararın, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş veya gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş veya çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman faaliyetleriyle ilgili nakit akışlarına ilişkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği İki yöntem arasındaki fark esas faaliyetlerin gösterimine ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır. Dolaysız model işletmenin gelecekteki nakit akışların ilişkin olarak bilgiler verirken dolaylı modelde bu mümkün olmamaktadır. İşletmelerin nakit akış tablolarını dolaysız modele göre hazırlamaları tercih edilmektedir. 6 5 Türkiye Muhasebe Standartları, TMS7 p18 6 Türkiye Muhasebe Standartları, TMS7 p19 3

4 4. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN HAZIRLANIŞI Yukarıda da belirtildiği üzere nakit akış tablosu; finansal durum tablosundan ve kapsamlı gelir tablosundan türetilen nakit esaslı bir tablodur. Nakit akış tablosu aşağıdaki sıralama ve işlemler takip edilerek hazırlanır; a) İşletmenin finansal durum tablosu işletme faaliyetlerine ilişkin performans göstergesi haline dönüştürülür. Bu dönüştürme dönem başı ve dönem sonu arasındaki değişimi bularak yapılır. İşletme varlıklarındaki dönem başı ve dönem sonu değerleri arasında olumlu farklar nakit girişlerini olumsuz farklar ise nakit çıkışlarını gösterir İşletme yükümlülüklerindeki dönem sonu ve dönem başı değerleri arasındaki olumlu farklar nakit girişlerini, olumsuz farklar ise nakit çıkışlarını gösterir b) Kapsamlı gelir tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin bir performans göstergesi olmasından dolayı herhangi bir dönüştürme yapılmaz. c) Aynı türe dönüştürülen finansal tablo kalemleri faaliyetlere göre sınıflandırılır. İşletme faaliyetleri Yatırım faaliyetleri Finansman faaliyetleri d) İzleyen aşamada ise nakit girişi ve çıkışı yaratmayan tutarlar iptal edilir. Yukarıda anlatılanları bir örnek yardımıyla açıklanması aşağıdaki gibi olacaktır. 4

5 5. ÖRNEK UYGULAMA XYZ Üretim A.Ş. nin ve tarihli finansal verileri aşağıdaki gibidir; Kasa Bankalar Alıcılar Alacak Senetleri Alacak Reeskontları Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı İlk Madde ve Malzeme Mamuller Verilen Sipariş Avansları Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Verilen Depozito ve Teminatlar Bağlı Menkul Kıymetler Arazi ve Arsalar Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar AKTİF TOPLAMI

6 Banka Kredileri Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları -604 Satıcılar Borç Senetleri Borç Reeskontları Personele Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Alınan Sipariş Avansları Ödenecek Gelir Vergisi Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (UV) Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları (UV) Kıdem Tazminatı Karşılıkları Sermaye Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Net Kârı PASİF TOPLAMI

7 Yurtiçi Satışlar Satış İskontoları Satılan Mamuller Maliyeti Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri Faiz Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar Kambiyo Karları Reeskont Faiz Gelirleri Borsada Oluşan Değer Artışları Diğer Çeşitli Gelir ve Kârlar Karşılık Giderleri Kambiyo Zararları Reeskont Faiz Giderleri Diğer Çeşitli Gider ve Zararlar Borçlanma Maliyetleri Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

8 Yukarıdaki finansal verilere ilişkin olarak yapılan tespitler aşağıdaki gibidir; Bağlı menkul kıymetlerini değerlemesi sonucunda TL lik bir değer artışı oluşmuştur. Alacakların kur değerlemesinde TL kambiyo karı, borçların kur değerlemesinde ise TL kambiyo zararı hesaplanmıştır. Önceki dönem karşılık ayrılan alacakların TL lik kısmı tahsil edilmiş, 963 TL lik alacaktan ise vazgeçilmiştir. İşçilerin şirket aleyhine açmış olduğu davalar için TL lik karşılık ayrılmıştır. Vadeli alacaklar için TL lik, vadeli borçlar için ise TL lik reeskont hesaplanmıştır. Kullanılan krediler için TL lik faiz tahakkuk ettirilmiştir. Şirketin mali karı üzerinden TL lik vergi karşılığı hesaplanmıştır. Vadeli banka mevduatları için TL lik faiz tahakkuk ettirilmiştir. Gelecek aylara ait giderlerdeki TL nin tamamı Ocak Aralık 2013 dönemi sigorta giderlerinden oluşmaktadır ve genel üretim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Gelecek Aylara Ait Gelirler, kira gelirlerinden oluşmaktadır. Çalışanlar için TL lik kıdem tazminatı karşılığı hesaplanmış ve tamamı genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Dönem içinde TL lik finansal kiralama makine alınmıştır. Maliyeti TL, birikmiş amortismanı TL olan demirbaş KDV hariç TL satılmış ve bedeli tahsil edilmiştir. Dönem amortisman gideri TL olup bunun TL genel üretim giderlerinde, TL genel yönetim giderlerinde muhasebeleştirilmiştir. Dönem içinde TL lik temettü ödemesi olmuştur. Personele borçlarda gözüken TL Aralık 2011 ayına ait personel ücretlerinden oluşmaktadır. Personel ücretlerinin tamamı genel üretim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Ödenecek vergi ve fonlar ve ödenecek sgk kesintilerindeki tutarların tamamı personel ücret kesintilerinden kaynaklanmaktadır. Yukarıda yapılan tespitlerin nakit akış tablosuna etkisini yorumlayacak olursak; 8

9 Tespit 1: Bağlı menkul kıymetlerin değerlenmesinden kaynaklanan artış veya azalışlar herhangi bir nakit girişi ya da çıkışı yaratmazlar. Bağlı menkul kıymetlerin TL lik değer artışı nakit akış tablosuna dahil edilmez. Tespit 2: Dönem sonları itibariyle yapılan kur değerlemeleri nakit girişi ya da çıkışı yaratmazlar. Bu nedenle; Ticari alacaklar için yapılan TL lik kur değerleme artışları, Ticari borçlar için yapılan TL lik kur değerleme artışları nakit akış tablosuna dahil edilmez. Tespit 3: Vazgeçilen alacaklar nakit hareketi değil hesaben yapılan bir işlemdir ve nakit girişi yaratmaz. Vazgeçilen 963 TL lik tutar nakit akım tablosuna dahil edilmez. Tespit 4: Karşılıklar muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi gereğince yapılan ve nakit çıkışı yaratmazlar. Bu nedenle; İşçilerin açtığı davaları için ayrılan TL lik karşılık tutarı, Çalışanlar için ayrılan TL lik karşılık tutarı, TL lik vergi karşılığı nakit akış tablosuna dahil edilmezler. Tespit 5: Dönem sonları itibariyle yapılan reeskont işlemleri nakit girişi ya da çıkışı yaratmazlar. Bu nedenle Ticari alacaklar için yapılan TL lik reeskont tutarları ve önceki dönem reeskont iptal tutarları Ticari borçlar için yapılan TL lik reeskont tutarları ve önceki dönem reeskont iptal tutarları nakit akış tablosuna dahil edilmezler. Tespit 6: Dönem sonları itibariyle yapılan faiz tahakkukları nakit girişi ya da nakit yaratmazlar. Bu nedenle; Vadeli mevduat için yapılan TL lik faiz tahakkukları Krediler için yapılan TL lik faiz tahakkuku nakit akış tablosuna dahil edilmezler. Tespit 7: Gelecek aylara ait gelirler ve gelecek aylara ati giderler dönem ayırıcı hesaplardır. Önceki dönemlerden gelen tutarlar nakit girişi ya da çıkışı yaratmazlar. Gelecek aylara ait giderler hesabındaki önceki dönemden gelen TL lik Gelecek aylara ait gelirler hesabındaki önceki dönemden gelen TL lik tutarlar nakit akış tablosuna dahil edilmezler. Tespit 8: Dönem içinde satılan demirbaştan dolayı TL lik bir satış karı oluşmuştur. Oluşan bu karın tamamı nakit girişi yaratmıştır. Duran varlık satışından oluşan nakit girişi esas faaliyet değil yatırım faaliyeti olarak nakit akış tablosunda yer alır. Tespit 9: Varlıkların finansal kiralama veya kredi ile alınması nakit akışı yaratmaz. Dönem içinde alınan TL lik varlık alışı nakit akım tablosunda finansal kiralama ödemeleri ile netleştirilerek yer alır. Tespit 10: Amortisman giderleri nakit çıkışı yaratmazlar. Bu nedenle TL lik amortisman gideri nakit akış tablosuna dahil edilmez. 9

10 Tespit 11: Temettü ödemeleri nakit çıkışı yaratan işlemlerdir ve finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı olarak gösterilir. Tespit 12: Personele borçlarda gözüken tutarlar ile bunlardan kaynaklanan vergi kesintileri nakit akışı yaratmazlar. Dönem sonundan gözüken tutarlar nakit akış tablosuna dahil edilmezler Yukarıdaki tespitlerimiz sonucunda Dolaysız Model e (Direkt Model) göre nakit akım tablosu ve yapılacak düzeltmeler aşağıdaki gibi olacaktır; 10

11 Brüt Nakit Akış Düzeltmeler Net Nakit Akış A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları Tespit No 1. Esas Faaliyetlerden Nakit Girişleri Alıcılar [2] Alacak senetleri Alacak reeskontları [5] Şüpheli ticari alacaklar [3] Şüpheli ticari alacaklar karşılığı [3] Yurtiçi satışlar Satış iskontoları Alınan sipariş avansları Esas Faaliyetlerden Nakit Çıkışları İlk madde ve malzeme Mamuller Satıcılar [2,10] Borç senetleri Borç senetleri [5] Satılan mamuller maliyeti [6,12] Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri Genel yönetim giderleri [4,10] Kıdem tazminatı karşılıkları [4] Personele borçlar [12] Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri [12] Ödenecek vergi ve fonlar [12] 3. Diğer Nakit Girişleri Konusu kalmayan karşılıklar [3] Diğer çeşitli gelir ve kârlar [7,8] Diğer çeşitli borçlar Gelir tahakkukları [6] 4. Diğer Nakit Çıkışları Diğer çeşitli gider ve zararlar Karşılık giderleri [4] Verilen sipariş avansları Gider tahakkukları Gelecek aylara ait gelirler [7] Gelecek aylara ait giderler [7] Diğer borç ve gider karşılıkları [4] 5. Vergi Ödemeleri Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş [4] Dönem kârının peşin öd. vergi ve diğer yük Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş [4] 11

12 6. Finansal Gelir - Giderler (Net) Faiz gelirleri [6] Kambiyo karları [2] Reeskont faiz gelirleri Kambiyo zararları [2] Reeskont faiz gideleri Borçlanma maliyetleri [6] B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişi Finansal varlık satışları Borsada oluşan değer artışları [1] Duran varlık satışları Demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıklar [8] 2.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı Finansal varlık alışları Bağlı menkul kıymetler [1] Duran varlık alışları Yeraltı ve yer üstü düzenleri - - Tesis, makine ve cihazlar [9] Taşıtlar Demirbaşlar ve diğer maddi duran varlıklar [8,10] Birikmiş amortismanlar [8,10] 0 C. Finansman Faliyetlerinden Nakit Akışları Finanman Faaliyetlerinden Nakit Girişi Finanman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı Kredi ödemeleri [6] Temettü ödemeleri [11] Finansal kiralama ödemeleri Finansal kiralama işlemlerinden borçlar Ertelenmiş finansal kiralama borçları Finansal kiralama alınan varlıklar [9] D. Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Değişim E. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu F. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

13 Nakit Akış Tablosu nu özet olarak gösterecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır; Brüt Nakit Net Nakit Düzeltmeler Akış Akış A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları Esas Faaliyetlerden Nakit Girişleri Esas Faaliyetlerden Nakit Çıkışları Diğer Nakit Girişleri Diğer Nakit Çıkışları Vergi Ödemeleri Finansal Gelir - Giderler (Net) B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişi Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları Finanman Faaliyetlerinden Nakit Girişi Finanman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı D. Nakit Ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Değişim E. Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu F. Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu olacaktır; Dolaylı Model e (Endirekt Model) göre nakit akım tablosu ve yapılacak düzeltmeler aşağıdaki gibi 13

14 Brüt Nakit Akış Düzeltmeler Net Nakit Akış Tespit No A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları Net Dönem Kar (Zararı) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit in vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler Borsada oluşan değer artışları [1] Kur değerlemeleri [2] Konusu kalmayan karşılıklar [3] Karşılıklar [4] Reeskontlar (net) [5] Faiz tahakkukları (net) [6] Gelecek aylara ait gelir/gider tahakkukları (net) [7] Duran varlık satış karları [8] Amortisman giderleri [10] Ücret tahakkukları [12] Toplam İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişim Alıcılar [2] Alacak Senetleri Alacak Reeskontları [5] Şüpheli Ticari Alacaklar [3] Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı [3] İlk Madde ve Malzeme Mamuller Verilen Sipariş Avansları Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları Satıcılar [2] Borç Senetleri Borç Reeskontları [5] Personele Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Alınan Sipariş Avansları Ödenecek Gelir Vergisi Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş [4] Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları [4] Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları Kıdem Tazminatı Karşılıkları [4] 14

15 B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişi Duran Varlık Satışları Demirbaşlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar [8] 2.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı Finansal Varlık Alışları Bağlı Menkul Kıymetler [1] Duran Varlık Alışları Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri Tesis, Makine ve Cihazlar [9] Taşıtlar Demirbaşlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar [8,10] Birikmiş Amortismanlar [8,10] C. Finansman Faliyetlerinden Nakit Akışları Finanman Faaliyetlerinden Nakit Girişi Finanman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı Kredi Ödemeleri [6] Temettü Ödemeleri [11] Finansal Kiralama Ödemeleri Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları Finansal Kiralama Alınan Varlıklar [9] D. Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Değişim E. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu F. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

16 Nakit Akış Tablosu nu özet olarak gösterecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır; Brüt Net Düzeltmeler Nakit Nakit Akış Akış A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları Net Dönem Kar (Zararı) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit in vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler Borsada oluşan değer artışları Kur değerlemeleri Konusu kalmayan karşılıklar Karşılıklar Reeskontlar (net) Faiz tahakkukları (net) Gelecek aylara ait gelir/gider tahakkukları (net) Duran varlık satış karları Amortisman giderleri Ücret tahakkukları Toplam düzeltme Toplam İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişim B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Girişi Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı C. Finansman Faliyetlerinden Nakit Akışları Finanman Faaliyetlerinden Nakit Girişi Finanman Faaliyetlerinden Nakit Çıkışı D. Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Değişim E. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu F. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu SONUÇ Nakit akış tablosu, işletmelerin faaliyetlerinden sağladıkları nakit yaratma ve bu nakitleri kullanma durumunu göstermesi nedeniyle finansal durum ve kapsamlı gelir tablosundan daha önemli olmaktadır. Finansal tablo okuyucuları, işletmenin mevcut ve gelecekteki ortakları, işletmeye finans sağlayan kreditörler (finans kuruluşları ve diğer borç verenler) işletmenin nakit yaratma kabiliyeti ve daha da önemlisi işletmenin sürekliliği hakkında nakit akış tablosunu inceleyerek büyük ölçüde bilgi sahibi olurlar. 16

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; nakit akış tablolarına ilişkin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No : 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu AKTAN BAĞIMSIZ

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar OKAN ŞAKAR Eski Hesap Uzmanı Özet Mali tablolar; işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde sunulması, işletme ilgililerine

Detaylı

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU KONU KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 7 Nakit Akış Tablosu TMS/TFRS UMS/UFRS

Detaylı

Konu UMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ

Konu UMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ Konu UMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ Bu bölümde UMS 7 Nakit Akış Tabloları uyarınca nakit akış tablosu hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken hususlara değineceğiz. Bu standardın amacı,

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL TURİZM

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 31 MART 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Seri:XI

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER ÖZET BİREYSEL FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZET BİREYSEL KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İstanbul. Ekim 2014 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu İnceleme Raporu Özet Konsolide

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Sınırlı Denetim Raporu Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı