FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:"

Transkript

1 15 Temmuz 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 49 MADDE 1 16/1/2005 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2 Sıra Nolu Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu" Standardının 4 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4 "-" MADDE 2 Aynı Standardın 8 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tam bir finansal tablolar seti aşağıdaki bölümleri içerir: a) bilanço; b) gelir tablosu; c) aşağıdaki iki husustan birini gösteren özkaynak değişim tablosu i) özkaynaklardaki bütün değişiklikler, veya ii) ortakların sermayedar olarak kendi başlarına yaptıkları işlemlerden kaynaklananlar dışında özkaynaklarda meydana gelen diğer değişmeler. d) nakit akış tablosu; ve e) önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar. MADDE 3 Aynı Standardın 9 uncu Paragrafının (c) bendinde ve 10 uncu Paragrafında yer alan UFRS ibareleri TFRS olarak değiştirilmiştir. MADDE 4 - Aynı Standardın 11 inci Paragrafının 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Finansal tablo kalemleri, bireysel veya topluca, bu finansal tablolara göre karar alan kullanıcıların ekonomik kararlarını etkiliyorsa o zaman bu kalemlerin önemli boyutlarda ihmal edilmesi veya yanlış raporlanması, önemlidir. Önemlilik, mevcut koşullar içinde değerlendirilen ihmal veya yanlış raporlamanın boyutuna ve niteliğine bağlıdır. Kalemin boyutu veya niteliği veya her ikisi birden belirleyici faktör olabilir. MADDE 5 - Aynı Standardın 12 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12. Bir kalemin ihmal edilmesi veya yanlış raporlamanın kullanıcıların ekonomik kararlarını etkileyip etkilemeyeceğinin ve bunun önemli olabileceğinin değerlendirilmesi, bu kullanıcıların özelliklerinin dikkate alınmasını gerektirir. Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunuluşu Çerçevesi nin 25. maddesinde kullanıcıların işletme, ekonomik faaliyetler ve muhasebeyle ilgili yeterli bilgiye sahip oldukları ve bilgileri makul bir süreklilikle izlemeye arzulu olduklarının varsayıldığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle, değerlendirmede bu özelliklerdeki kullanıcıların ekonomik kararlar alırlarken nasıl etkileneceklerinin de dikkate alınması gerekir. MADDE 6 - Aynı Standardın 22 nci Paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (a) belirtilen koşullarda finansal tabloların hedeflerine neden ulaşılamadığı; ve MADDE 7 - Aynı Standardın 29 uncu Paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki başlık eklenmiştir. Önemlilik ve birleştirme MADDE 8 - Aynı Standardın 34 üncü Paragrafının (b) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar a göre tahakkuk ettirilen karşılıklarla ilgili olarak yapılan bir ödeme (harcama), üçüncü taraflar tarafından yapılmış olan sözleşmeye dayanarak, tazmin edilmişse (örneğin, tedarikçiyle yapılan garanti sözleşmesi) yapılan ödeme alınan tazminatla mahsup edilebilir. MADDE 9 - Aynı Standardın 36 ncı Paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki başlık eklenmiştir. Karşılaştırmalı bilgi MADDE 10 - Aynı Standardın 37 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 37. Bazı durumlarda, önceki dönemlerdeki finansal tablolarda yer almış olan metinsel bilgi, cari dönemde de geçerliliğini sürdürebilir. Örneğin, son bilanço gününde sonucu belirsiz olan ve halen çözüm bekleyen yasal bir anlaşmazlık cari dönemde de açıklanmalıdır. Kullanıcılar, son bilanço gününde belirsizliğin olduğu ve cari dönemde bu belirsizliği çözme konusunda ne tür adımlar atıldığı konusundaki bilgilerden, yararlanırlar. MADDE 11 - Aynı Standardın 46 ncı Paragrafının (d) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (d) TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri nde tanımlandığı gibi, kullanılan para birimi; ve MADDE 12 - Aynı Standardın 52 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 52. Hangi sunum yöntemi kullanılırsa kullanılsın; (a) bilanço tarihinden itibaren on iki ay içinde; ve (b) bilanço tarihinden itibaren on iki ayı aşan sürede ödenmesi ve tahsili beklenen tutarları birlikte içeren her varlık ve

2 borç kalemi için kuruluş, on iki aydan uzun vadede gerçekleşmesi beklenen tahsilat ve ödeme tutarlarını açıklayacaktır. MADDE 13 - Aynı Standardın 56 ncı Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 56. Varlıkların ve borçların beklenen vadelerine ilişkin bilgi, işletmenin likidite ve borç ödeme gücünün belirlenmesinde yararlıdır. TFRS 7 finansal varlıkların ve finansal borçların vade tarihlerinin açıklanmasını öngörür. Finansal varlıklar ticari ve diğer alacakları, finansal borçlar ticari ve diğer borçları içerir. Kısa ve uzun vadeli olarak sınıflandırılmış olsalar da olmasalar da stoklar ve karşılıklar gibi, parasal olmayan varlıkların ve borçların beklenen tahsilat ve ödeme tarihlerine ilişkin bilgi yararlıdır. Örneğin, işletme bilanço gününden sonra on iki aydan uzun sürede paraya çevrilmesi beklenen stokların tutarını raporlar (açıklar). MADDE 14 - Aynı Standardın 59 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 59. Kuruluşun faaliyet dönemi, işleme tabi tutulmak üzere tedarik edilen varlıkların nakit veya nakit benzeri bir unsura çevrilmesi arasında geçen süredir. Eğer işletmenin normal faaliyet süresi açıkça belirlenemiyorsa, süresi on iki ay olarak varsayılır. Dönen varlıklar bilanço gününden sonraki on iki ay içinde paraya dönüşmeleri beklenmiyor olsa bile, normal faaliyet dönemi içinde satılan, tüketilen ve paraya çevrilen varlıkları (örneğin, stoklar ve ticari alacaklar gibi) içerir. Dönen varlıklar ayrıca, özellikle ticari amaçla elde tutulan (TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme ye göre bu gruba giren finansal varlıklar ticari amaçla elde tutulanlar olarak sınıflandırılır) ve uzun vadeli finansal varlıkların vadesi gelmiş kısımlarını içerir. MADDE 15 - Aynı Standardın 68 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 68. Aşağıdaki tutarları gösteren kalemler, en azından, finansal tablolarda Paragraf 68A ile uyumlu olarak sunulmadığı sürece bilançoda gösterilmelidir. (a) maddi duran varlıklar, (b) yatırım malları; (Yatırım amaçlı gayrimenkuller) (c) maddi olmayan duran varlıklar, (d) finansal varlıklar (e), (h) ve (i) şıklarında gösterilenler hariç; (e)özkaynak yöntemine göre izlenen yatırımlar, (iştirakler, bağlı ortaklıklar) (f) biyolojik varlıklar; (g) stoklar, (h) ticari ve diğer alacaklar; (i) nakit ve nakit benzerleri; (j) ticari ve diğer borçlar; (k) karşılıklar; (l) finansal borçlar ( (j) ve (k) şıklarında gösterilenler hariç); (m) TMS 12 de tanımlandığı gibi, dönem vergisiyle ilgili borçlar ve varlıklar; (n) TMS 12 de tanımlandığı gibi, ertelenen vergi borçları ve ertelenen vergi varlıkları; (o) Özkaynaklarda gösterilen azınlık hakları; ve (p) Ana şirketin ortaklarına ait çıkarılmış sermaye ve yedekler. MADDE 16 - Aynı Standardın 68A Paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (a) Satılmak üzere elde tutulan varlıklar ile TFRS 5 e göre satılmak üzere elde tutulan ve elden çıkarılacaklar grubuna dahil olan varlıkların toplamı, MADDE 17 - Aynı Standardın 71 inci Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (b) kuruluşun finansal durumunun anlaşılmasına uygun bilgi sağlamak amacıyla, kalemlerin bir araya toplanması, kuruluşun ve işlemlerinin niteliğine göre, düzeltilebilir. Örneğin, bir finansal kuruluş, faaliyetlerine ilişkin ihtiyaca uygun bilgi sağlamak üzere yukarıdaki açıklamaları düzeltebilir. MADDE 18 - Aynı Standardın 74 üncü Paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki başlık eklenmiştir. Bilançoda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler MADDE 19 - Aynı Standardın 75 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 75. Alt sınıflamalardaki ayrıntı, TMS nin kurallarına ve tutarların boyutu, niteliği ve işlevine dayanır. 72 nci Paragrafta belirtilen unsurlar da, alt sınıflamaların belirlenmesinde kullanılan ölçülere karar vermek amacıyla kullanılır. Her kalem için açıklama ve sunum farklıdır, örneğin: (a) maddi duran varlık kalemleri TMS 16 ya göre kendi içinde sınıflandırılmıştır; (b) alacaklar, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanır; (c) stoklar, TMS 2 Stoklar a göre, ticari mal, ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve mamul olarak alt sınıflara ayrılır; (d) karşılıklar, personel sosyal güvencesiyle ilgili olan karşılıklar ve diğerleri diye ayrılır; ve (e) özkaynaklar, ödenmiş sermaye (imtiyazlı hisse senetleri belirtilerek) yedekler gibi çeşitli sınıflara ayrılır. MADDE 20 - Aynı Standardın 76 ncı Paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (a) paylara bölünmüş sermayenin her sınıfı için

3 (i) kayıtlı sermayeyi oluşturan hisse senedi sayısı; (ii) çıkarılan ve tamamı ödenen ve çıkarılan fakat tamamı ödenmeyen hisse senetlerinin sayısı; (iii) bir hisse senedinin nominal değeri veya hisse senetlerinin nominal değerinin olmadığı; (iv) dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri sayısının uyumlaştırılması; (v) temettülerin dağıtımı ve sermayenin geri ödenmesindeki sınırlamalar da dahil söz konusu sermaye sınıfıyla ilgili haklar, imtiyazlar ve sınırlamalar (kısıtlamalar); (vi) kuruluş tarafından veya iştirakleri veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan kuruluşun kendi hisse senetleri; ve (vii) vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senedi satışları için çıkarılmak üzere kuruluşta bulundurulan hisse senetleri, vadeleri ve tutarları; ve MADDE 21 - Aynı Standardın 84 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 84. İşletmenin çeşitli faaliyetlerinin, işlemlerinin ve diğer olayların etkileri yoğunluk, kar veya zarar yaratma potansiyelleri ve tahmin edilebilirlik açılarından farklı olduğu için finansal performansın bölümlerinin açıklanması, ulaşılan finansal performansın anlaşılmasına ve gelecekteki sonuçların projeksiyonunun yapılmasına, yardımcı olur. Finansal performansın unsurlarının açıklanması için gerekli olduğu takdirde, gelir tablosuna ek kalemler eklenebilir ve yapılan açıklamalar ve kalemlerin sıralaması düzeltilir. Bu durumda dikkate alınması gereken hususlar önemlilik ve gelir ve gider kalemlerinin nitelik ve işlevleridir. Örneğin, bir finansal kuruluş, faaliyetlerine ilişkin ihtiyaca uygun bilgi sağlamak üzere yukarıdaki açıklamaları düzeltebilir. 32 nci Paragraftaki koşullar gerçekleşmediği takdirde gelir ve gider kalemleri mahsup edilmez. MADDE 22 - Aynı Standardın 86 ncı Paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki başlık eklenmiştir. Bilançoda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler MADDE 23 - Aynı Standardın 92 nci Paragrafının 1 fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Analizlerin ikinci biçimi giderlerin fonksiyonu veya satışların maliyeti yöntemidir ve giderleri, satışların maliyeti veya örneğin dağıtım veya yönetim faaliyetleri maliyetlerinin bir parçası olarak, fonksiyonlarına göre sınıflar. İşletme, en azından, bu yöntemde satışlarının maliyetini diğer giderlerden ayrı olarak sunar. Bu metot kullanıcılara giderlerini niteliğe göre sınıflanmasından daha tutarlı bilgi sağlar, fakat maliyetlerin fonksiyonlara paylaştırılması keyfi dağıtımları ve ciddi değerlendirmeleri gerektirebilir. Giderlerin fonksiyona göre sınıflanmasına ilişkin örnek aşağıdadır: MADDE 24 - Aynı Standardın 94 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 94. Giderin fonksiyonu metodu ve giderin niteliği metodu arasında tercih yapma, tarihi ve endüstriyel unsurlara ve işletmenin niteliğine dayanır. Her iki metot da kuruluşun satış veya üretimiyle birlikte doğrudan veya dolaylı olarak, değişebilecek maliyetlerle ilgili belirtiler sağlar. Her sunuş yönteminin değişik tipteki bir kuruluşa yararı olduğu için standart, yönetimin en tutarlı ve güvenilir sunuş metodunu seçmesini önerir. Ancak, giderlerin niteliğiyle ilgili bilgi gelecekteki nakit akışlarının tahmininde yararlı olduğu için giderler fonksiyonlarına göre sınıflandırıldıkları takdirde ek bilgilerin sunulmasına gerek vardır. 93 üncü Paragraftaki sosyal yardım TMS 19 daki Sosyal Yardımlarla aynı anlamdadır. MADDE 25 - Aynı Standardın 96 ncı Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kuruluş tabloda aşağıda sayılanları göstererek özkaynak değişim tablosunu sunacaktır: (a) dönem kar veya zararı; (b) diğer standartlar veya yorumlar tarafından istenen, doğrudan özkaynaklarda tahakkuk ettirilen dönemin her bir gelir ve gider kalemi ve bu kalemlerin toplamı; (c) ana şirket ortaklarına ve azınlık haklarına düşen toplam tutarları ayrı ayrı göstermek suretiyle dönemin toplam gelir ve gideri ((a) ve (b) nin toplamı olarak hesaplanan); ve (d) özkaynakların her bölümü için, TMS 8 e göre tahakkuk ettirilen, muhasebe politikalarındaki değişikliklerin ve düzeltilen hataların etkileri. Sadece bu kalemleri içeren bir özkaynak değişim tablosu, finansal tablolara yansıtılmış gelir ve gider tablosu olarak adlandırılır. MADDE 26 - Aynı Standardın 97 nci Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (b) dönem başındaki ve bilanço tarihindeki dağıtılmış karlar bakiyesi (birikmiş kar veya zarar) ve dönem içinde meydana gelen değişiklikler. MADDE 27 - Aynı Standardın 100 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir TMS 8, başka bir standart veya yorum aksini öngörmediği takdirde, muhasebe politikalarındaki değişiklikleri devreye sokmak için mümkün olduğu ölçüde geriye yönelik düzenlemeler yapılmasını öngörür. Ayrıca TMS 8, mümkün olduğu ölçüde, hataların düzeltilmesi için geriye yönelik olarak, yeniden hesaplamaların yapılmasını öngörür. Geriye yönelik düzeltmeler ve yeniden hesaplamalar, bir standart veya yorum geriye dönük düzeltmenin özkaynağın başka bir bölümünde yapılmasını öngörmüyorsa, dağıtılmamış karların bakiyesine yapılır. Paragraf 96 (d), muhasebe politikalarındaki değişikliklerin ve hataların düzeltilmesi nedeniyle özkaynak değişim tablosunda yer alan her özkaynak grubu için yapılan toplam düzeltmelerin ayrı ayrı gösterilmesini öngörür. Bu düzeltmeler bir önceki her

4 dönem ve dönem başı için sunulur. MADDE 28 - Aynı Standardın 103 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dipnotlar Yapı 103. Dipnotlar (a) finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan esaslar ve inci Paragraflara uygun olarak kullanılan özel muhasebe politikalarına ilişkin bilgileri sunacak; (b) TMS lerde öngörülen fakat bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu veya nakit akış tablosunda yer almayan bilgileri açıklayacak; ve (c) bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu veya nakit akış tablosunda yer almayan fakat bunların herhangi birinin anlaşılması için geçerli olan ek bilgiyi sağlayacaktır. MADDE 29 - Aynı Standardın 105 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Dipnotlar normal olarak, kullanıcıların finansal tabloları anlamalarını ve bunların diğer kuruluşların finansal tablolarıyla karşılaştırmalarını kolaylaştıran bilgiler olup, aşağıdaki sırada sunulur: (a) TMS le uyum tablosu (bkz 14 üncü Paragraf); (b) uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti (bkz. 18 inci Paragraf); (c) her tablonun ve sunulan her kalemin sıralanış biçimiyle aynı sıralama düzeninde, bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosunda sunulan her kalem için destekleyici bilgi; ve (d) aşağıdakileri içeren diğer açıklamalar: (i)koşullu borçlar (bkz. TMS 37) ve henüz tahakkuk etmemiş sözleşmeye bağlı yükümlülükler; ve (ii)finansal olmayan açıklamalar, örneğin kuruluşun finansal risk yönetim hedefleri ve politikaları (bkz. TFRS 7). MADDE 30 - Aynı Standardın 108 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Kuruluş önemli muhasebe politikalarının özetinde aşağıdaki hususları açıklayacaktır: (a) finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli (veya temelleri); ve (b) finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları. MADDE 31 - Aynı Standardın 110 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Belli muhasebe politikasının açıklanmasına karar verirken yönetim, bu açıklamanın kullanıcıların raporlanan finansal performans ve finansal durumda işlemlerin, diğer olayların ve koşulların nasıl yansıtıldığını anlamalarını kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını dikkate alır. Belli muhasebe politikalarının açıklanması, bu politikalar, Standartlar ve Yorumlarca önerilen alternatifler arasından seçildiği takdirde kullanıcılar için özellikle yararlıdır. Bu tür açıklamanın bir örneği, iş ortaklığı biçimindeki bir kuruluşun ortağının kuruluştaki payını kısmi konsolidasyon veya özkaynak yöntemine göre mi izlediğinin açıklanmasıdır (bkz. TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar). Bazı standartlar, standardın izin verdiği değişik politikalar arasından yönetimin yaptığı tercihleri de içeren özel muhasebe politikalarının açıklanmasını özellikle öngörür. Örneğin, TMS 16 maddi duran varlıkların çeşitli sınıfları için kullanılan ölçü temellerinin açıklanmasını öngörür. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, borçlanma maliyetlerinin oluştuklarında hemen gider olarak mı kaydedildiklerini yoksa ilgili varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilip aktifleştirilmediğinin açıklanmasını öngörür. MADDE 32 - Aynı Standardın 111 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Her işletme, finansal tablolarının kullanıcılarının bu tür işletmeler için açıklanmasını bekledikleri faaliyetlerin ve politikaların, niteliklerini dikkate alır. Örneğin, gelir vergisine tabi olan bir kuruluşun, ertelenen vergi borçları ve varlıklarına uygulanabilenler de dahil, gelir vergisiyle ilgili muhasebe politikalarını açıklaması beklenir. Eğer bir kuruluşun dövize dayalı önemli yurtdışı faaliyetleri ve işlemleri varsa, kur farkı kar ve zararlarının belirlenmesine ilişkin muhasebe politikalarının açıklanması istenecektir (beklenecektir). İşletmeler birleşmişse, şerefiyenin ve azınlık paylarının ölçülmesi için kullanılan politikalar açıklanır. MADDE 33 - Aynı Standardın 112 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Cari dönem ve önceki dönemlerdeki tutarlar önemli olmasa da, bir muhasebe politikası, kuruluşun faaliyetlerinin niteliği nedeniyle önemli olabilir. Ayrıca TMS 8 e göre seçilip uygulanan her önemli muhasebe politikasının açıklanması uygun olur. MADDE 34 - Aynı Standardın 122 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Temel varsayımın veya bilanço günündeki tahmin belirsizliğinin diğer bir temel kaynağının muhtemel etkilerinin boyutunu açıklamak mümkün değilse işletme, mevcut bilgiye dayanarak izleyen mali yılda varsayımlardan farklı sonuçların çıkmasının etkilenen varlık veya borcun defter değerinde önemli düzeltmeler gerektireceğinin çok muhtemel olduğunu açıklar. İşletme, ne olursa olsun varsayımdan etkilenen belli varlık veya borcun (veya varlık veya borç sınıflarının) niteliğini ve defter değerini açıklar. MADDE 35 - Aynı Standardın 124 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ncı Paragraf tarafından açıklanması öngörülecek olan bazı temel varsayımların açıklanması diğer standartlarca öngörülmüştür. Örneğin, TMS 37, belli koşullarda tazminat (karşılık) gruplarını etkileyen gelecekteki

5 olaylarla ilgili temel varsayımların açıklanmasını öngörür. TFRS 7, gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlıkların ve finansal borçların gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde uygulanan önemli varsayımların açıklanmasını öngörür. TMS 16, yeniden değerlenmiş maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tahmininde uygulanan önemli varsayımların açıklanmasını öngörür. Yürürlük MADDE 36 Bu Tebliğ 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 37 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

YILLIK KONTROL LİSTESİ HBK NAKIT AKIŞLARI KAYNAK GELİR. Yıllık Finansal Tablolar İçin Rehber Dipnot Kontrol Listesi ORTAK MUHAKEME NYB UFRS

YILLIK KONTROL LİSTESİ HBK NAKIT AKIŞLARI KAYNAK GELİR. Yıllık Finansal Tablolar İçin Rehber Dipnot Kontrol Listesi ORTAK MUHAKEME NYB UFRS UFRS Yıllık Finansal Tablolar İçin Rehber Dipnot Kontrol Listesi Mart 2014 kpmg.com.tr ELDEN ÇIKARMA UFRS VARLIKLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER SUNUM TAHMİNLER KİRALAMA İŞLEMLERİ NETLEŞTİRME MUHASEBE POLİTİKALARI

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO : (2008/1)

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO : (2008/1) 18 Nisan 2008 CUMA Sayı : 26851 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO : (2008/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin

Detaylı

2. Bölüm FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

2. Bölüm FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 2. Bölüm FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu

Detaylı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bu Standardın amaçlanan kapsamı 1.1 KOBİ TFRS nin, küçük ve orta

Detaylı

TMS - 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

TMS - 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005 tarih

Detaylı

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; nakit akış tablolarına ilişkin

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 197 MADDE 1 3/5/2009 tarih

Detaylı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ LER) Türkiye Finansal Raporlama Standardı. www.alternatifymm.com

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ LER) Türkiye Finansal Raporlama Standardı. www.alternatifymm.com Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ LER) Türkiye Finansal Raporlama Standardı www.alternatifymm.com 1 KOBİ Nedir? -Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve -Dış kullanıcılar için genel amaçlı

Detaylı

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

Örnek Finansal Tablolar

Örnek Finansal Tablolar UFRS Örnek Finansal Tablolar Eylül 2011 kpmg.com.tr İçerik Konsolide finansal tablolar Konsolide finansal durum tablosu 5 Konsolide kapsamlı gelir tablosu - tek tablo yaklaşımı 9 Konsolide özkaynak değişim

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara dönemine ait finansal tablolar 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ara dönem finansal durum tabloları (bilanço)

Detaylı

Finansal Tablo ve Dipnotlarda Stoklarla İlgili Açıklanması Gereken Hususlar

Finansal Tablo ve Dipnotlarda Stoklarla İlgili Açıklanması Gereken Hususlar Öğr Gör Ender Boyar Öğr Gör Ali Haydar Güngörmüş Finansal Tablo ve Dipnotlarda Stoklarla İlgili Açıklanması Gereken Hususlar Öğr Gör Ender BOYAR Fatih Üniversitesi, İstanbul Meslek Yüksekokulu Öğr Gör

Detaylı

Örnek Finansal Tablolar

Örnek Finansal Tablolar UFRS Örnek Finansal Tablolar Mart 2013 kpmg.com.tr İçerik Yayın hakkında 3 Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 5 Konsolide finansal tablolar 7 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR ( 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı resmi gazeteden alınmıştır.)

Detaylı

Tebliğ. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27

Tebliğ. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; yatırım amaçlı

Detaylı

Finansal Araçlar: Kamuoyuna Açıklama. Standarda Referans. Sunum / Açıklama Gereklilikleri

Finansal Araçlar: Kamuoyuna Açıklama. Standarda Referans. Sunum / Açıklama Gereklilikleri UFRS 7 Standarda ( standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir ) UFRS 7.6 UFRS 7.6 UFRS 7. B1-B3 Finansal Araçlar: Kamuoyuna Açıklama UFRS lere ilişkin kontrol listesinin bu kısmı, kayda alınan

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I TEKDÜZEN HESAP PLANI - I MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI, MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİ VE MALİ TABLOLAR DÜZENLEMENİN AMACI: Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 27/12/2005

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bosphorus Capital

Detaylı

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Member

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 2 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VERUSA HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5 Amaç Madde

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIM TABLOSU...

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı