ÜLKEMİZDE YENİ YASAL DÜZENLEMELER VE SMM ÜYELERE YANSIMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKEMİZDE YENİ YASAL DÜZENLEMELER VE SMM ÜYELERE YANSIMALARI"

Transkript

1 ÜLKEMİZDE YENİ YASAL DÜZENLEMELER VE SMM ÜYELERE YANSIMALARI SMM lerin çalışma hayatını etkileyen yasal düzenlemeleri bireysel çalışma alanlarının yok edilerek, şirket olarak örgütlenmelerin sağlanması ve sermaye sahipleri dışında bireysel emeği ile Serbest olarak çalışanların ücretli olarak bu şirketlerde çalışmasının sağlanması çalışmalarının sağlanmasına yönelik düzenlemeler olarak ifade edebiliriz. Elbette bu süreç içerisinde önemli bir olgu da mühendislerin eşitlik prensibi altında örgütlendikleri ve demokratiklik prensibine göre karar alma sürecine katıldıkları TMMOB gibi yapıların idari yönlerinin ortadan kaldırarak, mühendisin ücretli olarak patronat ilişkisine göre mesleğini yürütmesi, patronlaşan meslek mensuplarının da TMMOB tarafından değil Bakanlık tarafından kontrol edilmesinin istendiğinin de altını çizmeliyiz. Bu çalışmalar aslında 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ile başlamıştır Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile birlikte, Yapı Denetim Şirketleri oluşturularak, bireysel olarak çalışan Mühendislerin Teknik Uygulama Sorumluluğu üstlenmesi engellenmiş ve Serbest Müşavir Mühendislerin(SMM) bir gelir kaynağı yok edilmiştir. Süreç içerisinde yapı denetim sektöründe TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) olarak faaliyet gösteren, SMM ler işten çekilmiş, bunun yerine Yapı Denetim sürecinde ücretli çalışan Mühendisler bu görevi üstlenmişlerdir Sayılı İmar Kanunu nun oluşturduğu sistemi şöyle özetleyebiliriz. Yapı - İlgili idare (Belediye Mücavir Alan sınırlarında Belediyeler, diğer alanlarda ise Bayındırlık İl Müdürlükleri- tarafından denetlenmektedir. Mimar ve Mühendisler ise - TMMOB, İlgili odaları tarafından denetlenmektedir. Bu sistem, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile birlikte değiştirilmiştir veya değiştirilmeye çalışılmıştır. Belediye veya İl Müdürlükleri devreden çıkarılmaya çalışılarak, yapı denetimi Bakanlık ve Bakanlık denetiminde özel şirketlere bırakılması istenmiş en azından piyasadaki algı bu şekilde oluşturulmuştur. Bakanlık bir çok genelgesi ile de bu algıyı güçlendirmek için elinden geleni yapmıştır. Bu arada bu sektörde görev yapan mimar ve mühendisler de Denetçi, Denetçi yardımcısı Mimar ve Mühendisler olarak yine Bakanlık Denetimine alınmıştır. Bu amaçla oluşturulmuş ayrı bir Disiplin sürecine tabi tutularak meslekleri hakkında karar verme yetkisi Bakanlık eline alınmıştır. Bu şirketlerin münhasıran yani yalnızca mühendislik faaliyeti ile uğraşan tüzel kişilikler oldukları konusu da tartışılmamıştır Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun da tüzel kişi mühendisliğe ilişkin bir tanım bulunmamakla birlikte, tüm ortakları mühendislerden oluşan ve yalnızca mühendislik faaliyetinde bulunan bu şirketler, bugüne kadar TMMOB un iç denetimi dışında bırakılmışlar ve Ticaret odalarına üye yapılarak Ticaret odasının iç denetimine tabi tutulmuşlardır. Kısaca Yapı Denetim Şirketleri isimli tüzel kişi Mühendisler Bakanlık ve Ticaret Odaları tarafından denetlenmişlerdir. Bu uygulamanın Anayasa nın 135 ve 6235 Sayılı TMMOB Kanunu na aykırı olduğu inancındayız Sayılı Kanun, Mühendislik tanımında, gerçek kişi ya da tüzel kişi mühendis ayrımı yapmamıştır. Bu nedenle tüzel kişi mühendislerin de TMMOB a üye yapılması ve TMMOB un usul ve esaslarına göre denetlenmeleri gerekmektedir.

2 Aksi takdirde 6235 Sayılı Kanun un 2/a maddesinde belirtile, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerini güven esasına dayalı olarak yürütmek, meslek disiplin ve ahlakını korumak için gerekli işlemleri yapmak görevlerini TMMOB tüzel kişi mühendisler için yerine getirememektedir. Yapı Denetim Yasası nın eksiklikleri uygulamalar ile ortaya çıkmış ve bu nedenle değiştirilmesi her zaman gündemde olmuştur. Süreç içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın hazırladığı üç adet Yapı Denetim yasası taslağı gündeme gelmiştir , Kasım 2012, tarihlerini taşıyan taslaklar da, 4708 Sayılı Yasa ile konulan ilkeler aynen korumuş, hatta genişletilerek, proje üretimi sürecini de kapsar hale getirilmiştir. SMM lerin elinde olan proje üretimi, şirketler bünyesi içerisine alınarak Yapı Denetim Sürecinin aynısı oluşturulmaya alışmıştır. Her ne kadar her üç taslak da yasalaşmamış olsa dahi çalışması yapılmamış olsa dahi, taslakların ya da en azından taslaklarla korunan ilkelerin hala daha gündemde oldukları açıktır. Bu ilkeler ayrı bir yasa ile gündeme gelmeyecek bile olsa, ayrı ayrı yasa ya da yönetmeliklerle yürürlüğe girecektir. Yapı denetim Yasa Taslakları tarafından önerilen değişiklikler; Teker teker tüm değişiklikleri ayrıntılı olarak anlatmak bu yazının, anlatımın, kapsamını oldukça aşar. Konuyu, başlığa sadık kalarak, yasa taslağının SMM lere etkileri açısından açıklamaya çalışacağım. Taslakların ortak noktası, Teknik Müşavirlik Şirketleri nin (TMŞ) kurulmasıdır. Söz konusu şirketler yapısal olarak Yapı Denetim Şirketlerinden (YDŞ) önemli farklılıklar taşımaktadır. Bunlar şöyle sıranabilir. Sermayelerinin %100 ünün Mimar, Mühendisler olması koşulu kaldırılmaktadır. Bu oran %60 ve % 40 olmaktadır. %60 oranın % 40 ı Mimar ve İnşaat Mühendislerine, ge4ri kalan %20 si ise, Elektrik, Makine, jeofizik veya Jeoloji Mühendislerine aittir. (19 Nisan 2013 tarihli taslak madde 4/1) TMŞ etüt ve Proje Denetimi yapma hakkına sahiptir. (Madde 4/2) İş güvenliği konusunda sadece Şantiye şefini uyarma yetki ve görevine sahiptir. (Madde 4/5-ç) Teknik Müşavirlik Kuruluşlarının yapabilecekleri işler oldukça geniş tutulmuştur. Tanımlara ilişkin 3. Maddenin k bendinde açıklanan görevler içerisinde, her türlü plan,proje, harita müellifliği i, vs işleri de h ve ı bentlerine atıf yapılmak sureti ile belirtilmiştir. TMŞ leri yalnızca kendi ürettikleri projelerin ve yapıların denetimini üstlenememektedir. TMŞ leri dışında ayrıca sadece proje müellifliği ile uğraşan, Proje Müellifi Mühendisler ve Müelliflik Şirketleri tanımlanmıştır. Bu yapı içerisinde bireysel olarak çalışan SMM (Müellifin) varlığı kanaatimizce göstermelik olup, piyasa fiili olarak, SMM lerin şirketlere karşı rekabetine izin vermeyecektir. Kaldı ki aşağıda açıklayacağımız gibi SMM ler de odanın değil Bakanlığın Denetimine tabi olacaktır. Yapı Denetim Yasası Taslağında dikkati çeken diğer bir nokta Yetkin Mühendis ifadesidir. Yetkin mühendislik oda bünyesi içerisinde uzun yıllar tartışılmış ve oda tarafından reddedilmiştir. Buna karşın Taslak ile Yetkin Mühendislik bir yapı olarak oluşturulmaktadır. Nitekim Yetkin Mühendis ifadesi taslakta, 3. Maddenin b, f, h, i, m, bentlerinde yer almaktadır. Ayrıca 13/1. Madde ile bu kanunda ve 3194 Sayılı Kanun da belirtilen görevleri yapacak olan Mimar ve Mühendislerin yetkin olması koşulu öngörülmüştür.

3 13/4 maddesinde ise Mesleki Yetkinlik konusundaki esasların Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bakanlık bu hüküm ile TMMOB a ait tüm SMM mevzuatını yok etmekte, yerine kendisinin yeni bir yapı oluşturacağını belirtmektedir. Taslakların herhangi birisi kanunlaşmadı ancak parça kanunlar içerisinde, taslakların öngördüğü esaslar aynen mevzuata yerleştirilmeye çalışılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında düzenlemeler. Bu düzenlemelerin Mühendislik açısından önemli düzenlemeleri, Bakanlığın TMMOB a ait Anayasal yetkileri alarak bu alanda tek düzenleyici olarak kalma isteğine yönelik olmasıdır. 180 Sayılı Bayındırlık Bakanlığı nın Teşkilat ve Esasları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname (180 Sayılı KHK), tarihli ve 636 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (636 Sayılı KHK) ile kaldırılarak yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuştur. 636 Sayılı KHK, tarih ve 644 Sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır.644 sayılı KHK nin de önemli sayıdaki maddesi tarihli 648 Sayılı KHK ile değiştirilmiştir. Her üç KHK dan da bahsetme nedenimiz, tüm düzenlemelerin arka arkaya çok kısa zaman aralıkları ile yayınlanmasından kaynaklanmaktadır. Her üç KHK de de aynı madde numarası ile belirtilen ve halen yürürlükte olan ve 644 Sayılı KHK nin 2. Maddesinde düzenlenmiş olan, Bakanlığın görev alanları içerisine, Bakanlığın hizmet alanı ile ilgili mesleklerin norm ve standartlarını hazırlamak, gelişmesini sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak hükmüne e yer vermiştir. 180 Sayılı KHK de Bayındırlık Bakanlığına ait böyle bir görev yoktur. Olmaması da normaldir çünkü bu görev Anayasa 135. Maddesi ve 6235 Sayılı TMMOB Kanunu gereğince TMMOB aittir. 644 sayılı KHK nin 12.maddesinde de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü adı ile yeni bir birim oluşturulmuş, alt bentlerinde Bakanlığın meslekle ilgili düzenlemeleri yapmakla görevli biriminin bu birim olduğu hüküm altına alınmıştır. CHP,644 Sayılı KHK hakkında, yukarıda belirtilen hükümlerin ve diğer hükümlerinin Anayasa ya aykırı olduğu. TMMOB un görev alınan müdahale ettiği, TMMOB a ait olan görevlerin Bakanlık tarafından üstlenilmesine çalışıldığı ve odayı Bakanlığın bir birimi haline getirmeye çalışıldığı, bunun da Vesayet ilişkisine aykırı olduğu iddiaları ile Anayasa Mahkemesi ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi 2011/100 Sayılı kararı ile iddiayı ve davayı reddetmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi nin gerekçeleri okunduğunda, Mahkeme nin TMMOB un yukarıda belirtilen yasal durumunu aynen kabul ettiğini, Bakanlık ile TMMOB arasındaki, ilişkinin vesayet ilişkisi olduğunu ve 644 Sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerin bu ilişkiye müdahale etmediğini belirttiği görülmektedir. Kararı özetleyecek olursak Mahkeme; Mühendislik mesleğinin, mühendis ve hizmet unsurlarının iki ayrı unsur olduğunu, Mühendislere ilişkin düzenleme yapma yetkisinin TMMOB a ait olduğunu, mühendislik hizmetine ilişkin düzenlemelerin birçok yasa içerisinde yer aldığını İmar Kanunu örneğini vererek açıklamış ve bu konuda Bakanlığın da yetkili olmasının Anayasa ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, kayıtların tutulması konusunda ise, kayıtların sadece

4 istatistikî bilgi niteliğinde olduğunu, icrai etkisinin olmadığını belirtmektedir. Anayasa Mahkemesi nin gerekçesi, idare için de vatandaşlar içinde bağlayıcıdır. Karar her ne kadar KHK nin Anayasa ya aykırı olmadığı yönünde ise de; yasal düzenlemenin ne şekilde anlaşılması gerektiği açıklanması ve idare için bir yol haritası belirlemesi açısından önemlidir. Buna rağmen kararın yasanın fiili etkileri konusunda yeterli hassasiyeti taşımadığı ve Bakanlığın iradesini aşırı iyiniyetli olarak yorumladığı düşünmekteyiz. Bakanlığın icra gücünün üstünlüğü göz önüne alındığında Bakanlığın fiili olarak TMMOB u dışarıda bırakmak isteyeceği ve bunda başarılı olabileceği de görülmektedir. Nitekim Bakanlığın 2012 yılında hazırlamış olduğu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişikleri, Bakanlığın bu düşüncesini açıkça ortaya koymuştur. Bakanlık hazırlamış olduğu değişiklik yönetmelikleri ile TMMOB un 1954 den beri uyguladığı ve Anayasa nın 135 ve 6235 Sayılı Kanun un 2. Maddesine göre asli görevi olan Mesleki Denetim uygulamasını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişiklikleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TMMOB mevzuatına ilişkin ilk düzenlemesi, 03.04,2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. Maddesinde yapmış olduğu değişikliklerdir. Değişiklikle önce, onay ve/veya vize adı ile projelerin meslek odalarının onayına sunulamayacağı belirtilmiştir. Sonrasında, odaların yaptığı işlemin, İmar Kanunu anlamında, Mühendisin ya da Mimarın projesinin vizelenmesi ya da onaylanması olmayıp, sadece siciline ilişkin bilgi içerdiği anlaşıldığında da, bu kez tarihli Resmi Gazete de yayınlanan değişiklikle, Oda Sicil Durum Belgesi de aranmayacağı, Mühendis ya da Mimarın vereceği taahhütname ile yetinileceğini belirtmiştir. Değişiklik Yönetmeliği 57. Maddesinde kurulan sistem şöyle özetlenebilir. - Mimar ve mühendislerden oda sicil durum belgesi vb belge istenmeyecek, aranmayacaktır. Odalar da böyle bir denetim yapmayacaklardır. Bunun yerine meslek mensuplarından sadece mesleki kısıtlılıkları olmadığına dair taahhütname alınacaktır. - Mimar ve mühendisler Büro tescil belgesi (SMM belgesi) sahibi olacak ve bunu her yıl yenileyeceklerdir. (Yenileme ifadesi sonradan kaldırılmıştır) - İlgili makamlar (belediyeler, çevre il müdürlükleri) her ay yaptıkları işlemleri odalara bildireceklerdir. Bu şekilde sonradan Ruhsat ya da Yapı Kullanma izin belgelerinin yetkili mühendis tarafından hazırlandığı ortaya çıkacaktır. Öncelikle Yapı Ruhsatı belgesinin Bakanlık tarafından yanlış değerlendirildiği ortadadır. Yapı Ruhsatı ile, arsa sahibi, projesini sunmuş olduğu binayı yapma hakkına kavuşmaktadır. Yapı Ruhsatı alındıktan sonra, Ruhsat sahibi derhal inşaata başlama hakkına sahip olacaktır. Ancak ruhsatın sonradan iptal edilmesi durumunda, İptal kararı Ruhsatın verildiği tarih için geçerli olacaktır. Bu durumda da idareden geçerli bir belge aldığı zannı ile hareket eden yapı sahibi bir anda 3194 Sayılı Kanun hükümlerine kaçak yapı yapan durumuna düşeceği gibi Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre imar kirliliğine neden olan durumuna düşecektir. Belirtilen nedenlerle bürokrasiyi engelleme amacını taşıyarak bir Ruhsatın iptal edilebilir belge haline sokulması hukuka uygun değildir. Ruhsat, verildiği tarihte, içerdiği tüm konularda idarenin kamusal denetimine ilişkin bilgi ve onayı vermek durumundadır. İçerdiği bazı bilgilerin doğru olmayabileceği gibi bir

5 ihtirazı kayıtla düzenlenemez. Bu ihtirazi kayıt doğrudan Kamusal Denetimin eksik yapıldığını göstermektedir. Diğer taraftan yukarıda belirtilen sistemde, Ruhsat aşamasında EMO ve diğer odaların mesleki denetim uygulamasının yeri olmadığı açıktır. Bakanlık kendisini sadece kişinin Mühendis olup olmadığının ilgilendirdiğini, aslında bunun bir formalite olduğunu, Odanın mesleki denetim yapmasının kendisini ilgilendirmediğini ifade etmektedir. Bu açıdan da işlem Anayasa nın 56. Maddesinde düzenlenen İdare nin bütünlüğü ilkesine aykırıdır. Bakanlık açıkça odanın mesleki denetim yapma imkânını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Ayrıca Bakanlık yönetmelik hükmü ile Mimar ve Mühendislerin kayıtlarını tutmasının istatistiki bir bilgi olarak görmediğini de açıkça belirtmektedir. Bakanlığın vize olarak adlandırdığı Mesleki Denetim, TMMOB-EMO tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret Ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Yönetmelik 2. Maddesinde; yasal dayanak olarak 6235 sayılı Kanun u belirmiştir. Yönetmelik hakkında; Danıştay 8. Dairesi nin 2011/880 E sayılı dosyası ile iptali istemi ile dava açılmıştır. Söz konusu davada Yürütmenin Durdurulması istenmiş, ancak daire tarafından bu istem reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı karara itiraz etmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da itirazlar reddedilmiştir. Dava halen devam etmektedir. Ancak Danıştay tarafından da onaylandığı üzere yönetmelik halen yürürlüktedir ve Hukukun genel prensipleri uyarınca tüm elektrik mühendisleri için de bağlayıcıdır. Bu anlamda Bakanlığın, Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği 57. Maddesi ile EMO Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığına dair genelgeleri yerinde değildir ve hukuki durumu yansıtmamaktadır. Ancak Bakanlık Oda nın mesleki Denetim uygulamasından vazgeçmesi konusunda kararlılığını korumuştur. Nitekim Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliklerindeki değişikliklerden sonra bu kez İmar Kanunu 8. Maddesinde yapılan değişiklik gündeme gelmiştir. İmar Kanunu 8. Maddesine eklenen 8 (i) maddesi tarih ve 6495 sayılı Kanun ile 3194 Sayılı İmar Kanun unun İmar Planları ile ilgili esaslar bağlıklı İkinci bölümünün Planların hazırlanması ve yürürlüğe konması başlıklı 8. Maddesine eklenen (i) bendi ile; Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dâhil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez hükmü eklenmiştir. 8. madde metninde, planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur ifadesinden sonra alt bentler halinde bu esasları belirtmiştir. 8. Madde İmar planlarının tabi olduğu esasları belirlemiş olduğundan, (i) bendi hükmünün de, sadece İmar planlarına ilişkin olduğu, İmar Kanunu 22. Maddesinde Yapı Ruhsatına başvuru sırasında eklenen mimari, statik,

6 elektrik ve tesisat projelerine ilişkin olmadığı açıktır. İmar Kanunu içerisinde, İmar Planları İkinci kısımda, ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir. Ayrıca İmar Kanununa göre hazırlanan planlar 38. Maddede düzenlenmiştir.38. Maddenin 1. Paragrafı İmar Planı safhasına ilişkin olup, ikinci paragrafı ise yapı ruhsatına esas projelere ilişkin düzenleme getirmektedir. Maddeye eklenen (i) bendi 38. Maddenin 1 paragrafını etkilemekte ancak 2. Paragrafı etkilememektedir. Mesleki Denetim Yönetmeliği uyarınca EMO kendisine sunulan projelerin içeriğini kontrol etmemekte (madde 10/ğ) üreten kişinin mühendis olup olmadığını, söz konusu projeyi üretme yetkisinin olup olmadığını ve üretilen hizmet karşılığında asgari ücret alıp almadığını kontrol etmektedir. Bu anlamda EMO tarafından örneğin asgari ücrete uygun ücret alınmadığına ilişkin bir belirlemenin İmar Kanunu ile bir ilgisi yoktur. Tüm bunların dışında, İmar Planları, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 7. Maddesi gereğince idare tarafından hazırlanmaktadır. Bu nedenle EMO nun bir asgari ücret denetimi yapmasına gerek yoktur. Ve yapılmamaktadır da. Ancak Bakanlığın Mesleki Denetimin Kaldırıldığı yönündeki ısrarı sürmüştür. İmar Kanunun 8 (ı) maddesine müteakip Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. Maddesine 8 Eylül 2013 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklikle; Etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez. Kamu yapıları dışında avan proje onaylanmasına ilişkin zorunluluk getirilemez. Bu yönde meclis kararı alınamaz, plan notu getirilemez ve bu doğrultuda uygulama yapılamaz. Kamu yapılarında avan proje onaylandıktan sonra uygulama projelerinin ilgili idarelerince onaylanması istenemez paragrafı eklenmiştir. Bakanlığın yönetmeliğe eklemiş olduğu değişiklik hükmünden, İmar Kanunu 8. Maddesine eklenen (ı) bendini yukarıda belirttiğimiz görüşlerimizden farklı yorumladığı ortaya çıkmaktadır. Bakanlığın görüşü, Anayasa ya aykırıdır ve hatalıdır. Bu nedenle de Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. Maddesinin belirtilen değişikliğinin EMO tarafından uygulanması mümkün değildir. Odaların Mesleki Denetim Görevleri Hakkındaki açıklamalarımız Anayasa nın 135. Maddesine göre, Mesleki denetim odaların asli görevidir. Başka bir anlatımla varlık nedenidir. Anayasa 135. Maddesinde, meslek mensuplarının mesleki denetimin, meslek mensuplarınca belirlenmesini istemiş ve bunların uygulamasının da, demokratik esaslara göre yargı gözetiminde seçilen organlarca yapılmasını istemiştir. Anayasa meslek odalarını, idare hukuku süjesi yaparak kamu hayatı içerisinde güç tanımış, bunun yanı sıra da özerk kuruluşlar olmasını da isteyerek meslek kuruluşları üzerinde merkezi idarenin yetkisini sınırlamıştır. Anayasa ya göre meslek odaları ile İlgili Bakanlık arasındaki ilişki hiyerarşik bir ilişki olmayıp vesayet ilişkisidir. Bu anlamda Bakanlık TMMOB ve/veya bağlı odalar adına kural koyma hakkına sahip

7 olmadığı gibi, var olan bir kuralı değiştirme hakkına da sahip değildir. Yukarıda mesleki denetimin İmar Kanunu hükümleri uyarınca yapılan bir işlem olmadığı belirtilmiştir. Mesleki Denetim Mühendisler üzerindeki bir iç denetimdir ve aslında 3.kişiler ile ilgisi bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin 1994/82 sayılı Diş Hekimleri odası hakkındaki kararında, Diş Hekimleri Odasının ismi altında meslek odalarının asli görevi; Diş Hekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri Birliği nin asıl amacı, diş hekimliğinin meslekî gelişimi ve diş hekimlerinin birbirleri ile dayanışmasını sağlamak ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni egemen kılmaktır. İfade meslek odasının asli görevini açıkça belirtmektedir. Diğer taraftan Mesleki Denetim konusu, Danıştay 8. Dairesi nin içtihatlarında da açıklanmıştır. Örneğin 8. Daire nin 2007/4011 Sayılı Kararında; Yukarıda yer alan yasal mevzuat uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yer alan davalı birliğin ve meslek odasının, meslek mensuplarının ve bu mesleki faaliyetten yararlananların karşılıklı hak ve menfaatlerini korumak amacıyla belli bir meslek disiplini sağlamaya yönelik olarak örgütlenmiş olduğu açıktır ifadesi ile mesleki denetimin odanın asli görevi olduğunu açıklamıştır. Aynı kararın devamında da; bu düzenlemelerde öngörülen denetimin içerik incelemesi dışında kalan, meslek mensubunca bazı belge ve bilgilerin bulundurulmasına böylece mesleki disiplin sağlanmasına yönelik şekli bir denetim olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, meslek örgütü olan bir kurumun, mesleki unvanı almış mensubunun yeterliliğini irdeleyemeyeceği, meslek mensuplarının yaptığı işin içeriğini denetleyemeyeceğine ilişkin Dairemiz yerleşik kararlarıyla da uyuşmaktadır. Mimarlık hizmetlerinin bilimsel ve teknik yönünün ağırlığı nedeniyle, hizmetin kalitesi ya da yeterliliği gibi hususların, hizmetten yararlananlarca ölçülmesi, eleştirilmesi, yaptırıma bağlanması mümkün olamayacağından, söz konusu hizmetlerin yönetmelik hükümleriyle çerçevelendirilip, teknik kriterlerle mesleki faaliyetin denetiminin yapılmasını gerektireceğinden, davaya konu edilen Yönetmeliklerden, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 18. maddesinin 3. ve 4. fıkrası dışındaki uyuşmazlık konusu edilen diğer hükümlerinde ve dava konusu edilen diğer yönetmelik kurallarında üst hukuk normlarına aykırı bir yön görülmemektedir. İfadesi ile de Mesleki Denetimin kamu yararına ve üst hukuk normlarına uygun bir düzenleme olduğunu açıkça belirtmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere Bir iç denetim olarak Mesleki Denetim, oda üyesi olmasına bağlı olmaksızın, Türkiye de Mühendislik Yetkisi ile hizmet üreten tüm gerçek ve tüzel kişilere uygulanmak zorundadır. Tüm bu gelişmeler dışında tarihli Resmi Gazete de belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı da Bakanlığın görüşlerini açıklaması açısından önemlidir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile Orman Mühendisleri Odası üzerinde İdari ve Mali Denetim yetkisinin, 6235 Sayılı Kanun un ek 3. Maddesi gereğince Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait olduğuna karar verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da içinde EMO nun da bulunduğu 11 odanın idari ve mali denetimin kendisine ait olması yönünde bir taslak hazırlayarak Bakanlar Kurulu na sunmuştur.

8 Ek 3. Madde 1983 tarihli olup, bugüne kadar hiç uygulanmamıştır. Ek 3. Madde ile odaların idari ve mali denetimine tabi oldukları belirtilmiştir. Öncelikle yasa ile sadece denetim yetkisi verilmiş ve oda yerine kural koyma ve odaların kurallarını kaldırma gibi bir yetki verilmemiştir. Diğer yandan onay verip vermeme konusunda da herhangi bir yetki verilmemiştir. Sadece ucu açık bir şekilde idari ve mali denetim yetkisinden bahsedilirken, idari denetimin ne anlama geldiği belirsizdir. Bu anlamda, bugüne kadar hiç uygulanmadığından ve yürürlüğe girdiği tarihin 12 Eylül dönemi olmasından kaynaklı olarak söz konusu değişiklik hakkında Anayasa Mahkemesi Denetimi ne başvurulmamıştır. Ancak uygulama üzerinden itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesine başvurulması mümkündür. SONUÇ OLARAK: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın yürürlüğe koyduğu yönetmeliklerden, teklif ettiği ya da desteklediği kanunlardan, Demokratik ve özerk bir TMMOB ve/veya EMO istemediği görülmektedir. Mevcut siyasi yapının bir unsuru olarak Bakanlık, tüm Mühendislerin ve tabii ki Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Biyomekanik Mühendislerinin mesleki faaliyetlerinin, kendilerinin üyesi oldukları genel kurullar ve kendisinin belirlediği meslektaşları tarafından oluşturulan organlar aracılığı ile belirlemelerini istememektedir. Bakanlığın seçimi mesleğe ilişkin kuralların kendisine hiyerarşik olarak bağlı görevlilerce oluşturulması yönündedir. Bu istek Anayasa ya aykırıdır. Oda varlık nedenini ve işleyiş şekillerini bizzat Anayasa nın 135. Maddesinden almakta ve 3194 Sayılı İmar Kanun u,4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunlarından farklı bir iç Denetim Mekanizması ile görevlerini yerine getirmektedir. Ancak bu aşamada TMMOB yetki ve görevleri konusunda bazı önermelerin vücut bulması önemli olacaktır. Öncelikle TMMOB-EMO tarafından 6235 Sayılı kanun un 38. Maddesi gereğince, Elektrik Mühendislerine odaya üye olmasının kendilerine Türkiye de Elektrik Mühendisliği yapma yetkisinin verilmiş olduğunu açıklayan bir belge düzenlemesi ve bu belgeye sahip olmayanların bu hakka sahip olamayacaklarının altının çizilmesi gerekmektedir. Mühendisler, bir anlamda kamu görevi yapmaktadırlar. Her mühendis, hazırladığı projelerin, üstlendiği sorumlulukların insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyeceği noktasında kamuya güvence vermekte ve bundan dolayı sorumlu olmaktadır. Bu anlamda mühendisin görevini eksiksiz olarak yerine getirmesi bir kamusal görevdir. Aksi takdirde oluşan zararlar genellikle suç teşkil etmekte ve mühendis ağır sonuçlara katlanmak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle Mühendisin hizmetinin piyasa koşullarının denetimine bırakılması kamu görevi düşüncesine aykırıdır. Mühendisin kendisini Mühendis olarak üretebilmesi için gerekli koşullar oluşturulmalıdır. Bu istemi geçerli kılmak için Anayasa ya aykırılık teşkil etmesine karşın düzenlemeler yapmaktadır. Bu istemle esas olarak Mühendisler asgari ücret olgusunda etkilenecekler ve oda tarafından belirlenen asgari ücreti dahi alamayacaklardır. Bunun dışında Anayasa Mahkemesi hükmüne göre bir kamu hizmeti yapmayan ve kamu sorumluluğu taşıması mümkün olmayan Yapı Denetim Şirketleri ise sorumlu fiilen kamusal sorumlu duruma getirilmek istenmekte, bir kamu kurumu olan EMO ise kamusal denetimden dışlanmaya çalışılmaktadır. Bakanlığın bu istemi Anayasa ya Anayasa Mahkemesi kararlarına, Danıştay Kararlarına aykırıdır, yerinde değildir ve yoklukla maluldür. TMMOB için bir bağlayıcılık taşımamaktadır.

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME

BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME Bilindiği üzere Bakanlar Kurulunca; 1.) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TMMOB KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAK MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ NİTELİKLERİ, BELGELENDİRİLMESİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Bu yönetmelik 10.02.2007

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

HKMO Bülteni Haziran 2001

HKMO Bülteni Haziran 2001 HKMO Bülteni Haziran 2001 Muhittin İPEK* Uluslararası Ölçrneciler Birliği (FIG) 1878 yılında kuruldu. Üyelik, ulusal haritacılık örgütleri arasında gerçekleşir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, ülkemizi,

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) SAYI : 25.00/132 KONU: Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Oda görüşü ANKARA 15/02/2016 İVEDİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 24. Çalışma döneminde yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını, hukuksal konular oluşturmuştur. Kamu yararı, toplumsal fayda temelinde mesleki hak ve yetkilerimizin

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

23.05.2011 2011.06.22804 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

23.05.2011 2011.06.22804 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 23.05.2011 2011.06.22804 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İlgi: 04 Mayıs 2011 gün, M.34.0.İBB.0.13.24/2011/4047-4167184(TN) sayılı, Meslek Odası

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir.

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir. Danıştay 15. Dairesi nin Karar Gerekçeleri Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile muayenehaneler için milat niteliği taşıyan değişiklikler yapılmıştır. Muayenehanelerde

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu Genel Bakış I. Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı II. Yapı Denetimi Kavramı ve Amacı III. Yapı Denetim

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

bülten YIL: 26 SAYI : 270 Mart/2012

bülten YIL: 26 SAYI : 270 Mart/2012 bülten YIL: 26 SAYI : 270 Mart/2012 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA DAİR AV. GÜNEY DİNÇ'LE SÖYLEŞİ Av. Güney Dinç'le yeni hazırlanan ve tartışmaya açılan Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖN T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2009/13770 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş güvenliği uzmanlarını

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

TORBADAN ÇIKANLAR. 17 Ağustos 2011 tarihli Resmi. Gazete de Çevre ve Şehircilik. Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri. Hakkında Kanun Hükmünde

TORBADAN ÇIKANLAR. 17 Ağustos 2011 tarihli Resmi. Gazete de Çevre ve Şehircilik. Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri. Hakkında Kanun Hükmünde AV. Mehmet Horuş TORBADAN ÇIKANLAR Torba Kanunlar ile TMMOB nin örgütsel yapısına ve faaliyet alanlarına yönelik ard arda mevzuat değişiklikleri yaşanıyor. Bu hukuki sürecin gerisinde siyasi bir takım

Detaylı

ZEMİN ETÜTLERİ "Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'na Odamızca yeni çıkarılması Programlanan yönetmelikte değerlendirmek üzere sunduğumuz görüşümüz"

ZEMİN ETÜTLERİ Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'na Odamızca yeni çıkarılması Programlanan yönetmelikte değerlendirmek üzere sunduğumuz görüşümüz ZEMİN ETÜTLERİ "Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'na Odamızca yeni çıkarılması Programlanan yönetmelikte değerlendirmek üzere sunduğumuz görüşümüz" BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI'NA Tarih : 17 Ocak 2001 Bakanlıklar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İmar Mevzuatında yapılan değişiklikler

İmar Mevzuatında yapılan değişiklikler İmar Mevzuatında yapılan değişiklikler Uzun zamandır ülkemizde uygulamakta olan rant ekonomisi tıkanma noktasına ulaştı. Bu nedenle AKP hükümeti rotasını kentsel dönüşüm adı altında inşaat sektörüne çevirdi.

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003

MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003 MECBURİ MESLEK KARARLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ SON DURUM GENELGE /2003 Ankara, 11.07.2003 Sayı : 2003/ Konu : YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA 3568 Sayılı Meslek yasamızın Birlik Genel Kurulunun

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 319 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 319 no lu kararı üzerine görüşüldü. 15.03.2017 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun 13.02.2017 tarih ve 319 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 3500 TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki

Detaylı

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk.

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk. DOSYA NO : 9310- / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk., 3194 sayılı İmar Kanunu nun 21. ve 22 maddelerinde yapı ruhsatının ne şekilde düzenleneceği, 28. ve 38.maddelerinde düzenlenecek

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 12.05.2010 / 58-1 KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNASI VE İNDİRİMLİ KDV ORANI UYGULAMASI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI ÖZET :

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 16.1.1. Adalar Belediyesi ile İmzalanan Protokol Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 177 nolu kararı ve tarih 11/7226 sayılı yazısı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 177 nolu kararı ve tarih 11/7226 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 28.09.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu nun 07.06.2016 tarih ve 177 nolu kararı ve 07.09.2016 tarih 11/7226 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 1539 TMMOB MMO İstanbul

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

İlk Müracaat ve Ruhsatlandırma

İlk Müracaat ve Ruhsatlandırma maden hukuku İlk Müracaat ve Ruhsatlandırma Av. Cemal Yeşilyurt cmlyesilyurt@gmail.com 3213 sayılı Maden Yasası nın İlk Müracaat ve Ruhsatlandırma başlıklı 16 ncı maddesi ilk fıkrası 6592 sayılı Yasa ile

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22109 Karar No. 2010/21092 Tarihi: 29.06.2010 İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

c) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri.

c) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri. Kanun No. 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Amaç, kapsam ve Tanımlar ; MADDE 1 Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/88 Karar Sayısı : 2016/156

Esas Sayısı : 2015/88 Karar Sayısı : 2016/156 Davacı Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği tarafından, Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü nün onaylanmasına ilişkin 30/04/2014 günlü, 2014/DK-TİB/236 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 251

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 251 HUKUKSAL ÇALIŞMALAR emo izmir şubesi 251 DEVAM EDEN HUKUKSAL ÇALIŞMALAR 1- DAVACI :EMO DAVALI : Aydın Belediye Başkanlığı MAHKEME : Aydın 1. İdare Mahkemesi Dosya no : 2011/1981 E,2012/744 K KONU : Mühendislerden

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Yapı Denetiminin Amacı Denetim, bir faaliyetin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen izleme ve yönlendirme çabasıdır. İzleme

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU :

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 24 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26736 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı Karar Sayısı Karar Günü İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 1 / 13 I - OLAY

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve Fenni mesuller kamu adına denetim görevini üstlenmektedir. Fenni mesullerin zorunlu durumlar dışında istifa etmeleri mümkün değildir. Yapının tamamlandığı tarih, yapı kullanma izni düzenlenen tarihtir.

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. (TDK/İsim) Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü 23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı