ISL 108 GENEL MUHASEBE II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL 108 GENEL MUHASEBE II"

Transkript

1 ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM 1. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerde işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıklardır. 22 Ticari Alacaklar(uzun vadeli) 23 Diğer Alacaklar(uzun vadeli) 24 Mali Duran Varlıklar 25 Maddi Duran Varlıklar 26 Maddi Olmayan Varlıklar 27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 29 Diğer Duran Varlıklar 2 Maddi Duran Varlıklar 3 Maddi Duran Varlıklar ve İlgili Hesaplar Maddi Duran Varlıklar; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar maddi duran varlıklar olarak adlandırılır. Tek Düzen Hesap Planında yer alan ana hesaplar kullanılır: 251 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hs. 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hs. 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hs. 257 Birikmiş Amortismanlar Hs.(-) 4 Maddi Duran Varlıklar İlgili Önemli Hususlar (1) 257 Birikmiş Amortismanlar duran varlık olmayıp, duran varlıklarla ilgili olarak dönem sonunda hesaplanan amortisman paylarının birikimli olarak toplandığı pasif karakterli düzenleyici bir hesaptır. Her bir duran varlık için ayrılmış birikmiş amortismanlar, ilgili varlığın değerinden düşülmek suretiyle net aktif değeri bulunur. İhtiyaç duyulan duran varlıklar; yapılmış hazır olarak satın alınabileceği gibi, başka işletmelere sipariş vererek yaptırılabilir veya bizzat kendi işletmelerinde de imal veya inşa edebilirler. Duran varlıklar tüm bu edinme şekillerinde maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilerek aktifleştirilirler. 5 Maddi Duran Varlıklar İlgili Önemli Hususlar (2) Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin edinilmesi yada değerinin artırılması sebebiyle yapılan ödemeler ile bunlara ilişkin tüm giderlerintoplamınıifadeeder(vukmd.262). Satın alınan duran varlık duran varlıklar, alış fiyatı ile birlikte bu duran varlık için ödenen gümrük vergisi taşıma ve montaj vb. ödemeleriiçerisinealır. Duran varlık işletme için kullanılabilir duruma geldiği ve fiili kullanılmayabaşlandığızamanilgilihesaptaizlenir. İşletme satın aldığı bir duran varlık teslim alınmış olmasına rağmen kullanılmaya hazır halde değilse bunlarla ilgili yapılan harcamalargeçicibirhesaptaizlenir. 6 1

2 Maddi Duran Varlıklar İlgili Önemli Hususlar (3) İşletmenin aktifine kayıtlı varlıklarla ilgili olarak kullanıldıkları süre içinde bir çok harcama yapılabilir. Bu harcamalar; Maddi duran varlıkları sadece iyi çalışır durumda tutmak üzere yapılan harcamalar ise dönem giderlerine kaydedilmelidir. Yapılan harcamalar ilgili duran varlığın verimini, önceden tahmin edilen hizmet süresini, dolayısıyla iktisadi değerini artırdığında ilgili varlığın değerine eklenmedir veya aktifleştirilmelidir.(vuk md 272) Maddi duran varlıklar satıldıklarında net aktif değerleri üzerinde bir değerle satılırsa satıştan kar elde edilir; tersine durumda ise satış zararla sonuçlanmış olur. Arazi: tarım faaliyetlerine ayrılan veya parsellenerek arsa haline getirilmeye uyguntoprakparçasıdır. Arsa: belediye sınırları içinde olup, inşaata müsait parsellenmiş araziparçalarınadenir. Arazi ve arsaların maliyet bedeli, satın alma bedeline; noter, tapu, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye gider ve harçları ve emlak vergisi eklenerek bulunur. Arazi ve arsalar,"250 Arazi ve ArsalarHs. nda izlenir. Hesabın İşleyişi: Satın alınan arazi ve arsalar maliyet bedeli üzerinden 250 Arazi ve Arsalar Hesabına borç; satılması durumunda veya nitelik değiştirmesi durumunda alacak kaydedilir. 7 8 Arsanın edinilmesi için yapılan harcamalar istenirse dönem gideri olarak da kaydedilebilir. VUK md. 270 Satın alınan arsa üzerinde mevcut bina ve tesislerin bulunması durumunda, bunların yıktırılması, enkazı atılması ve arsanın düzenlenmesi amacıyla yapılan harcamalar ise arsa maliyetine eklenir; enkaz satışından sağlanan gelir ise arsa maliyetlinden indirilir. Bu grupta yer alan 250 ARAZİ VE ARSALAR eskimeye tabii değildir. Bu nedenle amortisman ayrılmaz. Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde depo inşaa etmek içinkarabükklavuzlarköyündebulunan600m 2 netalanıolan arsayı üzerindeki mevcuteski binaile birliktealtunişletmesinden % 18 KDV dahil TL ye satın almıştır, ödemeyi banka hesabındanyapmıştır. 250 Arazive Arsalar Bankalar Hs Arsa Satın Alınması 9 10 Örnek: Serdemir işletmesi daha önce satın aldığı arsa üzerindeki eski deponun yıkılması ve enkazın atılması için L işletmesine %18KDVdahil11.800TL yibankaaracılığıylaödemiştir. Örnek: Serdemir işletmesi daha önce satın aldığı arsa üzerindeki eski deponun enkazını %18 KDV dahil TL ye satmış ve bedelinipeşintahsiletmiştir.(maliyetleriazaltmaktadır.) 250 Arazive Arsalar Hs.././201. Borç Alacak Bankalar Hs Enkazın atılma bedeli././ Kasa Hs Arazive Arsalar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Enkazın satılması Borç Alacak

3 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hs. Hesabın Niteliği: Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için; yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü, kanal, tünel, sarnıç, iskele, park, bahçe vb. yapılar "251YeraltıveYerüstüDüzenleriHs. nda izlenir. Hesabın İşleyişi: Yeraltı ve yerüstü düzenlerinin yapımı tamamlanıncaya kadar yapılan harcamalar,"258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı"na kaydedilir. Bu hesapta oluşan maliyet tutarı, yapım tamamlanınca 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı"nın, borcuna yazılarak devredilir. Yeraltı ve yerüstü düzenlerinin hizmet dışı kalması veya devredilmesi gibi durumlarda 251 Yeraltı ve YerüstüDüzenleriHesabı alacaklandırılır. 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hs. Örnek: Serdemir işletmesi, işyerinin çevresine duvar örmeye karar vermiş ve bu işin yapımı için TL ye bir müteahhit firmasıyla tarihinde anlaşmıştır. Müteahhit firma 02/03/201. tarihinde yapılan işler için TL TL KDV fatura düzenlemiştir Borç Alacak Kasa Hs Duvar Hakediş Ödemesi Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hs. 03/04/201. tarihinde de müteahhit firma işi bitirmiş, geri kalan iş için TL TL KDV li fatura düzenlemiştir Borç Alacak Kasa Hs Duvar Hakediş Ödemesi 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı İşin tamamlanmasıyla 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hs. kapatılır. 251 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hs. Duvarınaktife alınması Borç Alacak Hesabın Niteliği: İşletme bakımından binalar faaliyetlerin sürdürülmesi için belli amaçlarla tahsis yapılmış yapılardır. Bu yapılar 252BinalarHesabı ndaizlenir. Hesabın İşleyişi: Hesap bina edinildiğinde, daha sonra binanın ekonomik değerini artırıcı harcamalaryapıldığındaborçlandırılır; Bina herhangi bir nedenle aktifler arasından çıktığında ise alacaklandırılır. Binalar, satın alma sırasında yapılan tapu, noter harcı vb. harcamaların alış bedeline eklenmesi suretiyle maliyet üzeriden kaydaalınır. Yadadönemgideriolarakkaydedilebilir. Örnek: Serdemir İşletmesi Safranbolu Ata İş Merkezindeki 100 m2 bir iş yerinin TL + %18 KDV ile banka aracılığıyla alınmıştır.ayrıcaişyerininalımı için%18kdvdahil 1.180TL noter ücretini peşin ödemiştir. (I. Yol: Dönem Giderleri kaydedilmiştir.) Bankalar Hs İşyeriAlınması

4 Örnek: Serdemir İşletmesi Safranbolu Ata İş Merkezindeki 100 m2 bir iş yerinin TL + %18 KDV ile banka aracılığıyla alınmıştır.ayrıcaişyerininalımı için%18kdvdahil 1.180TL noter ücretini peşin ödemiştir. (I. Yol: Dönem Giderleri kaydedilmiştir.) 770 Genel Yönetim Giderleri Hs Kasa Hs İşyeriAlınması Örnek:SerdemirİşletmesiSafranboluAtaİşMerkezindeki100m 2 birişyerinin70.000tl+%18kdvile bankaaracılığıylaalınmıştır. Ayrıcaişyerininalımıiçin%18KDVdahil1.180TLnoterücretini peşinödemiştir.(ii. YolMaliyeteEklenmiştir) 100 Kasa Hs. 102 Bankalar Hs. İşyeri Alınması Tesis Makine ve Cihaz Hs. 253 Tesis Makine ve Cihaz Hs. Hesabın Niteliği: İşletme faaliyetlerinde kullanılan her türlü makine, tesis (elektrik, telefon, su buharı, havagazı, ısıtma, havalandırma, yangından koruma vb.) ve cihazlar ile bunların eklentisi ve bu amaçla kullanılan taşıma gerekleri "253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR Hesabında maliyet değeriyle muhasebeleştirilir. Hesabın İşleyişi: Hesap Tesis, Makine ve Cihaz edinildiğinde yada daha sonra bunların ekonomik değerini artırıcı harcamalar yapıldığında borçlandırılır; Bu araçlar herhangi bir nedenle aktifler arasından çıktığında ise alacaklandırılır. Bu varlıkların edinilmesi ve kullanılır duruma getirilmesi ve değerinin artırılması için yapılan harcamalar bu hesapta aktifleştirilirler. Maliyeti oluşturmaları nedeniyle aktifleştirilmesi gereken giderler şöyle sıralanabilir: Fatura bedeli Taşıma ve hammadde giderleri Gümrük vergileri Taşıma sırasındaki sigorta giderleri Varsa alımla ilgili vergiler (KDV dışında) Montaj öncesi depolama giderleri Montaj ile ilgili diğer giderler Tesis Makine ve Cihaz Hs. Örnek: Serdemir İşletmesi tarihinde fatura değeri TL olan TL de montaj masrafı olan bir makineyi satın almıştır. Montaj masrafı makinenin maliyetine eklenmiştir. Makineninbedelinive%18KDVpeşinödenmiştir. 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs Kasa Hs Makine Satın alınması Taşıtyükveyolcutaşımayayarayanaraçlarıngeneladıdır. İşletme faaliyetlerinde kullanılan her türlü taşıma araçları 254 Taşıtlar Hesabında izlenir. Taşıtlar herhangi bir nedenle elden çıkarıldığındaisealacaklandırılır. Taşıtlarmaliyetbedeliüzerindenmuhasebeleştirilir. Bir taşıtın maliyeti: alış bedeli, gümrük vergisi, taşıma gideri, taşınma sırasında sigorta gideri, taşıt alım vergisi ve alımla ilgili diğergiderlerdenoluşur. Özel tüketim vergisi mükelleflerin isteği üzerine maliyet bedeline eklenebiliryadadönemgideriolarakkaydedilebilir

5 Taşıtlarınaktife alınmasındansonra, kullanım süresi içinde normal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için yapılan bakım onarım giderleri(yağ, parça ve lastik değiştirme giderleri dönem gideri olarak kaydedilirken; kasa veya motor değiştirmesi şeklinde olan değerartırıcıgiderleraktifleştirilir. Örnek: Serdemir işletmesi ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 2014 model Volkswagen Crafter Minibüsü yetkili acentesinden peşin olarak satın almıştır ve özel tüketim vergisini alınan Minibüs ün maliyetine eklenmiştir. Yetkili acentenin Serdemir işletmesine verdiğifaturabilgileriaşağıdakigibidir: Minibüs Bedeli : TL Özel Tüketim Vergisi (%27) : TL Ara toplam : TL Katma Değer Vergisi (%18) : TL Toplam : TL Örnek: Serdemir işletmesi ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 2014 model Volkswagen Crafter Minibüsü yetkili acentesinden peşin olarak satın almıştır ve özel tüketim vergisini alınan Minibüs ün maliyetine eklenmiştir Kasa Hs Taşıt Satın alınması Örnek: Serdemir işletmesi ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere aldığı minibüse frigofrik(soğutucu) dolap montajı için % 18 KDV hariç TLnakit olarak ödemiştir. / /201. Borç Alacak Kasa Hs Değer Artırıcı Harcama Örnek: Serdemir işletmesi ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere aldığı minibüse km bakımı yaptırmıştır. Bu hizmetin bedeli olarak%18 KDV dahil TL peşin olarak ödenmiştir.(dönem gideri) / /201. Borç Alacak 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs Kasa Hs Bakım onarım giderleri Hesabın Kapsamı: İşletmenin daha çok yönetim faaliyetlerinde kullanılan kasa, hesap makinesi, bilgisayar büro eşyaları 255 Demirbaşlar Hesabında izlenir. Demirbaşlar da diğer maddi duran varlıklar gibi maliyet bedeli üzerinden muhasebeleştirilirler. Maliyeti oluşturan unsurlar makinelerde olduğu gibidir yılı için 800 TL yi aşmayan demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider olarak yazılabilirler

6 Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde yönetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere TL ye bir bilgisayar satın almıştır. % 18 KDV ile birlikte bilgisayar bedelinin tamamı peşin ödenmiştir Kasa Hs Bilgisayar satın alınması Örnek: Serdemir İşletmesi tarihinde yönetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 500 TL ye bir masa satın almıştır. % 18 KDV ile birlikte masa bedelinin tamamı peşin ödenmiştir. 770 Genel Yönetim Giderleri Hs Kasa Hs. 590 Masa satın alınması Diğer Maddi Duran Varlıklar Hs. Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen, özellikle kendi gruplarında tanımlanmayan diğer maddi duran varlıkların izlendiği hesaptır. Maddi duran varlıklar satın alma, devir, inşa veya imal edildiklerinde maliyet bedeliyle bu hesap borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma kabiliyetini kaybedenler ise hesaba alacak kaydedilir. İhtiyaç halinde işletmeler maddi duran varlıkları; Yapılmışhazırolaraksatınalabilirler Başkaişletmeleresiparişvererekyaptırabilirler Bizzatkendileriimalyadainşaedebilirler. İkinci şıkta belirtilen durumda maddi duran varlığı imal yada inşa etmeyi üstlenen işletmeye zaman zaman yapılan ödemeler 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabına borç kaydedilir. Söz konusu maddi duran varlığın yapımı tamamlanarak, işletmeye teslim edildiğinde 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabı alacalandırılarak kapatılır; ilgili duran varlık hesabı borçlandırılır Üçüncü şıkta belirtilen durumda, işletme yapımı süren ve tamamlandığında ilgili hesaba aktarılacak maddi duran varlık için her türlü hammadde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri için için yapılan harcamalar da 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabındaizlenir. Yurt içi ve yurtdışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği aktif bir hesaptır. Sipariş edilen maddi duran varlıklar için ödeme yapıldığında 259 Verilen Avanslar Hesabına Borç, sipariş edilen varlık teslim edildiğinde ise bu hesaba alacak kaydedilir

7 Örnek: Serdemir İşletmesi tarihinde TL+%18 KDV ye satın alacağı Büro takımları için TL avansı bankadan havale yaparak ödemiştir Bankalar Hs Avans Verilmesi Örnek: Serdemir İşletmesi tarihinde TL+%18 KDV ye satın alacağı Büro takımları için TL avansı bankadan havale yaparak ödemiştir. Bir süre sonra büro takımları teslim alınmış, kalan borç çek düzenlenerek ödenmiştir. 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs. Demirbaşların Teslim Alınması Kaynakça Teşekkür Ederim Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS- Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar Yrd.Doç. Dr. Murat Yıldırım muratyildirim@karabuk.edu.tr Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN İNŞAAT KAYITLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN İNŞAAT KAYITLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN İNŞAAT KAYITLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1)

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI -------------------------------------------- A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır..

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır.. İŞLETME VE MUHASEBE İşletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için ENVANTER VE BİLANÇO DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Serhan Gürkan MUHASEBE KAVRAMI VE MUHASEBE SÜRECİ Muhasebe, işletmeyle ilgili mali nitelikli olayları tespit eden, sınıflandıran,

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 100 KASA HESABI 100.01 Merkez Kasa 100.01.01 TL Kasası 100.01.02 Yabancı Paralar Kasası 100.01.02.01 Dolar 100.01.02.02 Euro 100.01.02.03 Sterlin 100.01.02.04

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 10 Haziran 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın

Detaylı

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015 İnşaat Muhasebesi 4 MART 2015 ESKİŞEHİR SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy 1 2 3 ÖZELLİĞİ İnşaat firmasının bir başka gerçek ya da

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı