Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)"

Transkript

1 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerlen Dersler : Dersn Türü : Muhasebe Dersn Dl : Türkçe Dersn Sevyes : SİSTEMDEN GELECEK Dersn Verlş Bçm (Mode of delvery) : Yüz yüze eğtm Ders Koordnatörü : Yrd. Doç. Dr. Metn Uyar Ders verenler : Dersn Yardımcıları : Dersn Yürütülmes Hakkında (Örgün / Yüz Yüze Eğtm çn) (Harmanlanmış Eğtm çn) (Uzaktan Eğtm çn) Bu dersten beklenen fayda ve vermllğn sağlanablmes çn öğrenclern, temel muhasebe eğtmn yeterl düzeyde ve sürede tamamlayarak altyapıyla hazır olmaları gerekr. Meslek formasyona sahp breylern bu derste daha başarılı olmaları muhtemeldr. Ayrıca uluslararası muhasebe düzennde meydana gelen değşmlernde öğrenclerle takp edlmes ders başarısını artıracak br dğer öneml husustur. Dersn yürütülmes bu eksen dahlnde karşılıklı nteraktf br yapıyla mümkün olur. Dersn Amacı Bu dersn amacını, muhasebe meslek mensuplarının, uluslararası muhasebe uygulamaları ve fnansal raporlama standartları kapsamında dünyada meydana gelen değşme karşı br blnç ve hazır bulunuşluk yakalamaları ve değşm meslek alanlarına yansıtmalarının sağlanmasıdır. Ders İçerğ Uluslararası muhasebe standartları dersnn çerğ, TMS-IAS 2 STOKLAR, TMS 18 HASILAT, TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR, TARIMSAL FAALİYETLER, BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI, IAS 7 NAKİT AKIM TABLOLARI, BORÇLANMA MALİYETLERİ, FİNANSAL KİRALAMA, FİNANSAL TABLOLARIN SUNUŞU, STANDARTLARIN İLK DEFA UYGULANMASI, BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR konularından oluşmaktadır.

2 Öğretm Yöntemler (kısaltmalar): 1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Göster, 6:Gösterp Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetm, 10:Beyn Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Breysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temell Öğrenme). Ölçme Yöntemler (kısaltmalar): A:Sınav (kâğıt le yapılan ara sınav ve dönem sonu sınavları), B:Kısa Sınav, C:Jur/Kurul Sınavı, D:Ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makales, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Becer Gösterm, J:Proje İzleme, K:Grup Projes İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam (En fazla %10) Öğrenme Hedefler Sub-Outcomes / Behavours 1.1 uluslar arası muhasebenn temel kavramlarını açıklar Gerçeğe uygun değer le net gerçekleşeblr değer arasındak lşky kurablr stokların standartlara göre muhasebesn yapar Stokların standartlara göre değerlendrlmesn yapar Br stok kalemn UFRS ye göre elden çıkartır Br stok kalemnn vadeye göre faz ve net değern ayrıştırır Br hasılat şlemn standartlara göre muhasebeleştrr Hasılat şlemnde, vadeye göre ayrıştırma yapar Hasılat şlemnde tahslatı gerçekleştrr Hasılat şlemnde UFRS ye göre dönem sonu şlemlern takp eder nakt akım tablosunu hazırlar Nakt akım tablosunun her br bölümünü ayrı ayrı Öğrenme Kazanımları / Öğrenme Hedefler / Öğretm Ölçme Yöntemler Öğrenme Yüz Yüze Eğtmde Harmanlanmış Kazanımı (Örgün) Eğtmde (Sstemde lgl Öğretm Ölçme Öğretm Ölçme Öğretm haftalar le Yöntemler Yöntemler Yöntemler Yöntemler Yöntemler lşklendrlecektr) Learnng Outcomes UFRS le ulusal muhasebe standartlarını karşılaştırablr ve aralarındak lşk ortaya konur. Stokların UFRS ye göre muhasebesn yapar. Stoklar ve hasılat arasında UFRS eksenl lşky tess eder ve muhasebeleştrme yapar. Nakt akım tablolarını tanzm eder ve analz eder. 1, 2 A 1, 3 A 1, 4 B 1, 2, 4, 9 A Uzaktan Eğtmde Ölçme Yöntemler

3 analz eder IAS 7 ye göre drekt yöntem ve endrekt yönteme göre şrket tablolarını hazırlar Program yapım ve üretm malyetlern belrler Garantl satışlar çn UFRS ye göre gder karşılığı ayırır Borç ve gder karşılıklarının muhasebesn kayıt eder Borçlanma malyetlern analz eder Borçlanma malyetlern kayıt eder Fnansal kralama le faalyet kralamasını ayrıştırablr Fnansal kralamanın UFRS ye göre kaydını yapar Madd duran varlıkların UFRS ye göre muhasebe kaydını yapar. 6.2 amortsman ayırır Madd duran varlıkların UFRS ye göre elden çıkarımını gerçekleştrr Tarımsal faalyetler UFRS ye ve THP ye göre ayrı ayrı muhasebeleştrr Canlı varlıkların yıl sonu değerlemelern yapar ve kullanım amaçlarını açıklar 7.1. Canlı varlıklardan elde edlen hasılanın nasıl değerlendrleceğn açıklar. Temel muhasebe uygulamalarını gerçekleştrr. Madd duran varlıkların ednmn, değerlemesn ve elden çıkarımını yapar. Canlı varlıkları UFRS ye göre analz eder. Fnansal raporları UFRS ye uygun hale getrr. 1, 2, 5, 9 A 1, 2, 5, 9 A 1, 2 A, B

4 7.2. Fnansal tabloları UFRS ye göre tanzm eder Br şrketn UFRS ye geçşn gerçekleştrr Blanço tarhnden sonrak olayların nasıl değerlendrleceğn fade eder Fnansal araçların ölçme muhasebeleştrlmes n yapar Yatırım amaçlı gayr menkullern tanımını ve muhasebesn yapar Varlıklarda değer düşüklüğü çn karşılık ayırır ve karşılıkları muhasebeleştrr. Br şrketn muhasebe sstemn UFRS ye uygun hale getreblr ve şler durumda tutablr. 1, 2, 5 A Hafta Haftalık Konular Konular Ders tanıtım ve uygulama, değerlendrme blglernn öğrencye açıklanması Dersn müfredat çndek önem ve dğer dersler le etkleşmnn vurgulanması 1. Kavramsal çerçeve ve muhasebe standartarı le lşks 1.1. Fnansal tabloları oluşturan unsurlar Sermaye ve sermayenn devamlılığı kavramları 2.1. Fnansal tabloların sunuşu 2.2. Fnansal tabloların yapı ve çerğ 2.3. Fnansal durum tablosu 3.1 TMS 2/IAS 2 Stoklar 3.2 Standardın amacı ve kapsamı 3.3 Stok malyetlernn belrlenmes 3.4 Stokların muhasebeleştrlmes 4.1 TMS 18 Hasılat 4.2 Standardın amacı ve kapsamı 4.3 Hasılatın Ölçümü 4.4 Hasılatın muhasebeleştrlmes 5.1 TMS 7 Nakt akış tabloları 5.2 Standardın amacı ve kapsamı 5.3 Nakt ve Nakt benzer varlıklar 5.4 Nakt akım tablosunun sunumu

5 TMS 39 Fnansal araçlar 6.2 Muhasebetrme ve ölçüm 6.3 IFRS 9 Fnansal araçlar 7.1 TMS 16 Madd duran varlıklar 7.2 Standardın amacı ve kapsamı 7.3 İlk muhasebeleştrme 7.4 Madd duran varlığın çıkışı ve amortsman 8 Ara Sınav TMS 38 Madd olmayan duran varlıklar 8.2 TMS 41 Tarımsal faalyetler 9.1 TMS 23 Borçlanma malyetler 9.2 Borçlanma malyetlernn muhasebeleştrlmes 9.3 Dpnotlarda açıklanacak blgler 10.1 TMS 17 Kralama şlemler 10.2 TFRS 5 Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faalyetlern muhasebes 11.1 TMS 12 Gelr vergler 11.2 Standardın amacı ve kapsamı 11.3 Tcar kar le mal kar arasında geçş 12.1 Konsolde fnansal tablolar 12.2 Breysel fnansal tablolar 12.3 Müşterek anlaşmalar 12.4 Kur değşmnn etkler 13.1 Blanço tarhnden sonrak olaylar 13.2 Muhasebe poltkaları, tahmnlerde değşm ve hatalar 13.3 Çalışanlara sağlanan faydalar 14.1 Türkye fnansal raporlama standartlarının lk defa uygulanması 14.2 Dğer TFRS lerden kaynaklanan muafyetler. KAYNAKLAR Ders Notu Dğer Kaynaklar [1] Ders notları [2] Özerhan, Y. ve Yanık, S. Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı TMS, TFRS, TÜRMOB [3] Greunng, H.V. Internatonal Fnancal Reportng Standards, A practcal Gude, The World Bank Derste kullanılan araç, gereç ve yazılımlar 1) MS power pont, ders notları, vd. materyaller.

6 Değerlendrme Yüz Yüze Eğtmde (Örgün) Dönem ç değerlendrme araçları (%40-70) Sayısı Katkı Payı (%) (Toplam A: Sınav (arasınav) %100) 1 30 Harmanlanmış Eğtmde Sayısı Katkı Payı (%) (Toplam %100) Uzaktan Eğtmde Sayısı Katkı Payı (%) (Toplam %100) Ara değerlendrme (Sadece 1 ara değerlendrme aracı seçnz) Ara sınav salon gerektryor F:Araştırma Makales H:Portfolyo I:Uygulamalı Becer Gösterm J:Proje İzleme K:Grup Projes İzleme L:Tez İzleme B:Kısa Sınav Dğer dönem ç H:Portfolyo değerlendrme faalyetler I:Uygulamalı (En az 2 dğer araç seçnz) Becer Gösterm J:Proje İzleme (Project) K:Grup Projes İzleme (Project) L:Tez İzleme (Project) M:Devam (En fazla %10) Dönem sonu değerlendrme araçları (%30-60) Gözetmsz yapılan değerlendrmelern toplamı (özellkle (Dönem sonu sadece 1 araç le yapılıyor, katkı oranını lgl satıra yazınız) Evet D:Ödev 2 20 E:Rapor F:Araştırma Makales G:Sunum A:Sınav (Dönemsonu Sınavı) uzaktan eğtmde %20 y aşamaz! 50 Dönem sonu sınavı salon gerektryor C:Jur/Kurul Sınavı Evet

7 Etknlkler Devam (Bu kısmı sabt grnz) Sınıf Dışı Ders Çalışma Sayısı Yüz Yüze Eğtmde (Örgün) Süres AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Toplam İş Yükü (Breysel Çalışma=Ön çalışma, pekştrme) A: Sınav (arasınav) Harmanlanmış Eğtmde Sayısı Süres Toplam İş Yükü Sayısı Uzaktan Eğtmde Süres Toplam İş Yükü D:Ödev E:Rapor F:Araştırma Makales G:Sunum H:Portfolyo I:Uygulamalı Becer Gösterm J:Proje İzleme K:Grup Projes L:Tez İzleme (A+C) Dönem sonu Değerlendrmes (Sınav çn hazırlık ve sınav süres dahl) Toplam İş Yükü 150 Toplam İş Yükü / 25 6 Dersn AKTS 6 Kreds Dğer Bleşenler Bu ders tasarım/özgün üretmler çeryor (Evet / Hayır) Bu ders dsplnlerarası çalışmalar çeryor (Evet / Hayır) Bu ders staj/şyer uygulamaları çeryor (Evet / Hayır) Hayır Evet Hayır

8 Dersn Öğretm Alanlarına Dağılımı ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI Toplam %100 1 Eğtm 14 Öğretmen Yetştrme ve Eğtm Blmler 0 2 Beşer Blmler ve Sanat 21 Sanat 0 22 Beşer Blmler 0 3 Sosyal Blmler, İşletme ve Hukuk 31 Sosyal ve Davranış Blmler Gazeteclk ve Enformasyon 0 34 İşletme ve Yönetm Blmler Hukuk 0 4 Blm 42 Yaşam Blmler 0 44 Doğa Blmler 0 46 Matematk ve İstatstk Blgsayar 0 5 Mühendslk, Üretm ve İnşaat 52 Mühendslk 0 54 Üretm ve İşleme 0 58 Mmarlık ve Yapı 0 6 Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünler 0 64 Veternerlk 0 7 Sağlık ve Refah 72 Sağlık 0 76 Sosyal Hzmetler 0 8 Hzmet 81 Kşsel Hzmetler 0 84 Ulaştırma Hzmetler 0 85 Çevre Koruma 0 86 Güvenlk Hzmetler 0

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Taşımacılık Yönetimi I 840034500001303 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Taşımacılık Yönetimi I 840034500001303 3 0 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Taşımacılık Yönetimi I 840034500001303 3 0 0 3 5 Ön Koşullar Önerilen Dersler Dersin

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 811000000001405 3 0 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS 811000000001405 3 0 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. İçki Kültürü ve Şarap Bilimi Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 811000000001405 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Önerilen Dersler : Bu dersin devamında yiyecek Hazırlama ve pişirme

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Dersin Yürütülmesi Hakkında

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Dersin Yürütülmesi Hakkında BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Mesleki Oryantasyon ve İşletme Mühendisliğine Giriş Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 520000000001197 2 0 0 2 4 Ön Koşullar

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 312000000001108 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 312000000001108 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. SOSYAL ANTROPOLOJİ Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 312000000001108 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Dersin

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Temel Elektronik 523000000001233 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Temel Elektronik 523000000001233 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Temel Elektronik 523000000001233 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Sonraki dönemlerde Elektrikli Sürücüler dersinin alınması

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : None c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Yönetim Bilişim Sistemleri 322048203450502 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Yönetim Bilişim Sistemleri 322048203450502 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yönetim Bilişim Sistemleri 322048203450502 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu

TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu Diploma Programı Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yarıyıl Teorik Derse Kabul Koşulları: Uygulama TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: ETB 442 Dersin Adı: Tasarım Haklarının

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu MUH302 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II Yarıyıl Kodu Adı T+U 6 MUH302 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksekokul Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU KONU KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 7 Nakit Akış Tablosu TMS/TFRS UMS/UFRS

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARI

MUHASEBE STANDARTLARI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - II MUHASEBE STANDARTLARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Fatih GÜNER Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk DOĞAN Dr. Halil ALPASLAN

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU *

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İŞLETME Muhasebe ve Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı