TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMUXII

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMUXII"

Transkript

1

2 26-30 Kas m 2008 KIBRIS TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMUXII MUHASEBE STANDARTLARI, TEMEL KAVRAMLAR VE YAKLAfiIMLAR KAVRAMSAL ÇERÇEVE MUHASEBE POL T KALARI TAHM NLER GERÇE E UYGUN DE ER MESLEK YARGI

3 SEMPOZYUMUN AMACI Sempozyumun bu y lki ana temas Muhasebe Standartlar, Temel Kavramlar ve Yaklafl mlar olarak belirlenmifltir. Önceki y llarda yap lan sempozyumlar m za bak ld nda, sunulan bildirilerin standartlar büyük ölçüde tek bafllar na ele ald klar görülecektir. Ald m z geri bildirimlerden hareketle, özellikle hemen her iflletmeyi ilgilendirdi ini düflündü ümüz temel standartlar n çokça ele al nm fl olmas, bu standartlar n uygulay c lara tan t lmas konusunda son derece baflar l sonuçlar vermifltir. leriki y llarda bu yolu izlemeye ve özellikle de yeni yay mlanm fl standartlar ele almaya devam edece iz. Art k belirli bir olgunlu a eriflti ini düflündü ümüz ve bu y l 12.sini yapaca m z sempozyumda, öncekilerden farkl bir yol izlemeye karar verdik. Bu defa standartlar ayr ayr ele almak yerine, standartlar ve finansal raporlamay bir bütün olarak ilgilendiren temel kavram ve yaklafl mlar ele almaya çal flaca z. Ayr ca bu standartlar n amac n n finansal raporun kendisi oldu u düflüncesinden hareketle, standartlara göre haz rlanm fl finansal tablolara ve bunlar n analizlerine iliflkin aç klamalara yer verece iz. Bu amaç do rultusunda ilk oturumlarda, tüm standartlar n çat s fleklinde tan mlanan Kavramsal Çerçeve, muhasebe standartlar n n iflletmenin bünyesine uymas n sa layan muhasebe politikalar, ifl hayat ndaki belirsizlikleri göz önüne alarak bunlar finansal tablolar n bir parças yapmaya yarayan tahminler, muhasebenin temel ifllevlerinden de erlemeyle ilgili ve uygulamas nda pek çok zorluk bar nd ran gerçe e uygun de er kavram, meslek mensubunun ilke bazl bu standartlar uygularken çokça baflvurmas gereken mesleki yarg konular ele al nacakt r. Finansal tablolarla ilgili oturumda muhasebe / finansal raporlama standartlar n n kullan ld klar ülkelerde genel olarak tablolar nas l etkiledi i ve bu standartlara göre haz rlanm fl finansal tablolar n analizinde nelere dikkat edilmesi gerekti i üzerinde bildiriler sunulacakt r. Sempozyumun uygulama örneklerini içeren son iki oturumunda ise üretim iflletmelerinde ve y llara yayg n inflaat iflletmelerinde muhasebe standartlar uygulamalar sunulacakt r.

4 26-30 Kas m 2008 KIBRIS TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMUXII

5 SEMPOZYUMUN HEDEF K TLES Meslek Mensuplar Aday Meslek Mensuplar Akademisyenler Ö renciler Finans ve Mali Sektör Çal flanlar fiirket Yöneticileri MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU ONUR KURULU Mehmet T MUR Mustafa ÖZYÜREK Dr. Masum TÜRKER Prof. Dr. Yüksel KOÇ YALKIN Prof. Dr. Nalan AKDO AN Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU B L M KURULU Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMO LU Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI Prof. Dr. Cemal B fi Doç. Dr. Serdar ÖZKAN Doç. Dr. Orhan ÇEL K MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN zmir Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

6 PROGRAM Kas m 2008 KIBRIS MUHASEBE STANDARTLARI, TEMEL KAVRAMLAR VE YAKLAfiIMLAR KAVRAMSAL ÇERÇEVE MUHASEBE POL T KALARI TAHM NLER GERÇE E UYGUN DE ER MESLEK YARGI

7 26 KASIM 2008 ÇARfiAMBA 9:30 Otele Girifl 27 KASIM 2008 PERfiEMBE 9:00-9:30 Aç l fl Konuflmalar zmir SMMM Odas Baflkan TÜRMOB Genel Baflkan TMSK Baflkan 9:30-10:45 Aç l fl Oturumu 10:45-11:00 Kahve Aras DÜNYADA VE ÜLKEM ZDE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N GEL fimeler VE BU STANDARTLARIN ÜLKELER BAZINDA KULLANIMI Oturum Baflkan : Prof.Dr. Ercan BAYAZITLI, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Orhan ÇEL K, TMSK

8 11:00-13:00 I. OTURUM Oturum Baflkan : Prof. Dr. Cemal B fi, Marmara Üniversitesi KAVRAMSAL ÇERÇEVE; MUHASEBE POL T KALARI VE TAHM NLER I. OTURUM Kavramsal çerçeve kendisi bir muhasebe standard olmamakla birlikte, finansal tablolar n amac n, finansal tablolarda yer alan bilgilerin yararl l n belirleyen niteliksel özelliklerini, finansal tablolar oluflturan unsurlar n tan m n, tahakkuk ve ölçümleme esaslar ile sermayenin devaml l kavramlar n Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ile uyumlu olarak ele al nmas na dair uluslararas esaslar kapsar. Oturumun birinci bölümünde Kavramsal Çerçevenin içeri i, standartlar n uygulanmas nda kavramsal çerçeveden yararlanman n boyutlar ve s n rlar üzerinde durulacakt r. Muhasebe politikalar ; finansal tablolar n haz rlanmas nda ve sunulmas nda iflletmeler taraf ndan kullan lan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalar olarak tan mlanabilir. Öte yandan pek çok finansal tablo kalemi, iflletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle tam olarak ölçülemediklerinden güncel ve güvenilir bilgilere dayan larak yap lan tahminler yoluyla finansal tablolar n parças haline getirilebilirler. Bu aç klamalardan hareketle, oturumun ikinci bölümünde gerçe e uygun sunumun sa lanmas bak m ndan muhasebe politikalar ile iflletmenin karfl karfl ya oldu u muhtemel risklerin finansal raporlar n bir parças haline getirilmesinde kullan lan tahminlere iliflkin aç klamalara yer verilecektir. Kavramsal Çerçeve ve Finansal Raporlama Standartlar Uygulamalar ndaki Önemi Prof. Dr. M. Banu DURUKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ljubljana Üniversitesi Finansal Raporlama Standartlar Uygulamalar nda Muhasebe Politikalar ve Tahminlerin Yeri ve Önemi: Aç klama ve Örnekler Doç. Dr. Kadir GÜRDAL, Ankara Üniversitesi 13:00-14:00 Ö le Yeme i

9 II. OTURUM 14:00-16:00 II. OTURUM Oturum Baflkan : Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMO LU, Galatasaray Üniversitesi GERÇE E UYGUN DE ER Muhasebe standartlar nda ilgili kalemin ölçülmesi (de erlemesi) konusunda hangi yöntemlerin kullan laca kavramsal çerçeveye de uygun olarak belirlenmifltir. Gerçe e uygun de er, kavramsal çerçevede tan mlanmamakla beraber, her finansal tablo kaleminin do as na uygun ve gerçe e uygun sunuma katk sa layacak güvenilir yöntemlerin tamam n kapsayan, de erlemeye iliflkin bir yaklafl mlar bütünü fleklinde de görülebilir. Muhasebe standartlar n n uygulanmas nda kilit role sahip olan gerçe e uygun de er kavram II. oturumun konusunu oluflturmaktad r. Bu oturumun birinci bölümünde gerçe e uygun de er kavram tan m, aç klama ve örneklerle ele al n rken, ikinci bölümde gerçe e uygun de er konusunda uygulamada yaflanan sorunlar ve bu sorunlara iliflkin çözüm önerileri üzerinde durulmaktad r. Gerçe e Uygun De er: Aç klamalar ve Farkl Finansal Tablo Kalemlerine liflkin Örnekler Prof. Dr. Can fi mga MUGAN, Orta Do u Teknik Üniversitesi Ülkemiz TMS Uygulamalar nda Gerçe e Uygun De erin Belirlenmesinde Karfl lafl lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Serdar NANÇ, Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi., SMMM, zmir 16:00-16:30 Kahve Aras

10 III. OTURUM 16: III. OTURUM Oturum Baflkan : Yahya ARIKAN, stanbul SMMM Odas Baflkan MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINDA MESLEK YARGI Mesleki yarg, ilke bazl muhasebe standartlar n n uygulamaya geçmesiyle birlikte eskisinden daha önemli hale gelmifl, meslek mensubunun mesleki yarg s n kullanma alanlar genifllemifltir. Muhasebe standartlar n n pek çok maddesi meslek mensubunu kendi bafl na ya da konuyla ilgili di er uzmanlar n görüfllerinden yararlanarak mesleki yarg da bulunmaya yöneltmektedir. Meslek Mensubunun mesleki yarg s n tahakkuk, ölçme ve sunma aflamalar nda uygun bir flekilde ortaya koymas finansal tablolar n sa l kl ve gerçe e uygun bir flekilde sunulmas n do rudan etkilemektedir. Buradan hareketle oturumun birinci bölümünde, muhasebe standartlar uygulan rken meslek mensubunun mesleki yarg kullanmas n gerektiren alanlar örnekler yard m yla aç klanacakt r. Oturumun ikinci bölümünde ise mesleki yarg kullan m ile ilgili uygulamada karfl lafl lan sorunlar ve bu sorunlara iliflkin çözüm önerilerine yer verilecektir. TMS Uygulamalar nda Mesleki Yarg n n Yeri ve Mesleki Yarg Kullan m n Gerektiren Alanlar Prof. Dr. Nergis TEK, Dokuz Eylül Üniversitesi Arafl. Gör. A. Fatih DALKILIÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi TMS Uygulamalar nda Mesleki Yarg n n Kullan lmas nda Karfl lafl lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Özkan GENÇ, Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi., SMMM, stanbul

11 28 KASIM 2008 CUMA IV. OTURUM 9:00-11:00 IV. OTURUM Oturum Baflkan : Ali Metin POLAT, Ankara SMMM Odas Baflkan MUHASEBE UYGULAMALARININ F NANSAL TABLOLARA ve TABLOLARIN ANAL Z NE ETK LER Muhasebe standartlar ülkemizde ve AB'de 2005 y l n n bafl ndan bu yana halka aç k flirketler taraf ndan zorunlu olarak uygulanmaktad r. Bu standartlar uygulamaya koyan ülkelerde finansal tablolar n bir bütün olarak ele al nmas halinde tablolar üzerinde ne tür etkiler oldu u bilimsel çal flmalarla ortaya koyulmaktad r. Örne in tablolar n ihtiyatl l k düzeyi, varl k-borçözkaynak profili vb. alanlarda görülen de ifliklikler öne ç kmaktad r. Standartlar n bir ülkedeki tüm tablolar üzerindeki genel etkilerinin bilinmesi analistler için önemli bir temel bilgi olarak düflünülmelidir. Standartlar sonras nda bir ülkedeki finansal tablolar n sahip oldu u genel karakteristiklerin bilinmesinin ötesinde, analistler için bir di er önemli alan da bu standartlara göre haz rlanm fl tablonun nas l analiz edilece idir. Finansal tablo kalemlerinin nas l tahakkuk ettirilece ine, hangi yöntemlerle ölçüleceklerine ve tablo analizi aç s ndan belki daha da önemlisi nas l sunulacaklar na iliflkin hükümler getiren standartlar sonras nda, tablo analizi yöntemleri ve yaklafl mlar nda da de ifliklikler olmas kaç n lmazd r. Bu oturumda standartlar n genel etkileri ile finansal analiz yap l rken dikkat edilmesi gereken özellikli alanlar üzerinde durulmaktad r. Dünyadaki Uygulamalar ndan Hareketle Finansal Raporlama Standartlar n n Finansal Tablolar Üzerindeki Genel Etkileri Prof. Dr. Seval SEL MO LU, Anadolu Üniversitesi Finansal Raporlama Standartlar na Göre Haz rlanm fl Finansal Tablolar n Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Alanlar Doç. Dr. Serdar ÖZKAN, zmir Ekonomi Üniversitesi Arafl. Gör. Ece ERDENER, zmir Ekonomi Üniversitesi 11:00-11:30 Kahve Aras

12 V. OTURUM 11:30-13:30 V. OTURUM MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL UYGULAMALARI Muhasebe standartlar n n meslek mensuplar taraf ndan etkin bir flekilde uygulanabilmesinde uygulamada karfl lafl lmas muhtemel sorunlar n belirlenmesi önemlidir. Bundan dolay sempozyumun bu oturumu muhasebe standartlar n n uygulanmas na ayr lm flt r. Bu oturumda muhasebe standartlar n n bir üretim iflletmesinde uygulamas na iliflkin kapsaml bir örnek sunulacakt r. Örnek uygulamada hemen her üretim iflletmesinde karfl lafl labilecek temel sorunlardan hareketle, muhasebe standartlar setinden seçilmifl temel standartlar kullan larak, standartlara uygun finansal rapor haz rlama aflamalar na de inilecek ve aflamalar halinde yasal kay tlardan muhasebe standartlar na uygun finansal raporlara nas l ulafl laca ortaya konulacakt r. TMS Uygulamalar : Üretim flletmesi Uygulamas Dr. Tuba fiavli, SMMM, stanbul 13:30-14:30 Ö le Yeme i

13 VI. OTURUM 14:30-16:30 VI. OTURUM MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL UYGULAMALARI Bu oturumda muhasebe standartlar n n y llara yayg n inflaat iflleri yapan bir iflletmede uygulamas na iliflkin kapsaml bir örnek sunulacakt r. Örnek uygulamada y llara yayg n inflaat iflletmelerinin genel karakteristikleri dikkat al narak ve temelde TMS -10'dan ve gerekli di er standartlardan yararlan larak standartlara uygun finansal rapor haz rlama aflamalar na de inilecek ve aflamalar halinde yasal kay tlardan muhasebe standartlar na uygun finansal raporlara nas l ulafl laca ortaya koyulacakt r. TMS Uygulamalar : Y llara Yayg n nflaat flleri Uygulamas Doç. Dr. Türker SUSMUfi, Ege Üniversitesi Arafl. Gör. Yasemin ZENG N, zmir Ekonomi Üniversitesi

14 29 KASIM 2008 CUMARTES 10:00-12:30 PANEL Moderatör: Prof. Dr. Tu rul TÜFEKÇ O LU, Anadolu Üniversitesi Finansal Raporlama Standartlar n n Uygulamas na liflkin Farkl Yaklafl mlar, Bu Yaklafl mlar n Uygulay c lara ve flletmelere Muhtemel Etkileri Panelistler Prof. Dr. Nalan AKDO AN, Baflkent Üniversitesi PANEL Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R, Galatasaray Üniversitesi Osman DEREL, Gelir daresi Baflkanl, Grup Baflkan hsan U ur DEL KANLI, BDDK, Daire Baflkan Kürflad BABUfiÇU, SPK, Daire Baflkan Hüseyin GÜRER, DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi., SMMM, stanbul 12:30-13:00 KAPANIfi B LD R S Akflam GALA YEME Pazar Otelden AYRILIfi

15 26-30 Kas m 2008 KIBRIS TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMUXII KATILIMCININ Ad Soyad : Ünvan : T.C. Kimlik No: Ba ml ise Çal flt Kurum: Telefon: Faks: Adres: Refakatçi Varsa / Ad Soyad : ODA T P TEK K fi L K ODA Ç FT K fi L K ODA ÖDEME fiekl Sempozyum kat l m ücreti olan...euro yu YAPI KRED BANKASI Kordon fib nolu vadesiz EURO hesab na.../.../2008 tarihinde yat rd m. Sempozyum kat l m ücreti olan...ytl yi YAPI KRED BANKASI Kordon fib nolu vadesiz YTL hesab na.../.../2008 tarihinde yat rd m. Afla da kart numaras belirtilen kredi kart mdan... YTL nin zmir Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas na ödenmesini kabul ediyorum. Kredi Kart Numaras *Güvenlik Numaras Kredi Kart Son Kullanma Tarihi mza.../.../ Bu formu doldurduktan sonra lütfen banka dekontu ile birlikte veya no lu faks numaras na fakslay n z. Online baflvurular n z adresinden yapabilirsiniz. zmir Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas fiehit Fethi Bey Cd. No:53 K:5-6 Pasaport/ ZM R Tel: Dahili: 123 (Nazan Tunaboylu) Faks: Sempozyum Kat l m Koflullar Tek Kiflilik Oda Konaklama 775 Euro Çift Kiflilik Oda Kiflibafl 650 Euro Uçak ulafl m ve alan transferi 4 gece herfley dahil konaklama Aç l fl Kokteyli Sempozyum Çantas / Bildiri Kitab

16 Kuzey K br s' n tek dünya markas olan ve mimarisi Nedim Dikmen taraf ndan ünlü Girne Kalesi'nden esinlenerek projelendirilen K br s Mercure Otel, m2 alan üzerine infla edilmifltir. Standartlar n d fl ndaki özel iskelesi ile Mercure Beach Club'da bir taraftan Kleopatra' n n mavi sular n n keyfini ç kartabilir di er taraftan Beach Snack Bar' dan alabilece iniz buzlu kokteyllerinizi yudumlayabilirsiniz. Haftan n hatta y l n yorgunlu unu üzerinizden atmak içinse en uygun yer havuz bafl ndaki Pool Snack Restaurant. Dünya mutfa ndan sundu u çeflitlerle mutlaka damak tadn za uygun bir lezzet bulabilece iniz K br s Mercure Otel hangi amaçla ziyaret etmifl olursan z olun beklentilerinizin üzerinde bir hizmet veriyor. 5 y ld zl Mercure Otel, Akdenizin sonsuz mavili inin içinde, Girne flehir merkezinden 6 km, ve Ercan Havaalan ndan 55 km uzakl ktad r. Tel: +(90) Fax: +(90) Adres: Kervansaray Mevkii Karao lano lu Girne / KIBRIS

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas BÖLGESEL KALKINMADA KÜÇÜK E ORTA ÖLÇEKL filetmeler N ROLÜ & GÜNCEL MUHASEBE E ERG UYGULAMALARI 03-07 Mart 2010 Calista Luxury Resort Hotel Belek/ANTALYA Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Detaylı

6-10 Aral k 2006 tarihleri aras nda K br s ta 10. Türkiye Muhasebe Standartlar

6-10 Aral k 2006 tarihleri aras nda K br s ta 10. Türkiye Muhasebe Standartlar mali ÇÖZÜM 173 TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU X DAN MESLEKTAfiLARIMIZA MESAJLAR Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ* Öz 6-10 Aral k 2006 tarihleri aras nda K br s ta 10. Türkiye Muhasebe Standartlar Sempozyumu

Detaylı

Sempozyum Aç l fl Konuflmas

Sempozyum Aç l fl Konuflmas Sempozyum Aç l fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Aç l fl Konuflmas Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan Sayg de er kat l mc lar; bir sempozyumda yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bizi onurland ran IFAC Baflkan,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi.

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. Vak f Leasing kurulufludur. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. çindekiler 05 07 08 08-09 10 Baflkan' n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yöneticilerimiz

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI D e erli meslektafllar m Kuracağımız Sizlerden ald m z ASMMMO emaneti, Akademisi nde; mesluuk uluslararası onuruna standartlarda yak fl r bir biçimde hizmet verebilecek

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARINA UYUM Ç N TEKDÜZEN HESAP PLANINDA YAPILMASI GEREKEN DE fi KL KLER

TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARINA UYUM Ç N TEKDÜZEN HESAP PLANINDA YAPILMASI GEREKEN DE fi KL KLER mali ÇÖZÜM 29 TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARINA UYUM Ç N TEKDÜZEN HESAP PLANINDA YAPILMASI GEREKEN DE fi KL KLER THE NECESSARY AMENDMENTS WHICH SHOULD BE CONSIDERED IN TURKISH UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR

Detaylı

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL ANADOLU CAM BÜYÜMEYE DEVAM ED YOR Anadolu Cam Türkiye ve çevre ülkelerde gerçeklefltirilecek yat r m ve iflbirli i giriflimleri ile yurtiçinde ve bölgemizde lider, cirosunun %65'ini yurtd fl faaliyetlerden

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2841 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1799 OTEL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2841 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1799 OTEL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2841 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1799 OTEL YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hatice GÜÇLÜ NERG Z (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Oya AYTEM Z SEYMEN, Prof.Dr. Tamer BOLAT (Ünite

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular flubemizden STANBUL BÜLTEN fiubemizden haber ve duyurular 7. ULAfiTIRMA KONGRES / 19-21 Eylül 2007 fiubemizin düzenlemifl oldu u 7. Ulaflt rma Kongresi Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda gerçekleflti.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

EKONOM K SUÇ VE CEZA SEMPOZYUMU

EKONOM K SUÇ VE CEZA SEMPOZYUMU EKONOM K SUÇ VE CEZA SEMPOZYUMU 30 Nisan - 1 May s 2005 - Patalya Oteli K z lcahamam / Ankara Ekim 2005 TOBB Yay n No : 2005-25 Dizayn - Bask : Grafik er Ltd. fiti. 284 16 39 Pbx ÖNSÖZ Ülkemizin ekonomik

Detaylı