AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

2 1 OCAK - 31 MART 2015 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT BĠREYSEL ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠREYSEL ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOLARI BĠREYSEL ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI. 3 BĠREYSEL ÖZET ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4 BĠREYSEL ÖZET NAKĠT AKIġ TABLOLARI NOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 4 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ NOT 5 FĠNANSAL YATIRIMLAR NOT 6 FĠNANSAL BORÇLANMALAR NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR NOT 8 PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER NOT 9 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER NOT 10 STOKLAR NOT 11 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 12 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 13 SERMAYE NOT 14 HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ NOT 15 FĠNANSMAN GELĠRLERĠ VE GĠDERLERĠ NOT 16 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 17 YABANCI PARA POZĠSYONU NOT 18 RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR

3 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠREYSEL ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOLARI VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız incelemeden denetimden Dipnot geçmemiģ geçmiģ Referansları Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar 7, İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar PeĢin ödenmiģ giderler Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Bağlı ortaklıklar Ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Stoklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar PeĢin ödenmiģ giderler Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar Mart 2015 tarihi itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait bireysel finansal tablolar Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmiģ ve 8 Mayıs 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıģtır. Takip eden dipnotlar ara dönem bireysel özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 1

4 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠREYSEL ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOLARI KAYNAKLAR Sınırlı Bağımsız incelemeden denetimden Dipnot geçmemiģ geçmiģ Referansları Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar 7, İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar ErtelenmiĢ gelirler Kısa vadeli karģılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Uzun vadeli karģılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Özkaynaklar Ana ortaklığa ait özkaynaklar ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltme farkları Paylara iliģkin primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler ve giderler Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden ölçüm Kayıpları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler ve giderler Yeniden değerleme ve sınfılandırma kazançları Ortak yönetime tabi iģletmeleri içeren birleģmelerin etkisi ( ) ( ) Diğer yedekler Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler GeçmiĢ yıllar karları Net dönem (zararı)/karı ( ) Ana ortaklık dıģı paylar - - Toplam kaynaklar Takip eden dipnotlar ara dönem bireysel özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 2

5 31 MART 2015 VE 2014 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT BĠREYSEL ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI KAR VEYA ZARAR KISMI Sınırlı Sınırlı incelemeden incelemeden geçmemiģ geçmemiģ Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- Referansları 31 Mart Mart 2014 Hasılat SatıĢların maliyeti (-) 14 ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Genel yönetim giderleri (-) ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) ( ) ( ) Esas faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) 15 ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler dönem zararı ( ) ( ) DÖNEM ZARARI ( ) ( ) Dönem zararının dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar - - Ana ortaklık payları ( ) ( ) Pay baģına kazanç (0,09) (0,06) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılamayacaklar TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kazançları Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar ( ) Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları / (kayıpları) ( ) Diğer kapsamlı gelir / (gider) ( ) Toplam kapsamlı gider ( ) ( ) Toplam kapsamlı gideri dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar - - Ana ortaklık payları ( ) ( ) Takip eden dipnotlar ara dönem bireysel özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 3

6 31 MART 2015 VE 2014 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT BĠREYSEL ÖZET ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI Kar veya Kar veya Zararda Yeniden Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Sınıflandırılacak BirikmiĢ BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Gelirler ve Giderler BirikmiĢ Karlar TanımlanmıĢ Ortak Fayda Yeniden Yönetime Tabi Planları Yabancı Değerleme ve ĠĢletmeleri Kardan Ana Ortaklığa Sermaye Paylara Yeniden Para Sınıflandırma Ġçeren Ayrılan GeçmiĢ Ait ÖdenmiĢ Düzeltmesi ĠliĢkin Ölçüm Çevrim Kazanç/ BirleĢmelerin Diğer KısıtlanmıĢ Yıllar Net Dönem Özkaynaklar ÖNCEKĠ DÖNEM Sermaye Farkları Primler Kayıpları Farkları Kayıpları Etkisi Yedekler Yedekler Karları Karı/(Zararı) Toplamı Özkaynaklar 1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye ( ) Transferler ( ) - - Toplam kapsamlı gider ( ) ( ) ( ) ( ) 31 Mart 2014 itibariyla bakiye ( ) ( ) CARĠ DÖNEM 1 Ocak 2015 itibariyla bakiye ( ) Transferler ( ) - - Toplam kapsamlı gider ( ) ( ) ( ) 31 Mart 2015 itibariyla bakiye ( ) ( ) Takip eden dipnotlar ara dönem bireysel özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģturur 4

7 31 MART 2015 VE 2014 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT BĠREYSEL ÖZET NAKĠT AKIġ TABLOLARI Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- Referansları 31 Mart Mart 2014 A. ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN KULLANILAN NAKĠT AKIġLARI ( ) Net dönem zararı ( ) ( ) Dönem net kar mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler KarĢılıklar ile ilgili düzeltmeler ( ) (7.297) Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler GerçekleĢmemiĢ yabancı para kur farkları ile ilgili düzeltmeler Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıģlarına neden olan diğer kalemlere iliģkin düzeltmeler (68.501) (8.613) Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler ( ) ĠĢletme sermayesinde gerçekleģen değiģimler ( ) Stoklardaki azalıģ / (artıģ) ( ) Ticari alacaklardaki artıģ ( ) ( ) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalıģ Ticari borçlardaki azalıģ ( ) ( ) Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artıģ Faaliyetlerden elde edilen nakit akıģları ( ) Vergi ödemeleri ( ) ( ) Kıdem tazminatı ödemeleri (44.953) - B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KULLANILAN NAKĠT AKIġLARI ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından Kaynaklanan nakit çıkıģları (27.511) (90.347) Yatırım amaçlı gayrimenkul satımından kaynaklanan nakit giriģleri Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkıģları 9 ( ) ( ) Alınan temettüler C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KULLANILAN NAKĠT AKIġLARI ( ) ( ) Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriģleri Borç ödemelerine iliģkin nakit çıkıģları ( ) ( ) Alınan faiz Ödenen faiz ( ) ( ) Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net azalıģ ( ) ( ) D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalıģ)/artıģ ( ) ( ) E. Dönem baģı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Takip eden dipnotlar ara dönem bireysel özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 5

8 NOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU AkiĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi ( AkiĢ veya ġirket ), 22 Kasım 2005 tarihinde, AkiĢ Gayrimenkul Yatırımı A.ġ. unvanıyla, Ġstanbul Türkiye de kurulmuģtur. ġirket unvanı, 24 Mayıs 2012 tarih ve 8075 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ndeki ana sözleģme değiģikliği ile AkiĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. olarak 18 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiģ ve 24 Mayıs 2012 tarihinde ilan edilmiģtir. AkiĢ; Türkiye nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Akkök Holding A.ġ. nin bağlı ortaklığıdır. ġirket in ana faaliyet konusu; gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına iliģkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iģtigal etmektir. ġirket in 17 Ağustos 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ak-Al Gayrimenkul GeliĢtirme ve Tekstil Sanayii A.ġ ( Ak-Al ) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 136. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ve 20. maddeleri çerçevesinde devralma suretiyle birleģilmesine, birleģmenin Ģirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nın ilgili düzenlemelerine göre hazırlanan 30 Haziran 2012 tarihli bilançoları üzerinden ve Ak-Al ın 30 Haziran 2012 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde AkiĢ e devrolunması suretiyle gerçekleģtirilmesine karar verilmiģ olup söz konusu birleģme iģlemi ġirket in 31 Aralık 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıģtır. 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibari ile ġirket in ortaklık yapısı Not 13 te açıklanmıģtır. ġirket, Türkiye de Ġstanbul Ticaret Sicil Odası na kayıtlı olup merkezi aģağıdaki adreste bulunmaktadır: Miralay ġefikbey Sok. No:11 GümüĢsuyu, Ġstanbul. Bağlı Ortaklıklar AkiĢ in Bağlı Ortaklıkları, Türkiye ve Bulgaristan da faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konuları aģağıda belirtilmiģtir: Bağlı Ortaklıklar Sahiplik Oranı (%) Faaliyet konusu Ak Yön Yönetim ve Bakım Hizmetleri A.ġ. ( Ak Yön ) 100,00 AVM yönetimi ve iģletmesi Aksu Real Estate E.A.D. ( Aksu Real Estate ) 100,00 Gayrimenkul yatırımları Ak Yön Ak Yön 12 Ağustos 2011 tarihinde tescil edilerek Ġstanbul da kurulmuģ olup ana faaliyet konusu; bakım ve hizmetlerini, yönetimini yüklendiği gayrimenkullerin konut, toplu konut, modern yerleģim birimleri, alıģveriģ merkezleri, ticaret ve iģ merkezleri; oteller, moteller, konaklama yerleri, her türlü turizm tesisleri, sosyal amaçlı tesisler, turistik, sportif, eğitimsel ve kültürel tesislerin, sinema, tiyatro salonlarının, hastane ve huzurevlerinin amacına uygun olarak kullanılmasını temin etmek, korunması için gereken tedbirleri alıp, korunma teģkilatını kurmak ve yönetmek, gayrimenkulün bakım, onarım, gözetim, denetim hizmetlerini temin etmek ve her türlü destek ve yönetim hizmetlerini sağlamaktır. Ak Yön, Akbatı AVM nin iģletmesini ve yönetimini gerçekleģtirmektedir. AkiĢ, Ak Yön ün sermayesinin %99,99 una sahiptir. 6

9 NOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (Devamı) Aksu Real Estate Aksu Textiles E.A.D 18 Aralık 2000 tarihinde Bulgaristan da kurulmuģ olup ana faaliyet konusu; her türlü tekstil ve kıyafet üretimi, ithalat ve ihracatıdır. Tüm sermayesi Ak-Al a ait olan Aksu Textiles E.A.D., 4 Ocak 2013 te tescil olan birleģme ile AkiĢ in bağlı ortaklığı haline gelmiģtir. 16 Ağustos 2013 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile Aksu Textiles EAD unvanının Aksu Real Estate E.A.D olarak değiģtirilmesine karar verilmiģtir. Unvan değiģikliği ile birlikte faaliyet konusu; kar elde etmek amacı ile gerek ülke içinde ve gerekse yurt dıģında her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak olarak değiģtirilmiģtir. Finansal tabloların onaylanması 31 Mart 2015 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ait bireysel özet finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 8 Mayıs 2015 tarihinde onaylanmıģtır. NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR Bu bireysel özet finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları aģağıda sunulmuģtur. Aksi belirtilmediği sürece bu muhasebe politikaları sunulan bütün dönemler için uygulanmıģtır Sunuma iliģkin temel esaslar a) Finansal tabloların hazırlanıģ Ģekli AkiĢ, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. ĠliĢikteki bireysel finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülükler ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıģtır. ĠliĢikteki bireysel finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģ kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. ĠĢletmeler, TMS 34 Ara dönem finansal raporlama standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak hazırlamakla serbesttir. ġirket bu çerçevede, ara dönemlerde bireysel özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiģtir. ġirket in ara dönem bireysel özet finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple 31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolar ile beraber okunmalıdır. ġirket, 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara döneme iliģkin bireysel özet finansal tablolarını SPK nın Seri:II, No: 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin Yıllık ve Ara Dönem Finansal Rapor Düzenleme Yükümlülüğü baģlıklı 6. Ve 7. maddeleri gereğince, 2014 yılı ilk üç aylık hesap döneminden itibaren konsolide özet finansal tabloları ile birlikte bireysel özet finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlüdür. ġirket, bu bireysel özet finansal tabloları TMS 27 ve TMS 34 e uygun olarak hazırlamıģtır. b) TMS ye uygunluk beyanı ĠliĢikteki bireysel finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģ olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuģ olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara iliģkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) esas alınmıģtır. 7

10 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Fonksiyonel ve raporlama para birimi ġirket in raporlama para birimi TL olup tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiģtir. TL dıģındaki para birimleri ile ilgili bilgiler aksi belirtilmedikçe tam olarak belirtilmiģtir. ĠĢletmenin sürekliliği ġirket bireysel özet finansal tablolarını iģletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıģtır. Faaliyetlerin dönemselliği ġirket in 31 Mart 2015 tarihinde sona eren üç aylık performans sonuçlarına, faaliyetlerinin dönemselliğinden kaynaklanan herhangi bir etki bulunmamaktadır. 2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartları ndaki değiģiklikler a) 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: - TMS 19 daki değiģiklik, TanımlanmıĢ fayda planları ; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değiģiklik üçüncü kiģiler veya çalıģanlar tarafından tanımlanmıģ fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaģının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleģtirme yapılacağına açıklık getirmektedir. - Yıllık ĠyileĢtirmeler Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi dönem aģağıda yer alan 7 standarda değiģiklik getirmiģtir: - TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler - TFRS 3, ĠĢletme BirleĢmeleri - TFRS 8, Faaliyet Bölümleri - TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar - TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, KarĢılıklar, ġarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler - TMS 39, Finansal Araçlar - MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm - Yıllık ĠyileĢtirmeler Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi dönem aģağıda yer alan 4 standarda değiģiklik getirmiģtir: - TFRS 1, TFRS nin Ġlk Uygulaması - TFRS 3, ĠĢletme BirleĢmeleri - TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller b) 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve değişiklikler: - TFRS 11, MüĢterek AnlaĢmalar daki değiģiklik;. 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. MüĢterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidirstandarttaki değiģiklik ile iģletme tanımına giren bir müģterek faaliyette pay satın ediniminde bu payın nasıl muhasebeleceği konusunda açıklık getirilmiģtir. - TMS 16 Maddi duran varlıklar, ve TMS 41 Tarımsal faaliyetler, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu değiģiklik üzüm asması, kauçuk ağacı, palimiye ağacı gibi bitkilerin finansal raporlamasını 8

11 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) - değiģtirmektedir. TaĢıyıcı bitkilerin, maddi duran varlıkların üretim sürecinde kullanılmasına benzemesi sebebiyle, maddi duran varlıklarla aynı Ģekilde muhasebeleģtirilmesine karar - verilmiģtir. Buna bağlı olarak değiģiklik bu bitkileri TMS 41 in kapsamından çıkararak TMS 16 nın kapsamına alınmıģtır. TaĢıyıcı bitkiler üzerinde büyüyen ürünler ise TMS 41 kapsamındadır. - TMS 16 ve TMS 38 deki değiģiklik: Maddi duran varlıklar ve Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklikle bir varlığın kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatın, genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi dıģındaki etkenleri yansıttığından, hasılat esaslı amortisman ve itfa yöntemi kullanımının uygun olmadığına açıklık getirmiģtir. - TFRS 14, Düzenleyici erteleme hesapları ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik, ilk defa TFRS uygulayacak Ģirketlerin, düzenleyici erteleme hesap bakiyelerini önceki genel kabul görmüģ muhasebe ilkelerine göre finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesine izin vermektedir. Ancak daha önce TFRS uygulamıģ ve ilgili tutarı muhasebeleģtirmeyecek diğer Ģirketlerle karģılaģtırılabilirliği sağlamak adına, tarife düzenlemesinin etkisinin diğer kalemlerden ayrı olarak sunulması istenmektedir. - TMS 27 Bireysel finansal tablolar ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik, iģletmelere, bağlı ortaklık, iģtirakler ve iģ ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleģtirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin vermektedir. - TFRS 10 Konsolide finansal tablolar ve TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve iģ ortaklıklarındaki yatırımlar ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik TFRS 10 un gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki, yatırımcı ve iģtiraki ya da iģ ortaklığı arasında bir varlığın satıģı ya da iģtiraki konusundaki uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değiģikliğin nihai sonucu, iģletme tanımına giren bir iģlem gerçekleģtiğinde (bağlı ortaklığa iliģkin ya da değil) iģlem sonucu oluģan kayıp veya kazancın tamamı muhasebeleģtirilirken; bu iģlem eğer bir varlık alıģ veya satıģı ise söz konusu iģlemden doğan kayıp veya kazancın bir bağlı ortaklığa iliģkin olmasa bile bir kısmı muhasebeleģtirilir. - Yıllık ĠyileĢtirmeler 2014: 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirmeler 4 standarda değiģiklik getirmiģtir: - TFRS 5, SatıĢ amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler, satıģ metodlarına iliģkin değiģiklik - TFRS 7, Finansal araçlar: Açıklamalar, TFRS 1 e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleģmelerine iliģikin değiģiklik - TMS 19, ÇalıĢanlara sağlanan faydalar iskonto oranlarına iliģkin değiģiklik - TMS 34, Ara dönem finansal raporlama bilgilerin açıklanmasına iliģkin değiģiklik. - TMS 1 Finansal Tabloların SunuluĢu ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklikler ile finansal raporların sunum ve açıklamalarını iyileģtirmek amaçlanmıģtır. 9

12 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) - TFRS 10 Konsolide finansal tablolar ve TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve iģ ortaklıklarındaki yatırımlar ; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklikler yatırım iģletmeleri ve onların bağlı ortaklıkları için konsolidasyon muhafiyeti uygulamasına açıklık getirir. - TFRS 15 MüĢterilerle yapılan sözleģmelerden doğan hasılat ; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika da Kabul GörmüĢ Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalıģması sonucu ortaya çıkan yeni standart, hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karģılaģtırılabilirliğini sağlamayı amaçlamıģtır. - TFRS 9, Finansal araçlar ; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39 un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda Ģuanda kullanılmakta olan, gerçekleģen değer düģüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir. ġirket, yukarıda yer alan değiģikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip gerekli olanları uygulayacaktır. 2.3 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ĠliĢikteki bireysel özet finansal tablolar, ġirket in finansal durumu, performansı ve nakit akıģındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. bireysel finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiģtiğinde karģılaģtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem bireysel özet finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu hususlara iliģkin olarak açıklama yapılmaktadır. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan bireysel özet finansal tablolar bir önceki dönemle karģılaģtırılmalı sunulmuģtur. SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca SPK Finansal Raporlama Standartları kapsamında hazırlanacak yeni finansal tablolar ve dipnotları formatları 7 Haziran 2013 tarih ve 2013/19 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıģtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca, karģılaģtırma olarak verilen iliģikteki bireysel özet finansal tablolarında, cari dönem bireysel finansal tabloları ile tutarlı olabilmesi için karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. Grup'un finansal tablolarında daha önce Kısa vadeli borçlanmalar altında sınıflanan 31 Aralık 2014 tarihindeki TL tutarındaki finansal borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları altında sınıflandırılmıģtır. 2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti Ara dönem bireysel özet finansal tablolar, TFRS nin ara dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıģtır. Ayrıca, ara dönem bireysel özet finansal tablolar, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait bireysel finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla, tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması sureti ile hazırlanmıģtır. Dolayısıyla bu ara dönem bireysel özet finansal tablolar, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait bireysel finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. 10

13 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Bireysel finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını, Ģarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların yönetim tarafından belirlenmesini gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiģ tecrübe, diğer faktörler ile o günün koģullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve iģlemlere iliģkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir. 31 Aralık 2014 tarihli yıllık finansal tablolarda yer alan önemli tahmin ve varsayımlara iliģkin olarak 31 Mart 2015 tarihli ara dönem finansal tabloları kapsamında yapılan değerlendirmeler aģağıdaki gibidir: a) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri: Not 19 da detayları sunulan yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolarda değerlenmektedir. ġirket SPK mevzuatı çerçevesinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerlerini en az yılda bir kez yetkili bir bağımsız ekspertize tespit ettirmektedir. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinde, 31 Mart 2015 ara dönem tarihi itibariyle değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge mevcut değildir. b) Uzun vadeli Katma Değer Vergisi ( KDV ) alacakları ġirket, mevcut operasyonları doğrultusunda geri kazanımının bir yıldan uzun süreceğini öngördüğü KDV alacaklarını duran varlıklar içerisinde sınıflandırmaktadır (Not 11). ġirket in 31 Mart 2015 tarihi itibariyle toplam KDV alacakları TL (31 Aralık TL) olup KDV ye konu olacak tahmini gelir ve giderlerin zamanlaması baz alınarak 31 Mart 2015 tarihi itibariyle bu tutarın TL (31 Aralık 2014: TL) si uzun vadeli olarak sınıflandırılmıģtır. c) Cari oran dengesi 31 Mart 2015 tarihi itibariyle ġirket in dönen varlıkları TL, kısa vadeli yükümlülükleri ise TL olup, kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkları TL aģmıģtır. ġirket, söz konusu kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak herhangi bir aksama öngörmemektedir. Bağdat caddesinde yer alan projelerin bağımsız bölümlerinin satın alımları aģamasında kullanılan kısa vadeli krediler kapatılarak uzun vadeli proje finansmanı kredisine dönüģtürülmüģtür. Bağdat Caddesi nde yapılacak bu projelerden cadde mağazacığı çerçevesinde kira geliri elde edilmesi amaçlanmakta olup, bir kısım konut satıģı da planlanmaktadır. ġirket, 7 Ocak 2015 tarihinde Cadde Mağazacılığı kapsamında geliģtirmekte olduğu projelerin bir süredir devam etmekte olan tasarım ve kiralama çalıģmaları neticesinde ilk aģamada Bağdat Caddesi üzerinde bulunan UĢaklıgil Projesi için Beymen Mağazacılık A.ġ. ile 15 yıl süreli kira sözleģmesi sözleģmesi imzalamıģtır. ġirket, Akbatı AVM den takip eden yıl içerisinde yaklaģık 57 milyon TL kira geliri; Çerkezköy, Yalova ve Bozüyük arsa ve binalarından yaklaģık 21 milyon TL kira geliri tahsil edileceği öngörülmektedir. ġirket in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri içerisinde Beyaz Kule konut projesi kapsamında imzalanan satıģ sözleģmelerine iliģkin almıģ olduğu avansların tutarı yaklaģık 1,6 milyon TL olup, söz konusu avanslar konutların 2015 yılı içerisinde gerçekleģmesi planlanan teslimleri ile herhangi bir nakit çıkıģı ile iliģkilenmeksizin kapanacaktır. ġirket in Akbatı ve Akkoza Projesi kapsamındaki konutlardan satıģ taahhüt sözleģmesi yapılmamıģ olan ve bu çerçevede nakdi giriģ yaratacak sırasıyla 6 ve 6 adet konut bulunmaktadır. ġirket in 31 Mart 2015 tarihi itibariyle stoklarının ve yatırım amaçlı gayrimenkullerinin tutarları yaklaģık 1,2 milyar TL olup herhangi bir nakit sıkıģıklığında satıģ, ipotek ya da alternatif baģka yöntemler ġirket tarafından değerlendirilecektir. 11

14 NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ġirket, faaliyet bölümlerini Yönetim Kurulu tarafından incelenen ve stratejik kararların alınmasında etkili olan raporlara dayanarak belirlemiģtir. ġirket yönetimi faaliyet bölümlerini Akbatı Projesi, Beyaz Kule,ve Arsalar olarak belirlemiģtir. Akbatı Projesi faaliyet bölümünü içinde Akbatı AVM ve Akbatı konutlarının olduğu Esenyurt mevkiindeki proje oluģturmaktadır. Arsalar faaliyet bölümünü ise, ġirket in sahip olduğu ve Türkiye nin çeģitli yerlerinde bulunan arsalar ve kentsel dönüģüm kapsamında portföye dahil edilen gayrimenkullerden oluģturmaktadır. Akbatı 1 Ocak - 31 Mart 2015 projesi Beyaz Kule Arsalar DağıtılmamıĢ Toplam Grup dıģı hasılat SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) - - ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Genel yönetim giderleri (-) ( ) - - ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) ( ) - ( ) (10.800) ( ) Esas faaliyet karı/(zararı) ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı) ( ) Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) ( ) - ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zararı)/karı ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem (zararı)/karı ( ) ( ) ( ) ( ) 12

15 NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) Akbatı 1 Ocak - 31 Mart 2014 projesi Arsalar DağıtılmamıĢ Toplam Grup dıģı hasılat SatıĢların maliyeti (-) ( ) - - ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Genel yönetim giderleri (-) ( ) (63.102) ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) ( ) - - ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) ( ) - (79.168) ( ) Esas faaliyet karı/(zararı) ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı) ( ) Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem zararı ( ) ( ) ( ) ( ) 13

16 NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla bölüm varlıkları ve yükümlükleri: Varlık Yükümlülük Varlık Yükümlülük Akbatı Projesi Arsalar Beyaz Kule DağıtılmamıĢ Toplam Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren deneme iliģkin yatırım harcamaları ve amortisman giderleri aģağıdaki gibidir: 31 Mart Mart 2014 Yatırım Amortisman Yatırım Amortisman harcamaları giderleri harcamaları giderleri Akbatı Projesi Arsalar DağıtılmamıĢ Toplam

17 NOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ Kasa Banka - Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Diğer Nakit ve nakit benzeri varlıkların vade dağılımı aģağıdaki gibidir: güne kadar Nakit ve nakit benzeri değerlerin TL cinsinden yabancı para dağılımı aģağıdaki gibidir: ABD Doları Avro Mart 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla bireysel nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri aģağıdaki gibidir: 31 Mart Mart 2014 Nakit ve nakit benzerleri Eksi: Bloke mevduatlar - - Nakit akım tablosundaki hazır değerler Vadeli mevduatlara iliģkin ağırlıklı ortalama etkin yıllık faiz oranları aģağıdaki gibidir: % % ABD Doları 2,40 2,30 Türk Lirası 10,65 9,85 15

18 NOT 5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR ġirket in uzun vadeli satılmaya hazır finansal yatırımları, SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( SAF GYO ) deki % 6,56 lik iģtiraki, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. ve Türkiye Vakıflar Bankası A.ġ. deki %1 den az orandaki iģtiraklerinden oluģmaktadır. Söz konusu finansal yatırımlara iliģkin finansal bilgiler 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren dönemler için aģağıdaki gibidir: 31 Mart 2015 Gerçeğe Değer Hisse Maliyet uygun artıģı/ Cinsi oranı % değeri değeri (azalıģı) Borsada iģlem gören SAF GYO 6, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. 1< (4.373) Türkiye Vakıflar Bankası A.ġ. 1< (233) Aralık 2014 Gerçeğe Değer Hisse Maliyet uygun artıģı/ Cinsi oranı % değeri değeri (azalıģı) Borsada iģlem gören SAF GYO 6, ( ) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. 1< Türkiye Vakıflar Bankası A.ġ. 1< ( ) NOT 6 - FĠNANSAL BORÇLANMALAR Finansal borçlanmalar Banka kredileri Finansal kiralama yükümlülükleri Kısa vadeli finansal borçlanmalar Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Banka kredileri Finansal kiralama yükümlülükleri Uzun vadeli finansal borçlanmalar Toplam finansal borçlanmalar

19 NOT 6 - FĠNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı) a) Banka kredileri: Kısa vadeli finansal borçlanmalar Yıllık Orijinal Yıllık Orijinal efektif faiz yabancı efektif faiz yabancı oranı para TL oranı para TL ABD Doları cinsinden krediler 2,84% ,84% TL krediler 11,36% ,60% Avro cinsinden krediler 4,65% ,65% Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: ABD Doları cinsinden krediler 4,05% ,66% Avro cinsinden krediler 4,66% ,66% Uzun vadeli finansal borçlanmalar: ABD Doları cinsinden krediler 5,62% ,49% Avro cinsinden krediler 4,66% ,66%

20 NOT 6 - FĠNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı) 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme planı aģağıdaki gibidir: ve sonrası b) Finansal kiralama iģlemlerinden borçlar Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal kiralama yükümlülüklerinin vadeleri 5 yıldan azdır. Brüt finansal kiralama yükümlülükleri - minimum kira ödemeleri: 1 yıla kadar yıl Finansal kiralama yükümlülükleri gerçekleģmemiģ finansman gideri ( ) ( ) Finansal kiralama yükümlülüklerinin bugünkü değeri NOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR Kısa vadeli ticari alacaklar ĠliĢkili taraflardan alacaklar (Not 16) Alıcılar Alacak senetleri Eksi : ġüpheli ticari alacaklar ( ) ( ) Eksi : Tahakkuk etmemiģ finansman geliri (44.177) (53.277)

21 NOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) Uzun vadeli ticari alacaklar Alacak senetleri Eksi: Tahakkuk etmemiģ finansman geliri ( ) ( ) ġüpheli ticari alacaklar karģılığında gerçekleģen hareketler aģağıdaki gibidir: AçılıĢ bakiyesi, 1 Ocak ( ) ( ) Dönem karģılık gideri (8.921) ( ) Tahsil edilen Ģüpheli ticari alacaklar KapanıĢ bakiyesi, 31 Mart ( ) ( ) Kısa vadeli ticari borçlar Tedarikçilere borçlar (*) ĠliĢkili taraflara borçlar (Not 16) Borç senetleri (*) 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla tedarikçilere borçların sırasıyla TL ve TL si Akbatı projesi kapsamında tedarikçilere olan borçları temsil etmektedir. NOT 8 - PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER Kısa vadeli peģin ödenmiģ giderler 19 PeĢin ödenmiģ AVM dekorasyon gideri (*) Tedarikçilere verilen avanslar Uzun vadeli peģin ödenmiģ giderler PeĢin ödenmiģ AVM dekorasyon gideri (*) (*) Akbatı AVM kiracıları için yüklenilen dekorasyon giderlerinin, kira gelirlerinden mahsup edilmek suretiyle giderleģtirilecek olan tutarlarını temsil etmektedir.

22 NOT 8 - PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER (Devamı) Kısa vadeli ertelenmiģ gelirler Alınan avanslar - Beyaz Kule Projesi Alınan avanslar - Akbatı Projesi Diğer avanslar (*) (*) 31 Mart 2015 tarihi itibariyle diğer avanslar ġirket in, Bozüyük arsa ve üretim tesislerinin kiralanmasına istinaden kiracılardan alınan kısa vadeli avansları içermektedir. NOT 9 - YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER Dönem baģı kayıtlı değer, 1 Ocak Dönem içi ilaveler - Direkt alımlar Aktifleştirilen finansman gideri ÇıkıĢlar ( ) - Net kayıtlı değer, 31 Mart Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 31 Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren dönemlere iliģkin grup bazında hareket tablosu aģağıdaki gibidir: 1 Ocak 31 Mart 2015 Ġlaveler ÇıkıĢlar 2015 Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller Akbatı AVM Çerkezköy bina ve arsaları Yalova bina ve arsaları Üsküdar Kısıklı arsaları Bozüyük bina ve arsaları Diğer yatırım amaçlı gayrimenkuller ( ) - Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller UĢaklıgil projesi ( )

23 NOT 9 - YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Devamı) 1 Ocak 31 Mart 2014 Ġlaveler 2014 Akbatı AVM Çerkezköy bina ve arsaları Yalova bina ve arsaları Üsküdar Kısıklı arsaları Bozüyük bina ve arsaları Diğer yatırım amaçlı gayrimenkuller Mart 2015 tarihinde sona eren dönem itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde TL sigorta teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2014: TL). 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönemler itibari ile sadece Akbatı AVM üzerinde ABD Doları ipotek bulunmaktadır. Devam etmekte olan UĢaklıgil projesi üzerinde 31 Mart 2015 tarihi itibari ile TL ipotek bulunmaktadır. NOT 10 - STOKLAR TamamlanmamıĢ projeler Bağdat Caddesi Projeleri Erenköy Apartmanı Çiftehavuzlar Arsası Ak Apartmanı TamamlanmıĢ konutlar Beyaz Kule Projesi Akbatı Projesi Akkoza Projesi Beyaz Kule projesi kapsamında 2015 yılı içerisinde 6 adet konut teslimi yapılmıģ olup 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla henüz teslimi gerçekleģmemiģ 6 adet daire bulunmaktadır. Bağdat Caddesi Projeleri, kentsel dönüģüm kapsamında proje geliģtirilmesi amacıyla Ġstanbul Ġli Kadıköy Ġlçesi nde yer alan Erenköy, Ak Apartmanları ve Çiftehavuzlar arsası, ġirket in portföyüne dahil edilmiģtir ve uzun vadeli stokların altında sınıflandırılmıģtır. 21

24 NOT 10 STOKLAR (Devamı) ġirket, 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle kentsel dönüģüm kapsamında gayrimenkul alımlarının finansmanı için Yapı ve Kredi Bankası A.ġ.'den temin edilen kredilerin teminatını oluģturmak için Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta 1435 Ada 39 No'lu Parsel de kayıtlı gayrimenkul (Çiftehavuzlar arsası) üzerine 1.dereceden TL, Ġstanbul Ġli Kadıköy Ġlçesi, Bağdat Caddesi mevkiinde kain, 106 Pafta, 378 Ada 25 No'lu Parsel de kayıtlı gayrimenkulde (Erenköy Apartmanı) üzerine 1.dereceden toplam TL ve Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Bostancı Mahallesi, 65 Pafta 315 Ada 3 No'lu Parsel de kayıtlı gayrimenkul (Ak Apartmanı) üzerine 1.dereceden TL tutarında ipotek tesis etmiģtir (Not 12). 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla stoklar üzerinde aktifleģtirilen TL tutarında toplam borçlanma maliyeti bulunmaktadır (31 Aralık 2014: TL). NOT 11 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer dönen varlıklar KDV alacakları Diğer Diğer duran varlıklar KDV alacakları NOT 12 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR Kısa vadeli karģılıklar ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin karģılıklar Dava karģılıkları Diğer KoĢullu varlık ve yükümlülükler aģağıdaki gibidir: Verilen teminatlar Ġpotekler (*) Teminat mektupları (*) ġirket in yatırım amaçlı gayrimenkulleri ve stokları üzerindeki ipotekler, ġirket in finansal kuruluģlara olan borçlarına karģılık verilmiģtir.

25 NOT 12 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) Alınan teminatlar Teminat senetleri Teminat mektupları Ġpotekler Teminat çekleri Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla ġirket in operasyonel kiralamalardan elde edeceği tahmini asgari kira gelirlerinin, halihazırdaki sözleģme süreleri dikkate alındığında, toplamı aģağıdaki gibidir: Operasyonel kiralama gelirleri 0-1 yıl arası Operasyonel kiralama gelirleri 1-5 yıl arası Operasyonel kiralama gelirleri 5 yıl ve üzeri Yukarıda belirtilen asgari ve diğer kira gelirlerinin hesaplanmasında; Akbatı AVM ve UĢaklıgil Projesi ne ait ABD Doları bazındaki kiraların bilanço tarihindeki TL değerleri ve Bozüyük bina ve arsaları, Yalova bina ve arsaları, Çerkezköy bina ve arsaları ve diğer yatırım amaçlı gayrimenkullere ait kira gelirleri dikkate alınmıģtır. ġirket in iptal edilemeyen operasyonel kiralamalarına ait gelecekteki minimum kira ödeme tutarları aģağıdaki gibidir: Operasyonel kiralama giderleri 0-1 yıl arası Operasyonel kiralama giderleri 1-5 yıl arası Operasyonel kiralama giderleri 5 yıl ve üzeri

26 NOT 12 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) ġirket in 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla teminat/rehin/ipotek pozisyonu aģağıdaki gibidir: ġirket tarafından verilen Teminat-Rehin-Ġpotekler ( TRĠ ) A. Kendi tüzel kiģiliği adına vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı - - C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiģilerin borcunu temin amacıyla vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı - - D. Diğer verilen TRĠ lerin toplam tutarı i) Ana ortak lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı - - ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Ģirket lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı - - iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı - - TRĠ lerin orijinal para birimi bazında dağılımı aģağıdaki gibidir: Döviz TL Döviz TL Verilen teminatlar Tutarı KarĢılığı Tutarı KarĢılığı ABD Doları TL Avro Döviz TL Döviz TL Alınan teminatlar Tutarı KarĢılığı Tutarı KarĢılığı ABD Doları TL Avro

27 NOT 13 SERMAYE a) Sermaye ġirket in hissedarları ve sermaye yapısı 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla aģağıdaki gibidir: Hisse Hisse % Tutar % Tutar Akkök Holding A.ġ. 31, , Ali Raif Dinçkök (*) 20, , Nilüfer Dinçkök Çiftçi (**) 12, , Raif Ali Dinçkök 6, , Diğer, halka açık hisseler dahil 28, , Toplam ödenmiģ sermaye 100, , (*) 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla TL tutarında A grubu adet paya sahiptir (31 Aralık 2014: TL ve adet pay) (**) 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla TL tutarında A grubu adet paya sahiptir (31 Aralık 2014: TL ve adet pay) ÇıkarılmıĢ sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu adet pay karģılığı TL den ve B grubu adet pay karģılığı TL den oluģmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin beģ adedi A grubu pay sahiplerinin oy çokluğuyla göstereceği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir ġirket in 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren yıllar itibariyle kayıtlı sermaye tavanı TL dir. ġirket in 31 Mart 2015 tarihi itibariyle ödenmiģ sermaye tutarı TL olup her biri 1 TL nominal değerli adet paydan oluģmaktadır (31 Aralık 2014: TL ve adet pay). 20 Ocak 2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlı sermaye tavanı TL den TL ye arttırılması kararlaģtırılmıģ ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli onayların alınması ile birlikte 6 Nisan 2015 tarihinde Ticaret Sicili ne tescil edilmiģtir. 25

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET BİLANÇOLAR...

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET BİLANÇOLAR...

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 KAPSAMLI

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1 KAPSAMLI

Detaylı

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 EYLÜL 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KONSOLĠDE

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİREYSEL FİNANSAL DURUM TABLOLARI...

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU NĠN 01.01.-31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU Bimeks

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK 2010, 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM BĠLANÇO... 1-2 ARA DÖNEM KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA

Detaylı

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU Ceros Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu na, GiriĢ CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı