Orfin Finansman Anonim Şirketi. 30 Haziran 2015 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orfin Finansman Anonim Şirketi. 30 Haziran 2015 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu"

Transkript

1 Orfin Finansman Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

2 1. Bağımsız sınırlı denetim raporu Birinci bölüm 1. Özet ara dönem bilanço (finansal durum tablosu) 2. Özet ara dönem bilanço dışı hesaplar tablosu 3. Özet gelir tablosu 4. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 5. Özkaynak değişim tablosu 6. Nakit akım tablosu 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 2.2 Muhasebe politikalarında değişiklikler 1. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 2. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 3. Bilanço dışı hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 4. ilişkili taraflara ilişkin açıklama ve dipnotlar 5. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Mali bünyeye ilişkin bilgiler 1. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi Beşinci bölüm Finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar Dördüncü bölüm Muhasebe politikaları Üçüncü bölüm Finansal tablolar ikinci bölüm İçindekiler

3 dışı hesaplar tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait kar veya zarar tablosunun, Orfin Finansman Anonim Şirketi Orfin Finansman AŞ nin ÇŞirker) 30 Haziran 2015 tarihli ilişikteki flnansal durum tablosu ile bllanço GMş Yönetim Kurulu na: ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU working world Isıaııtut Turkoy Buildınq a better Masıak, SirJyer Orjin Masıak llo:27 Ticaret SIcil No: Eski BüyudereCad. ey.ccnl İstanbul, Türkiye 9 Eylül, 2015 ıst a Young Global Linıited Mali Müşavirlik Anonim Şirketi biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. Dönem Finansal Raporlama Standart ına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir 2015 tarihi itibarıyla finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal ve Raporlama mevzuatı ile düzenlenmiş konular dışında Türkiye Muhasebe Standartları 34 Ara performansının ve nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Raporlama mevzuatına ve BDDK Muhasebe Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem fınansal bilgilerin, Orfın Finansman AŞ nin 30 Haziran Sonuç Bilgilerin, işletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine kapsamına kıyaşla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem fınansal bilgilerin sınırlı denetimi, sorgulanması ve analitik prosedüder ile diğer sınırlı denetim pmsedürlerinin uygulanmasından oluşur. denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin Sınırlı Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlanna uygun Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS> 2410 SAra Dönem Finansal Sınırlı Denetimin Kapsamı biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından fınansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu konusu am dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. genelge ve açıklamalarına (hep birlikte BDDK Muhasebe ve Raporlama mevzuatı ) ve BDDK Muhasebe ve Raporlama mevzuatı ile düzenlenmiş konular dışında Türkiye Muflasebe Standartları 34 bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem fınansal bilgilerin 24 Aralık 2013 tarih ve ile önemli muhasebe politikalarının özeünin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu saydı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring vs Finansman Şirketlerinin SMMM AŞ Fax: E üj!! Güney 8ğm,z Denelun ve Tel k5 3000

4 İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Özet ara dönem bilanço (finansal durum tablosu) Il. Özet ara dönem bilanço dışı hesaplar tablosu 111. Özet gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akım tablosu

5 4. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR VE NAKİT 2. DEGERLER MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KIZA 2 2 Gerçeğe D Uygı.sı 5 Değe Farkı FV Kar/Zarra Yancıtılan a ak ııflalr:iar 3. BANKALAR 23 Alım Satım Amaçlı Turaıı Fınanaal Varlıklar 21 Mım Salım Amaçlı F nrsal Varıkiar YANSflLAN FV (Net) <1.1) <1.2) (1.3) Dlpnotlar BağImsız e,nırli denetimden geçmiş Bağımsız denetimden gegniş a , <4.böIUn) TP YP Toplam T? YP Toplam AKTİF KALEMLER 30 Haziran Anlık 2014 Cad Dönem Oncekı dönem (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ÖZET ARA DÖNEM BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 30 HAZİRAN 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA (1) Ilişikteki açiklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayici parçalaridr. AKTİF TOPLAMI , İLİŞKİN DURDURULAN FAALİYETLERE VARLIKLAR (Nefl ARA TOPLAM AMAÇLI VE 22. SATIŞ ELDE TUTULAN 18.PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER Il 3 YLrIÜ şmdakı Net Yatırım R:s.iden Koraima Amaçlılar 11 Gerçeğe Uy9Ln Değe R ek.r.en Kocır a İl, RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV 102 Takipteki Fınanaman Kredileri 172 Diğer ıs. İş DRTAKLIKLARI <Net) 83 Kiaama Iş.eır;er ıç n Ve<.e Avansiar 72 Kredı Kanları G,DİĞER ALACAKLAR 112 Nak,t Ak) Riakınden KaLrgna Amaçlı ar Ama çlılar 622 Yurldışı Yın? 2 Yı.aidıŞ 6 ( Kaza.ııımamış Ge:,ıler 10. TAKİPTEKİ ALACAKLAR YATIRIMLAR <Net) 14. İŞTİRAKLER (Net) MADDİ 18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 17. OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İNeI) 20. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 21. DİĞER AKTİFLER Net) 104 Ğ2eı Karşılıklar FİNANSAL VARLIKLAR 19.CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 5. SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6. FAKTORİNG 6 1 ALACAKLARI İakcnıclu Fakloring Alacakları ğer 1 YarI Faklzrir; AIaaklr, 2 ç 7. FİNANSMAN 7 1 KREDİLERİ Tükelıcı Kredılerı TaksıtIi Ticarı Krediler KİRALAMA 8 1 İŞLEMLERİ 8 Kiralama 1 1 Işlemlerınden Alacaklar 8 1 Fııaneal Kralana A a:akla ı Faalıyel 3 Kra amacı Alacakla ı 11 8 Kazan..mam.ş ge:,rıer o yel nımlar 2 Ki alama Konucu yacı maeıa al 101 Takiptekı Fakloring Alacakları 10 3 Takipleki Kirelama İşlemlerinden Alacaklar 12. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK 13. BAĞLI ORTAKLIKLAR <Net) 1 Şe erye <14) <1.5) (1.6) (1.7) (1.9) Sel.ş Nraçı 2 Dacuu an Faal yetlere l;ışın (5) , < ). ( ) , W İl ; ( İ o ;

6 Dİpnotıar Gazi Dönem Oncekı dönem PASİF KALEMLER Hazİran 31 Aralık 2014 Bağımsız sınid, denetimden peçmlş BalmSı2 dene:ırden qeçnhış (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL > olarak ifade edilmiştir.> ÖZET ARA DÖNEM BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU> 30 HAZİRAN 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARiHLERİ İTİBARIYLA (2) Ilişikteki açıklama ve dipnotlar bu fınansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1. ALIM SATIM AMAÇLI TUREV FINANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 2. ALINAN REDİLER 3. FAKTORİNG BORÇLARI 4. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 4 1 Fı arsa! Borçları 4 2 Faaliyet KiaJama K ra Borçlar 4 3 aması 4 Oğer 4 Kıralama G;der eri 5. ErIele,m:ş İHRAÇ EDİLEN Firaısal MENKUL KIYMETLER <Net) 5 1 Bono 5 2 Varlığa Dayal, Menkul Kıymetler 5 3 Tahvıller 6.DİĞER BORÇLAR 7. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 8. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1 Uy;Lrl Değer Gerçeğe Rısknöa, 9. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 10. BORÇ VE GİDER KARŞILİKLARI 10.1 Yenıden Yapılanma Karşılığı 1I.ERTELENMİŞ GELİRLER 12.CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 13. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 14. SERMAYE BENZERİ KREDİLER ARA TOPLAM 15.SATIŞ AMAÇU ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKIN DURAN VARLIK BORÇLARI (Nal> 151 Amaçlı 15 Satış 2 Durdurulan Faaliyetlere ilişkin 16. ÖZKAYNAKLAR 16 1 Ödenmiş Sermaye Dığef Sermaye Yede,ıtar KapsamI. Gel:ieı veya Gıderir Gelırtor veya Giderler 16.5 KAr Yedekleri Yasal Yedekler Slaiü Yedekleri Yedekler Olağanüstü (4. bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam (11 1) (11.3) (1.9) (1.9) 114) PASİF TOPLAMI 1,767,036, , Hata Sened iptal Kğrları Yedeklerı 162 Sermaye 1 Senedi ihraç Primleri 162 Hata Ko uırna Amaçl a Sınıttandırılmayacak BılıKmış Diğer R 5k lar 82 Nail YtgId.şındaki üış nde, Net Yatır Kor..rma m Rıskırderı Araçl Dığer KAr Yedeklerı 1652 Der Net KAr veya Zararı Sınıtıanaırııacak Bırıkmiş Diğer Kapsamlı 164 Kar veya Zraıta Ye den Korsıma Amaç.ılr Hakları Yükümlulüğu Karşılığı 102 Çalışan Dığer Karşılıklar KAr veya Zarrda Yerıoen KAr veya Zarar GeçmıŞ Zararı 166 Yar ( ) 13.77h3261 ( ) ) : , a : ( ( ) : , : ). ( (

7 NAZIM HE5AP KALEMLERI 1. RİSKİ.. İİ. RİSKİ. ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ ALINAN. ÜSTLENİLMEYEN FAKTORING İŞLEMLERİ (11111) TEMINATLAR V. TAAJIHÜTLER 29, (1111. Cay abı!r Taatırjı:er 3İ Kalaıra Taa,rü,er: Cay amaz Taarhutlr (0113) IV. JERILENTEMINATLAR (111.12)... Dipnot T? YP Toplam TP t? Toplam 30 Haziran Aralık 2014 Oağımsız sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denelımden geçmiş (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ÖZET ARA DÖNEM BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TABLOSU 30 HAZİRAN 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA (3) Ilişikteki açiklama ve dipnotlar bu finansal lablolarin tamamjayici parçalaridir. Amaçlı lştem,er.... İşlemler Faarıyet Kiralama Taahhutlerı Diğer Cayıtabilır Taahhütler Vi. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Riokten 1 Korunma Amaçlı Türe, Fınansal Araçlar.. 1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Na.ın ş İş enıter. R:sknden Ktmaa Anaç:ı Yu1ış:ndakı Net Yatırım Rsınden Kmjrrra Vadel AlımSat r İşlerle, Futurat Alım Satım İşlemleri... Vİİ..... NAZIM EMANET KIYMETLER TOPLAMI , ,963 G2SDiğer Swap Arı,, Satım İşlemlerı Alım Salım Opsiyon İşlemleri Fınanaal Kıraıama Taahhutlorı Ai m Sa::mknaç ı İşe r:e

8 ORFİN FiNANSMAN A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET GELİR TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) BağımsIz sinırlı Bağ msız s;r,;r!ı denetimden geçmiş densimden ;flş_ 9 Ocak GELİR 2015 VE GİDER KALEMLERİ Hazlıan ESAS 2014 FAALİYET GELİRLERİ FAKTDRING GELİRLERİ Fak(cnng Al acak(anndan A(ınon Faizler 11 1 Ishcnlaİz 1 1.2Dığnr. 1 2 Faklorİng Alacak>anında, Alınan Ücret ve Komisyonlar. İsocolcİy FİNANsMAN KREDİLERDEP. GELİRLER Fmarsman ai,nan amino Fmmnsrn.n 002 tam cna KİRAÜMA GELİRLERİ 967 İ 22 1 İ F.ssssay K.rMalr,o Geninin 1 2 Faaİıyer Kjlaİaması Gelııleii işlemi nıindcn Alınan Ucenİ ve Komınyonlar İİ. FİNANSMAN GİDERLERİ İ < Kcİİanıİa 042) n Krediİero Verİİen Faizler İ İ 2.2 ( Fakİoİlng işlem leimden Barçİara Verilen Faizler 640İ 2 3 Fivan,aİ Kmraİama Giderİnn 2 4 İhraç Eciİcn Menkuİ Kıymeİlere Verlİen Faizİer 2 5 Diğer İİ İ Faiz Gldeİlch İS < 2 OVr4e, Uce an K2eEnŞOeia Oİ. BRÜT > İl *2 fla İİ> IV. İ ESAS FAALİYET GİDERLERİ 272 İİ 2 1 Persoşeİ > İ Gmaeren j K cene Tv. 2İ ( ; nal Kaış İ (1 Ger (07.3 İRİ (54 Dninler Dİli 2 4 Gencİ Işİnİme Gıdednrl Diğer > İ İ ) V. BRÜT İ FAALİYET İ4 497 KIZ 024) İİIİ+IVİ Vİ. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ İ ) Barkoİardan Aİınan Faizler 2.200, Ters 030 Repo lolemicrlnden Alınan Faizler 0 3 Mnnkaİ Değemlerdnn AİİOSn Fnhaİer Alım saimmamaçii Finansaİ Vamlikİarda, Se ve3n Değer Durak San nammmdan P1 İ21 D4e l3kiralama 5.2 sredlernden 23Asaşİrr.nGe pre 25 kreclrrisuen ebnr. ecel naoımuya HazırF,arsaİVazmkaar 834 L flr İİ Fa t KaLZn. Yrnr.İaa Vadeyn Kadar Ede T4üüan Ya. r rndaıaan O4TemnnaGeİyrnl 0 5 Sennaye Ryusan, 91emlel Karı Tıyev Fışansıy İç mnieıten 0S2Dğrr 00 Hariras İli.. Ocak İl İlİ 5t2( Clarak randınıian Değer Kambiyo İ5ICSİCİI Kür 5,949, Diğer , Vİİ. TAKİPTEKİ ALADAKLARA İLİŞKİN 217 OZEL KARŞİLIKLAR 1 Vİİİ. İ1.43R.564İ (357 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ 504) İ0.192,OİOİ 0.1 Mnnkcİ Değeder Değer 4İ2İ Düşüş Gider) Değer Yanaiİıİon Sıni 0 (.2 Saİı(maya Hazİr Variiklaraan Gerçeğe Uygun Farkı KarlZarara FV Düşme Gideri Fİnannİ 5)3 Vaüeyn 1(9CM Elde TLıa:ocak Yar.1İ noştal 0 2 Dı.rae V.1.kJlz Değer Düşüş Galer.e., > 0 2,1 Maddİ İ323 Vn.lk Değer PS.S2Oİ ;. Satış Amaçİm EİUn Talaİan ve Duaamlan Faaü (ellere İlişkin Duran Vaflıkİar Değer Düşüş Gizedesi O 2 3 Şenefışe Değer D801 Gicee Derse lşiılak 17S.90İ )1 Dflabiık ve İş Dnakııkİan Değer Düşüş 5 3 Türnv Fınonnaİ lşiemierrlen Zarar 0 İ > 4 Kambiyo İşlemlerİ İ 04 Zararİ 522İ İ İ > 0.22 DIzai 534 Jğer MamA Okrsran OsDığnr Gderen yanında Değer Düşüş Gnedec Damlel 0, NET FAALİYET KIZ İV4... IVİIIO 0. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZİ.ALİK TUTARİ Ol. NET PARASAL POZİSYDN KARİIZARARI Oİİ. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ DNCESİ KIZ İİOÖX+Zİ> ZİİLSÜROÜRULENÇAAUYEWERVERGİ 340 Ç.ARŞILİĞ0İc) Dar Ven <anşzığ ) de) ll.o50.730i İl ) Ercde İ İ Edeİenmış Ve,oİ Geiir İ 020 EİOİO İl 0M. SÜRDÜRÜLEN ( > FAALİYETLER DONEM >1257 (87) NETKIZİşOIOK0İ EV. DURDURUW4 FAALİYETLEROEN ) GELİRLER 132 EieNmı.ş Ve, Güer 133 Salış Amudı EIOETLİ,a)an Daran Vanm Oe,,den tl 2 Eağİı Dflakİık İşllrak ve İş ozakrıklan Satış Kollar 15 3 Diğer Duİdumİan Faaİlyel Geİlled OVI. DURDURULAN FAALİYEaERDEN GİDERLER İİ 10.1 Satış Am.çİİ Eİde TL4cİnn Durur Vadık Gidednd 15 2 BağI Olakİik. İştirak ye Iş Gflaktıkİanı Snlış Zararİarİ 10 3 Diğer Burcundan Paaİişeİ Gıdederl EVİİ. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ GNDESİ KIZ İEVZVIİ EVİİI, DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KAAŞILİİ (±İ ISI SaeİenmişVm ( Eaeİenmiş Veoç, Dek Elkoı ( İ OlA. DURDURLaAN FAALfrETİ.ER 00556M NET 1(2 oviaoviiii OVİİİ. NET DGNEM KARL ZARARİ İEN+OJOİ 2İ 671.1*3 HİSSE SAŞİNA KAZANÇ 172 O5İİ Sürdürülen Fa.vyeoİerden Hisse Oaşma Kazanç Durdarnİay Faarıynilerden Hisse Başına Kazanç SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ Dal Ven KaşİıŞ DderEİkş Sürdürüİnn Faaİiyetlerdnn Hisse Kazanç Duraanutan_Faaİıyetİnrarn_Hisşn_Başına_Kazanç laşına ) 43İ 8 6 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayicı parçalarıdır. <4)

9 özkaynakiarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemleri (301D6120I5) ( l4) Carl Dönem Onceki ddnem denetimden deneiimden geçmiş geçmiş sınırlı Bağımsız Bağımsız (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO 30 HAZİRAN 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTiBARIYLA (5) liişikteki açiklama ve dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici parçalaridir. V. Nakit akış riskinden korunma amaçlı 11kev finansal vartıkiara ilişkin kar/zarar. Xll. Döneme ilişkin muhasebeleştirilen toplam kar/zarar (X±Xl) ( ) 5.1 Gerçeğe uygun değer farkı kğrı/zararı (gerçeğe uygun değer değişikrikierinin etkin kısmı) IV. Yabancı para işlemler için kur çevrim farkları lil. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerieme değer artışları Il. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları 12 Sat/maya hazır fınansai vadıkarın gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar.zamra transfer). Xl. Dönem karı/zararı ( > X. Doğrudan özkaynak altında muhasebeleştirilen net gelirlgider (i+li+...+lx) VilI. TMS uyarınca özkaynaklarda muhasebeleşürlien diğer gelir gider unsurlan IL Değerleme farklarına alt ertetenmiş vergi Vii. Muhasebe politikasında yapılan değişiklikler ile hatalann düzeltilmesinin etkisi 6.1 Gerçeğe uygun değer farkı karı/zararı (gerçeğe uygun değer değişiktkierir.in etkın kısmı> yi. Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı tutev finansal varlıkiara ilişkin kğr/zarar 11 Ssiıimaya hazır fınansai variık!arın gerçeğe uygun değenndeki nel değişme. 1 Menkul değer düşük artış fonuna satılmaya hazır finansal variıklardan eklenen 6 2 Yeniden sınıflandırjian ve gehr tabtosunda gösteriien kısım 6 2 Yeniden sınıf.andırıian ve gebr taniosunda gösıeriien kısım

10 54111), !! 11!! 4k! VlI ) ) !! <41) 2.).4[) 841! 01)2),) ) c%şü<7 47 T47a! 44)84!!! < ) 47844_. 4 3)4) S4! )! 8414) t) 8417)878! Dqa._.. 1 O)1k) !l!4 l.4y.,l 15)!) Il) <MI Il ; 8141) 41 t fl2siuy.444y4p ü, ü 0448ş)kDtkll F)b9 8. Naü8!G8!44M44l5)ll!4II An!)! Ihll 51112)41)404872)43)44124 T13.418I. 2.)!! 7247) ! 17.4) )2.2) it S_42fl! 11)7424) 414<. 4. t 24l 04şşI*kI )!! kiq ühi.. il! 7114*210424)!) Y)41,)n1 4811)1)41. T)ü)I )1! !) !. 30 HAZİRAN 2015 ve 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Eh 8748.]4444fl ,8,[Iö8ü O44<.ş 5,8!!,), s4 2._Il YI!,) 8)414 o.,i24 048,, 8.! 74128! G2ç8! 7444!! )! h.ç bi !, )ttl 1USlU!llV)041lD.2lt44 2) ğt.!!!44..?it,!24!ei4) I.8nlt P41A my,!!41u,.i).)i, 23 5I!t ) )l)üü,!g.,). 42)84)]!!! 81774)1)3)474 Iç 8447)3413,ü!G.l;.443ş , H!485,,,87.74]Mb*ü71Il, 47) 034)24,8,4, ) )41 t ş412)1)!)341]4 *224! < ) 22 21ğ84, t! YIdül4*n.4174l DI! r:..oı.o.) !4 E*j )1)1 t1 Kül.!!! )4,2! 14411)b) 8424* $l)l ) ) 81. 1)26.ş)48k03ü IL!)) 4)11.247) !) Il k or nj,14245,l,.,n. 04,,,81ş 5,8! ,41!!!.)) FIIh!...4 IL 0,.II 82)448117) 148.4!.. *8 AnD144 2.)fl.413 0! ,,, 24!!! )1l !..._.1111)1) ! )! ) Ihşikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (6)

11 A. ESAS FAALiYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kğrı (4.Bölüm) 30 Haziran Haziran 2014 Dlpnotlar Cari Dönem Önceki dönem geçmiş geçmiş denetimden denetimden Bağımsız sınırlı Bağımsız sınırlı (Tutarlar, aksi bellrtilmedikçe, Türk Lirası ( TL > olarak ifade edilmiştir.> 30 HAZİRAN 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU <7) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlaylci parçalarıdir. Üzerindeki Etkisi ( ) Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkurer. 8. YATIRIM FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKiT AKIŞLARI Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (31.204,796) 1.23 Faktorıng Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 1.24 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Kiralama Giderleri (533,295) ( ) 11.5 Alınan ücret ve Kcm.syonlar Il Ajınan Gelirleri Faizlerikiralama 85, Faizier/Kiralama Giderlen Ödenen ( ) ( ) Alınan Temeltüler Elde Edilen Dığer Kazanlar Olarak Takipteki Zarar Muhasebeleştirılen Alacaklardan Tahsilatlar ve Hizmet Tedarık Yapılan Nakit Personele Edenlere Ödemeler ( ) ( ) Vergiler Ödenen ( ) ( ) Diğer ( ) ( ) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim ( ) Fakloring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış Kredılerindeki Net (Artış) Finansman Azaış ( ?) ( ) Kiralama Işlemlerinden Net (Artış) Azalış Diğer Aktıflerde Net (Artış) Alacaklarda Azalış ( ) Kiralama İşlemlerinden Bcrçiarda Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçiarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) ( ) 2.1 iktisap Edılen Bağlı Ortaklık ve İşt:rakler ve Iş Orlaklıkiari 2 2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler iş Ortaklıkları 2.3 Satın Alınan Menkuller ve ve (64.502) Gayrimenkuller (12.970) 2.5 Elde Edilen Hazır Varlıklar. 2,6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar. Satılmaya Finansat 2.7 Alınan Kadar Elde Yatırımlar 2.8 Satın Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.9 Satılan Diğer Vadeye Tutulacak Il. Yatırım Faaliyetlertnden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (64.502) (12.970) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 3.1 Krediler ir.raç Edilen Menkul Nakıt 3 2 Krediler ve ihraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Çıkışı 3 3 irtraç Edilen ve Araçları Değerterden Kaynaklanan 3 4 Sermaye 3 5 Temettü Ödemeleri Kiralamaya İlişkin 3.6 Finansal Diğer Ödemeler 111. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Azaiışl(Artış) ,563 ( ) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Vii. Dönem Sonundakl Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

12 ve faaliyete başlama ile ilgili tarihçesine aşağıda kısaca yer verilmiştir. (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası < TL > olarak ifade edilmiştir.> Banque SA arasında yapılan ortaklık ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 23 Kasım Orfin Finansman A.Ş., Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK ve Renault SAS firmasının iştiraki olan RCI 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu Muhasebe politikaları Üçüncü bölüm FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR 2011 tarihli onay kararına istinaden 13 Aralık 2011 tarihinde Istanbul da kurulmuştur. Şirketin kuruluş (8) () 31 Temmuz 2015 tarihi itibariyle şirkelleki görevinden ayrılmıştır. Sevda KOÇAK Geneı Müdür Yardımcısı (Operasyon) Laurent Jerome FILLİON Geneı Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarıama) 27.05,2012 osvaıdo M.F.c.o. Pontesr) Geneı Müdür Yardımcısı (Finans) Özgür ÖZTÜRK Genel Müdür Üst Düzey Yöneticiıer Görevi Göreve atandığı tarih Güney ARIK Yönetim Kuruıu Üyesi Özgür ÖZTURK Yönetim Kuruıu Uyesi Micheı LucAS Yönetim Kuruıu uyesi Doğa SOYSAL Yönetim Kuruıu üyesi Gianluca DE FICCHY Yönetim Kurulu Üyesi ceıaleltin ÇAĞLAR Yönetim Kuruıu Başkan Yardmcısı phiıippe Jean claude BUROS Yönetim Kuruıu Başkanı Yönetim Kuruıu Uyeıeri Görevi Göreve atandığı tarih Şirketin organizasyon yapısı aşağıdaki şekildedir: Balkan Caddesi No:47 Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ORFIN Finansman A.Ş. Şirketin bu finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir. 30 Haziran 2015 itibarıyla Şirketin bünyesinde çalışan personel sayısı 52 kişidir.(31 Aralık >. öncelikli olarak müşterilerinin taşıt alımlarının finansmanını yapmaktadır. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Orfin Finansman AŞ.; ana faaliyet konusu olarak, 13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı faaliyet izni alınması. Kurumu onayının alınması. sözleşmesinin imzalanması. 16 Eylül Aralık 2011 OYAK 7 Kasım 2010 Yeni bir finansman şirketinin kuruluşu için Rekabet Kurumu görüşü alınması. 23 Kasım 2011 Orfin Şirket 19 Haziran 2012 Istanbul Bankacılık kuruluşu. Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 4781 no.lu Kurul Kararı ile 20 Temmuz 2012 Faaliyet Belgesi alınması. Finansman A.Ş. nin kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ve ROl Banque, yeni bir finansman şirketinin kuruluşu için ortaklık ORFİN FiNANSMAN A.Ş.

13 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU %49,8 gibidir: RCI BANQUE SA %49.8 Ortaklar Hisse Tutarı (TL) 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) FİNANSAL TABLOLARA İLiŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR (DEVAMI) 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, Şirket ödenmiş sermayesi ve şirket hisselerinin dağılımı aşağıdaki (9) esasına göre hazırlanmıştır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile ölçülen türev finansal enstrümanlar dışında, maliyet 2014 tarihinde geçerli olan muhasebe politikaları ile tutarlı olarak hazırlamıştır. Şirket, 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet tinansal tablolarını 31 Aralık Şirket in 31 Aralık 2014 tarihli finansal tabloları ile birlikte dikkate alınmalıdır. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal tablolarda gerekli olan tüm dipnotları içermemektedir ve Standardı (TMS) 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardı uyarınca hazırlanmıştır. 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar. Türkiye Muhasebe Hakkında Yönetmelik, 24 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Hakkında Tebliğ çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlamıştır. Şirket, bu finansal tablolarını Türk Lirası ( TL ) olarak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kiralama. Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve lzahnamesi ( BDDK ) tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Uygulanan finansal raporlama standartları 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar tarihinde onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Öztürk ve Genel Müdür Yardımcısı Sevda Koçak tarafından imzalanmıştır. Genel Kurulun ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları tashih etme hakkı saklıdır. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sone eren döneme ait finansal tablolar, 9 Eylül 2015 Ödenmiş Sermaye Toplamı %100 OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş % 0,1 OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş %0,1 DİAC LOCATİON S.A % 0,1 DIAC SA %0,1

14 Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere1 Şirketin fınansal tabloları bilançosunu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile, 1 Ocak30 Haziran 2015 ara hesap önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR (DEVAMI) 2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler (10) getirilmiştir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık Araçlar (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde Bir işletme birleşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal TFRS 3 Işletme Birleşmeleri ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Hakediş koşulları olan performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlarına açıklık getirilmiştir. Değişiklik TFRS 2 Hisse Bazı, Ödemeler: Yıllık iyileştirmeler Dönemi Temmuz 2014 den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. KGK, Eylül 2014 de Dönemine Ilişkin Yıllık Iyileştirmeler ve Dönemine İlişkin Yıllık Iyileştirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1 TMSFFFRS lerde Yıllık iyileştirmeler değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi olmamıştır. sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin TMS 19 a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları TMS 19 Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) i) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar ilgili paragraflarda açıklanmıştır. uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait fınansal tabloların hazırlanmasında Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. ilişkin tablosunu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak30 Haziran 2014 ara hesap dönemi ile dönemine ait gelir tablosu nakit akım tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine

15 (örneğin satış ve brüt karları) belidilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır. ii) Faaliyet varlıklarının (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme yapılırken kullanılan ekonomik karaktedstiklednin toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. uygulanmasına ilişkin yönetimin yaptığı değerlendirme! birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS Be göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin TFRS 8 Faaliyet Bölümleri 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR (DEVAMI) (11) yapacaktır. yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, Ara dönem finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar dönük olarak uygulanacaktır. sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40 un karşılıklı ihşkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. TFRS 13 deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, fınansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü uygulanacaktır. muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3 ün kapsamında TFRS 3 Işletme Birleşmeleri Yıllık İyileştirmeler Dönemi uygulanacaktır. yönetim hizmeti için katlandığı masrafları açıklaması gerekmektedir. Değişiklik geriye dönük olarak bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek uygulanacaktır. TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a) daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar ORFiN FİNANSMAN A.Ş.

16 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9 a yapılan değişiklikler esas olarak TFRS 9 Finansal Araçlar TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası flnansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve Sınıflandırma ve Açıklama sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri işin geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir. Aralık 2012 de ve Şubat 2015 de yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) FiNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR (DEVAMI) (12) önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı maliyet modelifl ya da yeniden değerleme modeli ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için bitkilerdeki ürün ise TMS 41 deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı TMS 16 da, taşıyıcı bitkilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler> üzerinde etkisi olmayacaktır. verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman (TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler) TMS 16 ve TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket in finansal durumu Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 Işletme Birleşmeleri nde belirtildiği TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu TFRS de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen TFRS 11 Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir. gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın fınansal durumu ve performansı ölçülen olarak sınıfiandırılan fınansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür fınansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak

17 Nisan 2015 de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin Buna göre işletmelerin bu yatırımları: (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL > olarak ifade edilmiştir.) özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27de değişiklik yapmıştır. bireysel fınansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR (DEVAMI) TMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27 de Değişiklik) (13) kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Şirket in finansal tablo dipnotları Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan Şubat 2015 de, TMS l de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS l de Değişiklik> finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirketin yapmıştır: Değişiklikleri Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için Şubat 20i5 de, TFRS 10 Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 de değişiklikler (TFRS 10 ve TMS 28 de Değişiklik) TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması Erken uygulamaya izin verilmektedir. tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3 te ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. işletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28 de Şubat 2015 de, TFRS 10 ve TMS 28 deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir. Katkıları Değişiklikler TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı işletmenin iştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya işletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. veya maliyet değeriyle TFRS 9 uyarınca TMS 28 de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir. 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük

18 beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda KGK, Şubat de TFRS Yıllık lyileştirmeler, Dönemini yayınlamıştır. Doküman, TFRS Yıllık İyileştirmeler, Dönemi 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı> (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR (DEVAMI) (14) derhal uygulanacaktır. Karar Gerekçeleri nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Yıllık İyileştirmeler Dönemi Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRSnin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal sonra yapacaktır. tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRSde yürürlüğe girdikten Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir Bu değişiklikleri Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, getirilmiştir yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir açıklık getirilmiştir borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler elden çıkarma TFRS TMS TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin, 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet sözleşmelerinin değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine özet fınansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir

19 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.> yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili UMSK Mayıs 2014 de UFRS 15 MüşterilerLe Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Yıllık İyileştirmeler Dönemi 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR (DEVAMI) 30 HAZİRAN 2015 TARiHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT (15) varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri değiştirilmeden kendi kredi riski ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi sonucunu doğuran kendi kredi riski denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçları nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal UMSK, Temmuz 2014 te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve ölçme standardının yerine UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) UFRS 15m uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017 di, ancak Temmuz 2015 de UMSK geçerlilik tarihini 1 (örneğin maddi duran varlık çıkışları> satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak şekilde ertelemiştir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 1 5 e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata

20 30 Haziran Aralık Nakit değerler ve Merkez Bankası Bilançonun Finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar Dördüncü bölüm aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖZET DİPNOTLAR <DEVAMI> (16) Toplam bankalar Vadeli mevduat faiz tahakkukları Vadeli mevduat Vadesiz Vadesiz mevduat Vadeli mevduat mevduat Yurtdışı bankalar Yurtiçi bankalar Haziran Aralık Bankalar TLdir (31 Aralık 2014 Yoktur). 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Şirketin alım satım amaçlı finansal varlıklarının değeri Gerçeğe uygun değer farkı kar!zarara yansıtılan fınansal varlıklar (net) 72 nolu basın duyurusuna istinaden, 2014 yılının Kasım ayı itibarıyla ortalama ve TP olarak tutulan itibarıyla ABD doları cinsinden tutulan bakiyeler üzerinden üçer aylık dönemler itibarıyla faiz ödemesi itibarıyla, Türk parası zorunlu karşılık oranları Türk Lirası cinsinden yükümlülüklerde vade yapısına Finansman Şirketlerinin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerini oluşturmaktadır. 30 Haziran 2015 tarihi vade yapısına göre %6 ile %20 aralığında belirlenmiştir. Ayrıca TCMB nin 21 Ekim 2014 tarihli 2014 göre %5 ile %11,5 aralığında, yabancı para zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerde ihraç Edilen Menkul Kıymetler ve Özkaynak hesabında dikkate alınmayan Sermaye Benzeri Borçlar, bakiyeler üzerinden üçer aylık dönemler itibarıyla faiz ödemesi yapılmaktadır yılının Mayıs ayı yapılmaktadır. Tebliğ ile Finansman Şirketleri Zorunlu Karşılık kapsamına alınmıştır. Yurtdışından Kullanılan Krediler, 4 Ekim 2013 tarih, 2781 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Toplam Nakit Değerler Serbest Hesap ABD Doları Avro TL Zorunlu Karsılık Hesabı Gelir Reeskontları Nakit ve nakit benzerleri TC Merkez Bankası (TCMB) ORFiN FİNANSMAN A.Ş.

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Ak Finansal Kiralama

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim

Detaylı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak - ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu... 1 Ara dönem özet finansal durum tablosu...

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Finans Faktoring A.Ş. Yönetim

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilerine ilişkin sınırlı denetim raporu

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara dönem özet finansal bilgilerine ilişkin sınırlı denetim raporu Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2015 ara dönem özet finansal bilgilerine ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu 1 Ara

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Konsolide

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak - ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu... 1 Ara dönem özet finansal durum tablosu...

Detaylı

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide finansal tablolar hakkında

Detaylı

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ocak 30 Haziran 2014 ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem özet finansal durum

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu 1-2 Ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT

Detaylı

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem özet finansal durum

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 2 Özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler: Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1 2 Finansal durum tablosu (bilanço) 3 4

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2015 ara hesap dönemine ait Özet Finansal Tablolar ve Dipnotlar Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal durum tablosu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet konsolide finansal durum tablosu..... 3 Özet konsolide

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu (bilanço)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Özet konsolide finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem konsolide finansal durum tablosu 1-2 Ara dönem konsolide kar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 3 NAKİT

Detaylı

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız

Detaylı

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2015 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem konsolide finansal durum tablosu... 2-3 Ara dönem konsolide kar

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 KONSOLİDE

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu (Bilanço)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 2015 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide finansal tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait Özet konsolide finansal tablolar ve notlar

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait Özet konsolide finansal tablolar ve notlar Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Özet konsolide finansal tablolar ve notlar İçindekiler Sayfa Konsolide finansal durum tablosu (Bilanço)... 1-2 Konsolide kar veya zarar tablosu...

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu... 2 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3-4 Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu

Detaylı

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim raporu 1 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3-4

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 2 Özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa Ara dönem özet konsolide

Detaylı

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

01.01.2015 30.06.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

01.01.2015 30.06.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 01.01.2015 30.06.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu TÜMOSAN MOTOR ve TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu... 1-2

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal bilgilere ilişkin bağımsız

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Kapital Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolara ilişkin rapor 1-2 Finansal durum

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet finansal tablolar

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet finansal tablolar Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait Özet finansal tablolar Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekier Sayfa Ara dönem özet finansal tablolar hakkında

Detaylı

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Birinci bölüm Bağımsız denetim raporu Tam Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Tam Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı