26 NİSAN 2012 / İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26 NİSAN 2012 / İSTANBUL"

Transkript

1

2 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim

3 GENEL BİR BAKIŞ 2002 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu(TMSK)faaliyete geçti tarih ve 660 sayılı KHK ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu. Bu tarihe kadar mevcut olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu`nun (TMSK) feshedilerek mal varlığı, görev ve yetkileri kapsamı artarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu`na geçmiştir. Türkiye, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum sağlamak ve dünya uygulamalarına yakın olabilmek için UFRS`yi benimseme kararı almıştır. TMS/TFRS, UFRS nin Türkçe çevirisidir. Finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasına ilişkin politika ve prensipler bütünüdür

4 TMS (UFRS) ile Elde Edilebilecek Kazanımlar Yeni TTK`ya hazırlık Grup içinde standart tek düzen hesap planı Doğru, anlaşılabilir,etkin, kaliteli finansal raporlama sistemi Gelişen İşletmeler Piyasası gibi girişimler için hazır olmak Global operasyonlarla olan uyumun hızlanması Bütçenin uluslararası standartlara göre hazırlanması imkanı

5 UFRS lerin Yeni TTK ya Etkisi Yeni TTK Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve muhasebe ilkelerinden etkilenerek hazırlanmıştır. Yeni TTK, halka açık ve halka açık olmayan tüm işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama konularında, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları na (TFRS) uyma zorunluluğunu getirmektedir. UFRS, İngiltere merkezli ve 1973 yılında kurulmuş olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanmaktadır. Standart tabiri muhasebe ve raporlama kuralları için kullanılmaktadır yılı itibariyle UMS başlıklı 29, UFRS başlıklı 8 standart yürürlüktedir yılında UFRS başlıklı 5 yeni standardın yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

6 TMS / TFRS `yi Uygulamakla Yükümlü Olanlar Aşağıdaki Şirketler TMS / TFRS `yi uygulamakla yükümlüdürler (TTK Geçici Madde 1): Sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren iştirakler, Halka açık şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler, Bankalar ile bağlı ortaklıkları, Sigorta ve reasürans şirketleri, Bireysel emeklilik şirketleri, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmeler olan KOBİ`ler, özel TFRS hükümlerini uygulamakla yükümlüdürler. TMS/TFRS uygulamayı tercih eden KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar KOBİ/ TFRS uygulamasına dönmek isteyen işletmeler itibariyle finansal tablolar eski kanuna göre tarihli açılış finansal tabloları ise TMS (UFRS) ye göre hazırlanmış olması gerekmektedir.

7 Yeni TTK da Bağımsız Denetim e Genel Bakış Yeni TTK, tüm işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama konularında yayımlanan UFRS`lere uyumlu TFRS`lere uyma zorunluluğunu getirmektedir. Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecektir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içinde yer almaktadır.

8 Bağımsız Denetime Hangi İşletmeler Tabi Olacak? 1.Anonim şirketler 2.Limited şirketler Bağımsız Denetime Tabi Olacak Finansal Tablolar; 1.Finansal durum tablosu ( bilanço ) 2.Kapsamlı gelir tablosu 3.Nakit akış tablosu 4.Özkaynak değişim tablosu 5.Dipnotlar

9 YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DENETİM 1) Kollektif ve Komandit Şirketlerde Denetim 2) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit ve Limited Şirketlerde Denetim 3) Anonim Şirketlerde Denetim 4) Denetçilerin Denetimi 5) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Yeni TTK nın getirdiği düzenlemeye göre; bağımsız denetime tabi olacak şirketler anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir. Denetim ve Denetçiler: Denetim; Uzman, mesleki yönden yeterli, teknik donanımlı, hukuki anlamda özenli, sorumluluğunun bilincinde olan bir bağımsız denetçi tarafından yapılacaktır. Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Meslek etiğine bağlı olarak, mesleğin gereği olan şüphecilikle yapılacaktır ve şeffaf olacaktır.

10 Türkiye Muhasebe Standartları 6102 sayılı yeni TTK nında muhasebe standartları; Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve yorumları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından (KOBİ TFRS) den oluşur. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Yorumlarını uygulamakla yükümlü olanlar: Büyük sermaye şirketleri, Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, büyük sermaye şirketi sayılanlar, Emeklilik şirketleri, Sermaye şirketleri, Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler. Halen yürürlükte bulunan Küçük ve Orta Boy İşletmeler Yönetmeliğine göre KOBİ ler; Mikro İşletme, Küçük işletme, Orta büyüklükteki işletme. olarak tanımlanmıştır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle yeniden düzenlenecektir. (TTK Mad.1523)

11 Denetçiler Bağımsız Denetçi İşlem Denetçisi Özel Denetçi

12 Anonim Şirketlerde Denetim 6102 sayılı TTK nun denetime getirdiği en büyük yenilik, denetim kurulunun kaldırılarak, bağımsız denetimin getirilmesidir. Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. 1. İşlem denetimi: o Şirketin kuruluşu (m. 351) o Sermaye artırımı ( m. 458) o Sermaye azaltılması (m. 473) o Birleşme (m. 148) o Bölünme (m. 170 atfı dolayısıyla m. 148) o Tür değiştirme (m. 187) 2. Özel denetim (m ; m. 406) 3. Finansal tabloların denetimi

13 Denetimin Konusu ve Kapsamı Uygunluk Denetimi Finansal Tabloların Denetimi Envanter Yıllık Faaliyet Raporunun Denetimi Muhasebe İç Denetim

14 DENETÇİ OLABİLECEKLER Denetçi, Ortakları, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını taşıyan Bir Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denetçi olması mümkündür. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

15 DENETÇİ OLAMAYACAKLAR Aşağıdaki hallerden birinin varlığında, ilgili şirkette denetçi olamaz. Denetlenecek şirkette pay sahibiyse, Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa, Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa, Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa,

16 DENETİM RAPORU Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler. Denetim raporunun esas bölümünde; Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı, Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri verip vermediği, açıkça ifade edilir. Ayrıca, finansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin; öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı, ve Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve kârlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı belirtilir.

17 DENETİM GÖRÜŞ YAZILARI Olumlu görüş: Denetçi, olumlu görüş verdiği takdirde yazısında, Türkiye Muhasebe Standartları ve diğer gereklilikler bakımından herhangi bir aykırılığa rastlanmadığını; denetim sırasında elde edilen bilgilerine göre, şirketin veya topluluğun finansal tablolarının doğru olduğunu, malvarlığı ile finansal duruma ve karlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve tabloların bunu dürüst bir şekilde yansıttığını belirtir. Sınırlandırılmış olumlu görüş: Finansal tabloların şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı durumlarda verilir. Kaçınma Olumsuz görüş

18 KOBİLER VE BAĞIMSIZ DENETİM

19 KOBİ TFRS NEDİR? KOBİ TFRS, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 2009 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler icin yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standardı nın (IFRS for SME s) TMSK tarafından yayınlanmış resmi Türkçe çevirisidir. KOBİ ifadesi ile anlatılmak istenen raporlama yapacak işletmenin büyüklüğünden ziyade, finansal tablolarını geniş bir kullanıcı kitlesine hesap vermek zorunda olmayan işletmelerdir. KOBİ ler kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmeler olarak tanımlanmıştır. KOBİ TFRS 35 bölümden oluşan tek bir standart metindir.

20 Tablo 1: AB Kurumsal Kategoriler Kategori Kişi Sayısı Yıllık Satış Toplam Aktifler Mikro < Küçük < Orta Ölçekli < Tablo 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Göre Kobi Kriterleri Kategori Kişi Sayısı Yıllık Satış Toplam Aktifler Mikro < TL TL Küçük < TL TL Orta Ölçekli < TL TL

21 KOBİ TFRS NEDİR? KOBİ kavramını sayısal büyüklük kullanmadan aşağıdaki temel özellikler çerçevesinde tanımlamaktadır; Halka açık değildir. Finans kuruluşu değildir. Temel kamu hizmeti vermezler. Kendi ülkesinde ekonomik açıdan bireysel olarak önemli değillerdir. Kamuya hesap verme zorunluluğu yoktur, ancak dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablolar yayınlamaktadırlar. Asağıdaki durumlarda kamuya hesap verme yükümlülüğünün var olacağı kabul edilir; Kamuya açık bir piyasada işlem görme, Bankalar, Yatırım Bankaları, yatırım fonları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fonları, aracı kuruluşlar, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve benzeri finans kuruluşlar. Dış kullanıcılar aşağıdaki gibi sıralanabilir; İşletme yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, İşletmeye borç verenler veya potansiyel borç verecekler, Kredi derecelendirme kuruluşları.

22 KOBİ TFRS Kamuya açık piyasalara başvuru sürecinde olma Kamuya açık bir piyasada işlem görme Varlıkları, güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etme Kamuya hesap verme yükümlülüğü KAMUYA HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARSA KOBİ TFRS UYGULANAMAZ.

23 KOBİ TFRS nin BÖLÜMLERİ 1. BÖLÜM: KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER 2. BÖLÜM : KAVRAMLAR VE GENEL İLKELER 3. BÖLÜM: FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU 4. BÖLÜM: FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 5. BÖLÜM: KAPSAMLI GELİR TABLOSU VE GELİR TABLOSU 6. BÖLÜM: ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU VE GELİR VE DAĞITILMAMIŞ KARLAR TABLOSU 7. BÖLÜM: NAKİT AKIŞ TABLOSU 8. BÖLÜM: FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI 9. BÖLÜM: KONSOLİDE VE BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR 10. BÖLÜM: MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE HATALAR 11. BÖLÜM: TEMEL FİNANSAL ARAÇLAR 12. BÖLÜM: DİĞER FİNANSAL ARAÇLAR

24 KOBİ TFRS nin BÖLÜMLERİ 13. BÖLÜM: STOKLAR 14. BÖLÜM : İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 15. BÖLÜM: İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 16. BÖLÜM: YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 17. BÖLÜM: MADDİ DURAN VARLIKLAR 18. BÖLÜM: ŞEREFİYE DIŞINDAKİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19. BÖLÜM: İŞLETME BİRLEŞMELERİ VE ŞEREFİYE 20. BÖLÜM: KİRALAMALAR 21. BÖLÜM: KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR 22. BÖLÜM: BORÇLAR VE ÖZKAYNAK 23. BÖLÜM: HASILAT

25 KOBİ TFRS nin BÖLÜMLERİ 24. BÖLÜM: DEVLET TEŞVİKLERİ 25. BÖLÜM : BORÇLANMA MALİYETLERİ 26. BÖLÜM: HİSSE BAZLI ÖDEMELER 27. BÖLÜM: VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 28. BÖLÜM: ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 29. BÖLÜM: GELİR VERGİLERİ 30. BÖLÜM: YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİ 31. BÖLÜM: YÜKSEK ENFLASYON 32. BÖLÜM: RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 33. BÖLÜM: İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 34. BÖLÜM: ÖZELLİKLİ FAALİYETLER 35. BÖLÜM: KOBİ TFRS YE GEÇİŞ

26 KOBİ TFRS KOBİ Finansal Tablolarının Amacı: -Finansal Durum -Faaliyet Sonuçları -Nakit Akışları Finansal Tablolarda Yer Alan Bilginin Nitelikleri Anlaşılabilirlik İhtiyaca Uygunluk Önemlilik Güvenilirlik Özün Önceliği İhtiyatlılık Tam açıklama Karşılaştırılabilirlik Zamanında sunum Fayda ve Maliyet Dengesi

27 TAM BİR FİNANSAL TABLOLAR SETİ Finansal durum tablosu Tek bir kapsamlı gelir tablosu ya da Gelir tablosu + Kapsamlı gelir tablosu Öz kaynak değişim tablosu Nakit akış tablosu Dipnotlar

28 KOBİ TFRS / TAM SET TFRS KARŞILAŞTIRMASI KOBİ lerle ilgili olmayan standartlar kapsama alınmamıştır. Değerleme ve muhasebeleştirme esasları basitleştirilmiştir. Tam sette yer alan seçenekli uygulamalar büyük ölçüde kaldırılmıştır. KOBİ TFRS, uygulama kolaylığı açısından KOBİ lere avantajlar sağlamaktadır. KOBİ lerin özelliklerinden dolayı uygulamada zorluklarla karşılaşmaları muhtemel bazı standartlar, KOBİ TFRS de yer almamaktadır. Tam sette çoğu standartta birden fazla muhasebeleştirme yöntemine olanak sunulurken, bu yöntemlerin KOBİ TFRS de uygulanması daha kolay, tek bir yöntem belirlenmiştir. KOBİ standartlarında bulunan her bir bölüm, tam sette ki bir veya birkaç standarda karşılık gelmektedir. Açıklayıcı bilgiler içeren daha basit ve sade dipnotlar.

29 DEĞERLENDİRME

30 Yeni TTK ciddi yükümlülükler getirmektedir. Söz konusu yükümlülüklere hızlı uyum sağlamamız ve kanuni yükümlülükleri yerine getirmemiz önemlidir. Bu yükümlülükler ile ilgili olarak istikrarlı ve dinamik bir biçimde işleyen bir yapı kurma zorunluluğumuz artmaktadır. Yeni Dönem şirketlerin üçüncü kişilerle, kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etkileyecektir. Öncelikle denetim ile ilgili ilk akla gelenler. Bağımsız Denetçiyle İlişkiler İşlem Denetçisiyle İlişkiler Vergi Dairesi Başkanlığı ile İlişkiler Muhasebe sistemin uyumlu hale getirilmesi Raporlama sistemini etkileyecek riskli alanların azaltılması YENİLİKER Denetim Kurulu yerine Bağımsız Denetim, Şirketin Muhasebe Düzenine İlişkin Yükümlülükler, Bağımsız Denetime ve İşlem Denetimine Özgü Yükümlülükler, Sorumluluk Kurallarından Kaynaklanan Yükümlülükler,

31 YENİLİKLER ve UYUM SAĞLANMASI GEREKEN ALANLAR FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ve VERGİ USUL KANUNU ARASINDAKİ FARKLILIKLAR DEĞERLEME FARKLILIKLARI Stoklar Stok Değer Düşüklüğü Varlıklarda Değer Düşüklüğü Alacaklar MADDİ veya MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNDEKİ YENİLİKLERE UYUM

32 YENİLİKLER ve UYUM SAĞLANMASI GEREKEN ALANLAR TARİHİ MALİYET/DEFTER DEĞERİNDEN GERCEĞE UYGUN DEĞER ESASINA GEÇİŞ Maliyet Net Gerçekleşebilir Değer Gerçeğe Uygun Değer Dönüştürme Maliyeti Geri Kazanılabilir Tutar MUHASEBELEŞTİRME ve ÖLÇMEYE İLİŞKİN YENİ İLKELERE ve KAVRAMLARA UYUM Ertelenmiş Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Varlığı MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLERİN ÖN PLANA ÇIKMASI RAPORLAMA DÖNEMİ veya SONRASI DÜZELTME TARİHLİ FİNANSAL RAPORLAMA BAŞLANGICINA UYUM / KOBİ TFRS`ye GEÇİŞ

33 TEŞEKKÜR EDERİZ. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL T: F: E: W: Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar veya görüş için ERK YMM ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır.

34 İstanbul Marmara Eğitim Vakfı İstanbul Do ın ğan da, ağın kuc hem de de şeh çin rin i nun u n anu netim K t are ve De dikleri c i T iz tir ürk netim n e T i G i s i n l a Ye vet a al Yö aşamın s D m Kuru nda İş Y amı l ğ a B

35 Program PROGRAM AÇILIŞ KONUŞMASI İİBF Dekanı Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN Muhasebe ve Denetim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melek AKGÜN İç Denetim Kulübü Başkanı Bayram Kerim ÖZCAN 14:30-15:45 1.BÖLÜM 16:15-17:30 2.BÖLÜM Panelimizin 1. ve 2. bölümlerinde konuşma yapacak olan panelistlerimiz ile ilgili bilgiler yan kısımda mevcuttur. Program Panelistler * Fikret SEBİLCİOĞLU / Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Komisyon Başkanı - Yeni TTK da Kurumsal Yönetim hakkında değerlendirmelerini yapacaklar. * Prof. Dr. Yunus KİSHALI / Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğr. Üyesi - Yeni TTK da Muhasebe hakkında değerlendirmelerini yapacaklar. * Prof. Dr. Hanife Dilek YILMAZCAN / T.C.Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı - Yeni TTK ve vergi yasaları arasındaki boşluktan bahsedecekler. Aynı zamanda Moderatörlük yapacaklar. * Mehmet ERKAN / ERK DENETİM VE YMM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. - Yönetici Ortak, Yeminli Mali Müşavir,Emekli Baş Hesap Uzmanı - KOBİ lerde denetim hakkında değerlendirme yapacaklar. *Gökhan YÜKSEL / PWC Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı - Büyük Ölçekli Şirketlerde Denetim ve Kurumsal Yönetim açısından değerlendirmelerini yapacaklar. Denetim açısından değerlendirmelerini yapacaklar. * Kenan YILMAZ / TÜSİAD Şirketler Hukuku Çalışma Grubu Başkanı - Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri

36 İstanbul Marmara Eğitim Vakfı İstanbul Maltepe Üniversitesi Yer: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfisi Tarih: 26 Nisan 2012 / 14:30-17:30 İletişim: Bayram Kerim ÖZCAN İç Denetim Kulübü Başkanı

37 Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Denetim Bölümü İç Denetim Kulübümüzün düzenleyeceği "Yeni Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetim ve Denetim Bağlamında İş Yaşamına Getirdikleri" konulu panelimize davetlisiniz. Sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Saygılarımızla. Prof. Dr. Kemal KÖYMEN Rektör Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN Dekan

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU KONU KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 7 Nakit Akış Tablosu TMS/TFRS UMS/UFRS

Detaylı

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER B LD R LER 07-11 Kas m 2012 Ankara Aralık, 2013 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 28 Kızılay/ANKARA

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2012 Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer English Translation Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında

Detaylı

TMS / TFRS VE KOBİ MUHASEBE. Prof.Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Öğr.Gör. SMMM Adem YILDIRIM

TMS / TFRS VE KOBİ MUHASEBE. Prof.Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Öğr.Gör. SMMM Adem YILDIRIM GENEL OLARAK MUHASEBE STANDARTLARI (IAS/IFRS, TMS/TFRS) TMS / TFRS VE KOBİ MUHASEBE STANDARTLARINDA DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU KAPSAMLI GELİR TABLOSU Prof.Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Mert ERER Doç.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Yrd.Doç.Dr.Atilla PEREK 0 İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK TÜRKİYE

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar hakkında bağımsız

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi

GSD Holding Anonim Şirketi GSD Holding Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

Demir Sigorta A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Demir Sigorta A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Demir Sigorta A.Ş. 1 Ocak 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız sınırlı denetim raporu 1-2 Ara Dönem Bilanço 3-7 Ara Dönem Gelir tablosu

Detaylı

İhlas Madencilik Anonim Şirketi

İhlas Madencilik Anonim Şirketi İhlas Madencilik Anonim Şirketi 01.01.2014 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS MADENCİLİK A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul Kiler

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSALİDE OLMAYAN 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSALİDE OLMAYAN 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSALİDE OLMAYAN 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu na Bagfaş

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NUROL GAYRİMENKUL

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF 24.12.2011 1 YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

ULUSLARARASI MUHASEBE - FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS-UFRS) İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR-GENEL BAKIŞ Doç.Dr.Sami Karacan SMMM Atilla GÜNGÖR GİRİŞ İçinde yaşadığımız bilgi toplumu sürecinde küreselleşme,

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait konsolide

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu 1 Ara

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 10 Eylül- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 10 Eylül- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 10 Eylül- hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar

Detaylı