Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi"

Transkript

1 AMAÇ Işık Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi yurtlarını işletmek, yönetmek ve denetlemek, yurtlarda kalan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak, öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamı yaratarak eğitimlerini kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmaktır. KAPSAM Madde 2. Bu yönerge hükümleri, Üniversiteye bağlı yurtlarda barındırılacak öğrencilerle ilgili kriterlerin saptanması, yurtların yönetimi, işletilmesi, öğrenci disiplin işlemleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yurtların denetimine ait usul ve esasları kapsar. YÖNETİM ORGANLARI Madde 3. Yurtların yönetim organları "Yurtlar Yönetim Kurulu", "Yurtlar Müdürlüğü" "Yurt Müdürlükleri" ve "Yurt Gece Görevlileri" dir. YURTLAR YÖNETİM KURULU Madde 4. Yurtlar Yönetim Kurulu (YYK) Rektör tarafından görevlendirilen Genel Sekreter (Başkan), Yurtlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, iki öğretim üyesi, Yurtlar Müdürü ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi yöneticisinden oluşur. Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri toplantılara davetli olarak katılır. Yurtlar Yönetim Kurulu üyelerinin süreleri iki yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yurtlar Yönetim Kurulu her ay toplanır. Gereği halinde Başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilir. Yurtlar Yönetim Kurulu; a) Yurtların genel yönetimi, gelişme ve düzenlenmesi ile ilgili konularda kararlar alır. b) Yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeler ile yerleşim önceliklerini saptar ve Rektör onayına sunar. c) Gereği halinde Yurtlar Disiplin Kurulu olarak görev yapar.

2 YURTLAR MÜDÜRÜ Madde 5. Yurtlar Müdürü, Yurtlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına bağlı olup, Yurtlar Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yurtlar Müdürü: a) Yurtlar Yönetim Kurulu'nun gündemini hazırlar, sekreteryasını yürütür, kararlarını uygulamaya koyar. b) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından saptanan öncelikler çerçevesinde yurt başvurularını sıraya koyar ve Yurtlar Yönetim Kurulu'na sunar. Öğrenci listesi Yurtlar Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir. Bu listeyi esas alarak öğrencilerin kaydını yapar ve oluşturulan öğrenci dosyalarını, yurt müdürlüklerine havale eder. c) Yurtların disiplinini korumak için her türlü önlemi alır; öncelikle ikna yöntemleri uygulamaya özen gösterir, gerektiğinde Yurtlar Disiplin Kurulu'nu göreve davet eder. d) Yurtlar personelini yönetir ve denetler. e) Yurt personelinden ve/veya yurtlarda kalan öğrencilerden kendisine gelen sorunları gidermek için önlemler alır. f) Yurtlarda, Yurt Müdürleri ve diğer görevliler tarafından saptanan hasarların bedellerinin, öğrencilerden tahsil edilmesini ve oluşan hasarların onarılmasını sağlar. g) Yurt birimlerini denetler; yurtların demirbaş ve takibe tabi malzemesinin iyi kullanılması, korunması ve bakımı için gerekli önlemleri alır, kayıtlarının tutulmasını sağlar. h) Bu yönergede belirlenen ve Yurtlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından kendisine yurtlarla ilgili olarak verilen diğer görevleri yapar. YURT GECE GÖREVLİLERİ Madde 6. Yurt Gece Görevlileri; a) Yurtların disiplinini korumak için her türlü önlemi alır. b) Yurtları denetler.

3 c) Yurtlarda kalan öğrencilerden kendisine gelen sorunları gidermek için önlemler alır. d) Yurtlarda; hasarların bedellerinin saptanması ve oluşan hasarların onarılmasını sağlar. e) Yurt birimlerini denetler; yurtların demirbaş ve takibe tabi malzemesinin iyi kullanılması, korunması ve bakımı için gerekli önlemleri alır, kayıtlarının tutulmasını sağlar. f) Yurtlarda görev yapan teknik ve temizlik personelinin denetlenmesini sağlar. g) Bu yönergede belirlenen ve Yurtlar Müdürü tarafından kendisine yurtlarla ilgili olarak verilen diğer görevleri yapar. YURTLARIN AÇILMA VE KAPANMA SÜRELERİ Madde 7. a) Yurtlar akademik yılın başlamasından 3 gün önce açılır, yıl sonu sınavlarının bitimini izleyen 3 gün içinde kullanıma kapatılır. Yaz Okulu süresince yurtların açılış ve kapanış tarihleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. b) Akademik yıl içinde herhangi bir nedenle Üniversitenin 5 gün ve/veya daha fazla süre ile tatil edilmesi halinde, yurtlarda kalan öğrenciler, yurtları boşaltmak zorundadırlar (Eşyalarını kilitli dolaplarına veya depolara koyarak). Üniversite yönetimi, bu süreçte yurt odalarını eğitim-öğretim amaçlı olarak kullanabilir. Açıkta bırakılan eşyalardan yönetim sorumlu değildir. Madde 8. Mücbir sebepler veya doğal afetler söz konusu olduğunda Rektör, yurtları kapatmaya yetkilidir ve yurtlar Rektörlükçe verilen süre içinde öğrenciler tarafından boşaltılır. 15 günü aşan süre ile yurtların kapatılmasının gerekli olduğu hallerde, karar Rektörlük önerisi ve Mütevelli Hey'eti onayı ile kesinleşir. Yurtların kapalı olduğu süre içinde öğrenciler tarafından kullanılması halinde, bu eylemi uygulayan öğrenciler hakkında disiplin işlemi yapılır. Yurtların yeniden açılışı için gerekli düzenlemeler, YYK önerisi ve Rektör onayı ile gerçekleşir.

4 YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 9. Yurtlarda kalan bütün öğrenciler, bu yönetmelik, taahhütname' ve yurt yaşam koşulları' çerçevesinde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdürler. ÖĞRENCİLERİN YURTLARDA KALMA SÜRELERİ Madde 10. Öğrencilerin yurtlarda kalabilecekleri azami süre hazırlık süresi dahil 10 yarıyıldır. Doğrudan lisans öğrenimine başlayanlar için bu süre, 8 yarıyıldır. Ara sınıflarda yurda girenlerin yurtta kalma süreleri, geriye kalan eğitim-öğretim süreleri kadardır. Lisansüstü öğrencilerin yurtta kalma süreleri, eğitim öğretim süreleri kadardır. Yurtlarda boş yer varsa yukarıda belirtilen öğretim süreleri içinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerden, yurtta kalmaları gerekli görülenlerle, öğrenim süresince yurtta iyi hali tespit edilenlerin bir eğitim-öğretim yarıyılı daha yurtlarda kalmaları, Yurtlar Müdürlüğü'nün yetkisindedir. ÇAP nedeniyle öğrenimi uzayan öğrencilerin yurtta kalma süreleri, en fazla iki yarıyıl uzatılır. YURTLARA ÖĞRENCİ ALINMASINDAKİ ÖNCELİKLER Madde 11. Işık Üniversitesi yurtlarına girmek isteyen öğrencilerin Işık Üniversitesi öğrencisi olmaları ve Yurtlar Yönetim kurulunca saptanan ve duyurulan şekil, süre ve kurallara uygun olarak Yurtlar Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekir. Yurtlara kabul yapılırken, mevcut kapasite ve başvuru durumuna göre; Öğrencinin engelli olup, olmadığı, Disiplin cezası alıp, almadığı, Öğrencinin ikametgahının Kampüse uzaklığı (istenilen belgelerle saptanır) göz önüne alınır, benzer durumların mevcudiyeti halinde aşağıdaki sırayla öncelikler saptanır: (1) Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri (Bu öğrencilerin üniversite yaşamına çabuk uyum sağlayabilmeleri için yurtta kalmaları özendirilir).

5 (2) Çalışma bursu alan öğrenciler, (3) Okul takımlarında ve kulüp çalışmalarında etkin olarak yer alan öğrenciler, (4) Lisans öğrencileri, (5) Daha önce yurtta kalmış olan öğrenciler, ( Yurtlardan geçerli bir neden göstermeksizin ayrılmış olan öğrencilere öncelik tanınmaz.) YURTLARDA KALMA KOŞULLARI ve YURTLARDAN ÇIKARILMA DURUMLARI Madde 12. Işık Üniversitesi Yurtlarında; a) Herhangi bir suçtan hüküm giymiş ya da hakkında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin başvuruları, affa uğramış olsalar bile Yurtlar Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Rektörlük tarafından karara bağlanır. b) Rektörlük, yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı görülen öğrencilerin yurtlara alınmalarını yasaklayabilir, ya da yurtlarla ilişkilerini kesebilir. Yurttan çıkarma kararlarına beş gün içinde Rektörlüğe itirazda bulunulabilir. Ancak, itiraz yurttan çıkarma kararının uygulanmasını durdurmaz. c) Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren beş gün içinde yurt ile ilişkilerini keserler. d) Yaz Öğretimi, staj vs. gibi gerekçelerle yurtta kalmaları gereken öğrencilerin, koşullar uygun ise ücretini ödemek suretiyle yurtlara kayıtları yapılır. e) Yurtlara kayıtlı olan öğrencilerin kabul edilebilir sebepler ile kayıt dondurma, izin, disiplin cezası veya benzer sebeplerle Üniversite'den 1 ayı geçen süre ile ayrılmaları halinde yurtlarla ilişikleri kesilir. YURT ÜCRETLERİ Madde 13. Yurt ücretleri ve depozito miktarları, yaz ve yarıyıl tatillerinde yurtlarda kalacak konuk ve öğrencilerden alınacak ücretler her yıl Mütevelli Heyetince belirlenerek ilan edilir.

6 YURT ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ Madde 14. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrenciler: Yıllık yurt ücretinin yarısı Güz Dönemi başında, diğer yarısı Bahar Dönemi başında ve Depozito yurda girişte bir kereye mahsus olmak üzere ödenir. Öğrencilerin yurt ücret ve depozitosunu ödemeden yurtlara yerleştirilmeleri mümkün değildir. Yurt ücretlerinin yatırılacağı tarihler, her yarıyıl başında Yurtlar Müdürlüğü tarafından öğrencilere duyurulur. Bu süreçte yurt ücretlerini ödemeyen öğrencilerin yurtla ilişiği kesilir, depozitosu iade edilmez ve bu durumdaki öğrencilerin yeniden yurtlara başvuruları kabul edilmez. Yurttan Çıkarma cezası almış olan öğrencilerin ödemiş oldukları yurt ücreti iade edilmez. Bir sonraki akademik yıl için yurt talebinde bulunan öğrencilerin depozitoları iade edilmez, yurt tahsis edilmesi ve herhangi bir borcu bulunmaması halinde depozitoları geçerli olur. Rektörlükçe gerek duyulduğu takdirde, ödeme şekilleri ve/veya tarihleri değiştirilebilir. YURTLARDA YAPILAN HASARIN ÖDENMESİ Madde 15. a) Yurtta kalan öğrenciler, yurt yönetiminden teslim aldıkları ve kullandıkları tüm eşyalardan sorumludurlar. Öğrenciler, yurttan ayrılırken teslim aldıkları malzemeleri, odalarında kullandıkları demirbaşları eksiksiz olarak teslim etmek ve eğer varsa sebep oldukları hasarların karşılığını, ödeme günündeki maliyet üzerinden ödemekle yükümlüdürler. Depozitonun yeterli olmaması halinde kalan miktar öğrenci tarafından ödenir. Öğrencilerin ödemeleri gereken miktarı ödememeleri halinde haklarında disiplin soruşturması açılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yurtlar Müdürlüğü'nce hiçbir başvurusu işleme konulmaz. Kendilerine belgeleri teslim edilmez. b) Yurt depozitosu; Öğrenci yurt odasını eksiksiz teslim ettiğinde Yurttan Ayrılma Formu, Yurtlar Müdürü tarafından onaylanır ve öğrenciye iade edilir.

7 YURTLARA KAYDI YAPILAN ÖĞRENCİLERİN YURTTAN AYRILMASI HALİNDE YURT ÜCRETLERİ Madde 16. Yurtlara kaydı yapılan öğrencilerin yurttan ayrılmaları halinde: Öğrencinin, derslerin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde yurttan ayrılması halinde, dönemlik olarak yatırılan yurt ücretinin % 75'i, 30 gün içinde ayrılması halinde % 50'si iade edilir. Bu süreden sonra yurt ücreti iadesi yapılmaz. Yaz Okulu için yurt ücretini yatıranların yurttan ayrılmaları halinde, yurt ücreti iadesi yapılmaz. Öğrencilerin kabul edilebilir nedenlerle geç başvurmaları veya başvuru sürelerinde yer bulunmayıp, derslerin başlamasını takiben 30 günü geçen süre içinde başvuru sahibine yer tahsis edilmesi halinde, dönemin geri kalan süresi aylık olarak hesaplanmak suretiyle tahsil edilir. DİSİPLİN İŞLEMLERİ Madde 17. Bu yönergede yer alan hükümlerle Yurt Yaşam Kılavuzu ve Yurt Taahhütnamesi'nde belirtilen hususlara aykırı davranışları görülen öğrencilerin durumları, Yurtlar Müdürü'nce yazılı savunmaları alınarak, görüşülmek üzere Yurtlar Disiplin Kurulu'na sevk edilir. Disiplin cezaları şunlardır: Uyarma: Öğrencinin yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması hususunda yazılı olarak uyarılmasıdır. Kınama: Öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Yurttan Geçici veya Kesin Çıkarma: Madde 20 ve 21 de belirtilen davranışlarda bulunan öğrencilerin, yurtlardan bir haftadan iki yarıyıla kadar geçici ya da kesin olarak çıkartılmalarıdır. Bir kez ceza aldıktan sonra ayni tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilir.

8 UYARMA CEZASINI GEREKTİREN FİİL VE HALLER Madde 18. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak. Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak. Çevresini temiz tutmamak. Gürültü etmek, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak. Yurtlar Müdürü'nce ve görevli yetkililerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek. Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi'nde belirtilen hususlara uymamak. Ziyaretçilerini, bu maksatla ayrılmış yer ve zaman dışında kabul etmek. Duyuru yazılarını, yurt yönetimi tarafından belirlenen yerlerden başka yerlere asmak ve/veya yerlerini değiştirmek. Bu tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilebilir. KINAMA CEZASINI GEREKTİREN FİİL VE HALLER Madde 19. Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara zarar vermek. Yurt odalarını, tesislerini, çevresini amaç dışı kullanmak. Yurt Yönetimi'nin astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak. Yurtlar Müdürlüğü'nce kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek veya hiç vermemek.

9 Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi'nde belirtilen hususlara uymamak. Yurt içinde küfür etmek. Odalarda yemek pişirmek ve bu amaçla elektrikli alet kullanmak. YURTTAN GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN FİİL VE HALLER Madde 20. Aşağıda belirtilen davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlardan bir haftadan iki yarıyıla kadar geçici olarak çıkarılabilir. a) Kavga etmek. b) Yurtlarda, çevresinde ve kampus içinde alkollü içki bulundurmak, alkollü içki içmek. c) Yurtların huzur ve sükununu bozucu eylemlere girişmek. d) Yaşadığı çevreyi tahrip etmek. e) Yurtların mallarına ve tesislerine zarar vermek. f) Yurdun öğrencisi olmayan kişileri yurt yönetiminin bilgisi ve/veya izni dışında yurtta barındırmak. g) Yönetici ve görevlilere müdahale etmek, hakaret etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek. h) Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, onur kırıcı davranışlarda bulunmak. i) Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlarca konulan kural ve esaslara uymamak. j) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi'nde belirtilen hususlara uymamak. k) Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlâk ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak. YURTTAN KESİN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN FİİL VE HALLER Madde 21. Aşağıda belirtilen davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlardan kesin olarak çıkarılabilir.

10 a) Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak. b) Kumar oynamak ve oynatmak, kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmak. c) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlara sokmak. d) Kavga etmek. e) Hırsızlık yapmak. f) Kasıtlı olarak yanlış bilgi vererek yönetimi yanıltmak, yalan beyanda bulunmak. ÜNİVERSİTEDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALAN ÖĞRENCİLER Madde 22. Üniversiteden Uzaklaştırma Cezası alan öğrenciler, ceza süresi içerisinde yurtlarda kalamazlar. DİSİPLİN CEZASI ONAY MERCİİ Madde 23. Disiplin cezalarının onay mercii şunlardır. Uyarma cezaları Yurtlar Müdürü veya Yurtlar Disiplin Kurulu tarafından, Kınama cezaları, Yurttan Geçici Çıkarma cezaları Yurtlar Disiplin Kurulu tarafından verilir. Yurttan kesin çıkarma cezası, Yurtlar Disiplin Kurulu önerisi ve Rektörün onayı ile verilir. GENEL HÜKÜMLER Madde 24. Yurtlar Müdürü, gerekli hallerde öğrencinin odasını değiştirmekle yetkilidir. Madde 25. Yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi ve aynı kanunun 65. madde a/9 bendine göre yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. YÜRÜTME Madde 26. Bu yönerge hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCĠ YURTLARI KONAKLAMA ve KULLANMA YÖNERGESĠ Amaç 1. Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ (21.02.2014 tarih ve S-2014-04/2 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalan öğrencilerin

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ 24 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28094 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları Amaç Madde 1. Bu kuralların amacı; yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevini işletmek, yönetmek ve denetlemek, konukevinde kalan öğrencilerin gereksinimlerini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ VE KAPSAM MADDE-1:

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ne bağlı konukevi ve yurtların yönetim, denetim ve işletme

Detaylı

İYTE YAŞAM MERKEZİ BARINMA ESASLARI

İYTE YAŞAM MERKEZİ BARINMA ESASLARI İYTE YAŞAM MERKEZİ BARINMA ESASLARI İLGİ: (a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, (b) Bakanlar Kurulunun 03.12.2004 tarih, 25659 sayılı Resmi Gazete, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, (c) YÖK nun 18 Ağustos

Detaylı

T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI

T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI İLGİ: (a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, (b) Bakanlar Kurulunun 03.12.2004 tarih, 25659 sayılı Resmi Gazete, Özel Öğrenci

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu

Türkiye Cumhuriyeti Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Türkiye Cumhuriyeti Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ EL KİTABI (2011 2012) Hazırlayan M.Tahir TACAL Espiye MYO Sekreter V. 1 Sevgili Öğrenciler.. Espiye Meslek Yüksekokuluna hoş geldiniz.

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Yarı yılı Tüm Derslerin 14 haftalık Ders Öğretim Planı Hürriyet ve bağımsızlık

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Amaç 1- Bu Yönetmelik; Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri Girne Amerikan Üniversitesi içinde ve dışında yerine

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU 2013 2 Eğitimdir ki, Bir millet ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder. 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğinizin sağlıklı başarılarla dolu olması dileklerimle sevgi ve selamlarımla hoş geldiniz diyorum.

Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğinizin sağlıklı başarılarla dolu olması dileklerimle sevgi ve selamlarımla hoş geldiniz diyorum. 2 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...3 REKTÖRÜN MESAJI..4 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ..6 ÜNİVERSİTE ORGANLARI..6 FAKÜLTELER..8 YÜKSEKOKULLAR 8 MESLEK YÜKSEKOKULLARI..8 ENSTİTÜLER 9 REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER..9 UYGULAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 ARALIK 2004 SAYI: 2567 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 26(2). maddesinin uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ. LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25.06.2013 Tarih ve 13 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ. LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25.06.2013 Tarih ve 13 Sayılı Senato Kararı İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25.06.2013 Tarih ve 13 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği

Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği R.G.Tarihi: 23.08.1983 R.G.Sayısı: 18230 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18634 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18634 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 13.01.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18634 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi:18.08.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28388 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı