Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Avşar Yerleşke Planının İrdelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Avşar Yerleşke Planının İrdelenmesi"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Avşar Yerleşke Planının İrdelenmesi Derya KUŞAT GÜRÜN 1, Özer ÇINAR 2 1 KSÜ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş 2 KSÜ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Kentsel mekanlar kentin gelişimini yaşam ve mekan kalitesini doğrudan etkileyen fiziksel oluşumlardır. Bu mekanlardan biri olan üniversite yerleşke alanlarının kent içindeki konumları büyük önem taşımaktadır. Üniversite yerleşkelerinin kent merkezleri dışında eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal ve kültürel aktiviteleri ile üniversite kimliğine uygun çağdaş ve yaşanabilir standartlarda bir yerleşke alanı olması hedeflenir. Son yıllarda bu alanlarda görülen dağınık yerleşim, mekanların bütünlüğünü bozmaktadır. Farklı alanlarda yer alan akademik birimler arasında koordinasyonu sağlamak zaman ve ulaşılabilirlik açısından güç olmaktadır. Bu çalışmada; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi nin üniversite yerleşke biçimleri içindeki yeri saptanarak, çağdaş üniversite yerleşke biçimleri bakımından gerekli irdelemesi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Üniversite yerleşke biçimleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. The Evaluation of the Plan of Avşar Campus at Kahramanmaraş Sütçü Imam University ABSTRACT: Urban areas are the physical formation of urban places affecting development of these areas and quality of life and places. Campus areas being one of these places have great importance in city planning. Campus areas are targeted to be modern and livable places with their social and cultural activity along with their educational site outside the cities. In recent years, unorganized settlement in these campus areas disturbs the wholeness of these places. Thus, coordination among separately located academic units gets harder in terms of time and accessibility. In this study; Campus of Avşar at Kahramanmaraş Sütçü Imam University was analyzed according to the campus settlement types and evaluated in terms of modern university settlement types. Key Words: Types of university settlements, Kahramanmaraş Sütçü Imam University. GİRİŞ Üniversite yerleşkeleri, işlevsel yoğunlukları nedeniyle kent özelliği taşıyan mekanlardır. Çalışma, barınma, dinlenme ve ulaşım gibi temel kent fonksiyonlarını küçük kapsamlı olarak bünyelerinde bulundururlar (Dober, 2000). Yerleşkelerde yer alan fonksiyonlar yedi bölümde toplanabilir: 1) Eğitim ve öğretim fonksiyonları (derslikler vb.), 2) Araştırma fonksiyonları (laboratuar, kütüphane), 3) Yönetim fonksiyonu (idari birimler), 4) Barınma, 5) Spor ve Rekreasyon fonksiyonları (açık ve kapalı alanlar), 6) Sosyal faaliyetler fonksiyonu (kongre merkezi, yemekhane, dinlenme tesisleri), 7) Yardımcı faaliyetler (servis vb.). Bütün bu fonksiyonların karşılanmasında ve birimler arası sirkülasyonun sağlanmasında, yerleşke içi ulaşım ağının kurulması da önemlidir (Begeç, 2002) lı yıllardan itibaren ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde üniversiteler kentsel ve bölgesel ölçekte kalkınmanın önemli araçlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla yeni gelişme gösteren bölgelerde yaygınlaşması için çaba gösterilmiştir. Çünkü üniversitelerin kuruldukları bölgelerde; ekonomik yapıya, sosyal ve fiziksel altyapıya, kent ve yaşam kalitesine, eğitim seviyesinin artması ile büyük kentlere göçün azalmasına ve nüfus artışına olan etkisi gözardı edilemez. Üniversite yerleşkelerinin kent dışına yönelmelerinin başlıca üç nedeni bulunmaktadır. a) Gelişmenin sınırlanması: Yeni fakülte ve yüksekokulların açılması, öğrenci sayılarındaki artışın getirdiği büyüme ve gelişme için yerleşkelerin ihtiyacına cevap verebilecek yeni binalara kent içinde yer bulunamaması. b) İletişim ve ulaşım araçlarında gelişmeler: İletişim araçlarının telefon, faks, bilgisayar vb. biçimlerde gelişerek birimler arasında hızlı bir haberleşme ve bilgi akışı sağlaması, ayrıca hızlı tren, metro, otobüs, otomobil, gibi ulaşım araçlarındaki çeşitlilik ile yol şebekelerinin gelişmesi. c) Prestij sembolü: Büyük araziler üzerinde ve geniş alanlarda, en gelişmiş teknolojilerle donatılmış şekilde inşa edilmiş bir prestij sembolü olarak görülmeleri, yerleşkelerin bakışını kent dışında yeni yerleşim alanlarına yönlendirmiştir (Erkman, 1990). Türkiye de 1950 li yıllara kadar üniversiteler kent içinde bulunmaktadırlar. Günümüzde de kent içinde varlıklarını devam ettiren, kentle beraber yaşayan birçok üniversite bulunmaktadır. Üniversite yerleşkelerinde ilk zamanlarda kentsel alan içinde dağınık yerleşim benimsenmiş, daha sonraları ise mekan gereksiniminin artması nedeniyle kent dışına geçiş süreci başlamıştır. Bu eğilim üniversite yerleşkelerine alan kullanımı açısından avantaj sağlamakla birlikte, bir çok açıdan dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Üniversitelerin, kent ve toplum yaşamından soyutlanamayacağı gerçeği göz önünde bulundurulursa, bu iki değerin birbirlerinden maksimum düzeyde yararlanmaları söz konusudur. Bu nedenle seçilecek üniversite yerleşke alanının bazı kriterleri sağlaması gerekmektedir. Yerleşke, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimini rahat kurabileceği bir noktada yer almalıdır.

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Yerleşke ve kent arasındaki ulaşım sistemi ucuz, hızlı ve düzenli olmalıdır. Yerleşke alanı, büyüklük olarak gereksinimlere yanıt verebilecek kapasitede olmalıdır. Kentsel alt ve üst yapı olanaklarından maksimum düzeyde yararlanabilmelidir. Planlama için gerekli jeolojik ve topografik özellikler yapılanmaya olanak sağlamalıdır. Çevre düzenlemesi için kullanılacak bitkiler yerleşke alanının toprak yapısına uygun olmalıdır (Bekiroğlu ve diğ., 2005). Üniversite yerleşke planlaması ve tasarımında, dikkat edilmesi gereken kavramlar; yerleşkelerin büyüklük ve yoğunluğu, ulaşımı, arazi ve çevre ilişkisi, birimler arası ilişkiler, yerleşkenin gelişme ve esnekliğidir (Begeç, 2002). Üniversite yerleşke planlaması ve tasarımında Bektaş (2005) ve Sözen (2005) de aşağıdaki önemli katkıları sağlamıştır. "Üniversite yerleşkesi denilince akla, sosyal-kültürel çevrenin içinde ona katılan, onu sağlıklaştıran, çağdaşlaştıran bir konum gelmelidir. Üniversite yerleşkesinin toplum yaşamının, kentinin ortasında olma zorunluluğu vardır. Belirtilen özelliklere sahip her üniversite bir kentimizin, giderek ülkemizin kalkınmasında başı çekecek biçimde yerleşkesini yönlendirmeli ve biçimlendirmelidir " (Bektaş, 2005). "Bir yerleşkeyi planlarken bunlar benim mal varlığım, bunlar benim itici gücüm, bunların üzerine ne koyacağımı iyi düşünmeliyim" sözleriyle üniversitenin kent kültürüne yapacağı katkıyı iç içe olması gerekliliğini vurgulamıştır (Sözen, 2005). Üniversite yerleşke planlamasının amacını niçin üniversite yerleşkeleri planlaması yapılmalıdır? sorusunun yanıtını vererek açıklamak mümkündür. Planlanmış ve programlanmış bir üniversite yerleşkesi yapılırken amaç; akademik, idari personel ve öğrencilerin üniversiteye bakış açılarını olumlu yönde etkileyerek beklentilerini yükseltmektir. Üniversite yerleşkeleri, kent içinde bulunduğu alanın çevre bağlantılarının ve çevre uyumunun sağlanması, merkez noktasının açık olarak belirlenmesi ve bu alana olan bağlantıların güçlendirilerek alan içinde ulaşılabilirlik düzeyinin saptanması açısından oldukça önemlidir. Üniversite yerleşkeleri kentsel gelişmeye katkıları nedeniyle sosyal ve kültürel alanların, rekreasyon alanlarının ve altyapı tesislerinin hizmet kapasitesini arttırmaktadır. Özellikle kent merkezi dışında yeni kurulan yerleşkelerde konut gereksinimine olan ihtiyacın karşılanması bu sektörde rantların yükselmesine neden olmaktadır. Kentle bu dokunun bağlantısını sağlayan ulaşım altyapısının kurulması, alternatif yol akslarının oluşturulması ve toplu taşımacılığa olan talep yerel yönetimlerin sorumluluklarını arttırmaktadır. Yerleşke içinde ise, araç ulaşımı ile yaya sirkülasyonunu belirgin hale getirmek ve özellikle otopark sorununun çözümlenmesi gerekir. Ayrıca toplu ulaşım araçlarının üniversite yerleşke alanın büyüklüğüne bağlı olarak alan içindeki güzergahlarının ve durak yerlerinin belirlenerek ulaşımın rahat ve güvenli olması sağlanmalıdır. Gelecekteki gelişme olanaklarının ve yeni bina alanlarının plan aşamasında tespitinin yapılarak, büyüme stratejisine, nüfus ve alan büyüklüğü göz önünde tutularak yön verilmelidir. Gelişme ve büyüme için gerekli olan kısa ve uzun vadeli hedef ve politikalar kesin olarak saptanmalıdır (Gow, 1999). Bu çalışmada amaç; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kent dışında yeni kurulan Avşar Yerleşkesi fiziki yapısının üniversite yerleşke biçimleri ele alınarak uygunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Üniversite Yerleşke Biçimleri Yaygın Yerleşke Biçimi Bu yerleşke biçiminde ortak kullanım alanları bir merkez oluşturacak şekilde planlama yapılmıştır (Şekil 1). Merkez çevresindeki alanlarda ise, eğitim-öğretim ve barınma fonksiyonları yer almaktadır öğrenci kapasitelidir. Binalar arasında yer alan alanlar büyüme hedeflerine uygundur. Üniversite yerleşkesi oluştuktan sonraki zamanlarda gelişmeye uygun yeni bina grupları yerleşim çevresinde oluşturulabilir. İkinci bir merkez daha oluşabilir. Dağınık yerleşim nedeniyle ana ulaşım aksları ile yaya ulaşımının iyi çözülebilmesi için ulaşım planlamasına gereksinim vardır. Bina grupları arasında yer alan alanlarda yapılacak peyzaj çalışmaları ile mekana bütünlük kazandırılabilir. (Şekillerde koyu renk ile gösterilen alanlar merkez ve ortak tesisler olarak tanımlanmıştır (Linde, 1971). Şekil 1. Yaygın Yerleşke Biçimi Moleküler Yerleşke Biçimi Moleküler yerleşke biçimi fonksiyonel birimler ve bu birimlere ait merkezler ile molekül şeklinde bir dağılım göstermektedir (Şekil 2). Her moleküler birimin kendine ait ortak tesisleri bulunmaktadır. Dağınık yerleşim nedeniyle yoğunluk düşüktür. Gelişme hedefleri moleküller arasındaki alanlarda gerçekleşebilir. Minimum öğrenci kapasitelidir. Bu tarz bir yerleşke biçiminde alt yapı maliyetleri yükselmektedir. Birimler arasında bütünlüğün sağlanması ve yerleşkenin çevre ile bağlantısının

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 kurulabilmesi için etkin bir ulaşım planlamasına gereksinim vardır (Linde, 1971). Şekil 4. Şebeke Yerleşke Biçimi Şekil 2. Moleküler Yerleşke Biçimi Merkezi Yerleşke Biçimi Ortak kullanım alanları yerleşkenin merkezini oluşturmaktadır (Şekil 3). Eğitim-öğretim alanları ve diğer fonksiyon alanları merkez çevresinde yoğun bir yerleşim sergilemektedir. Bu durum merkezin dışa doğru gelişimini engellemektedir. Merkez çevresindeki binaların ise büyümeleri daha olanaklıdır. Burada yaşanan en önemli sorun merkezin ilk etapta yapılarak maliyetin artmasına neden olmasıdır. Böyle planlanmış bir yerleşkede öğrenci sayısı 5000 i geçmemelidir. Merkezi yerleşke biçimi yaya ulaşımı açısından elverişli bir yapılaşmaya sahiptir (Linde, 1971). Haç Tipi Yerleşke Biçimi Eğitim-öğretim fonksiyonu ile ortak tesisler birbirini haç şeklinde kesen iki aks üzerinde yer almaktadır (Şekil 5). Bu yerleşke biçiminde öğrenci sayısı kişi arasındadır. Üniversite yerleşke alanı ile kentin bağlantısı haç şeklindeki aks üzerindeki I. Derece ulaşım ağı ile sağlanmaktadır. Akademik ve idari birimlerin konumu gereği maksimum öğrenci kapasitesi ilk aşamada belirlenerek planlama hedefleri ortaya konmalıdır. Böylece daha sonraki büyüme ve gelişme stratejisi açısından altyapı maliyeti azaltılabilir (Linde, 1971). Şekil 3. Merkezi Yerleşke Biçimi Şebeke Yerleşke Biçimi Bu yerleşke biçiminde planlama yapılacak arazinin eğimli olmaması önemli bir ölçüttür. Fonksiyon alanları ve ortak mekanlar ızgara şeklinde bir yerleşim göstermektedir (Şekil 4). Avlulu geçişler söz konusudur. Öğrenci kapasitesi yerleşke alanının büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Yoğun bir yerleşim olması nedeniyle planlama aşamasında belirlenen büyüme ve gelişme stratejileri mekansal bütünlük açısından önem taşır. Sistemin dağınık olmaması birimler arasındaki ulaşımda sorun teşkil etmemektedir (Linde, 1971). Şekil 5. Haç Tipi Yerleşke Biçimi Lineer Yerleşke Biçimi Lineer yerleşke biçiminde ortak kullanım alanları ile eğitim-öğretim alanları lineer bir bant üzerinde yer almaktadır (Şekil 6). Akademik birimlere ait gelişmeler bu banda dik yönde gelişebilmektedir. Haç tipi yerleşke biçiminde olduğu öğrenci kapasitesi için uygun bir yerleşke biçimidir. Lineer bant yaya ulaşımı ve erişebilirlik mesafesi açısından uygundur (Linde, 1971).

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 dağılımları ve büyüme hedefleri gözönünde bulundurulmuştur. Ayrıca yerleşke alanının kamulaştırılması tamamlandığında büyüme ve gelişme açısından önemli bir avantaja sahip olduğu tespit edilmiştir. BULGULAR ve TARTIŞMA Şekil 6. Lineer Yerleşke Biçimi MATERYAL ve METOT Materyal Bu çalışmada; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin (KSÜ) yapımı devam etmekte olan Avşar Yerleşke Alanı materyali oluşturmuştur. Metot Çalışmada; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşke Alanı, yerleşke biçimlerinden olan yaygın, moleküler, merkezi, şebeke, haç ve lineer yerleşke metotlarıyla değerlendirilmiştir. Değerlendirmede Avşar Yerleşkesi Master Planında, yerleşkenin ortak kullanım alanları, akademik birimlerin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Yerleşme Biçimleri Açısından İrdelenmesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş, eğitim öğretim faaliyetlerine Merkez ve Karacasu yerleşkelerinde başlanmıştır yılında yapımına başlanan Avşar yerleşkesi, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Rektörlük birimlerinin tamamlanmasıyla eğitim ve öğretim döneminde hizmete girmiştir. KSÜ, günümüzde üç ayrı yerleşkede eğitimöğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Merkez yerleşkesi 15 da, Karacasu ise 967 da alana sahiptir da arazi varlığı bulunan Avşar Yerleşkesinde önümüzdeki dönemlerde kamulaştırılma tamamlandığında 7000 da toplam genişliğe ulaşılması planlanmaktadır (Tablo 1). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2005 yılı itibarıyla; 9 Fakülte, 10 Meslek Yüksek Okulu ve 2 Yüksek Okula sahiptir. Bu birimlere bağlı toplam 150 Bölüm ve Program bulunmaktadır (Tablo 2). Tablo 1. KSÜ Yerleşkelerine Ait Sayısal Veriler (Anonim, 2005) KSÜ YERLEŞKELERİ AVŞAR KARACASU MERKEZ Alan (da) Öğretim Elemanı Sayısı Öğrenci Sayısı Kent Merkezine Uzaklık ve Ulaşım Süresi 13km-40' 12km-30' Tablo 2. KSÜ Akademik Birimleri ve Kuruluş Yılları (Anonim, 2005) FAKÜLTELER KURULUŞ YILI MESLEK YÜKSEK OKULLARI KURULUŞ YILI Ziraat 1987 Kahramanmaraş 1976 Fen Edebiyat 1992 Elbistan 1988 İktisadi ve İdari Bilimler 1992 Sağlık Hizmetleri 1992 Orman 1992 Afşin 1994 İlahiyat 1995 Göksun 1994 Mühendislik ve Mimarlık 1995 İslahiye 1996 Tıp 1996 Andırın 1996 Eğitim 2004 Bahçe 2000 Güzel Sanatlar 2004 Düziçi 2000 Pazarcık 2000 YÜKSEK OKULLAR Sağlık 1996 Beden Eğitimi ve Spor 1996 Merkez yerleşkede, Ziraat ve Orman Fakülteleri ile Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu, Karacasu Yerleşkesinde İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, Pazarcık Meslek Yüksekokulu ve Öğrenci Yurtları, Avşar Yerleşkesinde ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Rektörlük birimleri yer almaktadır. Tıp Fakültesi mevcut yerleşkelerden ayrı olarak Üniversite hastanesinin bulunduğu bölgede, kent merkezinin kuzey kesiminde yer almaktadır. KSÜ Avşar yerleşkesi Kahramanmaraş kentinin batısında ve kent merkezine yaklaşık 13 km uzaklıkta yer almaktadır. Yerleşkenin kuzeyinde ve batısında tarım alanları, doğusunda yerleşim birimleri, güneyinde ise Sır Barajı Gölü bulunmaktadır. Çevre arazilere hakim dört yönü açık tepelik bir alanda kurulmuştur. En yüksek nokta su deposunun da yer aldığı 552 m kotudur yılında KSÜ nün personel sayısı 258 akademik ve 291 idari personel olmak üzere toplam 549 dur yılı Nisan ayı itibarı ile bu sayı 791 akademik ve 540 idari personel olmak üzere ye ulaşmıştır. KSÜ de kayıtlı öğrenci bulunmaktadır (Anonim, 2005). Yerleşkede fakülteler, rektörlük ve hizmet binalarına ait m 2 inşaat alanı bulunmaktadır. Avşar Yerleşkesi tamamlandığında toplam yapı alanı m 2 olacaktır (Tablo 3). Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yatırım bütçesi programına alındığında er kişilik kız ve erkek öğrenci yurtlarının yapımına başlanılacaktır (Anonim, 2005). Tablo 3. Avşar Yerleşkesi Mevcut ve Öngörülen Yapı Alanları (Anonim, 2005) MEVCUT YAPILAR ALANI (m 2 ) ÖNGÖRÜLEN YAPILAR ALANI (m 2 ) Mediko Sosyal Amfi Tiyatro Rektörlük Sosyal Tesisler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Orman Fakültesi Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi BESYO TOPLAM Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tıp Fakültesi TOPLAM yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan basketbol, voleybol, futbol ve tenis alanlarının yer aldığı spor tesislerinin toplam alanı 9 da genişliğinde olup, çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir. Açık olimpik yüzme havuzu, olimpik futbol sahasının da yapımı için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Açık tesislere ek olarak, yine bir adet olimpik yüzme havuzunun bulunacağı kapalı spor tesisinin yapımı için planlama faaliyetleri yürütülmektedir. İleriki yıllarda açık ve kapalı alanların da hizmete girmesi ile yerleşkenin spor tesisleri 22 da genişliğe sahip olacaktır. Yerleşkede kapalı alan ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 15 da arazi üzerinde sosyal tesisler inşa edilecektir. Tesisler içinde yer alan Öğrenci Kültür Merkezi nin yapımına 2005 yılı içerisinde başlanmış merkezin toplam inşaat alanı 3,5 da olarak planlanmıştır. Yerleşkede, yapılması planlanan 750 kişilik konferans salonu ile kişilik kafeterya, sosyal tesislerin diğer bölümlerini oluşturacaktır. Ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanması amacıyla postane, pastane, kafe, banka şubeleri, süpermarket gibi hizmet birimlerinin içinde yer alacağı alış-veriş merkezinin planlama ve yapım çalışması için gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir (Bodur ve diğ., 2005). Avşar Yerleşkesinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarına 100 ha alan ayrılmıştır. Bu alan yerleşke mevcut arazisinin %40 ını oluşturmaktadır. Yerleşke yeşil dokusunu geliştirmeye yönelik en önemli uygulama, yerleşke çevresinde yeşil kuşak oluşturulmasıdır. Bu çalışma çerçevesinde 76 ha alan ağaçlandırılmıştır. Yerleşkeyi çevreleyen yeşil kuşağın oluşturulmasında adet Kızılçam, adet Fıstık Çamı ve adet Yalancı Akasya, Akçaağaç, Dişbudak ve Mahlep gibi çeşitli yapraklı türler olmak üzere toplam adet fidan kullanılmıştır (Bodur ve diğ., 2005). Çevre düzenlemesi yapılan alanların tamamında düzenli sulama yapılmasını sağlamak amacıyla merkezi sulama sistemleri tesis edilmiştir. Günümüze kadar 5,5 ha alanda çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. Yerleşkenin güneybatısında toplam 18,5 ha alana sahip olan ve odunsu bitki türlerinin sergilendiği Arboretumda yerli ve yabancı orijinli 223 tür ve alt türe ait bitkilere yer verilmektedir (Bodur ve diğ., 2005). SONUÇLAR Üniversiteler yalnızca mesleki eğitim veren kurumlar olarak görülmemelidir. Bu kurumlar, aynı zamanda öğrencilerin hayata hazırlanmalarını sağlayan, toplumun gelişmesine ve ilerlemesine ışık tutan ortamlardır. Bu nedenle, üniversitenin bulunduğu kentin yaşamıyla sıkı ilişkiler içinde olması gereklidir. Üniversite yerleşke alanlarının planlanması, diğer kentsel alanlarda yapılan planlamalar gibi kentsel tasarım ölçeğinde ele alınması gereken önemli bir konudur. Üniversiteye ait akademik ve sosyal birimler arasındaki mekansal kopukluklar nedeniyle farklı fakülteler arası interdisipliner eğitim programları geliştirilmemekte; seminer odaları, laboratuarlar, konferans salonları gibi birimler farklı bölümler tarafından ortak kullanılamamaktadır. Bu nedenle üniversite yerleşkelerinin eğitim ve öğretim kurumları olmalarının yanı sıra fiziki yapılarıyla kent imajını en iyi şekilde yansıtan alanlar olması sağlanmalıdır.

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Üniversite yerleşke planlaması, üniversitenin bulunduğu kent ve bölgenin toplumsal ve kültürel gereksinmelerine cevap verebilecek niteliklere sahip olmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır: Yerleşke kent ile ilişkili olmalıdır. Kentin tarihsel dokusunu yansıtmalıdır. Ulaşılabilir ve kentsel gelişmeye uygun olmalıdır. Yerleşkenin planlama ve tasarım açısından kent için prestij sembolü olduğu unutulmamalıdır. Yerleşkelerin çevrelerinden soyutlaştırılmadan planlanmaları gerekmektedir. Yerleşke alanında açık alan kullanımları planlamasında arazinin iklim, topografya ve jeolojik yapısı gözönünde bulundurulmalıdır. Binalar arasında geçişi sağlayan yollar, açık ve yeşil alanlar bütünlük göstermelidir. Üniversitelerin çağdaş bir yapıya kavuşturulması için, yerleşke planlama konusunda geniş kapsamlı ve uzun vadeli master plan çalışmaları gerçekleştirerek üniversitenin gelecekteki vizyonunu belirlemeleri gerekmektedir. Yerleşke içinde sorunların çözümlenmesinde iç ve dış mekan kalitesinin arttırılması yönünde hedefler doğru belirlenmeli ve bir sistem dahilinde hareket edilmelidir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi, üniversite yerleşke biçimleri açısından değerlendirildiğinde "yaygın yerleşke biçimi"nde tasarlanmış ve bu doğrultuda gelişmektedir (Şekil 7, 8). Ortak kullanım alanları bir merkez oluşturacak şekilde konumlanmıştır. Akademik birimler, bu ortak tesislerin çevresinde bırakılan boşluklar aracılığıyla merkezden ayrılmaktadır. Bu yerleşke biçiminin en belirgin özelliği, dağınık bir bina yoğunluğunun hakim olmasıdır. Bu birimlerin yanı sıra, barınma bölgeleri ortak kullanım alanlarından uzak bir noktada yer almaktadır. Arazinin büyük olması ve yaygın yerleşim, birimler arasındaki ilişkileri zayıflatmaktadır. Büyüme, birimler arasında bırakılan boşlukların doldurulması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu boşluklar ile makro ve mikro ölçekteki büyüme, tüm yapı grupları için kolaylıkla sağlanabilmektedir. Binalar arasındaki boşlukların doldurulması süreci uzun bir zaman alacağından, yerleşkenin mekansal anlamda bütünlüğe kavuşması uzun bir süreç sonunda gerçekleşecektir. Avşar Yerleşkesi nin büyüme ve gelişme açısından avantajı, kamulaştırması tamamlandığında geniş bir alana sahip olmasıdır. Alanın eğimli olması yaya ulaşımı açısından zor olsa da, toplu taşıma araçlarının üniversite yerleşkesi içinde durak yerlerinin belirlenmesiyle yaya mesafeleri kısaltılabilir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi, fiziksel altyapısına yönelik çalışmaların tamamlanması ve rekreasyonel aktivitelerin çeşitlendirilmesi ile geniş bir alanda modern bir üniversite yerleşkesi olma yolunda ilerlemektedir. Her geçen gün artan öğrenci kapasitesi ile akademik ve idari personelinin ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilmek için yeterli donanım ve olanakları sunmaktadır. Yapılanma çalışmaları tamamlandığında Merkez ve Karacasu Yerleşkeleri ndeki birimlerin de Avşar Yerleşkesine taşınmaları üniversitenin ortak kullanım alanlarının daha yoğun ve bir arada kullanımına imkan sağlayacaktır. Bu durum fakülteler arasındaki iletişimi ve işbirliğini güçlendirecektir. Yerleşkenin güneyinde yer alan Sır Baraj Gölü çevresinde peyzaj çalışmalarının yapılması ve arboretum alanının kent halkı ile birlikte kullanımı üniversite-kent ilişkisinin etkileşimini arttıracaktır. KAYNAKLAR Anonim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlgili Birimlere Ait Veriler, Kahramanmaraş. Begeç, H Üniversitelerde Üniversite Yerleşkeleri Yerleşme Biçimleri, Yapı Dergisi, Sayı:252, İstanbul, s Bekiroğlu, M.S., Bekiroğlu, H., Osmanoğlu, F., Erdoğan, B Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Yerleşkesi, II. Ulusal Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı 9-10 Haziran, KSÜ Basımevi, Yayın No:122, Kahramanmaraş, 170s. Bektaş, C Üniversitenin Asıl Yerleşkesi, II. Ulusal Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı 9-10 Haziran, KSÜ Basımevi, Yayın No:122, Kahramanmaraş, 170s. Bodur, M.N., Doygun, H., Gürün, D.K., 2005, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesinde Fiziksel Yapılanma Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği, II. Ulusal Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı 9-10 Haziran, KSÜ Basımevi, Yayın No:122, Kahramanmaraş, 170s. Dober, P. Richard Campus Landscape: Functions, Forms, Features, John Wiley & Sons, Inc., 249 p. Erkman, U Büyüme ve Gelişme Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları, İTÜ Mimarlık Fak., İstanbul, s. 81. Gow, G Shifts In The Campus Planning and Development Paradigm, 1999 ATEM-AAPPA Conference,Wellington, New Zealand. Linde, H Hochschulplanung, Wernerverlag, Düsseldorf. Sözen, M Üniversite Yerleşke Alanlarının Ülke Bütünündeki Öncelikli Yeri, II. Ulusal Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı 9-10 Haziran, KSÜ Basımevi, Yayın No:122, Kahramanmaraş, 170s.

7 ŞANTİYE DEPOSU SEYİR TERASLARI OTOBÜS DURAĞI SEYİR TERASLARI MERKEZ OTOPARK 162 ADET DEĞİRMEN CAFE Ser vis yolu SEYİR TERASLARI OTOBÜS DURAĞI MERKEZ OTOPARK 61 ADET PROTOKOL OTOPARKI MERKEZ OTOPARK 189 ADET SEYİR TERASLARI OTOBÜS DURAĞI SU DEPOSU ŞANTİYE BİNASI VOLEYBOL VOLEYBOL MİNİ FUTBOL MİNİ FUTBOL BASKETBOL C' FUTBOL Kahramanmaraş KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 KSU. Journal of Science 42 and Engineering 9(1), 2006 aa ARBORETUM ALANI Şekil 7. Avşar Yerleşkesi Master Planı (Anonim, 2005) AVŞAR YERLEŞKESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ AMFİ TİYATRO 100 KİŞİLİK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İKTİSADİ VE İDARİ MEDİKO-SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SPOR KOMPLEKSİ REKTÖRLÜK KAYSERİ BESYO KAPALI YÜZME HAVUZU KAPALI SPOR SALONU K K.MARAŞ KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006

8 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 KSU. Journal of Science 43 and Engineering 9(1), 2006 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MEDİKO-SOSYAL Şekil 8. Avşar Yerleşkesi nden Bir Görünüm (Anonim, 2005) REKTÖRLÜK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ & MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ K KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA *BENUL14R* T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 32086654-824.02.03 TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi : Orman Fakültesi Dekanlığının 29/12/2016 tarihli ve

Detaylı

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI AÇIK SPOR TESİSLERİ Yapımına 1999 yılında başlanan Açık Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında açık alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ile Tribün Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. Futbol

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERİ KSU HAKKINDA 1992 yılında kurulan KSU, kendisini sürekli geliştirerek çağdaş bir profil kazanmış ve yüksek standartlarda eğitim vermeyi temel amacı

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

İTÜ de Spor ve Yaşam

İTÜ de Spor ve Yaşam İTÜ de Spor ve Yaşam Geçmişten Geleceğe İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 240 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye de mühendislik ve mimarlık

Detaylı

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu DENİZKÖY İLKÖĞRETİM OKULU, SİZİNLE HAYAT BULUYOR Denizköy İlköğretim Okulu 2012 1 1- ALT PROJENİN ADI VE KONUSU: Denizköy

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2011 YATIRIM RAPORU Bilecik Üniversitesi Derslik Blokları Yapım İşi(19.000m²) Üniversitemiz derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere zemin ile birlikte 4 kattan oluşan

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İYTE İÇERİK 2 I. İzmir II. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü III. Rakamlar IV. Fakülteler, Bölümler ve Programlar V. Kampüste Yaşam VI. Uluslararası İlişkiler 3 İzmir I.

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

LABORATUARLAR. Bilgisayar eğitim laboratuarları. Entomoloji laboratuarı. Kimya laboratuarı

LABORATUARLAR. Bilgisayar eğitim laboratuarları. Entomoloji laboratuarı. Kimya laboratuarı LABORATUARLAR Bilgisayar eğitim laboratuarları Kimya laboratuarı Entomoloji laboratuarı KÜTÜPHANE Orman Fakültesi Kütüphanesinde 40 bine yakın yayın bulunmaktadır. 168 ayrı derginin abonesidir. İ.Ü. Merkez

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ ve ÇEVRESİNDE ÜNİVERSİTE KAMPUS PLANLAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME *

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ ve ÇEVRESİNDE ÜNİVERSİTE KAMPUS PLANLAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ ve ÇEVRESİNDE ÜNİVERSİTE KAMPUS PLANLAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME * The Planning Of The University Campuses In The Eastern Mediterrenean Area Ayda BİLGİN Mimarlık Anabilim Dalı Erkin

Detaylı

Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili İngilizce) Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili Türkçe) Doktora Tezli. Yüksek. Yüksek. Lisans. Lisans. Tezli

Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili İngilizce) Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili Türkçe) Doktora Tezli. Yüksek. Yüksek. Lisans. Lisans. Tezli Tezli Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Doktora T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi On5yirmi5.com Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi İşte Türkiye nin En İyi 10 Üniversitesi Yayın Tarihi : 18 Ocak 2012 Çarşamba (oluşturma : 7/2/2016) Türkiye de her geçen gün yeni bir üniversite açılıyor.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:10Sayı/Number:2Yıl/Year:2013 Sahibi/Owner

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm - 1 GARDEN CITY (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAHÇE ŞEHİR Ebenezer Howard Tomorrow: A peaceful path to reform

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAŞABİLECEĞİNİZ BİLGİLER 1. PEYZAJ MİMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MİMARLIĞI İŞ OLANAKLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI sahibi olabilirler. Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, MEB YLSY Projesi kapsamında lisansüstü öğrenim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÖĞRETİM ÜYESİ-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ÖĞRETİM ÜYESİ-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Kolaylaştırıcılar: Doç.Dr. Ahmet KÜÇÜK- Öğretim Üyesi Samet ŞAHİN-KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Katılımcılar: Prof.Dr.Yunus KİSHALI Yrd.Doç.Dr.Cem ÇETİN

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: 1-GENEL BİLGİLER 2-MİSYON VE VİZYON 3-GÖREV VE SORUMLULUKLAR 4-BİTİRMİŞ OLDUĞU İNŞAATLAR 5-İHALELER 6-ÖDENEK

Detaylı

6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 194 6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER Başkent olarak Lefkoşa, tüm adaya, için sağlık ve sosyal hizmet alanlarında uzmanlaşmış hizmet sunmakta

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atılım Üniversitesi (ankara) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atılım Üniversitesi

Detaylı

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SOSYAL

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

KENTSEL TASARIM YARIŞMALARINDA YEREL DEĞERLER: BALIKESİR ÇAMLIK TEPESİ YARIŞMASI

KENTSEL TASARIM YARIŞMALARINDA YEREL DEĞERLER: BALIKESİR ÇAMLIK TEPESİ YARIŞMASI KENTSEL TASARIM YARIŞMALARINDA YEREL DEĞERLER: BALIKESİR ÇAMLIK TEPESİ YARIŞMASI Gaye BİROL, Yrd. Doç. Dr., Yasemin İNCE GÜNEY, Dr. Araş. Gör. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 7/07/05 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Yalova Üniversitesi Bireysel Öneri, İstek ve Memnuniyet Sistemi nin temel amacı; yerel de etkin küresel

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kentsel Dönüşümde Altyapının Önemi 04-09 Kasım 2012 ANTALYA Mehmet GÜRBÜZ İller Bankası A.Ş. Şehircilik Dairesi Başkanlığı mgurbuz@ilbank.gov.tr SUNU İÇERİĞİ

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661 1.GİRİŞ Çalışma alanı Trabzon kentinde yer alan İnönü Mahallesi ndeki Stadyum ve Yakın Çevresini kapsamaktadır. Stadyum ve yakın Çevresine baktığımızda; Numune Hastanesi, Trabzon Lisesi, Endüstri Meslek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNE UYGULANAN LOJMAN ANKETİ ÖZET SONUÇLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNE UYGULANAN LOJMAN ANKETİ ÖZET SONUÇLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNE UYGULANAN LOJMAN ANKETİ ÖZET SONUÇLARI Hacettepe Üniversitesi Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi HÜPAM Görev Kitle Cevaplayan Cevaplama oranı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

GREENMETRIC TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNİN ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENEYİMLERİ

GREENMETRIC TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNİN ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENEYİMLERİ GREENMETRIC TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNİN ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENEYİMLERİ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Temsilcisi Yrd.Doç.Dr. Demet DEMİROĞLU (Kilis 7 Aralık

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Humayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulmuştur. Gemi inşaatı ve haritacılık öğretimi yapan bu kurumdan sonra kara ordusunun

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU EVKA 1 2005 Onur ACAR 2003516001 PLN 202 ŞEHİR PLANLAMA PROJESİ II FİNAL RAPORU

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

1 2 3 4 5 İçindekiler Genel Bilgiler 3-9 Arsa ve Metro İlişkisi 10-11 Arsa Bilkent Köprüsü İlişkisi 12 Alan Hesabı 13 Yaklaşık Maliyet Tablosu 14 Yaklaşık Gelir ve Zamanlama Tablosu 15 Öneri 1 16-21 Öneri

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR ve HEDEF YATIRIMLAR İLERLEME KTMÜ YiDB 2011 İŞLETMEYE ALINAN TESİSLER ve DEVAM EDEN İŞLER Teknoloji Merkezi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017 MEB / YLSY YABANCI DİL KURSU TANITIMI Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, MEB YLSY Projesi kapsamında lisansüstü öğrenim görmek üzere

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi M e v c u t d u r u m 5 T e m e l s t r a t e j i 1 Bütünleşme Stratejisi Proje alanının doğu-batı, kuzeygüney yönlerinde; -Porsuk Nehri kıyıları -Kentpark

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 26/0/205 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Yalova Üniversitesi Bireysel Öneri, İstek ve Memnuniyet Sistemi nin temel amacı; Yerel de etkin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER Biz Alman Yapı olarak hem bugün hemde gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı