Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Avşar Yerleşke Planının İrdelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Avşar Yerleşke Planının İrdelenmesi"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Avşar Yerleşke Planının İrdelenmesi Derya KUŞAT GÜRÜN 1, Özer ÇINAR 2 1 KSÜ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş 2 KSÜ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET: Kentsel mekanlar kentin gelişimini yaşam ve mekan kalitesini doğrudan etkileyen fiziksel oluşumlardır. Bu mekanlardan biri olan üniversite yerleşke alanlarının kent içindeki konumları büyük önem taşımaktadır. Üniversite yerleşkelerinin kent merkezleri dışında eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal ve kültürel aktiviteleri ile üniversite kimliğine uygun çağdaş ve yaşanabilir standartlarda bir yerleşke alanı olması hedeflenir. Son yıllarda bu alanlarda görülen dağınık yerleşim, mekanların bütünlüğünü bozmaktadır. Farklı alanlarda yer alan akademik birimler arasında koordinasyonu sağlamak zaman ve ulaşılabilirlik açısından güç olmaktadır. Bu çalışmada; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi nin üniversite yerleşke biçimleri içindeki yeri saptanarak, çağdaş üniversite yerleşke biçimleri bakımından gerekli irdelemesi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Üniversite yerleşke biçimleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. The Evaluation of the Plan of Avşar Campus at Kahramanmaraş Sütçü Imam University ABSTRACT: Urban areas are the physical formation of urban places affecting development of these areas and quality of life and places. Campus areas being one of these places have great importance in city planning. Campus areas are targeted to be modern and livable places with their social and cultural activity along with their educational site outside the cities. In recent years, unorganized settlement in these campus areas disturbs the wholeness of these places. Thus, coordination among separately located academic units gets harder in terms of time and accessibility. In this study; Campus of Avşar at Kahramanmaraş Sütçü Imam University was analyzed according to the campus settlement types and evaluated in terms of modern university settlement types. Key Words: Types of university settlements, Kahramanmaraş Sütçü Imam University. GİRİŞ Üniversite yerleşkeleri, işlevsel yoğunlukları nedeniyle kent özelliği taşıyan mekanlardır. Çalışma, barınma, dinlenme ve ulaşım gibi temel kent fonksiyonlarını küçük kapsamlı olarak bünyelerinde bulundururlar (Dober, 2000). Yerleşkelerde yer alan fonksiyonlar yedi bölümde toplanabilir: 1) Eğitim ve öğretim fonksiyonları (derslikler vb.), 2) Araştırma fonksiyonları (laboratuar, kütüphane), 3) Yönetim fonksiyonu (idari birimler), 4) Barınma, 5) Spor ve Rekreasyon fonksiyonları (açık ve kapalı alanlar), 6) Sosyal faaliyetler fonksiyonu (kongre merkezi, yemekhane, dinlenme tesisleri), 7) Yardımcı faaliyetler (servis vb.). Bütün bu fonksiyonların karşılanmasında ve birimler arası sirkülasyonun sağlanmasında, yerleşke içi ulaşım ağının kurulması da önemlidir (Begeç, 2002) lı yıllardan itibaren ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde üniversiteler kentsel ve bölgesel ölçekte kalkınmanın önemli araçlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla yeni gelişme gösteren bölgelerde yaygınlaşması için çaba gösterilmiştir. Çünkü üniversitelerin kuruldukları bölgelerde; ekonomik yapıya, sosyal ve fiziksel altyapıya, kent ve yaşam kalitesine, eğitim seviyesinin artması ile büyük kentlere göçün azalmasına ve nüfus artışına olan etkisi gözardı edilemez. Üniversite yerleşkelerinin kent dışına yönelmelerinin başlıca üç nedeni bulunmaktadır. a) Gelişmenin sınırlanması: Yeni fakülte ve yüksekokulların açılması, öğrenci sayılarındaki artışın getirdiği büyüme ve gelişme için yerleşkelerin ihtiyacına cevap verebilecek yeni binalara kent içinde yer bulunamaması. b) İletişim ve ulaşım araçlarında gelişmeler: İletişim araçlarının telefon, faks, bilgisayar vb. biçimlerde gelişerek birimler arasında hızlı bir haberleşme ve bilgi akışı sağlaması, ayrıca hızlı tren, metro, otobüs, otomobil, gibi ulaşım araçlarındaki çeşitlilik ile yol şebekelerinin gelişmesi. c) Prestij sembolü: Büyük araziler üzerinde ve geniş alanlarda, en gelişmiş teknolojilerle donatılmış şekilde inşa edilmiş bir prestij sembolü olarak görülmeleri, yerleşkelerin bakışını kent dışında yeni yerleşim alanlarına yönlendirmiştir (Erkman, 1990). Türkiye de 1950 li yıllara kadar üniversiteler kent içinde bulunmaktadırlar. Günümüzde de kent içinde varlıklarını devam ettiren, kentle beraber yaşayan birçok üniversite bulunmaktadır. Üniversite yerleşkelerinde ilk zamanlarda kentsel alan içinde dağınık yerleşim benimsenmiş, daha sonraları ise mekan gereksiniminin artması nedeniyle kent dışına geçiş süreci başlamıştır. Bu eğilim üniversite yerleşkelerine alan kullanımı açısından avantaj sağlamakla birlikte, bir çok açıdan dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Üniversitelerin, kent ve toplum yaşamından soyutlanamayacağı gerçeği göz önünde bulundurulursa, bu iki değerin birbirlerinden maksimum düzeyde yararlanmaları söz konusudur. Bu nedenle seçilecek üniversite yerleşke alanının bazı kriterleri sağlaması gerekmektedir. Yerleşke, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimini rahat kurabileceği bir noktada yer almalıdır.

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Yerleşke ve kent arasındaki ulaşım sistemi ucuz, hızlı ve düzenli olmalıdır. Yerleşke alanı, büyüklük olarak gereksinimlere yanıt verebilecek kapasitede olmalıdır. Kentsel alt ve üst yapı olanaklarından maksimum düzeyde yararlanabilmelidir. Planlama için gerekli jeolojik ve topografik özellikler yapılanmaya olanak sağlamalıdır. Çevre düzenlemesi için kullanılacak bitkiler yerleşke alanının toprak yapısına uygun olmalıdır (Bekiroğlu ve diğ., 2005). Üniversite yerleşke planlaması ve tasarımında, dikkat edilmesi gereken kavramlar; yerleşkelerin büyüklük ve yoğunluğu, ulaşımı, arazi ve çevre ilişkisi, birimler arası ilişkiler, yerleşkenin gelişme ve esnekliğidir (Begeç, 2002). Üniversite yerleşke planlaması ve tasarımında Bektaş (2005) ve Sözen (2005) de aşağıdaki önemli katkıları sağlamıştır. "Üniversite yerleşkesi denilince akla, sosyal-kültürel çevrenin içinde ona katılan, onu sağlıklaştıran, çağdaşlaştıran bir konum gelmelidir. Üniversite yerleşkesinin toplum yaşamının, kentinin ortasında olma zorunluluğu vardır. Belirtilen özelliklere sahip her üniversite bir kentimizin, giderek ülkemizin kalkınmasında başı çekecek biçimde yerleşkesini yönlendirmeli ve biçimlendirmelidir " (Bektaş, 2005). "Bir yerleşkeyi planlarken bunlar benim mal varlığım, bunlar benim itici gücüm, bunların üzerine ne koyacağımı iyi düşünmeliyim" sözleriyle üniversitenin kent kültürüne yapacağı katkıyı iç içe olması gerekliliğini vurgulamıştır (Sözen, 2005). Üniversite yerleşke planlamasının amacını niçin üniversite yerleşkeleri planlaması yapılmalıdır? sorusunun yanıtını vererek açıklamak mümkündür. Planlanmış ve programlanmış bir üniversite yerleşkesi yapılırken amaç; akademik, idari personel ve öğrencilerin üniversiteye bakış açılarını olumlu yönde etkileyerek beklentilerini yükseltmektir. Üniversite yerleşkeleri, kent içinde bulunduğu alanın çevre bağlantılarının ve çevre uyumunun sağlanması, merkez noktasının açık olarak belirlenmesi ve bu alana olan bağlantıların güçlendirilerek alan içinde ulaşılabilirlik düzeyinin saptanması açısından oldukça önemlidir. Üniversite yerleşkeleri kentsel gelişmeye katkıları nedeniyle sosyal ve kültürel alanların, rekreasyon alanlarının ve altyapı tesislerinin hizmet kapasitesini arttırmaktadır. Özellikle kent merkezi dışında yeni kurulan yerleşkelerde konut gereksinimine olan ihtiyacın karşılanması bu sektörde rantların yükselmesine neden olmaktadır. Kentle bu dokunun bağlantısını sağlayan ulaşım altyapısının kurulması, alternatif yol akslarının oluşturulması ve toplu taşımacılığa olan talep yerel yönetimlerin sorumluluklarını arttırmaktadır. Yerleşke içinde ise, araç ulaşımı ile yaya sirkülasyonunu belirgin hale getirmek ve özellikle otopark sorununun çözümlenmesi gerekir. Ayrıca toplu ulaşım araçlarının üniversite yerleşke alanın büyüklüğüne bağlı olarak alan içindeki güzergahlarının ve durak yerlerinin belirlenerek ulaşımın rahat ve güvenli olması sağlanmalıdır. Gelecekteki gelişme olanaklarının ve yeni bina alanlarının plan aşamasında tespitinin yapılarak, büyüme stratejisine, nüfus ve alan büyüklüğü göz önünde tutularak yön verilmelidir. Gelişme ve büyüme için gerekli olan kısa ve uzun vadeli hedef ve politikalar kesin olarak saptanmalıdır (Gow, 1999). Bu çalışmada amaç; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kent dışında yeni kurulan Avşar Yerleşkesi fiziki yapısının üniversite yerleşke biçimleri ele alınarak uygunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Üniversite Yerleşke Biçimleri Yaygın Yerleşke Biçimi Bu yerleşke biçiminde ortak kullanım alanları bir merkez oluşturacak şekilde planlama yapılmıştır (Şekil 1). Merkez çevresindeki alanlarda ise, eğitim-öğretim ve barınma fonksiyonları yer almaktadır öğrenci kapasitelidir. Binalar arasında yer alan alanlar büyüme hedeflerine uygundur. Üniversite yerleşkesi oluştuktan sonraki zamanlarda gelişmeye uygun yeni bina grupları yerleşim çevresinde oluşturulabilir. İkinci bir merkez daha oluşabilir. Dağınık yerleşim nedeniyle ana ulaşım aksları ile yaya ulaşımının iyi çözülebilmesi için ulaşım planlamasına gereksinim vardır. Bina grupları arasında yer alan alanlarda yapılacak peyzaj çalışmaları ile mekana bütünlük kazandırılabilir. (Şekillerde koyu renk ile gösterilen alanlar merkez ve ortak tesisler olarak tanımlanmıştır (Linde, 1971). Şekil 1. Yaygın Yerleşke Biçimi Moleküler Yerleşke Biçimi Moleküler yerleşke biçimi fonksiyonel birimler ve bu birimlere ait merkezler ile molekül şeklinde bir dağılım göstermektedir (Şekil 2). Her moleküler birimin kendine ait ortak tesisleri bulunmaktadır. Dağınık yerleşim nedeniyle yoğunluk düşüktür. Gelişme hedefleri moleküller arasındaki alanlarda gerçekleşebilir. Minimum öğrenci kapasitelidir. Bu tarz bir yerleşke biçiminde alt yapı maliyetleri yükselmektedir. Birimler arasında bütünlüğün sağlanması ve yerleşkenin çevre ile bağlantısının

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 kurulabilmesi için etkin bir ulaşım planlamasına gereksinim vardır (Linde, 1971). Şekil 4. Şebeke Yerleşke Biçimi Şekil 2. Moleküler Yerleşke Biçimi Merkezi Yerleşke Biçimi Ortak kullanım alanları yerleşkenin merkezini oluşturmaktadır (Şekil 3). Eğitim-öğretim alanları ve diğer fonksiyon alanları merkez çevresinde yoğun bir yerleşim sergilemektedir. Bu durum merkezin dışa doğru gelişimini engellemektedir. Merkez çevresindeki binaların ise büyümeleri daha olanaklıdır. Burada yaşanan en önemli sorun merkezin ilk etapta yapılarak maliyetin artmasına neden olmasıdır. Böyle planlanmış bir yerleşkede öğrenci sayısı 5000 i geçmemelidir. Merkezi yerleşke biçimi yaya ulaşımı açısından elverişli bir yapılaşmaya sahiptir (Linde, 1971). Haç Tipi Yerleşke Biçimi Eğitim-öğretim fonksiyonu ile ortak tesisler birbirini haç şeklinde kesen iki aks üzerinde yer almaktadır (Şekil 5). Bu yerleşke biçiminde öğrenci sayısı kişi arasındadır. Üniversite yerleşke alanı ile kentin bağlantısı haç şeklindeki aks üzerindeki I. Derece ulaşım ağı ile sağlanmaktadır. Akademik ve idari birimlerin konumu gereği maksimum öğrenci kapasitesi ilk aşamada belirlenerek planlama hedefleri ortaya konmalıdır. Böylece daha sonraki büyüme ve gelişme stratejisi açısından altyapı maliyeti azaltılabilir (Linde, 1971). Şekil 3. Merkezi Yerleşke Biçimi Şebeke Yerleşke Biçimi Bu yerleşke biçiminde planlama yapılacak arazinin eğimli olmaması önemli bir ölçüttür. Fonksiyon alanları ve ortak mekanlar ızgara şeklinde bir yerleşim göstermektedir (Şekil 4). Avlulu geçişler söz konusudur. Öğrenci kapasitesi yerleşke alanının büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Yoğun bir yerleşim olması nedeniyle planlama aşamasında belirlenen büyüme ve gelişme stratejileri mekansal bütünlük açısından önem taşır. Sistemin dağınık olmaması birimler arasındaki ulaşımda sorun teşkil etmemektedir (Linde, 1971). Şekil 5. Haç Tipi Yerleşke Biçimi Lineer Yerleşke Biçimi Lineer yerleşke biçiminde ortak kullanım alanları ile eğitim-öğretim alanları lineer bir bant üzerinde yer almaktadır (Şekil 6). Akademik birimlere ait gelişmeler bu banda dik yönde gelişebilmektedir. Haç tipi yerleşke biçiminde olduğu öğrenci kapasitesi için uygun bir yerleşke biçimidir. Lineer bant yaya ulaşımı ve erişebilirlik mesafesi açısından uygundur (Linde, 1971).

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 dağılımları ve büyüme hedefleri gözönünde bulundurulmuştur. Ayrıca yerleşke alanının kamulaştırılması tamamlandığında büyüme ve gelişme açısından önemli bir avantaja sahip olduğu tespit edilmiştir. BULGULAR ve TARTIŞMA Şekil 6. Lineer Yerleşke Biçimi MATERYAL ve METOT Materyal Bu çalışmada; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin (KSÜ) yapımı devam etmekte olan Avşar Yerleşke Alanı materyali oluşturmuştur. Metot Çalışmada; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşke Alanı, yerleşke biçimlerinden olan yaygın, moleküler, merkezi, şebeke, haç ve lineer yerleşke metotlarıyla değerlendirilmiştir. Değerlendirmede Avşar Yerleşkesi Master Planında, yerleşkenin ortak kullanım alanları, akademik birimlerin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Yerleşme Biçimleri Açısından İrdelenmesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş, eğitim öğretim faaliyetlerine Merkez ve Karacasu yerleşkelerinde başlanmıştır yılında yapımına başlanan Avşar yerleşkesi, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Rektörlük birimlerinin tamamlanmasıyla eğitim ve öğretim döneminde hizmete girmiştir. KSÜ, günümüzde üç ayrı yerleşkede eğitimöğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Merkez yerleşkesi 15 da, Karacasu ise 967 da alana sahiptir da arazi varlığı bulunan Avşar Yerleşkesinde önümüzdeki dönemlerde kamulaştırılma tamamlandığında 7000 da toplam genişliğe ulaşılması planlanmaktadır (Tablo 1). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2005 yılı itibarıyla; 9 Fakülte, 10 Meslek Yüksek Okulu ve 2 Yüksek Okula sahiptir. Bu birimlere bağlı toplam 150 Bölüm ve Program bulunmaktadır (Tablo 2). Tablo 1. KSÜ Yerleşkelerine Ait Sayısal Veriler (Anonim, 2005) KSÜ YERLEŞKELERİ AVŞAR KARACASU MERKEZ Alan (da) Öğretim Elemanı Sayısı Öğrenci Sayısı Kent Merkezine Uzaklık ve Ulaşım Süresi 13km-40' 12km-30' Tablo 2. KSÜ Akademik Birimleri ve Kuruluş Yılları (Anonim, 2005) FAKÜLTELER KURULUŞ YILI MESLEK YÜKSEK OKULLARI KURULUŞ YILI Ziraat 1987 Kahramanmaraş 1976 Fen Edebiyat 1992 Elbistan 1988 İktisadi ve İdari Bilimler 1992 Sağlık Hizmetleri 1992 Orman 1992 Afşin 1994 İlahiyat 1995 Göksun 1994 Mühendislik ve Mimarlık 1995 İslahiye 1996 Tıp 1996 Andırın 1996 Eğitim 2004 Bahçe 2000 Güzel Sanatlar 2004 Düziçi 2000 Pazarcık 2000 YÜKSEK OKULLAR Sağlık 1996 Beden Eğitimi ve Spor 1996 Merkez yerleşkede, Ziraat ve Orman Fakülteleri ile Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu, Karacasu Yerleşkesinde İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, Pazarcık Meslek Yüksekokulu ve Öğrenci Yurtları, Avşar Yerleşkesinde ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Rektörlük birimleri yer almaktadır. Tıp Fakültesi mevcut yerleşkelerden ayrı olarak Üniversite hastanesinin bulunduğu bölgede, kent merkezinin kuzey kesiminde yer almaktadır. KSÜ Avşar yerleşkesi Kahramanmaraş kentinin batısında ve kent merkezine yaklaşık 13 km uzaklıkta yer almaktadır. Yerleşkenin kuzeyinde ve batısında tarım alanları, doğusunda yerleşim birimleri, güneyinde ise Sır Barajı Gölü bulunmaktadır. Çevre arazilere hakim dört yönü açık tepelik bir alanda kurulmuştur. En yüksek nokta su deposunun da yer aldığı 552 m kotudur yılında KSÜ nün personel sayısı 258 akademik ve 291 idari personel olmak üzere toplam 549 dur yılı Nisan ayı itibarı ile bu sayı 791 akademik ve 540 idari personel olmak üzere ye ulaşmıştır. KSÜ de kayıtlı öğrenci bulunmaktadır (Anonim, 2005). Yerleşkede fakülteler, rektörlük ve hizmet binalarına ait m 2 inşaat alanı bulunmaktadır. Avşar Yerleşkesi tamamlandığında toplam yapı alanı m 2 olacaktır (Tablo 3). Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yatırım bütçesi programına alındığında er kişilik kız ve erkek öğrenci yurtlarının yapımına başlanılacaktır (Anonim, 2005). Tablo 3. Avşar Yerleşkesi Mevcut ve Öngörülen Yapı Alanları (Anonim, 2005) MEVCUT YAPILAR ALANI (m 2 ) ÖNGÖRÜLEN YAPILAR ALANI (m 2 ) Mediko Sosyal Amfi Tiyatro Rektörlük Sosyal Tesisler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Orman Fakültesi Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi BESYO TOPLAM Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tıp Fakültesi TOPLAM yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan basketbol, voleybol, futbol ve tenis alanlarının yer aldığı spor tesislerinin toplam alanı 9 da genişliğinde olup, çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir. Açık olimpik yüzme havuzu, olimpik futbol sahasının da yapımı için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Açık tesislere ek olarak, yine bir adet olimpik yüzme havuzunun bulunacağı kapalı spor tesisinin yapımı için planlama faaliyetleri yürütülmektedir. İleriki yıllarda açık ve kapalı alanların da hizmete girmesi ile yerleşkenin spor tesisleri 22 da genişliğe sahip olacaktır. Yerleşkede kapalı alan ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 15 da arazi üzerinde sosyal tesisler inşa edilecektir. Tesisler içinde yer alan Öğrenci Kültür Merkezi nin yapımına 2005 yılı içerisinde başlanmış merkezin toplam inşaat alanı 3,5 da olarak planlanmıştır. Yerleşkede, yapılması planlanan 750 kişilik konferans salonu ile kişilik kafeterya, sosyal tesislerin diğer bölümlerini oluşturacaktır. Ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanması amacıyla postane, pastane, kafe, banka şubeleri, süpermarket gibi hizmet birimlerinin içinde yer alacağı alış-veriş merkezinin planlama ve yapım çalışması için gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir (Bodur ve diğ., 2005). Avşar Yerleşkesinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarına 100 ha alan ayrılmıştır. Bu alan yerleşke mevcut arazisinin %40 ını oluşturmaktadır. Yerleşke yeşil dokusunu geliştirmeye yönelik en önemli uygulama, yerleşke çevresinde yeşil kuşak oluşturulmasıdır. Bu çalışma çerçevesinde 76 ha alan ağaçlandırılmıştır. Yerleşkeyi çevreleyen yeşil kuşağın oluşturulmasında adet Kızılçam, adet Fıstık Çamı ve adet Yalancı Akasya, Akçaağaç, Dişbudak ve Mahlep gibi çeşitli yapraklı türler olmak üzere toplam adet fidan kullanılmıştır (Bodur ve diğ., 2005). Çevre düzenlemesi yapılan alanların tamamında düzenli sulama yapılmasını sağlamak amacıyla merkezi sulama sistemleri tesis edilmiştir. Günümüze kadar 5,5 ha alanda çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. Yerleşkenin güneybatısında toplam 18,5 ha alana sahip olan ve odunsu bitki türlerinin sergilendiği Arboretumda yerli ve yabancı orijinli 223 tür ve alt türe ait bitkilere yer verilmektedir (Bodur ve diğ., 2005). SONUÇLAR Üniversiteler yalnızca mesleki eğitim veren kurumlar olarak görülmemelidir. Bu kurumlar, aynı zamanda öğrencilerin hayata hazırlanmalarını sağlayan, toplumun gelişmesine ve ilerlemesine ışık tutan ortamlardır. Bu nedenle, üniversitenin bulunduğu kentin yaşamıyla sıkı ilişkiler içinde olması gereklidir. Üniversite yerleşke alanlarının planlanması, diğer kentsel alanlarda yapılan planlamalar gibi kentsel tasarım ölçeğinde ele alınması gereken önemli bir konudur. Üniversiteye ait akademik ve sosyal birimler arasındaki mekansal kopukluklar nedeniyle farklı fakülteler arası interdisipliner eğitim programları geliştirilmemekte; seminer odaları, laboratuarlar, konferans salonları gibi birimler farklı bölümler tarafından ortak kullanılamamaktadır. Bu nedenle üniversite yerleşkelerinin eğitim ve öğretim kurumları olmalarının yanı sıra fiziki yapılarıyla kent imajını en iyi şekilde yansıtan alanlar olması sağlanmalıdır.

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Üniversite yerleşke planlaması, üniversitenin bulunduğu kent ve bölgenin toplumsal ve kültürel gereksinmelerine cevap verebilecek niteliklere sahip olmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır: Yerleşke kent ile ilişkili olmalıdır. Kentin tarihsel dokusunu yansıtmalıdır. Ulaşılabilir ve kentsel gelişmeye uygun olmalıdır. Yerleşkenin planlama ve tasarım açısından kent için prestij sembolü olduğu unutulmamalıdır. Yerleşkelerin çevrelerinden soyutlaştırılmadan planlanmaları gerekmektedir. Yerleşke alanında açık alan kullanımları planlamasında arazinin iklim, topografya ve jeolojik yapısı gözönünde bulundurulmalıdır. Binalar arasında geçişi sağlayan yollar, açık ve yeşil alanlar bütünlük göstermelidir. Üniversitelerin çağdaş bir yapıya kavuşturulması için, yerleşke planlama konusunda geniş kapsamlı ve uzun vadeli master plan çalışmaları gerçekleştirerek üniversitenin gelecekteki vizyonunu belirlemeleri gerekmektedir. Yerleşke içinde sorunların çözümlenmesinde iç ve dış mekan kalitesinin arttırılması yönünde hedefler doğru belirlenmeli ve bir sistem dahilinde hareket edilmelidir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi, üniversite yerleşke biçimleri açısından değerlendirildiğinde "yaygın yerleşke biçimi"nde tasarlanmış ve bu doğrultuda gelişmektedir (Şekil 7, 8). Ortak kullanım alanları bir merkez oluşturacak şekilde konumlanmıştır. Akademik birimler, bu ortak tesislerin çevresinde bırakılan boşluklar aracılığıyla merkezden ayrılmaktadır. Bu yerleşke biçiminin en belirgin özelliği, dağınık bir bina yoğunluğunun hakim olmasıdır. Bu birimlerin yanı sıra, barınma bölgeleri ortak kullanım alanlarından uzak bir noktada yer almaktadır. Arazinin büyük olması ve yaygın yerleşim, birimler arasındaki ilişkileri zayıflatmaktadır. Büyüme, birimler arasında bırakılan boşlukların doldurulması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu boşluklar ile makro ve mikro ölçekteki büyüme, tüm yapı grupları için kolaylıkla sağlanabilmektedir. Binalar arasındaki boşlukların doldurulması süreci uzun bir zaman alacağından, yerleşkenin mekansal anlamda bütünlüğe kavuşması uzun bir süreç sonunda gerçekleşecektir. Avşar Yerleşkesi nin büyüme ve gelişme açısından avantajı, kamulaştırması tamamlandığında geniş bir alana sahip olmasıdır. Alanın eğimli olması yaya ulaşımı açısından zor olsa da, toplu taşıma araçlarının üniversite yerleşkesi içinde durak yerlerinin belirlenmesiyle yaya mesafeleri kısaltılabilir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi, fiziksel altyapısına yönelik çalışmaların tamamlanması ve rekreasyonel aktivitelerin çeşitlendirilmesi ile geniş bir alanda modern bir üniversite yerleşkesi olma yolunda ilerlemektedir. Her geçen gün artan öğrenci kapasitesi ile akademik ve idari personelinin ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilmek için yeterli donanım ve olanakları sunmaktadır. Yapılanma çalışmaları tamamlandığında Merkez ve Karacasu Yerleşkeleri ndeki birimlerin de Avşar Yerleşkesine taşınmaları üniversitenin ortak kullanım alanlarının daha yoğun ve bir arada kullanımına imkan sağlayacaktır. Bu durum fakülteler arasındaki iletişimi ve işbirliğini güçlendirecektir. Yerleşkenin güneyinde yer alan Sır Baraj Gölü çevresinde peyzaj çalışmalarının yapılması ve arboretum alanının kent halkı ile birlikte kullanımı üniversite-kent ilişkisinin etkileşimini arttıracaktır. KAYNAKLAR Anonim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlgili Birimlere Ait Veriler, Kahramanmaraş. Begeç, H Üniversitelerde Üniversite Yerleşkeleri Yerleşme Biçimleri, Yapı Dergisi, Sayı:252, İstanbul, s Bekiroğlu, M.S., Bekiroğlu, H., Osmanoğlu, F., Erdoğan, B Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Yerleşkesi, II. Ulusal Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı 9-10 Haziran, KSÜ Basımevi, Yayın No:122, Kahramanmaraş, 170s. Bektaş, C Üniversitenin Asıl Yerleşkesi, II. Ulusal Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı 9-10 Haziran, KSÜ Basımevi, Yayın No:122, Kahramanmaraş, 170s. Bodur, M.N., Doygun, H., Gürün, D.K., 2005, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesinde Fiziksel Yapılanma Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği, II. Ulusal Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı 9-10 Haziran, KSÜ Basımevi, Yayın No:122, Kahramanmaraş, 170s. Dober, P. Richard Campus Landscape: Functions, Forms, Features, John Wiley & Sons, Inc., 249 p. Erkman, U Büyüme ve Gelişme Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları, İTÜ Mimarlık Fak., İstanbul, s. 81. Gow, G Shifts In The Campus Planning and Development Paradigm, 1999 ATEM-AAPPA Conference,Wellington, New Zealand. Linde, H Hochschulplanung, Wernerverlag, Düsseldorf. Sözen, M Üniversite Yerleşke Alanlarının Ülke Bütünündeki Öncelikli Yeri, II. Ulusal Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı 9-10 Haziran, KSÜ Basımevi, Yayın No:122, Kahramanmaraş, 170s.

7 ŞANTİYE DEPOSU SEYİR TERASLARI OTOBÜS DURAĞI SEYİR TERASLARI MERKEZ OTOPARK 162 ADET DEĞİRMEN CAFE Ser vis yolu SEYİR TERASLARI OTOBÜS DURAĞI MERKEZ OTOPARK 61 ADET PROTOKOL OTOPARKI MERKEZ OTOPARK 189 ADET SEYİR TERASLARI OTOBÜS DURAĞI SU DEPOSU ŞANTİYE BİNASI VOLEYBOL VOLEYBOL MİNİ FUTBOL MİNİ FUTBOL BASKETBOL C' FUTBOL Kahramanmaraş KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 KSU. Journal of Science 42 and Engineering 9(1), 2006 aa ARBORETUM ALANI Şekil 7. Avşar Yerleşkesi Master Planı (Anonim, 2005) AVŞAR YERLEŞKESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ AMFİ TİYATRO 100 KİŞİLİK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İKTİSADİ VE İDARİ MEDİKO-SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SPOR KOMPLEKSİ REKTÖRLÜK KAYSERİ BESYO KAPALI YÜZME HAVUZU KAPALI SPOR SALONU K K.MARAŞ KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006

8 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 KSU. Journal of Science 43 and Engineering 9(1), 2006 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MEDİKO-SOSYAL Şekil 8. Avşar Yerleşkesi nden Bir Görünüm (Anonim, 2005) REKTÖRLÜK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ & MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ K KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006

HARRAN ÜNİVERSİTESİ * STRATEJİK PLAN * 2009-2013. İçindekiler. Sayfa No Şekiller Dizini Tablolar Dizini

HARRAN ÜNİVERSİTESİ * STRATEJİK PLAN * 2009-2013. İçindekiler. Sayfa No Şekiller Dizini Tablolar Dizini HARRAN ÜNİVERSİTESİ * STRATEJİK PLAN * 2009-2013 İçindekiler Sayfa No Şekiller Dizini i Tablolar Dizini ii Önsöz iii 1. Genel Bilgiler 1 1.1. Genel Tanıtım 1 1.2. Harran Üniversitesinin Kuruluşu 2 1.3.

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 3 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

Detaylı

İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

KSÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 1

KSÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 1 KSÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve

Detaylı

2013-2017. www.hu.edu.tr

2013-2017. www.hu.edu.tr 2013-2017 www.hu.edu.tr Hakkâri / 2013 Hakkâri Üniversitesi Strateji Geli şti rme Dai re Başkanlığı Stratejik Planı 2013-2017 2 Editör Murat ADIYAMAN Tasarım-Dizgi Turan KOCA Görsel Rıdvan DALMAZ www.hu.edu.tr

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2013 SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 1.1 YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 1.1.1 ÜNİVERSİTENİN GÖREVLERI:... 2 1.1.2 REKTÖR... 3 1.1.3 ÜNIVERSITE SENATOSU... 4

Detaylı

METROPOLLERDE OTOBÜS TERMİNALİ ALAN SEÇİMİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

METROPOLLERDE OTOBÜS TERMİNALİ ALAN SEÇİMİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ METROPOLLERDE OTOBÜS TERMİNALİ ALAN SEÇİMİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Nevin TEMİZ TEZ DANISMANI: DOÇ.

Detaylı

EKOLOJİK TEMELE DAYALI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME: MALATYA KENT ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

EKOLOJİK TEMELE DAYALI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME: MALATYA KENT ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 689 EKOLOJİK TEMELE DAYALI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME: MALATYA KENT ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ÖZET ÖZCAN, Ayşe TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen 1992 Rio Konferansı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2007 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Sibel POLAT Neslihan DOSTOĞLU Özet: Son yıllarda

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 1-25 İSTANBUL ISSN: ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 1-25 İSTANBUL ISSN: ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 1-25 İSTANBUL ISSN: ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TURİZM VE TURİZMİN ETKİLERİ KONUSUNDA YEREL HALKIN YAKLAŞIMLARININ

Detaylı

ADANA YÜREĞİR AKSANTAŞ TOPLU KONUT UYGULAMASI NIN PEYZAJ MİMARLIĞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ*

ADANA YÜREĞİR AKSANTAŞ TOPLU KONUT UYGULAMASI NIN PEYZAJ MİMARLIĞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* ADANA YÜREĞİR AKSANTAŞ TOPLU KONUT UYGULAMASI NIN PEYZAJ MİMARLIĞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* Evaluatıon Of Housıng Applıcatıons Of Adana Yüreğir Aksantaş Dırectıon Of Landscape

Detaylı

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİ VE SOSYAL AKTİVİTE İLİŞKİSİ: AVCILAR İLÇESİ ÖRNEĞİ Relationship

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Mayıs 2009

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Mayıs 2009 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 Mayıs 2009 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU. (sayfa:41-79)

KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU. (sayfa:41-79) KARS KENTLEŞME YERLEŞME VE MEKANSAL İNCELEME RAPORU (sayfa:41-79) ŞUBAT-2011 Rıza Yıldırıma ait Ev: Taşınmaz bodrum katı ile birlikte iki kattan oluşmaktadır. Baltık mimari tarzındaki taşınmaz düzgün kesme

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (2008)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (2008) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI () İ Ç İ N D E K İ L E R I GENEL BİLGİLER. 1 A MİSYON ve VİZYON. 1 B İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 1 1) Tarihçe.. 1 2) Mevzuat. 1 3) Teşkilat Yapısı.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Nisan 2012

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Nisan 2012 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2011 Nisan 2012 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE

6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE 6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE 6.10 AÇIK ALANLAR VE REKREASYON ALANLARI 199 6.10 AÇIK ALANLAR, ORTAK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE Günümüz yaşam alanlarında mekanikleşme, asfalt ve betondan oluşan

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı