T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 4 1. Fiziki Alanlar 5 2.Sosyal Alanlar 6 3. Örgüt Yapısı ve TeĢkilat ġeması 7 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 8 5. Ġnsan Kaynakları 8 a. Ġdari Personel 8 6. Sunulan Hizmetler 9 7. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 9 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 10 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 10 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 11 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 12 IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler 13 B. Zayıflıklar 13 2

3 HARCAMA YETKĠLĠSĠ SUNUġU Ordu Üniversitesi nin kuruluģundan bu yana sermaye yatırımlarını gerçekleģtirmekte olan Daire BaĢkanlığımız, ilk olarak Ordu Üniversitesi 15 Yıllık GeliĢim Planını hazırlamıģtır. Bu plan doğrultusunda geçen 8 yıllık süre zarfında 4 adet fakülte binası (Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) ile 1000 Seyircili Kapalı Spor Salonu, Merkezi AraĢtırma Laboratuarı ve Açık Spor Tesisi yapımını tamamlayarak hizmete açmıģtır. Ziraat Fakültesi B Blok Binası Yapım ĠĢi ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası Yapım ĠĢinin 2014 yılı içerisinde yapımı devam etmiģtir. DiĢ Hekimliği Fakültesi Binası Yapım ĠĢinin sözleģmesi yıl içerisinde imzalanarak yapımına baģlanmıģ olup, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Proje ve Ġhale Dokümanlarının Hazırlanması ĠĢi yıl içerisinde yapılmıģtır. Cumhuriyet YerleĢkesi Isı Merkezi Doğalgaz DönüĢüm ve Onarım ĠĢi, Cumhuriyet YerleĢkesi 2014 yılı Büyük Onarım ĠĢi, Ordu Üniversitesi Birim Binaları 2014 yılı Büyük Onarım ĠĢi, Morfoloji Binası deney Hayvanları Laboratuarı Onarım ĠĢi, Ünye ve Fatsa Birim Binaları 2014 Yılı Büyük onarım ĠĢi ile 4. Etap Peyzaj ve Altyapı yapım ĠĢi yıl içerisinde tamamlanmıģtır. Bunun yanında yerleģkede altyapı ve peyzaj çalıģmaları da bina tesis v.b. yapılarla paralel olarak devam etmektedir yılında baģlayan kamulaģtırma iģlemleri 2014 yılı sonunda tamamlanmıģ olup; acele kamulaģtırma kapsamında ,18 m 2 ve normal kamulaģtırma yoluyla ,35 m 2 alan üniversitemize kazandırılmıģtır. Bunun yanında yaklaģık 48 dönümlük 3. ġahıslara ait bir arazinin % 93 si bağıģ yoluyla ve % 7 si satın alma yoluyla kamulaģtırılmıģtır. Yıl içerisinde gayrimenkul alımları ve kamulaģtırma iģlerinde ,02 TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde ,27 TL ve gayrimenkul büyük onarım giderlerinde ,75 TL harcanmıģtır. Daire BaĢkanlığımız Üniversitemiz birimlerinin faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmek suretiyle gerekli sermaye yatırımlarını hayata geçirecektir yılının ayrıntılı değerlendirmesi bu faaliyet raporu içeriğinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Stratejik amaçlarımızın anlaģılabilmesi için bazı istatistiki verilere yer verilmiģtir. BelirlemiĢ olduğumuz amaçlara ulaģabilmek için takım çalıģması bilincinde, paylaģımcı ve katılımcı bir yapı içinde çalıģmalarımızı sürdürmekteyiz. Elk. Müh. Recep ARSLAN Daire BaĢkanı 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Daire BaĢkanlığımız Üniversitemizde eğitim ve öğretimin, bilimsel ve teknolojik geliģmeler ıģığında, en üst seviyede teknolojik altyapı ve donanıma sahip bir Ģekilde, gerçekleģtirilebilmesi için sermaye yatırımlarını, ilgili mevzuatlara uygun bir Ģekilde, gerçekleģtirmeyi kendine misyon edinmiģtir. Vizyon ÇağdaĢ ve uluslararası düzeyde eğitim vermeyi hedefleyen Üniversitemizin ihtiyaçları ve misyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaģmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği doğru ve güvenilir Ģekilde sağlayıp sermaye yatırım faaliyetlerini yürütmek. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Üniversitemizin kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin gerçekleģtirilmesine yönelik; Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak. Yatırım programlarının hazırlanmasını, Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını, Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleģme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, iģletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalıģmalarını belirlemek, tüm kampus içi peyzaj çalıģmalarının yapılmasını, KamulaĢtırılacak olan yerlerin tespitini yapılmasını, Kampuslar içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini, Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale iģlemlerinin yapılmasını, Ġhalesi yapılan bina inģaatlarını, plan ve projelerine uygun bir Ģekilde yaptırır, uygulama çalıģmalarını yerinde bire bir izler ve denetler. BaĢbakanlık, Kamu Ġhale Kurumu, SayıĢtay, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluģları ile ilgili yazıģmaları yapmak. Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire BaĢkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluģlarla ilgili resmi yazıģmaları yapmak ve iģlemleri yürütmek. Tahakkuk iģlemlerini yapmak. Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak. Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inģa edilmesini sağlamak. ĠĢ ve iģçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek. ġantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inģaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak. Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iģ programlarını hazırlayarak gerçekleģmesini sağlamak, hakediģleri hazırlamak ve hakediģ incelemesinin yapılması Geçici ve kesin kabul iģlemlerini yapılması. Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerinin yapılması Süre uzatım kararlarını verilmesi. KeĢif artıģlarını hazırlanması. Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarının hazırlanması. YaklaĢık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması. HakediĢ sonrası her iģ için tamamlanma yüzdelerinin tespit edilmesi. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapların yapılması ĠĢ ve iģlemlerini merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir Ģekilde yaptırır, uygulama çalıģmalarını yerinde bire bir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul iģlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleģtirir. 4

5 Ġdari Binalar Derslik Laboratuar Kantin, Kafeterya vb. Lojman Sirkülâsyon Alanı Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Konferans Salonu Toplam 1.1- Fiziki Alanların Dağılımı (m 2 ) Birim Adı Rektörlük Rektörlük ve Ġdari Hizmet Binası Fen-Edebiyat Fakültesi Ünye Ġ.Ġ.B. Fakültesi Ziraat Fakültesi Fatsa D.B. Fakültesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Morfoloji Binası B.E.S.Y.O Teknik Bilimler M.Y.O Turz. Uygulama Rest Sosyal Bilimler M.Y.O Mesudiye M.Y.O Ünye M.Y.O Fatsa M.Y.O Ulubey M.Y.O AkkuĢ M.Y.O Merkezi AraĢtırma Laboratuarı 2000 Açık Spor Tesisi ve Kafeterya Toplam Fiziki Alan

6 1.2- Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 19 Adet Kantin Alanı: m Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 17 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: m Misafirhaneler Misafirhane Sayısı:0 Adet Misafirhane Kapasitesi: 0 KiĢi Öğrenci Yurtları Yurt Sayısı:1 Yurt Bürüt Alanı:1.512 m Lojmanlar Lojman Sayısı: 3 Adet Lojman Bürüt Alanı: 929 m Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 2 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 9 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m2 6

7 2- Örgüt Yapısı DAĠRE BAġKANI Elk. Müh. Recep ARSLAN EVRAK KAYIT SEKRETERLĠK PROJE VE YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ Y.Mimar ġafak ġahġn ĠġLETME ġube MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAKLAġIK MALĠYET BĠRĠMĠ MEKANĠK TESĠSAT VE ISI MERKEZĠ ĠHALE VE ĠSTATĠSTĠK BĠRĠMĠ ELEKTRĠK TESĠSAT BĠRĠMĠ ĠNġAAT, PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME KONTROLLÜK VE KESĠN HESAP BĠRĠMĠ EMLAK VE KAMULAġTIRMA BĠRĠMĠ MOBĠLYA ĠġLERĠ 7

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Daire BaĢkanlığımızın kullanmakta olduğu yazılım, otomasyon ve programlar; AMP yaklaģık maliyet ve hakediģ hazırlama otomasyonu kullanılmaktadır Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 27 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 2 Adet 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi 3 Tarayıcılar 1 4- Ġnsan Kaynakları 4.1 Ġdari Personelin Kadro ve Ġstihdam Durumlarına Göre Dağılımı Birim Adı G.Ġ.H S.H.S T.H.S Y.H.S A.H.S Toplam Daire BaĢkanı 1 1 Proje ve Yapım ġube Müdürü 1 1 ĠĢletme ġube Müdürü ArĢiv ve Büro Birimi 1 1 Proje ve YaklaĢık Maliyet Birimi 3 3 Ġhale ve Ġstatistik Birimi 2 2 Kontrollük ve kesin Hesap Birimi Emlak ve kamulaģtırma Birimi Mekanik Tesisat ve Isı Merkezi Birimi Elektrik Tesisatı ve Telefon Santrali Birimi 3 3 ĠnĢaat, Peyzaj ve Çevre Düzenleme Birimi 1 1 Mobilya ĠĢleri Birimi Genel Toplam Ġdari Personel Kadroların Doluluk Oranlarına Göre Dağılımı Sınıf Türü Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı 4 4 Teknik Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı 2 2 Toplam

9 4.3 Ġdari Personele Ait Kadın ve Erkek Oranları Kadın Erkek Toplam Ġdari Personel Sayısı Yüzdelik Oran Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Oranı Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans/Doktora KiĢi Sayısı Yüzde Oranı Ġdari Personelin YaĢ Dağılımları ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Sunulan Hizmetler 5.1-Ġdari Hizmetler Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keģif, ihale ve denetleme iģlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığımızın görev alanları oldukça geniģ yelpazededir. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inģaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım iģlerini yapmak, Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç iģletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer iģleri yürütme Daire BaĢkanlığımıza ait faaliyetlerdir. Rektörlüğümüze bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkezlerin kullanmakta olduğu bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile yeni ihtiyaç duyduğu bina ve tesislere ait, yapım talepleri Rektörlük Makamı ve Sorumlu Rektör Yardımcıları yolu ile Daire BaĢkanlığı'na ulaģır. Taleplerin özelliğine göre röleve, etüd proje, yaklaģık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkanlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar; yürürlükteki Kamu Ġhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun ve Kalite Yönetimine uygunluk çerçevesinde gerçekleģtirilir. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi BaĢkanlığımız bünyesinde yönetim Daire BaĢkanı, baģkanlığa bağlı ġube Müdürü ve kısım sorumlulukları ile sağlanmaktadır. Rektörlük ve bağlı birimlerden gelen talepler Ġdari ĠĢler kısmına ulaģır. BaĢkanın incelemesi ve söz konusu ihtiyacı ilgili ġube Müdürüne sevk etmesi ile iģin takibi sağlanır. ġube Müdürü ise gerekli personeli veya kısmı görevlendirir. Teknik ve Ġdari Personelin takibindeki iģler yine ġube Müdürü ve Daire BaĢkanının onayına sunulur. Birime gelen taleplerin incelenip, değerlendirilmesi, iģleme konulması kısacası yönetim ve iç kontrolün sağlanabilmesi hususunda aģağıdaki iģler organize edilir; Üniversitemiz Yatırım Projeleri kapsamında bulunan, yeni bina ve tesisler ile bakım ve onarımı gereken bina ve tesislerin Etüd-Projeleri ve rölevelerinin yapılması, 9

10 Yapı yaklaģık maliyetlerinin hazırlanması, Ġmar ve ruhsat iģlemleri için belediye ve diğer resmi kuruluģlarla ilgili yazıģmaların yürütülmesi, Üniversitemiz bina ve tesislerinin yapım ve onarım iģleri sözleģmelerinin uygulanması esnasında, Denetlenmesi, geçici ve kesin kabul muayene iģlemlerinin yapılması, Sosyal Sigortalar ve Bölge ÇalıĢma Müdürlükleri ile ilgili iģlemlerin yapılması, Teminat iade iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç 1: Üniversitemizde eğitim- öğretim hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi için depreme dayanıklı, ergonomik, ihtiyaçları karģılayan iģlevsel, güvenli yapı ve tesisler oluģturmak ve satın alma yöntemleriyle yapılan iģleri bize ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleģtirmektir. Stratejik Hedefler Hedef-1:Cumhuriyet YerleĢkesi çevresinde devam eden kamulaģtırma çalıģmalarının tamamlanılması Hedef-2:Ziraat Fakültesi B- Blok Binasının yapımının tamamlanılması Hedef-3:Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binasının yapımının tamamlanılması Hedef-4: DiĢ Hekimliği Fakülte Binasının yapımına baģlanılması Hedef-5: Güzel Sanatlar Fakültesi Binasının yapımına BaĢlanılması Stratejik Amaç 2: Bu yapı ve tesisleri inģa ederken yakın çevresinde düģünülmüģ yeterli açık otoparklara yaya ulaģım yollarına sahip güvenliği sağlanmıģ aydınlatma sorunu olmayan, yeģille iç içe kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmıģ rahat, kullanıģlı binalarımızla bitiģik bir yakın çevre düzeni oluģturmak. Stratejik Amaç 3: Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın personel ve fiziki altyapısını geliģtirmek. Stratejik Amaç 4: Isı, elektrik enerji sistemleri, sulama sistemlerini otomasyona bağlayarak enerji tasarrufu sağlanacak ve ısınmada doğalgaz seçeneği kabul edilecek Stratejik Amaç 5: UlaĢım ve iletiģim olanaklarının sürekli arttığı günümüzde kampüs içi ve dıģı optik telli, telsiz bağlantılar oluģturarak uydu kanalları kullanarak geliģen teknolojileri takip etmek ve dünyayla bağlantı sağlamaktır. Hedef-6:Üniversite içersinde gerekli görülen tüm binalarda büyük onarım ve küçük onarım çalıģmaları yapılması Hedef: Çevre düzenlemesinin tamamlanılması Hedef: Mevcut personel için yeni ve daha iyi çalıģma koģulları sağlanması Hedef: Doğalgaza geçiģle ilgili çalıģmaların tamamlanılması Hedef: Ġnternet ve telefon altyapısının geliģimi için BaĢkanlığımıza düģen görevlerin yapılması 10

11 Stratejik Amaç 6: Bir yandan master planlamada ve raporunda belirlenmiģ ana amaçlar ile Ģekillenen misyonumuzun gereği olan hedeflere ulaģırken diğer yandan dairemizin kurumsal yapılanmasını sağlamak, örnek birim haline gelmek temel amaçlarımızdandır. Hedef-1: Personelin teknolojik değiģikliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimi vermek Hedef-2: BaĢkanlığın kaynaklarının etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak. Hedef-3: Kurumsal ve bireysel amaçlar oluģturmak, Hedef-4: Planlı ve programlı olarak çalıģan bir birim oluģturmak Hedef-5: Birim kültürü oluģturmak Hedef-6: Ekip çalıģmasına önem vermek Hedef-7: Personelinin iģ ve mevzuat yönünden hizmet içi eğitim vermek Hedef-8: Açıklığa ve saydamlığa önem vermek Birimimizde 3 yıllık vadede gerçekleģtireceği Proje Hedefleri ĠnĢaat GerçekleĢme Yılları Güzel Sanatlar Fakültesi Binası DiĢ Hekimliği Fakülte Binası Ziraat Fakültesi B- Blok Binası Müzik ve Sahne Sanatları Fakülte Binası Altyapı ve Peyzaj ĠĢleri 2015 X X X X X 2016 X X X 2017 X B. Temel Politikalar ve Öncelikler Ordu Üniversitesinin 15 yıllık geliģim planı Ortaya çıkan veya çıkabilecek yapım ve onarım iģleri III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar: GERÇEKLEġME BÜTÇE TOPLAMI BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2014 YILI GERÇEKLEġME ORANI TL TL % BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , ,04 1-GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMA 2-GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 3-GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM ĠġLERĠ , , , , , , Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 11

12 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar DÖNEM SONUNA KADAR ADI VE KAREKTERĠSTĠĞĠ PROJENĠN YERĠ BEDELĠ ÖNCEKĠ YILLAR 2014 YILI ÖDENEĞĠ 2014 YILINDA YAPILAN HARCAMA FĠZĠKĠ GER. ORANI % DERSLĠK VE MERKEZĠ BĠRĠMLER (Proje revize edilmiģtir.) KAMPÜS ALT YAPISI MUHTELĠF ĠġLER (Büyük Onarım ĠĢleri) ÇEġĠTLĠ ÜNĠTELERĠN ETÜT PROJESĠ ORDU , , , ,00 60 ORDU , , , ,00 70 ORDU , , , ORDU , , ,00+KDV 100 B- Performans Bilgileri. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2013 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek TL TOPLAM , Faaliyet Bilgileri Tamamlanan Projeler ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi Muhtelif ĠĢler (Büyük Onarım ĠĢleri) Devam Eden Projeler Kampus Altyapısı, Ordu, Proje No: 2010h Bütçe: ,00 Tl BaĢlama-BitiĢ Yılı: Derslik ve Merkezi Birimler; Ordu, Proje No: 2010h Bütçe: ,00 Tl BaĢlama-BitiĢ Yılı: Yıl Ġçerisinde Yapılan Diğer Faaliyetler Cumhuriyet Yerleşkesi Isı Merkezi Doğalgaz Dönüşüm İşi Cumhuriyet Yerleşkesindeki Binaların Onarım İşleri Cumhuriyet Yerleşkesi Haricindeki Merkez İlçede Bulunan Binaların Onarım İşleri Morfoloji Binası Deney Hayvanları Laboratuarı Onarım İşi 4. Etap Peyzaj ve Altyapı Yapım İşi-Rektörlük Ek Bina Çevre Düzenleme İşleri Ünye ve Fatsa İlçelerindeki Binalarda Gerekli Olan Büyük Onarım İşleri IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Kuruluş aşamasından itibaren; görevini sürdürüyor olması, Kurumun inşaat, ihale, onarım, proje ve teknik alandaki çalışmalarını yürütüp denetleyebiliyor olması, 12

13 Birim içinde teknik konularla ilgili kararları, alabiliyor olması, Deneyimli teknik personele sahip olması, Resmi prosedüre ait yazışmaların düzenli olarak yapılıp, dosyalanabiliyor olması, Kurumun diğer birimleriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor olması, Üniversitenin fiziki alanlardaki genişlemesine; önemli katkılar sağlayabiliyor olması, Mevzuat değişikliği gereği; yeniden yapılanarak hizmetlerde aksamaya meydan verilmemesi, B- Zayıflıklar Çalışma alanlarının yetersizliği, Personel ücretlerinin yetersizliği sosyal imkânların olmaması, Personel özlük haklarının yetersiz kalması, Personele gerekli ve yeterli motivasyonun sağlanamaması, Yeterli arşiv alanının bulunmaması, Ek-3: Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [6] Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [8] (Ordu- /01/2015) Elk. Müh. Recep ARSLAN Daire BaĢkanı [6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [7] Yıl içinde harcama yetkilisi değiģmiģse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıģ olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 13

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon..4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar.....4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...4

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER. 4 A. Misyon ve Vizyon. 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar.... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Antalya Ocak - 2013 1 AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI AYRINTILI FAALĠYET

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Antalya Ocak - 2013 1 AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI AYRINTILI FAALĠYET

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI I. DÖNEM BRĠFĠNG RAPORU 1 SUNUġ 22/05/2008-5765 tarih ve kanun ile kurulan üniversitemizin saha hızlı, kaliteli ve sağlıklı hizmete

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2011 Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki,

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Gülen DENİZLİ Bilgisayar İşletmeni Levent ÖZGÜMÜŞ Daire Başkanı http://strateji.edu.tr ÖNSÖZ 2006

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ...4 I- GENEL BĠLGĠLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BAR T I N Ü N İ V E R S İ T E S İ, F E N B İ L İ M L E R İ E N S T İ T Ü S Ü, 74100 B A R T I N 1 ĠÇĠNDEKĠLER.... 2 ÜST YÖNETĠCĠNĠN

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2012 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2012 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ......1 I- GENEL BİLGİLER...2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Ocak 2013 I İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 2011 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı