Sirküler No : 332/ Sirküler Tarihi : : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk."

Transkript

1 Sirküler No : 332/ Sirküler Tarihi : Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun; bazı maddelerinin yürürlük tarihleri, tacirler tarafından düzenlenen belgelerde bulunması zorunlu bilgiler, ticari defterler, anonim ve limited şirketlerde değişiklik, işlem denetçisinin kaldırılması, cezalara ilişkin değişiklikler ile münfesih olan veya münfesih sayılan anonim ve limited şirketlerin tasfiyesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden önemli gördüklerimiz aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. A) KULLANILAN BELGELERDE BULUNMASI ZORUNLU BİLGİLER: 6335 sayılı Kanunun 6. maddesi ile yeni TTK nın 39. maddenin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Anılan kanunun değişikliği öncesinde ticari işletmenin kullandığı her türlü belgede yer alması gereken bilgilere açıklık getirilmiştir. Bu defa tacirin kullandığı her türlü belge ifadesi yerine; ticari işletme ile ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplar ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde (fatura, irsaliye veya irsaliyeli fatura, dekont, ücret bordrosu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, çek, bono, poliçe, tahvil, hisse senedi, finansman bonosu, mukavele, taahhütname, kefaletname, ibraname, tahsilat ve tediye makbuzları ve karar örneklerinde) tacirin; ticaret sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkez adresi ile tacir internet adresi oluşturmak zorunda ise ticaret siciline tescil edilen internet adresi bulunmak zorundadır. Sermaye şirketleri anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler, internet sitesi oluşturmak zorundadırlar. Bu kurumlar değişiklik öncesinde yukarıda sayılan belgelere yazılması zorunlu olan; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, müdürlerin ve yöneticilerinin adları ve soyadlarının yazılması zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu bilgilere sadece internet sitesinde yer verilmesi zorunludur. Yukarıda sayılan belgelerde vergi mevzuatı gereğince bulundurulması gereken bilgilerin de yer alması gerekmektedir sayılı Kanunun 6335 sayılı Kanun ile değiştirilen ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonraki kısmının yürürlüğü den itibaren uygulanacaktır. Tacirlerin mevcut belgelerini bu tarihe kadar tüketmeleri gerekmektedir. (1534/5) Bu maddeye aykırı davranan tacire 2.000,00 TL tutarında idari para cezası düzenlenecektir. (51/2) B) TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, MUHAFAZASI, TASDİKİ VE İBRAZI: 6335 sayılı Kanunun 8. maddesi ile yeni TTK nın 64. maddenin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile daha önce Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulması zorunlu olan ticari defterler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayıt nizamıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 ve mükerrer 257. maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere göre tutulması hükmolunmuştur. Bu düzenleme ile ticari defterlerin öncelikle vergi matrahının tespitine yönelik şekilde tutulması gerektiği, bu durumun yeni TTK ile düzenlenen; defter tutma (TMS-TFRS ye uygun şekilde), envanter çıkarma, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümlerinin de yerine getirilmesine engel teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmıştır. -1-

2 Defter onayına ilişkin olarak yapılan yeni düzenlemeler ile; kağıt ortamına aktarılan defterlerin (Yevmiye, kebir, envanter, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri) onayı kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin kuruluş sonrası faaliyet dönemlerindeki onayı, faaliyet döneminin ilk ayının öncesindeki ayın sonuna kadar yapılır. Pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yapraklarının bulunması şartıyla izleyen faaliyet dönemlerinde açılış onayı yapılmaksızın kullanılabilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayına kadar notere yaptırılmalıdır. Envanter defterinin kapanış onayı kaldırılmış bunun yerine yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki zorunlu hale getirilmiştir. VUK a göre kapanış tasdiki aranmamaktadır. Elektronik ortamda tutulacak defterlerin onay ile bu ortamda tutulacak defterlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı na bırakılmıştır. İlgili Bakanlıklarca konuya ilişkin 1 Seri No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği tarih ve sıra No.lu Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yeminli mali müşavirliğimizce yayımlanan tarih ve 320 Sıra No.lu Sirkülerimizde konuya ilişkin detaylı bilgi verilmiştir sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklik ile tacirler, ticari defterlerin tutulmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ndaki usul ve esasları dikkate almak; bu usul ve esasların yanında 660 sayılı KHK ile oluşturulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkeleri ile bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. (6102 sk. Md. 88) Ticari defterlerin kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde tutulmaması, defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler ile birlikte muhafaza ve gerektiğinde talep edenlere ibraz edilmemesi, defter onaylarının usulüne uygun şekilde yaptırılmaması, usulüne uygun şekilde envanter çıkartılmaması, 88 maddede belirtilen ilke ve esaslara uyulmaması halinde, sorumluluğu bulunanlar adına 4.000,00 TL idari para cezası düzenlenecektir. (562/1 ve 2) Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut kanuna uygun şekilde saklanmaması halinde sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. (562/6) Aynı ceza tacirin tutması gereken defterler ile belgeleri 6102 sayılı Kanunun 210. maddesine göre denetim yetkisi verilenlere ibraz edilmemesi veya eksik olarak verilmesi veya bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler için de uygulanır. (562/4) Bu yasal düzenleme ile yapısı itibariyle birbiriyle uyuşmayan iki değişik pazıl parçasının uydurulması ve herkesin ihtiyacına uygun bir raporlama yapılması beklenmektedir. Böyle bir uyumun sağlanması için 213 sayılı VUK 175 ve mükerrer 257. maddeye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan; Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması, Tekdüzen Hesap Planı Çerçevesi ile Tekdüzen Hesap Planında değişiklikler yapılması gerekmektedir. Çünkü VUK ve TMS/TFRS nin yapıları ve amaçları farklıdır. Diğer taraftan ticari defter olarak sayılmayan ancak değişiklik öncesinde 1524 maddede zikredilen internet defteri yürürlükten kaldırılmıştır. -2-

3 C) İŞLEM DENETÇİSİ: 6102 sayılı Kanun ile ihdas edilen işlem denetçisi müessesesi yeni TTK yürürlüğe girmeden iptal edilmiştir. Bilindiği üzere; şirket kuruluşu, birleşme, bölünme, tür değiştirme, ana sözleşme değişikliği, menkul kıymet ihracı gibi özellikli işlemlerin denetimini yapacak olan işlem denetçisi 6335 sayılı Kanun ile yeni TTK dan çıkartılmıştır. D) BORÇLANMA YASAĞI: Anonim ve limited şirket ortakları ile anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile bunların 393. maddede sayılan yakınlarının şirkete borçlanma yasağı yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre daha önce unutulan limited şirket müdürleri ile bunların 393. maddede sayılan yakınları da borçlanma yasağı kapsamına dahil edilmiştir. En son düzenlemeye göre; - Anonim şirket pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri, limited şirkete ortak olmayan müdürler ve bunların üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımları şirkete borçlanamaz; bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. - Anonim ve limited şirket ortakları ise sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarının bulunmaması, şirket serbest yedek akçeleri ve dağıtılmamış karların toplamı geçmiş yıllar zararlarını karşılayacak düzeyde bulunması şartıyla şirkete borçlanabilirler. Borçlanmaya ilişkin cezai sorumlulukta herhangi bir değişiklik yapılmamış olup 358 ve 395. maddelere aykırı olacak şekilde şirkete borçlananlar üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. (562/5) Diğer taraftan 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle şirkete borçlu bulunan anonim ve limited şirket ortaklarının bu borçlarını üç yıl içinde nakden kapatılması zorunluluğu ve bu konudaki ceza kaldırılmıştır. (6335 sk. Md.47) E) İNTERNET SİTESİ: Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri (397/4), kuruluşlarını ticaret siciline tescil tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar. İnternet sitesinde yayımlanacak içerik 6102 sayılı Kanun ile belirlenmiş ise bu sürede, belirlenmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil ve ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten en geç beş gün içinde; şirketin kuruluşundan internet sitesinin açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler ise bu sitenin açıldığı tarihte internet sitesinde yayımlanır. (1524/1) -3-

4 tarihinden önce kurulan ve internet sitesi oluşturma zorunluluğu bulunan şirketler, mevcut internet sitelerini, internet siteleri yoksa en geç tarihine kadar internet sitelerini oluşturup maddeye göre ilanı ve yayımı gereken bilgileri bu internet sitesine koymaları gerekmektedir. (Geç. Md.8) İnternet sitesinde yayımlanması zorunlu olan içeriklerin yayımlanmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur. Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. (1524/(2)) İnternet sitesinin bir numara altında tescili ve ilgili diğer hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelik ile düzenlenecektir. (1524/4) İnternet sitesini oluşturmayan şirket yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar; internet sitesine konulması gereken içeriklerin süresinde konulmaması halinde ise yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. (562/12) F) KURUCULARIN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, TASFİYE MEMURLARI VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU VE NİTELİKLERİ: 6335 sayılı Kanun 41 ve 43. maddeleri ile 6102 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucunda; daha önce şirket yöneticilerinin sorumlu tutulmaması için görevlerini kusurlu bir şekilde yapmadıklarını ispatlamaları gerekiyordu. Yapılan değişiklik ile yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin görevleri sırasında ihmallerinin bulunduğu ve şirketi zarara uğrattıkları dolayısıyla kusurlu bulunduklarının ispatı iddia edene bırakılmıştır. (553/1) Diğer taraftan 6102 sayılı Kanunun 359. maddesinde de değişiklik yapılarak yönetim kurulu üyelerinden en az birinin Türk vatandaşı ve yerleşim yerinin Türkiye olması şartı ile yönetim kurulu üyelerinin en az ¼ ünün yüksek öğrenim görmüş olması şartları kaldırılmıştır. Limited şirketlere ilişkin 628. madde yürürlükten kaldırılmış olup böylece limited şirket müdürlerinden en az birinin Türkiye de yerleşik bulunması ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olması zorunluluğu da yürürlükten kaldırılmıştır. (6335 sk. 43/20) G) DENETİME TABİ ŞİRKET FİNANSAL TABLOLARIN VE RAPORLARIN İLANI: 6335 sayılı Kanunun 43. maddesi ile 6102 sayılı TTK nın 524. maddesi yürürlükten kaldırılmış olup bu madde uyarınca şirketin ve topluluğun finansal tablolarını hazırlamakla yükümlü olan ana şirketin yönetim kurulunca, bilanço gününden itibaren altı ay içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan olunması gereken; finansal tablolar, faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı, denetçinin görüşünü içeren rapor ve buna ilişkin genel kurul kararı gibi bilgi ve belgelerin ilanı zorunluluğu kaldırılmıştır. -4-

5 H) MÜNFESİH KURUMLARIN TASFİYESİ: 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. madde ile tarihinden itibaren iki yıl içinde maddede sayılan şirketlerin tasfiyesi 6102 sayılı Kanun ile düzenlenen tasfiye usulüne uyulmaksızın sonuçlandırılacaktır. (6335 sk. Md.38) Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE 1-13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı

Detaylı

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 6335 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (30.06.2012 T. 28339 R.G.) Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012 MADDE

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KANUN NO: 6335 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 26 Haziran 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:

Detaylı

YENİ TTK HAKKINDA UYGULANACAK YOL HARİTASI

YENİ TTK HAKKINDA UYGULANACAK YOL HARİTASI YENİ TTK HAKKINDA UYGULANACAK Değerli Meslektaşlarımız, Yeni TTK içi boşaltılmış olsa da 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Her zaman olduğu gibi "bilgiyi paylaşmak" vazgeçilmez ilkelerimizden

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir;

MUHASEBE BÖLÜMÜ. 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir; MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular

TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.12.2013 Dönem Sonu İşlemleri 1 Ticari Defterler Türk Ticaret Kanunu'nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

27.12.2012. 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER

27.12.2012. 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER 6335 Sayılı Kanun ve TTK daki Son Değişiklikler ELMADAĞ HUKUK OFİSİ - SİRKÜLER 27.12.2012 Sirküler, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Şirketler için getirmiş olduğu yenilikler, yeniliklerin yürürlüğe

Detaylı

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergi Bülteni Tarih : 13.07.2012 Sayı : 2012/68 İçerik : TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu nun vergi bağlantılı düzenlemeleri. 1. Giriş 2. Defter ve Belge Düzeni a) Defter Tutma

Detaylı

YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER

YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER YENİ YILA GİRERKEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER Doç. Dr. Ersan ÖZ Pamukkale Ün. Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı S.M.M.M. Selçuk GÜLTEN Uluslar

Detaylı

Bu fıkra ile yukarıda açıklanan maddeye (m. 39/2) aykırı hareket edenlerin 2.000,00 TL idari para cezasına çarptırılacağını düzenlemiştir.

Bu fıkra ile yukarıda açıklanan maddeye (m. 39/2) aykırı hareket edenlerin 2.000,00 TL idari para cezasına çarptırılacağını düzenlemiştir. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN İNTERNET SİTESİ BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ HAKKINDA İNCELEME Madde 39/2: (1)Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine

Detaylı

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler 6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Yrd.Doç.Dr. Mücahit Ünal Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Detaylı

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ YÖNETİCİ ÖZETİ 19 OCAK 2012 1 Temmuz 2012 tarihinde büyük bir bölümü yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na ilişkin olarak;

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KONULAR NELERDİR?

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KONULAR NELERDİR? 25.02..2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/28 KONU: Sayın Müşterimiz, Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca zorunlu bağımsız denetim kapsamında olan şirketlerin,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU Değerli müvekkillerimiz; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26.06.2012 tarihinde önemli değişikliklere uğramıştır. (değişiklikler

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER KAYITLARI VE FİNASAL RAPORLAMA Şenol ÇETİN * I. GİRİŞ Bilindiği gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarih ve 27814 No.lu Resmi Gazete de

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014

İŞLETMEYE duman & global 26.05.2014 MUHASEBE KAYITLARINA MESNET TEŞKİL EDEN BELGELER, BU BELGELERİN DÜZENLENMESİ, ASLININ KAYBOLMASI DURUMUNDA NELER YAPILACAĞI, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLETMEYE GEÇ GELEN BELGELER HK. ÖZET; muhasebe, kayıt altına

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

Çevrimiçi Türk Ticaret Kanunu www.ticaretkanunu.net - Hazırlayan Levent YARALI, LL.M.

Çevrimiçi Türk Ticaret Kanunu www.ticaretkanunu.net - Hazırlayan Levent YARALI, LL.M. SON HÜKÜMLER A) Şirket davalarında yargılama usulü MADDE 1521- (1) Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 23.09.2013/174-1 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Değişiklik Yönetmeliğinde, şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı