Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved."

Transkript

1 Çizgi Akademi

2 E2377 Düzenlenm iş BaskıV2 Aralık 2005 Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm ış olan doküm an haricinde, ürün ve yazılım tanım lam alarınıiçeren bu kitapçığın hiçbir parçasıgönderilem ez, yayınlanam az,kopya edilem ez,içeriğideğiştirilem ez veya hiçbir anlam da ya da hiçbir form da herhangibir dile çevrilem ez. Ü rün servisiya da garantisiuzatılm ayacaktır eğer : (1) ASU S a yazıldıktan sonra Tam ir ya da m odifikasyonun değişim ine onay verilene kadar ürün tam ir edilir,m odifiye edilir ya da değiştirilirse; yada (2) Ü rünün serinum arasıtahrif edilir yada kaybedilirse. ASU S BU KİTAPÇIĞ I BELİRLİ AM AÇLAR İÇİN,SIN IRSIZ AN LAŞILM A G ARAN TİSİ VEYA PAZARLAN ABİLİRLİK YA DA U YG U N LU Ğ U N U N KO ŞU LLARIN I İÇERECEK ŞEKİLDE BEYAN ETM E YA DA AN LAŞILM A G İBİ HERHAN G İ BİR G ARAN Tİ VERM EDEN O LDU Ğ U G İBİ TEM İN ED ER. ASUS,YÖ N ETİCİLERİ,M EM U RLARI, ÇALIŞAN LARI YA D A ACEN TALARI D O LAYLI,Ö ZEL, TESADÜ Fİ YA DA HASARA BAĞ LI (KAZAN Ç KAYBIN A,İŞ KAYBIN A, KU LLAN IM YA DA VERİ KAYBIN A,İŞİN KESİN TİYE U Ğ RAM ASIN A VE BU N U N G İBİ HASARLARI İÇEREN ) HATTA ASU S BU Ü RÜ N DE YA DA KİTAPÇIKTAKİ H ERHAN G İ BİR HATA YA DA KU SU RDAN BU TÜ R BİR HASARIN KAYN AKLAN DIĞ I İHTİM ALİN İ VERM İŞ O LSA DAHİ SO RU M LU TU TU LAM AZ. BU KİTAPÇIKTAKİ TAN IM LAM ALAR VE BİLG İ SADECE BİLG İ KU LLAN IM I İÇİN VERİLM İŞTİR VE BİLG İ VERİLM EDEN DEĞ İŞTİRİLEBİLİR VE ASU S TARAFIN DAN SO RU M LU LU K G İBİ ALG ILAN M AZ. BU KİTAPÇIKTA G Ö RÜ LEBİLEN HERHAN G İ BİR HATA YA DA YAN LIŞLIK İÇİN ASU S SO RU M LU LU K YA DA M ESU LİYET KABU L ETM EZ. Bu kitapçıkta görülen ürün ya da şirket adlarının tescillim arkasıya da kişiselşirketlerinin telif haklarıolm ayabilir ve sadece tanım lam a ya da açıklam alarıihlalam acıgütm eden sahiplerinin yararına kullanılm ıştır. ii ASUS P5LD2 SE

3 İçindekiler U yarılar vi G üvenlik bilgisi vii Kılavuz hakkında viii P5LD2 SE teknik özellik özeti ix Bölüm 1: Ü rün tanıtım ı 1.1 Merhaba! Paket içeriği Ekstra özellikler Ü rün detayları ASU S AI Life özellikleri Yenilik getiren ASU S özellikleri 1-5 Bölüm 2: Donanım bilgisi 2.1 Başlam adan önce Anakart tanıtım ı Yerleştirm e yönü Vida delikleri Anakart planı Anakart düzeniiçeriği M erkeziişlem ciü nitesi(cpu ) İşlem cim ontajı Soğutucu ve fan m ontajı Soğutucu ve fanıyerinden çıkarm ak Sistem hafızası Tanıtım Hafıza konfigürasyonu DIM M m ontajı DIM M iyerinden çıkarm ak G enişlem e yuvaları G enişlem e kartınıtakm ak G enişlem e kartınıayarlam ak Standart kesm e atam aları PCI yuvaları PCI Express x16 yuvası PCI Express x1 yuvası Jum per lar Bağlantıuçları Arka panelbağlantıuçları İç bağlantıuçları 2-25 iii ASUS P5LD2 SE

4 Bölüm 3: Açılış 3.1 Sistem iilk defa başlatm ak Bilgisayarıkapatm ak İşletim sistem inin kapatm a fonksiyonunu kullanm ak Çift fonksiyonlu güç anahtarınıkullanm ak 3-2 Bölüm 4: BIOS ayarları 4.1 BIO S u yönetm e ve yükseltm e Başlangıç disketioluşturm ak AFU DO S aracı ASU S CrashFree BIO S 2 aracı ASU S EZ Flash aracı ASU S U pdate aracı BIO S kurulum program ı BIO S m enü ekranı M enü çubuğu N avigasyon tuşları M enü seçenekleri Alt-M enü seçenekleri Konfigürasyon alanları Pop-up penceresi Kaydırm a çubuğu Yardım Ana m enü Sistem zam anı Sistem tarihi Disket sürücüsü Birinci, üçüncü ve dördüncü IDE M aster/slave IDE konfigürasyonu Sistem bilgisi İleridüzey m enü Jum perfree konfigürasyonu U SB konfigürasyonu İşlem cikonfigürasyonu Yongaseti Yerleşik aygıtların ayarları PCI PnP Pow er m enüsü Askıya alma modu 4-30 iv ASUS P5LD2 SE

5 4.5.2 Repost Video on S3 Resume ACPI 2.0 desteği ACPI APIC desteği APM Konfigürasyonu Donanım m onitörü Açılış m enüsü Açılışta aygıt üstünlüğü Açılış seçeneklerinin ayarlanm ası G üvenlik Çıkış m enüsü 4-39 Bölüm 5: Yazılım desteği 5.1 Bir işletim sistemi kurma Destek CD sibilgisi Destek CD siile çalışm ak Sürücüler m enüsü Araçlar m enüsü Kılavuzlar m enüsü ASU S iletişim bilgisi Diğer bilgiler Yazılım bilgisi ASU S M ylogo Ses konfigürasyonu 5-10 Ek: İşlem ciözellikleri A.1 Intel EM 64T A-1 A.1.1 Intel EM 64T özelliğinikullanm ak A-1 A.2 Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi(EIST) A-1 A.2.1 Sistem gereksinimleri A-1 A.2.2 EIST özelliğinikullanm ak A-2 A.3 Intel Hyper-Threading Teknolojisi A-3 A.3.1 Hyper-Threading Teknolojisini kullanmak A-3 v ASUS P5LD2 SE

6 U yarılar Birleşik İletişim Kom isyon Raporu Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölüm üne uyum sağlar. Çalışm a aşağıdakiikikoşula bağlıdır : Bu aygıt zararlıgirişim lere neden olm am alıdır ve Bu aygıt arzu edilm eyen çalışm aya neden olan kabuledilebilir düzeyde bir girişim içeren herhangibir girişim ikabuletm elidir. Bu cihaz,fcc kurallarının 15. m addesine uygun B sınıfıdijitalaygıtların lim itleriile uyum lu olduğu test edildive bulundu. Bu lim itler kurulum esnasında zararlıgirişim lere karşıuygun korum a sağlam ak am acıyla tasarlandı. Bu cihaz radyo frekans enerjisiüretir,kullanır ve yayar eğer üreticifirm anın yönergelerine göre kurulup kullanılm am ışsa radyo haberleşm elerinde zararlı girişim lere neden olabilir. Fakat titiz kurulum da da girişim in m eydana gelm eyeceği garantisiyoktur. Eğer bu cihaz kapatılıp açılm a sırasında fark edilebilen radyo yada televizyon netliğinde zararlı bir girişim e neden oluyorsa kullanıcı girişim i doğrulam ak için aşağıdaki ölçüm lerden bir yada birkaçınıdenem eye teşvik edilir : Alıcıanteniniyeniden yönlendirin yada yerleştirin Cihaz ve alıcıarasındakim esafeyiartırın Cihazıalıcının bağlandığıprizden farklıbir prize bağlayın Satıcıya yada tecrübelibir radyo/tv teknisyenine danışın M uhafazalı kablolar aracılığı ile m onitörünüzü grafik kartınıza bağlam ada kullanm ak için FC C yönetm eliğinin görüşlerine uym ak gerekm ektedir. B u üniteye değişiklikler yada m odifikasyonlar yapılm ası durum unda açıkça sorum luluk kabul edilm em ekte ve kullanıcılar bu cihaza m üdahale etm ekten m en edilm ektedir. Kanada İletişim Departm an ıraporu Bu dijital cihaz Kanada İletişim Departm anının Radyo girişim yönetm eliğindekidijitalcihaz düzenlem esindekib sınıfıradyo gürültü yaym a sınırlarınıaşm am aktadır. Bu B sınıfıdijitalcihaz Kanada ICES-003 ile uyum sağlam aktadır. vi ASUS P5LD2 SE

7 G üvenlik Bilgisi ElektrikselGüvenlik Elektrik çarpılm alarından korunm ak için sistem i yerleştirm eden önce elektrik kablosunu prizden çıkarınız. Sistem e aygıt ekler ya da çıkarırken aygıtların sinyalkablolarıbağlam adan önce güç kablolarının bağlıolm adığından em in olun. Anakarta sinyalkablolarınıbağlar ya da sökerken tüm güç kablolarının sökülm üş olduğundan em in olun. U zatm a kablosu yada adaptör kullanırken profesyonelyardım isteyiniz. Bu cihazlar topraklam a devresiakışınıdurdurabilir. Bulunduğunuz yerde G üç kaynağınızın doğru voltaja ayarlandığından em in olunuz. Eğer kullandığınız elektrik prizinizin voltajdeğerinden em in değilseniz bulunduğunuz yerin elektrik şirketiile iletişim e geçiniz. Eğer güç kaynağınız bozulursa kendibaşınıza tam ir etm eye çalışm ayınız. Kalifiye servis teknisyenine ya da satıcınıza başvurunuz. O perasyon G üvenliği Anakartıkurm adan ve anakarta aygıtlar eklem eden önce paketinizle birlikte gelen el kitabınıdikkatlice okuyunuz. Ü rününüzü kullanm adan önce tüm kabloların doğru takıldığından ve güç kablolarının zarar görm ediğinden em in olunuz. Eğer herhangi bir zarar tesbit ederseniz derhalsatıcınızla iletişim e geçiniz. Kısa devrelerden korunm ak için kağıt tutucular, vidalar ve elyaflarıbağlantılardan, slotlardan, soketlerden ve devrelerden uzak tutunuz. Toz,nem ve fazla sıcaktan sakınınız. Ü rünü ıslanabilecek bölgelere koym ayınız. Ü rünü düzgün bir yüzeye yerleştiriniz. Eğer ürünle ilgiliteknik bir sorun yaşarsanız kalifiye servis teknisyeniya da satıcınızla iletişim e geçiniz. Ü zerine çarpı atılm ış tekerlekli çöp tenekesi sem bolü belediye çöplüğüne ürünün (elektriksel ya da elektronik cihaz) atılm am ası gerektiğini gösterir. Lütfen yerel elektronik eşya yok etm e yönetm eliğinizi kontrol ediniz. vii ASUS P5LD2 SE

8 Kılavuz hakkında Bu kılavuz anakartıkuracağınız ve ayarlayacağınız zam an ihtiyacınız olan bilgileriiçerir. Kılavuz nasılhazırlandı Bu kılavuz belirtilen bölüm leriiçerir: Bölüm 1: Ü rün tanıtım ı Bu bölüm anakartın özelliklerinive yeniteknolojidesteğinianlatır. Bölüm 2: D onanım bilgisi Bu bölüm sistem bileşenlerikurulduğunda,istenilenin yapılm asıiçin,donanım ayar prosedürlerinilisteler. Anakarttakianahtarlar,jum perlar ve konnektörler hakkında bilgi verir. Bölüm 3: Açılış Bu bölüm,açılış, sesliikaz m esajlarıve bilgisayarıkapatm a yollarıhakkında bilgiverir. Bölüm 4: BIO S ayarları Bu bölüm BIO S ayar m enülerinikullanarak sistem ayarlarının değiştirilm esinianlatır. BIO S param etrelerihakkında yeterliaçıklam a vardır. Bölüm 5: Yazılım desteği Bu bölüm anakart ile birlikte verilen destek CD sinin içeriğihakkında bilgiverir. Ek: İşlem ciözellikleri Bu ek anakartın desteklediğiişlem ciözelliklerihakkında bilgiverir. Daha çok bilgiyinereden bulabilirim Ü rün/yazılım yükseltm elerive ek bilgiiçin başvurunuz. 1. ASUS websitesi ASU S w ebsitesiasu S donanım larıve yazılım larıhakkında en güncelbilgiyisağlar. ASU S ile iletişim e geçm ek için başvurunuz. 2.İsteğe bağlıbelgelem e Satıcınız ürün paketinize garantifişigibibelgeler koyabilir. Bu belgeler standart paketlem enin bir parçasıdeğildir. viii ASUS P5LD2 SE

9 P5LD2 SE teknik özellik özeti CPU Intel Core 2 Extrem e* / Core 2 Duo* / Pentium Extrem e / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D için Soket 775 Intel EM 64T / EIST / Hyper-Threading Technology Yeni güç tasarım ıile Intel yeninesil04b/04a & 05B/05A CPU desteği *Sadece PCB R2.0(veya üstü) Intel Core 2 Duoişlem cidestekler. Yonga seti Front Side Bus Bellek Kuzey köprüsü: Intel 945P Memory Controller Hub (MCH) G üney köprüsü: Intel ICH7 1066/800/533 MHz Çift kanalbellek mimarisi 4 GB a kadar tampon belleksiz ECC / non-ecc 800/667/533 MHz 4x240-pin DIM M soket desteğid DR2 hafıza m odülleri Genişlem e yuvaları 1 x PCI Express x16 yuvası 2 x PCI Express x1 yuvaları 3 x PCI yuvaları(not: Kablosuz ağ desteklisürüm de 2 tane PCI yuvası vardır) Depolama Intel ICH7 G üney Köprüsü desteği: - 1 x Ultra ATA 133/100/66 sabit disk sürücü - 4 x Serial ATA sabit disk sürücüler (3Gb/s) Yüksek nitelikte ses USB Kablosuz ağ (İsteğe bağlı) ADI1986A 6-kanal CODEC Jack Sensing ve Enum eration Technolojisidesteği S/PDIF çıkışıdesteği 8 U SB 2.0 kapısıdesteği (Not: Kablosuz ağ desteklisürüm de 6 U SB 2.0 kapısıvardır.) WiFi-g kablosuz ağ çözüm ü: - IEEE g/b standard desteği - 54M bps kablosuz veritrafiği - Windows XP and 2003 Server üzerinde Yazılım salaccess Point (Soft AP) özelliği LAN RTL8111B PCI-E Gigabit LAN kontrolcüsü Hızaşırtm a özellikleri ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall) ASUS PEG Link ASUS EZ Flash ASUS AI Overclocking 4-step DRAM voltajkontrolü Vcore: V aralıklarla CPU voltajayarlam ası Ayarlanabilir FSB/DDR oranı. Sabitlenm iş PCI/PCIe frekansları. SFS (Stepless Frequency Selection) 100M Hz den 450MHz ye,1mhz artış ile ayarlama ix ASUS P5LD2 SE

10 P5LD2 SE teknik özellik özeti A S U S a ö zg ü d iğ er ö zellikler Arka Panel I/O kapıları Dahili I/O Bağlantıları ASUS Q-Fan ASUS Crash Free BIOS 2 ASUS MyLogo 2 1 x Paralelkapı 1 x Serikapı 1 x PS/2 Klavye 1 x PS/2 Fare 1 x LAN (RJ45) kapısı 1 x S/PDIF çıkış kapısı 4 x U SB 2.0 kapıları 6-kanalses bağlantıkapıları 1 x WiFi-g anten kapısı(sadece Kablosuz Ağ sürüm ünde) 1 x W ireless LAN ledi(sadece Kablosuz Ağ sürüm ünde) 1 x IDE bağlantısı 1 x Floppy disket sürücü bağlantısı 4 x SATA bağlantısı 1 x CPU fan bağlantısı 1 x kasa fanıbağlantısı 1 x G üç fanıbağlantısı 1 x Kasa bağlantıbağlantısı 1 x CD ses giriş bağlantısı 1 x G AM E/M IDIbağlantısı 1 x S/PDIF çıkış kapısı 1 x Ö n panelses giriş bağlantısı 1 x 24-pin ATX güç bağlantısı 1 x 4-pin ATX 12 V bağlantısı 2 x U SB bağlantıları(4 tane ek U SB 2.0 bağlantıdesteği) BIOS 4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree BIOS 2, ASUS MyLogo2 Yönetilebilirlik WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion Destek CD Sürücüler ASUS PC Probe II ASUS LiveUpdate Anti-Virus Yazılım ı Aksesuarlar KullanıcıKlavuzu 1 x UltraDMA 133/100/66 kablosu 1 x 2-port USB/GAME kablosu 1 x FDD kablosu 1 x I/O korum ası 1 x SATA güç kablosu,1 SATA aygıt için 1 x SATA kablosu Kasa Tipi ATX 12"x 7.5" (30.5 cm x 19 cm) (Ö nceden belirtilm eden özellikler değiştirilebilir) x ASUS P5LD2 SE

11 B u bölü m an akartın özelliklerini ve yeni tekn oloji desteğini anlatır. xi ASUS P5LD2 SE

12 1.1 Merhaba! Paket içeriği Ekstra özellikler 1-2 xii ASUS P5LD2 SE

13 1.1 Merhaba! ASU S P5LD2 SE anakartıaldığınız için teşekkürler! Anakart,diğer kaliteliasu S anakartlarıçizgisinikoruyarak yeniözellikler ve son teknolojiler sunar! Anakartıve diğer donanım aygılarınıkurm adan önce kutunuzdakiiçeriğiaşağıdakiliste ile karşılaştırarak kontrolediniz. 1.2 Paket içeriği Anakart kutunuzu aşağıdakiiçerik yönünden kontrolediniz. Anakart I/O m odülleri Kablolar Aksesuarlar U ygulam a CD si Döküm an ASUS P5LD2 SE anakart USB 2.0 (2 port) ve OYUN (1 port) modülü 2 x Serial ATA sinyalkabloları 2 x Serial ATA güç kabloları 1 x Ultra ATA 133/100/66 kablosu 1 x USB/OYUN kablosu 1 x Floppy disket sürücü kablosu I/O levhası ASUS anakart destek CD si Kullanm a kılavuzu Eğer yukarıdaki içerikten biri hasar görm üş yada yok ise satıcınız ile iletişim e geçiniz. xiii ASUS P5LD2 SE

14 1.3 Ekstra özellikler Ü rün detayları En Yeniİşlem citeknolojisi Bu anakart Intel in LGA775 paketinden en son Pentium 4 CPU destekler. 1066/ 800/ 533MHz FSB, Hyper-Threading Technology ve 3.8G Hz ve üzeriçekirdek hızıile IntelLG A775 Pentium 4 günüm üzün en hızlıişlem cilerinden biri. Bu anakart en son Intel Core 2 işlem cidestekler. YeniIntel Core mikromimari teknolojisive 1066 / 800 M Hz FSB,Intel Core 2 işlem cisiyle CPU dünyasının en güçlüsüdür.* *Sadece PCB R2.0(veya üstü) IntelCore 2 işlem cidestekler. Detaylar için bölüm 2.7 ye bakınız. Intel Dual-Core Technology CPU support Bu anakart ikifizikselişlem ciiçeren,etkilil2 önbelleğiyle daha güçlü işlem yetenekliçift çekirdekliişlem cileridestekler. ASU S anakartları yeninesilişlem cilerin perform ansınıgeliştirm ek için en iyiçözüm dür. Intel EM 64T Bu anakart Intel Extended Memory 64 Technolojili (EM64T) Intel işlem cilere destek verir. Intel EM 64T özelliğiile bilgisayarınızın 64 bit işletim sistem lerinde daha geniş bellek bağlantılarısağlayarak,daha hızlıve verim liçalışm asına olanak tanır. Detaylar için ek bölüm e bakınız. Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi (EIST) Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi (EIST) işlem civoltajıve çekirdek frekansını,işlem ciyüklenm esive sistem hız ya da güç gereksim ine göre otom atik olarak ayarlar ve akıllıca yönetir. Intel 945P yongaseti The Intel 945P M em ory Controller H ub (M CH) ve ICH7 I/O controller hub anakartın yaşam salarabirim inisağlar. M CH,Intel işlem ci, çift kanal bellek ve PCI Express arabirim idesteğinisağlar. Intel ICH7 G üneyköprüsü yedinci nesil I/O controller hub, depolama arabirim i,g /Ç,PCI Express ve 6 kanalyüksek tanım lıses sistem i desteğinigösterir. xiv ASUS P5LD2 SE

15 DDR2 bellek desteği Bu anakart yüksek veriyolu gereksinim iolan 3 boyutlu grafikler,m ultim edya ve internet uygulam alarınıkarşılam ak için data transfer oranı667/533/400 M hz olan D D R2 bellekleri destekler. Çift kanalbellek m im arisisistem veriyolunu ikiye katlayarak sistem perform ansını artırır. Böylece sistem veriyolu 10.7 G B/s üstüne çıkar. Daha çok bilgiiçin Bölüm 2.14 ve 2.17 ye bakınız. Serial ATA teknolojisi Bu anakart Intel ICH7 G üneyköprüsü nde bulunan SerialATA arabirim iile SerialATA teknolojisine destek verir. SATA, daha az bağlantıbirim ibulunan ince,esnek kablolar ile daha az voltajgereksinim ive 300M B/s veritransfer oranıgibiözellikler sunar. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.26 yıinceleyiniz. PCIExpress arabirimi Anakart,PCI bus ın hızınıartıran en son I/O birbirine bağlam a teknolojisinibarındıran PCI Express itam am en destekler. PCI Express aygıtlar arasında noktadan noktaya seribirbirine bağlam a ve paketler halinde veritaşıyan yüksek saat hızlarına izin veren özelliklerisunar. Bu yüksek hızlıarayüz varolan PCI özellikleriile yazılım uyum ludur. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.20 yiinceleyiniz. SoundMAX Dijital Ses Sistemi Bu anakart ADI AD1986A yüksek niteliklises kodekleriile birlikte gelir. Böylece gelişm iş bir ses kartıalm anıza gerek kalm az. SoundM AX,m eslek profesyonelleri,ses cihazlarım eraklıları, m üzisyenler ve oyuncular için en yüksek perform ansa sahip,oldukça güvenilir ve kullanılm ası kolay bir PC ses çözüm üdür. Tüm seslerinizikristalberraklığıkalitesinde dinleyin (M P3 oynatıcı,ev sinem a sistem i,gelişm iş oyunlar, VO IP ve daha fazlasıgibive de asla endişelenm eyin). SoundM AX yüksek netlikte ses deneyim iniziartırm ak için burada! Detaylı bilgiiçin bölüm 2.23 ve 2.24 ü inceleyiniz. S/PDIF dijitalses hazır Bu anakart S/PDIF özelliğine destek vererek koaksialve optik S/PDIF çıkış kapısınıarka panelde sunar. S/PDIF teknolojisisayısalbağlanabilirlik ile güçlü ses ve hoperlör sistem lerinizi kullanarak bilgisayarınızıtam bir eğlence m erkezine dönüştürür. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.24 ü inceleyiniz. USB 2.0 teknolojisi Bu anakartta Universal Serial Bus (Evrensel Seri Yolu) (USB) 2.0 özelliğim evcuttur. Böylece 12M bps veriyolunu sunan U SB 1.1 arabirim inden daha hızlıdır. U SB 2.0 teknolojisi 480Mbps veriyolu hızına ulaşır. U SB 2.0, U SB 1.1 teknolojisiile geriuyum lu çalışır. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.24 ve 2.28 iinceleyiniz. xv ASUS P5LD2 SE

16 Gigabit LAN çözüm ü Bu anakart ağ iletim igereksim ine tam bir çözüm olan PCI Express Gigabit LAN kontrolcüsü ile birlikte gelir. Gigabit LAN kontrolcüsü PCI Express segm entinde olduğu için, daha yüksek veriyolunda daha hızlıçalışır. Detaylıbilgiiçin bölüm 2.23 ve 2.24 ü inceleyiniz. Sıcaklık,Fan ve Voltajdenetleyicisi İşlem cisıcaklığı,aşırıısınm alar ve hasarıönlem ek am acıyla ASIC tarafından kontroledilir. Sistem fanının dakikadakidönüş sayısızam ana bağlıdenetlenir. ASIC m onitörü voltaj seviyesinistabiltutarak,anakart üzerindekikritik kom ponentlerin zarar görm esiniönler. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.33 ve 4.34 ü inceleyiniz. xvi ASUS P5LD2 SE

17 1.3.2 ASU S AILife özellikleri AI Quiet ASU S AI Q uiet özelliğigürültüyü azaltm ak ve sessiz bir çalışm a yapm ak için işlem cifrekansını ve fan hızlarınıkontroleder,sıcaklığın düşm esinisağlar. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.33 ü inceleyiniz. AI Overclocking Bu özellik sistem perform ansınıartırm ak ve stabiliteyisağlam ak için % 30 lara kadar uygun overclock yapm aya izin verir. (kurulan işlem cive bellek özelliklerine bağlıolarak değişir.) Detaylıbilgiiçin bölüm 4.19 u inceleyiniz. ASUS WiFi-g (Sadece Wireless sürüm de) ASUS WiFi-g, IEEE g standardında 2.4 G hz frekansta,54 M bps değerlerine kadar veri transferiyapılabilen kablosuz LAN adaptörüdür. ASU S kablosuz ağınızıçaba harcam adan kurabilm eniz için kolay kullanım lısihirbazıile size yardım cıolur. Tam bir yazılım desteğiverir. The ASUS WiFi-g IEEE b standardında çalışan tüm aletlere geridesteğivardır. D etaylı bilgiiçin bölüm 2.23 ve 2.24 ü inceleyiniz YenilikçiASU S özellikleri Precision Tweaker Precision Tw eaker,ciddianlam da overclock yapan kullanıcılar için tasarlanm ıştır. M aksim um perform ansısağlam ak am acıile sistem perform ansınıadım adım yükseltm eyisağlam aktadır. Precision Tw eaker sistem inizdekibir çok ana parça için overclock im kanısaunm aktadır: CPU, Bellek, PCI-Express, ve Front Side Bus. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.20 ve 4.21 iinceleyiniz. PEG Link Modu En son PEG (PCI Express G raphics) Link teknolojisikullanıcıların grafik kartıperform ansını üstün video kalitesisağlayacak şekilde kullanm alarına im kan verir. PEG Link sayesinde G PU ve VG A belleğin hızları,aynısistem bus ve bellek bus hızlarıgibianakart BIO S'u içerisinden ayarlanabilir. ASU S m ühendisleripci-express kart parametrelerini, sistem stabilitesini bozm adan üst düzey perform ansta çalışm aya uygun biçim de ayarlam ışlardır. D ört öntanım lı ayar mevcuttur. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.26 yıinceleyiniz. xvii ASUS P5LD2 SE

18 ASUS Hyper Path 3 Kom ponetler arasındakialm a ve verm e em irlerisenkronize olarak çalıştığızam an sistem içindekiveritransferlerigerçekleşir. Ancak bu m ekanizm ada zam an zam an gecikm eler olur, buna gecikm e zam anıdiyoruz. ASU S Hyper Path3 teknolojisibu gecikm e zam anınıkısaltarak, kullanıcıya bilgisayarının gerçek perform ansınıgörm esinisağlar. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.26 yıinceleyiniz. CPU Lock Free P5LD2 SE, CPU çarpanını14x'e kadar ayarlam anıza im kan veren CPU Lock Free özelliğine sahiptir. Çarpan değeriniindirgeyebilm e FSB frekansınıartırm ada esnek bir ortam sağlar. Böylelikle aynıfrekanslarda CPU 'yu lim itlerine zorlamadan daha iyi performans elde etmenizi sağlar. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.23 e bakınız. CrashFree BIOS 2 ASU S CrashFree BIO S2 özelliğişim dibir destek CD'siiçinde otom atik BIO S kurtarm a işlevi (BIOS auto-recovery) içerm ektedir. Kullanıcılar açılış disketiolm adığıdurum larda sistem lerini destek CD'siile başlatabilirler ve BIO S otom atik kurtarm a işlem inibaşlatabilirler. ASU S anakartlar kullanıcılarının m em nuniyetiiçin bu korum a özelliğinden seçim selbir RO M için ödem e gerekm eksizin faydalanılabilinir. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.5 e bakınız. ASUS Q-Fan technology Q-Fan teknolojisiile ASU S P5LD 2 SE,sessiz,serin ve etkin sistem çalışm asıiçin fan hızlarını sistem yüküne göre ayarlar. Detaylıbilgiiçin bölüm 4.33 ve 4.34 e bakınız. ASU S M ylogo2 Favoriresim leriniziaçılış logosu haline getirerek,sistem inizikişiselleştirebilirsiniz. D etaylı bilgiiçin bölüm 5.8 e bakabilirsiniz. xviii ASUS P5LD2 SE

19 B u bölü m sistem bileşenleri ku ruldu ğu n da, istenilenin yapılm ası için, don anım ayar prosedü rlerini listeler. Anakarttaki anahtarlar, ju m perlar ve kon nektörler h akkın da bilgi verir. xix ASUS P5LD2 SE

20 2.1 Başlam adan önce Anakart tanıtım ı M erkeziişlem ciünitesi(cpu ) Sistem belleği G enişlem e yuvaları Jumperlar Bağlantılar 2-23 xx ASUS P5LD2 SE

21 2.1 Başlam adan önce Anakartıkurm adan ya da anakart ayarlarınıdeğiştirm eden aşağıdakiuyarılarıdikkate alınız. H erhangi bir bileşene dokunm adan önce duvar prizinden güç kablosunu çıkartınız. Parçalarınızı kullanm adan önce statik elektriklenm eden dolayı zarar görm elerini engellem ek için topraklı bilek kayışı kullanınız yada güvenilir bir şekilde topraklanm ış bir objeye yada güç kaynağı gibi m etal bir cism e dokununuz. Ü zerlerindeki IC lere dokunm ayı engellem ek için parçaların köşelerinden tutunuz. H erhangi bir parçayı çıkarır çıkarm az topraklanm ış antistatik bir altlık ya da parçanızla birlikte gelen kutunuza yerle ştiriniz. H erh an gi b ir p arça takm ad an veya çıkarm ad an ön ce A TX gü ç kayn ağ ın ın kap alı oldu ğu nd an ya d a g ü ç kayn ağınd an g ü ç kab losun u n sökü ld üğ ünd en em in olu nu z. Onboard LED Anakart sistem in açık,uyku m odunda yada kapalım odda olduğunu belirten beklem e güç led i(ışık) ile birlikte gelir. Bu anakarta yenibir parça eklem eden veya çıkarm adan önce sistem ikapatm anız için bir hatırlatıcıdır. Aşağıdakiörnek onboard led in yerini gösterm ektedir. xxi ASUS P5LD2 SE

22 2.2 A nakart tanıtım ı Anakartıkurm adan önce,anakartınızın uygunluğu açısından kasa özellikleriniöğrenin. A nakartı kurm adan ya da sökm eden önce güç kablosunun bağlı olm adığından em in olun. Aksi takdirde size ve anakarta fiziksel zararlar verebilir Yerleştirm e yönü Anakartı kurarken kasanın içerisine doğru yönde yerleştirdiğinizden em in olun. Aşağıdaki şekilde belirtildiğigibidış portların olduğu köşe kasanın arkasına gelm elidir Vida delikleri Anakartıkasaya güvenlibir şekilde bağlam ak için dairelerle belirtilen deliklere yedi(7) adet vida takınız. V idaları aşırı sıkıştırm ayınız! B u şekilde yapm ak anakarta zarar verebilir. Bu kısm ıkasanın arkasına gelecek şekilde yerleştiriniz xxii ASUS P5LD2 SE

23 2.2.3 Anakart planı P5LD2 SE norm alsürüm 3. PCI slotu ve USB 7-8 bağlantısı kablosuz sürüm de yoktur. xxiii ASUS P5LD2 SE

24 Kablosuz sürüm xxiv ASUS P5LD2 SE

25 2.2.4 Anakart düzeniiçeriği Slotlar Sayfa 1. DDR2 DIM M slotları PCI slotları PCI express slotları 2-20 Jumperlar Sayfa 1. RTC RAM temizleme (3-pin CLRTC) U SB Aygıt uyanm a (3-pin USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78) 2-22 Arka panel bağlantıları Sayfa 1. PS/2 m ouse poer (yeşil) Paralel port (LPT) LAN (RJ-45) port Line In port (açık m avi) Line Out port (lime) Wireless LAN veri transfer LED (Sadece Kablosuz sürüm de) WiFi-g anten portu (Sadece Kablosuz sürüm de) Mikrofon portu (pembe) U SB 2.0 portları3 ve U SB 2.0 portları1 ve Seri port (COM1) S/PDIF çıkış port PS/2 klavye port (pembe) 2-24 xxv ASUS P5LD2 SE

26 İç bağlantılar Sayfa 1. Floppy disket sürücü bağlantısı(34-1 pin FLOPPY) ICH 7R BirincilIDE bağlantısı(40-1 pin PRI_IDE) SerialATA bağlantıları(7-pin SATA1 *kırm ızı+,sata2 *kırm ızı+,sata3 *siyah+, 2-26 SATA4 [siyah] 4. O ptik sürücü ses bağlantısı(4-pin CD) Ö n panelses bağlantısı(10-1 pin AAFP) U SB bağlantıları(10-1 pin USB 56, USB 78) G am e/m IDI port bağlantısı(16-1 pin GAME) CPU,Kasa ve G üç Fanıbağlantıları(4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN, 2-29 PWR_FAN) 9. Kasa bağlantısı(4-1 pin CHASSIS) ATX güç bağlantıları(24-pin EATXPWR, 4-pin ATX12V) Sistem panelbağlantıları(20-1 pin PANEL) 2-31 Sistem güç LED i(yeşil3-pin PLED) H arddisk sürücü aktivite LED i(kırm ızı2-pin IDE_LED) Sistem ikaz hoparlörü (Turuncu 4-pin SPEAKER) ATX güç düğm esi/ soft-off düğm e (Yeşil2-pin PWSRSW) Reset düğm esi(m avi2-pin RESET) K ablosuz sürüm de, U S B 78 bağlantısı W ifi karta bağlantığı için herhangi bir U S B /G A M E m odülüne bağlanam az. xxvi ASUS P5LD2 SE

27 2.3 M erkeziişlem ciü nitesi(cpu) Anakart Intel Pentium D, Pentium 4 ve Celeron işlem cileriiçin dizayn edilm iş olup LG A775 soket yapısındadır. A nakartı aldığınızda işlem ci soketi üzerinde PnP kapağının olduğundan ve soketin başka bir yüzey ile tem ası olm adığından emin olun. PnP kapağı kayıpsa ya da PnP kapağı/soket ve anakartınız zarar görm üşse satıcınızla görüşün. ASUS sadece taşım a/nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan sorum ludur. A nakartı kurduktan sonra kapağı saklayınız. ASUS sadece kapağı ile birlikte gelen LGA775 soket anakartlarda, Return Merchandise Authorization (RMA) isteğinde işlem yapar. Yanlış işlem ci takm a/çıkarm a ya da hatalı yerleştirilen/kaybedilen/yanlış çıkartılan PnP kapak gibi durum larda oluşabilecek soket bağlantı hasarlarında ürün garantisini kapsamaz İşlem ci(cpu ) kurulum u İşlem ciyikurm ak için: 1. Anakart üzerinde işlem cisoketinin yerinibulunuz. İşlem ciyi kurm adan önce, soket m andalının solunuzda olduğundan em in olun. 2. Soket m andalına bastırın (A), önce yana (B),sonra yukarıdoğru yönlendirin. xxvii ASUS P5LD2 SE

28 S oket pinlerine zarar gelm em esi için işlem ciyi takm adan PnP kapağını çıkarm ayınız. 3. Soket m andalınıok yönünde 135º açıyapana kadar çekiniz. 4. Başparm ağınızla üst kapağıkaldırın ve işaret parm ağınızla 100º açıolm asınısağlayın (A), sonra üst kapak penceresinden ok yönünde bastırarak PnP kapağıçıkartınız(b). 5. İşlem ciyisokete yerleştirirken, soketin sol-alt köşesinde bulunan altın üçgenin doğru yönde olduğundan em in olun. İşlem ciüzerindeki oyuklar, soket üzerindekiçıkıntılara tam uym alıdır. xxviii ASUS P5LD2 SE

29 C PU sadece bir yönlenim de tam olarak oturur. S okete C PU yu takarken bağlantı uçlarını bükm em ek ve C PU ya zarar verm em ek için C PU ya kuvvet uygulam ayınız. 6. Ü st plakayıkapatınız (A), ardından soket m andalınıtutm a çıkıntısına takılana kadar itiniz (B). Bu anakart Intel Enhanced Memory 64 Teknolojisi (EM64T), Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi (EIST) ve Hyper-Threading Teknolojisi olan Intel Pentium 4 LG A 775 işlem cilere destek verir. D aha fazla bilgi için ek bölüm de C PU özelliklerine bakınız. xxix ASUS P5LD2 SE

30 2.3.2 Soğutucu ve fan m ontajı Intel Pentium 4 LGA775 işlem cioptim um perform ans ve term alkoşullarıkesin olarak sağlam ak için özelbir tasarım a sahip soğutucu ve fan gerektirir. Yeni bir Intel Pentium 4 işlem ci aldığınızda, paket içerisinde işlem ci fanı ve soğutucu birarada bulunur. Intel Pentium 4 LG A 775 fanınız ve soğutucunuz m ontaj için alet gerektirm ez. Eğer işlem ci fan ve soğutucusunu ayrı alırsanız, kurm adan önce soğutucunun term al arayüz m ateryalinin işlem ciye uygunluğundan em in olunuz. Eğer işlem ciyi ayrı alırsanız, kullanacağınız soğutucu ve fanın Intel sertifikalı olduğundan em in olun. İşlem ci fanını ve soğutucusunu takm adan önce, anakartın kasaya m onte edildiğinden emin olunuz. İşlem cisoğutucusu ve fanınım onte etm ek için: 1. Soğutucu ve fanıişlem ciüzerine yerleştirirken soğutucu ayaklarının ve tutturucularının deliklere tam oturduğundan em in olun. Fan ve soğutucuyu, fan kablosunu işlem ci fanı bağlantısına takılacak şekilde yönlendiriniz. Tutturucu A n akart deliği Tutturucu üzerindeki olukların dar sonlandırılm ış bölüm lerinin dışa baktığından em in olunuz. xxx ASUS P5LD2 SE

31 2. Fan ve soğutucunun tam yerine oturabilm esiiçin, tutturucularıresim dekisırada olacak şekilde aşağıdoğru bastırınız. 3. CPU fan kablosunu anakart üzerindekicpu _FAN etiketlikonnektöre bağlayınız. P5LD2 SE CPU fan bağlantısı C PU fan kablosunu bağlam ayı unutm ayınız! D onanım m onitörü konnektörü bağlam adığınız takdirde hata verecektir. xxxi ASUS P5LD2 SE

32 2.3.3 Soğutucu ve fanısökm ek Soğutucu ve fanısökm ek için: 1. Anakarta bağlıolan CPU fan kablosunu çıkartınız. 2. Herbir tutturucuyu saat yönünün tersine çeviriniz. 3. Fan ve soğutucuyu kaldırm ak için karşılıklı köşelerdekitutturucularısırasıyla yukarı çekiniz. 4. Soğutucu ve fanıdikkatlice yerinden çıkarınız. xxxii ASUS P5LD2 SE

33 2.4 Sistem belleği Tanıtım Anakart 4 adet çift data oranı2 (DDR2) ikilisıralıhafıza m odül(dim M ) soketleriile gelmektedir. DDR2 m odülü DDR DIM M ile aynıfizikselboyutlara sahip olm asına rağm en DDR2 deki240- pin ayağınedeniile 184-pin ayaklıddr DIM M uyuşm am aktadır. DDR2 DIM M DDR DIM M yuvasına m onte edilm esiniengellem ek için farklıçentik yapısına sahiptir. ŞekilDDR2 DIM M soketlerinin yerinigösterm ektedir. P5LD2 SE 240-pin DDR2 DIMM Socketleri Kanal A Kanal B Kanal Soketler DIMM_A1 ve DIMM_A2 DIMM_B1 ve DIMM_B Bellek konfigürasyonu 256 MB, 512 MB ve 1 GB unbuffered non-e C C D D R 2 D IM M m odüllerini DIMM soketlerine monte edebilirsiniz.. Ç ift kanal konfigürasyonu için, herbir kanala m onte edilm iş hafıza m odülünün (m odüllerinin) toplam boyutunun aynı olm ası gerekm ektedir. (D IM M _A 1 + D IM M _A 2 = DIMM_B1 + DIMM_B2) D aim a aynı C A S latency e sahip D IM M ler m onte ediniz. En iyi verim i elde edibilm ek için hafıza m odüllerini aynı üreticiden alm aya özen gösterm enizi öneririz. D etaylar için aşağıdaki D D R 2 kalifiye üreticiler listesine göz atınız. Yonga seti olanakları yüzünden, 4 adet 1 G B hafıza m odülü m onte ettiğinizde en fazla 4 G B sistem hafızasını sistem algılayabilm ektedir. B u anakart 128 M b lık çiplerden yada çift katm anlı x16 hafıza m odüllerinden yapılm ış hafıza m odüllerini desteklem em ektedir. xxxiii ASUS P5LD2 SE

34 Kalifiye üreticiler listesi(q VL) DDR2 533 DIM M desteği Boyut Ü retici Model CL Marka S/D Komponent A B C 256 MB SAMSUNG M378T3253FG0-CD5 n/a SAMSUNG SS K4T560838QF-GCD5 512 MB SAMSUNG M378T6553BG0-CD5 n/a SAMSUNG SS K4T51083QB-GCD5 512 MB Infineon HYS64T64000GU-3.7-A n/a Infineon SS HYB18T512800AC37SSS MB Infineon HYS64T64000HU-3.7-A n/a Infineon SS HYB18T512800AF37SS MB CORSAIR VS512MB533D2 n/a CORSAIR DS MIII M8CEC 512 MB MICRON MT 16HTF6464AG-53EB2 n/a MICRON DS D9BOM 512 MB MICRON MT 16HTF6464AG-53EB2 n/a MICRON DS Z9BQT n/a 1024 MB MICRON MT 16HTF12864AY-53EA1 n/a MICRON DS D9CRZ 1024 MB Kingston KVR533D2N4/1G n/a Kingston DS D6408TE7BL MB Kingston KVR533D2N4/256 n/a ELPIDA SS E5116AB-5C-E 512 MB Kingston KVR533D2N4/512 n/a Hynix DS HY5PS MB ELPIDA EBE51UD8ABFA-5C-E n/a ELPIDA SS E5108AB-5C-E 512 MB KINGMAX KLBC28F-A8KB4 n/a KINGMAX SS KKEA88B4IAK MB Apacer n/a ELPIDA SS E5108AE-6E-E 512 MB Aeneon AET660UD00-370A98X n/a Aeneon SS AET93F370AG MB PQI MEAB-323LA n/a PQI SS D2-E04180W MB PQI MEAB-423LA n/a PQI DS D2-E04230W MB MDT MDT 512MB n/a MDT SS MDT18D51280D MB MDT MDT 1024 MB n/a MDT DS MDT18D51280D Katman(lar) : SS - Tek katm anlıds - Çift Katm anlı CL: CAS Latency DIM M desteği: A - Tek kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibiherhangibir slota tek bir m odül yerleştirilm eyidestekler. B - Bir çift, çift kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibisarıyada siyah slotlardan herhangi birine bir m odülçiftiyerleştirm eyidestekler. C - İkiçift,çift-kanalhafıza konfigürasyonu gibisarıve siyah slotlara ikim odülyerleştirm eyi destekler. xxxiv ASUS P5LD2 SE

35 DDR2-667 D IM M desteği Boyut Ü retici Model CL Marka S/D Komponent A B C 512 MB SAMSUNG KR M378T6553FC0-CE6 n/a SAMSUNG SS K4T51083QC 512 MB SAMSUNG KR M378T6453FZ0-CE6 n/a SAMSUNG DS K4T56083QF-ZCE MB SAMSUNG KR M378T2953CZ0-CE6 n/a SAMSUNG SS K4T51083QC-ZCE6 512 MB Hynix HYMP564U64AP8-Y4 AA n/a Hynix SS HY5PS12821AFP-Y4 512 MB Hynix HYMP564U64AP8-Y5 AA n/a Hynix SS HY5PS12821AFP-Y MB Hynix HYMP512U64AP8-Y5 AB n/a Hynix DS HY5PS12821AFP-Y5 256 MB Infineon HYS64T32000HU-3S-A n/a Infineon SS HYB18T512160AF-3S 512 MB Infineon HYS64T32000HU-3S-A n/a Infineon SS HYB18T512160AF-3S 1024 MB Infineon HYS64T128020HU-3S-A n/a Infineon DS HYB18T512800AF3S-SSS MB NANYA NT512T64U88A1BY-3C n/a NANYA SS NT5TU64M8AE-3C 512 MB Kingston KVR667D2N5/512 n/a Kingston SS D6408TE8WL MB Kingston KVR667D2E5/512 n/a Kingston SS E5108AE-6E-E 1024 MB Kingston KVR667D2N5/1G n/a Kingston DS D6408TE8WL MB CORSAIR VS512MB667D2 n/a CORSAIR DS MIII M8CEC 1024 MB Apacer n/a ELPIDA SS E5108AE-6E-E 512 MB ADATA M20EL5G3H3160B1C0Z n/a ELPIDA SS E5108AE-6E-E 512 MB Patriot PDC21G5600+XBLK n/a PDP DS MB MDT MDT 1024 MB n/a MDT DS MDT18D51280D DDR2-800 DIM M desteği Boyut Üretici Model CL Marka S/D Komponent A B C 512 MB Hynix HYMP564U64AP8-S6 AA n/a Hynix SS HY5PS12821AFP-S MB Hynix HYMP512U64AP8-S6 AA n/a Hynix DS HY5PS12821AFP-S6 Katman(lar) : SS - Tek katm anlıds - Çift Katm anlı CL: CAS Latency DIM M desteği: A - Tek kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibiherhangibir slota tek bir m odül yerleştirilm eyidestekler. B - Bir çift, çift kanalhafıza konfigürasyonunda olduğu gibisarıyada siyah slotlardan herhangi birine bir m odülçiftiyerleştirm eyidestekler. C - İkiçift,çift-kanalhafıza konfigürasyonu gibisarıve siyah slotlara ikim odülyerleştirm eyi destekler. En son DDR2 533/667/800 Q V L için ASUS Web sitesini ziyaret ediniz. xxxv ASUS P5LD2 SE

36 2.4.3 DIM M m ontajı D IM M leri veya başka sistem bileşenlerini eklem e yada çıkartm a işlem inden önce güç kaynağını kapattığınızdan em in olunuz. K apatılm am ası halinde anakarta veya bileşenlere ciddi zarar verebilir. DIMM m onte etm ek için: 1. Klipsleridışarıdoğru iterek DIM M soketiniaçınız. 2. DIM M soketindekiçıkıntının DIM M üzerindekiçentiğe girecek şekilde hizalayınız. 3. DIM M iklipsler yuvasına oturana kadar ve DIM M in oturduğundan em in olana kadar sağlam bir şekilde bastırınız. B ir D D R 2 D IM M i sadece tek bir yönde otursun diye çentik ile donatılm ıştır. D IM M e zarar verm em ek için soket içerisindeki D IM M e kuvvet uygulam ayınız. DDR2 DIMM soketleri DDR DIMM leri desteklemez. DDR DIMM leri DDR2 DIMM soketine monte etmeyiniz DIM M iyerinden çıkarm ak DIM M isökm ek için : 1- DIM M kilidin açm ak için beyaz m andallarıdışa doğru itiniz. Tutucu klipsleri bastırırken parm aklarınızla hafifçe D IM M i destekleyiniz. DIMM ekstra bir kuvvetle dışarı doğru atıldığında zarar görebilir. 2- Soketten DIM M isökünüz. xxxvi ASUS P5LD2 SE

37 2.5 G enişlem e yuvaları G elecekte genişlem e kartları kullanm aya ihtiyacınız olabilir. Takip eden alt konular desteklenen slotlarıve genişlem e kartlarınıtanım lam aktadır. G enişlem e kartlarını eklem eden yada çıkartm adan önce güç kablosunu söktüğünüzden em in olunuz. Eğer bu yap ılm azsa anakart bileşenlerinize fiziksel zarar ve hasar vermenize neden olabilir Genişlem e kartıtakm ak G enişlem e kartınıtakm ak için: 1. G enişlem e kartınıtakm adan önce onunla birlikte gelen döküm anıokuyunuz ve kart için gereklidonanım ayarlarınıyapınız. 2. Sistem ünitesinin kasasınısökünüz (eğer anakartınız çoktan kasaya kurulm uş ise). 3. Kullanm ayıdüşündüğünüz yuvanın karşısındakidesteğiçıkartınız. Vidayıtekrar kullanım için saklayınız. 4. Kartınızıslota hizalayınız ve kart slota tam am en oturacak şekilde sıkıca bastırınız. 5. Daha önce söktüğünüz vidayıkartıkasaya tutturm ak için kullanınız. 6. Sistem kasasınıtekrar takınız Genişlem e kartınıayarlam ak G enişlem e kartınıtaktıktan sonra yazılım ayarlarınıdüzenleyerek kartınızıayarlayınız. 1. Sistem iaçınız ve eğer gerekliise BIO S ayarlarınıdeğiştiriniz. BIO S kurulum u hakkında bilgi için bölüm 2 ye bakınız. 2. Karta bir IRQ atayınız. Sonrakisayfadakitablolarıkullanınız. 3. G enişlem e kartıiçin yazılım sürücülerinikurunuz Standart kesm e atam aları IRQ Ö ncelik Standart fonksiyon 0 1 Sistem saati 1 2 Klavye kontrolcüsü 2 - IRQ 9 a dönüş Bağlanm a kapısı(co M 1)* 5 13 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi 6 14 Floppy kontrolcüsü 7 15 Yazıcıkapısı(LPT1)* 8 3 Sistem CM O S / G erçek zam an saati 9 4 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi 10 5 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi 11 6 PCI yönetim iiçin IRQ sahibi 12 7 PS/2 uyum lu M ouse kapısı 13 8 Sayısalveriişlem cisi 14 9 BirincilID E kanalı İkincilID E kanalı *Bu IRQ lar genellikle ISA ve PCI aygıtlarıiçin m evcuttur. xxxvii ASUS P5LD2 SE

38 Bu anakart için IRQ atam aları A B C D E F G H PCI slot 1 paylaşım lı PCI slot 2 paylaşım lı PCI slot 3 paylaşım lı PCI E X16 slot paylaşım lı PCI E X1 slot 1 PCI E X1 slot 2 paylaşım lı Yerleşik USB kontrolcü 0 paylaşım lı Yerleşik USB kontrolcü 1 paylaşım lı Yerleşik USB kontrolcü 2 paylaşım lı Yerleşik USB kontrolcü 3 paylaşım lı Yerleşik EHCI kontrolcü paylaşım lı Yerleşik IDE port paylaşım lı Yerleşik SATA port paylaşım lı Yerleşik Audio kontrolcü paylaşım lı Yerleşik LAN kontrolcü paylaşım lı K ablosuz sürüm de 3. PC I slotu bulunm am aktadır. xxxviii ASUS P5LD2 SE

39 2.5.4 PCI yuvaları PCI yuvaları,pci niteliğine sahip LAN kartı, SCSI kartı,u SB kartıve diğer kartlar gibi kartlarıdestekler PCI Express x16 yuvası Bu anakart PCI Express özelliğiile uyum lu PCI Express x16 grafik kartlarını desteklem ektedir. ŞekilPCI Express x16 yuvasına takılm ış bir grafik kartını gösterm ektedir PCI Express x1 yuvaları Bu anakart PCI Express x1 ağ kartları, SCSI kartlar ve diğer PCI Express özelliğiile uyum lu kartlarıdestekler. Yandakişekil PCI Express x1 yuvasına kurulm uş bir ağ kartınıgösterm ektedir. xxxix ASUS P5LD2 SE

40 2.6 Jumperlar 1. RTC RAM i temizlemek (CLRTC) Bu jum per CM O S içindekigerçek zam anlı(rtc) RAM saatinitem izlem enize izin verir. CM O S RTC RAM verisini silerek CM O S hafızasındaki tarih, saat ve sistem kurulum param etlerini tem izleyebilirsiniz. Anakart üzerindeki pil, sistem şifreleri gibi sistem kurulum bilgilerini içeren CM O S dakiram verisine güç sağlar. RTC RAM item izlem ek için : 1. Bilgisayarıkapatınız ve güç kablosunu çıkartınız. 2. Anakart üzerindekipiliçıkartınız. 3. Jum per başlığını1-2 (varsayılan) pinlerinden 2-3 pinlerine taşıyınız. Yaklaşık olarak 5-10 saniye kadar başlığı2-3 pinleriüzerinde tutunuz ardından başlığı1-2 pinlerine geritakınız. 4. Pilitekrar yerine takınız. 5. G üç kablosunu takınız ve bilgisayarınızıaçınız. 6. Açılış işlem i sırasında <Del> tuşuna basılı tutunuz ve verileri tekrar girm ek için BIO S kurulumuna giriniz. R TC R A M tem izlem e haricinde C LR TC jum per ı üzerindeki başlığı asla çıkartm ayınız. B aşlığın çıkartılm ası sistem açılış hatasına neden olacaktır. P5LD2 SE de RTC Ram item izlem ek O verclock esnasında sistem iniz kilitlendiği zam an R TC yi tem izlem enize gerek yoktur. O verclock esnasında sistem hata verdiğinde C.P.R. (C PU param etresini geri çağırm a) özelliğini kullanınız. S istem i kapatıp yeniden başlattığınızda B IO S otom atik olarak param etre ayarlarını tekrar varsayılan değerlerine ayarlayacaktır. xl ASUS P5LD2 SE

41 2.U SB aygıt uyanm ası(3-pin USBPW12, USBPW34, USBPW56, USBPW78) Bağlı U SB aygıtları kullanarak S1 uyku m odundan (CPU durdurulm uş, DRAM tazelenm iş ve sistem az güç m odunda çalışırken) uyandırm ak için bu Jum perları+5v a ayarlayınız. S3 ve S4 uyku m odlarından uyanm ak için +5VSB ye ayarlayınız. USBPW12 ve USBPW34 jumperları arka panel U SB portları içindir. U SBPW 56 ve U SBPW 78 jum perları da ek olarak U SB portları bağlayabileceğiniz iç U SB bağlantı uçlarıiçindir. U S B aygıt uyanm ası özelliği herbir U S B portu için + 5V S B üzerine 500m A sağlayan bir güç kaynağı gerektirir. A ksi taktirde sistem açılm ayacaktır. Toplam akım tüketim i norm al koşullar altında yada uyku m odunda güç kaynağı kapasitesini aşm am alıdır. xli ASUS P5LD2 SE

42 2.7 Bağlantıuçları Arka panelbağlantıuçları 1. PS/2 fare portu (yeşil). Bu bağlantıps/2 m ouse içindir. 2. Paralel port. Bu 25-pinliport bir paralelyazıcı, bir tarayıcıyada diğer aygıtlarıbağlar. 3. LAN (RJ-45) port. Bu port ağ m erkeziüzerinden yerelağa (LAN ) G igabit bağlantısına izin verir. LAN portu LED tanım lam aları Aktivite/BağlantıLED i H ız LED i Durum Tanım lam a Durum Tanım lam a Kapalı Bağlantıyok Kapalı 10 M bps bağlantı Yeşil Bağlı Turuncu 100 M bps bağlantı Yanıp sönen Veri aktivitesi Yeşil 1 G bps bağlantı 4.Line In portu (açık mavi). Bu port kaset,cd,dvd yada diğer ses kaynaklarınıbağlar. 5. Line Out portu (lime). Bu port bir kulaklık ya da hoparlör bağlar. S es portlarının 2,4 ve 6 kanal konfigürasyonları için diğer sayfadaki ses konfigürasyon tablosuna bakınız. 6. Kablosuz LAN veri iletim LED i. Bu yeşilled yerleşik kablosuz ağ kartından veriakış durum unu gösterir. Diğer sayfadakiled tanım lam alarına başvurunuz. (Sadece kablosuz sürüm de) xlii ASUS P5LD2 SE

43 Kablosuz LAN LED tanım lam aları Durum Tanım lam a Açık Yerleşik W ifi-g açık fakat veriaktivitesiyok. Kapalı Yerleşik WiFi-g kapalı Yanıp sönen Yerleşik WiFi-g kartıveriiletim iyapıyor. 7. WiFi-g anten portu. Bu porta isteğe bağlıyerleşik ASUS WiFi-g çözüm ü için dipolar anten bağlanır. (Sadece kablosuz sürüm de) 8. Mikrofon portu (pembe). Bu porta m ikrofon bağlanır. 2, 4, ya da 6-kanalses konfigürasyonu Port 2-kanalkulaklık 4-kanal 6-kanal Açık m avi Line in Front Speaker out Front Speaker out Lime Line out Rear Speaker out Rear Speaker out Pembe Mic in Mic in Center/Subwoofer 9.U SB 2.0 portları3 ve 4.Bu 4-pinliU niversalserialbus (U SB) portlarıu SB 2.0 aygıtlarını bağlam ak için m evcuttur. 10.U SB 2.0 portları1 ve 2.Bu 4-pinliU niversalserialbus (U SB) portlarıu SB 2.0 aygıtlarını bağlam ak için m evcuttur. 11. Seri port. Bu porta fare,m odem veya diğer seriözelliktekicihazlar bağlanabilir. 12. S/PDIF Out port. Bu porta S/PDIF kablosu ile dış ses aygıtlarıbağlanabilir. 13. PS/2 klavye portu (mor). Bu port PS/2 klavye içindir. xliii ASUS P5LD2 SE

44 2.7.2 İç bağlantıuçları 1.Floppy disket sürücü bağlantıucu (34-1 pin FLOPPY) Bu bağlantıucu sadece floppy disket sürücü (FDD) sinyalkablosu içindir. Bu bağlantıucuna kablonun bir ucunu bağlayın,diğer ucunu da floppy disket sürücüsünün arkasındakisinyal bağlantıucuna bağlayınız. Pin 5 i kapalı bir kablo kullandığınızda yan lış kablo bağlantısını önlem ek için bağlantı ucu üzerindeki pin 5 kaldırılm ıştır. 2. ICH7 birincil IDE bağlantıucu (40-1 pin PRI_IDE) Bu bağlantıucu Ultra DMA 133/100/66 Sinyalkablosu içindir. Her bir Ultra DMA 133/100/66 sinyalkablosu üç konnektörden oluşur: M avibağlantıucunu anakarttaki birincilide bağlantıucuna takınız, siyah bağlantıucuna Ultra DMA 133/100/66 IDE slave cihazları(optik sürücü/hard disk sürücü) gribağlantıucunu ise Ultra DMA 133/100/66 IDE master aygıtına (hard disk sürücü) bağlayınız. Eğer ikiadet hard disk sürücü bağlam ak istiyorsanız,ikincisürücünün jum per ınıslave konum una getirm eniz gerekm ektedir. Daha fazla bilgiiçin jum per ayarlam alarıbölüm üne bakınız. ID E bağlantı ucundaki pin 20 U ltra D M A kablo bağlantı ucundaki kapalı delikle bütünleşm esi için kaldırılm ıştır. B u ID E kablosu bağlarken yanlış bağlam ayı önler. xliv ASUS P5LD2 SE

45 3. Serial ATA bağlantıuçları(7-pin SATA1 [kırm ızı], SATA2 [kırm ızı], SATA3 [siyah], SATA4 [siyah]) Bu bağlantıuçlarıserial ATA sinyalkablolarıve Serial ATA hard disk sürücüler içindir. S erial ata için ön em libir not S erial A TA kullanm adan önce W indow s 2000 servis paketi 4 yada W indow s X P servis paketi 1 i kurunuz. Bağlantıucu Renk Ayar Kullanım SATA1/SATA2 Kırm ızı Master Boot disk SATA3/SATA4 Siyah Slave Data disk xlv ASUS P5LD2 SE

46 4. O ptik sürücü ses bağlantıucu (4-pin CD) Bu bağlantıucu 4 pin ses kablosu ile optik sürücünün arka tarafında bulunan ses bağlantı ucuna bağlanır. 5. Ön panel ses bağlantıucu (10-1 pin AAFP) Bu bağlantıucu yüksek tanım lıses (High Definition audio) standardınıdestekleyen kasaya m onte ön panelses I/O m odülü içindir. Ö n panelses I/O m odülü kablosunun bir ucunu bu bağlantıucuna bağlayınız. Anakartın yüksek netlikte ses yeteneğinden yararlanm ak için yüksek netlikte ön panel ses m odülünü(high -definition front panel audio m odule) bu bağlantı ucuna bağlam anızı öneririz. Eğer yüksek netlikte ön panel ses m odülünü bu bağlantı ucuna bağlam ak istiyorsanız B IO S daki H D A U D IO m addesinin [Enabled] olduğundan em in olunuz. xlvi ASUS P5LD2 SE

47 6. USB port bağlantıuçları(10-1 pin USB56, USB78) Bu bağlantıuçlarıu SB 2.0 portlarıiçindir. Bu bağlantıuçlarından herhangibirine U SB m odülkablosunu bağlayınız ardından sistem kasasıarkasındakibir slotu açarak m odülü m onte ediniz. Bu U SB bağlantıuçları480 M bps bağlantıhızlarına kadar destekleyen U SB 2.0 özellikleriile uyum içerisindedir. K ablosuz sürüm de U S B 78 bağlantı ucunu W ifi kart kullandığı için U S B /G A M E m odülü bağlanam az. 7.GAM E/M IDIport bağlantıucu (16-1 pin GAME) Bu bağlantı ucu G AM E/M IDI portu içindir. U SB/G AM E m odül kablosunu bu bağlantı ucuna bağlayınız ardından sistem kasası arkasındaki bir slotu açarak m odülü m onte ediniz. G AM E/M IDI portu oyun oynam ak için joystick yada gam epad ve ses dosyalarını oynatmak yada düzenlem ek için M IDI aygıtlarınıbağlar. xlvii ASUS P5LD2 SE

48 8.CPU,Kasa ve Pow er Fan bağlantıuçları(4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN1, PWR_FAN) Fan bağlantıuçları350 m A-2000 m A (m aksim um 24W ) arasıyada +12 V da toplam 1A ~ 3,48A (m aksim um 41,76W ) arasısoğutucu fanlarınıdestekler. Her bir kablodakisiyah telin bağlantı ucundaki ground pinine denk geldiğinden em in olarak fan kablolarını anakart üzerindekifan bağlantıuçlarına bağlayınız. Fan bağlantı uçlarına fan kablolarını bağlam ayı unutm ayınız. S istem içerisindeki verim siz hava akışı anakart bileşenlerine zarar verebilir. B unlar jum per değildirler! Fan bağlantı uçlarına jum per başlıklarını yerleştirm eyiniz. Asus Q-Fan teknolojisini sadece C PU _FA N bağlantı ucu destekler. 9. Chassis intrusion bağlantıucu (4-1 pin CHASSIS) Bu bağlantıucu kasaya takılızorlam a tesbit sensörü yada devre anahtarıdır. Kasa zorlam a sensörü yada devre anahtarıkablosunun bir ucunu bu bağlantıucuna bağlayınız. Kasa zorlam a sensörü yada devre anahtarıkasa bileşeniçıkartıldığında yada değiştirildiğinde bu bağlantıucuna yüksek seviyelisinyalgönderir. Sinyalkasa korum asıiçin üretilm iştir. Varsayılan olarak Chassis Signal ve G round etiketli pinler bir jum per başlığı ile kısadevre yapılm ıştır. Sadece kasa korum a tesbit özelliğini kullanm ak istediğinizde jum per başlıklarınıçıkartınız. xlviii ASUS P5LD2 SE

49 10. ATX güç bağlantıuçları(24-pin EATXPW, 4-pin ATX12V) Bu bağlantıuçlarıatx güç kaynağıiçindir. G üç kaynağındakifişler bu bağlantıuçlarıile aynıyönelim de tam oturacak şekilde dizayn edilm iştir. U ygun yönü bulunuz ve bağlantı uçlarıtam oturana kadar sağlam bir şekilde bastırınız. M inim um 350 W güç oranına sahip bir A TX 12 V 2.0 tanım lam ası ile uyum lu güç kaynağı birim i (PS U ) kullanm anızı öneririz. 4-pin A TX + 12 V fişini takm ayı unutm ayınız; aksi taktirde sistem açılm ayacaktır. S istem inizi çok güç gerektiren ayg ıtlar ile konfigüre ederken yüksek güç çıkışlı PS U kullanm anızı öneririz. Eğer güç yetersiz ise sistem kararsız hale gelir yada açılm ayabilir. Eğer ek aygıtlar kurm ayı planlıyorsanız yüksek güç oranına sahip PS U kurm alısınız. xlix ASUS P5LD2 SE

50 11. Sistem panelibağlantıuçları(20-1 pin PANEL) Bu bağlantıucu birçok kasaya m onte edilm iş özellikleridestekler. S istem paneli bağlantı uçları kolay kurulum için renklendirilm iştir. D etaylar için bağlantı açıklam alarına bakınız. Sistem pow er LED (Yeşil3-pin PLED) Bu 3-pinlibağlantıucu sistem güç LED iiçindir. Kasa pow er LED kablosunu bu bağlantı ucuna takınız. Sistem güç LED isistem iniziaçtığınızda aydınlanır ve sistem iniz uyku modunda iken yanıp söner. Hard disk sürücü aktivite LED i (Kırm ızı2-pin IDE_LED) Bu 2 pin libağlantıucu HDD aktivite LED iiçindir. Bu bağlantıucuna HDD Activity LED kablosunu bağlayınız. ID E LED aydınlanır yada H D D ye veriokunm asıveya yazılm ası esnasında yanıp söner. System warning speaker (Turuncu 4-pin SPEAKER) Bu 4-pinlibağlantıucu kasaya m onte sistem uyarıhoparlörü içindir. Hoparlör sistem biplerinive uyarılarınıduym anıza izin verir. ATX Power/Soft-off düğm esi(sarı2-pin PWRSW) Bu bağlantıucu sistem güç tuşu içindir. BIO S ayarlarına bağlıolarak güç tuşuna basm ak sistem iaçar,sistem iuyku m oduna alır yada soft-off m oduna alır. G üç devre anahtarına sistem açık iken dört saniyeden fazla basm ak sistem ikapatır. Reset düğm esi(mavi 2-pin RESET) Bu 2-pinlibağlantıucu sistem güçünü kapatm adan sistem iyeniden başlatm ak için kasaya m onte reset tuşu içindir. l ASUS P5LD2 SE

51 li ASUS P5LD2 SE

52 B u bölü m açılış safh ası, açılış son rası sesli m esajları ve bilgisayarı kapatm a yollarını anlatır. lii ASUS P5LD2 SE

53 3.1 Sistem iilk defa başlatm ak Bilgisayarıkapatm ak 3-2 liii ASUS P5LD2 SE

54 3.1 Sistem iilk defa başlatm ak 1. Bütün bağlantılarıyaptıktan sonra kasayıkapatın. 2. Bütün anahtarların kapalıkonum da olduğundan em in olun. 3. Kasanın arkasındakigüç bağlantısına güç kablosunu takın. 4. Dalga korum alıbir fişe güç kablosunu takın. 5. Sırasıyla şu cihazlarıaçın: a. Ekran b. Harici SCSI aygıtları c. Sistem güç anahtarı 6. G üç anahtarına bastıktan sonra kasanın ön panelindekigüç ışığıyanar. ATX güç kaynaklı sistem lerde,atx güç kaynağıanahtarıaçıldığında sistem ışığıyanar. M onitörünüz G reen standardında ise veya pow er standby özelliğinde ise m onitör ışığıturuncudan yeşile döner. Sonra sistem Power-On Self-Test e (POST) başlar. Test devam ederken BIO S bip i(bio S kodlarına bakınız) ya da ilave m esajlar ekranda görünür. Açılıştan itibaren 30 saniyelik zaman dilim inde ekranda hiçbirşey görm ezseniz açılış testinde sorunla karşılaşılm ıştır. Jum per ayarlarınızıkontroledin ya da satıcınızla görüşün. AM IBIO S BİP KO DLARI Bip tanım ı Tek bip İkikısa bip iizleyen ikidevam lıbip D ört kısa bip iizleyen ikidevam lıbip Hata Klavye kontrolcüsü hatası Yenilem e zam anıhatası M aster sürücü yok hatası Floppy disket sürücü kontrolcüsü hatası D onanım kom ponent hatası 7. Açılışta BIO S ayarlarına girm ek için <Del> tuşuna basın. Bölüm 4 tekiaçıklam alarıtakip edin. liv ASUS P5LD2 SE

55 3.2 Bilgisayarıkapatm ak İşletim sistem inin kapatm a fonksiyonunu kullanm ak Windows 2000 kullanıyorsanız: 1. Başlat düğm esine,ardından da BilgisayarıKapat düğm esine tıklayınız. 2. Kapat düğm esine tıkladığınızdan em in olun,ardından tam am tuşuna basarak bilgisayarınızı kapatın. 3. Windows kapandıktan sonra güç kaynağıkapanır. Windows XP kullanıyorsanız: 1. Başlat düğm esine,ardından da BilgisayarıKapat düğm esine tıklayınız. 2. Bilgisayarıkapatm ak için Kapat düğm esine tıklayınız. 3. Windows kapandıktan sonra güç kaynağıkapanır Çift fonksiyonlu güç anahtarınıkullanm ak Sistem açıkken güç düğm esine basıldığında, BIO S ayarına bağlıolarak, dört saniye içinde sistem uyku m oduna ya da kapanm a m oduna girer. G üç düğm esine 4 saniyeden fazla basıldığında BIO S ayarına bağlıolarak m utlaka sistem kapanm a m oduna girer. Daha fazla bilgiiçin bölüm 4 teki 4.5 Pow er m enüsü kısm ına bakınız. lv ASUS P5LD2 SE

56 B u bölü m bize sistem ayarlarını BIOS ku rulum m enü sü ü zerin den n asıl değiştireceğim izi anlatır. lvi ASUS P5LD2 SE

57 4.1 BIO S u yönetm e ve yükseltm e BIO S kurulum program ı Ana m enü İleridüzey m enü Pow er m enüsü Açılış m enüsü Çıkış m enüsü 4-39 lvii ASUS P5LD2 SE

58 4.1 Managing and updating your BIOS The following utilities allow you to manage and update the motherboard Basic Input/Output System (BIOS) setup. 1. ASUS AFUDOS (Açılış disketikullanarak DO S m odunda BIO S u yeniler.) 2. ASUS CrashFree BIOS 2 (BIO S dosyasıhata verdiğinde yada bozulduğunda açılış disketi/u SB bellek yada anakart destek CD sinikullanarak BIO S u yeniler.) 3. ASUS EZ Flash (Floppy disk/usb bellek yada anakart destek CD sini kullanarak BIOS u yeniler.) 4. ASUS Update (Windows ortam ında BIO S u yeniler.) Bu program lar hakkında detaylar için benzer başlıklara m üracaat ediniz. G elecekte B IO S unuzu yeniden eski durum una getirm e ihtiyacı duym anız gerekçesi ile orijinal anakart B IO S dosyasının bir kopyasını açılış disketine kaydediniz. ASUS Update yada A FU D O S program larını kullanarak orijinal anakart B IO S unu kopyalayınız Açılış disketihazırlam ak 1. Açılış disketihazırlam ak için bunlardan biriniyapın DOS ortam ı a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin. b. Dos komutuyla format a:/s yazıp <Enter> a basın. Windows XP ortam ı a. Sürücüye 1.44MB floppy disket yerleştirin. b. W indow s m asaüstünde Başlat a tıklayın,ardından Bilgisayarım ıseçin. c. 3 1/2 Floppy sürücüyü seçin. d. M enü den D osya yıtıklatın, ardından Biçim lendir iseçin. Biçim lendirm e ekranı gelecektir. e. W indow s XP kullanıcıları: Biçim lendir ekranından M S-DO S başlangıç disketioluştur seçeneğinitıkladıktan sonra Başla yıtıklayın. Windows 2000 ortam ı a. Biçim lendirilm iş bir Floppy disketisürücüye yerleştirin. b. W indow s 2000 CD sinioptik sürücüye yerleştirin. c. Başlat,ardından Çalıştır a tıklayın. d. Açılan penceredekiilgilibölüm e D sürücüsündekicd üzerinden D:\bootdisk\makeboot a: yazın ve Tam am a tıklatın. e.tarife uyarak gelen ekrandakiyönergelere uygun olacak şekilde devam edin. 2. Floppy disket sürücüsüne orjinalya da en yenibio S dosyasınıkopyalayın. lviii ASUS P5LD2 SE

59 4.1.2 AFU DO S aracı AFU DO S aracıile açılış disketiyardım ıyla BIO S unuzu yenileyebilirsiniz. Bu uygulam a ile ayrıca halihazırda kullanm ış olduğunuz BIO S u kopyalayabilir,herhangibir BIO S arızasıçıktığında yeniden kullanabilirsiniz. Kullanılan BIO S dosyasının kopyalanm ası AFU DO S kullanarak m evcut BIO S dosyasının kopyalanm ası: K ullandığınız floppy disket sürücünün yazm aya karşı korum alı olm adığından ve dosya kopyalam ak için kapasitesinin en az 1.2 MB boş yer ihtiva ettiğinden em in olun. S unulan B IO S görüntüleri referans am açlıdır. K ullandığınız B IO S ekranı burada gösteilenden farklı olabilir. 1. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD sinden AFU D O S aracını (afudos.exe) kopyalayın. 2. Sistem ido S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın: afudos /o[filename] 3. <Enter> tuşuna bastığınızda m evcut BIO S Floppy diskete kaydedilir. M evcut BIO S dosyasıdiskete kaydedildikten sonra araç DO S ekranına geridöner. BIO S dosyasınıyenilem ek AFU DO S kullanarak m evcut BIO S dosyasının yenilenm esi: 1. ASUS websitesini (www.asus.com) girin ve anakartınıza ait en son BIO S dosyasınıindirin. İndirdiğiniz dosyayıhazırlam ış olduğunuz açılış disketine kopyalayın. B IO S dosya adını bir kağıda yazın. D os ortam ına girdiğinizde kom uta bu dosya adını yazacaksınız. 2. H azırlam ış olduğunuz aşılış disketine anakart destek CD sinden AFU D O S aracını (afudos.exe) kopyalayın. lix ASUS P5LD2 SE

60 3. Sistem ido S m odunda açın ve kom ut olarak şunlarıyazın: afudos /i[filename] 4. Araç BIO S dosyasınıdoğruladıktan sonra yenilem e işlem ine başlar. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 5. Bu araç BIO S yenilem esitam am landıktan sonra DO S kom utuna geridöner. Sistem i yeniden Harddiskten açabilirsiniz. lx ASUS P5LD2 SE

61 4.1.3 ASU S CrashFree BIO S 2 aracı ASU S CrashFree BIO S 2 BIO S dosyanız hata verdiğinde yada yazm a işlem isırasında bozulduğunda yeniden kurm anıza sağlayan otom atik kurtarm a aracıdır. Bozulm uş BIO S dosyasınıanakart destek CD siyada güncelbio S dosyasınıiçeren floppy disk kullanarak yenileyebilirsiniz. Yazılım ı kullanm adan önce güncel anakart B IO S unu içeren anakart destek C D si yada floppy diski hazırlayınız. Floppy disk deki orijinal yada güncellenm iş B IO S dosyasının adını P5LD2- SE.ROM olarak değiştirdiğinizden em in olunuz. Floppy disket ile BIO S u kurtarm ak Floppy disket ile BIO S u kurtarm ak için : 1. Sistem iniziaçınız. 2. O rjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyasıiçeren disketisürücüye yerleştiriniz. 3. Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası için disketikontroleder. Bulunduğunda,yazılım BIO S dosyasınıokur ve bozulm uş olan BIO S dosyasının yerine yenilenm iş dosyayıyazm aya başlar. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 4. Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız. lxi ASUS P5LD2 SE

62 Destek CD sinden BIO S u kurtarm ak Destek CD sinden BIO S u kurtarm ak için: 1. Floppy disket sürücüsünde disket varsa çıkarın ve sistem iaçın. 2. Destek CD sinioptik sürücüye yerleştirin. 3. Yazılım aşağıdakim esajıgösterir ve otom atik olarak orjinalya da yükseltilm iş BIO S dosyası için disketikontroleder. Sistem floppy disket bulam azsa CD den aram aya başlar. Bulunduğunda, yazılım BIO S dosyasını okur ve bozulm uş olan BIO S dosyasınının yerine yenilenm iş dosyayı yazm aya başlar. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! 4. Yazılım yenilem e işlem inibitirdikten sonra sistem iyeniden başlatınız. K urtarılm ış B IO S dosyası en yeni B IO S dosyası değildir. En yeni B IO S dosyasına ulaşm ak için A S U S w ebsitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz. lxii ASUS P5LD2 SE

63 4.1.4 ASUS EZ Flash aracı ASUS EZ Flash aracıfloppy diskten açılış yaparak uzun bir yolla ve DO S tabanlıyazılım kullanmadan BIOS unuzu yenilem enize olanak sağlayan bir özelliktir. EZ Flash yazılım ıbio S yongasıile bütünleşiktir ve (açılış testi) Power-On Self Tests (PO ST) esnasında <ALT> + <F2> ye basılarak erişilebilir. EZ Flash aracınıkullanarak BIO S u yenilem ek için : 1. ASUS web sitesini (www.asus.com) ziyaret ederek anakart için en son BIO S dosyasını indiriniz ve dosya ismini P5LD2-SE.ROM olarak değiştiriniz. 2. BIO S dosyasınıfloppy diske kaydediniz ve sistem iyeniden başlatınız. 3. PO ST ekranında <Alt> + <F2> tuş kom binasyonunu kullanarak uygulam aya geçebilirsiniz. 4. BIO S dosyasıiçeren açılış disketinisürücüye takın. Doğru BIO S dosyasıbulunduğunda, EZ Flash aracıotom atik olarak BIO S u güncelleyip sistem iyeniden başlatacaktır. B IO S yenilenirken sistem i kapatm ayınız yada yeniden başlatm ayınız! B öyle yapm ak sistem açılış hatasına neden olabilir! Eğer disket bulunam adı m esajı verirse sürücüde disket yoktur ya da uygun disket değildir. P5LD 2 -S E.R O M bulunam adı m esajı çıkarsa uygun B IO S dosyası değildir. İndirdiğiniz B O S dosyasının adını P5LD 2 -S E olarak değiştirdiğinizden emin olun. lxiii ASUS P5LD2 SE

64 4.1.5 ASUS Update aracı ASU S U pdate size W indow s üzerinden anakart BIO S unu yönetm enize, kaydetm enize ve yenilem enize izin veren bir program dır. ASU S U pdate program ışunu yapm anıza izin verir : M evcut BIO S dosyasınıkaydetm ek Internet üzerinden en son BIO S dosyasınıindirm ek Yenilenm iş BIO S dosyasından BIO S u yenilem ek Direk olarak Internet den BIO S u yenilem ek ve BIO S versiyonu bilgisinigörm ek Bu program paket içerisinde anakart paketinde gelen destek CD siiçerisinde m evcuttur. ASUS U pdate ya ağ üzerinden yada internet servis sağlayıcı (IS P) üzerinden internet bağlantısı gerektirir. ASUS Update in kurulm ası ASUS Update ikurm ak için : 1. O ptik sürücüye destek CD siniyerleştiriniz. Drivers m enüsü görünür. 2. Utilities kısm ına tıklayınız ardından Install ASUS Update VX.XX.XX e tıklayınız. Utilities ekran m enüsü için bölüm 5-3 e bakınız. 3. ASU S U pdate program ısistem inize kopyalanm ıştır. B u program ı kullanarak B IO S unuzu yenilem eden önce tüm W indow s uygulam alarından çıkınız. BIOS u internet üzerinden yenilem ek BIO S u internet üzerinden yenilem ek için: 1. W indow s m asaüstünden Başlat > Program lar > ASU S > ASUS Update > ASUS Update e tıklayarak ASU S U pdate program ınıçalıştırınız. ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir. lxiv ASUS P5LD2 SE

65 2. Kayan m enüden Update BIOS from Internet m addesiniseçiniz. Ardından Next e tıklayınız. 3. Ağ trafiğinden uzak durm ak için size en yakın FTP sitesini ya da Auto yu seçin ve Next e tıklayın. 4. İndirm eyidüşündüğünüz BIO S versiyonunu FTP sitesinden seçiniz. İleriye tıklayınız. 5. Yenilem e işlem initam am lam ak için ekran yönergelerinitakip ediniz. A S U S U pdate program ı kendisini internet üzerinden yenilem eye eğilim lidir. Program ın tüm yeni özelliklerinden yararlanm ak için daima yenileyiniz. BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek BIO S dosyasıüzerinden BIO S yenilem ek için: 1. W indow s m asaüstü üzerinden Başlat>Program lar>asu S>ASU SU pdate>asusu pdate e tıklayarak ASU S U pdate aracınıçalıştırınız. ASU S U pdate ana m enüsü ekrana gelir. 2. Aşağıdoğru açılan m enüden Update BIOS from a file m addesiniseçiniz ardından İleri yitıklayınız. lxv ASUS P5LD2 SE

66 3. Open penceresinden BIO S dosyasını belirleyiniz ardından O pen a tıklayınız. 4. Yenilem e işlem initam am lam ak için ekran yönergelerinitakip ediniz. BIOS kurulum program ı Bu anakart 4.1 BIO S unuzu yönetm ek ve yenilem ek kısm ında tanım lanm ış yazılım desteği kullanılarak program lanabilir Low -Pin Count (LPC) yongasınıdestekler. Anakart kurarken, sistem iniziyeniden konfigüre ederken yada Run Setup ekranı göründüğünde BIO S kurulum program ınıkullanınız. Bu bölüm yazılım ıkullanarak sistem inizi nasılkonfigüre edebileceğiniziaçıklar. Kurulum program ınıkullanm aya yönlendirilm em işseniz bile gelecekte bilgisayarınızın konfigürasyonunu değiştirebilirsiniz. Ö rneğin, güvenlik şifresiözelliğiniaktive edebilirsiniz yada güç yönetim iayarlarınızıdeğiştirebilirsiniz. BIO S kurulum program ınıkullanarak sistem iniziyeniden konfigüre etm e gerekliliğibilgisayar bu değişikliklerive LCP yongasındaki CM O S RAM e kaydedilenlerialgılayabilsin diyedir. Anakart üzerindekilcp yongasıkurulum yazılım ınıdepolar. Bilgisayarıçalıştırdığınızda sistem size bu program ıçalıştırm a fırsatınısağlar. Kurulum program ına girm ek için Pow er-on Self Test (PO ST) esnasında <Del> e basınız; aksitaktirde,po ST rutin testleriniyapm aya devam eder. Eğer kurulum a PO ST dan sonra girm eyidüşünürseniz <CTRL+ALT+DEL> tuşlarına yada sistem kasasıüzerindekireset tuşuna basarak sistem iyeniden başlatınız. Aynızam anda sistem i kapatıp yeniden açarak da yapabilirsiniz. Bu son seçeneğisadece ilk ikiseçenek olm azsa yapınız. Kurulum program ım üm kün olduğunca kolay kullanım için dizayn edilm iştir. M enülerle çalıştırılan program birçok alt m enü arasında geçiş yapm anızıve m evcut seçeneklerden yön tuşlarıile seçm enizisağlar. B u anakart için varsayılan B IO S ayarları çoğu koşulda en iyi perform ansı sağlam ak için uygulanm ıştır. Eğer B IO S ayarlarını değiştirdikten sonra sistem kararsız durum a gelirse sistem uyum luluğunu ve kararlılığını sağlam ak için varsayılan ayarları yükleyiniz. Exit M enu içerisindeki Load Default Settings seçeneğini seçiniz. B ölüm 4.7 Exit M enu ye bakınız. B u bölüm de gösterilen B IO S kurulum ekranları sadece referans am açlıdır ve ekranınızda gördüğünüzle tam olarak aynı olm ayabilir. B u anakartın en son B IO S dosyasını indirm ek için A S U S w eb sitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz. lxvi ASUS P5LD2 SE

67 4.2.1 BIO S m enü ekranı M enü çubuğu Ekranın üstündekim enü çubuğu aşağıdakiseçeneklere sahiptir: Main Advanced Power Boot Tools Exit Tem elsistem konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Ü st düzey sistem ayarlarınıdeğiştirm ek içindir. Ü st düzey güç yönetim i(apm ) konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Sistem açılış konfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Sistem araçlarıkonfigürasyonunu değiştirm ek içindir. Çıkış seçeneklerinive varsayılan ayarlarıyüklem eyiseçm ek içindir. M enü çubuğundan seçenek seçm ek için düşündüğünüz seçenek aydınlanana kadar klavyedekisağ yada solok tuşlarına basınız Navigasyon tuşları N avigasyon tuşlarım enü ekranının sağ alt köşesinde bulunur. M enü ayrıntılarınıseçm ek ve ayarlarıdeğiştirm ek için navigasyon tuşlarınıkullanınız. B azı navigasyon tuşları ekrandan ekrana farklılık gösterebilir. lxvii ASUS P5LD2 SE

68 4.2.4 M enü Seçenekleri M enü çubuğundakiaydınlatılm ış seçenek m enüye özgü seçeneğigörüntüler. Ö rneğin, M ain iseçm ek ana m enü m addelerini gösterir. M enü çubuğundakidiğer seçenekler (Advanced,Pow er,boot ve Exit) kendim enü maddelerine sahiptirler A lt m enü seçenekleri Herhangibir m enü ekranındakiherbir seçenekten öncekikatıüçgen seçeneğin bir alt m enüye sahip olduğu anlam ına gelir. Alt m enüyü görüntülem ek için seçeneğiseçiniz ve <Enter> a basınız Konfigürasyon alanları Bu alanlar m enü m addeleriiçin değerlerigösterir. Eğer seçenek kullanıcıdeğişim ine olanaklı ise seçeneğin karşısına gelen alandakideğerideğiştirebilirsiniz. Eğer kullanıcıdeğişim ine olanaklıdeğilise seçeneğiseçem ezsiniz. Konfigüre edilebilen alan köşeliparantez ile kapatılm ıştır ve seçildiğinde aydınlanır. Alanın değerinideğiştirm ek için seçiniz ve seçenek listesinigörüntülem ek için <Enter> a basınız Pop-up penceresi ne başvurunuz Pop-up penceresi M enü seçeneğiniseçiniz ve bu seçeneğe ait konfigürasyon tercihleriniiçeren pop-up penceresinigörüntülem ek için <Enter> a basınız Kaydırm a çubuğu Kaydırm a çubuğu m enü ekranının sağ tarafında bulunur m enü seçenekleriekrana sığm adığında otaya çıkar.yukarı/aşağıok tuşlarına ya da <Page Up> /<Page Down> tuşalrına basarak seçeneklerigörüntüleyin Genelyardım M enü ekranının üst sağ köşesiişaretliseçeneğin kabaca bir tanım lam asıdır. lxviii ASUS P5LD2 SE

69 4.3 Ana m enü BIO S kurulum program ına girdiğinizde tem elsistem bilgisitanım ınıveren M ain m enü ekranı görüntülenir. M enü ekranı ve seçenekler arasında nasıl geçiş yapacağınız hakkında bilgi alm ak için bölüm B IO S m enü ekranı na başvurunuz Sistem zam anı*xx:xx:xx+ Sistem zam anınıayarlam anıza olanak sağlar Sistem Tarihi [Day xx/xx/xxxx] Sistem tarihiniayarlam anıza olanak sağlar Disket sürücüsü *1.44M,3.5 in.+ Kurulm uş floppy sürücüsünün biçim iniayarlar. Konfigürasyon seçenekleri: [Disabled] [360K,5.24 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] lxix ASUS P5LD2 SE

70 4.3.4 Birinci, üçüncü ve dördüncü IDE M aster/slave Kurulum a girdiğinizde BIO S var olan ID E aygıtlarınıotom atik olarak bulur. H er bir ID E aygıtı için ayrıalt m enü vardır. IDE aygıt bilgisinigörüntülem ek için bir aygıt seçeneğiniseçiniz ardından <Enter> a basınız. BIO S otom atik olarak karartılm ış m addelerin(capacity, Cylinder, Head, Sector ve Transfer M ode) karşısındakideğerleribulur. Bu değerler kullanıcıkonfigürasyonuna elverişlideğildir. Eğer sistem de IDE aygıtıkurulu değilise bu seçenekler N /A gösterir. Type [Auto] IDE sürücü tipiniseçer. [Auto] konum undayken IDE tipinin otom atik olarak seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD] LBA/Large Mode [Auto] LBA m odunu açm aya/kapatm aya yarar. *Auto+ konum undayken aygıt bu m oda destek veriyorsa LBA modunu açar ya da aygıt daha önce bu m od için form atlanm adıysa LBA m odunu kapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] Block (Multi-sector Transfer) [Auto] Veriçoklu-sektör transferiniaçm aya/kapatm aya yarar. [Auto] konum unda ise ve aygıt çoklusektör transferine destek veriyorsa,bu özelliğiaçar. [Disabled] konumunda, bu özelliği kapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] PIO Mode [4] PIO modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4] DMA Mode [Auto] DMA modunu seçer. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5] lxx ASUS P5LD2 SE

71 SMART Monitoring [Auto] Analiz ve raporlam a teknolojisi(sm ART) özelliğiniaçm a yada kapam anıza izin verir. Ayarlama seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled] 32Bit Data Transfer [Disabled] 32-bit veri transfer özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] IDE Configuration M enüdekibu m adde sistem inize kurduğunuz IDE aygıtlarınıayarlam anıza izin verir. Ayarlam ak için bir m addeyiseçip <Enter> a basınız. Configure SATA As [Standard IDE] G üney köprüsünün desteklediğişekilde SerialATA bağlantılarınıayarlar. AHCI yerleşik depolam a sürücüsünün gelişm iş SerialATA özelliklerinikullanabilm esiiçin optimize eder. Serial ATA sabit diskinizi Parallel ATA fizikseldepolam a birim işeklinde kullanm ak için [Standard IDE] m etodunu seçiniz. Serial ATA sabit disknizi AHCI (Advanced Host Controller Interface) olarak kullanmak isterseniz, bu maddeyi [AHCI] olarak değiştirin. AHCI hakkında detaylıbilgiiçin aşağıdaki bağlantılarıziyaret edin: Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode] Kurulan işletim sistem inde, IDE kullanım m odunun belirlenm esine izin verir. W indow s 2000/XP gibiişletim sistem lerikullanıyorsanız [Enhanced Mode] konumuna getiriniz. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Compatible Mode] [Enhanced Mode] Onboard IDE Operate Mode m addesi ve alt seçenekleri sadece Configure SATA As maddesi [Standard IDE] konum undayken görüntülenebilir. lxxi ASUS P5LD2 SE

72 ALPE and ASP [Disabled] Agressive Link Power Management (ALPE) ve Aggressive Slumber/Partial (ASP) özelliklerinin yönetim iniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] ALPE ve ASP maddeleri sadece Configure SATA As maddesi [AHCI] olarak ayarlandığında görüntülenebilir. IDE Detect Time Out [35] ATA/ATAPI aygıtlarının zam an aşım ıseçenekleriniayarlam aya yarar. Ayarlam a seçenekleri: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35] System Information Bu m enü sistem özeliğihakkında genelbir bilgiverir. BIO S bu m enüyü otom atik olarak belirler. AMI BIOS O tom atik seçilm iş BIO S bilgisinigrüntüler. Processor Kullanılan işlem ciyibelirler. System Memory Toplam,kullanılan ve kullanılabilir bellek m iktarınıtespit eder ve görüntüler. lxxii ASUS P5LD2 SE

73 4.4 Advanced menu Advanced menu m addeleriişlem cive diğer donanım ların ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir. Advanced menu m addelerini değiştirirken dikkatli olun. Yanlış ayarlam alar sistem inize zarar verebilir JumperFree Configuration AI Overclocking [Auto] U ygun işlem cifrekansınıayarlam ak için istenen hızaşırtm a seçeneklerinin ayarlanm asına izin verir. Hızaşırtm a ayarlam a seçeneklerinden biriniseçiniz. Manual Hızaşırtm a param etrelerinikendinizin belirlem esine izin verir. Auto Sistem için uygun ayarlam ayıotom atik olarak yapar. Overclock Profile Hız aşırtm a yapılırken kararlılık için en iyiparam etreleribarındıran hız aşırtm a profilleriniyükler. B elirtilen seçenek sadece A I O verclocking m addesi [M anual] konum undayken görüntülenir. CPU Frequency [XXX] Saat üretecitarafından system bus ve PCI bus a gönderilen frekansıbelirtir. Bus frekansı(dış frekans) bus çarpanıile çarpıldığında CPU hızına eşit olur. Bu seçeneğin değerinibio S otom atik olarak algılar. Değerlerin aralığı dir. lxxiii ASUS P5LD2 SE

74 FSB/CPU External Frequency Synchronization Front Side Bus FSB 1066 FSB 800 FSB 533 D ış İşlem cifrekansı 266 Mhz 200 Mhz 133 Mhz DRAM Frequency [Auto] DDR işlem frekansınıayarlam anıza izin verir. Detaylar için tabloyu inceleyiniz. FSB Ayarlam a seçenekleri Oto DDR2-400 DDR2-533 DDR2-600* DDR2-667 DDR2-711* DDR2-800 FSB 1066 FSB 800 FSB 533 * H ızaşırtm a işlem i ile DDR2-899* Yüksek DRAM frekansı seçildiğinde sistem kararsızlaşabilir. B u gibi durum larda norm al ayarlarınıza geri dönün. PCI Express Frequency [Auto] PCI Express frekansınıayarlam anızısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [90] [91]...[150] PCI Clock Synchronization Mode [Auto] PCI frekansınıpci Express ya da işlem ciye göre ayarlam anızısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [To CPU] [33.33MHz] [Auto] Memory Voltage [Auto] DDR2 voltajınıreferans değerlere göre değiştirm enizisağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.80V] [1.90V] [1.95V] [2.00V] B ellek voltajını ayarlam adan önce D D R 2 belgelerine göz atın. B elleklere yüksek voltaj verilm esi durum unda bellekler zarar görebilir. lxxiv ASUS P5LD2 SE

75 CPU VCore Voltage [Auto] CPU VCore voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto][1.5500V] [1.5375V] [1.5250V] [1.5125V] [1.5000V] [1.4875V] [1.4750V] [1.4625V] [1.4500V] [1.4375V] [1.4250V] [1.4125V] [1.4000V] [1.3875V] [1.3750V] C PU V core voltajını seçm eden önce C PU belgelerine bakınız. Yüksek voltaj verilm esi durum unda işlem ci zarar görebilir. FSB Termination Voltage [Auto] Front side bus term ination voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.20V] [1.30V] [1.40V] [1.50V] MCH Chipset Voltage [Auto] Kuzeyköprüsü yongasının voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.50V] [1.60V] ICH Chipset Voltage [Auto] G üneyköprüsü yongasının voltajınıseçm enize izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [1.05V] [1.20V] MCH/ICH yongaseti voltajlarını isteğinize göre değiştirm eniz yongasetine zarar verebilir. Bu maddenin [Auto] konum unda olm asını tavsiye ederiz. B u m adde sadece A I O verclocking özelliği [O verclock Profile] olarak ayarlandığında görülebilir. Overclock Options [Overclock 5%] Bu özellik, belirlenen öntanım lıayarlarda işlem cinize hızaşırtm a yapm anıza izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Overclock 5%] [FSB888/DDR2-667] [Overclock 10%] [FSB960/DDR2-800] [Overclock 15%] [FSB1280/DDR2-800] [Overclock 20%] [FSB1333/DDR2-667] [Overclock 30%] [FSB1333/DDR2-834] lxxv ASUS P5LD2 SE

76 4.4.2 USB Configuration M enüdekibu m adde ile U SB ayarlam alarınıyapabilirsiniz. Ayarlam a seçeneklerinigörm ek için bir m addeyiseçip <Enter> a basınız. Module Version ve USB Devices Enabled m addeleri otom atik tespit edilir. Eğer U S B aygıt belirlenem ezse None olarak görünür. USB Function [Enabled] BIOS un U SB port sayısınıbelirlem esine izin verir. [Disable] konumuna getirilirse USB aygıtların belirlenm esiözelliğinikapatır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Legacy USB Support [Auto] USB aygıtlarına destek verilm esiniaçm aya/kapatm aya izin verir. [Auto] konumundayken açılışta sistem e bağlıu SB aygıtlarınıotom atik olarak tespit eder. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] USB 2.0 Controller [Enabled] USB 2.0 kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed] USB 2.0 kontrolcüsünün m odunu HiSpeed (480 Mbps) ya da FullSpeed (12 Mbps) olarak belirlenmesine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [FullSpeed] [HiSpeed] BIOS EHCI Hand-Off [Disabled] EHCI hand-off özelliğiolm ayan işletim sistem leriiçin bu özelliğiaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] lxxvi ASUS P5LD2 SE

77 4.4.3 CPU Configuration M enüdekibu m addeler ile işlem cihakkındakibilgiler BIO S tarafından otom atik olarak tespit edilir. K ilidi kaldırılm ış bir işlem ci kullandığınızda sadece Ratio CMOS ayarlarını ve VID CMOS ayarlarını değiştirebilirsiniz. D etaylı bilgi için C PU belgelerine bakınız. Ratio CMOS Setting [ 18] İşlem ciçekirdek saative Front Side Bus frekansının oranınıayarlam anıza izin verir. Bu m addedekinorm aldeğerleribio S belirler. <+> ya da <-> tuşlarınıkullanarak değerleri ayarlayabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [8]...[28] VID CMOS Setting [ 62] İşlem cinin çalıştığıvid CMOS ayarlarının belirlenm esine izin verir. N orm aldeğerleribio S kendi belirler. <+> ya da <-> tuşlarınıkullanarak değerleriayarlayabilirsiniz. B u m addelerin görüntülenm esi için Lock Free özelliği olan işlem ci kullanınız. S adece yeni çıkan işlem ciler bu özelliğe destek verm ektedir. CPU Lock Free [Auto] İşlem ciçarpanının 14x e kadar değiştirilebilm esine izin verir. [Auto] konumundayken anakart, işlem ciçarpanını,fsb ye göre otom atik olarak ayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled] Microcode Updation [Enabled] M icrocode updation özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] lxxvii ASUS P5LD2 SE

78 Max CPUID Value Limit [Disabled] [Enabled] konum unda ayarlandığında, gelişm iş CPU ID özellikliişlem cilerin desteğiolm adan, bazıişletim sistem lerinin açılm asınısağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Execute Disable Function [Disabled] Sayfa korum a teknolojisinin yürütülm em esiniaçm aya/kapatm aya izin verir. [Enabled] konum una getirilirse sistem XD özelliğinde,süreklisıfırlanır. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] S adece bazı işlem ciler C 1E özelliğine destek verir. Enhanced C1 Control [Auto] [Auto] konumundayken, BIOS otom atik olarak C1E desteğiniaçm ak için işlem ciyikontrol eder. C1E modunda sistem beklemedeyken daha az enerjiharcar. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] AI Quiet özelliği açıldığında gelişm iş C1 kontrolü otom atik olarak [A uto] konum una geçer ve ayarlanam az. D etaylı bilgi için bölüm 4.33 e bakınız. CPU Internal Thermal Control [Auto] İşlem ciiç sıcaklık kontrolünün otom atik yapılm asına ya da bu özelliğin kapatılm asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] Hyper-Threading Technology [Enabled] Hyper-Threading Teknolojisiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Daha geniş bilgiiçin Ek Bölüm dekiilgilibaşlıklara bakınız. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Bu madde, sadece Hyper-Threading teknolojisini destekleyen Intel Pentium 4 işlem ci kullanıldığında görülebilir. Intel(R) SpeedStep Technology [Automatic] Enhanced IntelSpeedStep Teknolojisi nikullanm anıza izin verir. [Automatic] olarak ayarlandığında, işletim sistem inizdekigüç seçeneklerinden EIST özelliğiniayarlayabilirsiniz. Bu özelliğikullanm am ak için [Disabled] konum una getiriniz. Ayarlam a seçenekleri: [Automatic] [Disabled] Ek B ölüm den EIS T özelliği hakkında detaylı bilgiyi alabilirsiniz. B u anakart, EIS T destekli B IO S dosyası ile birlikte gelir. Bu madde AI Quiet özelliği açık olduğunda, [Automatic] konumunda olur ve değişiklik yapılam az. B ölüm 4.33 e bakınız. lxxviii ASUS P5LD2 SE

79 4.4.4 Chipset Bu m enü gelişm iş yongasetiözelliklerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enülerigörüntülem ek için bir m addeyiseçerek <Enter> a basınız. Advanced Chipset Settings Configure DRAM Timing by SPD [Enabled] Bu m adde *Enabled+ olarak belirlendiğinde,dram zamanlama parametreleri SPD (Serial Presence Detect) ye göre ayarlanır. *D isabled+ konum unda olduğunda, DRAM zamanlama parametrelerini alt maddeleri kullanarak elle ayarlayabilirsiniz. Alt maddeler sadece bu m adde *Disabled+ konum undayken görüntülenebilir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] DRAM CAS# Latency [5 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [6 Clock] [5 Clocks] [4 Clocks] [3 Clocks] DRAM RAS# Precharge [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks] DRAM RAS# to CAS# Delay [4 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks] [6 Clocks] DRAM RAS# Activate to Precharge Delay [15 Clocks] Ayarlam a seçenekleri: [4 Clocks] [5 Clocks] ~ [18 Clocks] DRAM Write Recovery Time [4 Clocks] Ayarlama seçenekleri: [2 Clocks] [3 Clocks] [4 Clocks] [5 Clocks][6 Clocks] lxxix ASUS P5LD2 SE

80 Hyper Path 3 [Auto] ASUS Hyper Path 3 özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] DRAM Throttling Threshold [Auto] DRAM hızlanm asınıeşik değerde tutm ayıayarlam aya yarar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Auto] Boot Graphic Adapter Priority [PCI Express/PCI] Açılışta hangigrafik kartının kullanılacağının belirlenm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [PCI Express/PCI] [PCI/PCI Express] PEG Buffer Length [Auto] PCI Express grafik kartının tam pon uzunluğunu belirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Long] [Short] Link Latency [Auto] PCI Express grafik kartının bağlantıgecikm esinibelirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Slow] [Normal] PEG Root Control [Auto] PCI Express grafik kartının kök kontrolü için açm aya/kapatm aya/otom atik konum larını belirlemeye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Disabled] [Enabled] PEG Link Mode [Auto] PCI Express grafik kartının bağlantım odunu belirler. [Auto] konum unda ayarlandığında, anakart PCI Express grafik kartıbağlantım odu için doğru frekansıbelirler. PEG Link M odunda hızaşırtm a yapm ak için dört öntanım lıayar m evcuttur. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Slow] [Normal] [Fast] [Faster] Slot Power [Auto] PCI Express grafik kartının slot gücünü belirler. Ayarlam a seçenekleri: [Auto] [Light] [Normal] [Heavy] [Heavier] lxxx ASUS P5LD2 SE

81 4.4.5 Onboard Devices Configuration HD Audio Controller [Enabled] Yüksek tanım lıses kodeğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled] OnBoard PCIEX GbE LAN [Enabled] PCI Express Gigabit LAN kontrolcüsünü açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] LAN Option ROM [Disabled] Yerleşik LAN kontrolcüsünün RO M seçeneğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Bu madde sadece yerleşik PCIEX GbE LAN [Enabled] konum undayken görüntülenebilir. Ayarlama seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Serial Port1 Address [3F8/IRQ4] Serial Port1 zemin adreslerinin seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] Parallel Port Address [378] Parallel Port zem in adreslerinin seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [378] [278] [3BC] Parallel Port Mode [ECP] Parallel Port m odunun seçilm esine izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Normal] [Bi-directional] [EPP] [ECP] ECP Mode DMA Channel [DMA3] Parallel Port Modu [ECP]konum undayken görüntülenebilir. Parallel Port ECP DMA ayarlam asında kullanılır. Ayarlam a seçenekleri: [DMA0] [DMA1] [DMA3] Parallel Port IRQ [IRQ7] Ayarlam a seçenekleri: [IRQ5] [IRQ7] lxxxi ASUS P5LD2 SE

82 Onboard Game/MIDI Port [Disabled] Game Port adresinin belirlenm esine ya da portun kapatılm asına izin verir. Ayarlama seçenekleri: [Disabled] [200/300] [200/330] [208/300][208/330] PCI PnP PCI PnP m enü maddeleri ile PCI/PnP aygıtlarının gelişm iş ayarlam alarıyapılabilir. B u ayarları değiştirirken dikkatli olun aksi takdirde sistem arızalanabilir. Plug And Play O/S [No] [No] seçildiğinde, BIOS sistem dekitüm aygıtlarıayarlar. [Yes] seçildiğinde ve tak ve çalıştır işletim sistem ikurulduğunda,işletim sistem iyeniden başlatm ak gerekm eksizin aygıtları ayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes] PCI Latency Timer [64] PCI saatiniverilen değerlerden seçip,pci aygıtının gecikm e zam anınıbelirlem eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248] Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] [Yes] seçildiğinde, BIOS istendiğinde PCI görüntü kartının IRQ değerinibelirler. [No] seçildiğinde, BIOS PCI görüntü kartının IRQ değeriniistendiğinde belirlem ez. Ayarlama seçenekleri: [No] [Yes] Palette Snooping [Disabled] [Enabled] seçildiğinde, palette snooping özelliği, ISA grafik aygıtıbağlandıktan sonra sistem in doğru bir şekilde çalışm asıiçin PCI aygıtlarıhaberdar eder. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] IRQ-xx assigned to [PCI Device] [PCI Device] konumundayken, PCI/PnP aygıtlar boş olan IRQ larıkullanırlar. [Reserved] konumunda ise, IRQ ISA aygıtlarıiçin rezerve edilir. Ayarlam a seçenekleri: [PCI Device] [Reserved] lxxxii ASUS P5LD2 SE

83 4.5 Power menu Power menü m addeleriacpi (Advanced Configuration and Power Interface) ve APM (Advanced Power Management) özellikleriniayarlam aya izin verir Suspend Mode [Auto] Sistem askıdayken ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) durum unu seçm eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto] Repost Video on S3 Resume [No] S3/STR üzerinde VG A BIO S PO ST u sürdürm eyiistem ediğinibelirler. Ayarlam a seçenekleri: [Yes] [No] ACPI 2.0 Support [No] Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 2.0 seçeneklerine yenitablolar eklem eye izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [No] [Yes] ACPI APIC Support [Enabled] APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) modunun ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) altında açm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] lxxxiii ASUS P5LD2 SE

84 4.5.5 APM Configuration Power Button Mode [On/Off] Sistem iaçm ak/kapatm ak/askıya alm ak için güç düğm esinikullanm aya izin verir. Ayarlama seçenekleri: [On/Off] [Suspend] Restore on AC Power Loss [Power Off] Power Off işaretlendiğinde, AC güç kesildiğianda sistem kendinikapatır. Ayarlama seçenekleri: [Power Off] [Power On] [Last State] Power On By RTC Alarm [Disabled] Belirlibir zam anda açılış yapm ak için RTC yiaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlama seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Bu maddeler sadece Power On By RTC Alarm maddesi [Enabled] konumundayken görüntülenebilir. RTC Alarm Date [15] Alarm tarihini ayarlamaya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [G ün] [1] [2] [3]...[31] RTC Alarm Hour [12] Alarm saatiniayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[23] RTC Alarm Minute [30] Alarm dakikasınıayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[59] RTC Alarm Second [30] Alarm saniyesiniayarlam aya yarar. Bu m addeyiseçerek <+> veya <-> tuşlarıyla ayarlam a yapabilirsiniz. Ayarlam a seçenekleri: [00] [1]...[59] lxxxiv ASUS P5LD2 SE

85 Power On By External Modems [Disabled] Sistem bekleme konumundayken haricim odem e herhangibir aram a gelirse bu özellik sayesinde bilgisayar açılır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power On By PCI Devices [Disabled] [Enabled] konum unda ayarlandığında, Sistem PCI LAN ya da modem kartıile açılabilir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power On By PCIE Devices [Disabled] [Enabled] konum unda ayarlandığında, sistem açılışıpci Express kartlarla yapılabilir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power On By PS/2 Keyboard [Disabled] Belirlenen klavye tuşlarıile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key] Power On By PS/2 Mouse [Disabled] [Enabled] olarak ayarlandığında, PS/2 fare ile sistem açılışına izin verir. Bu özellik,1a (+5VSB) özelliğinde ATX güç kaynağıgerektirir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] lxxxv ASUS P5LD2 SE

86 4.5.6 Hardware Monitor AI Quiet [Disabled] AI Quiet özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Enabled] [Disabled]. 1. AI Quiet açıkken : Enhanced C 1 C ontrol maddesi otomatik olarak [Auto] konum unda ayarlanır ve değiştirilem ez hale gelir. B ölüm 4-24 e bakınız. Intel(R ) S peeds tep Technology maddesi otomatik olarak [Automatic] konum unda ayarlanır ve değiştirilem ez hale gelir. B ölüm 4-24 e bakınız. C PU Q -Fan Control, CPU Fan Profile Mode ve Chassis Q-Fan1 Control özellikleri görüntülenm ez. 2. AI Quiet kapalıyken : C PU Q -Fan Control ve Chassis Q-Fan1 Control m addeleri görüntülenir ve norm al ayarlardadır [Disabled]. C PU Q -Fan Control açıldığında, CPU Fan Profile Mode m addesi görüntülenir ve norm al ayarlardadır. [Optimal]. CPU Tem perature *xx.xºc/xx.xºf+ M B Tem perature *xx.xºc/xx.xºf+ Yerleşik donanım m onitörünün anakart ve işlem cisıcaklıklarınıbelirlem esinigörüntülem esini sağlar. [Ignored] konum una alınırsa bu özellik kapatılır. CPU Fan Speed (RPM) [xxxxrpm] or [N/A] Yerleşik donanım m onitörü işlem cifanının hızının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) tespit eder ve görüntüler. Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir. lxxxvi ASUS P5LD2 SE

87 CPU Q-Fan Control [Disabled] ASUS Q-Fan özelliğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] CPU Fan Profile Mode maddesi CPU Q-Fan C ontrol açıldığında görüntülenebilir. CPU Fan Profile Mode [Optimal] İşlem cifanının uygun düzeyde olan perform ansınıbelirler. [Optimal] konumundayken, işlem cifan hızıişlem cisıcaklığına göre otom atik olarak ayarlanır. [Silent Mode] olarak ayarlandığında fanlar yavaş dönecek,*perform ance M ode+ da ise en yüksek fan hızıile işlem cifanıdönecektir. Ayarlam a seçenekleri: [Optimal] [Silent Mode] [Performance Mode] Chassis Fan1 Speed (RPM) [xxxxrpm] or [N/A] Yerleşik donanım m onitörü kasa fanlarının hızının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) tespit eder ve görüntüler. Eğer fan takılm am ışsa bu sekm e N /A olarak görüntülenir. Chassis Q-Fan1 control [Disabled] Kasa fanlarının dönüş hızınısistem in yaptığıoperasyona göre artırm asınıaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Power Fan Speed (RPM) [xxxxrpm] or [N/A] Yerleşik donanım m onitörü güç fanının dakikadakidönüş sayısını(rpm ) hesaplar ve görüntüler. Eğer fan kendikonnektörüne bağlanm am ışsa karşısındakiilgilialanda N /A görünür. VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage Bütünleşik donanım denetlem e otom atik olarak bütünleşik voltajdüzenleyicileriüzerinden voltajçıkışınıalgılar. lxxxvii ASUS P5LD2 SE

88 4.6 Boot menu Boot m enüsü sistem açılış m addelerinideğiştirm enize izin verir. Alt m enüyü görüntülem ek için m addeyiseçiniz ardından <Enter> a basınız Boot Device Priority 1st ~ xxth Boot Device [1st Floppy Drive] Bu seçenekler m evcut aygıtlar için açılış aygıtı öncelik sırasını belirtir. Ekranda görünen aygıtların sayısısistem inize kurulu aygıtların sayısına bağlıdır. Ayarlam a seçenekleri: [xxxxx Drive] [Disabled] lxxxviii ASUS P5LD2 SE

89 4.6.2 Boot Settings Configuration Quick Boot [Enabled] Sistem açılış zam anınıazaltm ak için PO ST işlem inde bazıseçeneklerin geçilm esiiçin BIO S a izin verir. [Disabled]konumunda BIOS tüm POST işlem leriniçalıştırır. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Full Screen Logo [Enabled] Tam ekran logo görüntüsü özelliğiniaçm aya/kapatm aya yarar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Enabled] m addesini seçerseniz A S U S M ylogo2 özelliğini kullanabilirsiniz. Add On ROM Display Mode [Force BIOS] ROM seçeneğinigörüntülem eyiayarlar. Ayarlam a seçenekleri: [Force BIOS] [Keep Current] Bootup Num-Lock [On] Açılışta N um Lock özelliğiniotom atik olarak devreye sokar. Ayarlam a seçenekleri: [Off] [On] PS/2 Mouse Support [Auto] PS/2 fare desteğiniaçm aya/kapatm aya izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] [Auto] Wait for <F1> If Error [Enabled] Enabled seçiliyken, hata oluşum unda sistem F1 tuşuna basılm asınıbekler. Ayarlama seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Hit <DEL> Message Display [Enabled] Enabled seçiliyken, PO ST ekranında Press DEL to run Setup m esajının görüntülenm esine olanak sağlar. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Interrupt 19 Capture [Disabled] lxxxix ASUS P5LD2 SE

90 [Enabled] konumundayken, bu özellik RO M seçeneğinin 19. Kesm e işaretiniyakalam asına izin verir. Ayarlam a seçenekleri: [Disabled] [Enabled] Security G üvenlik m enüsü sistem güvenlik ayarlarınıdeğiştirm eye izin verir. Ayarlam a seçeneklerini görüntülem ek için bir m addenin üzerine gelerek <Enter> a basınız. Change Supervisor Password Bu m addeyiyetkilişifresioluşturm ak ve değiştirm ek için seçiniz. Ekranın üst kısm ında görülen yetkilişifresim addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu m adde Installed olarak görünür. Yetkilişifresioluşturm ak için: 1. Change Supervisor Password m addesiniseçin ve <Enter> a basın. 2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter> a basın. 3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın. Passw ord Installed m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir. Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız. Eğer şifrenizi unuttuysanız C M O S R eal Tim e C lock (R TC ) R A M i silerek şifrenizi tem izleyebilirsiniz. Ş ifre bilgisini içeren R A M verisinin gücü bütünleşik pil tarafından sağlanm aktadır. C M O S R A M i silm eye ihtiyacınız olursa yönergeler için bölüm 2.6 Jum perlar a başvurunuz. xc ASUS P5LD2 SE

91 Yetkilişifresioluşturduktan sonra, diğer güvenlik ayarlam alarım enüde ortaya çıkar. User Access Level [Full Access] Bu seçenek Setup uygulam asına giriş için yetkiseçeneklerine bağlıizin verir. Ayarlama seçenekleri: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access] No Access kullanıcısetup uygulam asına girem ez. View Only herhangibir m adde değiştirilem ez. Limited Tarih ve saat gibisadece yetkilikullanıcıtarafından seçilen m addeler değiştirilebilir. Full Access bütün Setup uygulam alarına giriş için yetkiverir. Change User Password Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz. Ekranın üst kısm ında görülen kullanıcışifresi m addesiöntanım lıolarak Not Installed olarak seçilm iştir. Bir şifre oluşturduktan sonra bu madde Installed olarak görünür. Kullanıcışifresioluşturm ak: 1. Change User Password m addesiniseçin ve <Enter> a basın. 2. Şifre kutusuna gelin,en az altıharf/rakam olacak şekilde şifreniziyazın ve <Enter> a basın. 3. Teyid için şifrenizibir alt kutuya tekrar yazın. Passw ord Installed m esajıekranda belirirse şifrenizibaşarıyla oluşturdunuz dem ektir. Kullanıcışifresinideğiştirm ek için aynıişlem leritekrar yapınız. xci ASUS P5LD2 SE

92 Clear User Password Kullanıcışifresinisilm ek için bu m addeyiseçiniz. Password Check [Setup] [Setup] seçildiğinde, BIO S,Setup uygulam asına giriş için şifreyikontroleder. [Always] seçilirse, BIO S,sistem açılışıve setup uygulam asına girişte şifre kontrolü yapar. Ayarlam a seçenekleri: [Setup] [Always] 4.7 Exit menüsü Exit m enüsü m addeleribio S m addeleriiçin en iyiyada güvenlivarsayılan değerleribio S m addelerine yüklem enize,kaydetm enize yada çıkarm anıza izin verir. <Esc> e basm ak bu m enüden hem en çıkm anızı sağlam az. Ç ıkm ak için bu m enüdeki seçeneklerden birini yada legend çubuğundaki < F10> u seçiniz. Exit & Save Changes Seçim leriniziyaptıktan sonra CM O S RAM e seçtiğiniz değerlerikaydetm eyisağlam ak için Exit m enüsünden bu seçeneğiseçiniz. Bütünleşik yedek pilpc kapandığında dahicm O S RAM de kalm asınısağlar. Değişikliklerikaydetm ek için O K iseçiniz ve çıkınız. D eğişiklikleri kaydetm eden kurulum program ından çıkm ak istiyorsanız program size değişiklikleri kaydetm eyi isteyip istem ediğinizi soran bir m esaj gösterir. Ç ıkarken değişiklikleri kaydetm ek için < Enter> a basınız. xcii ASUS P5LD2 SE

93 Exit & Discard Changes Kurulum program ında yaptığınız değişikliklerikaydetm ek istem ediğinizde bu seçeneği seçiniz. Eğer sistem tarihi, sistem zam anıve şifre alanlarının dışında değişiklikler yapm ışsanız çıkm adan önce BIO S doğrulam ak için sorar. Discard Changes Bu seçenek yaptığınız değişiklikleriiptaledip öncekikaydedilm iş değerlerigerigetirm enizi sağlar. Bu seçeneğiseçtikten sonra doğrulam a görünür. D eğişiklikleriiptaletm ek ve önceki kaydedilm iş değerleriyüklem ek için O K iseçiniz. Load Setup Defaults Bu seçenek kurulum m enülerindekiherbir param etre için varsayılan değerleriyüklem enize izin verir. Bu seçeneğiseçtiğinizde yada <F5> e bastığınızda doğrulam a ekranıgörünür. Varsayılan ayarlarıyüklem ek için O K iseçiniz. Değişm eyen RAM e değerlerikaydetm eden önce Exit & Save Changes iseçiniz yada başka değişiklikler yapınız. xciii ASUS P5LD2 SE

94 B u bölü m an akart ile birlikte verilen destek C D sinin içeriği h akkın da bilgi verir. xciv ASUS P5LD2 SE

95 5.1 Bir işletim sistemi kurmak Destek CD sibilgisi Yazılım bilgisi 5-8 xcv ASUS P5LD2 SE

96 5.1 Bir işletim sistem ikurm ak Bu anakart W indow s 2000/Server 2003/XP işletim sistem lerini(o S) destekler. Donanım ınızdakiözelliklerim aksim ize etm ek için daim a en son O S versiyonunu ve karşılık gelen yenilem eleriyükleyiniz. 5.2 Destek CD bilgisi A nakart ayarları ve donanım seçenekleri değişebilir. B u bölüm deki kurulum prosedürlerini sadece referans içindir. D etaylı bilgi için O S doküm anına başvurunuz. S ürücüleri yüklem eden önce en iyi uyum ve sistem kararlılığı için W indow s 2000 servis paketi 4, W indow s X P servis paketi 1 yada sonraki versiyonların kurulu olduğundan em in olunuz. Anakart paketiile gelen bu destek CD sianakartın tüm özelliklerinden faydalanm anız için kurabileceğiniz sürücüler, yazılım uygulam alarıve program larıiçerir. D estek C D si içeriği belirtilm eden değiştirilebilir. G üncellem eler için ASUS Web sitesini (www.asus.com) ziyaret ediniz Running the support CD O ptik sürücüye destek CD siniyerleştiriniz. BilgisayarınızdakiAutorun eğer açık durum da ise CD otomatik olarak Drivers m enüsünü görüntüler. Eğer bilgisayarınızda Autorun açık değil ise B IN klasöründen ASSETUP.EXE dosyasını bulm ak için destek C D si içeriğini araştırınız. C D yi çalıştırm ak için ASSETUP.EXE üzerine çift tıklayınız. xcvi ASUS P5LD2 SE

97 5.2.2 Drivers menu Eğer sistem kurulu aygıtlarıalgılar ise sürücüler m enüsü varolan aygıt sürücülerinigösterir. Aygıtlarıaktive etm ek için gereklisürücülerikurunuz. Intel Chipset Drivers Intel 945P yongasetiiçin Intel Chipset sürücülerinikurar. ADI Audio Driver ADI 1986A ses sürücülerinive uygulam alarınıkurar. Detaylar için bölüm 5-10 a bakınız. Realtek Lan Driver 1000 Mbps data transfer oranısunan Realtek RTL8111B Gigabit LAN sürücüsünü kurar. xcvii ASUS P5LD2 SE

98 5.2.3 Utilities menu U tilities m enüsü anakartın desteklediğiuygulam alarıyada diğer yazılım larıgösterir. ASUS PC Probe II Bu zekiyazılım fan hızını,cpu sıcaklığınıve sistem voltajlarınıgörüntüler ve algılanan herhangibir problem için siziuyarır. Bu yazılım sistem inizisağlıklıçalışm a koşulunda tutm anıza yardım cıolur. ASUS Update ASUS website sinden en güncelbio S sürüm ünü indirm enizisağlar. ASUS Update program ını kullanm adan önce, A S U S w ebsitesine bağlanabilm eniz için internet bağlantınızın olduğundan em in olun. ASUS Screen Saver ASUS ekran karuyucusunu kurar. ADOBE Acrobat Reader V7.0 Adobe Acrobat Reader V7.0 Portable D ocum ent Form at(pd F) döküm anlarınıaçm ak, görüntülem ek ve yazdırm ak içindir. xcviii ASUS P5LD2 SE

99 Microsoft DirectX 9.0c M icrosoft DirectX 9.0c bilgisayar grafiklerinive seslerinigeliştiren bir m ultim edya teknolojisidir. D irectx bilgisayarınızın m ultim edya özelliklerinitv ve film izlerken, video keydederken yada bilgisayar oyunu oynarken eylenm eniz için geliştirir. ASUS AI Booster The ASU S AI Booster application allow s you to overclock the CPU speed in a W indow s environment. Anti-virus Utility Antivirüs yazılım ıbilgisayar virüslerinitarar, tanır ve siler. Detaylıbilgiiçin online yardım a bakınız Manuals menu The Manuals menu contains a list of supplementary user manuals. Click an item to open the folder of the user manual. Ç oğu kullanıcı kitapçıkları Portable D ocum ent Form at (PD F) form atındadır. K ullanıcı kitapçık dosyasını açm adan önce U tilities m en üsü ndeki A dobe A crobat R eader ı kurunuz. Intel LGA775 CPU Install User s Manual Intel LG A775 CPU kurm a rehberiniaçm aya izin verir. xcix ASUS P5LD2 SE

100 5.2.5 ASUS Contact information ASU S iletişim bilgisinigörüntülem ek için Contact kısm ına tıklayınız. Bu kullanıcırehberinin ön kapağının içerisinde de bu bilgiyibulabilirsiniz Other information Ekranın sağ üst köşesindekiikonlar anakart ve destek CD sinin içeriğihakkında ek bilgiverir. İstenen bilgiyigörüntülem ek için ikona tıklayınız. Motherboard Info Anakartın genelözelliklerinigörüntüler. c ASUS P5LD2 SE

101 Browse this CD G rafik form atında destek CD içeriklerinigörüntüler. Technical support Form Teknik destek isterken doldurm anız gereken ASU S teknik destek istek form unu görüntüler. ci ASUS P5LD2 SE

102 Filelist Destek CD siiçeriklerinikabaca bir açıklam a ile text form atında görüntüler. cii ASUS P5LD2 SE

103 5.3 Yazılım bilgisi Destek CD sinde bulunan birçok yazılım, sihirbazlarıyardım ıyla kurulum larında size rehberlik ederler. Yazılım lar hakkında daha çok bilgiiçin çevirim içiyardım ve benioku dosyalarına bakınız ASU S M ylogo2 ASU S M ylogo2 aracıaçılış ekranınıdeğiştirebilm enizisağlar. Açılış logosu bir resim dir ve P.O.S.T. dan (Pow er on self test) önce ekranda belirir. ASU S M ylogo2 aracı destek CD sinden ASUS Update program ıkurulduğu zam an otom atik olarak kurulur. Detaylıbilgiiçin Bölüm e bakınız. A S U S M ylogo2 aracını kullanm adan önce, A FU D O S aracını kullanarak varolan orijinal B IO S dosyanızın yedeğini alınız, ya da A S U S w ebsite sinde bulunan en son B IO S dosyasını bilgisayarınıza indiriniz. B ölüm A FU D O S aracı sayfalarına bakınız. A S U S M ylogo2 aracını kullanacaksanız, B IO S m addelerinden Full S creen Logo/Enabled konum unda olduğundan em in olunuz. D etaylı bilgi için B ölüm ye bakınız. K endinize ait G IF, JPG ya da B M P form atlarında açılış logoları hazırlayabilirsiniz. ASU S M ylogo2 yiçalıştırm ak için: 1. ASUS Update program ınıçalıştırın. (Bkz. Bölüm 4.1.5) 2. Açılır m enüden seçeneklere tıklayınız. Ardından N ext tuşuna basınız. 3. BIO S güncellem esinden önce Launch MyLogo m addesiniseçilikonum a getiriniz. Ardından N ext tuşuna basınız. 4. Açılır m enüden Update BIOS from a file seçeneğine tıklayınız ve ardından N ext e basınız. 5. Kom ut esnasında, locate the new BIOS file seçeneğinitıklayınız ve N ext tuşuna basınız. ASUS MyLogo penceresi ekrana gelecektir. 6. Soldakipencereden açılış logosu olarak kullanacağınız resin dosyasının bulunduğu dosyayıseçiniz ve N ext tuşuna basınız. ciii ASUS P5LD2 SE

104 7. Sağ pencerede logo resim leriçıkınca bir tanesinin üzerine basarak resm i büyütünüz. 8. O ran ayarlam alarından biriniseçerek açılış resm iniziayarlayınız. 9. Ekrana tekrar ASUS Update aracıçıktığında, orijinalbio S dosyasına seçtiğiniz resm i ekleyiniz. 10. BIO S güncellem esinden sonra bilgisayarınızıyeniden başlatarak PO ST ekranından önce açılış logonuzu görüntüleyiniz. civ ASUS P5LD2 SE

105 5.3.2 Ses konfigürasyonu ADI AD1986 Azalia audio CODEC SoundM AX SayısalSes Sistem i nde 6-kanalses özelliğini destekler. Böylece bilgisayarınız için en üstün ses tanım lam asıoluşur. Yazılım yüksek kaliteli ses oluşturm a/işlem e olaylarınıyerine getirerek,3 boyutlu ses yerleşim ive ilerises giriş teknolojilerine destek verir. 6-kanalses özelliğiniaktive etm ek için anakart destek CD sinden SoundM AX Audio Driver and Application m addesiniseçerek kurulum sihirbazınıizleyiniz. B u kurulum için 4 -kanal ya da 6-kanal hoperlörler kullanm alısınız. S oundm A X D igital A udio, M icrosoft W indow s 98S E/M E/2000/ X P işletim sistem lerinde çalışır. S oundm A X program ını kurm adan önce bu işletim sistem lerini kullandığınızdan em in olun. SoundMAX SayısalSes Sisem idoğru olarak kurulduğunda, görev çubuğunda SoundMAX Control Panel simgesini bulabilirsiniz. SoundMAX Control Panel sim gesine çift tıkladığınızda ilgili m enüyü görüntüleyebilirsiniz. cv ASUS P5LD2 SE

106 Ses özellikleri SoundM AX DigitalAudio System de özellikler sayfası,ses ayarlarınıdeğiştirm eye yarar. D inlem e ortam ıayarları Bu sekme Speaker Setup (H operlör ayarlam ası), Acoustic Environment models (Akustik ortam modelleri),virtualear m odels (Sanal kulak modelleri) ve the VirtualTheater Surround (Sanaltiyatro surround) m addeleriniiçerir. Dinlem e ortam ıayarlarınıyapm ak için ekrandaki bilgileri izleyiniz. cvi ASUS P5LD2 SE

107 Mikrofon M ikrofonu ayarlam ak ve arzu edilen seçeneklerikullanm ak için ekrandakibilgileritakip ediniz. 4-kanal ya da 6-kanal ses konfigürasyonu seçildiğinde, arka panelde bulunan Line O ut (Lim e) Line In (m avi) ve M ikrofon (pem be) kapılarının ses düzeni değişir. D aha fazla bilgi için B ölüm 2-24 te bulunan ses konfigürasyon tablosunu inceleyiniz. cvii ASUS P5LD2 SE

108 B u ek an akartın desteklediği işlem ci özellikleri h akkın da bilgi verir. cviii ASUS P5LD2 SE

109 A.1 Intel EM 64T A-1 A.2 Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi(EIST) A-1 A.3 Intel Hyper-Threading Teknolojisi A-3 cix ASUS P5LD2 SE

110 A.1 Intel EM64T B u an akart 3 2 -bit işletim sistem lerin de In tel Pentium 4 LGA775 işlem cilerle tam u yum lu olarak çalışır. B u an akart E M 64 T destekli B IO S dosyası ile birlikte gelir. A S U S w ebsitesi n den en gün cel B IO S dosyasını gü ncellem eniz gerektiğin de in direbilirsin iz. (w w w.asu s.com /su pport/dow n load/) D etaylı bilgi için bölü m 4 ü in celeyebilirsin iz. E M 6 4T özelliği h akkın da dah a geniş bilgiyi dan öğren ebilirsiniz. W in dow s 64-bit işletim sistem i h akkın da geniş bilgi için w w w.m icrosoft.com u ziyaret ediniz. Intel EM 64T özelliğinikullanmak Intel EM 64T özelliğinikullanm ak için: 1. Intel EM 64T özelliğiolan Intel Pentium 4 işlem ciyikurunuz bit işletim sistem ikurunuz (W indow s XP Professional x64 Edition ya da Windows Server 2003 x64 Edition). 3. Anakart komponentlerinin ve aygıtlarının 64-bit sürücülerinidestek CD sinden kurunuz. 4. Eklentikartlarının ve yerleşik aygıtların 64-bit sürücülerinikurunuz. E klenti kartınızın ya da yerleşik aygıtlarınızın 6 4 -bit desteği olu p olm adığın ı öğren m ek için ilgili dokü m an ların a ya da w ebsite lerin e başvu ru nu z. A.2 Enhanced Intel SpeedStep Teknolojisi (EIST) B u an akart E IS T desteği olan B IO S dosyası ile birlikte gelir. B IO S gü ncellem esi gerektiğin de gü ncel B IO S dosyasını A S U S w ebsitesin den (www.asus.com/support/download/) in direbilirsin iz. D etaylar için bölü m 4 ü inceleyiniz. EIS T özelliği h akkın da dah a geniş bilgiyi adresinden öğren ebilirsiniz. A.2.1 Sistem gereksinimleri EIST özelliğinikullanm adan önce sistem inizin ilgiligereksinim lerinikontrolediniz: EIST destekli Intel Pentium 4 işlem ci EIST destekli BIOS dosyası EIST destekliişletim sistem i(windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1/Linux 2.6 kernel ya da daha güncelsürüm ler) cx ASUS P5LD2 SE

111 A.2.2 EIST kullanım ı EIST özelliğinikullanm ak için: 1. Bilgisayarıaçın ve BIO S a girin. 2. Advanced M enu ye gidiniz ve CPU Configuration üzerine gelerek <Enter> a basınız. 3. Intel SpeedStep Technology m addesiniautom atic konum una getirin ve <Enter> a basın. Daha çok bilgiiçin Bölüm 4-24 e bakınız. 4. <F10> a basarak değişikliklerikaydederek BIO S tan çıkın. 5. Bilgisayar yeniden başladıktan sonra,m asaüstünde herhangibir boş yerde sağ tuşla tıklayın ve açılan m enüden Ö zellikler iseçin. 6. G örüntü özellikleriekrana geldiğinde Ekran koruyucu sekm esiniseçin. 7. G üç seçenekleriözellikleriniaçm ak için G üç tuşuna basın. 8. G üç düzenlerisekm esinden Her zam an açık ya da Ev/O fis m asası seçeneklerinden biriniişaretleyin. 9. U ygula ve ardından Tam am düğm elerine basın. 10. G örüntü özellikleripenceresinikapatın. G üç düzeniniayarladıktan sonra işlem cinin az kullanıldığıdurum larda işlem ciiç frekansıdüşer. E kran görü ntü leri ve işlem ler işletim sistem lerinde değişiklik gösterebilir. cxi ASUS P5LD2 SE

Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu

Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu Tü rkçe K u llan ım K ılavuzu 0 E2860 İlk Sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla

Detaylı

Çizgi Akademi ASUS P5VD2 VM / P5V VM SE DH. csg.cizgi.com.tr

Çizgi Akademi ASUS P5VD2 VM / P5V VM SE DH. csg.cizgi.com.tr Çizgi Akademi 0 E2832 İlk Sürüm V1 Ekim 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm haklarısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından

Detaylı

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved.

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. E2800 İlk Sürüm Ağustos 2006 Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm

Detaylı

E2668 İkincisürüm V2 July 2006. Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

E2668 İkincisürüm V2 July 2006. Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. E2668 İkincisürüm V2 July 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m üşteri tarafından alınm ış

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5LD2-X/1333 E3358 Birinci Baskı Temmuz 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Çizgi Akademi. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0

Çizgi Akademi. c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0 Çizgi Akademi c s g. c i z g i. c o m. t r A S U S P 5 W D H D E L U X E 0 E2557 İlk sürüm V1 M ayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm haklarısaklıdır. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S )

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5GC-MX/1333 E3363 Birinci Baskı Ağustos 2007 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi 0 E2918 İlk sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

P5B-VM / csg.cizgi.com.tr

P5B-VM / csg.cizgi.com.tr 0 E2833 İlk Sürüm Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2A-VM E2975 Birinci Baskı V1 Ocak 2007 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5B E2620 İlk Baskı Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N-MX E2719 Birinci Baskı V1 Ağustos 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-C/1600 E3695 Birinci Baskı V1 Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N/ M2N-DH E2753 İlk Baskı Ağustos 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-AM E3758 Birinci Baskı V1 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir.

ANAKARTLAR. Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ANAKARTLAR Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan

Detaylı

P5PE VM. Türkçe Kullanma Kılavuzu. csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0

P5PE VM. Türkçe Kullanma Kılavuzu. csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0 P5PE VM Türkçe Kullanma Kılavuzu csg.cizgi.com.tr P5PE VM 0 E2609 İlk sürüm Haziran 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan,

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3A78-EH E3681 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri

ANAKARTLAR. Anakartın Bileşenleri ANAKARTLAR Anakartlar, bilgisayarların temel donanım elemanıdır. Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Bileşenleri 1-Yonga

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2NPV-MX E2629 Birinci Baskı V1 Mayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013

ANA KART NEDİR? ANA KART (MAIN BOARD) ANA KARTIN GÖREVİ 07.10.2013 ANA KART NEDİR? www.sukrukaya.org Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır. Bilgisayara takılan parçaların hangi

Detaylı

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR

ANA KARTLAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR VE KASALAR ANA KARTLAR 2 ANA KART (MAIN BOARD) 3 ANA KART NEDİR? Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır.

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

http://alikoker.name.tr ANAKART

http://alikoker.name.tr ANAKART ANAKART Anakart sistemin çalışması için gerekli tüm birimleri üzerinde bulunduran ve bu birimler arası köprüler kuran elektronik elemandır. Ek kartlar, sürücüler ve bağlantılar anakart üzerinde yer alır.

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3N78-EH E3665 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

İŞLEM ANALİZ FORMU YETERLİKLER. İç donanım birimlerinin montajını yapmak

İŞLEM ANALİZ FORMU YETERLİKLER. İç donanım birimlerinin montajını yapmak İŞLEM NUMARASI 1 İŞLEMİN ADI Anakartı montaja hazırlamak Antistatik Poşet, Antistatik Ambalaj Köpükleri, Antistatik Bileklik, Antistatik Altlık, Anakart, plastik ayak, el takımları Ortamı statik elektrikten

Detaylı

Temel Kavramlar. Anakart Sınıflandırmaları. PCB Katmanları. Anakart Şekil Faktörleri. ATX Şekil Faktörü 16.10.2012. Anakartlar

Temel Kavramlar. Anakart Sınıflandırmaları. PCB Katmanları. Anakart Şekil Faktörleri. ATX Şekil Faktörü 16.10.2012. Anakartlar Anakartlar Motherboards Temel Kavramlar Bilgisayarların temel taşıdır Bütün donanımsal birimler anakarta bağlanırlar Çevre birimleri için portların çoğunu sunar Güç kaynağından gelen gücü sisteme dağıtır

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202 Kullanım Kılavuzu USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu Model: DA-70202 I. Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Güvenlik ve emniyet ile birlikte yeni bir depolama konseptini size göstereceğiz.

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları ve Bağlantı Kabloları Her bilgisayar üzerindeki düğmeleri, yuvalar (kablo girişleri) ve prizler bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Ancak, çoğu masaüstü bilgisayarlarda bazı özellikleri aynıdır. Bilgisayarın

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. Crosshair E2711 İkinci Baskı V2 Temmuz 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

isterseniz Nvidia SLI seçeneklerine sahipsiniz. Şimdi kartın özellikleri toplu olarak bir tablo halinde görelim.

isterseniz Nvidia SLI seçeneklerine sahipsiniz. Şimdi kartın özellikleri toplu olarak bir tablo halinde görelim. Bugün inceleyeceğimiz ürün Asus un X58 platformuna kattığı ilk üye olan Ati CrossfireX ve Nvidia SLI destekli Asus P6T Deluxe modeli. Şimdi gelin hep birlikte bu anakartı yakından inceleyelim. ASUS P6T

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3N78-VM E3959 İkinci Baskı V2 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N-MX SE E3168 Birinci Baskı V1 Nisan 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3A78-EM E3861 Birinci Baskı V1 Mayıs 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M2N32-SLI Deluxe E2594 Düzeltilmiş Baskı V2 Mayıs 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

PCI SERİ ARABİRİM KARTI

PCI SERİ ARABİRİM KARTI PCI SERİ ARABİRİM KARTI Kullanıcı Kılavuzu DS-33003 Özellikler ve Sağladığı Faydalar PCI Yerel Veri Yolu Belirtimi, Revizyon 2.3 ile uyumludur. 2 adet UART seri bağlantı noktasını destekler. Kolay Tak

Detaylı

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta.

DONANIM KURULUMU. Öğr. Gör. Murat YAZICI. 1. Hafta. 1. Hafta DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. Murat YAZICI www.muratyazici.com Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Anakart, Anakart

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5KPL-CM E3811 İkinci Baskı V2 Mart 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

Sistem. Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasadır.

Sistem. Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasadır. Sistem (Kasa) 1 Sistem Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasadır. 2 Sistem Bir masaüstü kişisel bilgisayarda, sistemin içerisinde şunlar bulunur: Sürücü

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Inspiron 24 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-D510UD

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-D510UD Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya GIGABYTE GA-D510UD için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GIGABYTE GA-D510UD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir.

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler çağırılma kaynaklarına göre 3 kısma ayrılırlar: Yazılım kesmeleri Donanım

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

SİSTEM BAKIM VE ONARIM DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

SİSTEM BAKIM VE ONARIM DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1 Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların Anakart iletişimini sağlayan elektronik devreye ne ad verilir? 2 Üzerinde, mikro işlemci yuvası, bellek, genişleme

Detaylı

Intel Pentium 4 LGA775 / mpga478 AMD AM2 / K8. Kurulum Kılavuzu GH-PCU23-VE REV. 1001

Intel Pentium 4 LGA775 / mpga478 AMD AM2 / K8. Kurulum Kılavuzu GH-PCU23-VE REV. 1001 Intel Pentium 4 LGA775 / mpga478 AMD AM2 / K8 Kurulum Kılavuzu GH-PCU23-VE REV. 1001 Türk Kontrol Listesi (1) GH-PCU23-VE Fan (2) GH-PCU23-VE kullanici el kitabi (3) Isı Düşürme Macunu (4) 3.5" Sürücü

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

MODELLER D6330, D6530

MODELLER D6330, D6530 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D6330, D6530 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Bilgisayar Nedir? Anakart ve Bileşenleri

Bilgisayar Nedir? Anakart ve Bileşenleri Bilgisayar Nedir? Kendisine verilen komutlar doğrultusunda verileri çok hızlı bir şekilde işleyen makinelerdir. Bilgisayar Çeşitleri 1. PC(Personal Computer=Kişisel Bilgisayar): Tek kişinin kullandığı

Detaylı

MODELLER D8210, D8220, D8520

MODELLER D8210, D8220, D8520 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D8210, D8220, D8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Bölüm 4. Sistem Bileşenleri. Bilgisayarı. Discovering. Keşfediyorum 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 4. Sistem Bileşenleri. Bilgisayarı. Discovering. Keşfediyorum 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Sistem Bileşenleri Bilgisayarı Discovering Keşfediyorum 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Sistem Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri

Detaylı

Otomatik overclock yapma, fansız soğutma, kolay erişim noktası ve ağ bağlantı monitorleme için gelişmiş özellikler ASUS Intelligence'da buluştu

Otomatik overclock yapma, fansız soğutma, kolay erişim noktası ve ağ bağlantı monitorleme için gelişmiş özellikler ASUS Intelligence'da buluştu AI Proactive Nedir? ASUS AI Proactive Otomatik overclock yapma, fansız soğutma, kolay erişim noktası ve ağ bağlantı monitorleme için gelişmiş özellikler ASUS Intelligence'da buluştu Stack Cool - Daha serin

Detaylı

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 XPS 12 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: XPS 12 9250 Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, tabletinizi daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Bilgisayar Kasaları. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Bilgisayar Kasaları. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY Bilgisayar Kasaları Ünite 5 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY 1 Ünite 5 BİLGİSAYAR KASALARI Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY İçindekiler 5.1. KASA ÇEŞITLERI...

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI PARALEL PCI ARABİRİM KARTI Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş IEEE1284 arabirim PCI eklenti kartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kart, kullanıcıların paralel aygıtlarını bağlamak üzere bilgisayar

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

Bu 7.1 Ses Kartı ev sinema ve eğlence sistemleri için mükemmeldir. Doyurucu ve benzersiz 3B ses deneyimi.

Bu 7.1 Ses Kartı ev sinema ve eğlence sistemleri için mükemmeldir. Doyurucu ve benzersiz 3B ses deneyimi. A U D I O S U P P O R T A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D C A R D SP CD I F AI N D/ OA UPT T E R S P D I F I N / O U T E L K I T A B I M I - 7 0 7 2 1 0 A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D C A

Detaylı

TEKRAR DERSİ (Ders 1,2,3,4,5)

TEKRAR DERSİ (Ders 1,2,3,4,5) Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TEKRAR DERSİ (Ders 1,2,3,4,5) Bilgisayarlar 4 temel unsurdan oluşmaktadır. 1) Giriş birimleri 2) Depolama

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği

USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği USB 3.0 Harici Sabit Disk Kasası 2,5 (6,35cm) SATA 6G Desteği Kullanım Kılavuzu 85205 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Size güvenli ve uygun yeni bir depolama konseptini göstereceğiz,

Detaylı

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Kullanma Kılavuzu DA-70861 1. GİRİŞ Digitus tam fonksiyonel üniversal takma birimi, USB tip C tam donanımlı bir çalışma alanı oluşturmanız için size her şeyi sunuyor.

Detaylı

GA-P41T-USB3L. Kullanıcı Kılavuzu. Intel Core / Intel Pentium / Intel Celeron Serisi İşlemciler için LGA775 Soket Anakart. Rev.

GA-P41T-USB3L. Kullanıcı Kılavuzu. Intel Core / Intel Pentium / Intel Celeron Serisi İşlemciler için LGA775 Soket Anakart. Rev. GA-P4T-USB3L Intel Core / Intel Pentium / Intel Celeron Serisi İşlemciler için LGA775 Soket Anakart Kullanıcı Kılavuzu Rev. 00 İçindekiler Bölüm Donanım Kurulumu...3 - Kurulum Uyarıları... 3-2 Ürün Özellikleri...

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI KONU: ANAKART RAM-ROM ADI: KÜBRA SOYADI: ŞAHİN NO: SINIFI:1/B ADI: SELMA SOYADI: ÇELİK NO: SINIFI:1/B

BİLGİSAYAR DONANIMI KONU: ANAKART RAM-ROM ADI: KÜBRA SOYADI: ŞAHİN NO: SINIFI:1/B ADI: SELMA SOYADI: ÇELİK NO: SINIFI:1/B KONU: ANAKART RAM-ROM BİLGİSAYAR DONANIMI ADI: KÜBRA SOYADI: ŞAHİN NO: 155511106 SINIFI:1/B ADI: SELMA SOYADI: ÇELİK NO: 165511070 SINIFI:1/B ÖĞRETMEN: YILMAZ EROĞLU İÇİNDEKİLER ANAKARTIN TARİHÇESİ...3

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı