v.y.o. Veı.Fak.Oerg. S (1-2) 17 21, 1994

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "v.y.o. Veı.Fak.Oerg. S (1-2) 17 21, 1994"

Transkript

1 v.y.o. Veı.Fak.Oerg. S (1-2) 17 21, 1994 BOCALARIlA PENİs FİBROPAPİLLOMU SONUCU OLUŞAN PARAFİMOZİSE İLışKİN KLİNİK GÖZLEM İsmail AlkanI Fetih Gülyüz2 Mehmet Gürkan 1 Bahtiyar Bakır 1 M.Gençcelep3 Clinical Obsenıation Relating to Parafiınmis Formed ss s Rcsult Fibrol1811i11omatosis in Bulls_ Summary: Penis jibropapi/lnl1lnıosis and parajimosis in 2 hybrid bulb; hıııl been reıııoved by chirurgica'~y balh preannesthesia ",edication and loeal annesthesin. Anyeomplicaliol1 have beeıı observed after 5 /IIon ths. Özet: Me/ez 2 boğa(kı ofuşan pen;s jibropapi/lom'u, preanestezik medikasyaıı ve fokal anestezi eşliğinde şirurjika/ yolla uzak/ııştırılarak pa rajiıııozis giderildi. Beş ~v sonraki gözleııılerde herhangi bir koıııpfika:.yona ra slfııııılıııadı. Giriş Penis fibropapiııomlan ilk kez 1953 yılı nda Formston, C(6) tarafından 1,5 3 yaş lı bogalarda ortaya konu l muştur. Bogalarda penis ıümör ler in e baglı pamfımozi s' in A.B.D., Kanada. İngiltere, Fransa ve Almanya'da oldukça yayg ın olduğu ve özellikle i ve 2 yaş lı bogalarda sık lıkla görüldogo vurgula nmaktadır (3,5,6,7,10,16). Pa rafımozis ; penisin praepilum deliginden içeriye girememesi ve bogulmasıım verilen isimdil'. FibropapiHorn ise; mukozal kökenli olan pscudoepitlı eliomatöz hyperplasia şeklinde ge li şen ve fibröz konnekti, dokunun transmisibi bening tümörmür (3,4,5,6,7,8,9,IO, 13,15). Erkek genital orga nlarında en sık squanlous eell earcinoma görülmekte ise de sareoid'ler squamous papillornas'lar, melanomas ve hemangiomas'lar da ortaya ç ı kmaktad ır (2,7,9,12,16). Homoseksüel egilimli sujelerde bakteriyel ve viral enfeksiyo nların da ha sta lı ğın oluşmas ında etkili oldugu belirtilmektedi r. Erkeklerde daha çok glans pe ni s ıe nadi re ııde praeptiuın'da, dişilerde ise; vul"a, "agina ve bunlarla ili şkili 1: Yrd.Ooç.Dr., YOruncü Vı l Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Van TÜRKİYE. 2: Yrd.Ooç.Dr. YOruncü Y ıl Üniversitesi, Veteriner Fakiiltcsi, Sun'i Tohumlama Bilim Dalı, Va ıı- TÜRKiYE 3: Arş. GÖr. : Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Da lı, Van Türkiye

2 kuyruk bölgesinde de gel i şebilirler. Diger taraftan erkek ve dişilerde çoğunlukla soliter (yalnız bir yerde), daha az 111 multible oluşur la r (5,6,7,8,13, 16). Ereksiyon ve kopulasyon sı rasında hayvanın şiddetli ag rı duyması, tümor basıncına bağlı ürin retensiyonu, smegmadan kaynaklanan kötü koku ve buna bağlı enfeksiyon şek illerun csi, ayrıca kopulasyon anında beliren kananıalar da sperma kalitesine olumsuz eıki yapmaktadı r (1,3,S, 7, 10, 16). Penis ve prapetium fibropapillomalarının sağa lu m ında şinırjika l giriş im in nüksc neden olab il eceği ve bu nedenle herhangi bir müdahale yapı lm ak s ı zı n 4-S ay içinde geriliycb il eceği belirtilmekte, cerrahi bir giriş im ancak yaşlı larda tavsiye edilmektedi r (6, 10). Diğer taraftan nüksc eden olarak, enfekte fibroblastların yeniden aktive o l maları ve viruslar da gösterilmektedir (6,7,8,10). Sağalt ıında doku aşılarının yeterli oldu~nu savunanların yanısıra, aşı ve ş i rurjikal g irişimin başarılı olınak bir tarafa aksine hastalığın seyrini o luın s uzlaşt ırn cağını belirten arnştmeılar da bulunmaktadır. Buna rağme n deri papillom l arında, eğer bi r sürü problemi $Öz konusu ise buzawlarda siğil -doku vaksiniyle immunizasyonun denenebileceği vurgulanmaktadır (S,7, 11, 12, 13, 14, IS, 16). Sağa l tıınlan üzerinde değişik gö rüşler ortaya konulan ve homolog tümör de denilen pcnis ve praetium'ul1 bu tür lezyonları ilginç kabul edilmektedir (2,3,4,6,7 ). Diğer taraftan bölgemizde doğal aşınıın sun'i ıohumlamadan dah.1 yaygın olması da bu olguları daha da önemli kılmaktadır. Erkek genilal organ tümörlerinin bu yönüyle incelenmesinin zoru nl ulu~ düşünülerek bu çalışmanın yayınlanmasına karar verilmiştir. Materyal ye Metot Materyalini 2 adet melez boğamn oluşturduğu çalışmada InılllOO kg. rompun (xylazin hydrochlorid 23,32 mgikg) ile prcmedikasyoıı ve lokal anestezi sitanest (citanest hidroelomr)'le sirküler biçimde gerçekleştiri ld i. Tümör'ün çapı ve uzunluğu cetvelle belirlendi (Resim-I). Orifleium uretlıra externa'ya stile yer l eştir ild i, tümör sag.lam dokuyu 2 cm. içerecek şek ilde eksize edildi ve bölgenin koterizasyonu elektrokoterle ge rçekleş tirildi. Işlem tamamlandıktan sonra penis ve praeputium'da oluşan }'eni yaralara pom. furacin sürüldü. Biopsi materyali Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Da lın da değer l e ndirild i (A.Ü. Vet.Fak.Path. ABD; AD- S72193 sayılı rapor). Operasyondan sonraki S.ayda olgul a rın durumu incelendi. Bulgular Patolojik değer lendi rmeler olguların fibropapillom oldugunu ortaya koydu. Operasyon sırasında tümörlerde kanama eğilimini n faz1alılığının yanısıra, irin, pis koku ve tümörun saplı olduğu gözlendi. Penis şişkin ve Odemli olduğundan reddi o l anaksızdı. Praeputium'da ise, ya ngı ve yer yer metastaz'lar mevcuttu. Parafimozis olgusu operasyondan sonra ortadan kalktı ve penisin reddi gerçekleş tirildi 18

3 (Resim2). Postoperatif dönem de penis ve preaputium da nekrolik alanlar, ödem ve kanama göı.lendi. Tartışma "c Sonuç Penis tümörlerinde göı.lcnen parafimozis ; kanama, agrı ve köıü kokuyla karakterizedir ( 1,2,3,4,5,6,7. 13, 16). Diğer ıılraft.'ul bogalarda gerek anamnez gerekse de diagnoz sıra sında cinsel is ıeğ in mevcut o l duğu. fakııt ağrı nedeniyle aşırndan kaç ınıldığı anlaşıld ı. O:a:llikle gençlerde, ş irurjika l sa~jııının nüksc neden olmasından dolayı endike olmadı ğ ı vurgulanınaktadır (5.6,7, 10). İki ya ş lı boğaların eksizyon vc elektrokoıcr l c gerçekl eş tirilen sa~lıımlarınd a n. beş ay gibi bir süre geçmesine rağmen hala nüks gö7jenmemcsi ve boğaların a şım yapabilmeleri ilginç kabul edi ldi. Operasyon sırasında praepuıium'da da belirlenen tümörlerin. orga nın penisle olan tema s ı sonucu \'c dolayısıyla infiltraıif bir biçimde geli şebilcceğini vurgulayan Moulton. J.R. (IO)'yi doğ ndadığı şeklinde yorumlandı. Sonuç olarak; bu iki olguda noksün gclişmediğinc aiı olumlu sonuçlar. penis fibropapillomlarında yerinde ve uygun şirurjikal yöntemlerle b.1 ş arılı olul1abilcccğini göstermektedir. Kasım. Kaynaklar i Alıtçanı, E., (1990): Theriogeıı oloji, Nurıtll\Jıtlbaacllık A.Ş., Ankarü, 2. Anderson, W.A., ımd Uawis, Cı...(195R): Neojllnsıııs of the Genitnlin of the BOl'ine. In: SYIIIJIOsiu/ll on RCjlro(/lıclion (lnd fertilily. l'ergamon London ~nd New York Anlcı. lioğlu, ll., Samsar,E., Akın. F. (1986): Veteriner O=el Şirıırşi. Ycniden düzenlenen 2. b~skı Ankara. 4. Coıcllin, K (1956): Neoplnsıııs of the Doıııesticnted Mnıııııınls: ıtewie\' 5Cl'ics No:4 Commoh We3lth ıı.gl'icultural nureıtux. 5. Coıcllin, E. (1960): TI/ıııors of fnrııı Aııimnls A sun'ey of Tıııııo ıırs anıııined ai the Roynl Vefer innıy College. London. during The Vel. Rec. \ No.40, Oclober l'ormslon, C (1953): Fibropnpilnlllflfosi:" in Cnffle Wirlı Special Reference fo the Extenınl Genitnlin of the Bıııı. Brit. Vct.. l. 109, , 7. }'rcdcrich W.Ochmc. (1988): rex/book of Inrge Aniııınl Sıırgery. 2nd. Ed. fviflinlıı nnd lfiilkins../28 Enst Preston Street. &I/iıııore. WD Ph: ,521 US,.\. 8. Jubb. K\IF., Kenedy, I'.C, (1970): Pnthology of Doıııesric Animnls, ıl/d elf. Acadcmic ıwcss, Ncw YOI'k ltnd London. Vol

4 9.!\1olıUon, JR, (1961): rumours in Domcstic AniııIflIS. Uni\'. California Press, Bcrkclcy-Los Angies. IO.Moulton, JR (1990): Tumoıırs in Doıııestic Animals. 3 nı cd. Uni\'. Of California Pıoess, Derkley-Los Angies. ll. Olsen, C, and Cook, RJI.,(1951): Tıımours of fmm Animals. Proc. Soe. E~(J. Riol. Med Rearson, J.K.L. Kerr,W.R., Mc Cartney, W.D.J., Ilnd Stecle, T.II J.,(1958): Tıııııou/'s of form Aliiilials. Vet. Rec Roberts, SJ., (1971): lieteriıımy obstericı' and Genifal Diseases, 2nd. cu. rublishccd by the Ruthor. Distributed by Edwards Brothers, Ann Arbor, MJ. i"'. Sm ith, IlA., Jones, 'I".c., (1968): liere/ inary Parholugy, 3rd. cd. Lca Ilnd Febigcr, Philadeııhia,I)A. 15. Stcclc-Ilodgcr, A., lind Wnghl,D.(19S9): Tıııııoıırs of fonıı.~niıııo ls. Vct.R cı: William, C. Hall., S,'cnd W.Niclson., Kcnncth MC I'entce (1936): TI/mQl/rs of'lıe prostate and ljeil ;S, Hul! \Vol'ld IlCRUh Oq;an., VoI.S3. Resim -1 : Olgunun preopcratif olarak görünümü. Figure-l The casc ofpreoperali"c appereancc. 20

5

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları DERLEME Cinsel İşlev Bozuklukları Özge Çeri, a Dr. Ayşegül YIlMAZ, a Dr. Atilla soykan a a psikiyatri AD, konsültasyon liyezon psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi, AnkArA Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

Evcil Kedilerde Sun i Tohumlama

Evcil Kedilerde Sun i Tohumlama YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2012, 23 (2), 119-123 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 DERLEME Evcil Kedilerde Sun i Tohumlama Barış Atalay USLU Fetih GÜLYÜZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Detaylı

Van 'daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksi'nin Kombine Olarak Görülebilirliği

Van 'daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksi'nin Kombine Olarak Görülebilirliği Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 1996, 7(1-2): 35-41 Van 'daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksi'nin Kombine Olarak Görülebilirliği Hüseyin VOYVODA ', Servet SEKIN', Fatmagül VUR', Ayşegül BILDIK'

Detaylı

Handan Hilal ARSLAN*, Sibel YASA DURU**

Handan Hilal ARSLAN*, Sibel YASA DURU** Veteriner Hekimler Derneği Dergisi BİLİMSEL MAKALELER Bir Köpekte Lenfositik - Plazmasitik Enteritis Tedavisini Takiben Tespit Edilen Lenfoma Olgusu Handan Hilal ARSLAN*, Sibel YASA DURU** ÖZET: Yangısal

Detaylı

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 161-166 Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri Doç. Dr. Fa zi

Detaylı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi ISSN 1302-0498 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI (JOURNAL OF THE TURKISH CRITICAL CARE NURSES SOCIETY - TURKEY) Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Index Copernicus

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

Menisküs tamiri ve fiksasyon yöntemleri

Menisküs tamiri ve fiksasyon yöntemleri Acta Orthop Traumatol Turc 28, 286-291, 1994 Menisküs tamiri ve fiksasyon yöntemleri Mehmet S. Binnet(1), Hüseyin. Demirörs(2), Sinan Bilgin(2) Periferik longitudinal menisküs yırtığlnln tamir edilerek

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Karaciğer Enzim Yüksekliklerine Klinik Yaklaşım

Karaciğer Enzim Yüksekliklerine Klinik Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 9-13 Karaciğer Enzim Yüksekliklerine Klinik Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

GÜL ÖZEL SAVISI. TIBBİ BİTKİLER ARAŞTIRMA MERKEZi ~ Rosa damascena Miller. Isparta Gülü. ım ınrır.:ırınm. ANADOLU ÜNiVERSiTESi 0

GÜL ÖZEL SAVISI. TIBBİ BİTKİLER ARAŞTIRMA MERKEZi ~ Rosa damascena Miller. Isparta Gülü. ım ınrır.:ırınm. ANADOLU ÜNiVERSiTESi 0 ANADOLU ÜNiVERSiTESi 0 TIBBİ BİTKİLER ARAŞTIRMA MERKEZi ~ ırmım~ w A!ll(Q)MJ\.'IT'Jl]I{ Im1tırıitlıi..JBIR. ım ınrır.:ırınm Temmuz 1990 Sayı4 GÜL ÖZEL SAVISI Rosa damascena Miller Isparta Gülü TAB BÜLTIBNl

Detaylı

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Dougados Fonksiyonel İndeks ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks Uygulamalarının Karşılaştırılması

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Dougados Fonksiyonel İndeks ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks Uygulamalarının Karşılaştırılması Ankilozan Spondilitli Hastalarda Dougados Fonksiyonel İndeks ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks Uygulamalarının Karşılaştırılması Pelin YAZGAN¹, Ebru ÖZTÜRK², Necat ALATA޳, Adil ÖZTÜRK 4 Harran

Detaylı

Çocukluk Çağı Kronik Akciğer Hastalıkları ve Beslenme

Çocukluk Çağı Kronik Akciğer Hastalıkları ve Beslenme İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 251-256 Çocukluk Çağı Kronik Akciğer Hastalıkları ve Beslenme Prof.

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu

Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 125-131 Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu Uzm. Dr. Ka ya

Detaylı

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri

Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 223-237 Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri Doç. Dr. Gök han De mir EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı

Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 219-232 Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı Doç. Dr. Der ya Kay nak 2000

Detaylı

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (210-214) Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi Müzeyyen Yıldırım*, Mehmet Faruk Oktay**, İsmail Topçu**, Faruk Meriç** ÖZET Kliniğimizde boyun kitlesi

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri

Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri Vol. TEMEL 18, No.3 KONU - GÜNCELLEME Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri Squamous Cell Carcinoma of the Anal Canal and Anal Margin NECMETTİN SÖKÜCÜ, EMRE BALIK, İSMAİL CEM SORMAZ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara YARDIMCI EDİTÖRLER - ASSOCIATE EDITORS Dr. Suat DOĞANCI, Ankara Dr. Zafer İŞCAN, Ankara Dr. Nevzat ERDİL, Malatya Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul KURUCU EDİTÖR -

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı