Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1 Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Koç-Kam) Tarafından 13 Mart 2010 Tarihinde Gerçekleştirilen Çalıştay a ilişkin Rapor Koç-Kam tarafından 13 Mart 2010 tarihinde, ekli listede yer alan (EK:1) katılımcıların önemli katkıları ile gerçekleştirilen Çalıştay da görüşülen konulara, aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir. Aşağıda yer verilen başlıklar, Çalıştay katılımcıları tarafından, bundan sonraki çalışmalarda üzerinde durulması ve önem verilmesi gerektiği belirtilen konulardan oluşmaktadır. 1. Toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında çalışan Merkezler ve Yüksek Lisans Programlarının fikirlerini paylaşmasının, söz konusu birimleri içeren bir iletişim ağı kurulmasının ve eşgüdüm içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmesinin önemi. Çalıştay da, Türkiye de toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında çalışmakta olan gerek merkezlerin gerekse yüksek lisans programlarının iletişim ve işbirliği içerisinde bulunmasının önemi vurgulanmış; iletişimin artırılması için gösterilen çabanın devam ettirilmesi ve bu amaçla bir iletişim ağı oluşturulmasının yararı paylaşılmıştır. Söz konusu iletişim ağının kurulması ve sürdürülmesinin, çalışmalarda eşgüdüm ve uyum sağlanmasının yanı sıra birlikte hareket edilebilmesi açısından da önem taşıdığı belirtilmiştir. 2. Ortak çalışmalara STK ların dahil edilmesinin ve kamu kuruluşları ile iletişim halinde olunmasının gereği. Kadın çalışmalarında STK ların rollerinin taşıdığı önem. Türkiye de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda ilerleme kaydedilmesi ve uygulamaya yönelik katkı sağlayıcı çalışmalar gerçekleştirilmesi için, yalnızca yüksek lisans programları ve bu konuda çalışan merkezler ile değil, Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kuruluşları ile de bağlantı kurulmasının, adı geçen birimlerle de ortak çalışmalar gerçekleştirilmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Teorik çalışmaların yanı sıra, bu çalışmaların pratiğe geçirilmesi ve uygulanması için de gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse kamu kuruluşlarının önem taşıdıkları üzerinde durulmuştur.

2 2 3. Toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik politikalar gerçekleştirilebilmesi için Türkiye deki kadın profilinin çıkartılmasının gerekliliği ve bu şekilde profil çıkartmanın verimli çalışmalar gerçekleştirilmesi için taşıdığı önem. Gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalardan yola çıkarak üretilecek politikaların uygun, yerinde ve doğru olabilmesi için, öncelikle Türkiye de kadının konumunun ve yaşantısının anlaşılmasının ve bu amaçla Türk kadınının profilini çıkartmaya yönelik çalışmalar yürütülmesinin gerekliliği belirtilmiştir. 4. Kaynakların feminist bakış açısı ile ele alınması gerekliliği, üretilen çalışmalarda feminist kuram ve yöntemlerin dikkate alınması, feminist bakış açısı geliştirilmesi. Bilimsel kaynakların feminist bakış açısı ile değerlendirilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra, gerçekleştirilecek olan çalışma ve ürünlerde feminist bakış açısının ön planda tutulmasının ve feminist kuram ile yöntemlerin kullanılmasının gerekliliği görüşülmüştür. Ayrıca bu yaklaşım ile birlikte, Türkiye de feminist bakış açısının ve yaklaşımının da geliştirileceği ve bir bellek oluşturulabileceği vurgulanmıştır. 5. Hiyerarşik yapının değerlendirilmesi, dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesi. Toplumun her türlü kesimindeki ve gündelik yaşantıdaki (iş hayatı, aile, eğitim vb.) hiyerarşik yapının değerlendirilmesi ve bireylere dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesinin ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin önem taşıdığı vurgulanmıştır. 6. Kız çocuklarının okuması için, imam hatip liselerine alternatif olarak, kız liselerinin bir tercih olup olamayacağının değerlendirilmesi, tartışılması. Türkiye deki kız çocuklarının okula gönderilme oranının artırılması için, kız liselerinin sayılarının artırılmasının bir seçenek olup olamayacağının değerlendirilmesi ve ilerleyen çalışmalarda bu konunun artı ve eksi yanlarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesinin gerekliliği görüşülmüştür.

3 3 7. Kadın çalışmalarının, ayrı bir anabilim dalı olarak yapılanmasının veya mevcut bir anabilim dalı altında yer almasının olumlu ve olumsuz yönleri. Üniversitelerdeki kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının, bir merkez şeklinde yapılanması veya anabilim dalı altında toplanmasının yarar ve zararları değerlendirilmiştir. Anabilim dalı olmasının doçentlik için yarar sağlarken, merkez olunmasının ise diğer bilim alanlarından kopmamak için yararlı olduğu öne sürülmüştür. Bu bakımdan, bundan sonraki yapılanmalarda yarar sağlayabilmesi içi konunun tartışılmasının önemi belirtilmiştir. 8. Kadın hareketinin günlük politikadan kopmaması, gündemde tutulması gereği, buna bağlı olarak toplumun bakış açısının anlaşılmasının önemi. Bilimsel çalışmaların uygulamaya yol göstermesi gereği. Teorik alanın uygulamaya tercümesinin yapılması gerekliliği. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının günlük politikalardan ayrı bir yapılanma şeklinde sürdürülmemesinin önem taşıdığı; konunun gündemde tutularak güncel politikaların geliştirilmesi esnasında dikkate alınmasının sağlanması gerekliliği görüşülmüştür. Güncel politikaların oluşturulmasının yanı sıra, bunların uygulanması konusunda da bilimsel çalışmaların yol gösterici rolünün önem taşıdığı; bu nedenle teorik çalışmaların uygulamaya aktarılabilmesi için gerekli iletişim ve paylaşımın sağlanmasının ve çaba gösterilmesinin gereği belirtilmiştir. 9. Kadın sorunları ile ilgili gündem oluşturulması ve politikalar önerilmesi. Güncel politikaların değerlendirilmesi sırasında kadın sorunlarının ve toplumsal cinsiyetin göz önünde bulundurulmasının sağlanmasının yanı sıra, belirtilen konularda gündem oluşturulması ve bu konuların gündemde tutulmasının sağlanmasının yararı paylaşılmıştır. Bu bağlamda, sorunlarla ilgili yeni politika önerilerinin geliştirilmesi ve bu önerilerin ilgili kurumlarla paylaşılmasının önemi vurgulanmıştır.

4 4 10. İstatistiklere önem verilmesi. TÜİK, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü nün verileri kullanılarak çalışmalar gerçekleştirilmesi. İstatistiki bilgiler temin eden kurumların toplumsal cinsiyet çalışmalarını ilgilendiren konularda düzenli istatistik tutmaları, bu bilgilerin iyileştirilmesi ve bu istatistiklerin konu alanlarının genişletilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konularındaki istatistiki bilgilerin kullanılmasının ve bu bilgileri kullanarak çalışmalar üretilmesinin önemi görüşülmüştür. Ayrıca, katkı sağlayacağı görüşü edinilen yeni istatistiki bilgiler konusunda da ilgili kurumlarla iletişim kurularak toplanan bilgilerin kapsamının genişletilmesi için girişimde bulunmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 11. Global ve lokal bakış açılarının nerede uzlaştığının ve nerede birinin diğerini engellediğinin değerlendirilmesi, Türkiye deki feminist hareketin deneyimlerini paylaşmasının önemi, yerli bir feminizmin nasıl olabileceğine ilişkin değerlendirilme yapılması gereği. Global ve lokal bakış açılarının farklılığı üzerinde durulmuş ve birinin diğerini engellediği noktaların saptanmasının ve bu durumun çalışmalar sırasında göz önünde bulundurulmasının gerekliliği paylaşılmıştır. Ayrıca, küresel feminist bakış açısına önem vermenin yanı sıra, lokal bir feminizm oluşturulmasının önemi vurgulanmış ve bu amaçla neler yapılması gerektiğinin ileriki çalışmalarda görüşülerek kararlaştırılmasının gerekliliği belirtilmiştir. 12. Büyük çaplı projeler için fon bulunmasının güçlüğü ve bu amaçla Avrupa Birliği nin çeşitli imkanlarının ve European Research Council gibi kaynakların değerlendirilebileceği. Büyük çaplı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve uygulamaya yönelik programlar oluşturabilmek için, gerekli fon kaynaklarının araştırılmasının ve Avrupa Birliği veya European Research Council gibi kuruluşların kaynaklarını kullanma imkan ve fırsatlarının değerlendirilmesinin gerekliliği görüşülmüştür.

5 5 13. Bir çalışma yapılarak, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında çalışan merkez ve yüksek lisans programlarının uzmanlıklarının ve güçlü yönlerinin öğrenilmesi ve bu bilgiler dikkate alınarak işbölümü ve işbirliği yapılması, yeni kurulan merkezler için mentoring sisteminin değerlendirilmesi. Türkiye de toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında faaliyet gösteren merkez ve yüksek lisans programlarının uzmanlık alanlarının belirlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu sayede, her bir birimin güçlü yönlerini diğer birimlerle paylaşmasının sağlanabileceği ve yeni kurulan merkezlere gerekli destek ve bilgi birikimi aktarımı yapılabileceği belirtilmiştir. Farklı uzmanlıkların ve güçlü yönlerin olması sayesinde, farklı rollerin belirlenebileceği ve daha verimli çalışmalar gerçekleştirilebileceği vurgulanmıştır. 14. Bir konsorsiyum kurularak tanınırlığın artırılması ve güç birliği oluşturulması. Konsorsiyum aracılığı ile politikaları etkileme girişiminde bulunulması. TBMM de yer alan Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu raporlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi ve bu amaçla bir çalışma grubu oluşturulabileceği. Toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında çalışmakta olan birimler, yüksek lisans programları, merkezler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum oluşturulmasına karar verilmiştir. Söz konusu konsorsiyum vasıtası ile güç birliği oluşturulacağı, faaliyetlerin bilinirliğinin artırılacağı, politikalar oluşturulması veya oluşturulmakta olan politikalarda etkin rol alınmasına yönelik girişimler gerçekleştirilebileceği ve uygulamalar içerisinde yer alınabileceği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, TBMM de yer alan Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu raporlarına yönelik de çalışmalar gerçekleştirilmesinin yararı ve bu amaçla bir çalışma grubu oluşturulabileceği görüşülmüştür.

6 6 EK:1 13 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen Çalıştay ın KOÇ Üniversitesi Dışından Katılımcıları 1) Prof. Dr. Serpil Sancar (Ankara Üniversitesi KASAUM) 2) Prof. Dr. Yıldız Ecevit (ODTÜ Kadın Araştırmaları Merkezi) 3) Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu (Gazi Üniversitesi) 4) Yrd. Doç. Dr. Dolunay Şenol (Kırıkkale Üniversitesi) 5) Prof. Dr. Uğur Öner (Çankaya Üniversitesi) 6) Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu (Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi) 7) Yrd. Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu (İstanbul Üniversitesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi) 8) Prof. Dr. Nermin Abadan Unat (Boğaziçi Üniversitesi, Danışman) 9) Prof. Dr. Zeynep Direk (Galatasaray Üniversitesi ve Koç Üniversitesi) 10) Prof. Dr. Fatmagül Berktay (İstanbul Üniversitesi) 11) Prof. Dr. Deniz Kandiyoti (University of London, School of Oriental and African Studies) 12) Prof. Dr. Feride Acar (ODTÜ) 13) Prof. Dr. Ayşe Buğra (Boğaziçi Üniversitesi) 14) Araş. Gör. Özge Atalay (İTÜ) 15) Hilal Kuşçul (AÇEV) KOÇ Üniversitesi Katılımcıları 1) Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı (KOÇ-KAM Müdürü, Psikoloji Bölümü) 2) Yrd. Doç. Dr. Hülya Durudoğan (KOÇ-KAM Müdür Yardımcısı, Felsefe Bölümü) 3) Prof. Dr. Zeynep Aycan (Psikoloji Bölümü) 4) Doç. Dr. Dilek Barlas (Tarih Bölümü) 5) Doç. Dr. Bertil Emrah Öder (Hukuk Bölümü) 6) Yrd. Doç. Dr. Özlem Altan Olcay (Uluslararası İlişkiler Bölümü) 7) Doç. Dr. Deniz Yükseker (Sosyoloji Bölümü)

SAYI 29 YAZ 2010 SAN REMO FESTİVALİ

SAYI 29 YAZ 2010 SAN REMO FESTİVALİ SAYI 29 YAZ 2010 SAYI 29 YAZ 2010 SAN REMO FESTİVALİ İÇİNDEKİLER KULE 29 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın **

ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** ÜNİVERSİTELERİN KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ Doç. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış * Prof. Dr. Ayşe Akın ** Kadınların statüsünü yükseltmek üzere sürdürülen mücadeleler, Birleşmiş Milletler

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen;

Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı Adıyaman Valisi Sayın Ramazan SODAN a Gaziantep Valisi Sayın Süleyman KAMÇI ya Kilis Valisi Sayın Yusuf ODABAŞ

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI TÜRKİYE DEN KADIN MANZARALARI TÜRKİYE DE KADININ DURUMU TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI TÜRKİYE DEN KADIN MANZARALARI TÜRKİYE DE KADININ DURUMU TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ SAYI 31 BAHAR 2011 İÇİNDEKİLER KULE 31 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Selma Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Aslı Karataş,

Detaylı

Yayına Hazırlayan Başak Saral Zeynep Arslan UNICEF Türkiye Ülke Ofisi. Ağustos 2011 1. Basım

Yayına Hazırlayan Başak Saral Zeynep Arslan UNICEF Türkiye Ülke Ofisi. Ağustos 2011 1. Basım Yayına Hazırlayan Başak Saral Zeynep Arslan UNICEF Türkiye Ülke Ofisi Ağustos 2011 1. Basım Habitat İçin Gençlik Derneği Ulus Mah. Öztopuz Cad. Okul Yolu Sok. No:13 Ortaköy Beşiktaş 34310 İstanbul Türkiye

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ARA FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 1 İçindekiler 1. Sunuş... 3 2. Genel Bilgiler... 4 3. Amaç ve Hedefler... 4 4. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler...

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

Daha İyi Bir Gelecek İçin Önce Kadınlar ve Kız Çocukları

Daha İyi Bir Gelecek İçin Önce Kadınlar ve Kız Çocukları Sayı 3, Ekim 2006 Birleşmiş Milletler Ortak Programı örnek çalışma seçildi Rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) farklı ülkelerdeki çeşitli örnek uygulamaları

Detaylı

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yetki ve karar alma sürecindeki durumunu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI RAPORU

YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI RAPORU YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI RAPORU Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Rektörü Yrd. Doç. Dr. Ayla KEÇECİ Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1.GİRİŞ

13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1.GİRİŞ 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1.GİRİŞ Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak; Odamız ilkeleri ve yönetmelikleri çerçevesinde meslektaşların haklarını ve mesleki konumumuzu

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

Gücünü toplumdan alan, risklere karşı toplumu harekete geçiren, Yerel ihtiyaçlara göre hizmetlerini biçimlendiren, Kızılay Kızılhaç Hareketine yön

Gücünü toplumdan alan, risklere karşı toplumu harekete geçiren, Yerel ihtiyaçlara göre hizmetlerini biçimlendiren, Kızılay Kızılhaç Hareketine yön Gücünü toplumdan alan, risklere karşı toplumu harekete geçiren, Yerel ihtiyaçlara göre hizmetlerini biçimlendiren, Kızılay Kızılhaç Hareketine yön veren ve Kendini yeniden üreten bir Kızılay İÇİNDEKİLER

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AĐLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ulusal Aile ve Sosyal Araştırmalar Kamu Araştırma Programı

T.C. BAŞBAKANLIK AĐLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ulusal Aile ve Sosyal Araştırmalar Kamu Araştırma Programı T.C. BAŞBAKANLIK AĐLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal Aile ve Sosyal Araştırmalar Kamu Araştırma Programı 2006 Đçindekiler Önsöz...3 Sunuş... 4 1. Tanışma ve Toplantının Tanıtımı...5 2. Ar-Ge

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2013 Çalışma Raporu Mart 2014 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 11. e- Türkiye Ödülleri C.2. Teknolojide Kadın Hareketi C.3. Future Learning 13 C.4.

Detaylı

TÜRKİYE DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ:

TÜRKİYE DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜRKİYE DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: SORUNLAR, ÖNCELİKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ "Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim,

Detaylı

PROJE DOKÜMANI ( TASLAK )

PROJE DOKÜMANI ( TASLAK ) PROJE DOKÜMANI ( TASLAK ) SUNUŞ... 1 PROJE... 3 KONU... 3 KOORDİNATÖR... 3 TARİH... 4 YER... 4 AMAÇ... 4 YÖNTEM... 7 GEREKÇE... 7 KAPSAM... 9 HEDEF KİTLE... 19 METODOLOJİ... 20 MEDYA... 21 TANITIM MALZEMELERİ...

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı