Î "" name="description"> Î ""> ">

Ç o a X k y f a - k û * & ^ *. -. ^ S f?f V. J, i,.m r '-u' A - ' / Î " ^ < ; ^, ÿ ï X.;, \ J)s'U r *r, ' / - " ( ~ r, IqS. f S ' ' 9 9 c o j>

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç o a X k y f a - k û * & ^ *. -. ^ S f?f V. J, i,.m r '-u' A - ' / Î " ^ < ; ^, ÿ ï X.;, \ J)s'U r *r, ' / - " ( ~ r, IqS. f S ' ' 9 9 c o j>"
.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 f S ' ' 9 9 c o j> Ç o a X k y f a - k û * &. r rj U ^ ^ c '9> i/ y i o 9 * y j ^ d / ù A S t \ J)s'U r *r, ' / - " ( ~ r, IqS J, i,.m r '-u' A - ' / r ' '; L o u ií V / z - K, < -0 A S ^ 9 S ^ S > Î " ^ < ; ^, ÿ ï X.;, IT? ^ 'cj j - ^ e i r j ' - J ^ v j ^ y 1vj_ ^ u i (^ ^ r -i X ^ / t ^ r ^ *. -. ^ S f?f,., ^ f ^ W ; ' J r i J i / p V : g < f

2 TÜRK DEVLETİ HİZMETİNDE ERM ENİLER * Yazan : Y. ÇARK İ S T A N B U L

3 Rh. Y. G. ÇARK Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler y e n i m a t b a a İstanbul Nuruosmaniye caddesi, No

4 İTHAF VATAN UĞRUNA BAKMIYAN GÖZ NURUNA YAVRULARINA BİR VEDA VATANINA BİN FEDA DESTAN D E S T A N DİLLERE E L L E R E TÜRK VATANI YİĞİTLERİNE Ç A N A K K A L E Ş E H İ T L E R İ N E İÇLERİNDE BULUNAN AZİZ PEDERİME

5 BİBLİYOGRAFYA M. A. UBiCÎNi, Lettres sur la Turquie, iki tom. Paris SESOSTRiS SÎDAROUSS, Les Patriarcats dans l empire ottoman, Paris GEORGE YOUNG, Corps de droit ottoman, 7 tom. Oxford Le traité de Paris, 1875, Paris. Sir CHHARLES ELiOT, Turkey in Europe, London Le Comte F. van den STEEN de JEHAY, De la situation légale. des sujets ottomans non-musulmans, Bruxelles (Belgique) LE Vte. A. DE LA JONQUIERE, Histoire de l empire ottoman, Paris, ED. ENGELHARDT, La Turquie et le Tanzimat, Paris, 1882, 1884 (iki tom.) PIERRE ALBIN, Les grands traités politiques, Paris, JAQUES DE MORGAN, Histoire du peuple arménien, Gustave SCHLUMBERGER. Le Siège de Constantinople, Paris, A. SCHOPOFF, Les réformes et la protection des chrétiens en Turquie, Paris, ALFRED MICHELS, Histoire de la politique autrichienne, Paris, RICHARD DAVEY, The sultan and his subjets, London, A. DEBiDOUR, Histoire diplomatique de l Europe, 4 tom. Paris, A. DU VELAY, Histoire Financière de la Turquie, Paris, Le Prince Grég. TROUBETZKOi, La Politique russe en Orient, Paris, 1907.

6 VI CHALES MAC FARLANE, Esq., The Armenians, London tom). CHARLES MAC FARLANE, Constantinople in 1828, London, CH. DREYSS, Chronologie Universelle, Paris, BERTRAND BAREILLES, Le rapport secret sur le congrès de Berlin, par Karateodory Pacha, premier plénèpotentier ottoman, Paris LE QUIEN, Oriens Christianus, Paris MURADCA D OHSSON, Tabbleau général de l Empire ottoman, Paris, Dr. IS. SILBERNAGL, Verfassung und gegenwaertiger... Regensburg Bon. DE TESTA, Recueil des traités de la Porte ottomane avec les puisances étrangères, Paris, GAB. MORADUNKYYAN, Actes internationnaux de l Empire ottoman, Paris, L Illustration, 1854 Paris. Documents de la conférence internationale télégraphique de Vienne, KANDEMiR, Histoire de l agrandissement de l Empire ottoman. M. C. PAPARRIGOPULO, Histoire de la Civilisation hellénique, Paris, H. GELTZER, Die Anfange den Armenischen Kirche, Leipzig J. DE HAMMER, Histoire de l Empire ottoman, Paris VERNAY et DAUBMANN, Les puissances européennes au Levant, Paris, A. SAKIZ, Pages d Art arménien Paris DUPLANTY, Garabet l agent de change, Paris D. URGUHART, La Turquie et ses temps, Bruxelles MARC - PHILIPPE ZALLONY, Essai sur les Phanariotes.

7 VII CYRUS HAMLIN, My Life and his Times, Chicago, PAUL FOURNIER, La Constitution de Léon XIII sur les églises unies d Orient (Revue de droit international public, 1895, N. 1) Rev. A.H. HORE, Eighteen centuries of the Orthodox Greek Church, London, A. LEROY-BEAULIEU, L empire des Tzars et les Russes, Paris, ESAT URAS, Tarihte Ermeniler ve Ermeni meselesi, Ankara, ESAT CEMAL PÂKER, Kırk yıllık hariciye hâtıraları, İstanbul ZİYA ŞAKIR, Mahmut Şevket Paşa, Ahmet Sait matbaası. GALİP KEMALİ SÖYLEMEZOĞLU (Eski Moskova sefiri), Hariciye hizmetinde 30 sene, İstanbul Dr. TARIK Z. TUNAYA, Türkiye de Siyasî Partiler, İstanbul A. F. TtrRKGELDİ, Görüp İşittiklerim, Ankara Tarih Hâzinesi, Tarih Dünyası ve Resimli Tarih mecmuaları. Raf. CERVAKİ, Tarifi Dar el Saadet rehnumai ticaret, İstanbul Salname 1848 (ilk Türk salnamesi). ETHEM FEYZİ GÖZAYDIN, Kırım Türklerinin yerleşme ve göçmeleri, İstanbul, Ahmet İhsan Salnamesi, 1910 İstanbul. ERMENİCE: Rahip EPREM BOGOSYAN, Kuyumcuyan, Davutyan ve Tmgıryan sülâleleri tarihi, Viyana, T. AZAD ve M. KOÇ, Armağan, Türkiye 15 ci yıldönümü, İstanbul T. AZADYAN, Asdğapert mecmuassı sene AVEDİS BERBERYAN, Ermeni tarihi, ( ) İstanbul 1871.

8 VIII BEDROS GARABETYAN, Samatya Surp Kevork kilisesi, Istanbul Hareket Ordusu (Kurtarıcı Ordu) İstanbul M. K. MIRMIRYAN, Ermeni zenginleri tarihçesi ( ). İstanbul M. K. MIRMIRYAN, Türkiye Ermenileri ticareti ve tüccarları ( ). T. AZADYAN, Eğin ve Eğinliler, İstanbul Prof. K. KÖMÜRCÜYAN, makaleler serisi, İstanbul V. K. ZARTARYAN, Hişadagaran (hatıra kitabı) ( ), İstanbul Rahip A. BALCIYAN, Katolik talimatı tarihçesi, Viyana Rahip V. ISTKARYAN, Kilise tarihçesi, Viyana, Yedikule Ermeni hastanesi salnamesi ( ). Teotik salnamesi, H. ASADUR, İstanbul Ermenileri, İstanbul. PATRİK ORMANYAN, Askabadum, İstanbul. M. ÇAMÇIYAN, Ermenilerin tarihçesi, Venedik. İNCİCİYAN, Ermeni arkeolojisi. Burdinyan, Köleyan ve Laz-Minas-Oğullukyan elyazıları. Mecmuayi havadis ve diğer gazeteler, mecmualar, aylık dergiler. PAZMAVEB aylık mecmuası ( ) Venedik (İtalya). Hantes Amsorya aylık mecmuası, Viyana ( ). K. MENEVİŞYAN, Düz ailesi tarihi, Viyana, S. SIRABYAN, Surp Agop hastanesi tarihi, İstanbul. T. AZADYAN, Kevork Piskopos Arslanyan, İst P. SARKISYAN, Sebuh Laz - Minasyan, ımııımmımıımımıııııııııııııııııııııı

9 Ö N S Ö Z Bu kitabı hazırlarken, onun neşrini İstanbul un 500 cü yıldönümüne tesadüf ettirmek niyetimizde yoktu. Fakat, dostlarımızın mütemadi teşvik ve tavsiyeleri, daha fazla çalışmıya sevkedici ısrarları kitabımızın neşrinde bilhassa âmil olmuştur. Temas edeceğimiz mevzuun güçlüklerle sarılı ve bahusus çok nazik bir mesele olduğunu idrak etmiyor değiliz; bugüne kadar bu mevzu hakkında bir arada ve türkçe olarak bir çalışmaya rastgelemcdik. Birçok tarihçiler, Türk Devleti hizmetinde bulunan şu veya bu Ermeni vatandaşından gazete, mecmua veyahut radyolarda konuşmalarda bulunmuş olabilirler. Sözü geçen Ermeni memurlarının mesai arkadaşları tarafından yazılmış olan hâtıralarının enteresan tarafları gayet mühimdir. Bunlar bir araya gelmedikçe, bir kıymet ifade edenıiyeceği aşikârdı. Bu bakımdan gerek ermenice, gerekse türkçe yazılmış olan bu mevzu etrafındaki yazıların hülâsalarım ihtiva ederek tarafımızdan da yenilerin yeni dokümanlarla ilâvesiyle bu küçük kitabı meydana getirmeğe karar verdik. Yukarıda zikredilen güçlüklerden biri de mevzuun gayet geniş olmasıdır. Bunun için kısaca bahsetmeği tercih ettik. Bu itibarla Devlet memurlarından en ileri gelenleri, tanınmış simaları, uzun seneler memuriyette bulunan kimseleri ön plâna aldık. Arada, eğer unutulmuş kimseler varsa, özür dileriz ve ikinci baskıda bunların da konulacağına şimdiden söz veririz. Bu kitapta hususî surette Türk gençliğine hitabettiğimizi de ayrıca bildiririz; ümidi istikbalimiz ve yurdun hakikî sahipleri bilâtefrik Türk Gençleridir. Merhum Büyük Atamız bu vatanı onlara emanet etmiştir. Binaenaleyh, Türk Gençliği,

10 X eğer hakikaten bu vatanı istikbalde de fazilet ve kemalin zirvelerine ulaştırmak istiyorsa, bir çatı, bir bayrak, bir Türk şerefiyle ve namusiyle çalışarak, bu mukaddes memleket acılarını da müsavi surette tatmış, kalkınması ve hürriyete kavuşması için müştereken uğraşmış, bu bakımdan hakikaten «Türk Meşhurları» sırasına girmiye lâyik bulunan Devlet hizmetinde hayatlarını çürüten binlerce Ermeni öz kardeşlerini bilmeğe ve bellemeğe, dolayısiyle onların sadakat, sebat, azim ve çelik iradeli bir Türke yakışır meziyetlerini benimsemeğe mecbur olduğunu söylemeği zait görüyorum. Bu kitabın, bazı hükümleri ihtiva etmekle beraber, tam mânasiyle bir sentez eseri olmadığını saygıdeğer okuyucularımıza evvelden bildirmek isteriz. Buna rağmen bu kabil bir eser yazacak olan kimseler için hazırlanmış bir malzeme eseri olarak telâkki edilmesi mümkündür. Zaten bizim de daha sonra (1956) neşretmeği tasarladığımız daha mufassal ve etraflı terkibi (sentetik) bir eserin zeminini teşkil etmektedir. Diğer taraftan kusur ve noksanlarımızı müdrikiz. Yeni olan bir âlemde dolaşmanın vereceği büyük zevk ve heyecan, zuhuru melhuz tenkitlerin en hırpalayıcısmı dahi karşılamak cesaretini de getirmektedir. Münakaşaların fikir edinmek ve tenvir edilmek gibi makul ve haklı maksatları taşıdıkça faydalı, hattâ elzem olacağı sarihtir. Yalnız, münekkitlerimizden, bir mütalâa yürütmeden önce şu küçük eserin baştan sonuna kadar okunmasını hararetle rica ediyoruz. Çünkü fikrimizce, <(arihe ait eserler ressamın tablosuna benzer. İş bitmedikçe ve son renk verilmedikçe, güzelliği veya çirkinliği hakkında hiçbir fikir yürütülemez. Tablonun bütünlüğüdür ki, takdir veya tekdir hükmünü seyirciye verdirir. Ne de olsa noksanlarımızın birçoğu muhakkak ki, ya münferiden çalıştığımızdan, veya tarihçi olmamamızdan neş et edecektir. Fakat, tekrar ediyoruz, mümkün olduğu takdirde ikinci baskıda bütün bu hususların giderileceklerine kaniim.

11 X I Bu fırsatla eserimizin meydana gelmesine teşvikleriyle, emrimize âmade ettikleri eski eser, elyazı, fotoğraf, v.s. gibi malzeme tedarik eden dostlarımıza ısından teşekkür ekmeği bir borç biliriz. Ayrıca Bay Manas, Palacı, Pekmezoğlu Ser- pos ve T. Azadyan ailelerine bize verdikleri çok kıymetli vesikalar, tercümei haller, dokümanlardan dolayı sonsuz şükranlarımızı sunarız. «Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler» bu fikirler ve şartlar altında neşir hayatına atılmış bulunmaktadır. Memleketimizin Büyük Adamlar tarihi sahasına bir nebze olsun yardım edebilmek ümidi bütün gayretlerimizin gayesi ve mükâfatıdır. Beyoğlu, 1 Temmuz 1953 Rh. Y. G. ÇARK m illllllllllillıııııııııim iıııııııııııııııııı Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Osmanlı Hariciyesinde Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi

Osmanlı Hariciyesinde Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Osmanlı Hariciyesinde Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi Ercan Karakoç Dr., Gebze

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ş

Sevgili AKİS okuyucuları Ş AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

kitap TALÂT PAŞA'nın HATIRALARI Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Temmuz 1998 HATIRALARI TALÂT PAŞA

kitap TALÂT PAŞA'nın HATIRALARI Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Temmuz 1998 HATIRALARI TALÂT PAŞA TALÂT PAŞA'nın HATIRALARI Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Temmuz 1998 TALÂT PAŞA'nın HATIRALARI TALÂT PAŞA Đlksöz Hüseyin Cahit Yalçın CGAZETESĐNĐN OKURLARINA

Detaylı

1912 SEÇİMLERİNDE MUSEVİ CEMAATİ NDEN İTTİHATÇI MEBUS ADAYI SALİH B. GÜRCİ VE SEÇİM BEYANNÂMESİ. Salih Tunç

1912 SEÇİMLERİNDE MUSEVİ CEMAATİ NDEN İTTİHATÇI MEBUS ADAYI SALİH B. GÜRCİ VE SEÇİM BEYANNÂMESİ. Salih Tunç Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 549-585 1912 SEÇİMLERİNDE MUSEVİ CEMAATİ NDEN İTTİHATÇI MEBUS ADAYI SALİH B. GÜRCİ VE SEÇİM BEYANNÂMESİ Salih Tunç Özet Jön Türk Devrimi nden sadece birkaç

Detaylı

AHISKA ARAŞTIRMALARI

AHISKA ARAŞTIRMALARI AHISKA ARAŞTIRMALARI Yunus ZEYREK Ankara 2007 BU KİTABIN MEVCUDU BULUNMAKTADIR İSTEME ADRESİ: P. K. 24 MALTEPE-ANKARA Tel. 0506 468 62 45 zeyrek.y@gmail.com Fiyatı (posta ücreti dahil): 15 TL (Birden fazla

Detaylı

Egmating, Baviyera, 2o Kayra 947. Hilmi Kitabevi ne İ s t a n b u l Ankara caddesi.

Egmating, Baviyera, 2o Kayra 947. Hilmi Kitabevi ne İ s t a n b u l Ankara caddesi. Egmating, Baviyera, 2o Kayra 947. Hilmi Kitabevi ne İ s t a n b u l Ankara caddesi. Hisar xn Kitabevinizde 1942 senesinde Bay Abdulhak Şinasi 'Fahim Bey ve Biz " isminde bir hikâyesi intişar etmiştir..bu

Detaylı

Osmanlı Bilimi Araştırmaları VII/2 (2006)

Osmanlı Bilimi Araştırmaları VII/2 (2006) 14 ADNAN ADIVAR IN BİLİM TARİHİ ÇALIŞMALARI: OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM DEN ÖNCE VE SONRA Feza Günergun * Yirminci yüzyılın başında, matematikçi Salih Zeki nin (1864-1921) Doğu (İslam) biliminin Batı bilimine

Detaylı

İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler*

İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler* İnsan&İnsan, Sayı/Issue 5, Yaz/Summer 2015, 5-37 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler* Ömer Lütfi Barkan** Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan

Detaylı

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 507 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Nihad Sâmi Banarl fieyma GÜNGÖR * NİHAD SÂMİ Banarlı Cumhuriyet devrinin

Detaylı

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Yunus Zeyrek* Esat Uras (1882-1957), yakın tarihte yaşamış önemli bir bilim ve siyaset adamıdır. O, Ermenice ve diğer bazı Avrupa dillerini

Detaylı

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Yunus Zeyrek* Esat Uras (1882-1957), yakın tarihte yaşamış önemli bir bilim ve siyaset adamıdır. O, Ermenice ve diğer bazı Avrupa dillerini

Detaylı

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ www.merhabahaber.com gazetesinin her Çarşamba okurlarına armağanıdır. Cilt: 14 Sayı: 31 26 KASIM2014 ÇARŞAMBA Sayfalar Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

KIBRIS SORUNU BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE 6/7 EYLÜL 1955 OLAYLARINA KESİTSEL BİR BAKIŞ

KIBRIS SORUNU BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE 6/7 EYLÜL 1955 OLAYLARINA KESİTSEL BİR BAKIŞ Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XII/25 (2012-Güz/Autumn), ss. 181-226. KIBRIS SORUNU BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE 6/7 EYLÜL 1955 OLAYLARINA KESİTSEL BİR BAKIŞ

Detaylı

Osmanlı Sarayında Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi 1 *

Osmanlı Sarayında Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi 1 * Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ Osmanlı Sarayında Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi 1 * Manas Family: The Armenian Artists Working for the Ottoman Court Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ 2 * * Öz 18. yüzyıldan itibaren Avrupa da

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi Metin TOKER * Yazı İşlerini fiilen idare eden: Cüneyt ARCAYÜREK * Ressam:

Detaylı

REHBER-İ MÜVERRİHÎN : MÜKEMMEL VE MUNTAZAM TÂRİH-İ OSMÂNÎ NASIL YAZILIR?

REHBER-İ MÜVERRİHÎN : MÜKEMMEL VE MUNTAZAM TÂRİH-İ OSMÂNÎ NASIL YAZILIR? İstem, Yıl:1, Sayı:1, 2003, s.203-223 REHBER-İ MÜVERRİHÎN : MÜKEMMEL VE MUNTAZAM TÂRİH-İ OSMÂNÎ NASIL YAZILIR? Ahmed SÂİB Yayına Hazırlayan: Arş.Gör. Ali ERTUĞRUL Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Detaylı

İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı/Issue: 5 Yaz/Summer 2015 Issn: 2148-7537 Makaleler / Artıcles Ömer Lütfi Barkan İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler The Colonizer

Detaylı

iki gün kadar kısa süren bir hastalıktan sonra 3

iki gün kadar kısa süren bir hastalıktan sonra 3 CEVAT EYÜP TAŞMAN * TÜRK JEOLOJİ ÂLEMİNİN BÜYÜK BİR KAYBI (1893-1956) Petrol Jeologlarımızdan Cevat Eyüp Taşman 3 iki gün kadar kısa süren bir hastalıktan sonra 3 3 Ekim 1956 da gece saat 9.05 de hayata

Detaylı

'1? ivxyvu \/usr\rs:t^ L^vv-.,^

'1? ivxyvu \/usr\rs:t^ L^vv-.,^ tem KÜTÜPEASESt ATATÜRK'ün ölümünün 71. yılında ^"^ Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen törende Prof.Dr. Hikmet Özdemir tarafından verilen konferans 10 Kasım 2009 '1? ivxyvu \/usr\rs:t^ L^vv-.,^ PROF.DR.

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNBM : fin GİLT : 13 TOPLANTI : t T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ Beşinci Birleşim 12. XI. 1948Cuma mmm m İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 82 2. Havale edilen kâğıtlar 83 3. Sorular ve cevaplar -

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK Ressam

Detaylı

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu SULTAN MELİKŞAH DEVRİNDE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu SULTAN MELİKŞAH DEVRİNDE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu SULTAN MELİKŞAH DEVRİNDE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON VE KISALTMALAR...8 SUNUŞ...9 ÖNSÖZ...11 KAYNAKLAR HAKKINDA İZAHLAR...15 1- Arabca ve Farsça

Detaylı

pecya utad yerinde, bu hafta gene aranızdan bazılarınızdan) gelen bir

pecya utad yerinde, bu hafta gene aranızdan bazılarınızdan) gelen bir AKİS Haftalık Aktûalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No. 29-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * AKİS Ortaklın adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER Teknik Sekreter

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ö

Sevgili AKİS okuyucuları Ö AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 1 1929 POLEMİKLERİ TIP TARİHİ NOTLARI Dr. H. Zafer Kars Mayıs 2003 2 ISBN 975-6984-52-X Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2003 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK

Detaylı

1955 VE DAHA KÜÇÜK DOĞUMLULARIN KATILABİLECEĞİ BU YARIŞMANIN ŞARTLARI GELECEK SAYIMIZDA AÇIKLANA CAKTIR.

1955 VE DAHA KÜÇÜK DOĞUMLULARIN KATILABİLECEĞİ BU YARIŞMANIN ŞARTLARI GELECEK SAYIMIZDA AÇIKLANA CAKTIR. TÖRE DERGİSİ, GENÇ ŞAİRLERİ TEŞVİK ETMEK MAKSA DIYLA BİR "ŞİİR YARIŞMASI" AÇMIŞTIR. 1955 VE DAHA KÜÇÜK DOĞUMLULARIN KATILABİLECEĞİ BU YARIŞMANIN ŞARTLARI GELECEK SAYIMIZDA AÇIKLANA CAKTIR. AYLIK FİKİR'VE

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ PROF. DR. BAYRAM KODAMAN A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI OCAK 2010 PROF.DR. BAYRAM KODAMAN 1943-. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı