GATA OBSTETRİK POPULASYONUNDA ÜÇLÜ TARAMA TESTİ SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GATA OBSTETRİK POPULASYONUNDA ÜÇLÜ TARAMA TESTİ SONUÇLARI"

Transkript

1 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ JİNE:KOLOJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 28, SAYI ı ı, MART 1996 ÖZET GATA OBSTETRİK POPULASYONUNDA ÜÇLÜ TARAMA TESTİ SONUÇLARI Ali Ergün, İskender Başer *, Saffet Dilek..., Tansu Küçük"*, Türk toplumunda üçlü test parametrelerinin median değerlerini bulmak ve Down sendromu ile nöral tüp defekti taraması yapmak amacıyla 902 adet haftalık gebe çalışmaya alındı. Maternal serumda alfa fetoprotein, koryonik gonadotropin ve serbest estriol median değerleri literatürdeki referans değerlere yakın bulundu. Alfa-fetoprotein için cut-off değeri 2,5 MoM olarak alındı. Risk hesabı Alfa-Software programı ile kompiterize olarak yapıldı. Kombine riski 1/250'den büyük olanlar tarama ( +) olarak kabul edildi ve amniosentez yapıldı. Çalışma sırasında 12 nöral tüp defekti ve 2 Down sendromu yakalanarak gebelikler sonlandırıldı. Kabul ettiğimiz cut-off değerlerinin doğru olduğu ve üçlü testin merkezimizde de tarama testi olarak güvenle kullanılabileceği kanısına vardık. Anahtar kelimeler: Üçlü test, triple screening test, Down sendromu, nöral tüp defekti Recai Pabuçcu**""', İnal Ülgenalp*"*" TRIPLE SCREENING TEST RESULTS SUMMARY 902 pregnant women between 15 and 20th gestational weeks were included in this study in order to find the median ualues of parameters of triple screening test and to screen for Down 's syndrome and neural tube defects. Weekly median values ofmaternal serum alfa-fetoprotein, chorionic gonadotropin and unbound estriol were found to be very similar to those in the literature taken as reference. The cut-off level for alfa-fetoprotein was 2,5 MoM. Risk calculations were been carried out with compitures by using Alfa-Software. Those, combined risk were higher than 1 / 250 were taken as screen ( +) and underwent amniocentesis. 12 neural tube defects and 2 Down 's syndrome cases haue been detected and the pregnancies terminated. We concluded that the cut-off leuels that we took were correct and triple screening test can be done accurately in this center. Key words: Triple screening test, neural tube defects, Down 's syndrome GİRİŞ Non-invaziv tarama yöntemlerinin amacı geniş bir toplumu tarayıp yüksek riskli gebelikleri saptayarak potansiyel morbidite ve mortalitesi olan invaziv testelrin kulanımım en aza indirmektir. İleri maternal yaş feta] anomali taraması için geleneksel ancak ye tersiz bir kriterdir. Çünkü Down sendromlu bebeklerin % 80'i 35 yaştan genç kadınlardan doğmaktadır m. 1988'de Wald ve arkadaşları materna] serum alfafetoprotein (MSAFP), koryonik gonadotropin CMShCG) ve serbest estriolu (MSuEa) kombine ederek bir üçlü test oluşturdular ve Down sendromu tanısında kullandılar (2). Bu çalışmanın amacı Türk toplumunun heterojen bir alt grubu olan GATA obstetrik populasyonunda üçlü test parametrelerinin median değerlerini saptamak ve Down sendromu ile nöral tüp defekti (NTD) taramas1 yapmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma Ocak 1991~Ağustos 1993 tarihleri arasında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antenatal Polikliniği'ne başvuran 902 gebe üzerinde yapıldı. Yaş ortalaması 25,4:t:5,8 yıl (17-44) idi. Bun lardan 765'i (% 84,8) risk taşımayan kontra] grubunda idi. Diğer grupta 137 gebe (% 15,2) olup risk faktörleri Tablo l'de verilmiştir. Y. Doç.. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara ** Dr., GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara Doç. Dr., GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara Prof. Dr. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara

2 Gata Obstetrlk Populasyonunda Üçlü Tarama Testi Sonuçları 79 Tablo 1: Risk grupları Yakın akraba evliliği 39 >35 yaş 31 Habitüel abortus 16 NTD'li doğum anamnezi 14 Kromozom anomalili doğum anmnezi 11 Maternal diabet 9 Kromozom anomalili akraba 7 lnutero eksitus 7 Vajinal kanama 3 Olguların tümü nci gestasyona] haftada idi. Gestasyonal yaş son adet tarihi gözönüne alınarak hesaplandı. ULtrasonog rafik yaş 14 günden farklı ise bu ölçümler doğru kabul edilip ultrasonografik yaş kullanıldı. Üçlü parametre standardize Amerlex-M ikinci trimester kiti ile ölçüldü. Sayımlar Iso Data 100 Gammacounter ile yapıldı. Her gebelik haftasında üç hormonun maternal serum düzeylerinin median değerleri hesaplandı. MSAFP, MShCG, MSuFs, gestasyonal yaş, maternal yaş ve kilo, diabet, sigara, aile hikayesi ve ultrasonografik değerlendirme gibi değişkenler bilgisayara yüklenerek Alfa Software programı ile Down sendromu riski hesaplandı. Kombine riskin l/250'den yüksek olduğu durumlarda amniosentez yapılarak kromozomal patoloji arandı..!! (ii) MSAFP değerleri 2,5 MoM üzerinde, USG'de NTD yok ve amniosentez ile ASAFP 3 MoM altında ve ACH H olan gebeler normal takibe alındı. BULGULAR Kontrol grubundaki 765 olgunun nci gestasyonal haftalardaki MSAFP, ~ShCG ve MSuEa median değerleri Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2: Üçlü parametrenin median değerleri Gest n MSAFP SD MShCG SD MShCG SD Yaş ng/ml mlu/ml mlu/ml ,2 5, ,8 9812,7 1,06 0, ,8 7, , ,5 1,33 0, ,5 11, , ,1 1,65 0, ,2 9, ,5 3458,0 1,96 0, ,1 6, ,0 1985,0 2,48 0, ,8 6, ,5 4310,0 2,94 0,88 Bu sonuçlar eğrilerle görsel hale getirilmiş ve Şekil l,2,3 1 de verilmiştir. Şekil 1: MSAFP eğrisi MEib#i+.fV rutôe ı-..sal (mtrı-ij 40 f---"--:--'::::t""'--,-t MSAFP değerlerinin 2,5 MoM ya da üzerinde bulunduğu olgularda ve ultrasonografinin tanımlayıcı olmadığı olgularda amniosentez yapıldı. Amniotik sıvı AFP CASAFP) ve asetil kolin esteraz (ACH) araştırması ile birlikte karyotipleme yapıldı: (i) ASAFP'nin 3 MoM'un üzerinde olduğu ve ACH ( +) ancak USG'de NTD saptanamayan olgular ile USG'de NTD tanısı konan ancak ASAFP'nin 3 MoM altında olduğu, ACH (-)gebelikler sonlandırıldı.

3 80 Ergün A., BQ. er İ., Dilek S., Küçük T., Pabuçcu R., Ülgenalp İ. Şekil 2: MShCG eğriai MSlıCO MIJDiAN nıtdbrlbri (mlu/ıw.o o BiN Şekil & MSuE3 eğrisi GHBEUX. HAPT AURt lan 12 olgunun 6'sında ASAFP 3 MoM üzerinde, 6 olguda ACH ( +) idi. Tablo 3'de NTD tanısı alan olguların dökümü verilmiştir. Bu grupta 5 dişiye karşın 7 erkek fetus saptandı. 902 olgunun 63'ünde (% 8) Down sendromu riski 1/250'nin üzerindeydi, tarama ( +) olarak kabul edildiler. Bunların 19'unun gestasyonal yaşı ultrasonografi ile düzeltildik ten sonra tarama(-) olarak yeniden sınıfları dırıldılar. Kalan 54 olgunun ancak 36'sı amniosentezi kabul etti. Biri kontrol grubu diğeri ise 35 yaş üstü grupta olan iki olguda amniosentez sonucu Down sendromu olarak raporlandı. Bu iki olgunun sonuçları Tablo 4'tedir. Tablo 4: Down sendromu olguları Gest yaş MSAFP MShCG MSuE 3 Risk Kontrol 18 0,99 2,35 0,39 1/240 >35 yaş ,0 0,79 1/64 M!Ju.E:J MSD"CAN DE.GERLEkJ (flıt/ınlj TARTIŞMA nci gestasyonal haftalarda NTD ta ramasında MSAFP uzun yıllardır kullanıl makta olup NTD'de yükseldiği bilinmektedir. Bu zaman dilimi dışında MSAFP düzeyi değer taşımamaktadır. Çünkü ilerleyen gebelik haftasıyla fetal serum AFP ve ASAFP düzeyleri azalan senteze bağlı olarak giderek düşmekte, buna karşın MSAFP büyüyen ge çiş yüzeyi nedeniyle artmaktadır. Gebelik ilerledikçe PSAFP ASAFP ve MSAFP değerleri birbirine çok yaklaşmakta ve MSAFP'de- (J!J!JltLIK HAF1AUı.R.I c-t!st SEViYE -1-ALT SE'ViYE..,.. MEDIA N J Şekil 4: Gebelik haftalarında AFP'nin değerleri 15 olgu MSAFP'nin iki kez 2,5 MoM üze rinde çıkması nedeniyle NTD açısından yük sek riskli kabul edilip amniosentez yapıldı. Bunların üçünde ASAFP 3 Mom altında ve ACH (~)olarak saptandı, gebeliklerin devam etmesine karar etmesine karar verildi. Ka i6 ~o :24- ~- 3'~ 3(!; '40 C~bMUlc. Haf'ta~u

4 Gala Obstetrik Populatzyonunda Üolü Tarama Teati Sonuçları 81 Tablo 3: NTD olguları Lombar menlngomyelosel 20 GY MSAFP MShCG MSuF3 ASAFP ACH 2,91 0,97 0,74 4,0 + Occlpitoparletal meningosel + lombar spina bifida 20 Hidrosefali + sakral spina biflda 20 Anensefall 17 Hidrosefali + sakral spina biflda 20 Anensefali + sakral spina biflda 18 Hidrosefali 20 Akranla + ensefalosel 20 Lumbosakral meningomyelosel 16 Hidrosefali + lombar spina biflda 18 Anensefali 20 Hidrosefali 18 2,56 1,06 1, ,05 0,64 1,08 1,2-7,09 1,27 0,66 2,8 + 0,95 0, ,7 + 10,7 1,84 0, ,66 1,29 1,32 2,0-5,94 0,90 1,02 2, ,00 0,97 3,6 + 3,25 1,10 0,96 2,7-4,31 0,79 0,17 10,8 + 2,68 1,01 0,96 2,2. ki artışın NTD'ini belirleyiciliği azalmaktadır. Bu çalışmada nci gestasyonal haftalara ait median değerler hesaplandığında Bogard'ın (3) ve Wald'ın (4) serilerindekine yakın değerler elde edildi. Bu durumda Avrupa ve Amerika'lı populasyon ile hazırlanmış eğriler ve risk hesaplayan bilgisayar paket programları bizim toplumumuzda da kulla nılabilir. Ancak biz de, populasyonumuza ait eğrileri oluşturduk ve kullanmaya başladık. Bu değerlerin geçerliliğini kanıtlayan para metreler ise: sensitivite % 76.9, spesifite % 99; pozitif prediktif değer % 83.3, negatif prediktif değer% 99 olarak hesaplanmıştır. Bu rakamlar literatüre oldukça yakındır (7). MSAFP değeri arttıkça NTD riski de ar tar. MSAFP 2,5-3,0 MoM iken bu olasılık 1/100 olup, 7,0 MoM'da 1/4'e çıkmaktadırc5). Ancak tek bir AFP yüksekliği yeterli değildir; en az iki kez ölçülmeli ve bu yüksekliğe neden olabilecek diğer durumlar ekarte edilmelidir. MSAFP ikinci kez bakıldığında olguların % 25-50'sinde normal çıkmaktadır (6). MSAFP 4 MoM üstünde ve/veya gebelik 19 hafta gibi bir sınırda ise hemen USG ve amni osentez yapılmalıdır. MSAFP 2,5-3,9 MoM ve/veya gestasyonal yaş 19 haftadan küçük ise AFP ölçümü tekrarlanır, yine 2,5 MoM üstünde çıkarsa amniosentez yapılmalıdır. Milunsky ve arkadaşları MSAFP 2,5 MoM üzerinde olan olguyu takip etmiş ve bunların en çok % 22,4'ünde ASAFP'nin yüksek olduğunu, bunların ise % l.84inin ta. mamen normal gebelikler olduğunu bildir miştir (8). Bizim serimizde de MSAFP'nin yüksek olduğu 9 olgunun 3'ünde (% 33) ASAFP yüksek bulunmuştur. Tanıda en güç konulardan biride MSAFP'nin normal sınırlarının (cut-off) sap tanmasıdır. Çünkü normal gebeliklerde bile

5 1!ı rı ı;ı j:,ı f l 82 Erg"lln A., Bafer i., Dilek S., Kü.l;"llk T., Pa.bru;cu R., ijıgenalp i. geniş varyasyonlar olabilmektedir. Bu ne denle normalin 2,5 standart deviasyon üzeri üst sınır olarak kabul edilmiştir (9,10). Canick ve arkadaşları anensefalik gebeliklerde MShCG düzeylerinde orta derecede bir düşüşle birlikte MSuEı düzeylerinin çok düşük olduğu saptanmıştır cıı>. hcg'deki düşüş herhangi bir nedene bağlanamamakla birlikte, ues'dek.i aşın düşüş fetal adrenal involusyonun 20 nci haftadan önce başlamasıyla açıklanmıştır. Bizim çalışmamızda da NTD'li olgularda MShCG ve MSuEa düzeylerinde düşüş saptandı yıllarında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 2336 doğum olmuştur. NTD'li bebek oram 2/lOOO'dir. Bu rakamlar dünya literatürüne yakındır C12>. Ancak ülkemizde yapılan epidemiyolojik çalışmalar NTD'li bebek oranının daha yüksek olduğunu göstermektedir (13). Prenatal tanı. yöntemlerinin uygulandığı yıllarında 4380 doğum olmuştur. Bunların% 26'sı.takipsiz olgulardır. NTD'li bebek oranı 0,86/lOOO'dir. Takibe gelen gebelerden 187'si riskli kabul edilmi' ve 3'ünde NTD saptanmıştır (21,8/1000). Risksiz kabuj edilen grupta insidans 2,9/lOOO'dir. Down sendromlu bebeklerin % SO'i 35 ya~ altı annelerden doğmaktadır (14). Down sendromu taramasında maternal yaşla birlikte üçlü parametre kriterleri de kullanılmalıdır. Üç parametreden belirleyiciliği en fazla olan MShCG'd~r, ikinci sırada MSuEa ve sonra MSAFP gelmektedir. Marme ve arkadaşları da Down sendromlu gebeliklerin% 85'inde MShCG'nin median değerlerden yüksek, % 74'ünde MSuEa ve % 59'unda MSAFP'nin düşük olduğunu bildirmişlerdir (7). Özellikle maternal yaşın ileri olduğu ol~ gularda üçlü tarama testi ile Down sendromu olgularının % 20-30'unun atlanabileceği unutulmamalıdır. 35 yaş üzerinde amnio sentezin mutlak gerekli olduğunu savunan yazarlar vardır cı5>. Amniosentezin avantajlanndan biride diğer kromozon anomalilerinin de saptanabilmesidir. Bizim serimizde amniosentez önerilen her 27 olgudan birinde, amniosentez yapılan her 18 olgudan birinde Down sendromu saptandı. Yanlış pozitiflik oranı (gereksiz amniosentez) % 5 olarak alındığında, yanlız yaş kullanılırsa Down sendromlarının ancak % 30'u, her dört parametre beraber kullanılırsa % 61'i yakalanabilmektedir cı,16). Sensitivite ve spesifite seçilen cut-off değerine bağlı olarak değişir.. Üçlü test temelde bir tarama testidir ve fetusta Down sendromu ya da NTD olup olmadığını göstermez, sadece riski somutlaştınr. Amniosentez gibi invaziv bir girişim yapılacak hastaları ortaya çıkararak işleme bağlı kayıpları en aza indirir ve ekonomik olarak da kazanç sağlar. KAYNAKLAR 1. Cuckle HS, Wald NJ: Screening for Down's syndrome. (In) Lilford RJ (ed): Prenatal Diagnosis and Prognosis. Butterworths, London, 1990, p Wald NJ: Antenatal maternal serum screening for Down's syndrome: results of demonstration project. BMJ 806; 381, Bogard MH, Golbus MS, Sorg ND: Human chorionic go nadotrophin levels in pregnancies with aneuploid fetu ses. Prenat Diagn 9; 379, Wald NJ, Cuckle HS, Densem JW: Maternal serum sere ening for Down's syndrome in early pregnancy. BMJ 297: 883, Evans MI, Dvorin E, O'Brien JE: Alfa.fetoprotein and biochemical screning. (in) reproductive Risks and Prenatal Diagnosis. Appleton-lange, Connecticut, 1992, p Brock DJ: Screening for neural tube defects. Lancet (i); 745, Marnie LM, Roseanna MW, Nathan S: Sensitivity and specificity of screening for Down's syndrome with alfa-fe toprotein, hcg, unconjugated estriol and maternal age. Obstet Gynecol 77163, Milunsky A: The prenatal diagnosis of neural tube and other congenital defects. (in) Milunsky A (ed) Genetic Disorders and Fetus. 2nd ed. Plenum Prese, New York, 1986, p. 453.

6 Gata Obstetrik Populasyonunda Üçlü Tarama Testi Sonıu;ları Leighton PC: Levels of AFP in maternal blood as a screening test for neural tuba defects. Lancet 2; 1012, Brock DJH: The prenatal diagnosis neural tube defects. Obstet Gynecol Surv 31; 32, Jacop AC, George JK, Glenn EP: Second trimester levels of maternal serum uncoıtjugated estriol and human chorionic gonadotropin in pregnancies affected by fetal anencephally and spina bifida. Prenat Diagn 10; 733, Macri JN: Maternal serum alfa-fetoprotein and prospec tive screening. Lancet 2; 719, Nurluoğlu M, Ceylan C, Altuncu N: Nöral tüp defekti insidansı üzerine. Jinek Obstet ö; 109, Adams MM, Erickson JD, Layde PM: Down's syndrome: recent trends in the United States. JAMA 246; 758, Frigoletto FD, Little GA: Guidelines for Perinatal Care. 2nd ed. Washington DC. 1988, p Wald NJ, Cuckle HS: Biochemical screening for Down's syndrome. (in) Chapman, Grudzinskas, Ghara (eds): The Embryo, Normal and Abnormal Development and Growth, Sprin-Verlag, London, 1991, p Yazışma Adresi: Y. Doç. Dr. Ali ERGÜN GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Etlik I ANKARA

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ 2. BÖLÜM 1 Gebelikte Labaratuvar Testleri FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ Brock ve arkadaşları, 1970 li yılların başlarında, anensefali ve spina bifida gibi açık

Detaylı

ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ

ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ Ege Tıp Dergisi 39 (2): 121-125,2000 ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ THE RELATION OF FALSE POSITIVITY AND OBSTETRIC COMPLICATIONS

Detaylı

Türk Popülasyonunda Üçlü Tarama Testi ile Gebelikte Fetal Down Sendromu Riskinin De erlendirilmesi

Türk Popülasyonunda Üçlü Tarama Testi ile Gebelikte Fetal Down Sendromu Riskinin De erlendirilmesi CLINICAL STUDY Artemis, 2003; Vol 4(4) Türk Popülasyonunda Üçlü Tarama Testi ile Gebelikte Fetal Down Sendromu Riskinin De erlendirilmesi Fatma Nur ÇAKMAK 1, Ceyda ACUN 1, Ebru PETEK 1, Sevda EKER 1, Arzu

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi

İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi Van Tıp Dergisi: 19 (2): 60-65, 2012 Gebelik Komplikasyonları İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi Emel Kurtoğlu *, Zühal Perçin**

Detaylı

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 403-408 Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi [Pregnancy Womans Measuring the Level

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 11-14.GEBELİK HAFTALARINDA TEKİL GEBELİKLERDE BAKILAN SERBEST ßHCG, PAPP-A DEĞERLERİ İLE 16-18.GEBELİK HAFTALARINDA

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI Hazırlayan Gaye KILIÇ DanıĢman Doç. Dr. Behzat ÇĠMEN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

PRENATAL TANI AMAÇLI, KROMOZOM ANALİZİ GEREKTİREN AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. ERSİN SÜRMELİLER UZMANLIK TEZİ

PRENATAL TANI AMAÇLI, KROMOZOM ANALİZİ GEREKTİREN AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. ERSİN SÜRMELİLER UZMANLIK TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI PRENATAL TANI AMAÇLI, KROMOZOM ANALİZİ GEREKTİREN AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. ERSİN

Detaylı

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları JOPP Derg 4(3):106113, 2012 doi:10.5222/jopp.2012.106 Araştırma Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları Sonographic Features in Cases with Trisomy 18 and 13 Yusuf OLGAÇ *, Emel ASAR CANAZ

Detaylı

Gebelerde Down Sendromu Riskinin Tespiti

Gebelerde Down Sendromu Riskinin Tespiti Gebelerde Down Sendromu Riskinin Tespiti Down Sendromu (Trizomi 21 - Mongolizm) 700 canl do umdan 1 inde rastlanan en yayg n kromozom anomalisidir. Çocuklarda zeka ve geliflme gerili i, do umsal anomaliler

Detaylı

TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR:

TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR: TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR: Belli bir hastalık için hiçbir semptomu olmayan kişiler arasından o hastalık için önlem alınması ve ileri tetkiklerle hastalığın kesinleştirilmesi gereken kişileri ayıran bir

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

Termde Normal Gebelerde, Doppler İndeksleri ve Non-Stres Test Değerlerinin Fetus Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması

Termde Normal Gebelerde, Doppler İndeksleri ve Non-Stres Test Değerlerinin Fetus Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması The Medical Journal of Kocatepe 6: 19-24 / Mayıs 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi 19 Termde Normal Gebelerde, Doppler İndeksleri ve Non-Stres Test Değerlerinin Fetus Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması

Detaylı

YİRMİ DÖRT YAŞ VE ALTINDAKİ GEBELERE GLUKOZ TARAMA TESTİ YAPILMALI MIDIR?

YİRMİ DÖRT YAŞ VE ALTINDAKİ GEBELERE GLUKOZ TARAMA TESTİ YAPILMALI MIDIR? KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE YİRMİ DÖRT YAŞ VE ALTINDAKİ GEBELERE GLUKOZ TARAMA TESTİ YAPILMALI MIDIR? Dilek BENK ŞİLFELER, 1 Atilla KARATEKE, 1 Erhan KUYUCU, 1 Burcu ARTUNÇ, 2 Bora TAŞPINAR 3 1 Mustafa

Detaylı

Konjenital anomalilerden korunma

Konjenital anomalilerden korunma Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 28-37 Derleme Konjenital anomalilerden korunma Gülen Eda Ütine 1, Koray Boduroğlu 2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Pediatri Doçenti, 2 Pediatri

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI Özge Özalp Yüreğir 1, Selim Büyükkurt 2, Filiz Koç 3 1 Adana Numune Hastanesi Genetik Tanı Merkezi 2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 3 Çukurova

Detaylı

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 211 ARAŞTIRMALAR / Researches Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Evaluation Of Prenatal Care

Detaylı

11 13 +6 hafta ultrasonu

11 13 +6 hafta ultrasonu 11 13 +6 hafta ultrasonu Kypros H. Nicolaides Özhan M. Turan 11 13 +6 hafta ultrasonu Fetal Medicine Foundation, Londra 2004 Herodotos ve Despina ya Id çindekiler Girisc 1. Kromozomal defektlerin birinci

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

PERİNATAL TİROİD ÇALIŞTAY RAPORU-2015

PERİNATAL TİROİD ÇALIŞTAY RAPORU-2015 PERİNATAL TİROİD ÇALIŞTAY RAPORU-2015 Hazırlayanlar: Oluş Api, Cihat Şen, Murat Yayla, Mertihan Kurdoğlu, Elif Gül Yapar Eyi, Mekin Sezik, Gökhan Göynümer, Özlem Moraloğlu Tekin Çalıştay Amacı: Anne ve

Detaylı

NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ ÖZET SUMMARY

NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ ÖZET SUMMARY NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ Uzm. Dr. Önay YALÇIN< ı Dr. Faruk BUYRUl'"> D. Murat YAYLA< > Doç. Dr. Abdullah TURJı'ANDA < ı --Prof. Dr. Yitmaz DENtz

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Van Tıp Dergisi: 15 (2):44-50, 2008 Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu**, Aydan Biri*** Özet: Amaç: Sadece 50 gr oral

Detaylı

Non-invaziv Prenatal Test: Fetal Trizomilerin Saptanmasında Yeni Bir Dönem

Non-invaziv Prenatal Test: Fetal Trizomilerin Saptanmasında Yeni Bir Dönem Non-invaziv Prenatal Test: Fetal Trizomilerin Saptanmasında Yeni Bir Dönem Trizomi Değerlendirmesinin Evrimi 100% 80% Down Sendromu için Tanı Oranı FPR=5.0% FPR=

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Barış YOLCU. Yönlendiren: Klinik Şefi Op. Dr. Yavuz CEYLAN

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Barış YOLCU. Yönlendiren: Klinik Şefi Op. Dr. Yavuz CEYLAN T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Şefi: Op. Dr. Yavuz CEYLAN POPÜLASYONUMUZA AİT FETAL BİYOMETRİK

Detaylı

Düzce İlinde Nöral Tüp Defekti Saptanan Olguların Değerlendirilmesi

Düzce İlinde Nöral Tüp Defekti Saptanan Olguların Değerlendirilmesi doi:10.5222/jopp.2013.125 Araştırma Düzce İlinde Nöral Tüp Defekti Saptanan Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of the Patients with Neural Tube Defects in Düzce Province Ali YAVUZCAN, Seren TOPUZ,

Detaylı

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı