MSPD Çalışma Raporları : 2001/3. Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MSPD Çalışma Raporları : 2001/3. Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu"

Transkript

1 MSPD Çalışma Raporları : 2001/3 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu Mali Sektör Politikaları Dairesi Mayıs 2001

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD Çalışma Raporları No: 2001/3 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu * Mayıs 2001 Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzmanı Tel: Fax:

3 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Özet Kamu tarafından varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış şirketler kurulması yaygın bir uygulamadır. Bu şirketler, bankalara asıl faaliyetlerinde yoğunlaşma imkanı tanımak, varlık tasfiyesinde ölçek ekonomisi sağlamak, bankaların alelacele satışlar nedeniyle daha fazla zarara uğramalarını önlemek, borç geri ödeme disiplinini artırmak ve kredi tahsilatı ve varlık satışı konularında standart hukuki prosedürlerin gelişmesine katkıda bulunmak gibi yararlara sahiptir. Buna karşılık, bu şirketlerin orijinal alacaklı kuruluşun borçluya ve borca ilişkin olarak sahip olduğu kurumsal bilgilerin kullanılması imkanını azaltması, bankaları kredi kullandırırken ve kullandırdıkları krediyi takip ederken daha dikkatsiz olmaya itebilmesi gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Varlık yönetimi şirketleri bankacılık sisteminin sorunlu aktiflerini sürekli olarak devralma görevini üstlenebildikleri gibi, kamu otoritesine devredilen ve tasfiye edilen bankaların sorunlu varlıklarını bir defaya mahsus olarak temizlemekle bir anlamda kötü banka olarak işlemekle- de görevli olabilmektedirler. 14 ülke örneğinin incelenmesi sonucunda varlık yönetimi şirketlerinin başarı şansını dışsal ve içsel olmak üzere iki grup faktörün artırdığı görülmektedir. Genellikle yapısal, uzun vadeli ve güç değişir nitelikte olan dışsal faktörler ekonomik ve siyasi istikrar, ülke ekonomisinin küresel ekonomi ile entegrasyonu, derin bir mali piyasanın ve gelişmiş finansal araçların varlığı, gayrimenkulle ilintili varlıkların ağırlıklı olduğu ve nispeten homojen bir aktif kompozisyonu, yatırımcıların ve alacaklıların mülkiyet haklarını güvence altına alan bir hukuki çerçevedir. Hükümetlerce ve varlık yönetimi şirketlerince yaratılabilecek daha kısa vadeli ve kolay değişir faktörler arasında ise, kurulacak şirketin nitelikli insan gücü istihdam etmesi, nesnel ve bilimsel değerleme sistemleri kullanması, etkili bir pazarlama stratejisi benimsemesi, yeterli mali kaynaklara ve bağımsızlığa sahip olması, şeffaf bir biçimde işlemesi gibi faktörler bulunmaktadır. Bunun dışında faaliyetlere hız kazandıracak ve teşvik unsurları içerecek bir fiyatlama, yönetim ve elden çıkarma sisteminin benimsenmesi, uygun vadeli borçlanma kağıtları ile ödeme yapılması ve şirket faaliyetlerinin belli bir sürede tamamlanmasının hedeflenmesi de başarı şansını artıran faktörlerdir. Bu faktörlerin sağlanmasında özel sektördeki kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi önemli bir kolaylık sağlamakta ve dünya uygulamalarında giderek yaygınlık kazanmaktadır. i

4 Liquidation of Troubled Assets Through Asset Management Corporations -Country Cases- Summary Formation of public asset management corporations (AMC) is a widespread policy in the world. These corporations take the advantage of enabling the banks to concentrate on their core activities, getting economies of scale in asset management, preventing banks from suffering dramatic losses, improving credit payment discipline, and facilitating development of standard procedures relating collection and asset sales. On the other hand, these corporations cannot utilize the institutional information related to the loan and borrower, which the original lender has; and can discourage the lenders to behave carefully when lending and monitoring. AMCs can take over troubled assets of banks on continuous basis, or take over troubled assets of failed banks, which are intervened and liquidated by public, at once, functioning as a bad bank. Review of 14 country examples implies that there are two groups of factors - external and internal- that can increase the chance of success of AMCs. The external factors, which are generally structural, and can only change in the long term, are presence of economic and political stability, a high degree of economic integration with the global economy, presence of deep financial markets and developed financial tools, a relatively homogeneous and real estate related asset composition, and a legal framework in which the rights of investors and creditors are protected. The internal factors, which governments and AMCs can create, are employment of highly qualified personnel, use of objective and scientific evaluation methods, an effective marketing strategy, sufficient resources, administrative autonomy, and transparency. Besides these factors, a pricing and profit sharing system through which the AMC is encouraged to work in an efficient and rapid manner, a payment system based on debt bills with appropriate maturities, and a temporary organization with predetermined lifetime can contribute to the success of AMCs. Cooperation with the private sector tends to facilitate ensuring the internal factors, and is getting more popular in the world. ii

5 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. GENEL OLARAK VARLIK YÖNETİMİ ŞİRKETLERİ...2 A. Sorunlu Varlıklar ve Varlık Yönetimi Şirketleri...2 B. Varlık Yönetimi Şirketlerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri...3 C. Varlık Yönetiminde Değişik Yaklaşımlar...4 III. ÜLKE ÖRNEKLERİ...10 A. Amerika Birleşik Devletleri...10 B. Meksika...16 C. Malezya...18 D. Güney Kore...20 E. Tayland...27 F. Çin...29 G. Japonya...30 H. Endonezya...31 İ. Finlandiya...32 J. İspanya...33 K. Gana...34 L. İsveç...36 M. Filipinler...37 N. Hindistan...37 IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME...40 KAYNAKLAR...44 iii

6 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 1 I. GİRİŞ Bankacılık sektöründe krizin en belirgin göstergelerinden birisi banka aktiflerinin kalitesinde görülen bozulmadır. Bu bozulma varlıkların piyasa değerinde görülen azalmaya bağlı olarak banka varlıklarının yükümlülükleri karşılayabilecek şekilde nakte dönüştürülememesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Varlıklar arasında kalite kaybına uğramaya en müsait kalemler krediler ve menkul kıymetler olmakla beraber bankanın taşınır veya taşınmaz nitelikte diğer varlıkları da benzer bir bozulmaya uğrayabilmektedir. Faizlerdeki ani bir yükselme, reel sektörün durgunluğa girmesi, doğal bir felaket, iklim koşullarının yarattığı olumsuz bir gelişme, siyasi istikrarsızlığa bağlı bir panik, kredi usulsüzlükleri ya da ahlaki istismar * bankaların sorunlu varlıklarının (bad assets, distressed assets) oranını artırarak bankaları zor duruma sokabilmektedir. Bankaların ödeme kabiliyetini tehdit eden ve sermayenin aşınmasına, banka karlılığının ve etkinliğinin azalmasına neden olan sorunlu varlıkların azaltılması bankacılık krizlerini aşmanın başta gelen yöntemlerinden birisidir li yıllardan bu yana önce ABD de, ardından da pekçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede kamu otoritelerince bankacılık sistemindeki sorunlu varlıkları azaltmaya yönelik olarak birtakım organizasyonlar oluşturulmuştur. Uluslararası kuruluşlarca da desteklenen bu yaklaşım özellikle istikrar programı uygulanan ülkelerde finans kesiminin yeniden yapılandırılması çabalarının önemli bir bileşeni olmuştur. Örneğin Asya krizinden sonra bölge ülkelerinde olduğu gibi, son olarak Vietnam Hükümeti 2001 yılı Mart ayında IMF ye verdiği niyet mektubunda yalnızca teminatlı kredileri piyasa değeri üzerinden alarak yönetecek bir varlık yönetimi şirketi (asset management company, AMC) kuracağını taahhüt etmiştir. Türkiye için de bankaların sorunlu aktiflerinin azaltılması ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilen *Aldıkları krediyi geri ödeme gücüne sahip olmakla beraber devletçe yararlarına yönelik olarak benimsenebilecek politikaları bekledikleri için ödeme yapmayanların TGA ları belli durumlarda artış gösterebilmektedir. Ahlaki istismarın yarattığı bu tür TGA lar için literatürde stratejik TGA terimi kullanılmaktadır.

7 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 2 bankalara ait düşük kaliteli aktiflerin tasfiyesi acil gündem maddelerinden birini teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, çeşitli ülke deneyimlerini özetleyerek bu ülkelerde varlık yönetimi ve tasfiyesi sistemleri kurulurken ve işletilirken göz önünde tutulan amaç ve ilkeler ile uygulanan yöntemlere dikkat çekmek, sistemlerin başarı şansını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Türkiye uygulaması için, kendi şartlarına uygun biçimde, bu tecrübelerin birer esin kaynağı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde düşük kaliteli banka aktiflerinin devralınmasından, yönetiminden ve elden çıkarılmasından sorumlu kuruluşlar üzerinde genel olarak ve kısaca durulduktan sonra üçüncü bölümde 14 adet ülke örneği özetlenecektir. Ülke örneklerine ayrılan yer şüphesiz ulaşılan bilgilerin hacmi ile sınırlı olmuştur. Ancak, çalışmada nispeten eski ve diğer ülkeler için esin kaynağı olan ABD örneğine ve yakın dönemde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Güney Kore uygulamalarına diğerlerine göre daha fazla yer verilmiştir. Dördüncü bölüm sonuç ve değerlendirmeye ayrılmıştır. II. GENEL OLARAK VARLIK YÖNETİMİ ŞİRKETLERİ A. Sorunlu Varlıklar ve Varlık Yönetimi Şirketleri Sorunlu varlık (distressed asset) borçlu tarafın borçtan kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediği tahvil, bono, kredi gibi borç araçları olarak tanımlanabilir. Bunun dışında, piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle önemli değer kaybına uğrayan gayrimenkulleri ve alacakları da sorunlu varlık kategorisine katmak daha kapsayıcı bir yaklaşım olacaktır. Kriz zamanlarında hacmi artan bu varlıkların ekonomiye en az yük getirecek biçimde yönetilmesi ve tasfiye edilmesi bankacılık sektörünün başarılı bir biçimde yeniden yapılandırılmasında önemli bir unsurdur. Sorunlu varlıkların bizzat ilgili banka yerine bu konuda uzmanlaşmış bir kuruluşça (asset management company, AMC) yönetilmesi fikri yeni değildir. Örneğin 1930 ların başlarında dünyada yaşanmakta olan genel ekonomik bunalımın etkisiyle Avusturya Ulusal Bankası tarafından bir muhasebe firmasıyla işbirliği içerisinde kurulan bir şirket (Revisionsgesellschaft) yüksek kaliteli aktifler karşılığında büyük bankaların düşük kaliteli aktiflerini devralmakla görevlendirilmiştir. Devlet ve Merkez Bankasınca finanse edilen şirket ayrıca bankaların hisse senetlerini satın

8 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 3 alarak bunlara sermaye katkısında da bulunmuştur. Bu örnekte, varlıkların en iyi biçimde yönetilerek en iyi bedelle elden çıkarılması gibi bir amaçtan çok büyük bankaların devlet kaynakları kullanılarak sübvanse edilmesi amaçlanmıştır. Mali piyasaları gelişmiş ülkelerde sorunlu varlıklar üzerinde uzmanlaşmış özel sektör kuruluşları normal zamanlarda ve kriz dönemlerinde bu varlıkların devralınması, yönetilmesi ve elden çıkarılması faaliyetlerini piyasa kuralları içerisinde yürütmektedir. Elden çıkarmanın yöntemi tahsilat ve haciz gibi nihai bir tasfiye olabileceği gibi doğrudan ya da bir menkul kıymet havuzu şeklinde piyasalarda satış da olabilmektedir. Mali piyasaları yeterince gelişmemiş ülkelerde ise sorunlu varlıkların piyasa kuralları çerçevesinde özel firmalarca çözümlenmesi özellikle kriz dönemlerinde istendiği ölçüde ve verimlilikte olmayabilmektedir. Bu nedenle kamu otoritelerince piyasa disiplininden sapma pahasına da olsa birtakım varlık yönetimi şirketleri kurulması yoluna gidilmektedir. Mali piyasaları gelişmiş ülkelerde bile, piyasanın tolere edebileceği seviyenin üzerinde miktarlarda sorunlu varlığın ortaya çıkmasına yol açabildiğinden krizler kamunun kendi varlık yönetimi şirketini kurmasını gerektirebilmektedir lerde ABD bunun en çarpıcı örneğini teşkil etmiştir. B. Varlık Yönetimi Şirketlerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Varlık yönetimi şirketlerinden beklenen yararlar şu şekilde sıralanabilir: Tahsili gecikmiş alacakların takibi uzun ve detaylı hukuki prosedürlerin izlenmesini gerektiren zahmetli bir iştir. Sorunlu bankaların düşük kaliteli aktiflerinin varlık yönetiminden sorumlu uzmanlaşmış kuruluşlara transferi bankanın asıl faaliyetleri (core activities) üzerinde yoğunlaşmasına imkan vermektedir. Böylece bankalar durumlarını düzeltecek stratejiler geliştirmeye ve iyi bankacılık yapmaya fırsat bulabilmektedirler. Her bankanın sorunlu varlıklarını kendi başına çözmeye çalışmak yerine varlık yönetimi şirketlerine devretmesi ölçek ekonomisi (economies of scale) sağlayarak ekonomik etkinliği artırmaktadır. Benzer varlıkların birlikte takip edilmesi sabit maliyetlerin payını düşürmekte, oluşturulan kurumsal yapı işgörme maliyetlerini (transaction costs) azaltmaktadır. Özellikle hukuki prosedüre (özellikle icra ve iflasa) ilişkin faaliyetler açısından ölçek ekonomisi önemli bir kazançtır.

9 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 4 Yukarıda değinilen avantajlara ek olarak varlık yönetimi kuruluşlarının sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sayesinde varlıkların daha uygun bir fiyata elden çıkarılması sağlanarak bir yandan bankaların alelacele yok pahasına satış (fire sale) yaparak önemli zararlara uğramaları önlenmekte bir yandan da sektörün yeniden yapılandırma maliyetleri azaltılmış olmaktadır. Varlık yönetimine gereken önemin verilememesi kredi kullananların sahip olduğu kredi geri ödeme disiplininin azalmasına neden olabilmektedir. Alacakların, uzmanlaşmış kuruluşlarca ve nesnellikle takibi borçluların yükümlülüklerini yerine getirmelerinde teşvik edici bir unsur olmaktadır. Varlık yönetimi kuruluşlarının varlığı, kredi tahsilatı ve varlık satışı konularında standart hukuki prosedürlerin gelişmesine katkıda bulunabilmektedir. İkincil varlık piyasalarının olmadığı yerlerde varlık yönetimi kuruluşlarının kurulması bu piyasaların gelişimine katkıda bulunabilmektedir. Bu yararlı yönlerine karşın varlık yönetimi şirketlerinin bazı olumsuz yönleri bulunduğuna da dikkat çekilmektedir. Bunlar şöyle özetlenebilir: Sorunlu varlıkların varlık yönetimi şirketlerine devredilmesi orijinal alacaklı kuruluşun borçluya ve borca ilişkin olarak sahip olduğu kurumsal bilgilerin kullanılması imkanını azaltmaktadır. Sorunlu varlıkların varlık yönetimi şirketine olumlu koşullarla devredilebilmesi bankaları kredi kullandırırken ve kullandırdıkları krediyi takip ederken daha dikkatsiz olmaya itebilmektedir. Bankalar nezdindeki bu ahlaki istismarın yanısıra, borçluların yeni kredi alamama endişesiyle eski borçlarını aksatmadan geri ödeme yönündeki güdüleri azalabilmektedir. Bu olumsuz noktalara ilave olarak, kamu tarafından kurulup yönetilen ve finanse edilen varlık yönetimi şirketlerinin siyasi mülahazalarla yönetilmeleri, iyi fiyatlama yapamamaları, uzman kadro istihdam edememeleri ve etkinlikten uzak çalışmaları (X-inefficiency) da mümkündür. C. Varlık Yönetiminde Değişik Yaklaşımlar Bankaların düşük kaliteli varlıklarının yönetilmesi ve tasfiye edilmesinde optimal strateji aktiflerin özelliklerine, toplam büyüklüğüne, dağılımına, bankacılık sisteminin yapısına, hukuki çerçeveye ve bankaların ve kamu sektörünün

10 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 5 kapasitesine göre değişmektedir. Bu nedenle, düşük kaliteli aktiflerin çözümlenmesinde tüm ülkeler için geçerli optimal tek bir yöntem yerine değişik uygulamaların kombinasyonundan oluşan ülke özelinde en optimal çözümlerden bahsedilebilmektedir. Uygulanacak strateji belirlenirken karar verilmesi gereken en önemli iki nokta TGA ların elden çıkarılmasının hızı ve tek bir merkezi (centralized) kurumsal yapı ve prosedürün benimsenip benimsenmeyeceğidir. TGA ların elden çıkarılma hızı belirlenirken varlıkların türüne, nitelik ve niceliğine, bu varlıklar için bir piyasa talebinin olup olmadığına, varlıkların ait olduğu bankanın faaliyetlerine devam edip etmediğine bakılması gerekmektedir. Varlık satışı veya tasfiyesi piyasaların yeni fiyat seviyeleri bulmasına yardımcı olarak ekonomik canlanmaya katkıda bulunabilecek olmakla beraber piyasaların yeterince derin olmaması nedeniyle alelacele satışlar (fire sale) bankacılık sisteminin bütünü için zarar verici olabilir. Bu durum, özellikle sorunlu varlıkların çok fazla olduğu sistemik krizler için geçerli bir durumdur. Sorunlu aktiflerin değeri dikkatli bir varlık yönetimi ve tedrici satışlar ile daha iyi korunabilmektedir. Aynı zamanda varlıkların ekonomik canlanma beklenerek uzun yıllar bu kuruluşlarda tutulması da maliyetleri artıcı etki yapabilmektedir. Bu süre içerisinde varlıkların iyi yönetilememesi de değer kayıplarına yol açarak bu maliyetleri artırabilmektedir. Kurumsal yapı ve prosedür açısından varlık yönetimi şirketleri çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Yapılanmaya ilişkin en göze çarpan ayrım bu kuruluşların merkezi bir kuruluş olarak tüm bankalar için hizmet veren tek bir kuruluş şeklinde veya her banka için ayrı ayrı oluşturulmuş çok sayıdaki kuruluşlar şeklinde örgütlenmeleridir. Banka bazında örgütlenme banka bünyesinde bir TGA tasfiye birimi olabileceği gibi banka dışında bankanın bir bağlı ortaklığı ya da iştiraki şeklinde de olabilir. Merkezi yaklaşım ile banka bazında örgütlenme yaklaşımı çeşitli avantaj ve dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Merkezi bir varlık yönetimi şirketi gerekli uzmanlık kadrosunun oluşturulması, enformasyon teknolojisinin, gerekli finansman kaynaklarının ve ölçek ekonomisinin sağlanması, menkul kıymetleştirme ve bankaların yalnızca kendi faaliyetlerine odaklanmaları gibi konularda avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, kamu tarafından kurulan merkezi bir varlık yönetimi şirketinin uygun mevzuat düzenlemesi yapılarak yönetim ve tasfiyeyi hızlandırıcı, kolaylaştırıcı özel bazı yetki ve haklarla donatılması da mümkündür. Son olarak merkezi sistemlerin banka ile

11 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 6 borçlu firma arasındaki bağı kopartarak grup kredilerinde de borç geri ödeme disiplinini koruduğu vurgulanmalıdır. Öte yandan, siyasi müdahalelere açık olması, kredi ve borçlu özelinde bilgilere yeterince hakim olamaması ve kamu işletmeciliğinde sık görülen etkinsiz işleme sorununa neden olabilecek olması merkezi sisteme yöneltilen başlıca eleştiri noktalarıdır. Banka bazında kurulan varlık yönetimi kuruluşlarının tüm bankalara hizmet veren merkezi bir yapıya göre daha başarılı olduğu iddia edilmektedir. Bankaların kendi açtıkları krediler konusunda bilgi avantajına sahip olmaları, siyasi müdahalelerden daha uzak olmaları, kredi kararlarında ve takibinde ve TGA ların (tahsili gecikmiş alacakların) en etkin şekilde (hızlı ve yüksek getiri ile) tasfiyesi konularında bankalara teşvik sağlaması banka bazında varlık yönetimi şirketlerinin olumlu yönleri olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, banka bazında TGA tasfiyesi yapılması yeniden yapılandırma planları uygulanırken borçlu firmalara yeni krediler açılmasına da imkan tanımaktadır. Öte yandan, banka bazında TGA tasfiyesinin bazı olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Örneğin TGA ların bankalar tarafından defter değerleri veya piyasa değerlerini aşan bir fiyat üzerinden devredilmesi TGA azaltımının makyajlama (window dressing) amacıyla kullanılması anlamına gelecektir. Bu, özellikle bankaların konsolide bazda denetlenmediği ülkelerde önemli sorunlar yaratabilecektir. Konsolide bazda denetimlerde bile bu durumu gözden kaçırmanın yolları bulunabilmektedir. Örneğin banka, varlık yönetimi şirketinde sadece azınlık hissesine sahip olma yolunu seçerek çoğunluk hisselerini grubun diğer ilgili firmalarına bırakabilir. Bu durumda konsolide bazda bir gözetim de eksik sonuçlar verebilecektir. Ayrıca, borçlu firma ile banka arasında bağlantı olması durumunda TGA tasfiyesine yönelik güdüler de azalabilmektedir. Merkezi örgütlenme yaklaşımı ile banka bazında örgütlenme yaklaşımı eski doğu bloku ülkelerinde de tartışılmıştır. Polonya ve Macaristan da bankaların düşük kaliteli aktiflerini yönetme konusunda uzmanlaşmalarının ve batık kredilerinin sorumluluğunu üstlenmelerinin gerektiği ileri sürülerek her bankanın kendi sistemini kurması önerilmiştir. Öte yandan, Çek Cumhuriyetinde düşük kaliteli aktiflerin önceki rejimin mirası olduğu ve bunların yönetimiyle uğraşmanın bankaların esas faaliyetlerini etkin biçimde yürütmelerini zorlaştırdığı savıyla merkezi, tek bir örgütlenme savunulmaktadır. Bazı ülkelerde iki tür yapılanma bir arada bulunabilmektedir. Örneğin Meksika hükümeti 1995 ve 1996 yıllarında, finansal kriz nedeniyle geri ödenemeyen kredilerin tasfiyesi için banka bazında bir örgütlenmeye

12 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 7 gidilmesini sağlamıştır. Bu kapsamda örneğin değişken faizli krediler uzun dönemli ve sabit faizli krediler haline getirilmiş, yabancı para cinsinden krediler kur riskine karşı yeniden yapılandırılmıştır. Bu nispeten yüksek kaliteli aktiflere yönelik olarak banka bazında uygulanan yönetim ve yeniden yapılandırma çabalarının yanısıra aynı zamanda geri ödenmesi daha şüpheli bazı ticari alacaklar için de merkezileşmiş bir sistem kurulmuştur. Bu kapsamda, mevduat sigortası fonu TGA ları belli bir iskonto oranı üzerinden satın almıştır. Örgütlenme konusunda bir diğer yöntem de tahsilatçı banka yöntemidir. Bu yöntemde söz konusu banka iyi banka ve kötü banka şeklinde ikiye ayrılarak bunlardan ikincisi (tahsilatçı banka) yalnızca düşük kaliteli aktiflerin yönetimi ve tasfiyesi ile görevlendirilmektedir. Bu yöntemde eleman azaltımının bir süre için ertelenmiş olması olumlu bir nokta olmakla beraber nispeten daha az verimli elemanların tahsilatçı bankalara kalmasına yol açması bu bankaların işlevlerini etkin biçimde yerine getirmesini zorlaştırmaktadır. Arnavutluk ve Macaristan da bu yaklaşım benimsenmiştir. Bir diğer yöntem de varlık yönetimi ve tasfiyesi faaliyetlerinin bankaların rehabilitasyonu veya tasfiyesi ile birlikte yürütülmesidir. Bu yöntemde kamu otoritesinin kontrolüne geçmiş olan sorunlu bankanın varlıkları bu amaçla kurulmuş birimce yönetilmekte ve tasfiye edilmektedir. Örnek olarak ABD de ticari bankaların kapatılması ve tasfiyesinden sorumlu olan FDIC bu bankaların TGA lar da dahil varlıklarını yönetmekle görevli bulunmaktadır lerin sonlarında tasarruf ve kredi kuruluşlarının yaşadığı kriz sırasında kurulan RTC (Resolution Trust Corporation) benzer işlevleri yerine getirerek döneminde yaklaşık 400 milyar dolar tutarında varlığı başarıyla tasfiye etmiştir. Meksika mevduat sigortası kuruluşu (Bank Fund for Savings Support, FOBAPROA) varlık yönetimi işlevini de yürütmektedir. Japonya da mevduat sigortası kuruluşu DIC zor durumdaki bankalara destek sağlayıp banka tasfiyeleri ile uğraşırken bu kuruluşa bağlı olarak çalışan Çözümleme ve Tahsilat Bankası (Resolution and Collection Bank) ve Konut Kredisi Yönetim Kuruluşu (HLAC) kredilerin yönetimi ve tasfiyesi ile uğraşmaktadır. Yukarıda özetlenen yapılanmalara ilişkin belli başlı ülke örnekleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

13 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 8 Tablo: Düşük Kaliteli Aktiflerin Yönetimine İlişkin Kurumsal Yapılar Kurum Tipi Merkezi (ya da ulusal) varlık yönetimi kuruluşu Banka bazında varlık yönetimi kuruluşları Tahsilatçı banka Rehabilitasyon ve tasfiye ile birlikte yürütülen varlık yönetimi Ülke Örnekleri -Çek Cumhuriyeti: Konsolidation Bank -Fransa: Consortium de Realisation (CDR) -Endonezya: Indonesian Restructuring Agency -G. Kore: Korean Asset Management Company -Litvanya -Moğolistan: Mongolian Asset Realization -Finlandiya -İsveç -Çin -Arnavutluk: BAD bank -Macaristan: Investment and Development Bank -Meksika: FOBAPROA, UCABE, VVA -Japonya: DIC, RCB, HLAC -Slovenya: BRA -İspanya: DGF -ABD: FDIC, RTC Kaynak: Claudia Dziobek 1998 Kısaca özetlenen bu yapısal farklılıkların yanısıra dünya uygulamalarında işleyişe ilişkin bazı farklılıklara da rastlanmaktadır. Bunların belli başlıları zarar paylaşımı, devralınacak aktiflerin türü ve seçimi ve bankalara yapılacak ödemelerin şekli ve devralınan varlıkların elden çıkarılması yöntemleridir. Varlık yönetimi sisteminin öngördüğü zarar paylaşımı önemli bir husustur. Özel sektör firmalarının kar elde etme güdüsü ile piyasanın dikte ettiği fiyata yakınsama sağlayacakları düşünülse de kamu tarafından kurulup işletilen sistemlerde kuruluşun zarar etmesi pahasına bankalara çok çekici iskonto oranları önerilebilmektedir. Bu tür bir yaklaşım bankalarda rahatlama yaratmakla beraber kuruluşun zarar etmesine ve krizin maliyetinin önemli bir bölümünün nihai olarak vergi ödeyenlere yansıtılmasına neden olabilmektedir. Üstelik, bu tür bir yaklaşım bankalar üzerindeki piyasa disiplinini de erozyona uğratabilmektedir. Genellikle TGA lardan kaynaklanan zararın, vergi ödeyenlere yansıyan maliyet son derece sınırlı tutularak bankalarca üstlenilmesi hedeflenmektedir. Devralınacak varlıkların türü ve büyüklüğü de ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bazı ülkelerde TGA ların yanında yüksek kaliteli varlıklar da devralınabilirken bazılarında yalnızca TGA lar, ya da TGA ların belli bir kategorisi

14 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 9 devir kapsamına alınmaktadır. Devralınan varlık türleri kuruluşlar itibariyle de sınırlanabilmektedir. Bazı ülkelerde kapsam yalnızca bankalar ile sınırlıyken bazılarında diğer finansal kuruluşlar da kapsamda yer almaktadır. Yine, bazı sistemlerde belli şartları taşıyan (örneğin zayıf bir bankayı devralan ya da bir başka banka ile birleşen veyahut sermaye artıran) bankaların varlıkları alınmaktadır. Bankalara yapılacak ödemenin şekli ve vadesi de ülkeden ülkeye değişen bir diğer noktadır. Ödemelerin çoğunlukla devlet garantili ya da garantisiz kamu borçlanma kağıtları ile yapıldığı gözlenmektedir. Bu durumda ihraç edilen kağıtların vadesinin genelde sözkonusu varlıkların tasfiyesi için öngörülen makul bir süre (örneğin 4-7 yıl) olduğu gözlenmektedir. Ödemeler kimi zaman kısmen veya tamamen nakit olarak da yapılabilmektedir. Devralınan varlıkların yönetim ve elden çıkarma yöntemleri belki de en önemli noktalardan birisini teşkil etmekte ve bu konudaki çeşitlilik geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. TGA ların borçlu bazında satışa çıkarılması, çeşitli özelliklerine göre oluşturulmuş varlık havuzlarının satışa çıkarılması, varlığa dayalı menkul kıymet yoluyla satış, portföyleri yönetmesi için özel sektör firmaları ile anlaşma yapılması ya da bu firmalarla doğrudan ortaklıklar kurulması, haciz ve tahsilat başvurulan belli başlı yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında özel kesimdeki firmalarla işbirliğine gidilmesi son yıllarda yaygınlık kazanan bir yöntemdir. Oluşturulacak yapının başarısının benimsenen modelden çok kuruluşun kaynaklarına ve etkinliğine bağlı olduğu görülmektedir. Literatürde varlık yönetimi kuruluşlarının başarısı için ortalamanın üzerinde niteliklere sahip elemanların çalıştırılarak bu elemanlara performansa dayalı olarak piyasada geçerli ücretlerin ödenmesi ve kuruluşun geçici bir süre için (genelde 5 yıl) faaliyette bulunması önerilmektedir. Kuruluşların başarı şansını etkileyen faktörlere gerek ülke örneklerinde yeri geldikçe ve gerekse sonuç ve değerlendirme bölümünde daha geniş bir biçimde değinilecektir. Görüldüğü gibi varlık yönetimi şirketleri konusunda bir yaklaşım çeşitliliği mevcuttur. İzleyen bölümde bu çeşitlilik ülke örnekleri özelinde gösterilmeye çalışılacaktır.

15 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 10 III. ÜLKE ÖRNEKLERİ A. Amerika Birleşik Devletleri ABD de bankaların ve tasarruf & kredi kuruluşlarının düşük kaliteli varlıklarının devralınması, yönetilmesi ve tasfiye edilmesinden sorumlu kuruluşlar Federal Mevduat Sigortası Kuruluşu (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) ve Çözüm Tröst Kuruluşu (Resolution Trust Corporation, RTC) dur li yıllarda ABD de yüzlerce bankanın iflası karşısında FDIC banka tasfiyeleri ile yoğun biçimde uğraşmak zorunda kalmıştır. Devraldığı bankaların sigorta kapsamındaki mevduatlarını ödeyen FDIC bu bankalara ait düşük kaliteli varlıkların yönetimini ve tasfiyesini de yürütmüştür. Aynı dönemde bankaların yanısıra çok sayıda tasarruf & kredi kuruluşunun (savings and loan associations, S&L) da batması nedeniyle bu kuruluşlara sigorta güvencesi sağlayan Federal Tasarruf ve Kredi Sigorta Kuruluşu (Federal Savings and Loan Insurance Corporation, FSLIC) mali açıdan büyük kayıplara uğrayarak iflas etmiştir. Bu durum karşısında batık kuruluşların kamu otoritesinin kontrolü altında tasfiye edilmesi ve bu kuruluşlara ait varlıkların devralınarak yönetilmesi gündeme gelmiş, bu çerçevede 1989 yılı Ağustos ayında FSLIC yerine Finansal Kuruluşlar Reform, İyileştirme ve Uygulama Kanunu (Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act, FIRREA) ile geçici bir süre faaliyette bulunmak üzere RTC kurulmuştur. RTC nin temel amacı batık S&L lerin tasfiyelerinin yürütülmesi ve bu kuruluşlara ait varlıkların yönetilmesi ve elden çıkarılmasıdır. Bu çerçevede, ödeme gücünü kaybetmiş (insolvent) kuruluşlar için en uygun tasfiye yöntemi belirlenip uygulanıncaya kadar bu kuruluşlar RTC nin kontrolünde işlemeye devam etmişler, şirketlerin faaliyetleri ve çalışanları RTC tarafından yönetilmiştir. Bu kontrolün nedeni tüketici güvenini yeniden tesis ederken, kuruluş faaliyetlerini yakından gözetlemek, kuruluşun durumunu sağlıklı biçimde değerlendirebilmek, maliyet açısından en etkin yolu belirlemek, tasfiye sürecinde kuruluşun güvenli biçimde işlemesini sağlamak, işletme giderlerini azaltmak, spekülatif faaliyetleri, israfı, dolandırıcılığı ve içeriden bilgi sızdırılmasını önlemektir. Ayrıca, kredi portföyünde genişlemenin engellenmesi ve varlık satışı yoluyla bankaların küçültülmesi de önceliği olan amaçlardandır.

16 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 11 FDIC varlık yönetimi ve satışı konusunda temelde kendi elemanlarını kullanmıştır. Ancak eldeki varlıkların hacmindeki artış nedeniyle 1980 li yılların başlarından itibaren, FDIC nin varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış kendi birimlerinin yanısıra, özel sektör firmaları ile işbirliğine gittiği görülmektedir. RTC ise faaliyet süresinin geçici olmasına bağlı olarak gerekli uzman kadroyu oluşturamadığı için FDIC den farklı olarak başlangıçtan itibaren ve çoğunlukla özel sektörün uzmanlığından ve elemanlarından yararlanmıştır. Varlık değerlemesi, varlıkların havuz haline getirilmesi ve pazarlama özel sektörün işbirliğinden yararlanılan başlıca alanlardır. FDIC nin en önemli gelir kaynağı bankalardan alınan sigorta primleridir. FDIC den farklı olarak prim gelirine sahip olmayan RTC ise faaliyetlerini Kongre tarafından kendisine tahsis edilen ödenekler ve diğer birtakım dolaylı gelirler ile yürütmüştür. Batık kuruluşlar için ödeme yapılması gibi pek de popüler olmayan bir amaca hizmet etmesi nedeniyle RTC nin ödenekleri gecikmeli olarak tahsis edilmiş, bu da kuruluşun faaliyetlerinde ilk zamanlarda aksamalara neden olmuştur. Uygulamaların ilk aşamalarında, devralınmış varlıkların bireysel olarak satışı yoluna gidilmiştir. Ancak, varlık hacmi arttıkça bireysel varlık satışı yerine daha büyük ölçekli paket satış yöntemi uygulanmaya başlamıştır. Ulusal ve bölgesel ölçekte yapılan açık artırmalar, kapalı zarf usulüyle ihale, hem FDIC hem de RTC nin uyguladığı başta gelen yöntemlerdir. Bu uygulamalar yürütülürken ulusal varlık satış merkezleri kurulmuş ve özel sektör firmaları ile ortaklık kurulmuştur. Ticari krediler gibi daha az geleneksel varlıklar için menkul kıymetleştirme yöntemi uygulanmıştır. Menkul kıymetleştirme, önemli miktarda varlığın kısa zaman içerisinde ve toptan satış piyasalarında elde edilemeyecek fiyatlarla elden çıkarılmasını mümkün kılmıştır. Uygulamalar sırasında, satışı yapılan varlığa ilişkin garanti verilmesi (representatives and warranties, R&W), satıcı finansmanı * (seller financing veya owner financing) sağlanması, kredi ve gayrimenkulden oluşan kompleks varlık havuzları oluşturulması gibi yollar da denenmiştir. Satıcı finansmanına başvurulmasının nedeni eldeki varlıkların çoğunun gayrimenkuller ile teminat altına alınmış olmasına karşın gayrimenkul piyasasındaki durgunluğun bu varlıkların tasfiyesini engelliyor olmasıdır. * Alıcının alım-satım işlemi sırasında banka yerine veya bankanın yanısıra- satıcıdan kredi alması yöntemi

17 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 12 Bu noktada, varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin çeşitli yöntemler üzerinde ayrı ayrı kısaca durulmasında yarar bulunmaktadır. Doğrudan Satış: Her iki kuruluş da kredilerin satışını kredi havuzları oluşturarak gerçekleştirmiştir. Bu varlık havuzları büyüklük, varlık kalitesi, varlık türü, vade ve coğrafi konum gibi kriterlere göre belirlenmiştir. Başlangıçta daha çok normal kredilere ağırlık verilerek oluşturulan kredi havuzlarının satışı yapılırken, kuruluşların iş yükü arttıkça düşük kaliteli aktiflere ve genelde doların altındaki küçük kredilere yönelinmiştir. Küçük kredilerin tasfiyesinde sağlanan hızlanma daha büyük ölçekli kredilerin satışına odaklanılmasına imkan vermiştir. Anlaşmalı Firmalar: ABD de, FDIC ve RTC nin yeterli elemana ve bunları istihdam edip yetiştirmeye yeterli zamanı olmaması nedeniyle kendilerine devredilen varlıkları anlaşmalı firmalar ile işbirliği yapmadan yönetemeyecekleri yönünde yaygın bir kanı bulunmaktaydı. Bu kanının bir sonucu olarak her iki kuruluş da özel sektör ile işbirliği yapmıştır. FDIC, elden çıkarma sürecinde varlık tasfiye anlaşmaları (asset liquidation agreements, ALA) yaparak özel sektörün uzmanlığından ve tecrübesinden yararlanma yoluna gitmiştir. Bu yöntemde, FDIC düzeltilmiş defter değeri üzerinden devraldığı sorunlu varlıkları, batık kuruluşu devralan banka tarafından kurulan bir birimin yönetimine (asset administration) vermektedir. Sorunlu varlıkları yönetmek ve elden çıkarmak konularında tam yetkili olarak çalışmakta olan bu birime yaptığı masraflar (işletme giderleri, varlıklarla ilgili giderler, genel giderler, ücretler ve diğer personel harcamaları) karşılığında FDIC tarafından ödeme yapılmakta ve bu birim varlıklardan elde ettiği net tahsilat üzerinden teşvik primi almaktadır (cost-plus basis). FDIC nin bu konudaki tecrübeleri arttıkça teşvik primlerinin hesaplanma yöntemi de performansı artırıcı yönde geliştirilmiştir. Anlaşmaların ortalama geçerlilik süresi 4 yıl 5 ay olarak gerçekleşmiştir. İlk zamanlarda, batık bankaları devralan bankaların iştiraki konumundaki varlık yönetimi kuruluşları ile anlaşma yoluna gidilirken zamanla bu konuda daha rekabetçi bir yaklaşımla en iyi teklifi veren girişimcilerle işbirliği yapılmaya başlanmıştır. FDIC anlaşmaların uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak her anlaşma için iki FDIC görevlisi ve bir adet firma temsilcisinden oluşan bir gözetim komitesi oluşturmaktadır. Anlaşmalı firma varlıkların günlük yönetiminden sorumlu olmakla beraber gözetim komitesi anlaşmalı firma tarafından hazırlanan varlık yönetimine ve elden çıkarılmasına ilişkin işlemlere, anlaşmalı firmanın yıllık denetim planına ve bütçesine, iş planına, personel istihdamına ve

18 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 13 ücretlerine onay vermekte, firmanın harcamalarını, tahsilatını ve amaçlarını gerçekleştirme performansını izlemektedir. FDIC, aynı çerçevede 1992 yılından itibaren bölgesel varlık tasfiye anlaşmaları da (regional asset liquidation agreement, RALA) yapmaya başlamıştır. Defter değeri 500 milyon doları aşmayan varlık portföyleri için hazırlanan bu anlaşmaların ortalama vadesi 3 yıl 1 ay olarak gerçekleşmiştir. RTC de FDIC nin yaptığına benzer şekilde standart anlaşmalar (standard asset management and disposition agreements, SAMDA) yoluyla firmalarla anlaşmıştır. 50 milyon doların üzerindeki portföylerin yönetimi için yapılan bu anlaşmaların ortalama geçerlilik süresi 3 yıl 3 ay olarak gerçekleşmiştir. Anlaşmalı firma seçilirken rekabet kuralları içerisinde teklif alma yöntemi benimsenmiş, teklifi kabul gören firmanın da ikinci bir anlaşma ile (subcontract) faaliyetleri yürütmesi imkanı sağlanmıştır. RTC nin daha küçük ölçekli anlaşmalar yapması ve alt sözleşmeye imkan tanıması RTC ye finansal kesimdeki sorunları çözmenin dışında başka amaçlara da hizmet etme imkanı vermiştir. Bu sayede azınlıklara ve kadınlara ait işletmelerin daha fazla kullanılması mümkün olmuştur *. Anlaşmalı firmalara yapılan ödeme üç parçadan oluşmaktadır: Yönetim ücreti (management fee), varlık elden çıkarma ücreti (disposition fee) ve teşvik ödemesi (incentive fee). Yönetim ücreti aylık olarak ve anlaşmada yer alan varlıklardan halihazırda elde bulunmakta olanların net değeri üzerinden ödenmektedir. Öte yandan, bir varlık elden çıkarıldığında anlaşmalı firmaya bir elden çıkarma ücreti ödenmekte, ayrıca varlığın belli bir süre içerisinde elden çıkarılması halinde bir de teşvik ödemesi yapılmaktadır. FDIC ve RTC nin anlaşmalı firmalar aracılığı ile yönetip tasfiye ettiği varlıkların defter değeri üzerinden brüt geri dönüş oranı 1996 yılı sonu itibariyle %59,3 olarak gerçekleşmiştir. Brüt tahsilatın %2,7 si firmalara yönetim, elden çıkarma ve teşvik ücreti olarak ödenirken, %14,4 ü yönetim ve elden çıkarmaya ilişkin çeşitli giderler için kullanılmıştır. Böylece varlıkların defter değerinin %49,1 i oranında net geri dönüş sağlanırken, bu oran net bugünkü değer (net present value) bazında %44,2 olarak gerçekleşmiştir. * RTC nin kuruluşuna ilişkin 1989 ve 1991 tarihli kanunlarda bu kuruluşun azınlıklara ve kadınlara ait işletmelerden azami ölçüde yararlanması öngörülmüştür.

19 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 14 Anlaşmalı firmaların faaliyetlerden elde ettikleri gelirin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşmiştir: Elde edilen gelirin ortalama %43 ü yönetim ücretlerinden, %17 si elden çıkarmaya bağlı olarak alınan gelirlerden, %40 ı ise teşvik ödemelerinden oluşmaktadır. FDIC ve RTC nin anlaşmalı firma uygulamalarında dikkati çeken eğilimlerden birisi başlangıçta anlaşmalı firmalara maliyetlere ilave olarak ücret ödemesi yapılırken zamanla maliyetlerin daha etkili biçimde kontrol edilebileceği ve anlaşmalı firmalar için daha fazla gelir sağlayıcı, daha rafine bir ödeme sistemine geçilmiş olmasıdır. Yine başlangıçta, anlaşmalar batık bankayı devralan bankalar ile yapılırken sonradan varlık yönetimi ve tasfiyesi konusunda uzmanlığı ve tecrübesi olan kuruluşlar arasında rekabet esasına dayalı olarak yapılmaya başlanmıştır. Her iki kuruluş anlaşmalı firmaları kullanarak 1996 yılı sonu itibariyle toplam defter değeri 78,1 milyar dolar tutarında olan den fazla varlığı 46,3 milyar dolara elden çıkarmış, bunun 7,9 milyar dolarını anlaşmalı firmalara ücret ve diğer masraflar için aktardıktan sonra 38,4 milyar dolar net getiri sağlamıştır. Menkul Kıymetleştirme: FDIC ve RTC ipotekli krediler için menkul kıymetleştirme yoluna da gitmişlerdir. Bu yöntemle elden çıkarılan krediler hatalı/kusurlu belge, geri ödeme sorunu ve geç ödeme gibi, kredilerin doğrudan pazarlanma kabiliyetini azaltan birtakım özelliklere sahip kredilerdir. Bu yöntemde, önceden tahmin edilebilir bir nakit akışı olan benzer nitelikte varlıklar finansal piyasalarda alınıp satılabilir cinsten, faiz ödemeli menkul kıymetlere dönüştürülmektedir. Bu yeni menkul kıymetler için konut ipotekleri, ticari ipotekler ve taşınır mal taksitleri gibi teminatlar gösterilmektedir. Başlangıçta yalnızca ipotekli konut kredileri için uygulanan bu yöntem sonradan ipotekli ticari krediler ve tüketici kredileri için de uygulanmıştır. RTC ihraç edilecek menkul kıymetlerin devlet garantisi altında olmasını istemiştir. Böylece, piyasadaki benzer menkul kıymetlere göre riski çok daha az (hatta sıfır) olacak olan bu menkul kıymetlere yönelik talebin artırılması amaçlanmıştır. Ancak RTC nin geçici bir organizasyon olması nedeniyle riskin zamanla devletin üzerinde kalacağı endişesi ve ihraç edilecek kağıtların Hazine Bakanlığınca ihraç edilen devlet garantili kağıtlar için rekabet yaratacağı düşüncesiyle bu kağıtlara garanti verilmesinden vazgeçilmiştir. Bu nedenle devlet garantisi yerine nakit rezervleri gibi yöntemler kullanılmıştır. Bir diğer garanti yöntemi de menkul havuzları oluşturulurken en az iki bağımsız derecelendirme kuruluşunca en yüksek kategoride derecelendirilen menkul kıymetlere ağırlık verilmesidir.

20 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi döneminde FDIC ve RTC tarafından 43,7 milyar dolar tutarında varlık menkul kıymetleştirilmiştir. Bunun çok büyük bir bölümü (42 milyar dolar) RTC tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tutar RTC nin toplam portföyünün %10 undan daha fazla bir oranı ifade etmektedir. Ortaklıklar Kurulması (equity partnerships): Bu yöntemde RTC elinde bulunan varlıkları bir özel sektör firması ile beraber kurmuş olduğu ortaklığa satmaktadır. Bu uygulamada RTC, bir anlamda yeni kurulan firmaya, devrettiği varlık havuzu ile ortak olmaktadır. Yatırımcı ortak ise hem yatırıma sermaye koymakta hem de ortaklığın elindeki varlıkların yönetimini ve elden çıkarılmasını yürüterek bir varlık yönetim hizmeti sağlamaktadır. RTC ortaklıkta varlıkların yönetim ve elden çıkarılmasından hissesi oranında gelir elde ederek pasif bir rol oynamaktadır. İki ortak arasında ortaklık payları %51-49, %25-75, %50-50, %70-30, %40-60 gibi farklı şekillerde dağılabilmektedir. Bu yöntemin amacı özel sektörün uzmanlığından ve etkin çalışma yöntemlerinden yararlanarak eldeki sorunlu varlıkların en yüksek net bugünkü değer ile elden çıkarılmasını sağlamaktır. RTC, 24,4 milyar dolar tutarındaki varlığını özel sektör firmaları ile kurduğu 72 adet ortaklığa satmıştır. Belli varlık tiplerine ve yatırımcı pazarlarına göre dizayn edilmiş yedi tür ortaklık bulunmaktadır. Elden çıkarılan varlıklardan elde edilen gelir masraflar düşüldükten sonra ortaklar arasında hisseleri oranında paylaşılmaktadır. FDIC ise yalnızca beş yıl süre ile faaliyet göstermek üzere iki ortaklık kurarak 3,7 milyar dolar tutarında varlığın yönetimini sağlamıştır. Yukarıda kısaca özetlenen çeşitli elden çıkarma uygulamaları ile FDIC döneminde 302,6 milyar dolarlık varlığa sahip adet bankayı tasfiye etmiştir. Devralınan varlıkların 230,6 milyarı (%76) batık bankaları devralan bankalara satılmıştır. RTC ise 747 adet kuruluşa ait, defter değeri 402,5 milyar dolar tutarında varlığı devralarak yönetmiş ve elinden çıkarmıştır. Kuruluş 1995 yılı sonunda faaliyetlerini sona erdirdiğinde elinde kalmış olan 8 milyar dolarlık varlık FDIC ye devredilmiştir. Böylece, RTC den önce faaliyet göstermiş olan FSLIC in devralmış olduğu kuruluşlar ile beraber döneminde tasfiye edilen kuruluş sayısı 2.914, yönetilen varlık tutarı ise 924,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. FDIC ve RTC nin devralıp yönettiği varlıkların (toplam 705 milyar dolar) 305

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 15/12/2011 İstanbul Burak PİRGAİP Uzman İDEAL BİR GAYRİMENKUL FİNANSMANI MODELİ BANKA A.Ş. Tüketici Bireysel TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.

Detaylı

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1. MORTGAGE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. MORTGAGE KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

Sayı:2008/4 27.12.2008 KKTC DE YAŞANAN DURGUNLUĞU AŞMAK ÜZERE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE KKTC MERKEZ BANKASI NIN YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Sayı:2008/4 27.12.2008 KKTC DE YAŞANAN DURGUNLUĞU AŞMAK ÜZERE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE KKTC MERKEZ BANKASI NIN YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI Sayı:2008/4 27.12.2008 KKTC DE YAŞANAN DURGUNLUĞU AŞMAK ÜZERE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE KKTC MERKEZ BANKASI NIN YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI K.K.T.C. BAŞBAKANI SN. F. SABİT SOYER İN AÇIKLAMASI Sayın basın mensupları,

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/10/1993

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1988 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 103.916.903 Birim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar Bölüm 1 Yatırımlar: Temel Kavramlar Reel ve Finansal Varlıklar Reel ve Finansal Varlıklar Bir yatırımın temel özelliği: Şu andaki tüketimi gelecekte daha fazla tüketebilmek ümidiyle azaltmaktır. Reel Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası. 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı

ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası. 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı Faktoring Nedir? Faktoring, en genel tanımı ile; mal ve hizmet satışlarından doğmuş

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı