MSPD Çalışma Raporları : 2001/3. Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MSPD Çalışma Raporları : 2001/3. Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu"

Transkript

1 MSPD Çalışma Raporları : 2001/3 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu Mali Sektör Politikaları Dairesi Mayıs 2001

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD Çalışma Raporları No: 2001/3 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu * Mayıs 2001 Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzmanı Tel: Fax:

3 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Özet Kamu tarafından varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış şirketler kurulması yaygın bir uygulamadır. Bu şirketler, bankalara asıl faaliyetlerinde yoğunlaşma imkanı tanımak, varlık tasfiyesinde ölçek ekonomisi sağlamak, bankaların alelacele satışlar nedeniyle daha fazla zarara uğramalarını önlemek, borç geri ödeme disiplinini artırmak ve kredi tahsilatı ve varlık satışı konularında standart hukuki prosedürlerin gelişmesine katkıda bulunmak gibi yararlara sahiptir. Buna karşılık, bu şirketlerin orijinal alacaklı kuruluşun borçluya ve borca ilişkin olarak sahip olduğu kurumsal bilgilerin kullanılması imkanını azaltması, bankaları kredi kullandırırken ve kullandırdıkları krediyi takip ederken daha dikkatsiz olmaya itebilmesi gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Varlık yönetimi şirketleri bankacılık sisteminin sorunlu aktiflerini sürekli olarak devralma görevini üstlenebildikleri gibi, kamu otoritesine devredilen ve tasfiye edilen bankaların sorunlu varlıklarını bir defaya mahsus olarak temizlemekle bir anlamda kötü banka olarak işlemekle- de görevli olabilmektedirler. 14 ülke örneğinin incelenmesi sonucunda varlık yönetimi şirketlerinin başarı şansını dışsal ve içsel olmak üzere iki grup faktörün artırdığı görülmektedir. Genellikle yapısal, uzun vadeli ve güç değişir nitelikte olan dışsal faktörler ekonomik ve siyasi istikrar, ülke ekonomisinin küresel ekonomi ile entegrasyonu, derin bir mali piyasanın ve gelişmiş finansal araçların varlığı, gayrimenkulle ilintili varlıkların ağırlıklı olduğu ve nispeten homojen bir aktif kompozisyonu, yatırımcıların ve alacaklıların mülkiyet haklarını güvence altına alan bir hukuki çerçevedir. Hükümetlerce ve varlık yönetimi şirketlerince yaratılabilecek daha kısa vadeli ve kolay değişir faktörler arasında ise, kurulacak şirketin nitelikli insan gücü istihdam etmesi, nesnel ve bilimsel değerleme sistemleri kullanması, etkili bir pazarlama stratejisi benimsemesi, yeterli mali kaynaklara ve bağımsızlığa sahip olması, şeffaf bir biçimde işlemesi gibi faktörler bulunmaktadır. Bunun dışında faaliyetlere hız kazandıracak ve teşvik unsurları içerecek bir fiyatlama, yönetim ve elden çıkarma sisteminin benimsenmesi, uygun vadeli borçlanma kağıtları ile ödeme yapılması ve şirket faaliyetlerinin belli bir sürede tamamlanmasının hedeflenmesi de başarı şansını artıran faktörlerdir. Bu faktörlerin sağlanmasında özel sektördeki kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi önemli bir kolaylık sağlamakta ve dünya uygulamalarında giderek yaygınlık kazanmaktadır. i

4 Liquidation of Troubled Assets Through Asset Management Corporations -Country Cases- Summary Formation of public asset management corporations (AMC) is a widespread policy in the world. These corporations take the advantage of enabling the banks to concentrate on their core activities, getting economies of scale in asset management, preventing banks from suffering dramatic losses, improving credit payment discipline, and facilitating development of standard procedures relating collection and asset sales. On the other hand, these corporations cannot utilize the institutional information related to the loan and borrower, which the original lender has; and can discourage the lenders to behave carefully when lending and monitoring. AMCs can take over troubled assets of banks on continuous basis, or take over troubled assets of failed banks, which are intervened and liquidated by public, at once, functioning as a bad bank. Review of 14 country examples implies that there are two groups of factors - external and internal- that can increase the chance of success of AMCs. The external factors, which are generally structural, and can only change in the long term, are presence of economic and political stability, a high degree of economic integration with the global economy, presence of deep financial markets and developed financial tools, a relatively homogeneous and real estate related asset composition, and a legal framework in which the rights of investors and creditors are protected. The internal factors, which governments and AMCs can create, are employment of highly qualified personnel, use of objective and scientific evaluation methods, an effective marketing strategy, sufficient resources, administrative autonomy, and transparency. Besides these factors, a pricing and profit sharing system through which the AMC is encouraged to work in an efficient and rapid manner, a payment system based on debt bills with appropriate maturities, and a temporary organization with predetermined lifetime can contribute to the success of AMCs. Cooperation with the private sector tends to facilitate ensuring the internal factors, and is getting more popular in the world. ii

5 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. GENEL OLARAK VARLIK YÖNETİMİ ŞİRKETLERİ...2 A. Sorunlu Varlıklar ve Varlık Yönetimi Şirketleri...2 B. Varlık Yönetimi Şirketlerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri...3 C. Varlık Yönetiminde Değişik Yaklaşımlar...4 III. ÜLKE ÖRNEKLERİ...10 A. Amerika Birleşik Devletleri...10 B. Meksika...16 C. Malezya...18 D. Güney Kore...20 E. Tayland...27 F. Çin...29 G. Japonya...30 H. Endonezya...31 İ. Finlandiya...32 J. İspanya...33 K. Gana...34 L. İsveç...36 M. Filipinler...37 N. Hindistan...37 IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME...40 KAYNAKLAR...44 iii

6 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 1 I. GİRİŞ Bankacılık sektöründe krizin en belirgin göstergelerinden birisi banka aktiflerinin kalitesinde görülen bozulmadır. Bu bozulma varlıkların piyasa değerinde görülen azalmaya bağlı olarak banka varlıklarının yükümlülükleri karşılayabilecek şekilde nakte dönüştürülememesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Varlıklar arasında kalite kaybına uğramaya en müsait kalemler krediler ve menkul kıymetler olmakla beraber bankanın taşınır veya taşınmaz nitelikte diğer varlıkları da benzer bir bozulmaya uğrayabilmektedir. Faizlerdeki ani bir yükselme, reel sektörün durgunluğa girmesi, doğal bir felaket, iklim koşullarının yarattığı olumsuz bir gelişme, siyasi istikrarsızlığa bağlı bir panik, kredi usulsüzlükleri ya da ahlaki istismar * bankaların sorunlu varlıklarının (bad assets, distressed assets) oranını artırarak bankaları zor duruma sokabilmektedir. Bankaların ödeme kabiliyetini tehdit eden ve sermayenin aşınmasına, banka karlılığının ve etkinliğinin azalmasına neden olan sorunlu varlıkların azaltılması bankacılık krizlerini aşmanın başta gelen yöntemlerinden birisidir li yıllardan bu yana önce ABD de, ardından da pekçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede kamu otoritelerince bankacılık sistemindeki sorunlu varlıkları azaltmaya yönelik olarak birtakım organizasyonlar oluşturulmuştur. Uluslararası kuruluşlarca da desteklenen bu yaklaşım özellikle istikrar programı uygulanan ülkelerde finans kesiminin yeniden yapılandırılması çabalarının önemli bir bileşeni olmuştur. Örneğin Asya krizinden sonra bölge ülkelerinde olduğu gibi, son olarak Vietnam Hükümeti 2001 yılı Mart ayında IMF ye verdiği niyet mektubunda yalnızca teminatlı kredileri piyasa değeri üzerinden alarak yönetecek bir varlık yönetimi şirketi (asset management company, AMC) kuracağını taahhüt etmiştir. Türkiye için de bankaların sorunlu aktiflerinin azaltılması ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilen *Aldıkları krediyi geri ödeme gücüne sahip olmakla beraber devletçe yararlarına yönelik olarak benimsenebilecek politikaları bekledikleri için ödeme yapmayanların TGA ları belli durumlarda artış gösterebilmektedir. Ahlaki istismarın yarattığı bu tür TGA lar için literatürde stratejik TGA terimi kullanılmaktadır.

7 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 2 bankalara ait düşük kaliteli aktiflerin tasfiyesi acil gündem maddelerinden birini teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, çeşitli ülke deneyimlerini özetleyerek bu ülkelerde varlık yönetimi ve tasfiyesi sistemleri kurulurken ve işletilirken göz önünde tutulan amaç ve ilkeler ile uygulanan yöntemlere dikkat çekmek, sistemlerin başarı şansını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Türkiye uygulaması için, kendi şartlarına uygun biçimde, bu tecrübelerin birer esin kaynağı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde düşük kaliteli banka aktiflerinin devralınmasından, yönetiminden ve elden çıkarılmasından sorumlu kuruluşlar üzerinde genel olarak ve kısaca durulduktan sonra üçüncü bölümde 14 adet ülke örneği özetlenecektir. Ülke örneklerine ayrılan yer şüphesiz ulaşılan bilgilerin hacmi ile sınırlı olmuştur. Ancak, çalışmada nispeten eski ve diğer ülkeler için esin kaynağı olan ABD örneğine ve yakın dönemde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Güney Kore uygulamalarına diğerlerine göre daha fazla yer verilmiştir. Dördüncü bölüm sonuç ve değerlendirmeye ayrılmıştır. II. GENEL OLARAK VARLIK YÖNETİMİ ŞİRKETLERİ A. Sorunlu Varlıklar ve Varlık Yönetimi Şirketleri Sorunlu varlık (distressed asset) borçlu tarafın borçtan kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediği tahvil, bono, kredi gibi borç araçları olarak tanımlanabilir. Bunun dışında, piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle önemli değer kaybına uğrayan gayrimenkulleri ve alacakları da sorunlu varlık kategorisine katmak daha kapsayıcı bir yaklaşım olacaktır. Kriz zamanlarında hacmi artan bu varlıkların ekonomiye en az yük getirecek biçimde yönetilmesi ve tasfiye edilmesi bankacılık sektörünün başarılı bir biçimde yeniden yapılandırılmasında önemli bir unsurdur. Sorunlu varlıkların bizzat ilgili banka yerine bu konuda uzmanlaşmış bir kuruluşça (asset management company, AMC) yönetilmesi fikri yeni değildir. Örneğin 1930 ların başlarında dünyada yaşanmakta olan genel ekonomik bunalımın etkisiyle Avusturya Ulusal Bankası tarafından bir muhasebe firmasıyla işbirliği içerisinde kurulan bir şirket (Revisionsgesellschaft) yüksek kaliteli aktifler karşılığında büyük bankaların düşük kaliteli aktiflerini devralmakla görevlendirilmiştir. Devlet ve Merkez Bankasınca finanse edilen şirket ayrıca bankaların hisse senetlerini satın

8 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 3 alarak bunlara sermaye katkısında da bulunmuştur. Bu örnekte, varlıkların en iyi biçimde yönetilerek en iyi bedelle elden çıkarılması gibi bir amaçtan çok büyük bankaların devlet kaynakları kullanılarak sübvanse edilmesi amaçlanmıştır. Mali piyasaları gelişmiş ülkelerde sorunlu varlıklar üzerinde uzmanlaşmış özel sektör kuruluşları normal zamanlarda ve kriz dönemlerinde bu varlıkların devralınması, yönetilmesi ve elden çıkarılması faaliyetlerini piyasa kuralları içerisinde yürütmektedir. Elden çıkarmanın yöntemi tahsilat ve haciz gibi nihai bir tasfiye olabileceği gibi doğrudan ya da bir menkul kıymet havuzu şeklinde piyasalarda satış da olabilmektedir. Mali piyasaları yeterince gelişmemiş ülkelerde ise sorunlu varlıkların piyasa kuralları çerçevesinde özel firmalarca çözümlenmesi özellikle kriz dönemlerinde istendiği ölçüde ve verimlilikte olmayabilmektedir. Bu nedenle kamu otoritelerince piyasa disiplininden sapma pahasına da olsa birtakım varlık yönetimi şirketleri kurulması yoluna gidilmektedir. Mali piyasaları gelişmiş ülkelerde bile, piyasanın tolere edebileceği seviyenin üzerinde miktarlarda sorunlu varlığın ortaya çıkmasına yol açabildiğinden krizler kamunun kendi varlık yönetimi şirketini kurmasını gerektirebilmektedir lerde ABD bunun en çarpıcı örneğini teşkil etmiştir. B. Varlık Yönetimi Şirketlerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Varlık yönetimi şirketlerinden beklenen yararlar şu şekilde sıralanabilir: Tahsili gecikmiş alacakların takibi uzun ve detaylı hukuki prosedürlerin izlenmesini gerektiren zahmetli bir iştir. Sorunlu bankaların düşük kaliteli aktiflerinin varlık yönetiminden sorumlu uzmanlaşmış kuruluşlara transferi bankanın asıl faaliyetleri (core activities) üzerinde yoğunlaşmasına imkan vermektedir. Böylece bankalar durumlarını düzeltecek stratejiler geliştirmeye ve iyi bankacılık yapmaya fırsat bulabilmektedirler. Her bankanın sorunlu varlıklarını kendi başına çözmeye çalışmak yerine varlık yönetimi şirketlerine devretmesi ölçek ekonomisi (economies of scale) sağlayarak ekonomik etkinliği artırmaktadır. Benzer varlıkların birlikte takip edilmesi sabit maliyetlerin payını düşürmekte, oluşturulan kurumsal yapı işgörme maliyetlerini (transaction costs) azaltmaktadır. Özellikle hukuki prosedüre (özellikle icra ve iflasa) ilişkin faaliyetler açısından ölçek ekonomisi önemli bir kazançtır.

9 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 4 Yukarıda değinilen avantajlara ek olarak varlık yönetimi kuruluşlarının sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sayesinde varlıkların daha uygun bir fiyata elden çıkarılması sağlanarak bir yandan bankaların alelacele yok pahasına satış (fire sale) yaparak önemli zararlara uğramaları önlenmekte bir yandan da sektörün yeniden yapılandırma maliyetleri azaltılmış olmaktadır. Varlık yönetimine gereken önemin verilememesi kredi kullananların sahip olduğu kredi geri ödeme disiplininin azalmasına neden olabilmektedir. Alacakların, uzmanlaşmış kuruluşlarca ve nesnellikle takibi borçluların yükümlülüklerini yerine getirmelerinde teşvik edici bir unsur olmaktadır. Varlık yönetimi kuruluşlarının varlığı, kredi tahsilatı ve varlık satışı konularında standart hukuki prosedürlerin gelişmesine katkıda bulunabilmektedir. İkincil varlık piyasalarının olmadığı yerlerde varlık yönetimi kuruluşlarının kurulması bu piyasaların gelişimine katkıda bulunabilmektedir. Bu yararlı yönlerine karşın varlık yönetimi şirketlerinin bazı olumsuz yönleri bulunduğuna da dikkat çekilmektedir. Bunlar şöyle özetlenebilir: Sorunlu varlıkların varlık yönetimi şirketlerine devredilmesi orijinal alacaklı kuruluşun borçluya ve borca ilişkin olarak sahip olduğu kurumsal bilgilerin kullanılması imkanını azaltmaktadır. Sorunlu varlıkların varlık yönetimi şirketine olumlu koşullarla devredilebilmesi bankaları kredi kullandırırken ve kullandırdıkları krediyi takip ederken daha dikkatsiz olmaya itebilmektedir. Bankalar nezdindeki bu ahlaki istismarın yanısıra, borçluların yeni kredi alamama endişesiyle eski borçlarını aksatmadan geri ödeme yönündeki güdüleri azalabilmektedir. Bu olumsuz noktalara ilave olarak, kamu tarafından kurulup yönetilen ve finanse edilen varlık yönetimi şirketlerinin siyasi mülahazalarla yönetilmeleri, iyi fiyatlama yapamamaları, uzman kadro istihdam edememeleri ve etkinlikten uzak çalışmaları (X-inefficiency) da mümkündür. C. Varlık Yönetiminde Değişik Yaklaşımlar Bankaların düşük kaliteli varlıklarının yönetilmesi ve tasfiye edilmesinde optimal strateji aktiflerin özelliklerine, toplam büyüklüğüne, dağılımına, bankacılık sisteminin yapısına, hukuki çerçeveye ve bankaların ve kamu sektörünün

10 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 5 kapasitesine göre değişmektedir. Bu nedenle, düşük kaliteli aktiflerin çözümlenmesinde tüm ülkeler için geçerli optimal tek bir yöntem yerine değişik uygulamaların kombinasyonundan oluşan ülke özelinde en optimal çözümlerden bahsedilebilmektedir. Uygulanacak strateji belirlenirken karar verilmesi gereken en önemli iki nokta TGA ların elden çıkarılmasının hızı ve tek bir merkezi (centralized) kurumsal yapı ve prosedürün benimsenip benimsenmeyeceğidir. TGA ların elden çıkarılma hızı belirlenirken varlıkların türüne, nitelik ve niceliğine, bu varlıklar için bir piyasa talebinin olup olmadığına, varlıkların ait olduğu bankanın faaliyetlerine devam edip etmediğine bakılması gerekmektedir. Varlık satışı veya tasfiyesi piyasaların yeni fiyat seviyeleri bulmasına yardımcı olarak ekonomik canlanmaya katkıda bulunabilecek olmakla beraber piyasaların yeterince derin olmaması nedeniyle alelacele satışlar (fire sale) bankacılık sisteminin bütünü için zarar verici olabilir. Bu durum, özellikle sorunlu varlıkların çok fazla olduğu sistemik krizler için geçerli bir durumdur. Sorunlu aktiflerin değeri dikkatli bir varlık yönetimi ve tedrici satışlar ile daha iyi korunabilmektedir. Aynı zamanda varlıkların ekonomik canlanma beklenerek uzun yıllar bu kuruluşlarda tutulması da maliyetleri artıcı etki yapabilmektedir. Bu süre içerisinde varlıkların iyi yönetilememesi de değer kayıplarına yol açarak bu maliyetleri artırabilmektedir. Kurumsal yapı ve prosedür açısından varlık yönetimi şirketleri çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Yapılanmaya ilişkin en göze çarpan ayrım bu kuruluşların merkezi bir kuruluş olarak tüm bankalar için hizmet veren tek bir kuruluş şeklinde veya her banka için ayrı ayrı oluşturulmuş çok sayıdaki kuruluşlar şeklinde örgütlenmeleridir. Banka bazında örgütlenme banka bünyesinde bir TGA tasfiye birimi olabileceği gibi banka dışında bankanın bir bağlı ortaklığı ya da iştiraki şeklinde de olabilir. Merkezi yaklaşım ile banka bazında örgütlenme yaklaşımı çeşitli avantaj ve dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Merkezi bir varlık yönetimi şirketi gerekli uzmanlık kadrosunun oluşturulması, enformasyon teknolojisinin, gerekli finansman kaynaklarının ve ölçek ekonomisinin sağlanması, menkul kıymetleştirme ve bankaların yalnızca kendi faaliyetlerine odaklanmaları gibi konularda avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, kamu tarafından kurulan merkezi bir varlık yönetimi şirketinin uygun mevzuat düzenlemesi yapılarak yönetim ve tasfiyeyi hızlandırıcı, kolaylaştırıcı özel bazı yetki ve haklarla donatılması da mümkündür. Son olarak merkezi sistemlerin banka ile

11 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 6 borçlu firma arasındaki bağı kopartarak grup kredilerinde de borç geri ödeme disiplinini koruduğu vurgulanmalıdır. Öte yandan, siyasi müdahalelere açık olması, kredi ve borçlu özelinde bilgilere yeterince hakim olamaması ve kamu işletmeciliğinde sık görülen etkinsiz işleme sorununa neden olabilecek olması merkezi sisteme yöneltilen başlıca eleştiri noktalarıdır. Banka bazında kurulan varlık yönetimi kuruluşlarının tüm bankalara hizmet veren merkezi bir yapıya göre daha başarılı olduğu iddia edilmektedir. Bankaların kendi açtıkları krediler konusunda bilgi avantajına sahip olmaları, siyasi müdahalelerden daha uzak olmaları, kredi kararlarında ve takibinde ve TGA ların (tahsili gecikmiş alacakların) en etkin şekilde (hızlı ve yüksek getiri ile) tasfiyesi konularında bankalara teşvik sağlaması banka bazında varlık yönetimi şirketlerinin olumlu yönleri olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, banka bazında TGA tasfiyesi yapılması yeniden yapılandırma planları uygulanırken borçlu firmalara yeni krediler açılmasına da imkan tanımaktadır. Öte yandan, banka bazında TGA tasfiyesinin bazı olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Örneğin TGA ların bankalar tarafından defter değerleri veya piyasa değerlerini aşan bir fiyat üzerinden devredilmesi TGA azaltımının makyajlama (window dressing) amacıyla kullanılması anlamına gelecektir. Bu, özellikle bankaların konsolide bazda denetlenmediği ülkelerde önemli sorunlar yaratabilecektir. Konsolide bazda denetimlerde bile bu durumu gözden kaçırmanın yolları bulunabilmektedir. Örneğin banka, varlık yönetimi şirketinde sadece azınlık hissesine sahip olma yolunu seçerek çoğunluk hisselerini grubun diğer ilgili firmalarına bırakabilir. Bu durumda konsolide bazda bir gözetim de eksik sonuçlar verebilecektir. Ayrıca, borçlu firma ile banka arasında bağlantı olması durumunda TGA tasfiyesine yönelik güdüler de azalabilmektedir. Merkezi örgütlenme yaklaşımı ile banka bazında örgütlenme yaklaşımı eski doğu bloku ülkelerinde de tartışılmıştır. Polonya ve Macaristan da bankaların düşük kaliteli aktiflerini yönetme konusunda uzmanlaşmalarının ve batık kredilerinin sorumluluğunu üstlenmelerinin gerektiği ileri sürülerek her bankanın kendi sistemini kurması önerilmiştir. Öte yandan, Çek Cumhuriyetinde düşük kaliteli aktiflerin önceki rejimin mirası olduğu ve bunların yönetimiyle uğraşmanın bankaların esas faaliyetlerini etkin biçimde yürütmelerini zorlaştırdığı savıyla merkezi, tek bir örgütlenme savunulmaktadır. Bazı ülkelerde iki tür yapılanma bir arada bulunabilmektedir. Örneğin Meksika hükümeti 1995 ve 1996 yıllarında, finansal kriz nedeniyle geri ödenemeyen kredilerin tasfiyesi için banka bazında bir örgütlenmeye

12 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 7 gidilmesini sağlamıştır. Bu kapsamda örneğin değişken faizli krediler uzun dönemli ve sabit faizli krediler haline getirilmiş, yabancı para cinsinden krediler kur riskine karşı yeniden yapılandırılmıştır. Bu nispeten yüksek kaliteli aktiflere yönelik olarak banka bazında uygulanan yönetim ve yeniden yapılandırma çabalarının yanısıra aynı zamanda geri ödenmesi daha şüpheli bazı ticari alacaklar için de merkezileşmiş bir sistem kurulmuştur. Bu kapsamda, mevduat sigortası fonu TGA ları belli bir iskonto oranı üzerinden satın almıştır. Örgütlenme konusunda bir diğer yöntem de tahsilatçı banka yöntemidir. Bu yöntemde söz konusu banka iyi banka ve kötü banka şeklinde ikiye ayrılarak bunlardan ikincisi (tahsilatçı banka) yalnızca düşük kaliteli aktiflerin yönetimi ve tasfiyesi ile görevlendirilmektedir. Bu yöntemde eleman azaltımının bir süre için ertelenmiş olması olumlu bir nokta olmakla beraber nispeten daha az verimli elemanların tahsilatçı bankalara kalmasına yol açması bu bankaların işlevlerini etkin biçimde yerine getirmesini zorlaştırmaktadır. Arnavutluk ve Macaristan da bu yaklaşım benimsenmiştir. Bir diğer yöntem de varlık yönetimi ve tasfiyesi faaliyetlerinin bankaların rehabilitasyonu veya tasfiyesi ile birlikte yürütülmesidir. Bu yöntemde kamu otoritesinin kontrolüne geçmiş olan sorunlu bankanın varlıkları bu amaçla kurulmuş birimce yönetilmekte ve tasfiye edilmektedir. Örnek olarak ABD de ticari bankaların kapatılması ve tasfiyesinden sorumlu olan FDIC bu bankaların TGA lar da dahil varlıklarını yönetmekle görevli bulunmaktadır lerin sonlarında tasarruf ve kredi kuruluşlarının yaşadığı kriz sırasında kurulan RTC (Resolution Trust Corporation) benzer işlevleri yerine getirerek döneminde yaklaşık 400 milyar dolar tutarında varlığı başarıyla tasfiye etmiştir. Meksika mevduat sigortası kuruluşu (Bank Fund for Savings Support, FOBAPROA) varlık yönetimi işlevini de yürütmektedir. Japonya da mevduat sigortası kuruluşu DIC zor durumdaki bankalara destek sağlayıp banka tasfiyeleri ile uğraşırken bu kuruluşa bağlı olarak çalışan Çözümleme ve Tahsilat Bankası (Resolution and Collection Bank) ve Konut Kredisi Yönetim Kuruluşu (HLAC) kredilerin yönetimi ve tasfiyesi ile uğraşmaktadır. Yukarıda özetlenen yapılanmalara ilişkin belli başlı ülke örnekleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

13 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 8 Tablo: Düşük Kaliteli Aktiflerin Yönetimine İlişkin Kurumsal Yapılar Kurum Tipi Merkezi (ya da ulusal) varlık yönetimi kuruluşu Banka bazında varlık yönetimi kuruluşları Tahsilatçı banka Rehabilitasyon ve tasfiye ile birlikte yürütülen varlık yönetimi Ülke Örnekleri -Çek Cumhuriyeti: Konsolidation Bank -Fransa: Consortium de Realisation (CDR) -Endonezya: Indonesian Restructuring Agency -G. Kore: Korean Asset Management Company -Litvanya -Moğolistan: Mongolian Asset Realization -Finlandiya -İsveç -Çin -Arnavutluk: BAD bank -Macaristan: Investment and Development Bank -Meksika: FOBAPROA, UCABE, VVA -Japonya: DIC, RCB, HLAC -Slovenya: BRA -İspanya: DGF -ABD: FDIC, RTC Kaynak: Claudia Dziobek 1998 Kısaca özetlenen bu yapısal farklılıkların yanısıra dünya uygulamalarında işleyişe ilişkin bazı farklılıklara da rastlanmaktadır. Bunların belli başlıları zarar paylaşımı, devralınacak aktiflerin türü ve seçimi ve bankalara yapılacak ödemelerin şekli ve devralınan varlıkların elden çıkarılması yöntemleridir. Varlık yönetimi sisteminin öngördüğü zarar paylaşımı önemli bir husustur. Özel sektör firmalarının kar elde etme güdüsü ile piyasanın dikte ettiği fiyata yakınsama sağlayacakları düşünülse de kamu tarafından kurulup işletilen sistemlerde kuruluşun zarar etmesi pahasına bankalara çok çekici iskonto oranları önerilebilmektedir. Bu tür bir yaklaşım bankalarda rahatlama yaratmakla beraber kuruluşun zarar etmesine ve krizin maliyetinin önemli bir bölümünün nihai olarak vergi ödeyenlere yansıtılmasına neden olabilmektedir. Üstelik, bu tür bir yaklaşım bankalar üzerindeki piyasa disiplinini de erozyona uğratabilmektedir. Genellikle TGA lardan kaynaklanan zararın, vergi ödeyenlere yansıyan maliyet son derece sınırlı tutularak bankalarca üstlenilmesi hedeflenmektedir. Devralınacak varlıkların türü ve büyüklüğü de ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bazı ülkelerde TGA ların yanında yüksek kaliteli varlıklar da devralınabilirken bazılarında yalnızca TGA lar, ya da TGA ların belli bir kategorisi

14 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 9 devir kapsamına alınmaktadır. Devralınan varlık türleri kuruluşlar itibariyle de sınırlanabilmektedir. Bazı ülkelerde kapsam yalnızca bankalar ile sınırlıyken bazılarında diğer finansal kuruluşlar da kapsamda yer almaktadır. Yine, bazı sistemlerde belli şartları taşıyan (örneğin zayıf bir bankayı devralan ya da bir başka banka ile birleşen veyahut sermaye artıran) bankaların varlıkları alınmaktadır. Bankalara yapılacak ödemenin şekli ve vadesi de ülkeden ülkeye değişen bir diğer noktadır. Ödemelerin çoğunlukla devlet garantili ya da garantisiz kamu borçlanma kağıtları ile yapıldığı gözlenmektedir. Bu durumda ihraç edilen kağıtların vadesinin genelde sözkonusu varlıkların tasfiyesi için öngörülen makul bir süre (örneğin 4-7 yıl) olduğu gözlenmektedir. Ödemeler kimi zaman kısmen veya tamamen nakit olarak da yapılabilmektedir. Devralınan varlıkların yönetim ve elden çıkarma yöntemleri belki de en önemli noktalardan birisini teşkil etmekte ve bu konudaki çeşitlilik geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. TGA ların borçlu bazında satışa çıkarılması, çeşitli özelliklerine göre oluşturulmuş varlık havuzlarının satışa çıkarılması, varlığa dayalı menkul kıymet yoluyla satış, portföyleri yönetmesi için özel sektör firmaları ile anlaşma yapılması ya da bu firmalarla doğrudan ortaklıklar kurulması, haciz ve tahsilat başvurulan belli başlı yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında özel kesimdeki firmalarla işbirliğine gidilmesi son yıllarda yaygınlık kazanan bir yöntemdir. Oluşturulacak yapının başarısının benimsenen modelden çok kuruluşun kaynaklarına ve etkinliğine bağlı olduğu görülmektedir. Literatürde varlık yönetimi kuruluşlarının başarısı için ortalamanın üzerinde niteliklere sahip elemanların çalıştırılarak bu elemanlara performansa dayalı olarak piyasada geçerli ücretlerin ödenmesi ve kuruluşun geçici bir süre için (genelde 5 yıl) faaliyette bulunması önerilmektedir. Kuruluşların başarı şansını etkileyen faktörlere gerek ülke örneklerinde yeri geldikçe ve gerekse sonuç ve değerlendirme bölümünde daha geniş bir biçimde değinilecektir. Görüldüğü gibi varlık yönetimi şirketleri konusunda bir yaklaşım çeşitliliği mevcuttur. İzleyen bölümde bu çeşitlilik ülke örnekleri özelinde gösterilmeye çalışılacaktır.

15 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 10 III. ÜLKE ÖRNEKLERİ A. Amerika Birleşik Devletleri ABD de bankaların ve tasarruf & kredi kuruluşlarının düşük kaliteli varlıklarının devralınması, yönetilmesi ve tasfiye edilmesinden sorumlu kuruluşlar Federal Mevduat Sigortası Kuruluşu (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) ve Çözüm Tröst Kuruluşu (Resolution Trust Corporation, RTC) dur li yıllarda ABD de yüzlerce bankanın iflası karşısında FDIC banka tasfiyeleri ile yoğun biçimde uğraşmak zorunda kalmıştır. Devraldığı bankaların sigorta kapsamındaki mevduatlarını ödeyen FDIC bu bankalara ait düşük kaliteli varlıkların yönetimini ve tasfiyesini de yürütmüştür. Aynı dönemde bankaların yanısıra çok sayıda tasarruf & kredi kuruluşunun (savings and loan associations, S&L) da batması nedeniyle bu kuruluşlara sigorta güvencesi sağlayan Federal Tasarruf ve Kredi Sigorta Kuruluşu (Federal Savings and Loan Insurance Corporation, FSLIC) mali açıdan büyük kayıplara uğrayarak iflas etmiştir. Bu durum karşısında batık kuruluşların kamu otoritesinin kontrolü altında tasfiye edilmesi ve bu kuruluşlara ait varlıkların devralınarak yönetilmesi gündeme gelmiş, bu çerçevede 1989 yılı Ağustos ayında FSLIC yerine Finansal Kuruluşlar Reform, İyileştirme ve Uygulama Kanunu (Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act, FIRREA) ile geçici bir süre faaliyette bulunmak üzere RTC kurulmuştur. RTC nin temel amacı batık S&L lerin tasfiyelerinin yürütülmesi ve bu kuruluşlara ait varlıkların yönetilmesi ve elden çıkarılmasıdır. Bu çerçevede, ödeme gücünü kaybetmiş (insolvent) kuruluşlar için en uygun tasfiye yöntemi belirlenip uygulanıncaya kadar bu kuruluşlar RTC nin kontrolünde işlemeye devam etmişler, şirketlerin faaliyetleri ve çalışanları RTC tarafından yönetilmiştir. Bu kontrolün nedeni tüketici güvenini yeniden tesis ederken, kuruluş faaliyetlerini yakından gözetlemek, kuruluşun durumunu sağlıklı biçimde değerlendirebilmek, maliyet açısından en etkin yolu belirlemek, tasfiye sürecinde kuruluşun güvenli biçimde işlemesini sağlamak, işletme giderlerini azaltmak, spekülatif faaliyetleri, israfı, dolandırıcılığı ve içeriden bilgi sızdırılmasını önlemektir. Ayrıca, kredi portföyünde genişlemenin engellenmesi ve varlık satışı yoluyla bankaların küçültülmesi de önceliği olan amaçlardandır.

16 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 11 FDIC varlık yönetimi ve satışı konusunda temelde kendi elemanlarını kullanmıştır. Ancak eldeki varlıkların hacmindeki artış nedeniyle 1980 li yılların başlarından itibaren, FDIC nin varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış kendi birimlerinin yanısıra, özel sektör firmaları ile işbirliğine gittiği görülmektedir. RTC ise faaliyet süresinin geçici olmasına bağlı olarak gerekli uzman kadroyu oluşturamadığı için FDIC den farklı olarak başlangıçtan itibaren ve çoğunlukla özel sektörün uzmanlığından ve elemanlarından yararlanmıştır. Varlık değerlemesi, varlıkların havuz haline getirilmesi ve pazarlama özel sektörün işbirliğinden yararlanılan başlıca alanlardır. FDIC nin en önemli gelir kaynağı bankalardan alınan sigorta primleridir. FDIC den farklı olarak prim gelirine sahip olmayan RTC ise faaliyetlerini Kongre tarafından kendisine tahsis edilen ödenekler ve diğer birtakım dolaylı gelirler ile yürütmüştür. Batık kuruluşlar için ödeme yapılması gibi pek de popüler olmayan bir amaca hizmet etmesi nedeniyle RTC nin ödenekleri gecikmeli olarak tahsis edilmiş, bu da kuruluşun faaliyetlerinde ilk zamanlarda aksamalara neden olmuştur. Uygulamaların ilk aşamalarında, devralınmış varlıkların bireysel olarak satışı yoluna gidilmiştir. Ancak, varlık hacmi arttıkça bireysel varlık satışı yerine daha büyük ölçekli paket satış yöntemi uygulanmaya başlamıştır. Ulusal ve bölgesel ölçekte yapılan açık artırmalar, kapalı zarf usulüyle ihale, hem FDIC hem de RTC nin uyguladığı başta gelen yöntemlerdir. Bu uygulamalar yürütülürken ulusal varlık satış merkezleri kurulmuş ve özel sektör firmaları ile ortaklık kurulmuştur. Ticari krediler gibi daha az geleneksel varlıklar için menkul kıymetleştirme yöntemi uygulanmıştır. Menkul kıymetleştirme, önemli miktarda varlığın kısa zaman içerisinde ve toptan satış piyasalarında elde edilemeyecek fiyatlarla elden çıkarılmasını mümkün kılmıştır. Uygulamalar sırasında, satışı yapılan varlığa ilişkin garanti verilmesi (representatives and warranties, R&W), satıcı finansmanı * (seller financing veya owner financing) sağlanması, kredi ve gayrimenkulden oluşan kompleks varlık havuzları oluşturulması gibi yollar da denenmiştir. Satıcı finansmanına başvurulmasının nedeni eldeki varlıkların çoğunun gayrimenkuller ile teminat altına alınmış olmasına karşın gayrimenkul piyasasındaki durgunluğun bu varlıkların tasfiyesini engelliyor olmasıdır. * Alıcının alım-satım işlemi sırasında banka yerine veya bankanın yanısıra- satıcıdan kredi alması yöntemi

17 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 12 Bu noktada, varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin çeşitli yöntemler üzerinde ayrı ayrı kısaca durulmasında yarar bulunmaktadır. Doğrudan Satış: Her iki kuruluş da kredilerin satışını kredi havuzları oluşturarak gerçekleştirmiştir. Bu varlık havuzları büyüklük, varlık kalitesi, varlık türü, vade ve coğrafi konum gibi kriterlere göre belirlenmiştir. Başlangıçta daha çok normal kredilere ağırlık verilerek oluşturulan kredi havuzlarının satışı yapılırken, kuruluşların iş yükü arttıkça düşük kaliteli aktiflere ve genelde doların altındaki küçük kredilere yönelinmiştir. Küçük kredilerin tasfiyesinde sağlanan hızlanma daha büyük ölçekli kredilerin satışına odaklanılmasına imkan vermiştir. Anlaşmalı Firmalar: ABD de, FDIC ve RTC nin yeterli elemana ve bunları istihdam edip yetiştirmeye yeterli zamanı olmaması nedeniyle kendilerine devredilen varlıkları anlaşmalı firmalar ile işbirliği yapmadan yönetemeyecekleri yönünde yaygın bir kanı bulunmaktaydı. Bu kanının bir sonucu olarak her iki kuruluş da özel sektör ile işbirliği yapmıştır. FDIC, elden çıkarma sürecinde varlık tasfiye anlaşmaları (asset liquidation agreements, ALA) yaparak özel sektörün uzmanlığından ve tecrübesinden yararlanma yoluna gitmiştir. Bu yöntemde, FDIC düzeltilmiş defter değeri üzerinden devraldığı sorunlu varlıkları, batık kuruluşu devralan banka tarafından kurulan bir birimin yönetimine (asset administration) vermektedir. Sorunlu varlıkları yönetmek ve elden çıkarmak konularında tam yetkili olarak çalışmakta olan bu birime yaptığı masraflar (işletme giderleri, varlıklarla ilgili giderler, genel giderler, ücretler ve diğer personel harcamaları) karşılığında FDIC tarafından ödeme yapılmakta ve bu birim varlıklardan elde ettiği net tahsilat üzerinden teşvik primi almaktadır (cost-plus basis). FDIC nin bu konudaki tecrübeleri arttıkça teşvik primlerinin hesaplanma yöntemi de performansı artırıcı yönde geliştirilmiştir. Anlaşmaların ortalama geçerlilik süresi 4 yıl 5 ay olarak gerçekleşmiştir. İlk zamanlarda, batık bankaları devralan bankaların iştiraki konumundaki varlık yönetimi kuruluşları ile anlaşma yoluna gidilirken zamanla bu konuda daha rekabetçi bir yaklaşımla en iyi teklifi veren girişimcilerle işbirliği yapılmaya başlanmıştır. FDIC anlaşmaların uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak her anlaşma için iki FDIC görevlisi ve bir adet firma temsilcisinden oluşan bir gözetim komitesi oluşturmaktadır. Anlaşmalı firma varlıkların günlük yönetiminden sorumlu olmakla beraber gözetim komitesi anlaşmalı firma tarafından hazırlanan varlık yönetimine ve elden çıkarılmasına ilişkin işlemlere, anlaşmalı firmanın yıllık denetim planına ve bütçesine, iş planına, personel istihdamına ve

18 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 13 ücretlerine onay vermekte, firmanın harcamalarını, tahsilatını ve amaçlarını gerçekleştirme performansını izlemektedir. FDIC, aynı çerçevede 1992 yılından itibaren bölgesel varlık tasfiye anlaşmaları da (regional asset liquidation agreement, RALA) yapmaya başlamıştır. Defter değeri 500 milyon doları aşmayan varlık portföyleri için hazırlanan bu anlaşmaların ortalama vadesi 3 yıl 1 ay olarak gerçekleşmiştir. RTC de FDIC nin yaptığına benzer şekilde standart anlaşmalar (standard asset management and disposition agreements, SAMDA) yoluyla firmalarla anlaşmıştır. 50 milyon doların üzerindeki portföylerin yönetimi için yapılan bu anlaşmaların ortalama geçerlilik süresi 3 yıl 3 ay olarak gerçekleşmiştir. Anlaşmalı firma seçilirken rekabet kuralları içerisinde teklif alma yöntemi benimsenmiş, teklifi kabul gören firmanın da ikinci bir anlaşma ile (subcontract) faaliyetleri yürütmesi imkanı sağlanmıştır. RTC nin daha küçük ölçekli anlaşmalar yapması ve alt sözleşmeye imkan tanıması RTC ye finansal kesimdeki sorunları çözmenin dışında başka amaçlara da hizmet etme imkanı vermiştir. Bu sayede azınlıklara ve kadınlara ait işletmelerin daha fazla kullanılması mümkün olmuştur *. Anlaşmalı firmalara yapılan ödeme üç parçadan oluşmaktadır: Yönetim ücreti (management fee), varlık elden çıkarma ücreti (disposition fee) ve teşvik ödemesi (incentive fee). Yönetim ücreti aylık olarak ve anlaşmada yer alan varlıklardan halihazırda elde bulunmakta olanların net değeri üzerinden ödenmektedir. Öte yandan, bir varlık elden çıkarıldığında anlaşmalı firmaya bir elden çıkarma ücreti ödenmekte, ayrıca varlığın belli bir süre içerisinde elden çıkarılması halinde bir de teşvik ödemesi yapılmaktadır. FDIC ve RTC nin anlaşmalı firmalar aracılığı ile yönetip tasfiye ettiği varlıkların defter değeri üzerinden brüt geri dönüş oranı 1996 yılı sonu itibariyle %59,3 olarak gerçekleşmiştir. Brüt tahsilatın %2,7 si firmalara yönetim, elden çıkarma ve teşvik ücreti olarak ödenirken, %14,4 ü yönetim ve elden çıkarmaya ilişkin çeşitli giderler için kullanılmıştır. Böylece varlıkların defter değerinin %49,1 i oranında net geri dönüş sağlanırken, bu oran net bugünkü değer (net present value) bazında %44,2 olarak gerçekleşmiştir. * RTC nin kuruluşuna ilişkin 1989 ve 1991 tarihli kanunlarda bu kuruluşun azınlıklara ve kadınlara ait işletmelerden azami ölçüde yararlanması öngörülmüştür.

19 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi 14 Anlaşmalı firmaların faaliyetlerden elde ettikleri gelirin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşmiştir: Elde edilen gelirin ortalama %43 ü yönetim ücretlerinden, %17 si elden çıkarmaya bağlı olarak alınan gelirlerden, %40 ı ise teşvik ödemelerinden oluşmaktadır. FDIC ve RTC nin anlaşmalı firma uygulamalarında dikkati çeken eğilimlerden birisi başlangıçta anlaşmalı firmalara maliyetlere ilave olarak ücret ödemesi yapılırken zamanla maliyetlerin daha etkili biçimde kontrol edilebileceği ve anlaşmalı firmalar için daha fazla gelir sağlayıcı, daha rafine bir ödeme sistemine geçilmiş olmasıdır. Yine başlangıçta, anlaşmalar batık bankayı devralan bankalar ile yapılırken sonradan varlık yönetimi ve tasfiyesi konusunda uzmanlığı ve tecrübesi olan kuruluşlar arasında rekabet esasına dayalı olarak yapılmaya başlanmıştır. Her iki kuruluş anlaşmalı firmaları kullanarak 1996 yılı sonu itibariyle toplam defter değeri 78,1 milyar dolar tutarında olan den fazla varlığı 46,3 milyar dolara elden çıkarmış, bunun 7,9 milyar dolarını anlaşmalı firmalara ücret ve diğer masraflar için aktardıktan sonra 38,4 milyar dolar net getiri sağlamıştır. Menkul Kıymetleştirme: FDIC ve RTC ipotekli krediler için menkul kıymetleştirme yoluna da gitmişlerdir. Bu yöntemle elden çıkarılan krediler hatalı/kusurlu belge, geri ödeme sorunu ve geç ödeme gibi, kredilerin doğrudan pazarlanma kabiliyetini azaltan birtakım özelliklere sahip kredilerdir. Bu yöntemde, önceden tahmin edilebilir bir nakit akışı olan benzer nitelikte varlıklar finansal piyasalarda alınıp satılabilir cinsten, faiz ödemeli menkul kıymetlere dönüştürülmektedir. Bu yeni menkul kıymetler için konut ipotekleri, ticari ipotekler ve taşınır mal taksitleri gibi teminatlar gösterilmektedir. Başlangıçta yalnızca ipotekli konut kredileri için uygulanan bu yöntem sonradan ipotekli ticari krediler ve tüketici kredileri için de uygulanmıştır. RTC ihraç edilecek menkul kıymetlerin devlet garantisi altında olmasını istemiştir. Böylece, piyasadaki benzer menkul kıymetlere göre riski çok daha az (hatta sıfır) olacak olan bu menkul kıymetlere yönelik talebin artırılması amaçlanmıştır. Ancak RTC nin geçici bir organizasyon olması nedeniyle riskin zamanla devletin üzerinde kalacağı endişesi ve ihraç edilecek kağıtların Hazine Bakanlığınca ihraç edilen devlet garantili kağıtlar için rekabet yaratacağı düşüncesiyle bu kağıtlara garanti verilmesinden vazgeçilmiştir. Bu nedenle devlet garantisi yerine nakit rezervleri gibi yöntemler kullanılmıştır. Bir diğer garanti yöntemi de menkul havuzları oluşturulurken en az iki bağımsız derecelendirme kuruluşunca en yüksek kategoride derecelendirilen menkul kıymetlere ağırlık verilmesidir.

20 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi döneminde FDIC ve RTC tarafından 43,7 milyar dolar tutarında varlık menkul kıymetleştirilmiştir. Bunun çok büyük bir bölümü (42 milyar dolar) RTC tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tutar RTC nin toplam portföyünün %10 undan daha fazla bir oranı ifade etmektedir. Ortaklıklar Kurulması (equity partnerships): Bu yöntemde RTC elinde bulunan varlıkları bir özel sektör firması ile beraber kurmuş olduğu ortaklığa satmaktadır. Bu uygulamada RTC, bir anlamda yeni kurulan firmaya, devrettiği varlık havuzu ile ortak olmaktadır. Yatırımcı ortak ise hem yatırıma sermaye koymakta hem de ortaklığın elindeki varlıkların yönetimini ve elden çıkarılmasını yürüterek bir varlık yönetim hizmeti sağlamaktadır. RTC ortaklıkta varlıkların yönetim ve elden çıkarılmasından hissesi oranında gelir elde ederek pasif bir rol oynamaktadır. İki ortak arasında ortaklık payları %51-49, %25-75, %50-50, %70-30, %40-60 gibi farklı şekillerde dağılabilmektedir. Bu yöntemin amacı özel sektörün uzmanlığından ve etkin çalışma yöntemlerinden yararlanarak eldeki sorunlu varlıkların en yüksek net bugünkü değer ile elden çıkarılmasını sağlamaktır. RTC, 24,4 milyar dolar tutarındaki varlığını özel sektör firmaları ile kurduğu 72 adet ortaklığa satmıştır. Belli varlık tiplerine ve yatırımcı pazarlarına göre dizayn edilmiş yedi tür ortaklık bulunmaktadır. Elden çıkarılan varlıklardan elde edilen gelir masraflar düşüldükten sonra ortaklar arasında hisseleri oranında paylaşılmaktadır. FDIC ise yalnızca beş yıl süre ile faaliyet göstermek üzere iki ortaklık kurarak 3,7 milyar dolar tutarında varlığın yönetimini sağlamıştır. Yukarıda kısaca özetlenen çeşitli elden çıkarma uygulamaları ile FDIC döneminde 302,6 milyar dolarlık varlığa sahip adet bankayı tasfiye etmiştir. Devralınan varlıkların 230,6 milyarı (%76) batık bankaları devralan bankalara satılmıştır. RTC ise 747 adet kuruluşa ait, defter değeri 402,5 milyar dolar tutarında varlığı devralarak yönetmiş ve elinden çıkarmıştır. Kuruluş 1995 yılı sonunda faaliyetlerini sona erdirdiğinde elinde kalmış olan 8 milyar dolarlık varlık FDIC ye devredilmiştir. Böylece, RTC den önce faaliyet göstermiş olan FSLIC in devralmış olduğu kuruluşlar ile beraber döneminde tasfiye edilen kuruluş sayısı 2.914, yönetilen varlık tutarı ise 924,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. FDIC ve RTC nin devralıp yönettiği varlıkların (toplam 705 milyar dolar) 305

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Çalışma Tebliği Sayı: 3 / BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Çalışma Tebliği Sayı: 3 / Hazırlayanlar Faruk DEMİR Emine ERMİŞOĞLU Ayşegül KARABIYIK Ayhan

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2014 Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Erdal YILMAZ ÖZET Faizsiz finansal araçlar, portföy çeşitliliği sağlamak

Detaylı

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 519-540 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER Ankara, 2012 TTGV, 2012 ...Efendiler, bugün artık milli pazar yoktur. Çünkü beynelmilel hayata kapılmış bir milletin mübadele esasına istinat etmesi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DÜNYADA ve TÜRKİYE DE KALKINMA BANKACILIĞI ve KALKINMANIN FİNANSMANI Ahmet KANDEMİR Araştırma Müdürü GA 02-3-10 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK... 7 1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler...

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/88

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/88 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Soydemir,

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ)

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) Uzmanlık Tezi Arif Hakan YETER SEKTÖREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR

Detaylı