PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ"

Transkript

1 PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının tarihli ve 552 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.)

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu usul ve esaslar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde hazırlanan; yatırım projeleri, araştırma-geliştirme projeleri ve uluslararası kaynaklı projelerin hazırlanması, yürütülmesi, izlenmesi ile sonuçların ve uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 (1) Bu usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu usul ve esaslarda geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir: a) AR-GE Müşteri Kurumu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nı, b) Proje Takımı: Bakanlığın proje havuzundaki projelerde çalışmak üzere Makam Olur u ile görevlendirilen bir veya birden fazla daire başkanlığı personelinden oluşan çalışma grubunu, c) AR-GE Proje Yürütücüsü: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncelikleri ve ihtiyaçları kapsamında, projenin hem hazırlanıp yürütülmesinden sorumlu olan hem de bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan üniversite veya AR-GE kuruluşunu, ç) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanı nı, d) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nı, e) Proje Değerlendirme Komisyonu: Proje havuzunda yer alacak olan projelerin Bakanlığın stratejik amaç, hedef ve önceliklerine uygunluğu ve gerçekleştirilebilirliği yönünden değerlendirilmesi amacıyla, müsteşar başkanlığında; müsteşar yardımcısı, strateji geliştirme başkanı, ilgili genel müdür, genel müdür yardımcıları, 1.hukuk müşaviri(makamca gerekli görüldüğü durumlarda), birim ve daire başkanlıklarından oluşan komisyonu, f) Proje Havuzu: Ulusal plan, ulusal program ve strateji belgeleri ile bakanlığın stratejik planı amaç, hedef ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanan, her stratejik plan dönemi için belirlenmiş ve yatırım bütçesinde yer alan veya alması planlanan projeler, araştırma geliştirme projeleri ve uluslararası kaynaklı tüm projeleri kapsayan, hizmet birimleri bazında hazırlanan projeler tablosunu, g) Proje Koordinasyon ve Destek Birimi: Yatırım Bütçesi veya AR-GE kapsamında kalan projelerde; ilgili hizmet birimlerinin Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı veya Plan Program Daire Başkanlığı nı, uluslararası kaynaklı projelerden IPA 3. Bileşeni kapsamında olanlar için Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı nı, diğer uluslar arası projeler için Dış İlişkiler Daire Başkanlığı nı, genel müdürlükler dışında kalan diğer hizmet birimlerinin yatırım veya AR-GE projeleri için Strateji Geliştirme Başkanlığı nı, ğ) Proje Sorumlusu veya Yürütücü Birim: Projeden sorumlu olan ve Makam Olur u ile görevlendirilen genel müdürlüklerin ilgili daire başkanlığını veya Bakanlık birimini, h) PSUP: AR-GE Projesinin teklif aşamasında hazırlanan ve müşteri kurumca gerçekleştirilmek üzere taahhüt edilen Proje Sonuçları Uygulama Planı nı, ifade eder. ı) SGB: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı nı, i) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu, 2

3 Proje Havuzu İKİNCİ BÖLÜM Proje Havuzu, Proje Türleri, Nitelikleri ve Gerçekleşmeleri MADDE 4 (1) Bakanlığın Yatırım Bütçesinde yer alan veya TÜBİTAK Başkanlığı na teklif edilen veya edilecek olan veya uluslararası kaynaklar ve programlar kapsamında hazırlanmış veya hazırlanacak projeler; her stratejik plan dönemi için Bakanlığımızın stratejik amaç ve hedefleri, ulusal politika belgeleri ve hükümet eylem planı ile kamu araştırma programı dikkate alınarak Bakanlığın öncelikleri çerçevesinde birimlerce belirlenir ve tablo halinde proje bilgileri sıralanır. (2) Birimlerce taslak olarak hazırlanan proje havuzu SGB ye gönderilir. SGB ce tüm birimlerden gelen proje havuzu tabloları Bakanlığın stratejik amaç ve hedefleri ile ulusal politika belgeleri önceliklerine göre sıralanarak tek bir tablo haline getirilir. Proje Havuzu SGB tarafından Proje Değerlendirme Komisyonu gündemine sunulur. Komisyon tarafından değerlendirilen Proje Havuzu kesinleşir. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Projeleri, kendi takvim ve işleyiş sürecine tabidir. Bu kapsamdaki projeler ilgili program uyarınca hazırlanır ve değerlendirilir. İlgili birimce, anılan projeler bilgi için proje havuzu tablosuna eklenerek tek tablo halinde SGB ye gönderilir. (3) Havuzda yer alan projeler; Bakanlık proje sorumlusu veya yürütücü birim tarafından bitiş tarihine kadar yürütülür, birim ve SGB tarafından müştereken izlenir. Proje havuzu, proje değerlendirme komisyonu kararı ile revize edilebilir. Yürütücü birimler ilgili oldukları projelerin; proje künyeleri, proje adı, numarası, sektörü, çalışma grubu bilgileri, proje takvimi, toplam bütçesi, teklif edilen ve kesinleşen yıllık ödenekleri, yıl içerisindeki harcamalar ve gerçekleşmeleri ile diğer bilgileri sürekli olarak güncelleştirmekle ve yenilenen tablo ve eklerini proje koordinasyon ve destek birimine göndermekle görevlidir. Proje Türleri, Nitelikleri ve Gerçekleşmeleri MADDE 5 (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek olan projeler aşağıda verilen üç ana grupta ele alınır ve değerlendirilir: a) ÇŞB 01: Yatırım projeleri Yıllık Yatırım Programı kapsamında kamu kurumlarınca Kalkınma Bakanlığına ilgili sektörler bazında teklif edilen, bütçesi genel bütçeden karşılanan ve Bütçe Kanunu ile kesinleşen, yıllık ya da yıllara sâri olarak yürütülen projelerdir. b) ÇŞB 02: AR-GE projeleri Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilen ve tamamlandığında sonuçları ile alanında, bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ile ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların katkılarıyla bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projelerdir. c) ÇŞB 03: Uluslararası kaynaklı projeler Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), IPA I, IPA II, IPA III, AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyeti-SEI, Birleşmiş Milletler Programları, Dünya Bankası kredileri gibi veya hibe kaynaklı projeler dahil diğer ikili anlaşmalar kapsamında desteklenen projelerdir. 3

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Yürütülmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Teklif Süreci MADDE 6 (1) Bakanlığın proje havuzunda yer alan ve Kalkınma Bakanlığı na sunulması öngörülen proje önerileri, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen proje formatına uygun olarak her yıl Nisan ayının ine kadar ilgili alt birimlerce doldurularak proje koordinasyon ve destek birimine gönderilir. Gönderilen tüm proje teklifleri, söz konusu birim tarafından en fazla gün içerisinde incelenip değerlendirildikten sonra SGB ye gönderilir. SGB tarafından en fazla 30 gün içerisinde yapılan değerlendirmeler ve düzeltmelere müteakip teklif yatırım bütçesi, proje değerlendirme komisyonuna sunulur ve son şeklini alır. Nihai teklif haline getirilen yatırım bütçesi ve proje teklifleri üst yazı ile Kalkınma Bakanlığına gönderilir. (2) Kalkınma Bakanlığının daveti üzerine, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde, teklif edilen proje ve ödeneklere ilişkin gerekçeler ve savunmalar görüşülür ve toplantı sonuçlarına göre yapılacak düzenlemeler belirlenir. Proje teklifini sunan birimler, Kalkınma Bakanlığında yapılacak toplantılar için gerektiğinde ön rapor, açıklayıcı bilgi ve sunuşlar hazırlamakla yükümlüdür. (3) Kalkınma Bakanlığı, Ekim ayı içerisinde sektörler ve tavan ödeneklerine göre son şeklini verdiği yatırım bütçesini, Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye Bakanlığınca düzenlenen bütçe tasarısı TBMM de kabul edilerek kesinleşir. Yatırım Programında Yer Alan Projelerin İzlenmesi ve Performans Programı MADDE 7 (1) Kesinleşen projelere ilişkin süreç, Bakanlığın yıllık performans programı çerçevesinde izlenir. Performans programı hazırlanması usul ve esasları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmelik ve kılavuz hükümleri çerçevesinde yürütülür. (2) O yıla ait projeleri kesinleşen birimlerin, mal ve/veya hizmet alımı yapılacak projelere ilişkin teknik şartname taslak ve eklerini 1 Şubat tarihine kadar tamamlamaları ve proje koordinasyon ve destek birimine göndermeleri esastır. Söz konusu birim ilk çeyrek içerisinde tüm mal/hizmet alımı yöntem ve ihale işlemlerini ilgili ihale mevzuatına göre tamamlar. Projeden sorumlu birimler çalışacakları danışman veya yüklenici kişi ve kuruluşlar ile en geç Nisan tarihine kadar sözleşmelerini imzalar. Süreçle ilgili problem ve gecikmeler makama sunulur ve gerektiğinde yeni tedbirler alınması için değerlendirmeler yapılır. (3) Projeler, performans programında belirtildiği şekilde üçer aylık dilimler halinde izlenir. Performans göstergeleri kapsamında sonuçlar ölçülür ve makama raporlanır. Gerçekleşme veya gecikmeler yüzde(%) halinde yılsonu son çeyrekte açıklamalı olarak yer alır ve tüm sonuçlar ana hizmet birimi bazında değerlendirilir. Yıllık Projelere ilişkin, projeden sorumlu yürütücü birimlerce projenin yılsonu teslimi ve kabul tutanağının proje koordinasyon ve destek birimine gönderilme tarihi en son 10 Aralık olup, bu tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde son tarih, bir sonraki iş günü olacaktır. (4) Performans ölçütleri ve yıllık bazda hedefler bir önceki yılın sonuçlarına göre revize edilir ve verimlilik düzeyinde artışın sağlanması için tedbirler alınır. 4

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AR-GE Projelerinin Hazırlanması, Yürütülmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar AR-GE Projeleri Hazırlanma ve Kabul Süreci MADDE 8 (1) Bakanlık birimleri, proje havuzunda yer alan AR-GE proje önerilerini TÜBİTAK KAMAG Programları proje teklifi usul ve esasları çerçevesinde belirler ve yürütücü üniversite veya AR- GE kuruluşu ile birlikte teklifi hazırlar. (2) Proje teklif formunda ilgili kılavuz hükümlerine ilave olarak aşağıdaki hususlar yer alır: a) Projenin amacı: Projenin amacı ve bu amaca ulaşmak için yapılacak işler açık bir şekilde anlatılır, b) Projenin özeti: Projenin amacına ulaşmak için yapılacak işler ve elde edilecek sonuçlar özetlenir, c) Materyal ve metot: Araştırma materyali, kullanılacak plan ve metotlar teorik çalışmalarda hesaplama yolu hakkında ayrıntılı bilgi verilir, d) Projenin önemi ve mevcut durumun analizi: Yürütülecek araştırmanın bilime katkısı, getireceği yenilikler, topluma sağlayacağı yararlar ve uygulanabilirlik derecesi ile bu alandaki mevcut mevzuat ve uygulamalar açıklanır, ç) Projenin AR-GE niteliği ve araştırma olanakları: Önerilen projenin araştırma boyutu için Frascati ve Oslo Kılavuzları kapsamında değerlendirme yapılır. Kullanılma durumunda olan makine, teçhizat, laboratuar malzemesi vb. hakkında bilgi verilir ve bunlardan yararlanılabileceğine ilişkin ilgili birimin olumlu kararı eklenir, d)literatür taraması: Önerilen projede bilim adamlarınca yapılmış ilgili çalışmalar hakkında bilgi verilir, yapılacak araştırmanın bunlar arasındaki yeri belirtilerek literatür ile ilişkilendirilir, araştırmanın bu literatüre katması beklenen ek bilgiler açıklanır ve ilgili yayın listesi verilir, e) Çalışma Takvimi: Bu bölümde araştırma projesinin 6 aylık dönemler halinde, tüm yapılacak işleri kapsayan bir çalışma takvimi düzenlenir. f) Proje giderleri: Araştırma giderlerinin gerekçesi ile dökümü ayrıntılı olarak verilir, g) Çalışma planı: Rapor dönemleri itibarı ile yapılacak çalışmaları gösteren bir çalışma planı verilir, h) Proje adı ve özetinin İngilizce sunumu: Önerilen projenin adı, özeti ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak verilir, (4) Proje teklif formuna AR-GE müşteri kurumun projeye duyduğu ihtiyaç somut olarak yazılır. proje sorumlusu veya yürütücü birim proje teklif formunun PSUP bölümünü hazırlar ve teklife ekler. Başvuru, Değerlendirme ve Kabul MADDE 9 (1) Proje başvuruları yılda iki dönem olmak üzere, Bakanlıkça TÜBİTAK Başkanlığına iletilir. Başvuru dönemlerinin tarihleri TUBİTAK internet sayfasından ilan edilir. SGB tarafından, her başvuru döneminin öncesinde, gerektiğinde yenilenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın öncelikleri kapsamında bir sonraki dönemde çalışılması istenen konulara ait öneriler için, üniversite ve AR-GE kuruluşlarına, Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyuru ve davet yapılır. (2) Üniversite veya AR-GE kuruluşlarının bakanlıkça duyurulan konulara ilişkin varsa proje önerileri, başvuru dönemlerinden en az 60 gün önce Bakanlığın ilgili birimlerine yazı ve elektronik posta ile gönderilir. Söz konusu teklifler en fazla gün içerisinde bakanlık proje sorumlusu veya 5

6 yürütücü birim ile yürütücü üniversite arasında değerlendirilip gerekli düzeltmeler yapılır. Ayrıca, bu süre içerisinde proje sorumlusu veya yürütücü birim tarafından AR-GE niteliğinin ön değerlendirilmesi yapılarak PSUP doldurulur. Proje önerisinin Bakanlık öncelikleri açısından gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla teklif, proje koordinasyon ve destek birimine gönderilir. Proje koordinasyon ve destek birimince ilk aşamanın değerlendirmesi öncesinde proje teklifine ilişkin olarak genel müdürlük makamı, AR-GE proje yürütücüsü ve ilgili birimlerin katıldığı bir toplantı düzenlenir. Söz konusu birimce, toplantı sonuçları da dikkate alınarak, gün içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından öneri proje, proje değerlendirme komisyonunca görüşülmek üzere SGB ye gönderilir. SGB ye sunulan tüm proje teklifleri değerlendirme komisyonu sekretaryasınca belirlenen takvime bağlı olarak yapılması planlanan ilk proje değerlendirme komisyonu toplantısına sunulur. Teklif projeler; değerlendirme komisyonunca değerlendirilir ve sonuçlar SGB tarafından ilgili birimlere gönderilir. TÜBİTAK Başkanlığına sunulması uygun görülen proje önerileri, proje sorumlusu veya yürütücü birim tarafından nihaî hale getirilir. Proje koordinasyon ve destek birimince öneri proje SGB ye gönderilir. SGB proje önerisini imzaya sunar. Müsteşarlık Makamı tarafından imzalanan proje teklif formları TÜBİTAK Başkanlığına, üst yazı ile gönderilir. (3) Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından iki aşamalı olarak değerlendirilir, sonuçları müşteri kuruma iletilir. (4) İki aşamalı değerlendirme sonucunda kabul edilen projeler için TÜBİTAK Başkanlığı, Bakanlık ve AR-GE proje yürütücüsünün imzalayacağı sözleşme düzenlenir. AR-GE Projeleri İzleme ve Uygulama Süreci MADDE 10 (1) Bakanlık önceliklerine göre teklif edilmekte olan projelerde özellikle proje sonuçlarının yaygın uygulamaya alınması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda projelerin süresi; kapsamına göre en çok üç yıl, kısa vade çözüm bekleyen konularda bir yıl, ortalama iki yıl olmalıdır. AR-GE proje yürütücüsü TÜBİTAK a ve Bakanlığa altı ayda bir, kısa ve öz olacak şekilde gelişme raporları vermekle yükümlüdür. (2) AR-GE projeleri sözleşmede belirtilen süre çerçevesinde yürütülür ve proje süreci Bakanlığın görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak tamamlanır. Projenin sona ermesini izleyen üç ay içinde tüm araştırma sonuçlarını içeren kesin raporun elektronik kopyası ve basılı üç kopyası, müşteri kuruma teslim edilir. Ayrıca, araştırma devam ederken bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri, varsa ara yayınların birer örneği de kesin raporla birlikte sunulur. (3) Projenin başarılı olması halinde proje sonuçları, bakanlıkça hazırlanmış ve taahhüt edilmiş olan PSUP ve belirlenen takvim uyarınca Bakanlığın yürütücü birimi tarafından uygulamaya alınır. (4) TÜBİTAK KAMAG 1007 esasları uyarınca, PSUP un uygulanmaması durumunda, TÜBİTAK proje bütçesinin %30 unu, müşteri kurumdan tahsil eder. BEŞİNCİ BÖLÜM Uluslararası Kaynaklı Projelerin Hazırlanması, Kabulü, Yürütülmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Uluslararası Kaynaklı Projelerin Hazırlanması ve Kabul Süreci MADDE 11 (1) Bakanlık proje havuzunda yer alan uluslararası kaynaklı proje önerileri için; proje koordinasyon ve destek birimince proje konusu, hedef ve çıktıları ile uyumlu olacak şekilde proje finans kaynağı ve kaynak direktifi, uluslararası dayanak, ilke ve esaslar ile kurumsal ödev ve sorumluluklar ve teklif sürecine ilişkin değerlendirmeler Müsteşarlık Makamına sunulur. Müsteşarlık Makam ınca uygun görülen teklif hazırlanmak, ilgili ulusal veya uluslararası kurumlarla karşılıklı müzakere edilmek ve nihaî hale getirilmek üzere proje koordinasyon ve destek birimine iletilir. 6

7 (2) Uluslararası kaynağın belirlediği proje teklif takvimi ile usul ve esaslar çerçevesinde teklif proje fişinin formatına uygun bir şekilde hazırlanmasından Bakanlık proje sorumlusu veya yürütücü birim sorumludur. Hazırlık sürecinde proje koordinasyon ve destek birimi, teklif proje fişinin nihaî hale getirilmesi, teklifin ilgili dış kaynak koordinasyonundan sorumlu kurumla değerlendirilmesi ve yapılacak toplantılarda, kurumsal temsilin sağlanması noktasında görevlidir. (3) Kabul edilen projelere başlanılması, yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesinde yapılacak iş ve işlemler proje kaynağının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ve yetkili kurumun (Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Komisyonu ve benzeri) yönlendirmeleri doğrultusunda, Bakanlık Makamı nın koordinasyonu ile yürütülür. Gerektiğinde diğer bakanlıklarla işbirliği ve ilgili paydaşların katılımının sağlanması ve yurt dışı proje faaliyetleri ile ilgili hususlar proje koordinasyon ve destek birimi koordinasyonunda Bakanlık proje sorumlusu veya yürütücü birim tarafından yürütülür. (4) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 3. Bileşeni kapsamında yürütülecek olan tüm projelerin hazırlık, kabul ve uygulama süreçleri; Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma, Çevre Operasyonel Programı için imzalanan Finansman Anlaşması, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Uygulama Yönetmeliği ve katılım öncesi sağlanacak fonların yönetimi ile ilgili 2011/ sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri çerçevesinde, kendi usul ve işleyişleri dahilinde yürütülür. ALTINCI BÖLÜM Proje Değerlendirme Komisyonu, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Proje Koordinasyon ve Destek Birimi ile Proje Sorumlusu veya Yürütücü Birimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Proje Değerlendirme Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 12 (1) Proje değerlendirme komisyonu, her yılın Haziran ve Aralık aylarının üçüncü veya dördüncü haftası içinde veya gerekli görülen hallerde, SGB nin yazılı daveti ile toplanır. Toplantıya makam tarafından davet edilmesi halinde kamu kurumları, üniversite ve meslek odalarının temsilcileri de katılabilir. (2) Proje değerlendirme komisyonu tüm projeler ile ilgili olarak aşağıdaki işleri yürütmek ve izlemekle görevlidir: a) Proje önerilerinin esaslarını belirlemek, b) Proje havuzunu görüşmek, c) Proje başvuru takvimini değerlendirmek, ç) Projeleri bu usul ve esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirmek, d) Projelerin izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, e) Proje sonuçlarını ve gerçekleşmeleri değerlendirmek, gerekli tedbirleri almak, f) Bakanlık makamının onayı ile devam eden projelerin revizyonu, durdurulması, kapatılması ve süre uzatımı konularını karara bağlamak, Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 13 (1) Strateji Geliştirme Başkanlığı aşağıdaki işleri yürütmek ve izlemekle görevlidir: a) Başkanlığa iletilen proje tekliflerini incelemek, ulusal belgeler, Bakanlık stratejik planı ve 5018 sayılı yasa çerçevesinde kontrol etmek, gerektiğinde düzeltilmek üzere ilgili birime iade etmek, 7

8 b) Proje değerlendirme komisyonunu toplamak ve komisyon sekretarya çalışmalarını yürütmek, c) Komisyon çalışmalarından çıkan sonuçları ilgili birimlere göndermek, ç) Proje havuzu da dikkate alınarak yıllık yatırım bütçesi hazırlıklarını ilgili birimlerle işbirliği yapmak suretiyle koordine etmek, d) Projelerin tamamlanmasından sonra proje değerlendirme komisyonunu bilgilendirmek, e) Proje önerileri, ihtiyaç analizi ve çalışma davetlerinin güncel web sayfasında duyurulmasını sağlamak, f) Bakanlık kamu araştırma programlarını koordine etmek, uygulamaları izlemek, AR-GE proje çalışmaları ile ilgili olarak Bakanlık birimlerini bilgilendirmek, Bakanlığın görev ve sorumluluğundaki iş ve işlemleri izlemek, bu çalışmalarla ilgili hazırlanacak projelerin koordinasyonunu sağlamak, g) Makamca verilecek bu kapsam dahilindeki diğer işleri yürütmek, Proje Koordinasyon ve Destek Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 14 (1) Proje koordinasyon ve destek birimi aşağıdaki işleri yürütmek ve izlemekle görevlidir: a) Proje havuzunun kendi hizmet birimiyle ilgili bölümünü diğer birimler ile birlikte hazırlamak, komisyon toplantılarının sonuçlarına göre revize etmek, b) Proje türüne göre ilgili birimlerce hazırlanacak teklifleri, ilgili dayanak, usul ve esaslar kapsamında incelemek, gerektiğinde düzeltilmek üzere iade etmek, c) Proje tekliflerini nihaî hale getirdikten sonra SGB ye göndermek, ç) Proje sorumlusu birimler ile SGB arasındaki iletişim, uyum ve koordinasyonu gözetmek, d) Projelerin yürütülmesi ve uygulanması sürecinde, proje izleme çalışmalarını yürütmek, e) Proje teklif formu hazırlanması konusunda ilgili birim ile üniversite ve AR-GE kuruluşlarına yardımcı olmak, f) Uluslararası kaynaklı projelere ilişkin olarak; Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığın görev ve sorumluluğundaki projelerle ilgili koordinasyonu sağlamak, bu projelerde gerekli usul ve esaslar hakkında sorumlu birimler ve SGB arasındaki koordinasyonu sağlamak, Bakanlık Proje Sorumlusu veya Yürütücü Birimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE (1) Proje sorumlusu veya yürütücü birimi, birim projeleri ile ilgili olarak aşağıdaki işleri yürütmek ve izlemekle görevlidir: a) Proje havuzu ile ilgili olarak kendi sorumluluğundaki yeni proje önerilerini hazırlamak, projelerde yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, değişiklikleri ve yeni proje önerilerini proje koordinasyon ve destek birimine bildirmek, b) Proje takımını belirlemek ve Makam Olur u alınmak üzere proje koordinasyon ve destek birimine göndermek, c) AR-GE Proje önerilerine ilişkin olarak üniversite ve AR-GE kuruluşları ile görüşmek, teklifin AR-GE niteliğini değerlendirmek, PSUP u hazırlamak ve uygulanabilirliği konusunda görüş bildirmek, ç) Kabul edilen projelerin 6 (altı)'şar aylık dönemlerde hazırlanması gereken ara raporlarını ve tamamlanmasından sonra kesin raporlarını değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını proje koordinasyon ve destek birimine göndermek 8

9 d) Projenin kaynağına göre gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemleri gerçekleştirmek, Projeler hakkında akademik birimlerde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, e) Proje sonuçlarını uygulamaya geçirmek üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, f) Performans programı çerçevesinde proje ve faaliyetlerin gerçekleşmelerini izlemek ve raporlamaktır. YEDİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Projelerle İlgili Bilgilendirme ve Duyuruların Yapılması MADDE 16 (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda desteklenen, kapsama alınan, devam eden veya tamamlanan projeler hakkında internet aracılığı ile kamuoyuna bilgilendirme ve duyurular yapabilir. (2) Projelerle ilgili olarak; burada belirtilmeyen tüm işleyiş ve süreçler, cezai müeyyideler ve diğer hususlar, proje sözleşmeleri, protokoller veya alınmış kararlar uyarınca yürütülür. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu usul ve esaslar Bakan Onayı ile yürürlüğe girer ve SGB tarafından tüm birimlere duyurulur. Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 18 (1) Burada hüküm bulunmayan veya tereddüde düşülen hallerde Strateji Geliştirme Başkanlığının görüşü alınır. Yürütme MADDE 19 (1) Bu usul ve esaslara ilişkin hükümleri Bakan yürütür. 9

10 ARGE PROJELERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Proje Önerisinin Üniversite'ce Hazırlanması ve Önerinin Bakanlığa Gönderilmesi * * Bakanlık Proje Sorumlusu Birim ile Yürütücü arasında değerlendirme ve düzeltmeler(+psup) * * Proje Koordinasyon ve Destek Birimince yapılacak değerlendirmeler * * Teklifin SGB 'ye gönderilmesi ve Proje Değerlendirme Komisyonunda görüşülmesi * * TÜBİTAK' a Bakanlıkça Başvurunun Yapılması * * TUBİTAK KAMAG Programı I.Değerlendirme Top. (Proje Sorumlusu Bakanlık Birimi sunuşu+ SGB) * * II. Değerlendirme Top. (Yürütücü Üniversitenin sunuşu ve jüri) * * OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YATIRIM PROJELERİ Yatırım Proje Teklifinin Proje Koor. ve Destek Birimine Gönderilmesi (Proje Fişi Doldurularak) * Proje Koor. ve Destek Biriminin İncelemeleri * SGB Değerlendirmeleri ve Düzeltmeleri * * Bütçe Teklifinin Proje Değ. Komisyonuna sunulması, Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi * Kalkınma Bakanlığı ile Teklif Projelerin Görüşülmesi * * * * Yatırım Bütçesine, Sektörler ve Tavan Ödeneklerine Son Şeklin Verilmesi * * Yatırım Bütçesinin TBMM' de kabulü ve Kesinleşmesi * * Birimlere ait Sektör Tavanları ve Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Bildirilmesi * Kesinleşen Projelere İlişkin Teknik Şartname Taslakları ve Eklerinin Proje Koordinasyon Destek Birimine Gönderilmesi Birimlerce Projelere İlişkin İhale sürecinin Tamamlanması * * Sözleşmenin İmzalanması ve Projeye Başlanması * *

11 ULUSLAR ARASI KAYNAKLI PROJELER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Proje önerisi için proje finans Kaynağı varsa kaynak direktifi, uluslar arası anlaşma, kararlar ve Bakanlık önceliklerine göre yapılan değerlendirmeler Proje Koordinasyon ve Destek Birimince Müsteşarlık Makamına Sunulur. Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun görülen teklifler nihai hazırlıkların ve müzakerelerin yapılması için Proje Koordinasyon ve Destek Birimi ile yürütücü birime gönderilir. (IPA Projeleri kendi iç süreçleri ve usullerinde hazırlanır ve değerlendirilir. Proje Değerlendirme toplantılarında projeler hakkında bilgi verilir) PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Proje Kaynağına Göre Takvim Değişmektedir * Proje Kaynağına Göre Takvim Değişmektedir * OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Komisyon Toplantıları (Gerekli Hallerde SGB Başkanlığı ayrıca davet edebilir.) * (Gerekli Hallerde SGB Başkanlığı ayrıca davet edebilir.) * 11

12 STR AMAÇ 2 STR AMAÇ 1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PROJE HAVUZU TABLOSU ( ULUSAL STRATEJİLER, ÖNCELİKLER, BAKANLIK STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ İLE STRATEJİ BELGELERİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN DAĞILIMI ) BAKANLIK STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ PROJELER KALKINMA PLANI, OVP, YILLIK PROGRAM TEDBİRLERİ VE ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ (1) STRATEJİK AMAÇ (2) HEDEF (3) FAALİYET ALANI- PROJE ADI (4) PROJE YÜRÜTÜCÜ BİRİM (5) BÜTÇE KAYNAĞI (KALKINMA BAKANLIĞI, TÜBİTAK, AB-IPA, BM-UNDP, Diğer) (6) PROJE NO (7) TOPLAM PROJE BEDELİ (8) 2012YILI ÖDENEĞİ (9) 2013YILI ÖDENEĞİ TAHMİNİ (10) 2014YILI ÖDENEĞİ TAHMİNİ (11) 2011YILI GERÇEKLEŞMELERİ (12) PROJE TAKIMI (13) FAALİYET- PROJE 1 HEDEF 1 FAALİYET- PROJE 2 KALKINMA PLANI OVP. YILI PROGRAMI KENTGES İDEP PROJE 3 PROJE 4 HEDEF 1 12

13 Proje Havuzu, Proje Değerlendirme Komisyonu, SGB ve Hizmet Birimlerinin Çalışma Yapıları; PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri (gerekli görülmesi halinde) İlgili Genel Müdür veya Birim Amiri, Genel Müdür Yardımcıları, Birim ve Daire Başkanları, Uzmanlar BAKANLIK SGB BAŞKAN LIĞI P P PROJE KOOR. VE DESTEK BİRİMİ YHDB-PPDB P P PROJENİN YÜRÜTÜCÜ BİRİMİ (Birimin ilgili Dairesi) PROJE HAVUZU 1.Yatırım bütçesinde yer alan projeler, 2-Araştırma geliştirme projeleri 3-Uluslararası kaynaklı projeler 13

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, İstanbul AREL Üniversitesinde tam zamanlı

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7-

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KAPSAMINDAKİ BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ, ONKOLOJİ İLAÇLARI VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ PROJE ONAYLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yatırımlarda

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26532 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 2-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede, vergi

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam: Dayanak:

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam: Dayanak: T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönerge, Ardahan Üniversitesi nde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Ardahan Üniversitesi öğretim

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı