PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ"

Transkript

1 PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının tarihli ve 552 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.)

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu usul ve esaslar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde hazırlanan; yatırım projeleri, araştırma-geliştirme projeleri ve uluslararası kaynaklı projelerin hazırlanması, yürütülmesi, izlenmesi ile sonuçların ve uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 (1) Bu usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu usul ve esaslarda geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir: a) AR-GE Müşteri Kurumu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nı, b) Proje Takımı: Bakanlığın proje havuzundaki projelerde çalışmak üzere Makam Olur u ile görevlendirilen bir veya birden fazla daire başkanlığı personelinden oluşan çalışma grubunu, c) AR-GE Proje Yürütücüsü: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncelikleri ve ihtiyaçları kapsamında, projenin hem hazırlanıp yürütülmesinden sorumlu olan hem de bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan üniversite veya AR-GE kuruluşunu, ç) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanı nı, d) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nı, e) Proje Değerlendirme Komisyonu: Proje havuzunda yer alacak olan projelerin Bakanlığın stratejik amaç, hedef ve önceliklerine uygunluğu ve gerçekleştirilebilirliği yönünden değerlendirilmesi amacıyla, müsteşar başkanlığında; müsteşar yardımcısı, strateji geliştirme başkanı, ilgili genel müdür, genel müdür yardımcıları, 1.hukuk müşaviri(makamca gerekli görüldüğü durumlarda), birim ve daire başkanlıklarından oluşan komisyonu, f) Proje Havuzu: Ulusal plan, ulusal program ve strateji belgeleri ile bakanlığın stratejik planı amaç, hedef ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanan, her stratejik plan dönemi için belirlenmiş ve yatırım bütçesinde yer alan veya alması planlanan projeler, araştırma geliştirme projeleri ve uluslararası kaynaklı tüm projeleri kapsayan, hizmet birimleri bazında hazırlanan projeler tablosunu, g) Proje Koordinasyon ve Destek Birimi: Yatırım Bütçesi veya AR-GE kapsamında kalan projelerde; ilgili hizmet birimlerinin Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı veya Plan Program Daire Başkanlığı nı, uluslararası kaynaklı projelerden IPA 3. Bileşeni kapsamında olanlar için Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı nı, diğer uluslar arası projeler için Dış İlişkiler Daire Başkanlığı nı, genel müdürlükler dışında kalan diğer hizmet birimlerinin yatırım veya AR-GE projeleri için Strateji Geliştirme Başkanlığı nı, ğ) Proje Sorumlusu veya Yürütücü Birim: Projeden sorumlu olan ve Makam Olur u ile görevlendirilen genel müdürlüklerin ilgili daire başkanlığını veya Bakanlık birimini, h) PSUP: AR-GE Projesinin teklif aşamasında hazırlanan ve müşteri kurumca gerçekleştirilmek üzere taahhüt edilen Proje Sonuçları Uygulama Planı nı, ifade eder. ı) SGB: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı nı, i) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu, 2

3 Proje Havuzu İKİNCİ BÖLÜM Proje Havuzu, Proje Türleri, Nitelikleri ve Gerçekleşmeleri MADDE 4 (1) Bakanlığın Yatırım Bütçesinde yer alan veya TÜBİTAK Başkanlığı na teklif edilen veya edilecek olan veya uluslararası kaynaklar ve programlar kapsamında hazırlanmış veya hazırlanacak projeler; her stratejik plan dönemi için Bakanlığımızın stratejik amaç ve hedefleri, ulusal politika belgeleri ve hükümet eylem planı ile kamu araştırma programı dikkate alınarak Bakanlığın öncelikleri çerçevesinde birimlerce belirlenir ve tablo halinde proje bilgileri sıralanır. (2) Birimlerce taslak olarak hazırlanan proje havuzu SGB ye gönderilir. SGB ce tüm birimlerden gelen proje havuzu tabloları Bakanlığın stratejik amaç ve hedefleri ile ulusal politika belgeleri önceliklerine göre sıralanarak tek bir tablo haline getirilir. Proje Havuzu SGB tarafından Proje Değerlendirme Komisyonu gündemine sunulur. Komisyon tarafından değerlendirilen Proje Havuzu kesinleşir. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Projeleri, kendi takvim ve işleyiş sürecine tabidir. Bu kapsamdaki projeler ilgili program uyarınca hazırlanır ve değerlendirilir. İlgili birimce, anılan projeler bilgi için proje havuzu tablosuna eklenerek tek tablo halinde SGB ye gönderilir. (3) Havuzda yer alan projeler; Bakanlık proje sorumlusu veya yürütücü birim tarafından bitiş tarihine kadar yürütülür, birim ve SGB tarafından müştereken izlenir. Proje havuzu, proje değerlendirme komisyonu kararı ile revize edilebilir. Yürütücü birimler ilgili oldukları projelerin; proje künyeleri, proje adı, numarası, sektörü, çalışma grubu bilgileri, proje takvimi, toplam bütçesi, teklif edilen ve kesinleşen yıllık ödenekleri, yıl içerisindeki harcamalar ve gerçekleşmeleri ile diğer bilgileri sürekli olarak güncelleştirmekle ve yenilenen tablo ve eklerini proje koordinasyon ve destek birimine göndermekle görevlidir. Proje Türleri, Nitelikleri ve Gerçekleşmeleri MADDE 5 (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek olan projeler aşağıda verilen üç ana grupta ele alınır ve değerlendirilir: a) ÇŞB 01: Yatırım projeleri Yıllık Yatırım Programı kapsamında kamu kurumlarınca Kalkınma Bakanlığına ilgili sektörler bazında teklif edilen, bütçesi genel bütçeden karşılanan ve Bütçe Kanunu ile kesinleşen, yıllık ya da yıllara sâri olarak yürütülen projelerdir. b) ÇŞB 02: AR-GE projeleri Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilen ve tamamlandığında sonuçları ile alanında, bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ile ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların katkılarıyla bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projelerdir. c) ÇŞB 03: Uluslararası kaynaklı projeler Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), IPA I, IPA II, IPA III, AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyeti-SEI, Birleşmiş Milletler Programları, Dünya Bankası kredileri gibi veya hibe kaynaklı projeler dahil diğer ikili anlaşmalar kapsamında desteklenen projelerdir. 3

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Yürütülmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Teklif Süreci MADDE 6 (1) Bakanlığın proje havuzunda yer alan ve Kalkınma Bakanlığı na sunulması öngörülen proje önerileri, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen proje formatına uygun olarak her yıl Nisan ayının ine kadar ilgili alt birimlerce doldurularak proje koordinasyon ve destek birimine gönderilir. Gönderilen tüm proje teklifleri, söz konusu birim tarafından en fazla gün içerisinde incelenip değerlendirildikten sonra SGB ye gönderilir. SGB tarafından en fazla 30 gün içerisinde yapılan değerlendirmeler ve düzeltmelere müteakip teklif yatırım bütçesi, proje değerlendirme komisyonuna sunulur ve son şeklini alır. Nihai teklif haline getirilen yatırım bütçesi ve proje teklifleri üst yazı ile Kalkınma Bakanlığına gönderilir. (2) Kalkınma Bakanlığının daveti üzerine, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde, teklif edilen proje ve ödeneklere ilişkin gerekçeler ve savunmalar görüşülür ve toplantı sonuçlarına göre yapılacak düzenlemeler belirlenir. Proje teklifini sunan birimler, Kalkınma Bakanlığında yapılacak toplantılar için gerektiğinde ön rapor, açıklayıcı bilgi ve sunuşlar hazırlamakla yükümlüdür. (3) Kalkınma Bakanlığı, Ekim ayı içerisinde sektörler ve tavan ödeneklerine göre son şeklini verdiği yatırım bütçesini, Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye Bakanlığınca düzenlenen bütçe tasarısı TBMM de kabul edilerek kesinleşir. Yatırım Programında Yer Alan Projelerin İzlenmesi ve Performans Programı MADDE 7 (1) Kesinleşen projelere ilişkin süreç, Bakanlığın yıllık performans programı çerçevesinde izlenir. Performans programı hazırlanması usul ve esasları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmelik ve kılavuz hükümleri çerçevesinde yürütülür. (2) O yıla ait projeleri kesinleşen birimlerin, mal ve/veya hizmet alımı yapılacak projelere ilişkin teknik şartname taslak ve eklerini 1 Şubat tarihine kadar tamamlamaları ve proje koordinasyon ve destek birimine göndermeleri esastır. Söz konusu birim ilk çeyrek içerisinde tüm mal/hizmet alımı yöntem ve ihale işlemlerini ilgili ihale mevzuatına göre tamamlar. Projeden sorumlu birimler çalışacakları danışman veya yüklenici kişi ve kuruluşlar ile en geç Nisan tarihine kadar sözleşmelerini imzalar. Süreçle ilgili problem ve gecikmeler makama sunulur ve gerektiğinde yeni tedbirler alınması için değerlendirmeler yapılır. (3) Projeler, performans programında belirtildiği şekilde üçer aylık dilimler halinde izlenir. Performans göstergeleri kapsamında sonuçlar ölçülür ve makama raporlanır. Gerçekleşme veya gecikmeler yüzde(%) halinde yılsonu son çeyrekte açıklamalı olarak yer alır ve tüm sonuçlar ana hizmet birimi bazında değerlendirilir. Yıllık Projelere ilişkin, projeden sorumlu yürütücü birimlerce projenin yılsonu teslimi ve kabul tutanağının proje koordinasyon ve destek birimine gönderilme tarihi en son 10 Aralık olup, bu tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde son tarih, bir sonraki iş günü olacaktır. (4) Performans ölçütleri ve yıllık bazda hedefler bir önceki yılın sonuçlarına göre revize edilir ve verimlilik düzeyinde artışın sağlanması için tedbirler alınır. 4

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AR-GE Projelerinin Hazırlanması, Yürütülmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar AR-GE Projeleri Hazırlanma ve Kabul Süreci MADDE 8 (1) Bakanlık birimleri, proje havuzunda yer alan AR-GE proje önerilerini TÜBİTAK KAMAG Programları proje teklifi usul ve esasları çerçevesinde belirler ve yürütücü üniversite veya AR- GE kuruluşu ile birlikte teklifi hazırlar. (2) Proje teklif formunda ilgili kılavuz hükümlerine ilave olarak aşağıdaki hususlar yer alır: a) Projenin amacı: Projenin amacı ve bu amaca ulaşmak için yapılacak işler açık bir şekilde anlatılır, b) Projenin özeti: Projenin amacına ulaşmak için yapılacak işler ve elde edilecek sonuçlar özetlenir, c) Materyal ve metot: Araştırma materyali, kullanılacak plan ve metotlar teorik çalışmalarda hesaplama yolu hakkında ayrıntılı bilgi verilir, d) Projenin önemi ve mevcut durumun analizi: Yürütülecek araştırmanın bilime katkısı, getireceği yenilikler, topluma sağlayacağı yararlar ve uygulanabilirlik derecesi ile bu alandaki mevcut mevzuat ve uygulamalar açıklanır, ç) Projenin AR-GE niteliği ve araştırma olanakları: Önerilen projenin araştırma boyutu için Frascati ve Oslo Kılavuzları kapsamında değerlendirme yapılır. Kullanılma durumunda olan makine, teçhizat, laboratuar malzemesi vb. hakkında bilgi verilir ve bunlardan yararlanılabileceğine ilişkin ilgili birimin olumlu kararı eklenir, d)literatür taraması: Önerilen projede bilim adamlarınca yapılmış ilgili çalışmalar hakkında bilgi verilir, yapılacak araştırmanın bunlar arasındaki yeri belirtilerek literatür ile ilişkilendirilir, araştırmanın bu literatüre katması beklenen ek bilgiler açıklanır ve ilgili yayın listesi verilir, e) Çalışma Takvimi: Bu bölümde araştırma projesinin 6 aylık dönemler halinde, tüm yapılacak işleri kapsayan bir çalışma takvimi düzenlenir. f) Proje giderleri: Araştırma giderlerinin gerekçesi ile dökümü ayrıntılı olarak verilir, g) Çalışma planı: Rapor dönemleri itibarı ile yapılacak çalışmaları gösteren bir çalışma planı verilir, h) Proje adı ve özetinin İngilizce sunumu: Önerilen projenin adı, özeti ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak verilir, (4) Proje teklif formuna AR-GE müşteri kurumun projeye duyduğu ihtiyaç somut olarak yazılır. proje sorumlusu veya yürütücü birim proje teklif formunun PSUP bölümünü hazırlar ve teklife ekler. Başvuru, Değerlendirme ve Kabul MADDE 9 (1) Proje başvuruları yılda iki dönem olmak üzere, Bakanlıkça TÜBİTAK Başkanlığına iletilir. Başvuru dönemlerinin tarihleri TUBİTAK internet sayfasından ilan edilir. SGB tarafından, her başvuru döneminin öncesinde, gerektiğinde yenilenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın öncelikleri kapsamında bir sonraki dönemde çalışılması istenen konulara ait öneriler için, üniversite ve AR-GE kuruluşlarına, Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyuru ve davet yapılır. (2) Üniversite veya AR-GE kuruluşlarının bakanlıkça duyurulan konulara ilişkin varsa proje önerileri, başvuru dönemlerinden en az 60 gün önce Bakanlığın ilgili birimlerine yazı ve elektronik posta ile gönderilir. Söz konusu teklifler en fazla gün içerisinde bakanlık proje sorumlusu veya 5

6 yürütücü birim ile yürütücü üniversite arasında değerlendirilip gerekli düzeltmeler yapılır. Ayrıca, bu süre içerisinde proje sorumlusu veya yürütücü birim tarafından AR-GE niteliğinin ön değerlendirilmesi yapılarak PSUP doldurulur. Proje önerisinin Bakanlık öncelikleri açısından gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla teklif, proje koordinasyon ve destek birimine gönderilir. Proje koordinasyon ve destek birimince ilk aşamanın değerlendirmesi öncesinde proje teklifine ilişkin olarak genel müdürlük makamı, AR-GE proje yürütücüsü ve ilgili birimlerin katıldığı bir toplantı düzenlenir. Söz konusu birimce, toplantı sonuçları da dikkate alınarak, gün içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından öneri proje, proje değerlendirme komisyonunca görüşülmek üzere SGB ye gönderilir. SGB ye sunulan tüm proje teklifleri değerlendirme komisyonu sekretaryasınca belirlenen takvime bağlı olarak yapılması planlanan ilk proje değerlendirme komisyonu toplantısına sunulur. Teklif projeler; değerlendirme komisyonunca değerlendirilir ve sonuçlar SGB tarafından ilgili birimlere gönderilir. TÜBİTAK Başkanlığına sunulması uygun görülen proje önerileri, proje sorumlusu veya yürütücü birim tarafından nihaî hale getirilir. Proje koordinasyon ve destek birimince öneri proje SGB ye gönderilir. SGB proje önerisini imzaya sunar. Müsteşarlık Makamı tarafından imzalanan proje teklif formları TÜBİTAK Başkanlığına, üst yazı ile gönderilir. (3) Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından iki aşamalı olarak değerlendirilir, sonuçları müşteri kuruma iletilir. (4) İki aşamalı değerlendirme sonucunda kabul edilen projeler için TÜBİTAK Başkanlığı, Bakanlık ve AR-GE proje yürütücüsünün imzalayacağı sözleşme düzenlenir. AR-GE Projeleri İzleme ve Uygulama Süreci MADDE 10 (1) Bakanlık önceliklerine göre teklif edilmekte olan projelerde özellikle proje sonuçlarının yaygın uygulamaya alınması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda projelerin süresi; kapsamına göre en çok üç yıl, kısa vade çözüm bekleyen konularda bir yıl, ortalama iki yıl olmalıdır. AR-GE proje yürütücüsü TÜBİTAK a ve Bakanlığa altı ayda bir, kısa ve öz olacak şekilde gelişme raporları vermekle yükümlüdür. (2) AR-GE projeleri sözleşmede belirtilen süre çerçevesinde yürütülür ve proje süreci Bakanlığın görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak tamamlanır. Projenin sona ermesini izleyen üç ay içinde tüm araştırma sonuçlarını içeren kesin raporun elektronik kopyası ve basılı üç kopyası, müşteri kuruma teslim edilir. Ayrıca, araştırma devam ederken bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri, varsa ara yayınların birer örneği de kesin raporla birlikte sunulur. (3) Projenin başarılı olması halinde proje sonuçları, bakanlıkça hazırlanmış ve taahhüt edilmiş olan PSUP ve belirlenen takvim uyarınca Bakanlığın yürütücü birimi tarafından uygulamaya alınır. (4) TÜBİTAK KAMAG 1007 esasları uyarınca, PSUP un uygulanmaması durumunda, TÜBİTAK proje bütçesinin %30 unu, müşteri kurumdan tahsil eder. BEŞİNCİ BÖLÜM Uluslararası Kaynaklı Projelerin Hazırlanması, Kabulü, Yürütülmesi, Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Uluslararası Kaynaklı Projelerin Hazırlanması ve Kabul Süreci MADDE 11 (1) Bakanlık proje havuzunda yer alan uluslararası kaynaklı proje önerileri için; proje koordinasyon ve destek birimince proje konusu, hedef ve çıktıları ile uyumlu olacak şekilde proje finans kaynağı ve kaynak direktifi, uluslararası dayanak, ilke ve esaslar ile kurumsal ödev ve sorumluluklar ve teklif sürecine ilişkin değerlendirmeler Müsteşarlık Makamına sunulur. Müsteşarlık Makam ınca uygun görülen teklif hazırlanmak, ilgili ulusal veya uluslararası kurumlarla karşılıklı müzakere edilmek ve nihaî hale getirilmek üzere proje koordinasyon ve destek birimine iletilir. 6

7 (2) Uluslararası kaynağın belirlediği proje teklif takvimi ile usul ve esaslar çerçevesinde teklif proje fişinin formatına uygun bir şekilde hazırlanmasından Bakanlık proje sorumlusu veya yürütücü birim sorumludur. Hazırlık sürecinde proje koordinasyon ve destek birimi, teklif proje fişinin nihaî hale getirilmesi, teklifin ilgili dış kaynak koordinasyonundan sorumlu kurumla değerlendirilmesi ve yapılacak toplantılarda, kurumsal temsilin sağlanması noktasında görevlidir. (3) Kabul edilen projelere başlanılması, yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesinde yapılacak iş ve işlemler proje kaynağının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ve yetkili kurumun (Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Komisyonu ve benzeri) yönlendirmeleri doğrultusunda, Bakanlık Makamı nın koordinasyonu ile yürütülür. Gerektiğinde diğer bakanlıklarla işbirliği ve ilgili paydaşların katılımının sağlanması ve yurt dışı proje faaliyetleri ile ilgili hususlar proje koordinasyon ve destek birimi koordinasyonunda Bakanlık proje sorumlusu veya yürütücü birim tarafından yürütülür. (4) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 3. Bileşeni kapsamında yürütülecek olan tüm projelerin hazırlık, kabul ve uygulama süreçleri; Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma, Çevre Operasyonel Programı için imzalanan Finansman Anlaşması, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Uygulama Yönetmeliği ve katılım öncesi sağlanacak fonların yönetimi ile ilgili 2011/ sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri çerçevesinde, kendi usul ve işleyişleri dahilinde yürütülür. ALTINCI BÖLÜM Proje Değerlendirme Komisyonu, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Proje Koordinasyon ve Destek Birimi ile Proje Sorumlusu veya Yürütücü Birimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Proje Değerlendirme Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 12 (1) Proje değerlendirme komisyonu, her yılın Haziran ve Aralık aylarının üçüncü veya dördüncü haftası içinde veya gerekli görülen hallerde, SGB nin yazılı daveti ile toplanır. Toplantıya makam tarafından davet edilmesi halinde kamu kurumları, üniversite ve meslek odalarının temsilcileri de katılabilir. (2) Proje değerlendirme komisyonu tüm projeler ile ilgili olarak aşağıdaki işleri yürütmek ve izlemekle görevlidir: a) Proje önerilerinin esaslarını belirlemek, b) Proje havuzunu görüşmek, c) Proje başvuru takvimini değerlendirmek, ç) Projeleri bu usul ve esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirmek, d) Projelerin izlenmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, e) Proje sonuçlarını ve gerçekleşmeleri değerlendirmek, gerekli tedbirleri almak, f) Bakanlık makamının onayı ile devam eden projelerin revizyonu, durdurulması, kapatılması ve süre uzatımı konularını karara bağlamak, Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 13 (1) Strateji Geliştirme Başkanlığı aşağıdaki işleri yürütmek ve izlemekle görevlidir: a) Başkanlığa iletilen proje tekliflerini incelemek, ulusal belgeler, Bakanlık stratejik planı ve 5018 sayılı yasa çerçevesinde kontrol etmek, gerektiğinde düzeltilmek üzere ilgili birime iade etmek, 7

8 b) Proje değerlendirme komisyonunu toplamak ve komisyon sekretarya çalışmalarını yürütmek, c) Komisyon çalışmalarından çıkan sonuçları ilgili birimlere göndermek, ç) Proje havuzu da dikkate alınarak yıllık yatırım bütçesi hazırlıklarını ilgili birimlerle işbirliği yapmak suretiyle koordine etmek, d) Projelerin tamamlanmasından sonra proje değerlendirme komisyonunu bilgilendirmek, e) Proje önerileri, ihtiyaç analizi ve çalışma davetlerinin güncel web sayfasında duyurulmasını sağlamak, f) Bakanlık kamu araştırma programlarını koordine etmek, uygulamaları izlemek, AR-GE proje çalışmaları ile ilgili olarak Bakanlık birimlerini bilgilendirmek, Bakanlığın görev ve sorumluluğundaki iş ve işlemleri izlemek, bu çalışmalarla ilgili hazırlanacak projelerin koordinasyonunu sağlamak, g) Makamca verilecek bu kapsam dahilindeki diğer işleri yürütmek, Proje Koordinasyon ve Destek Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 14 (1) Proje koordinasyon ve destek birimi aşağıdaki işleri yürütmek ve izlemekle görevlidir: a) Proje havuzunun kendi hizmet birimiyle ilgili bölümünü diğer birimler ile birlikte hazırlamak, komisyon toplantılarının sonuçlarına göre revize etmek, b) Proje türüne göre ilgili birimlerce hazırlanacak teklifleri, ilgili dayanak, usul ve esaslar kapsamında incelemek, gerektiğinde düzeltilmek üzere iade etmek, c) Proje tekliflerini nihaî hale getirdikten sonra SGB ye göndermek, ç) Proje sorumlusu birimler ile SGB arasındaki iletişim, uyum ve koordinasyonu gözetmek, d) Projelerin yürütülmesi ve uygulanması sürecinde, proje izleme çalışmalarını yürütmek, e) Proje teklif formu hazırlanması konusunda ilgili birim ile üniversite ve AR-GE kuruluşlarına yardımcı olmak, f) Uluslararası kaynaklı projelere ilişkin olarak; Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığın görev ve sorumluluğundaki projelerle ilgili koordinasyonu sağlamak, bu projelerde gerekli usul ve esaslar hakkında sorumlu birimler ve SGB arasındaki koordinasyonu sağlamak, Bakanlık Proje Sorumlusu veya Yürütücü Birimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE (1) Proje sorumlusu veya yürütücü birimi, birim projeleri ile ilgili olarak aşağıdaki işleri yürütmek ve izlemekle görevlidir: a) Proje havuzu ile ilgili olarak kendi sorumluluğundaki yeni proje önerilerini hazırlamak, projelerde yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, değişiklikleri ve yeni proje önerilerini proje koordinasyon ve destek birimine bildirmek, b) Proje takımını belirlemek ve Makam Olur u alınmak üzere proje koordinasyon ve destek birimine göndermek, c) AR-GE Proje önerilerine ilişkin olarak üniversite ve AR-GE kuruluşları ile görüşmek, teklifin AR-GE niteliğini değerlendirmek, PSUP u hazırlamak ve uygulanabilirliği konusunda görüş bildirmek, ç) Kabul edilen projelerin 6 (altı)'şar aylık dönemlerde hazırlanması gereken ara raporlarını ve tamamlanmasından sonra kesin raporlarını değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını proje koordinasyon ve destek birimine göndermek 8

9 d) Projenin kaynağına göre gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemleri gerçekleştirmek, Projeler hakkında akademik birimlerde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, e) Proje sonuçlarını uygulamaya geçirmek üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, f) Performans programı çerçevesinde proje ve faaliyetlerin gerçekleşmelerini izlemek ve raporlamaktır. YEDİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Projelerle İlgili Bilgilendirme ve Duyuruların Yapılması MADDE 16 (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda desteklenen, kapsama alınan, devam eden veya tamamlanan projeler hakkında internet aracılığı ile kamuoyuna bilgilendirme ve duyurular yapabilir. (2) Projelerle ilgili olarak; burada belirtilmeyen tüm işleyiş ve süreçler, cezai müeyyideler ve diğer hususlar, proje sözleşmeleri, protokoller veya alınmış kararlar uyarınca yürütülür. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu usul ve esaslar Bakan Onayı ile yürürlüğe girer ve SGB tarafından tüm birimlere duyurulur. Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 18 (1) Burada hüküm bulunmayan veya tereddüde düşülen hallerde Strateji Geliştirme Başkanlığının görüşü alınır. Yürütme MADDE 19 (1) Bu usul ve esaslara ilişkin hükümleri Bakan yürütür. 9

10 ARGE PROJELERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Proje Önerisinin Üniversite'ce Hazırlanması ve Önerinin Bakanlığa Gönderilmesi * * Bakanlık Proje Sorumlusu Birim ile Yürütücü arasında değerlendirme ve düzeltmeler(+psup) * * Proje Koordinasyon ve Destek Birimince yapılacak değerlendirmeler * * Teklifin SGB 'ye gönderilmesi ve Proje Değerlendirme Komisyonunda görüşülmesi * * TÜBİTAK' a Bakanlıkça Başvurunun Yapılması * * TUBİTAK KAMAG Programı I.Değerlendirme Top. (Proje Sorumlusu Bakanlık Birimi sunuşu+ SGB) * * II. Değerlendirme Top. (Yürütücü Üniversitenin sunuşu ve jüri) * * OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YATIRIM PROJELERİ Yatırım Proje Teklifinin Proje Koor. ve Destek Birimine Gönderilmesi (Proje Fişi Doldurularak) * Proje Koor. ve Destek Biriminin İncelemeleri * SGB Değerlendirmeleri ve Düzeltmeleri * * Bütçe Teklifinin Proje Değ. Komisyonuna sunulması, Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi * Kalkınma Bakanlığı ile Teklif Projelerin Görüşülmesi * * * * Yatırım Bütçesine, Sektörler ve Tavan Ödeneklerine Son Şeklin Verilmesi * * Yatırım Bütçesinin TBMM' de kabulü ve Kesinleşmesi * * Birimlere ait Sektör Tavanları ve Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Bildirilmesi * Kesinleşen Projelere İlişkin Teknik Şartname Taslakları ve Eklerinin Proje Koordinasyon Destek Birimine Gönderilmesi Birimlerce Projelere İlişkin İhale sürecinin Tamamlanması * * Sözleşmenin İmzalanması ve Projeye Başlanması * *

11 ULUSLAR ARASI KAYNAKLI PROJELER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Proje önerisi için proje finans Kaynağı varsa kaynak direktifi, uluslar arası anlaşma, kararlar ve Bakanlık önceliklerine göre yapılan değerlendirmeler Proje Koordinasyon ve Destek Birimince Müsteşarlık Makamına Sunulur. Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun görülen teklifler nihai hazırlıkların ve müzakerelerin yapılması için Proje Koordinasyon ve Destek Birimi ile yürütücü birime gönderilir. (IPA Projeleri kendi iç süreçleri ve usullerinde hazırlanır ve değerlendirilir. Proje Değerlendirme toplantılarında projeler hakkında bilgi verilir) PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Proje Kaynağına Göre Takvim Değişmektedir * Proje Kaynağına Göre Takvim Değişmektedir * OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Komisyon Toplantıları (Gerekli Hallerde SGB Başkanlığı ayrıca davet edebilir.) * (Gerekli Hallerde SGB Başkanlığı ayrıca davet edebilir.) * 11

12 STR AMAÇ 2 STR AMAÇ 1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PROJE HAVUZU TABLOSU ( ULUSAL STRATEJİLER, ÖNCELİKLER, BAKANLIK STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ İLE STRATEJİ BELGELERİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN DAĞILIMI ) BAKANLIK STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ PROJELER KALKINMA PLANI, OVP, YILLIK PROGRAM TEDBİRLERİ VE ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ (1) STRATEJİK AMAÇ (2) HEDEF (3) FAALİYET ALANI- PROJE ADI (4) PROJE YÜRÜTÜCÜ BİRİM (5) BÜTÇE KAYNAĞI (KALKINMA BAKANLIĞI, TÜBİTAK, AB-IPA, BM-UNDP, Diğer) (6) PROJE NO (7) TOPLAM PROJE BEDELİ (8) 2012YILI ÖDENEĞİ (9) 2013YILI ÖDENEĞİ TAHMİNİ (10) 2014YILI ÖDENEĞİ TAHMİNİ (11) 2011YILI GERÇEKLEŞMELERİ (12) PROJE TAKIMI (13) FAALİYET- PROJE 1 HEDEF 1 FAALİYET- PROJE 2 KALKINMA PLANI OVP. YILI PROGRAMI KENTGES İDEP PROJE 3 PROJE 4 HEDEF 1 12

13 Proje Havuzu, Proje Değerlendirme Komisyonu, SGB ve Hizmet Birimlerinin Çalışma Yapıları; PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri (gerekli görülmesi halinde) İlgili Genel Müdür veya Birim Amiri, Genel Müdür Yardımcıları, Birim ve Daire Başkanları, Uzmanlar BAKANLIK SGB BAŞKAN LIĞI P P PROJE KOOR. VE DESTEK BİRİMİ YHDB-PPDB P P PROJENİN YÜRÜTÜCÜ BİRİMİ (Birimin ilgili Dairesi) PROJE HAVUZU 1.Yatırım bütçesinde yer alan projeler, 2-Araştırma geliştirme projeleri 3-Uluslararası kaynaklı projeler 13

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28926 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29280 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

19/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/102 KONU: KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

19/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/102 KONU: KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ 19/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/102 KONU: KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek,

Detaylı

YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28926 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlık birimlerince hazırlanan projelerin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

İÇİNDEKİLER. 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x i İÇİNDEKİLER 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 2 2009 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Senato: 16/07/2014. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Senato: 16/07/2014. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Senato: 16/07/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönerge Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri ile

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x -i- İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2010 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1

6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29459 6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitenin eğitim-öğretim ve

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde

Detaylı

- i - İÇİNDEKİLER. 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix

- i - İÇİNDEKİLER. 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix - i - İÇİNDEKİLER 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 2008 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI... 1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, üniversite-sanayi işbirliğinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı