ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1

2 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman serileri olarak adlandırılmaktadır ve incelenen zaman serisi z t ile simgelenmektedir. 2

3 Daha önce de belirtildiği gibi bir zaman serisi trend (T t ), mevsimsel dalgalanma (M t ), döngüsel hareket (C t ) ve düzensiz rastgele hareketlere sahip bileşenlerinden (ε t ) oluşmaktadır. Bu bölümde, bu bileşenlere sahip zaman serilerinin modellenmesi ve öngörülerin elde edilmesi üzerinde durulacaktır. Ancak döngüsel hareketler de mevsimsel dalgalanma bileşeni içinde ifade edilecektir. 3

4 4

5 Zaman serilerinin seyri ve bu seriler ile yapılacak tahminler, serinin geleceğe ilişkin davranış biçiminin belirlenmesinde yarar sağlayacaktır. Bu bağlamda özellikle ekonomi ve iş dünyasındaki belirsizlikler nedeni ile serinin geleceğe ilişkin davranış biçimini belirlemek son derece önem kazanmıştır. Böyle bir durumda zaman serisinin özelliklerini ortaya koymak için kullanılan yöntemlerden başlıca serinin bileşenlerine ayrıştırılmasıdır ve ayrıştırma zaman serileri için en eski yöntemlerden olup 20. yy.ın başından itibaren çeşitli alanlarda kullanılmaya başlamıştır. 5

6 Yöntemin ilk olarak trendden arındırma ve konjonktür hareketlerinin analizinde olmak üzere iki farklı yönde kullanıldığı görülmektedir li yıllarda verilerden trend etkisini arındırmak amacı ile kullanılan yöntemin asıl amacı, trend nedeni ile ortaya çıkan «sahte korelasyonu» ortadan kaldırmaktı ve seriyi trendden arındırmak amacı ile birkaç yılın ortalaması alınıyordu. Ardından seriden trend etkisini kesin olarak arındırma yöntemi geliştirilmiş ve 1914 de Anderson daha üst mertebelerde polinomları da içeren trendi ortadan kaldırma yöntemini genelleştirmiştir. 6

7 Daha sonraları iktisatçıların yaşanan depresyonların etkilerini görmek ve bundan sonraki olası krizleri öngörmek istemeleri üzerine anılan yöntemin yaygınlaştığı görülmektedir. Yöntem, ekonomik faaliyetlerin etkileri ayrıştırılarak konjonktür dalgalanmalarındaki değişmelerin analizine olanak sağlamıştır de Fransa da kurulan bir komite, 1907 ekonomik krizinin nedenleri ve sonuçları ile ilgili bir rapor hazırlamış ve bu amaçla da trend ile konjonktür etkisi arasında bir ayrım yapmaya çalışmışlardır. Yöntem daha sonraları ABD de uygulanarak mevsimsel dalgalanmaların diğer bileşenlerinden ayrıştırılması üzerinde durulmuştur. 7

8 Ayrıştırma yöntemi, kısa dönemli öngörülerde anlaşılması ve yapılması en kolay olan yöntemdir. Ayrıca bu yöntem, bir serinin mevsimselliğini ortaya çıkartabilmek ya da istenildiği takdirde bu mevsimsel hareketi seriden arındırabilmek amaçlı da kullanabilen bir yöntemdir. Bu yöntemin eleştirilen yönü teorisinin kuvvetli olmayışı ve dolayısıyla sezgilere dayanıyor olmasıdır. Ancak yöntemin bu özelliği uygulamalarda iyi sonuçların alınamayacağı anlamına gelmemektedir. 8

9 Zaman serisi modelleri genel olarak iki sınıfa ayrılabilir: Toplamsal modeller ve çarpımsal modeller. Toplamsal model, zaman serisinin bileşenlerin toplamından oluştuğunu kabul eder. Bu durumda; z t = T t +M t +C t +ε t olmaktadır. Burada T t serinin trendini, M t mevsimsel dalgalanmayı, C t döngüsel hareketi ve ε t hata bileşenini göstermektedir. 9

10 Bu bileşenlerden hangisi seride yok ise bu bileşenin etkisi 0 olarak kabul edilir. Toplamsal modellerde mevsimsel dalgalanmalar trendden bağımsız olduğundan dalgalanma büyüklüğü zaman içinde değişmemekte, yani sabit kalmaktadır. Toplamsal modele uygun serinin grafiği Şekil 2.1 de verilmiştir. 10

11 Şekil 2.1. Toplamsal Modele Uygun Serinin Grafiği 11

12 Çarpımsal modeller zaman serisinin, bileşenlerinin çarpılmasından oluştuğunu kabul eder. Bu durumda; z t = T t xm t xc t xε t olmaktadır. Bu bileşenlerden hangisi seride yok ise bu bileşenin etkisi 1 olarak kabul edilir. Şekil 2.2. de görüldüğü gibi çarpımsal modele en uygun bir serinin dalgalanmasının büyüklüğü zaman içinde artar ya da azalır. Çarpımsal modele uygun bir serinin logaritması alındığında toplamsal modele uygun bir serinin grafiği elde edilebilir. 12

13 Şekil 2.2. Çarpımsal Modele Uygun Serinin Grafiği SATIS 13

14 Ancak serinin hareketine bakarak seriye toplamsal ya da çarpımsal modelin daha iyi uyum sağlayacağını söylemek yanlıştır. Eğer iki model de istatistiksel varsayımları sağlıyorsa, bu modellerden seriye uyumu daha iyi olanı bulabilmek için HKO değerlerini hesaplamak gerekmektedir. Bunun sonucunda küçük HKO değerine sahip modelin seriye daha iyi uyum sağladığı söylenmelidir. 14

15 Mevsimsel, aylık, günlük gibi verilere sahip seriler genellikle mevsimsel dalgalanmalara sahip olurlar. Bu serinin bazıları trende sahip iken bazılarında trend bulunmayabilir. Aynı mantık döngüsel hareket için de geçerlidir. Eğer bir seri trende sahip ise bu trendin doğrusal ya da eğrisel olup olmadığı incelenmelidir. Bu inceleme yapıldıktan sonra serinin trend bileşeninin modeli kurulmalıdır. Ayrıştırma yöntemini incelerken serinin doğrusal trende sahip olduğu varsayılacaktır. 15

16 Seri mevsimsel dalgalanmaya ya da döngüsel harekete sahip ise, mutlaka serinin periyodu doğru bir şekilde bulunmalıdır. Genellikle serilerde ya mevsimsel dalgalanma ya da döngüsel hareket olabileceğinden, yani her ikisinin birden olamayacağı düşünüldüğünden modellerde döngüsel hareket, C t genellikle yazılmaz. Bir başka deyişle, modeldeki M t bileşeni ile hem mevsimsel dalgalanma hem de döngüsel hareket ifade edilir. 16

17 Döngüsel hareketlerin belirlenebilmesi için serideki gözlem sayısının çok fazla olması gerekir. Çünkü periyodun sağlıklı tespit edilebilmesi için periyodun en az dört katı kadar gözlem sayısına ihtiyaç vardır. 17

18 B.TOPLAMSAL AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ Toplamsal ayrıştırma yöntemi trende, mevsimselliğe ve hata bileşenine sahip serilerin modellenmesi için uygun bir yöntemdir. Dolayısıyla, bu yöntemdeki model; z t = T t + M t + ε t biçiminde yazılabilmektedir. Burada hata teriminin rasgele bir harekete sahip olması gerektiğine dikkat edilmelidir. 18

19 1. Toplamsal Ayrıştırma Yönteminin Adımları Toplamsal ayrıştırma yöntemini uygulanabilmesi için sırasıyla şu adımlar takip edilmelidir: 1. Serinin merkezsel hareketli ortalama serisi bulunur. Burada germe sayısı için periyot tercih edilir. 2. Orijinal seriden merkezsel hareketli ortalama serisi çıkartılarak serinin mevsimsel bileşeni bulunur. Buradaki mevsimsel bileşen içinde hata teriminin olduğu da unutulmamalıdır. 19

20 3. Mevsimsel bileşendeki hata teriminin yok edilebilmesi için herbir periyottaki dönemlerin ortalama değerleri hesaplanır. Örneğin aylık bir seride tüm ayların ortalamaları, yani tüm yıllardaki «ocak»,»şubat», aylarına ait verilerin ortalaması alınır. Bu o ayın ortalaması olur. Böylece hesaplanan tam 12 tane ortalama değeri olur 20

21 4. Elde edilen periyottaki dönemlerin ortalama değerlerinin toplamı 0 olmalıdır. Eğer bu toplam 0 değilse, bu durumda ortalama değerlerinin ortalaması alınır ve bu ortalama değeri diğer tüm ortalama değerlerinden çıkartılır. Böylece periyottaki dönemlerin son elde edilen ortalama değerleri dönemlere dikkat edilerek eksik veri kalmayacak şekilde yazılarak mevsimsel endeks serisi bulunur. Bu seri orijinal serinin saf mevsimsel bileşenidir. Mevsimsel endeks değerleri toplamı 0 dır. 21

22 5. Orijinal seriden mevsimsel endeks serisi çıkartılarak serinin trend bileşeni bulunur. Ancak buradaki trend bileşeninde hata terimi de mevcuttur. 6. Doğrusal trende sahip serilerde trend bileşeninin içindeki hata teriminin yok edilebilmesi için trend bileşeni serisi bağımlı değişken, t= 1, 2,, T olmak üzere t bağımsız değişken olan regresyon uygulanır. Bu regresyon modelinden elde edilen tahmin serisi orijinal serinin saf trend bileşeni olmaktadır. 22

23 7. Mevsimsel endeks serisi ile saf trend bileşeni serisi olan regresyon modelinin tahmin serisi toplanarak orijinal serinin tahminleri elde edilir. Eğer mevsimsel endeks serisi ve saf trend bileşeni serisi gelecek dönemlere kadar uzatılırsa bu serilerin gelecek dönemlerdeki verilerinin toplamı orijinal serinin öngörü değerlerini oluşturacaktır. 23

24 2. Yöntemin Geçerliliği Model kurulduktan sonra modelin doğruluğunun incelenmesi amacıyla birkaç önemli nokta kontrol edilmelidir: 1. Trend bileşeni elde edilebilmesi için kurulan regresyon modelindeki katsayılar istatistiksel bakımdan önemli olmalıdır. 2. Ayrıştırma yönteminin hataları mutlaka beyaz gürültülü olmalıdır. Eğer bu seri beyaz gürültülü serisi değilse hataların orijinal seri ile ilgili belli bir bilgi taşıdığı anlamına gelir. Bu da tahmin serisinin orijinal seriyi yeterince açıklayamadığı, önemli bir bilginin dışarıda kalmış olduğu sonucunu doğurur. 24

25 3. Tahmin serisi ile orijinal serinin birlikte çizilen grafiği tam bir uyum içinde olmalıdır. 4. Theil in U istatistiğinin 0 a yakın bir değer, yani en fazla 0,55 değerini alması beklenir. 5. Orijinal serinin, tahmin serisinin alt ve üst sınırları içinde yer alması modele güveni artırır. 25

26 26

27 3. Güven Aralıkları Ayrıştırma yönteminde tahmin serisi, serinin bileşenlerinin toplanmasıyla ya da çarpılmasıyla elde edildiğinden bu yöntemin temelinde bir istatistik teorisi yer almamaktadır. Bu nedenle güven aralıklarının hesabında temel istatistiksel bilgilerden çok mantıksal bir yöntem izlenmektedir. Bu yönteme göre tahmin serisinin güven aralığının belirlenmesinde serinin trend bileşeninin elde edilebilmesi için oluşturulan regresyon modelinin güven aralığı kullanılmaktadır. 27

28 28

29 29

30 C. ÇARPIMSAL AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ Çarpımsal ayrıştırma yönteminin uygulanışı bazı noktalarda toplamsal ayrıştırma yönteminden farklılık gösterir. Bu farklılığın nedeni iki yöntemin modellerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak temel mantığı bakımından bu iki yöntem arasında bir farklılık yoktur. 30

31 1. Çarpımsal Ayrıştırma Yönteminin Adımları Çarpımsal ayrıştırma yöntemi aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılmaktadır: 1.Serinin periyodu bulunarak germe sayısı s olan merkezsel hareketli ortalama işlemi seriye uygulanır. 2.Orijinal seri merkezsel hareketli ortalama serisine bölünür ve serinin mevsimsel bileşeni bulunmaya çalışılır. Ancak elde edilen u mevsimsel bileşen serisi hata terimini de içermektedir. 31

32 3. Bu mevsimsel bileşenden hata terimini yok edebilmek amacıyla toplamsal ayrıştırma yönteminde olduğu gibi herbir periyottaki dönemlerin ortalama değerleri hesaplanır. 4. Hesaplanan dönem ortalamalarının ortalaması alınır ve herbir dönem ortalaması en son elde edilen genel ortalama değerine bölünür. Böylece dönem ortalamalarının ortalaması 1 e eşit olur. Ortalamaları 1 değerine eşit olan bu ortalama değerleri mevsimsel endeks serisinin oluşturmakta ve bu seri orijinal serinin mevsimsel bileşeni olmaktadır. 32

33 5. Orijinal seri mevsimsel endeks serisine bölünerek trend serisi elde edilir. Ancak bu trend serisi içinde hata terimi de mevcuttur. 6. Trend serisinden hata terimini yok edebilmek amacıyla doğrusal trende sahip serilerde toplamsal ayrıştırma yönteminde olduğu gibi trend serisi bağımlı, t bağımsız değişken olmak üzere regresyon yapılır. Bu regresyondan elde edilen tahmin serisi orijinal serinin trend bileşenini oluşturur. 7. Mevsimsel endeks serisi ile trend bileşeni serisi birbirleriyle çarpılarak orijinal serinin tahmin serisi elde edilir. 33

34 2. Hata Teriminin Analizi Orijinal seri ile tahmin serisi arasındaki farktan oluşan hata serisinin incelenmesi ayrıştırma yönteminin seriye uygun olup olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Toplamsal ayrıştırma yönteminde yöntemin geçerliliğinde anlatıldığı gibi hata serisi mutlaka beyaz gürültülü olmalıdır ve diğer söz edilen özellikler de sağlanmalıdır. Ayrıca tahmin serisinin güven aralığı da toplamsal ayrıştırma yönteminde anlatıldığı gibi bulunmalıdır. 34

35 D. MEVSİMSELLİK TESTİ ACF grafiğinde mevsimselliği tam olarak tespit edilemiyor ya da seride gerçekten mevsimsellik olup olmadığı tam olarak belirlenmek isteniyorsa serinin mevsimsellik testi Kruskal-Wallis Testi ile yapılabilmektedir. Eğer seride mevsimsellik yok ise Kruskal-Wallis Testi sonucunda periyotlar arasında fark bulunmayacaktır. Eğer bu testten periyotlar arasında fark vardır sonucu elde edilirse, bu sonuç serinin mevsimsel dalgalanmaya sahip olduğu anlamına gelmektedir. 35

36 36

37 37

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 289-309 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kayıp Değerlere Yaklaşık

Detaylı

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 68 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 213 Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama Volatility Modelling

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Hasibe ÖZGÜMÜŞ Turhan KORKMAZ ** Emrah İsmail ÇEVİK *** Özet Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında,

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Nurdan ASLAN 1 Ayşe Nesligül KANBUR 2 Özet Bu çalışmanın amacı, Satın

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Sırma DEMİR Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Ankara 2006 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

Kur Gerçekten Değerli mi? Kritik Bir Bakış Açısı

Kur Gerçekten Değerli mi? Kritik Bir Bakış Açısı Kur Gerçekten Değerli mi? Kritik Bir Bakış Açısı Emre Deliveli Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Burcu Afyonoğlu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Mayıs 2006 Son günlerde ekonomi

Detaylı

ALTERNATİF KUR REJİMİ SINIFLAMA YÖNTEMİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

ALTERNATİF KUR REJİMİ SINIFLAMA YÖNTEMİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (4) 2009: 1399-1426 ALTERNATİF KUR REJİMİ SINIFLAMA YÖNTEMİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ AN ALTERNATIVE METHOD FOR EXCHANGE RATE REGIME CLASSIFICATION:

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi

Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi1 Taha Bahadır SARAÇ

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2 BANKALARDA OPERASYONEL RĠSKĠN ÖLÇÜMÜ: UÇ DEĞER TEORĠSĠ UYGULAMASI C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1 Murat MAZIBAŞ 2 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Bölümü, Ankara,

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Türkiye de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Özet :Kriz yıllarında görülen negatif büyüme hariç olmak üzere,

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı