Kurumsal Seri. h~ò~å ä~ê¼å=h~äáíéëá. Mali raporlama sisteminin odak noktası. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Seri. h~ò~å ä~ê¼å=h~äáíéëá. Mali raporlama sisteminin odak noktası. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk"

Transkript

1 Kurumsal Seri h~ò~å ä~ê¼å=h~äáíéëá Mali raporlama sisteminin odak noktası aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk

2 ~ä¼şã~=e~ââ¼åç~=_~ò¼=kçíä~ê Güvenilirlik ve kalite her türlü mali raporlama sisteminin her zaman odak noktası olmuştur. Ne var ki, geçmişte yaşanmış olan bazı olaylar bu konuda yapılacak daha çok iş olduğunu göstermiştir. Her zaman için yatırımcılar mali raporlamaların kalitesi ve ilgilendikleri bir şirketin mali durumuyla ilgili daha çok bilgi arama ve daha çok soru sorma konusunda kararlıdır. Yatırımcı camiasının mali raporlamanın kalitesi ile bir şirketin mali durumunu iyice anlama yönündeki bu ihtiyaç ve talepleri dediğimizde: gelirlerin kalitesi, likidite, bilançonun sağlamlığı ile kurumun mali beyan ve raporlarında şeffaflık bunlar arasında yer alırken, bunların her biri birbirleriyle karşılaştırıldığı zaman başlı başına ayrı, karmaşık birer konuyu ifade etmektedir. Yatırımcı camiasının aklında her zaman gelirler ve kazançlar ön planda olduğundan, bu çalışmada denetim komitesi üyeleri, yönetim kurulu, yönetim ve diğer mali tablo kullanıcılarının gelir ve kazançların kalitesini daha iyi nasıl anlayıp değerlendirebileceği üzerinde durulmuştur.

3 v åéíáåá= òéíá v åéíáãáå=îé=aéåéíáã=hçãáíéëáåáå=h~ò~å ä~ê¼å=h~äáíéëáóäé= äöáäá=oçäω= Yönetim her zaman için muhasebe prensiplerinin seçiminden ve uygulamasından ve bunun yanısıra, bu esasları uygulamada kulanılan tahmin ve kararların alınmasından sorumlu olmuştur. Dolayısıyla, kazançların kalitesi konusunda nihai sorumluluk yönetime aittir. Bununla birlikte, denetim komitelerinin görev ve sorumlulukları zaman içerisinde gelişim göstermiştir. Bu gelişimin etkilerini Türkiye de de belirgin bir şekilde görmekteyiz. SPK Mevzuatına göre; hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıkların, yönetim kurulunca kendi üyeleri arasında seçilen ve en az iki üyeden oluşan denetim komitesi kurmaları zorunludur sayılı Bankacılık Kanunu ile bankaların yönetim kurullarınca yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Yeni belirlenen kural ve standartlarda denetim komitesinin, yönetim ve bağımsız dış denetçiler arasında kurumların mali tablo ve bildirimlerine uygulamakta oldukları muhasebe prensiplerini yalnızca kabul edilebilirlikleri yönünden değil fakat aynı zamanda kaliteleri yönünden irdelemesi, diğer kriterlerle birlikte amaçlanmıştır. Muhasebe prensiplerinin kalitesi, elde edilen kazançların kalitesi ile aynı olmamakla birlikte bu gibi esaslarla ilgili yapılacak seçim ve uygulamaların kazançların kalitesi üzerinde doğrudan yaratacağı etkilerin tayininde kullanılabilecek birbirleri ile sıkı sıkıya bağlantılı iki husus olduğunu tespitte yarar vardır. Umarım bu çalışmayı da diğer çalışmalarımız gibi aydınlatıcı ve yararlı bulursunuz. Saygılarımla, Hüseyin Gürer Denetim Sorumlu Ortağı _~ğ¼ãë¼ò=a¼ş=aéåéí áäéêáå=aéåéíáã=hçãáíéäéêáóäé=hçãωåáâ~ëóçåì SPK ve BDDK nın düzenlemeleri ile birlikte ülkemizde yasal bir zorunluluk haline gelen denetim komitesinin, dünyadaki uygulamalarına da baktığımızda, bağımsız dış denetçi ile biraraya gelerek şirketin mali tablolarında uygulanan muhasebe prensiplerinin kalitesini irdelemesi amaçlanmıştır. Buna göre özellikle bağımsız dış denetçinin: yalnızca şirketin mali raporlarına yansıyan muhasebe esaslarının kabul edilebilirliğine ilişkin görüş ve kanaatlerini değil fakat aynı zamanda kaliteyle ilgili vardığı yargıları denetim komitesi ile paylaşması gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak görüşmelerin açık ve samimi olması, genellikle şirketin muhasebe politikalarının tutarlılığı ile şirketin ilgili açıklamaları içeren mali beyan ve tablolarının şeffaflığı ve güvenilirliği gibi konuların yanı sıra mali tablolar içeriğinde yer alan hesap bilgilerinin temsili doğruluğa, doğrulanabilirlik ve tarafsızlığa önemli derecede etkisi olan kalemleri de içermesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu gibi etkiye sahip olabilecek kalemlere örnekler arasında, yeni ya da değişik muhasebe politikalarının, tahminlerin, yargıların ve belirsizliklerle olağan dışı işlemlerin seçimi ile belli başlı mali tablo unsurlarına ilişkin, söz gelişi işlemlerin zamanı ve kayıtlarının tutulduğu dönemler gibi hususlar dahil muhasebe politikaları örnek gösterilmektedir. Saygılarımla, Burç Seven Kıdemli Müdür, Denetim 1

4 2

5 h~ò~å ä~ê¼å=h~äáíéëá h~ò~å ä~ê¼å=h~äáíéëá=kéçáê\= Kazançların kalitesi kavramına tanım getirmek güç olup, her ne kadar bunu değerlendirmeye esas alınabilecek herhangi bir belirleyici kıstas bulunmasa da, kuramsal değerlendirmede dikkate alınabilecek pek çok unsur mevcuttur. Bütünü itibarıyla ele alındığında, kazançların kalitesi, genel manada nakdi ve gayrı nakdi, tekrar eden ve tekrar etmeyen, kesin ölçü ya da değişime tabi tahminlere dayanan kazançların derecesi olarak özetlenebilir. Kazançların kalitesinin değerlendirilmesi mali tablo kullanıcısının cari dönem gelirleri ile geleceğe yönelik tahminlerin kesinliği ne ilişkin kararlar almasına yardımcı olacaktır. Kazançların kalitesini değerlendirmede esas olan, düşük kaliteli kazançların illa da kötü mali raporlama ya da muhasebe politika, karar ve tahminlerinin hatalı ya da eksik uygulanması anlamına gelmesi gerekmediği anlaşılmalıdır. Çoğu kez, düşük kaliteli kazanç unsurları, tabiat ve mahiyetleri itibarıyla daha subjektif ya da daha yüksek derecede riskler ya da belirsizliklere sahip işlemlerle bağıntılıdır. Buna ek olarak, muhasebe standartları tasarımları itibarıyla esnek olup, böylece pek çok farklı sanayi kolunda, coğrafyada, piyasada ve muhtelif şartlarda uygulama bulabilirler. Karar ve/veya tahminlerin bir dereceye kadar muhasebe prensiplerinin uygulamasında gerekli olması ortak bir faktördür. Bu derece ise belirli bir işlem ya da durumun ne kadar ölçülebilir, öngörülebilir ve genel olduğuna bağlı olarak değişim gösterir. Örnek olarak bir banka, kredi alacaklarının ne kadarını tahsil edeceğine ilişkin hassas öngörülerde bulunamaz ancak geçmiş bilgilere, sanayi bilgilerine ve müşteri tabanıyla pazar temayüllerine hep beraber başvurarak, kredi karşılığını doğrulukla tahmin edebilir. Bunu yaparak yönetim, ihtiyatlara yönelik politikasını ve bunun altında yatan varsayımlara ilişkin kendi öz yorumunu, nispeten korumacı ya da girişken olarak nitelendirilebilecek bir şekilde uygulayabilir. Ne var ki, ölçümü yapılmakta olan unsur henüz bilinmediğinden ve bir süreyle de bilinmesi mümkün görülmediğinden, tahminin doğru ya da yanlış olduğunu söylemek mümkün değildir. Açıkça anlaşılır ve yeterli mahiyette açıklamaya duyulan zorunlu ihtiyacın nedeni de budur. Sermaye Piyasası Kurulu nun halka açık şirketlere yönelik kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu talep etmeye başlaması kamuyu aydınlatma ve şeffaflık açısından son derece önemlidir. Kurumsal yönetim ilkesinin temel kavramlarından birisi olan şeffaflıkla, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması amaçlanmaktadır. Önümüzdeki dönem, ülkemizde Kurumsal Yönetim açısından en önemli gelişme, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın yasalaşması olacaktır. Yeni yasa, kurumsal yönetime ilişkin birçok çağdaş düzenleme ile önemli yenilikler getirecek ve şirketlerimizin kurumsal yönetime uyum sürecinde profesyonel hizmet desteğine ihtiyaçları olacaktır. Ayrıca, Basel II düzenlemeleri ile kurumsal yönetim, bankalarla birlikte şirketler için rekabette fark yaratıcı bir unsur olacaktır. h~ò~å ä~ê¼å=h~äáíéëáåáå=^åä~ş¼äã~ë¼å~ bíâá=bçéå= òéääáâäéê Kazançların kalitesini iyi ya da kötü, ya da yüksek ya da düşük gibi bir takım terim kriterleri ile ölçmek, kuramın arz ettiği anlamı aşırı sadeleştirmek olur. Kazançların kalitesi görelidir ve belirli bir yelpazeyi kapsar. Kazançların kalitesine etki eden ve mali tablo kullanıcılarına belirli kazanç bileşenlerini değerlendirmede yardımcı olabileceği özellikler mevcuttur. Bulanık bir cismin net bir fotoğrafını çekemezsiniz. Joseph Grundfest Stanford Üniversitesi, İşletme ve Hukuk Profesörü ^ ¼âä~ã~å¼å= åéãá Yönetimin İrdeleme ve Analizleri pek çok şekilde yatırımcılara bir şirketin kazançlarının niteliği hakkında bilgi verilmesi amaçlı olarak yönetimin kullandığı yegane araçtır. Muhasebe esaslarının uygulamasında içsel tahmin ve kararlar dolayısıyla gelirleri oluşturan pek çok unsur bulanık olabilmektedir ve mali tabloların okuyucusunun mali tablo ve dipnotlar ile Yönetim İrdeleme ve Analizleri kapsamında tam ve açıklıkla yapılmış beyanlar sayesinde bu hususta ikaz edilmesi gerekmektedir. Beyanlar içeriğinde kamera (yani Mali tablolarda kullanılan muhasebe) ya da fotoğrafçı (yani Yönetim) haricinde bulanıklığa katkıda bulunduğu tespit edilen hususlara yer verilmelidir. Okuyucuya, kazanç ve riskler ile, şirketin gelecekteki faaliyet sonuçlarına etki edebilecek belirsizliklerin muhtelif unsurlarını anlamada yardımcı olmaya yetecek miktar ve mahiyette bilgi verilmesi yararlı olmaktadır. Kararlardaki karmaşa ve subjektiflik arttıkça, mali tabloların içsel kesinlik derecesi azalmaktadir ki, bu husus yatırımcılara anlatılmalıdır. Şu an bildiklerini düşündükleri yalnızca gelir tablosunun altındaki bir takım rakamlar, net kar ve hisse başına kazanç olup, bunların, şirketin ilgili mali dönem içi icraatına yönelik kesin ve belki de yanılmaz ölçüler olduğudur. Elbette ki bu doğru değildir ve yatırımcıların resmi daha iyi görmeye ihtiyaçları vardır. Robert K. Herdman SEC Baş Muhasebecisi 3

6 Aşağıdaki tabloda gelir ve giderlerin kazanç bileşenlerinin özellikleri örneklerle açıklanmaktadır. Nakdi Sabit tutara dayalı Tekrar eden Gayrinakdi Tahmine dayalı Tekrar etmeyen Özellik Örnek Özellik Örnek Nakdi kazançlar Karşılığı nakit tahsil edilen tekrar eden satışlar Gayrınakdi kazançlar Diğer bir şirketin hissesi karşılığı satılan mallar Tamamlanan işlemlerden elde edilen sabit ve miktarı belli gelirler Somut ve teslim edilmiş ürünlerin tekrar eden satışları Tahmin ve gelecekteki piyasa koşullarındaki değişiklikler nedeniyle değişen miktarda kazançlar Piyasa değerli türev sözleşmeler Muhasebe prensiplerinin tutarlı bir şekilde uygulanması sonucu Stok değerleme yönteminde Son Giren İlk Çıkar ilkesinin kararlılıkla uygulanması Mevcut muhasebe prensiplerinde yapılan ve hiçbir nakit artışı sağlamamakla birlikte gelir elde edilmesine yol açan keyfi değişikliklerin sonucu Stok değerleme yönteminde İlk Giren İlk Çıkar ilkesi uygulamasına geçiş Tahmin prensip ve yöntemlerinin tutarlı bir şekilde uygulanması sonucu Emeklilik gider hesaplama tahminlerinin kararlılıkla uygulanması Tahminin güvenilirliğine hiçbir etkide bulunmamakla birlikte tahmin esas ve yöntemlerinin uygulamasında yapılan değişiklikler sonucu Emeklilik aktiflerinin tahmini geri dönüş oranında değişiklik Olası bakiyelerin aralığının göreceli olarak küçük olduğu tahminlerin sonucu Olası bakiye için 100,000 $ aralığı bulunan ticari alacak karşılığındaki değişim Olası bakiyelerin aralığının göreceli olarak büyük olduğu tahminlerin sonucu Tekrar eden işlemler bazında Kira gelirleri Tekrar kabiliyeti olmakla birlikte öngörülemeyen ya da olağan dışı ya da tekrar etmeyen işlemler bazında Olası bakiye için 1,000,000 $ aralığı bulunan çevre yükümlülüğü karşılığındaki değişim Dava ve ihtilafların çözümü Gerçekleşme olasılığı olan varlıklar veya sabit ve belli olan yükümlülükler bazında Faiz gideri Gerçekleşme olasılığı belli olmayan olan varlıklar veya değişikliğe tabi olan yükümlülükler bazında Garanti karşılıklarına ilişkin giderler Bağımsız taraflarla genel olarak yürütülen, farklı olmayan işlemlerin sonucu Bağımsız bir müşteriye satış İlişkili taraflara yapılan satışlar ya da özel yapıya sahip işlemlerden elde edilen sonuçlar Bilanço dışı özel amaçlı bir işletmeye yapılan satışlar Maliyeti üzerinden kaydedilen aktif ve pasiflerden elde edilen sonuçlar Yatırımlardan edilen faiz gelirleri Rayiç değeri üzerinden kaydedilen aktif ve pasiflerden elde edilen sonuçlar Piyasa değerli satış amaçlı yatırımlar Önerilen dış / iç denetim düzeltmelerinin mali tablolarda görünen şekilde yansıtılması İlk olarak aktifleştirilmiş giderlerin bağımsız dış denetçilerin düzeltmesi ile ilgili kayıtları yansıtan bakım ve onarım gideri Önerilen dış / iç denetim düzeltmelerinin mali tablolarda görünen şekilde yansıtılmaması Yanlışlıkla aktifleştirilmiş giderlerin bağımsız dış denetçi eliyle düzeltilmesine ilkişkin kayıtları yansıtmayan bakım ve onarım gideri 4

7 h~ò~å ä~ê¼å=h~äáíéëáåáå=aéî~ã bííáêáäãéëá h~ò~å ä~ê¼å=h~äáíéëáåáå=aéî~ã bííáêáäãéëá Daha önce sayılan kriterlerin de gösterdiği üzere, kazançların kalitesine ilişkin değrelendirme bir siyah beyaz meselesi değildir. Genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin çok sayıda şirket nezdinde uygulanması sonucu, beyana esas gelirlerin daha geniş bir kazanç kalite spektrumuna yayılan bileşenlerden oluşmasına yol açmaktadır. Aşağıdaki tabloda kazançların kalitesinin, cari ya da yakın dönem nakit akışlarını oluşturan gelir kısımları ile doğru orantılı olduğu gösterilmektedir. Ayrıca, kazançların kalitesi kazançların belirliliği ile oluşma ihtimal ya da sıklığı ile de doğru orantılıdır. Yerleştirmelerin tamamen subjektif bir süreç ve ağırlıklı olarak özel bir gelir ya da gider hesabına yol açan işlem ve muhasebe esaslarının mahiyetiyle ilgili algılamaya bağlı olduğu unutulmamalıdır. Gayrinakdi Daha subjektif kazançlar En subjektif kazançlar Nakdi En az subjektif kazançlar Daha subjektif kazançlar Tekrar eden / Sabit tutarlar Tekrar etmeyen / Değişime tabi tahminler 5

8 déåéä=h~ò~å =h~äáíéëáåáå=d ëíéêöéäéêá Kazançların kalitesini etkileyen özellikler kazançları oluşturan münferit gelir ve gider kalemlerinin değerlendirilmesine esas teşkil eder. Okuyucuların kazançları makro düzeyde değerlendirmede kullanabilecekleri mali tablo içi muhtelif göstergeler mevcuttur. Bunlar: Yıldan yıla ya da üç aylık dönemden döneme muhasebe politikalarında genel tutarlılık, Kazançların belirlenmesinde genel tahmin ya da subjektiflik derecesi, Karşılık bakiyelerindeki eğilim Dipnot beyanlarının şeffaflığı Tekrarlamayan, olağan dışı işlemlerin irdelenmesi ile ilgili Yönetim İrdeleme ve Analiz sürecinin karmaşıklığı Kazançlarla ilgili ön ölçümlerin varlığı İlişkili taraf işlemlerinin beyanı Net gelirin faaliyetlerden nakit akımına oranı Dipnotlarda ve Yönetim İrdeleme ve Analizlerinde açıklanan belirsizlik ve şarta bağlı durumlar Bu liste tam kapsamlı olmayıp, iştigal sahasını oluşturan sanayi kolu ya da şirkete özel şartlara bağlı olarak başkaca göstergelerin de söz konusu edilmesi mümkündür. Pek çok sanayi kolunda yaygınlıkla kullanılıp takip edilen ortak ölçüler bulunur. Kazançların toplu kalitesini değerlendirmede tek bir göstergeye bağlı kalmak yerine, bir sonraki bölümde açıklanan sürecin bir parçası olarak tüm göstergelerin hep birlikte değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır. aéåéíáã=hçãáíéëá=lç~ğ¼= Günümüz ortamında denetim komitesinin görev ve sorumluluklarının genişlediği tartışma götürmez bir gerçektir. Kamuoyu kazançların kalitesine, niteliğine yoğunlaşmakta, dolayısıyla denetim komitesinde de aynı yönde ihtiyaç doğmaktadır. Aşağıda denetim komitelerinin kazançların kalitesini tespit etmesinde yürütebilecekleri bir sürecin çerçevesi çizilmektedir. Bu sürenin yürütülme sıklığı her bir komitece ayrı olarak yapılacak belirlemelere göre değişmekle birlikte, tavsiye edilen sürecin düzenli olarak üç aylık dönemde ya da bu mümkün değilse yılda en az bir kez yürütülmesidir. 1) Mali tabloların, yılsonu faaliyet raporunun ve ara dönem bildirimlerin okunması. 2) Şirketin dönem içi mali performans ve icraatlerine ilişkin güncel basın haber ve bildirileri hakkında bilgi edinilmesi. 3) Şirkete ait en son dönem mali analiz raporlarının okunması. 4) Kazancı oluşturan bileşenlerin kazançların devamı yönünden değerlendirilmesi. 5) Kazanç kalitesine ait tüm göstergelerin toplu değerlendirilmesi. 6) Gelir kaynaklarının anlaşılarak, kazancı oluşturan muhtelif bileşenlerin kalitesine etki eden özelliklerin değerlendirilmesi. (Aşağıda bir takım genel kazanç kaynakları gösterilmekte olup, bunların her bir şirket ve sanayi koluna özel başkaca örneklerle çeşitlendirilmesi mümkündür.) Yönetim ve bağımsız dış denetçilerle irtibata geçip kazançların kalitesi konusunda açık diyaloglar yürütmek suretiyle kalite konusundaki anlayışın geliştirilmesi. Ekte yer alan sorular, yönetim, denetim komitesi ile bağımsız dış denetçilerce bu süreç zarfında yapılacak tartışma ve görüş alışverişlerine ilişkin bir çerçeve sunmaktadır. Bu süreçten elde edilen bilgi ve tecrübeler, denetim komitesi içerisinde kapalı kalmamalıdır. Aksine, tüm tarafların en yüksek menfaatlerine hizmet amacıyla, tüm yönetim kurulu ile paylaşılmalıdır. _Éääá=_~şä¼=h~ò~å =h~óå~âä~ê¼ Bağımsız müşterilere normal ödeme şartları altında yapılan mal satışları İlişkili taraflara yapılan mal satışları Taksit ve vadeli ödeme akitleri ya da özel anlaşmalar altında yapılan satışlar Şarta bağlı ve satış sonrası mükellefiyetlerle yapılan satışlar Satılan mal / hizmetlerin maliyetleri Yatırım kaynaklarından elde edilen kazançlar Finansman giderleri Varlık satışlarından elde edilen kar / zarar İhtilafların çözümü üzerinden elde edilen kar / zarar Garanti giderleri Şüpheli alacak giderleri Stok karşılığındaki değişimler Değer düşüş karşılıkları Emeklilik giderleri Türevlerin defter değerlerinin cari piyasa değerlerine dönüştürülmesinden elde edilen kar / zarar Yatırımların defter değerlerinin cari piyasa değerlerine dönüştürülmesinden elde edilen kar / zarar Yeniden yapılandırma karşılığındaki değişimler Birleşme karşılığındaki değişimler Diğer karşılık değişimleri pçåì =aωşωååéäéê Esasen, kazançların kalitesini ölçmede tek başına kullanılabilecek bir unsur yoktur. Bununla birlikte, bu durum mali tablo kullanıcılarını, özellikle denetim komiteleri ve yönetimleri, kaliteli mali raporlama ve yatırımcı ihtiyaçlarının önünde yer almaktan alıkoymaz. Kazançların kalitesinin tespitine yönelik bir değerlendirme yapılacak ise ele alınması gereken özellik, gösterge ve sorular mevcuttur. Böylelikle ve yeri geldiğinde gereken değişiklikleri yapmak suretiyle, şirket, kendisini oluşturan tüm yapıtaşlarına, özellikle yatırımcılarına sonsuz ve sınırsız değer yaratma taahhüdüne bağlılığını göstermiş olur. 6

9 bâ h~ò~å ä~ê¼å=â~äáíéëáåá=äéäáêäéêâéå Çáââ~íÉ=~ä¼åã~ë¼=ÖÉêÉâÉå=ëçêìä~ê Aşağıdaki sorular, denetim komiteleri, yönetimler ve bağımsız dış denetçiler arasında kazançların kalitesine ilişkin olarak yürütülecek bir diyaloğun çerçevesini sunmaktadır. Bu liste tam kapsamlı olmayıp, içeriğindeki tüm soruların her türlü duruma cevap vermesi de beklenmemelidir. Bu nedenle, sorulardan hangisi ya da hangilerinin şirketlerine ya da mensubu bulundukları sanayi kollarına özel olduğunu ya da bu şekilde soru bulunup bulunmadığını tespit ve değerlendirme mükellefiyeti kullanıcılara aittir. Herhangi bir soruya getirilen yanıt kazancın kalitesinin belirlenmesine ilişkin toplu değerlendirmeyi tamamlamak için yeterli değildir. Denetim kurulu üyelerinin de, toplu olarak cevaplara ağırlık vermek suretiyle, kendi görüş ve kanaatlerini ortaya koymaları, uygun gördükleri eylemlere ilişkin önerilerde bulunmaları gerekir. déåéä Son raporlama döneminden buyana muhasebe esaslarında ne gibi değişiklikler olmuştur? Muhasebe ilkelerinde meydana gelmiş herhangi bir değişikliğin varsa elde edilmiş kazançlar üzerindeki etkileri nelerdir? Muhasebe esaslarında gidilen değişikliklerin altında yatan sebepler nelerdir? Yönetimce belirlenen muhasebe esasları, sanayi kolunuzda faaliyet gösteren benzerleriniz ile uyum içerisinde midir? Cari mali raporda yönetim tarafından yapılmış en önemli tahminler nelerdir? Bu tahminler için olan muhtemel bakiye aralığı nedir? Muhasebe tahminlerinde, dönem içi ne gibi değişimler olmuş ve kazanç bildirimlerinde bunlardan hangileri beyan edilmiştir. Eğer beyan edilmemişlerse, bu neden ileri gelmiştir? Elde edilen kazançlar mali analiz uzmanlarının tahminlerine ne denli yakın çıkmıştır? Zaman içerisinde, fiili kazançlar ile analizler kapsamında açıklanan beklentiler arasında farklılaşma yönünde bariz bir eğilim görülmüş müdür? Elde edilen kazançlar, yönetimin planıyla ne ölçüde tutmuştur? Zaman içerisinde, fiili kazançlar ile yönetimin planında yer alan öngörülen arasında farklılaşma yönünde bariz bir eğilim görülmüş müdür? Şirket herhangi bir kredi anlaşması hükmü ile sözleşmeye bağlı diğer taahhütlerini ne ölçüde yerine getirmiş ya da getirememiş durumdadır? İkramiye ve çeşitli katkı ödeneklerini tespit amacına yönelik olarak kazanç öngörülerini belirlemede kazançlarla ilgili herhangi bir düzeltme yapılmış mıdır? Yapıldıysa, Yönetim kurulunun ilgili komiteleri bu hususları gözden geçirmiş midir? Şirketin kazançları, rakiplerden ya da piyasa şartlarının zorunlu kıldığından bariz farklılıklar arz etmiş midir? Etmişse nedenlerini açıklayınız. Tekrar etmeyen işlemler cari dönem içerisinde ve özellikle dönem sonuna yakın süreçte kazançları etkilemiş midir? Ne tür ilişkili taraf işlemleri mevcuttur? İlişkili taraf işlemlerinin kazançlar üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? j~äá=q~ääç=pìåìãì=îé=_éó~å¼ Tüm kar ve zararlar usulüne ve gereklere uygun olarak faaliyetten doğan ve faaliyet dışı hesap kalemlerine sınıflanmış mıdır? Yönetim İrdeleme ve Analizi ile dipnot beyanları önemli muhasebe politikaları ve tahminlerini yeterince ve açıklıkla ortaya koymuş mudur? Tekrar etmeyen bir defaya mahsus ve / veya karmaşık yapıda işlemler yeterlilikle beyan olunmuş mudur? Kazançların ön prezentasyonu kullanılmış mıdır? Kullanılmışsa nedenlerini açıklayınız. Bunların genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre hesaplanmış kazançlarla mutabakatı yapılmış mıdır? 7

10 h~óçéçáäãéóéå=a¼şl =aéåéí á aωòéäíãé=h~ó¼íä~ê¼ Herhangi bir veya tüm dış/iç denetim düzeltmelerinin kaydedilmesine neden olarak önemlilik kavramı kullanılmış mıdır? Öngörülen dış / iç denetim düzeltmeleri münferiden ya da toplu olarak kayıtlara işlendiyse, bunların kazançlar üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Öngörülen dış / iç denetim düzeltmelerine ilişkin kayıtlar, kazançların performansına bağlanmış şirketin karlılık durumunu analiz raporlarında, yönetim planında, kredi anlaşması hükümleri ya da katkı payı ödenek planlarında belirtilen husus ve açıklanan beklentilere bağlı olarak nasıl değiştirmiştir? bâëáâ=îé=v~åä¼ş=_éó~åä~ê Kasıtlı olarak herhangi bir eksik beyanda bulunulmuş mudur? Şirketin farklı faaliyet sahalarına hitap eden bölümlerinden, şirketin faaliyetleri ya da karlılığı üzerinde önemli rol oynadığı tespit edilen herhangi eksik ya da yanlış beyanlar verilmiş midir? Bu eksik ve hatalı beyanlardan herhangi biri şirketin kanuni gereklere uygunlukla faaliyet göstermesini etkileyecek nitelikte midir? Eksik ve hatalı beyanlar, topluca ya da münferiden, karı zarara ya da zararı kara dönüştürmüş müdür? Hassas ölçümü gereken bir hesap kaleminden kaynaklı herhangi bir eksik ya da yanlış beyan söz konusu mudur? déäáêäéêáå=h~óç~=^ä¼åã~ë¼= Dönem sonundan hemen önce kayda geçilmiş herhangi olağanüstü yüksek hacimli satış mevcut mudur? Varsa işlemin mahiyeti nedir? Önemli taksitli satışlar olmuş mudur? Satış işlemleriyle bağlantılı herhangi bir yan anlaşma yapılmış mıdır? Yapılmışsa, bu anlaşmaların mahiyeti nedir? Gelir kaydı yapılmış fakat ilgilendirdiği mal hala şirket mülkiyetinde olan satış işlemi var mıdır? Varsa, nedenini açıklayınız. Şirketin herhangi bir satış sonrası mükellefiyeti var mıdır? Varsa, bunlar satış muhasebesinde dikkate alınmış mıdır? Büyük miktarlı tekrar etmeyen gelir kaynakları beyan edilmiş midir? Şüpheli alacak karşılıklarında olağan dışı eğilimler var mıdır? Tahsilatlarla ilgili belirsizlikler var mıdır? Herhangi bir müşteriye özel olarak verilmiş satış şartları ya da diğer türlü finansman düzenlemeleri mevcut mudur? Varsa nedenini ve miktarını belirtiniz. dáçéêäéê= Dönem sonundan hemen sonra defterlere işlenmiş herhangi bir olağanüstü yüksek miktarlı gider var mıdır? Varsa mahiyetini açıklayınız. Henüz tahakkuk etmemiş ya da ertelenmiş; herhangi bir gider var mıdır? Tekrar eden gider miktarları arasından yanlışlıkla tekrar etmeyen hesaplara aktarılmış tutarlar var mıdır? píçâ Uzun vadede, stok kayıtları ile satışlar arasında olağanüstü bir ilişki meydana gelmiş midir? (örn. Satış seviyelerinde azalma karşısında stok seviyelerinde artış olması gibi) Defterler üzerinde fiziki stok dikkate alınarak gerekli değişiklikler yapılmış, farklar düşülmüş müdür? Stok kaybı, mal iadeleri ve garanti karşılıkları yeterli midir? Borç senedi ya da diğer gayrınakdi teminat karşılığında yapılmış önemli hacimli satış var mıdır? Varsa, bu tip bir alacağa yeterli karşılık ayrılmış mıdır? Satışlar sabitken veya azalırken kar marjı artmış mıdır? Herhangi bir satış işlemiyle ilgili olarak mal iade hakları, geri ödeme ya da müşterinin tekrar satış imkanı gibi şarta bağlı durumlar var mıdır? Varsa, bu durumların içeriği nedir? 8

11 Söz konusu materyaller ile içeriğindeki bilgiler, Deloitte Türkiye tarafından sağlanmaktadır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Buna uygun şekilde, bu materyallerdeki bilgilerin amacı, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu materyaller ile içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır ve Deloitte Türkiye, bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Deloitte Türkiye, söz konusu materyal ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Deloitte Türkiye, satılabilirlik, mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk, ihlale sebebiyet vermeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk konularındaki garantiler de dahil olmak üzere her türlü zımni garantiden burada feragat etmektedir. Materyalleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Deloitte Türkiye, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

12 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sun Plaza Dereboyu Sok. No: Maslak, İstanbul Tel : 90 (212) Fax : 90 (212) Armada İş Merkezi A Blok Kat:7 No: , Söğütözü, Ankara Tel : 90 (312) Fax : 90 (312) Deloitte, İsviçre mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu, üye firmaları ve bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerini tek tek veya topluca tanımlar. Deloitte Touche Tohmatsu mükemmelliğe adanmış profesyonel hizmetler sunmayı hedefleyen üye firmalardan oluşan bir organizasyondur. Müşteri memnuniyetine odaklı profesyonel hizmetler yaklaşık 140 ülkede global bir strateji ile yerel olarak sunulmaktadır. Üye firmalarımız ve iştirakleri, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, 135,000 çalışanın oluşturduğu büyük bilgi birikimi ve tecrübeye sürekli erişim olanağı içerisinde, ilgili profesyonel hizmetleri sunmaktadırlar. Müşterilerimiz arasında dünyanın en büyük şirketlerinin yüzde 80'inden fazlası, bir çok büyük ulusal kuruluş, devlet kuruluşları, yerel şirketler ve hızlı büyüyen global firmalar yer almaktadır. Sunduğumuz hizmetler, İsviçre'de kurulu Deloitte Touche Tohmatsu tarafından değil, üye firmalar, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri tarafından sunulmaktadır. Yasal veya diğer nedenlerle, bazı üye firmalar, söz konusu profesyonel hizmetlerin tamamını aynı anda sunamayabilirler. Deloitte Touche Tohmatsu, İsviçre mevzuatına göre kurulmuş bir firma olup, Deloitte Touche Tohmatsu ya da üye firmalar diğer üye firmaların eylem ve yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Her bir üye firma, Deloitte, "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir Deloitte Türkiye. Her hakkı saklıdır.

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/53. 31.03.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/53. 31.03.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KONU: Hangi Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Belirlendi.

KONU: Hangi Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Belirlendi. Denetimnet.net 23 Ocak 2013 23 Ocak 2013 KONU: Hangi Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Belirlendi. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23 Ocak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/13

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/13 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/126. KONU KOBİ lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/126. KONU KOBİ lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/57. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/57. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinde Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/113. Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/113. Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/13

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/13 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/103. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/103. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/111

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/111 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/93. e-arşiv Uygulamasına Geçiş ve Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/93. e-arşiv Uygulamasına Geçiş ve Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/112

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/112 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2015/73. İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulamasına İlişkin olarak e-fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Yayınlanmıştır.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2015/73. İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulamasına İlişkin olarak e-fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Yayınlanmıştır. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net www.gümrüknet.net

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/36. KONU 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/36. KONU 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/12. Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/12. Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/85. KONU Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/85. KONU Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/44. Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/44. Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/68

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/68 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/89. Ücretli Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dâhil Edilmesine İlişkin Kanun Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/89. Ücretli Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dâhil Edilmesine İlişkin Kanun Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ Sayı: TTK/2014.006 nolu sirkünün EK idir. Tarih: 14.02.2014 -TTK SİRKÜLERİ- KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Denetimnet Yönetim Kurulu Anketi 2007

Denetimnet Yönetim Kurulu Anketi 2007 Denetimnet No: 1 / Aralık 2007 Denetimnet Yönetim Kurulu Anketi 2007 Değer yaratan öncelikler Yönetici Özeti OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, dünyada ve ülkemizde

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/81. Vergi İnceleme Esaslarını Düzenleyen Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/81. Vergi İnceleme Esaslarını Düzenleyen Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/42. KONU Bağlı ve Hakim Şirketler ("Şirketler Topluluğu") Raporları.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/42. KONU Bağlı ve Hakim Şirketler (Şirketler Topluluğu) Raporları. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - III: Kredi Riskine İlişkin Açıklamalarda Değişiklikler 30 Ekim 2012 kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler

Detaylı

j~äá=aìêìãìå=h~äáíéëá

j~äá=aìêìãìå=h~äáíéëá Kurumsal Seri j~äá=aìêìãìå=h~äáíéëá Bilanço ve Ötesi aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk ~ä¼şã~=e~ââ¼åç~=_~ò¼=kçíä~ê Bir şirketin mali durumunun kalitesini değerlendirmek karmaşık bir süreçtir.

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Numara : 1 Tarih : 1.1.2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/1 KONU: Ücretlerin

Detaylı

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları

Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları YTL/MWh YTL/MWh SMF Piyasa Takas Fiyatı PTF Miktar MW MW Türkiye Toptan Elektrik Piyasası Piyasa Mekanizmaları Uygar Yörük Kıdemli Müdür, Deloitte Danışmanlık Deloitte Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 22 Mayıs

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. 14.03.2012 Yeni Gelişmeler ve 2012 Beklenti; Genel görünüm itibari ile son bir yılda özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler ve durulan lojistik çalışmaları

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

2. KAPSAMI Bu standart, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olayların muhasebeleştirilmesinde ve dipnotlarda yapılacak açıklamalarda uygulanır.

2. KAPSAMI Bu standart, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olayların muhasebeleştirilmesinde ve dipnotlarda yapılacak açıklamalarda uygulanır. TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR 1. AMACI Bu standardın amacı; bir işletmenin, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar nedeniyle mali tablolarında hangi durumlarda

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/78. 11 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete de 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/78. 11 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete de 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu yayımlanmıştır. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-31.12.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı