T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Haziran 1978 SALI. Bakanlar Kurulu Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 6 Haziran 1978 SALI. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Cenel Müdürlüğüne başvurulur. 6 Haziran 1978 SALI Sayı : YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/15468 Bakanlar Kurulu Kararları Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlükleri Yatırım Programında yer alan Orhaneli ve Çan Termik Santralları ve Kömür Tesislerinin öngörülen sürelerde tamamlanarak enerji darboğazının aşılmasında katkıda bulunması için ilişik koşullara uygun olarak ele alınması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 16/3/1978 tarih ve 16 sayılı Raporuna dayanan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 13/2/1978 tarih ve 16M882/6255 sayılı yazısı üzerine, 933 sayılı Kanunun 13 üncü ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddelerine göre. Bakanlar Kurulunca 10/4/1978 talihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. ECEVIT O.EYUBOGLU Prof. Dr. T. FEYZIOĞLU Dr. F. SÜKAN Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. ÇETİN E. AKOVA Dr. L. DOĞAN S. YILDIZ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı A. R. SEPTİOĞLU M. KILIÇ A. ŞENER M. CAN Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı H. E. IŞIK İ. ÖZAYDINLI Prof.. G. ÖKÇÜN Z. MÜEZZINOĞLU Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakan N. UĞUR Ş. ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER Dr M. TAN Güm, ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakam Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Çalışma Bakanı T. MATARACI G. ÖNGUT M. YÜCELER A. B. ERSOY Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 6111

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1976 Sayı : Sanayi ve Tek. Bakanı O. ALP İsletmeler Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakan Prof. Dr. K. BULUTOĞLU Doç. Dr. D. BAYKAL A. COŞKUN İmar ve İskan Bakanı A. KARAASLAN Köyisleri ve Koop. Bakam A. TOPUZ Orman Bakanı V. İLHAN Gençlik ve Spor Bakan ı Y. ÇAKMUR Sosyal Güvenlik Bakanı H. İŞGÜZAR Kültür Bakanı Doç. Dr. A. T. KIŞLALI Yerel Yönetim Bakanı M. ÖZDEMIR 10/4/1978 Tarih 7/15468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir Ek: 1 1 Yatırım İçin gerekli teçhizatın ithalinde 7/11/1964 gün ve 6/3872 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan «Yatırımlarda Yerli Mamullerin Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik» gereğince ilgili mercilerce talep olunacak «Yerli İmal Belgesi» bu projeler için aranmayacaktır. 2 Bu projeler için ithali gerekli olan ilişik listede Gümrük Giriş Tarife cetvelindeki pozisyon numaraları belirtilen malzeme ve teçhizata, Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlükleri tarafından ithali şartıyla, gümrük muafiyeti uygulanması Yüksek Planlama Kurulunun 16/3/1978 tarih ve 16 sayılı raporu üzerine, 933 sayılı Kanunun 13 üncü ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddelerine göre % 100 gümrük muafiyeti uygulanacaktır. 3 Bu projeler için ithal olunacak malların taşınmasında, Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı karara ek 13/3/1969 tarih ve 6/11513 sayılı kararda yazılı hükümlere «öre taşıma yaptırılmasının zaman kaybına yol açacağı ve yatırınım bitirilmesinin geciktireceğinin tespiti halinde Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığınca, yukarıda sözü edilen Kararname hükümleri ile bağlı kalınmaksızın sağlanacak araçlardan yararlanmak suretiyle taşınmanın yaptırılmasına izin verilir. 4 Söz konusu projelerin mümkün olan en kısa sürede hizmete girmeleri zorunlu bulunduğundan TEK ve TKİ isin bütün safhalarında gerçekleşmeyi hızlandırmak üzere olağanüstü her tedbiri almakla yetkili ve yükümlü kılınmıştır. 5 Bu hususların uygulanması ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili Kuruluşlardan talep edeceği hususlar öncelik ve ivedilikle sağlanır. Ek: 2 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Kil (Kaolen, bentonit, vs.) (68.07 pozisyonuna göre imbisat ettirilmiş killer hariç), andalusiz, siyanit, silimanit (Kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit, şamot ve dinas topraklan Sünger taşı, zımpara taşı, tabii korendon, tabii süleyman taşı ve diğer tabii aşındırıcılar (Termik muamele olsun olmasın) Kayağan taşı (Arduraz) (Ham, biçilmiş, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş) Mermer, traverten, okosin ve zahiri kesafeti 2,5 veya daha fazla olan yontulmaya veya inşaata elv«rişli sair kireçli taşlar; Su mermeri (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş) Muaf Yürütme ve Idar«Bölümü Sayfa! Ii 6112

3 $ Haziran 1978 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Granit, porfir, bazalt, greve yontulmaya veya inşaata elverişli, sair taşlar (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş) Çakıltaşı ve kırılmış taşlar (Termik muamele görmüş olsun olmasın). Çakıllı kum, makadam ve tarmakadam (Umumiyetle yolların, demiryollarının betonaj ve döşenmesinde veya sair balastlama islerinde kullanılan tiplerden); çakmak taşı, yassı iri çakıl taşı (Termik Muamele görmüş olsun olmasın) pozisyonlarındaki taşların tane ve kırıntıları, Termik muamele görmüş olsun olmasın) ve tozları Dolomi (Ham kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş), (Kalsine edilmiş olsun olmasın) aglomere dolomi (Katranlı dolomi dahil) Tabii magnezyum karbonat (Manyezit) (Kalsine edilmiş olsun olmasın) (Magnezyum oksit hariç) Alçı taşı, anhidroti, alçı (Boyanmış veya çabuk veya geç donmayı sağlayıcı az miktarda maddeler katılmış olsun olmasın) (Dişçilikte kullanılmak üzere hususi surette hazırlanmış alçılar hariç) Amyant (Asbestos) Petrol yağlan veya bitümenli madenlerden elde edilen yağlar (Ham yağlar hariç) esas unsur olarak, ağırlık itibariyle /o 70 veya daha bitümenli madenlerden elde edilen yağlan ihtiva eden ve tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan müstahzarlar dahil) Hidrojen, necip gazlar, sair metaloitler Alkali madenler ve alkali toprak madenler, nadir toprak madenleri (itriyum ve skandiyum dahil) civa Klorhidrik asit, klorosülfonik veya klorosülforik asit Sülfürik asit, dumanlı sülfürik asit (Oleum) Nitrik asit, sülfonitrik asitler 25 Muaf a) Krş/100 kg b) 7.80 Krş. c) » » » Yürütme v» Idar* Bolümü Sayfa ı II «IIS

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı : Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi 4« J Organik olmayan sair asitler ve metaloitlerin oksijenli bileşikleri Metaloitlerin klorürleri oksiklorürleri ve halojenleri ve oksihalojenli ili sair müştakları. Sodyum hidroksit (Kostik soda), potasyum hidroksit (Kostik potas), sodyum ve potasyum peroksitler Hidrazin ve Hidroksilamin ile bunların organik olmayan tuzlan, organik olmayan sair bazlar ve madeni oksitler, hidroksitler ve peroksitler. Klorürler ve oksiklörürler. Bromürler ve oksibromürler, bromatlar ve perbromatlar, hipobromitler İyodürler ve oksi iyodürler, iyodatlar ve periyodatlar Sülfürler (Polisülfürler dahil) Sülfitler ve hiposülfitler Sülfatlar ve şaplar persülfatlar Nitrifier ve nitratlar Fosfitler, hipofosfitler ve fosfatlar Karbonatlar ve perkarbonatlar (Amonyum karbonat ihtiva eden ticari amonyum karbonat dahil) Fülminatlar, siyanatlar ve tiosiyatlar Silikatlar (Ticari sodyum ve potasyum silikatlar dahil) Boratlar ve perboratlar. Maden oksitleri asitlerinin tuzlan (Kromatlar, permanganatlar, stanatlar vs.) Organik olmayan asitlerin sair tuzları ve pertuzları (Azotürlcr hariç). Kolloidal haldeki kıymetli madenler, kıymetli madenlerin amalgamlan, kıymetli madenlerin muayyen kimyevi bir tertipte olsun olmasın, organik veya organik olmayan tuzlan ve diğer bileşikleri. Radyoaktif kimyevi elemanlar ve radyoaktif izotoplar, bunların kimyaca muayyen tertipte olsun olmasın, organik veya organik olmayan bileşikleri , 25, , 30, 40 20, 40, , 15, 20, 30, , 30, 50 20, 30, , 50 10, 15, , 15, 25, 30, Muaf > Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 6114

5 Haziran 1978 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Gümrük Tarife No Eşyanın Cinsi pozisyonu dışında kalan kimyevi eleman izotopları, bunların muayyen kimyevi bir tertipte olsun olmasın, organik veya organik olmayan bileşikleri Yalnız döteryum ve bileşikleri (Ağır su dahil) döteryumu ihtiva eden mahlutlar ve mahluller (Döteryum atomu hidrojen atomu sayısına nazaran 1/5000 nisbetinden fazla olanlar) Organik olmayan sair bileşikler (Muhkattar ve nakil sular ile, aynı saflık derecesindeki sular ve kıymetli madenlerden gayri madenlerin amalgamları dahil). Hidrokarbürlerin halojenli müştakları Asiklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozlu müştakları. Siklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu nitrozlu müştakları Fenoller ve fenol - alkoller. Fenollerin ve fenol - alkollerin halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozlu müştakları. Eter-oksitler, eter-oksit-alkoller eter - oksit - fenoller, eter - oksit - alkol - fenoller, alkol peroksitleri ve eter peroksitleri, bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozozul müştakları. Monoasitler, anhidrotleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitleri, bunların halojenli sülfonlu nitrolu, nitrozolu müştakları. Poli asitleri anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitleri, bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. Asit-alkoller, asit-aldehitler, asit, setonlar, asit - fenoller ve basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu sair asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksit ve perasitler, bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. Heterosiklik bileşikler (Nükleik asitler dahil) Latonlar ve laktamlar, sültonlar ve sültamlar Kimyaca saf şekerler (Sakaroz hariç) Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 15 Muaf 30 > 25» 15-50» 50-35» , 50, 60» 30, 35, 50» 30 > , 35» 40, 50 25, 40, 50» 5, 15, 50» 35» Yürütme va Idar» Bölümü Sayfa : II SI 15

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı : Ï6308 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Kanuni vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük ver t : Nisbeti veya Haddi H Vernikler, sulu duvar boyalan, derilerin finisajonda kullanılan sulu pigmentler, sulu müstahzar boyalar, hazır boya imalinde kullanılacak şekilde bezir yağı esans, vernik ve diğer boya vasattan içinde ezilmiş pigmentler, istampacılığa mahsus varaklar, perakende satılacak şekilde veya ambalajda bulunan müstahzar boyayıcı maddeler Yağlama müstahzarları ve dokumaya elverişli maddelerin yağlanmasına, derinin veya sair maddelerin mayi veya katı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (İçinde, petrolden veya bitümenli madenlerden elde edilen yağ nisbeti *M> 70 veya daha fazla olanlar hariç) Suni mumlar (Suda eriyebilenler dahil), emülsiyon halinde olmayan veya eritici madde ihtiva etmeyen müstahzar mumlar Hassas hale getirilmiş bos fotoğraf levhaları ve düz filmler (Kâğıt mukavva ve mensucat hariç olmak üzere, herhangi bir maddeden) Hassas hale getirilmiş boş film ve peliküller (Delinmiş olsun olmasın) Rulo veya şerit halinde Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi müs tahsallar (Flaş için kullanılan, müstahsallar dahil) Maden satıhlarının temizlenmesinde kul landan terkipler, madenlere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan mayi müstahzarlar ve sair yardımcı terkipler, maden ve sair maddelerden mürekkep lehim ve kaynak patlan ve tozları, lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar Kimya sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyin veya bulunmayan kimyevi müstahsalları ve müstahzarları (Tabii mü* tahsasların mahlutunda eldi edilenler dahil) kimya sanayiinin veya buna bağlı 50 Muaf 25» , 35» 35» Yürütme ve İdare BöIümü Sayfa: II 6116

7 6 Haziran 1978 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Gümrük Tarife No Eşyanın Cinsi sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan bakiye müs- tahsalları ilâ pozisyonlarında yer alan müslahsallardan mamul eşya. a) Kare veya müstatilden gayri şekilde kesilmiş levha, yaprak, pelikül ve şe ritler, tüpler, ince ve kalın çubuklar, profiller, işlenmiş kare ve müstakil biçimdeki eşya (Kg) c) Sairleri: Vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçuğun diğer şekil ve hallerde olanları (Solüsyon ve dispersiyonlar, çubuk, boru ve profil, vs), vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçuk mamulleri (Kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli iplikler). Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan levha, yaprak, şerit ve profiller (Yuvarlak maktalı profiller dahil) Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan boru ve hortumlar. a) Tazyikli hava çekişleri için hususi hor tumlar (asgari 40 atmosfer tazyikli iki saat devamlı ve fiili bir çalışmaya tahammül edenler) (Kg) b) Sairleri (Kg) Vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, iç ve dış lastikleri ve flapsları. Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan giyim eşyası, eldivenler ve giyim eşyası teferruatı (Nerede kullanılırsa kullanılsın) Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) (Külçe, levha, yaprak, veya şerit, çubuk, profil veya boru halinde) sertleştirilmiş kauçun döküntüleri, toz ve hurdaları. Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden teknik işlerde kullanılan eşya. Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % » 40-50» 50» 40» » > 25 Muaf 40-50» 60» 75» Yürütme ve Idar» Bolumu Sayfa : II 6117

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi»t Aglomere mantar (Yapıştırıcı maddeleri ihtiva etsin etmesin) ve bu nevi mantardan mamul eşya a) Ham aglomere mantar, blok, levha, yaprak, tüp değnek ve diğer iptidai şekillerde (Kg.) b) Aglomere mantar mamulatı (Kg) Muaf Kâğıt hamurunda, kâğıt veya mukavvadan veya selüloz vatkadan sair mamuller Dokumaya elverişli maddelerden teknik işler için mensucat ve eşya Değirmen taşlan, bileği taşlan, bileği çarkları ve benzerleri (öğütme, bileme, cilalama, rektifiye etme ve kesme tekerlekleri, başlan, disk veya uçları dahil) tabii taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut aglomere edilmiş tabii veya suni aşındırcılardan (bir çerçeve üzerine monte edilmiş olmamak şartıyla, başka maddelerden göbek, mil, yatağı ve benzerlerini ihtiva etsin etmesin) tabii taşlardan (Aglomers edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut aglomere edilmiş tabii veya suni aşındırıcılardan seğmanlar ve yukarıdaki taş ve çarkların, imali bitirilmiş diğer aksamı: El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar (Tabii taşlardan, tabii veya suni aşındırıcıların aglomere edilmesinden, pişmiş kil veya topraktan) (Kg) Mensucat, kâğıt, mukavva vs. maddeler ile mesnetlenmiş, toz veya tane halinde tabii veya suni aşındıncılar (Kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya sair suretle hazırlanmış olsun olmasın) İzabe köpüğü yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri sair madeni yünler, imbisat ettirilmiş vermikülit, imbisat ettirilmiş kil ve benzeri sair imbisat ettirilmiş madeni maddeler, madeni maddelerden hararet veya sesi tecrit edici veya muhafaza edici mahlutlar ve mamuller (68, 12 ve pozisyonları ile 69. fasla girenler hariç) 20, »»» a > Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; II 6118

9 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Gümrük 1 arife No Eşyanın Cinsi İşlenmiş amyant; pozisyonunda yer alanlardan gayri amyant mamulleri (Levhalar, iplikler, mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, vs.) (Takviye edilmiş olsun olmasın); esası amyant veya amyant ve magnezyum karbonat olan mahlutlar ve bu mahlutlardan mamul eşya. Esası amyant veya sair madeni maddeler veya selüloz olan ve firenlere, kavrama cihazlarına ve sürtünmeyi temin edici cihazlara mahsus sürtme teferruatı (Segmanlar, diskler, rondelalar, şeritler, levhalar, rulolar, vs.) (Dokumaya elverişli maddelerle veya başka maddelerle mürettep olsun olmasın). Harareti tecrit ve muhafaza eden tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve diğer eşyalar (Nakliye topraklarından, kiselgurdan, toz halinde silisli fosillerden ve benzeri sair silisli topraklardan). Ateş tuğlaları, ateşe mukavim döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe mukavim benzeri diğer eşya. Ateşe mukavim diğer eşya (Karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kalkotası, kılıf, tüp, boru, çubuk vs.) Kimyevi ve diğer teknik işlerde kullanılan eşya ve cihazlar; ziraatta kullanılan yalak, gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve ambalaj işlerinde kullanılan küçük testiler ve benzeri diğer kaplar. Dökme demirler (Aynalı demirler dahil) (Ham, külçe, kalıp veya kütle halinde). Pudla demirinden çubuk ve lokmalar külçe veya kütle halinde demir ve çelikler Plum, kütük, levha blokları ve saç platinaları halinde demir ve çelikler dövülerek kabaca şekil verilmiş demir ve çelikler (Dövme taslakları) Demir veya çelikten rulo halinde saç taslakları (Kg) Uygulanarak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 75 Muaf Yürütme v* İdare Bolümü Sayfa: II 8M9

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Kanuni vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük vergi Nisbeti veya Haddi H Demir veya çelikten geniş levhalar (Kg) Demir veya çelikten çubuklar (Sıcak haddelenmiş veya dövülmüş). (Tel imalinde kullanılanlar dahil) demirden ve çelikten çubuklar (Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş) maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çubuklar. Demir veya çelikten profiller (Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş, yahut dövülmüş veya soğuk çekilmiş). Demir veya çelikten palplanşlar (Delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış olsun olmasın). Demir veya çelikten şeritler (Sıcak veya soğuk haddelenmiş). Demir veya çelikten saçlar (Sıcak veya soğuk haddelenmiş). Demir veya çelikten teller (Çıplak veya kapalı) (Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç) Halitalı çelikler ve yüksek karbonlu çelikler (73.06 ilâ pozisyonlarında belirtilen şekillerde) Fonttan, demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi: Raylar, kontr-raylar, makas dilleri makas göbek leri kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar traversler cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların konması, eklenmesi veya tespiti için açıklık levha ve çubukları ile hususi surette imal edilmiş diğer parçalar. Metretul ağırlığı 20 Kg (20 dahil) ve daha fazla olan raylar : Dökme demirden ince ve kalın borular Demir veya çelikten ince kalın borular (Bunların taslakları dahil pozisyo nundakiler hariç). Tazyike mukavim çelik borular (Takviye çemberi olsun olmasın, hidroelektrik tesislerinde kullanılan neviden). Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı (Rekorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flanşlar, vs.) 15 Muaf Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa " î<?n

11 6 Haziran 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Kanuni vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük vergi Nisbeti vey«ı Haddi H Dökme demir, demir veya çelik inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın) ve aksamı (Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pi lonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, kepenekler, korkuluklar ve parmaklıklar vs.) dökme demir, demir veya çelik inşaatta kullanılan saçlar, çemberlikler, çubuklar, profiller, borular, vs. Dökme demir, demir veya çelik depolar, sarnıçlar, küvler, ve benzeri başka kaplar, içlerine konulacak madde ne olursa olsun, istiap hacmi üçyüz litreden fazla (Harareti tecrit veya muhafaza edici veya iç cidarları kapamalı olsun olmasın) (Mekanik veya termik tertibatı olanlar hariç). Demir veya saçtan fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve nakliyatta veya ambalajlamada kullanılan benzeri başka kaplar. Demir veya çelik kaplar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için). Demir veya çelik tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç) Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler Demir veya çelikten metal depluvayye (Kg) Dökme demir, demir veya çelik, kalın ve ince zincirler ve bunların aksamı. Dökme demir, demir veya çelikten ufak ve büyük çiviler, kenet çivileri, oluklu ve yivli çiviler, çengelli çiviler ve pünezler (Başlan bakırdan olanlar hariç) Dökme demir, demir veya çelik cıvata ve somunlar (Dişli olsun olmasın), tirfonlar, vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somuncu ve vidacı eşyası; demir veya çelik rondelalar (Kesik rondelalar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelalar dahil) 60 Muaf Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 7335 Demir veya çelikten yaylar ve yay yapraklan 7339 Demir veya çelik yünü; demir veya çelik sünger, silgi, eldiven ve temizleme veya parlatma veya mümasili işlerde kullanılan benzeri eşya (Kg) Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya Bakır matları; ham bakır (Tasfiye edilmiş olsun olmasın); bakır döküntü ve hurdaları a) Elektrolitik bakır (Kg) b) Sairleri Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller Bakır saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı 0.15 mm den fazla) Bakırdan ince ve kalın borular (Taslakları dahil) ve içi boş çubuklar Bakır tellerden ince ve kaim halatlar, örme halatlar ve benzerleri (Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç) Bakır civatalar ve somunlar (Dişli olsun olmasın), vidalar başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somuncu vs vidacı eşyası; bakır rondelalar (Kesik rondelalar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelalar dahil) Bakır yaylar Nikelden ince ve kalın borular (Taslaklar dahil) içi boş çubuklar ve boru te ferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flanşlar vs.) Alüminyumdan içi dolu çubuklar, profil ler ve teller Alüminyum saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlığı 0.20 mm den fazla) Sade olanlar (parlatılmamış kaplanma mış ve başka bir şekilde işlenmemiş) Alüminyumdan ince ve kalın borular (Taslaklar dahil) ve içi boş çubuklar Alüminyum boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flanşlar vs.) Yürütme v» İdare Bölümü Sayfa : II Muaf

13 6 Haziran 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Sayfa: 13 Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Alüminyum inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın) ve aksamı (Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, kuleler, planlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, korkuluklar vs.); inşaatta kullanılmaya mahsus Alüminyum saçlar, çubuklar, profiller, borular vs.) Alüminyum depolar sarnıçlar, küvler ve benzerleri diğer kaplar (içlerine konulacak madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik veya termik tertibatı olanlar hariç; harareti tecrit veya muhafaza edici maddelerle mücehhez veya iç cidarları kaplamalı olsun olmasın). Alüminyum fıçılar, variller, bidonlar, kutular, Muaf > ve nakliyatta ve ambalajlamada kullanılan benzeri diğer kaplar (Tüp şeklinde katı veya yumuşak kaplar dahil) Alüminyumdan kaplar (Sıkıştırılmış veya mai hale getirilmiş gazlar için). Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). Kurşundan ince ve kalın borular (Taslak lar dahil), içi boş çubuklar ve boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, şifon için S >» şeklinde borular, contalar manşonlar, flanşlar, vs.) (Kg.) 60 Çinko levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı ne olursa olsun) çinko tozu ve çinkodan ince pullar. Kalaydan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. Kalay saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Metre kare ağırlığı 1 kilodan fazla) Saplı el testereleri, her nevi testere ağızlan (Freze testereler ve dişsiz testere ağızlan dahil) Kerpetenler, pensler, cımbızlar ve benzeri el aletleri (kesici olsun olmasın); elde kullanılan sıkıştırma anahtarları, zımbalar, boru kesiciler, somun anahtarlan, tenekeci makaslan, eğe ve törpüler so > > >» 50 Yürütme v«idar«bölümü Sayfa : II

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1976 Sayı: Gümrük f arif s No Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Bu faslın diğer pozisyonlarına dahil olmayan diğer el aletleri, örsler, mengeneler kaynak lambaları, portatif demirci ocakları el ile veya pedalla işliyen çatılmış bileğiler ve saplı camcı elmasları. Tazyik ile çukurlaştırma istampalama, vi da dişi (Set ve yiv) açma, raybalama, frezeleme, delik genişletme yontma, tornalama, vidalama, ve benzeri işlere mahsus makinaların, el aletlerinin veya makinalı el aletlerinin değişebilen aletlere (Tel çekmeye ve madenlerin ısıtılarak tel haline getirilmesine mahsus aletler ile, delici aletler dahil). Makinalar ve makinalı cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar. Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya (Fırınlanarak aglomere edilmiş madeni karbürlerden tungsten, molibden, vanadyum kar bürleri vs.) Adi madenlerden aydınlatma cihazları, lamba ve avize cinsinden eşya ve bunların elektrikli olmayan aksamı. Adi madenlerden eğilip bükülebilen bo rular. Adi madenlerden veya madeni karbürlerden teller, çubuklar, ince borular, levhalar pastiller, elektrodlar, ve benzerleri (Lehim ve kaynak işlerinde yahut madenlerin veya madeni karbürlerin bir noktada toplanması ameliyelerinde kullanılmak maksadıyla, temizleyici veya eritici madenlerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş), püskürtme usuliyle ma den kaplamacılığında kullanılan aglomere. adi maden tozlarından teller ve çubuklar. Su buharı veya başka buharları hasıl eden Jeneratörler (buhar, kazanları) (Aynı zamanda alçak tazyikli buhar hasıl eden kalorifer kazanları hariç.) Su buharı veya başka buharları hasıl eden Jeneratörler için yardımcı cihazlar (Ekonomizörler, sursoförler, buhar akümülatörleri, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları vs.); buhar makinaları için kondansörler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II Muaf 50» 40 30» » » 60 60»

15 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Gümrük Taıife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Gazojenler; sulu veya havalı gaz jeneratörleri; su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (Tasfiye tertibatı bulunsun bulunmasın). Buharlı lokomobiller (87.01 pozisyonundaki traktörler hariç) ve buharlı yan sabit makinalar. Su buharı veya başka buharlar hasıl eden buhar makinaları (Kazanlarından ayrı olarak) Pistonlu dahili ihtiraklı motörler Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrolik başka motörler Mayiler için tulumbalar, motopomplar ve türbopomplar (Mekanik olmayan tulum balar ve ölçü tertibatı olan tevzi tulumbaları dahil); mayiler için elevatörler (Zincirli, kovalı, şeritli, vs.) Hava ve vakum tulumbaları, motopompları türbopompları; hava ve başka gaz kompresörleri, motokompresörleri ve nırbo-kompresörleri, serbest pistonlu jeneratörler; vantilatörler ve benzerleri Ocakların beslenmesi için brülörler (Akaryakıt toz halinde, katı yakıt veya gazla çalışanlar); otomatik ocaklar (bunların ayrı olarak gelen mekanik kömür taşıyıcıları «,avantfoyers» mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcı tertibatı ve benzeri tertibatı dahil). Ocakların beslenmesi için brülörler: Kalanderler ve hadde makinaları (Bu makinalara ait silindirler dahil) (Maden ve cam hadde makinaları hariç) Santrifüj usulü ile çalışan çamaşır kurutma makinası ve sair makina, alet ve cihazlar; mayilerin veya gazların filtre edilmesi veya tasfiyesine mahsus cihazlar Mayi veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pulverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (El ile kullanılan neviden olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (Doldurulmuş veya doldurulmamış); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazları; kum veya buhar fışkırtma makinaları ve cihazları ile benzerleri Muaf»» >» Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: II - 612S

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1676 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 8422 Kaldırma yükleme, boşaltma ve nakil işleri için makina ve cihazlar (Asansör ler, skipler, bucurgatlar, krikolar, palangalar, macunalar, döner köprüler, taşıyıcılar teleferikler, vs.) (8423 pozisyonuna girenler hariç) Toprağın kazılması, delinmesi, çıkarılması nakil ve tesfiyesine mahsus sabit veya müteharrik makina ve cihazları (Mekanik kazma ve kürekler, kömür, kaya ve madenleri tabaka halinde ayırarak parçalıyan havözler, ekskavatörler, raspalar, tesviye makinaları, buldozerler, skreyperler vs.) kazık varyosları; kar - küreyiciler (87.03 pozisyonundaki kar küreyici arabalar hariç). Çıkarmaya, kesip parçalamaya veya del meye mahsus makina ve cihazlar; 8434 Matbaa harflerini eritmeye dökmeye ve dizmeye mahsus makinalar; klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makinalar, cihazlar ve malzemeler; matbaa harfleri, klişeler, levhalar üstüvaneler ve tabedici diğer unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış klişe kalıpları, levhalar, üstüvaneler ve litografya taşlar (Düz pürtüklü, cilalı, vs.) Deri ve köselenin hazırlanmasına ve işlenmesine, ayakkabı ve deriden veya köseleden diğer eşya imaline mahsus makina ve cihazlar (84.41 pozisyonundaki dikiş makinaları hariç) Çelik fabrikalarında, dökümanelerde ve maden sanayiinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları külçe kalıpları ve döküm makinaları Madenlerin ve madeni karbürlerin işlenmesine mahsus makinalı aletler (84.49 ve pozisyonundakiler hariç) Ağaç, mantar, kemik, ebonit, suni plastik maddeler ve benzeri diğer sert maddele rin işlenmesine mahsus makinalı aletler (84.49 pozisyonundakiler hariç). 50 Muaf Yürütme w!d Bolümü Sayfa: II 6128

17 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Münhasıran ve esas itibariyle 84.45, ve pozisyonundaki makinalı aletlere ait olduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat (işlenecek maddeleri tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan rafta aynaları, taksim edici tertibat ve makinalı aletlere mahsus sair tertibat dahil); ve pozisyonlarındaki el aletlerine mahsus alet tutucuları El ile kullanılan pnömatik veya motorun aletler ve makinalı aletler (Elektrik motorlu olanlar hariç) 15 Kilodan yukarı olanlar Kaynak, yapmaya kesmeye ve satıh tavlamaya mahsus, gazla çalışan makina ve cihazlar Toprak, taş, maden cevheri ve benzeri diğer madeni katı maddeleri (Toz veya hamur halinde olanlar dahil) ayırma, eleme, yıkama, kırma, ezme ve karıştırmaya mahsus makina ve cihazlar; madeni katı yakıtları, seramik hamurlarını, çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer madeni maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara sekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar Amyant, keçe ve mukavva gibi maddelerle mürettep madeni levhalardan veya ince madeni yapraklardan contalar ve benzerleri, makinalar ince ve kalın borular ve benzerleri için poşet, zarf veya benzeri ambalajlarda takım veya grup halinde tertiplenmiş çeşitli maddelerden mamul contalar ve benzerleri Makinaların rın ve mekanik cihazların, elektrik için bağlama yerlerini izole kısımlarını, bobin, kontak veya diğer elektrik tertibatını ihtiva etmiyen aksam ve parçalan (Bu faslın diğer pozisyonlarından zikri geçmiyen veya bulunmayan) (Kg) Muaf Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 6tZ7

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1976 Sayı : Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Elektrik jeneratörleri, motorlar ve rotatif konversitörleri; statik transformatörler ve statik konvertisörler (Redresörler ve saire); reaktans bobinleri ve şefler Elektrikli mıknatıslar; manyetize edilmiş veya edilmemiş daimî mıknatıslar, manyetik veya elektro manyetik platolar, miller ve tespite yarıyan benzeri diğer manyetik veya elektromanyetik tertibat; elektromanyetik birleştiriciler, irtibatlandırıcılar, vites değiştiriciler ve İrenler: elektromanyetik vinç başları. Elektrik akümülatörleri El ile kullanılmaya mahsus elektrome kanik aletler ve makinalı aletler (motor takılmış) Dahili ihtiraklı motörleri ateşlemeye ve hareket ettirmeye mahsus tertibat ve cihazlar (Manyetolar, dinamomanyetolar, ateşleme ve ısıtma bujileri, muhat rikler, v.s.) bu motörlerle birlikte kullanılan jeneratörler (Dinamolar) ve Konjonktördisjonktörler Kendi enerji kaynaklarıyla işleyen elektrikli portatif lambalar (Pilli, akümüla.- törlü, elektromanyetik vs.) (85.09 pozisyonundakiler hariç) Sanayide ve laboratuvarlarda kullanılan elektrik fırınları (Elektrik endüksiyonu veya elektrik enerjisi kaybı suretiyle termik ameliyelerde kullanılmaya mahsus cihazlar dahil); kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli makina ve cihazlar Elektrikli su ısıtıcılar, şohbenler vs daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar; bina, saha ve benzeri yerlerin ısıtıcı elektrikli cihazları, Berber işleri için elektro termik cihazlar (saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarının ısıtma cihazları, vs.) ; Elektrik ütüleri; ev işlerinde kullanılan elektro termik cihazlar; 8524 pozisyonundakilerden gayri ısıtıcı rezistanslar Telli telefon ve telgraf için elektrikli ci hazlar (Kuranportör ile uzak mesafeler muhaberesini teminine mahsus cihazlar dahil) 25, Muaf Yürütme vaidarebölümü Sayfa :!! -

19 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Gümrük Tarife No Eşyanın Cinsi Mikrofonlar ve mesnetleri; hoparlörler ve alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri. Alıcı ve verici radyo telefon ve radyo-telgraf cihazları, alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazları (Gramofonla mücehhez alıcı radyo cihazları ile televizyon kameraları dahil); radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar, radar cihazları ve radyo vasıtasıyla uzak mesafeleri kontrol cihazları. Demiryolları ve diğer yollar için elektrikli işaret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazları (limanlar ve hava meydanları için olanlar dahil). Elektrikli ses ve işaret cihazları (Ziller, srenler, ilân levhaları, hırsızlığa veya yangına karşı alarm cihazları vs.) (85.09 ve pozisyonundakiler hariç). Elektrik kondansatörleri (Sabit, değişebilir veya ayar edilebilir). Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi korunması, kollara ayrılması veya irtibatlandırılması için teçhizat (Ceryan kesiciler, komitatörler, röleler, devre kesiciler, yıldırım önleyiciler, prizler, bağlama kutuları, vs.); ısıtıcı olmayan resistanslar, potansiyometreler ve reostalar; rezistans, endüksiyon ihtizazlı kontak veya motörle çalışan otomatik voltaj regülatörleri; kumanda veya tevzi kabloları (Telefon tevzi kabloları hariç) Tenzirata yahut ültraviyole veya entraruj şualar teminine yarıyan kızma veya deşarj esaslı elektrik ampul ve tüpleri, ark lambaları; fotoğrafçılıkta kullanılan ve elektrikle ateş alan flaş ampulleri. Elektronik lambalar, tüpler ve valflar (8520 pozisyonundakiler hariç olmak Ü7are, sıcak katotlu soğuk katotlu veya fotokatotlu olanlar), ezcümle: Havası alınmış buharlı veya gazlı lambalar, tüpler ve valflar (Civa buharlı redresör tüpler dahil); Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 30, 40, 50 Muaf , 35, 40, Yaratma vs İdare Bölümü Sayfa: II

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE! 6 Haziran 1978 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Katodik tüpler, televizyon kameraları için valiler, vs. fotoelektrik selüller; monte edilmiş transistörler ve monte edilmiş benzeri yarı nakil elemanlar; monte edilmiş piczo elektrik kristaller. Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bulunmayan elektrikli makina ve cihazlar. Elektrik için izole edilmiş teller, örgüler kablolar (Müşterek akslı kablolar dahil), şeritler, çubuklar, ve benzerleri (Anodik olarak lake ve okside edilmiş olanlar dahil); (irtibat parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın) toprak ve su altı kabloları (Herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden ziyadesinin bir araya getirilerek adi madenlerden boru ve şeritlerle teçhiz edilmiş olanları) Elektrik işlerinde veya elektroteknik işle rinde kullanılan madenli veya madensiz» kömür veya grafitten eşya ve parçalar (Elektrik makinaları için süpürgeler, lamba, pil veya mikrofonlar için kömürler, fırınlar, kaynak cihazları veya elektroliz, tesisleri için elektrodlar, vs.) Muaf İzolatörler olsun) (yapıldığı madde ne olursa Elektrik makina, cihaz tesisleri için izole edici parçaları (Tamamen izole edici maddelerden mamul veya vidalı duylar gibi bağlayıcı madeni parçaları ihtiva edenler) (85.25 pozisyonundaki izolatörler hariç). Adi madenlerden izole edici borular ve bunların bağlayıcı parçaları (Dahilden izole edilmiş). Makina ve cihazların, hu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan elektrikli aksam ve parçaları. Atelye vagonları vinçli vagonlar ve demiryolları için diğer servis vagonları; motorsuz drezinler. Ta Traktörler (Vinçli traktörler dahil) rımda kullanılanlar; Yürütme ve!d«e Bölümü Sayfa : II -6130

21 6 Hasiran 1978 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 21 Gümrük Tarife No Eşyanın Cinsi Kanuni vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük vergi Nisbeti veya Haddi Hususi istimaller için motorlu kara nakil vasıtaları (Tamir arabaları, tulumbalı veya merdivenli arabalar, süpürmeye veya kar küremeye mahsus arabalar, tohum, gübre su ve saire saçan arabalar, vinçli arabalar, projektörlü arabalar, atelye arabalar, radyoloji cihazlariyle, mücehhez arabalar ve benzerleri) (87.02 pozisyonundaki motorlu kara nakil vasıtaları hariç). İHTAR: Verem mücadelesinde kullanılmak üzere ithal olunan, radyoloji cihazı ve jeneratör ile mücehhez motorlu kara nakil vasıtaları, Sağlık ve Sosyal Yaldım Bakanlığının Müsaadesi ile vergiden muaftır , ve Pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı. a) pozisyonundaki vasıtaların karoseri aksamı (Kg). b) Pozisyonundaki şasilerin aksamı I - Traktörlere ait olanlar (Kg). II - Sairleri: c) Sairleri: Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşya taşımaya ve istif yapmaya ve benzeri işler görmeye mahsus motorlu şaryolar (Motorun cinsi ne olursa olsun); demiryolu istasyonlarında kullanılan neviden traktörler; bunların aksam ve parçalan. Hareket ettirici tertibatı bulunmıyan diğer kara nakil vasıtaları; her türlü vasılar için römorkları; bunların aksam ve parçaları a) Kamyon ve traktörler için yük römorkları (Kg. ve A.) b) Sairleri: Jeodezi, topografya arazi ölçme, irtifa ölçme, fotogrametri ve hidrografi seyrüsefer (Deniz, nehir ve hava), meteoroloji, hidroloji ve jeofoziğe ait alet ve cihazlar; pusulalar ve telemetreler. 60 Muaf Yürütme va İdare Bölümü Sayfa: II 8131

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1976 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi N; liveya Haddi /o Haddi H Hassas teraziler (5 santigram veya daha az ağırlıkları tartabilenler) (Tartılan birlikte olsun olmasın) Resim yapma, çizgi ve hesap yapmaya mahsus aletler (Pantograflar, pergel takımları, sürgülü hesap cetvelleri, hesap daireleri vs.); bu faslın başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan ölçü muayene ve kontrol makina, cihaz ve aletleri (Tesviye aletleri, planimetreler, mikrometreler, kalibreler, çap ölçen aletler, metreler, vs.) profil projektörleri Mekanoterapi ve masaj cihazları; psikotekni ozonoterapi, oksijenoterapi, suni teneffüs ve aerosolterapi cihazları ve teneffüz için diğer cihazlar (Gaz maskeleri dahil) X-Şualı cihazlar (Radyografi için olsun olmasın) ve radyoaktif maddelerin radyosyonlariyle çalışan cihazlar (X-Şualı hasıl eden jeneratör tüpler, tansiyon jeneratörleri, kumanda kürsüleri, muayene ve tedavi için ekranlar masalar, sandalyeler ve benzerleri) Dansimetreler, aerometreler, alkolmetreler ve benzeri aletler, termometreler, prometreler, barometreler, higrometreler ve psikrometreler (Kaydedici tertibatlı olsun olmasın); Bu aletlerin bir araya getirilmiş olanları Mayi veya gazların ölçülmesine, kontro- Iuna veya tanzimine veyahut sühunetin otomatik olarak kontroluna mahsus alet, ve cihazlar (manometreler, termostatlar, seviye müşirleri, su akımı müşirleri) «Debitmetres» bacaların otomatik duman çekme regülatörleri (90.14 pozisyonuna giren alet ve cihaz4ar hariç). Kalorifer tesisatı ve benzerleri için hararet ölçen aletler Fizik ve kimyevi tahliller için alet ve cihazlar (Polorimetreler, ref-raklometreler, spekterometreler, gaz veya duman tahlil ediciler gibi); lüzuculiği, mesamatı, satıh gerilmesini ve benzeri hususları ölçmeye ve kontrol etmeye mahsus alet ve cihazlar (ezcümle: Viskozimetreler, porozimetreler 40 Muaf Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa. U 5i!2

23 6 Haziran 1978 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 23 Gümrük Tarife No. Eşyan>n Cinsi Kanunî vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük vergi Nisbeti veya Haddi % ve dilatometreler); hararet, ışık ve ses ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus aletler ve cihazlar (Ezcümle; Fotometreler poz verme zamanını gösterenler dahil kalorimetreler gibi); mikrotomlar. Gaz, mayi ve elektrik sayaçları «İstihsal, sarfiyat ve kontrol için olanlar dahil», Diğer savaçlar (devir adedi sayaçları istihsal sayaçları, taksimetreler, katedilen mesafe sayaçları, podometreler, vs.) sürat müşirleri ve taksimetreler, (Manyetik taksimetreler dahil pozisyonundakiler hariç) stroboskoplar. ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kullanılan elektrikli veya elektronik alet ve cihazlar. Münhasıran veya esas itibariyle bu faslın 90.23, 90.24, 90.26, 9027 veya 9028 pozisyonlarında yazılı alet ve cihazların bir veya bir kaçında kullanılmaya elverişli aksam, parça ve teferruat, Saat makinalı masa ve duvar saatleri ile münebbihli saatler. Motorlu kara nakil vasıtalarının uçakların, gemilerin ve diğer kara nakil vasıtalarının alet tablolarına monte edilmeye mahsus saatler ve benzerleri. Saat makinalı olanlardan gayri masa, duvar bina saatleri, münebbihli saatler ve benzeri saatçi cihazları. Kontrol cihazları ve saat makinalı veya senkron motorlu zaman sayaçları (Devamı kaydeden cihazlar, tarih ve saat kaydedici cihazlar, bekçi kontrol saatleri, minütyeler, saniyeli sayaçlar, vs.) Muayyen zamanda bir mekanizmayı harekete getiren saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (Saat ayarlanışına göre duran cihazlar, mübeddileler, vs.) Fırça cinsinden eşya (Fırçalar, süpürge fırçalar, ressam ve boyacı fırçalan ve benzerleri, makina aksamından olan fırçalar dahil); Boya ve badana ruloları; kauçuktan ve benzeri diğer yumuşak maddelerden süpürgeler ve silgiler) (Fotoğrafçılıkta kullanılan merdaneli kurulayıcılar hariç) , 40, Muaf Yürütme v«idar«bölümü Sayfa : II 8133

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1078 Sayı: Uygulanacak Gümrük vergi Gümrük Kanuni vergi Nisbeti veya Tarife No. Eşyanın Cinsi Haddi % Haddi % Ele kalburlan ve elekleri (imal edildiği madde ne olursa olsun). 50 Muaf Deri ve köselenin hazırlanmasına ve işlenmesine, ayakkabı ve deriden veya köseleden diğer eşya imaline mahsus makina ve cihazlar (84.41 pozisyonundaki dikiş makinaları hariç). 30 > Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan makinalar ve mekanik cihazlar. 15, 30, 50» Maden dökümhaneleri için döküm kasaları; madenlerin madeni karbürlerin, camın madeni maddelerin (Seramik hamurlan, beton, çimento, vs.) Kauçuğun suni plastik maddelerin dökümünde kullanılan neviden kalıplar (Madenler için külçe kalıplar hariç). 40» Muslukçu eşyası ve boruculuğa ait benzeri diğer eşya (Tazyiki azaltıcı vaifler ile termostatik vafler dahil) (Borular, kazanlar, depolar, sarnıçlar ve benzeri diğer kaplar için). 50 > Her nevi rulmanlar (bilyalı, iğneli, makaralı veya her şekilde rulolu). 15 > Transmisyon milleri, manivelalar, yatak, kovanlar, mil yataktan, dişliler ve sürtünme dişlileri, sürati eksiltici, artırıcı ve değiştirici tertibat, volanlar ve makaralar (bir kaç makaradan müteşekkil ağır yük kaldırmaya mahsus takımlar dahil) irtibat çarkları, birleştirme cihazları, (Manşonlar, elastiki birleştiriciler, vs.) ve mafsal contaları (Kadaran contaları, oldham contaları, vs.). 30» Karar Sayısı: 7/15561 Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızın artırılması, bu işle meşgul olan firmalar arasında ahenkli çalışmanın sağlanması ve dünya tekstil sanayiindeki her türlü gelişmelerin yakınen izlenmesi amacıyla istanbul İhracatçı Birliklerine bağlı bulunmak ve kuruluş merkezi istanbul'da olmak üzere «Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği»nin kurulması ve ilişik statüsünün onanması; Ti caret Bakanlığının 7/3/1978 tarihli ve 15-3/101-1/4652 sayılı yazısı üzerine, 9/6/1936 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 6134

25 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 tarihli ve 3018 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 26/4/1978 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. ECEVİT O. EYÜBOĞLU Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Dr. F. SÜKAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. ÇETİN E. AKOVA Dr. L. DOĞAN S. YILDIZ Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı A. R. SEPTİOĞLU M. KILIÇ A. ŞENER M. CAN Milli Savunma Bakanı İçişİeri Bakam Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı H. E. IŞIK İ. ÖZ AYDINLI Prof. G. ÖKÇÜN Z. MÜEZZİNOĞLU Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakan-. N. UĞUR Ş. ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER Dr. M. TAN Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Çalışma Bakanı T. MATARACI G. ÖNGUT M. YÜCELER A. B. ERSOY Sanayi ve Tek. Bakanı İşletmeler Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı O. ALP Prof. Dr. K. BULUTOĞLU Doç. Dr. D. BAYKAL A. COŞKUN İmar ve Bakan Bakanı Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı A. KARAASLAN A. TOPUZ V. İLHAN Y. ÇAKMUR Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı H. İŞGÜZAR Doç. Dr. A. T. KİŞLALİ M. ÖZDEMİR Kuruluş : Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Statüsü Madde 1 Aşağıda unvan ve imzaları mevcut Demeğimiz üyeleri 3018 sayılı Kanunun aradığı nitelikleri haiz ve her türlü Dokuma, Havlu nevi bukleli pamuk dokuma, triko (örme), örgü ve deri hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ile meşgul bulunmak üzere, 3018 sayılı Kanunun 7. maddesine dayanılarak bir «Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği» kurulmuştur. Merkez, faaliyet alanı ve hesap yılı: Madde 2 Birliğin İdare Merkezi istanbul'dur. Birlik icap eden yerlerde şubeler açabilir. Birliğin faaliyet mıntıkası bütün memlekettir. Ticaret Bakanlığı 3018 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına tevfikan bu mıntıkayı büyültebilir veya küçültebilir. Aynı suretle Bakanlık Birliğin iştigal mevzuuna giren maddelerin nevi ve cinsini tahdid veya tevsi edebilir. Birliğin başka Birliklerle birleşmesini veya birkaç birliğe ayrılmasını Bakanlık emredebilir. Birliğin hesap yılı 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde biter. Birlik haricinde kalanlar ihracat yapamazlar : Madde 3 Birliğe üye olmayan özel ve tüzel kişiler ile Birlikten çıkan veya çıkarılanlar, Birliğin çalışma konusuna giren maddeleri ihraç edemez ve ettiremezler. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : II 6135

26 Sayfa: 26 RESMÎ GAZETTE 6 Haziran 1978 Sayı: Birliğin maksat ve amaçlan : Madde 4 a) Çalışma konusuna dahil maddelerin cins nevi ve miktar itibariyle ihracat potansiyelini dış taleplere göre ayarlanabilmesini temin için gerekli uyarma ve tedbirleri almak, b) İşbu maddelerin stok durumlarının tespiti ile gerekli girişimlerde bulunmak, c) Yapım, ambalaj ve ihracı usul ve teamüllerini ve fiyat hareket ve yöntemlerini tanzim etmek, d) Üyelerin yukarıdaki amaçlara ve esaslara uygun olarak çalışmalarında uğrayacakları zorlukları ivedilikle gidermeğe ve Hükümetin ihracat ve dahili fiyat siyaseti bakımından vereceği karar ve direktiflerin tamamen yerine getirilmesine dikkat ve gayret etmek, e) Yurt sathında geniş bir sahaya dağılmış her türlü dokuma, havlu nevi bukleli pamuk dokuma, triko (örme), örgü ve deri hazır giyim ve konfeksiyon hareketlerini koordine etmek, f) Ticaret Bakanlığının direktifi ile Birlikçe lüzum görüldüğü takdirde, üyelerin ihracat sözleşmelerini denetlemek ve onaylamak ve sözleşmesi onay edilmiyen malların ihraç edilmemesini talep etmek, icabında tek tip sözleşmeye gitmek, g) Birliğin çalışma konusuna giren malların yurt içi ve dış pazar istatsiklerini, fiyat konjonktürünü, stok durumlarını arz ve taleplerini, alıcı piyasalar usul ve teamüllerini devamlı takip ve tetkik ile üyelerin muhtaç oldukları ve bu gibi donelerle teçhiz edilmelerini temin etmek bu bilgileri havi rapor ve istatistikleri hazırlamak ve gerek Ticaret Bakanlığına ve gerekse üyelere duyurmak, h) Aynı amaç ve gayeyi taşıyan diğer teşekkül ve müesseselerle işbirliğinde bulunmak, i) Çalışma konusuna giren malların ihracatının arttırılması ve daha iyi değerlendirilmesi amacıyla her türlü tedbiri almak, j) Devletin ihracat politikasına uygun olarak amaçlarının tahakkuku için gerekli araştırma, reklam, üye, üretici ve tüketici eğitim faaliyetlerini yürütmek gerektiğinde yurt dışında temsilcilikler açmak, k) Amaçlan ile ilgili olarak taşınmaz mal alınması ve iktisabı, yaptırılması veya satılması işlemlerini yürütmek, Birliğe kabul: Madde 5 Birlik üye sayısı sınırlı değildir. Ancak; Birliğe üye olabilmek için 3018 sayılı Kanunun aradığı nitelikleri haiz olmak şartı ile; a) Birliğin konusunu teşkil eden madde için ihracat ruhsatnamesine sahip olmak ve ihracat ile uğraşmak, b) İşbu statü hükümlerini aynen kabul ve bunlara riayet edeceğini beyan eden Noterden tasdikli bir taahhütname vermek, c) Giriş için lüzumlu aidatı ödemiş olmak şarttır. Giriş ve üyelik tik atı aidatları: Madde 6 Birlik üyeleri, yönetim kurullarınca tespit ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanacak giriş ücreti ve yıllık makdu aidatı ve nisbi aidatları ödemekle zorunludurlar. SOI Üyelik görev ve sorumlulukları: Madde 7 Üyelerin Birliğe karşı görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Bu statü ile taahhüt olunan bütün husustan yerine getirmek, b) Giriş ücreti ve aidattan vaktinde ve muntazam ödemek, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

(Resmî Gazete ile yayımı 7. 12. 1972 - Sayı : 14384) Kabul tarihi 30. 11. 1972. No. 1633

(Resmî Gazete ile yayımı 7. 12. 1972 - Sayı : 14384) Kabul tarihi 30. 11. 1972. No. 1633 25 Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin gümrük vergilerinde, Anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçevesinde yapılan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 17 Aralık 1986 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 17 Aralık 1986 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 17 Aralık 1986 ÇARŞAMBA Sayı :

Detaylı

Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)

Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında) 102 Canlı büyükbaş hayvanlar. 1.733.444 Brezilya 1.629.493 202 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş). 56.700.882 Hindistan 54.230.989 203 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş). 12.978.691 Fransa

Detaylı

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ...3 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/1).9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin

Detaylı

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ 1 İTHALAT YÖNETMELİĞİ...4 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/1)...9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/66 Sirküler Tarihi : 06.12.2013 Konu : Bazı Malların KDV Oranlarında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Hk. 01.12.2013 tarih 28838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik

Detaylı

GÜNCEL KDV ORANLARI. 01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı BKK için tıklayınız.

GÜNCEL KDV ORANLARI. 01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı BKK için tıklayınız. GÜNCEL KDV ORANLARI 01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı BKK için tıklayınız. (2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092,

Detaylı

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 21.1 Temel eczacılık ürünleri 21.10 Temel

Detaylı

K.D.V. ORANLARI GÜNCEL KDV ORANLARI

K.D.V. ORANLARI GÜNCEL KDV ORANLARI K.D.V. ORANLARI GÜNCEL KDV ORANLARI Listelerde yer almayan mal ve hizmetlerin tesliminde KDV oranı %18 dir. Katma değer vergisi oranları (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer

Detaylı

İKTİSADİ FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI (Tarımsal Faaliyetler Hariç) ANA BÖLÜM : 2 MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI

İKTİSADİ FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI (Tarımsal Faaliyetler Hariç) ANA BÖLÜM : 2 MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI İKTİSADİ FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI (Tarımsal Faaliyetler Hariç) ANA BÖLÜM : 2 MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI Ana Alt Bölüm Grup Grup Grup 21 210 2101 KÖMÜR ÜRETİMİ 2101 21010 Taş kömürü (Karbonifer

Detaylı

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI K.D.V.K. Madde:28 (2007/13033 sayılı BKK) (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak katma değer vergisi oranları

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARININ II SAYILI LİSTESİ (80-97 Fasıllar) (Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir.

İTHALAT REJİMİ KARARININ II SAYILI LİSTESİ (80-97 Fasıllar) (Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir. İTHALAT REJİMİ KARARININ II SAYILI LİSTESİ (80-97 Fasıllar) (Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir.) 1 H(II) SAYILI LİSTE (80-97 Fasıllar)... H3 H80. FASIL... H3 H81. FASIL...

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI )

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) (333, 339, 365 ve 389, 399, 418 ve 439 seri No.lu VUK GT) AMORTİSMAN

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Oran MADDE 28 : ORAN MADDE METNİ : " Oran :

İKİNCİ BÖLÜM Oran MADDE 28 : ORAN MADDE METNİ :  Oran : İKİNCİ BÖLÜM Oran MADDE 28 : ORAN MADDE METNİ : " Oran : Madde 28- (3505 sayılı kanunun 23 üncü maddesiyle değişen şekli) KDV oranı, vergiye tabi her bir işlem için %10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört

Detaylı

8 %12,50 benzeyen yollar) 3. Demirbaşlar 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf,

8 %12,50 benzeyen yollar) 3. Demirbaşlar 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, Güncelleme Tarihi: 14.09.2012 VERGİ USUL KANUNU 333, 339, 365, 389 VE 399 N0.LU GENEL TEBLİĞLERİNE GÖRE İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMAN ORANLARI VE FAYDALI ÖMÜRLERİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Detaylı

Normal Amortis man Oranı

Normal Amortis man Oranı Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Fay dalı Öm ür (Yıl) 1 Binalar Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,

Detaylı

2014 Amortisman Oranları

2014 Amortisman Oranları Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane,

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1 Binalar

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1 Binalar AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. mahsus ev, apartman ve emsali binalar. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02

AMORTİSMAN ORANLARI. mahsus ev, apartman ve emsali binalar. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02 AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1 Binalar Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

PARETO DENETİM SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK HİZM. LTD.ŞTİ. İsmetkaptan Mah. 1368 Sokak İkbal 1 İşmerkezi N:1 K:3 D:309 Basmane/İZMİR Tel :

PARETO DENETİM SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK HİZM. LTD.ŞTİ. İsmetkaptan Mah. 1368 Sokak İkbal 1 İşmerkezi N:1 K:3 D:309 Basmane/İZMİR Tel : AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar 1.1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02

AMORTİSMAN ORANLARI. olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1 Binalar Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane,

Detaylı

www.muhasebeonline.com

www.muhasebeonline.com www.muhasebeonline.com Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1 Binalar Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal

Detaylı

Amortisman- Mevzuat.Co. http://www.mevzuat.co. AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ (418'Nolu Tebliğ Dahil) 2014 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1.

Amortisman- Mevzuat.Co. http://www.mevzuat.co. AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ (418'Nolu Tebliğ Dahil) 2014 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1. AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ (418'Nolu Tebliğ Dahil) 2014 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1. Binalar 2. 1.1. 1.2. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 2,00% 1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI ASMMMO

AMORTİSMAN ORANLARI ASMMMO AMORTİSMAN ORANLARI V.U.K. Madde: 315 (V.U.K. leri 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439) 1. Binalar 2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri 3. Demirbaşlar 4. Bilgi Sistemleri 5. Elle Veri İşlenen Araçlar 6.

Detaylı

333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI

333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI 333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Adı Faydalı Normal Tebliğ Ömrü Amortisman No (Yıl) Oranı (%) 1 Binalar Ticari, sınai,

Detaylı