T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Haziran 1978 SALI. Bakanlar Kurulu Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 6 Haziran 1978 SALI. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Cenel Müdürlüğüne başvurulur. 6 Haziran 1978 SALI Sayı : YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/15468 Bakanlar Kurulu Kararları Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlükleri Yatırım Programında yer alan Orhaneli ve Çan Termik Santralları ve Kömür Tesislerinin öngörülen sürelerde tamamlanarak enerji darboğazının aşılmasında katkıda bulunması için ilişik koşullara uygun olarak ele alınması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 16/3/1978 tarih ve 16 sayılı Raporuna dayanan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 13/2/1978 tarih ve 16M882/6255 sayılı yazısı üzerine, 933 sayılı Kanunun 13 üncü ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddelerine göre. Bakanlar Kurulunca 10/4/1978 talihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. ECEVIT O.EYUBOGLU Prof. Dr. T. FEYZIOĞLU Dr. F. SÜKAN Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. ÇETİN E. AKOVA Dr. L. DOĞAN S. YILDIZ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı A. R. SEPTİOĞLU M. KILIÇ A. ŞENER M. CAN Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı H. E. IŞIK İ. ÖZAYDINLI Prof.. G. ÖKÇÜN Z. MÜEZZINOĞLU Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakan N. UĞUR Ş. ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER Dr M. TAN Güm, ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakam Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Çalışma Bakanı T. MATARACI G. ÖNGUT M. YÜCELER A. B. ERSOY Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 6111

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1976 Sayı : Sanayi ve Tek. Bakanı O. ALP İsletmeler Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakan Prof. Dr. K. BULUTOĞLU Doç. Dr. D. BAYKAL A. COŞKUN İmar ve İskan Bakanı A. KARAASLAN Köyisleri ve Koop. Bakam A. TOPUZ Orman Bakanı V. İLHAN Gençlik ve Spor Bakan ı Y. ÇAKMUR Sosyal Güvenlik Bakanı H. İŞGÜZAR Kültür Bakanı Doç. Dr. A. T. KIŞLALI Yerel Yönetim Bakanı M. ÖZDEMIR 10/4/1978 Tarih 7/15468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir Ek: 1 1 Yatırım İçin gerekli teçhizatın ithalinde 7/11/1964 gün ve 6/3872 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan «Yatırımlarda Yerli Mamullerin Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik» gereğince ilgili mercilerce talep olunacak «Yerli İmal Belgesi» bu projeler için aranmayacaktır. 2 Bu projeler için ithali gerekli olan ilişik listede Gümrük Giriş Tarife cetvelindeki pozisyon numaraları belirtilen malzeme ve teçhizata, Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlükleri tarafından ithali şartıyla, gümrük muafiyeti uygulanması Yüksek Planlama Kurulunun 16/3/1978 tarih ve 16 sayılı raporu üzerine, 933 sayılı Kanunun 13 üncü ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddelerine göre % 100 gümrük muafiyeti uygulanacaktır. 3 Bu projeler için ithal olunacak malların taşınmasında, Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı karara ek 13/3/1969 tarih ve 6/11513 sayılı kararda yazılı hükümlere «öre taşıma yaptırılmasının zaman kaybına yol açacağı ve yatırınım bitirilmesinin geciktireceğinin tespiti halinde Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığınca, yukarıda sözü edilen Kararname hükümleri ile bağlı kalınmaksızın sağlanacak araçlardan yararlanmak suretiyle taşınmanın yaptırılmasına izin verilir. 4 Söz konusu projelerin mümkün olan en kısa sürede hizmete girmeleri zorunlu bulunduğundan TEK ve TKİ isin bütün safhalarında gerçekleşmeyi hızlandırmak üzere olağanüstü her tedbiri almakla yetkili ve yükümlü kılınmıştır. 5 Bu hususların uygulanması ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili Kuruluşlardan talep edeceği hususlar öncelik ve ivedilikle sağlanır. Ek: 2 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Kil (Kaolen, bentonit, vs.) (68.07 pozisyonuna göre imbisat ettirilmiş killer hariç), andalusiz, siyanit, silimanit (Kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit, şamot ve dinas topraklan Sünger taşı, zımpara taşı, tabii korendon, tabii süleyman taşı ve diğer tabii aşındırıcılar (Termik muamele olsun olmasın) Kayağan taşı (Arduraz) (Ham, biçilmiş, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş) Mermer, traverten, okosin ve zahiri kesafeti 2,5 veya daha fazla olan yontulmaya veya inşaata elv«rişli sair kireçli taşlar; Su mermeri (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş) Muaf Yürütme ve Idar«Bölümü Sayfa! Ii 6112

3 $ Haziran 1978 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Granit, porfir, bazalt, greve yontulmaya veya inşaata elverişli, sair taşlar (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş) Çakıltaşı ve kırılmış taşlar (Termik muamele görmüş olsun olmasın). Çakıllı kum, makadam ve tarmakadam (Umumiyetle yolların, demiryollarının betonaj ve döşenmesinde veya sair balastlama islerinde kullanılan tiplerden); çakmak taşı, yassı iri çakıl taşı (Termik Muamele görmüş olsun olmasın) pozisyonlarındaki taşların tane ve kırıntıları, Termik muamele görmüş olsun olmasın) ve tozları Dolomi (Ham kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş), (Kalsine edilmiş olsun olmasın) aglomere dolomi (Katranlı dolomi dahil) Tabii magnezyum karbonat (Manyezit) (Kalsine edilmiş olsun olmasın) (Magnezyum oksit hariç) Alçı taşı, anhidroti, alçı (Boyanmış veya çabuk veya geç donmayı sağlayıcı az miktarda maddeler katılmış olsun olmasın) (Dişçilikte kullanılmak üzere hususi surette hazırlanmış alçılar hariç) Amyant (Asbestos) Petrol yağlan veya bitümenli madenlerden elde edilen yağlar (Ham yağlar hariç) esas unsur olarak, ağırlık itibariyle /o 70 veya daha bitümenli madenlerden elde edilen yağlan ihtiva eden ve tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan müstahzarlar dahil) Hidrojen, necip gazlar, sair metaloitler Alkali madenler ve alkali toprak madenler, nadir toprak madenleri (itriyum ve skandiyum dahil) civa Klorhidrik asit, klorosülfonik veya klorosülforik asit Sülfürik asit, dumanlı sülfürik asit (Oleum) Nitrik asit, sülfonitrik asitler 25 Muaf a) Krş/100 kg b) 7.80 Krş. c) » » » Yürütme v» Idar* Bolümü Sayfa ı II «IIS

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı : Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi 4« J Organik olmayan sair asitler ve metaloitlerin oksijenli bileşikleri Metaloitlerin klorürleri oksiklorürleri ve halojenleri ve oksihalojenli ili sair müştakları. Sodyum hidroksit (Kostik soda), potasyum hidroksit (Kostik potas), sodyum ve potasyum peroksitler Hidrazin ve Hidroksilamin ile bunların organik olmayan tuzlan, organik olmayan sair bazlar ve madeni oksitler, hidroksitler ve peroksitler. Klorürler ve oksiklörürler. Bromürler ve oksibromürler, bromatlar ve perbromatlar, hipobromitler İyodürler ve oksi iyodürler, iyodatlar ve periyodatlar Sülfürler (Polisülfürler dahil) Sülfitler ve hiposülfitler Sülfatlar ve şaplar persülfatlar Nitrifier ve nitratlar Fosfitler, hipofosfitler ve fosfatlar Karbonatlar ve perkarbonatlar (Amonyum karbonat ihtiva eden ticari amonyum karbonat dahil) Fülminatlar, siyanatlar ve tiosiyatlar Silikatlar (Ticari sodyum ve potasyum silikatlar dahil) Boratlar ve perboratlar. Maden oksitleri asitlerinin tuzlan (Kromatlar, permanganatlar, stanatlar vs.) Organik olmayan asitlerin sair tuzları ve pertuzları (Azotürlcr hariç). Kolloidal haldeki kıymetli madenler, kıymetli madenlerin amalgamlan, kıymetli madenlerin muayyen kimyevi bir tertipte olsun olmasın, organik veya organik olmayan tuzlan ve diğer bileşikleri. Radyoaktif kimyevi elemanlar ve radyoaktif izotoplar, bunların kimyaca muayyen tertipte olsun olmasın, organik veya organik olmayan bileşikleri , 25, , 30, 40 20, 40, , 15, 20, 30, , 30, 50 20, 30, , 50 10, 15, , 15, 25, 30, Muaf > Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 6114

5 Haziran 1978 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Gümrük Tarife No Eşyanın Cinsi pozisyonu dışında kalan kimyevi eleman izotopları, bunların muayyen kimyevi bir tertipte olsun olmasın, organik veya organik olmayan bileşikleri Yalnız döteryum ve bileşikleri (Ağır su dahil) döteryumu ihtiva eden mahlutlar ve mahluller (Döteryum atomu hidrojen atomu sayısına nazaran 1/5000 nisbetinden fazla olanlar) Organik olmayan sair bileşikler (Muhkattar ve nakil sular ile, aynı saflık derecesindeki sular ve kıymetli madenlerden gayri madenlerin amalgamları dahil). Hidrokarbürlerin halojenli müştakları Asiklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozlu müştakları. Siklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu nitrozlu müştakları Fenoller ve fenol - alkoller. Fenollerin ve fenol - alkollerin halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozlu müştakları. Eter-oksitler, eter-oksit-alkoller eter - oksit - fenoller, eter - oksit - alkol - fenoller, alkol peroksitleri ve eter peroksitleri, bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozozul müştakları. Monoasitler, anhidrotleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitleri, bunların halojenli sülfonlu nitrolu, nitrozolu müştakları. Poli asitleri anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitleri, bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. Asit-alkoller, asit-aldehitler, asit, setonlar, asit - fenoller ve basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu sair asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksit ve perasitler, bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. Heterosiklik bileşikler (Nükleik asitler dahil) Latonlar ve laktamlar, sültonlar ve sültamlar Kimyaca saf şekerler (Sakaroz hariç) Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 15 Muaf 30 > 25» 15-50» 50-35» , 50, 60» 30, 35, 50» 30 > , 35» 40, 50 25, 40, 50» 5, 15, 50» 35» Yürütme va Idar» Bölümü Sayfa : II SI 15

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı : Ï6308 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Kanuni vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük ver t : Nisbeti veya Haddi H Vernikler, sulu duvar boyalan, derilerin finisajonda kullanılan sulu pigmentler, sulu müstahzar boyalar, hazır boya imalinde kullanılacak şekilde bezir yağı esans, vernik ve diğer boya vasattan içinde ezilmiş pigmentler, istampacılığa mahsus varaklar, perakende satılacak şekilde veya ambalajda bulunan müstahzar boyayıcı maddeler Yağlama müstahzarları ve dokumaya elverişli maddelerin yağlanmasına, derinin veya sair maddelerin mayi veya katı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (İçinde, petrolden veya bitümenli madenlerden elde edilen yağ nisbeti *M> 70 veya daha fazla olanlar hariç) Suni mumlar (Suda eriyebilenler dahil), emülsiyon halinde olmayan veya eritici madde ihtiva etmeyen müstahzar mumlar Hassas hale getirilmiş bos fotoğraf levhaları ve düz filmler (Kâğıt mukavva ve mensucat hariç olmak üzere, herhangi bir maddeden) Hassas hale getirilmiş boş film ve peliküller (Delinmiş olsun olmasın) Rulo veya şerit halinde Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi müs tahsallar (Flaş için kullanılan, müstahsallar dahil) Maden satıhlarının temizlenmesinde kul landan terkipler, madenlere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan mayi müstahzarlar ve sair yardımcı terkipler, maden ve sair maddelerden mürekkep lehim ve kaynak patlan ve tozları, lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar Kimya sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyin veya bulunmayan kimyevi müstahsalları ve müstahzarları (Tabii mü* tahsasların mahlutunda eldi edilenler dahil) kimya sanayiinin veya buna bağlı 50 Muaf 25» , 35» 35» Yürütme ve İdare BöIümü Sayfa: II 6116

7 6 Haziran 1978 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Gümrük Tarife No Eşyanın Cinsi sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan bakiye müs- tahsalları ilâ pozisyonlarında yer alan müslahsallardan mamul eşya. a) Kare veya müstatilden gayri şekilde kesilmiş levha, yaprak, pelikül ve şe ritler, tüpler, ince ve kalın çubuklar, profiller, işlenmiş kare ve müstakil biçimdeki eşya (Kg) c) Sairleri: Vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçuğun diğer şekil ve hallerde olanları (Solüsyon ve dispersiyonlar, çubuk, boru ve profil, vs), vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçuk mamulleri (Kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli iplikler). Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan levha, yaprak, şerit ve profiller (Yuvarlak maktalı profiller dahil) Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan boru ve hortumlar. a) Tazyikli hava çekişleri için hususi hor tumlar (asgari 40 atmosfer tazyikli iki saat devamlı ve fiili bir çalışmaya tahammül edenler) (Kg) b) Sairleri (Kg) Vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, iç ve dış lastikleri ve flapsları. Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan giyim eşyası, eldivenler ve giyim eşyası teferruatı (Nerede kullanılırsa kullanılsın) Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) (Külçe, levha, yaprak, veya şerit, çubuk, profil veya boru halinde) sertleştirilmiş kauçun döküntüleri, toz ve hurdaları. Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden teknik işlerde kullanılan eşya. Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % » 40-50» 50» 40» » > 25 Muaf 40-50» 60» 75» Yürütme ve Idar» Bolumu Sayfa : II 6117

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi»t Aglomere mantar (Yapıştırıcı maddeleri ihtiva etsin etmesin) ve bu nevi mantardan mamul eşya a) Ham aglomere mantar, blok, levha, yaprak, tüp değnek ve diğer iptidai şekillerde (Kg.) b) Aglomere mantar mamulatı (Kg) Muaf Kâğıt hamurunda, kâğıt veya mukavvadan veya selüloz vatkadan sair mamuller Dokumaya elverişli maddelerden teknik işler için mensucat ve eşya Değirmen taşlan, bileği taşlan, bileği çarkları ve benzerleri (öğütme, bileme, cilalama, rektifiye etme ve kesme tekerlekleri, başlan, disk veya uçları dahil) tabii taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut aglomere edilmiş tabii veya suni aşındırcılardan (bir çerçeve üzerine monte edilmiş olmamak şartıyla, başka maddelerden göbek, mil, yatağı ve benzerlerini ihtiva etsin etmesin) tabii taşlardan (Aglomers edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut aglomere edilmiş tabii veya suni aşındırıcılardan seğmanlar ve yukarıdaki taş ve çarkların, imali bitirilmiş diğer aksamı: El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar (Tabii taşlardan, tabii veya suni aşındırıcıların aglomere edilmesinden, pişmiş kil veya topraktan) (Kg) Mensucat, kâğıt, mukavva vs. maddeler ile mesnetlenmiş, toz veya tane halinde tabii veya suni aşındıncılar (Kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya sair suretle hazırlanmış olsun olmasın) İzabe köpüğü yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri sair madeni yünler, imbisat ettirilmiş vermikülit, imbisat ettirilmiş kil ve benzeri sair imbisat ettirilmiş madeni maddeler, madeni maddelerden hararet veya sesi tecrit edici veya muhafaza edici mahlutlar ve mamuller (68, 12 ve pozisyonları ile 69. fasla girenler hariç) 20, »»» a > Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; II 6118

9 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Gümrük 1 arife No Eşyanın Cinsi İşlenmiş amyant; pozisyonunda yer alanlardan gayri amyant mamulleri (Levhalar, iplikler, mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, vs.) (Takviye edilmiş olsun olmasın); esası amyant veya amyant ve magnezyum karbonat olan mahlutlar ve bu mahlutlardan mamul eşya. Esası amyant veya sair madeni maddeler veya selüloz olan ve firenlere, kavrama cihazlarına ve sürtünmeyi temin edici cihazlara mahsus sürtme teferruatı (Segmanlar, diskler, rondelalar, şeritler, levhalar, rulolar, vs.) (Dokumaya elverişli maddelerle veya başka maddelerle mürettep olsun olmasın). Harareti tecrit ve muhafaza eden tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve diğer eşyalar (Nakliye topraklarından, kiselgurdan, toz halinde silisli fosillerden ve benzeri sair silisli topraklardan). Ateş tuğlaları, ateşe mukavim döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe mukavim benzeri diğer eşya. Ateşe mukavim diğer eşya (Karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kalkotası, kılıf, tüp, boru, çubuk vs.) Kimyevi ve diğer teknik işlerde kullanılan eşya ve cihazlar; ziraatta kullanılan yalak, gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve ambalaj işlerinde kullanılan küçük testiler ve benzeri diğer kaplar. Dökme demirler (Aynalı demirler dahil) (Ham, külçe, kalıp veya kütle halinde). Pudla demirinden çubuk ve lokmalar külçe veya kütle halinde demir ve çelikler Plum, kütük, levha blokları ve saç platinaları halinde demir ve çelikler dövülerek kabaca şekil verilmiş demir ve çelikler (Dövme taslakları) Demir veya çelikten rulo halinde saç taslakları (Kg) Uygulanarak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 75 Muaf Yürütme v* İdare Bolümü Sayfa: II 8M9

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Kanuni vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük vergi Nisbeti veya Haddi H Demir veya çelikten geniş levhalar (Kg) Demir veya çelikten çubuklar (Sıcak haddelenmiş veya dövülmüş). (Tel imalinde kullanılanlar dahil) demirden ve çelikten çubuklar (Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş) maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çubuklar. Demir veya çelikten profiller (Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş, yahut dövülmüş veya soğuk çekilmiş). Demir veya çelikten palplanşlar (Delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış olsun olmasın). Demir veya çelikten şeritler (Sıcak veya soğuk haddelenmiş). Demir veya çelikten saçlar (Sıcak veya soğuk haddelenmiş). Demir veya çelikten teller (Çıplak veya kapalı) (Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç) Halitalı çelikler ve yüksek karbonlu çelikler (73.06 ilâ pozisyonlarında belirtilen şekillerde) Fonttan, demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi: Raylar, kontr-raylar, makas dilleri makas göbek leri kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar traversler cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların konması, eklenmesi veya tespiti için açıklık levha ve çubukları ile hususi surette imal edilmiş diğer parçalar. Metretul ağırlığı 20 Kg (20 dahil) ve daha fazla olan raylar : Dökme demirden ince ve kalın borular Demir veya çelikten ince kalın borular (Bunların taslakları dahil pozisyo nundakiler hariç). Tazyike mukavim çelik borular (Takviye çemberi olsun olmasın, hidroelektrik tesislerinde kullanılan neviden). Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı (Rekorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flanşlar, vs.) 15 Muaf Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa " î<?n

11 6 Haziran 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Kanuni vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük vergi Nisbeti vey«ı Haddi H Dökme demir, demir veya çelik inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın) ve aksamı (Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pi lonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, kepenekler, korkuluklar ve parmaklıklar vs.) dökme demir, demir veya çelik inşaatta kullanılan saçlar, çemberlikler, çubuklar, profiller, borular, vs. Dökme demir, demir veya çelik depolar, sarnıçlar, küvler, ve benzeri başka kaplar, içlerine konulacak madde ne olursa olsun, istiap hacmi üçyüz litreden fazla (Harareti tecrit veya muhafaza edici veya iç cidarları kapamalı olsun olmasın) (Mekanik veya termik tertibatı olanlar hariç). Demir veya saçtan fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve nakliyatta veya ambalajlamada kullanılan benzeri başka kaplar. Demir veya çelik kaplar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için). Demir veya çelik tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç) Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler Demir veya çelikten metal depluvayye (Kg) Dökme demir, demir veya çelik, kalın ve ince zincirler ve bunların aksamı. Dökme demir, demir veya çelikten ufak ve büyük çiviler, kenet çivileri, oluklu ve yivli çiviler, çengelli çiviler ve pünezler (Başlan bakırdan olanlar hariç) Dökme demir, demir veya çelik cıvata ve somunlar (Dişli olsun olmasın), tirfonlar, vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somuncu ve vidacı eşyası; demir veya çelik rondelalar (Kesik rondelalar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelalar dahil) 60 Muaf Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1978 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 7335 Demir veya çelikten yaylar ve yay yapraklan 7339 Demir veya çelik yünü; demir veya çelik sünger, silgi, eldiven ve temizleme veya parlatma veya mümasili işlerde kullanılan benzeri eşya (Kg) Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya Bakır matları; ham bakır (Tasfiye edilmiş olsun olmasın); bakır döküntü ve hurdaları a) Elektrolitik bakır (Kg) b) Sairleri Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller Bakır saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı 0.15 mm den fazla) Bakırdan ince ve kalın borular (Taslakları dahil) ve içi boş çubuklar Bakır tellerden ince ve kaim halatlar, örme halatlar ve benzerleri (Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç) Bakır civatalar ve somunlar (Dişli olsun olmasın), vidalar başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somuncu vs vidacı eşyası; bakır rondelalar (Kesik rondelalar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelalar dahil) Bakır yaylar Nikelden ince ve kalın borular (Taslaklar dahil) içi boş çubuklar ve boru te ferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flanşlar vs.) Alüminyumdan içi dolu çubuklar, profil ler ve teller Alüminyum saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlığı 0.20 mm den fazla) Sade olanlar (parlatılmamış kaplanma mış ve başka bir şekilde işlenmemiş) Alüminyumdan ince ve kalın borular (Taslaklar dahil) ve içi boş çubuklar Alüminyum boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flanşlar vs.) Yürütme v» İdare Bölümü Sayfa : II Muaf

13 6 Haziran 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Sayfa: 13 Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Alüminyum inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın) ve aksamı (Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, kuleler, planlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, korkuluklar vs.); inşaatta kullanılmaya mahsus Alüminyum saçlar, çubuklar, profiller, borular vs.) Alüminyum depolar sarnıçlar, küvler ve benzerleri diğer kaplar (içlerine konulacak madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik veya termik tertibatı olanlar hariç; harareti tecrit veya muhafaza edici maddelerle mücehhez veya iç cidarları kaplamalı olsun olmasın). Alüminyum fıçılar, variller, bidonlar, kutular, Muaf > ve nakliyatta ve ambalajlamada kullanılan benzeri diğer kaplar (Tüp şeklinde katı veya yumuşak kaplar dahil) Alüminyumdan kaplar (Sıkıştırılmış veya mai hale getirilmiş gazlar için). Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). Kurşundan ince ve kalın borular (Taslak lar dahil), içi boş çubuklar ve boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, şifon için S >» şeklinde borular, contalar manşonlar, flanşlar, vs.) (Kg.) 60 Çinko levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı ne olursa olsun) çinko tozu ve çinkodan ince pullar. Kalaydan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. Kalay saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Metre kare ağırlığı 1 kilodan fazla) Saplı el testereleri, her nevi testere ağızlan (Freze testereler ve dişsiz testere ağızlan dahil) Kerpetenler, pensler, cımbızlar ve benzeri el aletleri (kesici olsun olmasın); elde kullanılan sıkıştırma anahtarları, zımbalar, boru kesiciler, somun anahtarlan, tenekeci makaslan, eğe ve törpüler so > > >» 50 Yürütme v«idar«bölümü Sayfa : II

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1976 Sayı: Gümrük f arif s No Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Bu faslın diğer pozisyonlarına dahil olmayan diğer el aletleri, örsler, mengeneler kaynak lambaları, portatif demirci ocakları el ile veya pedalla işliyen çatılmış bileğiler ve saplı camcı elmasları. Tazyik ile çukurlaştırma istampalama, vi da dişi (Set ve yiv) açma, raybalama, frezeleme, delik genişletme yontma, tornalama, vidalama, ve benzeri işlere mahsus makinaların, el aletlerinin veya makinalı el aletlerinin değişebilen aletlere (Tel çekmeye ve madenlerin ısıtılarak tel haline getirilmesine mahsus aletler ile, delici aletler dahil). Makinalar ve makinalı cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar. Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya (Fırınlanarak aglomere edilmiş madeni karbürlerden tungsten, molibden, vanadyum kar bürleri vs.) Adi madenlerden aydınlatma cihazları, lamba ve avize cinsinden eşya ve bunların elektrikli olmayan aksamı. Adi madenlerden eğilip bükülebilen bo rular. Adi madenlerden veya madeni karbürlerden teller, çubuklar, ince borular, levhalar pastiller, elektrodlar, ve benzerleri (Lehim ve kaynak işlerinde yahut madenlerin veya madeni karbürlerin bir noktada toplanması ameliyelerinde kullanılmak maksadıyla, temizleyici veya eritici madenlerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş), püskürtme usuliyle ma den kaplamacılığında kullanılan aglomere. adi maden tozlarından teller ve çubuklar. Su buharı veya başka buharları hasıl eden Jeneratörler (buhar, kazanları) (Aynı zamanda alçak tazyikli buhar hasıl eden kalorifer kazanları hariç.) Su buharı veya başka buharları hasıl eden Jeneratörler için yardımcı cihazlar (Ekonomizörler, sursoförler, buhar akümülatörleri, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları vs.); buhar makinaları için kondansörler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II Muaf 50» 40 30» » » 60 60»

15 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Gümrük Taıife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Gazojenler; sulu veya havalı gaz jeneratörleri; su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (Tasfiye tertibatı bulunsun bulunmasın). Buharlı lokomobiller (87.01 pozisyonundaki traktörler hariç) ve buharlı yan sabit makinalar. Su buharı veya başka buharlar hasıl eden buhar makinaları (Kazanlarından ayrı olarak) Pistonlu dahili ihtiraklı motörler Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrolik başka motörler Mayiler için tulumbalar, motopomplar ve türbopomplar (Mekanik olmayan tulum balar ve ölçü tertibatı olan tevzi tulumbaları dahil); mayiler için elevatörler (Zincirli, kovalı, şeritli, vs.) Hava ve vakum tulumbaları, motopompları türbopompları; hava ve başka gaz kompresörleri, motokompresörleri ve nırbo-kompresörleri, serbest pistonlu jeneratörler; vantilatörler ve benzerleri Ocakların beslenmesi için brülörler (Akaryakıt toz halinde, katı yakıt veya gazla çalışanlar); otomatik ocaklar (bunların ayrı olarak gelen mekanik kömür taşıyıcıları «,avantfoyers» mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcı tertibatı ve benzeri tertibatı dahil). Ocakların beslenmesi için brülörler: Kalanderler ve hadde makinaları (Bu makinalara ait silindirler dahil) (Maden ve cam hadde makinaları hariç) Santrifüj usulü ile çalışan çamaşır kurutma makinası ve sair makina, alet ve cihazlar; mayilerin veya gazların filtre edilmesi veya tasfiyesine mahsus cihazlar Mayi veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pulverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (El ile kullanılan neviden olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (Doldurulmuş veya doldurulmamış); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazları; kum veya buhar fışkırtma makinaları ve cihazları ile benzerleri Muaf»» >» Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: II - 612S

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1676 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 8422 Kaldırma yükleme, boşaltma ve nakil işleri için makina ve cihazlar (Asansör ler, skipler, bucurgatlar, krikolar, palangalar, macunalar, döner köprüler, taşıyıcılar teleferikler, vs.) (8423 pozisyonuna girenler hariç) Toprağın kazılması, delinmesi, çıkarılması nakil ve tesfiyesine mahsus sabit veya müteharrik makina ve cihazları (Mekanik kazma ve kürekler, kömür, kaya ve madenleri tabaka halinde ayırarak parçalıyan havözler, ekskavatörler, raspalar, tesviye makinaları, buldozerler, skreyperler vs.) kazık varyosları; kar - küreyiciler (87.03 pozisyonundaki kar küreyici arabalar hariç). Çıkarmaya, kesip parçalamaya veya del meye mahsus makina ve cihazlar; 8434 Matbaa harflerini eritmeye dökmeye ve dizmeye mahsus makinalar; klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makinalar, cihazlar ve malzemeler; matbaa harfleri, klişeler, levhalar üstüvaneler ve tabedici diğer unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış klişe kalıpları, levhalar, üstüvaneler ve litografya taşlar (Düz pürtüklü, cilalı, vs.) Deri ve köselenin hazırlanmasına ve işlenmesine, ayakkabı ve deriden veya köseleden diğer eşya imaline mahsus makina ve cihazlar (84.41 pozisyonundaki dikiş makinaları hariç) Çelik fabrikalarında, dökümanelerde ve maden sanayiinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları külçe kalıpları ve döküm makinaları Madenlerin ve madeni karbürlerin işlenmesine mahsus makinalı aletler (84.49 ve pozisyonundakiler hariç) Ağaç, mantar, kemik, ebonit, suni plastik maddeler ve benzeri diğer sert maddele rin işlenmesine mahsus makinalı aletler (84.49 pozisyonundakiler hariç). 50 Muaf Yürütme w!d Bolümü Sayfa: II 6128

17 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Münhasıran ve esas itibariyle 84.45, ve pozisyonundaki makinalı aletlere ait olduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat (işlenecek maddeleri tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan rafta aynaları, taksim edici tertibat ve makinalı aletlere mahsus sair tertibat dahil); ve pozisyonlarındaki el aletlerine mahsus alet tutucuları El ile kullanılan pnömatik veya motorun aletler ve makinalı aletler (Elektrik motorlu olanlar hariç) 15 Kilodan yukarı olanlar Kaynak, yapmaya kesmeye ve satıh tavlamaya mahsus, gazla çalışan makina ve cihazlar Toprak, taş, maden cevheri ve benzeri diğer madeni katı maddeleri (Toz veya hamur halinde olanlar dahil) ayırma, eleme, yıkama, kırma, ezme ve karıştırmaya mahsus makina ve cihazlar; madeni katı yakıtları, seramik hamurlarını, çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer madeni maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara sekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar Amyant, keçe ve mukavva gibi maddelerle mürettep madeni levhalardan veya ince madeni yapraklardan contalar ve benzerleri, makinalar ince ve kalın borular ve benzerleri için poşet, zarf veya benzeri ambalajlarda takım veya grup halinde tertiplenmiş çeşitli maddelerden mamul contalar ve benzerleri Makinaların rın ve mekanik cihazların, elektrik için bağlama yerlerini izole kısımlarını, bobin, kontak veya diğer elektrik tertibatını ihtiva etmiyen aksam ve parçalan (Bu faslın diğer pozisyonlarından zikri geçmiyen veya bulunmayan) (Kg) Muaf Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 6tZ7

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1976 Sayı : Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Elektrik jeneratörleri, motorlar ve rotatif konversitörleri; statik transformatörler ve statik konvertisörler (Redresörler ve saire); reaktans bobinleri ve şefler Elektrikli mıknatıslar; manyetize edilmiş veya edilmemiş daimî mıknatıslar, manyetik veya elektro manyetik platolar, miller ve tespite yarıyan benzeri diğer manyetik veya elektromanyetik tertibat; elektromanyetik birleştiriciler, irtibatlandırıcılar, vites değiştiriciler ve İrenler: elektromanyetik vinç başları. Elektrik akümülatörleri El ile kullanılmaya mahsus elektrome kanik aletler ve makinalı aletler (motor takılmış) Dahili ihtiraklı motörleri ateşlemeye ve hareket ettirmeye mahsus tertibat ve cihazlar (Manyetolar, dinamomanyetolar, ateşleme ve ısıtma bujileri, muhat rikler, v.s.) bu motörlerle birlikte kullanılan jeneratörler (Dinamolar) ve Konjonktördisjonktörler Kendi enerji kaynaklarıyla işleyen elektrikli portatif lambalar (Pilli, akümüla.- törlü, elektromanyetik vs.) (85.09 pozisyonundakiler hariç) Sanayide ve laboratuvarlarda kullanılan elektrik fırınları (Elektrik endüksiyonu veya elektrik enerjisi kaybı suretiyle termik ameliyelerde kullanılmaya mahsus cihazlar dahil); kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli makina ve cihazlar Elektrikli su ısıtıcılar, şohbenler vs daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar; bina, saha ve benzeri yerlerin ısıtıcı elektrikli cihazları, Berber işleri için elektro termik cihazlar (saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarının ısıtma cihazları, vs.) ; Elektrik ütüleri; ev işlerinde kullanılan elektro termik cihazlar; 8524 pozisyonundakilerden gayri ısıtıcı rezistanslar Telli telefon ve telgraf için elektrikli ci hazlar (Kuranportör ile uzak mesafeler muhaberesini teminine mahsus cihazlar dahil) 25, Muaf Yürütme vaidarebölümü Sayfa :!! -

19 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Gümrük Tarife No Eşyanın Cinsi Mikrofonlar ve mesnetleri; hoparlörler ve alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri. Alıcı ve verici radyo telefon ve radyo-telgraf cihazları, alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazları (Gramofonla mücehhez alıcı radyo cihazları ile televizyon kameraları dahil); radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar, radar cihazları ve radyo vasıtasıyla uzak mesafeleri kontrol cihazları. Demiryolları ve diğer yollar için elektrikli işaret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazları (limanlar ve hava meydanları için olanlar dahil). Elektrikli ses ve işaret cihazları (Ziller, srenler, ilân levhaları, hırsızlığa veya yangına karşı alarm cihazları vs.) (85.09 ve pozisyonundakiler hariç). Elektrik kondansatörleri (Sabit, değişebilir veya ayar edilebilir). Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi korunması, kollara ayrılması veya irtibatlandırılması için teçhizat (Ceryan kesiciler, komitatörler, röleler, devre kesiciler, yıldırım önleyiciler, prizler, bağlama kutuları, vs.); ısıtıcı olmayan resistanslar, potansiyometreler ve reostalar; rezistans, endüksiyon ihtizazlı kontak veya motörle çalışan otomatik voltaj regülatörleri; kumanda veya tevzi kabloları (Telefon tevzi kabloları hariç) Tenzirata yahut ültraviyole veya entraruj şualar teminine yarıyan kızma veya deşarj esaslı elektrik ampul ve tüpleri, ark lambaları; fotoğrafçılıkta kullanılan ve elektrikle ateş alan flaş ampulleri. Elektronik lambalar, tüpler ve valflar (8520 pozisyonundakiler hariç olmak Ü7are, sıcak katotlu soğuk katotlu veya fotokatotlu olanlar), ezcümle: Havası alınmış buharlı veya gazlı lambalar, tüpler ve valflar (Civa buharlı redresör tüpler dahil); Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % 30, 40, 50 Muaf , 35, 40, Yaratma vs İdare Bölümü Sayfa: II

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE! 6 Haziran 1978 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanuni vergi Nisbeti veya Haddi % Haddi % Katodik tüpler, televizyon kameraları için valiler, vs. fotoelektrik selüller; monte edilmiş transistörler ve monte edilmiş benzeri yarı nakil elemanlar; monte edilmiş piczo elektrik kristaller. Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bulunmayan elektrikli makina ve cihazlar. Elektrik için izole edilmiş teller, örgüler kablolar (Müşterek akslı kablolar dahil), şeritler, çubuklar, ve benzerleri (Anodik olarak lake ve okside edilmiş olanlar dahil); (irtibat parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın) toprak ve su altı kabloları (Herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden ziyadesinin bir araya getirilerek adi madenlerden boru ve şeritlerle teçhiz edilmiş olanları) Elektrik işlerinde veya elektroteknik işle rinde kullanılan madenli veya madensiz» kömür veya grafitten eşya ve parçalar (Elektrik makinaları için süpürgeler, lamba, pil veya mikrofonlar için kömürler, fırınlar, kaynak cihazları veya elektroliz, tesisleri için elektrodlar, vs.) Muaf İzolatörler olsun) (yapıldığı madde ne olursa Elektrik makina, cihaz tesisleri için izole edici parçaları (Tamamen izole edici maddelerden mamul veya vidalı duylar gibi bağlayıcı madeni parçaları ihtiva edenler) (85.25 pozisyonundaki izolatörler hariç). Adi madenlerden izole edici borular ve bunların bağlayıcı parçaları (Dahilden izole edilmiş). Makina ve cihazların, hu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan elektrikli aksam ve parçaları. Atelye vagonları vinçli vagonlar ve demiryolları için diğer servis vagonları; motorsuz drezinler. Ta Traktörler (Vinçli traktörler dahil) rımda kullanılanlar; Yürütme ve!d«e Bölümü Sayfa : II -6130

21 6 Hasiran 1978 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 21 Gümrük Tarife No Eşyanın Cinsi Kanuni vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük vergi Nisbeti veya Haddi Hususi istimaller için motorlu kara nakil vasıtaları (Tamir arabaları, tulumbalı veya merdivenli arabalar, süpürmeye veya kar küremeye mahsus arabalar, tohum, gübre su ve saire saçan arabalar, vinçli arabalar, projektörlü arabalar, atelye arabalar, radyoloji cihazlariyle, mücehhez arabalar ve benzerleri) (87.02 pozisyonundaki motorlu kara nakil vasıtaları hariç). İHTAR: Verem mücadelesinde kullanılmak üzere ithal olunan, radyoloji cihazı ve jeneratör ile mücehhez motorlu kara nakil vasıtaları, Sağlık ve Sosyal Yaldım Bakanlığının Müsaadesi ile vergiden muaftır , ve Pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı. a) pozisyonundaki vasıtaların karoseri aksamı (Kg). b) Pozisyonundaki şasilerin aksamı I - Traktörlere ait olanlar (Kg). II - Sairleri: c) Sairleri: Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşya taşımaya ve istif yapmaya ve benzeri işler görmeye mahsus motorlu şaryolar (Motorun cinsi ne olursa olsun); demiryolu istasyonlarında kullanılan neviden traktörler; bunların aksam ve parçalan. Hareket ettirici tertibatı bulunmıyan diğer kara nakil vasıtaları; her türlü vasılar için römorkları; bunların aksam ve parçaları a) Kamyon ve traktörler için yük römorkları (Kg. ve A.) b) Sairleri: Jeodezi, topografya arazi ölçme, irtifa ölçme, fotogrametri ve hidrografi seyrüsefer (Deniz, nehir ve hava), meteoroloji, hidroloji ve jeofoziğe ait alet ve cihazlar; pusulalar ve telemetreler. 60 Muaf Yürütme va İdare Bölümü Sayfa: II 8131

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1976 Sayı: Gümrük Tarife No. Eşyanın Cinsi Uygulanacak Gümrük vergi Kanunî vergi N; liveya Haddi /o Haddi H Hassas teraziler (5 santigram veya daha az ağırlıkları tartabilenler) (Tartılan birlikte olsun olmasın) Resim yapma, çizgi ve hesap yapmaya mahsus aletler (Pantograflar, pergel takımları, sürgülü hesap cetvelleri, hesap daireleri vs.); bu faslın başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan ölçü muayene ve kontrol makina, cihaz ve aletleri (Tesviye aletleri, planimetreler, mikrometreler, kalibreler, çap ölçen aletler, metreler, vs.) profil projektörleri Mekanoterapi ve masaj cihazları; psikotekni ozonoterapi, oksijenoterapi, suni teneffüs ve aerosolterapi cihazları ve teneffüz için diğer cihazlar (Gaz maskeleri dahil) X-Şualı cihazlar (Radyografi için olsun olmasın) ve radyoaktif maddelerin radyosyonlariyle çalışan cihazlar (X-Şualı hasıl eden jeneratör tüpler, tansiyon jeneratörleri, kumanda kürsüleri, muayene ve tedavi için ekranlar masalar, sandalyeler ve benzerleri) Dansimetreler, aerometreler, alkolmetreler ve benzeri aletler, termometreler, prometreler, barometreler, higrometreler ve psikrometreler (Kaydedici tertibatlı olsun olmasın); Bu aletlerin bir araya getirilmiş olanları Mayi veya gazların ölçülmesine, kontro- Iuna veya tanzimine veyahut sühunetin otomatik olarak kontroluna mahsus alet, ve cihazlar (manometreler, termostatlar, seviye müşirleri, su akımı müşirleri) «Debitmetres» bacaların otomatik duman çekme regülatörleri (90.14 pozisyonuna giren alet ve cihaz4ar hariç). Kalorifer tesisatı ve benzerleri için hararet ölçen aletler Fizik ve kimyevi tahliller için alet ve cihazlar (Polorimetreler, ref-raklometreler, spekterometreler, gaz veya duman tahlil ediciler gibi); lüzuculiği, mesamatı, satıh gerilmesini ve benzeri hususları ölçmeye ve kontrol etmeye mahsus alet ve cihazlar (ezcümle: Viskozimetreler, porozimetreler 40 Muaf Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa. U 5i!2

23 6 Haziran 1978 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 23 Gümrük Tarife No. Eşyan>n Cinsi Kanunî vergi Haddi % Uygulanacak Gümrük vergi Nisbeti veya Haddi % ve dilatometreler); hararet, ışık ve ses ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus aletler ve cihazlar (Ezcümle; Fotometreler poz verme zamanını gösterenler dahil kalorimetreler gibi); mikrotomlar. Gaz, mayi ve elektrik sayaçları «İstihsal, sarfiyat ve kontrol için olanlar dahil», Diğer savaçlar (devir adedi sayaçları istihsal sayaçları, taksimetreler, katedilen mesafe sayaçları, podometreler, vs.) sürat müşirleri ve taksimetreler, (Manyetik taksimetreler dahil pozisyonundakiler hariç) stroboskoplar. ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kullanılan elektrikli veya elektronik alet ve cihazlar. Münhasıran veya esas itibariyle bu faslın 90.23, 90.24, 90.26, 9027 veya 9028 pozisyonlarında yazılı alet ve cihazların bir veya bir kaçında kullanılmaya elverişli aksam, parça ve teferruat, Saat makinalı masa ve duvar saatleri ile münebbihli saatler. Motorlu kara nakil vasıtalarının uçakların, gemilerin ve diğer kara nakil vasıtalarının alet tablolarına monte edilmeye mahsus saatler ve benzerleri. Saat makinalı olanlardan gayri masa, duvar bina saatleri, münebbihli saatler ve benzeri saatçi cihazları. Kontrol cihazları ve saat makinalı veya senkron motorlu zaman sayaçları (Devamı kaydeden cihazlar, tarih ve saat kaydedici cihazlar, bekçi kontrol saatleri, minütyeler, saniyeli sayaçlar, vs.) Muayyen zamanda bir mekanizmayı harekete getiren saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (Saat ayarlanışına göre duran cihazlar, mübeddileler, vs.) Fırça cinsinden eşya (Fırçalar, süpürge fırçalar, ressam ve boyacı fırçalan ve benzerleri, makina aksamından olan fırçalar dahil); Boya ve badana ruloları; kauçuktan ve benzeri diğer yumuşak maddelerden süpürgeler ve silgiler) (Fotoğrafçılıkta kullanılan merdaneli kurulayıcılar hariç) , 40, Muaf Yürütme v«idar«bölümü Sayfa : II 8133

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1078 Sayı: Uygulanacak Gümrük vergi Gümrük Kanuni vergi Nisbeti veya Tarife No. Eşyanın Cinsi Haddi % Haddi % Ele kalburlan ve elekleri (imal edildiği madde ne olursa olsun). 50 Muaf Deri ve köselenin hazırlanmasına ve işlenmesine, ayakkabı ve deriden veya köseleden diğer eşya imaline mahsus makina ve cihazlar (84.41 pozisyonundaki dikiş makinaları hariç). 30 > Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan makinalar ve mekanik cihazlar. 15, 30, 50» Maden dökümhaneleri için döküm kasaları; madenlerin madeni karbürlerin, camın madeni maddelerin (Seramik hamurlan, beton, çimento, vs.) Kauçuğun suni plastik maddelerin dökümünde kullanılan neviden kalıplar (Madenler için külçe kalıplar hariç). 40» Muslukçu eşyası ve boruculuğa ait benzeri diğer eşya (Tazyiki azaltıcı vaifler ile termostatik vafler dahil) (Borular, kazanlar, depolar, sarnıçlar ve benzeri diğer kaplar için). 50 > Her nevi rulmanlar (bilyalı, iğneli, makaralı veya her şekilde rulolu). 15 > Transmisyon milleri, manivelalar, yatak, kovanlar, mil yataktan, dişliler ve sürtünme dişlileri, sürati eksiltici, artırıcı ve değiştirici tertibat, volanlar ve makaralar (bir kaç makaradan müteşekkil ağır yük kaldırmaya mahsus takımlar dahil) irtibat çarkları, birleştirme cihazları, (Manşonlar, elastiki birleştiriciler, vs.) ve mafsal contaları (Kadaran contaları, oldham contaları, vs.). 30» Karar Sayısı: 7/15561 Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızın artırılması, bu işle meşgul olan firmalar arasında ahenkli çalışmanın sağlanması ve dünya tekstil sanayiindeki her türlü gelişmelerin yakınen izlenmesi amacıyla istanbul İhracatçı Birliklerine bağlı bulunmak ve kuruluş merkezi istanbul'da olmak üzere «Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği»nin kurulması ve ilişik statüsünün onanması; Ti caret Bakanlığının 7/3/1978 tarihli ve 15-3/101-1/4652 sayılı yazısı üzerine, 9/6/1936 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 6134

25 6 Haziran 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 tarihli ve 3018 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 26/4/1978 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. ECEVİT O. EYÜBOĞLU Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Dr. F. SÜKAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. ÇETİN E. AKOVA Dr. L. DOĞAN S. YILDIZ Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı A. R. SEPTİOĞLU M. KILIÇ A. ŞENER M. CAN Milli Savunma Bakanı İçişİeri Bakam Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı H. E. IŞIK İ. ÖZ AYDINLI Prof. G. ÖKÇÜN Z. MÜEZZİNOĞLU Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakan-. N. UĞUR Ş. ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER Dr. M. TAN Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Çalışma Bakanı T. MATARACI G. ÖNGUT M. YÜCELER A. B. ERSOY Sanayi ve Tek. Bakanı İşletmeler Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı O. ALP Prof. Dr. K. BULUTOĞLU Doç. Dr. D. BAYKAL A. COŞKUN İmar ve Bakan Bakanı Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı A. KARAASLAN A. TOPUZ V. İLHAN Y. ÇAKMUR Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı H. İŞGÜZAR Doç. Dr. A. T. KİŞLALİ M. ÖZDEMİR Kuruluş : Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Statüsü Madde 1 Aşağıda unvan ve imzaları mevcut Demeğimiz üyeleri 3018 sayılı Kanunun aradığı nitelikleri haiz ve her türlü Dokuma, Havlu nevi bukleli pamuk dokuma, triko (örme), örgü ve deri hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ile meşgul bulunmak üzere, 3018 sayılı Kanunun 7. maddesine dayanılarak bir «Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği» kurulmuştur. Merkez, faaliyet alanı ve hesap yılı: Madde 2 Birliğin İdare Merkezi istanbul'dur. Birlik icap eden yerlerde şubeler açabilir. Birliğin faaliyet mıntıkası bütün memlekettir. Ticaret Bakanlığı 3018 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına tevfikan bu mıntıkayı büyültebilir veya küçültebilir. Aynı suretle Bakanlık Birliğin iştigal mevzuuna giren maddelerin nevi ve cinsini tahdid veya tevsi edebilir. Birliğin başka Birliklerle birleşmesini veya birkaç birliğe ayrılmasını Bakanlık emredebilir. Birliğin hesap yılı 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde biter. Birlik haricinde kalanlar ihracat yapamazlar : Madde 3 Birliğe üye olmayan özel ve tüzel kişiler ile Birlikten çıkan veya çıkarılanlar, Birliğin çalışma konusuna giren maddeleri ihraç edemez ve ettiremezler. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : II 6135

26 Sayfa: 26 RESMÎ GAZETTE 6 Haziran 1978 Sayı: Birliğin maksat ve amaçlan : Madde 4 a) Çalışma konusuna dahil maddelerin cins nevi ve miktar itibariyle ihracat potansiyelini dış taleplere göre ayarlanabilmesini temin için gerekli uyarma ve tedbirleri almak, b) İşbu maddelerin stok durumlarının tespiti ile gerekli girişimlerde bulunmak, c) Yapım, ambalaj ve ihracı usul ve teamüllerini ve fiyat hareket ve yöntemlerini tanzim etmek, d) Üyelerin yukarıdaki amaçlara ve esaslara uygun olarak çalışmalarında uğrayacakları zorlukları ivedilikle gidermeğe ve Hükümetin ihracat ve dahili fiyat siyaseti bakımından vereceği karar ve direktiflerin tamamen yerine getirilmesine dikkat ve gayret etmek, e) Yurt sathında geniş bir sahaya dağılmış her türlü dokuma, havlu nevi bukleli pamuk dokuma, triko (örme), örgü ve deri hazır giyim ve konfeksiyon hareketlerini koordine etmek, f) Ticaret Bakanlığının direktifi ile Birlikçe lüzum görüldüğü takdirde, üyelerin ihracat sözleşmelerini denetlemek ve onaylamak ve sözleşmesi onay edilmiyen malların ihraç edilmemesini talep etmek, icabında tek tip sözleşmeye gitmek, g) Birliğin çalışma konusuna giren malların yurt içi ve dış pazar istatsiklerini, fiyat konjonktürünü, stok durumlarını arz ve taleplerini, alıcı piyasalar usul ve teamüllerini devamlı takip ve tetkik ile üyelerin muhtaç oldukları ve bu gibi donelerle teçhiz edilmelerini temin etmek bu bilgileri havi rapor ve istatistikleri hazırlamak ve gerek Ticaret Bakanlığına ve gerekse üyelere duyurmak, h) Aynı amaç ve gayeyi taşıyan diğer teşekkül ve müesseselerle işbirliğinde bulunmak, i) Çalışma konusuna giren malların ihracatının arttırılması ve daha iyi değerlendirilmesi amacıyla her türlü tedbiri almak, j) Devletin ihracat politikasına uygun olarak amaçlarının tahakkuku için gerekli araştırma, reklam, üye, üretici ve tüketici eğitim faaliyetlerini yürütmek gerektiğinde yurt dışında temsilcilikler açmak, k) Amaçlan ile ilgili olarak taşınmaz mal alınması ve iktisabı, yaptırılması veya satılması işlemlerini yürütmek, Birliğe kabul: Madde 5 Birlik üye sayısı sınırlı değildir. Ancak; Birliğe üye olabilmek için 3018 sayılı Kanunun aradığı nitelikleri haiz olmak şartı ile; a) Birliğin konusunu teşkil eden madde için ihracat ruhsatnamesine sahip olmak ve ihracat ile uğraşmak, b) İşbu statü hükümlerini aynen kabul ve bunlara riayet edeceğini beyan eden Noterden tasdikli bir taahhütname vermek, c) Giriş için lüzumlu aidatı ödemiş olmak şarttır. Giriş ve üyelik tik atı aidatları: Madde 6 Birlik üyeleri, yönetim kurullarınca tespit ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanacak giriş ücreti ve yıllık makdu aidatı ve nisbi aidatları ödemekle zorunludurlar. SOI Üyelik görev ve sorumlulukları: Madde 7 Üyelerin Birliğe karşı görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Bu statü ile taahhüt olunan bütün husustan yerine getirmek, b) Giriş ücreti ve aidattan vaktinde ve muntazam ödemek, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 82.01 Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler, tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayıcılar,

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 73.01 Demir veya çelikten palplanşlar (delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış olsun olmasın); demir veya çelikten kaynak yapılmış

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL AĞUSTOS 08 EYLÜL METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: SÜLEYMAN ÇAKIR 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında ise

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL EKİM 2016 03 KASIM 2016 METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: ŞULE ŞİNİKOĞLU 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU: BAKİEL MAYIS 05 HAZİRAN METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: ŞULE ŞİNİKOĞLU 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında ise

Detaylı

ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL

ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL ALT SEKTÖR RAPORU:BAKİEL ARALIK 11 OCAK 2017 METALLER SEKTÖR ŞUBESİ HAZIRLAYAN: ŞULE ŞİNİKOĞLU 1. Yönetici Özeti Raporun içerisinde Bakiel in içerdiği sektör ve ürün grupları listelenmiş, sonrasında ise

Detaylı

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1 TÜRKİ CUMHURİYETLER İN GENEL

Detaylı

GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER

GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER 2009/6-31.12.2008 / 27097 sayılı İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ gereğince; Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları

Detaylı

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100 94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları: 9401.10 - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ 12 MA YIS J949 TARİHLİ TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ 12 MA YIS J949 TARİHLİ TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 79 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 12 Mayıs İ949 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin tasdiki hakkında geçici Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 16.8.1960

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Katma Değer Vergisi Oranları İndirilen Mal Ve Hizmetler Hk BKK

BÜLTEN. KONU: Katma Değer Vergisi Oranları İndirilen Mal Ve Hizmetler Hk BKK Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 30.03.2009 SAYI :2009-018

Detaylı

SİRKÜLER 2011/29. Yasal Dayanak : 27.12.2011 Tarih ve 28155 Nolu Resmi Gazete de Yayımlanan 2011/2604 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2011/29. Yasal Dayanak : 27.12.2011 Tarih ve 28155 Nolu Resmi Gazete de Yayımlanan 2011/2604 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2011/29 Tarihi : 28.12.2011 Konusu Mevzuat : 27.12.2011 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Finansal Kiralama Sözleşmelerinde, Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Belge Kapsamında Yapılacak

Detaylı

Rusya (Moment Expo için hazırlanmıştır) RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ

Rusya (Moment Expo için hazırlanmıştır) RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ D.RUSYA NIN MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ İHRACAT Rusya nın 2012 yılı makine ihracatı bir önceki yıla göre % 43 artarak 7,6 milyar $ gerçekleşmiştir. Makine

Detaylı

Konu: Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Konu: Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İSTANBUL, 16.04.2015 SİRKÜLER (2015/26) Konu: Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 10 Nisan 2015 tarih 29322 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2015/7511

Detaylı

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 SEKTÖR NO KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 27 2720 DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ 27 2720.1 DEĞERLİ METALLERİN ÜRETİMİ 27 2720.1.01 Gümüş (işlenmemiş, yarı işlenmiş

Detaylı

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK. SİRKÜLER RAPOR İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372 Sirküler Tarihi: 28.12.2011 Sirküler No: 2011 / 62 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde): 4001.10 - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 770 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Karar Sayısı : 2015/721 Bakanlar Kurulu: 06.02.2015 tarih ve 29259 sayılı R.G. Ekli İthalat Rejimi Kararına

Detaylı

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ 16.03.2009/63 15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ ÖZET : 15.06.2009 Tarihine Kadar ÖTVK na ekli (II) ve (IV) sayılı listede

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 13.04.2015/82-1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

Sirküler Rapor Mevzuat 13.04.2015/82-1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI Sirküler Rapor Mevzuat 13.04.2015/82-1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ÖZET : 2015/7511 sayılı BKK ile Karar ekinde numarası verilen malların kabul kredili, vadeli akreditif

Detaylı

Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2009/37

Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2009/37 İstanbul, 30.03.2009 Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2009/37 29.03.2009 Tarih ve 27184 Sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar - 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.) Karar Sayısı : 2015/7511 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 2015/721 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (06.02.2015 T. 29259 R.G.) Karar Sayısı : 2015/721 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması;

Detaylı

SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ;

SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ; 21.07.2008 SİRKÜLER (2008 53) 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı kararnameye ekli olup, bu kararname ile ; Madde 1-2007/13033 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetler

Detaylı

Elit Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Elit Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi İstanbul, 30 Mart 2009 Sirküler Numarası : Elit 2009/29 Sirküler Poyraz Sokak Sadıkoğlu 4 İşMerkezi K.1D.24 Ziverbey Kadıköy İstanbul Telefon: (0 216) 541 90 85 pbx Faks: (0 216) 330 29 64 www.elitgrup.net

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI KARARNAMENİN EKİ B.K.K. No 2009/14802 Resmi Gazete Tarihi 16/03/2009 Resmi Gazete Sayısı 27171 Kapsam Karar Sayısı : 2009/14802 Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 43 İST, 31.03.2009 BAZI MALLARIN TESLİMLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLDİ:

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 43 İST, 31.03.2009 BAZI MALLARIN TESLİMLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLDİ: SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 43 İST, 31.03.2009 ÖZET: Bazı malların tesliminde KDV oranı indirildi. BAZI MALLARIN TESLİMLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLDİ: 29 Mart 2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/20) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA MADDE 1 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma

Detaylı

BAZI TESLİM VE KİRALAMALARA İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

BAZI TESLİM VE KİRALAMALARA İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 02.01.2012/ 9-1 BAZI TESLİM VE KİRALAMALARA İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 2011/2604 sayılı BKK ile KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı BKK

Detaylı

Sıra Tarife Kodu. Yeni Kategori 1 2501.00.30 9 - - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil)

Sıra Tarife Kodu. Yeni Kategori 1 2501.00.30 9 - - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) Sıra Tarife Kodu Yeni Kategori 1 2501.00.30 9 - - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) 2 3405.40.00 5 - Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları 3 3405.30.00

Detaylı

SIRA NO G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLGİLİ YÖNETMELİK

SIRA NO G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLGİLİ YÖNETMELİK Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik Kapsamında Riskli Görülen Ürünler Listesi SIRA NO G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLGİLİ YÖNETMELİK 1 6301.10.00.00.00

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/35 İstanbul, 16 Mart 2009 KONU : ÖTV Kanununa Ekli II Sayılı

Detaylı

SAN MARĐNO CUMHURĐYETĐ ÜLKE PROFĐLĐ

SAN MARĐNO CUMHURĐYETĐ ÜLKE PROFĐLĐ SAN MARĐNO CUMHURĐYETĐ ÜLKE PROFĐLĐ Hazırlayan : Nilüfer YILMAZ Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı Đhracat Genel Müdürlüğü 16 ĐÇĐNDEKĐLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3. TEMEL EKONOMĐK GÖSTERGELER... 3 3.

Detaylı

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 2.7.28/5 KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Bazı mal teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının % ve % 8 e indirilmesine ilişkin BKK çıkarıldı. Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinde, katma

Detaylı

2) Bölüm VI: а) Eski Oran:

2) Bölüm VI: а) Eski Oran: Ukrayna da Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinde Yapılacak Değişikliler Listesi 1) Bölüm V: а) Eski Oran: GTIP ÜRÜN İthalat Vergisi Oranı En Az (%) İthalat Vergisi Oranı En Fazla (%)

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç): 8701.10.00.00.00 - Motokültörler Adet 30 8701.20 - Yarı römorkler için çekiciler:

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 7001.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam: 7001.00.10.00.00 - Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları - 10

Detaylı

Bir defada kurutacağı çamaşırın. kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen EMC Yön. kapasitede olanlar. Bir defada kurutacağı çamaşırın

Bir defada kurutacağı çamaşırın. kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen EMC Yön. kapasitede olanlar. Bir defada kurutacağı çamaşırın Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Kapsamında Riskli Görülen Ürünler Listesi SIRA NO G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 8413.70.21.90.00 İLGİLİ YÖNETMELİK 2 8413.70.29.90.00 3 8413.70.81.90.00 4 8413.70.89.90.00

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer

04.K21 Normal beyaz afyon mermer. 85,00 TL/m2 (2 cm kalınlıkta) 04.K22 Normal beyaz afyon mermer 01.K01 Mütehassıs usta 13,09 TL/sa 01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı 6,16 TL/sa 04.K01 Çam kereste 1.sınıf 875,00 TL/m3 04.K02 Çam kereste 2.sınıf 700,00 TL/m3 04.K03 Çam kereste 3.sınıf 435,00 TL/m3 04.K04

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-18

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-18 BAZI MALLARA UYGULANACAK KDV İLE ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK 6 Mart 2009 tarih ve 277 tarihli Resmi Gazete de Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/28 TARİH: 16.03.2009. KDV ve ÖTV oranlarında 15.06.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen oranlar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/28 TARİH: 16.03.2009. KDV ve ÖTV oranlarında 15.06.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen oranlar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/28 TARİH: 16.03.2009 KONU KDV ve ÖTV oranlarında 15.06.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen oranlar Bazı Mallara ilişkin KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine ilişkin16.03.2009

Detaylı

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır.

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ B ulgaristan Yunanistan Gürcistan Suriye İran Irak Ermenistan Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. Orta

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

ALFABETİK SIRALAMA SIRA İŞÇİLİK UNVANI PUAN GRUP

ALFABETİK SIRALAMA SIRA İŞÇİLİK UNVANI PUAN GRUP 1 AĞIR DONANIM İŞÇİLİĞİ-A 730 VIII 2 AĞIR DONANIM İŞÇİLİĞİ-B 675 VII 3 AĞIR DONANIM İŞÇİLİĞİ-C 610 VI 4 AĞIR VASITA ŞOFÖRLÜĞÜ 635 VII 5 AĞIR VASITA TECRÜBE KONTROLÖRLÜĞÜ 735 VIII 6 AHŞAP AMBALAJ İŞÇİLİĞİ

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

30.03.2009-30.06.2009 % 8 KDV uygulanacak bazı ürünler: (2009/14812 Sayılı BKK Aşağıdadır. )

30.03.2009-30.06.2009 % 8 KDV uygulanacak bazı ürünler: (2009/14812 Sayılı BKK Aşağıdadır. ) Değerli Üyemiz, 14.04.2009 Bazı malların teslimine uygulanacak KDV oranlarına ilişkin 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazete de ve 2009/14881 sayılı Bakanlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/084 Ref: 4/084

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/084 Ref: 4/084 SİRKÜLER İstanbul, 12.05.2017 Sayı: 2017/084 Ref: 4/084 Konu: MOBİLYA TESLİMLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜK ORANLI KDV UYGULAMASI İLE BEYAZ EŞYA VE BAZI KÜÇÜK EV ALETLERİNİN TESLİMLERİNE İLİŞKİN SIFIR ORANLI ÖTV

Detaylı

Resmî Gazete BAKANLAR KURULU KARARI

Resmî Gazete BAKANLAR KURULU KARARI 29 Mart 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27184 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14812 Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespiti ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

TEBLİĞLER. CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) Diş Fırçaları (takma damak fırçaları dahil) 0.20

TEBLİĞLER. CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) Diş Fırçaları (takma damak fırçaları dahil) 0.20 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 TEBLİĞLER İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/20) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA MADDE 1 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı

Detaylı

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar %

Diğerleri 26 30% Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) % Diğerleri 26 40% Diğer şekillerdeki sabunlar % EK I-B 1. Bu Ek'te listelenmiş olan Türk menşeli ürünlerin İran'a ithalatında uygulanan Temel Gümrük Tarifeleri, Tarife İndirimi ve İndirim Dönemi (Yıl) sütunlarında belirtildiği çerçevede, yıllık bazda

Detaylı

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 40 ıncı maddesinde Fiili hizmet süresi zammı düzenlenmiştir. Bu maddeye göre aşağıda belirtilen işyerlerinde

Detaylı

16.03.2009 SİRKÜLER (2009 17)

16.03.2009 SİRKÜLER (2009 17) 16.03.2009 SİRKÜLER (2009 17) Konu: Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Değişikliğiyle ilgili 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında. 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAKS: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/57 İstanbul, 16 Haziran 2009 KONU : ÖTV Kanununa Ekli

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

Sirküler no: 037 İstanbul, 30 Mart 2009

Sirküler no: 037 İstanbul, 30 Mart 2009 Sirküler no: 037 İstanbul, 30 Mart 2009 Konu: İşyeri, bilgisayar ve mobilya gibi mal teslimlerine ilişkin KDV oranlarında indirim yapıldı. Özet: 29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2009/14812

Detaylı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 20 Haziran 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26912 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/13762 Ekli 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (31.12.2015 T. 29579 R.G.)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (31.12.2015 T. 29579 R.G.) İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (31.12.2015 T. 29579 R.G.) Karar Sayısı : 2015/8320 Ekli İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli nin 1/1/2016 tarihinden

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2005 Ülke No: 80 I.GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim

Detaylı

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi I. ÜLKE BĠLGĠLERĠ LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ Başkenti : Tripoli Yönetim Şekli : Cumhuriyet Devlet Başkanı : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi Yüzölçümü : 1.759.540 km² Nüfusu : 6.3 (2008

Detaylı

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL 1199 Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 22. III. 1954 - Sayı : 8664) No. Kabul tarihi

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Mart 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27171 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14802 Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye-Fransa Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar)

TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye-Fransa Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye-Fransa Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) Yıl İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 1989 595 745 1.340-150

Detaylı

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB Ülkelerinin Fasıllar Bazında İhracatı (bin $) GTIP GTIP TANIMI 2009 2010 2011 11/10 84 MAKİNE VE AKSAMLARI 680.508.049 735.445.549 859.562.932 16,9

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

SAINT KITTS VE NEVIS ÜLKE PROFİLİ

SAINT KITTS VE NEVIS ÜLKE PROFİLİ SAINT KITTS VE NEVIS ÜLKE PROFİLİ T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 1. TEMEL SOSYAL ve EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER Devletin Adı Başkenti Yönetim Biçimi Resmi Dili

Detaylı

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009 KONU Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2009/15081 sayılı Bazı Mallara

Detaylı

XXX. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az. Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

XXX. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az. Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik XXX Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye,

Detaylı

BÜLTEN. KONU:Bazı Mallara Uygulanacak KDV ve ÖTV Oranlarının Değişmesi Hk BKK Yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU:Bazı Mallara Uygulanacak KDV ve ÖTV Oranlarının Değişmesi Hk BKK Yayınlanmıştır. Kültür Mah. 375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 3520 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 6 6.. Fax: + 90 232 42 7 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 9.03.2009 SAYI :2009-0 KONU:Bazı

Detaylı

Ek-1 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

Ek-1 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar ) Ek-1 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar ) G.T.İ.P. MADDE ADI TS NO STANDART ADI 2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol

Detaylı

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI 02.05.2017/58-1 KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI ÖZET : 2017/9759 sayılı BKK ile - Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30/04/2017

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

KONU : KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

KONU : KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER KONU : KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2013 / 5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

Detaylı

VİETNAM ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

VİETNAM ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ VİETNAM ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ A. GENEL BİLGİLER Temel Sosyal Göstergeler Resmi Adı Resmi Dili Yönetim Biçimi Dini Etnik Yapı Başkenti Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Vietnamca Tek

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 36 İST, 17.03.2009. Bazı malların KDV ve ÖTV oranları geçici olarak indirildi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 36 İST, 17.03.2009. Bazı malların KDV ve ÖTV oranları geçici olarak indirildi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 36 İST, 17.03.2009 ÖZET: Bazı malların KDV ve ÖTV oranları geçici olarak indirildi. BAZI MALLARDAKİ KDV VE ÖTV ORANLARI GEÇİCİ OLARAK İNDİRİLDİ: 16 Mart 2009 tarihli ve 27171 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 61 İST, 22.06.2009

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 61 İST, 22.06.2009 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 61 İST, 22.06.2009 ÖZET: KDV ve ÖTV oran değişiklikleri. KDV VE ÖTV ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ: 16 Haziran 2009 tarihli ve 27260 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15081

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖR NOTU

DEMİRYOLU SEKTÖR NOTU DEMİRYOLU SEKTÖR NOTU Bu çalışmada demiryolu sektörü, Türkiye için GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. Ancak, dünya verilerinde, BM istatistiklerinde 12 li bazda

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 SEKTÖR NO KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 36 34 MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK 36 341 MOTORLU KARA TAŞITLARININ 36 3410 MOTORLU KARA TAŞITLARININ 36 3410.0

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ A. GENEL BİLGİLER Temel Sosyal Göstergeler Portekiz, ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti (Portekizce: República Portuguesa) Avrupa nın güneybatısında

Detaylı

SİRKÜLER 2009/12. : 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009/12. : 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009/12 SİRKÜLERİN Tarihi : 16.07.2009 Konusu : Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Ve Katma Değer Vergisi Oranlarının Belirlenmesi Ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 31.10.2016/131-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : 2016/9256 sayılı BKK ile yapılan değişiklikler uyarınca; 760 sayılı Kanuna ekli (II)

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ SİERRA LEONE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3.

Detaylı

İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK EŞYA

İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK EŞYA İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK EŞYA Tütün tohumu ve fidesi 1177 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca Tekel Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü nün ilgilendirdiği Bakanlık

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 23/02/2017-3046 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sayı : 80289575-755.02.02- Konu : Yaklaşık Maliyet Hesabı İlgili Firma BAKIM ONARIM

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi 1. Büyük ev eşyaları a) Büyük soğutucu cihazlar b) Buzdolapları c) Dondurucular ç)gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar Tehlikeli tehlikesiz Açıklama 16 02

Detaylı

BAZI MAL TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

BAZI MAL TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 14.04.2009/79 BAZI MAL TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Bazı mal teslimlerinin KDV oranlarında 30.6.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Katma

Detaylı

ARA MALI İTHALATI. Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) Ara Malı İthalatı

ARA MALI İTHALATI. Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) Ara Malı İthalatı ARA MALI İTHALATI Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) 2010 2011 2012 2013 Ara Malı İthalatı 131.445.426.338 173.140.242.682 174.930.348.503 183.811.325.436 TOPLAM İTHALAT

Detaylı

Sayfa 1 / 30 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 TEBLİĞLER İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/20) DE DEĞİŞİ KLİK YAPILM ASI NA M ADDE 1 31/12/2003 tarihli

Detaylı

YILLAR

YILLAR İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ LÜBNAN ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 29/04/2004 Ülke no : 604 / Y.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lübnan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı