Þimdiki gençler duvara karþý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þimdiki gençler duvara karþý"

Transkript

1 21 OCAK 2007 PAZAR SAYI: 8 Kablo karmaþasýna son Evlerimizin her köþesi, ceplerimiz, dizlerimiz, masamýzýn üstü elektronik eþya ile doldu. Bir diðerinden ötekine resim, müzik aktarmak için kablolar ile mücadele etmek gerekiyor. Dijital ev sayesinde bütün multimedya içerik kablosuz, fotoðraf makinesinden TV ye, dizüstünden video kameraya aktarýlabilecek. s10 Üç din, bu vizörde buluþtu Sahada asist sahnede artist! Ne olursan ol, projenle gel... Ýþsizliðe mezun oluyorlar ABD de üç dinin yaþandýðý bir evde büyüyen Marissa Soroudi, Doðu ile Batý arasýnda süregelen çatýþmayý gözlemleyen bir projenin içinde. Doðu da özellikle türbanlý, peçeli kadýnlarý fotoðraflayan Soroudi, New York ta sergi açtý. s7 David Beckham sadece bir futbolcu deðil, endüstriyel futbolun simgesi. Yakýnda futbola en uzak ama borsaya en yakýn ülkeye doðru yola çýkacak. Deðeri tam 250 milyon dolar. Peki gerçekten Beckham bu kadar eder mi? s3 Konya, uluslararasý bir olimpiyata hazýrlanýyor. Merve Eðitim Kurumlarý nýn düzenlediði Mevlânâ nýn Ýzinde Barýþ ve Hoþgörü Olimpiyatý nda dünyanýn her yerinden öðrenciler proje ve tasarýmlarý ile yarýþacak. s4 Ýþsizlik, ülkemizde hep sorun oldu. Ancak þimdi, üniversite mezunu da, diplomasýný alýr almaz iþsizler ordusuna dahil oluyor. Psikiyatrlarýn, Ýþsizlik hasta eder teþhisini koyduklarý sorunun çözümü de maalesef yetiþkinlerde. s5 FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN Þimdiki gençler duvara karþý Duvar yazýlarý, geriye dönüp baktýðýmýzda, gençlerin apolitik olarak suçlanmadýðý, 80 öncesi kuþak için önemli bir mücadele aracý, bunun da ötesinde bir varlýk alanýdýr. Sað ve sol örgütler, kendi egemenlik alanýnda veya karþý örgütlerin sahasýnda varlýðýný, duvarlara yazýlan sloganlarla gösterirdi. Yazýya çýkma olayý, her grup için önemli bir eylem niteliði taþýrdý. Bu sayede varlýklarý kanýtlanýr, mesajlarýný da yaymýþ olurlardý çünkü. Polis baskýný ve karþý örgütlerin baskýsý altýnda, gece boyu nöbetler tutularak yapýlan iþte, kör bir kurþuna hedef olma, canýný kaybetme endiþesi de vardý. Siyasî partilerden ve örgütlerinden onlarca 6Çay keyfiniz peynirli Eskimeyen tart ile þenlenecek müziðe yeni yorum Nurbanu Arslan Haldun Dursunoğlu genç bu yüzden çýkan çatýþmalarda hayatýný kaybetti. Taraflarýn onlarca þehit verdikleri, bu can derdiyle yazýlan yazýlar, 80 sonrasýndan baþlayarak yavaþ yavaþ kaybolmaya baþladý. Tamamen yok olmadý elbette; ancak yerini daha hafif içeriklere býraktý. 90 lý yýllarla beraber devrim, ülkü, özgürlük, kavramlarýnýn yerini, aþk, sevgi, futbol temalarý aldý. Duvarlardan, Tek yol devrim, yaþasýn komünizm, Baðýmsýz Türkiye, Bayrak inmez, vatan bölünmez gibi yazýlar yavaþ yavaþ silinirken, onlarýn yerini Seni seviyorum, Caner Sibel i seviyor, Sana caným feda, Pazara deðil mezara kadar sloganlarýnýn hakimiyeti aldý. Aradan geçen 11 7Kýzlar ve çizgili kahramanlar Yelda Eroğlu yýllarýn ruhuna uygun olarak, ideolojik yazýlar ve sloganlar da, ortama ve zamana uyarak, farklý zeminlere taþýndý. Artýk duvarlarda görmediðimiz sloganlar, internet sitelerinde, bloglarda, forumlarda sadece meraklýsýný ve ilgisinin dikkatini çekecek bir þekilde yer alýyor. Burada aktarmak istediðimiz, duvar yazýlarý ve onlarý çiziktirenlere dair bir deðiþim ve dönüþümün hikayesi. Duvarlara kireç, zift, yaðlýboya ve spreylerle yazýlar yazan, onun heyecanýný yaþayanlarýn aðzýndan da, bazýlarý bunun nostaljik bir kare olarak geçmiþte kaldýðýna karþý çýksa da, geçmiþe dönük bir öykü belki... Emine Dolmacı nın haberi sayfa 9 da

2 21 OCAK 2007 PAZAR 2 etkinlik Hindistan ýn perküsyon ustalarý Ýstanbul da KONSER Hindistan müziðinin usta perküsyoncularý Subash Chandran, Ganesh Kumar ve Yinon Muallem Ýstanbul da konser verecek. Cemal Reþit Rey Konser Salonu nda 26 Ocak Cuma günü saat da gerçekleþecek olan konserde, gruba kanun ustasý Göksel Baktagir eþlik edecek. ( ) Burhan Öçal dan Trakya melodileri KONSER Burhan Öçal, Trakya dan yerel müzisyenler ve elektronik müziðin Fransýz duayeni Smadj ile 25 Ocak Perþembe günü saat da Babylon da konser verecek. Konserde Trakya yöresine ait hiç duyulmamýþ melodiler yükselecek. ( ) Tarihe yazýlmak bedel ister bazen TÝYATRO Grigory Gorin in yazdýðý, Bülent Arýn ýn yönettiði Bir Efes Masalý adlý oyun, 26 Ocak Cuma günü saat da Ýzmir Sabancý Kültür Merkezi nde sahnelenecek. Oyun, Ý.Ö. 356 yýlýnda Herostratus adýnda birinin, Efes te bulunan Artemis Tapýnaðý ný yakmasýný ve adýný unutulmazlar arasýna yazdýrma isteðinin öyküsünü anlatýyor. ( ) Feridun Düzaðaç, Balans ta KONSER Feridun Düzaðaç Bir Devam Filmi adlý son albümünden seslendireceði parçalar ile 26 Ocak Cuma günü saat de Balans Sahnesi nde konser verecek. ( ) Fransýz yazar Marc Levy, Ýstanbul da SÖYLEÞÝ Marc Levy, Fransa da yoðun ilgi gören son romaný Gelecek Sefere nin vesilesiyle 23 Ocak Salý günü saat da Fransýz Kültür Merkezi Kütüphanesi nde okurlarýyla buluþacak. ( ) Yollar, kývrým kývrým, tenha ve uzun... Ressam Nimet Yardýmcý ve fotoðraf sanatçýsý Ali Ethem Keskin in Bir Sergi Ýki Yol adlý sergisi 27 Ocak a kadar Atatürk Kültür Merkezi nde gezilebilir. Sergide sanatçýlar, yol-yolculuk kavramlarýnýn farklý yönlerini, resim ve fotoðraf çalýþmalarýyla vurguluyor. Sergide iki sanatçýnýn ortak çalýþmasý fotoðraf baský üzerine yaðlýboya kolaj çalýþmasý da yer alýyor. Ressam Nimet Yardýmcý nýn klasik otomobilleri resmettiði yaðlý boya çalýþmalarýnda, sanatçý çocukluðundan bugüne uzanan araba tutkusuna gönderme yapýyor ve izleyenleri nostaljik bir yolculuða çýkarýyor. Fotoðraf sanatçýsý Ali Ethem Keskin ise Kaçkar ýn doruklarýndan Karadeniz in derinliklerine keyifli bir yolculuða çýkarýyor. Rize nin kültürel haritasýný adeta yeniden çizen bu eþsiz yolculuk, Rize ve çevresinin az bilinen doðal ve kültürel güzelliklerini gözler önüne seriyor. ( ) Sizi saran turuncu ýþýðýn arkasýnda biz varýz! UFO varsa istediðiniz her an her yerde ýsýnmanýn zahmetsiz, ekonomik ve saðlýklý bir yolu var demektir. UFO sizi güneþ gibi ýþýðýyla anýnda ýsýtýr. Açýk alanda, ýsýtýlmasý zor alanlarda, belli zamanlarda ýsýtýlmasý gereken yerlerde sadece UFO size yeter. Güneþ gibi ýsýtýr. Isýyý diðer sistemlere göre %82 daha verimli iletir. Iþýðýn ulaþtýðý yeri anýnda ýsýtýr. Oksijeni tüketmediði için baþ aðrýsý yapmaz. Havadaki partikülleri yakmaz, koku yapmaz. Rutubeti önler, hijyenik bir ortam saðlar. Kuruluþ ve iþletme maliyeti ekonomiktir. Tavana veya duvara kolay monte edilir. *Patent hakký NNR a aittir. *Taklitlerinden sakýnýnýz. Ayrýntýlý satýþ noktalarý için BOÞ BÖLGELERE BAYÝLER VERÝLECEKTÝR. BAYÝÝLER: ÝSTANBUL AVRUPA YAKASI: 4.Levent Fýrat Elk Alibeyköy Balcýlar Ltd Bilginler Elk Avcýlar Armak Müh Evcil Tic Cem Tic Ayazaða Kaya Elk Baðcýlar Avkar Tic Behiç Tic Ýkiler Dtm Karakoç Dtm Mevlana Tic Bahçelievler Sonteknik Klima Bakýrköy Çaðdaþ Tic Gençler Elk Santral Ltd Bayrampaþa Kale Elk Pýnar Elk Beþiktaþ Pýnar Ltd Güney Tic Beþyüzevler Arzu Tic Güven Kardeþler Beyazýt Yunuslar Elk Büyükçekmece Ýstanbul Özge Çemberlitaþ Keskin Yapý Esenler Ýlkev Avm Ünallar Ltd Etiler Kayýkçý Elk Eyüp Deniz Elk Sunter Elk Fatih Ýstron Tic Gaziosmanpaþa Güven Mob Güven Tic Hilal Ev Ür Hisar Elektrik Tuna Ltd Güngören Santek Elk Kardeþler Tic Özdemirler Tic Ýkitelli Ceyhun Elk Denge Elk Kadiroðlu Elk Ses Elk Zengin Ltd Kaðýthane Anlý Dtm Zülal Tic Karaköy Cenksan Elk Ender Elk Kocamustafapaþa Murat Aþçýoðlu Burcu Tic K.Çekmece Çolakoðlu Tic Göksu Mak Güneyler Ltd Merkez Teknik Ünal Koll Küçükköy Selin Tic Maslak Özkan Elk Mecidiyeköy Aldað Ltd Argon Merter Özgür Dtm Okmeydaný Bilge Tic Kurel Elk Marmara Elk Teleks Ortaköy Lilatek Elk Pangaltý Özden Elk Rami Volkan Elk Sefaköy Ünal Koll Yabi Ýnþ Sultançiftliði Emre Elk Süleymaniye Erendemir A.Þ Þirinevler Aybak Ltd Þahin Elk Seral Dtm Topkapý Özgül Elk Simtaþ Elk Silivri Bora Tic Unkapaný Karakullukçu Ltd Yenibosna Cihan Elk Engin Tic Gözde Elk Zeytinburnu Atýlým Tic Ýskender Aydýn Özgüzel Elk Tarhan Tic Ümitcan Çarþý ÝSTANBUL ANADOLU YAKASI: Acýbadem Alkan Dtm Beykoz Nur Elk Bostancý 3K Ltd Kadýköy Adalý Dtm Akel Elk Medya Ltd Þükran Elk Turuncu Isý Kartal Bilgen A.Þ Soðanlýk Huzur Ltd. Þti Üçel Ltd Kozyataðý Dörtler Tic Küçükbakkalköy Gencerler Ltd Maltepe Özgür Elk Pendik Bensu Tic Hikmet Tic Kurtköy Orka Elk Sultanbeyli Sultan Tic Þekeroðullarý Ltd Þile Bemer Tic Tuzla Ege Tic Ýpekler Elk Ümraniye Dia Says Üsküdar Akbulut Ltd Okanlar Ltd MARMARA BÖLGESÝ: Bursa Tatlýdil Pazarlama Kocaeli/Ýzmit Dünya Avm Kocaeli Kaya Tesmak Ýmsa Tic Darýca Aydýntepeliler Tic Gebze Pir-An Ltd Kardeþler Ltd Yapý Teknik Özgür Ltd Oðuzhan Tic Sabe Ltd Gölcük Makro Galeria Kandýra Güven Tic Köseköy Akyol Avm Maþukiye Bozdað Tic Sakarya/Adapazarý Ada Center Yalova/Çýnarcýk Arkadaþ Tic Çanakkale/Keþan Ufuk Ticaret Kýrklareli/Lüleburgaz (Edirne) Gimpar Tic. (288) Tekirdað Ekonomi A.Þ KARADENÝZ BÖLGESÝ: Artvin Merkez Elektrik (466) Bartýn (Karabük, Zonguldak) Akmazlar A.Þ. (378) Bolu Aliþanlar Ticaret , Yahya Zeki Günay , Kamil Günay , Gerede/Yýldýz Elk Düzce Elektronik Ticaret , Koçak Ev Alt Kastamonu Gökmenler Tic , Hacýbýyýkzade Tic , Araç Karasu Tic Ýnebolu Uysal Tic Taþköprü Acarlar Dtm Tosya Güven Tic Rize Cemre Uydu Samsun (Amasya, Bayburt, Giresun, Gümüþhane, Ordu, Sinop, Tokat) Tekno Center (362) Trabzon Merve Ticaret EGE BÖLGESÝ: Ýzmir (Afyon, Balýkesir, Kütahya, Manisa, Uþak) Asege A.Þ. (232) Aydýn (Denizli, Muðla) Otm Ltd. Þti. (256) AKDENÝZ BÖLGESÝ: Antalya (Burdur, Isparta) Paktaþ Ltd. Þti. (242) Adana (Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraþ, Kilis, Mersin, Osmaniye) Coþanlar Ltd. Þti. (322) ÝÇ ANADOLU BÖLGESÝ: Aksaray Aðaçlý A.Þ Ankara Alfar Grup Eskiþehir/Bilecik Kutlu Elk. (222) Güven Isý , Karaman Melda Klima Kayseri Ufuk Müh Kýrýkkale (Çankýrý, Yozgat) Noyaterm Müh. (318) Kýrþehir Yýldýrým Berk Konya Tezcan Ltd Týnmaz Dtm Nevþehir/Avanos Sarýtaþ Tic Niðde Akyüz Tic Kýbrýs Pazarý Sivas Göktaþý Paz Teksan Elk Koyulhisar Epsileli Ýletiþim Suþehri Birlik Tic Þarkýþla Öznur Elk Teknik Elk Zara Arslan Elk DOÐU ANADOLU BÖLGESÝ: Ardahan/Göle Ergül Ev Eþyalarý Elazýð (Aðrý, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Iðdýr, Muþ, Þýrnak, Tunceli, Van) Yuva Teknik (424) Erzurum Çaðrýcan Elk Yürüsoy Tic Oltu Akbulut Tic Malatya Far Elk Kars Þeyma Elk Kaðýzman Yalçýn Elk Sarýkamýþ Kaya Tic GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ: Adýyaman Çiftçi Tic Öztan A.Þ Batman Arlý Tic Diyarbakýr Anýk Ltd Arslan Tic Konak Ltd Bismil Aydýn Tic Ergani Þahin Elk Merkez Seyran Ltd Mardin Martel Ýletiþim Siirt Saraçoðlu Tic Þanlýurfa Göllü Tic Özönkollar Ltd Parmaksýz Tic by smart Üniversitelerarasý kýþ festivali baþlýyor FESTÝVAL Türkiye nin en büyük kýþ festivali olarak bilinen ve her yýl üniversite öðrencilerinin katýlýmýyla düzenlenen Lipton Ice Tea Ark Winterfest üniversitelerarasý kýþ festivalinin 11 incisi bu yýl Ocak, 28 Ocak 01 Þubat ve Þubat tarihleri arasýnda Uludað da gerçekleþtiriliyor. Türkiye genelinde 52 üniversiteden 8000 civarýnda öðrencinin katýlmasý planlanan festivalde birçok ünlü isim sahne alacak. ( ) Ýki kardeþin dramý TÝYATRO Turgay Nar ýn yazdýðý, Alpay Ulusoy un yönettiði Çöplük adlý oyun, 26 Ocak Cuma günü saat de Diyarbakýr Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi nde sahnelenecek. Oyun, toplum dýþýna itilmiþ iki kardeþ ve iþlediði suç nedeniyle kaçmak zorunda kalan bir akrabanýn yaþam içerisinde çeþitli sebeplerle yok olup gidiþinin bir öyküsünü anlatýyor. ( ) Kurban geri döndü! KONSER Rock müzik grubu Kurban, uzun bir aradan sonra 27 Ocak Cumartesi günü saat de Ankara Anatolia Showland de konser verecek. ( ) Erol Akyavaþ ýn Miraçnâme si Ankara da SERGÝ Ressam Erol Akyavaþ ýn Ýslam dininin sembollerini kullanarak resmettiði eserler, 21 Þubat a kadar Ankara Galeri Nev de gezilebilir. Sergide, Akyavaþ ýn 1987 de Paris te gerçekleþtirdiði ve bir örneði British Museum koleksiyonunda bulunan Miraçnâme adlý çalýþmasý da, aradan geçen yirmi yýlýn ardýndan yeniden sergileniyor. ( ) Ýyiler her zaman kazanýr TÝYATRO Haldun Taner in yazdýðý, Gürol Tonbul un yönettiði, Gözlerimi Kaparým Vazifemi Yaparým adlý oyun, 26 Ocak Cuma günü saat de Antalya Haþim Ýþcan Kültür Merkezi nde sahnelenecek. Oyun, iyi niyetli ve tek amacý vatanýna hizmet etmek olan kahraman Vicdani nin her olaya bulaþan Efruz un çatýþmasýný iþliyor. ( ) BİR ALBÜM Koyuncu nun son albümü Geçen yýl kaybettiðimiz, Karadeniz müziðinin önemli isimlerinden Kazým Koyuncu nun üçüncü solo albümü müzik marketlerde yerini aldý. Halkevleri tarafýndan hazýrlanan albümde, 12 si Kazým Koyuncu nun daha önceki çalýþmalarýnda yer almamýþ toplam 16 parça bulunuyor. CD ve kaset olarak piyasaya çýkan albümün yanýnda, Koyuncu nun fotoðraflarý, birçok sanatçý dostunun onun hakkýndaki duygu ve düþüncelerini anlatan kitapçýk yer alýyor. BİR SİTE Kitapseverlere duyurulur! adlý site, kitap kurtlarýnýn buluþma noktasý adeta. Ýnternet üzerinden kitap satýþý yapan site, eski ve yeni kitaplarý bulabileceðiniz, kitap dünyasý ile ilgili geliþmeleri yakýndan takip edebileceðiniz dolu dolu bir kitap dünyasý sunuyor. Ýnternet üzerinden kitap almanýn kolay ve ekonomik yolunu sunan site, kitap meraklýlarýna sanal kitapçý hizmeti veriyor. BİR KİTAP Öðrencilik meslek midir? Murat Tunalý nýn kaleme aldýðý Arka Sýradan Notlar, öðrenciliði bir meslek kabul ederek, bu yolda baþarý için çözüm önerileri sunuyor. Yakamoz Yayýnlarý ndan çýkan kitapta, öðrenmenin nasýl öðrenileceði, ders çalýþma teknikleri, sýnavlarda baþarýyý yakalamak için yapýlmasý gerekenler ve ÖSS gibi zorlu bir sýnavýn ne anlam ifade ettiði gibi konular iþleniyor.

3 spor 21 OCAK 2007 PAZAR 3 Futbolcu sadece futbolcu deðildir Hem sahnede hem sahada oynuyor ERAY SEPETÇÝ David Beckham ilk olarak Real Madrid e transfer olduðunda futbol dünyasý, kadrosunda zaten Herkes Real Madrid ile olan sözleþmesi bu sezon sonu bitecek olan David Beckham ýn artýk Katar a ya da Suudi Arabistan a transfer olaca- yapýyorlar. Buna karþýlýk ligde yer alan takýmlarýn bütün sponsorluk ve reklam anlaþmalarý da AEG tarafýndan yapýlýyor veya onaylanýyor. Kýsacasý rýn arasýnda futbola dair hiçbir þey yok, zira artýk Beckham ýn futbolcu yönünden bahseden de kalmadý pek. Müstakbel takým arkadaþý Landon Do- Figo, Zidane gibi harika orta ðýný söylemeye baþlamýþken, Onun MLS (Major burada söz konusu olan bir takýmýn bu parayý novan ýn, iyi bir futbolcu transfer ettiklerine dair FOTOÐRAF AFP saha oyuncularý olan, iki sezon League Soccer) takýmlarýndan LA Galaxy takýmýna ödemesi deðil, Beckham ýn futbolun pazar payýný sözleri, arada cýlýz bir seda olarak kaynayýp gitti. önce Þampiyonlar Ligi ni, bir sezon önce La Liga yý kazanmýþ Real Madrid in David Beckham gibi sahada görece transfer olmasý çok az insaný þaþýrttý. Çün- kü asýl sürpriz, anlaþýlan para miktarýydý. Beckham 5 yýl için 250 milyon dolara anlaþma imza- büyütebilmesi. David Beckham dünya üzerinde en fazla tanýnan futbolculardan biri olduðu gibi, en rahat pazarlanabilecek sporculardan da biri. Ama bir gerçek var ki; dünya da hiçbir futbol takýmý tek bir oyuncuya bu denli büyük bir parayý sadece futbol oynayabiliyor diye teklif etmez. kýsýtlý yetenekleri olan bir futbolcuya 38 ladý. Bu paranýn büyüklüðünü þöyle izah etmek Pazarlama ile uðraþanlar ve ekonomistler bu milyon Euro vermesinin yerinde bir karar olup mümkün: NBA de en fazla kazanan Shaq, yýlda Herhangi bir futbolcu deðil konuda biraz daha iyimser olmakla beraber, tarihe kýsa bir göz atanlar bu konuda o denli iyimser olmadýðýný soruyordu. Bu soruya en erken cevabý dünya çapýnda imzanýn atýldýðý günde milyon 250 bin dolar, Hedo 5 milyon 400 bin eckham herhangi bir futbolcu deðil, deðiller. Bundan sadece 30 yýl önce ABD, Beck- 20 milyon dolar alýyor (Meraklýsý için not: Memo bin Euro deðerinde sýrtýnda Beckham yazýlý formalarý satýn alan Real Madrid taraftarlarý verdi. quez 21 milyon 680 bin dolar alýyor, NFL de gin 31. kiþisi olan Philip Anschutz da müþtü. Gelmiþ geçmiþ en büyük oyunculardan bi- dolar kazanýyor), MLB de (beyzbol) Alex Rodri- AEG ve baþýnda Amerika nýn en zenham transferinden daha büyük bir transfer gör- Þimdi aktörleri biraz farklý olsa da benzer bir (Amerikan Futbolu) Michael Vick 23 milyon 100 B herhangi bir yatýrýmcý deðil. AEG þu ri olan Pele, ABD ye futbol oynamaya gelmiþti. soru bu sefer hem futbol dünyasýnda hem de ABD de tartýþýlýyor, zira ABD, futbol dünyasýnýn hayli dýþýnda konumlanmýþ bir ülke. Bu sefer söz konusu olan ise 5 yýl için tam 250 milyon dolar! David Beckham ve artýk yaþlanmaya baþlayan sað ayaðýnýn saha üzerinde yapacaðý hareketler, atacaðý goller, vereceði paslar 250 milyon dolar eder mi sorusu, endüstriyel futbol þartlarý içinde çok naif bir sorudur. Futbol, sadece sahada oynananýn ötesine geçeli çok uzun zaman oluyor, belki de Eton Koleji nde bu oyunun kurallarý ilk defa kaðýda döküldüðünde, yani birileri bu oyun artýk böyle oynanacak, demeye baþladýðýnda iþler saha dýþýna taþmaya baþlamýþtý. David Beckham ýn LA Galaxy takýmýna transfer olmasýyla ilgili en doðru sözü belki de Þikago da Sportscorp þirketinin baþýnda bulunan Marc Ganis söylüyor: Bu bir yatýrým, riskli bir yatýrým. Yani bir smaç deðil, hadi bir futbol terimi kullanalým, bir penaltý deðil. Bu sözler hem bu transferi anlatýyor, hem de Amerikalýlarýn futbola bakýþýný. bin dolar alýyor. MLS de ise en fazla kazanan Landon Donovan, 1 milyon dolar kazanýyor. Kýsacasý bu para, sporcularýn yüksek maaþ kazandýðý ABD için bile çok yüksek. Peki 2004 senesinde Amerika menþeli Time dergisinin Kahramanlar ve Ýkonlar sayýsýnda yer bulan David Beckham bu paranýn karþýlýðýný nasýl verecek? MLS, 1993 yýlýnda FIFA nýn Dünya Kupasý düzenleyen ülkede profesyonel lig olmak zorunda dayatmasýyla kuruldu. Ligi kuran Anschutz Entertainment Group (AEG) baþta bütün takýmlara sahipti, þu anda ise 13 takýmlý ligde 4 takýma sahip. Son olarak sahip olduklarý DC United takýmýný 33 milyon dolar karþýlýðý sattýlar. LA Galaxy takýmý maçlarýný oynadýðý 27 bin kiþilik Home Depot Center da bu sene oynayacaðý maçlar için bütün biletleri þimdiden satmýþ durumda. Buna raðmen, geçen sene kâr edebilen 3 kulüpten biri olan Galaxy nin kendi gelirleriyle bu transferi kâra dönüþtürmesi pek mümkün deðil. Aslýna bakýlýrsa buna gerek de yok. Ligde oynayan bütün oyuncular kontratlarýný lig yönetimi, yani AEG ile anda Lakers, Clippers gibi NBA takýmlarýnýn oynadýðý Staples Center ýn ve 27 bin kiþilik Home Depot Center ýn sahibi, MLS deki takýmlarýnýn yaný sýra Ýsveç takýmý olan Hammarby nin yüzde 49 una ve Lakers hisselerinin önemli bir bölümüne sahip. Eðlence sektörünün önde gelen devlerinden biri olan AEG, bir anlamda King Kong u güzel sevgilisini kullanarak ülkeye getiren Carl Denham rolüne soyunmuþ durumda. Ama bu sefer güzel sevgili o denli masum deðil. Aslýnda Amerikalýlarýn futbolu geliþen bir endüstri olarak görüp, yatýrým yapmasý yeni deðil. Manchester United ý ilk olarak Rupert Murdoch satýn almaya kalkmýþ; ama baþaramamýþtý, geçtiðimiz senelerde ise bir diðer Amerikalý Malcolm Glazer, hisselerin çok büyük bir bölümünü ele geçirdi. Son gelen haberler ise Jack Kachkar isimli bir diðer iþadamýnýn Marsilya yý almaya çalýþtýðý yönünde. Bu açýdan bakýlýrsa futbolun geliþmeye açýk olduðu bir ülke olan ABD de böylesi bir yatýrým, risk içerse de mantýksýz deðil. Buraya kadar bu transferi haklý çýkaran unsurla- Cosmos o zamanlar Pele için 4,5 milyon dolar ödemiþti. Pele, kaldýðý 3 yýl boyunca ABD de büyük ilgi toplamýþtý; ama lig 1985 te kaldýrýldý. Ýþte bunlarý hatýrlayanlara göre Beckham Amerika nýn geçici eðlencelerinden biri olabilir. Ama ya tutarsa? Bu soruyu cevaplamak çok kolay deðil, ABD nin futbolun sadece yaþlanmaya yüz tutan yýldýzlarýný deðil, bütün futbolcularý çeken bir cazibe merkezi haline gelmesi mümkün olabilir. Beckham özel bir kural sayesinde transfer olabildi; MLS de yer alan takýmlarýn belli bir maaþ bütçesi var ve sadece bir oyuncu bu bütçenin dýþýnda olabilir. Beckham bu kuralýn uygulandýðý ilk oyuncu oldu ama son olmayacaktýr. Büyük paralar ödeyerek yaþlý oyuncularý transfer eden zengin Arap ülkelerinin tersine ABD daha genç yýldýzlara veya yýldýz adaylarýna þan, þöhret ve aileleri için daha rahat alýþabilecekleri bir yaþam tarzý vaat ediyor. Bu vaatler belki gün gelir Messi nin veya Ronaldinho nun aklýný çelebilir. Belki de o gün geliþen ABD futbolundan deðil, sönen Avrupa futbolundan söz ediyor oluruz. Davýd Beckham O bir simge. O bir yýldýz. Fakat tüm bu sýfatlarý sahada deðil saha dýþýndaki performansýyla aldý. Hakkýný yemeyelim, iyi futbolcudur Beckham. Ama yeryüzünde kim 250 milyon dolar eder ki? Amerikalýlar eder diyor olmalý ki, Los Angeles Galaxy takýmý, kýydý paraya ve gelecek sene için David Beckham ý transfer etti. Artýk hepimiz endüst-riyel futbol ne demek daha iyi biliyoruz.

4 21 OCAK 2007 PAZAR 4 yarýþma Sen yarýþ ki barýþ olsun BURHAN EREN ÝLLÜSTRASYON CEM KIZILTUÐ Eserleri bütün dünya tarafýndan bilinen ve okunan büyük alim ve düþünürümüz Mevlânâ yý tanýyor muyuz? Çoðumuzun bu soruya dört baþý mamur bir evet demesi zor. Hadi gençlerin, yetiþkinlere göre bilgileri, tecrübeleri daha azdýr ve bilemeyebilirler diyelim; ama yetiþkinlerin çoðu da doyurucu bir cevap veremezler bu soruya. Ýsterseniz deneyin, Mevlânâ yý sorduðunuzda, onun derin bir hoþgörüsünün olduðunu belirtir ve ona ait olduðu söylenen þu sözü söyleyiverirler: Ne olursan ol, yine gel. Ve çoðu zaman Mevlânâ ile ilgili bilgi, bu sözle baþlar ve biter. Çünkü itiraf etmesi acý da olsa gerçek þu: Büyük bir ilim ve düþünce adamý olan Hz. Mevlânâ yý gerçekten tanýmýyor ve onun muhteþem eseri Mesnevi yi, dünyada en çok okunan kitap olsa da, bilmiyor ve okumuyoruz. Ve medyada, Mevlânâ ile ilgili gündem ve bilgilenme Þeb-i Arus haftasýndan bir gün sonraya bile geçemiyor. Konya dan geçtiðimiz günlerde gelen bir haber, Hz. Mevlânâ nýn ve düþüncesinin daha iyi anlaþýlmasý adýna yapýlacak bir etkinlik haberi, sözünü ettiðimiz bu olumsuz tablonun silinmesi adýna umut vaat ediyor. Konya da ilköðretim okullarý ve liseleri ile hizmet veren Merve Eðitim Kurumlarý, nisan ayýnda büyük bir etkinliðe hazýrlanýyor. Etkinlik ise dünyada ilköðretim okullarýnda ve liselerde okuyan bütün öðrencilerin düzenlenen yarýþma dallarýnda, düþünceleri, projeleri, önerileri ve eserleri ile katýlýp yarýþabileceði bir olimpiyat Etkinliðin adý, Mevlânâ nýn Ýzinde Barýþ ve Hoþgörü Proje Olimpiyatý. Kýsaltýlmýþý ise MEVÝPO. Bu yýl ilki gerçekleþecek ve gelecek yýllarda da devam edecek olimpiyatýn düzenleyicileri, etkinlik ile ilgili iyi niyetli pek çok gerekçe sýralamýþ. Özetle þöyle: Mevlânâ nýn hoþgörü düþüncesinin daha iyi anlaþýlmasý, öðrencilerin üretkenlik ve araþtýrmacýlýk yönlerinin geliþtirilmesi, Mesnevi ve Mevlânâ nýn daha iyi tanýtýlmasý, yarýþmaya katýlarak farklý coðrafyalardan gelen öðrenciler arasýnda arkadaþlýk ve kardeþlik duygularýnýn kuvvetlendirilmesi Yarýþma olur da ödülsüz olur mu? Her yarýþmada birinci olan proje sahibi öðrenciye ve ona danýþmanlýk yapan öðretmenine ödül var. Her alanda 1 inci olan proje YTL, danýþmaný YTL alacak. Yarýþmalarda 2 nci olan proje YTL, danýþmaný 750 YTL kazanacak. Yarýþmalarda 3 üncü olan projeler ise 750 þer YTL, danýþmanlarý da 500 er YTL alacak. Yarýþmalar ile ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyenler adresine ve No lu telefona baþvurabilir. Yarýþmaya katýlacaklardan projelerini en geç 24 Mart tarihinde ulaþacak þekilde göndermeleri isteniyor. Hem Mevlânâ yý tanýyýp onun düþüncesini anlamak, hem de bununla ödül kazanmak isteyenler, iþte size güzel bir fýrsat Süre çoktan baþlamýþ bile Öðrenciler Mevlânâ için yarýþacak Olimpiyatýn yarýþma alanlarý, klasik þiir resim ve kompozisyon üçlemesinden ibaret deðil ve bugünün þartlarýna hitap edecek nitelikte. Yarýþmalar, ilköðretim ve lise öðrencilerinin katýlabileceði þekilde iki ana gruba ayrýlmýþ. Beþ yarýþma var ilköðretim öðrencilerinin katýlabileceði Ýlki alan etüdü. Bu dalda yarýþmak için Mevlânâ nýn düþünce evreni ve eserleri üzerine bir araþtýrma yapmak ve bunu yazmak gerekiyor. Bu dalda finale kalan katýlýmcýlarýn araþtýrmalarýnýn sonuçlarýný jüri üyeleri önünde 15 dakikalýk bir sunum þeklinde takdim etmesi de gerekiyor. Ýkinci yarýþma dalý enstalasyon. Katýlýmcýlarýn görsel ifade ve yaratýcýlýklarýný gösterebileceði bu dalda barýþ ve hoþgörü konusu ele alýnacak, yarýþmacýlar bir anlam ve estetik ifade edecek þekilde düzenlemeler ortaya koyacak. Üçüncü yarýþma alanýnýn adý ise Hayalimdeki Mevlânâ. Bu dalda yarýþacaklar, hikâye, deneme ve mektup gibi türlerde bir kompozisyon kaleme alacak ve Mevlânâ hakkýndaki kiþisel düþüncelerini aktaracak. Bu yarýþmada da finale kalacak öðrenciler, çalýþmalarýný jüri önünde 15 dakikalýk bir sunumla seslendirecek. Dördüncü yarýþma dalý web tasarýmý. Geleceðin web tasarýmcýlarý çalýþmalarýnda Hz. Mevlânâ nýn düþünce birikimini sanal âleme taþýyacak. Son yarýþma dalý ise resim. Mevlânâ nýn düþüncesini konu edinecek resimler yarýþacak bu dalda. Lise öðrencileri ise projeleri ile dört dalda yarýþabilecek. Mesnevi Yolculuðu adlý yarýþma, Mesnevi den herhangi bir bölüm üzerinde metin tahlili çalýþmasýný içeriyor. Bu yarýþmada finale kalan katýlýmcýlar çalýþmalarýný en fazla 15 dakikalýk bir sunumla jüriye takdim edecek. Bir baþka yarýþma dalý ise Ar-Ge Tabanlý Sosyal Projeler baþlýðýný taþýyor. Katýlýmcýlar bu dalda, barýþ ve hoþgörüye katkýda bulunacak, gündelik hayatta uygulanabilecek sosyal içerikli projeler üretecek. Bu grupta yer alan diðer iki yarýþma da ilköðretim grubunda var olan web tasarýmý ve alan etüdü. Büyük düþünürümüz Mevlânâ nýn þehri Konya, nisanda büyük ve Mevlânâ nýn þanýna yakýþýr bir organizasyona sahne olacak. Ýlköðretim ve lise öðrencilerinin projeleri ile fikir üreteceði uluslararasý olimpiyat, Mevlânâ nýn, onun hoþgörü ve barýþ düþüncesinin daha iyi anlaþýlmasýný hedefliyor. Mevlânâ Olimpiyatý nda Zamfir resitali de var 27 ve 29 Nisan tarihleri arasýnda Konya da üç gün sürecek Mevlânâ nýn Ýzinde Barýþ ve Hoþgörü Proje Olimpiyatý sadece yarýþmalardan ibaret deðil. Olimpiyat, uluslararasý katýlýmlý söyleþilerin, dünyaca ünlü pan flüt ustasý Zamfir in resitalinin de olduðu konserlerin, sema gösterilerinin, sergilerin, dört büyük lerin oyuncularýnýn olduðu spor karþýlaþmalarýnýn da olduðu geniþ kapsamlý bir etkinlik Baharda Mevlânâ nýn þehrinde, bu büyük mutasavvýfý ve düþüncelerini Þeb-i Arus haftasý dýþýna taþýyacak olimpiyat, öðrencilere de Mevlânâ yý ve onun düþünce iklimini tanýmak ve bunu yaparken de ödüller kazanmak için güzel bir fýrsat sunuyor. Dar alanda uzun hesaplaþmalar Zamaneye sözler SenaiDemirci Sevdiðim bir dua vardýr: Allah ým, bana yapabileceklerimi yapacak cesaret ver; yapamayacaklarýmý kabullenecek sabýr ver... Yani, cesaretini yapabileceklerinin önüne koyacaksýn, itebildiðin kadar iteceksin onlarý. Bir sene sonra öðretmen olacaðým, inþallah. diye müjdeliyor varlýðýný zamane. Ama ama sý var Erva nýn, Sizin gibi rahat bakamýyorum hayata. diyor. Sonra, iki büyük soruyu yuvarlýyor kalbimin eteklerine. Demiþsiniz ki O kadar da karýþýk deðil iþler sevgili zamane... Hayýr, Senai Abi, iþler çok karýþýk! Çünkü dediðiniz gibi bir tarafa elimde olanlarý koydum, yani sahip olduklarýmý. Diðer tarafa elimde olmayanlarý, yani sahip olamadýklarýmý. Ama aklýma bir soru takýldý: Ya sahip olmak isteyip de sahip olamadýklarýmý nereye koyacaðým? Zor bir soru bu! Hazýr bir cevabým da yok. Zaten bu soruya hazýr cevabý olanlardan olmamaya ve onlardan uzak durmaya çaðýrýyorum seni. Bu evrensel bir sorudur ve bütün evrensel sorularýn cevabý yereldir. Sözgelimi, Annem beni anlamýyor diye yakýnan bir delikanlý/genç kýz evrensel bir sorunu dillendirir. Bu sorunun cevabý ise yereldir. Çözümü annelerin ve delikanlý/genç kýzlarýn sayýsý kadar deðiþkendir. Senin sorun da böyle. Ancak evrensel bir cevap bulamadýðým bu soruyu duymaktan yine de mutlu olduðumu bilmeni isterim. Çünkü, sana bir iyilik yaptýðýmý fark ettim. Nasýl mý? Ýçinde kývranýp duran, adýný koyamadýðýn, bir türlü kuyruðunu yakalayamadýðýn kedi gibi kovaladýðýn o soruyu çýkarýp avuçlarýna koyabilmiþsin, bak! Bu sorunun kendisini bulmak, sorunun yanýtýný bulmaktan zordur. Karýn aðrýlarýnýn çoðu, can sýkýntýlarýnýn hemen hepsi bu soruyu soramamaktan kaynaklanýyor. Sevdiðim bir dua vardýr: Allah ým, bana yapabileceklerimi yapacak cesaret ver; yapamayacaklarýmý kabullenecek sabýr ver... Yani, cesaretini yapabileceklerinin önüne koyacaksýn, itebildiðin kadar iteceksin onlarý. Sabrýný ise yapamayacaklarýnýn gölgesinde bekleteceksin; duracaksýn orada. Peki ya cesaretini yapamayacaklarýnýn önünde boþ yere tüketmiþsen? Peki ya cesaretini yapamayacaklarýnýn önünde tükettiðin için yapabileceklerini de yerinden kýpýrdatamaz bir korkaklýða bürünmüþsen? Bu yüzden bir þey daha isteriz Rabb imizden: Bana yapabileceklerim ile yapamayacaklarýmý birbirinden ayýracak bilgelik de ver! Elinle hayatý ikiye böl... derken, yapabileceklerin ile yapamayacaklarýný birbirinden ayýr! demek istiyorum sana. Sahip olamayacaklarýnýn ardý sýra koþturman seni ne kadar yorarsa, sahip olduklarýnýn tadýna varamaman da o kadar mutsuzluk verir sana. Bu ikisini birbirinden ayýrabildiðinde rahatlarsýn. Sözüm ona sana mutluluk sunma makamýnda duranlar, eline ihtiyacýn olan þeyleri koyuyor deðiller. Aksine elini sürekli boþ býrakacak, elini dilenci gibi açýk tutacak þehvet ve hevesler sunuyorlar sana. Sahip olmak istediklerini çoðaltýyorlar; sahip olduðunda hissedeceðin doymuþluk duygusunu köreltiyorlar, azaltýyorlar, yok ediyorlar. Böylece, seni bir ömür boyu sahip olmak istediklerinin peþine düþürüyorlar. Bir iþi baþardýðýnda yeni bir baþarý yokuþunun dibinde buluyorsun kendini. Hep zirvenin dibinde bekliyorsun. Cesaretini, ümidini, huzurunu, mutluluðunu harcayan, tüketen, yaðmalayan derin bir uçurumun dibinde çýrpýnýp duruyorsun. Yine soruyor zamane: Elimle ikiye bölemiyorum her sahneyi, her zamaný. Çünkü benim hayat sahnemde rol almak isteyen bir sürü insan var. Bu durumda bana sadece kendi oyunumu uzaktan izlemek kalýyor. Bu o kadar acý ki. Çünkü istedikleri gibi oynuyorlar rollerini. Ama bu benim hayatým diyemiyorum. Býrakayým da senaryoyu da onlar yazsýnlar, baþrolde de onlar mý oynasýnlar acaba? Ben izlemeye devam mý edeyim? Haklýsýn. Bazen yýllarý ve yollarý baþkalarýnýn plaðýný çalmakla geçiririz. Onlara göre biz þeffaf bir elbise gibiyiz. Ýzin versek, bizi üzerlerine giyinip bedenimizin içinde kendi ruhlarýný koþturacaklar. Hayatta, kendimiz olduðumuz yerler pek az ve pek dar. Ama elimizden gelmeyenler için hayýflanmakla o kadar daraltýyoruz ki varlýðýmýzý, elimizden gelenleri yapmaya sýra geldiðinde mecalimiz kalmýyor. Elimizden gelenleri yaptýkça, elimizden gelmeyenleri elimizden gelenler tarafýna alabiliriz. Ama elimizden gelmeyenler için aðlayýp sýzladýkça, elimizden gelenler de elimizden gidecek. Hafif hafif zorla kozanýn duvarlarýný; imkansýzý mümkün, mümkünün kolay, kolayýn da zarif ve zevkli hale gelebildiðini göreceksin. Haklý mýyým?

5 Eðitimle rahata ermek hayal yaþam Cemal Dindar (Psikiyatr): Anti-psikiyatrinin öncülerinden Thomas Szasz, Akýl Hastalýðý Miti adlý kitabýnda, Akýl hastalýðý yoktur, iþsizlik vardýr. der. Burada gerçeklik payý var. Eðer saðlýklýlýk tarifinde kiþinin bedensel, ruhsal ve toplumsal olarak tam bir iyilik hâli içinde bulunmasý varsa, iþsizliðin kiþiyi hasta edebilen bir süreç olduðunu söyleyebiliriz. Bu durumda, asgari yaþam koþullarýný yerine getirecek maddi güçten yoksun kalma sonucunda yeterli beslenememekten, barýnma olanaklarýna kavuþamamaya deðin birçok sonuç vardýr. Bizim ülkemizde son dönemdeki deðiþimlerden biri de þu: Toplumsal sistem, yakýn zamana deðin eðitimi, rahat ve huzurlu bir hayata ulaþmak için ana yollardan biri olarak ayakta tutuyordu. Gençler, üniversitelerde iyi bölümlere giriyorlar, bitiriyorlar ve beyaz yakalýlardan biri olabiliyorlardý. Þimdilerde istihdamý yaratanlar kendi üniversitelerini kurdular ve ihtiyaç duyduklarý elemanlarý kendileri para karþýlýðýnda yetiþtiriyorlar. Parasý olan istediði diplomaya ulaþabiliyor. Eðitimle rahata ermek isteyen büyük kesim ise kendi kaderiyle baþ baþa kalmýþ durumda. Bu gençler ruhsal olarak ilk dönemlerinde büyüttükleri iyi bir iþ-iyi bir aþ-iyi bir eþ e dair düþlerini kaybediyorlar ve her kayýptan sonra olduðu gibi bu düþlerin yasýný tutmaya baþlýyorlar. Önemli bir bölümü kendiyle ve çevresiyle çatýþmalý bir kiþiliðe bürünüyor, depresyon ve benzeri ruhsal rahatsýzlýklarýn içinde kendilerini buluyorlar. 21 OCAK 2007 PAZAR 5 ESAT GÜRBÜZ Lisanslý iþsizler ordusu TUBA ERTAÞ FOTOÐRAF AA Üniversite gençliðini þu günlerde kara kara düþündüren þey, son yýllarda daha da artan iþsizlik. Ýlk izlenimler, üniversite mezunu, dil ve program bilen bir gencin iþ problemi yaþamayacaðý yönünde. Oysa durum hiç de öyle deðil. Özel kabiliyetler geliþtirmeleri ve geliþen teknolojiyi yakalamalarýnýn karþýlýðýnda az bir ücret talep edilmesinin istendiði bir ortam mevcut. Böyle bir ortamda gelecek kaygýsý güden bir gencin baþarýyý yakalamasý ve doðru iþi bulmasý zorlaþýyor. A&G araþtýrma þirketinin 18 yaþ ve üstü bin 836 denekle yaptýðý araþtýrmada yaþ arasýndaki gençlerin yüzde 39,5 inin arkadaþlarý arasýnda en çok gelecekleri hakkýnda konuþtuðu tespit edildi. Gelecek endiþesi taþýyan, okul bitince baþvuru yaptýðý iþlerden olumsuz cevap alan, çevreden gelen baský ve maddi imkansýzlýklar sonucu bir süre sonra psikolojik rahatsýzlýklar yaþayan gencin intihara kadar sürüklenebildiði bir gerçek. Hayallerinin bittiðine inanan genç, kendi mesleðinde tecrübe kazanýp ilerlemekten vazgeçiyor. Böyle bir durumda gerçek mesleðini yapamayan genç çaycýlýk, pazarcýlýk, ofis-boyluk ve temizlik görevlisi olarak çalýþýyor ya da kolay yoldan para kazanmak isteyenler kervanýna katýlýyor. Pop-star yarýþmalarý elemelerinde oluþan kuyruklar hâlâ hafýzalarda. Ünlü olmayý ya da loto oynamayý kurtuluþ olarak görmeye baþlayanlarýn sayýsý da bir hayli fazla. Daha korkuncu, bu hayal kýrýklýklarýndan sonra oluþan özgüven eksikliði de onlarý amfilerden alýp iþ yaþamýnýn baþarýlý yollarý yerine kahve köþelerine sürükleyebiliyor. Sosyal güvenlik kapsamýnda çýkarýlan yasalar ve yaþanýlan ekonomik büyüme de istihdam piyasasýnda genel bir artýya yol açmýyor. Aksine genel iþsizliðin yanýnda Çalýþan deðil, konuþan Türkiye Osman Altuð (Ekonomist): Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Ýþ bulamýyoruz bu gençlere. Yükseköðretimin sadece % 10 unu teknik ve saðlýk eðitimi, 30 unu sosyal eðitim oluþturuyor. 10 kiþi üretecek, 100 kiþi yiyecek, 90 kiþi konuþacak. Bunun adý konuþan Türkiye. Türkiye de eðitim, üretim için deðil. Etiket için, popüler olmak için. Þu soru sorulmadýðýndan problem var. Soru, eðitim ne içindir? Üretim içindir. Baþta yükseköðretim politikasý yanlýþ, avutmaya yönelik. Üniversitelerde saðlýk, teknik, biliþim, elektrik, elektronik eðitim az veriliyor; çünkü bunlar pahalý eðitim. O zaman bu pahalý eðitimden vazgeçiyor. Ucuz olan sosyal eðitim tercih ediliyor. Böyle olunca da sosyal alanda eðitim alan baþtan iþsiz oluyor. Envanterlerini yapmasý gerekir: Neyim var, neyim yok? Çok iyi lisan bilmesi lazým. Kendi kendilerine yapabilirler bunu. Yýldýz olan ya da olmaya aday ülkelerin dillerini öðrensinler Ýngilizce, Rusça gibi. Kendilerini belli bir alanda yetiþtir- genç iþsizlik, 2 kat daha fazla büyümeye devam ediyor. Bu tablo da Türkiye nin sahip olduðu büyük potansiyelinin tehlike olmaktan baþka bir iþe yaramayacaðý yönünde bir izlenim veriyor. Aþýrý çalýþma ve düþük ücrette çalýþan gençler, mevcut iþlerini de kaybetme korkusu yaþayabiliyor. Bu kadar iþsiz varken, bir diðeri daha az maaþla benim yerime iþe baþlayabilir korkusu da baþarýlý olmasýnýn önündeki bir diðer engeli oluþturuyor. 20 milyon öðrenciye sahip bir ülke her yýl 1,5 milyon yeni kiþiyi çalýþma hayatýna veriyor. Sahip olduðu 77 üniversiteden her yýl 230 bin civarý öðrenci mezun oluyor. Bu genç nüfus, iþsizlik sonucunda hem kiþisel hem de toplumsal bir yaraya dönüþüyor. Avrupa da da durum çok farklý deðil. OECD Standart Ýþsizlik Oraný raporunda genç iþsizliðin Fransa da yüzde 9,3, Almanya da yüzde 9,1, Yunanistan da yüzde 10, Polonya da yüzde 18, Belçika, Ýspanya ve Ýtalya da ise yüzde 20 olduðu belirtiliyor. A&G araþtýrma þirketinin 18 yaþ ve üstü bin 836 denekle yaptýðý araþtýrmada yaþ arasýndaki gençlerin yüzde 39,5 inin arkadaþlarý arasýnda en çok gelecekleri hakkýnda konuþtuðu tespit edildi. Okulu bitirince iþ baþvurularýndan olumsuz cevap alan gençlerin büyük bölümü bunalýma giriyor. Ýþsizlik kamusal bir sorundur Prof. Dr. Erol Katýrcýoðlu (Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü): Bu olgunun çeþitli nedenleri olabilir; ama sanýrým en temelde ülkemizin geliþmekte olan bir ülke olmasý gerçeði vardýr. Bu da iki anlama geliyor. Birincisi; ülkemizdeki üretim ve hizmet faaliyetleri içinde olan firmalarýmýzýn ve tabii devletin iþgücü ihtiyacý, mevcut genç nüfusu absorbe edebilecek geniþlikte olmadýðýndan doðal bir iþsiz genç nüfus ortaya çýkýyor. Ýkincisi ise üretim ve hizmet faaliyetleri içinde olan firmalarýmýzýn ve tabii devletin insan gücü ihtiyacýna göre bir eðitim planlamasýnýn yapýlamamasý konjonktürel bir genç iþsizliði üretiyor. Bu sorunlarý aþmakta tabii ki gençlerin yapabileceði çok bir þey yok. Bu bir kamusal sorundur ve dolayýsýyla da kamunun dahli gerekir. Tabii gençlerin de tercihlerini yaparken bu durumu dikkate alarak tercih yapmalarý anlamlý. Vizesi baþka âleme kesilmiþ Bilgisayarýmýn baþýna kafamda kurguladýðým internet konulu yazýyý yazmak için oturmadan önce gelen bir haber beni baþka alemlere götürdü. Çok yakýn bir arkadaþýmýn, güzel insan Hamdi Alver Bey in en az kendisi kadar fedakar hanýmý Nuran Haným ýn vefat haberini saat farkýnýn azizliði sebebiyle bir SMS mesajý ile öðrendim. Haberi aldýðýmda binlerce kilometre uzaktaydým. Telefonla aramak, tanýdýk dostlarla hatim paylaþýmý yapmak ve elden geldiðince merhume için dua etmekten baþka yapabilecek bir þeyim yoktu. Gurbette olmanýn veya diyar diyar dolaþmanýn belki de tek alýþamadýðým yaný bu olsa gerek; sevdiðin birinin acýlý bir anýnda yanýnda olamamak, kaybettiðin bir yakýnýnýn cenazesinde bile bulunamamak. Bir baþka güzel insan, uzaklarda bir yüce ideal uðruna vazife yapan bir okul müdürü arkadaþým da vefat haberini aldýðý annesinin cenazesine gidememiþti. Gitmeye çalýþsa yetiþemeyecekti, dönüþte vize problemi yaþama ihtimali de belirecekti. Açmamak olmaz, ölüm kapýyý çalýnca der ünlü masal yazarý La Fontaine. O muhteþem üslubu ile Mevlânâ hazretleri, Gelmez sana bir ziyan bu aþktan gönlüm! Can gitse de korkma baþka bir candýr ölüm diye seslenir. Ferideddin-i Attar, Can bu alemden geçti mi bu alem sana o alem oluverir. Bu alemden o aleme giden yol pek uzun deðildir. Arada duvar olan ancak bir soluktur diyerek güzel bir tanýmlama getirirken Ýmam-ý Rabbani hepimizin etmesi gereken bir duayý mýrýldanýr, Ya Rabbi, Ölüm bizi uyandýrmadan önce sen bizi uyandýr Yýllar önce bir grup arkadaþla beraber toplu olarak ders çalýþýrken zaman zaman ara verir ve muhabbet ederdik. Bu sohbetlerimiz esnasýnda bazen söz, döner dolaþýr ölüme gelirdi. Hemen, Kapayalým bu konuyu, baþka konu mu yok, hepimiz genciz, keyfimizi kaçýrmayalým. diye itiraz edenler olurdu ve mevzu deðiþirdi. O anda kapatmakla, ölümün yüzünü mü kapatýyorduk? Risale-i Nur daki meþhur benzetmedeki gibi devekuþu gibi kafamýzý kuma sokmakla gerçekten ne kadar uzaklaþýyorduk? Ölüm gelirken yaþ mý soruyordu? Okulu bitirip de öðretmenliðe baþladýktan sonra daha bir yakýnýma geldi ölüm. Çok sevdiðim ve birkaç gün öncesi yolda karþýlaþtýðýmýzda þakalaþtýðýmýz Abdurrahman Baþ abimizi bir gece yarýsý Ýstanbul çevreyolunda, zekasý kadar edebi ile de dikkat çeken öðrencim Halil Z. yi aniden patlayan apandistinden dolayý ameliyat masasýnda, yerinde duramayan yapýsý ile Amerika ya ilk giden öðrencilerimizden olan Mehmet K. yý gurbet elde bir baþka kazada, bir yýlý aþkýn bir süre ayný odayý paylaþmaktan onur duyduðum Nimet Bey i, hanýmý ve çocuklarý ile beraber Manisa da geçirdikleri elim kazada ve kendisi hakkýnda bir yazý da yazarak vefa borcumu ödemeye çalýþtýðým Bilal öðretmeni de Atlanta da kaybettik. Hepsi de, sayamadýðým nicesiyle beraber bu vatan, bu millet uðruna hayatlarýný ortaya koymuþ yiðitlerdi. Nuran Haným, en küçüðü 16 aylýk olan üç çocuk sahibi idi. Henüz çok gençti. Eþinin yeni vazifesi sebebi ile Amerika ya geleceklerdi. Vize alýrken çoðu kiþi gibi onlar da bir müddet güvenlik araþtýrmasý sebebi ile beklemeye alýnmýþlardý. Araþtýrmanýn cevabý gelmeden hemen önce gördüðü bir rüyada eþi ve çocuklarýna vizenin çýktýðýný, sonucu haber veren kiþilerin kendisini bir asansöre bindirdiklerini ve o asansörle çok yukarýlara, göklere doðru çýktýklarýný görmüþtü. Size vize çýkacak; ama ben gelemeyeceðim herhalde. demiþti ailesine. Kýsa süre sonra vize çýkmýþ, akabinde ise hastanedeki muayenelerinde kanser olduðunu öðrenmiþti. Eþi ile beraber kýsa ömrünün büyük kýsmýný dünyanýn farklý coðrafyalarýnda fedakarca geçiren, bir seferinde bulunduklarý ülkeye okuma maksatlý birkaç kýz öðrenci götürebilmek için arabasýný satan Nuran Haným a bu vesile ile Allah tan rahmet diliyorum. Daha iki gün önce Hekimoðlu Ýsmail hocamýz köþesinde Musalla Taþý En Büyük Hatip... baþlýklý bir yazý yayýnladý. Hatibi görebilmeyi, dediðini anlayabilmeyi, anladýðýmýzý yaþamayý, yaþadýðýmýz gibi ölebilmeyi nasip etsin Rabbim.

6 21 OCAK 2007 PAZAR 6 teneffüs Sayýsalcýyým öyleyse zekiyim! Baþlýðý okuyan sözelci arkadaþlarým hemen kaþlarýný çatmasýnlar. Düþünüyorum, o halde varým! sözünden yola çýkarak yazdýðým bu baþlýk, Türkiye de yaygýn bir görüþün yansýmasý aslýnda. En baþta þunu belirtmeliyim ki; -bir sayýsalcý olarak her ne kadar egoyu tatmin edici bir þey olsa da- bu görüþe katýlmýyorum. Biliyoruz ki sosyal çevrenin bir doktora bakýþý ile bir uluslararasý iliþkiler bölümü mezununa bakýþý çok farklý. Aileler çocuklarýnýn sayýsal dersleri iyi olduðunda seviniyor, sözel dersleri iyi olduðunda deðil. Fen lisesi öðrencisinin velisi olmak ile sosyal bilimler öðrencisi velisi olmak ayný þey deðil anne-babalar için. Lise 2 de alan tercihleri yapýlýrken bu en bariz þekilde ortaya çýkmakta. Senin dersler iyi, eþit aðýrlýða/sözele gidip de ne yapacaksýn?! Dersleri iyi deðil mi, o zaman eþit aðýrlýða/sözele gitsin. gibi yönlendirmeler pek aþina olduðumuz þeyler. Sayýsal bölüm tercih edebilmek için konulan puan barajý da bu görüþü destekler nitelikte. Sözel bölümler için baraj koyulmamasý öðrencinin/velinin aklýna ister istemez, Demek ki sayýsal daha iyi, orayý tercih etmek gerek! düþüncesini getiriyor. Vaktinde bu sistemi getiren büyüklerimiz artýk ne düþündülerse... Oysa bir ülkenin kalitesini ortaya koyan belli baþlý unsurlar var. Bunlarý eðitim, ekonomi, medya, bürokrasi vb. olarak sýralayabiliriz. Bu alanlarda ülkeye hizmet eden þahýslar genel olarak sözel ve eþit aðýrlýk bölümlerinden mezun olan insanlar. Yani fikir üreten, geliþtiren, güncel ve hayati konularda karar vermek durumunda olanlar bu bölümlerden çýkmakta. Devletleri, belirli seviyeye taþýyan, fikir alýþveriþine imkan hazýrlayan, insanlýðý kemal noktaya ulaþtýracak görevlerde bulunanlar vaktinde sözelci olan insanlar. Meseleye bu açýdan baktýðýmýzda sosyal bilimlerin önemi daha iyi anlaþýlýyor sanýrým. Bu satýrlarý okuyup da sayýsalcýlar iþe yaramaz mesajý verdiðim düþünülmesin. Kainât kapalý bir kutu olarak önümüzde duruyor. Kutunun içinde ne olduðunu bulmak da laboratuvar görevlileri olan sayýsalcýlara düþüyor. Ýçinde yaþadýðýmýz evren hakkýnda bilmediðimiz þeylerin olmasý insaný rahatsýz ediyor adeta. Bu rahatsýzlýðý gidermenin yolu da laboratuvardan geçiyor. Yani biz de iþe yarýyoruz! Aslýnda insanlarý sayýsalcý-sözelci þeklinde kesin çizgilerle ayýrmak yanlýþ. Çünkü insana verilen kabiliyetler çok farklý olabiliyor. Nitekim doktor þarkýcýlar tanýyoruz. Buradan -bence- þu sonuç çýkýyor: Zeki insan yoktur, zekâsýný doðru kullanan insan vardýr. Neyse... Konuya geri dönelim. Kanaatimce sosyal alanlar sayýsal alanlardan iki adým öndedir fakat ikisinin de hedefi aynýdýr/ayný olmak zorundadýr: Ýnsanlýða hizmet. Hep bu yörüngede hareket edebilmek dileðiyle. Elif Reyyan Akdoðan (20), Gazi Eðitim Fakültesi BURASI SÝZÝN KÖÞENÝZ Türkiye de ve dünyada olup bitene duyarsýz kalamayan, kaný doðru bir ivmeyle akan ve kalem ile de bir meselesi, bir mesaisi olan gençler! Bundan böyle bu ekte ve bu köþede her zaman sizlerin sesi ve sözü olacak. Hieeyt Park! adý üstünde, kendisini ifade etmek için zemin arayan dinamik bir sese gönderme yapýyor, bir zamanlarýn Londra sýnda fikri olan herkese seyirci/dinleyici saðlayan o ünlü parkýn adýný anýmsatmayý ihmal etmiyor. Çünkü bizim de istediðimiz bu: Hem anlýk bir kararla kürsüye fýrlayýp söz alan biri kadar heyecanlý, dürüst, samimi, açýk olun; hem de bütün bunlarý kalemin, edebiyatýn velhasýl edepli olmanýn imbiðinde süzün, bu deneyim için artýk bir fýrsat var, diyoruz. Haydi, pamuk eller kaðýda, kaleme, klavyeye... Yazým yayýnlandý diye çok sevinmeyin, burada yazarlýk sertifikasý verecek deðiliz, ne ölçüyüz ne de kriter. Yazýnýz yayýnlanmýyorsa üzülmeyin, ya sýraya girmiþtir ya da acý gerçek; sizden daha güçlü bir ifadenin gölgesinde kalmýþtýr. Þiir gönderip þansýnýzý azaltmayýn, çünkü söz arýyoruz, kafiyelendirilmiþ sözcük deðil, dahasý hayat arýyoruz, artistlik yapmayacak satýrlar, analiz yapmaktan korkmayan genç bir bakýþ. Yazýlar 2 bin vuruþtan az, 4 bin vuruþtan fazla olmamalý. Ýmzanýzýn yanýna yaþadýðýnýz þehir ve varsa okuduðunuz okul bilgisini de ekleyiniz. FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN Bir garip ironiydi kafama takýlan Çoðu üniversiteli gibi final dönemimi sancýlý bir þekilde yaþamaktayým. Sabahlamam gerektiðini haykýran duvarlarým, masa lambam, kahve kavanozum, en az iki parmak kalýnlýðýndaki kitaplarým-notlarým üstüme üstüme gelmeye baþladý. Telefonum, bilgisayarým daha ilgimi çekici, yataðým daha rahat, uyku daha tatlý, arkadaþ sohbetleri daha eðlenceli bir hal aldý sanki Odamla buzdolabý arasýnda mekik dokumaktayým sürekli. Bilirsiniz, ders çalýþman gerektiðini biliyorsun ama bir türlü baþlamak içinden gelmiyor iþte... Zaten ne zaman niyetlensem odamýn kapýsýnýn gýcýrtýsý, yan komþunun aðlayan çocuðu, üsttekinin özenle seçtiði terliðinin sesi de rahatsýz etme potansiyelinde beni, memleket meseleleri de... Herkes böyle midir bilmem ama çoðu arkadaþýmdan, Millet nasýl dur-durak bilmeden çalýþýyor ya anlayamýyorum ya da ne zaman baþlasam uykum geliyor. ÖSS döneminde de ben böyleydim, kafama bir þey takýldý mý derse odaklanamýyorum. þeklindeki benzer serzeniþleri duymuþumdur. Gerçekten de öyledir. Nedense insan -sanýrým genellikle kýzlar- bu dönemde çoðu zaman önünde akýp giden paragraflarý ya da problemleri deðil de aklýna takýlan gereksiz konularý, olaylarý düþünür durur ve geriye dönüp baktýðýnda da hâlâ yerinde saydýðýný fark eder; bir yandan sýnav saatini hesaplarken bir yandan da geçen zamanýn verdiði telaþla yapmasý gerekenleri bitirmeye çabalar. Hele bir de halihazýrda yetiþmesi gereken bir proje ya da ödev varsa film o zaman kopar iþte. Ýnternetten indirdiðin, bulduðun, biriktirdiðin her bilgiyi, cümleciði oturup çevirmek, kendi fikirlerinle yoðurmak zorunda olmak ayrý bir sorumluluk, referans vermeden ya da deðiþtirmeden yazdýðýn her bilginin seni okuldan uzaklaþtýrabilecek (belki de attýrabilecek) fonksiyonda olduðunu bilmek ve bunu sürekli her hocadan -Boðaziçi nde böyleörnekleri ile dinlemek ayrý bir eziyet zaten. Bu durumda doðal olarak insanýn aklýna iki þey takýlýyor; birincisi madem bu yapýlan gerçekten adil olmayan ve bilim ahlakýna sýðmayan bir davranýþ, bu meziyet neden Aðaç yaþken eðilir misali ilköðretim, lise yýllarýnda kazandýrýlmýyor da -biraz kliþe olacak ama gerçekler acýdýr- hâlâ kitleler halinde ezberci ve hazýrcý bir yetiþtiriliyor? Ýkincisi intihal (bildiðimiz þekli ile copypaste) konusunda bu kadar üniversite öðrencisinin gözü korkutulurken, neden her konuda ahkâm kesen bir rektör yabancý bir kitabýn büyük bir kýsmýný çevirip deðiþtirmeden ve referans göstermeden kendi adýna sunduðu ve bu durum ortaya çýktýðý halde hâlâ meslekten ihraç edilmiyor? Hatta doðru dürüst bir ceza bile almýyor? Ve neden hâlâ istifa etmiþ deðil? Kendini bilime deðil de insanlarý dünya görüþlerine göre fiþlemeye, kendinden olmayaný ayýklamaya ve aþaðýlamaya programlamýþ, bunun için her þeyi göze almýþ (bkz. Baþörtüsü ile savaþmak için gerekirse bilimsel çalýþmalara ara verin K.A.) Neden çoðu uluslararasý literatüre iþe yarar makale, bilimsel çalýþma kazandýramamýþ, kazandýrdýðýný zannettiðinde de foyasý meydana çýkmýþ, üniversitesinin dünyanýn en iyi okullarý arasýnda ilk 500 e bile girmesini saðlayamamýþ sözde profesörler -sözüm meclisten dýþarý- yönetime getiriliyor, göz göre göre onlara teslim ediliyor bu ülkenin üniversiteleri? Dedim ya, final dönemi insan olur-olmaz þeyleri kafasýna takýyor. Belki de en iyisi bunlarý düþünmemek ve inadýna çalýþmak, inadýna alnýnýn akýyla bir yerlere gelmek. Bunu baþarabilmek kapýný yaðlayýp, komþunu tatlý bir dille uyarabilmekle, en baþta da iradeni kullanýp sorumluluklarýna odaklanmakla bireysel anlamda mümkün; ama biliyorsun ki bazý deðiþmez yargýlar, hoþgörüsüz kafalar fazlasýyla mevcut ve birkaç kýsýk ses dýþýnda çoðunluk gerçekleri haykýrýp müdahale edemedikçe; sistem ayný kalacak, yine ayný devran döndürülecek, hep ayný sinir bozucu senaryo farklý formatlarda karþýmýza çýkartýlacak tekrar tekrar... Ve herkesin rolleri biçilecek yine; aramýzdan bazýlarý izleyici kalmayý seçecek, kimilerimize de yine maðdur rolü biçilecek... Eda Yücel (20) Boðaziçi Üniversitesi Çay keyfiniz peynirli tart ile þenlenecek NURBANU ARSLAN Bu hafta sonu stres atýp dinlenmek için dýþarý çýkmak yerine arkadaþlarýnýzý evinizde aðýrlamaya ne dersiniz? Unutmayýn, sürekli dýþarýda vakit geçirip yiyip-içmek saðlýðýnýza olduðu kadar cebinize de zarar veriyor. Güzel bir sohbetin olmazsa olmazý hiç þüphesiz bu soðuk havalarda çay ya da kahveyi ortamdan eksik etmeden içinizi ýsýtmaktýr. Hele çaya eþlik edip midenizi de þenlendirecek güzel bir tart varsa o günkü sohbetin tadý da hiç þüphesiz bir baþka olacaktýr. Hamuruyla uðraþmak, içini ayrý hazýrlamak sandýðýnýz gibi öyle zor ve meþakkatli deðil. Hamur yoðurmanýn çoðunuzun zoruna gittiðinden eminim. Bu yüzden en yakýn fýrýnýn ya da pastanenin yolunu tutmak daha kolayýnýza geliyor olabilir. Fakat her þeyin bir baþlangýcý vardýr siz de bu hafta, bu baþlangýcý yapmaya ne dersiniz? Hamur yoðurmanýn zor olmadýðýný öðrenmenin tam zamaný. Her türlü yemeði denerim; ama hamur yoðuramam diyip kendinizi bu güzel lezzetten mahrum etmeyin. Ýyisi mi siz kollarý sývayýn ve mutfaðýn yolunu tutun. Bu kýþ kýyamette, ev sýcaklýðýnda güzel vakit geçirin. Arkadaþlarýna marifetlerini gösterip damaklarýnda tat býrakmak isteyenler için yapýmý kolay, lezzeti güzel bu tart tarifinin. Üstelik pastaneden alacaðýnýzdan çok daha ucuza mal edeceðiniz gibi bereketi de bol olacaktýr. Afiyet olsun. Peynirli tart Yapýlýþý: Hamuru için, önce oda sýcaklýðýnda beklemiþ margarin, sývýyað, yoðurt, yumurta akýný ve tuzu bir kapta karýþtýrýn. Alabildiði kadar unu ve kabartma tozunu ekleyip kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edin. Üzerini bir bezle örtüp yarým saat dinlendirin. Üzerini süslemeniz için ceviz büyüklüðünde bir miktar hamur ayýrýn. Diðer hamuru yaðlanmýþ kalýba yayýn. Dereotu ve maydanozu kýyýn, peynirle karýþtýrýn. Bu karýþýmý hamurun üstüne yayýn. Ayýrdýðýnýz hamurdan rulolar yapýp tartýn üstünü süsleyin. Yumurta sarýsýný hamurun üstüne sürüp pul biber serpip 200 derecede fýrýnda kýzarana kadar piþirin. Peynirli tart MALZEME (hamuru için): 125 gr. margarin 1 çorba kaþýðý yoðurt 1 çay bardaðý sývý yað Yarým paket kabartma tozu 1 adet yumurta aký Aldýðý kadar un Bir tutam tuz Ýçi için: 200 gr. beyaz peynir Yarým demet maydanoz Yarým demet dereotu 1 adet yumurtanýn sarýsý Pul biber 8-10 adet çekirdeði çýkarýlmýþ zeytin

7 insan 21 OCAK 2007 PAZAR 7 YELDA EROÐLU Erkekler daha agresif mesajlarla donanýrken, kýzlar hayran olduklarý þarkýcýlarýn resimlerini filan kuþanýyorlardý eskiden. Þimdi kadýnlý erkekli herkesin üstü baþý çizgi roman. Tiþörtüyle, montuyla, çantasýyla, anahtarlýðýyla Kýzlar ve çizgili kahramanlar Benim gibi orta yaþýn yolunu tutmuþ bir arkadaþýma doðum günü hediyesi aranmaktaydým geçenlerde; iþlevli olacak ama neþeli de. Kedili fincanlarý bir baþkasý kapmýþ, uzaylý kýlýklý tuzluklarý da öyle. Çizgi filmli çanta alayým diyorum, çizgi filmli cüzdana razý oluyorum. Neyse ki cüzdan yavruluyor, içinden bir de bozuk para çantasý çýkýyor. Yolda da kendime Donald Duck lý çorap alýyorum, bir de Which li teneke kutu. Betty Boop lu anahtarlýk baþka sefere kalýyor. Neredeyse bir yýldýr hayatým böyle, çizgi kahramanlarýn istilasý altýnda yani. Ki pazar sabahýnýn köründe kalkýp Sünger Bob Kare Pantolon izlememden de belliydi nasýl bir yolun yolcusu olduðum ( Ben buraya gerçeðin yüzündeki peçeyi kaldýrmaya geldim! Gerçeðin yüzündeki uzamýþ favorileri düzeltmeye geldim! ). Ýlk gençliðin o artýk çocuk deðilim ben çalkantýlý denizlerinde gemiden ilk atýlan çizgi filmler incitmeden, küsmeden dönüyorlar hayatýma. Sizin de hayatýnýza. Ki herkesin çocukluðu onlarý çantasýnda, matarasýnda, kazaðýnda hatta hatta çizmelerinde taþýyarak geçmiþtir (erkekler hiç sýyýrmaya çalýþmasýn, onlarýn çocukluðu da). Sonra sonra bir ciddiyet illeti musallat oluyor insana; daha mesajlý resimleri taþýmaya baþlýyor ötesinde berisinde. Erkekler daha agresif mesajlarla donanýrken, kýzlar hayran olduklarý þarkýcýlarýn resimlerini filan kuþanýyorlardý, eskiden. Þimdi kadýnlý erkekli herkesin üstü baþý çizgi roman. Tiþörtüyle, montuyla, çantasýyla, anahtarlýðýyla Herkes senin gibi tuhaf bir Sünger Bob fanatiði deðil! diyeceksiniz ama kazýn ayaðý öyle deðil. Yetiþkinler için çizgi filmler bir yana (South Park, Simpson, Family Guy vs.), hadi sanatlý olanlar diðer yana (Tim Burton ve Miyazaki nin animasyonlarý), basbayaðý da çocuklar için yapýlmýþ çizgi filmler bile türlü çeþit aksesuarýyla yetiþkinlerin absürdden mahrum hayatlarýna sýzýyor. Ben kadýn erkek ayrýmý yapmadan duramayacaðým yine; çizgi kahramanlý ürünler satan maðazacýlarýn beyanlarýna göre erkekler, en çok Homer Simpson ý seviyorlarmýþ. Ýkinci olarak da South Park karakterlerini. Ki saða sola bakarak da yapabiliriz ayný tespiti. Yani erkekler, bilhassa yetiþkinler için yapýlmýþ çizgi figürleri sevebiliyor, üzerlerinde onlara yer ayýrabiliyorlar. Göbeðini kaþýyarak TV izleyen Homer, muhalefet kumkumasý South Park filan. Çizgili bile olsa yetiþkin tefrikalarýndan kurtulamazken erkekler, kýzlarýmýz çizginin o ultra-saçma diyarlarýnda kýyý kýyý dolaþabiliyorlar çift rakamlý yaþlarýyla. Kýzlarýn tercihleri hakikaten çocuklar için yapýlmýþ, naif, kimi zaman ultra-saçma çizgi filmlerden fýrlayanlar. Yani sekizlerinde izleyip de keyiflendikleri þeyleri on sekizlerinde de izleyip keyiflenebilme yeteneðine sahip kýzlar. Daha doðrusu bir yeteneði kaybetmeden diðerini de edinebilmiþler. Kýzlarýn her yaþta oyuncak bebeklere düþkün olmalarý da bence takdire þayan bir yetenek. Demek ki onlar için bir amnezi yataðý olmuyor. Hobbit ler gibi, Oradaydýk ve þimdi de buradaydýk. yapmýyorlar, sürecin ipini hiç býrakmýyorlar ellerinden. Ben nereden geldiydim bu yetiþkin sulara? demiyorlar. Yürüdükleri yola ekmek kýrýntýsý deðil oyuncak bebek, tavþanlý pijama filan býrakýyorlar ki yollarýný kaybetmiyorlar. Yine erkeklerin tercihinden farklý olarak kýzlar, cinsiyet olarak empati kurabilecekleri kahramanlarýn yaný sýra hayvandan ya da tamamen düþ gücünden türetilmiþ cinsiyet dýþý karakterlere de bayýlýyorlar. Sünger Bob, Geliþmiþ Denizyýldýzý Patrick, modern yaþama misafir Rocco, Burton un iskelet ve bez bebek âþýklarý, TeleTubbies vs. Cinsiyetli çizgi tercihleriyse kýzlarýn, en âlâsýndan kýz kahramanlar; ezik deðiller, beceriksiz deðiller, þirinlik deðil þahsiyet dolular þular bular (Emily The Stranger, dört kara kedisi ve Beni rahat býrakýn miyav! larýyla hararetle önerilir mesela). Son olarak, çizgi romanlý nesnelerin, alýcýlarýyla eþitlerarasý bir iliþki kurduðunu da düþünmeden edemiyorum. Bir rock yýldýzý deðil, idol deðil, o deðil bu deðil. Saçma, kusurlu, eksik ve alýcýsýyla yarýþa giremeyecek, hayranlýk deðil olsa olsa sempati duyulabilecek kahramanlar onlar. Ben buna hayraným. deðil, Ben bunu seviyorum. dedirtiyorlar taþýyana. Agresif deðiller, dýþlayýcý hiç deðiller. Umarým bir daha kaybolmazlar hayatýmýzdan. Batý da, Doðu ya karþý ýrkçý bir anlayýþ var HABER VE FOTOÐRAF MEHMET DEMÝRCÝ Ýranlý Müslüman bir baba ile Amerikalý Yahudi bir annenin kýzý olan Marissa Soroudi, üç dinin her daim canlý olarak yaþandýðý bir evde büyümüþ. Müslüman olan babasýndan etkilendiði kadar, Yahudi olan annesi, bir o kadar da Hýristiyan olan dadýsý dünyaya bakýþýný önemli ölçüde etkilemiþ onun. Doðu ile Batý arasýnda var olduðu iddia edilen çatýþmayý çözmek için baþlattýðý proje, genç araþtýrmacýyý sürekli farklý diyarlara götürmüþ yýlýnda kitap olmak üzere baþladýðý çalýþmasý ilk olarak fotoðraf sergisiyle karþýmýza çýkmýþtý. 17 Ocak ta New York National Arts Club da açýlan Unspoken sergisi öncesinde projesi ve seyahat tecrübelerini Zaman a anlatan Marissa Soroudi, farklý düþünceleriyle dikkat çekiyor. Müslüman kadýnlarý anlatmak için yola çýktýðýný belirten araþtýrmacý, Türkiye nin de içinde olduðu 10 un üzerinde ülke gezmiþ. 5 ay boyunca gittiði her ülkede binlerce kare çeken fotoðrafçý, bugünlerde kitap çalýþmasýna devam ediyor. Dünyanýn iki kutbu olarak kabul edilen Doðu ile Batý arasýnda iletiþim kopukluðu olduðunu düþünen Marissa Soroudi, Müslüman kadýnlarý yakýndan tanýmak için gayret göstermiþ. Amerikalý fotoðrafçý, Bu coðrafyada baþörtüsü bir gericilik sembolü olarak düþünülüyor. Doðu daki kadýnlarýn hiçbir þeye ses çýkarmayan bir tavrý varmýþ gibi anlatýlýyor. Batý dünyasýnda bu konuda ýrkçý bir kabulleniþ var. Ortadoðu da yaþayan kadýnlar hem Batý daki bu anlayýþla mücadele ediyor hem de kendi kültürleri içindeki yanlýþ anlamalarla. Halbuki birbirini tanýmayan iki taraf var. diyor. Araþtýrmacý, her iki toplumda da kadýnlarýn ne söylediðine deðil nasýl göründüklerine bakýldýðýný vurguluyor. Çalýþmalarýnda kadýna yönelik yapýlan baskýyý sorguladýðýný da belirtiyor. Projesi kapsamýnda özellikle peçeli, baþörtülü, burkalý kadýnlarýn fotoðraflarýný çekip onlarla diyaloða girmiþ. Marissa Soroudi, Kadýnlarýn sesini duymaya çalýþtým. Baþörtüsü öyle bir kavram ki, bazen takan kiþiyi zeki, þaþýrtýcý hale getirebiliyor, Müslüman baba ile Yahudi bir annenin kýzý Marissa Soroudi, Hýristiyan bir dadý ile büyüdü. Doðu ile Batý arasýnda var olduðu iddia edilen çatýþmayý çözmek için 2003 yýlýnda baþladýðý projeyi bugünlerde New York ta açtýðý fotoðraf sergisi ile sürdürüyor. Türkiye nin de içinde olduðu 10 ülkeyi gezen Soroudi, Batý da, Doðu daki kadýnýn hiçbir þeye ses çýkarmayan tavrý varmýþ gibi anlatýldýðýna, bu konuda ýrkçý bir kabulleniþin olduðuna dikkat çekiyor. bazen de daraltabiliyor. Çevrenin yüklediði anlam çok önemli. Fotoðrafýný çektiðim her kadýn fikirleriyle çevresine ýþýk saçan, bilge, dürüst insanlardý. Tevazu içinde giyinen ve erdemli insanlardý. New York, Los Angeles taki emsalleri kadar cesur, gözü açýk, açýk sözlü insanlardý. þeklinde konuþuyor. Seyahatleri sýrasýnda hiçbir kötü olay yaþamadýðýný belirten fotoðrafçý, çevresindeki insanlarýn bu duruma þaþýrdýðýný gözlemlemiþ. Her konuþmasýnda gezdiði coðrafyanýn korkutucu hiçbir tarafý olmadýðýný belirtiyormuþ. Genç araþtýrmacý, Ýnsanlar yaptýðým seyahatleri duyunca þaþýrýyor. Halbuki temkinli ve seviyeli olduðunuz sürece güvendesiniz. Aslýnda Batý toplumu biraz korkak. Doðu da sürekli size hissettirilen dostane bir yaklaþým var. Umman da tek baþýma yolculuk yapýyordum. Yol üzerinde mola verdik. Palmiye aðacýnýn altýnda küçük bir kýz çocuðunun fotoðraflarýný çektim. Küçük kýz evine gitti, ben de peþinden... Kapýyý týklattým. Kucaðýnda üç aylýk bebekle evin annesi kapýyý açtý. Ýçeriye davet edildim. Hemen evin beþ kýz çocuðu etrafýmý sardý. Baba, bahçedeki aðaçtan meyve topladý; ikram etti. Babaanne, tatlý tebessümüyle baktý. Halbuki ben Arapça bilmiyordum, onlar da Ýngilizce konuþamýyordu. Konuþmadan anlaþtýk. Ýþte Doðu nun dostane dediðim tarafý budur. diyor. Projenin Türkiye ayaðýnda fotoðraf çekmekten çok gözlem yapmýþ. Türkiye nin herkes tarafýndan çok konuþulan bir ülke olduðunu anlatýyor. Doðu ile Batý yý bir arada görmek için Türkiye yi projesine dahil etmiþ. Ýstanbul seyahatini projesindeki önemli noktalardan biri olarak kabul ediyor. Doðu-Batý arasýnda keskin bir çatýþma beklerken böyle bir þeyin bulunmadýðýný ve þehrin Avrupalý olduðunu, insanlarýn da bunun farkýnda olduðunu anlatýyor Amerikalý fotoðrafçý. Marissa Soroudi, gezdiði ülkeler içinde Lübnan a tekrar gitmeyi istiyor. Fotoðraflarýný Beyrut ta sergilemeyi düþünüyor. Buna sebep olarak da, Beyrut ta tanýþtýðý kýz arkadaþlarýný gösteriyor. Soroudi, Çok güzel dostluklar edindim. Lübnan daki kýz arkadaþlarým sergiyi görmeyi çok istedi. Tekrar gitmeyi istiyorum. Sergi açmasam bile onlara özel bir gösteri sunacaðým. diyor. Marissa Soroudi nin fotoðraf sergisi, New York un en prestijli galerilerinden biri olan The National Arts Club da açýldý. Sergi 29 Ocak a kadar açýk kalacak.

8 21 OCAK 2007 PAZAR 8 sinema En Ýyi Film (Drama): Babil Inarritu nun uluslarýn ve bireylerin iletiþimsizliði üzerine temellendirdiði yeni filmi Babil bizde de gösterildi ve genel olarak beðenildi. Yine de genç ustanýn Paramparça Aþklar ve Köpekler ve 21 Gram daki üç parçalý senaryo yapýsýný burada da tekrar etmesi kimilerinin canýný sýkmýþtý. Ama Altýn Küre nin en büyük ödülüne layýk görüldüðüne göre, demek ki Küre ciler de filmin birbirimize kulak vermemiz ve hoþgörü göstermemizi salýk veren mesajýný öne çýkarmak istemiþ olmalýlar. Oscar þansý: Neden olmasýn? En Ýyi Film (Müzikal-Komedi): Rüya Kýzlar BABÝL Sabırsız KOÇ 21 Mart-20 Nisan Yakada kýrmýzý karanfil Bugünlerde þans çarký, etrafýnýzda fellik fellik dönüyor. Her köþe baþýndan çýkacak umulmadýk fýrsatlar söz konusu. Ne bileyim aniden Bahçecilik Sergi ve Fuarý için Tayland a gidiþ-dönüþ bileti kazanabilirsiniz. Olmadý Sauna Çetesi nin sýrtýnýzý keseleme bahtiyarlýðýna eriþebilirsiniz. Karanfilinizi yakanýzdan eksik etmeyin ki, uzaktan tanýnasýnýz. Önümüzdeki ay bizim sinemalarýmýza da gelecek olan bu müzikal, 11 Eylül sonrasý Amerikan sanat çevrelerinin siyah kültürü hatýrlamasýnýn bir uzantýsý olarak görülebilir. Hatýrlayacaksýnýz, son altý yýldýr siyahi öyküler ödül törenlerinden artýk eli boþ gönderilmiyor. Rüya Kýzlar; Borat, Þeytan Marka Giyer gibi zayýf rakiplerle çarpýþmasýnýn meyvesini topladý ve ödülü kazandý. 60 ve 70 lerin kimi kritik toplumsal meselelerine dokunmayý ihmal etmese de daha iddialý bir rakibe karþý ayný sonucu göremeyebilirdi. Oscar þansý: Birkaç teknik dal ve kimi oyuncularý En Ýyi Erkek Oyuncu (Drama): Forest Whitaker, The Last King of Scotland Gariptir, bu kategoride hayli zayýf bir yýl geçiriyoruz. Ya da en azýndan Küre ciler aday gösterecek kimseyi bulamamýþlar gibi. Baksanýza, Leonardo DiCaprio bile iki farklý filmle bu kategoride aday olmayý becermiþ. (Blood Diamond ve Köstebek) Fakat ödül, yýllarýn tecrübesi Forest Whitaker ýn zalim Uganda diktatörü Ýdi Amin kompozisyonuna gitti. Yýllar önce Bird filmiyle bu ödülü kaçýrmýþtý. Oscar þansý: Muhtemelen Oscar ý da alýp götürecek. Amerikan film endüstrisinin hayli önemsediði Altýn Küre ödülleri geçtiðimiz pazartesi daðýtýldý. Inarritu nun Babil i, Scorsese nin Köstebek i, Bill Condon un Rüya Kýzlar ý gecenin galibi görünüyor. Dedikoducu İKİZLER 21 Mayýs-21 Haziran Aklýnýza vize uygularým Güneþ bu hafta size son kez destek veriyor. Artýk baþýnýzýn çaresine bakýn. Benim tavsiyem, yakýnda karaborsaya düþecek Ýstanbul araç plakalarýndan bir düzine alýp stok yapmanýz. Mantýðýnýz aklýnýza uzun zamandýr vize uyguladýðýndan, fikir denilen þey sizde alerjiye yol açýyor. Bir süre dinlenseniz iyi olur. Buz gibi deniz, beyin damarlarýnýza iyi gelecektir. Ekmek arasý esrar Uyuşuk BOĞA 21 Nisan-20 Mayýs Her hafta sizi uyarmaktan býktým. Þanssýzlýðýnýz sürüyor, sakarlýðýnýz devam ediyor. Kendinizin ve çevrenizin selameti açýsýndan hiç hareket etmezseniz sevinirim. Gezegeninizi kýsýrdöngüye sürükleyen karadelikler öyle büyük ki, ekmek arasý döner alsanýz arasýndan esrar çýkacakmýþ ve baþýnýz derde girecekmiþ gibi duruyor. Kendinizi hýrpalamanýn þimdi tam zamaný Kurban olam duygusallýðýnýza Ay ayyy, þeker þeyler sizi. Kurban olam ben duygusallýðýnýza, gözyaþýnýza! Aðlayýn aðlayýn, içinizdeki kýymýklar dökülsün. Canlarým benim ya, bak beni bile aðlattýnýz ya. Sýkmayýn canýnýzý geçecek bugünler. Bir öyle bir böyle olmaya alýþkýnsýnýz siz. Þu yýldýzýnýzýn ayaðý bir kaysýn, bir þeyciðiniz kalmaz haftaya Sarsak YENGEÇ 22 Haziran-22 Temmuz En Ýyi Kadýn Oyuncu (Drama): Helen Mirren, Kraliçe Þubatta bize de beklediðimiz Stephen Frears filmi Kraliçe, bilenler biliyor, Tony Blair ile Britanya Kraliçesi II. Elizabeth in Leydi Diana nýn ölümü üzerine düþtükleri ihtilafý ele alýyor. Helen Mirren in kraliçenin kýyafetleriyle birlikte tüm ruhunu emdiði kulaðýmýza çalýnanlar arasýnda. Açýkçasý filmi henüz izlememiþ olsak da usta aktrisin tümüyle bir oyunculuk gösterisine soyunduðundan hiçbir þüphemiz yok. Oscar þansý: Þans ondan yana görünüyor, hele ki bunca tecrübesine karþýn daha önce hiç Oscar la taçlandýrýlmadýðý düþünülürse Bir ihtimal Annette Bening (Runing with Scissors) onu zorlayabilir. En Ýyi Erkek Oyuncu (Müzikal veya Komedi): Sacha Baron Cohen, Borat Açýkçasý herkesi þoke eden tek sonuç bu oldu. Hadi adaylýðý bir dereceye kadar mazur görülebilir. Ancak, hem de yedi kez Altýn Küre ye aday olup bugüne kadar sýfýr çekmiþ bir Johnny Depp i sollamasý akýl alýr gibi deðil. Ayrýca Lütfen Beni Öldürme yle hayli ses getiren Will Ferrell ýn bileðini bükmeyi de becermesine ne demeli peki! Oscar þansý: Sýfýr! Akademi üyelerinin bu sululuða prim tanýyacaðýný hiç sanmýyoruz. En Ýyi Kadýn Oyuncu (Müzikal veya Komedi): Meryl Streep, Þeytan Marka Giyer Doðrusunu isterseniz, filmi izleyip de Meryl Streep in þov yaptýðýný düþünmeyen tek bir kiþi dahi bulamazsýnýz çevrenizde. Kimileri Þeytan Marka Giyer deki acýmasýz dergi editörü kompozisyonunu hayli ölçüsüz, abartýlý bulsa da, dergi camiasýna yakýn olanlar Streep in az bile yaptýðýndan þüphe duymamýþlardý. Oscar þansý: Maalesef, Akademi bu kategori için komik performanslarý pek nadir tercih ediyor. En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu: Eddie Murphy, Rüya Kýzlar Eh, sýrasý gelmiþti diyorsanýz, sizlere Murphy nin rakiplerini bir hatýrlatalým: Venedik te en iyi erkek oyuncu seçilerek herkesin aðzýný açýk býrakan Ben Affleck (Hollywoodland), Köstebek le üstat Jack Nicholson ve çömezi Mark Wahlberg, Babil deki çaresiz koca rolüyle Brad Pitt Anlayacaðýnýz, sýrasý gelmiþ bile olsa, bir baþka jürinin bu adaylarýn içinden onu iþaretlerken elleri titrerdi. Ne yalan söylemeli, Murphy nin Rüya Kýzlar daki performansý kariyerinin en iyisi. Oscar þansý: Var, endüstrinin hep eðlenceli kanadýnda boy göstermiþ ve ödüllerde hep hor görülmüþ olmasý da avantajý. En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu: Jennifer Hudson, Rüya Kýzlar Amerika da bizdeki Popstar ýn muadili American Idol da birinci olduktan sonra rol aldýðý ilk sinema filmiyle bu kadar büyük bir payeye ulaþmasý, þaþýlacak þey. Ama Hudson ýn filmdeki performansý hakikaten dört dörtlük. Oscar þansý: Zayýf, ama imkansýz deðil. BURÇÝN S.YALÇIN Kýsmen doðru kýsmen yanlýþ bir ifadeyle Oscar ýn habercisi etiketiyle pazarlanan Altýn Küre ödüllerini aslýnda hayli kalabalýk üyeli Akademi nin gölgesinde býrakarak büyük bir haksýzlýðýn da kapýlarýný aralýyoruz. Ýkisinin arasýndaki farklar hiç de kýsa bir liste oluþturmuyor. Ama önem arz eden bir-iki tanesini sýralayarak bu seneki Altýn Küre ödüllerine dair birkaç kelamda bulunalým. Akademi biliyorsunuz sektör çalýþanlarýndan müteþekkil bir oluþum e yakýn üyesi var ve bu üyeler filmlerle ilgili oy verirken birbirleriyle tartýþacak ve birbirlerini etkileyebilecek durumda deðiller. Yüzlercesi bambaþka kentlerde yaþýyor. Altýn Küre ise Hollywood Yabancý Basýn Birliði tarafýndan daðýtýlýyor. Bir baþka deyiþle Hollywood da faaliyet gösteren yabancý basýn mensuplarýnýn elinden alýnan bir ödül söz konusu. Ayrýca bu Birlik in 100 ü bulmayan üye sayýsýyla daha ziyade bizdeki SÝYAD (Sinema Yazarlarý Oscar a göz kýrpan sihirli küre Derneði) ödüllerini andýrdýðýný belirtmekte yarar var. Ýkisinin filmleri aday gösteriþ biçimi de bir hayli farklý. Akademi nin aksine Altýn Küre dallarý ikiye ayýrýyor. Drama ve Müzikal veya Komedi olarak Ayrýca Küre nin bir özelliði de televizyon dizi ve filmlerini de ödüllendirmesi. Yani her ne kadar Oscar ýn müjdecisi olarak anýlsa da Altýn Küre ödülleri sinemaya bakýþ açýsý ve karar yöntemleriyle Akademi ödüllerine kýyasla epeyce farklý bir ses ve nefes teþkil ediyor aslýna bakarsanýz. Bu sene Oscar-toto cularýn adýný tekrar tekrar andýklarý Clint Eastwood iki filmi Atalarýmýzýn Bayraklarý ve Letters from Iwo Jima yla, Martin Scorsese Köstebek le, Meksikalý yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu Babil le (en çok adaylýk, dokuzla ondaydý) Altýn Küre de öne çýkan isimlerdi. Gelin sonuçlara þöyle bir göz atalým. Bir de sene baþýnda enflasyon tahmini yapýp sürekli madara olan iktisatçýlara nazire yaparcasýna biz de kimi görüþlerimizi sýralayalým. Ne demiþler: Ya tutarsa FOREST WHITAKER KRALÝÇE Dengesiz TERAZİ 24 Eylül-23 Ekim Palavracı YAY 23 Kasým-21 Aralýk Terelelli KOVA 21 Ocak-19 Þubat Þaþkýn baksana bana, þaþkýýýnn! Ne o! Bu hafta yelelerinizi pek bi yerde gördüm. Geçen haftaki çalýmlarýnýzdan eser kalmamýþ. Kabadayı ASLAN Burcunuzun afillisi Alfred Hitchcock tarzýndan Ahu Tuðba moduna geçmiþsiniz. Hahaha!... Þaþkýn baksana bana, þaþkýn aðlarým; ama þaþkýn! 23 Temmuz-23 Aðustos Sabit fikirli davranmaya devam ettiðiniz sürece bu modda sabit kalýrsýnýz iþþalllah! Ýþiniz gücünüz trajedi Yalnýz kalmayý hak eden birileri deðilsiniz, ama kaþýndýðýnýz için böyle Orhun Anýtlarý gibi ýssýz acun konumundasýnýz. Lavabonun patlayan borusundan bünyenizden bir kalp spazmý oluþturacak kadar beyin baloncuðunuzu þiþirirseniz çok yakýnda sizin de o anýtlardan farkýnýz kalmaz, tarih olursunuz. Ýþiniz gücünüz trajedi! Hep trajedi, hep trajedi be Çiko lar. Gevþeyin azýcýk, böyle olmuyor ki! Kuruntulu BAŞAK 24 Aðustos-23 Eylül Kýskançlýk damarýnýz çatlayacak Duygusal açýdan gerilim içindesiniz. Gerçi sürekli bir gerilim var sizde. Mesai arkadaþlarýnýzýn sizden birazcýk daha fazla zam almasý dengenizi bozmuþ gibi görünüyor. Kýskançlýk damarlarýnýz çatlamak üzere. Kendi içinize kapanýp saçýnýzý ve baþýnýzý yolmak için bundan daha iyi fýrsat olamazdý. Hemen internetten o çok sevdiðiniz duygusal, salyasümük müziklerini indirin de iþe koyulun. Telefonla þehiriçi görüþmeyin Ýnsanlarla iletiþimin öne çýktýðý sosyal bir dönemdesiniz. Aksilik þu ki, Telekom da þehiriçi telefon görüþmelerine zam yaptý. Yani bu sosyal dönemden zararlý çýkabilirsiniz. Mümkünse mesajlaþmayý ya da yüz yüze görüþmeyi deneyin. Bu sosyalleþme dönemi size pahalýya patlayacak. Biriktirdiðiniz dolarlardan birkaç banknotu bozdurmak zorunda kalacaksýnýz. Zehirli AKREP 24 Ekim-22 Kasým Sizin yükseleninizi de sevmem Terlemenizin nedeni hem küresel ýsýnma hem de yükselen burcunuz. Bu hafta kendi burcunuzdan fayda yok, yükseleninize tabii olacaksýnýz. Zaten bu en verimsiz haftanýzda kendi kendinize de bir faydanýz dokunmayacak. Sizin babanýzý da sevmezdim zaten, yükseleninizi de sevmiyorum. Oðlak ýn tek dostu Koç tur Milliyetçilik ve aile duygularýnýzýn týrmanýþa geçtiði hassas zamanlardan geçiyorsunuz. Dikkat edin de ulusalcýlýða falan kuyruðunuzu kaptýrmayýn, duman olursunuz. Unutmayýn ki oðlaklarýn oðlaktan baþka dostu sadece Koç lardýr. Huzur bulmak istiyorsanýz kendinize bir Koç arkadaþ edinin, sýrtýnýz yere gelmez. Dikkafalı OĞLAK 22 Aralýk-20 Ocak Önce dur, sonra yalelli çek... Sizin bu bir gelip bir giden aklýnýz beni deli ediyor. Doluya koysam almýyor, boþa koysam dolduramýyorsunuz. Yine gerçekçi konularla sarmaþdolaþ olmuþsunuz. Kerkük meselesiyle mutfakta yaktýðýnýz yemeði nasýl ayný cümlenin içinde kurup, birbiriyle baðdaþtýrabiliyorsunuz hayret?!. Önce zihninizi toplayýn bari de, ondan sonra yalelliyi çekin Godot yu beklerken Her alanda bir hareketlenme söz konusu; ama sizin bu sudan çýkmayan kafanýz yine dumanlý. Dað baþýný duman almýþ / Gümüþ dere durmaz akar modundan ne zaman çýkacaksanýz haber verin de börek açayým. Güneþin burcunuza geçmesine bir aydan daha az zaman kaldý farkýndayým; ama böyle her þeyi bekleme alýþkanlýðýnýzý terk etmezseniz Godot yu bile kaçýrýrsýnýz. Canlanýn, adým atýn! Sefil BALIK 20 Þubat-20 Mart

9 aktüel 21 OCAK 2007 PAZAR 9 Eskiden duvar yazýlarý vardý, iddialý sözcüklerle bir düþünceyi, bir ideolojiyi, bir dünya görüþünü över, kamuoyuna duyururdu. 80 sonrasýnda bu yazýlar azaldý, gittikçe de kayboldu. Kalanlar da yerini farklý içeriklere býraktý. 90 lý yýllarda hayatýmýza internetin girmeye baþlamasýyla birlikte sloganlar duvarlar yerine, siteler, bloglar, forumlar ve sohbet odalarýna taþýndý. Siyasi içerikli duvar yazýlarý da, tarihte bir döneme mahsus nostaljik bir kare þeklinde yerini aldý. Eskisinde dava, yenisinde aþk var Duvar yazýlarýndan kuþak tahlili EMÝNE DOLMACI FOTOÐRAF KÜRÞAT BAYHAN Takvimlerin darbeye yakýn olduðu dönemler. Yýl 1978, Türkiye nin özellikle üniversitesi olan büyük þehirlerinde çatýþmalar yaþanýyor ve onlarca genç ölüyor. Bu dönemde görev baþýnda olan Ecevit hükümeti ise kuyruklarla ülkeyi bir yokluk ve kýtlýk durumuna sürüklemenin yaný sýra, özgürlükleri kýsýtlamaktan da eleþtiriliyor. Bu eleþtiriler bazen meydanlarda sloganlara bazen de duvar yazýlarýna dönüþüyor. Zengin ve Yoksul dizisinin kötü karakterinden esinlenerek Falconetti Ecevit adý takýlan eski baþbakan için kaleme alýnan yazýlardan biri, Beyazýt Meydaný ndaki duvarda kendini gösteriyor: Ne Amerika ne Rusya milliyetçi Türkiye, Falkonetti Eco Edirnekapý ya giremez yýlýndaki yazýyý yazan 6 kiþiden biri olan yayýncý Oðuzhan Cengiz, Bunu ilk kez itiraf ediyorum. Fikir benden çýkmýþtý, bir grup arkadaþ hemen yazdýk. O yazý aylarca Türkiye nin gündeminde kaldý. ifadesini kullanýyor. Duvar yazýlarý, hareketlerinin yoðun olduðu 70 li yýllarda, her kesim için vazgeçilmez mücadele aracýydý. Ýhtilalle birlikte azalan bu yazýlar 90 lý yýllara doðru neredeyse hayattan silindi. Onun yerini, modern grafiti sanatý veya hiçbir estetik veya edebi deðeri olmayan aþk yazýlarý aldý. Siyasi mesajlar, yazýlar ve tartýþmalar da tamamen internet ortamýna taþýndý. ÖDP Parti Meclisi üyesi Ýbrahim Aydýn, Bu, verilmek istenen mesajýn sokaklarda yaþatýlmasý ile ilgiliydi. Ekonomikti, ayný zamanda kendi içinde bir eylem niteliði de vardý. diyor. Daha sonra idam edilen Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan la birlikte ODTÜ stadyumuna devrim yazýsýný yazan EMEP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Yalçýner ise mücadele araçlarý deðiþse de bunun bir devrin sonu olmadýðý, önümüzdeki dönemlerde yeniden ortaya çýkabileceði görüþünde. Gece yazýya çýkýyoruz arkadaþlar! Paris öðrenci hareketlerinde duvarlar, Gerçekçi ol, imkansýzý iste! ve Yasaklamak yasaktýr. gibi sloganlarla bezenirken, bu yazýlar tüm dünyaya genel kabul gören sloganlar olarak yayýlmýþtý. Türkiye de duvar yazýlarýnýn yoðunluðu, siyasetin daha sivri ve keskin, hareketlerinin de güçlü olduðu yýllarda, bu yýllardan bir dönem sonrasýna tekabül ediyor. 80 darbesi sonrasýnda, tek kanallý radyomuzdan ve televizyonumuzdan, yasadýþý örgüte ait slogan yazdýklarý için gözaltýna alýndýlar ifadelerini duyardýk sýk sýk. Sað veya sol siyasi hareketlere mensup örgütler, özellikle kendi hakimiyeti altýndaki bölgelerde duvarlarýn da hakimiydi. Yaþasýn veya Kahrolsun ile baþlayan sloganlar, ayný zamanda bir güç / kuvvet gösterisi, biz varýz mesajýydý. Sprey boyalarýn olmadýðý dönemde yaðlý boya, zift veya kireçle yazýlan yazýlar, hem polisle hem karþý örgütlerle çatýþma sebebi oluþturuyordu. Bu yüzden, Yazýya çýkma eylemi, bir grup eli yatkýn üyeyle beraber, bir grup gözetleyiciyi de mecbur kýlýyordu. Hatta her grup, saðcý polislerin örgütlendiði Pol-Bir Falconetti kimdir? Türkiye de tutulan yabancý kötü karakterlerden birisi. Kitleleri ekrana kilitleyen Zengin ve Yoksul dizisinin kötü adam ý Falconetti, yaþayan bir kahraman kadar üne sahipti. Filmde Falconetti, Tom Jordache i öldürdüðünde gazeteler, Ellerin kýrýlsýn Falconetti manþetini atmýþtý. Falconetti yi, Kurtlar Vadisi nin Akrep Bekir i tiyatrocu Zekai Müftüoðlu seslendiriyordu. üyesi polislerin görevi esnasýnda veya solcu polislerin örgütlendiði Pol-Der üyesi polislerin nöbet vaktinde yazýya çýkýyordu. Eðer, duvarlar yazýlmýþ ve boþ yer yoksa karþý örgütün yazdýðýný deðiþtirmek de bir eylem türüydü. Örneðin, ÜGD ÝGD, MHP MARX, DEV-GENÇ DEVEGENÇ sloganlarýyla deðiþtiriliyordu. Devrimciler anti Amerikancý bir yazý yazdýðýnda, karalanýp altýna MHP yazýlabiliyordu veya Filistin sorunu üzerine yazýlanlarýn altýna her grup imzasýný atabilirdi. Hukuki açýdan suç sayýlan duvar yazýlarý, 80 li yýllarýn sonunda yavaþ yavaþ siyasi bir mücadele aracý olmaktan çýkarken, 90 ve 2000 li yýllarda neredeyse hiç görünmez oldu. Geçtiðimiz yýllarda ise konuyla ilgili ilginç olaylara tanýk olduk. 22 Kasým 2005 te Erzurum un Horasan ilçesinde, birtakým duvar yazýlarý ortaya çýktý. Yapýlan araþtýrmada, Baþbuð apo, Kürdistan ý kuracaðýz, Türkleri atacaðýz, Yaþasýn PKK gibi duvar yazýlarýnýn ayný elden çýktýðý saptandý. Baþka bir çýkýþ da 2005 yýlý Aralýk ayýnda Ýzmir de yaþandý. Bina, kavþak ve köprülere, Dünya Türk olsun ve Türkiye Türklerindir yazan Buduncular grubu da polisi bir süre peþinden koþturdu. Ýstanbul da ise Nuri Alço nun adýný kullanarak, duvarlardaki NARO imzasý atan bir grup ortaya çýktý. Bugün artýk, daha çok sol gruplarýn yaptýðý, F tipi cezaevine tepki veya ölüm oruçlarýný kýnama gibi eylemlerde duvarlara yazýlar yazýlýyor. Bunlar da, eylem bölgesi ile sýnýrlý kalýyor. Yani Ýstanbul un Okmeydaný, Gazi Mahallesi, Ümraniye, Maltepe gibi bölgelerinden dýþarý çýkamýyor. Ecevit, Türkeþ ten rica etti, yazýyý sildirdik Oðuzhan Cengiz (Yayýncý): Arkadaþlarla Beyazýt ta Küllük Kahvesi nde oturuyorduk de Ecevit in iktidar olduðu yýllarda ülkücülere karþý müthiþ bir kýyým vardý. Ecevit çok zulmediyor, Falconetti Ecevit yazalým duvarlara dedim. Beyazýt Hürriyet Meydaný nda tramvay yolu üzerindeki duvarlardan birine yazdýk. 6 kiþiydik yazýyý yazan, yaklaþýk 3 saatimizi aldý. Kimliðimizi bilen yoktu. Ýlk kez açýklýyorum: kiþilik ekiplerle geldiler yazýyý silmeye çalýþtýlar, biz sildirmedik. Ýstanbul Belediye Baþkaný Ahmet Ýsvan ekiplerle beraber geldi, onlara da izin vermedik. Yaklaþýk 7-8 ay kaldý duvarda. En son Ecevit, Alparslan Türkeþ i arayýp rica etmiþ. Bunun üzerine yazý silindi. Falconetti Ecevit i yazan kiþilerden 2 si daha sonra olaylarda öldürüldü. Yazýya genellikle geceleri sabaha karþý çýkardýk. Vatan Caddesi, Millet Caddesi ne yazardýk en çok yazýlarýmýzý. Yazý yazarken çatýþma çýktýðý çok olurdu. Kardeþim Erhan Cengiz, yazý yazan solcularla mücadele ederken öldürüldü. 18 yaþýndaydý. Nostalji olarak kalmadý, vakti gelecek Mustafa Yalçýner (EMEP MYK üyesi): 1968 de ODTÜ öðrencisiydim. 4 arkadaþýmla birlikte ODTÜ Stadyumu nun tribünlerine bir yazý yazdýk. Devasa boyutlarda Devrim yazýsýydý. Yazanlardan Hüseyin Ýnan ve Yusuf Aslan idam edildi, Alpaslan Özdoðu çatýþmada öldürüldü. Taylan Özgür de öldürülen arkadaþlarýmýzdan biriydi. Hüseyin Ýnan getirmiþti boyayý. Sildiler olmadý, boyadýlar olmadý, betonu traþladýlar, ne yaptýlarsa çýkmadý. Bahsettiðim arkadaþlarla Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu nu (THKO) kurduk daha sonra. Bizde duvara yazý yazanlar öldürülür, en azýndan bir dönem böyleydi. Çok sayýda arkadaþýmýz duvar yazýsý yazarken öldürüldü. Her dönemin kendi mücadele yöntemleri ve araçlarý vardýr. Þu anda yok; ancak yakýn bir gelecekte yine olabilir. Þimdi olmamasý bir tarafýn, kendisini devrimci olarak ifade edenlerin, henüz görece zayýflýðýdýr. Belki bir tarafýn da böyle araçlara ihtiyaç duymayacak kadar kendisini güçlü hissetmesidir. Öte yandan toplumdaki depolitizasyonla da ilgili bu. Tutuklananlarýn yarýsý yazýdan yargýlandý Ýbrahim Aydýn (ÖDP PM üyesi): Bu, verilmek istenen mesajýn sokaklarda yaþatýlmasý ile ilgiliydi, ekonomikti, ayný zamanda bir eylem niteliði vardý. Duvarlara yazý yazmak suçtu, yoðun jandarma ve polis baskýsý altýnda yapýlýrdý. Onlardan kaçmaya çalýþarak gerçekleþtirirdik. Her yazý yazmada polisle çatýþma çýkardý. Devrimci Yol un amblemini herkes çizemezdi. Bunun için özel bir beceri gerekirdi. Yazýlarda genellikle yaðlý boya kullanýrdýk. Boyalarý kendi harçlýklarýmýzla alýrdýk. Kireç de kullandýk, kireç erken çýkardý, kolay kapatýlýrdý. Daha özel bir yazý yazacaksak yaðlý boyayý tercih ederdik. Daha fazla zaman ve daha fazla güvenlik gerekiyordu. Polisle çatýþýrdýk genelde, çünkü Artvin de karþý örgütler pek yoktu. Devrimci Yol davasý nda binin üzerinde kiþi yargýlanýyordu. Yarýsýnýn suçu duvarlara yazý yazmaktý. Daha çok, Kahrolsun faþizm, tek yol devrim, üreten biziz yöneten de biz olacaðýz, söz, yetki, karar, iktidar halka, Oligarþi mezara, halk iktidara sloganlarýný yazardýk.

10 21 OCAK 2007 PAZAR 10 teknoloji Eðlence ve iletiþim için kullandýðýmýz cep telefonu, müzik seti, fotoðraf makinesi, bilgisayar, mp3 çalar gibi elektronik aletleri birbiri ile baðlamak için bin bir zahmete ihtiyaç duyuluyor. Her bir cihaz için kablo, yazýlým sahibi olmanýz gerekiyor. Dijital bir evde ise bütün cihazlar birbirleri ile kablosuz baðlanabiliyor. Dijital evde kablosuz yaþam HÜSEYÝN GÖKCAN FOTOÐRAF AP Genel Yayýn Editörü NÝHAL BENGÝSU KARACA Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Sayfa Tasarým MUSTAFA SAÐLAM ALÝ YAÐMUR Editörler MEHMET FATÝH SELVÝ H. SALÝH ZENGÝN Yayýn Türü: Yerel Süreli Baský: Feza Gazetecilik A.Þ. Geçtiðimiz hafta Amerika Birleþik Devletleri nde dünyanýn en büyük Tüketici Elektroniði Fuarý yapýldý. Microsoft tan Sony ye, Dell den Samsung a kadar birçok teknoloji devi ürünlerini burada sergiledi. Açýlýþ konuþmacýlarýndan biri Microsoft un baþkaný ve dünyanýn en zengini Bill Gates idi. Her yýl bu fuarda yaptýðý konuþmalar Microsoft un teknoloji ile ilgili gelecek vizyonunu gösterir. Gates ýn bu yýlki önemli konularýndan biri de dijital ev kavramýydý. Piyasaya yeni sürülen Windows Vista iþletim sistemi de bu kavrama göre oluþturulmuþ ve ayný zamanda Windows sadece dijital ev için yeni sunucular kurduðunu açýkladý. Ev içinde internete baðlanabilen bütün cihazlar kod adý Quattro olan Windows Home Server a (Windows Ev Sunucusu) baðlanarak video, müzik veya dosyalara ulaþabilecek. Dünyadaki bilgisayarlarýn iþletim sistemi aðýrlýklý olduðu düþünülürse DÜZELTME Ekimizde 7 Ocak 2007 de Ailem seçti, ben okuyorum! baþlýðýyla yayýnlanan haberi destekleyen fotoðraftaki kiþilerin haberle ilgisi yoktur. Düzeltir, fotoðrafta yer alan kiþilerden özür dileriz. Feza Gazetecilik A.Þ. Adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Genel Yayýn Müdürü EKREM DUMANLI Sorumlu Müdür ve Yayýn Sahibi Temsilcisi ALÝ ODABAÞI Reklam Grup Baþkaný YAKUP ÞÝMÞEK Reklam Satýþ Koordinatörü YALÇIN ÇINAR Reklam Satýþ Yöneticisi MUZAFFER KILIÇASLAN Tel: Yönetim Yeri Zaman Gazetesi Yenibosna, Ýstanbul TEL: Faks: GAZETESÝ NÝN PAZAR EKÝDÝR Türkiye de cep telefonu abone sayýsý 53 milyona ulaþtý. Cep telefonu olmayan yok. Bir yetmez deyip iki telefonu olanlarýn sayýsý da az deðil. Bu durum sadece Türkiye için geçerli deðil elbette yýlýnda dünyada 1 milyara yakýn cep telefonu satýldý. Zaman geçtikçe de cep telefonlarý sadece sesli iletiþim aracý olmanýn ötesine geçmeye baþlýyor. Konuþmanýn yanýnda mesajlaþmak, uygun maliyetleri sebebiyle tercih ediliyor. Ýnternet baðlantý maliyetlerinin düþmeye baþlamasýyla cepten e-posta, anýnda mesajlaþma gibi servisler de yaygýnlaþmaya baþladý. WAP, GPRS üzerinden verilen bu servisler özellikle mesajlaþma fiyatlarýný düþürüyor. Öyle ki 1 SMS fiyatýna 100 SMS lik bir mesaj atmak mümkün oluyor. Anýnda mesajlaþma servisleri olan Google un gtalk, Microsoft un MSN Messenger, Yahoo nun Messenger ý bazý ülkelerde telefonu satýn aldýðýnýzda içinde bu programlar yüklenmiþ oluyor. Türkiye de cep telefonu operatörleri SMS ile mesajlaþma dýþýnda cepten e-posta, WAP, Microsoft un dijital ev için attýðý adýmýn etkisini hissettireceði söylenebilir. Dijital ev konusunda Microsoft dýþýnda teknoloji devleri de adýmlar atýyor. Birkaç yýl içinde uygulamalarýný görmeye baþlayacaðýmýz dijital ev ile internete girebilen bütün cihazlar (televizyon, oyun konsolu, cep telefonu, bilgisayar) kablosuz olarak birbirleri ile irtibata geçebilecek. Bir cihazdan diðer cihaza video, müzik göndermek çok kolaylaþacak. Elektronik eþyalar günlük hayatýmýzýn içine o kadar girdi ki onlarsýz yaþamýn nasýl bir þey olduðunu birçoðu hatýrlayamaz. Cep telefonu, televizyon, dizüstü bilgisayar, fotoðraf makinesi, mp3 çalar, ipod, DVD oynatýcý, müzik seti, internet iletiþim, eðlence aracý olarak yaþamýmýzýn bir parçasý halini aldý. Ancak bu kadar çok eþya birbirinden kopuktur. Fotoðraf makinesi ile çekilen bir fotoðrafý bilgisayara aktarmak için kabloya ihtiyaç duyulur. Ya da fotoðraflarý TV de izlemek isterseniz hafýza kartýný televizyona takabilirsiniz ki bütün televizyonlar böyle bir seçeneði sunmaz. YouTube da ilginizi çeken bir videoyu televizyondan izlemek isteseniz zorluklarla karþýlarsýnýz. Dijital ev bütün bu sýkýntýlarý ortadan kaldýrmak için tasarlanýyor. Kablosuz bilgi transferini saðlayan teknolojilerin geliþmesiyle videolarýn, fotoðraflarýn, müziðin bir cihazdan diðerine aktarýlmasý hýzlanacak. Teknoloji devleri, dijital evlerde yerlerini alýyor Ý GPRS üzerinden daha ucuza, SMS den çok daha uzun mesajlarý göndermeye olanak saðlýyor. Bu servisleri kullanmak için kullanýcýlarýn aylýk belirli ücretleri gözden çýkarmalarý gerekiyor. Operatörlerin ana oyuncu olduðu bu alanda Doðan Online, Kanqa isimli markasý ile giriyor. Kanqa cep telefonlarýnda WAP, GPRS kullanarak mesajlaþmayý çok ucuza mal etmeyi saðlýyor. 2 YTL ye sýnýrsýz mesajlaþma K anqa nýn MesajMakinesi servisi ile 1 SMS fiyatýna 100 SMS uzunluðunda mesaj gönderiliyor. Ýlk 2 aylýk abone ücreti bedava olan Kanqa daha sonraki aylar için 2 YTL olacak. 2 YTL lik ücret ile Kanqa üyeleri kendi aralarýnda sýnýrsýz sayýda mesajlaþma imkaný buluyor. MSN Messenger da olan arkadaþlarýnla MesajMakinesi ile bedavaya mesajlaþabilirsin. Kanqa üyesi olmayanlarla mesajlaþma ise 9 kuruþa gerçekleþebiliyor. Kanqa nýn bütün ntel Viiv teknolojisi ile bu iþe katkýda bulunurken Fujitsu-Siemens dijital ev adlý ürünü þu an satýþa sunmuþ bulunuyor. Bilgisayar üreticisi Dell CES fuarýnda geçen hafta bilgisayardan multimedya içeriklerin aktarýlabildiði televizyonunu tanýttý ve dijital ev kavramýna doðru bir yönelmenin iþaretlerini verdi. Apple MacWorld konferansýnda hem cep telefonu hem ipod, hem de internet eriþim aracý olan iphone u tanýttý. Bunun yanýnda Apple TV de ABD de þubat ayýnda satýlmaya baþlanacak. Apple TV sayesinde kablosuz müzik, film, fotoðraf gibi içerikler internet üzerinden televizyona indirilebilecek. Windows un yeni iþletim sistemi Vista dijital evi destekleyecek þekilde tasarlandý. Ýþletim sisteminin yanýnda müzik çalar Zune, oyun konsollarýnda XBox üreten Microsoft zaman içinde bütün ürünlerini bilgisayara dolayýsýyla internete baðlayacak. Yeni bir uygulamayla kullanýcýlar XBox üzerinden oyun oynamanýn yanýnda internete de girebilecek. Aslýnda Microsoft ne Zune dan ne de XBox dan kâr etmiyor. Bill Gates in bu ürünleri piyasaya sokma sebebi evde dijital eðlence de Windows iþletim sisteminin kullanýmýnýn devamýný saðlamaya çalýþmak olarak görülüyor. Bütün elektronik aletlerin birbirine kablosuz baðlanabilmesini saðlayan dijital ev kulaða hoþ gelmekle birlikte bazý engellerle karþý karþýya bulunuyor. Bazý teknolojilerin birbiri ile uyumu saðlanmasý gerekiyor. Bir örnek KanQa ile ölümüne haberleþ! vermek gerekirse bu konuda birbiri ile yarýþan Apple ve Microsoft ürünleri birbirleri ile uyumlu deðil. Özellikle yazýlým formatlarýnýn birbiriyle uyumlu olmasý gerekiyor. Yoksa sadece bir teknolojiyi kullanmak zorunda kalarak seçeneklerinizi azaltýyorsunuz. Bazý durumlarda alýnan bir cihaz diðeri ile uyumlu olmazsa dijital ev kavramý sona erer. Sadece yazýlým anlamýnda bir uyumsuzluk yok. Piyasada hakim konuma gelmek isteyen birçok donaným üreticisi ve saðlayýcýsý birbiriyle uyumsuz teknolojileri üretiyor. Ayný zamanda fotoðraf makineleri, video kameralarýn kablosuz aðlara baðlanma yetenekleri henüz saðlanmýþ deðil. Diðer bir tehlike ise film, TV dizileri, müzik içeriði saðlayan firmalarýn telif haklarýný korumak isteyen teknolojilerin yerleþtirilmesi konusunda talepleri de karþýlanmasý gerekiyor. Yoksa elektronik ortama giren her þey hack edilme tehlikesi yaþýyor. Film, TV þovlarý ve þarkýlarýn korsan olarak yayýlmasý sinema ve müzik endüstrisini korkutuyor. hizmetlerinden yararlanabilmek için cep telefonunun Java veya Symbian destekli olmasý gerekiyor. Türkiye de 36 milyon kiþinin cep telefonu sahipliði bulunduðunu belirten Kanqa Pazarlama Ýletiþim Müdürü Ýsmail Özdemir, yaklaþýk 11 milyonunda Kanqa nýn çalýþabileðini ifade etti. Özdemir, WAP ý kullanan 22 milyon kiþinin de Kanqa nýn mesajlaþma servisinden yararlanabileceðini söyledi. Kanqa, mesajlaþmanýn yanýnda cepten e- posta atabilmek, gelen e-postalarý görüntülemek için de kullanýlacak. Mart ayýnda baþlayacak ceppostacý ile gmail, hotmail veya iþyeri e-posta hesaplarýný cep telefonunda Kanqa üyeleri görmeye baþlayacak. 20 MB lýk e-posta saklama alaný da veren cep- Postacý uygulamasý ile aboneler ayda 2 YTL ye ayný uzantýlý e-posta adresinin de sahibi olacak. KanQa Ýletiþim Müdürü, ceppostacý, Mesaj Makinesi ve diðer servislerin bir arada görünebilmesi amacýyla kanqaajan programýný abonelerin yükleyerek bütün servisleri bir arada görebileceklerini belirtti. KanQaAjan ile telefon rehberindeki veya messenger daki arkadaþlarý kanqa ya davet edenler 1 ay daha ücretsiz üyelik kazanýyor. KanQaAjan ile týpký anýnda mesajlaþma programlarýnda olduðu gibi çevrimiçi (online) görünebiliyorsunuz. Böylece kanqa daki arkadaþlarýnýzla týpký messenger da olduðu gibi mesajlaþýlýyor.

11 G.O.R.A. (Ceku), Çemberimde Gül Oya (Yurdanur), Babam ve Oðlum (Sadýk ýn sevgilisi) Kýrýk Kanatlar (Nazlý) gibi reytingi yüksek projelerde yer alan Özge Özberk, bugünlerde Star TV nin yeni dizisi Geniþ Zamanlar da boy gösteriyor. Yaptýðý iþlerin tutmasýný kaliteli projelere baðlayan Özberk, gelecekte kendini iyi yerlerde görüyor. O yüzden de gece gündüz demeden setler arasýnda adeta mekik dokuyor. Oyunculukta kendini sürekli yenileyen ve geliþtiren Özberk, Yapý olarak duygusal bir insan olduðum için Alalh beni kötü yönetmenlerin ve senaristlerin eline düþürmesin. diyor. Ayrýlmasýyla olay olan Kýrýk Kanatlar la ilgili önemli açýklamalarda bulunan oyuncu ile Geniþ Zamanlar ý, dizi sektörünü, þöhretin kendisini korkutup korkutmadýðýný, magazin dünyasýna bakýþýný ve sinemayý konuþtuk... Kýrýk Kanatlar dan ayrýlmanýz konuþulurken bir anda Geniþ Zamanlar da çýktýnýz sevenlerinizin karþýsýna... Kýrýk Kanatlar ýn yaz sezonunda kaldýrýlýp kaldýrýlmayacaðý ile ilgili bir belirsizlik vardý. Bu arada Geniþ Zamanlar ýn yapýmcýsý da dizinin biteceðine dair duyumlar almýþ. Teklif ettiler. Ama ben ýsrarla bitmeyecek diyordum. Ama senaryo bazýnda çok büyük sorunlarým vardý. Bu sorunlar da benim diziden ayrýlmama sebep oldu... Sorun derken neyi kastediyorsunuz? Rolüme kattýðým emeðin sonlara doðru azaldýðýný, hatta kaybolduðunu gördüm. Dolayýsý ile diziden ayrýldým. Dizi piyasasýna da girmek istemiyordum. Kýrýk Kanatlar da çok büyük drama serüveni yaþadýðým için biraz ara vermek istiyordum. Bu sezon, sinema ve tiyatro olmasýný istiyordum. Fakat bu proje geldi. Ýçinde Ayþe Kulin (Geniþ Zamanlar ýn yazarý), Zuhal Olcay gibi isimler olunca kabul ettim. Yüzünüzü dinlendirmek mi istemiþtiniz? Hayýr, sadece dizi furyasýnýn beni çok yorduðunu fark ettim ve asýl iþim olan tiyatroya aðýrlýk vermek istemiþtim... Senaryoda sizi çeken neydi? Beni seneryoda en büyük etkileyen çaresizlik ti. Seçiminizin olmamasý, doðru mu yanlýþ mý olduðunu görememeniz ve belirsizliklerin olmasýydý. Çok da aþk hikayeleri falan yaþamýyor. Tamamen insana dair iliþkiler var. Ve ben dönem dizisi yaptýðým için çok yoruldum. Mesela günümüzde olsaydý insanlara bakýp, gözlemleyip, bu böyle davranýr diyebilirsiniz. Ama 20 lerden kimseden etkilenemezsiniz. röportaj Geniþ Zamanlar ý insanlar neden izlesin? Biz bu dizi furyasýndan þu yüzden sýyrýlacaðýz, hikayesi ile oyuncularýyla hemen fark atýyor. Ýnsana dair olan her þey dizide var. Çok ünlü bir avukatýn ters köþe oluþu, bir kýzýn geldiði yer mi yoksa bulunduðu yer mi meselesi var. Ýleriki bölümlerde göreceðimiz bir çocuðu doðuranýn mý yoksa, bakanýn mý daha önemli olduðu tartýþýlýyor. Ve eminim ki gündem oluþturacak. Hep yüksek reytingli projelerde yer aldýnýz, þöhret korkutuyor mu? Ben sonradan þöhret olmadým. 18 yaþýnda BKM ye girdim. Ve Demet Akbað, Yýlmaz Erdoðan, Zerrin Sümer gibi birçok usta sanatçý ile birlikte çalýþtým. Bu yüzden þöhretin beni korkutmasýna imkan yoktu. Neyin ne olduðunu çok küçük yaþtan beri idrak ettiðim için beni korkutmasý söz konusu bile olmadý. Kýrýk Kanatlar dan ayrýldýnýz; ama izleyici hâlâ bir sahneden çýkýp geleceðinizi düþünüyor. Evet böyle düþünenler varmýþ... Ben Kýrýk Kanatlar izleyicisine çok teþekkür ediyorum. Çünkü tarihte görülmemiþ bir þey yaptýlar, dizi bitiyor, denildiði anda bütün telefonlar kilitlendi. Ayrýca bütün televizyon eleþtirmenleri ve köþe yazarlarý da yazdý. Ama bir karakter baþlar ve biter. Önüme bakmam lazým. 21 OCAK 2007 PAZAR 11 Kýrýk Kanatlar dan Geniþ Zamanlar a: Özge Özberk YUSUF BÜLBÜL FOTOÐRAF RIDVAN YAVUZ Kýrýk Kanatlar ve Çemberimde Gül Oya gibi daha çok dönem dizilerinde rol alan genç oyuncu Özge Özberk, Ayþe Kulin in romanýndan ayný adla televizyona uyarlanan Geniþ Zamanlar da hemþire Zehra yý oynuyor. Dönem dizilerinin çok yorucu olduðunu söyleyen Özberk in bu yeni dizide rol almasýnda, Zehra karakterinin yaþadýðý belirsizlikler ve çaresizlik etkili olmuþ... Ýyi projelerde yer almanýzla birlikte çýtayý da yükselttiniz. Sizi nasýl bir gelecek bekliyor? Yaptýðým iþten daha kötü bir iþ yapmamayý kendime prensip edindim. Ama hiçbir zaman da iyi bir iþ gelmezse oynamam, piyasadan silinirim demedim. Bizim hayatýmýz sadece diziden ibaret deðil, tiyatro da var. Tiyatro, zaten gelecek projelere zemin hazýrlýyor. Çýtayý yükseltme korkum yok; ama hedefim bu. Yeþilçam ýn ünlülerinin yaptýðý projeler tutmadý. Sizde de böyle bir endiþe var mý? Ben sadece günümü yaþýyorum. Þu anda gelen projeleri en iyi þekilde deðerlendirmeye çalýþýyorum. 40 sene sonra unutulacak mýyým, beni kimse hatýrlayacak mý kaygýlarýný gerçekten yaþamýyorum. Ama niye tutmuyor, diye düþündüðümde de birazcýk proje seçimi ile alakalý olduðunu görüyorum. Ýsim iþ yapar mý, hayýr yapmaz. Bu bir bütünler karmaþasý. Bunun içinde senaryo, ekip, oyuncular her þey birbirini etkiler. Tutmayan projelerin biraz da bütününe bakmak lazým. Sinema, dizi hangisi sizi heyecanlandýrýyor? Dizileri, kitlelere ulaþmak için bir aracý olarak görüyorum. Çünkü çok hýzlý bir furya bu. Oyunculukla ilgili çok büyük bir emek harcayamýyorsunuz. Ama tiyatro böyle deðil. 2 ay kampa giriyorsunuz ve elinizde ne varsa ortaya döküyorsunuz. Tiyatronun çekiciliði sanýrým buradan kaynaklanýyor. Yani o iki ay içinde her þeyi düþünüyorsunuz. Dizide ek sahne geliyor, hemen oynuyorsunuz ve bitiyor. 10 yýl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Eðer böyle giderse iyi bir yerde olacaðým kesin. Ama her þey gelen projelere baðlý. Ýyi projeler geldikçe çýtamýzý yükseltmeye devam edeceðiz. Sizi sektörde en çok korkutan þey nedir? Yapý olarak duygusal bir insan olduðum için, Allah beni kötü yönetmenlerin ve senaristlerin eline düþürmesin, diyorum. Oyunculuk dýþýnda yaptýðýnýz þeyler var mý? Bir ara denemeler yazýyordum. Çocuk oyunu giriþimim oldu. Onlarýn tiyatroya gelmesi adýna da giriþimlerim oldu... Siz de magazin basýnýndan dertli misiniz? Eðer siz beni herhangi bir gecede görüntülenirken görüyorsanýz, kendiniz cevap verin. Bu durumlardan pek hoþlaþmýyorum. Bugüne kadar pek çok projede yer aldýnýz. En çok hoþunuza gidenler hangileri? Çemberimde Gül Oya, Babam ve Oðlum ve G.O.R.A. daki rollerim aklýmdan çýkmaz. Çok iyi bir tat býraktý denilebilir. Oyuncu olmasaydýnýz ne olurdunuz? Yine oyuncu... Hatta yönetmen olurdum. Osman Sýnav ýn Pars Kiraz Operasyonu nda yer alacaðýnýz söylenmiþti... Evet böyle bir þey vardý; ama olmadý. Çünkü dizi ile ayný tarihe denk geldi. Tiyatro projeniz var mý? Þubat sonunda Duru Tiyatro da Hamlet i oynayacaðýz. Bunun için çalýþmalarýmýz sürüyor. HALDUN DURSUNOÐLU Eskimeyen müziðe, yeni yorum Albümdeki eserler Sam tarafýndan o kadar yalýn ve deforme edilmeden yorumlanmýþ ki, sanatçýnýn þarkýnýn hakkýný vermedeki baþarýsý, ses ve icranýn önüne geçmiþ. Þevval Sam ýn bir Hamiyet Yüceses, bir Safiye Ayla olmadýðý ortada; fakat yorumuyla, menfi kaygýlarý daðýtabiliyor, helal olsun dedirtebiliyor. Pop müziðinde isim ve esin kaynaðý olan popüler kültür, yolu Unkapaný ndan geçen tüm giriþimciler sayesinde kültür veya mozaik olmaktan çýkarak, kimliksiz liðe doðru yelken açtý ve rotasýný da pop müzik e doðru çevirdi. Televizyon kanallarý ve radyolar derken pýtrak gibi çoðalan yeni yüzler, yeni sesler; gelin görün ki kötü güfteler ve kötü besteler... Pop müziðin bir saygýnlýðý yoktu; ama etkisini de kaybetmesi için çok uzun bir süre geçmesine gerek kalmadý; çok geçmeden kendisine yeni çýkýþ yollarý aramaya baþladý, çoðunlukla da eski ve kadim altyapýlardan araklama suretiyle yaptý bunu. Bundan böyle dün dünle gitti cancaðýzým, artýk yeni þeyler söylemek lazým diyerek geçmiþe dönen popülist Türk müziði, Türk halk müziðinin eteklerine yapýþtý. Yapýþtý ki ne yapýþmak; sinekten yað çýkartýrcasýna. Ne deyiþler kaldý, ne horonlar, ne de bozlaklar. Ýlk baþta ben de sevinmiþtim, türkülerimiz yeniden can buluyor diye. Fakat içimi burkan bir þeyler de vardý þüphesiz. Yeni nesil, türkülerin orijinallerini bilmeden, baþkalaþmýþ motifleriyle tanýþacak ve hakiki formlarýna yabancýlaþacak diye de endiþeler taþýyordum. Bu kaygýlarým da yersiz çýkmadý ve korktuðumuz baþýmýza geldi. Ne yazýktýr ki, bir kuþak, türkülerin tarihçesinden, hikayelerinden ve aðýzlarýndan uzak, bir tekno gürültüsüyle türkülerin orijinini ýskalamaya baþladý bile. Oysa popülist, Fransýzcada halkçý anlamý taþýyor. Oysa pop halkýn sevdiði nden ziyade halkýn sevmesi gereken bir meta olarak girdi hayatýmýza sanki. En hafif tabirle ayaküstü beslenme gibi bir þeydi ve gerçek müzik duygusunun yerini tutamýyordu. Bir þarkýyla þöhret kaymaðýný yiyenler, bir sonraki albümünde ayný týný yý yakalayamayýnca ciplerini satmak zorunda kalýyorlardý. Tazmanya canavarý gibi önüne gelen kültürü boca edip, sindiren ve ortada bir þey býrakmayan bu sonradan olma kültür, halk müziðinin yakasýndan daha yeni düþmüþtü ki, hem klasik Türk musikisine hem de Türk sanat müziðine çöreklenmeye baþladý. Türkülerden doymamýþ elektronik çýstak, bu sefer kendine yer edebilmek için yine kurulu düzeni bozmaya koyuldu. Daðdan gelen bir eþkýya gibi, þehirdekini kovmaya baþladý. Örnek mi istiyorsunuz? Fonlarýna bilgisayar desteði ile dümtek ler yerleþtirilmiþ güzelim Adalardan Bir Yâr Gelir Bizlere, Telgrafýn Tellerine ve Beyoðlu nda Gezersin naðmeleri. Nasýlsa bütün yollar ve bütün naðmeler eðlenceye çýkmak zorunda! O kadar ileri gidildi ki Makber eserini bile alkýþlarla söylettiler bu millete. Oysa þarkýnýn bünyesi alkýþý hiç kaldýrmýyor (makber, mezar demektir). Çile þarkýsýný dahi çileden çýkardý bu safsata kültür. Artýk bir devlet kurumunun bu keþmekeþliðe el atýp, her önüne gelenin bu eserlerin omzuna çöreklenmesine müsaade etmemesi gerekmekte belki de. Tam böyle bir zamanda, Kalan Müzik yine yaptý yapacaðýný ve tüm bu korkularýmý bertaraf etti. Bazý yorumculara vokalistlik yaptýðýna þahit olduðumuz, oyuncu Þevval Sam, SEK (t)adýnda bir albüm ile çýktý karþýmýza. Korkum, dinlemeden önce geçmiþti, zira Kalan imzasý vardý albümde. Bu albümdeki eserler Sam tarafýndan o kadar yalýn ve deforme edilmeden yorumlanmýþ ki, Sam ýn þarkýnýn hakkýný vermedeki baþarýsý ses ve icranýn önüne geçmiþ. Bu albüm Þevval Sam ýn ilk albümü; fakat albümdeki parçalar Sam ýn ilk albümü olduðunun anlaþýlmasýna bile mahal býrakmayacak þekilde seçilmiþ. Evet, sesinden ve yorumundan bir Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla olmadýðý ortada, fakat yorumuyla menfi kaygýlarý daðýtabilmiþ. Sazendeler de albüm kalitesinin tescili niteliðinde. Udun üstadlarýndan Yurdal Tokcan, kanun ustasý Ahmet Meter ve kemanýný aðlatan Baki Kemancý gibi dev isimler, iþin mutfaðýndayken albümün menfi olmasý mümkün olmazdý herhalde.

12 PAZAR 21 OCAK 2007 Erkek güzelinin final haftasý Dünyanýn en iyi mankeni unvanýyla ünlüler kervanýna katýlan erkek güzeli Kývanç Tatlýtuð, Gümüþ dizisinden teklif alýr almaz kamera karþýsýna geçmemiþ. Oyunculuk anlamýndaki ilk tekliflerin yakýþýklý çocuða yapýldýðýný düþünen Tatlýtuð, Kültür Üniversitesi nin yolunu tutup Ýletiþim Tasarým Sinema Oyunculuðu bölümüne kayýt yaptýrmýþ. Yakýþýklý oyuncu, laz balýkçýyý canlandýrdýðý Amerikalýlar Karadeniz de-2 ve Gümüþ dizisi setinden çýkar çýkmaz soluðu Ataköy Kampüsü nde alýyor. Bir üst sýnýfa geçmek için finallere çalýþan Tatlýtuð, arta kalan zamanlarda kantinde arkadaþlarýyla hasret gideriyor. Bir tuþla çözdüðünüz bütün test sorularýný görmeniz ve raporlama yapmanýz mümkün. CepTest isimli elektronik takip sistemi, hem kendi kendinizi kontrol etme hem de ebeveynlerinizin ve öðretmenlerinizin sizi kontrol etmesine imkan veriyor. Bu kez gerçekten yandýnýz! Ceptest le baþarýnýz takipte H.SALÝH ZENGÝN Hem öðrencileri hem de anne-babalarý ilgilendiren bir iyi bir de kötü haberimiz var. Önce iyi haberi söyleyelim: Bundan böyle sýnava hazýrlanýrken çözdüðünüz test kitabýnýn cevap anahtarýný mini elektronik bir cihaza iþleyecek ve bu þekilde tüm baþarý karnenizi anýnda öðreneceksiniz. Kötü haberimiz ise þu: Kolay kullanýmlý bu elektronik takip sistemi sayesinde öðretmenleriniz ve aileniz de çözdüðünüz yerleri gün gün, konu konu ve soru soru takip edebilecek. Tabii sýnavýna düzenli çalýþanlar için böyle bir korku söz konusu deðil. Öðrencilerin çalýþma baþarýlarýný artýrmak amacýyla geliþtirilen CepTest isimli elektronik takip sistemi, bir tuþ sayesinde öðrencinin çözdüðü bütün sorularý görmesine ve raporlama yapmasýna imkan veriyor. Türkiye de yayýnlanan bütün önemli sýnav kitaplarýnýn içinde yer aldýðý bu küçük cihazýn ortaya çýkma gerekçesi aslýnda öðrencilerin kendi kendilerini kandýrmalarýnýn önüne geçmek. Dershane ve okullarda sýnava hazýrlanan binlerce öðrencinin aldýðý test kitaplarýnýn çoðunun çözülmediðini kendi tecrübeleriyle de gören CepTest Proje Grubu Genel Koordinatörü Serhan Üren, öðrenciler hem bu kitaplarý gerçekten çözüp çözmediklerini görsünler hem de baþarýlarýný anlýk sonuç karnesiyle görebilsinler diye bu sistemi geliþtirdiklerini kaydediyor. Bu sayede öðrencilerin ne çözerse çözsün her þeyi CepTest ile takip etmeleri ve ailelerin de çocuklarýný kolay þekilde kontrol edebilmesinin önü açýlýyor. Bu sayede çözülen tüm denemelerin ayrýntýlý ve karþýlaþtýrmalý sonuçlarý, yüzde baþarýsý ve neti tek tuþla önünüze geliyor. Öðrenci gerçekten sorularý bilinçli mi çözüyor, yaptýklarýný hatýrlýyor mu? gibi öðrenci ve eðitimcilere sayýsýz yarar saðlýyor. diyen Üren, bu sistemle öðrencilerin durumlarýný anne-babalar kadar, öðretmenler de saðlýklý þekilde kontrol ederek gerçek sonuçlarý görebileceklerini belirtiyor. Robotics AÞ tarafýndan geliþtirilen CepTest elektronik takip sistemi, Türkiye deki neredeyse her test kitabýnýn optik formlarý girilmesiyle oluþturulmuþ. Geriye sadece çocuklarýn çalýþmalarýný kitaptan yaparken kodlamalarýný cihaza iþaretlemeleri kalýyor. Cevaplamayý yapýp son kayýttan sonra her sorunun doðruluðu ve yanlýþlýðýný cihazdan öðrenebilirken ayný zamanda hangi tarihte ne kadar soru çözdüðünüz, hangi konularda problemli olduðunuz gibi istatistiksel sonuçlara da tek tuþla ulaþabiliyorsunuz. Çocuk böylece kitabý ne zaman bitirebileceðini de görebiliyor. Yani yolumuzun uzunluðunu bilmemiz gerekiyor ki hýzýmýzý ayarlayalým. CepTest te sýnava kaç gün kaldýðýný gösteren bölüm bile var. Ayrýca çocuklarýn puanlarýný hesaplatarak ve bu puanlarla hangi üniversiteye yerleþtirileceðini bu cihazdan görüyor. diyen genel koordinatör Serhan Üren, oyunu da ihmal etmediklerinin altýný çiziyor. Avuçiçi bilgisayar büyüklüðündeki CepTest in içinde ayrýca satranç, sudoku, tetris ve puzzle gibi zeka oyunlarý da mevcut. Çok geliþmiþ bir ajanda, dijital fotoðraf albümü ve elektronik kitap okumanýza imkan veren program da bu aletin içinde bulunuyor. Her sene eklenen yeni kitaplar da bilgisayara baðlanarak güncellenebiliyor. Ayný zamanda bir dershaneye devam etmeyenler de Cep- Test merkezindeki program sayesinde kendi kitaplarýný söyleyerek sistemlerine yükletebiliyorlar. CepTest ile dershane ve eðitim kurumlarýnýn öðrencilerin neyi çözüp çözmediklerini çok rahat bir þekilde kendi bilgisayarlarýndan veya öðrencilerin cihazlarýndan takip edebileceklerini kaydeden Üren, bu sayede anne-babalarýn da çocuklarýn tepelerinde sürekli bir baský unsuru oluþturmanýn önüne geçtikleri görüþünde. Üren, Bu sistemle anne-babalar sadece günün sonunda cihazý açarak kontrol edebilir ve çocuðunun gerçek durumunu ve gidiþatýný görebilir. Çocuklara bu sayede bilinçli olmayý öðretebilirsek, öðrenmeyi öðretmiþ oluruz. diyor. Beþ yýllýk bir çalýþmanýn ardýndan ortaya çýkan Cep- Test, günde 1 dolardan on ayda satýn alýnabilecek bir fiyat avantajýyla sunuluyor. Yani CepTest taksitle 300 dolara satýlýyor. Herkesin kendi hýzýný görmesine yardýmcý olacak sistem, öðrenciler yanýnda rehber öðretmenler, branþ öðretmenleri ve ebeveynler için de son derece pratik bir kullaným kolaylýðýna sahip. Bu sistemle öðrenciler kimseyi kandýramayacak; en baþta kendilerini CepTest Proje Grubu Genel Koordinatörü Serhan Üren, öðrencilerin test kitaplarýný sonuçlarýný görerek çözeceklerini ve anlýk sonuç karneleriyle de ebeveynlerin çocuklarýný uzaktan takip ve kontrol edebileceklerini belirtiyor. FOTOÐRAF: SELMAN EÞTÜRKLER Öðrenciler, önce yararýna inanmalý Ahmet Maraþlý (Eðitimci yazar): Öðrenciye bu sistemi uygularken öncelikle onlarla konuþmak gerekir. Uygulamadan önce çocukla konuþmadan, onun görüþünü almadan eline tutuþturmak bir baský unsuru oluþturabilir. Ancak karþýlýklý deðerlendirme ve fikir alýþveriþi olduktan ve çocuðu bunun yararýna inandýrdýktan sonra faydalý olur. Çocuðu bununla özdeþleþtirmek önemli, yararlý olabilecek bir sistem. Öncelikle kimse olmadan da, ebeveyni olmadan da çocuk kendini kontrol etmeyi bilmeli. Yani bu çerçeve çizilirse bu sistem yerinde olabilir. Eðitimciler açýsýndan da büyük bir kolaylýk, çünkü çocuðu daha kolay tanýyýp deðerlendirebilme imkâný olacak. Çocuðun kendini kandýrarak acý gerçek karþýsýnda sonradan yýkýlmasýndansa kendini bu cihazla deðerlendirmesi yerinde olur. Öðrenci nereye çalýþacaðýný görür ve yaptýðý güzel þeyler sonucunda da bunun sevincini yaþar. Ailelerin de çocuðun yanlýþlarýndan çok doðrularýna odaklanmasý onu motive eder. Ebeveynler doðrular üzerinden yanlýþýn üzerine giden akýncý gibi olmalýlar. Baþarý elinizde! CepTest Elektronik Takip Sistemi, öðrencilerin bütün deneme ve sýnav kitaplarýný avuçiçi bilgisayarýna kodlama imkaný veriyor. Þimdilik birkaç modeli bulunan sistem, üst modellerinde hafýza kartlarý ile kapasite artýrma ve müzik dinleme imkaný da sunuyor. Sistem çok basit: Önce Cep- Test ten kitabý, sonra konuyu seçiyorsunuz. Sorularý kitaptan okuyup cevabýný cihazýnýza dokunmatik kalemle iþaretliyorsunuz. Ne zaman, ne kadar çalýþtýðýnýzý da gösteren sistemde iþaretleme iþlemi bittikten sonra ayrýntýlý sonucu anýnda görebiliyorsunuz. Daha sonra bu sonuçlarla nereyi kazanabileceðinizi gözlemleme imkanýna sahipsiniz. Ayrýntýlý bilgi için Tel:

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 2016 2017 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 1. GENEL BİLGİLER Türkiye haritası coğrafi kriterler ve geçmiş basketbol şampiyonalarındaki başarıları göz önünde bulundurularak 8 bölgeye ayrılmıştır. Erkek

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

NAKLİYAT ve DEPOLAMA

NAKLİYAT ve DEPOLAMA NAKLİYAT ve DEPOLAMA TEL : 0212 4 18-4 64 12 FAKS : 0212 438 E-MAİL : info@mnntasimacilik.com.tr WEB : www.mnntasimacilik.com.tr GSM : 07 8 97 67-07 4 94 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 2016 2017 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 1. GENEL BİLGİLER Türkiye haritası coğrafi kıstaslar ve geçmiş basketbol şampiyonalarındaki başarıları göz önünde bulundurularak 8 bölgeye ayrılmıştır. Erkek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 290220001 13309 290220003 13310 291520001 13539 291520003

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YURTİÇİ FAALİYETLERİ SİRKÜLERİ 2008 2009 SEZONU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YURTİÇİ FAALİYETLERİ SİRKÜLERİ 2008 2009 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU YURTİÇİ FAALİYETLERİ SİRKÜLERİ 2008 2009 SEZONU İÇİNDEKİLER A. GENÇ, YILDIZ VE KÜÇÜK ERKEKLER... 3 1. BÖLGE ŞAMPİYONALARI... 3 2. ANADOLU ŞAMPİYONASI... 3 3. TÜRKİYE ŞAMPİYONASI...

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı