Ödeyen enayi ödemeyene af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödeyen enayi ödemeyene af"

Transkript

1 Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4609 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SON PEYGAMBER 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÖZLEM GÖZDEN VAHÝM (ÇOK KAÇANLAR TEHLÝKELÝ) DURUM Ali Osman TATÝLÝN SONUNA DOÐRU Erdoðan Baybars Ülker Fahri Özgün Kutalmýþ BAKIRCI'NIN MAZERETÝ VE SU DEÐÝL YILAN HÝKÂYESÝ Mehmet Levent Hükümet dürüst vatandaþý enayi yerine koyuyor Hükümetin yasa gücünde Bu baþka rezalet kararname ile çýkardýðý vergi affý, hiç ödeme yapmayan Müþavir ordusuna 13 milyon TL vergi kaçakçýlarýný Toparlanýyoruz Hareketi kanayan bir yarayý gündeme taþýdý... Hiçbir iþ yapmadan evde ödüllendirirken, vergisini oturup maaþ alan 150 kadar müþavir bulunuyor. ödeyenleri de enayi yerine Bunlarýn devlete yýllýk maliyeti 13 milyon TL sayfada koyuyor! Ödeyen enayi ödemeyene af Hükümetin vergi affý eskiden olduðu gibi tam bir rezalet... Affý duyan vatandaþlar "Bizi de kapsar mý?" diye sormak için Maliye'ye koþtu... Aldýklarý yanýt þu: Siz verginizi ödediðiniz için af sizi kapsamýyor! Enayi yerine konmaktan son derece rahatsýz olan vatandaþlar, "Bundan sonra biz de hiç ödemeyeceðiz ve af çýkmasýný bekleyeceðiz" diyorlar... Konuyu mahkemeye taþýmaya karar verenler de var! Vergi affýnýn özellikle çok yüklü miktarda borcu olan bazý büyük iþadamlarý için çýkarýldýðý söyleniyor... Bunlardan bazýlarýnýn milyonlarca lira vergi borcu bulunuyor... Çýkarýlan kararname ana borcun faizleriyle birlikte %45'inin silinmesini öngörüyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Rumdan çaðrý Welcome to TRNC Kumarhane reklamlarýyla donatýlan Ercan Havaalaný'nda yurtdýþýndan gelen öðrencileri bu reklamlar karþýlýyor sayfada KOP Baþkaný Kutsokumnis, "KTFF gelsin bize üye olsun" dedi... Talat olmazsa... Kalyoncu aday Abbas Sýnay'ýn istifasý ile daha karýþan CTP'de Ömer Kalyoncu parti baþkanlýðý için Mehmet Ali Talat'ý iþaret etti... Kalyoncu, "O olmazsa, ben olabilirim" dedi sayfada Güzelyurt polisi huzursuz 5 polis amirine 1000'er TL ödül ve bazý polislere de teþekkür belgesi verildi, ancak Güzelyurt polisine üvey evlat muamelesi yapýldý sayfada Sporda

2 TEL-SEN DEN FÝBER OPTÝK AÇIKLAMASI Kýbrýs Türk Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (TEL- SEN) Yönetim Kurulu Baþkaný Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi'nin verdiði hizmetlere göz dikildiðini savunarak, haberleþmede tekelleþmenin önünü açacak uygulamalarýn hayata geçirilmeye çalýþýldýðýný ileri sürdü. TEL-SEN adýna yazýlý bir açýklama yapan Soysan, hükümetin Kuzey Kýbrýs Türkcell'e fiber optik hat çekmesi için imtiyaz tanýndýðýný savunarak, bunu engellemek için tüm yasal haklarýný kullanacaklarýný söyledi. "Bizim sorunumuz KKTURKCELL'le deðil. Bizim sorunumuz KKTURKCELL'in Telekomünikasyon Dairesi'nin verdiði hizmetlere göz dikmesi, daireyi ortadan kaldýracak taleplerde bulunmasýyla ilgilidir" diyen Tamay Soysan þunlarý ekledi: "KKTURKCELL iddia edildiði gibi, fiber kablo döþemeyi baz istasyonlarýný güçlendirmek için istiyorsa bunun için boþuna para ve zaman harcamasýn. Telekomünikasyon Dairemizin fiber altyapýsýný kullanarak bunu rahatlýkla yapabilir. Tabi niyet sadece buysa... Ancak bize göre niyet bu deðildir..." Açýklamasýnda, Telekomünikasyon Dairesi'nin durumunu da deðerlendiren ve daireye uzun yýllar yatýrým yapýlmadýðýný savuna Soysan, "Daire halka verdiði hizmette geri kalmýþtýr. Ancak Elektronik Haberleþme Yasasý'nýn hayata geçmesinden sonra yatýrýmlar kaçýnýlmaz olmuþtur. Son dönemde az da olsa yatýrýmlar yapýlmaya baþlandý. Dairenin kendini yenileme ve hizmet kalitesini artýrma çalýþmalarý süratle devam etmektedir. Halkýmýz bundan en kýsa sürede faydalanmaya baþlayacaktýr" ifadesini kullandý. AMAÇLANAN DAÝRENÝN GELECEÐÝNÝ KURTARMAK Açýklamasýnda Elektronik Haberleþme Yasasý'nýn Meclisteki hazýrlýk çalýþmalarýna da deðinen ve süreçle ilgili bilgi veren Tamay Soysan, "Bu yasayla amaçlanan Telekomünikasyon Dairesi'nin geleceðini kurtarmak, dairenin kendi ayaklarý üzerinde durmasýný saðlamak, halka ucuz, kaliteli çaðdaþ hizmetin götürülmesinin önünü açmaktý" dedi. Yazýlý açýklamasýnda Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn Telekomünikasyon Dairesi'nin gelirlerinin bir kýsmýnýn yatýrýma dönebilmesi için önerge hazýrladýðýný da savunan Soysan, "Sendikamýzýn ilk adýmda uygun gördüðü ve desteklediði bu önergenin hükümet tarafýndan da desteklenmesi gerek" ifadesini kullandý. Ömer Kalyoncu: Talat olmazsa, aday olabilirim GAZETE360- CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu, partide sýkýntýlar olduðuna dikkat çeken Mehmet Ali Talat'ýn parti baþkaný olmasýna sýcak baktýðýný söyledi. Kalyoncu, "Eðer Talat gibi isimler ortaya çýkmazsa, niyet belirtmezsa, mümkündür, aday olabilirim" dedi Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Girne Milletvekiliðinden istifa eden ve baðýmsýz kalan Abbas Sýnay'ýn istifasýna iliþkin tartýþmalar devam ediyor... Partinin Girne'deki aðýr toplarýndan milletvekili Ömer Kalyoncu, AS Tv'de yayýnlanan Aytuð TÜRKKAN Ýle Günaydýn Çözüm programýnda hem Sýnay'ýn istifasý hem de CTP-BG içerisinde yaþanan sýkýntýlarý deðerlendirdi. Kalyoncu Sýnay'ýn seçimde yaþanan sýkýntýlardan dolayý istifa etmediðini düþünüyor. Partide sýkýntýlar olduðuna dikkat çeken Kalyoncu, Mehmet Ali Talat'ýn parti baþkaný olmasýna sýcak baktýðýný söyledi. Talat aday olmazsa siz düþünür müsünüz þeklindeki soruyu yanýtlayan Kalyoncu, "Eðer Talat gibi isimler ortaya çýkmazsa, niyet belirtmezsa, mümkündür olabilirim" dedi. CTP-BG Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu, "Abbas Sýnay'ýn istifa nedenini bilmiyorum. Parti içerisinde seçim yaþandý, bir takým huzursuzluklar ortaya çýkmýþtý. Belli ki, bir problem var, bunu saklamaya gerek yok. Ama Abbas Sýnay'ýn istifasýnýn bunlardan kaynaklanmadýðýný düþünüyorum" diye konuþtu. "FERDÝ BEY'DEN SONRA HUZURSUZLUKLAR DORUK NOKTAYA ULAÞTI" Kalyoncu sözlerini þöyle sürdürdü: "Partide huzursuzluklar var, bunlar CTP'ye hiç yakýþmayan durumlardýr. Ama facebook, televizyon ekranlarý ve gazetelerde maalesef tartýþýlýyor. Bu iþ elbette düzelecek. Oluþan problemler düzelecektir. Ferdi Bey'in (Ferdi Sabit Soyer)baþkanlýðýndan sonra parti içi huzursuzluk doruk yaptý. Hükümette olduðumuz halde 2 adaylý kurultay yaþadýk. Özkan Bey'in rakibi yüzde 40 oy aldý bu bir rahatsýzlýðýn göstergesidir. O dönemde bana da baský geldi "aday" olmam için ama "dere geçerken at deðiþtirilmez" deyip reddettim... Ama þu bir gerçek ki, bir takým problemler var, bunlarýn atlatýlmasý lazým." "TALAT'IN BAÞKANLIÐINA SICAK BAKIYORUM" CTP-BG'de olaðanüstü bir kurultay yaþanýr mý sorusuna karþýlýk Kalyoncu, "Benim þahsen böyle bir gayretim yok ne olur bilemem" dedi. "Bazý partililer Mehmet Ali Talat'ýn baþkan olmasýyla bu sorunlarýn giderilebileceðini düþünüyor, siz bu konuyu nasýl deðerlendiriyorsunuz?" þeklindeki soruya Kalyoncu þu yanýtý verdi: "Bence Sayýn Talat'ýn baþkanlýða geri dönmesi doðru olur ve istenen bir durumdur. Ama bir taraftan da cumhurbaþkanlýðý adaylýðý var sayýn Talat'ýn... Hem baþkan, hem aday nasýl olur bilemem ama ben Sayýn Talat'ýn baþkanlýðýna sýcak bakarým..." BAÞKANLIK... "TALAT OLMAZSA, OLABÝLÝR" "Bir çok partili CTP-BG'nin içine düþtüðü durumdan sizi sorumlu tutuyor. Baþkanlýk yarýþýndan çekilmeseydiniz, baþkan olacaðýnýza inanç belirtiyorlar ve bu gerçekleþmiþ olsa, partinin bugünkü noktaya gelmeyeceðini düþünüyorlar. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz?" sorusuna da Kalyoncu þu yanýtý verdi: "Bu doðru, çok sayýda insan beni suçlu görüyor partide. Ama þuna ihtiyaç var; bir þey söylenmiþse arkasýnda durulmalýdýr. Ben bunu yaptým. Bu deðerlendirmeye tersten bakarsak bu söylenenler benim için onur duyulacak þeylerdir." "Peki olasý bir olaðanüstü genel kurulda Ömer Kalyoncu yeniden aday olabilir mi?" sorusunu yanýtlayan Kalyoncu, adaylýða uzak durmadýðýný kaydetti. Ýþte Kalyoncu'nun cevabý: "O þartara baðlýdýr. Eðer Talat gibi isimler ortaya çýkmazsa, niyet belirtmezsa, mümkündür, olabilir. Þimdiden konuþmak doðru deðil. Kaldý ki; þu anda bir kurultay olacak diye bir þey yok, farazi konuþuyoruz." "CTP-BG'NÝN CUMHURBAÞKANI ADAYI TALAT OLMALI" CTP-BG Milletvekili Kalyoncu, partisinin cumhurbaþkaný adayýnýn Mehmet Ali Talat olmasý gerektiðini kaydetti. "Sayýn Talat'ýn cumhurbaþkanlýðý adaylýðýna sýcak bakarým. Çünkü bugün masada tartýþýlan her þey Talat'ýn proaktif politikasý sonucu geldiði noktadýr. Çünkü Talat'tan sonra yeni bir þey gelmedi masaya. Ben açýk ve net konuþurum, parmaðýmýn arkasýna saklanmam CTP'nin adayý Talat olmaldýr." Yerel seçimlerde gördük ki, parti tabanýnýn bir kýsmý partinin gösterdiði adaylara oy vermedi. Eðer Sayýn Talat dýþýnda bir baþka ismi aday gösterirse parti bu olay yeniden yaþanabilir mi sizce?" þeklindeki soruyu Ömer Kalyoncu þu sözlerle yanýtladý: "Uluslararasý saygýnlýk olarak bakarsak, konuya hakimiyet olarak bakarsak Talat diðer isimlerden farklý bir noktadadýr. Ama partim sonunda baþka bir isimi belirlerse, ben o ismin arkasýnda dururum. Yerel seçimde yaþananlar sonrasýnda bu sorgulanabilir, doðrudur. Ama iki seçim nitelik açýsýndan farklýdýr. Bu Kýbrýs sorunuyla ilgilidir ve burada tüm partililer dikkatli olacaktýr diye düþünüyorum" Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SON PEYGAMBER Hazreti Musa asasýný kaldýrýr, göklere haykýrýr ve deniz yarýlýr... Hazreti Ýsa bir dokunur, kör adamýn gözleri açýlýr, üstüne Ýsa'nýn gölgesi düþen cüzzamlý saðlýðýna kavuþur... Onlarýn böyle marifetleri var da Recep Tayyip Erdoðan'ýn yok mu? Kim demiþ... Partilileri "O bize Allah'ýn bir nimetidir" diyorlar ya, o da bir kere daha ispat etti bunu iþte... Musa gibi... Ýsa gibi... Bayýlan kadýný bir dokunuþla ayýlttý... Koskoca Ýstanbul mitinginde... O kadar kalabalýðýn gözü önünde... Bayýlan kadýný bir sedyede sahnenin önüne getirdiler... Erdoðan sahneden bir uzandý, bir elini tuttu... Ve kadýn ayýldý... Hemen ayaða kalktý... Bayýlaný ilk ayýltmasý deðil üstelik bu... Bu mucize daha önce yerel seçimlerde de yaþandý... Tekirdað mitinginde... O mitingde de bir kadýn bayýldý... Onu da ayýlttý... Son peygamber... Recep Tayyip Erdoðan... Irak'ta kafa kesen halife Baðdati'nin dostu... Türkiye'de padiþah olduktan sonra o halifeliði de ondan devralýr herhalde... IÞÝD'i Kýbrýs'a yollar... Adayý da hristiyanlardan öyle temizler! Tüm Kýbrýs burçlarýna sünni Ýslamýn bayraðýný diker... Bakýn... Kendisine Gürcü denilmiþ diye ne kadar rahatsýz olmuþ... Hele "Ermeni" diyenlere çok içerlemiþ! Þöyle dedi ekranda: "Benim için Gürcü diyen oldu. Çýktý bir tanesi, affedersin, çok daha çirkin bir biçimde Ermeni dedi"... Gürcü olmak kötü!.. Ermeni olmak daha da kötü!.. Ya bir de "Rum" deselerdi? Herhalde boðardý! Bay Anastasiadis Erdoðan'ýn bu yönlerini iyi keþfetmiþ olmalý... "Tercihim Erdoðan" diyor bu yüzden... Bir dokunuþta bayýlaný ayýltan, Gürcü ve Ermenileri insan saymayan ve "Ben Türküm" diye övünen bir adama kaptýrmýþ gönlünü... Kýbrýs'ý sünni müslüman yapmaya yemin etmiþ olan bir adama... Ekmek almaya giden çocuðu vuran polisler için "Destan yazdýlar" diyen, o çocuðu terörist ilan eden, sonra da onun annesini yuhalatan bir adam için ölüp bitiyor Nikos da... Bravo be! Yalnýz Anastasiadis'e deðil, Mehmet Ali Talat'a da bravo! Kýbrýs'ýn kuzeyinde Erdoðan'ýn acentalýðýný yapmakla övünüyor... Türkiye'de olsa ona oy verirmiþ... Veremeyeceði için üzülüyor! Ha, bir müjde daha vereyim size... St. Barnabas kahramaný komutanýmýz bir terfi daha almýþ Türkiye'de... Ege Ordu Komutaný olmuþ... Anlý þanlý Galip Mendi... Kýbrýs'tan gelip geçen en namlý komutanlardan... Sivil Savunma Teþkilatý Baþkaný bir albaydý 1996'da... St. Barnabas'ý kazdýlar... Hemen ardýndan Kutlu Adalý vuruldu... Kendi dönemine vurduðu bu sert damgalardan sonra 2000 yýlýnda yeniden gönderildi adaya... Güvenlik Kuvvetleri Komutaný olarak... Bu dönemde bizim gazetemiz iki kere bombalandý... En çok ölüm tehditini bu dönemde aldýk... Ve iþte þimdi de daha büyük bir komutan olarak çýktý karþýmýza... Ege Ordu Komutaný! Erdoðan'a gönül verenlere hayýrlý olsun! Kýbrýslýlar olarak çözüme kavuþamadýk diye mi üzülüyorsunuz? Üzülmeyin... Zaten hak etmedik ki bunu... Biz dünyada bir katil sürüsü ile birlikte olanlarýn yanýnda duruyoruz... Suç ortaklarýyýz... Yaþadýðýmýz trajedilerin þimdi aynýsýný yaþayanlarýn yanýnda deðiliz... Kelle kesicilerin yanýndayýz... Ne çekersek müstahakýmýz...

3 AFRÝKA dan mektup... VERGÝ REZALETÝNÝ MAHKEMEYE TAÞIYACAK KÝMSE YOK MU? Pek çok önemli konuda hükümet kararlarýný mercek altýna alan Toparlanýyoruz Hareketi yine kanayan yaralara parmak bastý... Bir tanesi de müþavir ordusu... Bilirsiniz... Gelip giden hükümetler sayesinde koca bir müþavir ordumuz oluþtu burada... Her gelen yeni hükümet kendinden önceki hükümetin atadýðý kiþileri iþten çýkarýyor ve oraya kendi atamalarýný yapýyor... Görevinden alýnanlar iþini kaybediyor, ama maaþýný kaybetmiyor... Evinde oturuyor, boþ boþ geziyor ve her ay týkýr týkýr maaþýný almaya devam ediyor... Zaman zaman gündeme gelip giden bu konuya Toparlanýyoruz Hareketi parmak bastý bir daha... Þu anda 150 kadar müþavirimiz varmýþ böyle... Çalýþmadan maaþ alan müþavir... Bunlarýn bu devlete maliyeti ne? Yýllýk 13 milyon TL... Ombudsman'ýn 2009 raporuna göre, üçlü kararnameyle görevden alýnanlarýn sayýsý 114 imiþ... Son dört yýlda buna eklenenlerle 150 olmuþ... Böyle bir rezalet dünyanýn baþka hiçbir yerinde yoktur herhalde... Ýkide bir halka para yok diyenlerin bir marifeti de iþte bu... KKTC sonsuza dek yaþayacak diyorlar ya, böyle olduktan sonra neden yaþamasýn? * Toparlanýyoruz Hareketi bu konularda halký aydýnlatan bir hareket olduðuna göre, baþka beklentilerimiz de var ondan... Mesela vergi affý konusunda son çýkarýlan yasa gücündeki kararnameler... Tam bir rezalet... Tam bir skandal... Siyasi parti ve sendikalarýmýz kýþ uykusundan sonra þimdi de yaz uykusuna yattýklarý için bu kararnameleri incelemediler bile herhalde... Neler olup bittiðini bilmiyorlar... Dolayýsýyla biz bunu da Toparlanýyorýz Hareketi'nden bekliyoruz... Okuyup incelesinler... Ve mahkemeye taþýsýnlar hatta... Bu kararname enayileri cezalandýrma, açýkgözleri ise ödüllendirme kararnamesi... Kim yararlanacak bundan? En baþta vergi kaçakçýlarý! Hiç ödemeyenler! Kim yararlanmayacak? Vergisini zamanýnda ödeyen namuslu ve sorumlu vatandaþlar! Kaçaða af var! Ödeyene yok! Gidin sorun Maliye'ye isterseniz... Gecikmiþ faizleriyle birlikte vergisini ödemekte olanlara af var mý? Yok! Gecikme faizleri silinecek mi? Silinmeyecek! Neden? Çünkü onlar zamanýnda ödüyorlarmýþ! * Bir de aftan yararlanacak olanlarýn listesine bakýn isterseniz... Ama borçlarýnýn %45'i silinecek, faizler kaldýrýlacak... Milyonlarca borcu birikmiþ olanlar turnayý gözünden vuracaklar! Enayi yerine konan dürüst vatandaþlar da ayvayý yiyecek... Bundan sonra ödemeyin siz de... Býrakýn biriksin... Af gelsin! Türk ve Rum müteahhitlerden bir atak daha Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum inþaat müteahhitleri önceki akþam Rum Ýnþaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu'nun Güney Lefkoþa Merkezi'nde toplantý yaptý. K.T. Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer yaptýðý yazýlý açýklamada, toplantý hakkýnda bilgi verdi. Açýklamada, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum inþaat müteahhitlerinin10 yýl aradan sonra baþlattýklarý yeni iþbirliði sürecinin devam ettiðine iþaret edilerek, iki taraf müteahhitlerinin yönetim kurullarýnýn ilk ortak çalýþma toplantýsýný Nisan ayý sonunda yaptýðý anýmsatýldý. Ýkinci toplantýnýn ise önceki akþam gerçekleþtirildiði ifade edilen açýklamada, iki kuruluþun yöneticilerinin ve üyelerinin katýldýðý toplantýda, baþlatýlan iþbirliði sürecinde kýsa dönem yol haritasý üzerinde görüþ birliðine varýldýðý kaydedildi. Açýklamada, KTÝMB'yi baþkan yardýmcýsý Meriç Erülkü'nün temsil ettiðini belirtilerek, toplantýyý Rum Ýnþaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu Baþkaný Costas Rousias yönettiði ifade edildi. ERÜLKÜ Toplantýda konuþan Meriç Erülkü, iþbirliði sürecinin iki sektör temsilcileri için önemli sonuçlar doðuracaðýna, bunun yanýnda devam etmekte olan çözüm sürecine pozitif anlamda katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný kaydetti. Uzun yýllara dayanan çözümsüzlüðün bedelini iki tarafýn müteahhitlerinin fazlasýyla ödediðine iþaret eden Erülkü, Kýbrýslý Türk müteahhitlerin sektörel sorunlarýna çözüm yönünde birliðin attýðý adýmlarla ilgili de bilgiler aktardý. Katýlýmcýlarýn soru ve önerileriyle devam eden toplantý, kýsa süre içinde yeni bir toplantý yapýlmasý kararý ile tamamlandý. Toplantýda somut olarak görüþ birliðine varýlan konular ise þunlar oldu: " Ortak Çalýþma Komitesi'nin çalýþmalarýný hýzlandýrýlmasý; Ara bölgenin yeniden inþasý için iþbirliði konularýnýn somutlaþtýrmasý; Her iki tarafýn görüþmecileriyle, iþbirliði sürecinde yapýlabilecekler konusunda görüþülmesi; AB sürecinde ortaya çýkacak yasal düzenlemelere uyum saðlamayý amaçlayan bir dizi seminerler düzenlenmesi; Ada'daki BM ve AB misyon temsilcilerinin ziyaret edilerek ortak taleplerin iletilmesi." Toparlanýyoruz Hareketi nden Üçlü Kararname tepkisi 150 müþavire 13 milyon TL GAZETE360- Toparlanýyoruz Hareketi, Hükümet programýnda üçlü kararname ile atama yapýlmasýnýn yanlýþ bir uygulama olarak tanýmlanmasýna ve deðiþtirileceði sözü verilmiþ olmasýna raðmen hükümetin aradan geçen bir yýlda bu atama yöntemini deðiþtirmediði gibi, yanlýþ gördüðü yöntemi kullanarak atamalar yapmayý sürdürdüðünü savundu ve bunu eleþtirdi. Hareket, yaptýðý yazýlý açýklamada, hükümetin kendi programýnda yazanlara aykýrý davrandýðýný, toplumdan gelen tepkilere duyarsýz kaldýðýný iddia ederek, bunlarýn ancak "ilkesizlik" kavramýyla açýklanabildiðini ileri sürdü. "Temiz topluma ve kamu yönetiminde en önemli ilkelerden olan 'liyakata' zarar verdiði için üçlü kararname ile atama yöntemine ve bunun sonucunda çok sayýda müþavir yaratýlmasýna en erken bir zamanda son verilmesi" için hükümete çaðrýda bulunan Toparlanýyoruz Hareketi, verilen sözlerin aksine mevzuatta deðiþikliðe gidilmemesi bir yana son dönemde yeniden ayný yöntemle atamalar yapýlmaya baþlanmasýnýn toplumun genel anlamda siyasete özelde de Hükümete olan güvenini bütünen sarstýðýný öne sürdü. "Çoðu zaman sadece parti rozetine bakýlarak yapýlan bu tür atamalar, liyakat sistemini, yani kiþilerin yetenek, tecrübe, eðitim, bilgi ve becerilerine göre terfi etmelerini engellemekte, zaten hantallaþan kamunun çöküþe geçiþine neden olmaktadýr" diyen Hareket, üçlü kararname sisteminin sebep olduðunu savunduðu sorunlarýn bazýlarýný þu þekilde sýraladý: "1- Çalýþtýrýlmayýp yüksek maaþ almaya devam eden bir müþavir ordusu yaratýlmakta ve bu müþavir ordusunun iþ gücü heba edilmektedir. (Ombudsman'ýn 2009'da hazýrladýðý rapora göre, üçlü kararnameyle açýða alýnan 114 üst düzey kamu yöneticisinin 'müþavir' olarak hiçbir iþ yaptýrýlmadan devletten toplamda 10,7 milyon TL maaþ aldýðý belirlenmiþti. Bugün ise müþavir sayýnýn 150 civarý olduðu, maliyetinin ise 13 milyon TL civarý olduðu tahmin edilmektedir). 2- Yüksek kademe yöneticilik görevlerine çoðu zaman bu görev için en yetkin kiþi deðil, hükümette olan partiye/partilere en yakýn olan kiþiler atanmaktadýr. Ayný zamanda bu uygulamada bazý yetkin ve tecrübeli olan yöneticiler görevlerinden uzaklaþtýrýlmakta, devlet bu kiþilerin yapabilecekleri katkýlarý ziyan etmektedir. Tecrübeli elemanlarýn pasif duruma getirilmesiyle, ilgili birimlerde kurumsal hafýza kaybý da yaþanmakta, bu birimlerin geçmiþini ve çalýþma geleneðini bilenleri kaybetmek, verimliliði düþürmektedir. Ayrýca devlet kadrolarýndaki çalýþma ve verimli olma motivasyonuna büyük zarar verilmekte, 'nasýl olsa partiye yakýn olan atanacak' düþüncesiyle, çalýþýp yükselme potansiyeli olanlarýn hevesi kýrýlmaktadýr. Tüm bunlarýn sonucu olarak ilgili devlet birimlerinin verimli çalýþmasý önemli oranda engellenmektedir. 3- Ülkemizdeki siyasi etiðin erozyonuna katkýda bulunmaktadýr. Bu uygulama devlet kadrolarýndaki bireylerin bir partiye fikirlerini/ icraatlarýný beðendikleri için deðil, yöneticilik görevine atanma ümidiyle yaklaþmasýný teþvik etmektedir." Toparlanýyoruz Hareketi, hükümetten, "ülkenin kanayan yarasý" diye nitelediði atama sistemini ivedilikle kapatmasýný istedi. KOOP. BANK SOYGUNU Ýki kiþi aranýyor n SOYGUN OLAYIYLA ÝLGÝLÝ TUTUKLU ÜÇ ZANLI BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý'nýn para taþýyan aracýndan, 24 Temmuz'da, 3 milyon TL çalýnmasý olayýyla ilgili tutuklanan üç zanlý, Bilay Çetereisi, Mahmut Fýrat, Ramazan Alliþ, bugün, Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlacak. Polis Basýn Subaylýðý'ndan elde edilen bilgiye göre, soygun olayýyla ilgili olduklarýndan þüphelenilen iki zanlýnýn aranmasýna devam ediliyor. Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler olayla ilgili 5 Aðustos tarihinde yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý'nýn para taþýyan aracýndan çalýnan 3 milyon TL'nin 770 bin 500 TL'sinin Güzelyurt bölgesinde bulunduðu açýklamýþtý. Polis, paranýn geri kalan kýsmýnýn aranmasýna devam edildiðini, soruþturmanýn sürdüðünü kaydetti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Vergisini ödemeyeni affetmiþler vergi affýyla Ödeyenlere ise bir tek zýrnýk bile yok Adaleti daða kaldýrdýlar oh ne âlâ Ödeyen enayi ödemeyene kýyak çok Kalay FAÞÝSTÝN ALLAHI Ey AKP yalakasý Kýbrýslýtürk yöneticiler, ey Teyyip Efendinin bilmem neresinin kýlý olmaktan mutluluk duyanlar!! Ey "Türkiye'de olsaydým AKP'ye oy verirdim" diyen Talat ve bareasý Ey soluksuz solcular, siz kime destek verdiðinizin farkýnda mýsýnýz? Ey "Tayyip Erdoðan cumhurbaþkaný seçilirse Kýbrýs sorunu çözülür" gibisinden kör hayaller kuranlar Bakýn sizinki ne diyor NTV-Star ortak yayýnýnda: "Benim için Gürcü dediler. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler " Afedersiniz ama gelecekte size "Teyyipçi" dendiðinde utanmayacak mýsýnýz? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÖZLEM Yaþadýðýmýz günlerle ilgili olarak toplumun genel kanýsý, her zaman olduðu gibi yönetenlerden farklý Polisin soyguncularý, tacizcileri, hýrsýzlarý yakalamasý Mahkemelerin verdiði kararlarý Askerlikle ilgili zaman zaman ortaya çýkan "düþecekti" tartýþmalarý Ekonomik durumun yükseldiði KKTC'nin özgür ve baðýmsýz olduðu yönündeki söylemleri resmi aðýzlardan deðil, kahve köþelerinde oturan, meyhanelerde demlenen insanlardan dinlemektir en doðrusu Geçenlerde yaþlý bir dostla kahve tadýnda bir sohbet ettim! Açtý aðzýný, yumdu gözünü "Devlet, KKTC diye bir þey yoktur" dedi Baþýmý salladým Doðru söze ne denirdi ki? Devletin polisiyle, mahkemeleriyle, ordusuyla, parasýyla, bayraðý ve marþýyla devlet olunabileceðini söyledi durdu "Burasý hukukdýþý bir yer zaten. Korsan bir Kýbrýs yarýsý, bayraðý, marþý, parasý olsa ne yazar" dedim ona "Bak sana bir þey anlatayým. Ben cahil bir adamým. Ýlkokulu bitirdim " "Cehalet okul bitirmek veya okumamakla ölçülemez" dedim. "KKTC'de hükümet aðýrlýk ve uzunluk ölçülerinin birimlerini kaldýrdý. Okkayý kiloya çevirdi. Kasaplar buna uymadýlar. Daha doðrusu iþlerine geldiði yere kadar uydular. Okkayla alýp kiloyla sattýlar. Hükümetler bunlara bir müeyyide uygulayabildi mi? Uygulayamadý. Bankalar Anayasa Mahkemesi'nin kararýna raðmen bileþik faiz sistemini uygulamaya devam ediyorlar. Hükümetler müdahale edebildiler mi? Gelelim son günlerde yaþanan polislik vakalara Polis güvenlik gücüdür. Hükümetin kararlarýna uymayanlara bakarak onlar da kendileriyle ilgili gerek mecliste, gerekse mahkemelerde verilen kararlarý uygulamýyorlar. Tutuklulara yapýlan iþkence ve baskýlar ayyuka çýktýðý halde, onlar bildiklerini yapmaya devam ediyorlar ve hatta bu nedenle terfi bile alýyorlar. En þaibeli meslek þu anda polislik olarak karþýmýzda duruyor. Gece kulüplerine yapýlan baskýnlar, kumarhanelere yapýlan baskýnlarýn nasýl organize edildiðini Mýsýr'daki saðýr sultan bile biliyor. Polis karakollarýnda, mahkemelerde çeteler neredeyse þeref konuðu olarak karþýlanýyorlar" dedi "Sen gün görmüþ birisisin. Ýngilizi, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni, BEY yönetimini ve KTFD ile KKTC'yi de yaþadýn. Sence nasýl kurtulabiliriz bunlardan?" diye sordum "Sýra köylülere, iþçilere geldiði zaman kurtulacaðýz" dedi. "Nasýl" dedim. "Üretenlerin boðazlarýný sýkmaya baþladýlar. Çalýþanlarýn, alýnteri dökenlerin haklarýný kýrptýkça kýrpýyorlar. Zeytin ekmeði bile çok görüyorlar. Ýþte onlar bir toparlanýrlar ve ellerini topraða dayayýp ayaða kalkarlarsa, karþýlarýnda ne Serdar'cýk, ne Özkan Yorgancýoðlu, ne Hüseyin, ne de TC Elçiliði kalacak Ama ellerini topraða bir dayasýnlar, o zaman gör sen cümbüþü" dedi Dostum eski toprak Kokuþmuþ düzenin, ancak iþçilerin, köylülerin ayaða kalkmasýyla yok edilebileceðini söylüyor "60 yýllýk bir özlem" dedi yanýmdan ayrýlýrken BKP ile EDON gençleri görüþtü Birleþik Kýbrýs Partisi Gençlik Kollarý ve EDON Gençlik Örgütü görüþme gerçekleþtirdi. BKP Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilen görüþmede, son siyasi geliþmeler, Kýbrýs sorunu, adanýn her iki tarafýndaki geliþmeler ve yakýn gelecekte yapýlacak olan eylem ve etkinlikler deðerlendirildi. BKP Gençlik Kollarý Baþkaný Barýþ Hacýþevki, görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada, EDON ile gerçekleþtirdikleri görüþmede birçok konuda anlayýþ birliðine vardýklarý ve Kýbrýs sorununa erken federal çözümün saðlanmasý için birlikte mücaele etmeye devam edeceklerini bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, Kýbrýs halkýnýn yaþananlardan yeterince acý çektiðini, ülkemizin barýþ ve istikrara acil ihtiyaç duyduðunu, Kýbrýs sorununun çözümünün tüm HAYVANSEVERLERE DESTEK Benli: Her türlü yardým yapýlacak Belediyeler Birliði Baþkaný, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Yalçýn Benli önceki gün Hayvanseverler Platformu'nu kabul etti. Gönyeli Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, görüþmede hayvanlarýn yaþam standartlarýnýn iyileþtirilmesi konuþuldu ve platform belediyelerden aktif katký istedi. Belediyeler Birliði Baþkaný Ahmet Y. Benli görüþmede yaptýðý konuþmada, ziyaretten ötürü platforma teþekkür etti ve belediyelerin her türlü desteði vereceklerinden emin olmalarýný istedi. Hayvan Refah Yasasý çerçevesinde, ilgili Kýbrýs Halkýnýn eseri olacaðýný, yabancý güçlerin kendi çözümlerini dayatmalarýna izin vermeyeceklerini vurguladý. Bölgede yaþanan katliamlarýn Anglo- Amerikan emperyalizminin eseri olduðunu, Filistin Halkýna karþý uygulanan soykýrýmý þiddetle kýnadýklarýný savaþlarýn ne kadar tehlikeli olduðunun bir kez daha görüldüðünü belirten BKP Gençlik Kollarý ve EDON, yurdumuzun birliði, toplumlarýmýzýn kardeþliði için karalýlýkla mücadele edeceklerini vurguladýlar. Gelecekteki etkinliklerde her zaman olduðu gibi birlikte hareket etme kararý alan BKP Gençlik Kollarý ve EDON Gençlik Örgütü, bu birliktelikten daha güçlü ve daha etkili ses çýkarabileceklerini vurguladýlar. devlet daireleri ile müþtereken gerek hayvan hastalýklarý, gerekse iyi bakýlmayan hayvanlara ve sahipsiz hayvanlara sahip çýkýlacaðýný belirten Benli, öncelikle belediyelerde bir envanter çalýþmasý yapýlmasý gerektiðini söyledi. Ahmet Benli, bu konuda belediyelerin az da olsa bir mesafe kat ettiklerini ancak belediyeler kendi sorunlarýný çözdükçe daha iyi mesafeler alýnacaðýný belirtti. Benli ayrýca platformun talep etmiþ olduðu suluk ve depo konusunda her türlü yardýmýn yapýlacaðýný söyledi. Çin devlet kanalýndan Baf ve Kýbrýs belgeseli Çin'in "Henan" eyaletindeki yerel bir devlet kanalýnýn, Baf ve "Kýbrýs'la" ilgili olarak bugünlerde detaylý bir belgesel hazýrlamakta olduðu haber verildi. Belgeselin hazýrlanmasý çerçevesinde, Çin devlet televizyonundan bir ekibin, dün röportaj yapmak için Baf Belediye Baþkaný Savvas Vergas'ý ziyaret ettiðini yazan Simerini gazetesi, belgeselin önümüzdeki Eylül ayýnda gösterilmesinin beklendiðini ekledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BAKIRCI'NIN MAZERETÝ VE SU DEÐÝL YILAN HÝKÂYESÝ Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý da, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu da önce sin da gulle geçsin ayaklarýna yattýlar. Ancak Bakýrcý'nýn bir taþocaðý þirketinin kesesinden maiyetiyle birlikte Marsilya gezisine gitmesine karþý oluþan toplumsal tepkiler dur durak bilmeyip bir çýð gibi büyüyünce... Baktýlar gördüler ki sinmekle gullenin geçeceði yok! Lütfedip konuþtular... Bakýrcý, yaptýðý yanlýþý kabul etti. Baþbakana maruzatý þöyle: Siyasette yeniymiþ... Acemilik etmiþ... Bir daha yapmazmýþ... Bundan sonra gelecek davetlerde daha dikkatli olacakmýþ... "Baðýþlayýn" demeye getiriyor. Kelimesi kelimesine deðilse bile, üç aþaðý beþ yukarý meali böyle... Ne var ki, Bakýrcý'nýn ilk falsosu deðil bu. Daha önce de, Kýbrýslýrumlarýn Beþparmaklar'daki katliamý Avrupa Birliði'ne þikâyet etmesine içerleyerek... "Daðlar Rumlarýn deðil, Avrupa Birliði'nin de deðil... Bizimdir... Ne istersek yaparýz!" diye dokuz daðýn efesi gibi efelenmiþti! Yangýn helikopteri konusunda da hiçbir adým atmamýþ, "Biz buradan helikopter kaldýrana kadar, Türkiye'den helikopter gelir" demiþti! Türkiye'den getirilmesine çalýþýlan suya da atýfta bulunan "Su özgürlüktür" sözü de yine Bakýrcý'ya ait... Oysa konunun uzmanlarý, bu suyun Kýbrýslýtürkler için özgürlük olmayacaðýný, tam aksine Türkiye'ye daha baðýmlý kýlacaðý görüþündedirler... Önce Mart demiþlerdi suyun geliþi için... Güya Erdoðan'ýn doðum gününe yetiþtireceklerdi! Olmadý... Yetiþtiremediler... Sonra 20 Temmuz dediler... Gene olmadý... Eylül dediler... O da fos çýktý... Þimdi Kasým diyorlar! Öngörülerinin hiçbiri gerçekleþmedi... Ve hâlâ erteleyip erteleyip gidiyorlar... "Asrýn projesi" tabiri caizse yýlan hikâyesine döndü! Ýþin, kafalarý bulandýran asýl ilginç tarafý da ne biliyor musunuz? Su konusunda Türkiye'den güzel haberler gelmiyor. Anadolu'nun suyunun kýrmýzý alarm verdiðini söyleyenler var. Konya'daki Meke Gölü %99 oranýnda kurumuþ! Türkiye'nin en büyük tatlý su gölü olan Beyþehir Gölü 15 metre çekilmiþ! Birçok büyük barajda su seviyesi tehlikeli boyutlara inmiþ. Bütün bunlar Türkiye genelinde bir kuraklýk sorunu olduðunu göstermiyor mu? TC Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu da açýklamýþtý bunu... "Kuraklýk var ama Allahýn yardýmýyla su kesintisi olmuyor" (!) Kuraklýðýn nedeninin yaðýþ yetersizliði olduðunu düþünürsek... Yaðmur yaðdýrmayan mevlânýn bu kuraklýða nasýl bir yardým yaptýðý konusu da ayrý mesele!.. Türkiye'nin karþý karþýya bulunduðu kuraklýða raðmen, KKTC'ye deniz altýndan borularla milyonlarca küp su getirilmesi de yine Allahýn yardýmýyla olacaktýr herhalde! Ýnsanýn Allah'la Türkiye arasýndaki bu kadar muhabbeti doðrusu kýskanasý geliyor!

5 5 8 Aðustos 2014 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ben Bakýrcý'ya inandým Acemiliðinden yaptý Baktý herkes þapur þupur yiyor, birþey olmuyor, bari ben de gidip bir tur atayým demiþtir. Tatilin sonuna doðru MÝÞ-MIÞLAR * Nalbantoðlu Hastanesi'nde trafik akýþý yeniden düzenlenmiþ. - Hiç beklemiyordunuz Bu habere ne kadar çok þaþýrdýðýnýzý ve ne kadar çok sevindiðinizi tahmin edebiliyorum. Merak etmeyin madem araç trafiðini düzene soktular, yakýnda hasta-doktor trafiðini de düzene koyacaklardýr. * Baþbakan Yorgancýoðlu, yandaþý Yenidüzen ile resmi belge deðil, bilgi notu paylaþmýþ. - Bu da bir savunmadýr, bu saatten sonra tartýþmak da boþunadýr. Tavþanýn suyudur diyorsa, öyledir. * Maliye eski bakanlarýndan Tatar; "Vergisini ödeyen enayi mi?" diye sormuþ. - Þaka yapmýþtýr Bu konuyu ondan daha iyi bilecek olan yoktur. * Bakýrcý, daha önce kiraladýðý sit alanýnýn mukavelesini iptal etmiþ. - Yap-boz Yap-boz Annadýnýz ya Acemiliðindendir. Ama kabiliyetli ve giriþkendir. Alýþacak. * Lefkoþa'da imara aykýrý binalara ciddi tedbirler geliyormuþ. - "Merak etmeyin birþey olmaz" deme hakkýný bir süreliðine mahfuz tutuyorum Bekleyelim görelim bakalým Giden ayný, gelen ayný mý? * Milletvekili Abbas Sýnay'ýn bazý mutsuzluklarý varmýþ. - Hayýrdýr Kuraklýða mý üzülüyor, yok olan narenciyeye mi, yoksa Girne limanýnýn periþanlýðýna mý? * Özel bir þirketin davetlisi olarak Marsilya'ya gitti diye Bakýrcý'nýn istifasýný isteyenler artýyormuþ. - Aman be siz da Bir gariban bulunca çullanýrsýnýz üstüne. Ýstifa edecek ne var yani. Alt tarafý 3-5 kuruþluk bir Fransa turu. Duyan da sanacak ki bir TIR þarap yükledi da geldi. * Bir þirketin 30 milyon vergi borcu silinmiþ. - Bu hükümetcikler ve bu mecliscikler niçin var sanýyordunuz! Gerçeklerle görüþmek istiyorduk, gardiyan yüzyüze olmaz dedi. Þunun þurasýnda ne kaldý ki Tatil bitti say Çocuklara okul yolu göründü. Yol göründü de, okullarýn durumu ne? Sendikalarýn þimdiden gýcýnnanmaya baþlamasýndan belli ki, iþler yolunda deðil. Öðretmen, müdür eksikliði varmýþ.. Okullar tadilat bekliyormuþ. Sizin anlayacaðýnýz bu yýl da okullar tamam açýlmayacak. Koca tatil boyunca Arabacýoðlu nun sesi çýkmadý. Biz de sanmýþtýk ki, çalýþýyor. CTP UZMANLARI ÞOKTA ÞÝÞTÝLER! Maþallah ülkemiz uzmandan geçilmiyor Spordan siyasete Kültürden ticarete, her konuda, en az 15 makul ve mantýklý cümle kurabilecek yorumcu bereketimiz var maþallah. Bunlarýn en baþýnda; CTP uzman ve yorumcularý gelir.. Hani GS uzmanlarý FB uzmanlarý var ya, onlar gibi. CTP nin, P sinin içine kadar girerek, çok deðerli gözlemlerde bulunurlar Partililerin nabzýný tutarlar Olan biteni öðrendikleri kuþlarý var. Ve gerçekten de, hiç duymadýðýnýz (ama aslýnda aslý olmayan) en büyük dedikodularý Ve (asla gerçekleþmeyen) en uç tahmin ve öngörüleri de yine bunlardan dinlersiniz. Ve gizli gizli takdir edersiniz adamlarý. Bravo be, CTP (veya UBP nin) nin kitabýný yazacak kadar bilgili adam diye kýskanýrsýnýz onlarý. Benim var, mesela hayran olduðum böyle 3-5 kiþi CTP ile ilgili yorumlarý ilk onlardan duyarým. Þu þöyle yapacak, bu böyle yapacak diye anlatýr dururlar. Kýskanýrým da Çünkü gazetecilik dediðin böyle bir þey oldu bizde. Olaný deðil, olacaðý veya olmasý gerekeni haber yapýyorlar artýk. Neyse Girne CTP milletvekili Abbas Sýnay istifa etti. Aaa Bir de baktým; hayraný olduðum en önlerdeki CTP uzmanlarý bile þok diyor. Sürpriz diyor. Tamam BÖYLE BÝR ANDI Bana þok, bana sürpriz Ben ne yediklerini bilirim, ne içtiklerini Ama içtiðimiz su ayrý gitmez-iþedikleri deliði bile bilirim ayarýnda bir uzmanýn, böyle bir istifa olasýlýðýndan hiç haberdar olmamasý, ne kadar baþtan savma yorumlara boðulduðumuzun göstergesi deðil mi? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri GÖZDEN KAÇANLAR GÜNLÜK Bizim basýn ne yazýk ki üç kuruþ deðeri olmayan iç çekiþmeler ve siyasi partilerde dönen oyunlarla uðraþmaktan, dünyadaki önemli olaylarý kaçýrýyorlar. Haliyle... Halkýmýzýn büyük bölümü de onlarýn çýkardýklarý gazetelerde ve televizyonlarda yaptýklarý haberleri izlediklerinden, yaþanan önemli olaydan haberdar olamýyor. Öyle ya... Hükümet bozulacak mý, bozulursa hangi partiler hükümeti kuracaktýr, kimler Bakan olacaktýr, CTP, DP ve UBP içinde yapýlan hesaplaþmada neler olacaktýr, gelen yýl yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde olasý adaylar kimlerdir, kimin hangi koþullarda kazanma olanaðý nedir ve benzeri incir çekirdeðini doldurmayan deðersiz meseleler dururken; Kýbrýslý Türkler in neyine; Dünyada ve özellikle yaný baþýmýzda Ýran, Irak, Suriye, Ýsrail,Ürdün ve Filistin de yaþanmakta olanlar ve dünyaya yön veren lider lerin yaptýðý görüþmelerde neler konuþtuklarý. Aþaðýda yazacaklarým 25 Haziran da yaþanmýþtýr, bugün Aðustos ayýný 8 indeyiz. Yazýyý okuduktan sonra, verdiðim iki tarih arasýndaki yaklaþýk 6 haftada Ortadoðu ülkelerinde yaþananlarý gözünüzden geçiriniz. Ýsrail de yayýmlanan Haaretz Gazetesi nin 26 Haziran tarihli haberinde, dünyaca ünlü gazeteci Chemi Shalev yazýyor. (Ana hatlarý ile aktaracaðým) 23 Haziran tarihinde, üst düzey konuklarýn aðýrlandýðý Amerika Cumhurbaþkanlýðý Beyaz Saray daki Oval Ofis te Amerika Cumhurbaþkaný tarafýndan kabul edilen Ýsrail in 90 yaþýndaki Cumhurbaþkaný Shimon Peres, kendisinden 40 yaþ daha genç olan ABD Baþkaný Barrack Obama ya, Ortadoðu da uygulamasý gereken politika lar için tavsiyelerde bulunuyor. Ve... Üç saat süren ve Obama nýn ekibi yanýnda, Amerika daki Yahudi Liderleri nin de katýldýðý görüþme sonrasý; Protokol gereði adet olan ortak basýn toplantýsý düzenlenmeyen ve resmi açýklama yapýlmayan bu toplantýda... Gazeteci Chemi Shaley in elde ettiði bilgilere göre; Bakýn... Shimon Peres, Barack Obama ya neler tavsiye ediyor; Ne kadar kusurlu olurlarsa olsunlar dostlar ýnla iyi iliþkilerini bozma, gerçek düþmanlar ýnla savaþabilmen için, sana onlar yardým edeceklerdir. Filistin sorununun çözülmesinde cesur adýmlar atabilecek cesarete sahip olan Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas ý desteklemeye devam et ve Hamas a karþý savaþ, yok et. Yeni seçilen, Amerika yanlýsý Mýsýr Devlet Baþkaný Abdel-Fattah al- Sisi yi destekle. Sakýn ola, büyük bir askeri harekat yaparak, Irak ýn kaybedilmiþ bütünlüðünü korumaya çalýþma, Türkiye nin de desteklemekte olduðu baðýmsýz de-facto Kürt Devleti ni destekle. Ürdün deki yönetimin devamý için destek olmaya devam et. Arap dünyasýnda sürmekte olan Sünni ve Þii çatýþmasýnda, taraf olma. Býrak onlar kendileri, kendi sorunlarýný kendi aralarýnda halletsinler, yeterli askeri araç ve techizata sahiptirler. Öðrencileri Kumarhane Reklamlarý Karþýlýyor! GAZETE360- Üniversiteler adasý KKTC'nin dünyaya açýlan havalimanýnda adamýza gelen öðrencileri bir otelin kumarhane reklamlarý karþýlýyor Özelleþtirilen Ercan Havaalaný kumarhane reklamlarýyla donatýldý. Özellikle öðrencilerin yeni eðitim yýlý öncesinde kayýt için yavaþ yavaþ gelmeye baþladýklarý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde, kendilerini ilk karþýlayan bir otelin kumarhane reklamlarý oluyor. 60 bin öðrenciye hizmet veren toplam 9 üniversitenin bulunduðu ülkemizde, öðrencilerin ülkeyle ilk temas ettikleri Ercan Havaalaný'ndaki kumarhane reklamlarý tepkilere neden oluyor. ÝLK TEPKÝ NADÝRÝ'DEN Doðu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Halil Nadiri, kiþisel facebook hesabýndan Ercan Havalaný'ndaki durumu fotoðraflarla paylaþtý ve tepkisini þu sözlerle kamuoyu ile paylaþtý: "Üniversiteler adasý KKTC'nin dünyaya açýlan havalimanýnda konuklarýn ilk karþýlaþtýðý görüntülerden biri... Nasýl bir çeliþki" Nadiri'nin paylaþýmý sonrasýnda bir çok kiþi de facebook üzerinden tepkilerini dile getirdi. EÐÝTÝM BAKANLIÐI NE DÝYECEK? Doðu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakýn Doðu Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Lefkoþa Ýngiliz Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi olmak üzere 9 üniversite yönetimlerinin konuyla ilgili ne düþündüðü de merak konusu. Hükümetin konuya duyarsýz kaldýðý gözlemlenirken, özellikle Eðitim Bakanlýðý'nýn adým atýp atmayacaðý kamuoyu tarafýndan merak edilen bir baþka konu. Ýran daki nükleer sorunu, Suriye de yaptýðýn gibi, tehlikeli zenginleþtirilmiþ uranyum stoklarýnýn, oradan kaldýrýlmasý veya imhasý yoluna git. Olmadý, ekonomik ve siyasi ambargo uygulayarak zamana yay ve Ýran ý yalnýzlaþtýr, güçsüzleþtir. Bu söylenenleri açarsak... Ve... Bu görüþmeden sonra yaþananlara bakarsak... Ne kadar kusurlu olurlarsa olsunlar, gerçek düþmanlarýnla savaþabilmen için sana onlar yardým edecek ve iliþkilerini bozma dediði dostlar derken Türkiye yi ve Mýsýr ý kastediyor. Bu görüþmeden iki hafta sonra, Ýsrail ordusu Amerika nýn ve Birleþmiþ Milletlerin açýk desteði ile Filistin deki Hamas hedeflerini önce havadan günlerce bombaladýktan sonra karadan askeri harekat düzenleyerek, Hamas ý yerle bir ediyor. Daha önce hiç adý dahi duyulmamýþ IÞÝD (Irak Þam Ýslam Devleti) diye bir örgüt, Irak ta büyük bir harekat baþlatýyor. Mezhepler arasý savaþa dönüþerek, akýl almaz vahþi katliamlar yapýlarak Irak ýn kuzeyi IÞÝD in denetimine geçiyor ve dünyanýn gözü ününde yaþanan bu olaylara hiçbir devletten ses gelmiyor. Ýran ile BM arasýnda zenginleþtirilmiþ uranyum stoklarýnýn imhasý için görüþmeler baþlatýlýyor. Ortadoðu daki siyasi yapý, Amerika ve Ýsrail in çýkarlarý doðrultusunda yeniden þekillendirilmeye baþlýyor. Ýsrail ile sýnýr komþusu olan Mýsýr ve Ürdün ile iyi iliþkiler güçlendirilirken, Filistin deki çözüm yanlýsý Mahmut Abbas yönetiminin karþýsýnda olan Hamas yok edilmeye çalýþýlarak, Ýsrail in güvenliði saðlanýyor. Amerika, bu þekillendirmeyi yaparken Türkiye, Mýsýr ve Ürdün ü yanýnda ve kendi tarafýnda tutuyor. Irak ve Suriye iç savaþla boðuþmaya, mezhep çatýþmasý içinde birbirlerini ezmelerine ve güçsüz ve etkisiz hale gelerek, bölünmelerinin ortamý yaratýlýyor. Kýbrýs çevresinde bu geliþmeler yaþanýrken bizdeki siyasi partiler birbirlerini yemekten baþka ne yapýyorlar? Hükümet edenler koltuklarý saðlama almadan baþka ne yapýyorlar? Sendikalar ve Meslek Kuruluþlarý üyelerinin çýkarlarý için hükümete karþý eylem yapmaktan baþka ne yapýyorlar? Yarýn... Kýbrýs sorununun çözümü için, önümüze bir Çerçeve Anlaþmasý konursa, bu ülkeyi yönetenler ne yapacaklardýr? Kendi kendilerini çözüm yanlýsý diye adlandýranlar, Kapsamlý Çözüm den baþka bir þey kabul etmeyiz mi diyebileceklerdir? Yoksa... Kendilerini KKTC nin sahibi diye adlandýranlar, bir karýþ toprak vermeyiz KKTC yi sonsuza dek yaþatacaðýz mý diyeceklerdir? Yukarýda yazdým... Karar verildi... Amerika, ne kadar kusurlu olurlarsa olsunlar dostlarýný yanýnda tutmaya devam ediyor, one minute kusuru iþleyenler kusurlarýna bakýlmaksýzýn Amerika nýn himayesinde ve yanýnda, Amerika nýn istekleri doðrultusunda hareket edeceklerdir. Dünyayý... Saray Önün ndeki Dikili Taþ etrafýnda yapýlan mitinglerde söylenenlerden ibaret zanneden siyasilere ve onlarýn peþinde koþanlara duyurulur... IÞÝD, 500 YEZÝDÝ KADINI CARÝYE YAPTI Irak Meclisi'nde kürsüye çýkan Yezidi milletvekili gözyaþlarý içinde 'IÞÝD'ýn yaptýðý katliamlarý durdurun' çaðrýsý yaptý. Terör örgütü Irak Þam Ýslam Devleti'nin (IÞÝD) önceki gün 500 Yezidi'yi öldürmesi, 500 kadýný da esir alarak cariye yapmasý üzerine Irak Meclisi'nde kürsüye çýkan Yezidi milletvekili Feyyan Dahil 'Katliamý durdurun' çaðrýsýnda bulundu. Oldukça dokunaklý bir konuþma yapan Dahil, Irak'ta 2 bin'e yakýn kiþinin ölmesine ve 200 bin kiþinin kaçmasýna sebep olan IÞÝD'in Yedizi kentleri olan Sincar ve Zumar'daki hareketlerine karþý çýktý. Dahil þöyle konuþtu: "Þengal bölgesinde katlediliyoruz. La ilahe illallah diyerek bizi katlediyorlar. Þimdiye kadar 500 Ezidi genç erkek katledildi. Kadýnlarýmýzý pazarlarda satmak üzere kaçýrýyorlar. Tecavüz ediyorlar ve onlara ganimet gözüyle bakýyorlar." GÜZELYURT POLÝSÝNDE HUZURSUZLUK Koop. Bank'tan çalýnan 3 milyon TL'nin bir kýsmýný bulan ve bazý tutuklamalar yapan polis GKK Komutaný Tümgeneral Baki Kavun tarafýndan ödüllendirildi. 5 polis amirine 1000'er TL mükafat verildi, birçoðuna üstün baþarý belgesi ve geriye kalanlara da ileride terfi iþine yarayacak teþekkür belgesi... Ancak bu ödül meselesi özellikle Güzelyurt Polis Müdürlüðü'nde huzursuzluk yarattý, çünkü Güzelyurt polisi neredeyse unutuldu... Güzelyurt'ta yalnýz Numan Örü ile Salih Ceyhan ödüle layýk görüldü... Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler Güzelyurt'ta esen hoþnutsuz havayý düzeltmek istediyse de, tören yapýlýp bittiði için buna imkan olmadý... Güzelyurt polisine neden üvey evlat muamelesi yapýldýðý bilinmiyor... Acaba bazýlarý gerçekten casus olduðunu mu düþünüyor orada? Bir cezalandýrma mý bu? Bu arada söyleyelim... Tümgeneral Baki Kavun Türkiye'de Genelkurmay Teftiþ Kurulu'na atandý... Týrnak... "Þimdi de diyorum ki; eðer Akýncý, CTP - BG dahil çözüm güçlerinin tek adayý olursa, ilk turdan net kazanýr... Farklý kazanýr... Bunu eminim en iyi bilen Derviþ Bey'dir... 'Hepsini denedik, þimdi Akýncý' mý, yoksa statükoya devam mý? Peki Sibel Siber? Talat 'ben adayým' dedikten sonra, partinin desteklemesi zor... Desteklerse, yine yazarýz..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "70'li 80'li yýllara yaklaþýrken bizim mahallede kavga dahi yoktu. Evlerin bir tekinde kilit yoktu. Hiçbir mahallede, hiçbir köyde ve hiçbir kasabada olmadýðý gibi... Yeter be kardeþim! Býrakýn ekonomiyi kalkýnmayý... Býrakýn gelecekle ilgili hayaller kurmayý!.. Yemek yemeye bile gücümüz kalmýyor, bu cinnetlik arenaya çevrilen cennet ülkemizde..." Mehmet ÇAÐLAR (Yenidüzen) "Ýki taraf arasýndaki 'devletçilik' ve 'yönetim' anlayýþý arasýnda daðlar kadar fark vardýr... Þimdi siz müzakereci olsaydýnýz... Adamlarýn karþýsýna geçip 'seninle eþit ortak olacaðým' diyebilir miydiniz?.. Ben diyemezdim..." Reþat AKAR (Diyalog) Günün Kahramaný MEHMET ÖZKARDAÞ Hükümetin yýllarýný kapsayan vergi affý rezaletine sendikalar arasýndan ilk sert tepki Kamu- Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ'tan geldi... Özkardaþ yasa gücündeki bu kararnameyi "vergi kaçýrmayý özendiren, vergisini zamanýnda ve tam olarak ödeyenleri rencide eden bir uygulama" olarak nitelendirdi. Umarýz siyasi partilerimiz ile diðer sendika ve örgütlerimiz de buna tepki gösterir ve hatta konuyu mahkemeye taþýr... Bu rezalet sineye çekilecek bir rezalet deðil...

7 8 Aðustos 2014 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu FASARÝYALARA DEVAM (Ýstanbul)- Kendimizi bildik bileli fasariyalar var bu ülkede Bela peþimizi býrakmaz. Biz nerede, o orada Ortalýk darmaduman. Evler yýkýk, dükkânlar kapalý, kepenkleri kýrýk, pencereler sönük. Yanýk kokusu hiç eksik olmaz. Sokaklarda kum torbalarý, evlerde sýðýnaklar Dolaplarda silahlar, belde tabancalar Ve kasaturalar. Bir dönem mücahitlerin þapkalarý yandan yatýktý, bir dönem jilet gibi dik Apoletleri vardý Bir de boyalý botlarý. Her zaman bakýþlar ilerideydi Düþman gelecek, onlarý püskürtecektik. Ýþ yoktu. Emek boþa harcanýyordu. Zaman geçiyordu. Ýleriye deðil, geriyeydi gidiþler. Neyi bekliyorduk bilmezdik. Büyükler, okusunlar, kurtulsunlar diye gençleri bilinmeze gönderirlerdi. Hava her an patladý, patlayacaktý. Ve gün batarken, doðal olarak büründüðü kýzýllýða, "kan çýkacak" faraziyeleriyle yaklaþýyorduk. O masum mavinin kýzýllýðý bile korkutucuydu. Çünkü Ýngiliz'in saldýðý köklere, besin gerekiyordu. O kökler ki derinlere indikçe yerin sahiplerinin koltuklarý yerlerinden oynuyordu. Oturanlar tedirgindi Ýngiliz böyle istemiþti Kýrdýrmýþtý halký. Ýki halksýnýz, ayrýsýnýz demiþti. Okullarý, okulda okutulan ders kitaplarýný, ibadet yerlerini, hatta bayraklarý bölmüþtü. "Böl ve yönet"in babasýydý. Ýngiliz iþini iyi bilir, iyi yapardý Ýþi iyi kývýrýyordu. Onlar bataklýk diye ta Avustralya'dan efgalitto aðaçlarýný getiren milletti Ve bataklýðý kurutan millet, Kýbrýs'ta rahatlarýný bozma ihtimali olanlarý kurutmaya karar vermiþti Böldü, yönetti. Biz ise bölündüðümüzü sonradan bildik. Ve ikiye ayrýlan toplum birleþecek yere devreye baþkalarýný da kattý Ýki, iki daha, etti dört Dört derken bir de ABD ile AB devreye girdi Olduk altý. Ve iþ uzadýkça, devreye girenler arttýkça, Ýngiliz'in BÖL-YÖNET'i köklere gýda taþýmaya devam ediyor. Ve özet Durumumuzu, geleceðimizi özetle deseler, zaman da verseler, bulacaðýmýz en güzel cümle biraz eksik de olsa, ancak Ýngiliz Parlamenter Sir Alan Meale'nin Kýbrýs Haber Ajansý'na verdiði demeçte söylediði cümle olur "O ada bir ülkedir, bir adada, bütün halklarýnýn birlikte olmasý gerekmektedir ve Türkiye'nin böyle bir þeye dâhil olmasý utanýlacak, tamamýyla utanýlacak bir þeydir". Eksiðin ne olduðunu tahmin ettiniz Bu ada iki deðil, tek toplumlu ve bütün olmalý Ýngiliz üsleri kalkmalý Yunanistan, ABD çekilmeli Oluþmasý zor deðil mi? O yüzden þimdilik fasariyalara devam Baðýmsýz Kýbrýs Eylemine Çaðrý Türkiye'nin ikinci müdahalesi ve bölünmüþlüðün kalýcýlaþtýran tarih oaln 14 Aðustos'ta Baraka ve TDP- Gençlik'in organize edeceði Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði'nin de destekleyeceði 'Baðýmsýz Kýbrýs' eylemi gerçekleþtirilecek. Örgütlerden yapýlan açýklama þöyle: Bugüne kadar her coðrafya ve her toplum konumlarý gereði farklý iþgalciler tarafýndan iþgal edilmiþ, sömürülmüþ ayrýca emperyalist güçlerin sözde demokrasi ve barýþ safsatalarý ile kandýrýlmýþtýr. Kýbrýs adasýnda bugün süregelen iþgal sadece emperyalistlerin eli ile deðil ayný zamanda yerli ve bölgesel iþbirlikçilerin de desteði ve ürettiði politikalar ile devam etmektedir. Sistem her zaman mevcut iþgalcileri destekleyen iþbirlikçiler, fýrsatçýlar kýsacasý düzene karþý koyamayacak korkaklar üretmeye devam etse de bizler baðýmsýzlýk mücadelesi vermeye devam edeceðiz. Ada genelinde Yunanistan, Türkiye, BM, NATO, Ýngiltere kýsacasý bütün emperyalist ve iþgalci güçlere karþý verilen bu kavga Kýbrýs adasý üzerinde yaþayan bütün halklarýn ortak bir mücadelesi haline dönüþmeye devam ettikçe güçlenecek; ve kazananlar sadece Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Elenler olmayacaktýr. Zafer Kýbrýs adasý üzerinde yaþayan ve bu mücadeleye destek olan bütün halklarýn ortak zaferi olacaktýr. 14 Aðustos 1974'te Türkiye tarafýndan ikinci bir askeri harekat düzenlenmiþ ve büyük bir sömürü planýnýn ilk adýmý olan Yeþil Hat daha belirgin bir hale gelmiþtir. Bunu takip eden yýllar boyunca, çeþitli asimilasyon ve sömürge politikalarýyla Filistinli öðrencilere destek Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, KKTC'de eðitim gören Filistinli öðrencilere destek için giriþimde bulunacaklarýný açýkladý. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Arabacýoðlu, Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN) Denetleme Kurulu Sekreteri Sami Fethi, Örgütlenme Sekreteri Omar Mustafa ve Yrd. Doç. Mustafa Rýza'yý kabul etti. Sendika yetkilileri, Arabacýoðlu'na Ýsrail'in Gazze'ye düzenlediði saldýrýlarýn ardýndan KKTC'de okuyan Filistinli öðrencilere yardým etmek için çalýþma baþlattýklarýný aktararak, Milli Eðitim Bakanlýðý ve hükümetten destek istediklerini belirtti. DAÜ-SEN yetkilileri, KKTC'de 40'a yakýn Filistinli öðrencinin Kýbrýslý Türklerin direnci kýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ayný zamanda Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan tüm halklar bu politikalarýn altýnda ezilmiþ ve varoluþ mücadelesinin bir parçasý haline gelmiþlerdir. Ýþgalin, asimilasyonun, sömürünün, kültürel erozyonlarýn karþýsýnda duran herkesi 14 Aðustos günü bir kez daha ve bu kez dünden daha gür þarkýlarýmýz, daha yükseðe ulaþmýþ yumruklarýmýz, daha inançlý sloganlarýmýz ile asimilasyona, sömürüye ve iþgale karþý dur demek için Göçmenköy'e davet ediyoruz. Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Yaþasýn Tam Baðýmsýz Kýbrýs, Yaþasýn Savaþsýz Ortadoðu! Organizasyon: TDP Gençlik Örgütü, Baraka Kültür Merkezi Destekleyen: Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði özellikle maddi açýdan zorluklar yaþadýðýný söyleyerek, Filistinli öðrencilerin öðrenim harçlarýndan muaf tutulmasýný talep etti Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu ise, Gazze'de yaþanan olaylara duyarsýz kalmanýn imkansýz olduðunu, geçmiþte Kýbrýslý Türklerin de büyük zorluklar yaþayarak mücadele verdiklerini dile getirerek, gerek DAÜ'de gerekse KKTC genelinde öðrenim gören tüm Filistinli öðrencilere yardým etmeye hazýr olduklarýný ifade etti. Konuyu Baþbakanlýða aktararak en kýsa zamanda taleplerin yerine getirilmesi için çalýþmaya baþlayacaklarýný söyleyen Arabacýoðlu, Filistinli öðrencilerin asgari yaþam koþullarý dahil gereken sorumluluklarý yerine getirmek için giriþimde bulunacaklarýný açýkladý. KORDONBOYU'NDA DÜZENLEME- GÝrne Belediyesi, vatandaþlarýn rahat, güvenli ve saðlýklý bir ortamda dinlenerek, alýþveriþ yapabilmesi için Kordonboyu'nda çeþitli düzenlemeler yaptý. Girne Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Bölümünden yapýlan açýklamaya göre, düzenlemeler çerçevesinde, Girne Kordonboyu'nda bulunan adalarýn bakýmý yapýlarak yeþillendirildi ve ortama uygun mevsim çiçekleri ekildi.açýklamada, ayrýca, Kordonboyu caddesinin en yoðun kýsmýna kurulan stantlarýn, yerli ve yabancý ziyaretçilerin her türlü el sanatý, taký gibi hediyelik eþyalarý kolayca temin edebilmesine imkan verdiði belirtildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ERENKÖY'DEN KARPAZ'A Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýz mektubunda endiþelerini dile getirdi. Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Erenköy direniþi adý verilen savaþlarýn sanýrým 50. Yýldönümü kutlanmaktadýr. Dile kolay tam yarým asýr. Ve ben þimdi aslýnda sormak isterim herkese de 50 yýl önce oralarda neden direnildi? O kadar insan neden öldürüldü? Bugün Erenköylüler Karpaz'da yaþamaktadýrlar. Onlarýn yaþadýklarý yerlerde yaþayanlar da baþka bir yerde ikamet ediyorlar yýlýndaki direniþten 10 yýl sonra Erenköylüler direndikleri yerleri yani mallarýný mülklerini terk etmek zorunda kaldýlar. Kýbrýs'ta yaþananlarýn birilerinin üzerinde oynadýðý bir planýn parçalarý olarak düþündüðümüzde gelecekte kimin nerede ve nasýl yaþayacaðýný hayal etmek mümkün deðil. Kýbrýs'ýn kuzeyinde ve güneyinde yaþayan insanlarýn uluslar arasý hukuka göre koçan dediðimiz tapularýna sahip olmalarý gerekmektedir. Hiçbir mahkeme, hiçbir yasa olmasý gereken durumu yani doðruyu, gerçeði ortaya koyup insanlarýn mallarýný mülklerini kendilerine veremiyor. 20 sene, 30 sene sonrasý ne olacak? Kýbrýslýlar önce gettolara sýðýnmýþlardý. Ardýndan Türkler kuzeye, Rumlar güneye geçirildiler. Bir baþka deðiþim de yaþanacak olursa batý ve doðu diye mi ayrýlacak bu kez Ya da biraz fikir cimnastiði yapacak olursak adadan tümden göç edilmesi mi saðlanacak? Zaten Çukurova'da bir þehir yapmayý düþünmekteydiler eski TC yöneticileri Polonezköy gibi diyerek örnekler de veriyorlardý. Bu salt Kýbrýslý Türklere has olmayacak tabii ki Ayný kader Kýbrýslý Rumlarýn baþýna da gelecek Belki biraz önce, belki biraz sonra Ama bu fal böyledir. Siz bu yazýyý eðer yayýnlanýrsa okuduðunuz zaman, belki diðer basýn organlarýnda belki televizyonlarýn birçoðunda kahramanlýklar, özveriler dinleyecek, okuyacaksýnýz Ve iþte o günlerin gereði olarak bugünleri yaþadýðýmýzý düþündükçe de direniþe de lanet okuyacak çoklarýmýz. Her gün karþýlaþtýðým bir TMT'cinin 'Sonumuz böyle mi olacaktý?' deyiþini unutmak mümkün mü? Erenköylüler Karpaz'da kendilerine bir yaþam kurdular, yarýn bir gün 'herkes evine' denirse ne olacak? Tabii bu yazdýklarým diðer göçmenler için de geçerlidir. Sakýn olmaz olmaz demeyin. Kimin aklýna gelebilirdi, kim düþünebilirdi ki iki toplumun iç içe geçtiði, birlikte çalýþtýðý, ortaklýklar yaptýðý ve 1968'den sonra en rahat dönemin yaþandýðý bir anda savaþýn çýkacaðýný Þimdi de durum benzer haldedir. Önce ayýrdýlar, sonra kapý pencere açarak bizi misafirliðe razý ettiler. Gazýn bulunmasý nedeniyle eðer bir ayar daha yapýlacaksa en rahat olunduðu ve hatta Kýbrýslý Rumlarla Kýbrýslý Türklerin bir içki masasýnda olduðu bir sýrada bir savaþ çýkabilir Erenköy þehitlerini anmaya gittiler. Binlerce kiþi Geçmiþ yýllardan farklý olarak bu yýl eðlence de tertiplenmiþ Yakýn gelecekte ölümlere de gülüp BÝZÝM DUVAR geçeceðiz ve bu rezil dünyadan kurtuldu diye düþüneceðiz. Erenköy'de tertiplenen törenleri yakýnda Kýbrýslý Türklerin milli günleri olarak tatil de ilan ederlerse þaþmamak gerekir." "TAYYÝP" ÝSÝM DEÐÝL SIFATTIR Bizim Mandra Asgari Ücret Komisyonu'nda iþçi ve iþveren taraflarý arasýnda mutabakat saðlanamamasý, hükümet tarafýnýn da bunu saðlamakta acizlik ve yetersizlik göstermesine duyulan haklý tepkiler giderek yoðunlaþýr. Asgari ücret çalýþanlarý ve bu sefalet ücreti kýstaslarýna göre maaþ ve sosyal yardým alanlar, günümüz koþullarýnýn çok gerisinde kalan asgari ücretin, normal ve insanca bir yaþamýn gereklerini karþýlamaktan çok uzak olduðunu belirtirken, sokaktaki adam "Hükümet iþçiye bir adým daha yaklaþarak bu iþi çözemez miydi?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 8 Aðustos 2014 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Vahim (Çok tehlikeli) durum 24 Temmuz tarihli gazetelere yansýyan Veteriner Dairesi Müdürü Gökþan ile Hayvancýlar Birliði Baþkaný Naimoðullarý'nýn açýklamalarý aslýnda KKTC gündemini oluþturmasý gerekirken, diðer sorunlarýn yanýnda davulcu osuruðu gibi boþa gitti. Yazýmýn baþlýðýna eski Türkçe yazý ile baþladým. Belki yeni Türkçe'yi iyi bilmeyenler olur da daha iyi anlaþýlsýn diye. Konu tükettiðimiz küçük ve büyükbaþ hayvan hastalýklarýyla ilgiliydi. Veteriner Dairesi Müdürü Gökþan "Hayvan hastalýklarý ile mücadelede, Tarým Fonu'nda biriken paranýn kullanýldýðýný, kuraklýk nedeni ile fonda biriken paranýn kuraklýk tazminatý olarak ödendiði için, para kalmadýðýný ve bugüne kadar Brucella için yapýlan mücadelelerin de boþa gittiðini" açýkladý. Yani artýk hayvan hastalýklarý ile kaynak olmadýðý için mücadele edilemiyor. Hayvancýlar Birliði Baþkaný Naimoðularý'nýn açýklamasý ise tam "Ama nasýl bir ülkede yaþýyoruz be ama" dedirtecek cinsten. Naimoðullarý özetle "KKTC'deki büyük ve küçükbaþ hayvanlarýn yarýsýnýn hastalýklý olduðunu söyledi. Bu durumun hem ülkeye hem de hayvancýya büyük zarar verdiðine dikkat çeken Naimoðullarý, hayvan saðlýðý konusunda gerekli çalýþmalarýn yapýlmadýðýný ileri sürdü. Yalnýzca hayvancýlarýn þikâyeti üzerine gerekli kontrollerin yapýldýðýný belirten Naimoðullarý, devletin hastalýklý hayvanlarý satýn alýp imha etmesi gerektiðine de vurgu yaptý. Naimoðullarý'nýn açýklamalarýndan sonra durumun vehameti olanca çýplaklýðý ile görülmektedir. Ancak hükümet kaynak yok diye hem hastalýklý hayvanlarý alýp imha etmiyor, hem de Veteriner Dairesi çalýþanlarý, Karayollarý, Tarým, Temel Saðlýk Dairesi çalýþanlarý gibi klima baþýndan ayrýlamadýklarý için sadece çaðýrýldýklarý vakalara gidip sözde bakýyorlar. Bu yüzden hastalýklý et yanýnda zehirli ve hormonlu diðer gýdalarý afiyetle tüketmekte, tarla gibi yollarda da araç kullanmaktayýz. Bu kadarla olsa yine de halimize þükredebikliriz. Ancak Naimoðullarý'nýn açýklamalarýnýn devamý "yok da bu kadar" dedirtecek cinstendir. Naimoðullarý "Güneydeki gibi denetleme gerekli" diyor. Bir süre önce Güneyde yaklaþýk 150 bin hayvanda scarpie ve Visna hastalýklarýnýn tespit edildiðini dile getiren Naimoðullarý, Güney hükümeti ve AB'nin müdahalesi ile konunun derhal çözüldüðünü açýkladý. AB'nin Kuzeye de yaþanýlan sorunlar için kaynak vermeye hazýr olduðuna deðinen Naimoðullarý, geçmiþ UBP döneminde yaklaþýk birbuçuk milyon euro kaynak aktarýldýðýný ancak bu paranýn kaybolduðunu öne sürdü. Eminim siz de benim gibi "Aman Allahým" demiþsiniz. Hayvan hastalýklarý ile mücadele edilmesi için AB 1.5 milyon euro yani 4.5 milyon TL para veriyor ve bu para kayboluyor. Pervin Gürler ve Polis Teþkilâtý 3 milyonluk banka soyguncularýnýn peþini býraksýn daha fazla olan 4.5 milyonun peþine düþsün. Baþta Tarým Bakaný olmak üzere Baþbakan, Naimoðullarý'nýn iddiasý konusunda açýklama yapmak zorundadýrlar. AB tarafýndan hayvan hastalýklarý ile mücadelede kullanýlmak üzere verilen 4.5 milyon TL ne oldu? Hayvan hastalýklarý konusunda ne yapmayý düþünüyorlar? Hastalýklý hayvanlarýn etleri, hem de dünyanýn en pahalý eti olarak bizlere mi yedirilmektedir? Bu yüzden insanlarýmýz arasýnda hayvandan bulaþan hastalýklar yayýlýrsa bunun sorumlusu kim olacaktýr? Ölen ve çevreye atýlan hayvanlarýn ekonomi ve çevreye verdiði zararýn farkýnda mýsýnýz? Uyanýn hükümetçilik ettiðini sanan aðalar. Durum gerçekten çok, hem de çok vahimdir. HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝ VE YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KURULU 23 AÐUSTOS'TA Ali Osman Can yönetime talip Ali Osman Can önderliðindeki baðýmsýz hayvan üreticileri 23 Aðustos'ta yapýlacak Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði (HÜYB) Genel Kurulu'nda yeni yönetime talip olduðunu açýkladý. HÜYB Baþkan Adayý Ali Osman Can ve beraberindeki baðýmsýz üreticiler Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý lokalinde bir basýn toplantýsý düzenleyerek, adaylarýn tanýtýmýný yaptý ve kazanmalarý durumunda yapacaklarýný anlattý. Ali Osman Can, toplantýda yaptýðý konuþmada, baðýmsýz hayvan üreticilerinin 9 yýldýr HÜYB'nin içinde olmadýðýný ve yapýlan yanlýþlýklardan dolayý birliðe muhalif olduklarýný söyledi. Can, KKTC'de hayvancýlýðýn kötü durumda olmasýnýn sorumlusunun mevcut birlik yönetimi olduðunu savunarak, ülkenin kuraklýða boyun eðmesinde ve ülke tarýmýnda yapýlan yanlýþlýklarda da birlik yönetiminin payý olduðunu iddia etti. Ali Osman Can, HÜYB yönetimini "mevcut sorunlar karþýsýnda hükümete çözüm veya alternatif öneri sunamamakla" VERGÝ AFFINA TEPKÝ KAMU-SEN, HÜKÜMETÝN "VERGÝ VE STOK AFFI YASA TASARISI"NI YASA GÜCÜNDE KARARNAMEYLE GEÇÝRMESÝNÝ ELEÞTÝRDÝ Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (KAMU-SEN) Baþkaný Mehmet Özkardaþ, her yýl ortalama olarak milyon TL (400 milyon dolar) tutarýnda kayýt dýþýlýk ve vergi kaçaðý yaþandýðýný iddia etti. Özkardaþ, tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Ülkemizdeki en büyük soygun, kayýt dýþýlýk ve vergi kaçakçýlýðýdýr" denildi. Hükümetin, "Vergi ve Stok Affý Yasa Tasarýsý"ný yasa gücünde kararnameyle geçirdiðini belirterek, eleþtiren Özkardaþ, " (her iki tarih dahil) vergilendirme dönemlerini kapsayan ve yedi yýl geriye dönük vergi ve stok affý; vergi kaçýrmayý özendiren, vergisini zamanýnda ve tam ödeyenleri rencide eden bir uygulamadýr" ifadesini kullandý. "KÜÇÜK ESNAFA YÖNELÝK DEÐÝL" Özkardaþ, bu uygulamanýn küçük esnafa yönelik olmadýðýný; yýllarýdýr vergi kaçýran, stok sayýmý yapýlmayan ve kesinleþmiþ vergisi olanlara hem yüzde 3 oranýndan vergi oraný uygulamasý ve hem de vergisinin yüzde 45'ini baðýþlayarak, tüm cezalarýndan ve gecikme Temmuz'da hayat pahalýlýðý, 0.25 Temmuz ayý hayat pahalýlýðýnýn, yüzde 0.25 olarak tespit edildiði açýklandý. Devlet Planlama Örgütü'nün (DPÖ) açýkladýðý, Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi'ne (TÜFE) göre Temmuz ayýnda, bir önceki aya göre yüzde 0.25, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 5.15 ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde deðiþim gerçekleþti. Ana harcama gruplarý itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artýþ, yüzde 4.68 ile Lokanta ve Oteller grubunda yaþandý. DPÖ verilerine göre, ulaþtýrmada yüzde 0.60, Eðitimde yüzde 0.58, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diðer Yakýtlarda yüzde 0.36, Eðlence ve Kültürde yüzde 0.35, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakým Hizmetlerinde yüzde eleþtirdi. 23 Aðustos'ta yönetime gelmeleri halinde yemleme maliyetlerini minimize ederek, kârlýlýðý artýracaklarýný savunan Can, kuru ziraatý hayvan yemi üretimine yönlendireceklerini, hayvancýlýkta verimliliði artýracaklarýný, süt politikasý ve süt maliyetlerinin hesaplanmasýnda izlenecek yöntemleri belirleyeceklerini ve damýzlýk üretim ünitelerinin kurulmasýnda teþvik edici yöntemler uygulayacaklarýný kaydetti. Hayvan üretiminde planlý üretim yapýlmasý, canlý hayvan satýþlarýnýn sürekliliðinin planlanmasý, küçükbaþ hayvancýlýðýn geliþtirilmesi, araþtýrmageliþtirme (AR-GE)birimlerinin kurulmasý üzerinde duracaklarýný kaydeden Can, küçük ve büyükbaþ hayvanlarý bulaþýcý ve salgýn hastalýklardan kurtarýp AB'ye tescil ettirerek "hastalýklardan arýnmýþtýr" belgesi alýnmasýnýn saðlanacaðýný açýkladý. Can, bunlara ek olarak ülke sathýnda ölmüþ ve hastalýk yayma riski taþýyan hayvanlarýn yakýlmasý için fýrýnlar yapýlmasý için çalýþma baþlatacaklarýný da sözlerine ekledi. zamlarýndan da vazgeçilmesini getiren bir uygulama olduðunu savundu. Tüketicinin peþin ödediði ve devlete verilmesi gereken ancak yýllardýr verilmeyen KDV'nin de bu af kapsamda olduðunu söyleyen Özkardaþ, (her iki tarih dahil) vergilendirme dönemlerini kapsayan ve yedi yýl geriye dönük vergi ve stok affýnýn, vergi kaçýrmayý özendiren, vergisini zamanýnda ve tam ödeyenleri rencide eden bir uygulama olduðunu iddia etti. Özkardaþ, hükümete, "Üç yüzün üzerinde olan ve maliyenin denetimindeki antrepolarda en son ne zaman stok sayýmý yapýlmýþtýr? Yapýlan bu vergi affý ile vergisi kesinleþmiþ olan ve geriye dönük yedi yýllýk borçlarý ile, ceza ve gecikme zamlarýnýn silinmesi, vergisini dürüst ödeyenlere karþý haksýzlýk deðil midir? Vergi kaçýranlarý, antrepolardan gümrüðün denetimi dýþýnda mal kaçýrýp piyasaya sürenleri denetleyip, kaçýrdýklarýný almak yerine, neden yasa dýþýlýklarýn tescil edilmesi yoluna gidilmiþtir?" sorularýný yöneltti. Özkardaþ, "Bu yapýlan; herkesçe bilinen soygunlarýn devlet tarafýndan yasal kýlýfla örtülmesidir" ifadesini kullandý. 0.18, Alkollü Ýçecekler ve Tütünde yüzde 0.07, Haberleþmede yüzde 0.02 artýþ yaþanýrken, Giyim ve Ayakkabýda yüzde 1.13, Gýda ve Alkolsüz Ýçeceklerde yüzde 0.59, Çeþitli Mal ve Hizmetlerde yüzde 0.26 düþüþ gerçekleþti. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 209 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 63 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ kaydedildi. En yüksek fiyat artýþý gösteren ilk üç mal; yüzde Taze Fasulye, yüzde Beyaz Lahana (Taze Sebze) ve yüzde Kýrmýzý Lahana (Taze Sebze) olarak tespit edilirken, en yüksek fiyat düþüþü gösteren ilk üç mal ise yüzde Domates, yüzde Patlýcan ve yüzde ile üzüm oldu. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YETER ARTIK! "Güven Yaratýcý Önlem" diyoruz... "Barýþ" ve "çözüm" istiyoruz... Birlikte yaþamaktan bahsediyoruz... Ama bazý "fanatik" kesimler ýsrarla bunu anlamamaya ve de gerçekleþtirdikleri çirkin saldýrýlarla mide bulandýrmaya devam ediyorlar... Son olarak Kýbrýs'ta çözümü ve barýþý savunan bir kiþi olan sevgili dostum Artun Korudað ve niþanlýsýna yapýlan saldýrý artýk bardaðý taþýrmýþ durumdadýr... Ve güneydeki yapýnýn devlet olup, olmadýðý artýk sorgulanma noktasýndadýr... Rumlar, "Türkiye'nin iþgali altýnda" dedikleri kuzeyde bu tür olaylarla karþýlaþmýyorlar... Türkleri "barbar" olarak niteleyenlerin gerçek anlamda "barbar" durumuna düþmeleri oldukça düþündürücüdür... Eðer güneyde gerçek anlamda bir devlet olsaydý, geçmiþten bugüne kadar yaþanan bu çirkin olaylara göz yummazdý... Ve yine güneyde gerçek anlamda bir devlet olsaydý vatandaþlarý arasýnda din, dil ve ýrk ayrýmý yapmazdý... Ancak ne yazýk ki kapýlarýn açýldýðý ilk günden bugüne kadar yaþanan faþist olaylar karþýnda Kýbrýs Cumhuriyeti yönetimi oldukça basiretsiz bir tavýr sergilemiþtir... Hatta ortaya koyduklarý tutumla bu hasta ruhlu insanlarý Türk plakalý arabalara saldýrmalarý yönünde teþvik etmiþtir... O nedenle "çözümün anahtarý Türkiye'dedir" görüþleri yerindedir... Çünkü kendi yönetimlerinde olan topraklarda "sayýlarý %2'dir" diyerek küçümsedikleri kesimi bile idare edemeyen ve gerekli yaptýrýmlarý yapamayan bir yönetimin elinde çözümün anahtarý olmasý oldukça absürd bir durum olurdu... Yaþanan bu olaydan sonra Rumlarýn müzakere masasýna "GYÖ" istekleri ile gelme hakký yoktur... Ýþte kendilerine fýrsat!.. Gerçek anlamda "GYÖ" istiyorlarsa, önce bu sorunu çözsünler... Ve Kýbrýslý Türklerin kendi topraklarýnda rahatça dolaþabilmelerini saðlasýnlar... Týpký Türk tarafýnýn Kýbrýslý Rumlara kuzeyde rahatça dolaþabilme imkaný saðladýðý gibi!.. Bu yaþananlar öyle küçümsenecek bir olay deðildir... "Küçük bir kesimin yaptýðý bir aptallýk" diyerek bahaneler üretilmemelidir... Geçtiðimiz gün yaþanan bu faþist saldýrý sonrasýnda Artun ile yanýnda bulunan niþanlýsý zarar görebilirdi... Hatta olay daha da büyüyüp, bu arkadaþlarýmýzdan bir tanesi ya da her ikisi de hayatlarýný kaybedebilirdi... Arkadaþlarýmýzýn yaþanan bu saldýrýdan zarar görmeyerek kurtulmalarý büyük bir þanstýr... Ancak Kýbrýs Cumhuriyeti yetkilileri derhal bu konuya müdahale etmelidir... En kýsa sürede bu tür davranýþlarý sergileyenlere çok ciddi cezalar verilmelidir... Yoksa bu iþin sonu kimsenin istemeyeceði ve arzu etmeyeceði noktalara gelecektir... Yaþanan bu kin ve nefret her an kuzeye de sýçrayabilir... Ve kuzeye geçen Rumlara karþý bazý kesimler tarafýndan istenmeyen tavýrlar sergilenebilir... Herkes aklýný baþýna almalýdýr... Bu topraklar, bu ülke, bu ada hepimizin... Bir Rum genci gibi ben de bu topraklarda doðdum... Ben de bu havayý soluyorum... Geçmiþte sadece Kýbrýslý Rumlar acý çekmedi... Kýbrýslý Türkler de en az onlar kadar acý çekti... Artýk bunlarý geride býrakmalýyýz ve Kýbrýs'ýmýz için birlikte ileriye bakmalýyýz... En önemlisi de, artýk birbirimize inanmalýyýz... Ben buradan hem Kudret Özersay'a, hem de Mavroyannis'e çaðrýda bulunuyorum... Lütfen "Güven Yaratýcý Önlem" anlamýnda ilk olarak eðitim sistemlerini ele alýnýz... Ve her iki taraftaki eðitim sistemlerini þovenizmin rayýndan çýkartýnýz... Çünkü yaþanan ve yaþanmasý muhtemel yeni olaylarýn önüne ancak bu yolla geçilebilir... Ne olur artýk niyetli bir þekilde bu müzakereleri gerçekleþtiriniz ve bu adýmlarýn atýlmasýný saðlayýnýz... Yoksa sizlerin de adý týpký sizden önceki müzakereciler gibi silinip gider... Ve sizin yerinize gelenlerle bu süreç kaldýðý yerden devam eder...

9 9 8 Aðustos 2014 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV EÐRÝ CETVELDEN DÜZ ÇÝZGÝ BEKLEME Karadeniz bögesinde çok sattýðýný söyleyen bir araba markasýnýn distribütoru zamanýnda Agos'a destek vermek istemiþ ancak milliyetçi müþterilerinin tepkisinden korktuðu için "parasýný verelim ilan basmayalým ama olur mu?" demiþti. Bu zihniyete göre bu ülkede;ne kadar Ermeni öldürseniz,ne kadar Rum'un malýna konsanýz,ne kadar Yahudiye küfür etsenizo kadar çok sevaba girmektesiniz Bu durum için Ermenilerin güzel de bir atasözü var, "Eðri cetvelden düz çizgi bekleme" Baþbakanýnýn tüm bu sözleri sarf edebilen bir Cumhurbaþkaný'na oy verecek olanlara:bir gün gelecek Erdoðan'a ve Ak Parti'ye oy verenler bugün baþbakanýn dilindeki afedersiniz sözlerini bu kez "Afedersiniz ben Erdoðan'a oy verdim" demek zorunda kalacaksýnýz.çünkü bu çürümüþ zihniyetin iktidarý çürük tahtalar çökene kadar sürecek Aris NALCI (T24) TARÝH 12 TEMMUZ 2013 Gazetemizde yayýnlanan bir yazýyla ilgili olarak gazetemize deðil de yandaþ medyaya açýklama yapan Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay, Sayýþtay raporunu yayýnlamamýzý kendisini yýpratma amaçlý olarak deðerlendirdi... Nerde o eski günler? Gözden kaçmayanlar... DÝLÝNÝZÝ MÝ YUTTUNUZ? 3 Aðustos'ta Türkiye'nin Tunceli ilinde 'Saðlýklý Yaþam' adý altýnda bir yürüyüþ yapýldý. Yürüyüþü Halk Saðlýk Müdürlüðü organize etti, hem de "Ýmamlar"la ve "Cami cemaati" ile birlikte. CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün buna þöyle tepki gösterdi: "Sayýn yetkililer Tunceli'de halk ne camiye gider, ne zorla atadýðýnýz imamýnýzýn vaazýný dinler. Siz bu iþe 'asimilasyon yürüyüþü' deseniz daha 'dürüstçe' olmaz mý?" Yaaa Ýþte böyle Kakatece'nin sayýn vekilleri Bunca din propagandasý, kuran kursu, külliye mülliye, imam hatip, cami Dilinizi mi yuttunuz? DÝPNOT Ýngiltere'de "Neurology" dergisinde yayýmlanan bir araþtýrmaya göre, D vitamini eksikliði yaþayan yaþlý insanlarda, halk arasýnda "bunama" olarak da anýlan demans hastalýðýna yakalanma riski artýyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Belediyede baþlattýðýmýz yeni süreçte Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ile her zaman tam bir uyum içerisinde çalýþacaðýz." Ýsmail ARTER (Maðusa Belediye Baþkaný) VÝRGÜL... SÜNNÝLEÞME OKEY'DÝR Ýster kabul edin, ister etmeyin, Kýbrýslýtürkleri Sünnileþtirmek için faaliyetler tamamlanmýþtýr. Artýk "Kýbrýslýlar camiye gitmez" diyemezsiniz, "Kýbrýslýlar Bayramdan Bayrama camiye gider" de diyemezsiniz Çünkü siz bunu söylediðinizde "camiler dolup taþýyor, Kýbrýslýlar camiye gidiyor" cevabýný yapýþtýrýyorlar. Kýbrýslýtürklerin burada eti nedir butu nedir yani Asimilasyon tamamlanmýþ, insan malzemesi deðiþmiþ, yepyeni ama aslen çok eski bir Kýbrýslýtürk tipi yaratýlmýþtýr Üstelik memleketin ilericileri ötekileþtirme ve benzeri zýrvalarla uðraþýrken olmuþtur bu BOZUK PLAK: ZIRRRRRRRRRRRRRR "Kimse bana halkýmýzý tehlikeye atacak bir antlaþmayý imzalatamaz!" Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) Hiçbir azýnlýk, Müslüman çoðunluðun olduðu yerde kendini güvende hissetmeyecek Cümle tam olarak þöyle: "Benim için Gürcü diyen oldu, af edersin çok daha çirkin þeylerle Ermeni diyen oldu." Söyleyen Baþbakan Tayyip Erdoðan, söylediði yer NTV-Star ortak yayýný. Karþýsýnda, Erdoðan ne söylerse söylesin problem çýkarmayacak Oðuz Haksever var.üç sene önceki söz de þöyleydi: "Ne Yahudiliðimiz ne Ermeniliðimiz ne afedersiniz Rumluðumuz kaldý." Erdoðan ilkinde Rumluk için "af edersiniz" demiþ, ikincisinde Ermenilik için. Türk ve Sünni olmadýktan sonra kimsenin deðeri yok. Ýslâm Devleti adý altýnda dehþet saçan, Müslümanlarla baþbakanýn bir sorunu yok. Hattâ onlara destek veriyor. ( ) AKP liderinin etrafýnda, Türkiye seçmenini gayet iyi tanýyan, adýmlarýný isabetle tasarlayan bir ekip bulunduðu belli. Bu ekibin ilk özelliði, toplum çoðunluðunun önyargýlarýný, kaþýnabilir hassasiyetlerini iyi bilmekse, ikinci özelliði, yapabileceklerinin, yapamayacaklarýnýn bir sýnýrýnýn bulunmayýþý. Yani: "Þu beyan bize þu kadar oy getirir, ama þu insan grubunun hayatýný tehlikeye atar" gibi bir kaygý, bu insanlara çok yabancý. Baþbakanýn destekçileri, Ermenilerin, Rumlarýn aþaðýlanmasýnýn gayet doðal olduðunu iddia eden tweet'ler atýyorlar, "Elbette Müslüman üstündür!" diye haykýrabiliyorlar. Böylece, yakýn gelecekte, demokrasi, insan haklarý ve özgürlük isteyecek olanlara, dinin her türlü toplumsal etkisine baþtan karþý çýkmak dýþýnda çare býrakmýyorlar.bu, Kemalizmin yarattýðý ikiyüzlü "dine soðukluk" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu durumu gibi olmayacak. Çok daha bilinçli, kararlý bir siyasî tavýr olacak. Hiçbir azýnlýk, Müslüman çoðunluðun olduðu yerde kendini güvende hissetmeyecek. Bütün o hýrsýzlýk-yolsuzluk meseleleri, polislerin yazdýðý destanlar, ölmüþ çocuklarýn analarýný yuhalatmalar, "sen alevisin, öbürü zaza" numaralarý, Ýslâm Devleti militanlarýnýn kestikleri kafalarla, ýrzýna geçtikleri kadýnlarla birarada algýlanýyor. Gelelim Erdoðan'ýn bu pervasýz ýrkçý söylemleriyle oyunu artýrabildiði olgusuna. Burada ýrkçý söylemlere prim veren çoðunluðu kurcalamaktansa gözümü öbür tarafa çevireceðim. Çünkü: Türkiye'de hem Sünni çoðunluk kültürü hem Kemalist milliyetçilik hem Ülkücülük þemsiyesi altýnda toplanabilecek Türkçü milliyetçilik, doðuþtan ýrkçýdýr ve bu üç büyük gruptan ikisi, þu anda Müslüman (Sünni) ýrkçýsý hükümete muhalif cephede. Yani sadece iktidar deðil, muhalefetin önemli bölümü de ýrkçýlýkla mâlûl. Bu þüphesiz, baþbakanýn o laflarý etmesini kolaylaþtýrýyor. "Af edersiniz Rum", "daha çirkini, Ermeni dediler" söylemleri, Erdoðan'ý muhaliflerine yaklaþtýran laflar. Muhalefetin çok büyük bölümünün Kürtlerle yürütülen görüþmelere karþý duyduðu hezeyan gözönüne alýnýrsa, TürkMüslüman olmayan azýnlýklara yönelik ýrkçý bayaðýlýklar yoluyla Erdoðan'ýn milliyetçiler nezdindeki eksi puanlarýnýn bir kýsmýný artýya çevirdiði düþünülebilir. Henüz birkaç gün önce, 1915 filmi yapan Fatih Akýn'ý ve Agos gazetesini "beyaz berelerimizle takipteyiz" diye tehdit eden Ötüken grubu faþistleri þu anda, "e, tamam, baþbakan yolu açtý" diye düþünüyor olmalýlar.allah'tan, baþbakan kendi buyruðu dýþýnda insan ýsýran sivrisineðe bile tahammül edemiyor. Öte yandan, bundan sonra olacak her þey af edersiniz onun buyruðuyla olmuþ sayýlacaktýr. (Bu yazý Ümit Kývanç'ýn riyatabirleri.blogspot.com.tr adresinde yayýmlanan "Af edersiniz - Etmeyiz!" baþlýklý yazýsýndan alýnmýþtýr )

10 10 8 Aðustos 2014 Cuma Kani Kanol Þimdi ben basit bir vatandaþ olarak bu açýklamalardan ne anlamam gerektiðini düþünüyorum gara gara!!! Ýzni bitmiþ bir þirket, izninin biteceðini bildiði halde sipariþ almaya devam ediyor, sonra da hükümete benim sipariþlerim var iznimi uzatmalýsýnýz diyor... Ehhh! Hükümet de "ülkemiz kalkýnmasý için özle sektörü destekleyecek ya", uzatývermiþ ilgili þirketin izinlerini... Bu arada da demek ki, ilgilileri Marsilya'ya "inceleme gezisine" davet etmiþ... Biraz karýþýk, daha da netleþmesi için bir iki açýklamaya daha ihtiyacýmýz var sanýrým!!! Oya Gürel Bir ülkenin yargýçlarýnýn özel jetle Cannes gezisi hediyesini kabul ettikleri memlekette, Bakan da Marsilya gezisini alýr kabul eder. Kýzacak ne var bunda? Laden Asilzade Biraz önce cýrcýr böceði nam-ý diðer cýrlavýk, Aðustos böceði ile kavga eden bir amca gördüm..kktc'de yaþamak Alice in Wonderland gibi yemin ederim! Amcam dedim "napan ama? hiç oklavýynan aðaca vurulur mu?, dökecen bütün dutlarý" dedi.. Adam "torunumu uyutmaz benim da kafamý gazan eddi gýzým!, napayým sen söyle?"dedi..bilemedim hakkaten napsa acaba? Varsa bir tavsiyeniz gidip söyleycem, Bakanlýklar Bölgesinde oturur agresif amcamýz, gözler da boncuk gibin Feza Güzeloðlu Arkadaþlar dün öðleden sonra Gaziveren'de, Ýsrail'lilere ait Afrodit Sahil Sitesi'nde havuzda yüzdükten sonra saunanýn bulunduðu yerin oradan geçerken 1 kadýn aðlamasý, 1 feryat-figan sesi duydum. 1 genç kadýn sesi bönüre bönüre 1 odadan çýkmaya çalýþýyor, kapýlarý açýp kaçmaya çalýþýyordu sanki! Ancak yine ona köpek gibi baðýrýp eziyet eden 1 adam ve kapý zorlanmasý duyuluyordu... Yabancý lisan konuþtuklarýndan ne söylediklerini anlayamýyordum ve kadýnýn acý acý feryadý nedeniyle çok korktum.. Ve korkumdan gidip ne olduðuna bakamadým bile ama sanýrým genç 1 kadýný zorla alýkoymaya çalýþýyorlardý.. Yoksa Kýbrýs'ta da zorla kadýn ticareti mi yapýlýyor?!! Bu acý olay, buradaki insan haklarý savunucularýna 1 ihbar olsun. saygýlarýmla!.. Ediz Özünlü Üçün birini bulanlar ödüllendirildi. Aðlanacak halimize gülüyoruz ve üstüne zil takýp oynuyoruz. Önemli olan üçün biri miydi, yoksa iþin içinde bir iþ mi var? Summak dayý memleketi. Paylaþan Janna Kýral / "Life and art" ULAÞ BARIÞ GG SON DAKÝKADA GÜLDÜ! Þampiyonlar Ligi ön eleme 3. Tur ikinci maçýnda Gençlik Gücü, az evvel sonuçlanan maçta Romen Steau Bükreþ'i, 90+3 dakikada Batsi'nin attýðý golle 2-1 yenerek Þampiyonlar Ligi'ne kalmayý baþardý. Lefkoþa Þehit Hüseyin Ruso stadýnda yaklaþýk 20 bin taraftar önünde oynanan maçtan önce Lisi Belediyesi Halk Danslarý ekibi muhteþem bir gösteri sundu. Ýlk maçta golsüz berabere kalan iki ekibin mücadelesi oldukça gergin geçerken, trübünlerdeki az sayýda Romen taraftarýn taþkýnlýklarý maça damga vurdu. Maça klasik ilk 11'i ile baþlayan GG, henüz 2.dakikada tartýþmalý bir penaltý gölüyle geri düþtü. Hakemin oldukça kötü ve Kýbrýslý düþmaný bir görüntü çizdiði maçta, Radiciu'nun penaltý gölüyle öne geçen Steau'nun ilk yarýda iki topu da direkten döndü. Ancak ikinci yarýya fýrtýna gibi baþlayan GG, 47. Dakikada Þerif Ali'nin golüyle eþitliði yakaladý. Bu dakikada sol kanattan ceza sahasýna kat eden Þerif Ali'nin vuruþu üst direkten geri döndü ancak topu iyi takip eden futbolcunun ikinci vuruþu kalecinin altýnda aðlara gitti. Bu dakikadan sonra maç sertleþti. 54. dakikada, GG ceza sahasý içinde geliþen bir pozisyon sonrasý saha karýþtý. Ceza sahasý içerisinde birbirine giren futbolcularý ayýrmak için güvenlik güçleri müdahale ederken, polisin orantýsýz güç kullanmasý sonucu her iki takýmdan da yaralananlar oldu. Yaklaþýk 10 dakika duran maç, hakemin her iki takýmdan 2'þer oyuncuyu atmasýyla birlikte yeniden baþladý ancak bu kez de tribünler karýþtý. Az sayýda Romen taraftar tribün koltuklarýný söküp sahaya atmaya baþlayýca polisin gaz bombalý müdahalesi geldi. Olaylarý kýsa sürede yatýþtýran polisin yaklaþýk 10 Romen taraftarý stad dýþýna çýkarmasýyla yeniden baþlayan maçta son dakikalar nefes kesti. 90+3'te kazanýlan kornerden gelen topa çok güzel bir kafa vuruþu yapan Batsi topu Romen aðlarýna yolllayýnca turu geçen taraf GG oldu. Þampiyonlar Ligi'nde kuralar gelecek hafta Ýsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Zarif Yeþilada Gulamkadir Güzelyurt'taki banka soygunu olayýnda gecesini gündüzüne katan Güzelyurt polisinin emeklerinin görmezden gelinerek Lefkoþa ekibinin ödüllendirilmesi büyük haksýzlýk.bu da benim görüþüm Kadriye Tayanç Evet ben de kýnýyorum Hasip Çakmak Hep öyle olmaz zaten, her konuda.bunun aynisi olur!!! Selim Yeþilpýnar Bu filmi daha öncede gördüydük. Tavþana kaç tazýya tut misali polis örgütünün itibarý yerlerde sürünürken bu neyin ödülü? Gökhan Yurday Haklýsýn bence de abla MAHMUT ANAYASA KKTC'nin gülü, bülbülü Meteoroloji dairesi yine bombayý patlattý: "Yarýn yer yer saðanak sýcak bekleniyor"... Doðru(!) tahminleri ile KKTC'nin gururu olan Meteoroloji Dairesi yine gündemde... Meteoroloji Dairesi Müdürü yaptýðý açýklamada "Ülke olarak bu hafta çok alçak bir hava basýncýnýn etkisi altýna giriyoruz, o kadar alçak ki "Þerefsiz" diye de nitelendirebiliriz... Kuzey Avrupa üzerinden gelen bu adi hava basýncý dolayýsý ile, yurdumuzda yarýndan itibaren yer yer saðanak sýcak beklenmektedir... Hava liðme liðme bulutlu ve mikser kývamýnda yer yer güneþli olacak... Rüzgar, Fikri Karayel istikametinden 3.5 Rockfor peynir sinirinde, zaman zaman da sabit radarlara yakalanmamak için 65 km hýzla esecektir" dedi... Tahminci Müdür, bir bardak suda fýrtýnalar kopararak içtiði tansiyon hapý sonrasýnda açýklamalarýna þöyle devam etti: "Denizlerde ise durum vahim, dalga yüksekliði ego olarak tavan yapacak, bu hafta basdarda bir deniz bizi bekliyor, görüþ mesafesi 2,5 cm, sis ise pis olacaktýr"... Yaptýðý tahminler ile dünya meteoroloji tarihine ve literatürüne altýn harflerle yazýlan Meteoroloji Dairesi, bilindiði üzere geçen sene de "Sel ve fýrtýna" uyarýsý vermiþ ve 18 kiþi sýcaktan ölmüþtü... Haber: Dustin Hofman from Rain Man Kubilay Öðütveren Ýnsanýn kendi kendisi ile hesaplaþmasý önemlidir. Aldýðý ve verdiði teraziye denk gelmelidir. Denk gelmeyen hesap dengeyi bozar. Bu yüzden insanlar depresyona uðrarlar Ýnsanýn kendisine çevresine adil olmasý saygýlý olmasý, en önemlisi de dürüst olmasýdýr. Budur teraziyi denk tutan. Çalýþmasý hedefine koþmasý da iþin kaymaðýdýr. Sorumluluklarýný yerine getirmesi vazifesini bilmesi ise kendisinin gülmesidir. Her þeyden önemlisi de bunlarý bilmesi güvencesidir. Ýþte bu da onun her zaman gülümsemesidir. Münür Rahvancýoðlu 40'lar ülkesinde yaþayanlar 40'ýndan önce de 40'ýndan sonra olduðu gibi kendi ülkelerinde irade sahibi deðildi. 40'lar ülkesinde sýnýf mücadelesi söz yetki karar iktidar mücadelesiyle iç içe geçtiðinden, içtenlikle atýlan en güzel slogan 'Baðýmsýz Kýbrýs Bütün Halklar Kardeþtir' ile 'Barýþ Bizlerin Ellerindedir'dir. 40'LAR ADASI - HASAN YIKICI 40'lar adasýnda iki yarý vardýr. Biri kuzey ve biri güney diye. Orada çocuklar bölünmüþ þehirlerin sokaklarýnda top sürer, parçalanmýþ haritalarýn üzerinde... Elvan Levent, UGavole'nin fotoðrafýný paylaþtý.

11 8 Aðustos 2014 Cuma 11 Mehmet Kumser Skylap Telgadeyifi cumhuriyetin her þeyi her yeri tel tel dökülür, baþdakýlar da gadeyifi götürür, halkýmýz da bör bör bönürür. Sizce suçlu kim? Seçim zamaný beni yüzde otuz beþiniz kale aldý sandýða gitmedi. Geriye kalanýnýz ka..ka..lý ortama devlet dedi. Ben sizlere sandýða gitmeyin kendi ka ka lý devletlerinin ka ka lý ortamýnda boðulsunlar dedim. Demeyi býrakýn bör bör bönürdüm. Diyeceksiniz diðerleri sandýða gitmediler da ne oldu. Vicdanlarý rahat. Bence O da insana yeter. Siz gidenler ka ka nýzda boðulurken vicdanýn ne demek olduðundan haberiniz varsa tabi... Ýlknur Iþýl Türkmen, Sezai Sarýoðlu'nun fotoðrafýný paylaþtý. Doðuþ Derya profil resmini deðiþtirdi. HANGÝ SUYA BAKSAM ÖLÜM melek tavus güneþi öpüyor su, gözlerini kapýyor þengal daðlarýnda melek halkýndan yezidi kadýn susuz kalan güneþe su içiriyor avucundan katiller dökülürken kum saatinden öyle böyle deðil, sular idaresinin orada çocukluk arkadaþým þeytanla devletleri ve resulleri taþlýyoruz... SEZAÝ SARIOÐLU Evrim Mehmet Kamalý, Mustafa Karadayý'nýn fotoðrafýný paylaþtý. Devrim Barçýn CNN Türk'te dinliyorum ve imreniyorum :))) Biray Hamzaoðullarý Yine nerdesin benim gýzgardaþcýðým Sedat Agit Tanýþman Yaþasýn halklarýn kardeþliði süpersiniz ikiniz de Þeyhmus Haydaroðlu Her biji Sevim Öztimur Utlu Orada olmak isterdim...çok hoþsunuz Doðuþ'cum... Kýbrýsta olsa satýþ rekoru kýrardý kesin Ülker Fahri BAKAN BAKIRCI'NIN "TAÞ OCAÐI ÝZNÝ"ÜZERÝNE. MÝLLÝ GÜNLERDE, KAN DÖKTÜK DE ALDIK, BU TOPRAKLARI VATAN YAPTIK DÝYORLAR; KIBRIS SORUNU GÖRÜÞMELERÝNDE TOPRAK ÝADESÝ SÖZ KONUSU OLDU MU, KIYAMET KOPARIP BÝR KARIÞ TOPRAK VERMEYÝZ DÝYORLAR;SONRA DA..HÜKÜMET'ÝN BAKANLARI VE MÜDÜRLERÝ;ANLAÞMA YAPIP, VATAN TOPRAKLARINI "TAÞ OCAÐI" DÝYE DÝNAMÝTLE PATLATIP PATLATIP, YABANCILARA LEBLEBÝ PARASINA SATARKEN SESLERÝ ÇIKMIYOR YOK MU BUNA DUR DÝYECEK? NEREDESÝNÝZ KKTC GÜVENLÝK KUVVETLERÝ KOMUTANLIÐI? NEREDESÝNÝZ TMT MÜCAHÝTLER DERNEÐÝ? NEREDESÝNÝZ MÜCAHÝT KOMUTANLARI DERNEÐÝ? NEREDESÝNÝZ GAZÝLER DERNEÐÝ? NEREDESÝNÝZ ÞEHÝT AÝLELERÝ VE MALUL GAZÝLER DERNEÐÝ? NEREDESÝNÝZ TÜRK ORDUSU YETKÝLÝLERÝ? BU ÝHANETE YOK MU DUR DÝYECEK?YOKSA; BUNCA CAN, BUNCA ÞEHÝT... KENDÝNÝ BÝLMEZ SÝYASÝLERÝN, VATAN TOPRAKLARINI SATMALARI ÝÇÝN MÝ VERÝLDÝ? BU BÝR ÝHANETTÝR. SATAN DA, SEYREDEN DE... Sözcü-Kalem 2 yeni fotoðraf ekledi. Yeni Banknotlarýmýz Hayýrlý(!) Olsun...!! Ümit Ýnatçý Þerefsizlik artýk burun deliklerimizin seviyesine geldi... solumakta zorlanýyoruz. Hele þu bilim ve irfan yuvalarýnda ''yuvalanmýþ'' beþ para etmeyen ama isminin baþýna bir akademik unvan alýnca kendini bir bok zannedenler var ya iþte onlar bu toplumun en yüz karasý bireyleridir... siz geçin siyasileri... en azýndan onlar toplum önüne çýkma cesareti gösterecek kadar varlýklarýný sýnayabilen bireylerdir... ya o ''akademisyen'' sýfatý arkasýna gizlenerek cehaletin danýskasý sayýlan tavýrlarýný bize yutturmaya çalýþan ''azacýk''lara ne demeli? Neden mi bunlarý söylüyorum? Birkaç defadýr kulaðýma geliyor ama bu gün artýk asfalyalar attý. Bilen bilir, Doðu Akdeniz Üniversitesi'ne, yani çalýþtýðým üniversiteye üç heykel çalýþmamý hediye ettim. Üniversite sadece demir levha, laser kesimi, kaynak ve boyama iþleri için ihaleye çýktý ve TL gibi çok düþük maliyete heykellerin üretim ve malzeme masraflarýný karþýladý. Aslýnda masraflar 3000 TL daha fazla tuttu ama yanlýþ hesaplama yüzünden zarara girilse de bu kayýp talep edilmedi çünkü zaten þirket parayý alana kadar anasý aðladý. Benimse üç ay boyunca Lefkoþa-Maðusa arasý gidiþ geliþlerden epey masrafým oldu... yani ben bu sanat eserlerinden hiçbir karþýlýk almadýðým bir yana cepten para da verdim... peki ne oluyor? Senatoya girip çýkan o kendini bilmez üçbeþ (belki daha fazla) þerefsiz akademisyen benim TL para aldýðýmý söylüyor... alsam ne be þerefsizler (ki almadým) sanat eseri ve sanatçý sizin gibi deðersiz midir sanýyorsunuz? Birdir, ikidir, üçtür yeter be! Tamer Öncül Bu sefere "gazýklý koltuk heykelleri" yap be Ümit da otursunlar üstüne... Hakan Çakmak Kör kendinden bilir. Seni de bilen bilir Ümit gardaþ... Oðuz Tanrýsevdi Hocam, sizi bilen biliyor. Bunlar yiyemediði ciðere pis diyen asalak tiplerdýr. Kimlere ne iftiralar atmadýlar bugüne dek. Aldýrmayýn. Sizi çok iyi anlýyorum. Bunlarýn kanalizasyon farelerinden bir farký yok. Sizin aldýðýnýzý iddia ettikleri o parayý alsýnlar da münasip yerlerini silsinler. Onlar ancak bundan anlar. Gökçin Çubukcu Her zaman böyle oldu böyle de gidecek sanýrým hocam, iyilik yap denize at demiþler. Siz Cahit Ezel Hocam seni bilen bilir, gerisini bos ver. Metin Peksoylu ÜMÝT DAHA ANLAMADIN MI ÇEMBERÝN DIÞINDA TUTULDUÐUMUZU Tezer Aysel Oguzkan Bas dayaðý!umýt ýnatcýnýn dayagný ýsdeller yesýnler galýba:)gercý tavsýye etmem ama;) Umit Inatcý Sinirden üç tabak guru fasulya yedim anca mamurladým... Pezevengin memleketi... Beyhan Gürgöze Ümit hocam, aðzýna saðlýk Raif Ekinci Burasý KKTC Hasan Adataþ Baf lý Deli (Mýlla) Hasan ne demiþti?eþþek BESLERÝK BEÞER BEÞEEER. Hamza Irkad Ferrariyi cektin altina yetmedi kalktin birde Rolls-Royce aldin. Buda yetmedi birde Bentley siparis verdin, goze batti... Hade aslanim atla yatina gel fransaya, orda bulusalim 50 yillik gonyaklar bizi bekler, yeylim icelim anasini satayim.... Kemal Selçuk Çoðunun yaptýðý gibi öpecen Ayþebanýn elini rahat olasýn. Yoksa böyle yeycen benim gibi gendini. Sanki da bilmen bu yavþaklarý? Zoraki Adalet Bedava akademik ünvandan ne bekliyorsun? Berke Daðlý Baðlamadan baþka bir þey çalmýyor Hüseyin Ekinci Disipline verilmeyesin ansýz Mustafa Barut Býji x?þka Doðuþ Mehmed Demir 2 güzel insan Dereli Eren CTP MYK'sýndan izin aldýnýz mý Doðuþ haným? Saygýlar Hatice Turgut CTP MYK'sý ile bu resmin ne alakasý var, Allah aþkýna Mustafa Barut Doðuþ hanýmýn fotoðraf çektiði insan öc? deðil izin gerekmez. Faize Özdemirciler Doðuþ izin almaz!!! Ama bu fotoðrafýn CTP MYK'sýnýn "öcü" kriterlerine uyup uymadýðýndan emin deðilim... Demirtaþ nihayette Tayyip deðil, Biden deðil yani... Hasan Yýkýcý

12 12 KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Günün Manisi Emine Hür Anadolu Antik Tiyatrolarý 115 Antik Kent 119 Tiyatro Yaþar Yýlmaz YEM YAYINLARI Ýpimin gaçtý ucu Sözlümün çoktur suçu Vallahi zornan öpdü Her gün bozdum orucu 8 Aðustos 2014 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Baðýrarak konuþursan sadece sesini duyarlar, alçak sesle konuþursan söylediklerini dinlerler." T. Bernard Hangi dünyalarý dolaþtýktý bilmiyorum O nasýl bir adaydý, nasýl bir deniz Gök, bir söðüt dalý gibi gülmüþtü sulara doðru Ve eðilmiþtik o dal gibi hayata doðru ikimiz Kim ellerini alnýmda gezdirirken o ten, sesile Bana kalbin musikisini verecek, haberi olmadan Geceyi avuçlarýmda siyah bir gül gibi duyuyorum Ve sen misin bilmiyorum, bu gülü býrakan Fazýl H. Daðlarca "Nereye" adlý þiirinden Fransa'da ünvan, Ýtalya'da sergi Dünya çapýnda ISF'ye üye olan Kadýn fotoðrafçýlarýn katýldýðý sergi daha sonra Avrupa ve Avrupa dýþýnda baþka ülkelerde de sergilenecek. Kuzey Kýbrýs'lý fotoðraf sanatçýsý Buket Özatay, RISF1, FICS, Fransa'da faaliyet gösteren ve dünya çapýnda fotoðrafçý üyeleri ve ünvan sahipleri olan Image Sans Frontier ISF (Image without Borders) adlý fotoðraf kurumundan Reconnaissance 'R-ISF1' - Regognition RISF1 ünvaný ve tüm dünyada geçerli uluslar arasý fotoðrafçý kartý aldý. Buket Özatay bu ünvaný alan ilk Kýbrýslý Türk fotoðrafçýdýr. FIAP (The International Federation of Photographic Art) Fotoðraf Sanatý Uluslararasý Federasyonu, PSA (Photographic Society of America) ve ISF patronajlarýnda yapýlan yarýþmalarýnda, Özatay 42 farklý ülkede aldýðý ''ACCEPT'' sergilemelerden oluþan fotoðraflarý ile baþvurduðu '' Image Sans Frontier ISF (Image without Borders) France'' adlý fotoðraf kurumundan Reconnaissance 'R-ISF-1' ünvanýný ve fotoðrafçý kartý aldý. Ayný zamanda, Image Sans Frontier ISF üyesi olan Buket Özatay'ýn dört fotoðrafý yapýlan ön eleme sonucunda, ISF Ýtalya tarafýndan organize edilen ISF Kadýn Fotoðrafçýlar Sergisi'nde sergilenmeye deðer bulundu. Ayrýca bu sergideki fotoðraflarýndan 'Mansiyon' ödülü aldý. Sergi, 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasýnda Oltremare Park, Riccione Ýtalya'da gerçekleþiyor. Dünya çapýnda ISF'ye üye olan Kadýn fotoðrafçýlarýn katýldýðý bu sergi daha sonra Avrupa ve Avrupa dýþýnda baþka ülkelerde de sergilenecek. Dünya çapýnda yapýlan uluslararasý fotoðraf yarýþmalarýnýn birçoðuna patronaj veren önemli bir kuruluþ olan, Image Sans Frontier ISF (Image without Borders) amatör fotoðrafçýlarý ve fotoðraf tutkularýný birleþtirmek için 1994'de Fransa'da kurulan; hem Avrupa hem de tüm dünyadan birçok iyi fotoðrafçýnýn üye olduðu prestijli bir kuruluþtur. Hasan Çakmak'a bir ödül de "Direkler Arasý"ndan geldi Gazeteci-yazar Hasan Çakmak'a yurtiçinde ve yurtdýþýnda yürüttüðü kültür sanat çalýþmalarý ile tiyatro oyunlarýnýn haberleþtirilip tanýtýlmasý aþamasýnda yapmýþ olduðu çalýþmalar nedeniyle ödüle layýk görüldü. Bu yýl 14. düzenlenen "Direkler Arasý Seyirci Ödülleri" kapsamýnda verilen ödülle Hasan Çakmak 2014 yýlýnda 4. kez ödüle layýk görülüyor. Çakmak bu yýl Telsim-Sanat, Görmezler Derneði ve Boran Kültür Merkezi tarafýndan yaptýðý kültür sanat alanýndaki çalýþmalarý nedeniyle ödüle layýk görülmüþtü yýlýnda ise Belçika-Brüksel, Ýngiltere-Londra ve Avrupa Gazeteciler Birliði tarafýndan yaptýðý çalýþmalara ödül verilmiþti sezonundaki çalýþmalarý deðerlendiren "Direkler Arasý Seyirci Kurulu" baþarýlý bulduklarý ve ödüle layýk gördükleri isimlere ödüllerini 17 Ekim'de düzenlenecek olan törende takdim edecek. Beyarmudu Belediyesi'ne baðlý Güney Mesarya Tesisleri'nde düzenlenecek olan törende Hasan Çakmak'ýn yanýsýra Kýbrýs Türk Tabipler Birliði, Girne Amerikan Üniversitesi Tiyatro Kulübü, Gazimaðusa Sanat Tiyatrosu ve Alpay Volkan Tiyatrosu ödüllerini alacak SEZONU KKTC OYUNLARI DEÐERLENDÝRME SONUÇLARI Direklerarasý Seyircileri Seçici Kurulu'nun sezonunda, kategorilerinde en baþarýlý bulduklarý oyunlar, oyuncular ve tiyatrolarý belirledi. Ödüller 17 Ekim 2014'de Güney Mesarya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen gecede takdim edilecek. Kýbrýs Türk Tabipler Birliði'ne, Meslek kuruluþlarý arasýnda Tiyatroya verdikleri önemle, kültürel sorumluluk anlayýþý ile yarattýklarý farklýlýk için; Gine Amerikan Üniversitesi Tiyatro Kulübüne; 10 yýldýr süren tiyatro çalýþmalarý ile KKTC üniversiteleri arasýnda yarattýklarý kültürel anlayýþ nedeniyle, ve KKTC'dek Tiyatro etkinliklerini; Oyun ve Tiyatro Oyuncularýný basýnda haberleþtirerek iç ve dýþ kamuoyu ile paylaþan Baðýmsýz Gazeteci - Yazar Hasan Çakmak'a Direklerarasý Seyicilerinin teþekkürlerini sunuyoruz KKTC ÇOCUK OYUNLARI Yapým: Masallar Tatlý Sonla Biter, Gazimaðusa Sanat Tiyatrosu KKTC OYUNLARI Yönetmen: Ali Volkan, Ada, Alpay Volkan Tiyatrosu Performans Ödülleri Erkek Oyuncu: Erkek Oyuncu: Ýsmail Özuçar, Cimrinin Uþaklarý, Baraka Erkek Oyuncu: Ýlke Susuzlu, Dombula, Gazimaðusa Sanat Tiyatrosu Kadýn Oyuncu: Kadýn Oyuncu: Bilen Kýlýç, Çýkmaz Sokak, Magem Tiyatro Komedi Kadýn Oyuncu: Özlem Erzen, Gumru, MESAD Cevdet Erzen Tiyatrosu Tasarým Ödülleri Kostüm Tasarýmý: Ýlke Olgun, Cimrinin Uþaklarý, Baraka Ümit Veren Yeni Tiyatro Gruplarý: Topçuköy Kadýnlar Birliði Tiyatro Grubu, Kadýn Oyunlarý Yeniboðaziçi Belediyesi Tiyatro Topluluðu, Baþ Belasý Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Ekibi, Nor Betmez Genç Yetenek Ödülleri (KKTC) Berk Makinistoðlu, Salaklar Sofrasý, GÜSAT Meltem Canlý, Aða, Alpay Volkan Tiyatrosu Ercan Yaþaroðlu, Bana Bir Þeyler Oluyor, DAÜ Tiyatro Topluluðu Çisem Yüzügüllü, Asiye Nasýl Kurtulur, DAÜ Tiyatro Topluluðu Boran Kültür Merkezi: "Türküler Susmaz Halaylar Sürer! Ezilen Halklarýmýzýn, Emekçilerimizin, Direniþin, Adaletin ve Özgürlüðün onurlu sesi Grup Yorum Kýbrýs'ta ücretsiz halk konseri veriyor! Emeðin Özgürlüðü adýna mücadele veren, dünyadaki birçok kesim tarafýndan "en iyi Devrimci müzik grubu" olarak deðerlendirilen Grup Yorum hem Emeðin Kurtuluþu yolunda verilen mücadele tarihinde hem de Anadolu ve Dünya Ezilen Halklarýnýn ve Emekçilerin omuz omuza direniþ mücadelesinde çok önemli bir yerde yer alýyor. Egemenler tarafýndan birçok kez susturulmaya çalýþýlan hatta bir dönem adamýz Kýbrýs'a giriþi bile yasaklanan; onurumuz Grup Yorum ýsrarla, mücadele ruhu ile özgürlük kavgasýnda bizlere ýþýk tutmaya devam ediyor. Galatya (Mehmetçik) Belediyesi tarafýndan düzenlenen 54. Üzüm Festivali bünyesinde gerçekleþecek olan Grup Yorum konseri için ada genelinde Boran Kültür Merkezi tarafýndan tam adet bildiri daðýtýldý ve 500 adet afiþ asýldý. Ayrýca Radyo Mayýs'la yapýlan görüþmeler sonrasý yayýmlanmak üzere konser bildirimi için jingle hazýrlandý ve konsere kadar ücretsiz olarak her gün yayýmlanmaya devam ediyor. Bunun yanýnda yapýlan görüþmeler sonunda, birçok yazýlý ve görsel basýn kuruluþu da Grup Yorum konserinin yayýmý için açýk destek veriyor. Adamýzda yaz mevsimi olduðundan ötürü; öðrencilerimizin az sayýda olmasýna raðmen ve Galatya'nýn bölge olarak adanýn doðu tarafýnda bir bölge olmasýna raðmen Grup Yorum konserine Halklarýmýzýn yoðun katýlýmý bekleniyor. Bazý bölgelerden de yine Boran Kültür Merkezi tarafýndan otobüs kaldýrýlarak ulaþým sorunu ortadan kaldýrýlýyor. Bizler Boran Kültür Merkezi olarak Galatya (Mehmetçik) Belediyesi'ne sonsuz teþekkürlerimizi sunarak, Dünya Ezilen Halklarýnýn ve Emekçilerin Kurtuluþu yolunda kültürel-sanatsal alanda verdiðimiz mücadelede tüm Ezilen Halklarýmýzýn ve Emekçilerimizin; Grup Yorum Konserine etkin katýlýmýný ve Devrimci sanatýn, kültürün, onurlu bir yaþamýn haykýrýlacaðý konserimize bizlerle omuz omuza halay çekmeye ve hep beraber türkülerimizi coþku ile haykýrmaya davet ederiz. Grup Yorum konseri 9 Aðustos 2014 Cumartesi akþamý saat 21.00'da Galatya (Mehmetçik) Köy Meydaný'nda gerçekleþecektir.

13 13 8 Aðustos 2014 Cuma Her Telden Gülsade SOYKÖK Aptallar, zaman ayarlý bomba gibi tehlikelidir. Anonim Bizdeki Þabanvari ve düzmece 3 milyon TL'lik banka soygunu vesilesiyle; yýllar önce Sabah gazetesinde Sn. Hýncal Uluç'un köþesinde, onu etkileyen ufak bir hýrsýzlýk olayýný bir kez daha yazmadan edemeyeceðim. Geçmiþini vur-kaç olaylarýyla sürdürebilen eðitimsiz bir hýrsýz, çarptýðý bir emekli adamcaðýzýn cüzdanýný aþýrmýþ. Sakin bir köþeye çekilip ganimetini yoklarken, ilk kez yaptýðý iþten utanç duymuþ! Cüzdanýný çorladýðý (aþýrdýðý) yaþlý adam, kalp hastasý bir emekliymiþ. Ve cüzdanýnda alýmý gecikmiþ tarihli reçetenin yaný sýra, üç kuruþluk emekli maaþý varmýþ sadece. Hýrsýzýn bile kalbi sýzlamýþ! Ne yapýp edip cüzdanýn sahibini bulmuþ ve içindekilerle birlikte teslim ettikten sonra da ondan af dilemiþ! Bu olaydan çýkartýlan ders; her daim adaletten, demokrasiden nasibini almamýþ kötü gidiþatlý ülkelerde hýrsýzlarýn bile insafa gelebilme mucizesinin olabileceðidir. Evet, hýrsýz bile IQ seviyesince empati yapýp insafa gelebilmiþse, dünya için umut edecek birkaç kýrýntýmýz kalmýþ demektir. Özelde çalýþtýðým iþyerimde ihtiyat sandýðý birikimlerimi eþimin hakký olmayan tüm muhalefetine raðmen, son kuruþuna kadar çekip yüksek faiz veren bir bankaya yatýrma arayýþýna giriþtim. Bu arada da kýzýn okul ücretini eksilen miktarýný tamamlayýp, Euro bazýnda bir yýllýk peþin yatýrmanýn derdindeydim. Nemelazým eldeki dövizi yastýk altýnda tutmak, aklý kârý deðildi. Ortalýk, üniformalýüniformasýz hýrsýzdan geçilmiyordu. Vatandaþlar olarak; can, mal, ýrz güvenliðimiz Allaha havaleydi hepten. Üstelik þanlý KKTC'mizde 40 bin kiþilik TBK askeri, 3 bin GK askeri ve 3 bin kiþilik polis gücü varken güvende deðilsek, özel güvenlik þirketleri ve mafya çöreklenmeyecek de "Minnoþ'un çörekleri" mi çöreklenecek?! Meslektaþýmýn tavsiyesine uyup, Kooperatif Merkez Bankasý'nýn "Sun Döviz"in tam karþýsýndaki þubesinde 21 Temmuz'da açýk vadeli hesap açtýrdým. Paramý güvenle yatýrdýðým banka, Kemal Sunal komedilerine taþ çýkartan bir senaryoyla Perþembe günü soyulmasýn mý? Tam bir "Öküz hýrsýzlýða çýkýnca, ay erkenden doðar!" olayý... Ýlk aklýma gelen miktarý oldukça kabarýk paranýn (bile bile lades edilme amacýyla) polis eskortu almadan 50 dakikalýk Güzelyurt mesafesine kiralýk arabayla nakledilmek istenmesinin komikliði oldu. Yahu bu insanlar, hadi polisiye romaný hayatta ellerine almamýþ olsunlar. Televizyonlardaki her Allahýn günü akýllara zarar polisiyeleri de mi izlememiþler? Bu ne biçim plan böyle? Danýþýklý dövüþ olmasa, soygunu tereyaðýndan kýl çeker gibi direnç göstermeden kuzu kuzu gerçekleþtirebilirler miydi?! Sýnýra götürüp arabalarý terketmeleri ve parmak izi býrakmamak için yakýlmaya çalýþýlmasý, ayrý bir alem! Kaçarken býraktýðýnýz ayakkabý ve tekerlek izleriniz ne olacaktý a sazanlar? Jet ski ve küçük tip özel uçakla cehennemin her ucuna iyi bir organizasyonla para uçurulabilirdi. Üzerine bir bardak soðuk limonata içerdiler olur biterdi. Atý alan çoktan Üsküdar'ý geçti. O iþaretsiz paralar, çoktan gerekli adresteki pamuk ellere geçmiþtir. En salakça planda bile minareyi çalan kýlýfýný bir þekilde hazýrlamýþtýr. Þimdi de oltaya takýlan yemler çeksin gayleyi. Paramýz sigortalýymýþ. Ýþin trajedisi devlet hýrsýzýnýn deðil, hýrsýz polisinin peþine düþmüþ vaziyette. Hýrsýz polisin ailesine ve ÖZLEMLE BEKLENEN GODOT DEÐÝL, YAVUZ HIRSIZLAR OLUNCA... mallarýna verilen zarar, ziyan ve taciz hareketleri, AÝHM'ye taþýnýrsa seyreyleyin cümbüþü... Devlet; vatandaþýn cebinden sorgusuz sualsiz gelirini "Deli Dumrul'un yöntemleriyle" týrpanlarken, Allah yarattý dememiþtir. Hýrsýzlar da devlete acýmadýlar. Üstelik, küçük düþürdüler koskocaman devletimizi! Vallahi kime sorduysam, hemen herkes yavuz hýrsýzlarýn tarafýný tuttu. Ben bile oyumu eksiksiz hýrsýzlara verdim. Gençler; diþleri keserken, yeyip içip ve bol bol seviþerek, günlerini gün etsinler. Benden yana anamýn ak sütü gibi helal olsun paracýklar. Türkiye'den iþ ola getirtilen dedektör iki köpek de yüreklerine su serpemedi. Keþke, Elmaziye teyzeme gitselerdi. Yýldýznamenize bakýp size yardýmcý olurdu. Kolluk kuvveti olduðunuz ve yolsuz kaldýðýnýz için, bu defalýk sizden para da almazdý. Meðer bizim can-ý yürekten beklediðimiz, ne Godot'ymuþ ne de kurtarýcý! Beklediðimiz, devleti kuru soðan gibi soyup soteleyecek yavuz hýrsýzlarmýþ. Atalarýmýz ne demiþler? "Çok söylenme yüzsüz, az verme hýrsýz edersin!" Ne yaparsýnýz ki memleket altý üstü "korsan adasý". Sahillerimize yanaþan Vikinglerin torunlarý, bizi soyacak deðildi ya! Soyan, bizim hýrsýzlarýmýz. Enseyi karartmayýn lütfen!..

14 14 8 Aðustos 2014 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý Taþkýnköy (Life Hospital Yaný) Tel: Serpin Onay Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. No:84 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: BULMACA Soldan Saða: Dünün çözümü Mahmur yeniden göç yollarýnda Irak Þam Ýslam Devleti-IÞÝD çeteleri, Þengal'den sonra Kuzey Kürdistanlý göçmenlerin yaþadýðý Maxmur Kampý yakýnlarýndaki köylere saldýrdý. Bunun üzerine Maxmur Halk Meclisi, kadýn ve çocuklarýn kamptan tahliye edilmesine yönelik karar aldý. Böylece göçmenler 15 yýlý aþkýn bir süredir yaþadýklarý kampý terk ederek yeniden yollara düþtü. Binlerce kiþi ise kampýn savunmasýný saðlamak üzere yerinde kaldý. MAHMURLULAR CAMÝLERE YERLEÞTÝRÝLDÝ Hazýrlayan: Osman Levent 1-Birini aldatarak 1 2 parasýný veya malýný elinden almak. 1 2-Çeyrek sona katýlacak sporcu ve 2 takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme 3 yarýþý. Tanzimat'tan önce Osmanlý 4 imparatorluðunun müslüman olmayan 5 uyruklarý. 3-Pencere veya kapýnýn üst 6 yanýnda bulunan ve oda havasýnýn 7 deðiþtirilmesine yarayan, açýlýr kapanýr 8 bölüm. Piþirilerek hazýrlanan yemek. 4-Ters okunuþu 9 "Rumcada bir". Dini inançlara göre 10 kendisinde olaðanüstü manevi güç bulunan 11 kiþi, evliya. 5-Niþastalý tanelerin su ile kaynatýlarak bulamaç kývamýna getirilmiþ durumu. Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse. 6-Ters okunuþu "Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiðinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz". Eski dilde "Ay". 7-Bir araba markasý. Beyaz cila boya. 8-Ýngiliz parasý. Motorlu taþýtlarda direksiyon ile tekerlek arasýndaki baðlantýyý saðlayan demir çubuk. 9-Bir emir. Çiçeði bahar gibi kullanýlan, odunsu saplý, kokulu bir bitki. 10-Ters okunuþu "Ýþyerlerinde üzerine eþya koymaya elveriþli, iþ takibi için gelenle görevli arasýna konulmuþ tezgâh". Ýyi, pek iyi. 11-Neon'un kýsaltmasý. Taþ devrinin son çaðý. IÞÝD Mahmur Kampý'ný ele geçirdi Kamptaki kadýn, çocuk, yaþlý ve savaþamayacak durumda olan binlerce kiþi Güney Kürdistan þehirlerine göç etmek zorunda kaldý. Göçmenler, þimdilik Hewler ve Ranya kentlerinde geçici yerlerde tutuluyor. Ranya kentinde dört camiye yerleþtirilen göçmenlerin sayýsý bini buluyor. Ranya kentinde bulunan camilerde tutulan Mahmurlular, kampýn savunmasýný yapmadýklarý için KDP peþmergelerine ve Kürtlerin katledilmesine sessiz kalan dünya kamuoyuna tepkili. Mahmurlular, Türk devletinin zulmünden kaçarak göç yollarýna düþtükleri 1994 yýlýndan bu yana yaþadýklarý bu kampta yaþýyorlardý. Maxmurlular, son bir kaç günde yaþadýklarýný ANF'ye anlattý: "BÝZ KADINLAR DA SAVAÞMAK ÝSTERDÝK AMA " Halim: Biz kadýnlar da savaþmak isterdik ama kamptan çýkarýldýk. KDP peþmergeleribýrakýp gittiler. KDP bunu bize Ninova, Nehdare kamplarýnda da yapmýþtý. Emine: IÞÝD çeteleri kampýn yakýnýndaki köylere kadar geldi. Ancak KDP peþmergeleri hiç çatýþmadanmevzileri terk etti. Kampýn savunmasýný yapmak için kalanlar oldu. HEP GÖÇ YOLLARINDA MI OLACAÐIZ? Halim: Kürtlerin kaderi hep bu mu olmalý? Böyle aç susuz yollarda mý olacaðýz? Birçok yakýnýmýz kampý savunmak için orada kaldý. Bir camide ne kadar yaþayabiliriz ki? Yanýmýzda da bir þey getiremedik, sadece iki battaniye ile geldik. (ANF) Yukarýdan Aþaðýya: 1-Deðer düþürümü. 2-Yararlanýlan uygun þart, imkân. Keçinin erkeði. 3-Bir sýnýrdan geçebilmek için verilen yazýlý izin. 4-Ters okunuþu "Dolaylý anlatým". Bir topluluðun ileri gelenleri, büyükler. 5-Ters okunuþu "Hiçbir hastalýðý, vücutça hiçbir eksiði olmayan, saðlýklý kimse için kullanýlýr". Öðrenci. 6-Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kýsa yazýlýþý. Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. 7-Halk dilinde "Uzaklaþmak". Ters okunuþu "Lanetlenmiþ, melun". 8-Tek bir sanatçýnýn tek bir çalgý ile verdiði konser. Sona "P" konursa "Bir þarký için çekilen kýsa film" olur. 9-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Açýk elle yüze vurulan tokat. Binek hayvaný. 10-Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. Bir sporda eriþilmiþ derecelerin en üstünü. 11-Damga, mühür. Kabul etmeme. Beyaz. IÞÝD çeteleri Irak'taki Hristiyan kenti Karakuþ'u iþgal etti Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD), Irak'ýn Ninova iline baðlý olan ve büyük oranda Hristiyan nüfusun yaþadýðý Karakuþ (Bakhdida) kentini ele geçirdi. Binlerce Iraklý Hristiyan katliam korkusuyla Erbil'e kaçýyor IÞÝD çeteleri, Musul ile Federal Kürdistan bölgesinin yönetim merkezi Erbil arasýnda bulunan ve büyük çoðunlukla Hristiyanlarýn yaþadýðý 50 bin nüfuslu Karakuþ kentini iþgal etti. BBC Türkçe'nin haberine göre, görgü tanýklarý on binlerce kiþinin Federal Kürdistan bölgesine doðru kaçtýðýný söylüyorlar. Uluslararasý bir Hristiyan yardým kuruluþu Iraklý Hristiyanlarýn en az dörtte birinin Karakuþ ve çevresinde yaþadýðýný bildirdi. Görgü tanýklarý bölgede zaten sayýca çok olmayan peþmerge birliklerinin geri çekilmesi ardýndan dün gece IÞÝD çetelerinin bölgeyi ele geçirdiðini anlatýyor. Kerkük ve Süleymaniye Keldani baþpiskoposu Joseph Thomas AFP'ye, "Þu anda biz konuþurken, on binlerce dehþet içinde insan evlerinden kaçýyor, kelimelerle ifade edilemeyecek bir durum" diye konuþtu. Çeteler direniþle karþýlaþmadý Bölgeden Erbil'e kaçan Butros Sargon adlý bir Iraklý Hristiyan, telefonla AFP muhabirine bilgi verirken, "Tel Keyf þu anda Ýslam Devleti'nin elinde. Hiçbir direniþle karþýlaþmadýlar ve gece yarýsýndan sonra bölgeye girdiler" dedi. Sargon, "Dün gece bazý silah sesleri duydum ve dýþarý baktýðýmda Ýslam Devleti'nin askeri konvoyunun geçiþini gördüm. 'Allahu ekber' diye baðýrýyorlardý" dedi. Reuters haber ajansý da "Kürdistan bölgesinde peþmerge güçlerini hafta sonunda baþlattýðý saldýrý ile aðýr yenilgiye uðratan IÞÝD militanlarý dün Erbil'e yakýn Mahmur çevresinde Kürt güçleri ile çatýþtý" diyor ve görgü tanýklarýna göre "Mahmur ile Hristiyan kasabalarý Tel Keyf ve El Gweir'i ele geçirdiðini" bildirdi. sendika.org

15 15 8 Aðustos 2014 Cuma GÜNEYDEN... "ATHÝENU"DAKÝ OKUL KAPATILMIYORMUÞ Rum Eðitim Bakaný Kostas Kadis, "Athienu"daki (Kiracýköy) iki ilkokuldan birinin kapatýlacaðýna dair çýkan haberleri yalanladý. Alithia gazetesine göre Kadis, Rum Bakanlar Kurulu'nun Athienu'daki ilkokullarla ilgili herhangi bir kapatma kararý almadýðýný söyleyerek, bu konuda herhangi bir nihai karar alýnmadan önce istiþarelerde bulunulmasý gerektiðini vurguladý. MAÐUSA KÜLTÜR SANAT FESTÝVALÝ 14 AÐUSTOS'TA BAÞLIYOR Gazimaðusa Belediyesi'nin bu yýl 18'incisini düzenlediði Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali, Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre festivalin açýlýþý Salamis Antik Tiyatro'da Þevval Sam konseri ile baþlayacak. 18 Aðustos'ta ise baþrollerini Aydan Þener ile Ýlhan Þeþen'in paylaþtýðý "Bana Esmeyi Anlat" müzikali Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda sahnelenecek. TÜRK VE RUM MÜZÝSYENLERDEN CAZ KONSERÝ 19 Aðustos'ta Cahit Kutrafalý Quintet sahne alacak. Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda gerçekleþecek etkinlikte, gitarda Ermis Michail, piyanoda Andreas Panteli, davulda Stelios Xydas, saksafonda ise Tamer Temel sahne alacak. Ezgi Akgürgen'in solist olarak katýlacaðý etkinlikte Cahit Kutrafalý besteleri yaný sýra klasik caz besteleri de seslendirilecek. Türkiye'nin en uzun soluklu bakýr nefesli beþlisi olan Golden Horn Brass, 21 Aðustos Perþembe günü Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda sevenleri ile buluþacak. Oytun Ersan konseri, 25 Aðustos Pazartesi günü Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý'nda yer alacak. Caz dünyasýnýn ünlü isimlerinden oluþan 9 kiþilik kadronun yer aldýðý konserde elektrogitarda misafir sanatçý olarak; ABD'de çýkardýðý albümüyle 5 farklý dalda Grammy adayý gösterilen ve ilk 30'a girmeyi baþaran dünyaca ünlü müzisyen Okan Ersan da sahne alacak. KAPANIÞ KONSERÝ TAKSÝM TRÝO'DAN Festivalin kapanýþ etkinliðinde Türkiye'nin ünlü gruplarýndan Taksim Trio, Ýspanya'nýn ünlü iki sanatçýsýyla konser verecek. Konserde Türkiye'nin ünlü klarneti Hüsnü Þenlendirici de yer alacak. 18. Uluslararasý Maðusa Kültür Sanat Festivali'nin bilet fiyatlarý; Salamis Antik Tiyatro'daki etkinlikler için 20, Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikler için ise 10 TL olarak belirlendi. ABBAS SINAY'IN ÝSTÝFASI Gülle: Ortaya atýlan iddialar doðru deðil Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, CTP-BG Milletvekili Abbas Sýnay'ý istifadan vazgeçirmek için kendisinin Sýnay'la yaptýðý iddia edilen diyaloglarýn gerçekle ilgisi olmadýðýný belirtti. Gülle, yaptýðý yazýlý açýklamada, saðlýk alanýnda reform çalýþmalarýný, ülkenin uzun yýllardan beridir içinde bulunduðu özel konum ve sorunlarýndan kaynaklanan sýkýntýlarý aþarak gerçekleþtirmek için; Saðlýk Çalýþtayýnýn kararlarý doðrultusunda sürdürdüklerini kaydederek, "Bunlar için çalýþýrken; adalet, hakkaniyet, verimlilik ve üretkenlik temel deðerleri çerçevesinde açýklýk, katýlýmcýlýk temellerinde yolumuza devam ediyoruz" dedi. Bunlar gerçekleþirken basýnda yer alan bir yazýnýn, Bakanlýðý, dürüstçe yeniden yapýlanma yönünde çalýþan ve özveriyle hizmet veren saðlýk camiasýný, son derece rencide ettiðini ifade eden Bakan Gülle, þöyle devam etti: "Kamuoyunun bilgisine getirmek isterim ki; CTP-BG Girne Milletvekili Sayýn Dr. Abbas Sýnay ile kökleri çok eskiye dayanan bir dostluk, meslektaþlýk ve saðlýðý iyileþtirme hedefi çerçevesinde saygý ve sevgiye dayalý bir arkadaþlýðýmýz vardýr ve bu dostluk son derece saðlýklý bir þekilde devam etmektedir." Sýnay'ýn, etik deðerlere sahip çýkan özveriyle hizmet veren ve insan sevgisiyle dolu bir meslektaþý olduðunu dile getiren Gülle, iddia edilen devlet hastanesinin dýþtan temin ettiði ortopedik protezlerin yalnýz bir yere yaptýrýldýðý konusuyla Abbas Sýnay veya çalýþtýðý hastanenin hiçbir baðlantýsý olmadýðýný ifade etti. Gülle, "böyle bir konunun senaryolaþtýrýlýp gündeme getirilmesini basýn etiðine tamamen aykýrý bulduðumu belirtmek isterim" dedi ve gerçekleþtiði söylenen diyaloglarýn da gerçekle hiçbir baðlantýsý olmadýðýný belirtti. DAÜ YATAY GEÇÝÞLE ÖÐRENCÝ KABUL EDÝYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yatay geçiþle öðrenci kabul ediyor. DAÜ Rektörlüðü'nden bugün yapýlan açýklamada Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve üçüncü ülke öðrencilerinin yatay geçiþle DAÜ lisans ve ön lisans programlarýna kayýt yaptýrabilecekleri ifade edildi. Açýklamada, öðrencilerin kurumlar arasý yatay geçiþ koþullarýyla ilgili DAÜ Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'ne baþvurmalarý gerektiði belirtilerek, TC uyruklu öðrencilerin halen ÖSYM ile yerleþtirilmiþ olduðu bir kurumda öðrenci vasfý taþýmasý gerektiði ve eþdeðer programlar arasý geçiþ yapýlabileceði belirtildi. Programlarýn yüzde 80 uyuþmasý halinde baþvuru sahibinin DAÜ'ye kabul edileceði belirtilen açýklamada, ayrýca TC uyruklu öðrencinin yüzde 60 ve üzeri not ortalamasýna sahip olduðu takdirde taban puan koþulu aranmaksýzýn kayýt yapabileceði de bildirildi. Açýklamaya göre, DAÜ Yatay Geçiþ prosedürleri kapsamýnda, gerekli baþarý þartýný saðlayamayan, ancak yerleþtirildiði yýlki ilgili yerleþtirme puaný baþvurduðu kurumun taban puanýnýn üzerindeki öðrencilerde baþarý þartý aranmayacak. EBOLA ÝÇÝN ÖZEL EYLEM PLANI Rum Saðlýk Bakanlýðý'nýn Ebola konusunda özel bir eylem planý hazýrladýðý bildirildi. Simerini gazetesine göre, bakanlýk dün yaptýðý açýklamada, Ebola virüsüne karþý gerektiðinde uygulamaya konulacak bir özel eylem planý hazýrladýðýný belirtti. Bakanlýk, Dýþiþleri Bakanlýðý'na yayýnlanmasý için seyahat tavsiyeleri de gönderdi. ÜNLÜ ÝÞ ÝNSANI KTORÝDÝS PARAMOTOR KAZASI GEÇÝRDÝ Kýbrýslý Rum ünlü iþ insaný Nasos Ktoridis'in önceki gün Baf'ta "Akama" bölgesinde paramotor kazasý geçirdiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi kaza sonucu yaralanan Ktoridis'in hayati riskinin olmadýðýný belirtti. SURÝYELÝ KAÇAK BÝR MÜLTECÝ YAKALANDI Suriye'den balýkçý teknesiyle kaçan bir mültecinin Salý günü "Protara" sahilinde yakalandýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesine göre 35 yaþýndaki Suriyeli kaçak mülteci gözaltýna alýndý. VELCULESCU GÝDÝYOR Troyka'daki Uluslararasý Para Fonu (IMF) Temsilcisi Delia Velculescu'nun fon içerisinde baþka bir göreve atandýðý haber verildi. Alithia gazetesine göre Velculescu'nun yerine Amerikalý Mark Lewis geçecek. TRNC ÝFADESÝ YÜZÜNDEN BM'YE SERT TEPKÝ Rum Yönetiminin, Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler (BM) Barýþ Gücü Polisinin gizli bir iç yazýþma belgesinde, KKTC'nin TRNC ifadesiyle yer almasýna sert tepki gösterdiði haber verildi. "Dýþiþleri Bakanlýðýndan UNFICYP Nezdinde Giriþim" baþlýðýyla yayýmladýðý haberinde, Rum Dýþiþleri Bakanlýðýnýn konu hakkýnda UNFICYP nezdinde giriþimde bulunduðunu yazan Haravgi gazetesi, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis'in gazeteye açýklamasýnda, Bakanlýðýn BM Barýþ Gücünden konu hakkýnda izahat istediðini doðruladýðýný aktardý. YUNAN SAVAÞ GEMÝSÝ, LÝMASOL LÝMANINA DEMÝRLEYECEK DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK FAKÜLTESÝ LABORATUVAR SARF MALZEMELERÝ TEMÝNÝ ÝÇÝN TEKLÝF KABUL EDÝLMEKTEDÝR 1. Ýhale belgeleri DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden 150 TL. karþýlýðýnda temin edilebilir. (Þartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Þartname ücreti kredi kartý ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankasý DAÜ Þubesi no lu DAÜ hesabýna yatýrým olarak kabul edilecektir.) 2. Ýhalede Geçici Teminat en az % 5 olup tenimatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak asgari tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 21 Aðustos 2014 tarihinde Perþembe günü saat ö.s. 14:00 a kadar üzerinde DAÜ Eczacýlýk Fakültesi Laboratuvar Sarf Malzemeleri Temini Ýhalesi (Ýhale no: 15003) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasýndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr. Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait "Ýkaria" isimli savaþ gemisinin (tank çýkarma gemisi), bugün, Limasol limanýna demirleyeceði haber verildi. Geminin, donanma astsubaylarý okulu öðrencilerinin eðitimi çerçevesinde limana demirleyeceðini yazan Haravgi gazetesi, Rum Savunma Bakanlýðý'nýn açýklamasýna dayanarak, geminin 10 Aðustos'a kadar limanda kalacaðýný ekledi. RUM EKOLOGLAR VE ÇEVRECÝLERDEN LOKMACI'DA SAVAÞ KARÞITI ETKÝNLÝK Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi'nin, Japonya'daki Hiroþima ve Nagazaki trajedisi kurbanlarý ile bugünkü savaþ kurbanlarýnýn anýsýna, Lokmacý Kara Geçiþ Kapýsý'nýn (Ledra Caddesi'nin sonu) karþýsýnda, dün savaþ karþýtý bir etkinlik yaptýðý haber verildi. Haberi veren Fileleleftheros gazetesi, Hiroþima'ya atom bombasý atýlmasýnýn yýldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliðin, dün öðle saatlerinde, Lokmacý Kara Geçiþ Kapýsý'nýn karþýsýnda yapýldýðýný belirtti. Simerini ise haberinde, etkinliðe "NEDÝSÝ", EDEK, "Kýbrýs Gençlik Konseyi" ve "Yeni Kýbrýs Partisi'nden" (YKP) temsilcilerin yaný sýra, Venezüella'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi ve Filipinlerin Güney Kýbrýs'taki Büyükelçiliðinden bir heyetin katýldýðýný yazdý.

16 16 8 Aðustos 2014 Cuma

17 8 Aðustos 2014 Cuma 17

18 18 8 Aðustos 2014 Cuma

19 8 Aðustos 2014 Cuma LTB'de ihaleler hayata geçiriliyor YAÐMUR SUYU DRENAJ ÝHALESÝ ÝLE ÝKÝ BÖLGEDE ÇALIÞMA YAPILACAK Lefkoþa'daki yaðmur suyu drenaj hattý altyapý çalýþmalarý sürüyor. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Meclisi'nin 23 Temmuz 2014'te aldýðý karar uyarýnca LTB ile Sütçüoðlu Ltd. arasýnda "Yaðmur Suyu Drenaj Hattý Yapým Ýþleri Ýhalesi" imzalandý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý ile Sütçüoðlu Ltd. Direktörü Mustafa Sütçüoðlu'nun imza koyduðu ihale çerçevesinde Þht. Mustafa Ruso Caddesi (Küçük Kaymaklý'da Kýbrýs Gazetesi kavþaðýndan Reis Süpermarkete'e kadar) ve Þht Salih Sokak'a (Yeniþehir'de Kurtuluþ Meydaný'ndan Yeniþehir Þehitler Camisi'ne kadar) yaðmur suyu borusu döþenecek, yaðmur suyu rogarlarý yapýlýp, ýzgara ve kapaklar monte edilecek. Ýhaleyi kazanan Sütçüoðlu Ltd. tarafýndan 150 takvim gününde tamamlanacak ihale T.C.Lefkoþa Büyükelçiliði Yardým Heyeti Baþkanlýðý finansmaný ile hayata geçecek. Ýhalenin tamamlanmasýyla birlikte bu güzergahlarda bulunan yaðmur suyu problemi de ortadan kalkmýþ olacak. SATILIK DAÝRE Gönyeli'de Türk malý 2+1 daire Stg. Tel: SATILIK KELEPÝR EV Gönyeli Yenikent'te 140 metrekare, Türk koçanlý dubleks ikiz ev aracýsýz satýlýktýr. 69 bin Stg. Tel: KIBRIS'TAKÝ BAZI YERLÝ HAYVANLARIN GEN KAYNAKLARI KORUNACAK PROJENÝN ÝLK AÞAMASINDA KIBRIS SIÐIRI VE KIBRIS KOYUNU VAR Hayvancýlýk Dairesi, yerli inek, koyun, keçi ve tavuk gibi ýrklarýn gen kaynaklarýnýn korunmasý için proje baþlattý. Projeyle, adaptasyon yeteneði yüksek yerli ýrklarýn korunmasý, ýrklarýn genetik çeþitliliklerine zarar verilmeden melez üstünlüðünden yararlanýlmasýný amaçlanýyor. Projenin ilk aþamasýnda Kýbrýs sýðýrý ve Kýbrýs koyunu ýrklarýnýn korunmasý için strateji geliþtirilecek. Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Kýbrýs Sýðýrý'nýn ve Kýbrýs Koyunu'nun ülke koþullarýna uyum saðladýðýna, söz konusu ýrklarýn özgün niteliklere sahip ve dayanýklý olduðuna dikkat çekilerek, bu tür hayvanlara sahip üreticilerin Hayvancýlýk Dairesi'ne müracaat etmesi istendi. LEFKOÞA ÝNÞAATÇILAR, YAPSATÇILAR VE ALTYAPICILAR DERNEÐÝ KURULDU "Lefkoþa Ýnþaatçýlar, Yapsatçýlar ve Altyapýcýlar Derneði" adý altýnda yeni bir dernek kuruldu. Kuruluþunu yazýlý açýklamayla duyuran Lefkoþa Ýnþaatçýlar, Yapsatçýlar ve Altyapýcýlar Derneði (LÝYAD)'ýn Baþkanlýðý'na Hulusi Harper getirildi. Açýklamaya göre, Dernek kurucularýnýn belirlediði yönetimdeki diðer isimler ve görevleri þöyle: "Asbaþkan: Ali Amca, Sekreter: Ali Lord, Mali Sekreter: Eral Kahveci, Tahsildar: Hasan Karpazlý, Sosyal ve Lokal Sorumlusu: Süleyman Aknar, Basýn ve Dernekler Sorumlusu: Bulut Akacan, Üye Sorunlarý Sorumlusu : Ali Kofalý, Faal Üyeler Mehmet Evliya, Mehmet Amca, Hasan Bedel." KLEOPATRA AKTAR Kýnanýzda, niþanýnýzda veya düðününüzde konuklarnýza rahatlatýcý ve huzur verici kokusuyla bilinen lavanta dolu keseler armaðan edin. Siz yeter ki isteyin, biz hemen hazýrlayalým. Ýrtibat tel: ve Kiralýk daireler Gönyeli giriþi Kolan Hastanesi karþýsýnda sahibinden kiralýk 150 metrekare daireler Tel: SATILIK ESKÝ KÝREMÝT 1300 adet civarý eski oluklu kiremit satýlýktýr. 750 TL. Tel: DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ SATILIK 25 lik trafo, 3 inçlik galvanize 200 ayak boru, 3 inçlik dalgýç. Tel: SATILIK ARAZÝ Lapta Týnaztepe'de bulunan 1 dönüm 1700 ayakkare ve 2 dönüm arsa nitelikli arazi sahibinden satýlýktýr. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz... KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3. kat öðrenciye kiralýk daire. 350 stg. Tel: Eleman aranýyor Maðusa Sosyal Konutlarda ev iþleri ve çocuk bakýmý için bayan eleman aranýyor. Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: ARANIYOR Mahkemeler yanýnda avukat ofisi olmaya müsait yerin kirasýný bölüþebilecek kiþi aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel:

20 Çetinkaya'dan Mapfree'ye gitti Yýldýz Milli Takým Antrenörü ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basketbol Antrenörü Deniz Erdað, ilginç bir transfere imza attý. Amacýnýn KKTC'ye baþarýlý basketbolcular yetiþtirmek olduðunu belirten Basketbol Antrenörü Deniz Erdað, 26 sporcusu ile birlikte Mapfree Yaþam Spor'a transfer oldu. KOP Baþkaný Kutsokumnis, Futbol Federasyonu'muzdan baþvuru beklediklerini belirtti FIFA ve KOP bizden haber bekliyor Kýbrýs Rum Futbol Federasyonu (KOP) Baþkaný Kostakis Kutsokumnis, FIFA ve KOP'un, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF) KOP'a katýlým baþvurusunda bulunmasýný beklediðini savundu. FIFA'nýn da ayný çizgide bulunduðunu ifade eden Kutsokumnis, ilgili açýklamanýn, FIFA Baþkaný Joseph S.Blatter tarafýndan, Brezilya'da gerçekleþtirilen FIFA Genel Kurul toplantýsý çerçevesinde yapýldýðýný anýmsattý. KOP'un, gayri resmi þeklinde, dostane bir görüþmeyi ret etmesinin hiçbir zaman söz konusu olmadýðýný, "bir sonraki resmi görüþmenin, KTFF'nin, KOP'a katýlým baþvurusuyla ilgili olmasý gerektiðini" ifade eden Kutsokumnis, bu aþamada,türk Futbol Federasyonu ile devam eden bir müzakere sürecinin bulunmadýðýný belirtti. Kýbrýs Rum Futbol Federasyonu (KOP) Baþkaný Kostakis Kutsokumnis, FIFA ve KOP'un, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF) KOP'a katýlým baþvurusunda bulunmasýný beklediðini Yenicami genç antrenörlerle vedalaþtý Yenicami Akademi U-15 futbolcularý dün saat 14:00'de Eziç Restoran'da Þampiyonluk yemeðinde antrenörleri ve Yenicami Baþkaný Okay Perçinci bir araya geldi. Þampiyonluklarýnýn ardýndan düzenlenen yemekte bu yýl vatani görevini yapmak için ayrýlan antrenörlerine veda eden futbolcular duygulu anlar yaþadý. Bir yýllýðýna vatani görevlerini yapmak üzere futbolculara veda eden Burcan Cantaþ, Ali Samancýoðlu ve Hakan Özkan yemekte konuþma yaparak, genç futbolculara önümüzdeki sezon için baþarý dilediler. BURCAN CANTAÞ 'HÝZMET ETMEYE DEVAM EDCEÐÝZ' Akademi U-15 Þampiyonu futbolcularýna geçici süre veda ediyoruz. Yönetim kurulumuz ile birlikte yorucu bir sezon geçirdik. Hedefimiz her zaman olduðu gibi Yenicami Akademi olarak YAK'a oyuncu yetiþtirmektir. Bunu da en doðru þekilde yaptýðýmýza inanýyorum. 4 yýldýr final oynuyoruz. Ailelere bize duyduðu güven ve verdikleri destek için çok teþekkür ederiz. Özelde YAK genelde Kýbrýs Türk toplumuna hizmete devam edeceðiz. Bir yýl vatani görevimizi savundu. Alithia gazetesi ve diðer gazetelere göre, Ýsrail ve Filistin arasýnda var olan futbol sorunlarýný çözmek amacýyla FIFA'nýn temsilcisi olarak Ýsrail'de bulunan KOP Baþkaný Kostaskis Kutsokumnis, burada, tamamladýktan sonra kaldýðýmýz yerden hizmete devam edeceðiz. ALÝ SAMANCIOÐLU 'BURAYI EVÝM GÝBÝ GÖRDÜM' Ýki yýl boyunca Yenicami Akademi'de Rum Haber Ajansý'na (KÝPE) yaptýðý açýklamada, "Kýbrýs futbolunun birleþtirilmesi" için FIFA himayesinde, KTFF ile KOP arasýnda imzalanan anlaþmanýn hayata geçirilmesine yönelik bir adým olarak, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun, KOP'a bulunmanýn onuru ve mutluluðunu yaþýyorum. Burayý evim, ailem olarak gördüm. Vatani görevimi tamamladýktan sonra yeniden ailem içerisinde olacaðým. Yeni sezonda YAK Akademi ve futbol takýmýna da baþarýlar diliyorum. katýlým baþvurusu yapmasýnýn beklendiðini savundu. Kutsokumnis açýklamasýnda "KOP'un üyesi olmasý için KTFF'nin baþvurusunu bekliyoruz. Bu KOP'un ilgili makamlarýnýn önüne getirilip deðerlendirilecek ve bunun akabinde ilerleyeceðiz" ifadesini kullandý. FIFA'nýn da ayný çizgide bulunduðunu ifade eden Kutsokumnis, ilgili açýklamanýn, FIFA Baþkaný Joseph S.Blatter tarafýndan, Brezilya'da gerçekleþtirilen FIFA Genel Kurul toplantýsý çerçevesinde yapýldýðýný anýmsattý. Kutsokumnis, buna baðlý olarak askýda olan noktanýn daha ileri müzakere deðil, "KTFF'nin, KOP üyesi haline gelmesi" olduðunu belirtti. "Bu konuda KTFF ile bazý görüþmelerin olup olmayacaðý" þeklindeki bir soru üzerine Kutsokumnis, "herhangi bir görüþmeye gerek olacaðýný sanmadýðýný" söyledi. KOP'un, gayri resmi þeklinde, dostane bir görüþmeyi ret etmesinin hiçbir zaman söz konusu olmadýðýný, "bir sonraki resmi görüþmenin, KTFF'nin, KOP'a katýlým baþvurusuyla ilgili olmasý gerektiðini" ifade eden Kutsokumnis, bu aþamada, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu ile devam eden bir müzakere sürecinin bulunmadýðýný belirtti. Kutsokumnis sözlerinin devamýnda, yapýlmasý muhtemel bir görüþmenin gayri resmi olacaðýný ve de bazý gayri resmi görüþler için gerekmesi muhtemel izahatlarla ilgili olacaðýný ifade etti. Ýmzaladýklarý belgenin, gelecekte ne olacaðýna dair yol gösterici belge olduðunu belirten Kutsokumnis, FIFA'nýn, bir sonraki adýmý, "KOP'a katýlým baþvurusunda bulunmasý gereken" Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'ndan beklediðini söyledi. HAKAN ÖZKAN Hayatým boyunca yaþadýðým en gurur verici olaylardan biri de Yanicami Akademi'de olmak ve buraya hizmet etmektir. Bu benim ilk tecrübemdi. Unutmayacaðým anýlarla býrakýyorum Akademiyi. Ama vatani görevimi tamamladýktan sonra yeniden geri döneceðim adres de Yenicami Akademi'dir. Emin olun ki geri dönmeyi sabýrsýzlýkla bekleyeceðim. Bizden sonra görevi devir alacak hocalara da baþarýlar dilerim. Buradaki ortam aile ortamýmýzdan farksýzdý. En önemlisi de hocalar arasýndaki dayanýþma ve diyalog kardeþlikten öteydi. Herkesi çok özleyeceðim. BAÞKAN OKAY PERÇÝNCÝ 'ANTRENÖRLER YETÝÞTÝRÝYORUZ' Bugün burada hem þampiyonluk hem de veda yemeði için toplandýk. Akademi'yi geleceðin futbolcularýný yetiþtirmek için kurduk. Þuan çok yetenekli futbolcular yetiþtiriyoruz. Futbolcu yanýnda artýk Kýbrýs Türk futboluna antrenörler de yetiþtirmeye baþladýk. Vatani grevini yapmak üzere aramýzdan geçici süreliðine ayrýlan hocalarýmýzý bir yýl sonra yine Akademi'de görmeyi ümit ediyoruz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı