2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Yılı Bütçe Kararnamesi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli Ödenek (A) Cetveli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli Sayılı Taşıt Kan.Göre Satın Alınacak Taşıtları Gös.(T-1) Cetveli Ayrıntılı Harcama Programı Finansman Programı Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel

3 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge Gider MADDE 1- Bursa Osmangazi Belediyesi 2015 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere ,00 TL dir. Gelir MADDE 2- Bursa Osmangazi Belediyesi 2015 yılı gelir tahmini; (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere ,00 TL dir. Denge MADDE 3- Bursa Osmangazi Belediyesi 2015 Yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile Finansmanın (Açık/Fazlanın) ekonomik sınıflandırması karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler MADDE 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. MADDE 5- Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. MADDE 8- Vergi, Resim, Harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, Belediye Meclisine yetki verilen gelirler için ise birinci taksit Mayıs 2015, ikinci taksit Kasım 2015 tarihlerinde mesai saati sonuna kadar iki eşit taksitle tahsil edilir. MADDE Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 11.maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakdi tahsilatın azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin 05-Cari Transferler Bölümü, 4-Hane Halkına Yapılan Transferler kesimi 7-Sosyal Amaçlı Transferler, 51-Muhtaç Asker Ailesi Yardımı maddesine konulur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine Belediye Encümenince devir ödenen ödenek olarak aktarılır. MADDE 10- Beş yıllık imar programı uygulanması ve ilçenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen işler için belirtilen miktarlarda belediye adına borçlanmaya 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi uyarınca Belediye Meclisi yetkilidir. MADDE Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 35.inci maddesi gereğince her yıl bütçe kanununda belirtilen miktar kadar avans verilebilir. Bu gibi harcamalar için bir defada verilmesi gereken para, bu miktardan çok ise ödeme bankada açılacak krediden yapılır. MADDE 12- Belediye Başkan ödeneği 5393 Sayılı Kanunun 39.maddesine göre ödenir. Belediye Başkanının hastalıkları ve izinli bulunması halinde ödeneği tam olarak ödenmeye devam eder. Belediye Başkan Yardımcısının ödeneği 5393 Sayılı Kanunun 49.Maddesine göre Belediye Başkan ödeneğinin 2/3 kadar ödenek verilir. Belediye Başkan Yardımcısının hastalıkları ve izinli bulunması halinde ödeneği tam olarak ödenmeye devam öder. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı görev seyahatlerinde harcırah kanununa göre tahakkuk edilecek harcırah verilir. Belediye Encümen ve diğer komisyon üyelerine toplantı başına Meclis Üyelerine ödenen Huzur hakkı miktarı kadar hakkı huzur, Belediye Başkan Vekiline fiilen görev yaptığı günler için Başkanlık ödeneği üzerinden kıstelyevm hesaplanarak ödeme yapılır. MADDE 13- Belediye Başkanının eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ana babasının tedavi ilaç ve cenaze giderleri Belediye bütçesinden ödenir. 2

4 MADDE 14- Belediyemiz gelirlerinin tahsili için 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi uygulanacaktır. Gelir Tarifesinde mevcut olmayıp sonradan tahsili gereken gelirler için Büyükşehir Belediyesinin Gelir Tarifesi uygulanır. MADDE 15- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir. 1. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli 2. Ödenek (A) Cetveli 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli 6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli 12. İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli 13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli 15. Ayrıntılı Harcama Programı 16. Finansman Programı 17. Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel MADDE 16- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 17- Bu kararname hükümlerini Bursa Osmangazi Belediye Başkanı yürütür. Meclis Başkanı veya Vekili Katip Üye Katip Üye 3

5 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ Belediyemiz 2015 mali yılı bütçesi hazırlanırken; İlçemizde tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak; onların ekonomik, kültürel ve sosyal içerikli ihtiyaçlarını Belediyemizin maddi imkanları ölçüsünde gidermektir. Zorunluluk arz eden projeleri yaygınlaştırmak, hizmet üretimi ile ihtiyaçların karşılanmasında, ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet etkinlik analizleri yapılarak; kısıtlı olan kaynakları en verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanarak, Beldemizin altyapı sorunlarını temelden çözmektir. Hizmetleri gerçekçi bir şekilde yayarak üstün gayret ve eşgüdümlü çalışmalarımızı devam ettirmek ve aynı zamanda mali disiplini sağlayarak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası izlemek en baştaki görevlerimizdendir. Bu nedenle 2015 Mali Yılı Bütçesi, yukarıda belirtilen ilke ve hedefler doğrultusunda; Analitik Bütçe sınıflandırılmasına göre hazırlanmıştır. Analitik bütçe sınıflandırılmasında; Genel Kamu Hizmetleri, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ifa edilmektedir. Savunma Hizmetleri; Sivil Savunma Müdürlüğünce, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünce; Ekonomik İşler ve Hizmetleri; Fen İşleri Müdürlüğünce, Çevre Koruma Hizmetleri; Temizlik İşleri Müdürlüğünce, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğünce, Sağlık Hizmetleri; Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğünce, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri; Park Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğünce verilmektedir. Yukarıdaki hizmetler için yapılacak giderlerin, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde dağılımı aşağıda açıklanmıştır. 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ Genel Kamu Hizmetleri giderlerinin hesaplanmasında, 2014 yılı içerisinde yapılan artışlar göz önünde bulundurularak, 2015 yılında Merkezi İdarenin belirlediği ölçüler ve esaslar dikkate alınarak hesaplanmıştır. Belediyemizin Genel Kamu Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi giderleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00 TL Faiz Giderleri : ,00 TL Cari Transferler : ,00 TL Sermaye Giderleri : ,00 TL Sermaye Transferleri : ,00 TL Borç Verme : 0,00 TL Yedek Ödenekler : ,00 TL 4

6 02 SAVUNMA HİZMETLERİ Belediyemizin Sivil Savunma Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi giderleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00 TL 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Belediyemizin Kamu Düzeni ve Güvenliğine ait her türlü hizmetlerinin sağlandığı Zabıta ve Ruhsat Denetim Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimlerimizin giderlerini karşılamak üzere ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00 TL 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER Belediyemiz tarafından yapılması düşünülen her türlü yatırımlarının düzenlendiği Hizmet birimlerimizin giderleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00 TL Cari Transferler : 0,00 TL Sermaye Giderleri : ,00 TL 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğünde meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00 TL Cari Transferler : 0,00 TL Sermaye Giderleri : 0,00 TL 5

7 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Belediyemizin Emlak İstimlak, Plan Proje, Yapı Kontrol,Kentsel Tasarım ve İmar Hizmetlerinden meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00 TL Cari Transferler : 0,00 TL Sermaye Giderleri : ,00 TL 07 SAĞLIK HİZMETLERİ Belediyemiz Genel Sağlık Hizmetlerinden oluşan hizmet birimleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00 TL Cari Transferler : ,00 TL Sermaye Giderleri : ,00 TL 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Belediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı; Personel Giderleri : ,00 TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : ,00 TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri : ,00 TL Cari Transferler : ,00 TL Sermaye Giderleri : ,00 TL Olmak üzere 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 6

8 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ 2015 Mali Yılı Gelir Bütçemiz; 2464, 2380, 5216, 5393, 213, 4736 ve diğer ilgili Kanunlar çerçevesinde hazırlanmış ve Beldemizde yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere; 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları ile 2014 yılının ilk altı ayının kesinleşmiş gelirler arasındaki oranlar göz önünde bulundurularak aşağıda gelir türlerinde, belirtilen miktarlar kadar tahmini gelir bütçesi hazırlanmıştır. Buna göre; 01 VERGİ GELİRLERİ : 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 2015 Mali Yılı içerisinde Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik Vergilerinden ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 2015 Mali Yılı Bütçesine 2464 sayılı kanun ve 5216 sayılı yasa gereğince tahsil edilen bu vergilerden ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Harçlar 2464 Sayılı Kanun gereği tahsili yapılması öngörülen bu gelirler için 2015 Mali Yılı içerisinde ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2015 Mali Yılı içerisinde Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergilerinden ,00 TL toplam gelir tahmin edilmiştir. 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2015 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Mal Satış Gelirlerinden ,00 TL ve Hizmet Gelirlerinden ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Kurumlar Hasılatı Gelirleri 2015 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Kurumlar Hasılatı Gelirlerinden 2.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir Kira Gelirleri Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden 2015 Mali Yılı içerisinde Taşınmaz Kiralar için ,00 TL, Taşınır Kiralar için 1.000,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelir olarak ,00 TL tahmin edilmiştir. 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Gelir olarak ,00 TL konulmuştur Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Al. Bağış ve Yard. Gelir olarak ,00 TL konulmuştur. 7

9 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2015 Mali Yılı içerisinde toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Proje Yardımları Gelir olarak ,00 TL konulmuştur. 05 DİĞER GELİRLER 05.1 Faiz Gelirleri 2015 Mali Yılında faiz geliri olarak Belediyemizce toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden (İller Bankası Payı) ,00 TL, Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylardan ,00 TL, Kamu Harcamalarına Katılma Payından ,00 TL, Mahalli İdarelere ait paylardan ,00 TL ve Diğer Paylardan ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Para Cezaları 2015 Mali Yılı içerisinde İdari para Cezalarından ,00 TL, Vergi Cezalarından ,00 TL ve Diğer Para Cezalarından ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirlerden 2015 Mali Yılı içerisinde ,00 TL gelir elde edilmesi tahmin edilmiştir. 06 SERMAYE GELİRLER 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 2015 Mali Yılında Taşınmaz Satış Gelirlerinden ,00 TL gelir tahmin edilmiştir Taşınır Satış Gelirleri 2015 Mali Yılında Taşınır Satış Gelirlerinden ,00 TL gelir tahmin edilmiştir. 09 RED ve İADELER İadesi gereken tutar olarak da ,00 TL tahmin edilmiştir. Buna göre 2015 Mali Yılında; VERGİ GELİRLERİ : ,00 TL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : ,00 TL ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GELİRLER : ,00 TL DEĞER GELİRLER : ,00 TL SERMAYE GELİRLER : ,00 TL RED VE İADELER (-) : ,00 TL TOPLAM ( ,00) TL Gelir Tahmin edilmiştir. 8

10 FONKSİYONEL VE EKONOMİK DÜZEYİNDE 2015 YILI BÜTÇE TEKLİFİ Bütçe Yılı 2015 Kurum Adı OSMANGAZİ BELEDİYESİ Kurumsal Kod KOD AÇIKLAMA PERSONEL SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0 TOPLAM

11 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşl ,00 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri ,00 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 5 DİĞER PERSONEL ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 6 TEMSİL VE TANITMA ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 04 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 0 Toplum refahı hizmetleri ,00 00 Toplum refahı hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 10

12 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 5.000,00 06 SERMAYE ,00 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 3 Genel Hizmetler ,00 1 Genel personel hizmetleri ,00 00 Genel personel hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 4 GEÇİCİ PERSONEL ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 3 YOLLUKLAR ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 2 Sivil Savunma Hizmetleri ,00 0 Sivil savunma hizmetleri ,00 00 Sivil savunma hizmetleri ,00 11

13 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 5 MAHALLİ İDARELER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 5.000,00 09 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 4 Halk Sağlığı Hizmetleri ,00 0 Halk sağlığı hizmetleri ,00 00 Halk sağlığı hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 2.000,00 9 TEDAVİ VE CENAZE 2.000,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer genel hizmetler ,00 00 Diğer genel hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL ,00 12

14 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II 02 ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 1 MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 06 SERMAYE ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 11 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer genel hizmetler ,00 00 Diğer genel hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,00 06 SERMAYE ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 13 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 13

15 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 0 Toplum refahı hizmetleri ,00 00 Toplum refahı hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,00 21 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ,00 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer genel hizmetler ,00 00 Diğer genel hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM 2.000,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 1.000,00 22 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 14

16 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik H ,00 9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h ,00 00 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI 3.000,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 7.000,00 23 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 0 Toplum refahı hizmetleri ,00 00 Toplum refahı hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 06 SERMAYE ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 15

17 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer genel hizmetler ,00 00 Diğer genel hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.000,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,00 25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşl ,00 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri ,00 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 6 TEMSİL VE TANITMA ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 16

18 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 06 SERMAYE ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 26 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 2 Kültür Hizmetleri ,00 0 Kültür hizmetleri ,00 00 Kültür hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 6 TEMSİL VE TANITMA ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 06 SERMAYE ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 30 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 3 Genel Hizmetler ,00 9 Diğer genel hizmetler ,00 00 Diğer genel hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL ,00 1 MEMURLAR ,00 17

19 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II 02 ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 3.000,00 06 SERMAYE ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 31 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ,00 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 1 İskan İşleri ve Hizmetleri ,00 0 İskan işleri ve hizmetleri ,00 00 İskan işleri ve hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 8.000,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 6.000,00 06 SERMAYE ,00 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 32 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 4 Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri ,00 3 İnşaat işleri hizmetleri ,00 00 İnşaat işleri hizmetleri ,00 18

20 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 3 İŞÇİLER ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 3 İŞÇİLER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,00 06 SERMAYE ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM ,00 33 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşl ,00 2 Finansal ve mali işler ve hizmetler ,00 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 3 İŞÇİLER 1.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 4 GÖREV ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 5.000,00 19

21 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 04 FAİZ ,00 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ ,00 05 CARİ TRANSFERLER ,00 1 GÖREV ZARARLARI ,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 1 PERSONEL Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ ,00 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ ,00 6 YEDEK ÖDENEK ,00 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER ,00 34 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri ,00 0 Dinlenme ve spor hizmetleri ,00 00 Dinlenme ve spor hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 3 İŞÇİLER ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 3 İŞÇİLER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,00 20

22 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 06 SERMAYE ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 8.000,00 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM ,00 35 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,00 1 Atık Yönetimi Hizmetleri ,00 0 Atık yönetimi hizmetleri ,00 00 Atık yönetimi hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 3 İŞÇİLER ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 3 İŞÇİLER ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 5.000,00 36 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 4 Halk Sağlığı Hizmetleri ,00 0 Halk sağlığı hizmetleri ,00 00 Halk sağlığı hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 21

23 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 06 SERMAYE ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 37 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşl ,00 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri ,00 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 5 DİĞER PERSONEL ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,00 38 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik H ,00 9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h ,00 00 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL ,00 1 MEMURLAR ,00 22

24 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II 02 ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,00 39 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 2 Kültür Hizmetleri ,00 0 Kültür hizmetleri ,00 00 Kültür hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 40 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri ,00 0 Toplum refahı hizmetleri ,00 00 Toplum refahı hizmetleri ,00 5 MAHALLİ İDARELER ,00 01 PERSONEL , MEMURLAR ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 1 MEMURLAR ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM ,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000,00 5 HİZMET ALIMLARI ,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 4.000,00 23

25 KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS TİPİ EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II ÖDENEK CETVELİ - A AÇIKLAMA 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 1.000,00 06 SERMAYE ,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 24

26 GELİRİN KODU I II III IV GELİRLERİN EKONOMİK SI (B) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 01 Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler Bina Vergisi Arsa Vergisi Arazi Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Özel Tüketim Vergisi Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri Eğlence Vergisi Yangın Sigortası Vergisi İlan ve Reklam Vergisi Harçlar Diğer Harçlar Bina İnşaat Harcı Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı İşgal Harcı İşyeri Açma İzni Harcı Kaynak Suları Harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Tellallık Harcı Yapı Kullanma İzni Harcı Diğer Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri

27 GELİRİN KODU I II III IV GELİRLERİN EKONOMİK SI (B) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 02 Muayene, denetim ve kontrol ücretleri Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler Diğer hizmet gelirleri Kurumlar Hasılatı Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Spor Tesisi Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kiraları Taşınır Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Cari Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla Cari Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Proje Yardımları Cari

28 GELİRİN KODU I II III IV GELİRLERİN EKONOMİK SI (B) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Diğer Faizler Mevduat Faizleri Diğer Faizler Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar Kamu Harcamalarına Katılma Payları Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı Diğer Harcamalara Katılma Payları Mahalli İdarelere Ait Paylar Maden İşletmelerinden Alınan Paylar Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Diğer Paylar Diğer Paylar Para Cezaları İdari Para Cezaları Diğer İdari Para Cezaları Vergi Cezaları Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları Diğer Vergi Cezaları Diğer Para Cezaları Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak G Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları

29 GELİRİN KODU I II III IV GELİRLERİN EKONOMİK SI (B) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 06 Kişilerden Alacaklar Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Arazi Satışı Arazi Satışı Arsa Satışı Arsa Satışı Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Diğer Taşınır Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler Harçlar Diğer Harçlar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Diğer Faizler

30 GELİRİN KODU I II III IV GELİRLERİN EKONOMİK SI (B) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL) 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Kamu Harcamalarına Katılma Payları Para Cezaları İdari Para Cezaları Vergi Cezaları Diğer Para Cezaları GENEL TOPLAM :

31 EKO. KOD I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SI CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇESİ (TL) 01 İÇ BORÇLANMA 0,00 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 51 İLLER BANKASI 01 BORÇLANMA 02 ÖDEME(-) 52 DİĞER BANKALAR 0,00 01 BORÇLANMA ,00 02 ÖDEME(-) ,00 02 DIŞ BORÇLANMA 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 51 YABANCI BANKALAR 01 BORÇLANMA 02 ÖDEME(-) GENEL TOPLAM 0,00 30

32 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV GELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ 2464 S.K mad.,5216S.K YANGIN SİGORTASI VERGİSİ 2464S.K Mad İLAN VE REKLAM VERGİSİ 2464 S.K Mad S.K.23/e Mad HARÇLAR DİĞER HARÇLAR BİNA İNŞAAT HARCI 2464S.K.EkMadde HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI 2464S.K.72-75Mad İŞGAL HARCI 2464S.K.52-57Mad İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI 2464S.K.81. Mad KAYNAK SULARI HARCI 2464S.K.63-66Mad ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI 2464S.K.76-78Mad TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI 2464S.K.58-62Mad TELLALLIK HARCI 2464 S.K Mad TOPTANCI HALİ RESMİ 80S.K.6.Mad YAPI KULLANMA İZNİ HARCI 2464S.K.80,84. Mad DİĞER HARÇLAR 2464 S.K Mad. 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.,4734S.K.28.Mad KİTAP, YAYIN VB. SATIŞ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad DİĞER DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 5216S.K.23/oMad DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad HİZMET GELİRLERİ MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ 2464S.K.97. Mad AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad KURS TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB.FAALİYETGELİRLERİ 2464S.K.97. Mad DANIŞMANLIK/BİLGİLENDİRME GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad LABORATUVAR DENEY VE ANALİZ GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad KALİTE KONTROL HİZMET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad SPORTİF FAALİYET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad İLAN VE REKLAM GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad ÖLÇÜ VE AYAR HİZMET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad. 31

33 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV GELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI SERGİ VE FUAR GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad İHALE İLAN YAYIN GELİRİ 5216S.K.23/oMad OTOPARK İŞLETMESİ GELİRLERİ 5216S.K.23/fMad ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad DİĞER HİZMET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ İŞTİRAK GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad YENİDEN DEĞERLENDİRME FARKLARI 5216S.K.23/oMad DİĞER HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad DİĞER KURUMLAR HASILATI DİĞER KURUMLAR HASILATI 5216S.K.23/oMad KURUMLAR KARLARI MAHALLİ İDARELER 32

34 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV GELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/oMad DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/oMad EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/oMad EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/oMad KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/oMad SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/oMad SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/oMad SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/jMad ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/jMad.,5216S.K.23/oMad TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI 5216S.K.23/oMad DİĞER KURUMLAR KARLARI DİĞER KURUMLAR KARLARI 5216S.K.23/oMad KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI LOJMAN KİRA GELİRLERİ 5216S.K.23/hMad ECRİMİSİL GELİRLERİ 5216S.K.23/hMad SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ 5216S.K.23/hMad SPOR TESİSİ KİRA GELİRLERİ 5216S.K.23/hMad KÜLTÜR AMAÇLI TESİS KİRA GELİRLERİ 5216S.K.23/hMad DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ 5216S.K.23/hMad TAŞINIR KİRALARI TAŞINIR KİRA GELİRLERİ 5216S.K.23/hMad DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad. 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER YURTDIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR CARİ AB'DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/nMad DÜNYA BANKASINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/nMad YURTDIŞINDAN ALINAN DİĞER BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/nMad SERMAYE AB'DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/nMad DÜNYA BANKASINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/nMad YURTDIŞINDAN ALINAN DİĞER BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/nMad MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİLİ DARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 33

35 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV GELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI CARİ HAZİNE YARDIMI 5216S.K.23/iMad MUHTAR ÖDENEKLERİ İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN 5216S.K.23/iMad CARİ NİTELİKLİ DİĞER İŞLER İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN 5216S.K.23/iMad SERMAYE HAZİNE YARDIMI 5216S.K.23/iMad ALT YAPI HİZMETLERİ İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN 5216S.K.23/iMad EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN 5216S.K.23/iMad SERMAYE NİTELİKLİ DİĞER İŞLER İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN 5216S.K.23/iMad DİĞERİ DARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR CARİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/iMad MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/iMad DİĞERLERİNDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/iMad SERMAYE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/iMad MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/iMad DİĞERLERİNDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216S.K.23/iMad KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR CARİ KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR 5216S.K.23/nMad KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR 5216S.K.23/nMad SERMAYE KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR 5216S.K.23/nMad KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR 5216S.K.23/nMad PROJE YARDIMLARI CARİ GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216S.K.23/iMad ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216S.K.23/iMad DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216S.K.23/iMad SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216S.K.23/iMad MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216S.K.23/iMad DİĞERLERİNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216S.K.23/iMad SERMAYE GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216S.K.23/iMad ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216S.K.23/iMad. 34

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Bütçesi MADDE - 1 İETT İşletmeleri

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU YILI RAPORU DENETLEME YERİ: İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ DENETLEYEN: MECLİS ÜYESİ : Sezgin YILMAZ MECLİS ÜYESİ : Nejdet ALBAYRAK MECLİS ÜYESİ : Turgay

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :4 Karar Tarihi :09/12/14 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 15 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun /11/14 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin 11/11/14

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. 0 0 0 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 1 1 0 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799,248 1 1 1 0 Gelir Vergisi 48,806,565 1 1 1 1 Beyana Dayanan Gelir Vergisi

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 1 Personel Giderleri...

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 1 2010 2 Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 3 2010 4 Değerli Hemşehrilerim, Belediye Meclisinin Sayın Üyeleri, Adalar Belediyesi nde yeni yönetim olarak

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü /// İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 300 Özel durumlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaca binaen temizlik yönünden destek Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 YÖNETİCİ SUNUŞU Yükseköğretimde son yıllarda oldukça büyük bir gelişme yaşanmaktadır. Bu nedenle

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI ES-5A I GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer

Detaylı