Kullanım kılavuzunuz ASUS EN7300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz ASUS EN7300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4184656"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ASUS EN7300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: BU EL K<TABINI "OLDU/U G<B<", <FADE ED<LM<fi YA DA <MA ED<LM<fi H<ÇB<R T<PTE GARANT< OLMAKSIZIN, <MA ED<LEN GARANT<LER, T<CARET KOfiULLARI YA DA ÖZEL B<R AMACA UYGUNLUK DAH<L OLMAK ÜZERE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN ÜRÜNLE B<RL<KTE VERMEKTED<R. HERHANG< B<R DURUMDA ASUS, YÖNET<C<LER<, MEMURLARI, ÇALIfiANLARI YA DA ACENTALARI, DOLAYLI, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA SONUCUNDA MEYDANA GELEN HASARLARDAN (KAR KAYBI, <fi KAYBI, VER< KAYBI, <fi AKSAMASI VE BENZER< DURUMLARI DA <ÇERECEK fiek<lde), BU HASARLARIN BU EL K<TABI YA DA ÜRÜNDEN KAYNAKLANMASI OLASILI/I ASUS'A B<LD<R<LM<fi OLSA B<LE SORUMLU DE/<LD<R. BU EL K<TABINDAK< B<LG<LER VE ÖZELL<KLER SADECE B<LG< <Ç<ND<R VE ÖNCEDEN DUYURULMAKSIZIN DE/<fiT<R<LEB<L<R; ASUS TARAFINDAN VER<LM<fi B<R TAAHHÜT OLARAK ALINMAMALIDIR. ASUS, TANIMLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIMLAR DA DAH<L OLMAK ÜZERE, BU EL K<TABINDA YAPILAN HATALAR VE YANLIfiLIKLARDAN SORUMLU DE/<LD<R. Intel Corporation'>n tescilli markas>d>r. SiS Technologies Inc.'>n tescilli markas>d>r. ATI, ATI Technologies Inc.'>n tescilli markas>d>r. ALi, ALi Technologies Inc. '>n tescilli markas>d>r. VIA, VIA Technologies Inc.'>n tescilli markas>d>r. Di er tüm flirket ve ürün adlar>, ilgili sahiplerinin markalar> ya da tescilli markalar>d>r. ii <çindekiler Duyurular.... iv Güvenlik Bilgileri.... v Bu Rehber Hakk>nda... vi Bu rehberde kullan>lan iflaretler...

3 .. vi Daha fazla bilgi nerede bulunur? vi Destek CD bilgileri... 1 VGA sürücüleri Sürücü kurulumu Windows Görüntü Sürücüsünün Güncellenmesi Görüntü Sürücüsünün Kald>r>lmas> Program kurulumu Kurulan programlar>n kald>r>lmas>...

4 . 18 Web kameras> sürücüsünün kurulumu Oyun pedi sürücülerinin Kurulumu Web Kameras> Sürücüsünün Kald>r>lmas> Oyun pedi sürücülerinin Kald>r>lmas> Programlar Aksesuar Sürücüleri ASUS <rtibat Bilgileri Di er bilgiler Destek CD'sine Gözat...

5 Readme dosyas>n> görüntülemek.. 28 Ek: Temel ar>za teflhisi.. A-1 iii Duyurular Federal <letiflim Komisyonu Aç>klamas> Bu cihaz FCC kurallar>n>n 15. Bölümüne uygundur. Kullan>m> afla >daki iki koflula tabidir: Bu cihaz zararl> parazitlere yol açmamal>d>r ve Bu cihaz istenmeyen flekilde çal>flmas>na yol açabilecek parazit de dahil olmak üzere al>nan tüm parazitleri kabul etmelidir. Bu ekipman test edilmifltir ve FCC Kurallar> k>s>m 15'e uygun olarak B S>n>f> dijital cihaz için belirlenen s>n>rlarla uyumlu bulunmufltur. Bu s>n>rlar, insanlar>n bulundu u bir ortamdaki kurulumda zararl> parazite karfl> uygun koruma sa lamak için tasarlanm>flt>r. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullan>r ve yayabilir ve e er talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullan>lmazsa radyo iletiflimi için zararl> parazitlere sebep olabilir. Ancak belli bir kurulumda parazit oluflmayaca > garantisi verilmemektedir. Bu ekipman radyo ya da televizyon al>c>s> için zararl> parazitlere neden olursa ekipman> aç>p kapatarak böyle bir parazit olup olmad> > saptanabilir ve kullan>c>n>n afla >daki önlemlerden birini ya da birkaç>yla paraziti gidermeyi denemesi teflvik edilir: Al>c> antenin yönünü ya da yerini de ifltirin. Ekipman ile al>c> aras>ndaki ay>r>m> artt>r>n. Ekipman>, al>c>n>n ba l> bulundu u devreden farkl> bir ç>k>fla ba lay>n. Sat>c>ya ya da deneyimli bir radyo/tv teknisyenine dan>flarak yard>m isteyin. Monitörlerin ekran kartlar>na ba lant>s>n> sa layan koruyuculu kablolar>n kullan>lmas>, FCC talimatnamelerine uygun olmas> aç>s>ndan gereklidir. Uygunlu un sa lanmas>ndan sorumlu flah>slar taraf>ndan aç>kça onaylanmayan de ifliklikler ya da modifikasyonlar, kullan>c>n>n bu ekipman> kullanma yetkisini geçersiz k>labilir. Kanada <letiflim Departman> Aç>klamas> Bu dijital cihaz Kanada <letiflim Departman>'n>n radyo parazit yönergelerinde belirtilen dijital cihazlardan radyo gürültü emisyonuna iliflkin olan B S>n>f> limitlerini aflmamaktad>r. "B" S>n>f> bu aparat, Kanada ICES-003'e uygundur. iv Güvenlik Bilgileri Elektriksel Güvenlik Sisteme cihazlar>n ba lanmas> ve sökülmesi s>ras>nda, sinyal kablolar> ba lanmadan önce cihazlara ait güç kablolar>n>n sökülmüfl oldu undan emin olun. Mümkünse, bir cihaz ba lamadan önce mevcut sistemdeki tüm güç kablolar>n> sökün. Güç kayna >n>z>n bölgenizde kullan>lan voltaja göre ayarland> >ndan emin olun. Kulland> >n>z prizin voltaj>ndan emin de ilseniz, yerel elektrik flirketine baflvurun. Güç kayna > ar>zal>ysa, kendiniz onarmaya kalk>flmay>n. Yetkili bir servis teknisyeni ya da sat>c>n>zla temasa geçin. Güvenli iflletim Cihazlar> anakarta ba lamadan önce, paketle birlikte gelen tüm el kitaplar>n> dikkatlice okuyun. Ürünü kullanmadan önce tüm kablolar>n dikkatli bir flekilde ba land> >ndan ve hasarl> olmad>klar>ndan emin olun. Bir hasar oldu unu fark ederseniz, hemen sat>c>n>zla temasa geçin. K>sa devreye neden olmamak için, ataç, vida ve z>mbalar>, ba lant> elemanlar>ndan, soketlerden, devrelerden ve kart yuvalar>ndan uzak tutun. Toz, nem ve afl>r> s>caktan kaç>n>n. Ürünü >slanabilece i bir yere yerlefltirmeyin. Ürünü düzgün bir yüzey üzerine yerlefltirin.

6 Ürün ile ilgili teknik sorunlarla karfl>lafl>rsan>z, yetkili bir servis teknisyenine ya da sat>c>n>za baflvurun. Macrovision Corporation Ürün Duyurusu Bu ürün Macrovision Corporation ve di er hak sahipleri taraf>ndan elde tutulan belirli A.B.D patentleri ve di er düflünsel mülkiyet haklar> taraf>ndan korunan, telif hakk> koruma teknolojisini kapsamaktad>r. Bu telifli koruma teknolojisi Macrovision Corporation'>n izniyle kullan>lmal>d>r; sadece evlerde ve s>n>rl> olarak kullan>m>na Macrovision Corporation taraf>ndan izin verilmifltir. Geriye do ru mühendislik ve cihaz>n sökülmesi yasakt>r. v Bu Rehber Hakk>nda Bu rehberde kullan>lan iflaretler <fllemlerin uygun bir flekilde gerçeklefltirilmesi için, bu rehberde kullan>lan afla >daki sembollere dikkat edin. UYARI: Bir ifli yapmaya çal>fl>rken yaralanman>z> önleyecek bilgiler. D<KKAT: Bir ifli yapmaya çal>fl>rken bileflenlere zarar vermenizi önleyecek bilgiler. ÖNEML<: Bir ifli tamamlamak için izlemeniz GEREKL< olan talimatlar. NOT: Bir iflin tamamlanmas>na yard>mc> olacak ipuçlar> ve ek bilgiler. Daha fazla bilgi nerede bulunur? Ek bilgiler ve ürün ve yaz>l>m güncellemeleri için afla >daki kaynaklara baflvurunuz. 1. ASUS Web Siteleri Dünya çap>nda ASUS Web Siteleri, ASUS donan>m ve yaz>l>m ürünleri hakk>nda güncel bilgileri sunmaktad>r. ASUS web siteleri, bu el kitab>n>n ön kapa >n>n iç k>sm>nda yer alan ASUS <letiflim Bilgileri içerisinde listelenmifltir. 2. <ste e Ba l> Belgeler Ürün paketinizde, garanti ilanlar> gibi sat>c>n>z taraf>ndan ilave edilebilecek iste e ba l> belgeler bulunabilir. Bu belgeler standart paketin parças> de ildir. vi 1. Destek CD bilgileri VGA kart> ile birlikte verilen Destek CDsi görüntü özelliklerini gelifltiren faydal> yaz>l>m ve baz> program sürücüleri içermektedir. Bu k>lavuzda gösterilen ekran ile ekran>n>zda gösterilen ekran tam olarak eflleflmeyebilir. Destek CD'sinde bulunan baz> sürücü ve program kalemleri sadece baz> özel ASUS VGA kart modelleri için geçerlidir. tamamland>ktniden bafllatacakt>r. 11. Ana kart>n>zda bulunan yonga setleri için uygun VGARTD sürücüsünü kurmak amac>yla sonraki ekranda verilen talimatlar> yerine getirin. Sadece özel kurulum ekran>ndan VGART ö esini seçmiflseniz ASUS AGP VGARTD sürücü kurulum süreci görünür. Kurulum sürecinde son görev, durum çubu unda gösterilmektedir. 15. Kurulum tamamland>ktan sonra, Evet, Bilgisayar>m> flimdi yeniden bafllatmak istiyorum'u seçin ve ard>ndan Bitti'ye t>klay>n. 10 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> 2.2 Windows Görüntü Sürücüsünün Güncellenmesi ASUS grafik kart>n>z için en yeni görüntü sürücüsüne ASUS'un web sitesinde bulabilirsiniz ( Bilgisayar>n>z> yeniden bafllat>n. Bafllat dü mesine t>klay>n. Ayarlar'> ve ard>ndan Kontrol Paneli'ni seçin. Kontrol panelindeki Sistem ikonuna çift t>klay>n. Donan>m sekmesini seçin. Bir sonraki ekranda verilen talimatlar> yerine getirin ekranda verilen talimatlar> yerine getirin. t>klay>n GameFaceLive! ASUS GameFace Live! taraf>ndan tan>mlanan gözetim bölgesinde bir sapma oldu unda görüntü yakalama ayg>tlar>n> kullanarak görüntü enstanteneleri otomatik olarak yakalan>r. Eposta veya telefon yoluyla opsiyonel bir uyar> mesaj> da kullan>c>ya gönderilir. 14 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> 3.1 Program kurulumu Programlar> kurmak için: 1. Yöntem: Tam kurulum Tam kurulum yöntemi haz>r bulunan tüm program özelliklerini kurar. Birçok kullan>c>ya bu yöntemi kullanmalar>n> tavsiye ederiz CD-ROM sürücüsüne destek CD'sini yerlefltirin. E er autorun etkinlefltirilmifl ise, 2D/3D Grafik ve Görüntü H>zland>r>c> otomatik olarak görünecektir. E er autorun devre d>fl> b>rak>lm>flsa, destek CD'nizin kök dizininden Setup. exe program>n> çal>flt>r>n. 3. 2D/3D Grafik ve Görüntü H>zland>r>c>s> ana menüsünden Programlar'a t>klay>n. Program>n kurulum sürecinde size yard>mc> olacak olan Ayar Kurulum Sihirbaz>n> haz>rlar. 4. Kurulum Sihirbaz> hofl geldiniz ekran>nda <leri dü mesine t>klay>n. 5. Tam'> seçin ve ard>ndan <leri'ye t>klay>n. Yaz>l>m kurulum k>lavuzu Kurulum, programlar için olan hedef dizini gösterir, <leri'ye t>klay>n. 7. Kurulum tamamland>ktan sonra, Bitti'ye t>klay>n. 2. Yöntem: Özel kurulum Özel kurlum yöntemi kurmak istedi iniz özellikleri seçmenize olanak sa lamaktad>r. <leri düzeydeki kullan>c>lar>n bu yöntemi kullanmas>n> öneririz Destek CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerlefltirin. E er autorun etkinlefltirilmiflse 2D/3D Grafik ve Görüntü H>zland>r>c>s> otomatik olarak görünecektir. E er autorun devre d>fl> b>rak>lm>fla, destek CD'nizin kök dizininden Setup. exe program>n> çal>flt>r>n. 3. 2D/3D Grafik ve Görüntü H>zland>r>c>s> ana menüsünden Programlar'a t>klay>n. Ayar, program>n ayar sürecinde size yard>mc> olacak olan Ayar Kurulum Sihirbaz>n> haz>rlar. 16 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> 4. Kurulum Sihirbaz> hofl geldiniz ekran>nda <leri dü mesine t>klay>n. 5. Özel'i seçin ve ard>ndan <leri'ye t>klay>n. 6. Kurmak istedi iniz ö enin kutusuna t>klay>n ve ard>ndan <leri'ye t>klay>n.

7 7. Kurulum, seçilen programlar için olan hedef dizini gösterir, <leri'ye t>klay>n. Yaz>l>m kurulum k>lavuzu Kurulum tamamland>ktan sonra, Bitti'ye t>klay>n. 3.2 Kurulan programlar>n kald>r>lmas> Kurulan herhangi bir program> kald>rmak istiyorsan>z, programlar> sistemden tamamen kald>rmak için bu bölümde verilen prosedürleri yerine getiriniz. Programlar> kald>rmak için: CD-ROM sürücünüze destek CD'nizi yerlefltirin. desteklenen aksesuarlar> gösterir. 4. desteklenen aksesuarlar> gösterir. 4. Aksesuar Sürücüleri alt menüsünden Oyun pedi Sürücüsü'ne t>klay>n. 5. Afla >daki ekranda <leri'ye t>klay>n. 22 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> Kurulum, dosyalar> kurmak için haz>rlar. 6. Kurulum tamamland>ktan sonra, Bitti'ye t>klay>n. Art>k oyun pedinizi kullanabilirsiniz. Yaz>l>m kurulum k>lavuzu Web Kameras> Sürücüsünün Kald>r>lmas> Web kameras> sürücülerini kald>rmak için: desteklenen aksesuarlar> gösterir. 4. Aksesuarlar Sürücüleri alt menüsünden Webcam Sürücüsü'ne t>klay>n. 5. Kurulum, bir onay mesaj> gösterir, web kameras> sürücülerini kald>rmak için Tamam'a t>klay>n. 24 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> 4.4 Oyun pedi sürücülerinin Kald>r>lmas> Oyun pedi sürücülerini kald>rmak için: D/3D Grafik ve Görüntü H>zland>r>c> ana menüsünden, Aksesuarlar Sürücüleri'ne t>klay>n. Kurulum, desteklenen aksesuarlar> gösterir. 4. Aksesuarlar Sürücüleri altmenüsünden Oyun Pedi Sürücüsü'ne t>klay>n. 5. Kurulum ekran> bir onay mesaj> gösterir, oyun pedi sürücülerini kald>rmak için Hay>r'a t>klay>n. 6. Kurulumu kald>rma ifllemi tamamland>ktan sonra, Bitti'ye t>klay>n. Yaz>l>m kurulum k>lavuzu ASUS <rtibat Bilgileri ASUS irtibat biclgilerini ekrana getirmek için: D/3D Grafikleri ve Görüntü H>zland>r>c> ana menüsünden ASUS <rtibat Bilgisine t>klay>n. Kurulum, ASUS'un dünya çap>ndaki tüm bölgesel ofisleri için bir metin kutusu içerir. 4. Tam metni görmek için kayar çubu u hareket ettirin. 26 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> Di er bilgiler Destek CD'sine Gözat Destek CD'sine gözatmak için: D/3D Grafikleri ve Görüntü H>zland>r>c> ana menüsünden CD'ye Gözat'> t>klay>n. Kurulumda afla >daki pencere görünür. Yaz>l>m kurulum k>lavuzu Readme dosyas>n> görüntülemek Readme dosyas>n> görüntülemek için: D/3D Grafikleri ve Görüntü H>zland>r>c> ana menüsünden Read Me'ye t>klay>n. Kurulum afla >daki pencereyi gösterir. 28 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> Ek: Temel ar>za teflhisi Grafik kart>n>z> kurduktan sonra afla >daki durumlardan herhangi biri ile karfl>lafl>rsan>z, teknik destek almak için arama yapmadan önce muhtemel çözümlerden birini yerine getirmeye çal>fl>n>z. Sorun Sebep Çözüm Sebep Çözüm Sebep Çözüm Kart kurulduktan sonra görüntü yok. Kart>n>z düzgün kurulmufl olmayabilir. AGP voltaj gereksinimi) Grafik kart> yard>mc> gücü ba l> de il. Yard>mc> güç kablolar>n>n güç besleme ünitesi ile birlikte düzgün bir flekilde ba land> >ndan emin olun. Yetersiz güç beslemesi. Güç besleme ünitesinin sisteminiz için minimum güç gereksinimlerini sa layabilece inden emin olun. Yanl>fl ana kart sistem ayarlar>. (örn. Sistem kontrol paneli ba lant>lar>) Sistem kontrol paneli kablolar>n>n düzgün ba land> >ndan emin olun. (örn. Grafik kart> görüntü çözünürlü ünü yap>land>r>n. (örn. Görüntü Özelliklerinizi de ifltirin) Sebep Sisteminize kurulu olan desteklenmemifl bir grafik kart> sürücüsü bulunabilir. Farkl> sat>c>lar>n grafik kartlar>nda anlaflmazl>k olabilir. Sisteminize kurulan herhangi bir kullan>lmam>fl grafik kart> sürücülerini kald>r>n. Grafik kart> paketi ile birlikte verilen grafik kart> sürücüsünü kurun. Grafik kart> yard>mc> gücü ba l> de il. Yard>mc> güç kablolar> güç besleme ünitesi ile birlikte düzgün ba land> >ndan emin olun. E er monitörünüz BNC konektörlerini kullan>yorsa, bir veya daha fazla ba lant> ayar> yanl>fl olabilir. Tüm BNC konektörlerinin kendi ba lant> noktas>na düzgün ba land> >ndan emin olun. Yaz>l>m monitörünüzün ayar> yanl>fl olabilir. Monitörünüzün yaz>l>m ayar>n> istedi iniz ayara yap>land>r>n. Çözüm Sebep Çözüm Sebep Çözüm Sebep Çözüm A-2 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> Sorun Sebep Çözüm Ekran görüntüsü bozuk. Monitörünüz istenilen görüntü ayarlar>n> desteklemiyor. Monitörünüzün istedi iniz görüntü ayarlar>n> destekledi inden emin olun. Monitörünüz ile birlikte verilen teknik dokümantasyona bak>n. Grafik kart>n>z istenilen sistem ayarlar>n> desteklemiyor. Grafik kart>n>z>n istedi iniz görüntü ayarlar>n> destekledi inden emin olun. Bu grafik kart> paketi ile birlikte verilen teknik özellikler tablosuna bak>n>z.

8 Powered by TCPDF ( Baz> sürücü dosyalar> bozulmufl olabilir. fiu anki grafik sürücülerinizi kald>rabilir ve destek CD'nizden grafik sürücülerini tekrar kurabilirsiniz. Kasa içinde zay>f >s> da >t>m>. Kasa fan>n>n, CPU'nun ve fanl> >s> emicinin ve/veya grafik kart> GPU fan>n>n düzgün çal>flt> >ndan emin olun. Sebep Çözüm Sebep Çözüm Sebep Çözüm Karfl>laflabilece iniz di er sorunlar di er parçalar ya da sisteminizin aksesuarlar> ile ilgili olabilir (örn. Ana kart, güç beslemesi ünitesi, LCD/ CRT). Yaz>l>m kurulum k>lavuzu A-3 A-4 ASUS NVIDIA serisi grafik kart>.

Kullanım kılavuzu Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) WS-10

Kullanım kılavuzu Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) WS-10 Kullanım kılavuzu Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) WS-10 Baskı 1.1 TR Kullanım kılavuzu Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) İçindekiler Başlangıç 3 Parçalar 3 Pili takın 3 Eşleştirme ve bağlama 5 Bluetooth

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

Uyarı! Fotoğraf makinesini asla açmaya veya parçalarını ayırmaya çalışmayınız. Aksi halde garanti haklarınız geçersiz kalacaktır.

Uyarı! Fotoğraf makinesini asla açmaya veya parçalarını ayırmaya çalışmayınız. Aksi halde garanti haklarınız geçersiz kalacaktır. Bu AGFAPHOTO dijital fotoğraf makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Dijital fotoğraf makinenizi doğru bir şekilde kullanmak için bu kullanma talimatlarını lütfen okuyunuz. Talimat kılavuzunu

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-267-068-51(2) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme FM Radyo Dinleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one kullanım kılavuzu hp psc 1310 series all-in-one Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES User Guide A 3 2 5 4 1 S9 Escape kullanım amacı S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1)

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) El Kitabı Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) TR Bu el kitabının kullanımı Sağdaki düğmeleri tıklatarak karşılık gelen sayfaya gidebilirsiniz. Görüntülemek

Detaylı

Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı. GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1

Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı. GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1 Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1 0 İçindekiler 1. Giriş Ve Özellikler... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Özelikler... 3 2. Spesifikasyonlar... 3 3. Donanım (Genel Bakış)...

Detaylı

Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Lütfen makineyi çalıştırmadan veya herhangi bir bakım yapmadan önce, bu kitapçığı okuyun. Bu talimatları

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı