Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: NECP FAZIL KISAKÜREK N OTEL ODALARI RN PSKANALTK EDEBYAT KURAMI BALAMINDA OKUMA DENEMES NECIP FAZIL KISAKÜREK THE HOTEL ROOMS IN THE POETRY OF THE PSYCHOANALYTIC THEORY OF LITERATURE IN THE CONTEXT OF THE ATTEMPT TO READ M. Halil SALAM Öz Psikanaliz verilerden yararlanarak sanatçı ve sanat eseri analizlerinin popülaritesi akademik alanlarda gün geçtikçe artmaktadır. Edebiyatımızda psikanalitik edebiyat kuramı balamında eletirilecek eser ve sanatçı sayısının zenginlii bu yöntemdeki cazibeyi artırmaktadır. Necip Fazıl Kısakürek in özellikle iirlerindeki mana derinliine nüfûz edebilmek için yetitii sosyal hayatın kültürel deerlerinden hususî mizacına kadar birçok alanlardaki kimlik bilgilerini göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü Necip Fazıl ın iirlerinde Tevfik Fikret, Ahmet Haim ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi airlerin manzumelerinde olduu gibi airin bilinçaltı dünyası ile kozmik dünyasının örtütüü kuvvetli bir yapı vardır. Necip Fazıl Kısakürek in biyografisi psikanaliz kriterler balamında incelendiinde airin hayatındaki radikal dönülere paralel olarak metafizik dünyasının kozmik âlemde yansıması olan iirlerinde önemli tematik deiikliklerle karılaırız. Yaptıımız analiz çalımasında öncelikle psikanalitik edebiyat kuramı ve insan-mekân ilikisi hakkında teorik bilgiler verilmi olup iirin yazıldıı dönem ve öncesinde Otel Odaları iiri üzerinde yansıdıını düündüümüz airin otobiyografisinin sınırlı bir bölümü üzerinde durulmutur. Çalımanın son bölümünde ise elde edilen bilgiler dorultusunda iir yedi birime ayrılarak yorumlanmıtır. Otel Odaları iiri, airin Abdülhâkim Arvasî Hazretleri ile tanımadan önceki bohem hayatının bir yansıması ve kaotik söyleminin karılıı olarak önemlidir. Anahtar Kelimeler: Psikanaliz,Necip Fazıl Kısakürek, Otel Odaları. Abstract The popularity of analysis of artist and literature work by using psychoanalysis data have been increasing day by day in academic fields. The richness in Turkish literature to criticize in the context of literary work and artist have had increased attraction of this methods. To be able to penetrate Necip Fazıl s poems depth mean it has to be considered situation in many areas as cultural values of social life where he grew up to personal temperament. Because, there is a strong structure in Necip Fazıl s poems that the poet's subconscious world overlap with the cosmic world like other poets poem s such as Tevfik Fikret, Ahmet Haim and Cahit Sıtkı Tarancı. When Necip Fazıl s biography analyzed in the context of psychoanalysis criteria we are faced significance thematic changes in his poems which metaphysical world reflected cosmic realm parallel to radical turn in the life of the poet. Theoretical knowledge on psychoanalytic literary theory and human-place relationship have given in our analysis primarily and we have focused on limited portion of the poet's autobiography that we thought reflected on the poem Hotel Rooms. In the final part of the work, the poem has analyzed by dividing seven units based on the obtained information. The poem Hotel Rooms is significant as reflection of previous bohemian life of poet before met Abdulhakim Arvasi and in return for chaotic discourse. Keywords: Hotel Rooms, Necip Fazıl Kısakürek, Analysis. Siirt Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Türkçe Eitimi Bölümü Öretim Görevlisi.

2 1.GR 1.1. RE BAKAN YÖNÜYLE PSKANALZ VE PSKANALATK EDEBYAT KURAMI Psikanalitik edebiyat kuramı balamında eser tahlili yapanlar için airin yaadıı zaman, çevre, sanatçının aldıı eitim, dönemin sosyal ve siyasî tarihi, sanatçının psikolojisine sanatçıyı yazmaya götüren etmenler.(özbek, 2007:4) özel aratırma konusudur. Özellikle Freud'un psikanalitik çözümlemelerde sadece bilinçaltını ön plana almasını bir eksiklik olarak deerlendiren Jung ve Adler'in kii üzerinde çevre ve ailenin etkisini de dikkate alarak gelitirdikleri kuramlar bu sahada daha olumlu sonuçların alınmasına önemli katkısı olmutur.(karabulut, 2013:82). Psikanalitik edebiyat kuramına göre sanatçılar arasında hayata bedbin ruh haliyle bakan ve algılarını rüya atmosferinin diliyle somutlatıran airler bir nevi "nevroz hali" yaarlar. lginç olan u ki, airin bu ruhsal hastalıının sanatına yansımaları psikanaliz algı gücü aksiyonel okuyucu kitlesinde hayranlık uyandırabilmektedir. "Sanatçının marazîlii ona dâhi gözüyle bakılmasını salar. Özellikle romantikler genel olarak bu görütedirler. Freud'un sanat anlayıında, sanatçının aırı hayal kurma eylemi ile onun ruh hastası oluu arasında paralellik görülür.(karabulut, 2013:82). Yaadıı olumsuz olayların etkisiyle psikolojik sorunlar yaayan airlerde mevcut durumun sanat eserlerinin ilham kaynaı olabilecei konusunda Yusuf Alperen de u ifadeleri kullanır: "Narsisistlik örselemeler yaamı bir çok insan nevroz ya da narsisistik kiilik vb. sorunlar yaamını ve çevresindekilerin yaamlarını alt üst ederken bazı narsisistikler de o kabuu kırıp gerçek air olabiliyorlar"(alperen, 2010:17). Psikanalitik Edebiyat Kuramı yazarı Ouz Cebeci, yeni birey bulmaktan çok mevcut benzerlik ve ilikilerin kullanılması anlamında yaratıcılıı sanatçının nevrotik çatımasının var olmasına balar. Cebeci, konu ile ilgili açıklamalarında: "Çatımasını kaybeden kiinin yaratıcılıını da kaybetmesinden korkması yaygın olarak görülen bir durumdur." ifadelerini kullanır. (Cebeci, 2004: ). Bizim edebiyatımızda Namık Kemal devlet yönetimine karı aleyhte duruunun karılıı olarak Magosa'ya sürgün edilmesinin; Recaîzâde Mahmut Ekrem olu Nijad'ın ve Abdülhak Hamit Tarhan'ın ei Fatma Hanım'ın ölümlerinin; Tevfik Fikret yaadıı dönemin sosyal baskısının psikolojik etkisi sonucunda yaadıkları depresif ruh haliyle kaleme aldıkları iirleriyle kalıcı deer ve saygınlık kazanmılardır. Aynı durum dünya edebiyatının en güçlü kalemleri arasında yer alan Dostoyevski için de geçerli olmutur. Dostoyevski, Sibirya'ya sürgün edildii yıllarda psikolojik sorunlar yaamı ve bu duygu atmosferinde kaleme aldıı eserleri ile ölümsüzlemitir. airin nevroz haliyle kurduu hayalleri, söz oyunları, metafor ve imgeleri çou zaman okuyucuda hayranlık duygusu uyandırdıı halde okuyucu, iirin asıl hedefledii göndergeleri tespit ve yorumlama konusunda daralma hisseder. Çünkü sanatçının deprasyon halinde izofren semptomu olarak deerlendirilebilecek ifadeleri okuyucunun gerçek dünyasıyla örtümeyebilir. Burada okuyucuyu aire karı hayranlık uyandıran yönü daha çok özgün ve müzikalitesi olan üslûbundan kaynaklandıını düüncesindeyiz. Özellikle melankolik airlerin iç monolog, iç diyalog ve ûûrakıı anlatım teknikleriyle kullandıkları sözcüklerde ve söz öbeklerinde anlam derinlii gücü dikkat çekicidir. Yalnızlık, modernlemeyle deien ve duygu karmaası yaayan airlerin en temel özelliidir. "Mutsuz, kaygılı, çevresiyle olan ilikilerde etkisiz ve suçluluk duygularıyla yaayan birey iç dünyasına ve yapıtlarına yönelir. (Özodaık, 2001:100) airin bu içe dönük yöneliinde duygu younluu artar buna balı olarak iirinin mana derinlii ve karmaası arasında tam anlamıyla bir paralellik söz konusu olur. iir çözümlemelerinde psikanaliz tekniinin en önemli amaçlarından biri airin yalnızlık ve ölüm kaygısından kaynaklanan duygularını ifade etmek üzere kullandıı imgeleri, sembolleri, motifleri ve metaforları airin özgeçmii ve psikolojik yapısıyla ilikilendirerek açıa çıkarmak ve anlamlandırmaktır

3 1.2. ARDE MEKÂN VE OBJE ALGISI Yalnızlık, ıstırap ve ölüm korkusunu veya lirik ve halden memnun duygu younluunu yaayan airin mekân algısı psikanalitik edebiyat kuramı balamında incelenen iir için önemli veri kaynaı niteliindedir. nsan psikolojisi dar ve geni mekânı veya bu mekândaki nesneleri o anki iç dünyasına göre farklı içerikte ve nitelikte algılama özelliine sahiptir. Hayatla barıık ve halden memnun bir insan için dar mekân ve bu mekândaki eskimi, yıpranmı eyanın algısı pozitif olabilecei gibi geni ve konforlu bir mekânın algısı bedbin bir ruh halini yaayan insan için pesimist olabilir. Burada açıklamaya çalıtıımız mekânın insan psikolojisine göre olumlu veya olumsuz yansımasının airin o an için bilinçaltını harekete geçiren ruh haline göre deiebileceidir. Bu konuda Ramazan Korkmaz tespitlerini u ekilde ifade etmitir: "Mekânın darlıı, fiziksel anlamda küçüklüünden deil, karakterin imkânsızlıından ve kendini orada sıkıtırılmı duyumsamasından kaynaklanır." (Korkmaz,2007:403). air nevroz halinde ne kadar geni olursa olsun yine de mekânı darlatıkça darlaan bir cendere haliyle algılar ve bu mekândan uzaklama arzusu kendisi için kaçınılmaz bir hal alır. "Mekânın darlaması neticesinde birey, hayalleri ve çeitli objeleri merkeze yerletirerek bu dar mekândan kaçı, varlıında darlık olan yaamdan kurtulmak, bir nebze olsun rahatlamak arzusunu yaar. Bu kaçı psikolojisi bazen dı dünyaya yönelik olurken bazen de bireyin bedenine yönelir.(özcan, 2013:260). Bu konuda Fecr-i Âti airlerinden Ahmet Haim'in O Belde; Servet-i Fünûn Edebiyatı temsilcisi Tevfik Fikret'in Ömr-ü Mühayyel iirlerinin sosyal ve bireysel buhranlardan dolayı bir kaçı psikolojisyle kaleme alınmı önemli iki iir örnei olduklarını hatırlamanın faydalı olduuna inanıyoruz. Özellikle modern yaamda, "yüksek idealleri olan, bir ideolojinin geleceine inananların ya da maddenin ötesindeki sonsuz evrene sürgün olan insanların hayatlarındaki gerilim ya da tevekkülüne benzemeyen bir can sıkıntısı, bir kasılma ve bir kararsızlık" (Narlı 2007:265) bireyi sarmakta ve mekânsal darlıı yaatmaktadır. Mekânın baskısını ve bunaltıcı psikolojisini yaayan bireyde, hayalleri ve çeitli objeleri merkeze yerletirerek bu dar mekândan kaçmak, varlıında darlık olan yaamdan kurtulmak, bir nebze olsun rahatlamak arzusu ortaya çıkar. Psikolojik açıdan bakıldıında dar mekân, bireyin kendisini çıkmazda hissettii 'an'lar olarak tanımlanabilir. (Özcan,2013:168). Bunun yanında tabiat gibi en geni mekânın da sanatkarın his ve fikir dünyasını önemli ölçüde etkilediini ve bu tesirin fikir dünyasını ördüünü söyleyen Özaslan, mekân-insan ilikisi konusunda: "Mekân,insan ve duyguları barındıran özelliinin yanında,insana ilham kaynaı olması bakımından da oldukça önemlidir. nsanda his veya fikrin domasına vesile olduu gibi, hissin ve fikrin açıklanmasında hareket noktası veya aracılık ilevi görür. nsanın intibalarının büyük bir kısmı mekâna balıdır."tespitin bulunur. (Özaslan,2010:20) Kozmik dünyada birçok mekân türleri içerisinde insanın sosyal ve bireysel hayatını en iyi standartlarda geçirecei tek mekân hiç üphesiz evidir. Modern hayatın cenderesi içerisinde boulan, daralan ve sıkıan insan için evi en güvenilir ve huzurlu mekân algısını sembolize eder. Çünkü ev "hayallerimizin dülerimizin, ruhumuzun barınaıdır. Hem fiziksel hem de ruhsak olarak rahatladıımız, huzuru, güveni, mutluluu bulduumuz ev, varolmanın/varoluun insana verdii, kazandırdıı bütün kutsal deerleri bünyesinde bulundurur." (Eliuz, 2001:651). kincil mekânlar otel odası, misafirhane, kou, sıınak ve maara gibi geçici süreyle barınak olarak kullanılabilen kapalı mekânlar kiide gerçek anlamda evin saladıı sempati ve güveni vermekten uzak mekânlardır. Bu gibi mekânlarda air youn bir ekilde yalnızlık ve sahipsizlik hislerinden kaynaklanan bir iç çatıma ve melankoli hisseder. Yine aynı ekilde depresif air bu mekânlarda kendisini evsiz ve ainasız bir psikolojinin bedbinliiyle ifade etmeye çalıır. air dipsiz bir kuyuda boazı sıkılan ve acıyla can çekien bir ruh haliyle nevrotik ve izofreni hastalıklarının pençesinde kıvranıp durmaktadır. Mekânın reel görüntüsünü olduu gibi tasvir etme iirin mevzuu deildir. air aslında birçok insanın bilip de fark edemedii veya fark etse de söyleme dökmekte yetersiz kaldıı sezgi ve tespitleri somutlatırma bilgi ve potansiyeline sahiptir. Çünkü air iç katmanlarına yönelerek eya ve mekân algısını farkındalık oluturarak ifade eder. "Çevremizde bizleri sarmalayan görünen gerçekler aslında görünmeyen dünyanın sembollerdir. Yaantınızın her

4 dakikasında sizler semboller ormanında yürümektesiniz kendi ııınızın yansıması altında. Bunu anlamak için altta yatan dinamikleri bilmek önemlidir."(vatansever, 2001:13) Açıklamalarda görüldüü gibi nesne ve mekân algısını yorumlamada kiinin kendi içine yönelmesi önem arz etmektedir. Bir edebî metine balı olarak mekân-insan arasındaki ilikinin analizi yapılırken belirleyici unsurun öncelikle insan psikolojisi olması gerektiini fikrini savunan Ramazan Korkmazda konuyla ilgili olarak u tespitlerde bulunur: "Mekânsal algı daha çok bireyin iç dünyasıyla balantılıdır. Eer içler gözlenebilseydi, mekân (kii) çözümlemelerine gerek kalmazdı.(korkmaz,2007:407). Mekân tahlilinde bireyin psikolojisi oldukça önemlidir. Onun için mekânı çözümlerken bireyin psikolojik durumu çıkı noktası olmalıdır. Psikolojik ve deneysel anlamda yaadıı metafizik olayları özgün bir dille tanımlayan sanatçılarda sezgiler, kefedici nitelie sahiptir. Birçok sanat erbabında sıklıkla görülen bu sezgi, airlerde düünmeden, muhâkeme yapmadan bilmek, bir nevi kefetmektir. (Topçu, 2006: 66). Söz konusu kefedilen unsurun realitesi tabiatla benliin kaynamasından ortaya çıkmaktadır. air mekânda yer edinmi olan objektif eyleri subjektif olan zeka ve benliiyle kaynatırarak üslûbunu özgünletirir. airde zihnî sezginin objesi dıarıda deil, kendi kendisidir. Bütün akın (transcendantal) düüncelerin organı zihinsel sezgidir. (Topçu, 2006: 67). Bergson un bu tespitinden hareketle mekân algısında iç dünyamızın çıkı noktası ve üslûbun belirleyicisi olduunu söyleyebiliriz. Nitekim kendisi de sezgi her eyden önce iç realitenin bilgisidir. Onun dorudan doruya yakaladıı, ûûra ait verileridir. (Topçu, 2006: 90) ifadeleriyle mekân-insan ilikisinde belirleyici öncelikli unsurun iç dünyamız olduuna vurgu yapar. 2. OTEL ODALARI RNN YAZILDII DÖNEMDE VE ÖNCESNDE NECP FAZIL KISAKÜREK Türk edebiyatında edebî nitelie sahip birçok eser üzerinde analiz çalıması yapan Mehmet Kaplan, eletirilerinde özellikle airlerin hayat maceralarının verilerinden yararlanmayı tercih etmekte, metin incelemelerinde bu verilere ulamanın gerekliliine dikkat çekmektedir. Kaplan, eserinde konuyla ilgili olarak u ifadeleri kullanır: Edebî eseri itibariden kurtaran ey, sanatçının dorudan doruya dünya ve hayatla temasa gelmesi, baka bir deyimle yaantısıdır. Yaantı edebî esere gerçeklik vehmi veren canlı ve müahhas unsurların kaynaıdır." (Kaplan, 1990:11). Bu genel deerlendirmeyi özele indirgediimizde Otel Odaları (1927) iiri üzerinde yapmaya çalıacaımız analizde iirin yazıldıı dönem veya öncesinde sanatçının metafizik dünyasında tesir alanları oluturmu reel hayatından kesitler sunmanın faydalı olacaına inanıyoruz. Necip Fazıl'ın çocukluk ve gençlik dönemine bakıldıında ailesinin ekonomik açıdan iyi artlara sahip olduunu ve buna paralel olarak çocuklarına tahsili için yeterli imkânlar sunduunu biliyoruz. airin yüksek tahsilli ve nüfuz sahibi dedesi Hilmi Efendi, torunu Necip Fazıl ın da içine bulunduu geni aile çevresiyle konakta varlıklı bir hayat sürdürüyordu. Hilmi Efendi in konaktan baka çiftlii, kökü, yalı ve Kapalıçarı'da i yerleri bulunmaktaydı. (Kısakürek, 1998:59 ). Hilmi Bey in Necip Fazıl ın anıları üzerinde önemli tesiri vardır. Dedesi Hilmi Bey, olu Fazıl ın ei ve çocuu Necip Fazıl ı ihmal etmesinde dolayı üzüntü hissediyor bu ilgi ve efkat boluunu telafi etmeye çalııyordu. Düzensiz ve daınık bir hayat yaayan Abdülbâki Fazıl, evlilik sonrası gençlik döneminin uçarılıını bırakır ümidiyle Mediha Hanım la evlendirilmi, fakat Necip Fazıl ın doumu bile bu evlilii kurtaramamıtır. Bu boanma olayının ve buna balı olarak daılan bir ailede yetimenin travması airin bilinçaltı dünyasında önemli yer edinmitir. Bu sebeple Necip Fazıl babasına karı kırgın ve mesafelidir. Sanatçının eserlerinde anneye duyulan özlem ve efkati baba için göremeyiz. airin otobiyografi türünde kaleme aldıı eserlerinde konuyla ilgili olan bazı ifadeleri bu bölümde belirmenin faydalı olacaını düünüyoruz: Beylerbeyi nde oturuyorduk hayatım boyunca bana fazla alaka göstermeyen babam, ben daima annem ve küçük dayımla beraberim. Bir de malum mübarek anneannem..." ( Kısakürek, 2013:59)

5 Öyle ki, babamın tavrı, anneme tahammül edemedii zamanlar götürün! diyor, çocuk kadını, konaa yakın bir tarafta tuttukları bir evcie taıyorlar. Sonra getirin! diyor, yaka-paça konaa döndürüyorlar, çocuk kadını Kıskardeim Selma öldü. Annem, ikinci kattaki salon sofada, orta yerdeki sedirin üstünde, yüzünü tırnaklarıyla gererek çılık çılıa alamakta Yanında onu sükunete getirmeye çalıan, mahzun tavırlı iki erkek Dayılarım Anneme gelince, yirmi küsur yaında babamdan dul kaldıktan sonra top yekün küsen, bütün ömrü uultulu konaktan balayarak bir beslenme halinde ezilmekle geçen, nihayet hastalanan, kurtulan, çocuunu(beni) dilerinde taıyarak büyüten, bu defa da kendini erkek kardelerinin hizmetinde harcayan, Müslümanlıkta ve derinlikte annesine e büyük kadın, bazı iirlerimde tüttüü gibi en köklü za fım. ( Kısakürek, 2013:75-76). Necip Fazıl ın kendi ifadelerinden aktardıımız bu bölümleri psikanalitik edebiyat balamında incelediimizde hayat macerasının Çile si üzerinde birinci derecede etkili olduunu söyleyebiliriz. Necip Fazıl Bey in bilinçaltı dünyasıyla örtüen bir kavram olarak çilenin iir kitabının adıyla da örtümesinin simgesel bir deerinin olduuna inanıyoruz. Nitekim iir kitabında Ruh, Dipsiz Kuyu, Bo Dünya, Ayrılık, Gurbet, Bo Ufuklar ve Kâbus gibi üst balıklarla airin bilinçaltı dünyasını karılayan birçok iir bulunmaktadır. Necip Fazıl ın çocukluk yıllarını geçirdii dedesinin konaının anılarındaki tasviri de ruh dünyasındaki med cezirleri ortaya koyması açısından önemlidir. Kendi iç benliinin derinliine daha küçük yalarda nüfuz eden ve reel dünyayı sürekli kendi hayat penceresinden algılayıp sorgulayan air bu yönüyle de ilginç bir kiilik sergilemektedir. Dedesinin ilk erkek torunu olarak ayrıcalıklı imkânlara sahip olan Necip Fazıl kıvrak zekası ve hafıza kuvvetiyle çevrede ilgi odaıdır. Fakat air yaratılıtan gelen yeteneklerine ve dedesinin kendisine sunduu maddi desteklere ramen sosyal hayatta etkin bir yer edinme noktasında mücadeleci ve istikrarlı bir kiilik sergilemez. Hayata karı sürekli korkulu ve endieli bekleyii ruh dünyasında marazîlie sebep olmaktadır. Sanatçı, Otel Odaları iirinin kaleme alındıı dönem öncesinde yaadıı nevrozu ve farklılıını açık ve samimi duygularla u ekilde dile getirmitir: Marazî bir hassasiyet Acıtan bir hayal kuvveti Ve bu arada dehetli bir korku O yata bile anlıyordum ki, ben baka türlü, ayrı yaratılıta bir insanım ve hissettiklerimle öbür insanların duydukları arasında müthi bir fark "( Kısakürek, 2013:25-26) Necip Fazıl ın Otel Odaları iirini kaleme aldıı dönemin hemen öncesinde (1925) bohem hayatını bütün derinliiyle yaadıı Paris, uzun yıllar pimanlık duygularını yaayacaı eylemlerinin merkezi mekânıdır. "Kâbus ehirdeki hayatımı anlatmaya hicabım ve slamî edebîm manidir." ( Kısakürek, 2013:64) eklindeki itirafı meselenin vehametini ve airin pimanlıını ortaya koyması açısından yeterlidir. Sanatçının bu ülkede bulunduu yılda ve sonrasında yaadıı nevrotik hayatı, psikanalizin verilerinden yararlanarak yapılacak iir analizi çalımalarında önemli ifreler içermektedir. Otel Odaları iirinin temasını ve iirde kullanılan metaforları yorumlamamızda önemli veriler sunması açısından Necip Fazıl ın kaleme aldıı u itirafları burada aktarmanın önemli olduuna inanıyoruz: Paris hayatı, benim de kendi kendimi arayıımın müthi helezonlar ve korkunç girinti ve çıkıntıları arasında, nefs cesareti bakımdan hayal yakıcı bir tablo çizdi... htilaç, rae, takallüs, hafakan üfleyici ve zamanın bütün yıldızlarını maskeleyen ııkları ve canavar binaları ile bir eyi, büyük bir eyi peçeleyici kâbus ehri peçeleyici kâbus ehri kadını, kumarı, içkisi, (bohem) hayatı, üpheci felsefesi, sara nöbetleri içinde sanat; çözmeye çalıtıkça dolaan ve büsbütün düümlenen meseleleriyle Paris Susadıkça gaz içmenin ve gaz içtikçe susamanın ve pırıltılı kadeh içinde ebedi bir su hasreti çekmenin hali Her türlü madde alayii ve nefsanî sââdet cümbüü içinde, hissi iptal edilmi ruhun ilk bakıta arı ve sızısı göstermeyen kıvranılarına yataklık, hüsran beldesi... Aylarca ehrin gündüzünden habersiz bir gece yaayıı... Oteldeki odamın aynası karısında, yanaklarımı tırmalayarak döktüüm gözyaları Çok defa otelin sabah kahvaltısından ibaret günlük gıda ( Kısakürek, 2013:63-64)

6 Kendisini bohem hayatının girdabından kurtaramayan ve psikolojisi her geçen sürede daha kötüye giden Necip Fazıl, Milli Sorbon Üniversitesi Felsefe Bölümü bitiremeden Eitim Bakanlıı müfettilerinin aldıı birtakım tedbirlerle yurda geri dönme mecburiyetinde kalır. Fakat bu dönü kendisini bu girdabın cenderesinden kurtarmaya yetmeyecektir. Necip Fazıl, Paris dönüü Beyolu'nun tünel tarafında, Asmalımescit sokaındaki pansiyon odasında kalıyor; bohem hayatına bu mekânda devam ediyordu." Bu ev bohem hayatı yaadıı arkada çevresinin de merkeziydi adeta. Eski bir binanın tavan arası olan eve Babıali'nin bütün isimleri uruyordu... Necip Fazıl'ın onlardan bir farkı vardı; bohem hayatı, onun için bir yaama tarzı, hayatına bir renk katma çabası, sanatçı olma imtiyazını kullanma kolaycılıı deil,hayatın vaat ettiklerini sonuna kadar görme, elde etme, tatma ve kefetme, daha fazlasına sahip olma, herkesten ileriye gitme, herkesten fazlasını yaama, kendini kavrama için gösterdii yakıcı çabalardan bir süreliine de olsa kaçıp kurtulma demektir." (Çetin, 2008:33) Necip Fazıl ın bohem hayatı da sanatının icrasında en uygun zemini oluturmu; iir dili bu anlarda uçsuz bucaksız mana derinliine ve müzikaliteye ulamıtır. airin Paris hayatı sonrasında sık sık ziyaret ettii pansiyonun adına anı türünde eser kaleme alan Fikret Adil, Necip Fazıl'la ilgili olarak u tespitlerde bulunur: Hakiki bohem, her eyden evvel çalıır ve sanat eseri meydana getirir. Eer bu eserde devrin ilerisine geçerse, anlaılmazsa bu onun kabahati deildir. Ve bohem karamsar bütün kazancını bir günde bitirir. Onun zaman telakkisi yoktur. Necip Fazıl bohemdir. (Adil, 1988: 70). Sonuç itibariyle Necip Fazıl'ın Otel Odaları iirini kaleme aldıı dönemde bohem hayatından ve hususî mizacından kaynaklanan bireysel krizleri iirlerinin ortak temasını oluturduunu söyleyebiliriz. Psikanalitik edebiyat kuramında yaptıımız genel deerlendirmeleri özenle uyguladıımızda Necip Fazıl'ın, Otel Odaları ve Kaldırımlar (1927) iiri gibi Çile'de yer alan birçok metne bakıldıında nevroz halindeki bunalımın aırlıını hafifletmek için iir dünyasına sıındıını sanat deeri yüksek eserlerin önemli bir kısmını bu anlarda kaleme aldıını görüyoruz. 3. OTEL ODALARI RNN TAHLL OTEL ODALARI Bir merhamettir yanan, daracık odaların, sli lâmbalarında, isli lâmbalarında. Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmı, Küflü aynalarında, küflü aynalarında. Atılan elbiseler, boazlanmı bir adam, Kırık masalarında, kırık masalarında. Bir sırrı sürüklüyor, terlikler tıpır tıpır, zbe sofalarında, izbe sofalarında. Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı, Çivi yaralarında, çivi yaralarında. Kulak verin ki, zaman, tahtayı kemiriyor, Tavan aralarında, tavan aralarında. Alayın, âinasız, sessiz, can verenlere, Otel odalarında, otel odalarında!...(kısakürek, 2012: 161)

7 3.1. DI YAPI iiri dı yapı itibariyle deerlendirecek olursak Otel Odalar nın ilk dikkati çeken yönü kafiye dizilii ve nazım ekli bakımından divan edebiyatında çok sık kullanılan gazel nazım eklini andırmasıdır. iir her biri kendi içinde anlam bütünlüüne sahip yedi ayrı birimden olumutur. iirde özellikle ikinci dizelerin sonlarında kullanılan a tam kafiyesi ve -larında redifi; iirin son dizelerindeki isli lâmbalarında, küflü aynalarında, kırık masalarında, izbe sofalarında, çivi yaralarında, tavan aralarında, otel odalarında sözcük gruplarının tekrarı iirdeki dı yapı disiplinine verilen önemi göstermektedir. iirin birinci biriminde yüklem isim cümlesi (bir merhamettir) olup airin duraan ve kendi üzerine kapanmı ruh halini göstermektedir. Bu durgunluk ikinci birimden itibaren eylem cümleleriyle hareketlilik kazanmaya balamıtır. kinci birimde kalmı ; üçüncü birimde atılan, boazlanmı ; dördüncü birimde sürüklüyor; beinci birimde atıyor altıncı birimde kulak verin ve kemiriyor ; son birimde alayın fiillerini ve fiilimsilerini airin otel odası mekânında youn bir ekilde yaadıı iç çatımanın dı dünyaya yansıyan görüntüleri olarak deerlendirebiliriz. iirde mekân algısının dı yapıya yansıyan bir baka yönü yer tamlayıcı görevinde sözcük gruplarının da,-de bulunma hali ekleri balamında son dizelerde kullanılmasıdır. Kaldırımlar airleri, kimsesiz ve sokak ortasındaki dramatik ve kaotik psikolojik ruh halinden fiziksel kaçı alanı otel odası olmutur. Öznenin gerilimli ortamdan güvenli bir limana sıınma arzusu o derece youn olmutur ki iirin ana mekânı olarak otel odasının içinde, isli lâmba, küflü ayna, kırık masa, izbe sofa, çivi yarası eklinde reel objeler da,-de yer tamlayıcısı eklerini alarak imgesel mekânlara dönütürülmütür. iire pitoresk bir görüntü hâkimdir. Bu görüntüde kırık masa, küflü ayna, izbe sofa, daracık oda, atılan elbiseler, isli lamba, tavan arası, sıfat tamlaması grubu sözcükler nesnel bir izlenimle kullanılmıken; boazlanmı bir adam, duvarda nabız atması, çivi yaraları, zamanı kemirmek, can vermek gibi göstergeler ise metaforik gönderge deerinde de kullanılmılardır. iirde ritmik unsurlar olarak kelime tekrarları, hem mekânik hareketi, hem de iç gerginlii ve sıkıntısının kesafetini verir. Muhteva ve dı yapı arasındaki bu münasebet iirin en kuvvetli yönüdür. Otel Odaları iirinde sıkça kullanılan /r/,/l/,/n/ gibi ötümlü sesler airin mekân algısını ve bilinçaltı gizemini dı yapıya yansıtan bilinçli olarak kullanılan sesler olduu düüncesindeyiz. Doan Aksan da iir Dili ve Türk iir Dili eserinde ötümlü ünsüzlerin kimi yazarlar tarafından mekânın sessizliini göstermek için kullanıldıı görüünün yadsınamayacaını söyler.(aksan, 1995: 209) Bu açıdan iirde ötümlü ve ötümsüz ünsülerden bazılarının kullanım sayısını ortaya koyduumuzda otel odasındaki sessizliin dı yapıda da karılıını bulduu sonucuna ulaabiliriz. Ötümlü Ünsüzler Sayısı Ötümsüz Ünsüzler Sayısı n:31 f:4 l:36 p:4 r:41 k:10 iirde ötümlü ünsüzlerin sık kullanılması ve ikinci dizelerdeki sözcük tekrarları iirin müzikalitesini güçlendirmitir. iirdeki sözdizimsel bir yineleme bulunmaktadır. Bu iirde hem aynı söz öbeinin ikinci dizelerde yinelenmesi biçiminde bir ön yineleme, hem de ikinci dizelerin, ilk dizelerin,ilk dizelerdeki önermelerin dolaylı tümleci oluturması,ayrıca biçim eliklerine yer vermesi nedeniyle söz dizimsel yineleme söz konusudur. (Aksan, 1995: 227). iirde ilk birimden itibaren 7+7 hece ölçüsü kullanılmı, daha önce de ifade ettiimiz gibi dı yapı disiplinini bozmamaya özellikle dikkat edilmitir. Bir merhamettir yanan/ daracık odaların, Yedi hece Yedi hece sli lâmbalarında/ isli lâmbalarında. Yedi hece Yedi hece

8 Dı yapı ile ilgili yaptıımız incelememizde çıkardıımız önemli sonuçları Metin Cengiz'in u ifadeleriyle belirtmenin faydalı olacaına inanıyoruz: "Gerçekten de bize özgü bir yenilii Kısakürek'te duyumsamamak olanak dııdır. Uyak, vezin, durak, iç ses benzerlikleri gibi eski iir biçimlerine özgü klasik sanatlar hiç göze batmayacak biçimde iirin akıında, sarıp sarmalayan büyüleyici atmosferinde erir gider. ( Cengiz, 2011:84) Ahenkli iir, yeni ve özel bir sese sahip olan iirdir. Onun için baarılı air, yeni bir ses getiren kiidir. iirde ahenk (harmonie) genellikle ses tekrarları, kelime tekrarları, mısra tekrarları ve ses dalgalanması ile salanmaktadır." (Çetin, 2013:238) Bu açıdan baktıımızda Otel Odaları iirin güçlü bir harmonik yapıya sahip olduunu görmekteyiz. iirin iç dünyasını göz önünde bulundurarak dı yapı üzerine yaptıımız tespitlerden hareketle Mehmet Kaplan ın aynı airin Kaldırımlar iirini analiz ederken kullandıı: Maharetle kullanılan tekrarlar, hem mekânik hareketi, hem de iç gerginliini ve sıkıntısının kesafetini veriyor. Muhteva ile yapı arasındaki bu münasebet iirin en baarılı taraflarından biridir. (Kaplan, 1990:11). fadelerinin Otel Odaları iirinin analizi için geçerli olduunu düünüyoruz. iirin dı yapısındaki kompozisyon bütünlüü en az tema ve izlekler kadar sanat deeri taır. Otel Odaları nın aslında airin bu dönemde daınık ve karmaık görünen yaantısının aksine temelde bilinçaltı dünyasındaki disiplinli ve pozitif deer yargılarını istikrarını ve disiplinini sembolize ettiini söyleyebiliriz Ç YAPI Psikanalitik edebiyat kuramı konusunda verilen teorik bilgilerin ııında Otel Odaları iirini birimlere ayırarak analiz etmenin daha tutarlı ve salıklı sonuçlar vereceini düünüyoruz. iir bedbin ve tedirgin bir ruh halinin odaında yedi ana birimden olumaktadır. Bütün birimlerin merkezî izlek alanını bireyin parçalanmı benlii ve paradoksları igal etmitir. Özne dı dünyadan çok iç dünyasını öteleyerek esiri olduu ve sürekliliinden panikledii otel odası imgesinde karılık bulan trajik yaantısını kendi benliide sorgulamaktadır Birinci birim Bir merhamettir yanan, daracık odaların, sli lâmbalarında, isli lâmbalarında. Otel Odaları iiriyle aynı dönemde ve aynı ruh haliyle kaleme alınan Kaldırımlar (Kısakürek, 2012: )) iirinde Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında dizeleriyle bireysel trajedisini iç monolog tarzında anlatmaya balayan air bu duygu kesafetinden kaynaklanan gerginliini aynı iirin sonunda Ölse kaldırımların kara sevdalı ei dizeleriyle sonlandırmaya çalıır. Bohem hayatını sokaktaki kaldırımlarla özdeletiren air ölüm arzusuna ulaamayınca insanî ihtiyaçlarının gerei olarak otel odasına sıınmıtır. Otel odasında air, geçmiinden getirdii, bedeninde ve zihnînde biriktirdii anılarla ve düüncelere mekânı ve mekândaki nesneleri süzmektedir. iirde "merhamet" sözcüünün yüklemletirilerek kullanılması airin sıınmayı arzu ettii mistik ve metafizik atmosferin sınırlılıını gösterdiini düünüyoruz. Merhamet sözcüü inanç kültürümüzde insanın Allah'ın ilgi ve sevgisini iç dünyasında hissetmesi ve ona ulama arzusunu çarıtırır. air kimsesiz ve yalnız olduu bu souk mekânda sıcaklıı ve huzuru merhamet kavramının bütün deerlerine sıınarak bulmaya çalıır. Dar mekânın kasveti ve bouculuu bu ekilde aılacaktır. Yanan isli lambaların ııı, airin bohemliinde hayata karı bir derece ümit telkin etmektedir. iirin bu biriminde özne, dı tehlikelere karı sıındıı otel odasında mekâna karı pozitiftir. Mekân dar ve az da olsa aydınlıktır. Özne bu darlıı ve loluu pozitif bakı açısıyla geniletmeye ve aydınlatmaya çalımaktadır. Öznenin daralan ruhuyla özdeleen "daracık odalar" algısal anlamda labirent tema olarak belirmitir."labirent teması dünyada tam olarak yerini bulamamı insanlardaki sıkıntıyı ifade etmektedir."(bourneur, Quellet, 1989:117). Bu tanımlamaya göre youn kaotik ruh halini yaayan Necip Fazıl için otel odasının iir dilinde olgusal bir deeri olduu ortaya çıkmaktadır

9 "Olgusal mekânlar, kii yer ilikisini sorunsal açıdan yansıtan dönütürülmü, anılatırılmı yerlerdir; yalnızca topografik bir yer deil, anlam üreten, anıları barındıran, kiinin iç dünyasını yansıtan bir deerdir."(korkmaz, 2007:403) kinci Birim: Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmı, Küflü aynalarında, küflü aynalarında. Bu birimde "küflü ayna" söz öbei, dı dünyaya bakan obje olmanın özelliinden çok airin bilinçaltı çarıımlarıyla bireysel duyarlılıını, felsefî ve metafizik algısını karılayan bir imge olarak karımıza çıkmaktadır. Çünkü iire konudan çok özgün bir lirizm hâkimdir. iirde kullanılan bu tür imgelerin sıklıına bakılacak olursa airin objeleri gerçeküstücü akımına mensup sanatçıların tarzında algıladıını ve iç dünyasının süzgecinden eledikten sonra yorumladıını görüyoruz. Çünkü gerçeküstücülerde "dı dünya, olduu ve görüldüü gibi tasvir edilmez, bunun yerine varlıkların biçimleri, özellikleri, nitelikleri, çizgileri ve konumları deitirilir. Olgular, objeler ve olaylar, olduu gibi verilmekten çok bilinçaltı dünyasının karmaık yapısına uygun bir biçimde verilir. (Çetin, 2013:222). Otel Odaları iirinde geçen ayna objesinin de Necip Fazıl'ın iç dünyasının en karmaık katmanlarını yansıtan bir nesne olarak deerlendirebiliriz. Bu birimde airin ayna nesnesinin eskimiliini ve yıpranmılıını küf sıfatıyla nitelemesini bireysel trajedisinin yanında; sosyal hayattaki gerginliinin ve çöküünün metaforu olarak düünebiliriz. iirlerinde ayna imgesini sıklıkla kullanan air bu ekilde sözcük kalıplarına sımayan duygusal anlamlara görsel ifade özellii kazandırır. Otel odalarını kısa süreliine yaam alanı olarak kullanan nice insanlar vardır. Bu insanların her birinin gizemi ve hayat macerası birbirinden farklıdır. iirin yazıldıı dönem itibariyle (1927) ülke insanı uzun yıllar süren baımsızlık savalarının etkisiyle özellikle ekonomik alanda büyük sıkıntı ve gelecek endiesi hissetmektedir. iirde bireysel ve sosyal travmanın bir görüntüsü olarak kullanılan küflü ayna imgesinde aynı zamanda yoklukta kaybolma korkusu, tedirginlii ve çaresizlii vardır. iirlerinde ayna imgesine dikkat çekici sıklıkla farklı anlamlarda yer veren air, bu iirinde "küflü aynalarında, gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmı ifadesiyle" daha önce hiç karılamadıı kendi hayat tarzını paylaan insanlarla empati yapmıtır. air her ne kadar sosyal hayattan kaçıp yalnız yaamayı tercih etse de toplumun dier fertlerinin duygu dünyasından kopamamaktadır. Sanki bu küflü aynalarda gelip geçen herkesten bir yüz kalmıtır. Aynaya baktıkça o yüzler ortaya çıkacakmı gibi bir küfün arkasında saklanmı hissi vermektedir. Eyanın doasından öteye bakıın resmidir bu.(kolcu, 2009:210). Otel odasını bir süreliine daha önce kullanan kimlii silik insanların görüntüsü imgesel anlamda küflü aynalara sinmitir Üçüncü Birim Atılan elbiseler, boazlanmı bir adam, Kırık masalarında, kırık masalarında. Psikanaliz tespite göre nevroz halini yaayan kii, eylem ve nesne algısını alıılagelmi sözcük kalıplarıyla ifade etme yeterliliine ve bilincine sahip olamayabilir. Soyut kavramlarla yüklenmi iirlerin iç dokusuyla rüya atmosferi arasında yakın iliki vardır. Kiinin rüya atmosferinde duyumsamaları sayıklama eklinde kozmik ortama aktarıldıında bunları reel ve rasyonel ölçülerle anlamlandırmada doal olarak mantıksal zorluklar yaarız. Rüya gören kiinin ûûrakıından akıp gelen bu sayıklamalar, aslında metafizik dünyada görülen eylem ve objelerin birer somut karılıı olarak kendi özünde bir deer taırlar. Rüya atmosferinden reel dünyaya deforme edilerek aktarılan bu seslerin bize göre birer anlamsal deeri olmasa da rüyayı gören özne açısından derin ve nitelikli anlamları vardır. Otel Odaları iirini de öznenin rüya atmosferinden süzülen bir iç monologu olarak deerlendirebiliriz. iirin terennüm edildii bireysel mekânın derinliine ne derece nüfuz edebilirsek iirde kullanılan imgeleri, metaforları ve soyutlamaları yorumlama noktasında kolaylık salamı oluruz. Temel konumuzun dıında kalan iir ve rüya arasındaki yakın iliki

10 hakkında ayrıntılı bilgi için Ahmet Hamdi Tanpınar ın iir ve Rüya I ve iir ve Rüya II makalelerinin incelenmesinin faydalı olacaına inanıyoruz.(tanpınar, 1977:30-34). Birimde geçen boazlanmı bir adam ilk bakıta otel odasında bir cinayet ilendii intibaını uyandırabilir. Fakat psikanalizin teorik bilgilerini görüntü üzerinde uygularsak aslında burada izofreni hastalıının önemli bir septomu olan halüsilasyon yani varsanıdan söz edebiliriz. air, otel odasında psikanalitik açıdan izoid yapı gösterir. Anılara gömülmü bir ruh haliyle özne yabancılamı, yalnızlık duygusuna boulmu, iç ve dı çatımalar yaayan bir ruh hali yaamaktadır. Bu mekânda bohemlii bütün younluuyla yaayan özne, kasvetli odanın kırık masalarında daınık bir ekilde duran elbiseleri boazlanmı bir adam görüntüsüyle algılamıtır. iirin bu bölümünde Necip Fazıl ın empiryonist üslûbu kullanmadaki ustalıını açıkça görebiliyoruz. iirde izlenimcilik (intiba, impressioniste üslûp) esas itibariyle bir soyutlamadır. zlenimcilikte dı dünya, varlık, tabiat iirde olduu ve görüldüü gibi deil airin iç dünyasında, ruhunda, kalbinde,beyninde aldıı deitirilmi,dönütürülmü ekliyle düsel ve hayali mahiyetiyle yansıtılır.(çetin, 2013:222). air atılan elbiselerin görüntüsünü ruh süzgecinden geçirdikten sonra algısını boazlanmı bir adam söz öbei ile imgeletirmitir. Otel odasındaki isli lambaların lo ıııyla nesnelerin algıda soyut belirsizlie zemin oluturduunu da göz önünde bulundurursak gösterge ve gönderge arasındaki ilikinin algı psikolojisiyle birlikte fizikî artlara göre de deiebilecei sonucuna ulaabiliriz. iirin özellikle bu biriminde sinematografik bakı açısıyla yapılan etkileyici sahneleme teknii, airin yıllar sonra somutlaacak tiyatro yeteneinin habercisi olmutur Dördüncü Birim Bir sırrı sürüklüyor, terlikler tıpır tıpır, zbe sofalarında, izbe sofalarında. Otelin daracık odasında kendi üstüne kapan air bir an için mekândaki görsel öelerin tesirinden kurtularak dı mekâna iitsel düzeyde açılır. Otelin sofasında terliklerle yürüyen insanların gizemi, iitsel algıda gerçeküstü vehmi andıran manzarada yerlerini alırlar. Öznenin iirin geneline yayılan eyayı dı görüntüsüne göre deil de onunla ilgili intibalarını yorumlayarak tanımlama arzusunu bu birimde de görmekteyiz. Empresyonist (izlenimci) algıda olduu gibi burada da nesne ve eylem, öznenin iç gözlemine göre bir deer ve ekil kazanmaktadır. airin geçmiinden getirdii, bedeninde ve zihnînde biriktirdii anıların ve düüncelerin, sürüklenen bu sırlarda farklı yeri vardır. Otelin ortak yaam alanını kullanan insanların tıpkı airin kendisi gibi bize göre mechûl sırları ve gizemleri vardır. Bu ifreli metafizik dünyayı çözümleyebilmek ancak bu mekânı aynı ruh haliyle paylaan melankolik insanlar için mümkün olacaktır. Özne duyumsadıı bu gizemin sihirli büyüsünü bozmamaya özen göstermektedir. Otel Odaları iirinin bu gizemli ve büyülü yönünün iirin tema ve izlek derinliini arttıran en önemli unsurlar olduunu söyleyebiliriz Beinci Birim Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı, Çivi yaralarında, çivi yaralarında. Otel odasında yalnız kalan ba karakter iç monologunda batan sona depresif, umutsuz, tedirgin, tereddütlü, kendine ve topluma yabancı, yer yer izofreni hastası bir kiiliktir. Böyle durumda mekan, insanı ezmek için üzerine yürüyen karı güçlerin simgesel bir göstergesidir.(korkmaz, 2007: 403). Söz konusu bu simgesel göstergeler öznenin iir dilinde kullanacaı temel malzemeyi oluturur. airi, aynı ortamı paylatıı dier otel sakinlerinden ayıran yönü sanatçı kimliidir. Nevrotik hâl, usta sanatçılar için bulunmaz bir fırsattır. Bu birimde de nevrotik haldeki airin mekân ve nesne algısını özgün iir dilini kullanarak yansıttıını görüyoruz. Çıplak duvarda nabzın atması metaforu ve çivi yarası imgesi acıdan iddetle inleyen airin ruh halini yansıtır. airin bilinçaltında yer edinmi kimi zaman bilinç düzeyine çıkan bütün ayrılıklar, kırgınlıklar, sarsıntılar ve hatta inanç krizleri dı oda duvarlarındaki çivi izleri gibi iç dünyasının görsel imajı olmutur. Dı mekânın görüntüsündeki perianlıkla airin iç dünyasındaki görüntü örtümektedir. Bilindii gibi sezgi, bir varlıın veya dıımızdaki bir

11 objenin bizi içine sürükleyen zihnî sempatidir. Sezgilerimizle bilinçaltı dünyamız ve dıımızdaki eya arasında bir iliki kurarız. iir dilinde bu iliki yorumlandıktan sonra birtakım imgelere veya farklı söz oyunlarına döner. te bu dizelerde de daha önce sokakta kaldırımların yalnızlııyla özleen air Necip Fazıl, sıındıı otel odasında yine aynı ruh haliyle "Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı" yorumuyla eyaya ruh verip o ruhla âdeta aynileiyor. iirdeki pesimist ruh halinin dorua ulatıı bu birimde airin geçmie dair bütün eylemleri ve duyumsamaları gerilime ve psikolojik krize sebep olmutur. Bu kaotik mekândan kurtulup ruh dinginliine eriilecek farklı bir mekânın olmayıı iirin sonunda görülecei gibi airde iddetli bir ölüm kokusuna dönüecektir. nsanın bilinçaltına ittii istekleri dı dünya gerçekleri ve onlara göre çalıan bilinç tarafından aırı ekilde bastırılırsa bu istekler rüya, hayal, sanrı, kâbus, delilik gibi ekillerle bilinç yüzeyine yansır. (Çetin, 2013:200) Altıncı Birim Kulak verin ki, zaman, tahtayı kemiriyor, Tavan aralarında, tavan aralarında. Tavan aralarından gelen hıırtı gibi yansıma türü sesler airin bilinçaltı dünyasına tedirgin edici duyumsamalar göndermitir. itsel duyumsamanın hâkim olduu bu birimde kuvvetli bir gözlemden sonra felsefi sezgilerin imgeletiini görüyoruz. airin zihnî eyleminde dıın sezgisi ile için sezgisi birbirlerini tamamlıyor. (Topçu, 2006: 95). Bu bütünlemede öncelikle dı mekândan gelen fiziksel uyarıcı öznenin ûûruna doru ilerleyerek yorum deeri kazandıktan sonra ritmik unsurlara dönümütür. Çile eserinde Tavan balıklı iirini (Kısakürek,2012:326); O ve Ben otobiyografisinde Siyah Kadife Tavan balıklı anılarını(kısakürek, 2012: 17) okuduumuzda Necip Fazıl ın bilinçaltı dünyasında çok faklı bir tavan algısının bulunduunu öreniyoruz. Halamın gelinlik odası diye süslenen, yaldızlı çıtaların çerçeveledii siyah kadife tavanlı salonda domuum. ifadeleri bu algının merkezi çıkı noktasını belirlemesi açısından önemlidir. Tavan arasında fare, kunduz ve tahtakurusu gibi kemirgenlerin bulunduu mekânlar olabilir. airin kaldıı bu eski otelin tavan arasında yaayan haerelerin çıkardıkları kemirme sesleri airde saat sesi algısına dönümütür. Kemirilen nesne nasıl parçalanıp tükeniyorsa saatin dönen çarklarının çıkardıı ses de ömür dakikalarını tüketmektedir. Zamanın geçiciliini imgeletiren Duyuluyor zamanın tahtayı kemirdii mısraında yine metafizik bir endie söz konusudur. Necip Fazıl ilk dönem iirlerinde bu endieden kaynaklanan korkusunu içmolog tekniiyle itiraf etmekten de çekinmez. Niçin küçülüyor eya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmı onu örensem asıl (Kısakürek, 2012: 17) air, geçen zaman algısından duyduu sorumluluu ve pimanlıı yıllar sonra yine iir diliyle öyle itiraf eder: Tam otuz yıl saatim ilemi,ben durmuum; Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuum. (Kısakürek, 2012: 35) Otel Odaları iiri balamında da deerlendirdiimizde Necip Fazıl da zaman algısının metafizik bir endie taıdıını tespit ediyoruz Yedinci Birim Alayın, âinasız, sessiz, can verenlere, Otel odalarında, otel odalarında!... iirin son biriminde ortak dilin simgesel unsurlarından yararlanılarak trajik ve dramatik bir sahneleme yapılmıtır. Öznenin kimsesiz ve sessiz bir ekilde ölüm endiesi ve korkusu can verme gibi trajik bir eyleme dönümütür. Otel ve pansiyon gibi geçici süreliine barınma ihtiyacımızı gideren ve aidiyet duygusunu pek fazla hissetmediimiz mekânlar aslında ideal düünce perspektifinde kozmik dünyanın bir karılıı olarak düünülebilir. O ana kadar reel dünyasında istikrarsız ve baarısız bir hayat macerası yaayan air, daralan ve daılan

12 ruhunun bir karılıı olarak otelin daracık odasında kuatılmıtır. Otel odası bütün akları ve umutları tüketen monoton ve dümdüz bir yaam göndergesi çarıımında özneyi depresif bir metafizik alana hapseden tehlikeli bir alandır. Gerçek hayatında da dönem itibariyle ev ve aile ortamının teselli verici sıcak atmosferinden uzak olan bu sancılı ruh, yalnız ve dostsuz kaldıı otel odasında alayın istek cümlesiyle insanların merhamet duygusuna sıınmaktadır. air dramatik kurgusunda mekânı sadece toporafik bir yer olarak deil sezgi gücünü kullanarak sentezci bir üslupla tasvir etmitir. Bireyin iç dünyasının sınırsızlıını ve gizemini yansıtmak üzere kullanılan batık ve yayılgan imgeler iirin geneline felsefî bir üslûbu hâkim kılmıtır. Bu tür üslûpta kullanılan imgeler tam görünürlüün aaısında bir yerde durur; somut duyu nesnesini kesin çizgilerle yansıtmaksızın ve açıa çıkarmaksızın gösterir. (Wellek- Warren 2011:234). Otel Odaları iirinde öznenin sonsuzlua açılan iç mekânının kodları büyük ölçüde iirde kullanılan batık ve yaygın imgelerin duyu alanına yönelik göndergelerle örtümektedir. iirdeki imge ve metaforlarla ilgi yaptıımız yorumlamalarda Eliot'un: "Bir iir farklı kiilere farklı anlamlar ifade ettii gibi, bu anlamlar airin kastettiinden çok farklı da olabilir."(eliot, 1990:130) tespitlerini göz önünde bulundurmanın gerekliliine inanıyoruz. SONUÇ Otel Odaları iiri içerdii imge, metafor, mecaz ve soyutlama gibi söz sanatları ve üslûp özelliiyle çözümlemesi psikanaliz,felsefe ve eletiri kuramı bilgisi gerektiren estetik deeri yüksek nitelikte bir manzûmedir. Anlatımın geneline pitoresk ve müzikal bir üslûp hâkimdir. air kullandıı bu özgün üslûpla algı ve duygularını sese ve iire dönütürebilmitir. iirin yazıldıı döneme kadar Necip Fazıl ın bütün hayat macerası ve buna balı olarak geçirdii psikanaliz evreleri iirin iç dünyasına ustalıkla sindirilmitir. air Otel Odaları eserinde batan sona kadar marazî bir ruh halinin tazyikiyle mekânı ve mekândaki objeleri empresyonizm ve ekspresyonizm edebî akımlarının yöntemlerini kullanarak yorumlamıtır. Bu yorumlarda mekânın poetikası bilinçaltı ve bilinç düzeyi çarıımlarıyla birlikte verilir. Bireyin kendi öz benliinin dipsiz derinliklerinde sorguladıı sosyo-psiik yönü özellikle batık imgeler kullanılarak iirsel bir tragedyaya dönütürülmütür. Daılan bir imparatorluun son kalıntıları üzerinde yeni deer yargılarıyla kurulan bir ülkede kaderin bir tecellisidir ki yine daılan bir ailede yeni bir hayat kurma özlem ve idealiyle hayat mücadelesi veren üstün meziyetli bir insanın roman konusu olabilecek psikososyal dramı bu sefer iirin bir konusu olmutur. KAYNAKÇA ADL, Fikret (1988). Asmalımescit 74 Intermezzo (Bohem Hayatı),stanbul: letiim Yayınları. ALPEREN, Yusuf (2010). Psikodinamik Açıdan Haydar Ergülen ve iir,stanbul:özgür Yayınları. AKSAN, Doan (1995). iir Dili ve Türk iir Dili, Ankara: Engin Yayınevi. BAYRAK, Özcan (2013). Tevfik Fikret'in iirlerinde Mekân ve Algı, stanbul: Kesit Yayınları. BECK, Aaron (1967). Depression: Clinical, Experimental and the Theoritical Aspects,Philadelphia: Puplished by University of Pennsylvania Press. BOURNER,ROLAND-Quellet,Real (1989).Roman Dünyası ve nclemesi (Çev:Doç.Dr.Hüseyin Gümü).Ankara: Kültür Bakanlıı Yayınları. CEBEC, Ouz (2004). Psikanalitik Edebiyat Kuramı, stanbul: thaki Yayınları. CENGZ, Metin (2009). mge Nedir, stanbul: iirden Yayınları. CENGZ, Metin (2011).Modernleme ve Modern Türk iiristanbul: Digram Yayıncılık. ÇETN, Nurullah, (2013).iir Çözümleme Yöntemleri, Ankara: Öncü Kitap. ELUZ, Ülkü (2001). Attila lhan'ın iirlerinde Mekânın Postmodernist Açıdan Yorumu", Türk Dili, Haziran, C:2001/I,S.594, s.177. ELOT,T.S.(1990).Edebiyat Üzerine Düünceler,Çev.:Sevim Kantarcıolu,Ankara:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıı Yayınları. FUNK, Rainer (2009).Ben ve Biz -Postmodern nsanın Psikanalizi, (Çev.Çalar Tanyeri).stanbul: Yapı Kredi Yayınları. GEÇTAN, Engin (1996). Psikanaliz ve Sonrası, stanbul: Remzi Kitapevi GÖRGEL, Melek (2013).Çevre Psikolojisi nsan Mekân likileri, stanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. JUNG, Carl Gustav (1997).Analitik Psikoloji(Çev. Ender Gürol).stanbul: Payel Yayınevi. KARABULUT, Mustafa (2013).Edip Cansever iiri Psikanalatik Bir inceleme, Ankara: Öncü Kitap. KAPLAN Mehmet (1990).Cumhuriyet Devri Türk iiri, Ankara: Kültür Bakanlıı Yayınları

13 KISAKÜREK, Necip Fazıl (1998).Kafa Kâıdı,stanbul:Büyük Dou Yayınları. KISAKÜREK, Necip Fazıl (2012).Çile, stanbul: Büyük Dou Yayınları. KISAKÜREK Necip Fazıl (2013) O ve Ben,stanbul: Büyük Dou Yayınları. KOHUT, Heinz (2004).Psikanalizin Öteki Yüzü, stanbul: thaki. KOLCU, Ali hsan (2009).Cumhuriyet Edebiyatı I iir, Erzurum:Sakımsöüt Yayınları: KOLCU, Ali hsan Kolcu (2011).Edebiyat Kuramları, Erzurum: Salkımsöüt Yayınevi KORKMAZ, Ramazan (2007). Romanda Mekânın Poetii, Edebiyat ve Dil Yazıları Mustafa sen e Armaan, (Editör:Ayenur Külahlıolu slam-süer Eker).Ankara. MORAN, Berna (2001).Edebiyat Kuramları ve Eletiri, stanbul: letiim Yayıncılık. NARLI, Mehmet (2007).iir ve Mekân, Ankara: Hece Yayınları. OKAY, Orhan 1990, Necip Fazıl Kısakürek Kendi Sesinin Yankısı, stanbul:etkileim Yayınları. ÖZBEK, Yılmaz (2007).Edebiyat ve Psikanaliz, Konya: Çizgi Kitabevi. ÖZGEN, Ahmet Burhanettin (2006). Karanlıın Aydınlıı:Melankolinin Tarihsel, Psikanalatik,Sosyolojik ve Felsefe Boyutları Üzerine Bir Aratırma, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖZODAIK, Mustafa (2001).Modern insanın yalnızlıı, Konya: Çizgi Kitapevi. AHN, Mehmet Nuri; ÇETN, Mehmet (2008).Necip Fazıl Kısakürek,Ankara: Kültür Bakanlıı Yayınları. TANPINAR, Ahmet Hamdi (1977).Edebiyat Üzerine makaleler, Ankara:Degah Yayınları. TEBER, Serol (2004).Melankoli,stanbul: Say Yayınları. TOPÇU, Nurettin (2006).Bergson, stanbul: Dergah Yayınları. TURA, Saffet Murat (2005). Freud dan Lacan a Psikanaliz, stanbul: Kanat Kitap. UÇ, Himmet (2008).Psikanalitik Edebiyat,Ankara: Bizim Büro Basımevi. VATANSEVER, Perin (2011).Ruhumuzun Sıınaı Evinizi Mekân Enerji Temizlii, stanbul: Markiz Yayınları. WELLEK Rene-WARREN Austin (2011).Edebiyat Teorisi (Çeviren: Ö. Faruk Huyugüzel).stanbul: Dergâh yayınları. YALOW, rvin (1999).Varoluçu Psikoterapi,stanbul: Kabalcı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri Kurucuları ve Okullar ( W. Wundt Okulu,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 ŞİİR VE GÖRSELLİK Şiir, Fotoğraf ve Gerçeklik...15 Şiir, Fotoğraf ve Görme...25 Şiirin ve Fotoğrafın İşlevleri...29 Şiir, Fotoğraf ve İmge...32 Çoklu Okuma...38 Çözümleme Kılavuzu...50

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 index Mira Avangarde Trend Combo Angel 4-7 8-13 14-19 20-27 28-35 Nazar Eslem Ottoman 36-41 42-47 48-53 Chester Dilara Lady 54-61 62-67 68-73 4 5 Hayal kurmak önemlidir.

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana.

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana. Konu: "Woyzeck ve "Matmazel Julie Adlı Eserlerde Kullanılan İmge ve Simgelerin Eserlerin Tezlerine Katkısı Adı-Soyadı: Halil İbrahim Yüksel No: 149 Sınıfı: 11-D WOYZECK VE MATMAZEL JULIE DE İMGE VE SİMGE

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Korku. İzleginin İncelenmesi. Sevde Kaldıroglu 12 IB-F

Korku. İzleginin İncelenmesi. Sevde Kaldıroglu 12 IB-F Yer Demir Gök Bakır Romanında Korku İzleginin İncelenmesi Sevde Kaldıroglu 12 IB-F Yer Demir, Gök Bakır yer bakır gök demir kesilmek tamamen tükenmek, bitmek, yoksul duruma düşmek: Yer bakır gök demir

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I Ders No : 0020110024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES TEKSTL BÖLÜMÜ TEKSTL ANASANAT DALI LSANS TEZ GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI Gül Menet KIRMIZI Danıman Yard. Doç.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Bireysel Farklılıklar, Kişilik, Tutum, Duygu ve Değerler

Bireysel Farklılıklar, Kişilik, Tutum, Duygu ve Değerler Bireysel Farklılıklar, Kişilik, Tutum, Duygu ve Değerler 1 KİŞİLİK Tutarlı davranışlar ortaya çıkmasına neden olan özellikler Doğuştan mı, sonradan mı? Çevresel etmenler.. (aile, okul, arkadaş, sosyal

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM

BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM BENİM KÜÇÜK ZEBERCEDLERİM Bu akşam sevgili Neslihan misafirimiz oluyor... Neslihan Erzurum Atatürk Üniversitesinden gelip uzun suren Şubat projemize katildi... Zebercedlerini

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

MERT YAVAŞCA RESILIENCE

MERT YAVAŞCA RESILIENCE MERT YAVAŞCA RESILIENCE Sergi Sponsorları MERT YAVAŞCA RESILIENCE 17.03-11.04.2015 Hafızasında Gerisi Gelmeyen Birkaç Hayal Vardı. A. Hamdi Tanpınar, Huzur Benim gibi insanlar der Hans Bellmer, hafızaya

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın

AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA. Kalsın. Mutsuz etmeye çalışmayacak sizi aslında, sadece gerçekleri göreceksiniz Cemal Süreya nın Irmak Tank Tank 1 Vedat Yazıcı TURK 101-40 21302283 AŞKI, YALNIZLIĞI VE ÖLÜMÜYLE CEMAL SÜREYA Yalnız, huzurlu bir akşamda; şiire susadığınızda huzurunuzu zorlayacak bir derleme Üstü Kalsın. Mutsuz etmeye

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve

Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve ışık düzenlerinin değiştirilmesi ile bazı öğrencilerin

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI

ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI Çevredeki nesneleri ve olayları, tanıma, kavrama ve anlama, etiketleme ve tepki vermeye hazırlanma gibi işlemlerdir. ALGI Duyu organlarıyla gelen bilginin anlamlandırılmasıdır.

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

EKİM 15. Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU. kultur@ordu.bel.tr

EKİM 15. Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU. kultur@ordu.bel.tr EKİM EKİM 15 Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU kultur@ordu.bel.tr Sevgili Ordulular Geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüz, kent ve insanımızı birlikte inşa etmek için çıktığımız

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Danışman: Öğr. Gör. Aysel Güney Türkeç Tasarım ve İllustratör: Kübra Göçer ve Sertaç Özgüngör

Danışman: Öğr. Gör. Aysel Güney Türkeç Tasarım ve İllustratör: Kübra Göçer ve Sertaç Özgüngör Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Logo Tasarımı Danışman: Öğr. Gör. Aysel Güney Türkeç Tasarım ve İllustratör: Kübra Göçer ve Sertaç Özgüngör Logotype Çizimi Kurumsal Renk Skalası ve Renk

Detaylı

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor.

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor. 2015'e çok az kaldı. Peki 2015'te başımıza neler gelecek? Astrolog Neşe Erden'in yeni kitabından sizin için kısa kısa her burç için 2015 yılının özetini çıkardık. Koç Burcu Ön yargılar, eski yanlış bilgiler

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK HALK RNDE SOSYAL HAYAT BALAMINDA

Detaylı

YAAR, Sebahattin (2011). Bütün iirlerim Senin Olsun, Ankara: sim Yayınları, 102 s. 13,5X21, ISBN:

YAAR, Sebahattin (2011). Bütün iirlerim Senin Olsun, Ankara: sim Yayınları, 102 s. 13,5X21, ISBN: YAAR, Sebahattin (2011). Bütün iirlerim Senin Olsun, Ankara: sim Yayınları, 102 s. 13,5X21, ISBN: 978-605-5410-24-7. Salih OKUMU* Y. Selim UURLU ** Yol geçmez türbelerde adaımsın Ben biterken gel. Yanık

Detaylı

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri BILGI FELSEFESI Bilginin Doğruluk Ölçütleri Bilimsel bilgi Olgusal evreni, toplum ve insanı araştırma konusu yapar. Bilimler; Formel bilimler Doğa bilimleri Sosyal bilimler olmak üzere üç grupta incelenir.

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.)

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.) 434002712012-2. SINIF GÜZ A-Seçmeli I No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS 1 271 A-Seçmeli I (Türkçenin Gelişme Ev releri) 3 0 3 5 2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) 3 0 3 5 3 275 A-Seçmeli I (Çağdaş

Detaylı

Çetin Özbey

Çetin Özbey Analitik psikoloji, Carl Gustav Jung tarafından geliştirilmiş bir psikoloji kuramıdır. Jung, 1907 yılında Sigmund Freud ile birlikte çalışarak, psikanaliz kurama birçok katkı sağlamıştır; daha sonra bazı

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

DİNİ GELİŞİM. Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde Tanrı Tasavvuru ve Dinî Yargı Gelişimi

DİNİ GELİŞİM. Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde Tanrı Tasavvuru ve Dinî Yargı Gelişimi DİNİ GELİŞİM Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde Tanrı Tasavvuru ve Dinî Yargı Gelişimi Bilişsel Yaklaşımda Tanrı Tasavvuru 1. Küçük çocuklar Tanrı yı bir ruh olarak düşünürler, gerçek vücudu ve insani duyguları

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

- 115 - Oh deyim ömrümde ilk defa Tüy gibi olayım sevincimden Ölüm düüncesi benden ırak Hep güzel eyler geçsin içimden

- 115 - Oh deyim ömrümde ilk defa Tüy gibi olayım sevincimden Ölüm düüncesi benden ırak Hep güzel eyler geçsin içimden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 CAHT SITKI TARANCI

Detaylı

MEF İLKOKULU MART-NİSAN AYI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

MEF İLKOKULU MART-NİSAN AYI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI MEF İLKOKULU MART-NİSAN AYI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projede mart ve nisan ayı Değerler Eğitimi konusu: Empati Öğrencilerimiz mart ve nisan ayları

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

Etkili Konuşmanın Özellikleri

Etkili Konuşmanın Özellikleri Etkili Konuşmanın Özellikleri Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Konuşma günlük yaşamımızın bir parçası gibidir. Tıpkı soluk

Detaylı

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM BENİ KOŞULSUZ SEVİN! OTİZM NEDİR? O Bireyin sosyal iletişimini, dil

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı