Plastik Sanatlardan Anayurt Oteli Filmine Bakmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plastik Sanatlardan Anayurt Oteli Filmine Bakmak"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Beytepe /Ankara Tel: , Plastik Sanatlardan Anayurt Oteli Filmine Bakmak Doç. Necla Rüzgar Kayıran Özet Resim sanatını çok yakından takip etmi oldu unu bildi imiz Ömer Kavur un, filmlerindeki plastik yapılanmayı rastlantısal de il, bilinçle olu turdu unu pek çok ayrıntıda görebiliriz. Anayurt Oteli filminin izleyiciyi derinden sarsan sahicili i, planların tasarlanı ında gizlidir. Filmi ba ından sonuna inceledi imizde, her bir karenin geometrik kurgusunu çok net olarak çözümleyebiliriz. Kavur, yüzeyi parçalamak için sadece mimari yapıdan de il, farklı birçok elemandan destek alır. Bu elemanların tümünün bir araya geli inden, yo un, katmanlı, ço u zaman kasvetli, ancak bir o kadar kendine özgü bir Ömer Kavur atmosferi çıkar ortaya. Anahtar Kelimeler Ömer Kavur Anayurt Oteli Filmi Sinema ve Resim Plastik Analiz TO VIEW THE MOVIE MOTHERLAND HOTEL THROUGH PLASTIC ARTS Abstract We can see in many of details that Ömer Kavur, who is known for his sophisticated consciousness of art, created the plastic construction in his films not by change but by consciousness. The secret of the realness of Motherland Hotel, which affect the viewer very deeply, is hidden in his design of cinematographic plans. When we scrutinize the film from begining to end, we can analyse the geometric composition of each scene very clearly. Kavur uses not only architectural elements but many other elements to organise the surface of scene. The arrangement of all of these elements together creates the dens, multiple-layered, mostly gloomy and very authentic Ömer Kavur atmosphere. Keywords Ömer Kavur The Movie Motherland Hotel Cinema and Painting Plastic Analysis 57

2 Anayurt Oteli filmi 1, Ömer Kavur un Yusuf Atılgan ın (1973) aynı adlı romanından filme aktardı ı bir edebiyat uyarlamasıdır. Yusuf Atılgan ın Anayurt Oteli romanı, üstüne pek çok analiz çalı masının yapıldı ı edebiyat eserlerinin ba ında gelir. Roman bir yanıyla Freudian teorilerden, Jung cı ve Lacan cı psikanalizlere kadar çe itlenen psikanalitik çözümlemelerin ilgi oda ı olmu ken, öte yandan da edebi olarak Faulkner, Joyce, Dostoyevski gibi yazarların yapıtlarıyla kurdu u akrabalık açısından ve Türk edebiyatı içindeki yeri ve önemi bakımından irdelenmi tir. Roman üzerine yapılan çalı malar, romanın filme uyarlanmasıyla daha da geni bir yelpazeye da ılmı tır. Örne in Reyhan Tutumlu nun (2002) Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema Etkile imi ve Bir Uygulama: Anayurt Oteli ba lıklı tez çalı ması, romanı ve filmi kar ıla tıran bir çalı madır. Tutumlu nun tezi, Anayurt Oteli romanı ve filmi üzerine yapılan birçok çalı mayı derlemi olması ve filmle roman arasında kar ıla tırmalı analizler yapmı olması bakımından dikkate de er bir kaynakçadır. Romanın genel karakterine dair ufuk açıcı tespitler açısından Berna Moran ın Aylak Adam dan Anayurt Oteli ne (1990: ) ba lıklı makalesi örnek gösterilebilecek bir di er çalı madır.. Berna Moran Anayurt Oteli romanının temel karakterinin, okurdan beklenen üreticilik oldu unu ifade eder. Moran a göre (1990: 235) Anayurt Oteli romanıyla kar ı kar ıya gelen okur, hazıra konan bir tüketici olarak kalmaz, dolaylı yollarla anlatılmı ki iler ve olaylar arasında ili kiler kurmak zorunda kalan bir üreticiye dönü ür. Moran, bu anlamda Anayurt Oteli romanının, okura üreticilik zevkini tattıran metinlerden belki de en önemlisi oldu unu söyler. Yazarın romanın çözümünü ve yorumunu büyük ölçüde okurun üstlenmesi için gerekli tedbirleri aldı ını belirten Moran, buna ba lı olarak metnin okurlar tarafından farklı biçimlerde yorumlanmasının do al ve kaçınılmaz oldu unu belirtir. 1. Yönetmen: Ömer Kavur, Senaryo: Ömer Kavur (Yusuf Atılgan ın aynı adlı eserinden uyarlama), Yapım: 1987-Türkiye, Oyuncular: Macit Koper, Serra Yılmaz, Osman Alyanak, Cengiz Sezici, ahika Tekand, Orhan Ça man, Songül Ülkü, ener Kökkaya, Ya ar Günel, Ülkü Ülker, Ergun Özcan, Sadık Deveci, Nevin Buket, Cemil ahbaz 58

3 Moran ın bu tespiti, Anayurt Oteli romanı hakkında yapılan çalı maların çözümleme türleri açısından çe itlili ini ve sayıca çoklu unu anla ılır kılan bir yorumdur. Bu yorumdan hareketle tanımlamak gerekirse; bu çalı manın temel kurgusu da -yazardan ve yönetmenden ba ımsız olarak- romandan sinemaya aktarılan Anayurt Oteli nin, sinemanın görsel diliyle yeniden biçimlenen sahnelerinin plastik analizini yapmak üzerine konumlanacaktır. Filmde yer alan ki i, durum ya da mekanların, sanat tarihsel referansları ara tırılacak, imgesel benzerliklerin ve ça rı ımların izleri sürülecek ve kar ıla tırmalı örneklerle çözümlenecektir. Bir Otoportre Figürü Olarak Zebercet Anayurt Oteli filmi, Zebercet in karanlık bir odanın yarı aydınlık bir kö esinde ayakta durarak kendini tanıttı ı sahneyle ba lar. Zebercet in yüzünü aydınlatan tek ı ık kayna ı, koridor duvarındaki lambadır. Zebercet, lokal ı ıklandırma aracılı ıyla yaratılan ı ık-gölge katmanlarının ortasında durmaktadır. Bu ı ık katmanlarının yarattı ı atmosfer Zebercet i Rembrandt portrelerine benzetir. Bilindi i gibi, siyah beyaz filmden renkli filme geçildi i andan itibaren, resim ve film arasındaki ili ki daha yakınla mı tır. Siyah-beyaz filmlerde temel problem renk de il ı ıklandırmadır. Ancak zaman içinde, filmlerde kullanılan ı ı ın sadece sahneleri ve oyuncuları görünür kılmak için kullanılan bir araç olmadı ı, ba lı ba ına önem ve etkiye sahip bir unsur oldu u ke fedilmi tir. Sinemadaki ı ık, resimlerde oldu u gibi, ana objeyi, figürü, kısacası odak merkezini belirleyen bir güce sahiptir. Bir resim ya da sinema izleyicisi, ı ıklandırmanın hareketine göre, öncelikle neye odaklanması gerekti ine dair kendine sezgisel bir yol çizer. Çünkü ı ık, düz yüzey üzerinde hiyerar ik bir plan sıralaması yaratır. I ık, gerek tuval yüzeyinde gerekse de sinema filminde olsun, vurgulanmak istenen figür ve nesneleri öne çıkarıp, di erlerini de arkaya itmek için kullanılan en etkili araçtır. 59

4 Resim 1. Rembrandt van Rijn, Otoportre, 1660, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: //Anayurt Oteli, VCD A, Dakika: 00: 03: 03 Anayurt Oteli filminin ilk sahnesini dondurup okumaya ba ladı ımızda, yatay, dikey, üçgen formların arasından geçerek, ı ı ı en çok alan bölgeye, yani do rudan Zebercet in yüzüne odaklanırız (Resim 1). Karanlıkta kaldı ı için, Zebercet in konu urken ellerini hiç durmadan hareket ettirdi ini, sıkıntısını, gerilimini ve utangaçlı ını ellerine aktardı ını ancak bir süre sonra fark ederiz. Çünkü Ömer Kavur, izleyicinin Zebercet in monolo una odaklanmasını istemektedir. Bu monolog, izleyiciye üç darbe görmü bir ülkede ya ayan, ileti im kuramayan bir adamın hikâyesini izledi ini söylemektedir. Zebercet önemli tarihler sıralar: u ya ta ilkokula gittim, u ya ta sünnet oldum, u ya ta annem öldü. Ömer Kavur (2002: 228), bu sembolik tarihler aracılı ıyla, bir yandan toplumsal ya amın sıkıntılı atmosferine, di er yandan da bu atmosferin ortasında, ileti im sıkıntısı içinde olan, yalnızlık çeken ve tek istedi i belki bir insan sıcaklı ı olan bir adamın portresine odaklandı ına dikkat çeker. Zebercet konu an bir otoportre resmi gibidir. Anlattı ı hikâyeyle birlikte portresi daha da belirginle ir. Zebercet in otoportresini resmetmesi filmin devamında da sürer. Aynaya her baktı ında, resmini yeniden biçimlendirir. Sanatçı için otoporte resmi, aynadan geçirdi i imgesini süzerek tuvale yansıtmasıdır. Dolayısıyla otoportre yapan bir sanatçının kendi imgesiyle yüzyüze kaldı ı ilk yüzey, aynanın bo lu u ardından tuval bo lu udur. Bu açıdan bakıldı ında, ayna, bir hesapla ma yüzeydir. Ayna, insanın kendisini kar ısına alıp, her defasında yeniden tanımladı ı, hesapla tı ı, yüzle ti i, yeniden ke fetti i bir alandır. Aynadaki imgesiyle kar ıla mak, insanın kendi varlı ı hakkında sahip oldu u somut bedensel algıdan daha güçlü ve sarsıcıdır. Çünkü aynaya 60

5 baktı ımızda, gördü ümüz sadece kendi imgemiz de ildir. Bizim imgemizde saklı duran öteki benlikleri, hayatımızdaki sevdi imiz ya da nefret etti imiz tüm insanları ve durumları görürüz. Bir sanatçının, kendi otoportresini yapmak için aynaya baktı ı her an da kendisiyle yeniden kar ıla tı ı andır. Öyleyse aklımızın bir kö esinde çınlayan soruyu yüksek sesle sormak gerekebilir; bir sanatçı neden otoportresini yapar? Ve belki en kestirme cevap u olabilir: Bir insan neden aynaya bakarsa, bir sanatçı da otoportresini o nedenlerle yapar. Zebercet neden aynaya bakar? Nasıl göründü ünü görmek için, kendisine hayran oldu u için, kendisinden nefret etti i için, ba kalarının ona bakarken ne gördüklerini görebilmek için, ba kalarından gizledi i eylerle yüzle mek için, de i en ruh haliyle birlikte, de i en görüntüsünü izlemek için, kendi izini sürmek için, kendisine sahip çıkmak, kendini koruyup kollamak için, yalnız oldu u için? Ya da dünya içinde durdu u yeri bulmak için mi aynaya bakar? Muhtemelen aynaya bakmak bu cevapların hepsini içinde barındırır. Sanatçılar için de bu durum geçerlidir. Örne in, Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, kendi portresini neredeyse yılda bir kez resmetmi tir (Resim 2). Rembrandt gibi portresini sıkça yapan sanatçıların, sanat pratiklerini geli tirmek, model bulamadıkları için kendi yüzlerini kullanmak gibi nedenlerle otoportre yaptıkları dü ünülebilir. Ancak bu nedenler, bir sanatçının otoportresini yapmak için yeterince güçlü nedenler de ildir. Örne in, Rembrandt ın kendini resmetmesinin belki de en temel nedenlerinden biri, kendisine olan saygısı, hayranlı ı, inancıdır. Kendi portresini, bir kralın, bir aristokratın, dini bir liderin imgesi kadar resmedilmeye de er bulmasıdır. Çünkü bu otorite figürleri, portrelerini yaptırarak dünyadaki varlıklarını, de erlerini, itibarlarını somutla tırmak ve geride varlıklarından iz bırakmak isterler. Nasıl bu figürler kendilerini resmedilmeye de er bulmu larsa, Rembrandt da kendine aynı de eri atfetmi tir. Bu durum Rembrandt ın kendine duydu u inanç ve hayranlıkla açıklanabilece i gibi, kendi imgesini ölümsüzle meye de er bulan tüm otorite figürlerine kar ı bir sanatçı olarak ba kaldırmasının ifadesi olarak da okunabilir. Rembrandt ın dünya üzerinde kendine belirledi i yer yüce ve önemli ahsiyetlerle aynı düzeydedir. 61

6 Resim 2. Rembrandt van Rijn, Otoportre, 1658, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Akıl hastalı ı ile yaratıcılı ın sınırları arasında gezen ve sanat tarihinin dramatik figürlerinden biri olan Vincent Van Gogh da otoportrelerinde kendi yüzünün kaydını tutmu tur. Zebercet in aynadaki yansımasıyla yaptı ı konu malar, Rembrandt, Van Gogh gibi sanatçıların kendi portrelerini tekrar tekrar yapmalarına benzer. Bu sanatçıların yalnız, içedönük, karamsar dünyaları portrelerine nasıl yansımı sa, Zebercet in aynadaki siluetiyle konu maları da benzer bir ruhsal yalnızlı ın ve bu yalnızlıkla kurulan benzer bir dünyanın izini barındırır. Otoportrelerde sanatçısının resmetti i yüz, aynı yüz olmasına ra men, ruh haline ba lı olarak, resme yansıyan görüntünün ifadesi her zaman de i ir. Van Gogh her portresinde kendini ba ka görünü lerde resmetmi tir (Resim 3-4). Her otoportresi Van Gogh un ruhsal durumuna ait tutanaklar gibidir. Van Gogh un her resimde de i en yüzü gibi, Zebercet in aynadaki imgesi de de i ir ve gerçekte oldu undan farklı görünür. Örne in bıyı ı olmadı ı halde kendini bıyıklı olarak görür. Resim 3. Vincent van Gogh, Otoportre, 1889, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Oteli, VCD A, Dakika: 00: 32: 32 Resim 4. Vincent van Gogh, Otoportre, 1889, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Oteli, VCD A, Dakika: 00: 20: 50 62

7 Ancak, Rembrandt ve Van Gogh gibi sürekli otoportresini yapan sanatçılar, kederli ya da trajik hayat hikâyelerine, çevrelerindeki insanlarla derin çatı malar ya amalarına, uyumsuz, hırçın, saldırgan ve dolayısıyla yalnız olmalarına ra men, gerçekte bu sanatçıların kendileriyle çok barı ık bir ruh dünyasına sahip olduklarını hissederiz. Örne in, Elizabeth Harding (2005) Van Gogh un hayatta oldu u zamanlarda fazla tanınmamasına ra men, kendisinin gerçek bir sanatçı olaca ına inandı ını söyler: Onun bu gezegende depresyon ve iddet olaylarıyla dolu geçen 37 yılı, ne kolay, ne de iç açıcıydı. Fakat onun otoportre bedeni bize bir eyler anlatır. Bu, onun, köylüleri/çiftçileri ve sevdi i arkada larını resmederken gösterdi i a ırı özen, efkat ve merhametin aynısını, kendisini resmederken de gösterdi i, kendisini de sevdi i ve kabul etti i gerçe idir. Harding in Van Gogh hakkındaki tespitleri, Zebercet için de geçerlidir. 33 ya ındaki Zebercet, otelden olu an dünyasında mü terilere nasıl özenli, titiz davranmı sa, kendisine de aynı özeni göstermi tir. Çünkü Zebercet kendisini seven, kendisine saygı duyan ve hatta hayranlık duyan bir karakterdir. Kendisinin öteki insanlardan farklı oldu unu anlamı tır. Bu farklılı ın Zebercet deki en somut kanıtı ismidir. Onun isminde hiç kimse kalmamı tır otelde, hatta belki yeryüzünde ondan ba ka Zebercet yoktur. sminin Zebercet olması ve bu isimde ba ka hiç kimseyle kar ıla mamı olması onu sembolik olarak tek ve benzersiz kılar. sminin farklılı ı ve tekli i, onun farklılı ının ve yalnızlı ının simgesidir. Zebercet e dönüp baktı ımızda, gerçekte onun kendine a ırı güven ile dı dünyadan a ırı derecede korkma arasında gidip gelen bir ruhsal uçurumda ya adı ını görürüz. Onun yalnızlı ı bizi hüzünlendiren, derinden sarsan, hesapla maya sokan bir yalnızlıktır. Bu haliyle ona derin bir efkat duygusu besleriz. Ancak Zebercet e kar ı hissetti imiz bu merhamete kar ılık, ona kar ı öfke duymaktan da kendimizi alamayız. Kendisinden ba ka kimseyi dü ünmeyen, di er insanları anlamaktan ve algılamaktan uzak narsist bir ki ili e sahip olmasının nedenlerini sorgularız. Zebercet i bir yandan ma dur, öte yandan bir zalim halinde olması, bir neden mi, yoksa sonuç mudur? Gördü ümüz durumlardan biri, Zebercet in, kendisine ve tutkularına derinden saplandı ı ve arzuladı ı eye ula amadı ı için Narkissos gibi her geçen gün daha fazla çöküntüye girdi idir. Zebercet in birçok davranı ından çevresindeki ya da kasabadaki di er insanları be enmedi ini izleriz; örne in ortalıkçı 63

8 kadın Zeynep in onun gözünde saygın bir yeri yoktur. Oysa Zeynep muhtemelen dayısı olarak telaffuz etti i ki inin tacizine, tecavüzüne u ramı bir ma durdur. Ancak Zebercet, Zeynep e kar ı vicdani bir tutum geli tirmez. Onun çaresizli ine, zayıflı ına, ma duriyetine kar ı empatiyle yakla maz, onu anlamaz, korumaz. Zeynep in onunla cinsel ili kiye girmeyi istememesine kar ın, Zebercet bunu önemsemez ve Zeynep in bedenini cinsel ihtiyaçlarını kar ılamak için hoyratça kullandı ı bir nesneye dönü türür ve sonunda da bu bedeni bo arak öldürecek kadar hissizle ir. Elini tırmaladı ı için Zeynep in kedisini de acımasızca öldürür. Çünkü Zebercet, kendi canını yakanları affetmez, özellikle de kendisinden daha zayıf ve savunmasız olanları. Kasabalıyı ya da otele gelen bazı mü terileri hep biraz a a ı gören, önemsemeyen bir tavırla ba ından savar. Ancak bu a a ı görme halini, di er insanlara bir söz söyleyerek ya da tepki vererek yansıtmaz. Di er insanlara kar ı koydu u tek tavır, aradaki mesafeyi açmak, onları kendi dünyasının dı ına itmek, kendini onlardan uzak tutmaktır. Bu mesafeyi kasabalılara daha en ba ından koymu tur. Görü tü ü, konu tu u çok az sayıda esnaf vardır. Kasabalılarla kıyaslanınca, otel mü terilerine daha yakın hisseder kendini, ancak bu yakınlık da gecikmeli Ankara treniyle gelen kadından sonra bozulur. Zebercet soyut dü ünen bir karakterdir. Dünyayı di er insanların algıladı ı somut gerçeklik dizgesi ile de il, kendi kafasında yarattı ı soyut gerçeklikle algılar. Zebercet in ruh durumunun ve dü ünme biçiminin, Pazartesi den Pazar a kadar geçen sürede, adım adım daha da soyutlandı ını görürüz. Bu süreçte Zebercet, Piet Mondrian ın a aç soyutlamalarına benzer (Resim 5). Gördü ü dı dünyaya ait gerçeklikten adım adım uzakla an Zebercet, kendi kafasında kurdu u soyut gerçekli e daha çok yakla ır. Dı dünyadan seçip aldı ı ki i, olay ve nesneleri kendi benli ine aktararak yeniden düzenler, biçimlendirir, dönü türür. Böylelikle, Zebercet in çevresinde olup bitenler, dı arıdaki ba lamından kopar ve onun iç dünyasında yepyeni bir biçim alır. Örne in, otelin kayıt defterine ya da odaların temizli ine gösterdi i özen ve titizlik bile, bir i i düzgün yapma endi esinden ve idealinden de il, daha çok kendi kafasında kurguladı ı dünyanın bütünlü ünü korumaktan kaynaklanır. Otel defteri gibi, Zebercet için di er nesneler de görünü ten ibarettir. Otelin, oteldeki nesnelerin maddi ve somut bir de eri yoktur. Onun için vazgeçilmez olan, oteldeki tüm odaların ruhunu ve anlamını, gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının kaldı ı odaya aktarması gibi, nesnelere yükledi i, ekledi i soyut anlamlardır. 64

9 Resim 5. Piet Mondrian, A aç Serisi, , Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Müze Oda Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının kaldı ı oda, Zebercet in yarattı ı soyut dünyanın, yalnızlı ının ve kar ılıksız a kının müzesine dönü ür. Bir gece yarısı gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın, otelde sadece bir gece kalmasına ra men, derin bir iz bırakır. Varlı ı tüm filmi dolduran bu gizemli kadın, Edward Hopper resimlerinden çıkıp gelmi gibidir. Dondurulmu bir film karesini anımsatan Hopper resimleri, tren garlarında, kafelerde, barlarda, restoranlarda, benzin istasyonlarında, otel odalarında, otel lobilerinde ço unlukla tek ba ına bekleyen erkekleri ve kadınları anlatır. Hopper resimlerinin dünyası, bir bekleme salonu ya da geçici bir durumun dünyası gibidir. Otel odalarında yalnız ba larına kalan kadınlar, tüm ık görüntülerine ve steril havalarına ra men, hüzünlü bir yalnızlık içindedirler. Bu nedenle gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının hüzünlü havası, yalnızlı ı ve gizemli hali, derinden Hopper resimlerini, özellikle de Motel Batı adlı resmi (Resim 6) ça rı tırır. Resim 6. Edward Hopper, Motel Batı, 1957, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Anayurt Oteli Filmi, VCD A, Dakika: 00: 28: 49 65

10 Zebercet in müzesi Harald Szeemann ın 1974 yılında açtı ı bir sergiyi anımsatır. Museum der Obsessionen (Saplantılar Müzesi) 2 olarak adlandırdı ı bu sergide Szeemann, mesle i berberlik olan büyükbabasının kullandı ı berber malzemelerini sergiler. Sanat eseriyle e it düzeye ta ınan berber makasları, tarakları, fırçaları ve daha birçok nesne, ki isel saplantıların, ki isel mitolojilerin müzesine döner. Zebercet de Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının müzesini yaratmı tır. Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının, kaldı ı odada bıraktı ı her iz, Zebercet için bir müze nesnesine, bir kutsal nesneye dönü ür. Zebercet, odanın kapısından her defasında, bir müzeyi ziyarete gitmi, kutsal eserlerin tanı ı olacakmı gibi girer. Odaya önce uzaktan bakar, bütün resmi görmeye çalı ır. Zebercet için bu odayı ziyaret etmek, bir tören ya da ayin gibidir. Ardından odanın içinde gezinmeye ba lar. Bu gezinti, arzu, tutku ve özlem içeren, erotizm yüklü bir gezintidir. Kadından geriye kalan bu ölümsüz düzenlemelere dokunmaksızın sadece bakmak, Zebercet i gerçeklikle hayal arası bir ruh durumunda tutar. Nesneler gerçektir, ama nesnelere asıl de erini veren, o nesneleri, o odayı di er odalardan farklı kılan asıl neden, yani kadın orda de ildir. Kadının olmayı ıyla artan gerilim, nesnelere, erotizm yüklü haz ve keder karı ımı bir a ırlık yükler. Nasıl ki müzelerde izleyicinin içinden her nesneye dokunmak geçerse, her nesneye dokunarak o nesnenin gerçekli inin, de erinin bir parçası olmak isterse, Zebercet de odadaki nesneler kar ısında aynı ruh halindedir. Bazı nesnelere tek tek dokunur, ama dokunu u çekingen ve hassastır. Nesnelerin bütünlü ünü bozmaktan korkarak dokunur. Kar ısındaki sanat eserine bir zarar verdi inde, o zararı asla telafi edemeyece ini bilen bir izleyici gibidir. Eli küllükteki izmaritlere do ru gider, ama örne in dokunamaz. Sadece küllükteki izmaritleri dikkatle izler ve dokunmadan oradan uzakla ır. 2. Harald Szeemann Hans Ulrich Orbist ile yaptı ı söyle ide, Obsesyonlar Müzesi yle birlikte obsesyon kavramının Orta Çagdan ya da Jung dan gelen olumsuz anlamını kendi müzesinde de i tirdi ini söyler. Obsesyon kavramı artık olumlu bir enerjiye kar ılık gelen, olumlu bir kavramdır.( Mind over Matter: Hans Ulrich Orbist Talks with Harald Szeemann, Artforum, No: 3 November: 1996: 75.) 66

11 Bu müze-odanın her kö esi bir natürmorttur. Kadının kaldı ı odadaki masanın üstünde duran çiçekli çaydanlık, ekerlik ve ruj lekeli çay barda ı bu natürmortlardan biridir. Di eri yata ın ayakucunda duran havlu, bir di eri ise dantel örtünün üstünde duran Rokoko tarzı küllük ve küllü ün içindeki sigara izmaritlerinin olu turdu u resimdir (Resim 7). Bunlar tek tek çerçeveye alındı ında, natürmort resimlerdeki gibi ölümsüz düzenlemelerdir. Ya da Zebercet in kadına duydu u tutkunun, cinsel arzunun tutanaklarıdır. Resim 7. Paul Cezanne, Bir Tabak Kirazlı Natürmort, , Tuval Üzerine Ya lıboya (Kaynak: Oteli Filmi, VCD A, Dakika: 00: 15: 02 Natürmortlar, sahiplik, kimlik, itibar, prestij gibi kavramların tümüne göndermelerde bulunan resim türleridir. Bakma arzusunu tetikleyen natürmortlar, di er resim türlerinden farklı olarak, izleyende koklama, i itme, dokunma ve tatma duyularını da tetikleyen haz nesneleridir. Pek ço u a ız yoluyla gerçekle en zevklerin ça rı ımına hizmet eder. Canlı ve i tah açıcı meyveler, sebzeler natürmortların en vazgeçilmez objeleri olagelmi tir. Bu açıdan natürmortlar, sahiplik hissini tetikleyen ve canlı tutan resimlerdir. Natürmort resimlerini Natürmort, güzellik ve iktidar rejimleri ba lı ı altında irdeleyen Richard Leppert (2002: 66), natürmortu, belli bir mekân ve zamandaki insanların, görmek istedikleri ve dolayısıyla da görmeye de er buldukları eyleri kaydeden bir tutanak olarak ifade eder. Ancak Leppert bu kayıtların asla nesnel olmadıklarını ve natürmort resimlerinin de tam da bu nedenle ilginç ve önemli olduklarını söyler. Zebercet e baktı ımızda, onun da tamamen nesnel tutku ve saplantılarla kurguladı ı bir natürmort simülasyonu içinde ya adı ını görürüz. Kadından geride kalan her iz, onun için manevi hazinedir, itibardır, zenginliktir. Natürmortun bir parçası olan çay barda ını eline alıp, kadının dudaklarından kalan ruj izine duda ını de dirmek ister. Çay barda ı, Zebercet için kadının duda ı, cinsel hazzının objesidir. 67

12 Ancak, duda ını dokundurmak üzereyken çay barda ının yere dü üp kırılmasıyla, natürmort, dolayısıyla kadının geride bıraktı ı tüm izlerin büyüsü ve bütünlü ü bozulur. Zebercet in içinde ya adı ı simülasyon da bozulur. Müzenin en de erli nesnesinin kırılmı olmasının yarattı ı çöküntüyle, Oda bozuldu der ve aynaya dönerek kadınla konu uyormu gibi Artık gelmezsiniz diye devam eder. Bir haftadır yanmakta olan odanın ı ı ını ilk kez söndürür ve gider. Ertesi sabah kırılan barda ın yerine yenisini koyar. Natürmortu eski haliyle yeniden canlandırmaya çalı ır. Bu an bir sanatçının yanlı bir müdahaleyle bozdu u bir yapıtını, tekrar düzeltmeye çalı masına benzer. Zebercet bir sanatçı gibi, bozulan eseri düzeltti inden emin olmak için uzaktan yapıtını izler. Odayı düzenledikten sonra dı arı çıkan Zebercet, odanın kapısını tıklatır ve içeriden düzenlemenin eski/asıl sesi vermesini bekler. Ancak bu sesi duyduktan sonra rahatlayacak ve kendini tamamlanmı hissedecektir. Ancak, kırılan barda ın yerine yenisini koyduktan sonra, Zebercet in müze-odadaki nesnelerle ili kisi de i meye ba lar. Yeni bardakla tamamladı ı natürmort, onu, odanın sadece izleyicisi ve bekçisi olmaktan çıkartıp, müzenin yaratıcısı ya da sanatçısı konumuna ta ır. Cuma gecesi, kadının yattı ı yata a yakla arak Do du um yatak bu der. Bu sözlerle Zebercet, odanın asıl sahibi, sanatçısı oldu unu, hem kendine, hem kadının hayaline hatırlatır. O günden sonra müze-odada ya amaya ba layan Zebercet, kadının kullandı ı e yalarla yeni bir dille konu maya ba lar. Kadının kullandı ı havluyu yüzüne bastırarak a lar; havlu kadının yüzüne dönü mü tür, havluya bakarak Gelmeseydin ölecektim der. Bekledi i kadının bedenine dokunma tutkusu gerçekle meyen Zebercet, arzuladı ı gerçekli in yerini dolduramaz. Bu yeri dolduramayan bo luk, ortalıkçı kadın Zeynep in bedeniyle imgeselle ir. Ortalıkçı kadının bedeni, Zebercet in tutkuyla isteyip ula amadı ı bedenin ve a kın yetersizlik imgesine dönü mü tür. Zeynep i öldürerek eksikli ini, yitirmi li ini, yalnızlı ını, hayatındaki yoksunlu u gidermeyi umar. Mezarlıkta kar ıla tı ı seks i çisi kadını da hissetti i bu bo luk duygusunu gidermek için otele davet eder. Otele dönüp, kadını müze-odada beklemeye ba lar. Gündüz olmasına ve oda yeterli ı ı a sahip olmasına ra men, odanın ı ıklarını açar. Odayı Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının bıraktı ı zamana, müze-odanın ve kendisinin bozulmadan önceki haline döndürmek ister. Ancak kadın gelmez ve Zebercet Canın cehenneme der ve beklemekten vazgeçer. 68

13 Filmde, Zebercet in müze-odada, gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının hayaline kendisini tanıtarak ba layan hikâyesi, yine bu odada sonlanır. Neden, neyi bekliyorum? diye sorar kendi kendine ve müzeodaya gider. Çay barda ının kırılmasına ve dolayısıyla odanın bozulmasına, müze-oda nın üst katındaki odada kalan emekli subayın, uyurken yata ından dü mesi neden olmu tur. Altlı üstlü konumdaki bu iki oda, bir tür suç ortaklı ı ya da kader birli ine sahiptir. Kendini asarak intihar edecek olan Zebercet, bu iki odayı bedeniyle birbirine ba lar. Kendini asaca ı ipi, müze-odanın bozulmasına sebep olan 6 numaralı odadan, müze-odanın ortasına sarkıtır. pi hazırlar ve tıra olmak için lavaboya gider. Odaya döner ve ceketini giyer. pi boynuna geçirmek için yata ın üstündeki masaya çıkarken, müze-odanın yata ına ayakkabılarıyla basmaz, yata a bir örtü örter. Zebercet için odanın kutsallı ı her eye ra men devam etmektedir. pi boynuna geçirdikten sonra ceketinin dü melerini ilikler ve en saygılı, esas duru a geçmi haliyle Adım. der ve adını söylemeden sandalyeyi iter. pte asılı duran Zebercet in bedeni, müze-odanın gerçek natürmortuna dönü ür. Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının gelmemesiyle odada olu an bo lu u, Zebercet kendi ölü bedeniyle doldurur. Nasıl ki müzeler bize artık ya amayan insanlara ait eyleri gösterir, o nesneleri izlememizi isterse, müze-oda da artık ya amayan bir insanın bedenini izledi imiz bir mekâna dönü mü tür. Ömer Kavur Filmlerinin Ruhsal Ve Görsel Dünyası Ömer Kavur öyle der: Siz Türk insanını iyi anlatırsanız, bu evrensel bir eydir. Türk insanının duyguları di er insanlardan kesinlikle farklı de ildir. Bence temel sorunları da farklı de ildir. Türk insanı da a ık olur, saplantıları, rekabet duygusu, korkaklık, korkmak ya da cesaretini ortaya koymak. Bütün bu temel duygular bütün insanlar için geçerlidir. Siz kendi hikâyenizin temel ö elerini o ekilde kurarsanız, sahici dünya yaratma, inandırıcı bir dünya yaratma yetene ini gösterirseniz, bu, dünyanın her tarafındaki insanlarca aynı ekilde algılanır. Bir Portekizli air vardır, evrenselle yerelli i sorarlar kendisine, o da der ki, Evrensel, duvarları olmayan yereldir 3 bence çok iyi bir tanım bu. (Kuyucak Esen, 2002: 451) 3. "The universal is the local without walls / Evrensel duvarları olmayan yereldir : Ömer Kavur un alıntıladı ı bu cümle Portekizli air Miguel Torga ya aittir. Torga "The Creation of the World" adlı kitabın 8. cildinde epigraf olarak bu cümleyi kullanmı tır. 69

14 Kavur un bu dü üncelerinden hareketle baktı ımızda, Rembrandt ın ya da Van Gogh un portrelerinin neden kendimize yakın hissetti imizi daha iyi anlarız. Otoportre resmi, sadece bir yüzden olu an ve aslında çok kısıtlı elemanlarla ortaya konmu bir kendini anlatma biçimi olmasına ra men, örne in Van Gogh un yüzü bizi derinden etkiler. Van Gogh un belki de hiç gitmedi imiz, görmedi imiz bir ülkeden olması, hissetti imiz yakınlık duygusunu de i tirmez. Zebercet in yüzü de öyledir. Dünyanın herhangi bir yerindeki, sahici bir trajik karakter gibidir. Ya da Rembrandt ın giysilerine bakarken, o giysilerin 1600 lü yıllara ait oldu unu fark edip, kendimizi zamansal olarak Rembrandt tan uzakta hissetmeyiz. O her haliyle bizim ça da ımızdır. Rembrandt ın sanatının gücü, bu gücün yarattı ı sahicilik zamansız ve mekânızdır. Zebercet in bir kasabada ya ıyor olması da benzer bir durumdur. Çevresinin kasabalara özgü nesnelerle çevrilmi olması onu yerel kılmaz. Çünkü gördü ümüz kasabalı bir adamın hikâyesi de il, trajik hikâyesi olan bir adamdır. Dünyanın herhangi bir yerindeki, saplantılı cinsel ve duygusal tutkuları olan benzerleri gibidir. Zebercet in müze-odası da sınırlı bir alandır; küçük bir kasabanın ortasında küçük bir otel ve o otelin küçük bir odasından ibarettir. Otoportrenin aracı olan aynaya benzer olarak, ya anmı lıkların küçülüp, sınırlanıp, sı dırıldı ı bir alandır. Hatta Zebercet müzesini o kadar sınırlandırır ki kapısına kilit koyar. Ancak bu kadar sınırlandırılmı olmasına ra men, Zebercet in müzesi, di er tüm müzeler gibi bizi evrensele ta ıyan bir kapıdır. Son olarak Anayurt Oteli nden hareketle, Ömer Kavur filmlerinin karakteristikle en plastik özelliklerine kısaca bakacak olursak; Ömer Kavur un Paris teki ö rencilik yıllarında, üç yıl boyunca geceleri otelde resepsiyon görevlisi olarak çalı mı olması, Anayurt Oteli filmine çok derinden sızmı tır. Otelin ya am atmosferi, otele gidip gelenlerin halleri ve elbette ki Zebercet in sahicili i, Ömer Kavur un Anayurt Oteli ne akıttı ı bilme halleridir. Kavur, bir anti kahraman olan Zebercet in trajedisini, filmde kullandı ı mekanlarla birle tirerek keskin bir form yuma ına dönü türür. Bu keskinlik, gerek Zebercet ve di er kahramanların ruhsal durumuyla, gerekse de her bir planın keskin geometrik yapısının iç içe geçmesiyle güçlenir. Filmin izleyiciyi derinden sarsan sahicili i, planların tasarlanı ında gizlidir. Filmi ba ından sonuna, kare kare inceledi imizde, her bir karenin geometrik kurgusunu çok net olarak görürüz. Bu kurguyu destekleyen en önemli elemanlar, Kavur un 70

15 filmleri için seçti i mekânların yapısıdır. Örne in Anayurt Oteli, yatay dikdörtgenlerden olu an otel merdivenleri, yarım daire (kubbe) formundaki kapı ve pencereleri, ince uzun dikdörtgen formundaki koridorlarıyla, mimari olarak belirgin bir geometrik yapıya sahiptir. Film için kullanılmaya ba lamadan önce oldukça kötü durumda olan bu otel, Ömer Kavur un müdahaleleriyle film için yeniden yapılandırılır. Bu yapıya eklenen iç mekân dekorasyonları yapının karakterini daha da güçlendirir. Kavur, iyi bir mekânın, özellikle filmin büyük bir bölümünün geçti i mekânın bir ba rol oyuncusu kadar önemli oldu unu dile getirir. Ve mekanın kendi filmlerindeki yerini ve önemini u sözlerle ifade eder: Yaptı ımız i, görsel bir i tir, görsel bir ifadedir. Görsel bir ifadenin kar ılı ı, gerçekten bulaca ınız mekânlardır. Sadece plastik nitelik olarak de il, görsel olarak de il, konuya yardımcı olması itibariyle, atmosferi sa lamanız itibariyle göz önünde bulundurmanız gereken bence temel ö elerden bir tanesidir. (Kuyucak Esen, 202:441) Resim sanatını çok yakından takip etmi oldu unu bildi imiz Kavur un, filmlerindeki plastik yapılanmayı rastlantısal de il, bilinçle olu turdu unu daha pek çok ayrıntıda görebiliriz. Örne in, otel lobisinde Zebercet in arkasında duran panolar, Piet Mondrian resimlerinin geometrik yapısını ve renk düzenini anımsatır (Resim 8). Ya da Zebercet in mutfakta yemek yedi i sahne Cezanne ın Kâ ıt Oynayanlar resminin kompozisyon yapısındadır (Resim 9). Denilebilir ki yataylar, dikeyler, üçgenler, daireler, küp ve silindir formlarından olu an her bir sahne, Cezanne dan ba layarak, Mondrian a, Kandinsky e kadar uzanan bir soyutlama anlayı ının izlerini barındırır. Filmin her bir karesi, modernist sanat anlayı ının oran-orantı, açık-koyu, armoni ve ritim dengesiyle kurulmu tur. Yüzeyi geometrik formlarla parçalamak, Ömer Kavur un sadece Anayurt Oteli filminde de il, di er birçok filminde de uyguladı ını görürüz. Örne in ilk filmi olan Yatık Emine den (1974) ba layarak, özellikle Yusuf ile Kenan (1979), Ah Güzel stanbul (1981), Kırık Bir A k Hikâyesi (1981), Amansız Yol (1985), Gizli Yüz (1990), Akrebin Yolculu u (1997) gibi filmlerinde de Kavur un bu anlayı ının izlerini sürmek mümkündür. 71

16 Resim 8. Piet Mondrian, Kırmızı, Sarı ve Mavili Kompozisyon, 1921, Tuval Üzerine Ya lıboya (Kaynak: Oteli Filmi, VCD A, Dakika: 00: 18: 03 Resim 9. Paul Cezanne, Kâ ıt Oynayanlar, , Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Oteli Filmi, VCD A-B, Dakika: 00: 12: 22-00:27:34 Kavur, yüzeyi parçalamak için sadece mimari yapıdan de il, farklı birçok elemandan destek alır: Belden a a ısı farklı renge boyanmı duvarların yarattı ı yatay parçalanma, pencerelerin ve kapıların yataydikey çerçeveleri, mutfak ve banyo fayansları, duvar ta ları, dükkânların metal kepenkleri, ah ap eritlerden olu turulmu duvar ve dı cephe kaplamaları, yer dö emeleri, merdivenler, demir ve ah ap korkuluklar, sokaklarda art arda sıralanan mimari yapıların görünümü, otoyolların, caddelerin eritleri, kareli masa örtüleri, çizgili çar aflar, yastık kılıfları, battaniyeler Bu elemanların tümünün bir araya geli inden, yo un, katmanlı, ço u zaman kasvetli, ancak bir o kadar kendine özgü bir Ömer Kavur atmosferi çıkar ortaya. 72

17 Kaynakça Atılgan, Yusuf, Anayurt Oteli, Bilgi Yayınevi, stanbul, Kuyucak Esen, ükran, Sinemamızda Bir Auteur, Alfa Yayınları, stanbul, Harding, Elizabeth, Analysis of Self-Portraits of Vincent van Gogh, Ezine Articels, (eri im) Vincent-van-Gogh&id=305568,10 A ustos Szeemann, Harald, Hans Ulrich Orbist, Mind over Matter: Hans Ulrich Orbist Talks with Harald Szeemann, Artforum, No: 3 November, 1996: 75. Leppert, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü mgelerin Toplumsal levi, Ayrıntı Yayınevi (Çev: smail Türkmen), stanbul: Moran, Berna, Türk Romanına Ele tirel Bir Bakı 2, Sabahattin Ali den Yusuf Atılgan a, leti im Yayınları, stanbul, Tutumlu, Reyhan, (2002) Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema Etkile imi ve Bir Uygulama: Anayurt Oteli, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Ankara,

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Bir De er Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Hayati HÖKELEKL * * Prof. Dr., Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din psikolojisi bölümü ö retim üyesi, hayatihokelekli@hotmail.com Önce kendini tanı!

Detaylı

STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI. YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ

STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI. YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ Anabilim Dalı : Mimarlık Programı : Mimari Tasarım Programı

Detaylı

Edebiyat, bir dilek feneri...

Edebiyat, bir dilek feneri... Edebiyat, bir dilek feneri... Oda ına insanı ve edebiyatı alacak bir dergi hayaliyle çıktık bu Keçi yoluna. lk sayıdan bugüne kadar dijital bir mecrada artarak okunmak, her gün daha da patikala an edebiyat

Detaylı

AZ Z NES N N AZ B L NEN DÜ ÜMLÜ MEND L ADLI ROMANI

AZ Z NES N N AZ B L NEN DÜ ÜMLÜ MEND L ADLI ROMANI AZ Z NES N N AZ B L NEN DÜ ÜMLÜ MEND L ADLI ROMANI ÜZER NE B R TAHL L Musa DEM R * Özet: Modern Türk edebiyat içinde, daha çok mizahi üslubuyla bilinen ve usta bir anlat sanatç s olan Aziz Nesin in romanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR TC GAZ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TÜRK D L B L M DALI BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR MASTER TEZ Hazırlayan Aytaç D NÇ YILDIRIM Tez Danı manı Yrd. Doç. Dr. Güzin TURAL

Detaylı

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN ÖZEL EGE GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN DE ERLER N N GENÇLER N TERC HLER NE ETK S HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Berçin Dökmeciler Ça la Bozkurt DANI MAN Ö RETMENLER: Fatma

Detaylı

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; Sö ütözü Cad. No:43, 06560 Sö ütözü / Ankara Tel: 0 312 292 45 60 e-posta: myalcin@etu.edu.tr

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2002-II

Eindexamen Turks vwo 2002-II Tekst 1 CEM ÖZDEMIR Birlik 90: Ye iller Partisi Federal Milletvekili Almanya da Türk azınlık yok! 1 çi göçü 35 yıl sonra Almanya da kalıcı bir Türk toplulu u yarattı. Ama bu toplulu u bence Türkiye den

Detaylı

Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar

Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaztepe Yerle kesi, Buca, 35160 zmir Tel: 0232 412 8391 e-posta: erdem.yildirim@deu.edu.tr (2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur. Tekstboekje

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur. Tekstboekje Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Tekstboekje 200029 13A Begin Tekst 1 Almanya da Türk azınlık yok! CEM ÖZDEMIR Birlik

Detaylı

Goethe ve Schiller. Eindexamen Turks vwo 2003-II. Tekst 1. havovwo.nl. tartı manın de il, yeni bir dostlu un da ba langıcı oldu.

Goethe ve Schiller. Eindexamen Turks vwo 2003-II. Tekst 1. havovwo.nl. tartı manın de il, yeni bir dostlu un da ba langıcı oldu. Tekst 1 Goethe ve Schiller F KRET DO AN 1 Almanya nın yeti tirdi i en büyük airler kimlerdir diye sorulsa, ku kusuz hemen akla iki isim gelir: Goethe ve Schiller. Halen okul kitaplarında bile adları birlikte

Detaylı

Mahmut Golo lu Kültür Merkezi nde Bir Görsel Hazan 32. TOPLU SERG M Z Nur Koç merdivenleri, birlikte ya lanmı ve birbirine kenetlenmi eller Ak amüstü gri bir gökyüzünden bo alan ya mur altında tek emsiyeye

Detaylı

BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK

BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU NUN ŞİİRLERİNDE GÖRSELLİK Sıla Ozan Yüksek Lisans Tezi Ankara,

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

Bir Tipografi Ustası Olarak Neville Brody nin Tasarım Anlayı ı

Bir Tipografi Ustası Olarak Neville Brody nin Tasarım Anlayı ı (1) Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 33342 Çiftlikköy Kampusu-Mersin Tel: 0533 769 78 01 e-posta:yusufguven@mersin.edu.tr (2) Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI RESİM PROGRAMI

T.C. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI RESİM PROGRAMI T.C. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI RESİM PROGRAMI 2O. YY RESMİNDE FİGÜR SOYUTLAMALARI VE BURHAN UYGUR (Yüksek Lisans Sergi Metni) 20056012 Adeviye ENDİRLİK Danışman

Detaylı

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009

Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Fiyatı: 7 TL A USTOS 2009 AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 106 Dergisi Hediyesi... Kur ân da Cömertlik Osmanlı Sarayında Ramazan Başyazı Sebahaddin

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK GÖRSEL MEDYANIN TAYLAN KARA TÜ K UZMANLIK TEZ

T.C. BA BAKANLIK GÖRSEL MEDYANIN TAYLAN KARA TÜ K UZMANLIK TEZ T.C. BA BAKANLIK TÜRK YE STAT ST K KURUMU GÖRSEL MEDYANIN A LE B REYLER ÜZER NDEK ETK ÜZER NE B R ARA TIRMA TAYLAN KARA TÜ K UZMANLIK TEZ MAN SA 2011 Bu çal ma Türkiye statistik Kurumu tez jürisince de

Detaylı

FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ

FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2012-1 (Ocak-Haziran) (Balkan Özel Sayısı-I), s.128-152 Fahim Bey Ve Biz, Anayurt Oteli Ve Aylak Adam Romanlarına Psikolojik Bir Bakış / A. ACEHAN FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES Dr. Mehmet TEM ZKAN ÖZ: Yarat c l k; her bireyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük ya amdan bilimsel

Detaylı

Sanat Objesi Olarak Sanatçı

Sanat Objesi Olarak Sanatçı Sanat Objesi Olarak Sanatçı Sanat Objesi Olarak Sanatçı Yapı Kredi Yayınları - 4039 ISBN 978-975-08-2701-3 SANAT OBJESİ OLARAK SANATÇI Sergi Koordinatörü Veysel Uğurlu Katalog Editörü Korkut Erdur Proje/Küratör

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi e-posta: ersansarikahya@gmail.com Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi Dr. Ersan Sarıkahya Özet Bir jeneri in tasarımında etken olan elemanlar renk, tipografi, görüntü, animasyon,

Detaylı

Cinsellik Ve Ötekilik Kavramları Bağlamında Kutluğ Ataman ın Videoları

Cinsellik Ve Ötekilik Kavramları Bağlamında Kutluğ Ataman ın Videoları yeni_gazi_sanat_tasarim03:kopyası gazi_sanat_tasarim03.qxd 01.09.2009 10:37 Page 117 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Tunus Cad. No: 35 Kavaklıdere/ ANKARA

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Tekstboekje 200018 13A Begin Tekst 1 Kıyılar ve yollar Sunay DEM RCAN 1 Giderek, kıyıları

Detaylı

UZUN METRAJ FİLM SENARYOSU MASAL TALE ÖYKÜ GİZEM GÖKGÜL ŞAHİN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

UZUN METRAJ FİLM SENARYOSU MASAL TALE ÖYKÜ GİZEM GÖKGÜL ŞAHİN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UZUN METRAJ FİLM SENARYOSU MASAL TALE ÖYKÜ GİZEM GÖKGÜL ŞAHİN 103617001 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİNEMA VE TELEVİZYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FERİDE ÇİÇEKOĞLU 2007 TEŞEKKÜRLER

Detaylı