Plastik Sanatlardan Anayurt Oteli Filmine Bakmak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plastik Sanatlardan Anayurt Oteli Filmine Bakmak"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Beytepe /Ankara Tel: , Plastik Sanatlardan Anayurt Oteli Filmine Bakmak Doç. Necla Rüzgar Kayıran Özet Resim sanatını çok yakından takip etmi oldu unu bildi imiz Ömer Kavur un, filmlerindeki plastik yapılanmayı rastlantısal de il, bilinçle olu turdu unu pek çok ayrıntıda görebiliriz. Anayurt Oteli filminin izleyiciyi derinden sarsan sahicili i, planların tasarlanı ında gizlidir. Filmi ba ından sonuna inceledi imizde, her bir karenin geometrik kurgusunu çok net olarak çözümleyebiliriz. Kavur, yüzeyi parçalamak için sadece mimari yapıdan de il, farklı birçok elemandan destek alır. Bu elemanların tümünün bir araya geli inden, yo un, katmanlı, ço u zaman kasvetli, ancak bir o kadar kendine özgü bir Ömer Kavur atmosferi çıkar ortaya. Anahtar Kelimeler Ömer Kavur Anayurt Oteli Filmi Sinema ve Resim Plastik Analiz TO VIEW THE MOVIE MOTHERLAND HOTEL THROUGH PLASTIC ARTS Abstract We can see in many of details that Ömer Kavur, who is known for his sophisticated consciousness of art, created the plastic construction in his films not by change but by consciousness. The secret of the realness of Motherland Hotel, which affect the viewer very deeply, is hidden in his design of cinematographic plans. When we scrutinize the film from begining to end, we can analyse the geometric composition of each scene very clearly. Kavur uses not only architectural elements but many other elements to organise the surface of scene. The arrangement of all of these elements together creates the dens, multiple-layered, mostly gloomy and very authentic Ömer Kavur atmosphere. Keywords Ömer Kavur The Movie Motherland Hotel Cinema and Painting Plastic Analysis 57

2 Anayurt Oteli filmi 1, Ömer Kavur un Yusuf Atılgan ın (1973) aynı adlı romanından filme aktardı ı bir edebiyat uyarlamasıdır. Yusuf Atılgan ın Anayurt Oteli romanı, üstüne pek çok analiz çalı masının yapıldı ı edebiyat eserlerinin ba ında gelir. Roman bir yanıyla Freudian teorilerden, Jung cı ve Lacan cı psikanalizlere kadar çe itlenen psikanalitik çözümlemelerin ilgi oda ı olmu ken, öte yandan da edebi olarak Faulkner, Joyce, Dostoyevski gibi yazarların yapıtlarıyla kurdu u akrabalık açısından ve Türk edebiyatı içindeki yeri ve önemi bakımından irdelenmi tir. Roman üzerine yapılan çalı malar, romanın filme uyarlanmasıyla daha da geni bir yelpazeye da ılmı tır. Örne in Reyhan Tutumlu nun (2002) Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema Etkile imi ve Bir Uygulama: Anayurt Oteli ba lıklı tez çalı ması, romanı ve filmi kar ıla tıran bir çalı madır. Tutumlu nun tezi, Anayurt Oteli romanı ve filmi üzerine yapılan birçok çalı mayı derlemi olması ve filmle roman arasında kar ıla tırmalı analizler yapmı olması bakımından dikkate de er bir kaynakçadır. Romanın genel karakterine dair ufuk açıcı tespitler açısından Berna Moran ın Aylak Adam dan Anayurt Oteli ne (1990: ) ba lıklı makalesi örnek gösterilebilecek bir di er çalı madır.. Berna Moran Anayurt Oteli romanının temel karakterinin, okurdan beklenen üreticilik oldu unu ifade eder. Moran a göre (1990: 235) Anayurt Oteli romanıyla kar ı kar ıya gelen okur, hazıra konan bir tüketici olarak kalmaz, dolaylı yollarla anlatılmı ki iler ve olaylar arasında ili kiler kurmak zorunda kalan bir üreticiye dönü ür. Moran, bu anlamda Anayurt Oteli romanının, okura üreticilik zevkini tattıran metinlerden belki de en önemlisi oldu unu söyler. Yazarın romanın çözümünü ve yorumunu büyük ölçüde okurun üstlenmesi için gerekli tedbirleri aldı ını belirten Moran, buna ba lı olarak metnin okurlar tarafından farklı biçimlerde yorumlanmasının do al ve kaçınılmaz oldu unu belirtir. 1. Yönetmen: Ömer Kavur, Senaryo: Ömer Kavur (Yusuf Atılgan ın aynı adlı eserinden uyarlama), Yapım: 1987-Türkiye, Oyuncular: Macit Koper, Serra Yılmaz, Osman Alyanak, Cengiz Sezici, ahika Tekand, Orhan Ça man, Songül Ülkü, ener Kökkaya, Ya ar Günel, Ülkü Ülker, Ergun Özcan, Sadık Deveci, Nevin Buket, Cemil ahbaz 58

3 Moran ın bu tespiti, Anayurt Oteli romanı hakkında yapılan çalı maların çözümleme türleri açısından çe itlili ini ve sayıca çoklu unu anla ılır kılan bir yorumdur. Bu yorumdan hareketle tanımlamak gerekirse; bu çalı manın temel kurgusu da -yazardan ve yönetmenden ba ımsız olarak- romandan sinemaya aktarılan Anayurt Oteli nin, sinemanın görsel diliyle yeniden biçimlenen sahnelerinin plastik analizini yapmak üzerine konumlanacaktır. Filmde yer alan ki i, durum ya da mekanların, sanat tarihsel referansları ara tırılacak, imgesel benzerliklerin ve ça rı ımların izleri sürülecek ve kar ıla tırmalı örneklerle çözümlenecektir. Bir Otoportre Figürü Olarak Zebercet Anayurt Oteli filmi, Zebercet in karanlık bir odanın yarı aydınlık bir kö esinde ayakta durarak kendini tanıttı ı sahneyle ba lar. Zebercet in yüzünü aydınlatan tek ı ık kayna ı, koridor duvarındaki lambadır. Zebercet, lokal ı ıklandırma aracılı ıyla yaratılan ı ık-gölge katmanlarının ortasında durmaktadır. Bu ı ık katmanlarının yarattı ı atmosfer Zebercet i Rembrandt portrelerine benzetir. Bilindi i gibi, siyah beyaz filmden renkli filme geçildi i andan itibaren, resim ve film arasındaki ili ki daha yakınla mı tır. Siyah-beyaz filmlerde temel problem renk de il ı ıklandırmadır. Ancak zaman içinde, filmlerde kullanılan ı ı ın sadece sahneleri ve oyuncuları görünür kılmak için kullanılan bir araç olmadı ı, ba lı ba ına önem ve etkiye sahip bir unsur oldu u ke fedilmi tir. Sinemadaki ı ık, resimlerde oldu u gibi, ana objeyi, figürü, kısacası odak merkezini belirleyen bir güce sahiptir. Bir resim ya da sinema izleyicisi, ı ıklandırmanın hareketine göre, öncelikle neye odaklanması gerekti ine dair kendine sezgisel bir yol çizer. Çünkü ı ık, düz yüzey üzerinde hiyerar ik bir plan sıralaması yaratır. I ık, gerek tuval yüzeyinde gerekse de sinema filminde olsun, vurgulanmak istenen figür ve nesneleri öne çıkarıp, di erlerini de arkaya itmek için kullanılan en etkili araçtır. 59

4 Resim 1. Rembrandt van Rijn, Otoportre, 1660, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: //Anayurt Oteli, VCD A, Dakika: 00: 03: 03 Anayurt Oteli filminin ilk sahnesini dondurup okumaya ba ladı ımızda, yatay, dikey, üçgen formların arasından geçerek, ı ı ı en çok alan bölgeye, yani do rudan Zebercet in yüzüne odaklanırız (Resim 1). Karanlıkta kaldı ı için, Zebercet in konu urken ellerini hiç durmadan hareket ettirdi ini, sıkıntısını, gerilimini ve utangaçlı ını ellerine aktardı ını ancak bir süre sonra fark ederiz. Çünkü Ömer Kavur, izleyicinin Zebercet in monolo una odaklanmasını istemektedir. Bu monolog, izleyiciye üç darbe görmü bir ülkede ya ayan, ileti im kuramayan bir adamın hikâyesini izledi ini söylemektedir. Zebercet önemli tarihler sıralar: u ya ta ilkokula gittim, u ya ta sünnet oldum, u ya ta annem öldü. Ömer Kavur (2002: 228), bu sembolik tarihler aracılı ıyla, bir yandan toplumsal ya amın sıkıntılı atmosferine, di er yandan da bu atmosferin ortasında, ileti im sıkıntısı içinde olan, yalnızlık çeken ve tek istedi i belki bir insan sıcaklı ı olan bir adamın portresine odaklandı ına dikkat çeker. Zebercet konu an bir otoportre resmi gibidir. Anlattı ı hikâyeyle birlikte portresi daha da belirginle ir. Zebercet in otoportresini resmetmesi filmin devamında da sürer. Aynaya her baktı ında, resmini yeniden biçimlendirir. Sanatçı için otoporte resmi, aynadan geçirdi i imgesini süzerek tuvale yansıtmasıdır. Dolayısıyla otoportre yapan bir sanatçının kendi imgesiyle yüzyüze kaldı ı ilk yüzey, aynanın bo lu u ardından tuval bo lu udur. Bu açıdan bakıldı ında, ayna, bir hesapla ma yüzeydir. Ayna, insanın kendisini kar ısına alıp, her defasında yeniden tanımladı ı, hesapla tı ı, yüzle ti i, yeniden ke fetti i bir alandır. Aynadaki imgesiyle kar ıla mak, insanın kendi varlı ı hakkında sahip oldu u somut bedensel algıdan daha güçlü ve sarsıcıdır. Çünkü aynaya 60

5 baktı ımızda, gördü ümüz sadece kendi imgemiz de ildir. Bizim imgemizde saklı duran öteki benlikleri, hayatımızdaki sevdi imiz ya da nefret etti imiz tüm insanları ve durumları görürüz. Bir sanatçının, kendi otoportresini yapmak için aynaya baktı ı her an da kendisiyle yeniden kar ıla tı ı andır. Öyleyse aklımızın bir kö esinde çınlayan soruyu yüksek sesle sormak gerekebilir; bir sanatçı neden otoportresini yapar? Ve belki en kestirme cevap u olabilir: Bir insan neden aynaya bakarsa, bir sanatçı da otoportresini o nedenlerle yapar. Zebercet neden aynaya bakar? Nasıl göründü ünü görmek için, kendisine hayran oldu u için, kendisinden nefret etti i için, ba kalarının ona bakarken ne gördüklerini görebilmek için, ba kalarından gizledi i eylerle yüzle mek için, de i en ruh haliyle birlikte, de i en görüntüsünü izlemek için, kendi izini sürmek için, kendisine sahip çıkmak, kendini koruyup kollamak için, yalnız oldu u için? Ya da dünya içinde durdu u yeri bulmak için mi aynaya bakar? Muhtemelen aynaya bakmak bu cevapların hepsini içinde barındırır. Sanatçılar için de bu durum geçerlidir. Örne in, Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, kendi portresini neredeyse yılda bir kez resmetmi tir (Resim 2). Rembrandt gibi portresini sıkça yapan sanatçıların, sanat pratiklerini geli tirmek, model bulamadıkları için kendi yüzlerini kullanmak gibi nedenlerle otoportre yaptıkları dü ünülebilir. Ancak bu nedenler, bir sanatçının otoportresini yapmak için yeterince güçlü nedenler de ildir. Örne in, Rembrandt ın kendini resmetmesinin belki de en temel nedenlerinden biri, kendisine olan saygısı, hayranlı ı, inancıdır. Kendi portresini, bir kralın, bir aristokratın, dini bir liderin imgesi kadar resmedilmeye de er bulmasıdır. Çünkü bu otorite figürleri, portrelerini yaptırarak dünyadaki varlıklarını, de erlerini, itibarlarını somutla tırmak ve geride varlıklarından iz bırakmak isterler. Nasıl bu figürler kendilerini resmedilmeye de er bulmu larsa, Rembrandt da kendine aynı de eri atfetmi tir. Bu durum Rembrandt ın kendine duydu u inanç ve hayranlıkla açıklanabilece i gibi, kendi imgesini ölümsüzle meye de er bulan tüm otorite figürlerine kar ı bir sanatçı olarak ba kaldırmasının ifadesi olarak da okunabilir. Rembrandt ın dünya üzerinde kendine belirledi i yer yüce ve önemli ahsiyetlerle aynı düzeydedir. 61

6 Resim 2. Rembrandt van Rijn, Otoportre, 1658, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Akıl hastalı ı ile yaratıcılı ın sınırları arasında gezen ve sanat tarihinin dramatik figürlerinden biri olan Vincent Van Gogh da otoportrelerinde kendi yüzünün kaydını tutmu tur. Zebercet in aynadaki yansımasıyla yaptı ı konu malar, Rembrandt, Van Gogh gibi sanatçıların kendi portrelerini tekrar tekrar yapmalarına benzer. Bu sanatçıların yalnız, içedönük, karamsar dünyaları portrelerine nasıl yansımı sa, Zebercet in aynadaki siluetiyle konu maları da benzer bir ruhsal yalnızlı ın ve bu yalnızlıkla kurulan benzer bir dünyanın izini barındırır. Otoportrelerde sanatçısının resmetti i yüz, aynı yüz olmasına ra men, ruh haline ba lı olarak, resme yansıyan görüntünün ifadesi her zaman de i ir. Van Gogh her portresinde kendini ba ka görünü lerde resmetmi tir (Resim 3-4). Her otoportresi Van Gogh un ruhsal durumuna ait tutanaklar gibidir. Van Gogh un her resimde de i en yüzü gibi, Zebercet in aynadaki imgesi de de i ir ve gerçekte oldu undan farklı görünür. Örne in bıyı ı olmadı ı halde kendini bıyıklı olarak görür. Resim 3. Vincent van Gogh, Otoportre, 1889, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Oteli, VCD A, Dakika: 00: 32: 32 Resim 4. Vincent van Gogh, Otoportre, 1889, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Oteli, VCD A, Dakika: 00: 20: 50 62

7 Ancak, Rembrandt ve Van Gogh gibi sürekli otoportresini yapan sanatçılar, kederli ya da trajik hayat hikâyelerine, çevrelerindeki insanlarla derin çatı malar ya amalarına, uyumsuz, hırçın, saldırgan ve dolayısıyla yalnız olmalarına ra men, gerçekte bu sanatçıların kendileriyle çok barı ık bir ruh dünyasına sahip olduklarını hissederiz. Örne in, Elizabeth Harding (2005) Van Gogh un hayatta oldu u zamanlarda fazla tanınmamasına ra men, kendisinin gerçek bir sanatçı olaca ına inandı ını söyler: Onun bu gezegende depresyon ve iddet olaylarıyla dolu geçen 37 yılı, ne kolay, ne de iç açıcıydı. Fakat onun otoportre bedeni bize bir eyler anlatır. Bu, onun, köylüleri/çiftçileri ve sevdi i arkada larını resmederken gösterdi i a ırı özen, efkat ve merhametin aynısını, kendisini resmederken de gösterdi i, kendisini de sevdi i ve kabul etti i gerçe idir. Harding in Van Gogh hakkındaki tespitleri, Zebercet için de geçerlidir. 33 ya ındaki Zebercet, otelden olu an dünyasında mü terilere nasıl özenli, titiz davranmı sa, kendisine de aynı özeni göstermi tir. Çünkü Zebercet kendisini seven, kendisine saygı duyan ve hatta hayranlık duyan bir karakterdir. Kendisinin öteki insanlardan farklı oldu unu anlamı tır. Bu farklılı ın Zebercet deki en somut kanıtı ismidir. Onun isminde hiç kimse kalmamı tır otelde, hatta belki yeryüzünde ondan ba ka Zebercet yoktur. sminin Zebercet olması ve bu isimde ba ka hiç kimseyle kar ıla mamı olması onu sembolik olarak tek ve benzersiz kılar. sminin farklılı ı ve tekli i, onun farklılı ının ve yalnızlı ının simgesidir. Zebercet e dönüp baktı ımızda, gerçekte onun kendine a ırı güven ile dı dünyadan a ırı derecede korkma arasında gidip gelen bir ruhsal uçurumda ya adı ını görürüz. Onun yalnızlı ı bizi hüzünlendiren, derinden sarsan, hesapla maya sokan bir yalnızlıktır. Bu haliyle ona derin bir efkat duygusu besleriz. Ancak Zebercet e kar ı hissetti imiz bu merhamete kar ılık, ona kar ı öfke duymaktan da kendimizi alamayız. Kendisinden ba ka kimseyi dü ünmeyen, di er insanları anlamaktan ve algılamaktan uzak narsist bir ki ili e sahip olmasının nedenlerini sorgularız. Zebercet i bir yandan ma dur, öte yandan bir zalim halinde olması, bir neden mi, yoksa sonuç mudur? Gördü ümüz durumlardan biri, Zebercet in, kendisine ve tutkularına derinden saplandı ı ve arzuladı ı eye ula amadı ı için Narkissos gibi her geçen gün daha fazla çöküntüye girdi idir. Zebercet in birçok davranı ından çevresindeki ya da kasabadaki di er insanları be enmedi ini izleriz; örne in ortalıkçı 63

8 kadın Zeynep in onun gözünde saygın bir yeri yoktur. Oysa Zeynep muhtemelen dayısı olarak telaffuz etti i ki inin tacizine, tecavüzüne u ramı bir ma durdur. Ancak Zebercet, Zeynep e kar ı vicdani bir tutum geli tirmez. Onun çaresizli ine, zayıflı ına, ma duriyetine kar ı empatiyle yakla maz, onu anlamaz, korumaz. Zeynep in onunla cinsel ili kiye girmeyi istememesine kar ın, Zebercet bunu önemsemez ve Zeynep in bedenini cinsel ihtiyaçlarını kar ılamak için hoyratça kullandı ı bir nesneye dönü türür ve sonunda da bu bedeni bo arak öldürecek kadar hissizle ir. Elini tırmaladı ı için Zeynep in kedisini de acımasızca öldürür. Çünkü Zebercet, kendi canını yakanları affetmez, özellikle de kendisinden daha zayıf ve savunmasız olanları. Kasabalıyı ya da otele gelen bazı mü terileri hep biraz a a ı gören, önemsemeyen bir tavırla ba ından savar. Ancak bu a a ı görme halini, di er insanlara bir söz söyleyerek ya da tepki vererek yansıtmaz. Di er insanlara kar ı koydu u tek tavır, aradaki mesafeyi açmak, onları kendi dünyasının dı ına itmek, kendini onlardan uzak tutmaktır. Bu mesafeyi kasabalılara daha en ba ından koymu tur. Görü tü ü, konu tu u çok az sayıda esnaf vardır. Kasabalılarla kıyaslanınca, otel mü terilerine daha yakın hisseder kendini, ancak bu yakınlık da gecikmeli Ankara treniyle gelen kadından sonra bozulur. Zebercet soyut dü ünen bir karakterdir. Dünyayı di er insanların algıladı ı somut gerçeklik dizgesi ile de il, kendi kafasında yarattı ı soyut gerçeklikle algılar. Zebercet in ruh durumunun ve dü ünme biçiminin, Pazartesi den Pazar a kadar geçen sürede, adım adım daha da soyutlandı ını görürüz. Bu süreçte Zebercet, Piet Mondrian ın a aç soyutlamalarına benzer (Resim 5). Gördü ü dı dünyaya ait gerçeklikten adım adım uzakla an Zebercet, kendi kafasında kurdu u soyut gerçekli e daha çok yakla ır. Dı dünyadan seçip aldı ı ki i, olay ve nesneleri kendi benli ine aktararak yeniden düzenler, biçimlendirir, dönü türür. Böylelikle, Zebercet in çevresinde olup bitenler, dı arıdaki ba lamından kopar ve onun iç dünyasında yepyeni bir biçim alır. Örne in, otelin kayıt defterine ya da odaların temizli ine gösterdi i özen ve titizlik bile, bir i i düzgün yapma endi esinden ve idealinden de il, daha çok kendi kafasında kurguladı ı dünyanın bütünlü ünü korumaktan kaynaklanır. Otel defteri gibi, Zebercet için di er nesneler de görünü ten ibarettir. Otelin, oteldeki nesnelerin maddi ve somut bir de eri yoktur. Onun için vazgeçilmez olan, oteldeki tüm odaların ruhunu ve anlamını, gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının kaldı ı odaya aktarması gibi, nesnelere yükledi i, ekledi i soyut anlamlardır. 64

9 Resim 5. Piet Mondrian, A aç Serisi, , Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Müze Oda Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının kaldı ı oda, Zebercet in yarattı ı soyut dünyanın, yalnızlı ının ve kar ılıksız a kının müzesine dönü ür. Bir gece yarısı gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın, otelde sadece bir gece kalmasına ra men, derin bir iz bırakır. Varlı ı tüm filmi dolduran bu gizemli kadın, Edward Hopper resimlerinden çıkıp gelmi gibidir. Dondurulmu bir film karesini anımsatan Hopper resimleri, tren garlarında, kafelerde, barlarda, restoranlarda, benzin istasyonlarında, otel odalarında, otel lobilerinde ço unlukla tek ba ına bekleyen erkekleri ve kadınları anlatır. Hopper resimlerinin dünyası, bir bekleme salonu ya da geçici bir durumun dünyası gibidir. Otel odalarında yalnız ba larına kalan kadınlar, tüm ık görüntülerine ve steril havalarına ra men, hüzünlü bir yalnızlık içindedirler. Bu nedenle gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının hüzünlü havası, yalnızlı ı ve gizemli hali, derinden Hopper resimlerini, özellikle de Motel Batı adlı resmi (Resim 6) ça rı tırır. Resim 6. Edward Hopper, Motel Batı, 1957, Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Anayurt Oteli Filmi, VCD A, Dakika: 00: 28: 49 65

10 Zebercet in müzesi Harald Szeemann ın 1974 yılında açtı ı bir sergiyi anımsatır. Museum der Obsessionen (Saplantılar Müzesi) 2 olarak adlandırdı ı bu sergide Szeemann, mesle i berberlik olan büyükbabasının kullandı ı berber malzemelerini sergiler. Sanat eseriyle e it düzeye ta ınan berber makasları, tarakları, fırçaları ve daha birçok nesne, ki isel saplantıların, ki isel mitolojilerin müzesine döner. Zebercet de Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının müzesini yaratmı tır. Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının, kaldı ı odada bıraktı ı her iz, Zebercet için bir müze nesnesine, bir kutsal nesneye dönü ür. Zebercet, odanın kapısından her defasında, bir müzeyi ziyarete gitmi, kutsal eserlerin tanı ı olacakmı gibi girer. Odaya önce uzaktan bakar, bütün resmi görmeye çalı ır. Zebercet için bu odayı ziyaret etmek, bir tören ya da ayin gibidir. Ardından odanın içinde gezinmeye ba lar. Bu gezinti, arzu, tutku ve özlem içeren, erotizm yüklü bir gezintidir. Kadından geriye kalan bu ölümsüz düzenlemelere dokunmaksızın sadece bakmak, Zebercet i gerçeklikle hayal arası bir ruh durumunda tutar. Nesneler gerçektir, ama nesnelere asıl de erini veren, o nesneleri, o odayı di er odalardan farklı kılan asıl neden, yani kadın orda de ildir. Kadının olmayı ıyla artan gerilim, nesnelere, erotizm yüklü haz ve keder karı ımı bir a ırlık yükler. Nasıl ki müzelerde izleyicinin içinden her nesneye dokunmak geçerse, her nesneye dokunarak o nesnenin gerçekli inin, de erinin bir parçası olmak isterse, Zebercet de odadaki nesneler kar ısında aynı ruh halindedir. Bazı nesnelere tek tek dokunur, ama dokunu u çekingen ve hassastır. Nesnelerin bütünlü ünü bozmaktan korkarak dokunur. Kar ısındaki sanat eserine bir zarar verdi inde, o zararı asla telafi edemeyece ini bilen bir izleyici gibidir. Eli küllükteki izmaritlere do ru gider, ama örne in dokunamaz. Sadece küllükteki izmaritleri dikkatle izler ve dokunmadan oradan uzakla ır. 2. Harald Szeemann Hans Ulrich Orbist ile yaptı ı söyle ide, Obsesyonlar Müzesi yle birlikte obsesyon kavramının Orta Çagdan ya da Jung dan gelen olumsuz anlamını kendi müzesinde de i tirdi ini söyler. Obsesyon kavramı artık olumlu bir enerjiye kar ılık gelen, olumlu bir kavramdır.( Mind over Matter: Hans Ulrich Orbist Talks with Harald Szeemann, Artforum, No: 3 November: 1996: 75.) 66

11 Bu müze-odanın her kö esi bir natürmorttur. Kadının kaldı ı odadaki masanın üstünde duran çiçekli çaydanlık, ekerlik ve ruj lekeli çay barda ı bu natürmortlardan biridir. Di eri yata ın ayakucunda duran havlu, bir di eri ise dantel örtünün üstünde duran Rokoko tarzı küllük ve küllü ün içindeki sigara izmaritlerinin olu turdu u resimdir (Resim 7). Bunlar tek tek çerçeveye alındı ında, natürmort resimlerdeki gibi ölümsüz düzenlemelerdir. Ya da Zebercet in kadına duydu u tutkunun, cinsel arzunun tutanaklarıdır. Resim 7. Paul Cezanne, Bir Tabak Kirazlı Natürmort, , Tuval Üzerine Ya lıboya (Kaynak: Oteli Filmi, VCD A, Dakika: 00: 15: 02 Natürmortlar, sahiplik, kimlik, itibar, prestij gibi kavramların tümüne göndermelerde bulunan resim türleridir. Bakma arzusunu tetikleyen natürmortlar, di er resim türlerinden farklı olarak, izleyende koklama, i itme, dokunma ve tatma duyularını da tetikleyen haz nesneleridir. Pek ço u a ız yoluyla gerçekle en zevklerin ça rı ımına hizmet eder. Canlı ve i tah açıcı meyveler, sebzeler natürmortların en vazgeçilmez objeleri olagelmi tir. Bu açıdan natürmortlar, sahiplik hissini tetikleyen ve canlı tutan resimlerdir. Natürmort resimlerini Natürmort, güzellik ve iktidar rejimleri ba lı ı altında irdeleyen Richard Leppert (2002: 66), natürmortu, belli bir mekân ve zamandaki insanların, görmek istedikleri ve dolayısıyla da görmeye de er buldukları eyleri kaydeden bir tutanak olarak ifade eder. Ancak Leppert bu kayıtların asla nesnel olmadıklarını ve natürmort resimlerinin de tam da bu nedenle ilginç ve önemli olduklarını söyler. Zebercet e baktı ımızda, onun da tamamen nesnel tutku ve saplantılarla kurguladı ı bir natürmort simülasyonu içinde ya adı ını görürüz. Kadından geride kalan her iz, onun için manevi hazinedir, itibardır, zenginliktir. Natürmortun bir parçası olan çay barda ını eline alıp, kadının dudaklarından kalan ruj izine duda ını de dirmek ister. Çay barda ı, Zebercet için kadının duda ı, cinsel hazzının objesidir. 67

12 Ancak, duda ını dokundurmak üzereyken çay barda ının yere dü üp kırılmasıyla, natürmort, dolayısıyla kadının geride bıraktı ı tüm izlerin büyüsü ve bütünlü ü bozulur. Zebercet in içinde ya adı ı simülasyon da bozulur. Müzenin en de erli nesnesinin kırılmı olmasının yarattı ı çöküntüyle, Oda bozuldu der ve aynaya dönerek kadınla konu uyormu gibi Artık gelmezsiniz diye devam eder. Bir haftadır yanmakta olan odanın ı ı ını ilk kez söndürür ve gider. Ertesi sabah kırılan barda ın yerine yenisini koyar. Natürmortu eski haliyle yeniden canlandırmaya çalı ır. Bu an bir sanatçının yanlı bir müdahaleyle bozdu u bir yapıtını, tekrar düzeltmeye çalı masına benzer. Zebercet bir sanatçı gibi, bozulan eseri düzeltti inden emin olmak için uzaktan yapıtını izler. Odayı düzenledikten sonra dı arı çıkan Zebercet, odanın kapısını tıklatır ve içeriden düzenlemenin eski/asıl sesi vermesini bekler. Ancak bu sesi duyduktan sonra rahatlayacak ve kendini tamamlanmı hissedecektir. Ancak, kırılan barda ın yerine yenisini koyduktan sonra, Zebercet in müze-odadaki nesnelerle ili kisi de i meye ba lar. Yeni bardakla tamamladı ı natürmort, onu, odanın sadece izleyicisi ve bekçisi olmaktan çıkartıp, müzenin yaratıcısı ya da sanatçısı konumuna ta ır. Cuma gecesi, kadının yattı ı yata a yakla arak Do du um yatak bu der. Bu sözlerle Zebercet, odanın asıl sahibi, sanatçısı oldu unu, hem kendine, hem kadının hayaline hatırlatır. O günden sonra müze-odada ya amaya ba layan Zebercet, kadının kullandı ı e yalarla yeni bir dille konu maya ba lar. Kadının kullandı ı havluyu yüzüne bastırarak a lar; havlu kadının yüzüne dönü mü tür, havluya bakarak Gelmeseydin ölecektim der. Bekledi i kadının bedenine dokunma tutkusu gerçekle meyen Zebercet, arzuladı ı gerçekli in yerini dolduramaz. Bu yeri dolduramayan bo luk, ortalıkçı kadın Zeynep in bedeniyle imgeselle ir. Ortalıkçı kadının bedeni, Zebercet in tutkuyla isteyip ula amadı ı bedenin ve a kın yetersizlik imgesine dönü mü tür. Zeynep i öldürerek eksikli ini, yitirmi li ini, yalnızlı ını, hayatındaki yoksunlu u gidermeyi umar. Mezarlıkta kar ıla tı ı seks i çisi kadını da hissetti i bu bo luk duygusunu gidermek için otele davet eder. Otele dönüp, kadını müze-odada beklemeye ba lar. Gündüz olmasına ve oda yeterli ı ı a sahip olmasına ra men, odanın ı ıklarını açar. Odayı Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının bıraktı ı zamana, müze-odanın ve kendisinin bozulmadan önceki haline döndürmek ister. Ancak kadın gelmez ve Zebercet Canın cehenneme der ve beklemekten vazgeçer. 68

13 Filmde, Zebercet in müze-odada, gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının hayaline kendisini tanıtarak ba layan hikâyesi, yine bu odada sonlanır. Neden, neyi bekliyorum? diye sorar kendi kendine ve müzeodaya gider. Çay barda ının kırılmasına ve dolayısıyla odanın bozulmasına, müze-oda nın üst katındaki odada kalan emekli subayın, uyurken yata ından dü mesi neden olmu tur. Altlı üstlü konumdaki bu iki oda, bir tür suç ortaklı ı ya da kader birli ine sahiptir. Kendini asarak intihar edecek olan Zebercet, bu iki odayı bedeniyle birbirine ba lar. Kendini asaca ı ipi, müze-odanın bozulmasına sebep olan 6 numaralı odadan, müze-odanın ortasına sarkıtır. pi hazırlar ve tıra olmak için lavaboya gider. Odaya döner ve ceketini giyer. pi boynuna geçirmek için yata ın üstündeki masaya çıkarken, müze-odanın yata ına ayakkabılarıyla basmaz, yata a bir örtü örter. Zebercet için odanın kutsallı ı her eye ra men devam etmektedir. pi boynuna geçirdikten sonra ceketinin dü melerini ilikler ve en saygılı, esas duru a geçmi haliyle Adım. der ve adını söylemeden sandalyeyi iter. pte asılı duran Zebercet in bedeni, müze-odanın gerçek natürmortuna dönü ür. Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının gelmemesiyle odada olu an bo lu u, Zebercet kendi ölü bedeniyle doldurur. Nasıl ki müzeler bize artık ya amayan insanlara ait eyleri gösterir, o nesneleri izlememizi isterse, müze-oda da artık ya amayan bir insanın bedenini izledi imiz bir mekâna dönü mü tür. Ömer Kavur Filmlerinin Ruhsal Ve Görsel Dünyası Ömer Kavur öyle der: Siz Türk insanını iyi anlatırsanız, bu evrensel bir eydir. Türk insanının duyguları di er insanlardan kesinlikle farklı de ildir. Bence temel sorunları da farklı de ildir. Türk insanı da a ık olur, saplantıları, rekabet duygusu, korkaklık, korkmak ya da cesaretini ortaya koymak. Bütün bu temel duygular bütün insanlar için geçerlidir. Siz kendi hikâyenizin temel ö elerini o ekilde kurarsanız, sahici dünya yaratma, inandırıcı bir dünya yaratma yetene ini gösterirseniz, bu, dünyanın her tarafındaki insanlarca aynı ekilde algılanır. Bir Portekizli air vardır, evrenselle yerelli i sorarlar kendisine, o da der ki, Evrensel, duvarları olmayan yereldir 3 bence çok iyi bir tanım bu. (Kuyucak Esen, 2002: 451) 3. "The universal is the local without walls / Evrensel duvarları olmayan yereldir : Ömer Kavur un alıntıladı ı bu cümle Portekizli air Miguel Torga ya aittir. Torga "The Creation of the World" adlı kitabın 8. cildinde epigraf olarak bu cümleyi kullanmı tır. 69

14 Kavur un bu dü üncelerinden hareketle baktı ımızda, Rembrandt ın ya da Van Gogh un portrelerinin neden kendimize yakın hissetti imizi daha iyi anlarız. Otoportre resmi, sadece bir yüzden olu an ve aslında çok kısıtlı elemanlarla ortaya konmu bir kendini anlatma biçimi olmasına ra men, örne in Van Gogh un yüzü bizi derinden etkiler. Van Gogh un belki de hiç gitmedi imiz, görmedi imiz bir ülkeden olması, hissetti imiz yakınlık duygusunu de i tirmez. Zebercet in yüzü de öyledir. Dünyanın herhangi bir yerindeki, sahici bir trajik karakter gibidir. Ya da Rembrandt ın giysilerine bakarken, o giysilerin 1600 lü yıllara ait oldu unu fark edip, kendimizi zamansal olarak Rembrandt tan uzakta hissetmeyiz. O her haliyle bizim ça da ımızdır. Rembrandt ın sanatının gücü, bu gücün yarattı ı sahicilik zamansız ve mekânızdır. Zebercet in bir kasabada ya ıyor olması da benzer bir durumdur. Çevresinin kasabalara özgü nesnelerle çevrilmi olması onu yerel kılmaz. Çünkü gördü ümüz kasabalı bir adamın hikâyesi de il, trajik hikâyesi olan bir adamdır. Dünyanın herhangi bir yerindeki, saplantılı cinsel ve duygusal tutkuları olan benzerleri gibidir. Zebercet in müze-odası da sınırlı bir alandır; küçük bir kasabanın ortasında küçük bir otel ve o otelin küçük bir odasından ibarettir. Otoportrenin aracı olan aynaya benzer olarak, ya anmı lıkların küçülüp, sınırlanıp, sı dırıldı ı bir alandır. Hatta Zebercet müzesini o kadar sınırlandırır ki kapısına kilit koyar. Ancak bu kadar sınırlandırılmı olmasına ra men, Zebercet in müzesi, di er tüm müzeler gibi bizi evrensele ta ıyan bir kapıdır. Son olarak Anayurt Oteli nden hareketle, Ömer Kavur filmlerinin karakteristikle en plastik özelliklerine kısaca bakacak olursak; Ömer Kavur un Paris teki ö rencilik yıllarında, üç yıl boyunca geceleri otelde resepsiyon görevlisi olarak çalı mı olması, Anayurt Oteli filmine çok derinden sızmı tır. Otelin ya am atmosferi, otele gidip gelenlerin halleri ve elbette ki Zebercet in sahicili i, Ömer Kavur un Anayurt Oteli ne akıttı ı bilme halleridir. Kavur, bir anti kahraman olan Zebercet in trajedisini, filmde kullandı ı mekanlarla birle tirerek keskin bir form yuma ına dönü türür. Bu keskinlik, gerek Zebercet ve di er kahramanların ruhsal durumuyla, gerekse de her bir planın keskin geometrik yapısının iç içe geçmesiyle güçlenir. Filmin izleyiciyi derinden sarsan sahicili i, planların tasarlanı ında gizlidir. Filmi ba ından sonuna, kare kare inceledi imizde, her bir karenin geometrik kurgusunu çok net olarak görürüz. Bu kurguyu destekleyen en önemli elemanlar, Kavur un 70

15 filmleri için seçti i mekânların yapısıdır. Örne in Anayurt Oteli, yatay dikdörtgenlerden olu an otel merdivenleri, yarım daire (kubbe) formundaki kapı ve pencereleri, ince uzun dikdörtgen formundaki koridorlarıyla, mimari olarak belirgin bir geometrik yapıya sahiptir. Film için kullanılmaya ba lamadan önce oldukça kötü durumda olan bu otel, Ömer Kavur un müdahaleleriyle film için yeniden yapılandırılır. Bu yapıya eklenen iç mekân dekorasyonları yapının karakterini daha da güçlendirir. Kavur, iyi bir mekânın, özellikle filmin büyük bir bölümünün geçti i mekânın bir ba rol oyuncusu kadar önemli oldu unu dile getirir. Ve mekanın kendi filmlerindeki yerini ve önemini u sözlerle ifade eder: Yaptı ımız i, görsel bir i tir, görsel bir ifadedir. Görsel bir ifadenin kar ılı ı, gerçekten bulaca ınız mekânlardır. Sadece plastik nitelik olarak de il, görsel olarak de il, konuya yardımcı olması itibariyle, atmosferi sa lamanız itibariyle göz önünde bulundurmanız gereken bence temel ö elerden bir tanesidir. (Kuyucak Esen, 202:441) Resim sanatını çok yakından takip etmi oldu unu bildi imiz Kavur un, filmlerindeki plastik yapılanmayı rastlantısal de il, bilinçle olu turdu unu daha pek çok ayrıntıda görebiliriz. Örne in, otel lobisinde Zebercet in arkasında duran panolar, Piet Mondrian resimlerinin geometrik yapısını ve renk düzenini anımsatır (Resim 8). Ya da Zebercet in mutfakta yemek yedi i sahne Cezanne ın Kâ ıt Oynayanlar resminin kompozisyon yapısındadır (Resim 9). Denilebilir ki yataylar, dikeyler, üçgenler, daireler, küp ve silindir formlarından olu an her bir sahne, Cezanne dan ba layarak, Mondrian a, Kandinsky e kadar uzanan bir soyutlama anlayı ının izlerini barındırır. Filmin her bir karesi, modernist sanat anlayı ının oran-orantı, açık-koyu, armoni ve ritim dengesiyle kurulmu tur. Yüzeyi geometrik formlarla parçalamak, Ömer Kavur un sadece Anayurt Oteli filminde de il, di er birçok filminde de uyguladı ını görürüz. Örne in ilk filmi olan Yatık Emine den (1974) ba layarak, özellikle Yusuf ile Kenan (1979), Ah Güzel stanbul (1981), Kırık Bir A k Hikâyesi (1981), Amansız Yol (1985), Gizli Yüz (1990), Akrebin Yolculu u (1997) gibi filmlerinde de Kavur un bu anlayı ının izlerini sürmek mümkündür. 71

16 Resim 8. Piet Mondrian, Kırmızı, Sarı ve Mavili Kompozisyon, 1921, Tuval Üzerine Ya lıboya (Kaynak: Oteli Filmi, VCD A, Dakika: 00: 18: 03 Resim 9. Paul Cezanne, Kâ ıt Oynayanlar, , Tuval Üzerine Ya lıboya, (Kaynak: Oteli Filmi, VCD A-B, Dakika: 00: 12: 22-00:27:34 Kavur, yüzeyi parçalamak için sadece mimari yapıdan de il, farklı birçok elemandan destek alır: Belden a a ısı farklı renge boyanmı duvarların yarattı ı yatay parçalanma, pencerelerin ve kapıların yataydikey çerçeveleri, mutfak ve banyo fayansları, duvar ta ları, dükkânların metal kepenkleri, ah ap eritlerden olu turulmu duvar ve dı cephe kaplamaları, yer dö emeleri, merdivenler, demir ve ah ap korkuluklar, sokaklarda art arda sıralanan mimari yapıların görünümü, otoyolların, caddelerin eritleri, kareli masa örtüleri, çizgili çar aflar, yastık kılıfları, battaniyeler Bu elemanların tümünün bir araya geli inden, yo un, katmanlı, ço u zaman kasvetli, ancak bir o kadar kendine özgü bir Ömer Kavur atmosferi çıkar ortaya. 72

17 Kaynakça Atılgan, Yusuf, Anayurt Oteli, Bilgi Yayınevi, stanbul, Kuyucak Esen, ükran, Sinemamızda Bir Auteur, Alfa Yayınları, stanbul, Harding, Elizabeth, Analysis of Self-Portraits of Vincent van Gogh, Ezine Articels, (eri im) Vincent-van-Gogh&id=305568,10 A ustos Szeemann, Harald, Hans Ulrich Orbist, Mind over Matter: Hans Ulrich Orbist Talks with Harald Szeemann, Artforum, No: 3 November, 1996: 75. Leppert, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü mgelerin Toplumsal levi, Ayrıntı Yayınevi (Çev: smail Türkmen), stanbul: Moran, Berna, Türk Romanına Ele tirel Bir Bakı 2, Sabahattin Ali den Yusuf Atılgan a, leti im Yayınları, stanbul, Tutumlu, Reyhan, (2002) Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema Etkile imi ve Bir Uygulama: Anayurt Oteli, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Ankara,

İYİ BİR UYARLAMA HER ŞEYDEN ÖNCE İYİ BİR FİLM OLMALI

İYİ BİR UYARLAMA HER ŞEYDEN ÖNCE İYİ BİR FİLM OLMALI REYHAN TUTUMLU: İYİ BİR UYARLAMA HER ŞEYDEN ÖNCE İYİ BİR FİLM OLMALI Filmografisiyle başarı yakalamış sinemamızın değerli isimlerinden Ömer Kavur, Türk sinemasında yabancılaşma, yalnızlık ve zaman gibi

Detaylı

Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır...

Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır... Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır... Prof. Christine Deboosere Gent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi christine.deboosere@hogent.be Makalenin tamamı 30 Mayıs 2015 te kabul edildi Özet Bir fotoğrafçı

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

1. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ 1.1.SOSYAL GELİŞİM 1.2.BİLİŞSEL GELİŞİM

1. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ 1.1.SOSYAL GELİŞİM 1.2.BİLİŞSEL GELİŞİM 1. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ Anaokulu yıllarına denk düşen bu gelişim dönemi, bebekliğin sona ermesinden sonra beş ya da altı yaşlarına kadar devam eden süre içinde yaşanır. Bu dönemin en belirgin özelliği,

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) "Çocuğun gelişimini takip edin."

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) Çocuğun gelişimini takip edin. GELİŞİM MR (60-72 AY) Hareket Gelişimi Sosyal-Duygusal Gelişim Dil Gelişimi Bilişsel Gelişim Özbakım Becerileri Gelişimi KOD xxxxx xxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxx Doğum Tarihi

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eli a, Mucizeler Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 25.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

MART AYLIK EĞİTİM PLANI

MART AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : arih : M Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı M YLIK EĞİİM PLNI KZNIML VE GÖSEGELEİ M BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf Doku 2 Ders Saati (40+40dk) -DERS PLANI- 1. Işığın etkisiyle objelerin dokusal özelliklerini tanır.

Detaylı

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye Bina Bilgisi I KONUT BaÜ mi marl ık/ 2006 Y. Doç. Dr. Gaye B İROL dersin amacı ba ş langıçt an günümüze barınma kült ürünün ve konut olgusunun geli ş iminin incelenmesi, de ğ i ş en mimari e ğ ilimler

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır.

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır. 1- Tamamlayıcı çift tarzında evlilik: Bu tarz en yaygın olandır. Partnerler birbirlerinin ilişkiye katkılarına saygı duyarlar, her partnerin gücü ve yeterliği vardır, yine her partnerin otonomisi mevcuttur.

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl Platon'un Devleti-2 Platon, adil devlet düzenine ve politikaya dair görüşlerine Devlet adlı eserinde yer vermiştir 01.08.2016 / 15:01 Devlet te yer alan tartışmalar sürerken, Sokrates varoluştan varolmayışa

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Edebiyat ve Dil Öğretimi II 6.Yarıyıl 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tam çizgimin üzerinde.

Tam çizgimin üzerinde. Tam çizgimin üzerinde. Bosch'tan Quigo. YENİ! Quigo Bosch'tan kusursuz küçük çizgi lazeri. Hiç karmaşık değil. % 100 hizalı. Şaşıracaksınız. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrikli El Aletleri Bölümü Posta

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ETKİNLİKLERİMİZ KİTAP ATÖLYESİ: YAZAR ETKİNLİĞİMİZ SİNEMA GÜNÜMÜZ OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ BİZDEN KARELER

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 6.si www.m1914.org

Detaylı

prop & tasarım prop & tasarım İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn www.remdizayn.com

prop & tasarım prop & tasarım İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn www.remdizayn.com İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn rem dizayn Hayal Edebileceğiniz Herşey Gerçektir... HAKKIMDA PROJELER REFERANSLAR İLETİŞİM Değerli Olan iyi Yaptığın Değil, Yapmaya Değer Olandır... İrem ERGENE

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ile ARDEV Vakfı nın birlikte düzen-lediği ileri düzey senaryo yazarlığı atölyesi 10 hafta sürecektir. Program hafta içi yapılacaktır.

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ate adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter Türkçe 60. Hikayenin 24.si www.m1914.org Bible for Children, PO

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

Doğa nın Siże Özel Tasarımları

Doğa nın Siże Özel Tasarımları Doğa nın Siże Özel Tasarımları O heybetli ağaçların tohumları yüzyıllar önce atılmıştı... Hayat, kendi meyvesinden tekrar doğan bir ağaçla anlatılacaktı tabi ki. Güçlü dallarına salıncak kurduğumuz, meyvesini

Detaylı

ÜÇ KUŞAK ÜÇ YÖNETMEN. Faruk Kenç: Yeni Bir Dönemin Habercisi HAZIRLAYAN: BARIŞ SAYDAM

ÜÇ KUŞAK ÜÇ YÖNETMEN. Faruk Kenç: Yeni Bir Dönemin Habercisi HAZIRLAYAN: BARIŞ SAYDAM BEYAZ SORUŞTURMA AYARI ÜÇ KUŞAK ÜÇ YÖNETMEN Türkiye sinemasının üç farklı kuşağından üç önemli yönetmenin ölüm yıldönümlerinin Mayıs ve Haziran aylarına rastlaması vesilesiyle, bu sayıda bizler de bu yönetmenleri

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

11 Eylül de Sinemalarda

11 Eylül de Sinemalarda İyi Performanslarla Dolu, Çekici Bir Hikaye Milton Moview Review Gece Bitmeden de Chris Evans ın Yakışıklılığından Fazlası Var Culled Culture Gece Doğmadan ve In Search Of A Midnight Kiss in İzinde Filmaluation

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar

OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar İletişim Yayınları 45 Oğuz Atay Bütün Eserleri Dizisi 3 ISBN-13: 978-975-470-210-1 1985 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-26. BASKI 1985-2016, İstanbul 27. BASKI 2017, İstanbul

Detaylı

DOSYA: AHMET ULUÇAY DOSYA. kırık HAYALLER. AHMET ULUçAY ın KıSA FİLMLERİNDE CELİL CİVAN. HAYAL PERDESİ 15 - Mart-Nisan 2010

DOSYA: AHMET ULUÇAY DOSYA. kırık HAYALLER. AHMET ULUçAY ın KıSA FİLMLERİNDE CELİL CİVAN. HAYAL PERDESİ 15 - Mart-Nisan 2010 DOSYA YALNIZ ÇOCUKLAR, kırık HAYALLER AHMET ULUçAY ın KıSA FİLMLERİNDE Anne, Baba, Çocuk Motifleri CELİL CİVAN Ahmet Uluçay ın kısa filmlerinde anne, baba, ergen ve küçük çocuk motifleri aralarında göstergebilimsel

Detaylı

Sonsuza Kadar Beraber Sonsuza Kadar Ayrı

Sonsuza Kadar Beraber Sonsuza Kadar Ayrı Sonsuza Kadar Beraber Sonsuza Kadar Ayrı Bazı insanlar vardır hayatınızda, onlar ile birlikteyken öyle bir hisse kapılırsınız ki... Bazen bir bütün gibi hissedersiniz, bazen ağaçtaki kuş, denizdeki balık

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

Beck depresyon ölçeği

Beck depresyon ölçeği Beck depresyon ölçeği Aşağıda gruplar halinde bazı cümleler ve önünde sayılar yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatle okuyunuz. BUGÜN DAHİL, GEÇEN HAFTA İÇİNDE kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi

Detaylı

Görsel Tasarım. KaliteOfisi. com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Görsel Tasarım. KaliteOfisi. com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Görsel Tasarım KaliteOfisi. com **Bu e kitap www.kaliteofisi.com ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. İzin alınmaksızın alıntı ve çoğaltma

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

MATEMAT K. Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi

MATEMAT K. Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi LETME, KT SAT ve SOSYAL B L MLER Ç N MATEMAT K Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi DORA STANBUL 2013 DORA Bas m Yay n Da t m Ltd. ti. letme, ktisat ve Sosyal Bilimler çin Matematik

Detaylı

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL TASARIM KÜLTÜRÜ D ER G İ S İ 112441 2015/02 10 TL 78 DOSYA Ölüm için Tasar m: Her eyin Bitti i Yer Tasar m n Ba lad Yer mi? Bu dosyan n amac do rudan do ruya bir yoksunlu a i aret etmek: Türkiye de (ve

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 ŞİİR VE GÖRSELLİK Şiir, Fotoğraf ve Gerçeklik...15 Şiir, Fotoğraf ve Görme...25 Şiirin ve Fotoğrafın İşlevleri...29 Şiir, Fotoğraf ve İmge...32 Çoklu Okuma...38 Çözümleme Kılavuzu...50

Detaylı

SAN Kİ ÖNCELEYİN GÜL AŞIK OLMUŞTU. kadının yeniden yaratılmasına sebebiyet vermiştir, onlara olan eşsiz aşkıyla. Bir yandan bu

SAN Kİ ÖNCELEYİN GÜL AŞIK OLMUŞTU. kadının yeniden yaratılmasına sebebiyet vermiştir, onlara olan eşsiz aşkıyla. Bir yandan bu Bilgin 1 Latife Sena Bilgin 21301075 TURK 102-021 Serbest1 Gönenç Tuzcu 26.09.2014 Tanrı Bin birinci gece şairi yarattı, Bin ikinci gece cemal'i, Bin üçüncü gece şiir okudu tanrı, Başa döndü sonra, Kadını

Detaylı

Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1. Mimari fotoğrafçılık

Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1. Mimari fotoğrafçılık Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1 Mimari fotoğrafçılık Mimarlık, gökdelenlerden kulübelere kadar her şeyi kapsayan geniş bir konudur. Gittiğiniz neredeyse her yerde, günlük hayatta bir

Detaylı

Öğretmen: Başak Berna CORDAN. Duvarlar Konuşuyor, Pera nın Ziyaretçileri Dinliyor

Öğretmen: Başak Berna CORDAN. Duvarlar Konuşuyor, Pera nın Ziyaretçileri Dinliyor Doğan,1 Adı: Tuğçe Soyadı: DOĞAN ID: 21302262 Section: 18 Öğretmen: Başak Berna CORDAN 09.12.2014 Duvarlar Konuşuyor, Pera nın Ziyaretçileri Dinliyor Bugün 24 Ağustos 2014. Yaz tatilinin büyük bir kısmını

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı