T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1978 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/15570 Milletlerarası Andlaşma Societe General Bankasının DSİ. Genel Müdürlüğünün Ankara, İstanbul, İzmir Şehirleri içme suyu projesine dahil Beton boru kalıplarının satın alınması için verdiği FF lık kredi ile ilgili olarak Hükümetimiz ile adı geçen Banka arasındaki ilişik Anlaşmanın, imzalandığı 14/12/1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi; Maliye Bakanlığının 29/3/1978 tarihli ve HAZM11T : /16657 sayılı yazısı üzerine, 28/2/1978 tarihli ve 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 57 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 26/4/1978 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. ECEVİT O. EYÜBOĞLU Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Dr. F. SÜKAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. ÇETİN E. AKOVA Dr. L. DOĞAN S. YILDIZ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı A. R. SEPTIOĞLU M. KILIÇ A. ŞENER M. CAN Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı H. E. IŞIK İ. ÖZ AYDINLI Prof G. ÖKÇÜN Z. MÜEZZİNOĞLU MUU Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı N. UĞUR Ş. ELÇİ T. KÖPRÜLÜLER Dr. M. TAN Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Çalışma Bakanı T. MATARACI G. ÖNGÜT M YÜCELER A. B. ERSOY Sanayi ve Tek. Bakanı İşletmeler Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı O. ALP Prof. Dr. K. BULUTOĞLU Doç. Dr. D. BAYKAL A. COŞKUN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 1978 Sayı : İmar ve İskân Bakanı A. KARAASLAN Köy işleri ve Koop. Bakanı A. TOPUZ Orman Bakanı V. İLHAN Gençlik ve Spor Bakanı Y. ÇAKMUR Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı H. İŞGÜZAR Doc Dr. A T. KIŞLALI Yerel Yönetim Bakanı M. ÖZDEMİR KREDİ ANLAŞMASI Bir taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî işbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği adına Sadullah Aygün (Bundan böyle «Borç Alan» olarak anılacaktır) ; Diğer taraftan, bürosu 29, Boulevard Haussmann Paris adresinde tescil edilmiş bulunan Société Generale adına Mr. Jean Michel Cointeau (bundan böyle «Borç Veren» olarak anılacaktır), işbu Kredi Anlaşmasını aktetmişlerdir. ŞÖYLE Kİ : Merkez Bürosu, 91, Rue du Faubourg Saint Honoré PARIS adresinde kayıtlı SOCIETE DES TUYAUX BONNA (bundan böyle «Müteahhit» olarak anılacaktır), 17 adet FB tipi komple KALIP TAKIMI'nı FF lik bir FOB bedel karşılığında temin etmek Üzere, 20 Eylül 1977 tarihinde DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan böyle «Satın Alan» olarak anılacaktır) ile bir Mukavele aktetmiştir. ŞÖYLE Kİ : Mukavelede öngörülen ödeme koşulları aşağıda belirtilmiştir : % 15 ödeme (ikmâl) Müteahhidi tarafından doğrudan doğruya Satıcı'ya; % 85 ödeme SOCIETE GENERALE kuruluşunun TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI'na sağladığı Alıcı Kredisi halinde kullanılarak yapılacaktır. BUNA GÖRE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABAKATA VARILMIŞTIR. Madde 1 KREDİNİN TUTARI VE AMACI : Borç Veren; Borçlu'ya aşağıdaki ödemeleri yapabilmesi için, (altı milyon yirmi dört bin yedi yüz) FF tutarına kadar bir krediyi aşağıdaki şartlarla sağlayacaktır. İkmâl Müteahhidine Mukavele bedelinin % 85'i olarak FF lik tuta rina kadar yapılacak ödeme; Aşağıdaki VI maddede belirtilen COFACE sigortası nedeni ile tahakkuk edecek primlerin % 100'ü olarak bizzat Borç Veren'e FF tutarına kadar yapılacak ödeme. Bu anlaşma ile ancak Fransız menşeli mallar ve hizmetler finanse edilecektir. Bununla beraber, (yani TÜRKİYE ve FRANSA'dan gayri ülkelere ait) mallar ve hizmetler, Fransız İhracat Kredisi Yönetmelikleri çerçevesinde, işbu Anlaşma gereğince finanse edilebilir. Madde 2 ÖN KOŞULLAR - KREDİNİN KULLANILABİLMESİ İÇİN ÖNCE- DEN YERİNE GETİRİLECEK KOŞULLAR : işbu kredi Fransız ve Türk makamlarınca onaylanmak koşuluna bağlı olarak Anlaşmanın imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve taraflar aldıkları onaydan karşı tarafa bilgi vereceklerdir. Bununla beraber, aşağıdaki ön koşullar yerine getirilmedikçe Borçlu, işbu Mukavelenin III. maddesi uyarınca, krediyi kullanmak için talepte bulunmayacaktır. 1. Mukavelenin yürürlüğe girmiş olması; 2. Borçlu'nun Baş Hukuk Müşaviri tarafından Borç Veren'e : Borçlu'nun temsilcilerinin, işbu Anlaşmayı imzalamaya, Anlaşma hükümlerini uygulamaya ve özellikle Bonoları imzalamaya yetkili bulunduğuna; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

3 14 Temmuz 1978 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 İşbu Anlaşma tahtında Borçlu'ya terettüp eden taahhütlerden hiç birinin Türkiye'deki kanun ve nizamlara aykırı olmadığına ve özellikle Türkiye'de kredinin ve i l gili fonlarının yurt dışına transferlerine ilişkin bil'umum hukuki veya yazılı hükümlerin tamamen yerine getirilmiş olduğuna; dair mütalâa serdetmiş olması. 3. Bir Mutemet Banka olarak hareket eden SOCİETE GENERALE, EK I uyarınca bir gayri kabili rücu talimat mektubu ile işbu Anlaşma metninin IV. Maddesinde öngörülen ilgili Bono takımlarının verilmesi; 4. işbu Anlaşmanın uygulanması için, Türkiye'deki ilgili makamlarca verilmiş bulunan ilgili yetki belgelerinin Borç Veren'e intikal ettirilmesi; 5. Kredinin kullanılacağı tarihte mukavele gereğince vadesi gelen tüm peşinat tutarlarının Satın Alan tarafından Müteahhit'e yapıldığım gösteren belgelerin ibraz edilmiş olması. Borç Veren, kendi yükümlülüğü gereğince, Borç Alan'ın krediden faydalanmayı amaçlayan talebini ancak aşağıdaki koşullara bağlı olarak ifa etmek zorundadır : 1. İkmâl Müteahhidinin ve Borç Veren'in COFACE sigorta muamelelerini kesinlikle ikmal etmiş olmaları, 2, ikmâl Müteahhidi tarafından, Borç Veren'e kullanılacak miktarın içerdiği döviz giderleri kısmını kesinlikle belirten yazılı bir beyanın gönderilmiş olması. Bu beyanı ile, İkmâl Müteahhidi aynı zamanda, Borç Veren'e ilk talebi üzerine, ilgili Gümrük evrakını göndermekle de yükümlü olacaktır. Madde 3 KREDİNİN KULLANILMASI : Borç Veren, Borçlu'nun nam ve hesabına, onun yerine hareket ederek, ancak aşa gıda belirtilen : Ticarî fatura kopyası ile, Orijinal temiz konişmentosunun veya kamyon konişmento fotokopisinin gönderilmesini izleyen 15 gün içinde : İkmâl Müteahhidine, işbu Anlaşma metninin 1. maddesi uyarınca, anılan faturadaki değerin % 85 tutarını; Bizzat Borç Veren'e COFACE muamelesinin gerektirdiği prim miktarını ödeyecektir. Borç Veren tarafından işbu Anlaşma hükümleri çerçevesinde yapılan ödemeler, Borç Veren için Borçlu'dan anılan ödemelerin tutarı (kadar talepte bulunmak üzere geçerli ve bağlayıcı birer hak oluşturacaktır. Yukarıda zikredilen evrakın incelenmesi yönünden, Borç Veren'in malî mes'uliyeti, o evrak Uluslararası Ticaret Odasınca Evrak mukabili Krediler için saptanan yeknesak Gümrük ve Uygulama çerçevesinde kontrol etmekle sınırlı olacaktır. Kredi her defasında, ilgili teslimat yapıldıktan sonra en çok beş aylık bir süre içinde, fakat kontratın imza tarihinden itibaren en geç 21. ayda kullanılmış olacaktır. Borç'lu, işbu Anlaşma'da yazılı ödeme talimatlarının gayri kabili rücu olduğunu sarahatle kabul eder. Madde 4 GERİ ÖDEME : Her teslimat Madde III uyarınca yapılan ödemeyi karşılayan bir kredi dilimini oluşturacaktır. A) Geri Ödeme : Her kredi dilimi 10 (on) eşit ve müteselsil altışar aylık taksitlerle geri ödenecek ve bu taksitlerden birincisinin vadesi ilgili konişmento tarihini izleyen 6 ay sonra dolacaktır. Bu altışar aylık taksitler, işba maddenin C paragrafındaki amir hüküm gereğince Bonolarla tevsik edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 1978 Sayı: B) Faiz : Borç Veren tarafından işbu Anlaşma uyarınca yapılan ödemelerin yıllık faizi Türkiye'de cari her türlü vergi veya stopaj keseneklerinden ari olarak % 7.25 olacaktır. Her zaman için, cari Kredi bakiyesi üzerinden hesaplanacak olan bu faiz ana paranın altışar aylık taksit vadelerine isabet eden tarihlerde aynı altışar aylık aralıklarla ödenecektir. Bu altışar aylık faiz ödemeleri, işbu Maddenin C paragrafı amir hükmü uyarınca bonolarla tevsik edilecektir. C) Bonolar : 1 Borçlu, işbu Anlaşma'nın yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün sonra, Anlaşma metninin II. Maddesinde yazılı gayri kabili rücu Talimat Mektubu ile birlikte, yapılması öngörülen teselimatın gerektirdiği 10'luk Bono takımlarım teminat olarak ihraç ve teslim edecektir. Bu Bonolar, SOCİETE GENERALE lehine Fransız Frangı olarak ve Ek Il'de belirtilen şekil uyarınca düzenlenecektir. 2 Halen 6 teslimat yapılması öngörülmektedir. Teslimat sayısının daha fazla olması halinde, Borçlu, talebi üzerine Borç Veren'e derhal ve gerekebilecek sayıda ilave Bono takımlarını vermeyi deruhte eder. Bu suretle verilecek ilâve Bono takımlarından her biri, gayri kabili rücu talimat mektubu ile birlikte sunulacaktır. 3 Teslimat tarihleri ve her sevkiyatın tutarı bilinmediğinden bu Bonoların tutarları ve vade tarihleri boş bırakılacaktır. 4 Mutemet, Borçludan alınan gayri kabili rücu talimat mektubu uyarınca, bu Bonoları alıkoyacak ve tamamlayacaktır. Her kullanma safhasından sonra, Mutemet Banka ana paranın Bonolardan bir takımını ve bir takım faiz Bonosunu aşağıdaki ibareleri ilâve ederek tamamlayacaktır. Ana paranın her Bonosu üzerine kullanılacak miktarın 1/10'una eşit bir miktarı; Faizin her bonosu Üzerine, işbu Maddenin B paragrafı amir hükmüne göre hesaplanacak faiz miktarına tekabül eden miktarı; İşbu Maddenin A paragrafında hükme bağlanan vade tarihlerini ilâve ederek tamamlayacaktır. 5 Borç Veren bir Kredi dilimine tekabül eden meblâğları ikmal Müteahhidine ödediği anda tamamlanan Bonoların maliki olacaktır. 6 Mutemet Banka, Borç Veren'in maliki bulunduğu bonoların parite değerlerini ve vade tarihlerini Borçlu'ya etraflı olarak bildirecektir. Bu bilgi Bonoların tamamlanmasından sonra 5 gün içinde gönderilmiş olacaktır. 7 Bu Bonoları imzalayan tarafın vecibeleri, Fransız Kanunları ve 1930 yılında Cenevre'de aktedilen Milletlerarası Konvansiyonuna eklenen poliçe ve bonolara ilişkin yeknesak kurallar hükümlerine; Bonolar ise, anılan kanun ve kuralların tümüne uygun olacaktır. 8 Borç Veren ve Bono hamilleri, protesto muamelelerinden tamamen vareste kalacaklardır. Madde 5 İTİRAZ KOŞULU : Borç Alan'ın işbu Anlaşma tahtındaki malt sorumluluğu, Satın Alan'ın veya Borçlu'nun Mukavele gereğince (ikmâl) Müteahhidi aleyhine ileri sürebileceği veya ileri sürmeyi düşünebileceği herhangi bir talep nedeniyle, hiçbir suretle haleldar olmayacak veya ortadan kalkmayacaktır. MADDE VI KREDİ SİGORTA PRİMLERİ: COFACE sigortası nedeniyle tahakkuk edecek primler Kredi'nin her kullanılışından önce ve Kredi miktarı ile orantılı olarak ödenecek ve bu giderler Borçlu tarafından deruhte edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

5 14 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 COPACE primlerinin toplam olarak FF'na (Ikiyüzdokuzbin FF) ulaşacağı tahmin edilmiştir. Bu primler, işbu Anlaşma tahtında, Kredinin her kullanılışında Borç Veren tarafından Ödenecek ve bunların tutarı işbu Anlaşma hükümlerine göre iade edilecektir. MADDE VII ÖDEMELER : Borçlu, işbu Anlaşma çerçevesindeki bilumum ödemeleri, Fransız Frangı olarak Paris'te SOCİETE GENERALE'e yapacaktır. MADDE VIII TAAHHÜT İŞLERİ - YÖNETİM ÜCRETİ: Borçlu tarafından Borç Veren'e yılda % 0,3 (yüzde sıfır virgül üç) oranında bir taahhüt ücreti ödenecek ve bunun hesabı, işbu Anlaşma'nın imzalandığı tarihten itibaren, her altı aylık sürenin başında kullanılmamış miktarlar üzerinden yapılacaktır. Borçlu, Bonoları Mutemetliğe gönderirken Borç Veren'e yönetim ücreti de ödeyecektir. Bu miktar, anapara olarak Kredi toplamı üzerinden % 0,3 (yüzde sıfır virgül üç) oranında hesaplanacaktır. Her iki ücret, Borç Veren'in Borçlu'ya göndereceği beyannamelerin Borçlu tarafından alınmasını izleyen 15 gün içinde ödenecektir. Yukarıda anılan beyanname, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra gönderilecektir. MADDE IX KREDİNİN KESİLMESİ - ÖDEMENİN TALEP VUKUUNDA MUACCELİYET KESBETMESİ: Borçlu, Krediyi kullanmak için hiç bir surette talepte bulunmayacak ve Borçlu'nun, Borç Veren'e olan borcu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin zuhuru halinde. Borç Veren tarafından arzu edilmesi üzerine derhal muacceliyet kesbedecektir: 1 Borçlunun aşağıda belirtilen taahhütlerinden birinin veya birkaçının ifasında temerrüt göstermesi ve özellikle, işbu Anlaşma kapsamına giren ödemeleri her ne suretle olursa olsun yapmamış olması; 2 Borçlu tarafından işbu Anlaşma gereğince yapılan beyanın Anlaşma hükümlerini büyük ölçüde etkileyebilecek derecede hatalı olması; 3 Borçlu'nun ülkesindeki Hükümetin işbu Anlaşmanın ifasını engelleyebilecek nitelikte genel veya özel herhangi bir Kanun veya Kararname yayınlaması; 4 Borçlu'nun ülkesindeki Hükümetin Kararname ile genel bir moratorium ilân etmesi; 5 Mukavelenin, bir hak ya da herhangi bir nedenle iptal edilmesi, durdurulması veya infisahı. Yukarıdaki durumlardan herhangi birisinin vukuu halinde; Borç Veren, kendisine ödenmesi gereken meblağların - Borçlu'nun kanunî adresine herhangi bir formaliteye veya hukukî karara ihtiyaç göstermeden - taahhütlü bir mektupla ihbarda bulunduktan 30 gün sonra talep edebilir. Yukarıdaki durumlardan herhangi birisinin vukuu halinde; Borç Veren'in hakkım geç kullanması, veya hiç kullanmaması, ya da Borçlu'ya karşı bir kanunî işlem yapmaması, Borç Veren'in haklarım haleldar etmeyeceği gibi Borç Veren'in talepte bulunma hakkım da yitirmeyecektir. MADDE X TEMLİK: İşbu Anlaşma gereğince Borç Veren'e ödenmesi gereken herhangi bir meblağın ödenmemiş olması halinde; Borçlu, işbu Mukavele gereğince, her ne sebeple olursa olsun, İkmâl Müteahhidi tarafından Satın Alan'a veya Borçlu'ya ödenmesi gerekebilecek her türlü meblağları, Borç Veren'e temlik edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 14 Temriniz 1978 Sayı: Bütün bu meblağlar, İlk olarak: ödenmemiş her türlü borç bakiyelerinin ödenmesine; İkinci olarak: Geri kalan ise, bir evvelki taksitten başlanmak üzere, öden memiş anapara taksitlerinin iadesine tahsis edilecek ve faiz de ona göre ayarlanacaktır. MADDE XI ERKEN ÖDEME: Borçlu, Borç Veren'e (Üç) ay öncesinden ihbarda bulunmak kaydı ile, bor : cunun tamamını veya bir kısmını erken olarak ödeyebilir. Erken ödenen miktarlar, iade edilen, meblağların uygulanacağı en son ödenmiş taksitlerden başlanarak, anaparanın bir veya birkaç tam taksit tutarına eşit olacaktır. Taksit faizleri de buna göre iptal edilecek veya revizyona tabi tutulacaktır. Kredi Sigorta Primlerinin ödenmesine her halükârda devam edilecektir. MADDE XII BORÇLUNUN BORÇ VERENE BEYANLARI: Borçlu, hariçten temin edilen kredilerle ilgili olarak, Türkiye'de halen cari bulunan bütün kanun ve yönetmelik icaplarım yerine getirmiş olduğunu beyan eder. Bu münasebetle; Borçlu, işbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde, Türkiye'de yürürlüğe girebilecek her türlü yeni kanun ve yönetmeliklere uyacağını deruhte eder. MADDE XIII GECİKEN ÖDEMELERE İLİŞKİN FAÎZ : İşbu Anlaşma metninin «Kredinin Kesilmesi - Ödemenin Talep Vukuunda Muacceliyet Kespetmesi'ne ilişkin IX. Madde hükümlerini ihlâl etmeksizin ve anılan amir hükümlerin talep vukuunda muacceliyet kespetmesini önlemeyeceği; veya ödemenin temdid edileceği şeklinde yorumlanmayacağı sarahatle belirtilmek kaydı ile, vade tarihinde Borç Alan tarafından ödenmeyen herhangi bir meblağa, vade tarihinden ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar geçecek her gün için, Paris'te Bankalar arasında cari bulunan faiz haddi üzerinden kanunî «ipso jure» faize ilâveten yılda ayrıca % 2 (yüzde iki) faiz binecek ve fakat bu faizin oranı, her halükârda, işbu Anlaşma gereğince ön görülen faiz oranı ile % 2"nin (yüzde iki) muhassalasından daha az olmayacaktır. Ödeme, bir yılı aşar bir gecikmeden sonra yapıldığı takdirde bu faizin ayrıca faizi işleyecektir. MADDE XIV RESİMLER - VERGİLER - MASRAFLAR VE SAİR HARÇLAR : Halen veya gelecekte, işbu Anlaşma ile ilgili olarak ve Anlaşma nedeni ile tahakkuk edip de, kanunen Türkiye'de ödenmesi gereken her türlü resim ve vergilerle damga resimleri Borçlu tarafından ödenecektir. Halen veya gelecekte işbu Anlaşma ile ilgili olarak ve Anlaşma nedeni ile tahakkuk edip de, kanunen Fransa'da ödenmesi gereken her türlü resim ve vergilerle damga resimleri Borç Veren tarafından ödenecektir. Anapara ve faiz tutarları, Bonolarla tevsik edilmiş olsun veya olmasın, ve işbu Anlaşma gereğince ödenmesi gereken ücretler, herhangi bir kesinti, vergi veya stopaja tabi tutulmaksızın, net olarak ödenecektir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen tüm net meblağların ödenmesine, herhangi bir olay sonucunda mani olunması haline karşı; Borçlu, işbu Anlaşma gereğince ödenmesi gereken miktarlarla fiilen ödenmiş olan net miktarlar arasındaki farkı geciktirmeden, Borç Veren'e ödemeyi açıkça deruhte eder. Borç Alan'ın işbu Anlaşma ve onunla ilgili dökümanlar gereğince taşımakta olduğu vecibeleri ile ilgili herhangi bir kusuru nedeni ile her türlü masraflar, harçlar veya ücretler - özellikle, hukuk uzmanları, müşavirleri veya avukatlar için yapılan masraflar ve ödenen ücretler ile, gerekebilecek makul tedbirlerin alınması, kanuni muamelelere girişilmesi ve adlî soruşturmalarda bulunulması için duçar olunan bilumum masraflar - Borç Alan tarafından deruhte edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

7 14 Temimiz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 MADDE XV UYGULANACAK KANUNLAR : İşbu Anlaşma Fransız kanunlarına tabi olacak ve işbu Anlaşma'nın, Anlaşma'ya ilişkin dökümanların yorumlanmasından veya ifasından bonolardan veya bonolar nedeni ile ileride doğabilecek ihtilâf veya ihtilâflar Fransız Kanunlarına göre çözümlenecektir. MADDE XVI TAHKİM : İşbu Anlaşma hükümlerinden veya Anlaşma'nın ifasından ötürü ihtilâfa düşülmesi halinde; âkid taraflar, evvelâ, taraflardan birinin uzlaşmaya davet yazısını diğerine gönderdiği tarihten itibaren, 45 gün içinde ihtilâfı sulh yolu ile çözümlemek için azamî gayret göstereceklerdir. İhtilâf devam ettiği takdirde; bu uzlaşmazlık, Milletlerarası Ticaret Odasının Uzlaştırma ve Tahkim Yönetmelikleri gereğince tayin edilen üç hakem tarafndan anılan Yönetmeliklere göre çözümlenecek ve hakemler meseleye, Fransız Kanunlarım uygulayarak, çözüm getireceklerdir. Tahkim muamelesi Lausanne (İsviçre) da yürütülecektir. MADDE XVII ANLAŞMA METNİNİN DİLİ : İşbu Anlaşma metni, İngilizce olarak hazırlanmıştır. Diğer dillere çeviri yapmak gerektiğinde, metinler arasında herhangi bir muhayenet görülürse, İngilizce metin esas alınacaktır. MADDE XVIII EKLER : Aşağıdaki ekler, işbu Anlaşma'yı tamamlamaktadır : Ek I : Gayri kabili rücu talimat mektubu örneği. Ek II : Bono örneği. MADDE XIX KANUNÎ ADRESLER : İşbu Anlaşma'nın ifası bakımından, kanunî adresler : Borçlu için : Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası iştisadî işbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği Atatürk Bulvarı 66 Yenişehir/ANKARA Borç Veren İçin : Societe Generale 29, Boulevard Haussmann PARİS Olacaktır. Ankara'da 14/12/1977 günü 2 İngilizce orijinal kopya halinde hazırlanmıştır. MALİYE BAKANLIĞI SOCİETE GENERALE Sadullah Aygün Jean Michel Cointeau Genel Müdür Ajans Bürosu Şefi EK : Mutemet SOCİETE GENERALE'e Bonolarla birlikte verilecek gayri kabili rücu talimat mektubu örneği : Sayın Baylar, Borçlu veya Borç Veren olarak aramızda günü imzalanan Kredi Anlaşma'sına («Anlaşma») ya atıfta bulunuyoruz. Anlaşma'nın IV. Maddesi gereğince, aşağıda yazılı («Bonolar»), tarafımızdan İlişikte sunulmuştur : «Ana Para» işaretli ve sayılı takım: «Faiz» işaretli ve sayılı takım. Tarafımızdan imzalanmış olan bu Bonolar tarafınıza ödenecektir. İşbu Mektubumuzla; bu Bonoları, elinizde bulundurarak, Anlaşma'nın IV. Maddesinde hükme bağlanan her kredi dilimi için, bizim adımıza ve yerimize tamamla- I Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 1978 Sayı : mağa, gayri kabili rücu olmak üzere, Mektupla belirtilen kayıt ve şartlarla sizi tayin ediyoruz. Ana para Bonolarından her birine :. İlki, ilgili konşmentonun taşıdığı tarihten 6 (altı) ay sonrakine isabet etmek üzere, altışar aylık aralıklarla birbirini izleyen tarihlerde vadeye bağlanmalarını teminen, bir vade tarihi ve; Kredi dilimi tutarının 1/10 (onda biri) ne eşit bir miktar yazılacaktır. Faiz Bonolarından her birine : Ana para Bonolarının taşıdığı aynı vade tarihi ve;. Kredi dilimi tutarına ve uygulanacak faiz oramna göre hesaplanacak bir miktar yazılacaktır. Bu suretle tamamlanan Bonolar tarafınızdan, daha sonra, Borç Veren'e teslim edilecektir. Müesseseniz, Mutemet olarak, Bonoların miktarları ve vadeleri konularında bize bilgi verecektir. Yukarıda anılan Anlaşma' nın ayrılmaz bir parçasını oluşturan işbu gayri kabili rücu talimat, mezkur Anlaşma'nın hükümlerine kesinlikte atıfta bulunmaksızın yorumlanmayacaktır. MALİYE BAKANLIĞI EK : II B O N O 5RNEÛ1 ÖRNEĞİ Bononun Ana Para (veya Faiz) No : (ihraç tarihi ve yeri) FF olarak geçerlidir (rakamla tutarı) (Vade tarihi) «tarihinde imzalanan Kredi Anlaşması uyarınca belirtilen 'lik değer için». IŞBU BONO KARŞıLıĞıNDA TARAFıMıZDAN SOCÎETE SOCIETE GENERALE EM- RINE RIÑE FF FF OLARAK ÖDEME ÖDEME YAPıLACAKTıR. Mümzi TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI Diğer taraf SOCIETE GENERALE Direction de l'etranger 29, Boulevard Haussmann PARIS FRANCE CREDIT AGREEMENT Made and entered into by and between THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF TURKEY Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletler Arası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği represented by Sadullah Aygün (hereinafter referred to as «the Borrower*) and Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : II

9 14 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 on the one part, SOC1ETE GENERALE whose registered office is in PARIS 29 Boulevard Haussmann PARIS represented by Mr. Jean Michel Cointeau (hereinafter referred to as «the Lender» on the other part. WHEREAS SOC1ETE DES TUYAUX BONNA, whose head office is 91 Rue du Fauboury Saint Honore, PARİS (hereinafter referred to as «the Supplier* signed on 20 th September 1977 with DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (hereinafter referred to as «the Buyerx a contract (hereinafter referred to as «the Contraot») for the supply of 17 Moulding complete sets type FB, in a FOB amount of FF WHEREAS The payment conditions provided for in the Contract are the following: 15 % directly by the Supplier to the Seller 85 % by utilization of a Buyer Credit granted by SOC1ETE GENERALE to MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF TURKEY. 'NOW, THEREFORE, İ İT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS : ARTICLE I AMOUNT AND PURPOSE OF THE CREDIT The Lender provides the Borrower with a credit (hereinafter referred to as «tbc Credit*) up to an amount of FF (six million twenty four thousand seven hundred French Francs), in accordance with the terms stipulated hereunder, in order to enable the Borrower to pay: to the Supplier 85 % (eighty five per cent) of the Contract up to French Francs. to the Lender himself up to French Francs 100 /o of the Insurance Premiums due to COFACE as set out in Article VI hereinafter. Goods and services of French origin only shall be financed by this Agreement. However goods and services of foreign origin (1. e. other than TURKEY and FRAN CE) may be financed under this Agreement, within the framework of the French Export Credit Regulations. ARTICLE II CONDITION PRECEDENT - CONDITIONS TO BE FULFIL LED PRIOR TO THE UTILIZATION OF THE CREDIT The Credit comes into force at the date of signature of this Agreement under the suspensive condition of its approval by the French and Turkish authorities, which both parties will notify each other as soon as they are obtained. However, the Borrower shall not claim for the Credit utilization within the terms of Article III hereof, before the fulfillment of the following prerequisites : 1. Coming into force of the Contract; 2. Legal opinion given to the Lender by the chief legal advisor of the Borrower: that the Borrower's representatives are duly empowered to sign this Agreement and to implement the provisions hereof and in particular to sign Promissory Notes; that none of the Borrower's commitments under this Agreement is contrary to law and order in Turkey, and in particular, that all ttie legal or prescribed pravteians in force in Turkey regarding the Credit and transfers of the related funds abroad have been duly complied with. 3. Delivery to SOCTETE GENERALE, acting in this capacity as a Trustee Bank, of a Letter of irrevocable instructions, according to Appendix I, and the relevant sets of Promissory Notes, provided for in Article TV hereof; YQriitme vs İdare Bölümü Sayfa : II

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 1978 Sayı: Remittance to the Lender of the copies of all relevant authorizations for the implementation of this Agreement given by relevant Authorities in Turkey. 5. Evidence of payment by the' Buyer to the Supplier of all downpayments contractually due at the date of utilization. The Lender, for its part, shall have to execute the Borrower's call for utilization only subject to : 1. final completion of the Supplier's and the Lender's insurance arrangements with COFACE : 2. remittance to the Lender by the Supplier of a written statement attesting precisely the portion of foreign expenses included in the amount of the utilization. By this attestation, the Suplier shall also commit itself to remit to the Lender, at it"? first request, the related customs documents. ARTICLE III UTILIZATION OF THE CREDIT The Lender shall only make the Credit available by paying for the Borrower's account in its name and on its behalf, within 15 days following the remittance of : copy of the commercial invoice, photocopy of the original clean bill of lading «on board? or truck bill of lading, to the Supplier 85 % of the amount of said invoice, according to Article I hereof to the Lender himself, the amount of Premiums due to COFACE Payments made by the Lender in accordance with the dispositions of this Agreement shall be a valid and binding title of claim of the Lender against the Borrower up to the amount of such payments. The liability of the Lender with regard to the examination of the documents mentioned hereabove shall be limited to checking them according to the Uniform Cus toms and Practice for Documentary Credits set out by the International Chamber of Commerce. Each utilization of the Credit shall take place within a maximum of five months after the relevant delivery and no later than the 21 th month the signature of the Contract. The Borrower expressly agrees that the payment instructions herein are irrevocable. ARTICLE IV REPAYMENT Each delivery shall entail a tranche of Credit corresponding to the payment made in accordance with Article III. A) Repayment Each tranche of Credit shall be repaid in 10 (ten) equal and successive semi - annual instalments, the first one falling due six months after the date of the relevant bill of lading. These semi - annual instalments shall be evidenced by Promissory Note? as stipulated in paragraph C of this Article. B) Interest Payments effected by the Lender under this Agreement shall bear interest at a rate of 7.25 /o per annum, free of any tax or witholding in Turkey. This interest, computed on the outstanding balance of the Credit at any time, shall be paid semi - annually in arrears, on the same maturity dates as those of the semi - annual relevant instalments of principal. These semi - annual payments of interest shall be evidenced by Promissory Notes as stipulated in paragraph C of th's Article. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

11 14 Temmuz 1978 Sayi: RESMl GAZETE Sayfa: 11 C) Promissory Notes 1. The Borrower shall issue and deliver in trust, 15 days after the coming Into force of this Agreement, together with a Letter of irrevocable instructions as referred to in Article II hereof, as many sets of 10 (ten) Promissory Notes as deliveries are foreseen. These Promissory Notes shall be drawn French Francs, domisiled with SO- C1ETE GENERALE and in the from of Appendix II. 2. Presently, 6 deliveries are foreseen. Should there be more deliveries, the Borrower hereby undertakes to immediately deliver to the Lender, upon its request, as many additional sets of Promissory Notes as necessary. Each additional set of Promissory Notes shall be accompanied by a Letter of irrevocable instructions. 3. The delivery dates and the amount of each delivery being unknown, the amounts and maturity dates of these Promissory Notes shall be left blank. 4. The Trustee shall hold and complete these, Promissory Notes as follows, according to the Letter of irrevocable instructions from the Borrower : upon each utilization, the Trustee Bank shall complete one sets of Promissory Notes of principal and one set of Promissory Notes of interest by inserting. on each Promissory Note of principal an amount equal to 1/10 (one tenth) of the amount of the utilization, on each Promissory Note of interest, the corresponding amount of interest computed as stipulated in paragraph B of this Article, maturity dates as stipulated in paragraph A of this Article. 5. The Lender shall become the owner of the so completed Promissory Notes as soon as it has paid to the Supplier the sums corresponding to a tranche of Credit. 6. The Trustee Bank will thoroughly inform the Borrower of the face values and maturity dates of the Promissory Notes the Lender has become the owner of which. This information will be sent in five days after the completion of the promissory notes. 7. The obligations of the subscriber under these Promissory Notes shall be as stipulated in French Law and in the Uniform Rules on Bills of Exchange and promissory notes appended to the International Convention of Geneva of 1930 and the Promissory Notes shall comply with all requirements of the said Law and Rules. 8. The Lender and the Bearers of the Promissory Notes are expressly exempted from protest proceedings. ARTICLE V DISCLAIMER The liability of the Borrower under this Agreement shall not be effected or diminished in any way by reason of any claim which the Buyer or the Borrower may have or may consider they have against the Supplier by virtue of the contract. ARTICLE VI CREDIT INSURANCE PREMIUMS Premiums due to COFACE are to be paid before each utilization of the Credit and in proportion to its amount. They shall be borne by the Borrower. The COFACE premiums have been estimated at a total amount of PF (two hundred and nine thousand French Francs). It is agreed that these premiums shall be paid by the Lender under the present Agreement at the time of each utilization and their amount shall be reimbursed according to the provisions of the present Agreement. ARTICLE VII PAYMENTS All payments to be effected by the Borrower by virtue of this Agreement shall be effected in French Francs to SOOiETE GENERALE in Paris. YOrutme va Idare Bolilmu Sayfa : II

12 Sayfa: 12 RESMI GAZETE 14 Temmuz 1978 Sayi: ARTICLE VIII COMMITMENT FEE - MANAGEMENT FEE A commitment fee shall be due by the Borrower to the Lender at the rate of 0,3 % (zero point three per cent) per annum, calculated, from the date of signature of this Agreement, on the unutilized amounts of the Credit at the begining of each half yearly period. A management fee shall be due by the Borrower to the Lender at the time of remittance in trust of the Promissory Notes. It will be computed at the rate of 0,3 % (zero point three per cent) calculated flat on the total amount of the Credit in principal. Both fees shall be paid within 15 days of receipt by the Borrower of the statements which the Lender shall send to the Borrower. Above mentioned statement will be sent after the coming into force of this Agreement. ARTICLE IX CREDIT INTERRUPTION - ADVANCED DEMAND REPAYMENT ON The Borrower shall have no right to call for any utilization of the Credit and the Borrower's lndebtness with the Lender shall, should the latter so wishes, become immediately due, in any one of the following circumstances: 1) default of the Borrower in the performance of one or more of its commitments hereunder, and in particular, failure to effect one whatsoever of the payments under this Agreement, 2) inaccuracy in any declaration of the Borrower herein, which will substarcially affect the provisions of this Agreement, 3) any act or decision of a general or particular nature, of the Government o( the Borrower's country, which may be or become an obstacle to the performance of this Agreement, 4) general moratorium decreed by the Government of the Borrower's country. 5) cancellation, interruption or termination of the Contract, whether by right or in fact for any reason whatsoever. In any one of these circumstances, the Lender may require the payment of all sums due to it 30 days alter dispatch of any ordinary registered letter to the legal address of the Borrower hereafter, without any other formality or legal decision. The fact that the Lender has exercised late of have omitted to exercise any right or to take any action against the Borrower on the occasion of any above mentioned circumstances should not interfere with the rights of the Lender nor deprive it of its claim. ARTICLE X ASSIGNMENT As long as any amount remains outstanding and is due to the Lender under this Agreement, the Borrower hereby assigns in favour of the Lender any sums which might be due to the Buyer or the Borrower by the supplier for any reason whatsoever arising from the Contract. All these sums shall be appropriated : first : for payment of any arrears whatsoever second : the balance for repayment of the instalments of outstanding principal starding from the last instalments, the corresponding interest being adjusted accordingly. ARTICLE XI ADVANCE REPAYMENT The Borrower may repay in advance all or part of its debt subject to a three months prior notice given to the Lender. Tire amounts prepaid shall be equal to the full Yurutme ve Idare Bolumd Sayfa : II

13 14 Temmuz 1978 Sayi: RESMI GAZETTE Sayfa: 13 amount of one or several instalments of principal, beginning by the latest ones, which the sums repaid shall be applied to. The instalments of interest shall be cancelled or revised accordingly, The Credit Insurance premiums remain due in any case. ARTICLE XII REPRESENTATIONS TO BE GIVEN BY THE BORROWER TO THE LENDER The Borrower declares that it has complied with all regulations and laws presently in force in Turkey concerning loans obtained abroad. In this connection the Borrower undertakes to comply with any new regulations and laws which might be enforced in Turkey during the whole duration of this Agreement. ARTICLE XIII INTEREST FOR LATE PAYMENT Without prejudice to the provisions of Article IX hereof «Credit Interruption - Advanced repayment on demand* and being specified that this stipulation shall not prevent advanced repayment on demand or be regarded as any deferment of payment, any sum unpaid on due date by the Borrower shall bear «ipso jure* interest as from its due date until the day of its actual payment at the day - to - day inter - bank rate among prime banks in Paris plus 2 % (two per cent) per annum, but in any case such rate shall not be inferior to the agreed Interest rate of the Credit provided under this Agreement plus 2 /o (two per cent). Such interest shall itself bear interest at the same rate should thp delay exceed one year. ARTICLE XIV DUTIES - TAXES - COSTS AND OTHER CHARGES All duties and taxes of any nature, stamp duties, present of future payable in connection with this Agreement and arising therefrom, which are payable by law in Turkey shall be paid by the Borrower. AH duties and taxes of any nature, stamp duties, present of future, payable in connection with this Agreement and arising therefrom, which are payable by law in France shall be paid by the Lender. The amounts of principal and interest, whether evidenced or not by Promissory Notes as well as the fees due under this Agreement shall be paid, net of any deduction, tax or witholding in Turkey. Therefore should any event whatsoever prevent the payment of all the above net amounts, the Borrower hereby expressly undertakes to pay without delay to the Lender the exact difference between the amounts which should have been paid to the Lender under the Agreement and the net amounts which are actually paid. All costs, charges of fees of any nature incurred by reason of any default of the Borrower in connection with its obligations under this Agreement and the documents related thereto, shall be borne by the Borrower such as, in particular, the costs and fees of legal experts, counsels or barristers, and all'costs incurred for reasonable measures taken, legal proceedings and judical inquiries that could be necessary. ARTICLE XV APPLICABLE LAW This agreement is governed by the French Law and all disputes which may arise in connection with the interpretation or performance of this Agreement and the documents related thereto and the Promissory Notes and its subsequent implications shall be settled in accordance with the French Law. ARTICLE XVI ARBITRATION In case any dispute arises from the provision of this Agreement or its performance, both parties to this Agreement shall, first, use their utmost efforts to settle the matter amicably within 45 days of dispatch of an invitation for conciliation sent by either party to the other. YOrOtme ve Idare Bplumii Sayfa : II

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 1978 Sayı : And, should the dispute continue, it shall finally be settled in accordance with the Conciliation and Arbitration Regulations of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with these Regulations who shall settle the matter applying the Franch Law. Arbitration shall take place in Lausanne (Switzerland). ARTICLE XVn LANGUAGE This Agreement Is set up in English. If any translations in other languages are necessary, in the event of discrepancy between the texts the English text shall prevail. ARTICLE XVm APPENDICES The following Appendices are an integral part of this Agreement: Appendix I : Specimen of Letter of irrevocable instructions Appendix II : Specimen of Promissory Note ARTICLE XDX LEGAL ADDRESSES For the performance of this Agreement, legal addresses are : For the Borrower MINISTRY OF FINANCE GENERAL SECRETERIAT OF TREASURY AND OİBC Atatürk Bul. 66 YENİŞEHİR ANKARA For the Lender SOCIETE GENERALE 29, Boulevard Haussmann PARIS MINISTRY OF FINANCE Sadullah Aygün General Director Signed in Ankara on in 2 original copies in English SOCIETE GENERALE Jean Michel Cointeau Chef des Bureaux d'agence APPENDIX I Specimen of Letter of irrevocable Instructions to be delivered with the Promissory Notes to SOCIETE GENERALE, as the Trustee. Dear Sirs, We refer to the Credit Agreement («Agreement:*) signed between ourselves as the Borrower and yourselves as the Lender on the According to Article IV of the Agreement, we enclose herewith the following Promissory Notes («Notes») : sets marked «Prmcipal», and numbered to sets marked «lnterest», and numbered to These notes duly signed by us are payable at your desk. We hereby irrevocably appoint you, as Trustee, on the terms and conditions stated In this Letter, to hold these Notes and to complete in our name and on our behalf, for each tranche of Credit as stipulated in Article TV of the Agreement: the Notes of principal by inserting on each of them a maturity date so as to ensure that the Notes will mature consecutively at semi-annual intervals, the first one falling due 6 months after the date of relevant bill of lading. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

15 14 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: lî a amount equal to 1/10 (one tenth) of the amount of the tranche of Credit. the Notes of intereset by inserting 1 on each of them a. the same maturity dates as the Notes of principal. a amount computed according to the amount of the tranche of Credit and applicable interest rate. You shall then deliver the so completed Notes to the Lender. You shall, as the Trustee, inform us of the amounts and dates of maturity of the Notes. The present irrevocable instructions being an integral part of the above mentioned Agreement should not be construed without strictly referring to the terms of the said Agreement. MINISTRY OF FINANCE APPENDIX II MODEL OF PROMISSORY Note P (or I) no on (place and date of issue) ON (maturity date) NOTE Good for FF (amount in figures) WE SHALL PAY, AGAINST THIS PROMISSORY NOTE TO THE ORDER OF SOCIETE GENERALE THE SUM OF FF. «For value given pursuant to the credit extended and signed on to». Subsecriber GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY Domiciliation SOCIETE GENERALE Direction de l'etranger 29, Boulevard Haussmann PARIS FRANCE Maliye Bakanligindan : Atama Kararlan Karar Sayısı: Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Avrupa Ekonomik Topluluğu (Brüksel! Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye ve Ekonomi Başmüşavirliğine, Gelirler Genel Müdürü Abdullah Aykon Doğan'ın 657 sayılı Yasa'nın değişik 76 ncı maddesi, Abdullah Aykon Doğan'dan açılacak olan 1 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Gelirler Genel Müdürlüğüne, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Esen'in 657 sayılı Yasa'nın değişik 68 nci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi; Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Bakanlık Müşavirliklerine, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Feyyaz Sancar ile Muhasebat Genel Müdürü M. Şinasi Büyüklü'nün 657 sayılı Yasa'nın değişik 59 ve 76 ncı maddeleri; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 1978 Sayı: Feyyaz Sancar'dan açılacak olan 1 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Bütçe ve Malt Kontrol Genel Müdürlüğüne, Müsteşar Yardımcısı Erciş Kurtuluşlun; M. Şinasi Büyüklü'den açılacak olan 1 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Muhasebat Genel Müdürlüğüne, Müşavir Hesap Uzmanı Nurettin Aliz'ın; Erciş Kurtuluş'tan açılacak olan 1 nci derece kadrolu Ek Göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Müşavir Maliye Müfettişi İlhan Ersen'in; 657 sayılı Yasa'nın değişik 68 nci maddesinin (B) bendi ile 76 nci maddesi, Gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 7/7/1978 Başbakan Maliye Bakanı Bakam B. ECEVİT Z. MÜEZZİNOĞLU CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Milli Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Kürsüsünde açık bulunan Profesörlüğe, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Profesörlerini seçme Yönetmeliği uyarınca seçilen ve seçimi Akademi Yönetim Kurulunca uygun görülen aynı Kürsü Doçenti Memnune Bildik'in 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür. 5/7/1978 Başbakan Milli Milli Eğitim Bakanı Bakam B. ECEVİT N. UĞUR CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Ticaret Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan Dış Kuruluşlar 5 inci derece kadrolu Ticaret Müşaviriliğine Brüksel Ticaret Müşavirliği 6 nci derece kadrolu Ticaret Ateşesi Gürel Üstün'ün 667 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ve 76 nci maddesi uyarınca aynı yerde çalıştırlmak üzere atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Ticaret Bakam yürütür. 5/7/1978 Başbakan Ticaret Bakanı B. ECEVİT T. KÖPRÜLÜLER CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 1. Derece Ek Göstergeli Erzurum Bölge Müdürlüğüne 2. derece kadrolu Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Esat Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II

17 14 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Aslansan'ın 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi ve 76. maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Ticaret Bakam yürütür. 5/7/1978 CUMHURBAŞKANI Başbakan Ticaret Bakam B. ECEVİT T. KÖPRÜLÜLER FAHRİ S. KORUTÜRK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ek Göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Bakanlığımız Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanı Macit Benice'nin; 657 Sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri, Adı geçenden boşalan 1 inci derece kadrolu Ek Göstergeli Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanlığına, Perkim - Petrokimya A. Ş. Genel Müdürlüğü İşletmeler Müdürü Şemsettin Ercan'ın, 657 Sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi, Uyarınca atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 5/7/1978 Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı B. ECEVİT O. ALP CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Uzmanlığa, Bakanlığımız Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Müşaviri Mehmet Özcan'ın; 657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 5/7/1978 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı B. ECEVİT O. ALP Çalışma Bakanlığından: Karar Sayısı: İşçi Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Sait Ersoy'un başka bir kadroya atanmak üzere görevinden alınması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Çalışma Bakam yürütür. 5/7/1978 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Çalışma Bakanı B. ECEVİT A. B. ERSOY Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 1978 Sayı: Yönetmelikler İçişleri Bakanlığından: Nüfus Yazım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç - Kapsam - Deyimler Amaç: Madde 1 Amaç, «Yenileme Yönetmeliği» hükümlerine göre aile kütüklerinin yenilenmesinin, mümkün olmayan idari birimlerde nüfus yazımı yapmak ve bu yoldan aile kütüklerini yeniden düzenlemektir. Kapsam: Madde 2 Bu Yönetmelik, 2101 sayılı Kanunla değişik 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 inci maddesi hükmüne göre İçişleri Bakanlığınca gerekil görülen idari Dirimlerde nüfus yazımına ve buna dayanılarak aile kütüklerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Deyimler: Madde 3 Genel Nüfus Yazımı Kanunu ile bu Yönetmelikte geçen: a) «Bakanlık Yazım Kurulu», bu Yönetmelikte belirtilen biçimde Bakanlık merkezinde oluşturulan kurulu, b) «Merkez Yazım Kurulu», kanunun belirttiği biçimde il ve üçe merkezlerinde kurulan yazım kurullarını, c) «Yazım Bölgesi Kurulu», il ve ilçelerde mahalle ve köy esasına göre en çok 4000 nüfusun yazımını yapacak olan ve kanunda «Bölge Yazım Kurulu» diye adlandırılan yazım kurullarını, ç) «İdari Birim», 442 sayılı Köy Kanunu hükümlerine tabi tüzel kişiliği haiz köylerle 1580 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesine göre kurulmuş olan mahalleleri, d) «Yemleme Yönetmeliği», 19 Eylül 1975 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan «Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine ilişkin Yönetmeliği», e) «Nüfus Yönetmeliği», Bakanlar Kurulunun 8/3/1977 tarih ve 7/13269 sayılı karan ile yürürlüğe girmiş olan «Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği»ni, f) «Gıyaben Yazılma», kişilerin yazım sırasında meskenlerinde bulunmamaları nedeniyle görülmeden yazılmaları halini, g) «Misafir Müsvedde Defteri», yazım yapılan idari birim kütüğünde kayıtlı olup da, o idari birim dışında bir yere yerleşmiş olanlar ile başka bir bölgede kayıtlı olduğu halde yazım yapılan idari birimde oturanların kaydına mahsus defteri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluşlar İlçe Yazım Kurulları: Madde 4 Yazım yapılacak idari birimlerin bağlı olduğu merkez ilçelerde valinin ya da yetkili kılacağı vali yardımcısının başkanlığında nüfus müdürü ile hukuk işleri müdüründen, hukuk işleri müdürü bulunmayan illerde valinin seçeceği bir üyeden, ilçelerde kaymakamın başkanlığında nüfus başmemuru ve kaymakamın idari şube başkanları içinden seçeceği bir üyeden oluşur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

19 14 Temmuz 1978 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Yazım Bölgesi Kurulları: Madde 5 Yazım bölgesi kurulları, bir başkan ve iki üye olmak üzere 3 kişiden oluşur. Yazım sırasında bu kurula mahalle ve köylerde muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri bilirkişi olarak katılır. Yazım bölgesi kurulu üyeleri; vali ve kaymakamlar tarafından o bölge içindeki genel ve katma bütçeli idareler, iktisadi Devlet teşekkülleri ile müesseseler, (440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar) belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların memur ve hizmetlilerinden atanır ve yazım bölgeleri içinde kalan her mahalle veya köyden de yazım bölgesi kuruluna katılacak bilirkişi belli edilir. Yazım Bölgesi Kurullarında görevlendirilemiyecek olanlar: Madde 6 Bu kurullara Hakimler Kanunu öle İcra ve İflas Kanununda gösterilen yargıç, Cumhuriyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu Kanunlarda yazılı adalet memurları, askeri personel (ordu biriiklerinde yapılacak yazım dışında), askeri fabrika ve kurumlar, askerlik daire ve şubeleri personeli; polis, jandarma ve bekçi gibi güvenlik görevlileri; doktor, yardımcı sağlık personeli ve hasta bakıcıları, fabrika, işletmeler ve benzeri ekonomik kuruluşların yüksek dereceli idari ve teknik personeli gibi hizmetten ayrılmaları sakıncalı görülenler atanmazlar. Öğretim kuruluşları hakkında vali ve kaymakamlar gerektiğinde yazım süresince Genel Nüfus Yazımı Kanununun 7 inci maddesinin 2 inci fıkrasındaki yetkilerini kullanabilirler. Yazım bölgelerinin saptanmasına ilişkin n e; esaslar: Madde 7 Yazım bölgelerinin saptanmasında aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur. a) Yazım bölgelerinin kurulusunda mahalle veya köyler esastır. Bir mahalle veya köyde birden fazla yazım bölgesi kurulabilir. Ancak bu mahalle veya köyün bir kısmı ile başka mahalle veya köyün tamamı veya bir kısmı birleştirilip bir yazım bölgesi haline getirilemez. b) Bir yazım bölgesi en çok 4000 nüfusu kapsar nüfusu aşan köy veya mahallelerde ihtiyaca göre iki veya daha fazla yazım bölgesi oluşturulabilir. c) Nüfus durumuna göre iki veya daha fazla köy bir yazım bölgesi içlinde bulunabilir. Bu hallerde köylerin birbirleri ile olan mesafeleri ile gidip gelme olanakları dikkate alınarak bölgeler oluşturulur. ç) Bir mahalle veya köyde birden fazla yazım bölgesi kurulması halinde sokak ve mahallelerin durumuna göre bölgeler içinde kalacak nüfus miktarlarının büyük farklılıklar göstermemesine dikkat edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yazım Kurullarının Görev ve Yetkileri İlçe Yazım Kurullarının görev ve yetkileri: Madde 8 İlçe Kurullarının görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Nüfus yazımı yapılacak köy ve mahallelerde yazımın başlangıç ve bitiş tarihlini halka duyurmak, b) Coğrafi durum ve idari bağlılıklar dikkate alınarak en çok 4000 nüfusu kapsayacak şekilde yazım bölgelerini saptamak, c) 10 Nisan 1927 tarih 1003 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan numaralama Yönetmeliği esasları gereğince numaralama işlerinin yapılmasını sağlamak ve izlemek, ç) Yazım bölgelerinde yazım yapılması gerektiği yerlerin numara esası üzerinden binalar cetvellerini hazırlatıp yazım bölgesi kurullarına verilmesini sağlamak, (Numaralama işlerinin herhangi bir sebeple bitirilemediği yerlerde binalar cetveli ev Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yanı illeri içim Bagbakanhk Segriyat ve Nüdevvenat 1 Aralık 1977 Genel Müdürlüğünm PERŞEMBE başvurulur. i I Sayı : 16126 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

T.C. smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 CUMA KARARNAMELER. Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı Dışişleri Bakanı

T.C. smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 CUMA KARARNAMELER. Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı Dışişleri Bakanı Re T.C. smı Gazete r Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için 21 OCAK 1977 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. CUMA Sayı: 15826 J KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Başbakanlık Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Ocak 1993 CUMARTESİ Sayı : 21467 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararlan (10/6) Esas Numaralı Meclis

Detaylı

FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No:

FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme (Kredi Başvuru) No: FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT Article 1-Parties: This Consumer Loan Agreement

Detaylı

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ. ( Banka ) ile.......... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere... (Yalnız....). limitli Kredi açılması

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :...

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :... KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT Contract No :... [1] Bu Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta Büyükdere Caddesi

Detaylı

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi Denizbank A.ġ. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) Bahreyn ġubesi ile yurt içi ve dıģı Ģubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde Ģube sayılan birimlerinde,

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-004 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-004 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of..

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of.. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions Agreement dated as of.. between Akbank T.A.Ş. Malta Branch ("Party A") and A.Ş. ("Party B") Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi Sözleşme Tarih:..

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU HOUSING FINANCE (MORTGAGE) PRE-CONTRACT INFORMATION FORM. Form No :...

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU HOUSING FINANCE (MORTGAGE) PRE-CONTRACT INFORMATION FORM. Form No :... KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] HOUSING FINANCE (MORTGAGE) PRE-CONTRACT INFORMATION FORM Contract No :... [1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage)

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şart ve Koşullar

C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şart ve Koşullar C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şart ve Koşullar Madde 1 Uygulanabilirlik 1.1 İşbu genel şart ve koşullar ( Genel Şart ve Koşullar ), C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur* 30 Aralık 1977 CUMA Sayı : 16155 YÜRÜTME

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. RETAIL LOAN PRODUCT and PRE-CONTRACT INFORMATION FORM

BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. RETAIL LOAN PRODUCT and PRE-CONTRACT INFORMATION FORM BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU DENİZBANK A.Ş. Form No.:...[1] Form No.:...[1] RETAIL LOAN PRODUCT and PRE-CONTRACT INFORMATION FORM Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2]

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

EFET Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu. EFET European Federation of. Energy Traders

EFET Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu. EFET European Federation of. Energy Traders Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Versiyon 2.1 (a)/21 Eylül 2007 Turkey version EFET European Federation of Energy Turkiye versiyonu EFET Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu Amstelveenseweg 998/ 1081

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı