Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir."

Transkript

1

2

3 Binlerce y ll k tarihin, do an n eflsiz güzelliklerine kar flt, 4 mevsimin ve farkl iklimlerin bir arada yafland, her kültürden insan n dostlukla kaynaflt ülke; TÜRK YE Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir. Kat etti iniz yollar, yine sadece ülkemizde sizi ça lar öncesine, antik tanr lar n ve tanr çalar n, güçlü krallar n ve krall klar n hüküm sürdü ü görkemli tarihe götürebilir. Alt n sar s kumsallar n turkuaz mavisi sularla kucaklaflmas, güneflin her do uflunda ve bat fl nda renklerden oluflturdu u büyüleyici resim, do an n bin bir bitkinin kar fl m yla oluflturdu u muhteflem yeflil bir tek burada böylesine etkileyicidir. Rüyalar ülkesinin büyüleyici cennetlerinde kalmak isteyenler için 5 y ld zl saraylar, Setur da hayat n tad n ç kartmak ya da gerçek huzurla tan flmak, heyecan verici maceralara yelken açmak ya da e lencenin sonsuzlu unda kaybolmak isteyenler için bir davetiyedir.

4 D LED N YA DA D NLEND N YERDE OL! Deneyimli çal flanlar, güçlü organizasyonu ve üstün seyahat seçenekleri ile s n rs z tatil anlay fl n n adresi olan SETUR seyahat ayr cal n, profesyonel kadrosu ile size yaflatmaya haz r. Tatilin ve dünyan n anahtar SETUR, ofislerinde sizleri bekliyor... TES SLER N SEÇ M S cak yaz günlerine merhaba dedi imiz bu aylarda sizi yaflad n z mekandan uzaklaflt racak, stresinizi, yorgunlu unuzu unutturacak, keyifli tatil seçenekleri ülkemizin en güzel tatil köylerinde, butik ve 5 y ld zl otellerinde SETUR un kaliteli hizmet anlay flla birleflerek sizlere sunuluyor. En iyi imkanlarla rezervasyon yapt rabilece iniz bu tesisler, SETUR ayr cal ile sizleri a rlamak için bekliyor. KÜLTÜR TURLARI Türkiye'nin farkl bölgelerindeki kültürel zenginli ini keflfetmek isteyen herkesi bu yörelerin tarihi, arkeolojisi, mimari, sanatsal kültürel ve sosyal geçmifli ile tan flt rmay amaçlayan SETUR y l boyu düzenledi i kültür turlar yla da hizmetinizde. Titizlikle oluflturdu umuz kültür turlar ndan yeflilin binbir tonuyla bezeli do as n n efllik etti i yolculukla Bat ve Do u Karadeniz turlar, kayalara oyulmufl evler, kiliseler ve peribacalar ile do a ve tarihin dünyada en güzel birleflti i yerde geçirmek isteyenleresunulan geleneksel Kapadokya turu ve çeflitli kültürlerden izler tafl yan medeniyetlerin befli i Güneydo u Anadolu turu tüm acentelerimizde sizlere sunuluyor. ÖDEME MKANLARI SETUR ürünlerine taksit imkan veya dönemsel indirimlerle sahip olabilirsiniz. Baflta Yap Kredi Bankas Worldcard olmak üzere, önde gelen tüm taksit kartlar ile yapm fl oldu umuz anlaflmalar do rultusunda sezon boyunca hizmetinizdeyiz. Türkiye nin en büyük bilet sat fl acentesi olan SETUR sizlere stanbul da Altunizade, Elmada, Atatürk Havaliman ve Sabiha Gökçen Havaliman : Ankara ve zmir deki ofisleri ile bilet hizmeti vermektedir. PAROLU KART VE AVANTAJLARI Türkiye nin y ld z parolu kart ile SETUR ofislerinde hem paropuan kazanabilir hem de paropuan harcayabilirsiniz. SETUR dan kazand n z paropuanlar, di er üye iflyerlerinde harcayabilirsiniz. Bu firmalarda kazand n z paropuanlar ile de SETUR dan tatilinizi sat n alabilirsiniz. Bunun yan nda, dönem dönem yapaca m z kampanyalar ile kat puanlar kazanma imkan na kavuflacaks n z. WEB S TES Ayda binlerce kiflinin ziyaret etti i ve on-line sat fl portal m z tatile gidecek misafirlerimiz için en önemli bilgi ve rezervasyon kayna olacakt r. SOSYAL MEDYA Setur un, hayalinizdeki tatile en avantajl yoldan gitmeniz için sundu u f rsatlardan; facebook, twitter, google+, youtube ve pinterest gibi sosyal medya kanallar arac l yla da haberdar olabilir, yine bu mecralardan bize ulaflarak güncel bilgileri sürekli takip edebilirsiniz. SETUR HED YE KARTI Art k sevdiklerinize, müflteri ve çal flanlar n za verebilece iniz çok özel bir arma an var: SETUR hediye kartlar... Diledi iniz miktarda kredi yükleyebilece imiz SETUR hediye kartlar ile tüm ürünlerimizi sat n alabilirsiniz. Hediye kart talepleriniz için SETUR ofislerini arayabilirsiniz.

5 Herkes çin Engelsiz Tatil Koç Holding, ülkemize yapt yat r mlarla, yeni sektörlerin geliflmesi için att ad mlarla ve küresel markalar yla sosyal sorumlulu un en önemli bileflenlerinden olan ekonomik kalk nmada ülkemizin itici güçlerinden biri olmaya devam etmektedir. Köklü kurumsal kültürüyle Türk ifl dünyas n n toplumsal yan en güçlü üyelerinden biri olan Koç Holding ve Koç Toplulu u fiirketleri, her y l kurumsal yurttafll k bilinci dahilinde çok çeflitli toplumsal paylafl m projelerine destek vermekte, yaflad m z toplumun yaflam kalitesini yükseltmek, kendi çal flanlar ve onlar n ailelerine, yerel halka ve di er paydafllar na karfl sorumluluklar n yerine getirmek amac yla çal flmalar n sürdürmektedir. flte bu çal flmalardan biri olan Ülkem çin Projesi ise toplumsal kalk nma için bireysel gönüllülü ü ön plana ç karmaktad r. Ülkem çin Projesi kapsam nda Koç Toplulu u flirketleri, çal flanlar ve bayilerinin katk lar ile 81 ilde 2006 y l ndan bu yana e itim, sa l k, çevre ve yerel kalk nma gibi çeflitli alanlara sosyal sorumluluk çal flmalar nda güç birli i ile örnek çal flmalar sergilendi y llar aras nda 387 proje, 2008 y l nda fidan, 2009 y l nda çocu a çevre e itimi ve y llar nda Türk K z lay na ünite kan ba fl sa land. Bir ünite kan n 3 hayat için umut oldu unu düflünüldü ünde yaklafl k kiflinin hayat na dokunulmufl oldu. Ülkem çin Projesi uygulamas nda ise Engel Tan m yorum temas ile yoluna yeni bir heyecan ile devam ediyor ve engelli vatandafllar m z n sosyal yaflamdaki yerine odaklan yor. Bildi iniz gibi, ülkemizde engellili e bak fl aç s n n de ifltirilmesi, hak temelli bir oda a kavuflulmas ve engelli vatandafllar m z n ekonomik ve sosyal hayata eriflimlerinin art r lmas konusunda kaydedilmesi gereken önemli aflamalar bulunmaktad r. Koç Holding liderli inde, tüm Koç Toplulu u flirketleri ve bayileri, Ülkem çin Engel Tan m yorum projesi ile önümüzdeki iki y l boyunca gerçeklefltirilecek e itimler ve özel çal flmalarla bu önemli konuya dikkat çekmeye ve toplumsal fark ndal k yaratmaya çal flacakt r. Bizler de Setur ve markalar olarak, tüm birimlerimizle Ülkem çin Engel Tan m yorum sosyal sorumluluk projesi içinde yer al yor ve bu de erli projeye gönülden destek veriyoruz. Broflürümüzün haz rl k aflamas nda, engelli konuklar m z n ülkemizde Engelsiz Tatil yapabilmelerine yard mc olabilmek amac yla, portföyümüzde bulunan otellerin Engelsiz Tatil e uygunluk kriterlerini inceledik ve engelli misafirlerimize rehberlik edebilmek için bu tesislerdeki engelli dostu hizmetleri, her bir tesisin sayfas na yerlefltirdi imiz ikonlarla belirttik. Bu ikonlar n anlamlar n afla da görebilirsiniz. Herkes çin Engelsiz Tatil çal flmalar m z n yaflad m z çevreye katk sa lamas n ve ülkemizdeki fark ndal n artarak devam etmesini diliyoruz.

6 08 09 MARITIM CLUB ALANTUR SAPHIR RESORT & SPA HOTEL SU RIXOS DOWNTOWN ANTALYA DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER THE MARMARA ANTALYA ELA QUALITY RESORT RIXOS PREMIUM BELEK SUSES LUXURY RESORT XANADU RESORT HOTEL SIRENE BELEK HOTEL PALOMA GRIDA VILLAGE & SPA CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT ROBINSON CLUB NOBILIS TITATIC DELUXE BELEK L MAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT L MAK ATLANT S DE LUXE HOTEL & RESORT SUENO HOTELS GOLF BELEK CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA D VAN BODRUM OTEL VOGUE HOTEL BODRUM RIXOS PREMIUM BODRUM HILTON BODRUM TURKBUKU RESORT & SPA XANADU ISLAND THOR LUXURY HOTEL & VILLAS 54 KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY 55 PALMALIFE BODRUM RESORT & SPA KUUM HOTEL & SPA 58 GRAND YAZICI TORBA BEACH 59 GRAND YAZICI BODRUM HOTEL & SPA 60 HOTEL SAMARA KEFALUKA RESORT BODRUM 64 AVANTGARDE YALIKAVAK 65 CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA 66 THE MARMARA BODRUM & SPA 67 LATANYA BEACH RESORT HOTEL S S OTEL & SPA 70 THE LUVI HOTEL 71 SALMAK S RESORT & SPA 72 HAPIMAG SEA GARDEN RESORT 73 CLUB BLUE DREAMS 74 AKTUR RESIDENCE 75 ARMONIA HOLIDAY VILLAGE 76 ZEYT NADA BODRUM 77 DELTA BEACH RESORT 78 ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA 79 ATRIUM OTEL SHERATON ÇEfiME RADISSON BLU RESORT & SPA ÇEfiME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL SOLTO ALAÇATI HOTEL ILICA HOTEL SPA & WELLNESS RESORT BABAYLON HOTEL HILLSIDE BEACH CLUB THE BAY BEACH CLUB LYKIAWORLD ÖLÜDEN Z VILLAGE & RESIDENCE AQUAPARK HOTEL PATARA PRINCE HOTEL & RESORT S D-RESORT GÖCEK PALOMA PASHA RESORT PALOMA CLUB SULTAN HAL Ç PARK D K L KALEM ADASI OLIVIERA RESORT - D K L AQUA FANTASY CHARISMA DELUXE HOTEL RICHMOND HOTEL EPHESUS KUfiTUR CLUB VILLAGE VENOSA BEACH RESORT & SPA VERTIA LUXURY RESORT RIXOS SUNGATE RIXOS TEK ROVA VOGUE AVANTGARDE HOTEL 124 PALOMA RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA 125 SENTIDO SULTAN BELD B MANAGED BY PALOMA HOTELS 126 PGS WORLD PALACE 127 PGS K R fi RESORT 128 CRYSTAL AURA BEACH RESORT 129 CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA 130 CRYSTAL FLORA BEACH RESORT 132 ROBINSON CLUB ÇAMYUVA 133 L MAK L MRA HOTEL & RESORT M RADA DEL MAR 136 PHASELIS HILL RESORT 137 CLUB PHASELIS 138 FAME RESIDENCE KEMER & SPA 139 FAME RESIDENCE GÖYNÜK 140 FAME RESIDENCE PARK

7 RIXOS LARES L MAK LARA DE LUXE & RESORT FAME RESIDENCE LARA & SPA TITANIC BEACH RESORT HOTEL CLUB HOTEL SERA CITY & RESORT D-HOTEL MARIS D-RESORT GRAND AZUR GRAND YAZICI CLUB TURBAN GRAND YAZICI MARES DORA BEACH H LTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA IBEROTEL SARIGERME PARK ROBINSON CLUB SARIGERME PARK NG GÜRAL AFYON WELLNESS & CONVENTION KBAL THERMAL - AFYON KOREL THERMAL RESORT CLINIC & SPA ORUÇO LU THERMAL RESORT - AFYON ANEMON AFYON SPA HOTEL & CONVENTION CENTER GÜRAL HARLEK THERMAL RESORT & SPA GÖNLÜFERAH THERMAL HOTEL TIARA TERMAL & SPA HOTEL MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL L MAK THERMAL BOUTIQUE HOTEL SUENO HOTELS BEACH S DE 168 BLUE WATERS CLUB 169 CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA 170 CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 171 CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 172 CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA 173 PALOMA OCEANA 174 SENTIDO PER SS A MANAGED BY PALOMA HOTELS 175 ROBINSON CLUB PAMF LYA 176 COMMODORE ELITE SUITES & SPA 177 CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD 178 IBEROTEL PALM GARDEN 179 TURAN PRINCE RESIDENCE 180 OTIUM ECO CLUB S DE 181 CLUB NENA GRADIVA HOTEL FENERBAHÇE TOPUK YAYLASI ASSOS DOVE HOTEL RESORT & SPA ASSOS NAZLIHAN HOTEL & ASSOS NAZLIHAN SPA HOTEL KOL N HOTEL BÜYÜK ABANT OTEL ABANT PALACE RICHMOND NUA WELLNESS & SPA GÜRAL SAPANCA WELLNESS & CONVENTION HAL Ç PARK HOTEL CUNDA TEOMIDA HOTEL SETUR MARINAS SETAIR SETUR DUTY FREE YETK L SATIfi ACENTELER M Z

8

9 Akdeniz'in en uzun sahiline sahip olan ALANYA, dünyaca ünlü plajlar ve do al güzellikleriye 12 ay boyunca yerli ve özellikle yabanc turistlerin gözde turizm yeridir. Denizi, kumu, günefli, kalesi, Selçuklu ve Osmanl dan kalma tarihi eserleriyle meflhurdur. Alanya, Antik ça larda korsanlara, Bizans döneminde derebeylerin ev sahipli i yapm fl ve nihayet Anadolu Selçuklular döneminde de baflkentli e yükselmifl ender güzellikteki tarihi bir flehirdir. Alanya antik ça da Pamfilya ile Klikya aras nda yer alm flt r. Heradot'a göre bu bölgenin insanlar Truva savafl sonras Anadolu'ya da lan insanlar n soyundan gelir. Alanya ya do ru rengi maviden turkuvaza dönüflen Akdeniz den hemen sonra Bat Toroslar yükselir... Çam ve sedir ormanlar yla, zirvelerden kopup gelen akarsular yla, vadileriyle bambaflka bir dünya yarat r Toroslar... Kentin içi portakallar çiçek açt zaman parfümle y kanm fl gibi olur; her mevsim rengarenk çiçekler yol kenarlar n süsler, insan n güzü ve gönlü dinlenir Alanya da... Ma aralar ise hem kara hem denizdedir; büyüleyicidir, gizemlidir, flifal d r... Ve günefl, hayatt r... Alanya güneflin gülümsedi i yerdir... MARITIM CLUB ALANTUR SAPHIR RESORT & SPA

10 Alanya MARITIM CLUB ALANTUR Kategori fiehir merkezine 5 km uzakl kta, denize s f r. Merkezi klima, uydu kanall TV, minibar (giriflte su konulur), telefon, emanet kasa (ücretli), saç kurutma makinesi, hal veya seramik zemin, balkon veya teras. Her fley dahil saatleri aras nda yerli alkollü ve alkolsüz içecekler. Sabah, ö le ve akflam yemekleri aç k büfe. Akflam yemeklerinde günlük temal büfeler. Erken ve geç kahvalt, snack, pasta / çay saati, gece çorbas. A la carte restoran (ücretli ve rezervasyonlu). Çocuk 4 12 yafl çocuklar için Mini club (10:00 12:30 & 15:00 17:30 saatleri aras nda), çocuk animasyonu ve Mini disko (20:30 21:00 saatleri aras nda). Çocuk havuzu (ayr ve günefl korumal ), çocuk oyun park, bebek yata (odada ücretsiz). Tesis Hakkında m 2 botanik bahçe içerisinde kurulu tesiste; 56 superior oda, 8 suit, 78 ara kap l comfort oda, 208 comfort oda olmak üzere toplam 350 oda mevcuttur. 2 si superior odada ve 3 ü comfort odada olmak üzere toplam 5 adet engelli odas vard r. 3 aç k havuz, 1 kapal havuz, aç k kapal restoran, barlar, toplant salonu, lobi ve genel alanlarda ücretsiz wireless internet, 550 metre uzunlu unda özel plaj, aç k otopark, hemflire doktor, çamafl rhane ve kuru temizleme, kuaför, kuyumcu, butik, market bulunmaktad r. Spor Aktiviteleri Soft animasyon. Gündüz spor aktiviteleri ve akflam flovlar. Tenis kortlar (gece ayd nlatma ücretli), masa tenisi, dart, boccia, jimnastik, aerobik, step, su jimnasti i, havuz oyunlar, okçuluk, basketbol, mini futbol, voleybol, sahil voleybolü, mini golf, Türk hamam, sauna, buhar banyosu, fitness center, masaj (ücretli), jakuzi (ücretli), bilardo (ücretli), su sporlar (ücretli), disko. Sahil; Kum ve çak l, denize s f r. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Ö le yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine %10 indirim ve giriflte meyve sepeti&flarap. 3 8

11 Alanya SAPHIR RESORT & SPA Kategori Alanya Karaburun Mevkiinde bulunan tesis, Alanya Merkeze 33 km, Side ye 27 km, Havaalan na 90 km. mesafede olup denize s f rd r. Tesiste Toplam 333 Oda Bulunmaktad r. da Televizyon (Uydu Yay n ), Merkezi Klima, Saç Kurutma Makinesi, Telefon, Bebek Yata, Mini Bar ve Kasa. Tüm yerli alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Kahvaltı (07:00-10:00), Gözleme (11:00-17:00), Geç Kahvalt (10:00-11:00), Dondurma (14:00-16:00 / ), Snack Bar (11:30-16:30), Lobby Pastane (16:00-18:00), Food Corner / Sahil Bar (11:30-13:30), Çay- kahve ve Pasta Saati (17:00-18:00), Ö le Yeme i (12:30-14:00), Türk Kahvesi Saati / Lobby (20:30-21:30), Akflam Yeme i (19:00-21:00), Pazar Brunch (10:00-14:00), Gece Çorbas &Makarna (23:30-00:30) Spor Aktiviteleri Ücretsiz: Aerobic, Masa Tenisi, Dart, Bilardo, Masa Tenisi Malzemeleri (raket ve top), Basketbol, Plaj Voleybolu. Ücretli: Su Kaya, Kano, Jet-Ski, Banana, Rüzgar Sörfü, Paraflüt, Bot, Tenis Kortu, Dal fl Okulu. Tesis Hakk nda Tesis çerisinde; 3 Bantl Kayd rakl Yüzme Havuzu, Aç k Yüzme Havuzu, Kapal Yüzme Havuzu, Çocuk Yüzme Havuzu, Çocuk Havuzunda Mini Kayd rak, Özel Plaj, Aç k Restaurant, Kapal Restaurant, ( talyan ve Türk) bulunmaktad r. Ücretli: A La Carte Restaurant, Masaj, Kese, Wellness Spa, Kuaför ve Güzellik Salonu, Atari Salonu, nternet Cafe, Doktor, Rent a Car, Çamafl rhane, Bebek Bak m, Baby phone, Çocuk Arabas. Ücretsiz: Gündüz-Akflam Animasyonlar, Amfi Tiyatro, Hamam, Sauna, Fitness Center, Animasyon, Disko (içecekler ücretli), Emanet Kasalar. Lobby Bar (24 Saat / 10:00-23:00 Ücretsiz / 23:00-10:00 Ücretli), Havuz Bar (10:00-24:00), Snack Bar (11:30-16:30), Restoran Bar (12:30-14:00 / 19:00-21:00), Beach Bar (10:00-17:00), Disko Bar (00:00-02:30 / Tüm içecekler ücretidir. D flar dan içki getirilemez) *Otel bünyesinde Osmanl ve talyan olmak üzere 2 adet A LA CARTE RESTAURANT bulunmaktad r. 2 Sahil; 150 m. uzunlu unda kum - çak l plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. 9

12

13 Attalos Yurdu anlam na gelen Antalya, II. Attalos taraf ndan kurulmufltur. Bergama Krall n n sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre ba ms z kalan kent, daha sonra korsanlar n eline geçmifltir. Ard ndan s ras yla Roma ve Bizans mparatorluklar s n rlar içinde kalan Antalya, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde Türk topra olarak büyük geliflme göstermifltir. Antalya sahip oldu u arkeolojik ve do al güzellikler sayesinde "Türk Rivieras " ad n alm flt r. Deniz, günefl, tarih ve do an n sihirli bir uyum içinde bütünleflti i Antalya, Akdeniz'in en güzel ve temiz k y lar na sahiptir. 630 km. uzunlu undaki Antalya k y lar boyunca, antik kentler, antik limanlar, an t mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeflil ormanlar ve akarsular yer al r. Palmiyelerle s ralanm fl bulvarlar, uluslararas ödül sahibi marinas, geleneksel mimarisi ile flirin bir köfle oluflturan Kaleiçi ve modern mekanlar ile Türkiye'nin en önemli Turizm Merkezi olan Antalya, Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararas Plaj Voleybolu, Triathlon, Golf Müsabakalar, Okçuluk, Tenis, Kayak yar flmalar vb. etkinliklere, 1995 y l nda aç lan Antalya Kültür Merkezi ile de plastik sanatlar, müzik, tiyatro, sergi gibi birçok kültürel ve sanatsal etkinli e ev sahipli i yapmaktad r. HOTEL SU RIXOS DOWNTOWN ANTALYA DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER THE MARMARA ANTALYA

14 Antalya Antalya HOTEL SU Kategori Antalya Havaliman 'na 15 km, flehir merkezine 1,5 km ve Cam Piramit'ten 1 km uzakl kta kendine ait mavi bayrakl plaj ile denize s f r konumda. DELUXE oda tipi (deniz ve kara manzaral ) ve SUIT oda tipi (deniz ve kara manzaral ) konaklama seçenekleri. 24 saat oda servisi, modern sedirli balkon, ambians fl kland rmal odalar, telefon, sesli mesaj servisi, uydu ba lant l tv, yiyecek&içecek ve kozmatik ürünleri içeren maxi bar, kasa, banyo (dufllu), saç kurutma, bebek telsizi (istek üzerine), duman alarm. Yar m Pansiyon. Sabah kahvalt s ve akflam yeme i dahil aç k büfe K rm z Restoran. Pool, Beach, Lounge, Sushi ve yaz döneminde Moonlight Terrace Restoran'da A' la carte seçenekler (ücretli) Spor Aktiviteleri Su sporları (katamaran, jet ski, parasailing, windsurf, ringo, banana ücretli), fitness center, tenis, voleybol, badminton, masa tenisi, langırt, squash, sabah jimnasti i, aqua-gym. Su Spa Cilt bakım ve 6 masaj odasından oluflan Su Spa - Aromatik kokular ve müzikle rahatlatan ambiyans, sauna, buhar odası, geleneksel Türk hamamı. Sahil; Denize 10 metre mesafede, çak l. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay ve Gençlik ndirimleri; Balay indirimi % 20 dir. Gençlik indirimi %40 (29 yafl n doldurmam fl olmas ve rezervasyonun otel girifl tarihinden önceki son 14 gün içerisinde yap lm fl olmas gerekmektedir) 3 12

15 Dinamik ve özgün yaflam tarz... Gündüz ve Gece Aktiviteleri Gündüz Aktiviteleri: Yeflil alanda futbol, masa tenisi, dart, badminton, uçurtma, tavla, ka t oyunlar, boccia, taboo, hamak, resim boyama, portre çizimi gibi çeflitli spor olanaklar, oyunlar ve aktiviteler. Gece Aktiviteleri: canl müzik performanslar, özel gösteriler, beach partiler, aç k havada sinema gösterimleri. Alt n Portakal, Antalya Piyano Festivali, Runtalya gibi dünya çap nda kültür, sanat, spor, moda ve e lence organizasyonlar na ev sahipli i yap lmas. Tesis Hakk nda 39 süit, bir Presidential Süit ve bir özel dizayn süit olmak üzere, 294 oda, herkesin damak zevkine uygun 6 farkl restoran; K rm z, Lounge, Pool, Sushi, Beach, Moonlight Terrace. Toplant lar n z için 848 m 2 'lik balo salonu, konferans salonu, 9 farkl toplant salonu, business center, Sanda Spa, Siyah Gece Kulübü, kuaför, internet cafe (ücretsiz), kablosuz internet (ücretli) Çocuk Çocuk havuzu, bebek yata, yafl aras çocuklar için KidSide,Bebek bak c s (ücretli), mama sandalyesi, trambolin. 13

16 Antalya RIXOS DOWNTOWN ANTALYA Otelimiz, Antalya havaliman 18 km, fiehir merkezi 1 km, Golf 35 km, Expo kongre merkezi 20 km, Cam piramit 0,3 km, Atatürk park 0,5 km, Al flverifl merkezi 1 km, Kaleiçi 4 km, Antalya Müzesi 0,5 km uzakl ktad r. Standart Oda: 32 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, kara manzaral. Deluxe Oda: 32 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, deniz manzaral. Deluxe Terrace: 46 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, deniz ve da manzaral, 20 m 2 teras Junior Suite: 48 m 2, uzun balkona ve oturma tak m na sahip genifl deniz manzaral oda Family Terrace: 64 m 2, yatak odas, oturma odas, 2 banyo, 20 m 2 teras Deluxe Suite: 80 m 2, yatak odas ve oturma odas, uzun balkon King Suite: 128 m 2, 2 yatak odas, 2 banyo(ebeveyn banyosu jakuzilidir), 1 salon. Deluxe odaya ba lant l d r. Panoramik Ana Restoran: Sabah ve akflam yemeklerinde zengin aç k büfe servis, uluslararas mutfaklardan seçkin lezzetler. Kalina Bar & Restoran: 300 kiflilik kapal alan ve teras nda talyan flefimiz taraf ndan haz rlanm fl talyan, Japon ve Rus mutfa ndan seçmeler ve uluslararas içecek menüsü, periyodik aral klarla canl performans ve karaoke eflli inde servis edilmektedir. Beach Restaurant: A la carte beach menü servis edilmektedir. Tropic Restoran: Sezonun trend kokteylleri ve baflta Daiquiri, Margarita, Piña Colada olmak üzere serinletici yaz kokteylleri ve karayip mutfak kültüründen esinlenmifl snack menüsü. Tropik Bar: Sezonun trend kokteylleri ve baflta Daiquiri, Margarita, Piña Colada olmak üzere serinletici yaz kokteylleri ve Karayip mutfak kültüründen esinlenmifl snack menüsü. Kalina Bar: Zengin kokteyl menüsüne ilaveten Türkiye de bir ilk olarak; 1200 flifle kapasiteli,ayn anda özel so utma ve s tma sistemi bulunan flarap ve flampanya dolab,seçkin misafirlerin içeceklerini arzu ettikleri derecede yudumlamas na imkan sa lamaktad r. Beach Bar: A la carte beach menü servis edilmektedir. Lobi Bar: Farkl aromalara sahip seçkin çay ve kahve çeflitleri. Çay saatinde sunulan özel tatl ve sandviçlerimiz kaymak ve ev yap m reçeller eflli inde sunulmaktad r. Rixos Lounge: Modern ve konforlu iç mekan ve panoramik teras nda üst düzey uluslararas yiyecek ve flarap menüsü. Premium puro ve kanyaklar Cigar Lounge ta servis edilmektedir. Spor Aktiviteleri: Sabah Jimnasti i, Step ve Aerobik, Fitness Center (Aletli Jimnastik), Pilates, Yoga Dans Kurslar, Tenis. Spa Rixos Royal Spa 1550 metrekarelik genel alan ve Fitness alan 390 m 2 üzerinde kurulu özel e itmenler taraf ndan hizmet vermektedir. Asya ve Avrupa masaj hizmetleri, Uluslararas markalar ile Cilt ve Vucut Bak mlar, Aletli zay flama ve s k laflma uygulamalar, Kozmetik Cilt ve Vücut Ürünleri (BrunoVassari), Fittness salonunda iste e ba l kifliye özel ve/veya grup çal flmalar. Pilates, Jimnastik, aerobik ve step çal flmalar. Body Reformer uygulamas, Fittness salonunda Live DJ Performance, Sa l kl Yaflam ve Gerçek güzellik konulu seminerler, Is t lm fl Aç k Yüzme Havuzu, Geneleksel Türk Hamam, Sauna, Buhar odas, Relax Lounge, Soyunma odas, Vitamin Bar, Yoga. Çocuk Anne ve babalar n otel içi veya otel d fl ndaki özel kutlamalar nda, spa center a veya fitness kulübümüze gelen misafirlerimizin yan nda gelen küçük misafierlerimiz için kurulmufl bir dünya hayal ettik. Bu dünyada hangi dil konuflulursa konuflulsun, çocuklar n kulland ortak bir dil olmas n hayal ettik...bu dilin Sevgi oldu una karar verdik. Ve bunun için sevimli sincap RIXY den yard m istedik. Tesis Hakkında Genifl ve bak ml bahçesi, tropik havuzu, mükemmel servisi ve resort otel özellikleri ile efline az rastlan r bir flehir merkezi otelidir. Deniz ve günefl servisinin yan s ra toplant ve dü ün organizasyonlar ile Antalya gecelerinin vazgeçilmez mekan olan befl y ld zl flehir otelimiz, Rixos fark yla hizmet sunmaktad r. Ücretsiz Servisler: Otopark, wi-fi, Concierge, Spor Salonu, Türk Hamam, Sauna, Aç k havuz (havlu, flemsiye, flezlong, 210 m 2, k fl sezonunda s tmal ), 2 tartan zemininli tenis kortu, Rixy Club (09:00-18:00), Havuz ve çocuk oyun alan, Dart, Masa tenisi, satranç, tavla ve kart oyunlar, Özel plaja araç servisi, Plajda (Havlu, flemsiye, flezlong), Safe box (odalarda). Ücretli Servisler: 24 saat oda servisi, minibar (odalarda), Puro köflesi (Rixos Lounge), Çamafl rhane, Doktor, Spa (Masaj, yüz ve vücut bak m, aerobik ve step kurslar, vitamin bar), Tenis ekipmanlar,dersleri ve ayd nlatma, Çocuk bak c s (4 yafl ve üzeri), Havaliman Transferi (Havaliman -Otel-Havaliman ), Kuaför, Butik. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konsept; BB, HB 4 14

17 Antalya DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER Antalya, Lara yolu üzerinde bulunan tesis, Antalya Havalimanı na 15 km, Antalya merkeze 3 km mesafede, falezlerin üzerinde ve denize sıfır konumdadır. Tesisin standart odalarında, merkezi klima, direkt telefon, minibar, televizyon, saç kurutma makinesi, elektronik kasa bulunmaktadır. Standart odalarda max. 3 kifli konaklayabilmektedir. Tesiste aile odaları bulunmamakla birlikte birbiri ile ba lantılı odalar aileler için tahsis edilmektedir. Ayrıca tesiste 1 yatak odası (çift kiflilik yatak) ve 1 salondan oluflan tümü deniz manzaralı suit odalar bulunmaktadır. Çocuk Tesiste açık çocuk havuzu mevcuttur. Tesis Hakkında Toplam 482 odas bulunan tesiste, aç k ve kapal havuzu, tenis, sauna, masa tenisi ve Türk hamam mevcuttur. Not: Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir. Yarım Pansiyon: Sabah kahvaltısı ve akflam yeme i açık büfedir, Tüm içecekler ve ö le yemekleri ücretlidir. Spor Aktiviteleri Belirli günlerde lobide piyano eflli inde canlı müzik mevcuttur. Ücretsiz: Aç k ve kapal havuz, kondisyon merkezi, Türk hamam, sauna, basketbol sahas, tenis kortu, kablosuz internet. Ücretli: Tüm saha fl kland rmas, masa tenisi, masaj, kese, doktor. 4 Plaj; Platform fleklinde mavi bayrakl özel plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. 15

18 Antalya THE MARMARA ANTALYA Kategori Deluxe. Antalya Havalimanı'na sadece 15 dk uzaklıkta olan The Marmara Antalya Türkiye'nin ilk dönen oteli olma özelli ine sahip. Akdeniz in muhteflem manzarasına sahip olan Lara bölgesinde tam falezlerin üstünde yer alıyor. The Marmara Antalya; 8 adet büyüklü küçüklü toplantı salonu, özel plajında zengin spor aktiviteleri ve benzersiz mutfa ı ile hem ifl hem de tatil amaçlı gelenler için kaçınılmaz bir fırsat yaratıyor. Spor Aktiviteleri Spor hayranları için The Marmara Antalya bir cennet sayılır. Duvar tırman fl, açık yüzme havuzu ile birlikte modern bir gym spor severlere zevkli dakikalar yaflatır. Tesis Hakk nda 232 odalı tesisin, dünya mutfaklarından lezzetler sunan mutfa ı, açık yüzme havuzu, kapalı otopark, fitness kompleksi, masaj odaları, sauna, jakuzi, 24 saat oda servisi, kuru temizleme, doktor, kasa hizmeti, kuaför, business center ve 8 adet büyüklü küçüklü, son teknoloji donanımlı toplantı salonları mevcuttur. Standart otel odası: The Marmara Antalya toplam 232 odası ile birlikte 2 binadan oluflmaktadır. Otelin ana binası 208 standart, otelin dönen binası ise 24 loft odalıdır. Otel odaları kendine özgü mimari tarzları ile tasarlanm fl olup; konforu ve zevki içinde barındırmaktadır. 24 saat oda servisi ve odalarda wireless internet, misafirlerin hizmetindedir. Plaj Falezlerin üstünde yer alan özel plaja, otelden falezlere inen 70 m lik bir tünel ile ulaflılmaktadır. Dünya ustaları ile yar flan flefleri ile beraber The Marmara Antalya yemek konusunda iddialı mönüleri ile karflınızda. Dünya mutfaklarından seçenekler sunan ve flık yemek yemeyi isteyenler için Tuti Restoran uygun bir seçim. fiefin her gün yaratt ı farklı mönüler otelin her köflesinde Pool Bar'da, Beach Bar'da veya baflka bir yerde karflınıza çıkacaktır. Sahil; Kendine ait platform plaj, 88 metre. Otele Girifl Saati; 15:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı indirimi % 10. En geç bir ay önce evlendi ine dair belge göstermesi mecburidir. Evlilik y ldönümü indirimi % 10. Evlilik tarihini belirten belge gösterilmesi mecburidir

19

20

21 Antalya'n n 34 km do usunda kalan turizm merkezi Belek'te çam a açlar ile okaliptüs a açlar, kumlu ince çak ll sahil fleridi üzerinde bulunmaktad r. Ayr ca, uluslararas standartlara uygun birçok modern golf sahalar na sahip olan Belek kusursuz bir golf cennetidir. Akdeniz in tarih ile denizi buluflturan nadide k y lar ndan biridir. Tatilciler bölgede Türk mutfa n n en güzel lezzetlerini tadabilir, akflamlar aç k hava diskolar nda ve e lence yerlerinde gönüllerince e lenebilirler. Kuzeyinde Uçansu fielaleleriyle ile Serik lçesi nin akbafl köyü yak nlar nda, sark t ve dikitleri ile de iflik güzelliklere sahip Zeytintafl Ma aras bulunmaktad r. Belek bölgesindeki sahil fleridinin arkas nda tatil otelleri, al flverifl merkezleri ve turistik aktiviteleriyle Kadriye bulunmaktad r. Sahil fleridinin arkas nda bulunan s k çam ormanlar muhteflem bir güzelli e sahiptir. Bugün Belek Serik ve Kemera z k y lar nda, en modern 5 y ld zl tatil tesisleri bulunmaktad r. ELA QUALITY RESORT RIXOS PREMIUM BELEK SUSES LUXURY RESORT XANADU RESORT HOTEL SIRENE BELEK HOTEL PALOMA GRIDA VILLAGE & SPA CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT ROBINSON CLUB NOBILIS TITATIC DELUXE BELEK L MAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT L MAK ATLANT S DE LUXE HOTEL & RESORT SUENO HOTELS GOLF BELEK CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA

22 Antalya Belek ELA QUALITY RESORT Kategori Deluxe. En yak n merkeze 2 km (Belek), Antalya Havaliman na 35 km, Antalya flehir merkezine 45 km, anlaflmal golf sahalar na 15 dk uzakl kta ve denize s f r konumdad r. 388 standart oda, 5 engelli odas, 160 göl evi (5 farkl tip, aileler için özel odalar, Göl Evi skeleli odalar n direk havuza uzanan özel iskeleleri mevcuttur), 70 aile çat dubleks, 18 balay suiti, 22 özel tasar m suit (5 kategori), 5 Villa Ela Palace, 2 Villa Sultan Palace olmak üzere toplam 583 lüks oda. Ana binadaki odalar n n % 80 i deniz manzaral d r. Premier, Superior, Ela Prestij Suitlerimizin teraslar nda jakuzi bulunmaktad r. Villa Ela Palas ve Villa Sultan Palas lar m zda özel hamam, sauna, jakuzi ve havuz bulunmaktad r. m z n tamam nda; merkezi sistem (ana bina) ya da split (baz Göl Evi oda tipleri) so utma ve s tma, elektronik chipli kilit sistemi, hal zemin (suit ve villalarda hal, parke ya da mermer), TV- uydu kanallar,4 çizgi film kanal, ücretsiz internet ba lant s, mini bar (her gün 2 cola, 2 fanta, 2 sprite, 2 soda, 2 su ve 2 bira ile doldurulur.), emniyet kasas, direkt telefon, banyo telefon,fön (elektrik 220 volttur), 24 saat oda servisi ( aras ücretsiz) bulunmaktad r. Aile odalar nda mini barda süt, bebekler için özel mama setup, oyuncak ay, mavi ya da pembe çocuk bornozu ve havlu terli i bulunmaktad r. Çocuk arabas, bebek diafonu, müzik kutusu, biberon s t c s resepsiyondan temin edilebilir. Her odam zda bornoz, havlu terlik ve girifl günü meyve sepeti bulunmaktad r. Engelli misafirlere 24 saat ücretsiz oda servisi hizmeti sunulmaktad r. Enderun Ana Restoran; aç k-kapal alanda aç k büfe hizmet vermektedir, haftan n 4 günü farkl temal servis sunulmaktad r. Ana restoranda tüm içecekler masaya servis edilir. Ayr ca s cak içecek köflesi de bulunmaktad r. Kahvalt da taze s k lm fl portakal suyu ücretsiz servis edilmektedir. Ana restoranda çocuk büfesi, anneler için bebek mamas haz rlama köflesi, diet büfesi ve canl yemek piflirme köfleleri bulunmaktad r. Ana restoranda yerli ve yabanc sunumuna ek olarak otelde dünya mutfaklar ndan; 7 farkl a la carte restoran; Teppanyaki Hida (Japon Mutfa mönü üzerinden ücretli), Kalamata (Ege Mutfa ), La Salsa (Meksika Mutfa ), La Perla Ristorante ( talyan Mutfa ), Passion Gourmet (Frans z Mutfa ), Kuflhane (Osmanl Saray Mutfa ) ve Alarga (Bal k ve Deniz Ürünleri) restoranlar bulunmaktad r. A la carte restoranlar m z için rezervasyon gereklidir ve bu restoranlar yaln zca kifli bafl rezervasyon ücretine tabidir saatleri aras nda hizmet veren 4 adet snack restoran bulunmaktad r. Sofa Snack restoran d fl nda tüm snackler mönü üzerinden seçmeli a la carte hizmeti vermektedir aras gece büfesi sunulmaktad r. Toplam 13 adet bar bulunmaktad r. Pier Bar, Hamam ve Vitamin Bar haricindeki tüm barlarda içecekler masaya servis edilmektedir. Sahil; Kum, Otele ait 270 metre uzunlu unda plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftleri için %10 indirim uygulan r

23 Dünyan n en iyi 99 oteli aras nda... AB-I ZEN Spa & Rituals Lounge Özel mimarisi ile m 2 alanda hizmet veren AB-I ZEN Spa & Wellness Merkezi nde sunulan masaj ve bak mlar ile tatilinizde bedeninizi ve ruhunuzu yenileyeceksiniz. AB-I ZEN Spa & Wellness Merkezi uluslar aras nitelikteki personeli ile saatleri aras nda hizmet vermektedir. AB-I ZEN Spa & Rituals Lounge, Avrupa Spa Birli i taraf ndan EUROSPA WELLNESS belgesi ile ödüllendirilmifltir. Uzun denetimlerden sonra al nan bu belge Ela Quality Resort un altyap, wellness hizmetleri, sa l a uygunluk ve güvenlik aç s ndan Avrupa Birli i standartlar nda oldu unun belgesidir. AB-I ZEN, sundu u 160 farkl bak m ve uygulamada %100 organik ve do al ürünler kullan r. AB-I ZEN, 22 iç ve 5 d fl ünite, dinlenme alanlar, dinlenme havuzu, aç k ve kapal yüzme havuzu, ileri teknoloji fitness salonu, kiflisel ve grup egzersiz salonundan oluflmaktad r. Çocuk Everland Q (Çocuk & Gençlik Kulübü 1 17 yafl); Gülen Bebekler Kulübü yafl, Mini Kulüp yafl (3 yafl n doldurmufl), Junior Kulüp yafl (7 yafl n doldurmufl), Gençlik Kulübü yafl gruplar na hizmet verir / tarihleri aras nda :30 / :00 / :00 saatleri aras nda hizmet verir. Özel bebek bak c l hizmeti de ekstra olarak sa lan r. Pedagog ve kalifiye ekibiyle hizmet veren EQ da Uyku odas, özel oyun odas, bebek mamas haz rlama köflesi, alt de ifltirme masas, laz ml k, mini disko, çocuk restoran, 3 cep sinemas, play station, playbarn odas, aktivite odas, bahçede spray oyun alan, dinozor kaz alan, oyun bahçesi bulunur. Gençler için özel olarak tasarlanm fl, alkolsüz içeceklerin servis edildi i Barteen Gençlik Kulübü nde playstation, bilardo, lang rt, dj kurslar, kokteyl kurslar ve di er aktiviteler mevcuttur. Aç k ve kapal çocuk yüzme havuzlar ve çocuk su park vard r. Karfl lama s ras nda çocuklar n kay t ifllemleri özel Çocuk Resepsiyonunda yap l r, EQ da Pda ve Pager destekli kamera sistemi ile çocuk takip modülü vard r. EQ da yap lan aktiviteler, odalardaki televizyonlarda 3 ayr kanaldan takip edilebilir. Karnavallar, k z lderili kamplar,do um günü partileri,amfi tiyatroda çocuk performanslar EQ nun di er aktiviteleri aras ndad r. 21

24 Antalya Belek RIXOS PREMIUM BELEK HOTEL m 2 lik bir alana kurulu olan tesisimiz, k z lçam ve f st k ormanlar n n içerisinde, 1000 m uzunlu unda 100 m geniflli inde kum sahile sahiptir. Belek bölgesinin tüm do al güzelliklerini bar nd r an büyüleyici bir atmosferin üzerine kurulan tesisimiz Antalya flehir merkezine 50 km, en yak n yerleflim birimi Belek merkeze 5 km, Antalya Havaliman na 40 km. mesafede bulunmaktad r. Standart Kara Manzaral Oda: Ana binada yer alan ve do a manzaral genifl balkanlora sahip olan Standart Kara Manzaral odalar m z 37 m 2 den oluflmaktad r. Standart Deniz Manzaral Oda: Ana binada yer alan 37 m 2 büyüklü ündeki deniz manzaral standart odalar m z, Akdeniz in kristal maviliklerine aç lan genifl balkonu ile sizi ayr cal kl bir tatille fl martmay bekliyor. Truva Standart Oda: Antik Truva Kenti nden ilham al narak tasarlanm fl 32 m 2 lik kullan m alan na sahip Standart Truva yemyeflil do a manzaras yla huzurlu bir tatil vadediyor. Junior Suit: 73 m 2 büyüklü ündeki junior suitlerimizde 1 yatak odas, plazma tv, 1 oturma odas ve balkon bulunuyor. Superior Suit: 94 m 2 büyüklü ündeki suitte 2 yatak odas, 1 adet çift kiflilik yatak, 2 adet tek kiflilik yatak, 1 oturma odas, odalarda üç adet plazma tv, küvetli bir banyo, jakuzili bir banyo, 3 ve balkon bulunuyor. Family Suit: 49 m 2 büyüklü ündeki aile suitlerimizde 2 yatak odas ve 1 banyo, 1 adet çift kiflilik yatak, 2 adet tek kiflilik yatak, odalarda plazma tv bulunuyor.aile olman z anlaml k lan konforlu bir tatil için idealdir. Truva Aile Odas : Do an n huzur veren renkleri içinde, ailenin tüm bireylerine hitap eden 64m2 lik kullan m alan na sahip Truva aile odalar m zda 2 yatak odas ve 2 banyo bulunuyor. ara kap ile birbirine ba lan yor. King Suit: 135 m 2 1 yatak odas, 1 adet çift kiflilik yatak (King size), 1 jakuzili banyo, 2 adet plazma tv, 2, 1 oturma odas ve genifl bir teras bulunmaktad r. Royal Premium Suit: 315 m 2 büyüklü ündeki Royal Premium Suitimizde 2 yatak odas, 1 oturma odas ve genifl bir teras, her odada özel jakuzili banyo, 2 ve 3 adet plazma tv bulunmaktad r. Gösterifl, lüks ve konfor arayanlar için tasarlanm fl suitimizle hizmetinizdeyiz. Yiyecek & çecek Mosaic Restoran: Kahvalt, ö le yeme i, akflam yeme i ve gece büfesi hizmeti veren aç k büfe restorand r. Ayr ca özel bir çocuk restoran da bulunmaktad r. Hum Hum Restoran Rixy Club ta çocuklara özel restoran. A la Carte Restoranlar Chef s Restoran (Modern Türk Mutfa ) Fishbone Restoran (Bal k) Lalezar Restoran (Osmanl Mutfa ) L'amante Restoran (Frans z Mutfa ) La Rosetta Restoran ( talyan Mutfa ) Layali Restoran (Lübnan Mutfa ) (ücretli) Ying Restoran (Asya Mutfa ) (ücretli) Agamemnon Restoran Barlar: Toplam 14 adet bar genifl içecek konsepti ile hizmet vermektedir. E lence & Aktiviteler Rixos Premium E lencesini yaflay n ve hissedin. Mükemmel güzellikte bir fleyi keflfedeceksiniz: KEND N Z... T rmanma Duvar, 3D Sinema, Trambolin, Plaj Voleybolu, Masa Tenisi, Squash, Okçuluk, Dans Eden Sular Show Tenis Kortlar : 7 adet ana bina yan nda, 3 adet Villa misafirlerine özle olmak üzere toplam 10 adet sert zeminli tenis kortu bulunmaktad r. Ücretli tenis dersleri ve ekipman kiralama hizmeti verilmektedir. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; 8 22

25 Bekledi inizden çok daha fazlas... Fitness Merkezi: Merkezimiz Life Fitness Signature Series Ekipmanlar ile donat lm flt r. Antrenman n z s ras nda Fitness E itmenimiz sizlere yard mc olmaktan memnuniyet duyacakt r. Wellness Alan : Pilates, Zumba, Aquazumba, Kangoo Jump dahil olmak üzere yo un bir wellness program sizleri bekliyor. Kangoo Jump: Do al yollarla e lenerek vücudunuzu güzellefltirin! H zl ve güvenli bir flekilde fazla kilolardan kurtulmak hiç bu kadar e lenceli olmam flt. Kangoo Jumps la bacaklar n z ve s rt bölgeniz rahat bir nefes als n. Vücut a rl n z Kangoo Jumps tafl s n. Rixy Club (Bak c l k Hizmeti): 6 Ay ile 4 Yafl çocuk grubu için ücretli bak c l k hizmeti verilmektedir. Rixy Farm: Minik misafirlerimize erken yaflta do a bilinci afl lamak ve onlar birer do a dostu olarak yetifltirmek için tasarlanm fl özel bahçemizde meyve ve sebzeleri dal ndan toplaman n keyfini keflfeden minikler ayn zamanda bitki yetifltirme konusunda bilgilendiriliyorlar. Rixy Treni: Rixy Trenimiz özel müzik konsepti ve flefiyle bütün çocuklar için unutulmaz bir etkinliktir. Rixy Treni her gün Sanat Meydan ndan hareket etmektedir. Emniyet kurallar m z gere ince Rixy Tren sadece 4-12 yafl grubu içindir. Rixy Gemisi: Rixy nin sihirli dünyas nda inan lmaz bir yolculu a haz r olun Rixy Gemimiz bütün çocuklar m z n heyecanl ve unutulmaz bir seyahat yaflamalar için tasarlanm flt r. Hadi Sincap Rixy nin sihirli dünyas na yelken açal m! Frans z Soka : Özel olarak tasarlanm fl olan Frans z Soka m zda çok say da dünya markas yla birlikte unutulmaz bir al flverifl deneyimi yaflayacaks n z.sadece özel gökyüzü efektlerinden etkilenmekle kalmayacak ayn zamanda La Vien Cafe içerisinde rahatlat c bir kahve molas n n da tad n ç karabileceksiniz. Troy Gondol: Rixos Premium a özel Troy Gondollar farkl tasar mlar, özel kostümlü kaptanlar ve müzik konseptleri ile yaz sezonunun en çekici etkinliklerinden birisidir. Her 20 dakikada bir Sanat Meydan ndan kalkmaktad r. Ayr ca extra ücret karfl l nda Romantik Gece turlar da düzenlenmektedir. SPA Vücudunuz Canlanacak... Gözlerinizi kapat n ve hayal etmeye bafllay n Akl n zdaki bütün özel fikirler gerçe e dönüflebilir. Kendiniz için yapabilece iniz en güzel fley hayat n yo un temposundan ç kmak ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak dinlenmek olacakt r Sizlere farkl kültürlerden ve Dünyan n farkl yörelerinden meditasyon tekniklerini tek bir çat alt nda eflsiz bir konsept dahilinde sunuyoruz. Troy Aqua: Avrupa n n en büyük su parklar ndan birisi olan ve m 2 lik bir alan kaplayan TROYAQUA her gün saat 10:00 ile 17:30 aras nda Flow Rider, Master Blaster, Truva At, Dalga Havuzu (1,500 m 2 ), Kay p fiehrin Ma aras, Hydrotube, Çoklu Kayd rak, Macera Nehri, Helen s Bar gibi bir çok heycan verici seçeneklerle hizmet vermektedir. Yunus Gösterisi: Her gün 2 Yunus (Paris ve Achilles), 2 Balina (Hector ve Ajax) ve 1 mors (Silva) ile gösteriler düzenlenmektedir. Gösteri bir saat sürmektedir ve flovdan sonra yunuslarla yüzebilirsiniz. Tesis Hakk nda Rixos Premium Belek te konaklarken gün içerisinde, Antalya flehir merkezi, Kaleiçi, Antalya Arkeoloji Müzesi, Side, Perge, Aspendos gibi tarihi ve ören yerlerini rahatl kla gezebilirsiniz. Ayr ca Türkiye nin Avrupa standartlar ndaki en güzel golf sahalar nda oynayabilir, Belek kumsal nda günefllenebilirsiniz. K saca Rixos Premium Belek sizlere, hem Antalya flehir merkezine yak n konumuyla bir city otel imkan, hem de bar nd rd gerek SPA gerekse birbirinden farkl a la carte restoranlar yla bir resort tatili yaflama imkan sa l yor. Kifliye özel servis kalitesi ile unutulmayacak bir tatil imkan sunan Rixos Premium Belek, havuzlu villalar ile tamamen size özel bir rahatl k sunarken, çocuklar n e lence dünyas Rixy Club ve büyük küçük herkesin keyif ald kayd ra yla unutulmaz anlar yaflaman z sa l yor. Rixos Premium Belek te Troy Aquapark ta Antalya ve Belek bölgesinin en büyük ve keyifli aquapark nda gün boyu e lencenin tad n ç karabilir, dilerseniz özle e itmenler eflli inde yunuslarla yüzebilirisiniz. Rixos Premium Belek ifl toplant lar n z için de en do ru adres. Büyük, küçük son teknolojik ekipmanlarla donat lm fl toplant salonlar nda flirket toplant lar n z yapabilir ya da resim&sergi&workshoplar n z düzenleyebilirsiniz. K sacas, Rixos Premium Belek, Belek otelleri içerisinde kendi içinde bir dünyad r. Rixos Premium Belek i sunmak bize, keflfetmek size kalm fl. 23

26 Antalya Belek SUSES LUXURY RESORT Belek skele Mevkii nde buluna tesis m 2 alan üzerinde, Belek flehir merkezine 1 km, Antalya flehir merkezine 40 km, Antalya Havalimanina 35 km uzakl kta olup denize s f r mesafededir. Tesis Hakkında Tesiste toplam 554 adet oda bulunmaktad r. Ayr ca tesisin, 270 m uzunlu unda özel plaj, 5 adet aç k, 2 adet kapal yüzme havuzu olmak üzere toplam m 2 büyüklü ünde havuz alan, 5 adet çocuk havuzu, Aquapark, 1 Ana Restaurant, 6 adet A la Carte Restaurant ( talyan, Meksikan, Türk, Balık, Uzakdo u, Arjantin), 12 adet Bar (Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar, Bowling Bar, Aqua Bar, Disko Bar, Lake Snack Bar, Pool Snack Bar, Club Mor Bar, Edwards Bar (iste e ba l ), Bakus fiarap Evi, Pastane, Doktor Hizmeti (belirli saatlerde), Market, Butik, Kuaför, Kasa (odada), SPA Merkezi, Sauna, Güzellik Merkezi, Fitness Center, Amfitiyatro, Çamafl rhane servisi, kulüp, Junior kulüp, ücretsiz internet eriflimi bulunmaktad r. Tesise ait odalarda, telefon, mini bar, saç kurutma makinesi, jakuzi (Lake Suite, Jr. Royal Suite, Royal Suite, King Suite ve Villa), kasa (ücretsiz), balkon/teras, müzik kanal (uydudan), merkezi klima, laminant parke veya hal kapl zemin, küvet /, boroz ve terlik uydulu LCD ekran TV ve deniz ve bahçe manzaras seçene i bulunmaktad r. Spor Hizmetleri Aerobik, Su Sporlar, Dal fl Okulu, Oyun Salonu, Bowling, Bilardo, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Basketbol, Mini Futbol, Dart, Tenis Kortu ve Ifl kland r lmas, Squash. Çocuk Mini kulüp (4-12 yafl aras ) Çocuk havuzu, Çocuk Animasyonu Oyun Alan, Bebek Bak c s (istek üzerine ve ücretli). Teeneger Club (13-16 yafl aras ) Sahil; Denize s f r, kum plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Ö le yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine özel indirim

27 Her an güzel k lmak için... Ücretli Hizmetler A la Carte Restaurantlar, Chalet, Masaj, Oyun Merkezi, Çamafl rhane Servisi, Doktor, Oda Servisi, De luxe çecekler, Bebek Bak c l, Nargile, Telefon, Fax, VIP SPA, Araba Kiralama, Su Sporlari (Motorlu) Dal fl Okulu, Bowling, Bilardo, Tenis Ifl kland rmas, Raket ve top kiralama. Ücretsiz Servisler Aquapark, Mini Bar, Mini Sinema, Canli Müzik, Taze S k lm fl Meyve Sular (10:00-19:00) Disko, Hamam, Sauna, Buhar banyosu, Fitness Center, Mini Kulüp, Midi Kulüp, Dart, Squash (Top ve Raketler), Masa Tenisi (Top ve Raketler), fiemsiye Minder, fiezlong, Havlu Servisi, Odada Emanet Kasa, Lobbyde Wireless nternet Ba lant s, da Kablolu nternet Ba lant s, Kano, Rüzgar Sörfü, Boccia. 25

28 Antalya Belek XANADU RESORT HOTEL Kategori "High Class All-Inclusive" Belek - Ac su bölgesinde 135,000 m 2 alana kurulu olan tesisin toplam 420 odas bulunmaktad r. Antalya flehir merkezine 50 km., Antalya havaliman na 40 km., Belek merkezine 5 km. mesafededir. Fazla yüksek olmayan 4 katl anabinas ve 12 tane ikifler katl villa tipi bungalow odalardan oluflan 420 odas vard r. Çam a açlar ve yeflilliklerin aras nda sanki gizlenmifl bir güzelli e sahiptir. Tüm odalar muhteflem deniz manzaras ya da bahçe manzaras na sahiptir. Standart Oda: Standart odalar tek büyük yatak veya iki ayr yata a sahiptir. Standart odalar n tamam balkonludur. Muhteflem deniz, havuz veya bahçe manzaralar ile çeflitlilik gösterir. Junior Suit: Junior Suit oda özellikle 2 çocuklu aileler içinde ideal bir büyüklü e sahiptir. Junior Suit oda bünyesinde ara kap ile ayr lan bir yatak odas ve bir oturma bölümü bulunur. Yatak odas nda bir büyük yatak, televizyon ve telefon, oturma odas nda ise küçük çocuklar için yatak da olabilecek bir kanepe ile koltuk tak m bulunur. Junior Suite odalar n tamam balkonludur. Junior Suit odalar deniz manzaral veya bahçe manzaral olarak farkl l k gösterir. Aile Odas :Sadece Bungalow, "Secret Garden" bölümünde yer alan Aile özellikle çocuklu aileler için ideal bir oda tipidir. Bahçe Manzaral Aile Odas iki ayr yatak odas (tek büyük yatak ve iki ayr yatakl ), iki ayr banyo (bir küvet, bir dufl), ve iki ayr balkon ile çok sessiz bir ortama sahiptir. 42 m2 büyüklü ünde olan bu oda tipinde maksimum 4 yetiflkin ve 2 çocuk konaklayabilir. Aile Suiti: Tüm Aile Suitleri balkonlu ve muhteflem bahçe manzar l d r. Aile Suit içerisinde bir oturma salonu, iki ayr yatak odas ve iki ayr banyo bulunur. 55 m2 büyüklü ündedir ve içerisinde maksimum 4 kifli ve 2 çocuk konaklayabilir. Presidential Suit: Otelin 4. kat nda genifl teras ile bahçe ve denize nefes kesen manzaras ile Presidential Suitlerimiz 200 metre kare alanda iki yatak odas, genifl yemek alan, çal flma alan, jakuzi ve tam donan ml mutfa ile eflsiz konaklama deneyimi sunar. 3 Yatak odal presidential suit deneyimi için daha genifl olan Kubla Khan Presidential Suitimiz hizmetinizdedir. Presidential Villa: Dubleks katl olan özel dekore edilmifl delüks villalard r. Her villa içerisinde bir çal flma odas, iki kiflilik üç ayr yatak odas, üç banyo, sauna, tam donan ml mutfak, teras, yemek ve oturma bölümü ile bahçelerinde özel yüzme havuzu bulunmaktad r. 220 m2 büyüklü ündedir. Nehir, deniz ve bahçe manzaralar n n tümüne sahiptir. Golf Suit: Otel bölümünün en üst kat olan dördüncü katta köflede yer almaktad r. Etkileyici manzaras ile tüm bölge ayaklar n z n alt nda uzanmaktad r. Delüks olarak döflenmifl köfle suittir. Golf Suit genifl bir oturma odas, iki ayr yatak odas, iki banyo ve tüm bölgeye hakim muhteflem manzaral özel teras bünyesinde bulundurur. Ana Restaurant: pekyolu Restoran fl k atmosferi ve panoramas ile teras ve kapal restoran bölümünden oluflmaktad r. Sabah Kahvalt s, Ö le yeme i ve Akflam yeme i aç kbüfe olarak sunulur. Çok zengin yemek çeflitleri, tatl lar ve salatalarla donat lm fl büfede Türk mutfa n n yan nda Asya, Meksika, Çin ve Bat mutfa n n çeflitlerini de bulmak mümkündür. Ana Restoran içerisinde minik misafirler için ayr bir çocuk ve bebek büfesi ile özel boyda oturma gruplar mevcuttur. Zengin çocuk büfesi heryafl grubuna hitap etmektedir. La Cascade A'La Carte Restoran: La Cascade restoran n fl k atmosferinde dünyaca ünlü Frans z Mutfa n n seçkin lezzetini tadabilirsiniz. Mönüsünde Zengin Frans z mutfa n n en özel yemekleri bulunmaktad r. Els Pescadors A'La Carte Restoran: Els Pescadors Meksika Restoran'da dünya'n n en iyi mutfaklar ndan olan Meksika yemek çeflitleri orijinaline uygun olarak haz rlanmakta ve sunulmaktad r. Her akflam Xanadu'da birçok Restoran alternatifinizin yan s ra Els Pescadors Restoran'da sadece Meksika yemeklerini alabilir ve farkl bir atmosferde Meksika'y hissedebilirsiniz. Dragon A'La Carte Restoran: Dragon Restoran nda Çin'e özgü dekorasyon ile farkl ve otantik havas n hissedebilirsiniz. Rahat oturma düzeni ile elit Çin Kültürüne özgü kalitede hizmet sunmaktad r. Taze olarak ve Çin soslar ile tatland r lan orijinal Çin yemekleri bu mutfakta Çinli aflç taraf ndan özel olarak haz rlanmaktad r. Lobi Bar: Otele geldi iniz anda, daima güler yüz ile karfl lanaca n z Lobi Bar m zda yerli ve yabanc s cak ve so uk içecekler aras ndan seçim yapabilirsiniz. Not: A'La Carte Restoranlarda yaln zca 12 yafl ve üzeri misafirlerimiz a rlanmaktad r. Sahil; Kumsal Otele Girifl Saati; 15:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine konseptimiz dahilinde özel sürpriz sunulmaktadır; çocuk ve genç misafirlerimiz ise Mini Club ve Teen Club çerçevesinde özel programdan faydalanmaktadır

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace.

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace. Konum Turizmin yeni yıldızı Lara da ihtişamı ve sizlere sunduğu saray konforuyla palmiye ağaçları arasında ışıldayan Delphin Palace Antalya şehir merkezine 15 km, Antalya Havalimanı na 10 km. ve sahile

Detaylı

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. Otel Bilgisi Mukarnas Spa Resort İsmini bir bezeme deseni türünden alan ve mimarisine de bunu yansıtan Mukarnas Spa Resort, sizin için bir otelden daha fazlası... Mimarisini Selçuklu döneminden esinlenen,

Detaylı

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu Konum Botanik Hotel, benzersiz bir doğaya, tarihi zenginliklere sahip bölgemizde 90.000 m² lik yeşil bir alana kurulu, 617 odadan oluşmaktadır. Havalimanı na 90 km, Side ye 30 km, Alanya ya 32 km, mesafededir.

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Göynük - Antalya - Türkiye Telefon : +90 242 815 17 50 (Pbx) Faks : +90 242 815 17 60 Web : www.majesty.com.tr E-Mail : info.lamerart@majesty.com.tr

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Otel Bilgisi Sherwood Breezes Resort Sherwood Breezes Resort; Lara Kundu mevkiinde denize sıfır konumda bulunmaktadır. Tesis, 499 odası ile misafirlerine konforlu hizmet sağlamaktadır. Tesis; ana restoran,

Detaylı

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 FACT SHEET PGS ROSE RESIDENCE BEACH HOTEL 5* HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 Adres: Atatürk Bulvarı, Yenimahalle 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel: (+90)242 814 56 00 Fax: (+90)242 814 55 52 E-Mail: Web: info@rosehotels.com.tr

Detaylı

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KONSEPT 2012 YAZ CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KATEGORİ : Club & Hotel Letoonia/ 5 Yıldızlı Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : Paçarız Burnu Mevkii - P.O. Box 63 48300 Fethiye Muğla

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

: PHASELIS HILL RESORT

: PHASELIS HILL RESORT 2013 YAZ FACT SHEET GENEL BİLGİLER Otelin Adı : PHASELIS HILL RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Hotel Adres : P.K. 5 07980 Kemer - Antalya - TÜRKİYE Telefon :+ 90 242 815 16 31 Pbx Telefax :+ 90 242 815 16 37

Detaylı

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir.

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir. KATEGORİ: 5 Yıldızlı bir oteldir.( ULTRA ALL INCLUSIVE ) ADRES: Bahçelievler Cad.No 119 Turgutreis / TELEFON : +90 252 /3820000 FAX:+90 252/3820101 WEB SİTESİ:www.lablanchehotel.com E.MAİL: info@lablanchehotel.com

Detaylı

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2012 YAZ LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel & 1. Sınıf Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya /

Detaylı

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT UZAKLIK TESİSİN AÇILIŞ YILI 01.05.2002 KONUM KONYAALTI RENOVASYON HAVALİMANINA UZAKLIK 20 KM SINIF ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 6 KM SEZON ADRES Akdeniz Bulv.1.Sokak

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Göynük - Antalya - Türkiye Telefon : +90 242 815 15 38 (Pbx) Faks : +90 242 815 15 37 Web : www.majesty.com.tr E-Mail : info.lamer@majesty.com.tr

Detaylı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı 2015 Yaz Sezonu Genel Adres Club Alantur Dimçayı Mevkii 07450 Kestel/Alanya Kategori 5 yıldızlı tesis Telefon 0242 518 17 40 Fax 0242 518 17 56 Genel Müdür E-Mail Otel E-mail Erdinç İbrahim Savul eisavul@alantur.com.tr

Detaylı

SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2016 YAZ SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : SENTIDO Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel ve Tatil Köyü KONSEPT : Ultra Herşey Dahil ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle)

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle) Hotel Adı Adres Ülke Telefon Fax Web Side E-mail Genel Müdür e-mail Satış Direktörü e-mail Rezervasyon e-mail Hotel katagori Pansiyon Yüzölçüm Yapım Yılı Son Tadilat Tarihi Çalışılan Pazarlar Evcil Hayvan

Detaylı

RAMADA RESORT LARA

RAMADA RESORT LARA Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015

2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015 2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015 Kuşadası tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve gece hayatı ile Ege nin en gözde tatil beldelerinden bir tanesi... İzmir Adnan Menderes Havaalanına 75 Km, Efes e 18

Detaylı

2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015

2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015 2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015 Kuşadası tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve gece hayatı ile Ege nin en gözde tatil beldelerinden bir tanesi... İzmir Adnan Menderes Havaalanına 75 Km, Efes e 18

Detaylı

Türkiye'deki en iyi 10 elit otel. Otelpuan.com tarafından yazıldı Cumartesi, 01 Ağustos 2009 14:13

Türkiye'deki en iyi 10 elit otel. Otelpuan.com tarafından yazıldı Cumartesi, 01 Ağustos 2009 14:13 Türkiye'de tatilde seçici ve lüksü tercih edenler için mimarisinden konaklama seçeneklerine kadar ihtişamı yaşatan Elit Oteller de bulunuyor. Bu oteller, 24 saat boyunca yüksek kalitede, kusursuz hizmet

Detaylı

OTEL GENEL BİLGİLERİ

OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Adresi : Aurum Moon Holiday Resort : Yeşilkent pk. 09270 Didim/Aydın Grup Telefon : 444 7603 Grup Web Adresi

Detaylı

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ ADRES : GÖYNÜK- KEMER-ANTALYA KATEGORİ : 5 STARS HOLIDAY VILLAGE (Licence nr.3188) ALAN : 42.700M2 ISO 9001:2008 Qua.Mng.System ISO 22000:2005 Food Saf.Mng.System TELEFON : +90 242 815 14 50 MAVİ BAYRAK

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir.

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir. Adı : Montana Pine Resort Açılış Tarihi : 1993 Kategori Pansiyon Adres Havaalanı Ölüdeniz : 4 Yıldız : Yarım Pansiyon : Hisarönü, Ölüdeniz, 49304 Fethiye-Muğla, Turkey : 65 km (Dalaman Havalimanı) : 2,5

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side

Detaylı

JACARANDA BEACH LUXURY CLUB

JACARANDA BEACH LUXURY CLUB GENEL BİLGİ Kategori Konsept Açılış Yılı : 2014 Yenilenme Yılı : 2014 JACARANDA BEACH LUXURY CLUB Fact Sheet / Yaz 2015 : 5 Yıldız : Ultra Herşey Dahil Oda Sayısı : 225 Kredi Kartı : Visa, Master Card

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC ARTEMİS KONGRE MERKEZİ ARTEMİS KONGRE MERKEZİ 750m 2 550m 2 700m 2 SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK

Detaylı

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL Kategori : 5 Yıldız Konsept : Ultra Herşey Dahil Konseptin Uygulanacağı Tarih Aralığı : 01.04 31.10.2015 Adres : Kızılağaç / Side ANTALYA Telefon : +90 242 748 70 10 Faks : +90 242 748 70 37 Web Sayfası

Detaylı

: WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi. : info@wowbodrum.

: WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi. : info@wowbodrum. Adres : WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi : www.wowhotels.com e-mail : info@wowbodrum.com Resmi kategori : 5 yıldız

Detaylı

Konum. ~ 1 ~ Delphin Deluxe Resort

Konum. ~ 1 ~ Delphin Deluxe Resort Konum Otelimiz, deniz kenarında palmiye ağaçları ve rengarenk çiçekler arasında yer almaktadır. Antalya havalimanına 90 km Alanya ve Side ye 32 km uzaklıktadır. Özellikler Sizlere harika bir tatil olanağı

Detaylı

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. Otel Bilgisi Kamelya K Club ex Kamelya World Holiday Village 240.000 m2 lik tek tesis içerisinde farklı deneyimlerle kendinizi kaybedin! Otel seçiminiz ne olursa olsun (Kamelya K Club/Selin/Fulya) tüm

Detaylı

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2 1 FACTSHEET GENEL BİLGİLER - İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MESAFELER Otel sahibi : Doğan Jeotermal Gruop Sezon : 12 ay Kategori : Özel Belgeli Tesis Toplam kapalı alan : 15.000 m 2 Pansiyon durumu : Oda Kahvaltı-Yarım

Detaylı

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 World of TUI CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 GENEL BİLGİ Kategori Konsept Açılış Yılı : 2014 Yenilenme Yılı : - : 5 Yıldız : Ultra Herşey Dahil Oda Sayısı : 774 Kredi Kartı : Visa,

Detaylı

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Greenwood Resort Kategori: 4 * Hotel Adres: Cumhuriyet Mah.Ahu Ünal Aysal Cad.No:16 07994 Göynük / Kemer / Antalya Telefon: +90 (242) 815 21 25 Faks: +90 (242) 815 16 41 Web Sayfası

Detaylı

Sherwood Greenwood Resort

Sherwood Greenwood Resort GENEL Otel Adı: Sherwood Greenwood Resort Kategori: 4 * Hotel Adres: Cumhuriyet Mah.Ahu Ünal Aysal Cad.No:16 07994 Göynük / Kemer / Antalya Telefon: +90 (242) 815 21 25 Faks: +90 (242) 815 16 41 Web Sayfası

Detaylı

Denize Sıfır Konum Denizi Sığ Otel Özel Plaj SPA Oteli Su Kaydıraklı Otel Balayı Oteli - Çocuk Dostu Otel - Aile Oteli - Genç Dostu Otel

Denize Sıfır Konum Denizi Sığ Otel Özel Plaj SPA Oteli Su Kaydıraklı Otel Balayı Oteli - Çocuk Dostu Otel - Aile Oteli - Genç Dostu Otel Sherwood Club Kemer Denize sıfır konumlanmış ve ormanların içinde bulunan Sherwood Club Kemer, doğası ile size cennetin kapıları açıyor, dilerseniz arkadaşlarınızla tesisin geniş voleybol, tenis sahalarında

Detaylı

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa, dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Hotel Group a bağlı olup; dağ, deniz ve termali bir arada bulabileceğiniz dünyadaki tek noktadır. Aynı zamanda Türkiye de

Detaylı

LARA FAMILY CLUB

LARA FAMILY CLUB Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 15 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

ODA ÖZELLİKLERİ. Standart Oda (489 oda)

ODA ÖZELLİKLERİ. Standart Oda (489 oda) Standart Oda Anex Standart Bahçe Oda Anex Standart Havuz Oda Port Aile Odaları Junior Suit Engelli Oda Colonel Suit Admiral Suit 1 YAZ KONSEPTİ 2015 01.04.2015-31.10.2015 TITANIC BEACH LARA Açılış tarihi

Detaylı

~ 1 ~ Delphin Diva Hotel

~ 1 ~ Delphin Diva Hotel Konum Lara kumsallarında yer alan Delphin Diva, Antalya kent merkezine 15 km. Havalimanı na 10 km ve sahile 0 m uzaklıktadır. Doğanın, güneşin ve denizin birleştiği yerde, 230 metre uzunluktaki sahiliyle

Detaylı

KONSEPT & FACT SHEET(AI) - 2014-2015

KONSEPT & FACT SHEET(AI) - 2014-2015 KONSEPT & FACT SHEET(AI) - 2014-2015 Genel Bilgiler Açılış Tarihi : Mayıs 2010 Adres : Alara Turizm Center Okurcalar-Alanya-Antalya Telefon : +90 242 510 07 07 Faks : +90 242 510 07 77 Web : www.granada.com.tr

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side Antalya

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) Fax: (242) Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) Fax: (242) Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ 2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Dreams Resort Kategori: 5 * Hotel Adres Mehmet Akif CaddesiBo azakmahallesi 29 Sok. No 9 Serik / Antalya 07552 Telefon: +90 242 731 09 99 Faks:

Detaylı

ORKA SUNLIFE RESORT & SPA 2013 Yaz Sezonu Otel Bilgileri

ORKA SUNLIFE RESORT & SPA 2013 Yaz Sezonu Otel Bilgileri ~ 1 ~ ORKA SUNLIFE RESORT & SPA 2013 Yaz Sezonu Otel Bilgileri İçindekiler Sayfa Otel Bilgileri 1 Odalar 2 Aktiviteler & Hizmetler 3 Ultra Herşey Dahil 4 Toplantı Salonları 5 OTEL BİLGİLERİ Açılış Tarihi

Detaylı

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ 2015 YAZ SEZONU 1 / 6 OTEL BİLGİ FORMU & HERŞEY DAHİL PLUS KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı : Aurum Spa Beach Resort Hotel Adresi : Fevzi Paşa Mah Kumluk Cad oteller Mevkii no 10 Akbük/Didim-Aydın

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA Sınıf : 5 ***** Adres : Meşelik Köyü, Güvercinlik/Bodrum/Muğla Telefon

Detaylı

BAIA LARA HOTEL 2013 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DÂHİL KONSEPT

BAIA LARA HOTEL 2013 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DÂHİL KONSEPT BAIA LARA HOTEL 2013 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DÂHİL KONSEPT Antalya'nın en gözde turizm beldesi olan Lara da bulunan Baia Lara, Baia otellerinin minimalist dizaynını, ayrıcalığını ve hizmet kalitesini

Detaylı

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 KONUM Muğla Dalaman Ölüdeniz Kuruluş Tarihi 1995 Renovasyon Tarihi 2014 Toplam Arazi Toplam 11652 m² Posta Adresi Belceğiz Mah. 226 Sk. No:10 48340 Ölüdeniz-Fethiye-Muğla/Türkiye

Detaylı

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA 2015 YAZ SEZONU FACTSHEET OTEL ADI ADRESİ : KARMIR RESORT & SPA : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA TELEFON : 444 58 70 FAX : +90 242 815 20 61 WEB ADRESİ E-MAİL KATEGORİ PANSİYON

Detaylı

FACT FINDER YAZ 2012

FACT FINDER YAZ 2012 GENEL BİLGİLER FACT FINDER YAZ 2012 OTEL : Grand Yazıcı Marmaris Palace SINIFI : 1.Sınıf Tatil Köyü PANSİYON : Herşey Dahil ADRES : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 3 Pamucak Mevkii İçmeler Yolu İçmeler

Detaylı

KIŞ KONSEPTİ 2014-2015

KIŞ KONSEPTİ 2014-2015 Standart Oda Anex Standart Bahçe Oda Anex Standart Havuz Oda Port Aile Odaları Junior Suit Engelli Oda Colonel Suit Admiral Suit 1 KIŞ KONSEPTİ 2014-2015 01.11.2014-31.03.2015 TITANIC BEACH LARA Açılış

Detaylı

2016 YAZ SEZONU ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ +16 Yaş Misafirlere Uygun Konaklama Tesisi

2016 YAZ SEZONU ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ +16 Yaş Misafirlere Uygun Konaklama Tesisi 2016 YAZ SEZONU ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ +16 Yaş Misafirlere Uygun Konaklama Tesisi *A Member of Lyra Group Hotels Sadece Yetişkinler İçin (+16) HEAVEN BEACH RESORT & SPA KONUM Heaven Beach Resort &

Detaylı

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT / KAYA CONVENTION CENTER GROUND FLOOR SALONLAR MEETING HALLS ALAN - m 2 AREA - m 2 TİYATRO THEATRE SINIF CLASSROOM U DÜZENİ U SHAPE BANKET

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL FLORA BEACH RESORT Sınıf : 5 ***** Tatil Köyü Adres : Çifteçeşmeler mevkii Atatürk

Detaylı

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017 2017 YAZ FACTSHEET..././2017..././2017 CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA Açılış Tarihi 1992 Telefon + 90 252 374 50 10 Son Yenilenme 2017 Faks + 90 252 374 50 04 Sezon E-posta info@crystalhotels.com.tr Kategori

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK m ZEMİN

Detaylı

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017 2017 YAZ FACTSHEET..././2017..././2017 CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA Açılış Tarihi 2004 Telefon + 90 242 731 07 43 Son Yenilenme 2010 Faks + 90 242 731 07 42 Sezon Kategori Pansiyon Toplam Alan Posta

Detaylı

OTIUM HOTEL LIFE 2016 YAZ - ULTRA HERŞEY DAHİL

OTIUM HOTEL LIFE 2016 YAZ - ULTRA HERŞEY DAHİL OTIUM HOTEL LIFE OTIUM HOTEL LIFE 2016 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL Kategori Alan Konsept Açılış Tarihi / Renevasyon 5 Yıldız 35.000 m2 Ultra Herşey Dahil Oda Alanı (Balkon Hariç) 25 m2 25 m2 31 m2 31 m2 50

Detaylı

HERŞEY DAHİL HELAL HOTEL

HERŞEY DAHİL HELAL HOTEL 2015 FACT SHEET HERŞEY DAHİL HELAL HOTEL GENEL BİLGİLER Hotel Kategori Acente Puanlaması Pansiyon Türü Adres Telefon Websitesi E- mail Toplam Alan Oda Sayısı Yatak Sayısı Kat Sayısı Evcil Hayvan Internet

Detaylı

BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT

BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT Antalya'nın en gözde turizm beldesi olan Lara da bulunan Baia Lara, Baia otellerinin minimalist dizaynını, ayrıcalığını ve hizmet kalitesini

Detaylı

2015-2016 KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

2015-2016 KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ STANDART ODA SUPERIOR STANDART ODA DELUXE SUPERIOR JUNIOUR SUITE GRAND SUIT SPA SUIT STANDART ODA DUBLEKS SUITE 015-016 KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ GENEL BİLGİLER Şirket : Kaya Holding

Detaylı

2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ

2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ 2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel adı Adresi : Aurum Signature : Bayraklıdede Mah. Kuşadası / Aydın Grup telefon : 444 7603 Grup web adresi Grup mail

Detaylı

2016 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL KONUM ODALAR. Soak Up the Sun and Splash in the Waves... Page 1 of 5. Otel Adı: Sherwood Dreams Resort

2016 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL KONUM ODALAR. Soak Up the Sun and Splash in the Waves... Page 1 of 5. Otel Adı: Sherwood Dreams Resort 2016 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Dreams Resort Kategori: 5 * Hotel Adres Mehmet Akif CaddesiBoğazakMahallesi 29 Sok. No 9 Serik / Antalya 07552 Telefon: +90 242 731 09 99 Faks:

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

Konum ve Çevre. 45 km 280 km. 90 km 5 km. 130 km 9 km. 10 km. Kategori. Konsept BB - HB - FB. 5* Thermal Hotel. Firma. Akrones Thermal Spa

Konum ve Çevre. 45 km 280 km. 90 km 5 km. 130 km 9 km. 10 km. Kategori. Konsept BB - HB - FB. 5* Thermal Hotel. Firma. Akrones Thermal Spa Factsheet Kategori 5* Thermal Hotel BB - HB - FB Konsept Firma Akrones Thermal Spa İzmir Karayolu 10. km İletişim Adresi Yatırımcı Özgür Yapı El. Mer. Mad. San. Tic. A.Ş. Afyonkarahisar Şehir Genel Müdür

Detaylı

Konum. ~ 1 ~ Botanik Platinum Hotel

Konum. ~ 1 ~ Botanik Platinum Hotel Konum 2014 yaz sezonunda açılmış olan otelimiz 5 yıldız standardında olup, deniz kenarında palmiye ağaçları ve rengârenk çiçekler arasında yer almaktadır. Antalya havalimanına 90 km Alanya ve Side ye 32

Detaylı

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 FACT SHEET İÇERİK SAYFA Otel Bilgileri 1 Tipleri ve Özellikleri 2-3 Aktiviteler/Hizmetler 4 Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 Otel Adı : Julian Club Hotel Sınıf : 4 * Adres : M.Fevzi Cakmak

Detaylı

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Telefax : +90 0 242 744

Detaylı

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE Otel Adı Adres Grand Kartal Otel Kartalkaya Mevkii P.K. 50 14200 BOLU, TÜRKİYE Telefon +90 374 234 50 50 Faks +90 374 234 50 47 Web Sitesi E-posta www.grandkartal.com info@grandkartal.com Açılış Tarihi

Detaylı

CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA

CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA 2017 YAZ FACTSHEET CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA Açılış Tarihi 2008 Telefon + 90 242 814 75 35 Son Yenilenme 2014 Faks + 90 242 814 75 40 Sezon Kategori 5* Pansiyon Ultimate All Inclusive Toplam Alan 16.000

Detaylı

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA 2017 YAZ FACTSHEET CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA Açılış Tarihi 1993 Telefon + 90 242 710 26 00 Son Yenilenme 2012 Faks + 90 242 725 44 17 Sezon E-posta info.tatbeach@crystalhotels.com.tr Kategori

Detaylı

CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA

CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA 2017 YAZ FACTSHEET CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA Açılış Tarihi 1997 Telefon + 90 242 824 97 97 Son Yenilenme 2010 Faks + 90 242 824 97 27 Sezon E-posta info.flora@crystalhotels.com.tr Kategori Pansiyon

Detaylı

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 1 GENEL BİLGİLER Açılış Tarihi 1996 LOKASYON Son Yenileme 2016 Kategori 5* Toplam Alan 48.000 m² Konsept Ultra Her şey Dahil / UHD (18.05.2016-02.10.2016)

Detaylı

BİLGİLERİMİZ. Bodrum Havalimanı: Açılış tarihi : 2007. Bodrum Merkez: Kategori : 5* En Yakın Merkez: Toplam Alan: 8.500 m2

BİLGİLERİMİZ. Bodrum Havalimanı: Açılış tarihi : 2007. Bodrum Merkez: Kategori : 5* En Yakın Merkez: Toplam Alan: 8.500 m2 2015 FACT SHEET BİLGİLERİMİZ Açılış tarihi : 2007 Kategori : 5* Bodrum Havalimanı: Bodrum Merkez: 38 Km 5 Km Toplam Alan: 8.500 m2 En Yakın Merkez: Bodrum Posta Adresi: 1410. Sokak Gündönümü Mevkii, Bitez,

Detaylı

2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ

2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel adı Adresi : Aurum Club Marmara : Atatürk Mah. 3003 Cad. No:166/A Akbük/Didim-Aydın Grup telefon : 444 7603 Grup

Detaylı

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 Sayın Feyzullah DEMİRKALE; Öncelikle Oruçoğlu Termal Resort a göstermiş olduğunuz nazik

Detaylı

GENEL BİLGİLER KONUM. Adres Telefon. E-Posta Kategori Konsept

GENEL BİLGİLER KONUM. Adres Telefon. E-Posta Kategori Konsept Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres Telefon Faks Web E-Posta Kategori Konsept : Ahu - Ünal Aysal Cad. No:29 Göynük - Antalya - Türkiye : +90 242 815 22 44 (Pbx ) : +90

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Ahu - Ünal Aysal Cad. No:29 Göynük - Antalya - Türkiye Telefon : +90 242 815 22 44 (Pbx ) Faks : +90 242 815 22 33 Web : www.majesty.com.tr

Detaylı

Konum ve Çevre. 45 km 280 km. 90 km 5 km. 130 km 9 km. 10 km. Kategori. Konsept BB - HB - FB. 5* Thermal Hotel. Firma. Akrones Thermal Spa

Konum ve Çevre. 45 km 280 km. 90 km 5 km. 130 km 9 km. 10 km. Kategori. Konsept BB - HB - FB. 5* Thermal Hotel. Firma. Akrones Thermal Spa Factsheet Kategori 5* Thermal Hotel BB - HB - FB Konsept Firma Akrones Thermal Spa İzmir Karayolu 10. km İletişim Adresi Yatırımcı Özgür Yapı El. Mer. Mad. San. Tic. A.Ş. Afyonkarahisar Şehir Genel Müdür

Detaylı

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar GENEL BİLGİLER OTELİN ADI : TURUNÇ RESORT HOTEL SINIFI : 5 YILDIZLI HOTEL Adres Posta Adresi Turunç mahallesi Amos Kumlubük cad. no:5 Marmaris / Muğla P. K. 48740 Turunç / Marmaris / Muğla Telefon Numarası

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Bayraklı Dede Mah. 09440 Kuşadası - Aydın / Türkiye Telefon : +90 256 618 13 10 (pbx) Faks : +90 256 618 13 15 Web : www.majesty.com.tr

Detaylı

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Club Kemer Kategori: 5 * Hotel Adres: Cumhuriyet mahallesi.ahu Ünal Aysal Cad.N0:37 07994 Göynük / Kemer / ANTALYA Telefon: 0090.242.815 16 55 Faks: 0090.242.815 16 75 Web Sayfası:

Detaylı

FACT FINDER 2014 YAZ SEZONU

FACT FINDER 2014 YAZ SEZONU FACT FINDER 2014 YAZ SEZONU Adres : Güzgülü Mevkii 7/4 ÖLÜDENİZ / FETHİYE / MUĞLA Telefon Nr. : + 90 252 661 01 80 Faks Nr. : + 90 252 661 02 01 Web Sitesi E-mail : www.orkasunlifehotel.com : info@orkasunlifehotel.com

Detaylı

2012 2013 KIŞ SEZONU OTEL BİLGİLERİ

2012 2013 KIŞ SEZONU OTEL BİLGİLERİ OTEL BİLGİLERİ İÇERİK SAYFA Otel Genel Bilgileri 1 Oda Tipleri ve Özellikleri 2-3 Hizmetler ve Aktiviteler 4-5 Restoran ve Barlar 6 Her şey Dâhil Paketi 7 OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Kategori : 5 * :

Detaylı

OTEL İSMİ KATEGORİ MAJESTY MIRAGE PARK RESORT 5 KONSEPT UHD ( 01.04.2016 31.10.2016 ) WEB E MAIL. www.majesty.com.tr. info@majesty.com.

OTEL İSMİ KATEGORİ MAJESTY MIRAGE PARK RESORT 5 KONSEPT UHD ( 01.04.2016 31.10.2016 ) WEB E MAIL. www.majesty.com.tr. info@majesty.com. OTEL İSMİ KATEGORİ MAJESTY MIRAGE PARK RESORT 5 KONSEPT UHD ( 01.04.2016 31.10.2016 ) WEB E MAIL İLETİŞİM ADRES info@majesty.com.tr GÖYNÜK MAHALLESİ AHU ÜNAL AYSAL CAD. NO:29 KEMER ANTALYA TÜRKİYE Tel:

Detaylı

+90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R

+90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... Mükemmellik üzerine kurulu yeni bir kavramla

Detaylı

2016 OTEL BĠLGĠLERĠ & KONSEPTĠ

2016 OTEL BĠLGĠLERĠ & KONSEPTĠ GENEL BĠLGĠLER Otel sahibi 1 2016 OTEL BĠLGĠLERĠ & KONSEPTĠ Erzin İsos Termal Sağlık Turizmİnş. Gıda. Org. San.ve Tic. A.Ş. Sezon 12 ay Kategori Tatil Köyü Toplam kapalı alan 17 600 m2 Pansiyon durumu

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA Sınıf : 5 ***** Adres : Belek-Boğazkent Mevkii Serik/Antalya

Detaylı

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017 2017 YAZ FACTSHEET..././2017..././2017 CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA Açılış Tarihi 2007 Telefon + 90 242 731 10 50 Son Yenilenme 2013 Faks + 90 242 731 10 80 Sezon Kategori Pansiyon Toplam Alan Posta adresi

Detaylı

www.verahotels.com/www.verahotelverde.com İLETİŞİM Verde.Reservation@verahotels.com ODALAR VE ÖZELLİKLERİ

www.verahotels.com/www.verahotelverde.com İLETİŞİM Verde.Reservation@verahotels.com ODALAR VE ÖZELLİKLERİ H O T E L F A C T S H E E T www.verahotels.com/www.verahotelverde.com OTEL TANITIMI Belek Üçkum Tepesi mevkiinde bulunan Vera Verde Resort, fıstık çamlarından oluşan harika bir ormanın kenarında, denize

Detaylı

Ramada Plaza İzmir Oteli, şehrin merkezinde İzmir Uluslararası Fuar alanı karşısındaki konumu ile yürüme mesafesindedir. Otelimiz, yoğun iş günü

Ramada Plaza İzmir Oteli, şehrin merkezinde İzmir Uluslararası Fuar alanı karşısındaki konumu ile yürüme mesafesindedir. Otelimiz, yoğun iş günü Ramada Plaza İzmir Oteli, şehrin merkezinde İzmir Uluslararası Fuar alanı karşısındaki konumu ile yürüme mesafesindedir. Otelimiz, yoğun iş günü sonrasında rahat edebileceğiniz modern tarzla tasarlanmış,

Detaylı

2015 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL FACT SHEET GENEL BİLGİLER

2015 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL FACT SHEET GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Otelin Adı Sınıfı PHASELIS RESORT 5 Yıldızlı Otel Adres Cumhuriyet Mahallesi, Sakıp Sabancı Sokak, No: 31 07980 Kemer - Antalya - TÜRKİYE Posta Adresi P.K. 5 07980 Kemer - Antalya TÜRKİYE

Detaylı

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017 2017 YAZ FACTSHEET..././2017..././2017 CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA Açılış Tarihi 2011 Telefon + 90 242 777 00 77 (pbx) Son Yenilenme Faks + 90 242 777 00 71 Sezon E-posta info@crystalhotels.com.tr

Detaylı

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA GENEL BAKIŞ Değerli Misafirlerimiz, Grand Hotel Ontur eşsiz doğası,temiz denizi ve çevresi, muhteşem Sakız Adası manzarası ile Türkiye nin gözbebeği Çeşme yarımadasında kurulmuş modern otelciliğin tüm

Detaylı

KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ STANDART ODA SUPERIOR STANDART ODA DELUXE SUPERIOR JUNIOUR SUITE GRAND SUIT SPA SUIT STANDART ODA DUBLEKS SUITE 016-017 KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ GENEL BİLGİLER Şirket : Kaya Holding

Detaylı

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km.

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km. OTEL ENFORMASYON Hotel Adı Sınıfı Kategorisi Adres Telefon Telefax Web E-mail Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı SILENCE BEACH RESORT 5 Yıldızlı Otel 5 Yıldız Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya +90 0

Detaylı