Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir."

Transkript

1

2

3 Binlerce y ll k tarihin, do an n eflsiz güzelliklerine kar flt, 4 mevsimin ve farkl iklimlerin bir arada yafland, her kültürden insan n dostlukla kaynaflt ülke; TÜRK YE Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir. Kat etti iniz yollar, yine sadece ülkemizde sizi ça lar öncesine, antik tanr lar n ve tanr çalar n, güçlü krallar n ve krall klar n hüküm sürdü ü görkemli tarihe götürebilir. Alt n sar s kumsallar n turkuaz mavisi sularla kucaklaflmas, güneflin her do uflunda ve bat fl nda renklerden oluflturdu u büyüleyici resim, do an n bin bir bitkinin kar fl m yla oluflturdu u muhteflem yeflil bir tek burada böylesine etkileyicidir. Rüyalar ülkesinin büyüleyici cennetlerinde kalmak isteyenler için 5 y ld zl saraylar, Setur da hayat n tad n ç kartmak ya da gerçek huzurla tan flmak, heyecan verici maceralara yelken açmak ya da e lencenin sonsuzlu unda kaybolmak isteyenler için bir davetiyedir.

4 D LED N YA DA D NLEND N YERDE OL! Deneyimli çal flanlar, güçlü organizasyonu ve üstün seyahat seçenekleri ile s n rs z tatil anlay fl n n adresi olan SETUR seyahat ayr cal n, profesyonel kadrosu ile size yaflatmaya haz r. Tatilin ve dünyan n anahtar SETUR, ofislerinde sizleri bekliyor... TES SLER N SEÇ M S cak yaz günlerine merhaba dedi imiz bu aylarda sizi yaflad n z mekandan uzaklaflt racak, stresinizi, yorgunlu unuzu unutturacak, keyifli tatil seçenekleri ülkemizin en güzel tatil köylerinde, butik ve 5 y ld zl otellerinde SETUR un kaliteli hizmet anlay flla birleflerek sizlere sunuluyor. En iyi imkanlarla rezervasyon yapt rabilece iniz bu tesisler, SETUR ayr cal ile sizleri a rlamak için bekliyor. KÜLTÜR TURLARI Türkiye'nin farkl bölgelerindeki kültürel zenginli ini keflfetmek isteyen herkesi bu yörelerin tarihi, arkeolojisi, mimari, sanatsal kültürel ve sosyal geçmifli ile tan flt rmay amaçlayan SETUR y l boyu düzenledi i kültür turlar yla da hizmetinizde. Titizlikle oluflturdu umuz kültür turlar ndan yeflilin binbir tonuyla bezeli do as n n efllik etti i yolculukla Bat ve Do u Karadeniz turlar, kayalara oyulmufl evler, kiliseler ve peribacalar ile do a ve tarihin dünyada en güzel birleflti i yerde geçirmek isteyenleresunulan geleneksel Kapadokya turu ve çeflitli kültürlerden izler tafl yan medeniyetlerin befli i Güneydo u Anadolu turu tüm acentelerimizde sizlere sunuluyor. ÖDEME MKANLARI SETUR ürünlerine taksit imkan veya dönemsel indirimlerle sahip olabilirsiniz. Baflta Yap Kredi Bankas Worldcard olmak üzere, önde gelen tüm taksit kartlar ile yapm fl oldu umuz anlaflmalar do rultusunda sezon boyunca hizmetinizdeyiz. Türkiye nin en büyük bilet sat fl acentesi olan SETUR sizlere stanbul da Altunizade, Elmada, Atatürk Havaliman ve Sabiha Gökçen Havaliman : Ankara ve zmir deki ofisleri ile bilet hizmeti vermektedir. PAROLU KART VE AVANTAJLARI Türkiye nin y ld z parolu kart ile SETUR ofislerinde hem paropuan kazanabilir hem de paropuan harcayabilirsiniz. SETUR dan kazand n z paropuanlar, di er üye iflyerlerinde harcayabilirsiniz. Bu firmalarda kazand n z paropuanlar ile de SETUR dan tatilinizi sat n alabilirsiniz. Bunun yan nda, dönem dönem yapaca m z kampanyalar ile kat puanlar kazanma imkan na kavuflacaks n z. WEB S TES Ayda binlerce kiflinin ziyaret etti i ve on-line sat fl portal m z tatile gidecek misafirlerimiz için en önemli bilgi ve rezervasyon kayna olacakt r. SOSYAL MEDYA Setur un, hayalinizdeki tatile en avantajl yoldan gitmeniz için sundu u f rsatlardan; facebook, twitter, google+, youtube ve pinterest gibi sosyal medya kanallar arac l yla da haberdar olabilir, yine bu mecralardan bize ulaflarak güncel bilgileri sürekli takip edebilirsiniz. SETUR HED YE KARTI Art k sevdiklerinize, müflteri ve çal flanlar n za verebilece iniz çok özel bir arma an var: SETUR hediye kartlar... Diledi iniz miktarda kredi yükleyebilece imiz SETUR hediye kartlar ile tüm ürünlerimizi sat n alabilirsiniz. Hediye kart talepleriniz için SETUR ofislerini arayabilirsiniz.

5 Herkes çin Engelsiz Tatil Koç Holding, ülkemize yapt yat r mlarla, yeni sektörlerin geliflmesi için att ad mlarla ve küresel markalar yla sosyal sorumlulu un en önemli bileflenlerinden olan ekonomik kalk nmada ülkemizin itici güçlerinden biri olmaya devam etmektedir. Köklü kurumsal kültürüyle Türk ifl dünyas n n toplumsal yan en güçlü üyelerinden biri olan Koç Holding ve Koç Toplulu u fiirketleri, her y l kurumsal yurttafll k bilinci dahilinde çok çeflitli toplumsal paylafl m projelerine destek vermekte, yaflad m z toplumun yaflam kalitesini yükseltmek, kendi çal flanlar ve onlar n ailelerine, yerel halka ve di er paydafllar na karfl sorumluluklar n yerine getirmek amac yla çal flmalar n sürdürmektedir. flte bu çal flmalardan biri olan Ülkem çin Projesi ise toplumsal kalk nma için bireysel gönüllülü ü ön plana ç karmaktad r. Ülkem çin Projesi kapsam nda Koç Toplulu u flirketleri, çal flanlar ve bayilerinin katk lar ile 81 ilde 2006 y l ndan bu yana e itim, sa l k, çevre ve yerel kalk nma gibi çeflitli alanlara sosyal sorumluluk çal flmalar nda güç birli i ile örnek çal flmalar sergilendi y llar aras nda 387 proje, 2008 y l nda fidan, 2009 y l nda çocu a çevre e itimi ve y llar nda Türk K z lay na ünite kan ba fl sa land. Bir ünite kan n 3 hayat için umut oldu unu düflünüldü ünde yaklafl k kiflinin hayat na dokunulmufl oldu. Ülkem çin Projesi uygulamas nda ise Engel Tan m yorum temas ile yoluna yeni bir heyecan ile devam ediyor ve engelli vatandafllar m z n sosyal yaflamdaki yerine odaklan yor. Bildi iniz gibi, ülkemizde engellili e bak fl aç s n n de ifltirilmesi, hak temelli bir oda a kavuflulmas ve engelli vatandafllar m z n ekonomik ve sosyal hayata eriflimlerinin art r lmas konusunda kaydedilmesi gereken önemli aflamalar bulunmaktad r. Koç Holding liderli inde, tüm Koç Toplulu u flirketleri ve bayileri, Ülkem çin Engel Tan m yorum projesi ile önümüzdeki iki y l boyunca gerçeklefltirilecek e itimler ve özel çal flmalarla bu önemli konuya dikkat çekmeye ve toplumsal fark ndal k yaratmaya çal flacakt r. Bizler de Setur ve markalar olarak, tüm birimlerimizle Ülkem çin Engel Tan m yorum sosyal sorumluluk projesi içinde yer al yor ve bu de erli projeye gönülden destek veriyoruz. Broflürümüzün haz rl k aflamas nda, engelli konuklar m z n ülkemizde Engelsiz Tatil yapabilmelerine yard mc olabilmek amac yla, portföyümüzde bulunan otellerin Engelsiz Tatil e uygunluk kriterlerini inceledik ve engelli misafirlerimize rehberlik edebilmek için bu tesislerdeki engelli dostu hizmetleri, her bir tesisin sayfas na yerlefltirdi imiz ikonlarla belirttik. Bu ikonlar n anlamlar n afla da görebilirsiniz. Herkes çin Engelsiz Tatil çal flmalar m z n yaflad m z çevreye katk sa lamas n ve ülkemizdeki fark ndal n artarak devam etmesini diliyoruz.

6 08 09 MARITIM CLUB ALANTUR SAPHIR RESORT & SPA HOTEL SU RIXOS DOWNTOWN ANTALYA DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER THE MARMARA ANTALYA ELA QUALITY RESORT RIXOS PREMIUM BELEK SUSES LUXURY RESORT XANADU RESORT HOTEL SIRENE BELEK HOTEL PALOMA GRIDA VILLAGE & SPA CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT ROBINSON CLUB NOBILIS TITATIC DELUXE BELEK L MAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT L MAK ATLANT S DE LUXE HOTEL & RESORT SUENO HOTELS GOLF BELEK CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA D VAN BODRUM OTEL VOGUE HOTEL BODRUM RIXOS PREMIUM BODRUM HILTON BODRUM TURKBUKU RESORT & SPA XANADU ISLAND THOR LUXURY HOTEL & VILLAS 54 KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY 55 PALMALIFE BODRUM RESORT & SPA KUUM HOTEL & SPA 58 GRAND YAZICI TORBA BEACH 59 GRAND YAZICI BODRUM HOTEL & SPA 60 HOTEL SAMARA KEFALUKA RESORT BODRUM 64 AVANTGARDE YALIKAVAK 65 CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA 66 THE MARMARA BODRUM & SPA 67 LATANYA BEACH RESORT HOTEL S S OTEL & SPA 70 THE LUVI HOTEL 71 SALMAK S RESORT & SPA 72 HAPIMAG SEA GARDEN RESORT 73 CLUB BLUE DREAMS 74 AKTUR RESIDENCE 75 ARMONIA HOLIDAY VILLAGE 76 ZEYT NADA BODRUM 77 DELTA BEACH RESORT 78 ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA 79 ATRIUM OTEL SHERATON ÇEfiME RADISSON BLU RESORT & SPA ÇEfiME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL SOLTO ALAÇATI HOTEL ILICA HOTEL SPA & WELLNESS RESORT BABAYLON HOTEL HILLSIDE BEACH CLUB THE BAY BEACH CLUB LYKIAWORLD ÖLÜDEN Z VILLAGE & RESIDENCE AQUAPARK HOTEL PATARA PRINCE HOTEL & RESORT S D-RESORT GÖCEK PALOMA PASHA RESORT PALOMA CLUB SULTAN HAL Ç PARK D K L KALEM ADASI OLIVIERA RESORT - D K L AQUA FANTASY CHARISMA DELUXE HOTEL RICHMOND HOTEL EPHESUS KUfiTUR CLUB VILLAGE VENOSA BEACH RESORT & SPA VERTIA LUXURY RESORT RIXOS SUNGATE RIXOS TEK ROVA VOGUE AVANTGARDE HOTEL 124 PALOMA RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA 125 SENTIDO SULTAN BELD B MANAGED BY PALOMA HOTELS 126 PGS WORLD PALACE 127 PGS K R fi RESORT 128 CRYSTAL AURA BEACH RESORT 129 CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA 130 CRYSTAL FLORA BEACH RESORT 132 ROBINSON CLUB ÇAMYUVA 133 L MAK L MRA HOTEL & RESORT M RADA DEL MAR 136 PHASELIS HILL RESORT 137 CLUB PHASELIS 138 FAME RESIDENCE KEMER & SPA 139 FAME RESIDENCE GÖYNÜK 140 FAME RESIDENCE PARK

7 RIXOS LARES L MAK LARA DE LUXE & RESORT FAME RESIDENCE LARA & SPA TITANIC BEACH RESORT HOTEL CLUB HOTEL SERA CITY & RESORT D-HOTEL MARIS D-RESORT GRAND AZUR GRAND YAZICI CLUB TURBAN GRAND YAZICI MARES DORA BEACH H LTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA IBEROTEL SARIGERME PARK ROBINSON CLUB SARIGERME PARK NG GÜRAL AFYON WELLNESS & CONVENTION KBAL THERMAL - AFYON KOREL THERMAL RESORT CLINIC & SPA ORUÇO LU THERMAL RESORT - AFYON ANEMON AFYON SPA HOTEL & CONVENTION CENTER GÜRAL HARLEK THERMAL RESORT & SPA GÖNLÜFERAH THERMAL HOTEL TIARA TERMAL & SPA HOTEL MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL L MAK THERMAL BOUTIQUE HOTEL SUENO HOTELS BEACH S DE 168 BLUE WATERS CLUB 169 CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA 170 CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 171 CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 172 CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA 173 PALOMA OCEANA 174 SENTIDO PER SS A MANAGED BY PALOMA HOTELS 175 ROBINSON CLUB PAMF LYA 176 COMMODORE ELITE SUITES & SPA 177 CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD 178 IBEROTEL PALM GARDEN 179 TURAN PRINCE RESIDENCE 180 OTIUM ECO CLUB S DE 181 CLUB NENA GRADIVA HOTEL FENERBAHÇE TOPUK YAYLASI ASSOS DOVE HOTEL RESORT & SPA ASSOS NAZLIHAN HOTEL & ASSOS NAZLIHAN SPA HOTEL KOL N HOTEL BÜYÜK ABANT OTEL ABANT PALACE RICHMOND NUA WELLNESS & SPA GÜRAL SAPANCA WELLNESS & CONVENTION HAL Ç PARK HOTEL CUNDA TEOMIDA HOTEL SETUR MARINAS SETAIR SETUR DUTY FREE YETK L SATIfi ACENTELER M Z

8

9 Akdeniz'in en uzun sahiline sahip olan ALANYA, dünyaca ünlü plajlar ve do al güzellikleriye 12 ay boyunca yerli ve özellikle yabanc turistlerin gözde turizm yeridir. Denizi, kumu, günefli, kalesi, Selçuklu ve Osmanl dan kalma tarihi eserleriyle meflhurdur. Alanya, Antik ça larda korsanlara, Bizans döneminde derebeylerin ev sahipli i yapm fl ve nihayet Anadolu Selçuklular döneminde de baflkentli e yükselmifl ender güzellikteki tarihi bir flehirdir. Alanya antik ça da Pamfilya ile Klikya aras nda yer alm flt r. Heradot'a göre bu bölgenin insanlar Truva savafl sonras Anadolu'ya da lan insanlar n soyundan gelir. Alanya ya do ru rengi maviden turkuvaza dönüflen Akdeniz den hemen sonra Bat Toroslar yükselir... Çam ve sedir ormanlar yla, zirvelerden kopup gelen akarsular yla, vadileriyle bambaflka bir dünya yarat r Toroslar... Kentin içi portakallar çiçek açt zaman parfümle y kanm fl gibi olur; her mevsim rengarenk çiçekler yol kenarlar n süsler, insan n güzü ve gönlü dinlenir Alanya da... Ma aralar ise hem kara hem denizdedir; büyüleyicidir, gizemlidir, flifal d r... Ve günefl, hayatt r... Alanya güneflin gülümsedi i yerdir... MARITIM CLUB ALANTUR SAPHIR RESORT & SPA

10 Alanya MARITIM CLUB ALANTUR Kategori fiehir merkezine 5 km uzakl kta, denize s f r. Merkezi klima, uydu kanall TV, minibar (giriflte su konulur), telefon, emanet kasa (ücretli), saç kurutma makinesi, hal veya seramik zemin, balkon veya teras. Her fley dahil saatleri aras nda yerli alkollü ve alkolsüz içecekler. Sabah, ö le ve akflam yemekleri aç k büfe. Akflam yemeklerinde günlük temal büfeler. Erken ve geç kahvalt, snack, pasta / çay saati, gece çorbas. A la carte restoran (ücretli ve rezervasyonlu). Çocuk 4 12 yafl çocuklar için Mini club (10:00 12:30 & 15:00 17:30 saatleri aras nda), çocuk animasyonu ve Mini disko (20:30 21:00 saatleri aras nda). Çocuk havuzu (ayr ve günefl korumal ), çocuk oyun park, bebek yata (odada ücretsiz). Tesis Hakkında m 2 botanik bahçe içerisinde kurulu tesiste; 56 superior oda, 8 suit, 78 ara kap l comfort oda, 208 comfort oda olmak üzere toplam 350 oda mevcuttur. 2 si superior odada ve 3 ü comfort odada olmak üzere toplam 5 adet engelli odas vard r. 3 aç k havuz, 1 kapal havuz, aç k kapal restoran, barlar, toplant salonu, lobi ve genel alanlarda ücretsiz wireless internet, 550 metre uzunlu unda özel plaj, aç k otopark, hemflire doktor, çamafl rhane ve kuru temizleme, kuaför, kuyumcu, butik, market bulunmaktad r. Spor Aktiviteleri Soft animasyon. Gündüz spor aktiviteleri ve akflam flovlar. Tenis kortlar (gece ayd nlatma ücretli), masa tenisi, dart, boccia, jimnastik, aerobik, step, su jimnasti i, havuz oyunlar, okçuluk, basketbol, mini futbol, voleybol, sahil voleybolü, mini golf, Türk hamam, sauna, buhar banyosu, fitness center, masaj (ücretli), jakuzi (ücretli), bilardo (ücretli), su sporlar (ücretli), disko. Sahil; Kum ve çak l, denize s f r. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Ö le yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine %10 indirim ve giriflte meyve sepeti&flarap. 3 8

11 Alanya SAPHIR RESORT & SPA Kategori Alanya Karaburun Mevkiinde bulunan tesis, Alanya Merkeze 33 km, Side ye 27 km, Havaalan na 90 km. mesafede olup denize s f rd r. Tesiste Toplam 333 Oda Bulunmaktad r. da Televizyon (Uydu Yay n ), Merkezi Klima, Saç Kurutma Makinesi, Telefon, Bebek Yata, Mini Bar ve Kasa. Tüm yerli alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Kahvaltı (07:00-10:00), Gözleme (11:00-17:00), Geç Kahvalt (10:00-11:00), Dondurma (14:00-16:00 / ), Snack Bar (11:30-16:30), Lobby Pastane (16:00-18:00), Food Corner / Sahil Bar (11:30-13:30), Çay- kahve ve Pasta Saati (17:00-18:00), Ö le Yeme i (12:30-14:00), Türk Kahvesi Saati / Lobby (20:30-21:30), Akflam Yeme i (19:00-21:00), Pazar Brunch (10:00-14:00), Gece Çorbas &Makarna (23:30-00:30) Spor Aktiviteleri Ücretsiz: Aerobic, Masa Tenisi, Dart, Bilardo, Masa Tenisi Malzemeleri (raket ve top), Basketbol, Plaj Voleybolu. Ücretli: Su Kaya, Kano, Jet-Ski, Banana, Rüzgar Sörfü, Paraflüt, Bot, Tenis Kortu, Dal fl Okulu. Tesis Hakk nda Tesis çerisinde; 3 Bantl Kayd rakl Yüzme Havuzu, Aç k Yüzme Havuzu, Kapal Yüzme Havuzu, Çocuk Yüzme Havuzu, Çocuk Havuzunda Mini Kayd rak, Özel Plaj, Aç k Restaurant, Kapal Restaurant, ( talyan ve Türk) bulunmaktad r. Ücretli: A La Carte Restaurant, Masaj, Kese, Wellness Spa, Kuaför ve Güzellik Salonu, Atari Salonu, nternet Cafe, Doktor, Rent a Car, Çamafl rhane, Bebek Bak m, Baby phone, Çocuk Arabas. Ücretsiz: Gündüz-Akflam Animasyonlar, Amfi Tiyatro, Hamam, Sauna, Fitness Center, Animasyon, Disko (içecekler ücretli), Emanet Kasalar. Lobby Bar (24 Saat / 10:00-23:00 Ücretsiz / 23:00-10:00 Ücretli), Havuz Bar (10:00-24:00), Snack Bar (11:30-16:30), Restoran Bar (12:30-14:00 / 19:00-21:00), Beach Bar (10:00-17:00), Disko Bar (00:00-02:30 / Tüm içecekler ücretidir. D flar dan içki getirilemez) *Otel bünyesinde Osmanl ve talyan olmak üzere 2 adet A LA CARTE RESTAURANT bulunmaktad r. 2 Sahil; 150 m. uzunlu unda kum - çak l plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. 9

12

13 Attalos Yurdu anlam na gelen Antalya, II. Attalos taraf ndan kurulmufltur. Bergama Krall n n sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre ba ms z kalan kent, daha sonra korsanlar n eline geçmifltir. Ard ndan s ras yla Roma ve Bizans mparatorluklar s n rlar içinde kalan Antalya, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde Türk topra olarak büyük geliflme göstermifltir. Antalya sahip oldu u arkeolojik ve do al güzellikler sayesinde "Türk Rivieras " ad n alm flt r. Deniz, günefl, tarih ve do an n sihirli bir uyum içinde bütünleflti i Antalya, Akdeniz'in en güzel ve temiz k y lar na sahiptir. 630 km. uzunlu undaki Antalya k y lar boyunca, antik kentler, antik limanlar, an t mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeflil ormanlar ve akarsular yer al r. Palmiyelerle s ralanm fl bulvarlar, uluslararas ödül sahibi marinas, geleneksel mimarisi ile flirin bir köfle oluflturan Kaleiçi ve modern mekanlar ile Türkiye'nin en önemli Turizm Merkezi olan Antalya, Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararas Plaj Voleybolu, Triathlon, Golf Müsabakalar, Okçuluk, Tenis, Kayak yar flmalar vb. etkinliklere, 1995 y l nda aç lan Antalya Kültür Merkezi ile de plastik sanatlar, müzik, tiyatro, sergi gibi birçok kültürel ve sanatsal etkinli e ev sahipli i yapmaktad r. HOTEL SU RIXOS DOWNTOWN ANTALYA DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER THE MARMARA ANTALYA

14 Antalya Antalya HOTEL SU Kategori Antalya Havaliman 'na 15 km, flehir merkezine 1,5 km ve Cam Piramit'ten 1 km uzakl kta kendine ait mavi bayrakl plaj ile denize s f r konumda. DELUXE oda tipi (deniz ve kara manzaral ) ve SUIT oda tipi (deniz ve kara manzaral ) konaklama seçenekleri. 24 saat oda servisi, modern sedirli balkon, ambians fl kland rmal odalar, telefon, sesli mesaj servisi, uydu ba lant l tv, yiyecek&içecek ve kozmatik ürünleri içeren maxi bar, kasa, banyo (dufllu), saç kurutma, bebek telsizi (istek üzerine), duman alarm. Yar m Pansiyon. Sabah kahvalt s ve akflam yeme i dahil aç k büfe K rm z Restoran. Pool, Beach, Lounge, Sushi ve yaz döneminde Moonlight Terrace Restoran'da A' la carte seçenekler (ücretli) Spor Aktiviteleri Su sporları (katamaran, jet ski, parasailing, windsurf, ringo, banana ücretli), fitness center, tenis, voleybol, badminton, masa tenisi, langırt, squash, sabah jimnasti i, aqua-gym. Su Spa Cilt bakım ve 6 masaj odasından oluflan Su Spa - Aromatik kokular ve müzikle rahatlatan ambiyans, sauna, buhar odası, geleneksel Türk hamamı. Sahil; Denize 10 metre mesafede, çak l. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay ve Gençlik ndirimleri; Balay indirimi % 20 dir. Gençlik indirimi %40 (29 yafl n doldurmam fl olmas ve rezervasyonun otel girifl tarihinden önceki son 14 gün içerisinde yap lm fl olmas gerekmektedir) 3 12

15 Dinamik ve özgün yaflam tarz... Gündüz ve Gece Aktiviteleri Gündüz Aktiviteleri: Yeflil alanda futbol, masa tenisi, dart, badminton, uçurtma, tavla, ka t oyunlar, boccia, taboo, hamak, resim boyama, portre çizimi gibi çeflitli spor olanaklar, oyunlar ve aktiviteler. Gece Aktiviteleri: canl müzik performanslar, özel gösteriler, beach partiler, aç k havada sinema gösterimleri. Alt n Portakal, Antalya Piyano Festivali, Runtalya gibi dünya çap nda kültür, sanat, spor, moda ve e lence organizasyonlar na ev sahipli i yap lmas. Tesis Hakk nda 39 süit, bir Presidential Süit ve bir özel dizayn süit olmak üzere, 294 oda, herkesin damak zevkine uygun 6 farkl restoran; K rm z, Lounge, Pool, Sushi, Beach, Moonlight Terrace. Toplant lar n z için 848 m 2 'lik balo salonu, konferans salonu, 9 farkl toplant salonu, business center, Sanda Spa, Siyah Gece Kulübü, kuaför, internet cafe (ücretsiz), kablosuz internet (ücretli) Çocuk Çocuk havuzu, bebek yata, yafl aras çocuklar için KidSide,Bebek bak c s (ücretli), mama sandalyesi, trambolin. 13

16 Antalya RIXOS DOWNTOWN ANTALYA Otelimiz, Antalya havaliman 18 km, fiehir merkezi 1 km, Golf 35 km, Expo kongre merkezi 20 km, Cam piramit 0,3 km, Atatürk park 0,5 km, Al flverifl merkezi 1 km, Kaleiçi 4 km, Antalya Müzesi 0,5 km uzakl ktad r. Standart Oda: 32 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, kara manzaral. Deluxe Oda: 32 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, deniz manzaral. Deluxe Terrace: 46 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, deniz ve da manzaral, 20 m 2 teras Junior Suite: 48 m 2, uzun balkona ve oturma tak m na sahip genifl deniz manzaral oda Family Terrace: 64 m 2, yatak odas, oturma odas, 2 banyo, 20 m 2 teras Deluxe Suite: 80 m 2, yatak odas ve oturma odas, uzun balkon King Suite: 128 m 2, 2 yatak odas, 2 banyo(ebeveyn banyosu jakuzilidir), 1 salon. Deluxe odaya ba lant l d r. Panoramik Ana Restoran: Sabah ve akflam yemeklerinde zengin aç k büfe servis, uluslararas mutfaklardan seçkin lezzetler. Kalina Bar & Restoran: 300 kiflilik kapal alan ve teras nda talyan flefimiz taraf ndan haz rlanm fl talyan, Japon ve Rus mutfa ndan seçmeler ve uluslararas içecek menüsü, periyodik aral klarla canl performans ve karaoke eflli inde servis edilmektedir. Beach Restaurant: A la carte beach menü servis edilmektedir. Tropic Restoran: Sezonun trend kokteylleri ve baflta Daiquiri, Margarita, Piña Colada olmak üzere serinletici yaz kokteylleri ve karayip mutfak kültüründen esinlenmifl snack menüsü. Tropik Bar: Sezonun trend kokteylleri ve baflta Daiquiri, Margarita, Piña Colada olmak üzere serinletici yaz kokteylleri ve Karayip mutfak kültüründen esinlenmifl snack menüsü. Kalina Bar: Zengin kokteyl menüsüne ilaveten Türkiye de bir ilk olarak; 1200 flifle kapasiteli,ayn anda özel so utma ve s tma sistemi bulunan flarap ve flampanya dolab,seçkin misafirlerin içeceklerini arzu ettikleri derecede yudumlamas na imkan sa lamaktad r. Beach Bar: A la carte beach menü servis edilmektedir. Lobi Bar: Farkl aromalara sahip seçkin çay ve kahve çeflitleri. Çay saatinde sunulan özel tatl ve sandviçlerimiz kaymak ve ev yap m reçeller eflli inde sunulmaktad r. Rixos Lounge: Modern ve konforlu iç mekan ve panoramik teras nda üst düzey uluslararas yiyecek ve flarap menüsü. Premium puro ve kanyaklar Cigar Lounge ta servis edilmektedir. Spor Aktiviteleri: Sabah Jimnasti i, Step ve Aerobik, Fitness Center (Aletli Jimnastik), Pilates, Yoga Dans Kurslar, Tenis. Spa Rixos Royal Spa 1550 metrekarelik genel alan ve Fitness alan 390 m 2 üzerinde kurulu özel e itmenler taraf ndan hizmet vermektedir. Asya ve Avrupa masaj hizmetleri, Uluslararas markalar ile Cilt ve Vucut Bak mlar, Aletli zay flama ve s k laflma uygulamalar, Kozmetik Cilt ve Vücut Ürünleri (BrunoVassari), Fittness salonunda iste e ba l kifliye özel ve/veya grup çal flmalar. Pilates, Jimnastik, aerobik ve step çal flmalar. Body Reformer uygulamas, Fittness salonunda Live DJ Performance, Sa l kl Yaflam ve Gerçek güzellik konulu seminerler, Is t lm fl Aç k Yüzme Havuzu, Geneleksel Türk Hamam, Sauna, Buhar odas, Relax Lounge, Soyunma odas, Vitamin Bar, Yoga. Çocuk Anne ve babalar n otel içi veya otel d fl ndaki özel kutlamalar nda, spa center a veya fitness kulübümüze gelen misafirlerimizin yan nda gelen küçük misafierlerimiz için kurulmufl bir dünya hayal ettik. Bu dünyada hangi dil konuflulursa konuflulsun, çocuklar n kulland ortak bir dil olmas n hayal ettik...bu dilin Sevgi oldu una karar verdik. Ve bunun için sevimli sincap RIXY den yard m istedik. Tesis Hakkında Genifl ve bak ml bahçesi, tropik havuzu, mükemmel servisi ve resort otel özellikleri ile efline az rastlan r bir flehir merkezi otelidir. Deniz ve günefl servisinin yan s ra toplant ve dü ün organizasyonlar ile Antalya gecelerinin vazgeçilmez mekan olan befl y ld zl flehir otelimiz, Rixos fark yla hizmet sunmaktad r. Ücretsiz Servisler: Otopark, wi-fi, Concierge, Spor Salonu, Türk Hamam, Sauna, Aç k havuz (havlu, flemsiye, flezlong, 210 m 2, k fl sezonunda s tmal ), 2 tartan zemininli tenis kortu, Rixy Club (09:00-18:00), Havuz ve çocuk oyun alan, Dart, Masa tenisi, satranç, tavla ve kart oyunlar, Özel plaja araç servisi, Plajda (Havlu, flemsiye, flezlong), Safe box (odalarda). Ücretli Servisler: 24 saat oda servisi, minibar (odalarda), Puro köflesi (Rixos Lounge), Çamafl rhane, Doktor, Spa (Masaj, yüz ve vücut bak m, aerobik ve step kurslar, vitamin bar), Tenis ekipmanlar,dersleri ve ayd nlatma, Çocuk bak c s (4 yafl ve üzeri), Havaliman Transferi (Havaliman -Otel-Havaliman ), Kuaför, Butik. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konsept; BB, HB 4 14

17 Antalya DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER Antalya, Lara yolu üzerinde bulunan tesis, Antalya Havalimanı na 15 km, Antalya merkeze 3 km mesafede, falezlerin üzerinde ve denize sıfır konumdadır. Tesisin standart odalarında, merkezi klima, direkt telefon, minibar, televizyon, saç kurutma makinesi, elektronik kasa bulunmaktadır. Standart odalarda max. 3 kifli konaklayabilmektedir. Tesiste aile odaları bulunmamakla birlikte birbiri ile ba lantılı odalar aileler için tahsis edilmektedir. Ayrıca tesiste 1 yatak odası (çift kiflilik yatak) ve 1 salondan oluflan tümü deniz manzaralı suit odalar bulunmaktadır. Çocuk Tesiste açık çocuk havuzu mevcuttur. Tesis Hakkında Toplam 482 odas bulunan tesiste, aç k ve kapal havuzu, tenis, sauna, masa tenisi ve Türk hamam mevcuttur. Not: Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir. Yarım Pansiyon: Sabah kahvaltısı ve akflam yeme i açık büfedir, Tüm içecekler ve ö le yemekleri ücretlidir. Spor Aktiviteleri Belirli günlerde lobide piyano eflli inde canlı müzik mevcuttur. Ücretsiz: Aç k ve kapal havuz, kondisyon merkezi, Türk hamam, sauna, basketbol sahas, tenis kortu, kablosuz internet. Ücretli: Tüm saha fl kland rmas, masa tenisi, masaj, kese, doktor. 4 Plaj; Platform fleklinde mavi bayrakl özel plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. 15

18 Antalya THE MARMARA ANTALYA Kategori Deluxe. Antalya Havalimanı'na sadece 15 dk uzaklıkta olan The Marmara Antalya Türkiye'nin ilk dönen oteli olma özelli ine sahip. Akdeniz in muhteflem manzarasına sahip olan Lara bölgesinde tam falezlerin üstünde yer alıyor. The Marmara Antalya; 8 adet büyüklü küçüklü toplantı salonu, özel plajında zengin spor aktiviteleri ve benzersiz mutfa ı ile hem ifl hem de tatil amaçlı gelenler için kaçınılmaz bir fırsat yaratıyor. Spor Aktiviteleri Spor hayranları için The Marmara Antalya bir cennet sayılır. Duvar tırman fl, açık yüzme havuzu ile birlikte modern bir gym spor severlere zevkli dakikalar yaflatır. Tesis Hakk nda 232 odalı tesisin, dünya mutfaklarından lezzetler sunan mutfa ı, açık yüzme havuzu, kapalı otopark, fitness kompleksi, masaj odaları, sauna, jakuzi, 24 saat oda servisi, kuru temizleme, doktor, kasa hizmeti, kuaför, business center ve 8 adet büyüklü küçüklü, son teknoloji donanımlı toplantı salonları mevcuttur. Standart otel odası: The Marmara Antalya toplam 232 odası ile birlikte 2 binadan oluflmaktadır. Otelin ana binası 208 standart, otelin dönen binası ise 24 loft odalıdır. Otel odaları kendine özgü mimari tarzları ile tasarlanm fl olup; konforu ve zevki içinde barındırmaktadır. 24 saat oda servisi ve odalarda wireless internet, misafirlerin hizmetindedir. Plaj Falezlerin üstünde yer alan özel plaja, otelden falezlere inen 70 m lik bir tünel ile ulaflılmaktadır. Dünya ustaları ile yar flan flefleri ile beraber The Marmara Antalya yemek konusunda iddialı mönüleri ile karflınızda. Dünya mutfaklarından seçenekler sunan ve flık yemek yemeyi isteyenler için Tuti Restoran uygun bir seçim. fiefin her gün yaratt ı farklı mönüler otelin her köflesinde Pool Bar'da, Beach Bar'da veya baflka bir yerde karflınıza çıkacaktır. Sahil; Kendine ait platform plaj, 88 metre. Otele Girifl Saati; 15:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı indirimi % 10. En geç bir ay önce evlendi ine dair belge göstermesi mecburidir. Evlilik y ldönümü indirimi % 10. Evlilik tarihini belirten belge gösterilmesi mecburidir

19

20

21 Antalya'n n 34 km do usunda kalan turizm merkezi Belek'te çam a açlar ile okaliptüs a açlar, kumlu ince çak ll sahil fleridi üzerinde bulunmaktad r. Ayr ca, uluslararas standartlara uygun birçok modern golf sahalar na sahip olan Belek kusursuz bir golf cennetidir. Akdeniz in tarih ile denizi buluflturan nadide k y lar ndan biridir. Tatilciler bölgede Türk mutfa n n en güzel lezzetlerini tadabilir, akflamlar aç k hava diskolar nda ve e lence yerlerinde gönüllerince e lenebilirler. Kuzeyinde Uçansu fielaleleriyle ile Serik lçesi nin akbafl köyü yak nlar nda, sark t ve dikitleri ile de iflik güzelliklere sahip Zeytintafl Ma aras bulunmaktad r. Belek bölgesindeki sahil fleridinin arkas nda tatil otelleri, al flverifl merkezleri ve turistik aktiviteleriyle Kadriye bulunmaktad r. Sahil fleridinin arkas nda bulunan s k çam ormanlar muhteflem bir güzelli e sahiptir. Bugün Belek Serik ve Kemera z k y lar nda, en modern 5 y ld zl tatil tesisleri bulunmaktad r. ELA QUALITY RESORT RIXOS PREMIUM BELEK SUSES LUXURY RESORT XANADU RESORT HOTEL SIRENE BELEK HOTEL PALOMA GRIDA VILLAGE & SPA CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT ROBINSON CLUB NOBILIS TITATIC DELUXE BELEK L MAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT L MAK ATLANT S DE LUXE HOTEL & RESORT SUENO HOTELS GOLF BELEK CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA

22 Antalya Belek ELA QUALITY RESORT Kategori Deluxe. En yak n merkeze 2 km (Belek), Antalya Havaliman na 35 km, Antalya flehir merkezine 45 km, anlaflmal golf sahalar na 15 dk uzakl kta ve denize s f r konumdad r. 388 standart oda, 5 engelli odas, 160 göl evi (5 farkl tip, aileler için özel odalar, Göl Evi skeleli odalar n direk havuza uzanan özel iskeleleri mevcuttur), 70 aile çat dubleks, 18 balay suiti, 22 özel tasar m suit (5 kategori), 5 Villa Ela Palace, 2 Villa Sultan Palace olmak üzere toplam 583 lüks oda. Ana binadaki odalar n n % 80 i deniz manzaral d r. Premier, Superior, Ela Prestij Suitlerimizin teraslar nda jakuzi bulunmaktad r. Villa Ela Palas ve Villa Sultan Palas lar m zda özel hamam, sauna, jakuzi ve havuz bulunmaktad r. m z n tamam nda; merkezi sistem (ana bina) ya da split (baz Göl Evi oda tipleri) so utma ve s tma, elektronik chipli kilit sistemi, hal zemin (suit ve villalarda hal, parke ya da mermer), TV- uydu kanallar,4 çizgi film kanal, ücretsiz internet ba lant s, mini bar (her gün 2 cola, 2 fanta, 2 sprite, 2 soda, 2 su ve 2 bira ile doldurulur.), emniyet kasas, direkt telefon, banyo telefon,fön (elektrik 220 volttur), 24 saat oda servisi ( aras ücretsiz) bulunmaktad r. Aile odalar nda mini barda süt, bebekler için özel mama setup, oyuncak ay, mavi ya da pembe çocuk bornozu ve havlu terli i bulunmaktad r. Çocuk arabas, bebek diafonu, müzik kutusu, biberon s t c s resepsiyondan temin edilebilir. Her odam zda bornoz, havlu terlik ve girifl günü meyve sepeti bulunmaktad r. Engelli misafirlere 24 saat ücretsiz oda servisi hizmeti sunulmaktad r. Enderun Ana Restoran; aç k-kapal alanda aç k büfe hizmet vermektedir, haftan n 4 günü farkl temal servis sunulmaktad r. Ana restoranda tüm içecekler masaya servis edilir. Ayr ca s cak içecek köflesi de bulunmaktad r. Kahvalt da taze s k lm fl portakal suyu ücretsiz servis edilmektedir. Ana restoranda çocuk büfesi, anneler için bebek mamas haz rlama köflesi, diet büfesi ve canl yemek piflirme köfleleri bulunmaktad r. Ana restoranda yerli ve yabanc sunumuna ek olarak otelde dünya mutfaklar ndan; 7 farkl a la carte restoran; Teppanyaki Hida (Japon Mutfa mönü üzerinden ücretli), Kalamata (Ege Mutfa ), La Salsa (Meksika Mutfa ), La Perla Ristorante ( talyan Mutfa ), Passion Gourmet (Frans z Mutfa ), Kuflhane (Osmanl Saray Mutfa ) ve Alarga (Bal k ve Deniz Ürünleri) restoranlar bulunmaktad r. A la carte restoranlar m z için rezervasyon gereklidir ve bu restoranlar yaln zca kifli bafl rezervasyon ücretine tabidir saatleri aras nda hizmet veren 4 adet snack restoran bulunmaktad r. Sofa Snack restoran d fl nda tüm snackler mönü üzerinden seçmeli a la carte hizmeti vermektedir aras gece büfesi sunulmaktad r. Toplam 13 adet bar bulunmaktad r. Pier Bar, Hamam ve Vitamin Bar haricindeki tüm barlarda içecekler masaya servis edilmektedir. Sahil; Kum, Otele ait 270 metre uzunlu unda plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftleri için %10 indirim uygulan r

23 Dünyan n en iyi 99 oteli aras nda... AB-I ZEN Spa & Rituals Lounge Özel mimarisi ile m 2 alanda hizmet veren AB-I ZEN Spa & Wellness Merkezi nde sunulan masaj ve bak mlar ile tatilinizde bedeninizi ve ruhunuzu yenileyeceksiniz. AB-I ZEN Spa & Wellness Merkezi uluslar aras nitelikteki personeli ile saatleri aras nda hizmet vermektedir. AB-I ZEN Spa & Rituals Lounge, Avrupa Spa Birli i taraf ndan EUROSPA WELLNESS belgesi ile ödüllendirilmifltir. Uzun denetimlerden sonra al nan bu belge Ela Quality Resort un altyap, wellness hizmetleri, sa l a uygunluk ve güvenlik aç s ndan Avrupa Birli i standartlar nda oldu unun belgesidir. AB-I ZEN, sundu u 160 farkl bak m ve uygulamada %100 organik ve do al ürünler kullan r. AB-I ZEN, 22 iç ve 5 d fl ünite, dinlenme alanlar, dinlenme havuzu, aç k ve kapal yüzme havuzu, ileri teknoloji fitness salonu, kiflisel ve grup egzersiz salonundan oluflmaktad r. Çocuk Everland Q (Çocuk & Gençlik Kulübü 1 17 yafl); Gülen Bebekler Kulübü yafl, Mini Kulüp yafl (3 yafl n doldurmufl), Junior Kulüp yafl (7 yafl n doldurmufl), Gençlik Kulübü yafl gruplar na hizmet verir / tarihleri aras nda :30 / :00 / :00 saatleri aras nda hizmet verir. Özel bebek bak c l hizmeti de ekstra olarak sa lan r. Pedagog ve kalifiye ekibiyle hizmet veren EQ da Uyku odas, özel oyun odas, bebek mamas haz rlama köflesi, alt de ifltirme masas, laz ml k, mini disko, çocuk restoran, 3 cep sinemas, play station, playbarn odas, aktivite odas, bahçede spray oyun alan, dinozor kaz alan, oyun bahçesi bulunur. Gençler için özel olarak tasarlanm fl, alkolsüz içeceklerin servis edildi i Barteen Gençlik Kulübü nde playstation, bilardo, lang rt, dj kurslar, kokteyl kurslar ve di er aktiviteler mevcuttur. Aç k ve kapal çocuk yüzme havuzlar ve çocuk su park vard r. Karfl lama s ras nda çocuklar n kay t ifllemleri özel Çocuk Resepsiyonunda yap l r, EQ da Pda ve Pager destekli kamera sistemi ile çocuk takip modülü vard r. EQ da yap lan aktiviteler, odalardaki televizyonlarda 3 ayr kanaldan takip edilebilir. Karnavallar, k z lderili kamplar,do um günü partileri,amfi tiyatroda çocuk performanslar EQ nun di er aktiviteleri aras ndad r. 21

24 Antalya Belek RIXOS PREMIUM BELEK HOTEL m 2 lik bir alana kurulu olan tesisimiz, k z lçam ve f st k ormanlar n n içerisinde, 1000 m uzunlu unda 100 m geniflli inde kum sahile sahiptir. Belek bölgesinin tüm do al güzelliklerini bar nd r an büyüleyici bir atmosferin üzerine kurulan tesisimiz Antalya flehir merkezine 50 km, en yak n yerleflim birimi Belek merkeze 5 km, Antalya Havaliman na 40 km. mesafede bulunmaktad r. Standart Kara Manzaral Oda: Ana binada yer alan ve do a manzaral genifl balkanlora sahip olan Standart Kara Manzaral odalar m z 37 m 2 den oluflmaktad r. Standart Deniz Manzaral Oda: Ana binada yer alan 37 m 2 büyüklü ündeki deniz manzaral standart odalar m z, Akdeniz in kristal maviliklerine aç lan genifl balkonu ile sizi ayr cal kl bir tatille fl martmay bekliyor. Truva Standart Oda: Antik Truva Kenti nden ilham al narak tasarlanm fl 32 m 2 lik kullan m alan na sahip Standart Truva yemyeflil do a manzaras yla huzurlu bir tatil vadediyor. Junior Suit: 73 m 2 büyüklü ündeki junior suitlerimizde 1 yatak odas, plazma tv, 1 oturma odas ve balkon bulunuyor. Superior Suit: 94 m 2 büyüklü ündeki suitte 2 yatak odas, 1 adet çift kiflilik yatak, 2 adet tek kiflilik yatak, 1 oturma odas, odalarda üç adet plazma tv, küvetli bir banyo, jakuzili bir banyo, 3 ve balkon bulunuyor. Family Suit: 49 m 2 büyüklü ündeki aile suitlerimizde 2 yatak odas ve 1 banyo, 1 adet çift kiflilik yatak, 2 adet tek kiflilik yatak, odalarda plazma tv bulunuyor.aile olman z anlaml k lan konforlu bir tatil için idealdir. Truva Aile Odas : Do an n huzur veren renkleri içinde, ailenin tüm bireylerine hitap eden 64m2 lik kullan m alan na sahip Truva aile odalar m zda 2 yatak odas ve 2 banyo bulunuyor. ara kap ile birbirine ba lan yor. King Suit: 135 m 2 1 yatak odas, 1 adet çift kiflilik yatak (King size), 1 jakuzili banyo, 2 adet plazma tv, 2, 1 oturma odas ve genifl bir teras bulunmaktad r. Royal Premium Suit: 315 m 2 büyüklü ündeki Royal Premium Suitimizde 2 yatak odas, 1 oturma odas ve genifl bir teras, her odada özel jakuzili banyo, 2 ve 3 adet plazma tv bulunmaktad r. Gösterifl, lüks ve konfor arayanlar için tasarlanm fl suitimizle hizmetinizdeyiz. Yiyecek & çecek Mosaic Restoran: Kahvalt, ö le yeme i, akflam yeme i ve gece büfesi hizmeti veren aç k büfe restorand r. Ayr ca özel bir çocuk restoran da bulunmaktad r. Hum Hum Restoran Rixy Club ta çocuklara özel restoran. A la Carte Restoranlar Chef s Restoran (Modern Türk Mutfa ) Fishbone Restoran (Bal k) Lalezar Restoran (Osmanl Mutfa ) L'amante Restoran (Frans z Mutfa ) La Rosetta Restoran ( talyan Mutfa ) Layali Restoran (Lübnan Mutfa ) (ücretli) Ying Restoran (Asya Mutfa ) (ücretli) Agamemnon Restoran Barlar: Toplam 14 adet bar genifl içecek konsepti ile hizmet vermektedir. E lence & Aktiviteler Rixos Premium E lencesini yaflay n ve hissedin. Mükemmel güzellikte bir fleyi keflfedeceksiniz: KEND N Z... T rmanma Duvar, 3D Sinema, Trambolin, Plaj Voleybolu, Masa Tenisi, Squash, Okçuluk, Dans Eden Sular Show Tenis Kortlar : 7 adet ana bina yan nda, 3 adet Villa misafirlerine özle olmak üzere toplam 10 adet sert zeminli tenis kortu bulunmaktad r. Ücretli tenis dersleri ve ekipman kiralama hizmeti verilmektedir. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; 8 22

25 Bekledi inizden çok daha fazlas... Fitness Merkezi: Merkezimiz Life Fitness Signature Series Ekipmanlar ile donat lm flt r. Antrenman n z s ras nda Fitness E itmenimiz sizlere yard mc olmaktan memnuniyet duyacakt r. Wellness Alan : Pilates, Zumba, Aquazumba, Kangoo Jump dahil olmak üzere yo un bir wellness program sizleri bekliyor. Kangoo Jump: Do al yollarla e lenerek vücudunuzu güzellefltirin! H zl ve güvenli bir flekilde fazla kilolardan kurtulmak hiç bu kadar e lenceli olmam flt. Kangoo Jumps la bacaklar n z ve s rt bölgeniz rahat bir nefes als n. Vücut a rl n z Kangoo Jumps tafl s n. Rixy Club (Bak c l k Hizmeti): 6 Ay ile 4 Yafl çocuk grubu için ücretli bak c l k hizmeti verilmektedir. Rixy Farm: Minik misafirlerimize erken yaflta do a bilinci afl lamak ve onlar birer do a dostu olarak yetifltirmek için tasarlanm fl özel bahçemizde meyve ve sebzeleri dal ndan toplaman n keyfini keflfeden minikler ayn zamanda bitki yetifltirme konusunda bilgilendiriliyorlar. Rixy Treni: Rixy Trenimiz özel müzik konsepti ve flefiyle bütün çocuklar için unutulmaz bir etkinliktir. Rixy Treni her gün Sanat Meydan ndan hareket etmektedir. Emniyet kurallar m z gere ince Rixy Tren sadece 4-12 yafl grubu içindir. Rixy Gemisi: Rixy nin sihirli dünyas nda inan lmaz bir yolculu a haz r olun Rixy Gemimiz bütün çocuklar m z n heyecanl ve unutulmaz bir seyahat yaflamalar için tasarlanm flt r. Hadi Sincap Rixy nin sihirli dünyas na yelken açal m! Frans z Soka : Özel olarak tasarlanm fl olan Frans z Soka m zda çok say da dünya markas yla birlikte unutulmaz bir al flverifl deneyimi yaflayacaks n z.sadece özel gökyüzü efektlerinden etkilenmekle kalmayacak ayn zamanda La Vien Cafe içerisinde rahatlat c bir kahve molas n n da tad n ç karabileceksiniz. Troy Gondol: Rixos Premium a özel Troy Gondollar farkl tasar mlar, özel kostümlü kaptanlar ve müzik konseptleri ile yaz sezonunun en çekici etkinliklerinden birisidir. Her 20 dakikada bir Sanat Meydan ndan kalkmaktad r. Ayr ca extra ücret karfl l nda Romantik Gece turlar da düzenlenmektedir. SPA Vücudunuz Canlanacak... Gözlerinizi kapat n ve hayal etmeye bafllay n Akl n zdaki bütün özel fikirler gerçe e dönüflebilir. Kendiniz için yapabilece iniz en güzel fley hayat n yo un temposundan ç kmak ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak dinlenmek olacakt r Sizlere farkl kültürlerden ve Dünyan n farkl yörelerinden meditasyon tekniklerini tek bir çat alt nda eflsiz bir konsept dahilinde sunuyoruz. Troy Aqua: Avrupa n n en büyük su parklar ndan birisi olan ve m 2 lik bir alan kaplayan TROYAQUA her gün saat 10:00 ile 17:30 aras nda Flow Rider, Master Blaster, Truva At, Dalga Havuzu (1,500 m 2 ), Kay p fiehrin Ma aras, Hydrotube, Çoklu Kayd rak, Macera Nehri, Helen s Bar gibi bir çok heycan verici seçeneklerle hizmet vermektedir. Yunus Gösterisi: Her gün 2 Yunus (Paris ve Achilles), 2 Balina (Hector ve Ajax) ve 1 mors (Silva) ile gösteriler düzenlenmektedir. Gösteri bir saat sürmektedir ve flovdan sonra yunuslarla yüzebilirsiniz. Tesis Hakk nda Rixos Premium Belek te konaklarken gün içerisinde, Antalya flehir merkezi, Kaleiçi, Antalya Arkeoloji Müzesi, Side, Perge, Aspendos gibi tarihi ve ören yerlerini rahatl kla gezebilirsiniz. Ayr ca Türkiye nin Avrupa standartlar ndaki en güzel golf sahalar nda oynayabilir, Belek kumsal nda günefllenebilirsiniz. K saca Rixos Premium Belek sizlere, hem Antalya flehir merkezine yak n konumuyla bir city otel imkan, hem de bar nd rd gerek SPA gerekse birbirinden farkl a la carte restoranlar yla bir resort tatili yaflama imkan sa l yor. Kifliye özel servis kalitesi ile unutulmayacak bir tatil imkan sunan Rixos Premium Belek, havuzlu villalar ile tamamen size özel bir rahatl k sunarken, çocuklar n e lence dünyas Rixy Club ve büyük küçük herkesin keyif ald kayd ra yla unutulmaz anlar yaflaman z sa l yor. Rixos Premium Belek te Troy Aquapark ta Antalya ve Belek bölgesinin en büyük ve keyifli aquapark nda gün boyu e lencenin tad n ç karabilir, dilerseniz özle e itmenler eflli inde yunuslarla yüzebilirisiniz. Rixos Premium Belek ifl toplant lar n z için de en do ru adres. Büyük, küçük son teknolojik ekipmanlarla donat lm fl toplant salonlar nda flirket toplant lar n z yapabilir ya da resim&sergi&workshoplar n z düzenleyebilirsiniz. K sacas, Rixos Premium Belek, Belek otelleri içerisinde kendi içinde bir dünyad r. Rixos Premium Belek i sunmak bize, keflfetmek size kalm fl. 23

26 Antalya Belek SUSES LUXURY RESORT Belek skele Mevkii nde buluna tesis m 2 alan üzerinde, Belek flehir merkezine 1 km, Antalya flehir merkezine 40 km, Antalya Havalimanina 35 km uzakl kta olup denize s f r mesafededir. Tesis Hakkında Tesiste toplam 554 adet oda bulunmaktad r. Ayr ca tesisin, 270 m uzunlu unda özel plaj, 5 adet aç k, 2 adet kapal yüzme havuzu olmak üzere toplam m 2 büyüklü ünde havuz alan, 5 adet çocuk havuzu, Aquapark, 1 Ana Restaurant, 6 adet A la Carte Restaurant ( talyan, Meksikan, Türk, Balık, Uzakdo u, Arjantin), 12 adet Bar (Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar, Bowling Bar, Aqua Bar, Disko Bar, Lake Snack Bar, Pool Snack Bar, Club Mor Bar, Edwards Bar (iste e ba l ), Bakus fiarap Evi, Pastane, Doktor Hizmeti (belirli saatlerde), Market, Butik, Kuaför, Kasa (odada), SPA Merkezi, Sauna, Güzellik Merkezi, Fitness Center, Amfitiyatro, Çamafl rhane servisi, kulüp, Junior kulüp, ücretsiz internet eriflimi bulunmaktad r. Tesise ait odalarda, telefon, mini bar, saç kurutma makinesi, jakuzi (Lake Suite, Jr. Royal Suite, Royal Suite, King Suite ve Villa), kasa (ücretsiz), balkon/teras, müzik kanal (uydudan), merkezi klima, laminant parke veya hal kapl zemin, küvet /, boroz ve terlik uydulu LCD ekran TV ve deniz ve bahçe manzaras seçene i bulunmaktad r. Spor Hizmetleri Aerobik, Su Sporlar, Dal fl Okulu, Oyun Salonu, Bowling, Bilardo, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Basketbol, Mini Futbol, Dart, Tenis Kortu ve Ifl kland r lmas, Squash. Çocuk Mini kulüp (4-12 yafl aras ) Çocuk havuzu, Çocuk Animasyonu Oyun Alan, Bebek Bak c s (istek üzerine ve ücretli). Teeneger Club (13-16 yafl aras ) Sahil; Denize s f r, kum plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Ö le yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine özel indirim

27 Her an güzel k lmak için... Ücretli Hizmetler A la Carte Restaurantlar, Chalet, Masaj, Oyun Merkezi, Çamafl rhane Servisi, Doktor, Oda Servisi, De luxe çecekler, Bebek Bak c l, Nargile, Telefon, Fax, VIP SPA, Araba Kiralama, Su Sporlari (Motorlu) Dal fl Okulu, Bowling, Bilardo, Tenis Ifl kland rmas, Raket ve top kiralama. Ücretsiz Servisler Aquapark, Mini Bar, Mini Sinema, Canli Müzik, Taze S k lm fl Meyve Sular (10:00-19:00) Disko, Hamam, Sauna, Buhar banyosu, Fitness Center, Mini Kulüp, Midi Kulüp, Dart, Squash (Top ve Raketler), Masa Tenisi (Top ve Raketler), fiemsiye Minder, fiezlong, Havlu Servisi, Odada Emanet Kasa, Lobbyde Wireless nternet Ba lant s, da Kablolu nternet Ba lant s, Kano, Rüzgar Sörfü, Boccia. 25

28 Antalya Belek XANADU RESORT HOTEL Kategori "High Class All-Inclusive" Belek - Ac su bölgesinde 135,000 m 2 alana kurulu olan tesisin toplam 420 odas bulunmaktad r. Antalya flehir merkezine 50 km., Antalya havaliman na 40 km., Belek merkezine 5 km. mesafededir. Fazla yüksek olmayan 4 katl anabinas ve 12 tane ikifler katl villa tipi bungalow odalardan oluflan 420 odas vard r. Çam a açlar ve yeflilliklerin aras nda sanki gizlenmifl bir güzelli e sahiptir. Tüm odalar muhteflem deniz manzaras ya da bahçe manzaras na sahiptir. Standart Oda: Standart odalar tek büyük yatak veya iki ayr yata a sahiptir. Standart odalar n tamam balkonludur. Muhteflem deniz, havuz veya bahçe manzaralar ile çeflitlilik gösterir. Junior Suit: Junior Suit oda özellikle 2 çocuklu aileler içinde ideal bir büyüklü e sahiptir. Junior Suit oda bünyesinde ara kap ile ayr lan bir yatak odas ve bir oturma bölümü bulunur. Yatak odas nda bir büyük yatak, televizyon ve telefon, oturma odas nda ise küçük çocuklar için yatak da olabilecek bir kanepe ile koltuk tak m bulunur. Junior Suite odalar n tamam balkonludur. Junior Suit odalar deniz manzaral veya bahçe manzaral olarak farkl l k gösterir. Aile Odas :Sadece Bungalow, "Secret Garden" bölümünde yer alan Aile özellikle çocuklu aileler için ideal bir oda tipidir. Bahçe Manzaral Aile Odas iki ayr yatak odas (tek büyük yatak ve iki ayr yatakl ), iki ayr banyo (bir küvet, bir dufl), ve iki ayr balkon ile çok sessiz bir ortama sahiptir. 42 m2 büyüklü ünde olan bu oda tipinde maksimum 4 yetiflkin ve 2 çocuk konaklayabilir. Aile Suiti: Tüm Aile Suitleri balkonlu ve muhteflem bahçe manzar l d r. Aile Suit içerisinde bir oturma salonu, iki ayr yatak odas ve iki ayr banyo bulunur. 55 m2 büyüklü ündedir ve içerisinde maksimum 4 kifli ve 2 çocuk konaklayabilir. Presidential Suit: Otelin 4. kat nda genifl teras ile bahçe ve denize nefes kesen manzaras ile Presidential Suitlerimiz 200 metre kare alanda iki yatak odas, genifl yemek alan, çal flma alan, jakuzi ve tam donan ml mutfa ile eflsiz konaklama deneyimi sunar. 3 Yatak odal presidential suit deneyimi için daha genifl olan Kubla Khan Presidential Suitimiz hizmetinizdedir. Presidential Villa: Dubleks katl olan özel dekore edilmifl delüks villalard r. Her villa içerisinde bir çal flma odas, iki kiflilik üç ayr yatak odas, üç banyo, sauna, tam donan ml mutfak, teras, yemek ve oturma bölümü ile bahçelerinde özel yüzme havuzu bulunmaktad r. 220 m2 büyüklü ündedir. Nehir, deniz ve bahçe manzaralar n n tümüne sahiptir. Golf Suit: Otel bölümünün en üst kat olan dördüncü katta köflede yer almaktad r. Etkileyici manzaras ile tüm bölge ayaklar n z n alt nda uzanmaktad r. Delüks olarak döflenmifl köfle suittir. Golf Suit genifl bir oturma odas, iki ayr yatak odas, iki banyo ve tüm bölgeye hakim muhteflem manzaral özel teras bünyesinde bulundurur. Ana Restaurant: pekyolu Restoran fl k atmosferi ve panoramas ile teras ve kapal restoran bölümünden oluflmaktad r. Sabah Kahvalt s, Ö le yeme i ve Akflam yeme i aç kbüfe olarak sunulur. Çok zengin yemek çeflitleri, tatl lar ve salatalarla donat lm fl büfede Türk mutfa n n yan nda Asya, Meksika, Çin ve Bat mutfa n n çeflitlerini de bulmak mümkündür. Ana Restoran içerisinde minik misafirler için ayr bir çocuk ve bebek büfesi ile özel boyda oturma gruplar mevcuttur. Zengin çocuk büfesi heryafl grubuna hitap etmektedir. La Cascade A'La Carte Restoran: La Cascade restoran n fl k atmosferinde dünyaca ünlü Frans z Mutfa n n seçkin lezzetini tadabilirsiniz. Mönüsünde Zengin Frans z mutfa n n en özel yemekleri bulunmaktad r. Els Pescadors A'La Carte Restoran: Els Pescadors Meksika Restoran'da dünya'n n en iyi mutfaklar ndan olan Meksika yemek çeflitleri orijinaline uygun olarak haz rlanmakta ve sunulmaktad r. Her akflam Xanadu'da birçok Restoran alternatifinizin yan s ra Els Pescadors Restoran'da sadece Meksika yemeklerini alabilir ve farkl bir atmosferde Meksika'y hissedebilirsiniz. Dragon A'La Carte Restoran: Dragon Restoran nda Çin'e özgü dekorasyon ile farkl ve otantik havas n hissedebilirsiniz. Rahat oturma düzeni ile elit Çin Kültürüne özgü kalitede hizmet sunmaktad r. Taze olarak ve Çin soslar ile tatland r lan orijinal Çin yemekleri bu mutfakta Çinli aflç taraf ndan özel olarak haz rlanmaktad r. Lobi Bar: Otele geldi iniz anda, daima güler yüz ile karfl lanaca n z Lobi Bar m zda yerli ve yabanc s cak ve so uk içecekler aras ndan seçim yapabilirsiniz. Not: A'La Carte Restoranlarda yaln zca 12 yafl ve üzeri misafirlerimiz a rlanmaktad r. Sahil; Kumsal Otele Girifl Saati; 15:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine konseptimiz dahilinde özel sürpriz sunulmaktadır; çocuk ve genç misafirlerimiz ise Mini Club ve Teen Club çerçevesinde özel programdan faydalanmaktadır

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir.

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir. Binlerce y ll k tarihin, do an n eflsiz güzelliklerine kar flt, 4 mevsimin ve farkl iklimlerin bir arada yafland, her kültürden insan n dostlukla kaynaflt ülke; Türkiye Tatile ç kmak için kap dan att n

Detaylı

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ELMADA Cumhuriyet Caddesi No: 69 Elmada / stanbul 0212 230 03 36 yurtiçi yaz Türkiye nin Turizm

Detaylı

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

Genel Bilgiler. Otelden Uzaklıklar. Konaklama YAZ FACT SHEET 2015. 35 45 m². 38 44 m²

Genel Bilgiler. Otelden Uzaklıklar. Konaklama YAZ FACT SHEET 2015. 35 45 m². 38 44 m² YAZ FACT SHEET 2015 Genel Bilgiler Otel Adı: Ela Quality Resort Hotel Kategorisi: 5 Yıldız Konsept: Her Şey Dahil Konumu: Iskele Mevkii / Belek Telefon: +90 242 710 22 00 Faks: +90 242 715 27 75 Web Sitesi:

Detaylı

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2015. Explore. Experience. Enjoy. Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi. Sultan Beldibi Beldibi

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2015. Explore. Experience. Enjoy. Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi. Sultan Beldibi Beldibi PALOMA HOTELS YAZ 2015 Explore. Experience. Enjoy. #RealMediterranean Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi Sultan Beldibi Beldibi Grida Resort & SPA Belek Oceana Resort Side Perissia Side Pasha

Detaylı

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2014. Explore. Experience. Enjoy. PALOMA Club Sultan Özdere. PALOMA Pasha Resort Özdere

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2014. Explore. Experience. Enjoy. PALOMA Club Sultan Özdere. PALOMA Pasha Resort Özdere PALOMA HOTELS YAZ 2014 Explore. Experience. Enjoy. #RealMediterranean PALOMA Pasha Resort Özdere PALOMA Club Sultan Özdere PALOMA Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi SENTIDO Sultan Beldibi Beldibi

Detaylı

Otel Referanslarımız Proje Adı Şehri Sistem PLC Nokta

Otel Referanslarımız Proje Adı Şehri Sistem PLC Nokta Proje Adı Şehri Accapulco Tatil Köyü Kıbrıs SWMP/EY3600 5 200 Ağaoğlu My City Hotel İstanbul STANDALONE/EY3600 7 200 Antalya Hotel Antalya PROVİ 9 300 Antbel Hotel Antalya EY3600 10 950 Arcadia Hotel Antalya

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY WEB ADRESİ E-POSTA KATEGORİ KONAKLAMA ŞEKLİ SEZON AÇILIŞ TARİHİ RENOVASYON TARİHİ VOLTAJ GEÇERLİ KREDİ KARTLARI

ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY WEB ADRESİ E-POSTA KATEGORİ KONAKLAMA ŞEKLİ SEZON AÇILIŞ TARİHİ RENOVASYON TARİHİ VOLTAJ GEÇERLİ KREDİ KARTLARI 1 2 ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY 07980 Tekirova Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel. : +90 242 813 51 00 Faks : +90 242 821 40 17 WEB ADRESİ www.amaraworld.com E-POSTA dolcevita@amaraworld.com KATEGORİ 5 Yıldızlı

Detaylı

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA Ultra Her şey Dahil Fact sheet 2015 - Yaz İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6-7 Yüzme Havuzları

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

ADRES. AMARA DOLCE VITA LUXURY 07980 TekirovaKemer - Antalya / TÜRKİYE Tel. : +90 242 813 51 00 Faks : +90 242 821 40 17 WEB ADRESİ

ADRES. AMARA DOLCE VITA LUXURY 07980 TekirovaKemer - Antalya / TÜRKİYE Tel. : +90 242 813 51 00 Faks : +90 242 821 40 17 WEB ADRESİ 1 2 ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY 07980 TekirovaKemer - Antalya / TÜRKİYE Tel. : +90 242 813 51 00 Faks : +90 242 821 40 17 WEB ADRESİ www.amaraworldhotels.com E-POSTA dolcevita@amaraworldhotels.com KATEGORİ

Detaylı

ADRES AMARA WING RESORT COMFORT WEB ADRES E-POSTA KATEGORİ PANSİYON SEZON AÇILIŞ TARİHİ SON RENOVASYON VOLTAJ GEÇERLİ KREDİ KARTLARI KONUM VE ALAN

ADRES AMARA WING RESORT COMFORT WEB ADRES E-POSTA KATEGORİ PANSİYON SEZON AÇILIŞ TARİHİ SON RENOVASYON VOLTAJ GEÇERLİ KREDİ KARTLARI KONUM VE ALAN 1 2 ADRES AMARA WING RESORT COMFORT Atatürk Bul. Yenimahalle No :34 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel : +90 242 814 69 79 Faks :+90 242 814 42 12 WEB ADRES www.amaraworld.com E-POSTA wingresort@amaraworld.com

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

ROYAL ALHAMBRA PALACE. Ultra Herşey Dahil Factsheet 2016 - Yaz

ROYAL ALHAMBRA PALACE. Ultra Herşey Dahil Factsheet 2016 - Yaz ROYAL ALHAMBRA PALACE Ultra Herşey Dahil Factsheet 2016 - Yaz 1 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek Bilgileri 6 İçecek Bilgileri 7 Yüzme Havuzları 8

Detaylı

ROYAL DRAGON HOTEL. Ultra Herşey Dahil. Factsheet 2015 - Yaz

ROYAL DRAGON HOTEL. Ultra Herşey Dahil. Factsheet 2015 - Yaz ROYAL DRAGON HOTEL Ultra Herşey Dahil Factsheet 2015 - Yaz INDEX İçerik Sayfa Kapak 1 İndex 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6-7 Yüzme Havuzları 8 Eğlence Programı Stone

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

ROYAL DRAGON HOTEL. Ultra Herşey Dahil. Factsheet 2016 - Yaz

ROYAL DRAGON HOTEL. Ultra Herşey Dahil. Factsheet 2016 - Yaz ROYAL DRAGON HOTEL Ultra Herşey Dahil Factsheet 2016 - Yaz İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek Bilgileri 6 İçecek Bilgileri 7 Yüzme Havuzları 8 Eğlence

Detaylı

Kimine göre alışkanlık, kimine göre meraktır Çeşme...

Kimine göre alışkanlık, kimine göre meraktır Çeşme... Kimine göre alışkanlık, kimine göre meraktır Çeşme... Yaz mevsimini ilk tanıdıkları o aylardan beri, aile büyüklerinin evlerinde, sonradan yenilenen yazlıklarda büyümek sıradandır onlar için. İzmir kadar

Detaylı

ROYAL ALHAMBRA PALACE. Ultra Herşey Dahil Factsheet 2015 - Yaz

ROYAL ALHAMBRA PALACE. Ultra Herşey Dahil Factsheet 2015 - Yaz ROYAL ALHAMBRA PALACE Ultra Herşey Dahil Factsheet 2015 - Yaz 1 İÇİNEDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Odalar 5 Yiyecek ve içecek bilgileri 6-7 Yüzme havuzları 8 Eğlence Programı

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

ADRES AMARA WING RESORT COMFORT WEB ADRESS E-POSTA KATEGORİ PANSİYON SEZON AÇILIŞ TARİHİ SON RENOVASYON VOLTAJ

ADRES AMARA WING RESORT COMFORT WEB ADRESS E-POSTA KATEGORİ PANSİYON SEZON AÇILIŞ TARİHİ SON RENOVASYON VOLTAJ 1 2 ADRES AMARA WING RESORT COMFORT Atatürk Bul. Yenimahalle No :34 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel : +90 242 814 69 79 Faks :+90 242 814 42 12 WEB ADRESS www.amaraworldhotels.com E-POSTA wingresort@amaraworldhotels.com

Detaylı

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

ROYAL DRAGON HOTEL. Ultra Herşey Dahil. Factsheet 2015-2016 - Kış

ROYAL DRAGON HOTEL. Ultra Herşey Dahil. Factsheet 2015-2016 - Kış ROYAL DRAGON HOTEL Ultra Herşey Dahil Factsheet 2015-2016 - Kış İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6 Yüzme Havuzları 7 Eğlence

Detaylı

ROYAL ALHAMBRA PALACE. Ultra Herşey Dahil. Factsheet 2015-2016 - Kış

ROYAL ALHAMBRA PALACE. Ultra Herşey Dahil. Factsheet 2015-2016 - Kış ROYAL ALHAMBRA PALACE Ultra Herşey Dahil Factsheet 2015-2016 - Kış 1 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6-7 Yüzme Havuzları 8 Eğlence

Detaylı

GÜRAL PREMIER BELEK ( 2014 YAZ SEZONU - Türkçe )

GÜRAL PREMIER BELEK ( 2014 YAZ SEZONU - Türkçe ) GÜRAL PREMIER BELEK ( 2014 YAZ SEZONU - Türkçe ) ADRES BiLGiLERi Adres : Çamlık Mah. İskele Mevkii, No:14/A, 07500 Belek-Serik, Antalya, Türkiye Telefon : +90-242-715 16 00 / Faks : +90-242-715 14 39 Web

Detaylı

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA Ultra Her şey Dahil Fact sheet 2015 2016 Kış İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6 Yüzme Havuzları

Detaylı

SP-P.01.A / Rev.05 / 01.06.2012. Sayfa 1 / 6

SP-P.01.A / Rev.05 / 01.06.2012. Sayfa 1 / 6 OTEL BİLGİLERİ: Adres : Kemerağzı Site Mahallesi Tesisler Caddesi 358/1 Aksu /ANTALYA Tel. : 0090 242 352 26 26 Fax : 0090 242 352 26 00 / 352 26 16 Web adres E-mail : www.concordehotel.com.tr : info@concordehotel.com.tr,

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı