RKÜLER ( ) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda."

Transkript

1 RKÜLER ( ) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda tarihli say resmi Gazete de Sosyal Güvenlik Kurumundan; Aylk Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme ve Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakknda tebli yaynlanm olup, bu tebli tarihli say Resmi Gazete de yaynlanan teblile baz bölümlerinde deiklik yaplmr. Yaplan deiklikler, Eksik gün bildirim nedenlerinin bildirilmesinde, eksik gün nedenleri, ilk yaymlanan teblide 14 neden iken bu teblile 18 nedene çkartlmr. ten ç nedenleri ilk yaymlanan teblide 40 neden iken, bu teblile 34 nedene indirilmitir. lk teblideki yasal süresi dnda kuruma verilecek / gönderilecek olan aylk prim ve hizmet belgeleri bu teblile, kat ortamnda elden veya posta kanalyla gönderilebilineceine ilikin açklamalar yer almaktadr. Söz konusu tebliin tam metni adadr. Bilgilerinize sunarz. Sayglarzla, TÜRKERLER Bamsz Denetim Yeminli Mali Müavirlik A.. Merutiyet Caddesi No: 170 Daire Apt. Kat:4 Daire: Beyolu - STANBUL TÜRKYE Tel: +90 (212) (3 hat) Fax: +90 (212)

2 AYLIK PRM VE HZMET BELGESN SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA VERLMESNE VE PRMLERN ÖDENME SÜRELERNE DAR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve say Resmî Gazete'de yaymlanan Aylk Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakknda Tebliin, g.1 Eksik gün nedenlerinin bildirilmesi bölümünün birinci paragraf adaki ekilde detirilmitir. Ay içinde baz i günlerinde çallmayan ve çallmad günler için ücret de ödenmeyen sigortallarn eksik çalma nedenlerinin aylk prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortaln eksik çalma nedenleri Sosyal Sigorta lemleri Yönetmeliinin 9 nolu ekinde yer alan aylk prim ve hizmet belgesinin arka sayfasnda açklanm olup, 01 stirahat 10 Genel hayat etkileyen olaylar 02 Ücretsiz/aylksz izin 11 Doal afet 03 Disiplin cezas 12 Birden fazla 04 Gözaltna alnma 13 Dier 05 Tutukluluk 15 Devamszlk 06 Ksmi istihdam 16 Fesih tarihinde çalmam 07 Puantaj kaytlar 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalma 08 Grev 18 Ksa çalma ödenei 09 Lokavt eksik gün nedenleri olarak saylmr. MADDE 2 Ayn Tebliin, g.2-ten ç nedenlerinin bildirilmesi bakl bölümü adaki ekilde detirilmitir. Sigortaln ay içinde iten ayrlmas halinde, iten ç tarihi sisteme girildikten sonra, iten ayrlma nedeninin aylk prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. ten ayrlma nedenleri aylk prim ve hizmet belgesinin arka sayfasnda açklanm olup, 01 Deneme süreli i sözlemesinin iverence feshi 02 Deneme süreli i sözlemesinin içi tarafndan feshi 03 Belirsiz süreli i sözlemesinin içi tarafndan feshi (istifa) 04 Belirsiz süreli i sözlemesinin iveren tarafndan hakl sebep bildirilmeden feshi 05 Belirli süreli i sözlemesinin sona ermesi 08 Emeklilik (yak) veya toptan ödeme 09 Malulen emeklilik 10 Ölüm 11 kazas sonucu ölüm 12 Askerlik 13 Kadn içinin evlenmesi 14 Emeklilik için ya dnda dier artlarn tamamlanmas 15 Toplu içi çkarma 16 Sözleme sona ermeden sigortaln ayn iverene ait dier iyerine nakli 17 yerinin kapanmas 18 in sona ermesi 19 Mevsim bitimi ( akdinin askya alnmas halinde kullanr. Tekrar balatlmayacaksa "4" nolu kod kullanr) 20 Kampanya bitimi ( akdinin askya alnmas halinde kullanr. Tekrar balatlmayacaksa "4" nolu kod kullanr) 21 Statü deiklii 22 Dier nedenler 23 çi tarafndan zorunlu nedenle fesih 24 çi tarafndan sak nedeniyle fesih 25 çi tarafndan iverenin ahlak ve iyi niyet kurallarna ayk davran nedeni ile fesih 26 Disiplin kurulu karar ile fesih 27 veren tarafndan zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 28 veren tarafndan sak nedeni ile fesih 29 veren tarafndan içinin ahlak ve iyi niyet kurallarna ayk davran nedeni ile fesih 30 Vize süresinin bitimi ( akdinin askya alnmas halinde kullanr. Tekrar balatlmayacaksa "4" nolu kod kullanr) 31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamnda kendi istek ve kusuru dnda fesih say Kanunun 21 inci maddesine göre özelletirme nedeni ile fesih 33 Gazeteci tarafndan sözlemenin feshi

3 34 yerinin devri, iin veya iyerinin niteliinin demesi nedeniyle fesih ten ayrlma nedenleri arasnda saylmr. MADDE 3 Ayn Tebliin, Belgeye ilikin bilgiler bölümünün ikinci paragraf adaki ekilde detirilmi, beinci paragrafnda yer alan Libya da Türk içisi çalran iletmeler; 14 nolu belge türünü, ibaresinden sonra gelmek üzere, adaki ibareler eklenmitir. Belge türleri, aylk prim ve hizmet belgesinin arka sayfasnda 01 Hizmet Akdi le Tüm Sigorta Kollarna Tabi Çalanlar (Yabanc uyruklu sigortallar dahil) 02 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalanlar 04 Yer Altnda Sürekli Çalanlar (Maden iyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalmas olanlar için) 05 Yer Altnda Gruplu Çalanlar (Maden iyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalmas olanlar için) 06 Yer Üstü Gruplu Çalanlar (Maden iyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalmas olanlar için) Say Kanunda Belirtilen Aday Çrak, Çrak ve letmelerde Mesleki Eitim Gören Örenciler 12 Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar 13 Tüm Sigorta Kollarna Tabi Olup sizlik Sigortas Primi Kesilmeyenler 14 Libya'da Çalanlar 19 Ceza nfaz Kurumlar le Tutukevleri Bünyesinde Oluturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çallan Hükümlü ve Tutuklular 20 stisna Akdine stinaden Almanya'ya Götürülen Türk çiler 21 Türk verenler Tarafndan Sosyal Güvenlik Sözlemesi mzalanmam Ülkelere Götürülerek Çallan Türk çileri 22 Meslek Liselerinde Okumakta ken veya Yüksek Örenimleri Srasnda Zorunlu Staja Tabi Tutulan Örenciler ile 2547 Say Kanun Uyarnca Üniversitelerde Ksmi Zamanl Çallan Örenciler 23 Harp Malulleri le 3713 ve 2330 Say Kanunlara Göre Vazife Malullüü Ayl Alanlardan Ksa Vadeli Sigorta Kollarna Tabi Olanlar 24 Harp Malulleri le 3713 ve 2330 Say Kanunlara Göre Vazife Malullüü Ayl Alanlardan Ksa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarna Tabi Olanlar 25 Türkiye Kurumu Tarafndan Düzenlenen Eitimlere Katlan Kursiyerler Say Kanunun 21 nci Maddesi Kapsamnda Kayb Tazminat Alanlar 29 Tüm Sigorta Kollarna Tabi Çalp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Çalanlar 30 sizlik Sigortas Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Çalanlar 31 Harp Malulleri le 3713 ve 2330 Say Kanunlara Göre Vazife Malüllüü Ayl Alanlardan Ksa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarna Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Çalanlar 32 Tüm Sigorta Kollarna Tabi Çalp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Çalanlar 33 sizlik Sigortas Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Çalanlar 34 Harp Malulleri le 3713 ve 2330 Say Kanunlara Göre Vazife Malullüü Ayl Alanlardan Ksa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarna Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Çalanlar 35 Tüm Sigorta Kollarna Tabi Çalp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Çalanlar 36 sizlik Sigortas Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Çalanlar 37 Harp Malulleri le 3713 ve 2330 Say Kanunlara Göre Vazife Malullüü Ayl Alanlardan Ksa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarna Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Çalanlar 39 Birleik Krallkta kamet Edenler ve sviçre Vatanda Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmas Talep Etmeyenler 41 Kamu darelerinde Akdi Askda Olanlar 90 tibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalanlar gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Olanlardan tibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalanlar gün Fiili Hizmet Süresi Zammna Tabi Olanlardan tibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalanlar olarak açklanmr. Dolayyla ayn iyerinde çalmakla birlikte, farkl nitelikteki sigortallar, farkl belge türü seçilmek suretiyle Kuruma bildirilecektir. Sosyal güvenlik sözlemesi imzalanmam ülkelerde Türk içisi çalran iverenler 21 nolu belge türünü, Harp malulleri ile 3713 ve 2330 say Kanunlara göre vazife malullüü ayl alan sigortallar çalran iverenler 23 ve 24 nolu belge türlerini, Birleik Krallkta kamet Edenler ve sviçre Vatanda Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmas Talep Etmeyenler 39 nolu belge türünü, MADDE 4 Tebliin, Yasal süresi dnda Kuruma verilecek/gönderilecek olan aylk prim ve hizmet belgeleri bakl bölümü adaki ekilde detirilmitir. Yasal süresi geçirildikten sonra düzenlenecek olan aylk prim ve hizmet belgeleri Kuruma elden verilir ya da posta kanalyla gönderilir.

4 veren, alt iveren ve sigortal devir alanlar tarafndan yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylk prim ve hizmet belgeleri, doruluu, fiilen yaplan denetimler sonucu veya iyeri kaytlarndan yaplan tespitlerden anlalmas hâlinde ileme konulur. Aylk prim ve hizmet belgesinin fiilen yaplan tespitler sonucunda ileme alnmasnda, tespitin yapld tarihten geriye doru en fazla bir yllk süreye ilikin olan ksm dikkate alr. Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden balanarak takip eden üçüncü ayn sonuna kadar Kuruma verilen asl veya ek nitelikteki aylk prim ve hizmet belgesi, belgede kaytl sigortallarn çallmadna yönelik bir tespitin olmamas, üpheli bir durumun bulunmamas ve aylk prim ve hizmet belgesinde kaytl olan sigortallarn sigortal e giri bildirgelerinin yasal süresi içinde veya aylk prim ve hizmet belgesinin ilikin olduu aydan önceki bir tarihte Kuruma verilmi olmas hâlinde, ayrca incelemeye gidilmeksizin ileme alr. Örnek 1 (A) Limited irketince 2009/Austos ayna ilikin olarak düzenlenen ve 5 sigortaln kaytl olduu aylk prim ve belgesinin 26/11//2009 tarihinde Kuruma verildii varsayldnda, sözkonusu prim belgesi, Belgede kaytl sigortallara ilikin sigortal ie giri bildirgelerinin yasal süresi içinde veya yasal süresi dnda olmakla birlikte 1/8/2009 tarihinden önce Kuruma verilmi olmas, Belgede kaytl sigortallarn çallmadna dair (sigortal iten ayr bildirgesi verilmi olmas gibi) açk bir tespitin bulunmamas, üpheli bir durumun (gelir veya ayla hak kazanma vb.) olmamas, hâlinde, ayrca incelemeye gidilmeksizin ileme alnacaktr. Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numaras hatal seçilerek verilmi olan aylk prim ve hizmet belgelerine ilikin düzeltme amaçl olarak yasal süresi dnda verilen aylk prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zamm kazandrma hali hariç, belgede kaytl sigortallar ve bu sigortallarn prim ödeme gün say ile prime esas kazanç tutarn ayn olmas kaydyla, ayrca incelemeye gerek kalmaksn ileme alr. Bu nitelikte verilen aylk prim ve hizmet belgelerine idari para cezas uygulanmaz. Sonradan düzeltme amaçl verilen belge ile fiili hizmet süresi zamm kazandlmas halinde; düzeltme amaçl olarak verilen iptal ve ek nitelikteki aylk prim ve hizmet belgeleri, Belgenin, yasal olarak verilmesi gereken sürenin sona erdii tarihten itibaren üç aylk süre içinde Kuruma verilmi olmas halinde, üçüncü paragrafta belirtilen artlarn gerçeklemi olmas kaydyla, Belgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin sona erdii tarihten itibaren üç aylk süre dnda Kuruma verilmi olmas halinde ise, belgede kaytl sigortallarn çalmalarn fiili hizmet süresi zamm kapsamnda olup olmad, fiili hizmet süresi zamm kapsamnda olmas halinde kaç günlük fiili hizmet süresi zamm kapsamnda olduu hususu Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarnca yaplacak incelemeler neticesinde tespit edildikten sonra, uygun görülmesi halinde, leme alr. MADDE 5 Ayn Tebliin, Aylk prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süresi bakl bölümü daki ekilde detirilmitir. Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fkrasn (c) bendi kapsamnda sigortal saylanlar ile bu Kanunun yürürlüe girdii tarihten önce itirakçi olup Kanunun yürürlüe girdii tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci krasn (c) bendi kapsamnda sigortal saylanlar çalran iverenler, bir ay içinde çalrd sigortallara ilikin örnei Tebli ekinde yer alan aylk prim ve hizmet belgesini (EK:2) ve (EK:3), en geç maa ödemelerinin yaplmas gereken tarihi takip eden 10 uncu günü saat a kadar e-sigorta kanal ile Kuruma göndermekle yükümlüdür. Buna göre, bu iverenler, söz konusu belgeleri; a) Her ayn 15 i ile müteakip ayn 14 ü arasndaki maa ayn 15 inde pein alan sigortallar için maa ödemelerinin yaplmas gereken ayn 25 inci günü sonuna kadar, b) Her ayn 1 i ile 30 u arasndaki maa ayn 1 inde pein alan sigortallar için, maa ödemelerinin yaplmas gereken ayn 11 inci günü sonuna kadar, c) Her ayn 15 i ile müteakip ayn 14 ü arasndaki maa müteakip ayn 15 inde çalktan sonra alan sigortallar için, maa ödemelerinin yaplmas gereken ayn 25 inci günü sonuna kadar, d) Her ayn 1 i ile 30 u arasndaki maa müteakip ayn 1 inde çalktan sonra alan sigortallar için maa ödemelerinin yaplmas gereken ayn 11 inci günü sonuna kadar, her bir maa ödeme dönemi için ayr ayr Kuruma vermekle yükümlüdür. Son günün resmi tatile rastlamas durumunda aylk prim ve hizmet belgeleri bu günü izleyen ilk i günü sonuna kadar gönderilecektir. Örnek (A) Kamu idaresince, 4 ayr maa ödeme dönemine ait sigortal çalld varsayldnda, bu kamu idaresince 2009/Ekim ayna ilikin asl veya ek nitelikteki, a) 15/10/ /11/2009 ayna ait ücretleri 15/10/2009 tarihinde pein ödenen sigortallara ilikin aylk prim ve hizmet belgelerinin, 25/10/2009 gününün hafta sonu tatiline rastlamas nedeniyle 26/10/2009 günü sonuna kadar, b) 1/10/ /10/2009 ayna ait ücretleri 1/10/2009 tarihinde pein ödenen sigortallara ilikin aylk prim ve hizmet belgelerinin, aylk prim ve hizmet belgelerinin verileme sürelerine ilikin deikliin 15/10/2009 tarihinde yürürlüe girecek olmas nedeniyle sadece örnee konu 1/10/ /10/2009 ayna özgü olmak üzere son kez yürürlükten kaldlacak hükme göre 15/10/2009 günü sonuna kadar,

5 c) 15/10/ /11/2009 ayna ait ücretleri 15/11/2009 tarihinde çalktan sonra ödenen sigortallara ilikin aylk prim ve hizmet belgelerinin, 25/11/2009 günü sonuna kadar, d) 1/10/ /10/2009 ayna ait ücretleri 1/11/2009 tarihinde çalktan sonra ödenen sigortallara ilikin aylk prim ve hizmet belgelerinin, 11/11/2009 günü sonuna kadar, Kuruma gönderilmesi zorunludur. MADDE 6 Ayn Tebliin, Sonradan verilen aylk prim ve hizmet belgeleri bakl bölümünde yer alan on beinci günün ibareleri onuncu günün olarak detirilmitir. MADDE 7 Ayn Tebliin ekinde yer alan Ek-2 Açklamalar ve Ek-3 Açklamalar ekleri, ekteki ekilde detirilmitir. MADDE 8 Yürürlük Tarihi Bu Tebliin, a) 3 üncü maddesi 2008 y Ekim ay bandan geçerli olmak üzere yay tarihinde, b) 1 inci ve 2 nci maddeleri 1/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yay tarihinde, c) 4 üncü maddesi 20/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yay tarihinde, d) 5 inci, 6 nc ve 7 nci maddeleri 15/10/2009 tarihinde, yürürlüe girer. Tebli olunur.

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı GENELGE 2009/121

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı GENELGE 2009/121 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00863 12/10/2009 Konu : Sözleşmelerinde çalıştırılacak işçi sayısı belli olan ihale konusu işler. GENELGE

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 KONU: SGK işveren işlemleri ile ilgilgi olarak daha önce ayrı ayrı tebliğ konusu yapılmış olan hususlar İşveren Uygulama

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMALARI

İŞVEREN UYGULAMALARI İŞVEREN UYGULAMALARI PRİM ORANLARI Sigorta Kolları Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi Genel Sağlık Sigortası Primi İşsizlik Sigortası Primi Toplam Sigortalı Hissesi

Detaylı

01 Eylül 2012 Sayı : 28398

01 Eylül 2012 Sayı : 28398 01 Eylül 2012 Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

13.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 13.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme

Detaylı

Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Tüm Yönleriyle TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI Cüneyt OLGAÇ SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanı Ankara 2014

Detaylı

Versiyon 1 (14/08/2013) Çok acil oldu. Kelime hatalarım olabilir. ÖĞRENCİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme

Versiyon 1 (14/08/2013) Çok acil oldu. Kelime hatalarım olabilir. ÖĞRENCİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme Versiyon 1 (14/08/2013) Çok acil oldu. Kelime hatalarım olabilir. ÖĞRENCİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme Süresi Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 1 İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 2 5746 SAYILI KANUN GEREĞİNCE UYGULANAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE

Detaylı

SİRKÜLER 2008/28. : 01.10.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan SSK İşveren Hissesinde 5 Puanlık İndirim İle İlgili Genelge Yayınlandı

SİRKÜLER 2008/28. : 01.10.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan SSK İşveren Hissesinde 5 Puanlık İndirim İle İlgili Genelge Yayınlandı SİRKÜLER 2008/28 SİRKÜLERİN Tarihi : 17.11.2008 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : 01.10.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan SSK İşveren Hissesinde 5 Puanlık İndirim İle İlgili Genelge Yayınlandı : 5510

Detaylı

G E N E L G E 2008-9339393...

G E N E L G E 2008-9339393... T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008 Konu : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİNİN İŞLEME ALINMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİNİN İŞLEME ALINMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİNİN İŞLEME ALINMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Osman ÖZBOLAT* I. GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa (T.C.Yasalar, 16.06.2006) göre işverenler

Detaylı

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm...

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm... Page 1 of 48 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Tebliğ No:3)

4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Tebliğ No:3) 4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Tebliğ No:3) 30.01.2002- gün ve 24656 Resmi Gazete de yayımlanmıştır Amaç Madde 1-Bu Tebliğin amacı, işsizlik ödeneği ödenecek sigortalı

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 15 ST, 10. 03. 2006. S.S.K. ve Ba Kur a olan ödenememi borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 15 ST, 10. 03. 2006. S.S.K. ve Ba Kur a olan ödenememi borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 15 ST, 10. 03. 2006 çindekiler: S.S.K. ve Ba Kur a olan ödenememi borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun yayımlandı. SOSYAL GÜVENLK PRM ALACAKLARININ YENDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16/07/2008 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı

Detaylı

YÖNETMELĐK. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELĐK SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 18 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27436 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı