HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1 1-Hâkim ve Savcıların Yıllık, Mazeret, Hastalık Ve Refakat İle Aylıksız İzinleri Genelgede; hâkim ve savcıların yıllık, mazeret, hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri ile ayrılış ve başlayış tarihlerinin bildirilmesi konularında izlenecek usul ve esaslar her bölümde maddeler halinde sıralanmıştır. Ayrıca, yıllık izinlerin yılbaşında planlanması, izin kullanılan döneme duruşma ve keşif konulmaması, adli ara vermeden yararlanmanın nöbetçi olarak görevlendirilenler hariç zorunlu tutulacağı belirtilmiştir. 2- Yıllık Ara Verme 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 55 inci maddesinde, hâkim ve savcıların, usul kanunlarında gösterilen yıllık ara vermeden yararlanacağı, yıllık ara vermeden yararlanan hâkim ve savcılara o yıl için ayrıca yıllık izin verilmeyeceği, yıllık ara vermeden yararlanma koşul ve yöntemlerinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirleneceği hususları düzenlenmiş olup, anılan Genelgede yıllık ara vermeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 3- Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Nöbet Hizmetlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Çalışma saatleri kenar başlıklı 54 üncü maddesi uyarınca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin uymaları gereken usul ve esaslar bu Genelgenin konusunu oluşturmaktadır. 4- Şüpheli-Sanık Karar Takip Formları İle Gıyabî Tutuklama Kararları ve Yakalama Emirlerinin Uyap'ta Düzenlenmesi, İnfaz ve Güncelliklerinin Takibi Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının sağlanıp korunmasına yönelik hükümler, taşıdıkları önem sebebiyle başta İnsan Hakları Evrensel Bildirisi olmak üzere çeşitli uluslararası sözleşmelerde, birçok ülkenin anayasasında ve iç hukukunda düzenlenmiştir. Bu hakla ilgili bu konular, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 inci maddesiyle koruma altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir çok kararında, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının önceliğine ve önemine vurgu yapmıştır. Öte yandan, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıyla ilgili hususlar AB müktesebatı sürecinde ülkemizce oluşturulan ve rota teşkil eden birçok belgede yer almaktadır yılı Ulusal Programın Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24 üncü Faslında genel olarak bu konuyla da doğrudan ilişkilendirilebilecek hükümler bulunmaktadır. Genelge ile aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır: 1- Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının gelişen teknolojik imkânlar sayesinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) vasıtasıyla korunması, 2- Genelge ekindeki form, karar ve emirlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, 3- Adli makamlar ile kolluk kuvvetleri arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonun üst düzeyde temini, 1 Söz konusu Genelgelerin tamamı Kurulumuzun internet sayfasında yer almaktadır. Bu özet, Genelge numaraları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1/20

2 4- Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı (KİHBİ) Bilgi Sistemi ile UYAP entegrasyonunun sağlanması, 5- Haksız yakalama ve gözaltıların önlenmesi, 6- Konuya ilişkin AİHM nin yaklaşımının yeniden ilgililere hatırlatılması, 7- Avrupa Birliği üyesi ülkelere özellikle terör suçlarına ilişkin yapılan iade taleplerinde, sanığa isnat edilen suç ile sanığın somut eylemleri arasındaki nedensellik bağının kurulmasına ilişkin olarak, tutuklama müzekkeresinde, sadece suçun vasıf ve mahiyeti ve mevcut delil durumu gibi ibarelere yer verilmesi sebebiyle söz konusu müzekkerelerin Suçluların Geri Verilmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 12 nci maddesi kapsamında bir tutuklama müzekkeresi olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi sebebiyle suçluların iadesine ilişkin işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı olarak yapılabilmesi, (Ek-4) Genelgede; UYAP ve KİHBİ entegrasyonundan bahsedilerek bu alanda 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren sadece UYAP Arananlar Bilgi Sisteminin kullanılması hedeflenmektedir. Böylece, yargının hızlandırılmasına katkı sağlanacaktır. Örneğin, fiziki ortamda hiçbir işlemin gerçekleştirilmemesi sebebiyle tek bir tuşla ve hızlı bir biçimde birimler arasında evrakın elektronik ortamda geçişine imkan sağlanarak insan unsurundan kaynaklanan gecikmelere yer verilmeyecek ve bu konuda muhtemel kötüye kullanımların önüne de geçilmiş olacaktır. Eski uygulamada, bir yakalama emri çıkarıldıktan sonra imzalanıp postayla ya da zimmet karşılığında ilgili deftere kaydedilmesini müteakiben kolluğa gönderilmekte, kollukça KİHBİ Bilgi Sistemine giriş yapılmaktaydı. Bu alanda ülke genelinde; emniyette yaklaşık 2250 polis memuru, jandarma da ise 450 jandarma görevlisi, toplam 2700 kişi istihdam edilmektedir. Bu rakamlar sadece bu evrakların girdisi, takibi ve kaldırılması gibi işlemlerin yapılmasında istihdam edilen kişi sayısını göstermektedir. Yapılan bu işlem zaten UYAP Arananlar Bilgi Sistemi içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca, ikinci kez bu işlemlerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Zaman, emek ve insan gücü kaybından başka bir şey değildir. Bu itibarla, 2006 yılından itibaren imzalanan protokol gereğince bugüne kadar yapılan çalışmalar, toplantılar ve fikir alışverişleri ile test uygulamalarının doğal bir sonucu olarak tek bir bilgi kaynağının bu işlemlerin yapılması için kullanılmasında zorunluluk bulunması sebebiyle bu Genelge düzenlenmiştir. UYAP Bilişim Sisteminin benzer alanlarda kullanılmasından edinilen pozitif tecrübeler bulunmaktadır. Örneğin, Karayolları Trafik Kanununda yapılan bir değişiklikle POL-NET üzerinden UYAP vasıtasıyla hâkimler ve icra müdürlerinin doğrudan veri tabanında araç kayıtları üzerine tahdit koyma yani elektronik haciz uygulama ve bunların kaldırılması işlemlerini icra edebilmeleri sayesinde, bu entegrasyonun sağlanması ile birlikte bugüne kadar 4 milyon civarında tahdit konulmuş, 1,5 milyon civarında da tahdit kaldırılmıştır. Sadece posta giderleri hesaplandığında 5,5 milyon tahdit koyma ve kaldırma yazısının toplam maliyetinin 27,5 milyon TL olduğu görülmüştür. Bunun yanında insan unsurunun kullanılmasından doğabilecek bir kısım suiistimallerin önüne geçilmiştir. Sadece bu işlemin yapılmasında görevlendirilen yaklaşık 2 bin trafik polisinin asli görevlerini yapmasının yolu açılmıştır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, bu Genelge ile sadece emek, zaman, maliyet, 2/20

3 işgücü tasarrufu bakımından değil aynı zamanda konuya muhatap edilen kişilerin hak ve özgürlüklerinin teminatı açısından da bir kazanım elde edilmiş olacaktır. Söz konusu bu faydaların sağlanabilmesi için Genelgenin ekinde bulunan formların UYAP Bilişim Sisteminde oluşturulması, girişinin sağlıklı bir şekilde yapılması, takibi, güncellenmesi, silinmesi ya da kaldırılması gerekmektedir. 1 Ocak 2012 tarihine kadar UYAP Bilişim Sistemi ile KİHBİ Bilgi Sisteminin birlikte kullanılması, bu tarihten sonra ise yapılacak sorgulamalarda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 5-Zorla Getirme Kararları Genelgede, zorla getirme müessesesinin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlara değinilmiş, özellikle tanıkların zorla getirilmesinde orantılılık ilkesine uyulması, çocuklar açısından son çare prensibi ve zorla getirmenin belgelendirilmesi gibi AİHM nin de benimsediği önemli usul kuralları hatırlatılmıştır. Yukarıda (4) No lu Genelgeye ilişkin özette de ifade edildiği üzere, bu Genelgenin de kişi özgürlüğü ve güvenliğine yönelik önemli hususları içerdiği ve bu hak bakımından güvence sağlayacağı değerlendirilmektedir. 6-İnfaz ve Denetimli Serbestlik İşlemleri 2008 yılı Ulusal Programında Türk Ceza Kanununda ayrımcılık fiili suç olarak düzenlendiği, ayrıca Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda infazda ayrımcılık yasağına yer verildiği belirtilmiş olup, ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalara devam edileceği ve denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinleştirilerek yaygınlaştırılacağı ifade edilmiştir. AB ilerleme raporları ve istişari ziyaret raporlarında, ceza adalet sisteminin etkin olmasından söz edilmektedir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı, bu sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Mahkemelerce verilen kararların infazının sağlanması sistemin bir bütün olarak işlemesinin bir göstergesidir. Bu kapsamda, söz konusu Genelgede, belli başlı ve bugüne kadar uygulamada sıkça sorulan sorunlu alanlar başlıklarıyla birlikte değerlendirilmiş ve uygulama birliği sağlamaya dönük ifadeler kullanılarak infazın hızlandırılması ve bu alandaki karmaşıklığa son verilmesi, böylece mahkemelerce verilen cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazının hızlı bir şekilde sağlanması hedeflenmiştir. Genelgede belirtilen hükümler, aynı zamanda ülkemizin kabul ettiği Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve diğer planlarla da örtüşmektedir. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle müzakere edilerek bilhassa UYAP ın kullanılmasının yaygınlaştırılması suretiyle infazın hızlandırılmasına işaret edilmiştir. Bu doğrultuda, Genelgede; özellikle hapis cezalarının infazı konusunda öncelikle dış ilamatın kaldırılarak UYAP ortamında infaz evraklarının temin edilmesi, ilamların takipsiz ve özellikle kayıt dışı bırakılmamasının sağlanması bakımından infaz işlemlerinin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle UYAP sisteminde belirlenmiş olan dosya türüne göre (infaz, esas veya denetimli serbestlik genel defteri vs.) kayıtların yapılması ve denetiminin sağlanması esası 3/20

4 benimsenmiş, genel olarak ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında izlenmesi ve uyulması gereken önemli hususlar vurgulanmıştır. Genelgede; Adli ve idari para cezalarının tahsili, Koşullu salıverilen hükümlülerin takip işlemleri, Hapis cezasının infazının hastalık sebebiyle ertelenmesi, Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, İnfaz edilen hapsin süresinin adli para cezasını karşılamaması, Tazyik hapsi ilamlarının infazı, Yüksek güvenlikli sağlık kurumları, Denetimli serbestlik kararlarının infazı, Yükümlülüksüz denetim, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında öngörülen tedavi ve denetimli serbestlik kararları, Mükerrirler hakkında cezanın infazından sonra uygulanmak üzere verilen denetimli serbestlik tedbiri kararları konu başlıkları olarak belirlenmiş ve ayrıntılı bir biçimde uygulayıcılara aktarılmıştır. 7- Adli Kolluğun, Görev Yetki ve Sorumlulukları 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi Siyasi Kriterler bölümünde tüm kolluk kuvvetleri kurumlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi dahil olmak üzere, AB standartlarıyla uyumlaştırılmasına devam edilmesi gereğine öncelikler arasında yer verilmiştir yılı Ulusal Programında Anayasadaki yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ve bağımsızlığı ilkesi temelinde suç kovuşturma ve soruşturmasında kolluk-savcılık görev, yetki ve sorumluluklarının AB ülkelerindeki en iyi uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesinin sürdürüleceği belirtilmiş olup, buna ek olarak suç analizi ile suç araştırma ve soruşturmasında görevli kolluğun adli kapasitesinin arttırılmasına devam edileceği ifade edilmiştir. AB İlerleme Raporlarında Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun uygulanmasına yönelik olarak, adli kolluğun kurulmasının savcılar ve kolluk kuvvetleri arasında gerginliğe neden olduğu, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının bu hususta iki ayrı genelge yayımlamış olmalarına rağmen, savcıların adli kolluğun etkin denetiminde zorluklarla karşılaştıkları belirtilmiştir. Bunun yanında kamuoyu tarafından bilinen bazı davalara ilişkin soruşturmalardaki bazı aksamaların, polis ve jandarmanın çalışmalarının geliştirmesi ihtiyacının yanı sıra, polis ve jandarma ile yargı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyacını gösterdiği Raporlarda yer almıştır. İtalyan Yargıç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Raporda, Adli Kolluğun Rolü ve İşlevi başlığı altında adli kolluğun savcı ile olan ilişkisine değinilmiş ve savcıların adli kolluğun soruşturma sürecinde amiri olduğu vurgulanmış, emir ve talimat vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesi ile de uyumlu olarak uygulamada savcıların adli kollukla nasıl koordinasyon kurduğu açıklanırken, telefon görüşmeleri veya yazışma yönteminin kullanıldığı belirtilmiştir. Raporda, ayrıca Adli Kolluğa İlişkin Yönetmeliğin uygulanması, savcılıklara bağlı polis birimlerinin kurulması ile zorlu suçlarla ilgili soruşturmalar için savcılıklara bağlı uzmanlaşmış adli kolluk birimlerinin oluşturulması; savcılıkların polise soruşturma teknikleri konusunda talimatlar vermesi; yazılı rehber ilkelerin yayımlanması; polis soruşturmalarının öncelikleri, polis raporlarının içeriklerine ilişkin rehber ilkeler, tercihan bilişim araçları olmak üzere düzgün iletişim kanalları, soruşturmaların süresi, delil arama için araçlar, polis tarafından yapılan çalışmanın nitelik ve niceliğiyle ilgili 4/20

5 anlaşmalar, savcılıklardan geri dönüşler hakkında yazılı protokoller oluşturulması konularında tavsiyeler yer almaktadır. Avrupa Konseyi, (2000)19 sayılı Tavsiye Kararında, savcının adli kolluğu görevi esnasında takip ederken ona talimat vermesini, hangi olaylara ve personele öncelik verileceğini belirleyebileceğini, verilen talimatlara uyulup uyulmadığını denetleyeceğini ve gerekirse yaptırım uygulayabileceğini ifade etmiştir. Genelgenin, adli kolluğun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin konularda İlerleme Raporlarında ve Bağımsız Uzman Ziyareti raporunda belirtilen Cumhuriyet Savcılıklarının adli kollukla ilişkileri yönünden farklı uygulamaların mevcut olduğuna ilişkin eleştirilerini ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım olacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu Genelgede; Luca PERİLLİ tarafından hazırlanan Raporda da belirtilen özellikle adli kolluk ve savcılık ilişkilerinde; uygulamada sıkça yaşanan sorunların giderilmesi ve birlik sağlanması bakımından savcılık ve adli kolluk aşamasında izlenecek kurallara yer verilmiştir. Ülke genelinde uygulamada sorunlu olan alanlar başlıklar halinde işlenmiştir. En üst dereceli kolluk amirlerinin hukuki durumu ve adli kolluk sorumluları, Vukuat raporu bildiriminin soruşturmanın gizliliğine etkisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yürüttüğü soruşturmaların kapsamı bu başlıklar arasındadır. Öte yandan, savcı tarafından verilen sözlü emir veya yazılı talimatların, her bir soruşturma türüne özgü olacak biçimde adli kolluk birimlerinden araştırılması istenilen asgari standartlar da belirlenerek yeterli açıklıkta ve yol gösterecek biçimde maddeler hâlinde yazılması esası benimsenmiştir. Adli kolluğa yönelik koordinasyon toplantıları yapılması, çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu suretle adli kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla adli işlemlerin denetlenmesi Cumhuriyet savcılarından istenmiştir. Kolluktaki işbölümü ve uzmanlaşmaya dikkat edilerek, belirli bir amaca özgü olarak yapılandırılmış kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele ve asayiş gibi birimlerin bu kapsamdaki suçların aydınlatılmasında görevlendirilmesine özen gösterilmesi ifade edilmiştir. İlgili birimlerin gerek yazılı gerekse sözlü görüşleri alınmış ve mümkün mertebe işbirliği anlayışıyla sorunlu alanların çözümüne gayret edilmiştir. Bununla birlikte en üst dereceli kolluk amiri, değerlendirme raporu ve adli kolluk sorumlusu kavramları üzerinde bir kısım tartışmalı hususlar bulunmaktadır. Özellikle değerlendirme raporlarının içerik ve şekli ile kimler hakkında doldurulacağı ve gönderilme şekli ile ilgili hususların, söz edilen formun doldurulması ve idareye gönderilmesine ilişkin işlemin savcıların idari görevlerine ilişkin bir konu olduğu nazara alınarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 167 nci maddesi uyarınca Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılan Yönetmelik hükümleri ve anılan Bakanlıkların diğer ikincil düzenlemeleri doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Genelgeye göre, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanı 2005 sonrası yasa değişikliği çerçevesinde en üst dereceli kolluk amiridir sayılı Kanunun 161 inci maddesinin beşinci fıkrasının gerekçesinde açıkça zikredildiği üzere en üst dereceli kolluk amirinin adli kolluk 5/20

6 görevi vardır. Ayrıca, Ülke genelinde 20 gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde nezdinde görevlendirilecek gümrük muhafaza ve kaçakçılık istihbarat müdürleri ve adli görev icra eden sahil güvenlik birlik komutanları da hem adli kolluk sorumlusu hem de en üst dereceli kolluk amiridir. İleride savcılık ile kolluğun elektronik ortamda entegrasyona geçmesi ve soruşturmaya ilişkin tüm işlemlerin bilişim sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Orman görevlileri de diğer adli kolluk kapsamında adli kolluktur. Orman Kanununda adli yetki orman işletme şefine tanındığından bu kişiler de adli kolluk sorumlusudur. 8- İnsan Hakları İhlâlleri İle İşkence ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Soruşturmalar 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinin, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi başlıklı kısmında, AİHS ve Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda işkence ve kötü muameleye karşı "sıfır hoşgörü" politikası bağlamında kabul edilen önlemlerin uygulanmasının sağlanması ve suçun cezasız kalması ile mücadelenin yoğunlaştırılması hususlarına yer verilmiştir. Savcıların, iddialara ilişkin olarak faillerin belirlenip mahkemeler tarafından cezalandırılmasını sağlayacak şekilde zamanında ve etkili soruşturmalar yürütmelerinin sağlanması bu kapsamdaki öncelikler arasında yer almaktadır. Genelgenin bu öncelikler ile uyumlu olduğu değerlendirilmektedir yılı Ulusal Programında, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi başlığı altında Genelgenin de amaçları arasında yer alan bazı önceliklere yer verilmektedir. Bu öncelikler özetle: AİHS ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda işkence ve kötü muameleye karşı sıfır hoşgörü politikası kapsamında kabul edilen önlemlerin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde uygulanması ve cezasızlığın önlenmesine önem verilmeye devam edilmesi; uygulamada meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta hakim, Cumhuriyet savcısı ve kolluk kuvveti mensuplarına yönelik olmak üzere insan hakları ve soruşturma teknikleri konusunda eğitim çalışmalarının sürdürülmesi, AİHS in 3. maddesi, konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadı ve bunların Türk hukukuna yansımaları hakkındaki eğitimlere devam edilmesi; çıkarılan genelgelerle işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olarak kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya devam edilmesi ve suç analizi ile suç araştırma ve soruşturmasında görevli kolluğun adli kapasitesinin arttırılmasının sürdürülmesidir. Ayrıca, geliştirilmiş ifade alma ve sorgulama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması öngörülmektedir. Genelgenin, söz konusu öncelikleri karşılamaya yönelik hükümler içerdiği değerlendirilmektedir. Nitekim, 2008 yılı İlerleme Raporunda işkence ve kötü muamelenin önlenmesine ilişkin mücadelede sınırlı çaba gösterildiği, gözaltında veya resmi gözaltı merkezleri dışında işkence ve kötü muamele iddiaları endişe kaynağı olduğu ve işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için çabaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır Yılı İlerleme Raporunda ise yasal çerçevenin, işkence ve kötü muameleye karşı geniş kapsamlı tedbirleri içerse de, bunların uygulanması ile işkenceye karşı sıfır tolerans politikasının tam olarak uygulanmasının sınırlı kaldığı ifade edilmiştir. Ayrıca işkence ve kötü muamele iddiaları ile faillerin cezasız kalması hususlarının kaygı kaynağı olmaya devam 6/20

7 ettiği ve bu konudaki iyileştirme çalışmalarının Türk yetkililerin öncelikli konusu olması gerektiği belirtilmiştir Yılı İlerleme Raporunda her ne kadar işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olumlu eğilimin devam ettiği ifade edilmekte ise de insan hakları ihlallerinin cezasız kaldığı belirtilerek bu husustaki mücadele çabalarında, adli yargıda birikmiş iş yükü konusunun yeterince dikkate alınmadığı vurgulanmıştır. 23. Fasıl Gayriresmi Tarama Sonu Raporunda, işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin yargı önüne getirilen vakaların sayısının yetersiz olduğu ve işkence ve kötü muamele suçlarını işlediği iddia edilen kişilere yönelik dava süresinin uzun olduğu belirtilerek, Türkiye nin işkenceye karşı sıfır tolerans politikasına devam etmesi, Adli Tıp Merkezinin bağımsızlığının güvence altına alınması, tüm ülkede İstanbul Protokolünün uygulanmasına yönelik çabaların arttırılması ve hapishane koşullarının iyileştirilmesine yönelik çabalara devam edilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. İlerleme Raporlarında ve Tarama Sonu Raporunda belirtilen bu hususlar, konunun ülkemiz bakımından önemini ortaya koymaktadır. İtalyan Yargıç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Rapor un ilgili kısmında, kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan soruşturmalarda devletin, başvuran kişinin bilgi ve belgelere erişimini sağlaması gerektiği belirtilmiş olup, soruşturmanın etkililiğinin önemi vurgulanmıştır. Rapora göre; soruşturmanın etkiliğinin sağlanabilmesi için savcının yerine getirmesi gereken görevler şunlardır: kolluk görevlilerinden ayrıntılı ifade alınması, kolluk görevlilerinin ifadelerinde yer alan olayların sorgulama yoluyla yeniden değerlendirilmesi, kolluk görevlilerinin silahlarına ilişkin adli tıp raporları alınması yoluyla şikayet edilen ve şikayet konusu olaylarla ilişkilerinin belirlenmesi, olay mahallinin parmak izleri ve diğer izler bakımından incelenmesi, şikayete ilişkin bilgi verebilecek kişilerin ifadelerinin alınması, işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, olayların savunmanın ve tıbbi raporu veren doktorun sorgulanması suretiyle araştırılması. Bu çerçevede savcı tarafından bütün görgü tanıklarına, adli tıptan alınabilecek bütün bilgilere ve ölüm halinde yaralanmalar konusunda ayrıntılı bilgi ile klinik bulguların objektif yorumunu içeren otopsi raporlarından yararlanılarak olaya ilişkin gerçeğin araştırılması gereği ifade edilmektedir. Raporda ayrıca, kamu görevlileri hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemelerde, bağımsızlığın ve tarafsızlığın sağlanabilmesi için, soruşturmanın yürütülmesi konusunda bütün görev ve sorumluluğun savcıda olması gerektiği belirtilmektedir. Bu kapsamda sadece kurumsal ve hiyerarşik olarak bağımsızlığın yeterli olmadığı, uygulamada da bağımsızlık sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Sonuç olarak Uzman PERİLLİ tarafından yapılan öneriler çerçevesinde, devletin, şikayet sahibinin gerekli bilgilere erişimini sağlaması, soruşturmanın etkililiğin sağlanması ve savcının AİHM kararlarında yer verilen görev ve sorumluluklara sahip olması, soruşturmanın olayda adı geçen kişi ve kurumlardan bağımsız yürütülmesinin temin edilmesi yer almaktadır. Genelgede; insan hakları ihlalleri ile işkence ve kötü muamele konusunda Anayasal dayanaklardan başlayarak, hukukumuzda son yıllarda Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere çeşitli değişikliklere ve ilerlemelere yer vermekte 7/20

8 olup, bunun yanında söz konusu alanda uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimizi de hatırlatmaktadır. Genelge ile, bu bakımdan özellikle insan hakları ihlalleri ile işkence ve kötü muamele konusunda gösterilmesi gereken hassasiyet, soruşturmanın açıklanan ilkelere uygun olarak bizzat savcılar eliyle yapılması, AİHM kararlarının takip edilmesi ve bu konuda farkındalığı arttıracak tedbirlerin alınması hususlarına yer verilmiştir. Böylece, Avrupa Birliği müktesebatı açısından insan haklarına genel bir perspektif sunmaktadır. Söz konusu bu Genelge, 30 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında da kabul edildiği üzere; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 01/01/2006 tarihinde çıkarılan Soruşturmalarda insan hakları ihlâllerine yol açılmaması ve İşkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan soruşturmalar konulu genelgeler birleştirilerek güncellenmiştir. Genelge de temel olarak insan haklarına ve adil yargılanma ilkesine uygun olarak soruşturma işlemlerinin yapılması vurgulanmıştır. Bu konuda ulusal mevzuat hükümleri ile AİHS ve AİHM bakış açısı genel hatlarıyla belirtilmiştir. AİHM nin Türkiye, Birleşik Krallık, Rusya ve İngiltere hakkında vermiş olduğu emsal kararlara atıf yapılmıştır. Genelge metnine konuyla doğrudan ilgili sözleşmelere atıf yapılmış, farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. (İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 20 Nisan 2000 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun A/RES/55/89 sayılı kararıyla Birleşmiş Milletler belgesi haline gelen İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Kılavuzu (İstanbul Protokolü). 9- Ölü Muayene ve Otopsi İşlemlerinin Yerine Getirilmesi Otopsi işlemlerine ilişkin önemli belgeler arasında; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 31 Ekim 1990 tarihli ve 6332 sayılı raporu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 2 Şubat 1999 tarihinde kabul edilen R (99)3 sayılı tavsiyesi, Birleşmiş Milletlerin (BM) Model Otopsi Protokolü ve AİHM nin muhtelif kararları bulunmaktadır. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 31 Ekim 1990 tarihli raporunda; otopsinin tanımına ve otopsiye neden gerek duyulduğu gibi genel bilgilere yer verildikten sonra Avrupa Konseyine üye devletlerdeki düzenlemelerden bazı örneklere yer verilmiştir. Bu raporda; otopsinin eğitimli ve tecrübeli bir adli patolojist tarafından gerçekleştirilmesi, tutuklulukta gerçekleşen bir ölüm bakımından en ufak bir şüphenin bulunması halinde otopsinin gerçekleştirilmesi gibi bazı temel hususlara yer verildiği görülmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (99)3 sayılı tavsiyesinde; olay yeri incelemesindeki önemli hususlara, polisin ve medikolegal uzmanın rollerine yer verilmiş ve medikolegal otopsinin mümkün olması halinde otopsinin, en azından biri adli patoloji konusunda uzman iki doktor tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine değinilmiştir. Otopsiye başlamadan önce yapılması gerekenler ile otopsi sırasında gerçekleştirilecek dış ve iç inceleme raporda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Söz konusu belgede, otopsi raporu bakımından da bazı hususlara dikkat çekilmiş, raporun açık, okunabilir ve tıpla ilgisi olmayan okuyucular tarafından da anlaşılabilir olması gibi hususlara da yer verilmiştir. Raporda, ölümün sebebine ilişkin birden 8/20

9 fazla alternatif olması ve bunlar arasında ayrım yapmanın mümkün olmaması halinde uzmanın bu alternatifleri tanımlaması ve mümkünse bunları olasılıklara göre sıralaması gerektiği, ancak bunun mümkün olmaması halinde ölüm sebebinin tespit edilemez olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Raporda dikkat çeken bir başka husus da otopsi tarihi ile düzenlenen geçici raporun tarihi arasında bir ya da iki günden daha fazla zaman geçmemiş olmasının ve otopsi tarihi ile raporun nihai halinin tarihlerinin de mümkün olduğunca yakın olması gerektiğinin belirtilmiş olmasıdır. BM Model Otopsi Protokolü, temel bir otopside gerçekleştirilecek adımlara ilişkin olarak kapsamlı bir denetim listesi öngörmektedir. Bu kapsamda uygun bir şekilde inceleme yapılmasını teminen incelemeyi yapacak uzmana en az 12 saatlik bir zaman dilimi tanınmasının önemine değinildiği de görülmektedir. Protokolde olay yerindeki incelemenin ve otopsinin gerçekleştirilmesi sırasındaki incelemenin nasıl olacağına ilişkin ayrıntılı tespitler bulunduğu görülmektedir. Genelgede; hem BM Protokolüne atıf yapılarak burada belirtilen hususların göz önünde bulundurulmasının istenmesi hem de söz konusu Protokolün Türkçe ve İngilizce metinleri Genelgeye eklenmiştir. Ayrıca İtalyan Yargıç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti Kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Raporun ilgili kısmında, savcıların delilleri koruması kapsamında otopsi kurumuna da yer verilmiş, bu kurumun, gerçekleşen ölümün sebebi de dahil olmak üzere klinik bulguların objektif bir şekilde analizi bakımından önemine değinilmiş ve bu kapsamda da Salman/Türkiye ye Karşı Kararı na atıf yapılmıştır. AİHM nin 27 Haziran 2000 tarihli ve 21986/93 başvuru numaralı söz konusu kararında özetle, tüm klinik bulguları içeren objektif bir otopsi yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planında ise genel olarak Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında uluslararası kalite standartlarına uygunluk, teknolojik gelişmelerin takibi, insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi gibi hususlara yer verildiği görülmektedir. Belirtilen belgeler ve bu belgelerdeki hususlar genel olarak değerlendirildiğinde, genelgenin isabetli unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir. Genelgede hem olay yeri incelemesi hem de ölü muayenesi ve otopsi sırasında yapılması gerekenler ayrıntılı bir şekilde ve yukarıda belirtilen belgelerle uyumlu olarak ele alınmıştır. 30 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında da kabul edildiği üzere; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Faili meçhul olay ve cinayetler konulu genelgenin otopsiyle ilgili bölümü bu genelge içerisine alınarak mükerrerliklerin önüne geçilmiştir. Genelge de temel olarak soruşturmanın vazgeçilmez delillerinden biri olan ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yürütülen soruşturmanın aydınlatılmasında önemli rolü göz önüne alınarak bu işlemlerin eksiksiz ve hızlı yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. 9/20

10 Genelge hazırlanırken ölü muayene ve otopsi işlemlerine ilişkin ulusal mevzuat hükümleri ile AİHS ve AİHM nin bakış açısı genel hatlarıyla ele alınmış ve bu kapsamda genelge konusu ile ilgili olan AİHM kararlarına atıf yapılmıştır. Organ ve Doku Nakli ile ilgili 2238 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında meydana gelen adli vakalar sonucu gerçekleşen beyin ölümlerinde organ ve doku nakli yapılabilmesine ilişkin kurallar açıklanmıştır. Böylece, otopsi işlemlerinin yapılmasının yanı sıra yaşam hakkı açısından son derece önemli olan bir konuya da hizmet etmesi bakımından ilk defa uygulayıcılara bu husus bir genelgede hatırlatılmıştır. Bu konunun savcılara duyurulması, özellikle Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından genelge yapılması istenilmiştir. Yine üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığının talepleri doğrultusunda kimsesiz cesetlerin bilimsel araştırmada kullanılmasına dair ilkeler belirlenmiştir. 10- Soruşturma Usul ve Esasları Genelgede, insan haklarına saygılı bir şekilde maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için soruşturmaların zamanında, etkin, eksiksiz, süratli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi hususunun önemine yer verildiği görülmektedir. Bu çerçevede, kolluğun görevini yerine getirdiği sırada tereddüt ettiği hususlarda ne şekilde hareket edileceği, gereksiz yazışma ve karışıklıklara mahal verilmemesi bakımından önem arz eden hususlar, gözaltı süresinin çok iyi değerlendirilmesi, soruşturmalarda tutuklu işlere öncelikle bakılması, adil yargılanma ilkesinin ihlal edilmemesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması bakımından yapılması gerekenler ile şüphelilerin müdafi yardımından yararlandırılması konusunda hassasiyet gösterilmesi, mağdur hakları gibi hususlara da yer verilmiştir yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kolluk kuvvetlerinin insan hakları ve soruşturma teknikleri konularındaki eğitimi konusuna değinilmiştir yılı Ulusal Programında da bu konuya yer verilmiş, ayrıca özgürlük ve güvenlik hakkı ile adil yargılanma hakkı ele alınmıştır. Söz konusu belgelerde yer verilen konuların Genelgede belirtilen konularla örtüştüğü değerlendirilmektedir. İlerleme Raporlarında genel olarak; yargılama öncesi gözaltıyla ilgili yasal prosedürlerin, AİHS in hükümleriyle ve AİHM nin içtihatlarıyla uyumlaştırılması, polis okullarında insan hakları konusunda gerçekleştirilecek eğitimlerin ve kolluk kuvvetlerinin çeşitli konulardaki eğitiminin önemi, güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin denetimi, kötü muameleye karşı etkin önlemler alınması, ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar ve duruşma öncesi uzun tutukluluk süresi gibi hususların ele alındığı görülmektedir. Bu çerçevede de Genelgenin, genel itibarıyla olumlu bir adım olduğu değerlendirilmektedir. 30 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında da kabul edildiği üzere; daha evvel Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen (22) No lu Faili meçhul olay ve cinayetler, (24) No lu Şüphelilerin müdafi yardımından yararlandırılması, (34) No lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırılık, (36) No lu Devlet demiryollarında meydana gelen kazalarla ilgili soruşturmalar, (37) No lu Orman yangınları konulu genelgeler, soruşturma işlemlerinin hassasiyetle takibi hususunda savcılara 10/20

11 sesleniş niteliğinde olmaları, Kanun, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerine yer verilmiş olması nedeniyle bu genelge ile birleştirilmiştir. Genelge de temel olarak insan haklarına ve adil yargılanma ilkesine uygun olarak yapılması arzulanan, hızlı, etkin ve yerinde bir soruşturma işleminde uyulması gereken temel hususlar ele alınmış ve sıkça yapıldığı değerlendirilen uygulama hataları maddeler halinde birlik sağlamak amacıyla savcılara hatırlatılmış ve yol gösterilmesi amaçlanmıştır. Genelge hazırlanırken soruşturma işlemlerine ilişkin ulusal mevzuat hükümleri ile AİHS ve AİHM bakış açısı genel hatlarıyla ele alınmış ve bu kapsamda genelge konusu ile ilgili olan AİHM nin Türkiye, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya hakkında vermiş olduğu toplam 24 emsal karara atıf yapılmıştır. Genelge metnine konuyla yakından ilgili olması ve farkındalığı arttırmak bakımından soruşturma evresinde kabul gören uluslararası metinlerden bahsedilmiştir. (Birleşmiş Milletlerin 29 Kasım 1985 tarihli Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Bildirisi; Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı Konferansında kabul edilen 7 Eylül 1990 tarihli Savcıların Rolüne Dair Yönerge; 24 Mayıs 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Kısa Yoldan İnfazların Etkin Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına İlişkin Prensipler) 11- Özel Soruşturma Usulleri Genelgede, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim kurumları ve adli merciler arasında gereksiz yazışmalara, işlemlerde emek ve zaman kaybına, görev ve yetki yönünden uyuşmazlıklara meydan verilmemesi hususlarına değinilmiş, ayrıca Anayasa nın 145 inci maddesinde yer alan Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askeri mahkemelerde yargılanamaz ifadesine atıfta bulunularak askeri personelin yargılanmasına ilişkin usullerin ilgili kanunlara uygun biçimde yapılması gerektiği belirtilmiştir yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde, askeri mahkemelerin yargı yetkisinin askeri personelin askeri görevleriyle sınırlandırılması hususuna yer verilmiş, 2008 yılına ilişkin Ulusal Programda ise askeri mahkemelerin görev ve yetkilerinin tanımlanmasıyla ilgili düzenlemelere devam edileceği belirtilmiş ve yargının hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması için atılan adımlara atıfta bulunulmuştur. Belirtilen hususların Genelge içeriğiyle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bütün İlerleme Raporlarında askeri personelin yargılanması ve askeri mahkemelerin görev ve yetkileri konularına yer verildiği görülmektedir. Geçmiş yıllara ilişkin İlerleme Raporlarında yer verilen bu husustaki eleştiriler bakımından 2003 yılı İlerleme Raporunda uyum paketiyle sivillerin askeri mahkemede yargılanmasının önüne geçildiğine ve pakette yer alan değişikliklerin olumlu karşılandığına değinilmiştir yılı İlerleme Raporunda ise Yüksek Askeri Şura kararlarının yargı denetimine açılması konusu çerçevesinde Genelgedeki konulara değinildiği görülmektedir. Sonuç olarak Genelgede, YÖK mensupları ve asker kişiler hakkındaki soruşturmaların yapılmasında izlenecek usul ve kurallar ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş, ayrıca diğer özel yasalarda yer alan hükümlere dikkat çekilmiştir. 11/20

12 12- Yurtdışına Çıkış Yasağı Konulan Kişilerle İlgili Bilgiler Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile 5682 sayılı Kanunun anılan hükümlerinin kişilere tanındığı seyahat özgürlüğünün haksız yere sınırlandırılmaması ve mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi amaçlanmıştır. 13- Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkilileri ile görüşülerek hazırlanan bu genelgede, ulusal ve uluslararası mevzuata yer verilerek uygulamada farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Genelgede; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi, bu suçla daha etkili ve kararlı mücadele edilebilmesi, suç faillerinin yakalanması, bağlantılarının ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine el koyulabilmesi ve müsaderesi, hak ve alacaklara tedbir konulabilmesinin temini ile soruşturma sürecinde ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amaçlarına yönelik çeşitli hükümler yer aldığı görülmektedir yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde, Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisinin uygulanması ve örgütlü suçlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklanmasına karşı mücadelenin güçlendirilmesi hususlarına yer verilmiştir yılı İlerleme Raporunda ise kara paranın aklanması ile mücadele konusunda AB müktesebatıyla uyum sağlanması yönünde ilerleme kaydedildiği belirtilerek, bu hususta kabul edilen bazı yönetmeliklere değinilmiştir. Genelgenin, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla öngördüğü hükümlerin belirtilen belgelerle örtüştüğü değerlendirilmektedir. 14- Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Adalet Bakanlığı Uluslar Arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkilileri ile mutabakat halinde hazırlanan bu genelgede yine ulusal ve uluslararası mevzuat paralelinde farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde, üst düzeydeki yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere kapsamlı olarak yolsuzlukla mücadele stratejisi ve istatistiksel veriler yoluyla uygulamasını izlemek üzere merkezi bir yapı oluşturulması ve ilgili bütün kurumlar arasında koordinasyonun geliştirilmesi hususuna yer verilmiştir. Ulusal Program da ise Türkiye nin Yolsuzluğa Karşı BM Sözleşmesi ni imzalayıp onayladığına değinilmiş, Türkiye de iyi yönetişim ve şeffaflığın artırılması ile yolsuzlukla mücadele eden kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştirilmesi hususlarındaki çalışmaların devam ettiği ifade edilmiş ve yolsuzlukla mücadele konusunda AB mevzuatıyla uyum takviminin programda yer aldığı belirtilmiştir. Yolsuzlukla mücadele ve bu husustaki sorunlar İlerleme Raporlarında da sıklıkla yer verilen konulardan biridir. Yolsuzlukla mücadele konusunda kabul edilen tedbirlere karşın İlerleme Raporlarında genel olarak bu hususta ilerlemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilmektedir. Söz konusu Genelge de yolsuzluk olaylarının meydana geldiği durumlarda savcıların olaya derhal el koyarak soruşturmayı başlatması ve yürütmesi, konunun ilgili kurumlara bildirilmesi, davaların süratle ve isabetle sonuçlandırılmasına katkı sağlanması, söz konusu 12/20

13 suçlardan elde edildiği düşünülen kazançlarla ilgili koruma önlemlerinin alınması ve yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi suçuna ilişkin soruşturmalarda yapılması gerekenler ele alınmıştır. Belirtilen hususların Genelgede soruşturma ve kovuşturmaların bir an önce sonuçlandırılması, cezaların etkili bir şekilde uygulanması amaçlarıyla ve konuya ilişkin uluslararası temel belgeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinde yer alan ihtiyati tedbirler ve uluslararası işbirliğine ilişkin düzenlemelerin Genelgede yansımasını görmek mümkündür. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinde yer alan suçtan kaynaklanan gelirlere ilişkin olarak alınacak önlemler, ulusal makamlar arasındaki işbirliği, iade gibi konular da Genelge kapsamında ele alınmıştır. Benzer şekilde Sözleşmedeki tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin düzenlemenin Genelgede ulusal mevzuata da atıf yapılmak suretiyle yer alması da olumlu bir adımdır. Avrupa Konseyi bünyesinde kurulmuş olan Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu nun (Group of States Against Corruption GRECO) 11 Haziran 2010 tarihli Birinci ve İkinci Aşama Ortak Değerlendirmesi Türkiye Ek Uyum Raporu nda da bu Sözleşme ye atıf yapılarak tüzel kişilerin cezai sorumluluğu konusuna değinildiği görülmektedir. Ayrıca tüzel kişilerin sorumluluğu konusuna Yolsuzluğa Karşı BM Sözleşmesinde de yer verildiği görülmektedir. Avrupa Birliği Konseyinin 22 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/568 sayılı, özel sektörde yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Çerçeve Kararı nda da tüzel kişilerin sorumluluğu konusuna değinilmiş ve etkili, orantılı ve caydırıcı bir şekilde cezalandırmanın önemine dikkat çekilmiştir. Genelgede tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 15- Resmi Yazışmalar Kurul ile yapılacak resmi yazışmalarda dikkat edilecek usul ve esaslar belirlenmiştir. Özellikle; yazışmaların, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında güvenlik elektronik imza kullanılmak suretiyle yapılması, Cumhuriyet başsavcısı ya da komisyon başkanının görüş bildirmesini gerektirmeyen silah ruhsatı, pasaport ve eş durumu gibi sebeplerle istenilen görev belgesi, pasaport talep formu, terfi, atama ve yetki talepleri, eğitim talep formu ya da dilekçesi, yeniden inceleme ve itiraz dilekçeleri ile mal beyanları gibi yazışmaların ilgililerce doğrudan gerçekleştirilmesi önemli yenilikler arasındadır. Ayrıca, komisyon başkanlıklarına Cumhuriyet başsavcılıklarını aracı kılmadan doğrudan yazışma yapma yetkisi de tanınmıştır. 16- Hâkim ve Savcılar Hakkındaki Araştırma, İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Kurulun Üçüncü Dairesinin görev alanına giren hakim ve savcılar hakkındaki ihbar ve şikayetler konusunda izlenmesi gereken prosedür ele alınmış, üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki soruşturma işlemleri genelgesi ile aynı usule tabi olması dikkate alınarak paralel bir anlatım tarzı benimsenmiştir yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde HSYK ile teftiş sistemi hususlarında yargının diğer devlet kurumlarından bağımsız olmasının ve HSYK nın yargının bütününü temsil etmesinin temin edilmesi gereği ifade edilmiştir yılı Ulusal Programında Anayasa daki yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ve bağımsızlığı ilkesi temelinde suç kovuşturma ve soruşturmasında kolluk-savcılık görev, yetki 13/20

14 ve sorumluluklarının AB ülkelerindeki en iyi uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesinin sürdürüleceği belirtilmiştir. AB İlerleme Raporlarında hakimlerin ve savcıların performanslarını değerlendirmeden sorumlu yargı müfettişlerinin Adalet Bakanlığı na bağlı olması ile 2007 yılında çıkan bir yönetmeliğe göre, adalet müfettişlerinin mahkemeden, yargı mensuplarının telefon konuşmalarının dinlenmesine yetki veren bir karar talep edebilmesi yargı bağımsızlığı bakımından eleştirilmiştir yılı İlerleme Raporu nda ise hakim ve savcıların performansını değerlendiren adalet müfettişlerinin bundan sonra Adalet Bakanlığı na değil, HSYK ya rapor vereceği belirtilmiştir. Genelge ile hakim ve savcılar hakkındaki soruşturma, araştırma ve inceleme usullerine ilişkin hususlar, soruşturma/inceleme konusu kişiler için usul güvencelerini ve savunma hakkını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup; Anayasa, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca hakim ve savcılar hakkındaki araştırma ve soruşturma usulleri bakımından getirilen güvencelerin uygulamaya geçmesini sağlayacak hükümlere yer verildiğinden, AB İlerleme Raporlarında yer alan eleştirileri karşılamadaki katkıları bakımından olumlu bir adım olacağı değerlendirilmektedir. 17- En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkında Yapılan İnceleme, Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri Kurulun Üçüncü Dairesinin görev alanına giren en üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki ihbar ve şikâyetler hakkında izlenmesi gereken prosedür ele alınmış, hakim ve savcılar hakkındaki soruşturma işlemleri genelgesi ile aynı usule tabi olması dikkate alınarak paralel bir anlatım tarzı benimsenmiştir yılı İlerleme Raporu nda, kolluk mensuplarına yönelik adli ve idari soruşturmaların etkili biçimde yürütülmesinin sorun olmaya devam ettiği ifade edilmiştir. (2001)10 sayılı ve Avrupa Polis Etiği Kodu başlıklı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiyesinin 9. maddesinde Polis ve Ceza Adaleti Sistemi başlığı altında polisin savcıyla işlevsel ve uygun işbirliğini sağlayacağı, Türkiye de olduğu gibi polisin (adli kolluğun), savcının veya soruşturma hakiminin emrinde olduğu yerlerde, polisin, yürüteceği soruşturmaların öncelikleri ve süreci hakkında açık talimatlar alacağı, bu süreçte polisin üstlerindeki soruşturma amirlerine karşı talimatların yerine getirildiğine dair bilgi vereceği özellikle soruşturulan olayın seyri hakkında düzenli rapor hazırlayacakları belirtilmiştir. Aynı zamanda 33. maddede polis teşkilatı çalışanlarına karşı alınacak disiplin tedbirlerinin bağımsız bir mahkeme veya organın denetimine tabi olması gerektiği; 34. maddede kamu kurumlarının polise yöneltilebilecek ve görevleriyle ilgili temelsiz suçlamalara karşı gerekli desteği sağlayacağı vurgulanmıştır. Söz konusu hükümlerle uyumlu biçimde Genelge, 5271 sayılı Kanun da adli kolluğun soruşturma amiri olan savcılara verilen soruşturma ve denetim yetkisinin nasıl kullanılacağını açıklığa kavuşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Genelge, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında görevleri dolayısıyla yürütülecek soruşturma ve inceleme usulünü ilgili kanunlara açıklık getirmek suretiyle ifade etmiş, yeni Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu sonrası uygulamanın ne şekilde yapılacağını aydınlığa kavuşturmuştur. Genelge, en üst 14/20

15 dereceli kolluk amirinin de diğer kolluk personeli gibi denetime tabi olduğunu, ancak bu kişilerin haksız suçlamalara karşı güvence oluşturan hakimlerin tabi olduğu yargılama usulüne tabi olduklarını ve süreci ayrıntılarıyla açıklamıştır. 18- Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Genelgede, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasında koruma kararlarının alınması, UYAP a kaydı, infazı ve infazının takip edilmesinde dikkat edilecek hususlar, bu koruma kararlarının kesinleşmesine gerek olmadığı, Cumhuriyet savcısı ve personelin uzmanlaşmasının sağlanmasına yönelik hükümler getirilerek bu konuda uygulamadaki aksaklıkların önlenmesi amaçlanmıştır yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kadın haklarına ilişkin mevcut mevzuatın uygulanması ve namus suçları da dahil her türlü şiddet eylemlerine karşı önlemler alınması öncelikler arasında bulunmaktadır. Söz konusu önceliklere, 2008 yılı Ulusal Programında Siyasi Kriterler bölümünün kadın hakları başlığı altında da yer verilmiştir. AB İlerleme Raporlarında ise töre cinayetleri, erken yaşta ve zorla yaptırılan evlilikler ve kadına yönelik aile içi şiddet konularında ciddi sorunların devam ettiği ifade edilerek, mevzuatın ülke genelinde tutarlı olarak uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. 23. Fasıl Gayriresmi Tarama Sonu Raporunda yasal düzenlemelerin yeterli olduğu, bununla birlikte Ailenin Korunmasına Dair Kanun dahil olmak üzere, konuya ilişkin mevzuatın uygulamasında bazı eksikliklerin varlığını sürdürdüğü vurgulanmaktadır. Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasına dair bazı sorunları gidermeyi amaçlayan Genelgede, yukarıda yer verilen eleştirileri gidermeye yönelik olması ve belirtilen önceliklerle uyumlu olması bakımından olumlu bir adım olarak nitelendirilmesi mümkündür. Genelge ile kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek için alınan önlemler, yoğun bir biçimde takip edilecek ve bu konudaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine destek verilecektir. 19- Harita ve Hava Fotoğrafı Talepleri Mahkemelerin tüm kurum ve kuruluşlardan, bu kapsamda Harita Genel Komutanlığından doğrudan bilgi, belge isteyebileceği, her adliyede harita bilgi sorumlusu görevlendirilmesi, taleplerin bu sorumlu tarafından Harita Genel Komutanlığının internet adresinden elektronik ortamda yapılması, taleplerde bulunması gereken hususlar, ücretlerin sorgulanması ve yatırılması, işi biten haritalardan hangilerinin iade edileceği, hangilerinin adliyede kalabileceği, UYAP-Harita Genel Komutanlığı entegrasyonundan sonra tüm işlemlerin UYAP tan gerçekleştirilmesi gerektiği hususları düzenlenmiştir. Genelgenin uygulanmasıyla birlikte, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde kurulu bulunan Harita Bürosu kaldırılmış, mahkemelerin Adalet Bakanlığı aracılığıyla harita ve hava fotoğrafları taleplerini ilgili komutanlığa iletmesi ve Bakanlığın ücretlerin yatırılması ve haritaların gönderilmesinde mutemet tayini gibi kırtasiyecilik öngören düzenlemeler kaldırılarak mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi güçlendirilmiştir. 20- Görüş Talepleri Kuruldan talep edilecek görüşlerde izlenecek usul ve kurallar belirlenmiştir. Bugüne kadar gerek Bakanlıkta gerekse Kurul bünyesinde yaşanan görüş taleplerine ilişkin usul eksikliklerinin önüne geçilmesi ve özellikle teşkilattan talep edilecek hususların belirli bir süzgeçten geçtikten sonra Genel Sekreterliğe ulaşması hedeflenmiştir. 15/20

16 Genelgede, gereksiz konularda görüş talep edilmemesi, görüş talebinde bulunulmadan önce gerçekleştirilmesi gerekenler ile görüş talebinde bulunulurken dikkat edilmesi gerekenler düzenlenmiş, adliyelerde gerçekleştirilen ve uygulamadaki sorunlara ilişkin toplantıların sonuçlarının Kurula bildirilmesi suretiyle bu konularda düzenleme yapılabilmesi öngörülmüş ve gereksiz yazışma yapılmasının önüne geçilmesine yönelik hükümlere yer verilmiştir. 21- Dosyaların Kanun Yolu İncelemesine Gönderilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Dosyaların düzenli tutulması, tüm evrakın UYAP a eklenmesi, ceza dava dosyalarının Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınmadan doğrudan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, dosyaların ayrı zarf içine konulması, zarfların ise toplu olarak çuvalla gönderilebileceği, dosyaların tüm ekleriyle görevli daireye gönderilmesi, temyiz harcının kontrolü, tebligata dikkat edilmesi, Yargıtay ca elektronik imzalı ilam geldiğinde bunun UYAP tan dosyaya çekilmesi, başvuruların usulüne uygun olarak kaydı ve başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilmesi gibi hususlar düzenlenerek bu konulardaki aksaklıkların önlenmesi ve birlik sağlanması hedeflenmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay ve Yargıtay`ın bu konudaki görüşleri değerlendirilmiş ve işlenmiştir. Böylece, kanun yolu sürecinin hızlandırılması amaçlanmıştır. 22- Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Yapılan Tebligat Giderleri İdari yargıda masraf ve tebligat giderlerinin öncelikle para olarak alınması gerektiği, pul olarak getirenlerin de geri çevrilmemesi, parasal işlemlerin UYAP ta gerçekleştirilmesi ve bu verilerin dikkate alınarak denetlenme işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilerek uygulama birliği sağlanması amaçlanmıştır. 23- Başka Yer Mahkemesine Verilen Dilekçelerin Gönderilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Genelgede, başka yer mahkemesine gönderilmek üzere verilen istinaf veya temyiz dilekçeleri ile diğer dilekçelerin havale edilmesini müteakiben, herhangi bir hak kaybına ve yakınmaya meydan verilmemesi bakımından, evrakın süreli olabileceği de gözetilerek zamanında ilgili mahkemeye gönderilmesinin sağlanması için dikkat edilecek hususlar belirlenmiştir. Söz konusu Genelge, Ulusal Programlarda öngörülen ve diğer müzakere belgelerinde de genel olarak ifade edilen yargının verimliliği ve etkinliğinin arttırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması gibi hedeflere sağlayacağı katkı bakımından olumlu bir adımdır. 24- Havale İşlemleri 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde ve 2008 yılı Ulusal Programında yargının verimliliği ve etkinliği ile yargıya güvenin arttırılması hususları da hedefler arasında yer almaktadır. AB İlerleme Raporlarında da yargının etkinliğiyle ilgili olarak, adli işlemlerin hızlandırılmasına yönelik olarak atılmış adımlara değinilmiştir. 23. Fasıl Gayriresmi Tarama Sonu Raporu nda gereksiz masraf ve zaman kaybına sebep olunmamasına değinilmiştir. Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve daha etkili bir mahkeme yönetimi sistemi geliştirilmesi düşüncesinden hareketle oluşturulan Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi Projesi nden beklenen sonuçlar arasında; daha eğitimli bir 16/20

17 kalem personelinin yetiştirilmesi ve idari kadronun niteliklerinin artırılarak hakim ve savcı sınıfının yargısal olmayan sorumlulukları konusunda daha etkin bir duruma getirilmesi hususlarına yer verildiği görülmektedir. İtalyan Yargıç Luca Perilli nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti Kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Raporda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (2010)12 sayılı, hakimlerin bağımsızlığına, verimliliğine ve sorumluluklarına ilişkin tavsiyesinde, Avrupa Konseyi Avrupa Hakimleri Danışma Konseyinin 6 (2004) sayılı görüşünde ve Avrupa Konseyi Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi nin 11 (2008) sayılı, yargısal kararların kalitesine ilişkin görüşünde; hakimlerin iş yükünün azaltılması amacıyla yargısal olmayan görevlerinin bu iş için uygun olan vasıflı personele verilmesi önerileri farklı şekillerde ifade edilmiştir. Genelgede söz konusu belgelerle uyumlu olarak; ön büro uygulaması, işlemlerde UYAP ın kullanılması, dilekçe ve belge sahiplerine ücretsiz alındı belgesi verilmesi hususu öngörülmekte, mahkeme yönetimi destek projesinin bir gereği ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yeni hükümler çerçevesinde havale işlemlerinin hâkim ve savcı dışındakiler tarafından da yapılabileceği vurgulanmaktadır. 25- Mahkemeler ve İcra İflas Dairelerinin Kalem Hizmetlerinin Denetimi 23. Fasıl Gayriresmi Tarama Sonu Raporunda, bir e-adalet sistemi olan UYAP bilgi sisteminin tüm yargıyı kapsayacak şekilde 2007 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığı ve sistemin, yargı üyelerinin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkân tanımasının yanında, diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunmalarını da sağladığı hususlarına değinilmiştir. Belirtilen hususların, UYAP sisteminin ülkemiz bakımından önemini ortaya koyduğu görülmektedir. İtalyan Yargıç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Raporda hakimlerin adli olmayan görevlerinin mahkeme kalemi ve katiplere verilerek hem hakimlerin verimliliğinin hem de yaptıkları işlerin kalitesinin artırılabileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, kâtiplerin ve mahkeme kalemi çalışanlarının görevlerinin, uzmanlaşmış ve eğitilmiş idari personel oluşturmak üzere düzenlenmesi tavsiye edilmiştir. Anlaşıldığı üzere rapor uyarınca yargıda etkililiğin artması için mahkeme kalemlerinin bazı alanlarda görev alarak hâkimin iş yükünü hafifletmesi beklentisi bulunmaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin 17 Kasım 2010 tarihinde kabul edilen R (2010)12 sayılı, hâkimlerin bağımsızlığına, verimliliğine ve sorumluluklarına ilişkin tavsiyesinde, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması amacıyla yargısal olmayan görevlerin bu iş için uygun olan vasıflı personele verilmesi tavsiye edilmiştir. Avrupa Konseyi Avrupa Hakimleri Danışma Konseyinin 24 Kasım 2004 tarihli ve 6 (2004) sayılı görüşünün, Yargı sisteminin kalitesi ve değerlendirilmesi; istatistiki bilgiler; izleme prosedürü başlıklı kısmında, yargı bakımından sadece hakimlerin değil, yargısal 17/20

18 kurumlardaki memurların faaliyetlerinin de önemine değinilmiş, ayrıca yargısal alt yapı bakımından bina, ekipman, destek personel gibi hususlara yer verilmiştir. Genelgede; hâkimlerin idari görevleri kapsamında kalemlerin en az üç ayda bir denetlenmesi, işlemlerin UYAP üzerinden zamanında, doğru ve eksiksiz yürütülüp yürütülmediğinin denetimlerde dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir. HSYK Teftiş Kurulunun da görüşleri doğrultusunda hâkimlerin para ve kasa denetimine yer verilmemiştir. Bu konudaki tek yasal dayanak olan Adalet Bakanlığının (131) No lu Genelgesi bu genelgenin yayınlanmasıyla birlikte yürürlükten kalkmıştır. Hukuk mahkemelerin para ve kasa hesabı denetiminin savcılar tarafından yapılacağına dair Adalet Bakanlığının idari görev kapsamında yeni bir genelge düzenleme yapması gerekmektedir. Avrupa Birliğinin de hâkimlerin idari görevlerden el çektirilmesini talep etmesi sebebiyle genelge bu şekliyle müktesebat sürecine uyumluluk arz etmektedir. 26- Fikrî ve Sınaî Hak İhlâllerine İlişkin Suçlarda Cumhuriyet Savcılarının İhtisaslaşması ve Bu Alanda Devletin Vergi Kaybının Önlenmesi Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığının görüşleri doğrultusunda genelgeye şekil verilmiş; bu doğrultuda konunun önemi ve konuya ilişkin uluslararası ve ulusal tüm mevzuat belirtilmiş, bu suçlarla ilgili hükümlerin vergi dairesi başkanlıklarına gönderilmesi, hak sahiplerinin haberdar edilmesi, Cumhuriyet savcısı ve personelin uzmanlaşmasının sağlanmasına ve 500 den fazla soruşturma dosyası bulunan yerlerde büro kurulmasına yönelik hükümler getirilmiştir yılı Ulusal Programında yargının işlevselliği ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak gerekli altyapı çalışmalarına hız verildiği belirtilmiş olup, bu bağlamda yeni mahkemelerin kurulması ve faaliyete geçirilmesi; birbirine yakın adliyelerin birleştirilmesi; ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması ifade edilmiştir. AB İlerleme Raporlarında mevzuatın müktesebata büyük ölçüte uygun ve yeterli olmasına rağmen uygulamada eksiklerin bulunduğu, idari kapasitenin Gümrük Birliği Kararı nın gerektirdiği etkin icrayı sağlayabilmek açısından yetersiz kaldığı, caydırıcı cezai yaptırımları içerecek şekilde, sınaî mülkiyet haklarını düzenleyen, güncellenmiş önemli kanun tasarılarının hala kabul edilmeyi beklediği, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili kamu kurumları ve uzmanlaşmış fikri mülkiyet hakları uygulama birimleri arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyon sağlanmasının çok önemli olduğu, fikri mülkiyet hakkı sahiplerinin fikri mülkiyet haklarına ilişkin kamusal platformlarda daha iyi temsil edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna ek olarak taklit ve korsan malların, tüketici güvenliği, kamu düzeni ve halk sağlığı bakımından oluşturduğu riskler konusunda kamunun farkındalığının artırılmasının önemi vurgulanmıştır. Raporlarda bu alandaki ihtisas mahkemelerinin uygulamaları arasında görülen tutarsızlıkların ve Türk Patent Enstitüsü ile mahkeme kararları arasındaki farklılıkların devam ettiği ifade edilmiş olup, güvenilir istatistiklerin bulunmadığına değinilmiştir. Genelgede, fikri ve sınaî haklar alanındaki ihlallerle daha etkili şekilde mücadele edilebilmesi için mahkeme kararlarının ilgili kurumlara iletilmesi, soruşturmaların hızlı biçimde sonuçlandırılması için bu alanda uzmanlaşmış birimlerin kurulması gibi çeşitli tedbirler yer almaktadır. Ayrıca, fikrî ve sınaî haklar alanında ilk derece mahkemelerinde sağlanan uzmanlaşmanın, bu hakların ihlali ile ilgili soruşturmaları yürüten Cumhuriyet 18/20

19 başsavcılıklarında da sağlanarak soruşturmaların etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Genelgedeki düzenlemeler, yukarıda yer verilen aksaklıkların giderilmesine katkı sağlayacaktır. 27-Resmî İlânlar Resmi ilanların Basın İlan Kurumu şubesi bulunan yerlerde bu şubeler aracılığıyla, bulunmayan yerlerde ise valilikler aracılığıyla resmî ilanları yayımlama hakkını haiz gazetelerde yayımlatılması gerektiği hususları düzenlenmiştir. 28- Ad, Soyadı ve Yaş Düzeltilmesine İlişkin Talepler Ad, soyadı ve yaş düzeltme davalarında, düzeltme isteyenle ilgili UYAP ve KİHBİ den araştırma yapılması, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile nüfus müdürlüklerinin harç ve her türlü mahkeme masraflarından muaf olduğuna yönelik düzenlemeler getirilmiştir. 29- İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları İş cetveli, sicil fişleri ve başarı bildirim formlarının düzenlenmesinde uyulacak ilkeler belirlenmiş, özellikle cezada uzlaşma ile biten ve uzlaşmaya sevk edilen dosyaların terfide lehe bir durum olarak dikkate alınacağı ifade edilerek bu müesseseye işlerlik kazandırılması hedeflenmiştir. Hâkimlerin ve savcıların performanslarına ilişkin konulara 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin İlerleme Raporlarında değinildiği görülmektedir. 30 -Hâkim ve Savcı Bilgi Formu Bilgi formu, Kurul tarafından yapılacak özlük işlemleri, eğitim, yurtdışına gönderme ve benzeri hususlarda yararlanılabilecek şekilde yeniden tanzim edilmiş, ilave olarak yabancı dil durumu daha geniş bir hale getirilmiş, akademik yayınlar hanesi eklenmiştir. İletişim bilgileri hanesi genişletilmiştir. Özlük işlemlerinde gerçekçi bir fonksiyonu bulunmadığı düşünülen ilkokul, orta, lise ve yüksekokul hanesi kaldırılmıştır. Bu durum, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde benimsenen ilke ile örtüşmektedir. Formun, elektronik ortamda UYAP tan oluşturulması ile birlikte ayrıca merkez büroda ikinci bir işleme tabi tutulmasına gerek olmadan öngörülen veriler bakımından raporlama alınabilmeye müsait bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. 31- Terörle Mücadele Kanunu nun Uygulanmasında Görev Alan Kamu Görevlilerinin Tanık Olarak Dinlenirken Kimlik ve Görüntülerinin Deşifre Edilmemesi 2008 yılı İlerleme Raporunda, tanıkların güvenliklerini ve kimliklerinin gizliliğini garanti altına alan yeterli hükümlere sahip yeni bir tanık koruma yasası çıkarılmış olmasına ve Türk Polis Teşkilatı bünyesinde bir Tanık Koruma Birimi kurulmuş olmasına olumlu bir şekilde yer verilmiştir. Genelgede, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 58 inci maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükümleri dikkate alınarak soruşturma ve kovuşturma aşamasında terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin, soruşturma ve kovuşturma sırasında tanık olarak ifadelerine başvurulurken kimliklerinin ve görüntülerinin deşifre edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır. 19/20

20 32- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar CMK da öngörülen gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin koruma tedbirinin uygulanmasında; Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereğince görevlendirilen kişinin kimlik bilgisinin deşifre olmamasını sağlayacak aidiyet numarasının kullanılmaması ve yine zorunlu olan ilgili kolluk birimi tarafından sorumlu kolluk görevlisi olarak belirlenen kolluk personeline aidiyet numarası verilmemesi konuları sıkça yaşandığından özellikle Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda müstakil bir genelge düzenlenmesi yönündeki talebi dikkate alınarak söz konusu müessesenin önemi, amacı ve aidiyet numarasının kullanılması uygulayıcılara hatırlatılmıştır. 33- Soruşturmanın Gizliliği ve Basının Bilgilendirilmesi Soruşturma aşamasında basın sözcülüğü kurumunun işleyişi ve bu konuda izlenecek kurallara yer verilmiş, soruşturmanın gizliliği ile basının haber alma hakkı arasındaki dengeye işaret edilmiş ve bu konudaki AİHM emsal içtihatlarına yer verilmiştir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg tarafından Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye ye gerçekleştirilen ziyaret sonrasında İfade ve Basın Özgürlüğü konusunda hazırlanan Raporun 20 nci paragrafı, Türk Ceza Kanununun 285 inci (soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu) ve 288 inci (yargı mercilerini etkilemeye teşebbüs suçu) maddelerinin ifade özgürlüğü üzerinde baskı oluşturduğunu, 2007 den bu yana Ergenekon Davası kapsamında bu maddeleri ihlal nedeniyle gazetecilere açılan davaların artış gösterdiğini ifade etmiştir. Avrupa Komisyonuna göre 2010 dan beri bu maddelerden açılan dava sayısı 4000 civarındadır. Bahse konu Genelge; basının soruşturmalar hakkında bilgilendirilip, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, masumiyet karinesi ve kişilik haklarının korunması ve yargıya güvenin artırılması amaçlarıyla hazırlanmıştır. Uygulama hayata geçirildiğinde, soruşturmaların etki altında kalmasının ve masumiyet karinesinin zedelenmesinin önüne geçilmesi yolunda olumlu adımlar atılmış olacaktır. Hem açılan dava sayısının düşmesi hem de soruşturmanın gizliliğinin korunup kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan Genelge, amacı itibarıyla olumlu bir adım olabilecektir. 34- Hâkim ve Savcıların Yurt Dışına Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgede; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 49 uncu maddesinin 650 sayılı KHK ile değişmesi sonucunda, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka kurum, kurul veya kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar hariç diğer hâkim ve savcıların Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleki eğitim, burs proje ya da teknik işbirliği kapsamında veya meslekleriyle ilgili staj ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 20/20

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ Bu raporun hazırlıkları İnsan Hakları Konseyi nin yayınladığı rehber ilkeler esas alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilmiştir. Hazırlık sürecinde

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKĐYE 2012 ĐLERLEME RAPORU NUN SĐYASĐ VE EKONOMĐK KRĐTERLER BÖLÜMLERĐNĐN KAPSAMLI ÖZETĐ

AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKĐYE 2012 ĐLERLEME RAPORU NUN SĐYASĐ VE EKONOMĐK KRĐTERLER BÖLÜMLERĐNĐN KAPSAMLI ÖZETĐ AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKĐYE 2012 ĐLERLEME RAPORU NUN SĐYASĐ VE EKONOMĐK KRĐTERLER BÖLÜMLERĐNĐN KAPSAMLI ÖZETĐ 2. SİYASİ KRİTERLER VE GELİŞTİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG 2.1 Demokrasi ve hukukun

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 14 Ekim 2009 SEC(2009)1334/3 TÜRKİYE 2009 İLERLEME RAPORU {COM(2009)533}

GAYRIRESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 14 Ekim 2009 SEC(2009)1334/3 TÜRKİYE 2009 İLERLEME RAPORU {COM(2009)533} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 14 Ekim 2009 SEC(2009)1334/3 TÜRKİYE 2009 İLERLEME RAPORU {COM(2009)533} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ. İnsan Kaynakları. Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı. Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat

T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ. İnsan Kaynakları. Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı. Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ İnsan Kaynakları Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat Ceza İnfaz Sistemi SUNUŞ Adalet Bakanlığı, adalet hizmetlerinin etkinlik

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674) 1 1. Giriş 3 1.1 Önsöz 3 1.2 Çerçeve 3 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 3 2.

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir.

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir.

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-141-2011/269/15240 26/03/2012 Konu : İnfaz ve denetimli serbestlik işlemleri CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ADLİ YARGI İLK DERECE

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası Gündem Toplantı Raporu Seminer

Detaylı

2002 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ A. Giriş a) Önsöz Haziran 1998 tarihinde yapılan Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un Türkiye-AT Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesi ve Lüksemburg Avrupa

Detaylı

Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı. Avrupa Komisyonu- 2012 Avrupa Birliği Bakanlığı - 2012

Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı. Avrupa Komisyonu- 2012 Avrupa Birliği Bakanlığı - 2012 Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan 2012 Yılı Türkiye İlerleme Raporu ve Avrupa Birliği Bakanlığı Tarafından Hazırlanan 2012 Yılı İlerleme Raporlarının Fasıl Bazında Özet Karşılaştırması Fasıl 1: Malların

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) 1. Giriş 3 1.1 Önsöz 3 1.2 Çerçeve 3 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 3 2.

Detaylı

GENEL SEKRETERLİK VE TEFTİŞ KURULU BÜROLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

GENEL SEKRETERLİK VE TEFTİŞ KURULU BÜROLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan: Yayım Tarihi: 4/7/2012 GENEL SEKRETERLİK VE TEFTİŞ KURULU BÜROLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı