HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELERİ (ÖZET BİLGİ NOTU) 1 1-Hâkim ve Savcıların Yıllık, Mazeret, Hastalık Ve Refakat İle Aylıksız İzinleri Genelgede; hâkim ve savcıların yıllık, mazeret, hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri ile ayrılış ve başlayış tarihlerinin bildirilmesi konularında izlenecek usul ve esaslar her bölümde maddeler halinde sıralanmıştır. Ayrıca, yıllık izinlerin yılbaşında planlanması, izin kullanılan döneme duruşma ve keşif konulmaması, adli ara vermeden yararlanmanın nöbetçi olarak görevlendirilenler hariç zorunlu tutulacağı belirtilmiştir. 2- Yıllık Ara Verme 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 55 inci maddesinde, hâkim ve savcıların, usul kanunlarında gösterilen yıllık ara vermeden yararlanacağı, yıllık ara vermeden yararlanan hâkim ve savcılara o yıl için ayrıca yıllık izin verilmeyeceği, yıllık ara vermeden yararlanma koşul ve yöntemlerinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirleneceği hususları düzenlenmiş olup, anılan Genelgede yıllık ara vermeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 3- Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Nöbet Hizmetlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Çalışma saatleri kenar başlıklı 54 üncü maddesi uyarınca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin uymaları gereken usul ve esaslar bu Genelgenin konusunu oluşturmaktadır. 4- Şüpheli-Sanık Karar Takip Formları İle Gıyabî Tutuklama Kararları ve Yakalama Emirlerinin Uyap'ta Düzenlenmesi, İnfaz ve Güncelliklerinin Takibi Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının sağlanıp korunmasına yönelik hükümler, taşıdıkları önem sebebiyle başta İnsan Hakları Evrensel Bildirisi olmak üzere çeşitli uluslararası sözleşmelerde, birçok ülkenin anayasasında ve iç hukukunda düzenlenmiştir. Bu hakla ilgili bu konular, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 inci maddesiyle koruma altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir çok kararında, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının önceliğine ve önemine vurgu yapmıştır. Öte yandan, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıyla ilgili hususlar AB müktesebatı sürecinde ülkemizce oluşturulan ve rota teşkil eden birçok belgede yer almaktadır yılı Ulusal Programın Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24 üncü Faslında genel olarak bu konuyla da doğrudan ilişkilendirilebilecek hükümler bulunmaktadır. Genelge ile aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır: 1- Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının gelişen teknolojik imkânlar sayesinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) vasıtasıyla korunması, 2- Genelge ekindeki form, karar ve emirlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, 3- Adli makamlar ile kolluk kuvvetleri arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonun üst düzeyde temini, 1 Söz konusu Genelgelerin tamamı Kurulumuzun internet sayfasında yer almaktadır. Bu özet, Genelge numaraları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1/20

2 4- Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı (KİHBİ) Bilgi Sistemi ile UYAP entegrasyonunun sağlanması, 5- Haksız yakalama ve gözaltıların önlenmesi, 6- Konuya ilişkin AİHM nin yaklaşımının yeniden ilgililere hatırlatılması, 7- Avrupa Birliği üyesi ülkelere özellikle terör suçlarına ilişkin yapılan iade taleplerinde, sanığa isnat edilen suç ile sanığın somut eylemleri arasındaki nedensellik bağının kurulmasına ilişkin olarak, tutuklama müzekkeresinde, sadece suçun vasıf ve mahiyeti ve mevcut delil durumu gibi ibarelere yer verilmesi sebebiyle söz konusu müzekkerelerin Suçluların Geri Verilmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 12 nci maddesi kapsamında bir tutuklama müzekkeresi olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi sebebiyle suçluların iadesine ilişkin işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı olarak yapılabilmesi, (Ek-4) Genelgede; UYAP ve KİHBİ entegrasyonundan bahsedilerek bu alanda 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren sadece UYAP Arananlar Bilgi Sisteminin kullanılması hedeflenmektedir. Böylece, yargının hızlandırılmasına katkı sağlanacaktır. Örneğin, fiziki ortamda hiçbir işlemin gerçekleştirilmemesi sebebiyle tek bir tuşla ve hızlı bir biçimde birimler arasında evrakın elektronik ortamda geçişine imkan sağlanarak insan unsurundan kaynaklanan gecikmelere yer verilmeyecek ve bu konuda muhtemel kötüye kullanımların önüne de geçilmiş olacaktır. Eski uygulamada, bir yakalama emri çıkarıldıktan sonra imzalanıp postayla ya da zimmet karşılığında ilgili deftere kaydedilmesini müteakiben kolluğa gönderilmekte, kollukça KİHBİ Bilgi Sistemine giriş yapılmaktaydı. Bu alanda ülke genelinde; emniyette yaklaşık 2250 polis memuru, jandarma da ise 450 jandarma görevlisi, toplam 2700 kişi istihdam edilmektedir. Bu rakamlar sadece bu evrakların girdisi, takibi ve kaldırılması gibi işlemlerin yapılmasında istihdam edilen kişi sayısını göstermektedir. Yapılan bu işlem zaten UYAP Arananlar Bilgi Sistemi içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca, ikinci kez bu işlemlerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Zaman, emek ve insan gücü kaybından başka bir şey değildir. Bu itibarla, 2006 yılından itibaren imzalanan protokol gereğince bugüne kadar yapılan çalışmalar, toplantılar ve fikir alışverişleri ile test uygulamalarının doğal bir sonucu olarak tek bir bilgi kaynağının bu işlemlerin yapılması için kullanılmasında zorunluluk bulunması sebebiyle bu Genelge düzenlenmiştir. UYAP Bilişim Sisteminin benzer alanlarda kullanılmasından edinilen pozitif tecrübeler bulunmaktadır. Örneğin, Karayolları Trafik Kanununda yapılan bir değişiklikle POL-NET üzerinden UYAP vasıtasıyla hâkimler ve icra müdürlerinin doğrudan veri tabanında araç kayıtları üzerine tahdit koyma yani elektronik haciz uygulama ve bunların kaldırılması işlemlerini icra edebilmeleri sayesinde, bu entegrasyonun sağlanması ile birlikte bugüne kadar 4 milyon civarında tahdit konulmuş, 1,5 milyon civarında da tahdit kaldırılmıştır. Sadece posta giderleri hesaplandığında 5,5 milyon tahdit koyma ve kaldırma yazısının toplam maliyetinin 27,5 milyon TL olduğu görülmüştür. Bunun yanında insan unsurunun kullanılmasından doğabilecek bir kısım suiistimallerin önüne geçilmiştir. Sadece bu işlemin yapılmasında görevlendirilen yaklaşık 2 bin trafik polisinin asli görevlerini yapmasının yolu açılmıştır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, bu Genelge ile sadece emek, zaman, maliyet, 2/20

3 işgücü tasarrufu bakımından değil aynı zamanda konuya muhatap edilen kişilerin hak ve özgürlüklerinin teminatı açısından da bir kazanım elde edilmiş olacaktır. Söz konusu bu faydaların sağlanabilmesi için Genelgenin ekinde bulunan formların UYAP Bilişim Sisteminde oluşturulması, girişinin sağlıklı bir şekilde yapılması, takibi, güncellenmesi, silinmesi ya da kaldırılması gerekmektedir. 1 Ocak 2012 tarihine kadar UYAP Bilişim Sistemi ile KİHBİ Bilgi Sisteminin birlikte kullanılması, bu tarihten sonra ise yapılacak sorgulamalarda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 5-Zorla Getirme Kararları Genelgede, zorla getirme müessesesinin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlara değinilmiş, özellikle tanıkların zorla getirilmesinde orantılılık ilkesine uyulması, çocuklar açısından son çare prensibi ve zorla getirmenin belgelendirilmesi gibi AİHM nin de benimsediği önemli usul kuralları hatırlatılmıştır. Yukarıda (4) No lu Genelgeye ilişkin özette de ifade edildiği üzere, bu Genelgenin de kişi özgürlüğü ve güvenliğine yönelik önemli hususları içerdiği ve bu hak bakımından güvence sağlayacağı değerlendirilmektedir. 6-İnfaz ve Denetimli Serbestlik İşlemleri 2008 yılı Ulusal Programında Türk Ceza Kanununda ayrımcılık fiili suç olarak düzenlendiği, ayrıca Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda infazda ayrımcılık yasağına yer verildiği belirtilmiş olup, ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalara devam edileceği ve denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinleştirilerek yaygınlaştırılacağı ifade edilmiştir. AB ilerleme raporları ve istişari ziyaret raporlarında, ceza adalet sisteminin etkin olmasından söz edilmektedir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı, bu sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Mahkemelerce verilen kararların infazının sağlanması sistemin bir bütün olarak işlemesinin bir göstergesidir. Bu kapsamda, söz konusu Genelgede, belli başlı ve bugüne kadar uygulamada sıkça sorulan sorunlu alanlar başlıklarıyla birlikte değerlendirilmiş ve uygulama birliği sağlamaya dönük ifadeler kullanılarak infazın hızlandırılması ve bu alandaki karmaşıklığa son verilmesi, böylece mahkemelerce verilen cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazının hızlı bir şekilde sağlanması hedeflenmiştir. Genelgede belirtilen hükümler, aynı zamanda ülkemizin kabul ettiği Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ve diğer planlarla da örtüşmektedir. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle müzakere edilerek bilhassa UYAP ın kullanılmasının yaygınlaştırılması suretiyle infazın hızlandırılmasına işaret edilmiştir. Bu doğrultuda, Genelgede; özellikle hapis cezalarının infazı konusunda öncelikle dış ilamatın kaldırılarak UYAP ortamında infaz evraklarının temin edilmesi, ilamların takipsiz ve özellikle kayıt dışı bırakılmamasının sağlanması bakımından infaz işlemlerinin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle UYAP sisteminde belirlenmiş olan dosya türüne göre (infaz, esas veya denetimli serbestlik genel defteri vs.) kayıtların yapılması ve denetiminin sağlanması esası 3/20

4 benimsenmiş, genel olarak ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında izlenmesi ve uyulması gereken önemli hususlar vurgulanmıştır. Genelgede; Adli ve idari para cezalarının tahsili, Koşullu salıverilen hükümlülerin takip işlemleri, Hapis cezasının infazının hastalık sebebiyle ertelenmesi, Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, İnfaz edilen hapsin süresinin adli para cezasını karşılamaması, Tazyik hapsi ilamlarının infazı, Yüksek güvenlikli sağlık kurumları, Denetimli serbestlik kararlarının infazı, Yükümlülüksüz denetim, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında öngörülen tedavi ve denetimli serbestlik kararları, Mükerrirler hakkında cezanın infazından sonra uygulanmak üzere verilen denetimli serbestlik tedbiri kararları konu başlıkları olarak belirlenmiş ve ayrıntılı bir biçimde uygulayıcılara aktarılmıştır. 7- Adli Kolluğun, Görev Yetki ve Sorumlulukları 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi Siyasi Kriterler bölümünde tüm kolluk kuvvetleri kurumlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi dahil olmak üzere, AB standartlarıyla uyumlaştırılmasına devam edilmesi gereğine öncelikler arasında yer verilmiştir yılı Ulusal Programında Anayasadaki yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ve bağımsızlığı ilkesi temelinde suç kovuşturma ve soruşturmasında kolluk-savcılık görev, yetki ve sorumluluklarının AB ülkelerindeki en iyi uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesinin sürdürüleceği belirtilmiş olup, buna ek olarak suç analizi ile suç araştırma ve soruşturmasında görevli kolluğun adli kapasitesinin arttırılmasına devam edileceği ifade edilmiştir. AB İlerleme Raporlarında Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun uygulanmasına yönelik olarak, adli kolluğun kurulmasının savcılar ve kolluk kuvvetleri arasında gerginliğe neden olduğu, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının bu hususta iki ayrı genelge yayımlamış olmalarına rağmen, savcıların adli kolluğun etkin denetiminde zorluklarla karşılaştıkları belirtilmiştir. Bunun yanında kamuoyu tarafından bilinen bazı davalara ilişkin soruşturmalardaki bazı aksamaların, polis ve jandarmanın çalışmalarının geliştirmesi ihtiyacının yanı sıra, polis ve jandarma ile yargı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyacını gösterdiği Raporlarda yer almıştır. İtalyan Yargıç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Raporda, Adli Kolluğun Rolü ve İşlevi başlığı altında adli kolluğun savcı ile olan ilişkisine değinilmiş ve savcıların adli kolluğun soruşturma sürecinde amiri olduğu vurgulanmış, emir ve talimat vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesi ile de uyumlu olarak uygulamada savcıların adli kollukla nasıl koordinasyon kurduğu açıklanırken, telefon görüşmeleri veya yazışma yönteminin kullanıldığı belirtilmiştir. Raporda, ayrıca Adli Kolluğa İlişkin Yönetmeliğin uygulanması, savcılıklara bağlı polis birimlerinin kurulması ile zorlu suçlarla ilgili soruşturmalar için savcılıklara bağlı uzmanlaşmış adli kolluk birimlerinin oluşturulması; savcılıkların polise soruşturma teknikleri konusunda talimatlar vermesi; yazılı rehber ilkelerin yayımlanması; polis soruşturmalarının öncelikleri, polis raporlarının içeriklerine ilişkin rehber ilkeler, tercihan bilişim araçları olmak üzere düzgün iletişim kanalları, soruşturmaların süresi, delil arama için araçlar, polis tarafından yapılan çalışmanın nitelik ve niceliğiyle ilgili 4/20

5 anlaşmalar, savcılıklardan geri dönüşler hakkında yazılı protokoller oluşturulması konularında tavsiyeler yer almaktadır. Avrupa Konseyi, (2000)19 sayılı Tavsiye Kararında, savcının adli kolluğu görevi esnasında takip ederken ona talimat vermesini, hangi olaylara ve personele öncelik verileceğini belirleyebileceğini, verilen talimatlara uyulup uyulmadığını denetleyeceğini ve gerekirse yaptırım uygulayabileceğini ifade etmiştir. Genelgenin, adli kolluğun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin konularda İlerleme Raporlarında ve Bağımsız Uzman Ziyareti raporunda belirtilen Cumhuriyet Savcılıklarının adli kollukla ilişkileri yönünden farklı uygulamaların mevcut olduğuna ilişkin eleştirilerini ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım olacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu Genelgede; Luca PERİLLİ tarafından hazırlanan Raporda da belirtilen özellikle adli kolluk ve savcılık ilişkilerinde; uygulamada sıkça yaşanan sorunların giderilmesi ve birlik sağlanması bakımından savcılık ve adli kolluk aşamasında izlenecek kurallara yer verilmiştir. Ülke genelinde uygulamada sorunlu olan alanlar başlıklar halinde işlenmiştir. En üst dereceli kolluk amirlerinin hukuki durumu ve adli kolluk sorumluları, Vukuat raporu bildiriminin soruşturmanın gizliliğine etkisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yürüttüğü soruşturmaların kapsamı bu başlıklar arasındadır. Öte yandan, savcı tarafından verilen sözlü emir veya yazılı talimatların, her bir soruşturma türüne özgü olacak biçimde adli kolluk birimlerinden araştırılması istenilen asgari standartlar da belirlenerek yeterli açıklıkta ve yol gösterecek biçimde maddeler hâlinde yazılması esası benimsenmiştir. Adli kolluğa yönelik koordinasyon toplantıları yapılması, çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu suretle adli kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla adli işlemlerin denetlenmesi Cumhuriyet savcılarından istenmiştir. Kolluktaki işbölümü ve uzmanlaşmaya dikkat edilerek, belirli bir amaca özgü olarak yapılandırılmış kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele ve asayiş gibi birimlerin bu kapsamdaki suçların aydınlatılmasında görevlendirilmesine özen gösterilmesi ifade edilmiştir. İlgili birimlerin gerek yazılı gerekse sözlü görüşleri alınmış ve mümkün mertebe işbirliği anlayışıyla sorunlu alanların çözümüne gayret edilmiştir. Bununla birlikte en üst dereceli kolluk amiri, değerlendirme raporu ve adli kolluk sorumlusu kavramları üzerinde bir kısım tartışmalı hususlar bulunmaktadır. Özellikle değerlendirme raporlarının içerik ve şekli ile kimler hakkında doldurulacağı ve gönderilme şekli ile ilgili hususların, söz edilen formun doldurulması ve idareye gönderilmesine ilişkin işlemin savcıların idari görevlerine ilişkin bir konu olduğu nazara alınarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 167 nci maddesi uyarınca Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılan Yönetmelik hükümleri ve anılan Bakanlıkların diğer ikincil düzenlemeleri doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Genelgeye göre, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanı 2005 sonrası yasa değişikliği çerçevesinde en üst dereceli kolluk amiridir sayılı Kanunun 161 inci maddesinin beşinci fıkrasının gerekçesinde açıkça zikredildiği üzere en üst dereceli kolluk amirinin adli kolluk 5/20

6 görevi vardır. Ayrıca, Ülke genelinde 20 gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde nezdinde görevlendirilecek gümrük muhafaza ve kaçakçılık istihbarat müdürleri ve adli görev icra eden sahil güvenlik birlik komutanları da hem adli kolluk sorumlusu hem de en üst dereceli kolluk amiridir. İleride savcılık ile kolluğun elektronik ortamda entegrasyona geçmesi ve soruşturmaya ilişkin tüm işlemlerin bilişim sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Orman görevlileri de diğer adli kolluk kapsamında adli kolluktur. Orman Kanununda adli yetki orman işletme şefine tanındığından bu kişiler de adli kolluk sorumlusudur. 8- İnsan Hakları İhlâlleri İle İşkence ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Soruşturmalar 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinin, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi başlıklı kısmında, AİHS ve Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda işkence ve kötü muameleye karşı "sıfır hoşgörü" politikası bağlamında kabul edilen önlemlerin uygulanmasının sağlanması ve suçun cezasız kalması ile mücadelenin yoğunlaştırılması hususlarına yer verilmiştir. Savcıların, iddialara ilişkin olarak faillerin belirlenip mahkemeler tarafından cezalandırılmasını sağlayacak şekilde zamanında ve etkili soruşturmalar yürütmelerinin sağlanması bu kapsamdaki öncelikler arasında yer almaktadır. Genelgenin bu öncelikler ile uyumlu olduğu değerlendirilmektedir yılı Ulusal Programında, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi başlığı altında Genelgenin de amaçları arasında yer alan bazı önceliklere yer verilmektedir. Bu öncelikler özetle: AİHS ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda işkence ve kötü muameleye karşı sıfır hoşgörü politikası kapsamında kabul edilen önlemlerin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde uygulanması ve cezasızlığın önlenmesine önem verilmeye devam edilmesi; uygulamada meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta hakim, Cumhuriyet savcısı ve kolluk kuvveti mensuplarına yönelik olmak üzere insan hakları ve soruşturma teknikleri konusunda eğitim çalışmalarının sürdürülmesi, AİHS in 3. maddesi, konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadı ve bunların Türk hukukuna yansımaları hakkındaki eğitimlere devam edilmesi; çıkarılan genelgelerle işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olarak kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya devam edilmesi ve suç analizi ile suç araştırma ve soruşturmasında görevli kolluğun adli kapasitesinin arttırılmasının sürdürülmesidir. Ayrıca, geliştirilmiş ifade alma ve sorgulama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması öngörülmektedir. Genelgenin, söz konusu öncelikleri karşılamaya yönelik hükümler içerdiği değerlendirilmektedir. Nitekim, 2008 yılı İlerleme Raporunda işkence ve kötü muamelenin önlenmesine ilişkin mücadelede sınırlı çaba gösterildiği, gözaltında veya resmi gözaltı merkezleri dışında işkence ve kötü muamele iddiaları endişe kaynağı olduğu ve işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için çabaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır Yılı İlerleme Raporunda ise yasal çerçevenin, işkence ve kötü muameleye karşı geniş kapsamlı tedbirleri içerse de, bunların uygulanması ile işkenceye karşı sıfır tolerans politikasının tam olarak uygulanmasının sınırlı kaldığı ifade edilmiştir. Ayrıca işkence ve kötü muamele iddiaları ile faillerin cezasız kalması hususlarının kaygı kaynağı olmaya devam 6/20

7 ettiği ve bu konudaki iyileştirme çalışmalarının Türk yetkililerin öncelikli konusu olması gerektiği belirtilmiştir Yılı İlerleme Raporunda her ne kadar işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olumlu eğilimin devam ettiği ifade edilmekte ise de insan hakları ihlallerinin cezasız kaldığı belirtilerek bu husustaki mücadele çabalarında, adli yargıda birikmiş iş yükü konusunun yeterince dikkate alınmadığı vurgulanmıştır. 23. Fasıl Gayriresmi Tarama Sonu Raporunda, işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin yargı önüne getirilen vakaların sayısının yetersiz olduğu ve işkence ve kötü muamele suçlarını işlediği iddia edilen kişilere yönelik dava süresinin uzun olduğu belirtilerek, Türkiye nin işkenceye karşı sıfır tolerans politikasına devam etmesi, Adli Tıp Merkezinin bağımsızlığının güvence altına alınması, tüm ülkede İstanbul Protokolünün uygulanmasına yönelik çabaların arttırılması ve hapishane koşullarının iyileştirilmesine yönelik çabalara devam edilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. İlerleme Raporlarında ve Tarama Sonu Raporunda belirtilen bu hususlar, konunun ülkemiz bakımından önemini ortaya koymaktadır. İtalyan Yargıç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Rapor un ilgili kısmında, kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan soruşturmalarda devletin, başvuran kişinin bilgi ve belgelere erişimini sağlaması gerektiği belirtilmiş olup, soruşturmanın etkililiğinin önemi vurgulanmıştır. Rapora göre; soruşturmanın etkiliğinin sağlanabilmesi için savcının yerine getirmesi gereken görevler şunlardır: kolluk görevlilerinden ayrıntılı ifade alınması, kolluk görevlilerinin ifadelerinde yer alan olayların sorgulama yoluyla yeniden değerlendirilmesi, kolluk görevlilerinin silahlarına ilişkin adli tıp raporları alınması yoluyla şikayet edilen ve şikayet konusu olaylarla ilişkilerinin belirlenmesi, olay mahallinin parmak izleri ve diğer izler bakımından incelenmesi, şikayete ilişkin bilgi verebilecek kişilerin ifadelerinin alınması, işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, olayların savunmanın ve tıbbi raporu veren doktorun sorgulanması suretiyle araştırılması. Bu çerçevede savcı tarafından bütün görgü tanıklarına, adli tıptan alınabilecek bütün bilgilere ve ölüm halinde yaralanmalar konusunda ayrıntılı bilgi ile klinik bulguların objektif yorumunu içeren otopsi raporlarından yararlanılarak olaya ilişkin gerçeğin araştırılması gereği ifade edilmektedir. Raporda ayrıca, kamu görevlileri hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemelerde, bağımsızlığın ve tarafsızlığın sağlanabilmesi için, soruşturmanın yürütülmesi konusunda bütün görev ve sorumluluğun savcıda olması gerektiği belirtilmektedir. Bu kapsamda sadece kurumsal ve hiyerarşik olarak bağımsızlığın yeterli olmadığı, uygulamada da bağımsızlık sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Sonuç olarak Uzman PERİLLİ tarafından yapılan öneriler çerçevesinde, devletin, şikayet sahibinin gerekli bilgilere erişimini sağlaması, soruşturmanın etkililiğin sağlanması ve savcının AİHM kararlarında yer verilen görev ve sorumluluklara sahip olması, soruşturmanın olayda adı geçen kişi ve kurumlardan bağımsız yürütülmesinin temin edilmesi yer almaktadır. Genelgede; insan hakları ihlalleri ile işkence ve kötü muamele konusunda Anayasal dayanaklardan başlayarak, hukukumuzda son yıllarda Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere çeşitli değişikliklere ve ilerlemelere yer vermekte 7/20

8 olup, bunun yanında söz konusu alanda uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimizi de hatırlatmaktadır. Genelge ile, bu bakımdan özellikle insan hakları ihlalleri ile işkence ve kötü muamele konusunda gösterilmesi gereken hassasiyet, soruşturmanın açıklanan ilkelere uygun olarak bizzat savcılar eliyle yapılması, AİHM kararlarının takip edilmesi ve bu konuda farkındalığı arttıracak tedbirlerin alınması hususlarına yer verilmiştir. Böylece, Avrupa Birliği müktesebatı açısından insan haklarına genel bir perspektif sunmaktadır. Söz konusu bu Genelge, 30 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında da kabul edildiği üzere; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 01/01/2006 tarihinde çıkarılan Soruşturmalarda insan hakları ihlâllerine yol açılmaması ve İşkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan soruşturmalar konulu genelgeler birleştirilerek güncellenmiştir. Genelge de temel olarak insan haklarına ve adil yargılanma ilkesine uygun olarak soruşturma işlemlerinin yapılması vurgulanmıştır. Bu konuda ulusal mevzuat hükümleri ile AİHS ve AİHM bakış açısı genel hatlarıyla belirtilmiştir. AİHM nin Türkiye, Birleşik Krallık, Rusya ve İngiltere hakkında vermiş olduğu emsal kararlara atıf yapılmıştır. Genelge metnine konuyla doğrudan ilgili sözleşmelere atıf yapılmış, farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. (İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 20 Nisan 2000 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun A/RES/55/89 sayılı kararıyla Birleşmiş Milletler belgesi haline gelen İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Kılavuzu (İstanbul Protokolü). 9- Ölü Muayene ve Otopsi İşlemlerinin Yerine Getirilmesi Otopsi işlemlerine ilişkin önemli belgeler arasında; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 31 Ekim 1990 tarihli ve 6332 sayılı raporu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 2 Şubat 1999 tarihinde kabul edilen R (99)3 sayılı tavsiyesi, Birleşmiş Milletlerin (BM) Model Otopsi Protokolü ve AİHM nin muhtelif kararları bulunmaktadır. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 31 Ekim 1990 tarihli raporunda; otopsinin tanımına ve otopsiye neden gerek duyulduğu gibi genel bilgilere yer verildikten sonra Avrupa Konseyine üye devletlerdeki düzenlemelerden bazı örneklere yer verilmiştir. Bu raporda; otopsinin eğitimli ve tecrübeli bir adli patolojist tarafından gerçekleştirilmesi, tutuklulukta gerçekleşen bir ölüm bakımından en ufak bir şüphenin bulunması halinde otopsinin gerçekleştirilmesi gibi bazı temel hususlara yer verildiği görülmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (99)3 sayılı tavsiyesinde; olay yeri incelemesindeki önemli hususlara, polisin ve medikolegal uzmanın rollerine yer verilmiş ve medikolegal otopsinin mümkün olması halinde otopsinin, en azından biri adli patoloji konusunda uzman iki doktor tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine değinilmiştir. Otopsiye başlamadan önce yapılması gerekenler ile otopsi sırasında gerçekleştirilecek dış ve iç inceleme raporda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Söz konusu belgede, otopsi raporu bakımından da bazı hususlara dikkat çekilmiş, raporun açık, okunabilir ve tıpla ilgisi olmayan okuyucular tarafından da anlaşılabilir olması gibi hususlara da yer verilmiştir. Raporda, ölümün sebebine ilişkin birden 8/20

9 fazla alternatif olması ve bunlar arasında ayrım yapmanın mümkün olmaması halinde uzmanın bu alternatifleri tanımlaması ve mümkünse bunları olasılıklara göre sıralaması gerektiği, ancak bunun mümkün olmaması halinde ölüm sebebinin tespit edilemez olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Raporda dikkat çeken bir başka husus da otopsi tarihi ile düzenlenen geçici raporun tarihi arasında bir ya da iki günden daha fazla zaman geçmemiş olmasının ve otopsi tarihi ile raporun nihai halinin tarihlerinin de mümkün olduğunca yakın olması gerektiğinin belirtilmiş olmasıdır. BM Model Otopsi Protokolü, temel bir otopside gerçekleştirilecek adımlara ilişkin olarak kapsamlı bir denetim listesi öngörmektedir. Bu kapsamda uygun bir şekilde inceleme yapılmasını teminen incelemeyi yapacak uzmana en az 12 saatlik bir zaman dilimi tanınmasının önemine değinildiği de görülmektedir. Protokolde olay yerindeki incelemenin ve otopsinin gerçekleştirilmesi sırasındaki incelemenin nasıl olacağına ilişkin ayrıntılı tespitler bulunduğu görülmektedir. Genelgede; hem BM Protokolüne atıf yapılarak burada belirtilen hususların göz önünde bulundurulmasının istenmesi hem de söz konusu Protokolün Türkçe ve İngilizce metinleri Genelgeye eklenmiştir. Ayrıca İtalyan Yargıç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti Kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Raporun ilgili kısmında, savcıların delilleri koruması kapsamında otopsi kurumuna da yer verilmiş, bu kurumun, gerçekleşen ölümün sebebi de dahil olmak üzere klinik bulguların objektif bir şekilde analizi bakımından önemine değinilmiş ve bu kapsamda da Salman/Türkiye ye Karşı Kararı na atıf yapılmıştır. AİHM nin 27 Haziran 2000 tarihli ve 21986/93 başvuru numaralı söz konusu kararında özetle, tüm klinik bulguları içeren objektif bir otopsi yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planında ise genel olarak Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında uluslararası kalite standartlarına uygunluk, teknolojik gelişmelerin takibi, insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi gibi hususlara yer verildiği görülmektedir. Belirtilen belgeler ve bu belgelerdeki hususlar genel olarak değerlendirildiğinde, genelgenin isabetli unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir. Genelgede hem olay yeri incelemesi hem de ölü muayenesi ve otopsi sırasında yapılması gerekenler ayrıntılı bir şekilde ve yukarıda belirtilen belgelerle uyumlu olarak ele alınmıştır. 30 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında da kabul edildiği üzere; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Faili meçhul olay ve cinayetler konulu genelgenin otopsiyle ilgili bölümü bu genelge içerisine alınarak mükerrerliklerin önüne geçilmiştir. Genelge de temel olarak soruşturmanın vazgeçilmez delillerinden biri olan ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yürütülen soruşturmanın aydınlatılmasında önemli rolü göz önüne alınarak bu işlemlerin eksiksiz ve hızlı yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. 9/20

10 Genelge hazırlanırken ölü muayene ve otopsi işlemlerine ilişkin ulusal mevzuat hükümleri ile AİHS ve AİHM nin bakış açısı genel hatlarıyla ele alınmış ve bu kapsamda genelge konusu ile ilgili olan AİHM kararlarına atıf yapılmıştır. Organ ve Doku Nakli ile ilgili 2238 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında meydana gelen adli vakalar sonucu gerçekleşen beyin ölümlerinde organ ve doku nakli yapılabilmesine ilişkin kurallar açıklanmıştır. Böylece, otopsi işlemlerinin yapılmasının yanı sıra yaşam hakkı açısından son derece önemli olan bir konuya da hizmet etmesi bakımından ilk defa uygulayıcılara bu husus bir genelgede hatırlatılmıştır. Bu konunun savcılara duyurulması, özellikle Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından genelge yapılması istenilmiştir. Yine üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığının talepleri doğrultusunda kimsesiz cesetlerin bilimsel araştırmada kullanılmasına dair ilkeler belirlenmiştir. 10- Soruşturma Usul ve Esasları Genelgede, insan haklarına saygılı bir şekilde maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için soruşturmaların zamanında, etkin, eksiksiz, süratli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi hususunun önemine yer verildiği görülmektedir. Bu çerçevede, kolluğun görevini yerine getirdiği sırada tereddüt ettiği hususlarda ne şekilde hareket edileceği, gereksiz yazışma ve karışıklıklara mahal verilmemesi bakımından önem arz eden hususlar, gözaltı süresinin çok iyi değerlendirilmesi, soruşturmalarda tutuklu işlere öncelikle bakılması, adil yargılanma ilkesinin ihlal edilmemesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması bakımından yapılması gerekenler ile şüphelilerin müdafi yardımından yararlandırılması konusunda hassasiyet gösterilmesi, mağdur hakları gibi hususlara da yer verilmiştir yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kolluk kuvvetlerinin insan hakları ve soruşturma teknikleri konularındaki eğitimi konusuna değinilmiştir yılı Ulusal Programında da bu konuya yer verilmiş, ayrıca özgürlük ve güvenlik hakkı ile adil yargılanma hakkı ele alınmıştır. Söz konusu belgelerde yer verilen konuların Genelgede belirtilen konularla örtüştüğü değerlendirilmektedir. İlerleme Raporlarında genel olarak; yargılama öncesi gözaltıyla ilgili yasal prosedürlerin, AİHS in hükümleriyle ve AİHM nin içtihatlarıyla uyumlaştırılması, polis okullarında insan hakları konusunda gerçekleştirilecek eğitimlerin ve kolluk kuvvetlerinin çeşitli konulardaki eğitiminin önemi, güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin denetimi, kötü muameleye karşı etkin önlemler alınması, ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar ve duruşma öncesi uzun tutukluluk süresi gibi hususların ele alındığı görülmektedir. Bu çerçevede de Genelgenin, genel itibarıyla olumlu bir adım olduğu değerlendirilmektedir. 30 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında da kabul edildiği üzere; daha evvel Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen (22) No lu Faili meçhul olay ve cinayetler, (24) No lu Şüphelilerin müdafi yardımından yararlandırılması, (34) No lu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırılık, (36) No lu Devlet demiryollarında meydana gelen kazalarla ilgili soruşturmalar, (37) No lu Orman yangınları konulu genelgeler, soruşturma işlemlerinin hassasiyetle takibi hususunda savcılara 10/20

11 sesleniş niteliğinde olmaları, Kanun, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerine yer verilmiş olması nedeniyle bu genelge ile birleştirilmiştir. Genelge de temel olarak insan haklarına ve adil yargılanma ilkesine uygun olarak yapılması arzulanan, hızlı, etkin ve yerinde bir soruşturma işleminde uyulması gereken temel hususlar ele alınmış ve sıkça yapıldığı değerlendirilen uygulama hataları maddeler halinde birlik sağlamak amacıyla savcılara hatırlatılmış ve yol gösterilmesi amaçlanmıştır. Genelge hazırlanırken soruşturma işlemlerine ilişkin ulusal mevzuat hükümleri ile AİHS ve AİHM bakış açısı genel hatlarıyla ele alınmış ve bu kapsamda genelge konusu ile ilgili olan AİHM nin Türkiye, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya hakkında vermiş olduğu toplam 24 emsal karara atıf yapılmıştır. Genelge metnine konuyla yakından ilgili olması ve farkındalığı arttırmak bakımından soruşturma evresinde kabul gören uluslararası metinlerden bahsedilmiştir. (Birleşmiş Milletlerin 29 Kasım 1985 tarihli Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Bildirisi; Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı Konferansında kabul edilen 7 Eylül 1990 tarihli Savcıların Rolüne Dair Yönerge; 24 Mayıs 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Kısa Yoldan İnfazların Etkin Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına İlişkin Prensipler) 11- Özel Soruşturma Usulleri Genelgede, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim kurumları ve adli merciler arasında gereksiz yazışmalara, işlemlerde emek ve zaman kaybına, görev ve yetki yönünden uyuşmazlıklara meydan verilmemesi hususlarına değinilmiş, ayrıca Anayasa nın 145 inci maddesinde yer alan Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askeri mahkemelerde yargılanamaz ifadesine atıfta bulunularak askeri personelin yargılanmasına ilişkin usullerin ilgili kanunlara uygun biçimde yapılması gerektiği belirtilmiştir yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde, askeri mahkemelerin yargı yetkisinin askeri personelin askeri görevleriyle sınırlandırılması hususuna yer verilmiş, 2008 yılına ilişkin Ulusal Programda ise askeri mahkemelerin görev ve yetkilerinin tanımlanmasıyla ilgili düzenlemelere devam edileceği belirtilmiş ve yargının hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması için atılan adımlara atıfta bulunulmuştur. Belirtilen hususların Genelge içeriğiyle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bütün İlerleme Raporlarında askeri personelin yargılanması ve askeri mahkemelerin görev ve yetkileri konularına yer verildiği görülmektedir. Geçmiş yıllara ilişkin İlerleme Raporlarında yer verilen bu husustaki eleştiriler bakımından 2003 yılı İlerleme Raporunda uyum paketiyle sivillerin askeri mahkemede yargılanmasının önüne geçildiğine ve pakette yer alan değişikliklerin olumlu karşılandığına değinilmiştir yılı İlerleme Raporunda ise Yüksek Askeri Şura kararlarının yargı denetimine açılması konusu çerçevesinde Genelgedeki konulara değinildiği görülmektedir. Sonuç olarak Genelgede, YÖK mensupları ve asker kişiler hakkındaki soruşturmaların yapılmasında izlenecek usul ve kurallar ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş, ayrıca diğer özel yasalarda yer alan hükümlere dikkat çekilmiştir. 11/20

12 12- Yurtdışına Çıkış Yasağı Konulan Kişilerle İlgili Bilgiler Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile 5682 sayılı Kanunun anılan hükümlerinin kişilere tanındığı seyahat özgürlüğünün haksız yere sınırlandırılmaması ve mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi amaçlanmıştır. 13- Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkilileri ile görüşülerek hazırlanan bu genelgede, ulusal ve uluslararası mevzuata yer verilerek uygulamada farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Genelgede; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi, bu suçla daha etkili ve kararlı mücadele edilebilmesi, suç faillerinin yakalanması, bağlantılarının ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine el koyulabilmesi ve müsaderesi, hak ve alacaklara tedbir konulabilmesinin temini ile soruşturma sürecinde ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amaçlarına yönelik çeşitli hükümler yer aldığı görülmektedir yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde, Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisinin uygulanması ve örgütlü suçlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklanmasına karşı mücadelenin güçlendirilmesi hususlarına yer verilmiştir yılı İlerleme Raporunda ise kara paranın aklanması ile mücadele konusunda AB müktesebatıyla uyum sağlanması yönünde ilerleme kaydedildiği belirtilerek, bu hususta kabul edilen bazı yönetmeliklere değinilmiştir. Genelgenin, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla öngördüğü hükümlerin belirtilen belgelerle örtüştüğü değerlendirilmektedir. 14- Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Adalet Bakanlığı Uluslar Arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkilileri ile mutabakat halinde hazırlanan bu genelgede yine ulusal ve uluslararası mevzuat paralelinde farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde, üst düzeydeki yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere kapsamlı olarak yolsuzlukla mücadele stratejisi ve istatistiksel veriler yoluyla uygulamasını izlemek üzere merkezi bir yapı oluşturulması ve ilgili bütün kurumlar arasında koordinasyonun geliştirilmesi hususuna yer verilmiştir. Ulusal Program da ise Türkiye nin Yolsuzluğa Karşı BM Sözleşmesi ni imzalayıp onayladığına değinilmiş, Türkiye de iyi yönetişim ve şeffaflığın artırılması ile yolsuzlukla mücadele eden kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştirilmesi hususlarındaki çalışmaların devam ettiği ifade edilmiş ve yolsuzlukla mücadele konusunda AB mevzuatıyla uyum takviminin programda yer aldığı belirtilmiştir. Yolsuzlukla mücadele ve bu husustaki sorunlar İlerleme Raporlarında da sıklıkla yer verilen konulardan biridir. Yolsuzlukla mücadele konusunda kabul edilen tedbirlere karşın İlerleme Raporlarında genel olarak bu hususta ilerlemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilmektedir. Söz konusu Genelge de yolsuzluk olaylarının meydana geldiği durumlarda savcıların olaya derhal el koyarak soruşturmayı başlatması ve yürütmesi, konunun ilgili kurumlara bildirilmesi, davaların süratle ve isabetle sonuçlandırılmasına katkı sağlanması, söz konusu 12/20

13 suçlardan elde edildiği düşünülen kazançlarla ilgili koruma önlemlerinin alınması ve yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi suçuna ilişkin soruşturmalarda yapılması gerekenler ele alınmıştır. Belirtilen hususların Genelgede soruşturma ve kovuşturmaların bir an önce sonuçlandırılması, cezaların etkili bir şekilde uygulanması amaçlarıyla ve konuya ilişkin uluslararası temel belgeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinde yer alan ihtiyati tedbirler ve uluslararası işbirliğine ilişkin düzenlemelerin Genelgede yansımasını görmek mümkündür. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinde yer alan suçtan kaynaklanan gelirlere ilişkin olarak alınacak önlemler, ulusal makamlar arasındaki işbirliği, iade gibi konular da Genelge kapsamında ele alınmıştır. Benzer şekilde Sözleşmedeki tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin düzenlemenin Genelgede ulusal mevzuata da atıf yapılmak suretiyle yer alması da olumlu bir adımdır. Avrupa Konseyi bünyesinde kurulmuş olan Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu nun (Group of States Against Corruption GRECO) 11 Haziran 2010 tarihli Birinci ve İkinci Aşama Ortak Değerlendirmesi Türkiye Ek Uyum Raporu nda da bu Sözleşme ye atıf yapılarak tüzel kişilerin cezai sorumluluğu konusuna değinildiği görülmektedir. Ayrıca tüzel kişilerin sorumluluğu konusuna Yolsuzluğa Karşı BM Sözleşmesinde de yer verildiği görülmektedir. Avrupa Birliği Konseyinin 22 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/568 sayılı, özel sektörde yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Çerçeve Kararı nda da tüzel kişilerin sorumluluğu konusuna değinilmiş ve etkili, orantılı ve caydırıcı bir şekilde cezalandırmanın önemine dikkat çekilmiştir. Genelgede tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 15- Resmi Yazışmalar Kurul ile yapılacak resmi yazışmalarda dikkat edilecek usul ve esaslar belirlenmiştir. Özellikle; yazışmaların, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında güvenlik elektronik imza kullanılmak suretiyle yapılması, Cumhuriyet başsavcısı ya da komisyon başkanının görüş bildirmesini gerektirmeyen silah ruhsatı, pasaport ve eş durumu gibi sebeplerle istenilen görev belgesi, pasaport talep formu, terfi, atama ve yetki talepleri, eğitim talep formu ya da dilekçesi, yeniden inceleme ve itiraz dilekçeleri ile mal beyanları gibi yazışmaların ilgililerce doğrudan gerçekleştirilmesi önemli yenilikler arasındadır. Ayrıca, komisyon başkanlıklarına Cumhuriyet başsavcılıklarını aracı kılmadan doğrudan yazışma yapma yetkisi de tanınmıştır. 16- Hâkim ve Savcılar Hakkındaki Araştırma, İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Kurulun Üçüncü Dairesinin görev alanına giren hakim ve savcılar hakkındaki ihbar ve şikayetler konusunda izlenmesi gereken prosedür ele alınmış, üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki soruşturma işlemleri genelgesi ile aynı usule tabi olması dikkate alınarak paralel bir anlatım tarzı benimsenmiştir yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde HSYK ile teftiş sistemi hususlarında yargının diğer devlet kurumlarından bağımsız olmasının ve HSYK nın yargının bütününü temsil etmesinin temin edilmesi gereği ifade edilmiştir yılı Ulusal Programında Anayasa daki yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ve bağımsızlığı ilkesi temelinde suç kovuşturma ve soruşturmasında kolluk-savcılık görev, yetki 13/20

14 ve sorumluluklarının AB ülkelerindeki en iyi uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesinin sürdürüleceği belirtilmiştir. AB İlerleme Raporlarında hakimlerin ve savcıların performanslarını değerlendirmeden sorumlu yargı müfettişlerinin Adalet Bakanlığı na bağlı olması ile 2007 yılında çıkan bir yönetmeliğe göre, adalet müfettişlerinin mahkemeden, yargı mensuplarının telefon konuşmalarının dinlenmesine yetki veren bir karar talep edebilmesi yargı bağımsızlığı bakımından eleştirilmiştir yılı İlerleme Raporu nda ise hakim ve savcıların performansını değerlendiren adalet müfettişlerinin bundan sonra Adalet Bakanlığı na değil, HSYK ya rapor vereceği belirtilmiştir. Genelge ile hakim ve savcılar hakkındaki soruşturma, araştırma ve inceleme usullerine ilişkin hususlar, soruşturma/inceleme konusu kişiler için usul güvencelerini ve savunma hakkını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup; Anayasa, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca hakim ve savcılar hakkındaki araştırma ve soruşturma usulleri bakımından getirilen güvencelerin uygulamaya geçmesini sağlayacak hükümlere yer verildiğinden, AB İlerleme Raporlarında yer alan eleştirileri karşılamadaki katkıları bakımından olumlu bir adım olacağı değerlendirilmektedir. 17- En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkında Yapılan İnceleme, Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri Kurulun Üçüncü Dairesinin görev alanına giren en üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki ihbar ve şikâyetler hakkında izlenmesi gereken prosedür ele alınmış, hakim ve savcılar hakkındaki soruşturma işlemleri genelgesi ile aynı usule tabi olması dikkate alınarak paralel bir anlatım tarzı benimsenmiştir yılı İlerleme Raporu nda, kolluk mensuplarına yönelik adli ve idari soruşturmaların etkili biçimde yürütülmesinin sorun olmaya devam ettiği ifade edilmiştir. (2001)10 sayılı ve Avrupa Polis Etiği Kodu başlıklı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiyesinin 9. maddesinde Polis ve Ceza Adaleti Sistemi başlığı altında polisin savcıyla işlevsel ve uygun işbirliğini sağlayacağı, Türkiye de olduğu gibi polisin (adli kolluğun), savcının veya soruşturma hakiminin emrinde olduğu yerlerde, polisin, yürüteceği soruşturmaların öncelikleri ve süreci hakkında açık talimatlar alacağı, bu süreçte polisin üstlerindeki soruşturma amirlerine karşı talimatların yerine getirildiğine dair bilgi vereceği özellikle soruşturulan olayın seyri hakkında düzenli rapor hazırlayacakları belirtilmiştir. Aynı zamanda 33. maddede polis teşkilatı çalışanlarına karşı alınacak disiplin tedbirlerinin bağımsız bir mahkeme veya organın denetimine tabi olması gerektiği; 34. maddede kamu kurumlarının polise yöneltilebilecek ve görevleriyle ilgili temelsiz suçlamalara karşı gerekli desteği sağlayacağı vurgulanmıştır. Söz konusu hükümlerle uyumlu biçimde Genelge, 5271 sayılı Kanun da adli kolluğun soruşturma amiri olan savcılara verilen soruşturma ve denetim yetkisinin nasıl kullanılacağını açıklığa kavuşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Genelge, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında görevleri dolayısıyla yürütülecek soruşturma ve inceleme usulünü ilgili kanunlara açıklık getirmek suretiyle ifade etmiş, yeni Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu sonrası uygulamanın ne şekilde yapılacağını aydınlığa kavuşturmuştur. Genelge, en üst 14/20

15 dereceli kolluk amirinin de diğer kolluk personeli gibi denetime tabi olduğunu, ancak bu kişilerin haksız suçlamalara karşı güvence oluşturan hakimlerin tabi olduğu yargılama usulüne tabi olduklarını ve süreci ayrıntılarıyla açıklamıştır. 18- Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Genelgede, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasında koruma kararlarının alınması, UYAP a kaydı, infazı ve infazının takip edilmesinde dikkat edilecek hususlar, bu koruma kararlarının kesinleşmesine gerek olmadığı, Cumhuriyet savcısı ve personelin uzmanlaşmasının sağlanmasına yönelik hükümler getirilerek bu konuda uygulamadaki aksaklıkların önlenmesi amaçlanmıştır yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kadın haklarına ilişkin mevcut mevzuatın uygulanması ve namus suçları da dahil her türlü şiddet eylemlerine karşı önlemler alınması öncelikler arasında bulunmaktadır. Söz konusu önceliklere, 2008 yılı Ulusal Programında Siyasi Kriterler bölümünün kadın hakları başlığı altında da yer verilmiştir. AB İlerleme Raporlarında ise töre cinayetleri, erken yaşta ve zorla yaptırılan evlilikler ve kadına yönelik aile içi şiddet konularında ciddi sorunların devam ettiği ifade edilerek, mevzuatın ülke genelinde tutarlı olarak uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. 23. Fasıl Gayriresmi Tarama Sonu Raporunda yasal düzenlemelerin yeterli olduğu, bununla birlikte Ailenin Korunmasına Dair Kanun dahil olmak üzere, konuya ilişkin mevzuatın uygulamasında bazı eksikliklerin varlığını sürdürdüğü vurgulanmaktadır. Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanmasına dair bazı sorunları gidermeyi amaçlayan Genelgede, yukarıda yer verilen eleştirileri gidermeye yönelik olması ve belirtilen önceliklerle uyumlu olması bakımından olumlu bir adım olarak nitelendirilmesi mümkündür. Genelge ile kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek için alınan önlemler, yoğun bir biçimde takip edilecek ve bu konudaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine destek verilecektir. 19- Harita ve Hava Fotoğrafı Talepleri Mahkemelerin tüm kurum ve kuruluşlardan, bu kapsamda Harita Genel Komutanlığından doğrudan bilgi, belge isteyebileceği, her adliyede harita bilgi sorumlusu görevlendirilmesi, taleplerin bu sorumlu tarafından Harita Genel Komutanlığının internet adresinden elektronik ortamda yapılması, taleplerde bulunması gereken hususlar, ücretlerin sorgulanması ve yatırılması, işi biten haritalardan hangilerinin iade edileceği, hangilerinin adliyede kalabileceği, UYAP-Harita Genel Komutanlığı entegrasyonundan sonra tüm işlemlerin UYAP tan gerçekleştirilmesi gerektiği hususları düzenlenmiştir. Genelgenin uygulanmasıyla birlikte, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde kurulu bulunan Harita Bürosu kaldırılmış, mahkemelerin Adalet Bakanlığı aracılığıyla harita ve hava fotoğrafları taleplerini ilgili komutanlığa iletmesi ve Bakanlığın ücretlerin yatırılması ve haritaların gönderilmesinde mutemet tayini gibi kırtasiyecilik öngören düzenlemeler kaldırılarak mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi güçlendirilmiştir. 20- Görüş Talepleri Kuruldan talep edilecek görüşlerde izlenecek usul ve kurallar belirlenmiştir. Bugüne kadar gerek Bakanlıkta gerekse Kurul bünyesinde yaşanan görüş taleplerine ilişkin usul eksikliklerinin önüne geçilmesi ve özellikle teşkilattan talep edilecek hususların belirli bir süzgeçten geçtikten sonra Genel Sekreterliğe ulaşması hedeflenmiştir. 15/20

16 Genelgede, gereksiz konularda görüş talep edilmemesi, görüş talebinde bulunulmadan önce gerçekleştirilmesi gerekenler ile görüş talebinde bulunulurken dikkat edilmesi gerekenler düzenlenmiş, adliyelerde gerçekleştirilen ve uygulamadaki sorunlara ilişkin toplantıların sonuçlarının Kurula bildirilmesi suretiyle bu konularda düzenleme yapılabilmesi öngörülmüş ve gereksiz yazışma yapılmasının önüne geçilmesine yönelik hükümlere yer verilmiştir. 21- Dosyaların Kanun Yolu İncelemesine Gönderilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Dosyaların düzenli tutulması, tüm evrakın UYAP a eklenmesi, ceza dava dosyalarının Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınmadan doğrudan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, dosyaların ayrı zarf içine konulması, zarfların ise toplu olarak çuvalla gönderilebileceği, dosyaların tüm ekleriyle görevli daireye gönderilmesi, temyiz harcının kontrolü, tebligata dikkat edilmesi, Yargıtay ca elektronik imzalı ilam geldiğinde bunun UYAP tan dosyaya çekilmesi, başvuruların usulüne uygun olarak kaydı ve başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilmesi gibi hususlar düzenlenerek bu konulardaki aksaklıkların önlenmesi ve birlik sağlanması hedeflenmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay ve Yargıtay`ın bu konudaki görüşleri değerlendirilmiş ve işlenmiştir. Böylece, kanun yolu sürecinin hızlandırılması amaçlanmıştır. 22- Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Yapılan Tebligat Giderleri İdari yargıda masraf ve tebligat giderlerinin öncelikle para olarak alınması gerektiği, pul olarak getirenlerin de geri çevrilmemesi, parasal işlemlerin UYAP ta gerçekleştirilmesi ve bu verilerin dikkate alınarak denetlenme işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilerek uygulama birliği sağlanması amaçlanmıştır. 23- Başka Yer Mahkemesine Verilen Dilekçelerin Gönderilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Genelgede, başka yer mahkemesine gönderilmek üzere verilen istinaf veya temyiz dilekçeleri ile diğer dilekçelerin havale edilmesini müteakiben, herhangi bir hak kaybına ve yakınmaya meydan verilmemesi bakımından, evrakın süreli olabileceği de gözetilerek zamanında ilgili mahkemeye gönderilmesinin sağlanması için dikkat edilecek hususlar belirlenmiştir. Söz konusu Genelge, Ulusal Programlarda öngörülen ve diğer müzakere belgelerinde de genel olarak ifade edilen yargının verimliliği ve etkinliğinin arttırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması gibi hedeflere sağlayacağı katkı bakımından olumlu bir adımdır. 24- Havale İşlemleri 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde ve 2008 yılı Ulusal Programında yargının verimliliği ve etkinliği ile yargıya güvenin arttırılması hususları da hedefler arasında yer almaktadır. AB İlerleme Raporlarında da yargının etkinliğiyle ilgili olarak, adli işlemlerin hızlandırılmasına yönelik olarak atılmış adımlara değinilmiştir. 23. Fasıl Gayriresmi Tarama Sonu Raporu nda gereksiz masraf ve zaman kaybına sebep olunmamasına değinilmiştir. Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve daha etkili bir mahkeme yönetimi sistemi geliştirilmesi düşüncesinden hareketle oluşturulan Türkiye de Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi Projesi nden beklenen sonuçlar arasında; daha eğitimli bir 16/20

17 kalem personelinin yetiştirilmesi ve idari kadronun niteliklerinin artırılarak hakim ve savcı sınıfının yargısal olmayan sorumlulukları konusunda daha etkin bir duruma getirilmesi hususlarına yer verildiği görülmektedir. İtalyan Yargıç Luca Perilli nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti Kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Raporda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (2010)12 sayılı, hakimlerin bağımsızlığına, verimliliğine ve sorumluluklarına ilişkin tavsiyesinde, Avrupa Konseyi Avrupa Hakimleri Danışma Konseyinin 6 (2004) sayılı görüşünde ve Avrupa Konseyi Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi nin 11 (2008) sayılı, yargısal kararların kalitesine ilişkin görüşünde; hakimlerin iş yükünün azaltılması amacıyla yargısal olmayan görevlerinin bu iş için uygun olan vasıflı personele verilmesi önerileri farklı şekillerde ifade edilmiştir. Genelgede söz konusu belgelerle uyumlu olarak; ön büro uygulaması, işlemlerde UYAP ın kullanılması, dilekçe ve belge sahiplerine ücretsiz alındı belgesi verilmesi hususu öngörülmekte, mahkeme yönetimi destek projesinin bir gereği ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yeni hükümler çerçevesinde havale işlemlerinin hâkim ve savcı dışındakiler tarafından da yapılabileceği vurgulanmaktadır. 25- Mahkemeler ve İcra İflas Dairelerinin Kalem Hizmetlerinin Denetimi 23. Fasıl Gayriresmi Tarama Sonu Raporunda, bir e-adalet sistemi olan UYAP bilgi sisteminin tüm yargıyı kapsayacak şekilde 2007 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığı ve sistemin, yargı üyelerinin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkân tanımasının yanında, diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunmalarını da sağladığı hususlarına değinilmiştir. Belirtilen hususların, UYAP sisteminin ülkemiz bakımından önemini ortaya koyduğu görülmektedir. İtalyan Yargıç Luca PERİLLİ nin Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Faslı Bağımsız Uzman Ziyareti kapsamında Ocak 2011 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda hazırladığı Yargının Etkililiği ve Ceza Yargılama Sistemi Hakkındaki Raporda hakimlerin adli olmayan görevlerinin mahkeme kalemi ve katiplere verilerek hem hakimlerin verimliliğinin hem de yaptıkları işlerin kalitesinin artırılabileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, kâtiplerin ve mahkeme kalemi çalışanlarının görevlerinin, uzmanlaşmış ve eğitilmiş idari personel oluşturmak üzere düzenlenmesi tavsiye edilmiştir. Anlaşıldığı üzere rapor uyarınca yargıda etkililiğin artması için mahkeme kalemlerinin bazı alanlarda görev alarak hâkimin iş yükünü hafifletmesi beklentisi bulunmaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin 17 Kasım 2010 tarihinde kabul edilen R (2010)12 sayılı, hâkimlerin bağımsızlığına, verimliliğine ve sorumluluklarına ilişkin tavsiyesinde, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması amacıyla yargısal olmayan görevlerin bu iş için uygun olan vasıflı personele verilmesi tavsiye edilmiştir. Avrupa Konseyi Avrupa Hakimleri Danışma Konseyinin 24 Kasım 2004 tarihli ve 6 (2004) sayılı görüşünün, Yargı sisteminin kalitesi ve değerlendirilmesi; istatistiki bilgiler; izleme prosedürü başlıklı kısmında, yargı bakımından sadece hakimlerin değil, yargısal 17/20

18 kurumlardaki memurların faaliyetlerinin de önemine değinilmiş, ayrıca yargısal alt yapı bakımından bina, ekipman, destek personel gibi hususlara yer verilmiştir. Genelgede; hâkimlerin idari görevleri kapsamında kalemlerin en az üç ayda bir denetlenmesi, işlemlerin UYAP üzerinden zamanında, doğru ve eksiksiz yürütülüp yürütülmediğinin denetimlerde dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir. HSYK Teftiş Kurulunun da görüşleri doğrultusunda hâkimlerin para ve kasa denetimine yer verilmemiştir. Bu konudaki tek yasal dayanak olan Adalet Bakanlığının (131) No lu Genelgesi bu genelgenin yayınlanmasıyla birlikte yürürlükten kalkmıştır. Hukuk mahkemelerin para ve kasa hesabı denetiminin savcılar tarafından yapılacağına dair Adalet Bakanlığının idari görev kapsamında yeni bir genelge düzenleme yapması gerekmektedir. Avrupa Birliğinin de hâkimlerin idari görevlerden el çektirilmesini talep etmesi sebebiyle genelge bu şekliyle müktesebat sürecine uyumluluk arz etmektedir. 26- Fikrî ve Sınaî Hak İhlâllerine İlişkin Suçlarda Cumhuriyet Savcılarının İhtisaslaşması ve Bu Alanda Devletin Vergi Kaybının Önlenmesi Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığının görüşleri doğrultusunda genelgeye şekil verilmiş; bu doğrultuda konunun önemi ve konuya ilişkin uluslararası ve ulusal tüm mevzuat belirtilmiş, bu suçlarla ilgili hükümlerin vergi dairesi başkanlıklarına gönderilmesi, hak sahiplerinin haberdar edilmesi, Cumhuriyet savcısı ve personelin uzmanlaşmasının sağlanmasına ve 500 den fazla soruşturma dosyası bulunan yerlerde büro kurulmasına yönelik hükümler getirilmiştir yılı Ulusal Programında yargının işlevselliği ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak gerekli altyapı çalışmalarına hız verildiği belirtilmiş olup, bu bağlamda yeni mahkemelerin kurulması ve faaliyete geçirilmesi; birbirine yakın adliyelerin birleştirilmesi; ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması ifade edilmiştir. AB İlerleme Raporlarında mevzuatın müktesebata büyük ölçüte uygun ve yeterli olmasına rağmen uygulamada eksiklerin bulunduğu, idari kapasitenin Gümrük Birliği Kararı nın gerektirdiği etkin icrayı sağlayabilmek açısından yetersiz kaldığı, caydırıcı cezai yaptırımları içerecek şekilde, sınaî mülkiyet haklarını düzenleyen, güncellenmiş önemli kanun tasarılarının hala kabul edilmeyi beklediği, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili kamu kurumları ve uzmanlaşmış fikri mülkiyet hakları uygulama birimleri arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyon sağlanmasının çok önemli olduğu, fikri mülkiyet hakkı sahiplerinin fikri mülkiyet haklarına ilişkin kamusal platformlarda daha iyi temsil edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna ek olarak taklit ve korsan malların, tüketici güvenliği, kamu düzeni ve halk sağlığı bakımından oluşturduğu riskler konusunda kamunun farkındalığının artırılmasının önemi vurgulanmıştır. Raporlarda bu alandaki ihtisas mahkemelerinin uygulamaları arasında görülen tutarsızlıkların ve Türk Patent Enstitüsü ile mahkeme kararları arasındaki farklılıkların devam ettiği ifade edilmiş olup, güvenilir istatistiklerin bulunmadığına değinilmiştir. Genelgede, fikri ve sınaî haklar alanındaki ihlallerle daha etkili şekilde mücadele edilebilmesi için mahkeme kararlarının ilgili kurumlara iletilmesi, soruşturmaların hızlı biçimde sonuçlandırılması için bu alanda uzmanlaşmış birimlerin kurulması gibi çeşitli tedbirler yer almaktadır. Ayrıca, fikrî ve sınaî haklar alanında ilk derece mahkemelerinde sağlanan uzmanlaşmanın, bu hakların ihlali ile ilgili soruşturmaları yürüten Cumhuriyet 18/20

19 başsavcılıklarında da sağlanarak soruşturmaların etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Genelgedeki düzenlemeler, yukarıda yer verilen aksaklıkların giderilmesine katkı sağlayacaktır. 27-Resmî İlânlar Resmi ilanların Basın İlan Kurumu şubesi bulunan yerlerde bu şubeler aracılığıyla, bulunmayan yerlerde ise valilikler aracılığıyla resmî ilanları yayımlama hakkını haiz gazetelerde yayımlatılması gerektiği hususları düzenlenmiştir. 28- Ad, Soyadı ve Yaş Düzeltilmesine İlişkin Talepler Ad, soyadı ve yaş düzeltme davalarında, düzeltme isteyenle ilgili UYAP ve KİHBİ den araştırma yapılması, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile nüfus müdürlüklerinin harç ve her türlü mahkeme masraflarından muaf olduğuna yönelik düzenlemeler getirilmiştir. 29- İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları İş cetveli, sicil fişleri ve başarı bildirim formlarının düzenlenmesinde uyulacak ilkeler belirlenmiş, özellikle cezada uzlaşma ile biten ve uzlaşmaya sevk edilen dosyaların terfide lehe bir durum olarak dikkate alınacağı ifade edilerek bu müesseseye işlerlik kazandırılması hedeflenmiştir. Hâkimlerin ve savcıların performanslarına ilişkin konulara 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin İlerleme Raporlarında değinildiği görülmektedir. 30 -Hâkim ve Savcı Bilgi Formu Bilgi formu, Kurul tarafından yapılacak özlük işlemleri, eğitim, yurtdışına gönderme ve benzeri hususlarda yararlanılabilecek şekilde yeniden tanzim edilmiş, ilave olarak yabancı dil durumu daha geniş bir hale getirilmiş, akademik yayınlar hanesi eklenmiştir. İletişim bilgileri hanesi genişletilmiştir. Özlük işlemlerinde gerçekçi bir fonksiyonu bulunmadığı düşünülen ilkokul, orta, lise ve yüksekokul hanesi kaldırılmıştır. Bu durum, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde benimsenen ilke ile örtüşmektedir. Formun, elektronik ortamda UYAP tan oluşturulması ile birlikte ayrıca merkez büroda ikinci bir işleme tabi tutulmasına gerek olmadan öngörülen veriler bakımından raporlama alınabilmeye müsait bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. 31- Terörle Mücadele Kanunu nun Uygulanmasında Görev Alan Kamu Görevlilerinin Tanık Olarak Dinlenirken Kimlik ve Görüntülerinin Deşifre Edilmemesi 2008 yılı İlerleme Raporunda, tanıkların güvenliklerini ve kimliklerinin gizliliğini garanti altına alan yeterli hükümlere sahip yeni bir tanık koruma yasası çıkarılmış olmasına ve Türk Polis Teşkilatı bünyesinde bir Tanık Koruma Birimi kurulmuş olmasına olumlu bir şekilde yer verilmiştir. Genelgede, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 58 inci maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükümleri dikkate alınarak soruşturma ve kovuşturma aşamasında terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin, soruşturma ve kovuşturma sırasında tanık olarak ifadelerine başvurulurken kimliklerinin ve görüntülerinin deşifre edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır. 19/20

20 32- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar CMK da öngörülen gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin koruma tedbirinin uygulanmasında; Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereğince görevlendirilen kişinin kimlik bilgisinin deşifre olmamasını sağlayacak aidiyet numarasının kullanılmaması ve yine zorunlu olan ilgili kolluk birimi tarafından sorumlu kolluk görevlisi olarak belirlenen kolluk personeline aidiyet numarası verilmemesi konuları sıkça yaşandığından özellikle Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda müstakil bir genelge düzenlenmesi yönündeki talebi dikkate alınarak söz konusu müessesenin önemi, amacı ve aidiyet numarasının kullanılması uygulayıcılara hatırlatılmıştır. 33- Soruşturmanın Gizliliği ve Basının Bilgilendirilmesi Soruşturma aşamasında basın sözcülüğü kurumunun işleyişi ve bu konuda izlenecek kurallara yer verilmiş, soruşturmanın gizliliği ile basının haber alma hakkı arasındaki dengeye işaret edilmiş ve bu konudaki AİHM emsal içtihatlarına yer verilmiştir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg tarafından Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye ye gerçekleştirilen ziyaret sonrasında İfade ve Basın Özgürlüğü konusunda hazırlanan Raporun 20 nci paragrafı, Türk Ceza Kanununun 285 inci (soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu) ve 288 inci (yargı mercilerini etkilemeye teşebbüs suçu) maddelerinin ifade özgürlüğü üzerinde baskı oluşturduğunu, 2007 den bu yana Ergenekon Davası kapsamında bu maddeleri ihlal nedeniyle gazetecilere açılan davaların artış gösterdiğini ifade etmiştir. Avrupa Komisyonuna göre 2010 dan beri bu maddelerden açılan dava sayısı 4000 civarındadır. Bahse konu Genelge; basının soruşturmalar hakkında bilgilendirilip, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, masumiyet karinesi ve kişilik haklarının korunması ve yargıya güvenin artırılması amaçlarıyla hazırlanmıştır. Uygulama hayata geçirildiğinde, soruşturmaların etki altında kalmasının ve masumiyet karinesinin zedelenmesinin önüne geçilmesi yolunda olumlu adımlar atılmış olacaktır. Hem açılan dava sayısının düşmesi hem de soruşturmanın gizliliğinin korunup kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan Genelge, amacı itibarıyla olumlu bir adım olabilecektir. 34- Hâkim ve Savcıların Yurt Dışına Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgede; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 49 uncu maddesinin 650 sayılı KHK ile değişmesi sonucunda, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka kurum, kurul veya kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar hariç diğer hâkim ve savcıların Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleki eğitim, burs proje ya da teknik işbirliği kapsamında veya meslekleriyle ilgili staj ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 20/20

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-141-2011/105/5550 26/01/2012 Konu : (4) ve (6) No lu Genelgelerin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlar CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013-ZONGULDAK Grup Adı Grup Konusu : CEZA 5. GRUP : BİLİŞİM SUÇLARI KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI - İNSAN

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2005, Sayısı: 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını,

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı.

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. BÖLÜM I ADLÎ KOLLUK TARAFINDAN DOLDURULUR* EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. Şüpheli T.C.Kimlik No** Adı ve Soyadı Doğum Tarihi (Gün, Ay,Yıl) Nüfusa Kayıtlı Olduğu

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 11. GRUP :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER : HAMİT SARAK

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU Bilindiği üzere, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatı sonrası,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 307 Savcıların Rolüne Dair İlkeler SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Küba'nın Havana şehrinde yapılan 8. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Fakülte/MYO/Bölüm Adı: Dersin adı: KALEM MEVZUATI VE ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze Dersin genel içeriği:

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

TÜRKİYE ve İNSAN HAKLARI

TÜRKİYE ve İNSAN HAKLARI TÜRKİYE ve İNSAN HAKLARI Ankara - 2016 Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, insan hakları alanında çok önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Bu kısa çalışma özellikle son yıllarda kaydedilen

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

KORUMA KURULLARI. Kanuni Dayanak: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

KORUMA KURULLARI. Kanuni Dayanak: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu KORUMA KURULLARI Kanuni Dayanak: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu KORUMA KURULLARININ OLUŞUMU: 1) Koruma kurulları; adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcısının veya

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Usul Hukuku LAW 403 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı