Buluslar patentle korunur. Ticari deger tasiyan bulusunuzu taklit edilmekten patentleyerek koruyun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buluslar patentle korunur. Ticari deger tasiyan bulusunuzu taklit edilmekten patentleyerek koruyun."

Transkript

1

2

3 Buluslar patentle korunur. Ticari deger tasiyan bulusunuzu taklit edilmekten patentleyerek koruyun. Buluþ nedir? Buluþ, teknoloji alanýndaki belirli bir sorunun çözümü olarak tanýmlanýr. Buluþ kavramý, patent hukukunun temelini oluþturur. Buluþlar; buluþ yapma faaliyetini özendirmek, sanayiye uygulanmasý ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleþtirilmesini saðlamak için patent veya faydalý model belgesi verilerek korunur. Patent nedir? Bir buluþ için buluþ sahibine verilen bir patent, sýnai mülkiyet haklarýndan biri olup, buluþ sahibinin izni olmadan baþkalarýnýn buluþu üretmesini, kullanmasýný veya satmasýný belirli bir süre boyunca engelleme hakký vermektedir. Faydalý model nedir? Faydalý model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluþlarýn sahiplerine koruma saðlayan bir sistemdir. Faydalý model belgesi verilmesi iþlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açýsýndan daha elveriþlidir. Faydalý model korumasý elde etme iþlemlerinin basit ve ucuz olmasýnýn, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araþtýrma kuruluþlarýmýzýn buluþ yapmalarýný ve bunlarý sanayiye uygulamalarýný özendireceði düþünülmüþtür. Diðer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin gerçekleþtirdiði yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynýsýnýn yapýlarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu iþletmelerin, mütevazý de olsa, bu buluþlarýný faydalý model belgesi vererek korumak, onlarýn ekonomik varlýklarýnýn idamesine hizmet edecektir. 2 3

4 Patent ve faydalý model arasýndaki farklar nelerdir?. Yenilik Buluþ Basamaðý Sanayiye Uygulanabilirlik Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler Kimyasal maddeler Araþtýrma Ýnceleme Yayýn Koruma Süresi Patentler 20 / 7 yýl Faydalý Modeller yýl * Faydali model; patente göre daha az maliyetlidir ve daha kisa sürede belgelendirilir. *Baþvuru sahibi talep ederse yapýlabilir. Yukarýdaki tablodan da görüleceði üzere, faydalý modeller için buluþ basamaðý kriteri aranmamaktadýr. Ayrýca, usuller, bu usuller sonucu elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere faydalý model korumasý saðlanmamaktadýr. Yenilik mutlak olmalýdýr. Bir baþka deðiþle buluþ, dünyada herkesin ulaþabileceði þekilde yazýlý olarak veya bir baþka yolla açýklanmamýþ ya da kullanýlmamýþ olmalýdýr. Bir buluþun buluþ basamaðýný içermesi, buluþun ilgili olduðu teknik alanda uzman bir kiþi tarafýndan, tekniðin bilinen durumundan açýk bir þekilde çýkartýlamayacak nitelikte olmasýdýr. Sanayiye uygulanabilirlik, buluþun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiðe uygulanabilir özellik taþýmasý demektir. Faydalý model belgesi alýnmasý maliyet ve sürecin kýsalýðý açýsýndan baþvuru sahibinin lehinedir ve araþtýrma, inceleme iþlemlerinin olmamasý nedeniyle daha kolaydýr. 4 5

5 TPE'ye yapilacak patent basvurusunda bulus konusu ürün degil, bulusu açiklayan tarifname istenir. Patent / Faydalý model baþvurusu için gerekli evraklar nelerdir? Baþvuru dilekçesi, (TPE internet sitesinden elde edilebilir, 1 nüsha) Buluþu açýklayan tarifname, (üç nüsha) Korunmasý istenilen ve buluþun yeni olduðu iddia edilen teknik özelliklerini kapsayan istemler (üç nüsha) Gerekli görülüyorsa buluþ ile ilgili teknik resimler, (üç nüsha) Özet (üç nüsha), Baþvuru ücretinin ödendiðini gösterir belge aslý(banka dekontu). Buluþlarý hangi sistemlerle koruyabiliriz? Koruma süreleri ne kadardýr ve bu süreler uzatýlabilir mi? Türkiye'de buluþlara saðlanan üç tür koruma sistemi vardýr: Ýncelemesiz sistemde; ülkemizde mali kaynaklarý kýsýtlý olan buluþ sahiplerine ucuz, süratli ancak süresi nispeten kýsýtlý 7 yýllýk bir koruma saðlanmaktadýr. Ýncelemesiz patentte baþvuru sahibi veya üçüncü kiþiler tarafýndan 7 yýllýk sürenin bitiminden önce inceleme talebinde bulunulabilir. Ve inceleme sonucu olumlu olursa, baþvuru tarihinden itibaren 20 yýl süreli incelemeli patent verilir. Incelemeli sistemde; islemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, basvurunun patentlenebilirlik kriterlerine ( yenilik, bulus basamagi, sanayiye uygulanabilirlik) sahip olup olmadigini gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildigi için daha saglam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. Incelemeli patent 20 yil koruma saglar. Koruma süresi uzatilamaz. 6 7

6 Faydalý Model sisteminde; araþtýrma ve inceleme iþlemleri bulunmamaktadýr. Diðer sistemlere göre daha kýsa sürede belge alýnabilmektedir. Ancak, baþvuru sahibinin talebi üzerine faydalý model baþvurularý için de araþtýrma raporu düzenlenir. Bu sistemde baþvuru yayýnlandýktan itibaren üç ay içinde üçüncü kiþiler itiraz edebilirler. Ýtirazlar baþvuru sahibine bildirilir. Baþvuru sahibi karþý görüþlerini bildirebilir ya da istemlerde deðiþiklik yapabilir ya da itiraza raðmen belge talep edebilir. Faydalý Model 10 yýl koruma saðlar. Koruma süresi uzatýlamaz. Bütün buluþlar patentlenebilir mi? Bir buluþun patentlenebilmesi için yeni, buluþ basamaðýný içeren ve sanayiye uygulanabilir olmasý gerekir. Ancak, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykýrý olan buluþlara, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiþtirilmesi usullerine patent verilmemektedir. Dünyadaki teknik bilgilerin %80'i patent dokümanlarindadir ve bunlara TPE araciligiyla veya internet yoluyla ulasilabilir. Bir ürünün patentli olup olmadýðý nasýl anlaþýlýr? Bir ürünün patentli olup olmadýðý, ürün üzerinde patent numarasýnýn belirtilmiþ olmasýyla anlaþýlýr. Bir ürün üzerinde patent numarasýnýn belirtilmesi, istemeden oluþabilecek patent ihlali durumlarýný önleyecektir. Bununla birlikte, patentli olmadýðý halde bir ürüne patentli olduðunu ifade eden bir iþaret konulmasý ya da patent hakký süresi dolduðu halde patentli olarak belirtilmesi yasal olarak suç teþkil eder. (551 KHK madde 73/a) Buluþlarýn patent ile korunmasýnýn amaçlarý nelerdir? Buluþlarýn patentlenmesinin hem baþvuru sahibine, hem de kamuya yönelik faydalarý bulunmaktadýr. Baþvuru sahibi, patent ile buluþu üzerinde belirli bir süre boyunca münhasýr haklara sahip olmakta, böylece araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri süreci boyunca harcadýðý zamanýn, emeðin ve ekonomik harcamalarýn karþýlýðýný alabilmektedir. 8 9

7 Lisans ve devir sözleþmeleriyle patentten gelir elde etmek mümkündür. 551 sayýlý KHK'ya göre buluþlar, baþvuru tarihinden itibaren 18 aylýk süre sonunda yayýnlanýr. Böylece kamu, teknikteki geliþmelerden haberdar olabilmektedir. Ayrýca, önceden çaba ve zaman harcanmýþ buluþlar için tekrar yatýrým yapýlmasýnýn ve zaman harcanmasýnýn önüne geçilmekte, teknolojik geliþim hýzýnýn ivme kazanmasý saðlanmaktadýr. Patentten gelir elde etmek mümkün müdür? Patent sahibi patentini aþaðýdaki þekillerde kullanabilir: Ürünü sadece kendi üretebilir, Patent haklarýný baþka kiþilere devredebilir, Lisans verme yoluyla patent haklarýndan kar payý alabilir. TPE, baþvuru sahiplerine iþleriyle ilgili tavsiye ya da buluþlarý için maddi destek vermemektedir. Ancak bazý kurumlar patent baþvurularýný desteklemektedir. Bu konudaki güncel bilgilere TPE'nin internet sitesinden eriþilebilinir. Patent dokümanýnda ne tür bilgiler vardýr? Patent dökümaný, buluþa ait kýsa teknik bilgi içeren özet, buluþu açýklayan tarifname, korumasý istenen teknik unsurlarý tanýmlayan istemler ve varsa resimlerden oluþur. Patent, buluþun ticari deðerini gösteren bir belge midir? Patent belgesi almak bir sýnai mülkiyet hakký doðurur. Bu sayede, pazarda ürününüzü yalnýz kendiniz satabilir ya da baþkalarýna lisans yoluyla kullanma ve üretme için izin verebilirsiniz ya da patent hakkýnýzý devredebilirsiniz. Ancak, buluþunuzun patentli olmasý, buluþun ticari olarak deðerli olduðu anlamýna gelmemektedir

8 Patent verilemeyecek konular ve buluþlar nelerdir? 551 sayýlý KHK 'ya göre buluþ niteliðinde olmadýklarý için patent verilemeyecek konular þunlardýr; Patent dokümani hazirlarken teknik ve hukuki bilgiye sahip olmak, basvuru islemlerini kolaylastirir. Keþifler, bilimsel teoriler, matematik metotlarý, Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliþkin plan, usul ve kurallar, Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteligi olan yaratmalar, bilgisayar yazilimlari, Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulmasý ve iletilmesi ile teknik yönü bulunmayan usuller, Ýnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teþhis usulleridir. Tüm bu sayýlanlar dýþýnda kalýp KHK' ya göre konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykýrý olan buluþlar ile bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiþtirilmesi usullerine patent korumasý verilememektedir. Korumadan yararlanacak kiþiler kimler olabilir? Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde ikametgahý olan veya sýnai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiþiler veya Paris Sözleþmesi hükümleri dahilinde baþvuru hakkýna sahip kiþiler korumadan yararlanabilir. Türkiye Cumhuriyeti uyruðundaki kiþilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalý model belgesi korumasý tanýyan devletlerin uyruðundaki gerçek veya tüzel kiþiler de karþýlýklýlýk ilkesi uyarýnca Türkiye'de patent ve/veya faydalý model belgesi korumasýndan yararlanýr. Buluþunuzun yeni olup olmadýðýný nasýl araþtýrabilirsiniz? Baþvurunuzu yaptýktan aylar sonra buluþunuzun yeni olmadýðýný öðrenmeniz para ve zaman kaybý nedeniyle ümit kýrýcý olabilir. Bu durumla karþýlaþmamak için yayýnlanmýþ patentler 12 13

9 Patent basvurusunda bulunmadan önce yayinlanmis patentlerin ve diger dokümanlarin arastirmasi hem TPE'den hem de internet üzerinden yapilabilir. ve diðer dokümanlar üzerinden araþtýrma yapabilir, ücretsiz patent araþtýrmasý yapabileceðiniz internet sitelerinden ya da TPE'de ücret karþýlýðý Türk patentleri üzerinden veya diðer ülkeler tarafýndan verilen patentleri içeren EPOQUE veritabaný sistemleri üzerinden yaptýrýlabilecek ön araþtýrma ile tekniðin bilinen durumu konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Patent ön araþtýrma iþlemini internet üzerinden kendiniz de yapabilirsiniz. Araþtýrma iþlemi için sitesinden yayýnlanmýþ Türk patentlerinin 1995'ten bu yana taranmýþ olan tarifnamelerine eriþebilir, baþlýk üzerinden Türkçe araþtýrma yapabilir ya da Avrupa Patent Ofisi'nin patent araþtýrma sitesi olan sitesinden Ýngilizce 50 milyonun üzerinde patent dokümanýna eriþerek internet üzerinden dünya çapýnda araþtýrma yapabilirsiniz. Patent araþtýrma iþlemi için Dünya Fikri Mülkiyet Teþkilatý, WIPO'ya ait sitesinden ve ABD Patent Ofisi'ne ait sitesinden de faydalanabilirsiniz. 14 EPOQUE (EPO-QUERY) Avrupa Patent Ofisindeki (EPO) ve EPO'ya üye ülkelerdeki kullanýcýlarla birlikte yaklaþýk 4100 kiþi araþtýrma iþlemleri için her gün EPOQUE sistemini kullanmaktadýr. EPOQUE sistemiyle dünya çapýnda patent dokümanlarýnýn ve patent dýþý bilimsel literatürlerin bulunduðu 80'e yakýn veri tabaný ile 230 milyon teknik dokümana eriþim mümkündür. Enstitümüzden de, özel bir elektronik baðlantýyla bu veri tabanlarýna eriþim saðlanmaktadýr. Bu veri tabanlarýndan yapýlan sorgulama ile patent baþvurularýnýn yeni olup olmadýðý hakkýnda araþtýrma ve inceleme raporlarý düzenlenmektedir. PATENT BAÞVURULARININ ARAÞTIRMA VE ÝNCELEME ÝÞLEMLERÝ ENSTÝTÜ BÜNYESÝNDE YAPILIYOR MU? Enstitümüz, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren bazý alanlarda patent araþtýrma ve inceleme iþlemlerini kendi bünyesinde yürütmeye baþlamýþtýr. Daha önce bu iþlemler sadece yurt dýþýnda anlaþmalý olduðumuz patent ofislerine yaptýrýlmaktaydý. Baþvuru sahipleri, artýk yurt dýþýnda anlaþmalý olduðumuz ofisleri ya da Türk Patent Enstitüsü nü araþtýrma ve Ýnceleme Ofisi olarak seçebilmektedir. 15

10 TÜRK PATENT ENSTÝTÜSÜ Patentleri kim verir? Türkiye'de patent vermek için tek yetkili kuruluþ Türk Patent Enstitüsü'dür. Enstitü ulusal baþvurular sonucunda patent verebildiði gibi EPC ve PCT adý verilen bölgesel ve uluslararasý baþvuru sistemleri için de patent tescil iþlemlerini yürütmektedir. Ayrýca TPE, ülkemize yapýlacak bölgesel ve uluslararasý baþvurular için Kabul Ofisi olarak da hizmet vermektedir. Türkiye'de patent vermek için tek yetkili kurulus Türk Patent Enstitüsü'dür. Nasýl baþvuruda bulunulur? Patent baþvurusu ve takibi iþlemlerini kendiniz ya da Enstitümüz Patent Vekilleri siciline kayýtlý patent vekilleri aracýlýðýyla yürütebilirsiniz. Baþvuruyu kendiniz yapmak ve takip etmek istiyorsanýz, öncelikle Patent/Faydalý Model Baþvuru Kýlavuzu nu edinmeniz gerekmektedir. Baþvuru kýlavuzunu, Enstitümüzün Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðýndan posta ile ya da yurt içindeki dokümantasyon birimlerimizden ücretsiz olarak isteyebilir ya da internet sitemizden indirebilirsiniz. Kýlavuzda baþvurunun nasýl hazýrlanmasý gerektiði, baþvurunun hangi unsurlardan oluþtuðu ayrýntýlý bir biçimde örneklerle açýklanmaktadýr. Baþvurunuzu þahsen getirebilir ya da posta yoluyla Enstitümüze gönderebilirsiniz. Buluþunuz, baþvuru tarihi itibariyle korumaya alýnýr. Ne zaman baþvuruda bulunulmalýdýr? Buluþunuzu gizli tuttuðunuz sürece patent baþvurusunu istediðiniz zaman yapabilirsiniz. Ancak profesyonel tavsiye alýnmasý aþaðýdaki risklerin göz önünde bulundurulmasý açýsýndan faydalý olabilir; Bir baþvurunun çok erken yapýlmasý durumunda ürünün tam olarak geliþtirilmemiþ olmasý veya pazarýn ürün için hazýr olmamasý riski, Baþvurunun geciktirilmesi durumunda bir baþkasýnýn ayný fikirlerle kendi adýna baþvuru yapmasý riski

11 ÝNCELEMELÝ PATENT BAÞVURUSU Rapor Olumlu Ýncelemeli Patent Belgesi 20 yýl ARAÞTIRMA ÝNCELEME (1-3 Kez) Rapor Olumsuz Red Patent baþvuru süreci nasýl iþler? Türk Patent Enstitüsü' ne yapýlan patent baþvurusu KHK nýn 42. maddesinde belirtilen unsurlarý taþýdýðý taktirde, baþvuru sahibine baþvurusunun alýndýðý ve sicile kaydedildiði þekli inceleme sonucu ile birlikte bildirilir. Þekli þartlarý saðlamayan baþvurulara, eksiklerini giderebilmeleri için üç ay süre verilir. Bu süre içinde þekli eksiklikler giderilmezse baþvuru reddedilmiþ sayýlýr. Yapýlan inceleme sonrasýnda þekli þartlara uygunluk açýsýndan bir eksik görülmemesi durumunda, baþvuru sahibinden, baþvuru tarihinden veya baþvuruda rüçhan hakký talep edilmiþse, rüçhan tarihinden itibaren on beþ ay içerisinde Enstitüye, tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma talebinde bulunmasý ve ilgili ücreti ödemesi hususunda bildirimde bulunur. Araþtýrma talep edilmemesi veya araþtýrma ücretinin ödenmemesi halinde ise baþvuru geri alýnmýþ sayýlýr. Baþvuru sahibinin, tekniðin bilinen durumu ile ilgili araþtýrma yapýlmasý talebinden sonra, TPE veya uluslararasý niteliði tanýnmýþ anlaþmalý araþtýrma kuruluþlarý tarafýndan araþtýrma raporu düzenlenir. Araþtýrma. raporu düzenlendikten sonra, baþvuru sahibine teblið edilir. Teblið tarihinden itibaren üç aylýk bir süre içerisinde baþvuru sahibinin incelemeli ya da incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih ettiðini bildirmesi gerekir. Baþvuru sahibinin hangi sistemi tercih ettiði ve araþtýrma raporu Enstitü tarafýndan yayýnlanýr. Baþvuru sahibinin, üç ay içerisinde tercihini bildirmemesi halinde, incelemesiz sistemi tercih ettiði kabul edilir. Ýncelemeli sistem tercih edildiyse inceleme raporu aþamasýndan sonra (1-3 kez) baþvuru reddedilir ya da tescil edilir. Ýncelemesiz sistem tercih edilirse, doðrudan incelemesiz belge verilir

12 Rüçhan Hakký nedir ve buluþ sahibine ne gibi yararlar saðlar? Eðer buluþun birden fazla ülkede korunmasý istenirse, ilk patent baþvurusunun herhangi bir ülkede yapýlmasý tarihinden itibaren 12 aylýk bir süre içinde ayný buluþ için baþka bir ülkede baþvuru yapma hakkýndan yararlanýlabilir, buna rüçhan hakký denir. Bir baþvuru sahibinin herhangi bir ülkede yaptýðý baþvurunun tarihi ile bu baþvurusuna dayanarak daha sonra yaptýðý baþvurunun tarihi arasýnda üçüncü kiþilerce buluþ konusuna benzer bir konu için patent baþvurusu yapýlýrsa, üçüncü kiþilerce yapýlmýþ olan bu baþvuru karþýt doküman olarak gösterilemez. Baþvuru sahibi, yararlanmak istediði rüçhan hakkýný baþvuru ile birlikte veya baþvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakký belgesini, patent baþvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediði takdirde rüçhan hakkýndan yararlanma talebi yapýlmamýþ sayýlýr. Koruma süresi boyunca patentlerin yillik ücretleri TPE'ye düzenli olarak ödenmelidir. Aksi takdirde patent/baþvuru hakki sona erer. Patent verildikten sonraki aþamalar nelerdir? Herhangi bir bildirime gerek duyulmaksýzýn koruma süresi boyunca baþvuru sahibi Enstitümüze yýllýk ücretleri düzenli olarak ödemek zorundadýr. Yýllýk ücret; baþvuru tarihi, vade tarihi olmak üzere ödenmelidir. Ödenmezse altý aylýk süre içinde ek ücretle birlikte ödenir. Altý aylýk süre içinde de ödenmediði takdirde patent alýndýysa patent hakký sona erecektir. Baþvuru aþamasýndaysa, baþvuru geçersiz sayýlacaktýr

13 Patentler alindigi ülkeler için hak sahipligi dogurur. Türkiye'de alinmis bir patent sadece Türkiye içinde sahibine hak saglar. Türkiye'de alýnmýþ bir patent baþka ülkelerde de geçerli midir? Patentler alýndýðý ülkeler için hak sahipliði doðurur. Türkiye'de alýnmýþ bir patent sadece Türkiye içinde sahibine hak saðlamaktadýr. Baþka ülkelerde de patent hakký elde etmek istiyorsanýz, her ülkeye ayrý ayrý baþvuruda bulunabilir ya da uluslararasý baþvuru sistem olan PCT (Patent Ýþbirliði Anlaþmasý) veya bölgesel baþvuru sistemi olan EPC (Avrupa Patent Sözleþmesi) aracýlýðýyla baþvuru yapabilirsiniz. Ancak bu baþvuru sistemleri karmaþýk ve maliyetli olduðu için profesyonel yardým almanýzý ve WIPO'nun (Dünya Fikri Mülkiyet Teþkilatý ve EPO(Avrupa Patent Ofisi sitelerini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Nereden profesyonel yardým alýnabilir? Enstitümüz, genel tavsiyelerde bulunmakta ve baþvuru sahiplerine yardýmcý olmaktadýr. Ancak patent baþvurusunun hazýrlanmasý iþlemi baþvuru sahibine veya vekiline aittir. Patent vekillerinden bu konuda profesyonel yardým alabilirsiniz. Vekillerin adres ve telefonlarýnýn bulunduðu listeye internet sitemizden eriþebilirsiniz

14 Profesyonel yardým gerekli midir? Baþvurunun hazýrlanmasý iþlemleri için vekil tutulmasý zorunlu deðildir. Ancak bir patentin koruma kapsamý özellikle tarifname ve istemlerin hazýrlanýþ biçimlerinden etkilenir. Patent dokümaný hazýrlamak için hem teknik hem de hukuki bilgiye sahip olmak, patent baþvurusu hazýrlanmasý iþlemini kolaylaþtýrýr. Patent Isbirligi Antlasmasi uyarinca, tek bir basvuruyla birden fazla ülkede patent basvurusu yapilabilir. Yabancý ülkelerde patent/faydalý model baþvurusu nasýl yapýlýr? Yurt dýþýnda patent/faydalý model baþvurusunda bulunmak isteyen baþvuru sahipleri, bu ülkelerin her birinde,vekil aracýlýðýyla o ülkenin sistemine uygun bir þekilde ve o ülkenin dilinde hazýrlanmýþ ayrý ayrý baþvurularda bulunmak zorundadýrlar. Ancak, Türkiye de de tarihinde yürürlüðe giren Patent Ýþbirliði Anlaþmasý uyarýnca birden fazla ülkede buluþlarýný koruma altýna almak isteyen baþvuru sahipleri, tek bir baþvuru ile PCT'ye üye ülkelerin tamamýnda veya bir kýsmýnda patent baþvurusu yapabilmektedirler. PCT ile ilgili temel bilgileri içeren kitapçýk ve PCT baþvurusu yapabilmek için gerekli baþvuru formlarý Enstitümüzden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir. Ayrýca Türkiye de de 1 Kasým 2000 tarihinden itibaren yürürlüðe giren Avrupa Patent Sözleþmesi uyarýnca yapýlacak bir patent baþvurusu ile de Sözleþmeye üye ülkelerin tamamýnda veya seçilen ülkelerde bir patent korumasý elde etmek mümkün olmaktadýr

15 Patente iliskin haklarinizin ihlal edildigini düsünüyorsaniz basvuracaginiz mercii, "Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemeleri (FSHHM) ile Fikri ve Sýnai Haklar Ceza Mahkemeleridir(FSHCM). Eðer bulunduðunuz ilde FSHHM ve FSHCM yoksa, Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemelerine baþvurmanýz gerekir. Patent/Faydalý model baþvurusu ve tescil belgeleri üzerindeki tasarruflar ve deðiþiklikler nelerdir? Patent/faydalý model baþvurusu ya da patent/ faydalý model devredilebilir, lisans sözleþmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yoluyla varislere intikal edebilir ya da rehin edilebilir. Patent/faydalý model belgesi üzerinde yapýlan devir, lisans, veraset yoluyla intikal ve rehin gibi tasarruflarla, adres ve unvan deðiþikliklerinin üçüncü kiþilere karþý bir hüküm ifade edebilmesi için bunlarýn patent siciline kayýt edilmesi gereklidir. Patent hakkýnýn ihlali durumlarýnda ne yapýlmalýdýr? Patent hakký ihlal edilen patent sahibi, adli makamlara baþvurup kanunda öngörülen hukuk veya ceza davalarýndan birini ya da her ikisini açmalýdýr. Patente iliþkin haklarýnýzýn bir baþkasý tarafýndan ihlal edildiðini düþünüyorsanýz baþvuracaðýnýz mercii, ihtisas mahkemeleri olarak hizmet veren Fikri ve Sýnai Haklar Hukuk Mahkemeleri (FSHHM) ile Fikri ve Sýnai Haklar Ceza Mahkemeleridir (FSHCM). Eðer bulunduðunuz ilde FSHHM ve FSHCM yoksa, Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemelerine baþvurmanýz gerekir. Ülkemizde þu ana kadar toplam 10 adet ihtisas mahkemesi kurulmuþtur: Ýstanbul'da 5 adet (3 Ceza Mahkemesi, 2 Hukuk mahkemesi), Ankara'da 4 adet (3 Hukuk mahkemesi, 1 Ceza Mahkemesi), Ýzmir'de 1 adet Ceza mahkemesi

16 Patent hakký tecavüze uðrayan patent sahibi hangi taleplerde bulunabilir? Patent haklarýnýn ihlalerine karþý, hem hukuk davalarý hem de ceza davalarý açýlabilmektedir. Patentten doðan hakký tecavüze uðrayan patent sahibi, mahkemeden, aþaðýdaki taleplerde bulunabilir: 1. Tecavüzün önlenmesi 2. Tecavüzün durdurulmasý 3. Tecavüzün giderilmesi 4. Tecavüzün tespiti 5. Tazminat a) Maddi tazminat b) Manevi tazminat c) Ýtibar tazminatý 6. El koyma 7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakký tanýnmasý 8. Þekil deðiþtirme ve imha 9. Mahkeme kararýnýn ilgililere tebliði, kamuya ilan yoluyla duyurulmasý ve hükmün ilaný 10. Ýhtiyati tedbir. 28

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Pınar ELMAS Globalleşmeyle gelen rekabet ortamıyla, yaratıcılığın yükselen bir değer haline gelmesi ve teknolojide kaydedilen hızlı ilerlemelerle sınai

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr 21. Yüzyılın Kilit Kavramları Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik)

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Patent Sistemine Giriş Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 17 Ekim 2011, Gazi Teknopark, Ankara İçerik Patent ile İlgili

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 PATENT ALMA REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Türk Patent Enstitüsü Raporun Verildiği Kurum: Türk Patent Enstitüsü İşlem Masrafı: Değişken, ayrıntılar

Detaylı

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ 09 Kasım 2008 TPE - Ankara Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı mehmet.sozer@tpe.gov.tr PATENT MALİYETLERİ Patent Maliyetleri Ulusal Patentler Faydalı Model İncelemesiz

Detaylı

Isparta, 18 Aralık 2012

Isparta, 18 Aralık 2012 Patent/Faydalı Model Başvuru Sonrası İşlemler Farkındalılık Semineri Isparta, 18 Aralık 2012 A. Bülent DALOĞLU TPE, Patent Uzmanı bdaloglu@turkpatent.gov.tr PATENT PROSEDÜRÜ BULUŞ Patent Başvurusu Şekli

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Benzersiz bir buluş son derece zordur. Emek ve zaman harcanarak ortaya konulan buluşu korumak ise bazen çok daha önemlidir. Buluşunuz her ne olursa olsun,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

AVRUPA PATENTİ - FASİKÜL (ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

AVRUPA PATENTİ - FASİKÜL (ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? AVRUPA PATENTİ - FASİKÜL (ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 Bir Avrupa Patenti başvurusu ya da belgesinin ülkemizde koruma sağlayabilmesi için, ulusal aşamaya giriş yapması (TPE

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ Uğur G. YALÇINER Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. 2 3 Haziran 2011 - İZMİR İÇERİK 1) Buluş Sahipliği,

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Marka İşlem Ücretleri

Marka İşlem Ücretleri TÜRK PATENT MARKA PATENT FAYDALI MODEL TASARIM TESCİL RESMİ ÜCRETLER Marka İşlem Ücretleri Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin

Detaylı

PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü

PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü PATENT BAŞVURUSU Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü Neler anlatacağız? Tanımı Kapsamı Başvuru Öncesi İşlemler Patent Başvuru Süreci Patent Teşvikleri TANIM Patent; Bir sınai veya

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

PATENT HAKLARI & PATENT VER" TABANLARI. Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI & PATENT VER TABANLARI. Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI & PATENT VER" TABANLARI Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr "çerik Fikri ve S(nai Mülkiyet Kavramlar( Patent Kavram( ve Kriterler Patent Sisteminin Amac( Patent Tescil Süreci Patent

Detaylı

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ Adana ÜSAM (Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) ideege-tgb Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve EBİLTEM TTO Sabancı Üniversitesi ve Inovent BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi

Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi PATENT ULUSAL YASA 551 SAYILI KHK ULUSLARARASI ANLAŞMALAR PCT EPC PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT) Buluşların birden çok ülkede korunması

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

ULUSLARARASI PATENT (PCT ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ - 1. KISIM) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

ULUSLARARASI PATENT (PCT ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ - 1. KISIM) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? ULUSLARARASI PATENT (PCT ULUSAL AŞAMAYA GİRİŞ - 1. KISIM) BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 Bu dokümanda, bir uluslararası patent (PCT) başvurusunun uluslararası araştırma raporu düzenlendikten sonra

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MAKİNA TASARIM VE İMALAT ALANINDA MESLEKİ EĞİTİMİN İÇERİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI (MUSAVVIR) PROJESİ

MAKİNA TASARIM VE İMALAT ALANINDA MESLEKİ EĞİTİMİN İÇERİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI (MUSAVVIR) PROJESİ Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir MAKİNA TASARIM VE İMALAT ALANINDA MESLEKİ EĞİTİMİN İÇERİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI (MUSAVVIR) PROJESİ MAKİNA TASARIMINDA

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT NEDİR? Buluş için hak sahibine verilen tekel hakkı ve bu hakkı gösteren belgedir. BULUŞ NEDİR? Bir probleme teknik çözüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Patent ve Faydalı Model

Patent ve Faydalı Model Patent ve Faydalı Model Ecz. Ayşe Göksu KAYA ÖZSAN Patent Uzman Yardımcısı Sağlık Bilimleri Alanında Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi Fikri Mülkiyete Genel Bakış Patentler ve

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Patent Başvurusunun Şekli Olarak İncelenmesi 1- Başvuru formu (P-01) veya sisteme giriş 2- Tarifname, 3- İstem(ler),

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2)

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) MADDE 1 (1) Türk Patent Enstitüsü nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÇİĞDEM SEZER ADANA ÜSAM MERKEZ MÜDÜRÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ FİKİR? Düşünce Gücü İle Evde Kullandığım Cihazları Çalıştırsam?? BİR FİKRİM

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

PATENT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve «4 DE 4 PATENT DESTEK PROGRAMI» TANITIMI

PATENT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve «4 DE 4 PATENT DESTEK PROGRAMI» TANITIMI PATENT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve «4 DE 4 PATENT DESTEK PROGRAMI» TANITIMI 29.08.2014, YER: 1.KAT TOPLANTI SALONU Ahmet Uğur GÜR, MSc. Müdür Patent Vekili Fikri ve Sınai Haklar Yönetimi Birimi Teknoloji

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. İçerik. 21. Yüzyılın Kilit Kavramları. Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik) Markalaşma Tasarım

GİRİŞİMCİLİK. İçerik. 21. Yüzyılın Kilit Kavramları. Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik) Markalaşma Tasarım GİRİŞİMCİLİK Patent ve Sınai Mülkiyet Hakları BU SUNUM TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR İçerik Fikri Mülkiyet Hakları ve Önemi Patent ve Faydalı Model Süreçleri Üniversiteler ve Patent Patent

Detaylı

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK PATENT DESTEKLERİ 24 Aralık 2015 Kerem ÇEVİK İncelemeli Patent Maliyetleri 2 Kerem Çevik 2. Yıl 190 TL 3. Yıl 200 TL 4. Yıl 245 TL 20. Yıl 1755 TL TPE Patent Başvuru Araştırma Raporu Yayın İnceleme Raporu

Detaylı

PATENTİN TEMELLERİ. 24 Aralık 2015. Kerem ÇEVİK

PATENTİN TEMELLERİ. 24 Aralık 2015. Kerem ÇEVİK PATENTİN TEMELLERİ 24 Aralık 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA Patent nedir? Patent, tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir. Buluş

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU 1- Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: Firma / Kişi Adı Adresi Uyruk Telefon *Gerçek Kişi İse TC Kimlik No Vergi Dairesi Posta Kodu Faks E-mail Vergi No 2- Buluş Sahibi / Sahiplerine

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, 1.1.

Detaylı

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ SUNUM İÇERİĞİ Madrid Sistemi Türkiye Tarihçesi Madrid Sisteminin Amacı Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir? Uluslararası İşlem Süreci Uluslararası

Detaylı

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı.

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı DERS NOTU Tanıtım Tüm hakları saklıdır. www.sausem.sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56 Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/2008 00:56 GENELGE 2007/... Bilindiði üzere 04/3/2006 tarih ve 26098 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren

Detaylı

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır.

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. Fikri Mülkiyet Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. buluş tasarım marka coğrafi işaret Bilgisayar programı sinema eseri dizi kitap resim heykel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, entegre devre topoğrafyalarının

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı