OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi"

Transkript

1 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi Journal of Entrepreneurship and Innovation Management OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi OECD Countrıes and Neighbor Countries Knowledge Level Analysis by Using Knowledge Mapping Method Cem Işık* Özet Bilgi, refahın kaynağı olmakla birlikte sahibine ekonomik güç katan çok önemli bir değerdir. Günümüzde kaynağını bilgiden alan ekonomiler bilgi ekonomisi bu ekonomiyi icra eden toplumlar ise bilgi toplumu olarak bilinmektedir. Bilginin bir üretim faktörü olarak karşımıza çıktığı yeni ekonomilerde rakabetçi üstünlük yaratan faktörleri analiz etmek kalkınmanın derecesini belirlemede önemli hale gelmiştir. Bu nedenledirki çalışmasının amacı ekonomik olgu ve olayları bilgi ekonomisi rekabetçi üstünlük değişkenleri çerçevesinde analiz ederek bir yol haritası oluşturmaktır. Bu çalışmada bilgi ekonomilerinin rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknolojileri açısından Türkiye de dâhil olmak üzere OECD 1 ülkeleri ve komşularımızın 2 bilgi düzeyleri bilgi haritası yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Daha sonra ülkelerin bilgi düzeyleri, OECD bilim ve teknoloji göstergeleri ile tespit edilen sonuçlarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları gösteriyor ki Türkiye bilgi ekonomisi rekabetçi değişkenlerine daha fazla önem vermeli ve bu alanda çalışmalarını sıklaştırmalıdır. Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Haritası, OECD, Bilgi Düzeyi Abstract Knowledge is an important value that adds economic power to his/her owner and foundation of the prosperity. Today, economy that takes foundation from knowledge is known as knowledge economy and people who live in society are known as knowledge society. Therefore, this study aims at contributing people who want to constitute knowledge economy works in Turkey. The purpose of the study is to make comprehensible of the economic fact and situations in the framework of knowledge economy. In this study, it is determined that the factors, which influence the establishment of competitive advantage in knowledge economies, including Turkey, OECD countries and neighbors knowledge levels were analyzed by using knowledge mapping method. Then, information level of countries were evaluated by comparing the results of OECD Science and Technology Indicators. According to results, Turkey should increase knowledge works in this area. Keywords: Knowledge, Knowledge Mapping, OECD, Knowledge Level * Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, 1 OECD ülkeleri: ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan. 2 Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

2 Cem Işık 1. Giriş Ülkeler sahip oldukları bilginin ne düzeyde olduğu, hangi bilginin ne zaman, nerede kullanılması gerektiği ve var olan bu bilginin nasıl saklanabileceği konusunda yeterli bilgi sahibi değildirler. Bilginin sürekli değişen yapısı ekonomileri bilgiyi saklama, değerlendirme ve kontrolüne yönelik adımlar atma zorunluluğuna sevk etmektedir. Ülkeler bilginin etkin kullanımı ve sahip oldukları bilginin ne düzeyde olduğunu görmeleri için bilgi haritalarına ihtiyaç duymaktadır. Bilgi haritası; çeşitli metinler, rakamlar, şekiller ve sembollerin kullanılmasıyla hazırlanan ve bilgi kaynaklarıyla bilgiye gereksinim duyanlar arasındaki bağlantıyı sağlayan temel bir erişim aracı olarak tanımlanmaktadır (Zack, 2000; Haggie, 2003; Özdemirci ve Aydın, 2007). Grey e göre de organizasyonun sahip olduğu bilginin yerini, sahibini ve değerini tespit ederek, bunlardan en faydalı şekilde yararlanma yollarının keşfedilmesini içeren sürekli bir çabaya işaret etmektedir (Grey, 1999). Ayrıca, inceleme ve sentez sürecini içermekle birlikte bilginin elde edilmesi ve akışının açıklanmasıdır. Bu sayede ekonomide tanımlanmış, sınıflandırılmış ve düzenlenmiş bilgiye farklı bir ortamda nasıl ulaşılacağı belirlenmektedir. Bilgi haritası; bilgiyi depolamaya yarayan bir araç değil, bilgiye nasıl ulaşılacağı ve kullanılabileceğini gösteren bir rehberdir. Bu sebeple öncelikle ekonomide bilgi varlıklarının isimlendirilmesi, gruplandırılması ve sahiplerinin ortaya konması gerekmektedir. Daha sonra bu sonuçlar, referans kişiler katalogu, aranabilir veritabanı, sürekli güncellenebilir arayüz ve dinamik raporlar gibi teknik çözümlerle sunulmaktadır. Sistematik bir yaklaşımla ele alınması gereken bilgi haritası yönteminde bilgi tüm çeşitlerde olabilmektedir (açık-kapalı, resmi-gayri resmi). Bilginin düzenlenmesi, saklanabileceği her alanda (süreçler, dokümanlar, ilişkiler) yakalanması ve hukuksal düzenlemeler ile ele alınması önem arz etmektedir (Pınar ve Kamaşar, 2008). Son yıllarda teknolojide ortaya çıkan gelişmeler sayesinde bilgi Ar-Ge ve inovasyon sonucu ortaya çıkan yenilikler ile bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler sayesinde toplumun her kesimine hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Sosyo-ekonomik kalkınmanın bir belirleyicisi haline gelen Ar-Ge, inovasyon, patent ve bilgi teknolojileri rekabetçi üstünlük kurulmasında ülkelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Bir ülkenin bilim ve teknolojiyi daha etkin kullanması bilgiye dayalı karar alma süreçleri ile daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir konuma çıkma hedefini de beraberinde getirmektedir (DPT, ). 122 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

3 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Çalışmada, ekonomilerin sahip oldukları bilgi düzeyinin rakip ekonomiler ile karşılaştırılabilir olması bilgi haritası metodunun seçilme nedenidir. Bilgi haritası üzerinde yer alan semboller ve grafikler, ekonomi ve rakiplerin bu harita üzerindeki yerini belirtecek şekilde oluşturulmasıdır. Örneğin bir ekonomi x bilgi alanında ileri seviyede bir bilgiye sahipken, rakip ekonomiler temel seviyede bir bilgi düzeyine sahip olabilmektedir. Bilgi matrisinin oluşturulması, ekonomilerin kendi durumlarını görüp bilgi seviyelerini arttırmak için strateji geliştirmeye yardımcı olurken, bilgi matrisine göre ülkelerin ileri bilgi düzeyini aşmaları, yenilikçi bilgi düzeyinin yakalanmasıdır. OECD ülkeleri bilgi düzeyi bakımından komşularımıza rol model ülkeler olabilecek konumdadır. Bu çalışma OECD ülkeleri ve komşu ülkelerin bilgi düzeylerinin bilgi haritası analizleri yöntemi kullanarak Ar-Ge, inovasyon, patent ve bilgi teknolojileri açısından bilgi düzeyinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bilgi haritası ve matrisi açıklanmış, ikinci bölümde bilgi haritası konusunda literatür çalışmalarına yer verilmiş, üçüncü bölümde metodoloji ve son bölümde elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 2. Bilgi Haritası Literatür Araştırması Michael Zack in (1999) literatüre kazandırdığı bilgi haritası kavramı daha önceleri sistematik bir şekilde uygulanmamasına rağmen hayatın içerisinde yer almıştır. Elde edilen bilgi kayıtlarının toplanıp, dokümantasyonunun yapılmaya başlanması ile bilgi haritası metodolojisi önem kazanmaya başlamıştır. Michael Zack (1999) bilgiyi dinamik bir süreç olarak tanımlamış ve sonra stratejik bilginin önemine değinmiştir. Stratejik bilgi rekabet edilebilirlik açısından firmanın piyasada ki konumunun belirlenmesinde kullanılmaktadır. Firmalar rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşmak için bilgiyi kategorize ederek bilgi haritası yardımıyla bu yapıyı daha kullanışlı hâle getirmektedir (Zack, 1999). Grey (1999) bilgi haritasını sadece bilginin organizasyonu açısından ele almamış aynı zamanda bilginin nerede ve nasıl kullanılması gerektiğine, değerine ve sağlıklı bir bilgi akışının sağlanması için çeşitli yollar üzerinde Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

4 Cem Işık durmuştur. Ayrıca sözü geçen bu çalışmasında sahip olunan bir bilgi veya enformasyonun izlenmesi gerektiği ve bu doğrultuda bilginin entelektüel sermaye ile biraraya getirilerek kullanılması gerekliliği üzerinde de durulmuştur (Grey, 1999). Wexler (2001) çalışmasında bilgi haritasını organizasyon içerisindeki karmaşık enformasyonun sevk ve idare edilmesinde kullanılan bir yöntem olarak ifade etmiştir. Başka bir değişle, bilgi haritası her türlü bilginin sembol ve şekiller ile ifade edilerek yönetilmesidir (Wexler, 2001). Vestal (2002) çalışmasında bilgi haritasını organizasyonu tanımlayan ve kategorize eden insan, süreç, içerik ve teknolojiyi kapsayan bir bütün olarak tanımlamıştır. Firmalar karşılaştığı engel ve kısıtları stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde yapılandırmalıdır. Bu nedenle bilgi haritası, firmanın amaç ve hedeflerine ulaşmak için bir yol haritası niteliğindedir (Vestal, 2002). IBM tarafından yapılan bir çalışmada çalışmasında bilginin nasıl aktarılacağına ve benzer alanlarda çoklu süreçlerden geçerek (işlenerek) nasıl kullanılacağına dikkat çekmiş ve bilgi altyapısının ne derece önemli olduğu vurgusu yapılmıştır (IBM, 2003). Callahan (2005) ise araştırmasında çalışmasında bilgi haritasına geçmeden önce amaçların tam olarak belirlenmesi gerektiğini savunulmuştur. Callahan a göre ise, bilgi haritası tedarikçiler, rakipler ve müşteriler ile ilişkiler kurma ve bu ilişkileri sorgulama sürecini kapsayan bir eğitim şeklidir. Yani, tedarikçiler, rakipler ve müşteriler belirli bir bilgi düzeyine sahipken ancak bu durumda bilgi insanlar arasında ilişki kurmanın bir yolu olarak kullanılabilmektedir. Ermine vd., (2006) çalışmasında teknik eğitim, yüz yüze eğitim ve hizmet içi eğitim gibi yollar ile yapılan bilgi transferlerinin geçerli bir yol olmadığını bunun yerine organizasyonun içerisinde bilgi sermayesine yapılacak katılımın önemli olduğu görüşü üzerinde durmuştur. Aynı çalışmasında Ermine vd. Bilgi transferi sürecince bilgi bileşenleri tanımlanarak bilgi yönetimi sürecinin iyi bir şekilde oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır (Ermine vd., 2006). Huijsen vd., (2007) çalışmasında bilgi haritasını organizasyon içerisinde yer alan bilginin şeffaf bir şekilde yansıması olarak tanımlamıştır. Ayrıca 124 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

5 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi bilgi haritası, firma performansı hakkında bilgi sahibi olunmasına da yardımcı olmaktadır (Driessen vd., 2007). 3. Bilgi Haritası ve Bilgi Matrisi Zack in ortaya koyduğu bilgi yaklaşımı kapsamında bilgi haritası üzerinde yer alan bilgi seviyeleri; temel, ileri (teknik) ve yenilikçi bilgi olmak üzere, başlıca üç grupta toplanmaktadır. Bunlar (Zack, 1999); Temel bilgi; ekonominin ihtiyaç duyduğu en alt düzeydeki bilgiyi ifade etmektedir. İleri bilgi; ekonominin uluslararası alanda rekabetçi olarak varlığını sürdürmeye yarayan bilgidir. Yenilikçi bilgi; ekonomilerin rakiplerine nazaran lider konumda olmasına yardımcı olan bilgidir. Ulusal ve rakip ekonomileri gösterir bilgi haritası ve buna ait değişkenler Şekil 1 de gösterilmiştir. Ulusal Ekonomi İleri Teknoloji (Yenilikçi Bilgi) Orta-Düşük-İleri Teknoloji (İleri Bilgi) Yenilikçi Lider Rekabetçi Geride Düşük Teknoloji (Temel Bilgi) Riskli Düşük Teknoloji Orta-Düşük-İleri Teknoloji İleri Teknoloji (Temel Bilgi) (İleri Bilgi) (Yenilikçi Bilgi) Rakip Ekonomiler Şekil 1: Bilgi Haritası Kaynak: Michael H. Zack, Developing a Knowledge Strategy, California Management Review, 41(3), 1999, p.134. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

6 Cem Işık Michael Zack (2000) çalışmasına göre bilgi haritası değişkenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Yenilikçi ekonomi: rakipler temel bir bilgi düzeyindeyken ekonominin yenilikçi bilgiyle piyasada öncü konumunda olmasıdır. Lider ekonomi: mevcut durum içerisinde diğer ekonomilere öncülük edebilecek durumda yenilikçi bilgiye sahipken, rakiplerin de ileri bir bilgiye sahip olmasıdır. Rekabetçi: ekonomiyle rakip ekonomilerin aynı düzeyde bilgi seviyesine sahip olmasıdır. Bu durumda ekonomi ve rakipler ileri bilgi düzeyine sahiptir. Geride kalmış ekonomi: ekonominin rakiplere nazaran bilgi düzeyi olarak geride kalmasıdır. Yani ekonomi temel bilgi düzeyindeyken rakipler ileri bilgi düzeyindedir. Riskli ekonomi: ekonomi temel bilgi düzeyinde yer alırken, rakiplerin de yenilikçi bir bilgi düzeyine sahip olmasıdır. Bu durum aynı zamanda ekonominin kalkınma hamleleri ve gerekli yatırımları yapması gerektiği sınırı göstermektedir Bilgi Haritası Yararları Bilginin saklanması ve yayılması için kullanılan yöntemlerden biri olan bilgi haritası metodu önemli bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki ilişkilerin şematik olarak gösterilmesi sonucu ortaya çıkan yararı içermektedir. Ortaya çıkan sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür (O Donell, 1994, Zack, 1999; WB, 2003;). Bilgiye ulaşım ve paylaşım kolaylaşır ve bu sayede var olan bilgi yeni bilgiler için bir kaynak oluşturmaktadır. Böylece zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlanmış olmaktadır. Ekonomide uzmanlaşma artmaktadır. Öğrenen ekonomiler (learning economy), hayat boyu öğrenme (life long learning), e-öğrenme (e-learning) gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bu metodlar ile öğrenme artar ve böylece bilgi toplumuna geçiş sürecinde büyük bir aşama kaydedilmiş olmaktadır. 126 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

7 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Bilginin yönetimi, değerlendirilmesi ve kontrolü kolaylaştırmaktadır Bilgi Haritası Yöntemi Günümüzde rekabetin yoğun olarak yaşandığı ekonomilerin karşılaştırmalı analizleri yapılırken bilgi varlıklarının yerini belirlemek ve bilgi envanteri oluşturabilmek için bilgi haritası yöntemi sıkça kullanılmaktadır. Bilgi haritası; bir ülkenin teknoloji düzeyi ile bilgi seviyesinin grafik ve semboller yardımıyla bilgi yapısı ve yerinin tespit edilmesidir (Zack, 1999). Böylece, Michael Zack in literatüre kazandırdığı bu yöntem ile bir ülkenin bilgi düzeyi belirlenebilmektedir. Uygulama bölümünün ilk aşamasında, ülkemiz öznelinde, dönemini kapsayan yıllık veriler bilgi haritası ile analiz edilmiştir. Bu amaçla, bilgi ekonomisine ilişkin kavramlar ele alınırken gerekli verilerin sağlanabilmesi için OECD (2010), Dünya Ekonomik Forumu (2010), Economist Intelligence Unit (2009), TÜSİAD (1991) ve Saygılı (2003) gibi kişi, kurum ve kuruluşların yayınlamış olduğu çalışmalara başvurulacaktır (Saygılı, 2003; EIU, 2009; TÜSİAD, 19991; WEF, 2010, OECD, 1996). Bu kapsamda, bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden faktörler ışığında gelişmiş ülkeler (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Japonya), Yunanistan ve Türkiye de dâhil olmak üzere diğer OECD ülkeleri (Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre) ve komşularımızın (Yunanistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Suriye ve Ermenistan, İran, Irak) bilgi düzeyi belirlenmiştir. Bilgi ekonomileri açısından ülkemizde bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla, uygulamanın ilk aşamasındaki bilgi haritası analizlerinde kullanılacak ilk faktör Ar-Ge dir. İçerisinde yenilik barındıran, kültür ve insan bilgisini içeren Ar-Ge; bilginin yeni uygulamaları sonucu ortaya çıkan düzenli ve yaratıcı faaliyetler bütününü temsil etmektedir. (Resmi Gazete, 2002) Bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden faktörlerden inovasyon; yenileme sürecini kapsayan bir fikrin belli bir süreç içerisinde pazarlanmak suretiyle bir ürün ya da hizmete, yeni yahut geliştirilmiş bir imalat veya dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplum- Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

8 Cem Işık sal hizmet yöntemine dönüştürülmesi ile ilgili tüm çalışmaları içerisinde barındırması olarak açıklanmaktadır. (Resmi Gazete, 2002) Bilgi ekonomileri açısından ülkemizin bilgi haritasının belirlenmesi amacıyla çalışmanın uygulama bölümünün ilk aşamasında kullanılan üçüncü faktör patenttir. Patent; buluş konusu olan bir ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme haklarıyla ilgili bilginin toplanmasıdır. (TPE, 2013) Teknoloji ve teknoloji altyapısına ilişkin bilgileri, bilgi teknolojileri oluşturmaktır. Ekonominin içerisinde yer alan bilişim sektörüne ilişkin var olan bilgi düzeyi ve tüm gelişmeler bilgi teknolojileri değişkeninin doğrudan belirleyicileri arasında yer almaktadır. Hem genel, hem de bilgi teknolojileri yönetimi açısından ekonominin performansı üzerinde hızlı değişmelere yol açan kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü, bilgi teknolojilerinin beslenmesinde hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin bilgi düzeyinin belirlenebilmesi amacıyla kullanılan son faktör bilgi ve iletişim teknolojileridir. Avustralyanın1998 yılında Joint Middle Management Development Programı (JMMDP 3 ) adı altında anket yöntemi ile yaptığı Avustralya milli kütüphane organizasyonun ihtiyaçlarının belirlenme çalışmaları konuya gösterilebilecek özgün bir uygulama örneğidir (Australian Library and Information Association, 2010). 3. Yöntem ve Veri Seti Çalışmada kullanılan Ar-Ge, Patent, İnovasyon ve Bilgi Teknoloji verileri dönemini kapsayan yılları içermektedir. Bu veriler OECD ve Dünya Bankası veri tabanlarından temin edilmiştir. Ülkelerin Rekabet Skorunun Hesaplanışı ( ) Not: q i : Anket sorusu, c: Ülkelerin skoru, t = 2009, 2010, N: Örnek sayısı 3 JMMDP için hazırlanan e-anket çalışmasının soruları ekler kısmında verilmiştir. 128 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

9 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi genelleştirilmiş haliyle Tablo 1 de ülkelere göre bilgi alanları sunulmuştur. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

10 Cem Işık Ülkeler Tablo 1: Türkiye ve Komşularının Bilgi Alanı (2010) Ülke Sembolleri İnovasyon Skoru Ar-Ge, Patent ve Bilgi Tek. Skoru 4 Ortalama Teknoloji Düzeyi (M) 5 Azerbaycan AZ TÜRKİYE TR İran IR Bulgaristan BG Yunanistan GR Ermenistan ER Gürcistan GEO Suriye SYR Irak IRQ Kaynak: World Economic Forum, 2010, Research and Development Expenditure, Erişim: Not: Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknolojileri (BT) açısından Dünya Bankası na göre dünya ortalaması 2.21 olarak belirtilmiştir. Tablo 1 den de görüldüğü üzere, bilgi alanları olan Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknolojileri açısından ülkeler sırasıyla Azerbaycan, Türkiye, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, Gürcistan ve Suriye olarak sıralanmıştır. Ortalama teknoloji düzeyleri hesaplanırken İnovasyon ile Ar-Ge, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenleri kullanılmıştır. Burada m n OECD veri tabanından alınmış ülkelerin Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknolojisi indeks verileridir. k değişken sayısını ve m inovasyon skoru ile ülkelerin Ar-Ge, Patent ve Bilgi Teknolojileri skoru toplamını ifade etmektedir. M ise ortalama teknoloji düzeyini vermektedir (Ermine vd., 2006). 4 Ülkelerin teknoloji düzeyi Dünya Bankası verilerine göre Ar-Ge, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenlerinin Milli Gelir içerisindeki yüzde olarak ortalamasıdır. 5 Ortalama Teknoloji Düzeyi: Dünya Bankası verilerine göre Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenlerinin Milli Gelir içerisindeki yüzde olarak toplamlarının ortalamasına göre hesaplanmıştır. 130 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

11 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Türkiye nin komşuları içerisinde bilgi haritasındaki yeri Şekil 2 de gösterilmiştir. Ulusal Ekonomi Yenilikçi Bilgi Yenilikçi Lider İleri Bilgi Temel Bilgi Rekabetçi AZ TR IRBCGR ER GEO SYR Geride Riskli Temel Bilgi İleri Bilgi Yenilikçi Bilgi Şekil 2: Türkiye ve Komşularının Bilgi Haritasındaki Yeri (2010) Şekil 2 den de görüldüğü üzere, Türkiye nin komşularına göre ileri bilgi düzeyindedir. OECD nin yapmış olduğu rekabet sıralaması ise Tablo 2 de sunulmuştur (OECD, 2010). Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

12 Cem Işık Tablo 2: OECD Rekabet Sıralaması I (2010) Ülke Sıra Skor 6 Azerbaycan TÜRKİYE İran Bulgaristan Yunanistan Gürcistan Suriye Ermenistan Irak Kaynak: World Economic Forum, 2010, Research and Development Expenditure, Erişim: , Not: Dünya Bankası veri tabanında yer alan ülke skorları dikkate alınmıştır. Tablo 2 den de görüldüğü gibi, OECD nin her yıl yayınladığı rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden diğer faktörlerin de sıralamaya katılması sonucu Türkiye Azerbaycan dan sonra ikinci sırada yer alırken İran ise üçüncü sıradadır. Komşularımız açısından ülkelerin bilgi haritasındaki yerleri, OECD bilim ve teknoloji göstergeleri ile tespit edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında (Tablo 1 ile 2) komşumuz Ermenistan; Suriye ve Gürcistan a göre daha ileri bir bilgi düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında ise Türkiye nin durumu Tablo 3 deki gibidir. 6 Ülkelere ait rekabet Skor unun hesaplanışı ekler kısmında verilmiştir. 132 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

13 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Tablo 3: Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Bilgi Alanı (2010) Ülkeler Ülke Sembolleri İnovasyon Skoru Ar-Ge, Patent ve BT Skoru 7 Ortalama Teknoloji Düzeyi (M) 8 Düzey ABD USA Japonya JP Almanya DE İngiltere UK Fransa FR OECD (13) OECD İspanya ES İtalya IT TÜRKİYE TR Yenilikçi Lider Rekabetçi Kaynak: World Economic Forum, 2010, Research and Development Expenditure, Erişim: , Gelişmiş ülkeler açısından Türkiye nin durumu analiz edildiğinde ülkemiz rekabetçi bir ekonomiye sahip olduğu görülmektedir. ABD, Japonya ve Almanya gibi ülkeler ise ileri teknoloji kullanan yenilikçi ekonomiler düzeyindedir. İngiltere, Fransa ve OECD (13) ise orta seviye teknolojiyle lider ülkeler grubundadır. İspanya, İtalya ve Türkiye orta düşük düzey teknolojiyle rekabetçi bilgi seviyesindedir. Ayrıca bir önceki yıla göre ülkemiz 3.40 ortalama teknoloji düzeyinden 3.67 ortalama bilgi düzeyine çıkmıştır. Türkiye dâhil bu ülkelerin bilgi haritası üzerindeki konumları Şekil 3 de gösterilmiştir. 7 Ülkelerin teknoloji düzeyi Dünya Bankası verilerine göre Ar-Ge, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenlerinin Milli Gelir içerisindeki yüzde olarak ortalamasıdır. 8 Ortalama Teknoloji Düzeyi: Dünya Bankası verilerine göre Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenlerinin Milli Gelir içerisindeki yüzde olarak toplamlarının ortalamasına göre hesaplanmıştır. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

14 Cem Işık Şekil 3: Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Bilgi Haritasında Yeri (2010) Ulusal Ekonomi Yenilikçi Bilgi İleri Bilgi Yenilikçi USA JP DE UK FR OECD Lider Rekabetçi ES IT TR Temel Bilgi Geride Riskli Temel Bilgi İleri Bilgi Yenilikçi Bilgi Şekil 3 den de görüldüğü üzere, gelişmiş ülkeler açısından Türkiye nin bilgi haritasındaki yeri rekabetçi bilgi düzeyindedir. Diğer bir ifadeyle rekabetçi bilgi düzeyi ekonomiyle rakip ekonomilerin aynı düzeyde bilgi seviyesine sahip olmasıdır. Bu durumda ekonomi ve rakipler ileri bilgi düzeyine sahiptir. OECD nin gelişmiş ülkeler açısından 2009 yılı rekabet sıralaması Tablo 4 de sunulmuştur. 134 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

15 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Tablo 4: OECD Rekabet Sıralaması II ( ) Ülke Sıra Skor ABD Almanya Japonya İngiltere Fransa OECD (13) İspanya İtalya TÜRKİYE Kaynak: World Economic Forum, 2009, Research and Development Expenditure, Erişim: , Gelişmiş ülkeler açısından ülkelerin bilgi haritasındaki yerleri, OECD bilim ve teknoloji göstergeleri ile tespit edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında (Tablo 3 ile 4) Japonya Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknoloji faktörleri açısından Almanya ya göre daha ileri bir bilgi düzeyine sahip olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, ülkemizin bilgi haritasındaki yeri de OECD bilim ve teknoloji göstergeleri ile tespit edilen sonuçlara benzerlik göstermektedir. Teorik ve ampirik analiz sonucunda, bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlüğü oluşmasına etki eden faktörler açısından Türkiye nin dünyadaki konumunun gelişmekte olduğu tespit edilmiştir. Sonuç ve Değerlendirme Bu çalışmada, bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlük yaratan faktörler olan Araştırma-Geliştirme (AR&GE), İnovasyon (Yenilik), Patent, Bilgi Teknolojileri ve Yatırımları ele alınarak analiz edilmiştir. Adı geçen faktörler bilgi haritalanması metodu aracılığı ile ekonominin sahip olduğu teknoloji düzeyi ve bilgi seviyesi grafik ve sembollerle beşli bir skala üzerinde ekonominin yapısı ve yeri belirlenmesinde kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan bilgi haritası yöntemi rakip ekonomilerin bilgi düzeyine (güçlü ve zayıf yanları) ilişkin fikir vermektedir. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

16 Cem Işık Uygulamada diğer ekonomiler ve Türkiye nin yeri karşılaştırmalı olarak gösterilmiş ve rekabetçi faktörlerinin önemi bilgi düzeylerine göre ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada yapılan analizler 2023 yılı vizyonu doğrultusunda lider(gelişmiş) bir ülke olmak isteyen ülkemizin teknoloji düzeyi ve tercih edilebilirliği eksik alanlarına takviye yaparak, güçlü yanlarını da ortaya çıkararak yenilikçi düzeyde olan ekonomiler arasına girme isteği ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede ülkemizin öncelikle kendisine daha yakın rakiplerinden olan İtalya, İngiltere gibi lider düzeyde olan ülkeleri, yapacağı dönüşüm eylem planı ve bilgi yatırımlarıyla zorlaması daha sonra bilgi toplumuna geçişi bir an önce tam olarak tamamlaması gerektiği kanısına varılmıştır. Böylece Türkiye geride kaldığı yüksek ve orta-ileri teknoloji alanlarını geliştirmesi mümkün olabilecektir. Bu amaçla desteklenmesi gereken bu sektörler öncelikle ileri teknolojide; Havacılık ve Uzay, Bilgisayar ve Büro Makineleri, Elektronik-Haberleşme, İlaç, orta-ileri teknoloji sınıfında; Mesleki Bilim ve Ölçüm Aletleri, Taşıt Araçları, Elektrikli Makineler, Kimyasallar(İlaç Hariç), Diğer Taşıt Araçları, Elektriksiz Makineleridir. Ar&Ge, İnovasyon, Bilgi Teknolojileri ve Patent gibi değişkenler yenilikçi bilgi seviyelerini yakalamakta önemli bir yere sahipken aynı zamanda ileri teknoloji seviyesine geçebilmek için de etkilidirler. Bu amaçla planlama ve stratejilerdeki eksiklikler giderilerek kendi kendine yeterliliğin üstüne çıkılması önem arz etmektedir. Bu sayede bilginin Ar-Ge, inovasyon, patent ve bilgi teknolojileriyle toplumun her kesimine hızlı bir şekilde yayılması; günümüz dünyasında sosyo-ekonomik kalkınmanın belirleyicisi haline gelmiştir. 136 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

17 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Kaynaklar Australian Library and Information Association, Erişim: , gov.au. Callahan S., (2005) Knowledge Mapping is Sensemaking, s.1, Erişim: , Denham Grey D. (1999) Knowledge Mapping: A Practical Overview, p.1, Erişim: , Ufilename= Knowledge_Mapping.htm. DPT, (2006) Bilgi Toplumu Stratejisi ( ), Temmuz 2006, s.1, Erişim: , Driessen S., Huijsen W. O. and Grootveld M., (2007) A Framework for Evaluating Knowledge-Mapping Tools, Journal of Knowledge Management, 11(2), pp Economist Intelligence Unit (EIU), (2009) Resilience Amid Turmoil Benchmarking IT Industry Competitiveness, Erişim: , study/2009_eiu_global.pdf. Ermine J-L., Boughzala I. and Tounkara T., (2006) Critical Knowledge Map as a Decision Tool for Knowledge Transfer Actions, The Electronic Journal of Knowledge Management, 4(2), pp Haggie K. (2003 ) Choosing Your Knowledge Management Strategy, Journal of Knowledge Management Practice, IBM Global Services,(2003) Knowing What We Know: Language and Tools for Knowledge Mapping, 2003, pp , Erişim: , O Donell, A. M. (1994) Learning From Knowledge Maps: The Effects of Map Orientation, Contemporary Educational Psychology, S. 19, 1994, pp OECD (1996) The Knowledge Based Economy, General Distribution OCDE/ GD(96) 102,Paris, 1996, Erişim: , /51/8/ pdf OECD (2010) Global Information Technology Report , pp.12-13, Erişim: , Report%20final.pdf. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

18 Cem Işık Özdemirci F. ve Aydın C. (2007) Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 21 (2), pp Pınar İ. ve Kamaşar R. (2008) İşletmelerde Bilgi Yönetimine Stratejik Bir Yaklaşım: Bilgi Haritalanması ve Bir Sektörel Uygulama, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, Cilt 2, pp Resmi Gazete (2002) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 19 Haziran 2002, Sayı: 24790, sayfa 183. Saygılı Ş., (2003) Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü DPT Yayın No:2675, ss TPE (2013) Türkiye Patent Enstitüsü, erişim: son TÜSİAD (1991), Erişim: , Zack, M. H. (1999) Developing a Knowledge Strategy, California Management Review, 41(3), pp Zack, M. H. (2000) Competing on Knowledge, 2000 Handbook of Business Strategy, New York: Faulkner - Gray, 1999, pp Vestal W., (2002) Knowledge Mapping Guides Organizations to Knowledge Within its Walls, American Productivity - Quality Center, p.1, Erişim: , WEF (Dünya Ekonomik Forumu), The Global Competitiveness Report, pp.302, Wexler M.N., The Who, What and Why Knowledge Mapping. Journal of Knowledge Management, 5 (3), pp World Bank (2003) Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy Challenges for Developing Countries, Profiles in Development, 2003, pp.77-80, Erişim: , Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

19 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi Journal of Entrepreneurship and Innovation Management R&D AND INNOVATION EVENTS IN TURKEY THE 11TH GLOBELICS CONFERENCE The 11th Globelics Conference (Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems) was held at Middle East Technical University (METU), September 11-13, It was organised by METU Science and Technology Policies Research Centre (TEKPOL), Centre for Competition Research of Yıldırım Beyazıt University (REKMER) and Ankara Development Agency. Globelics is a global network established around the concepts of learning, innovation, regional competence building, global competitiveness, regional development and development of human capital, which are of great importance to countries in their technological transition process. Within this network, experts on innovation and economic development from diverse academic disciplines, both from developed and developing world come together, share experiences and contribute to academic knowledge creation in the fields of innovation and development. This year s Freeman Lecture was given by world-known scholar on innovation, Luc Soete from Maastricht University around the topic Innovation, Technological Unemployment and Shifting Wealth under the chairmanship of Bengt-Ake Lundvall (Secretary General of Globelics) and welcomed by a crowded and enthusiastic audience. Entrepreneurship, Innovation Policy and Development in an Era of Increased Globalisation was the main context of 11th Globelics Conference. In 47 parallel sessions, around 170 participants from 45 different countries presented their research papers on topics including learning, competence building, entrepreneurship, innovation policies, sustainable development strategies and inclusive innovation with reference to the science, technology and innovation policies implemented in their own countries. The conference was enriched by special sessions and plenary lectures given by a preeminent group of academicians, consultants and policy makers, who played critical roles in the creation of a literature on economics of technology, industry and innovation and in the shaping of science and technology policies in developing Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

20 Cem Işık countries and provided a great opportunity for networking for researchers and policy makers who are interested in the subjects of technology and innovation policies. OECD III. BİLGİ EKONOMİSİ KÜRESEL FORUMU OECD ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birlikteliğinde düzenlenen III. Bilgi Ekonomisi Küresel Formu Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleşti. Toplam 7 farklı oturumun gerçekleştiği Foruma çok sayıda yerli ve yabancı uzmanlar katıldı. Forumun Küresel Ekonomik Büyümenin Bilim ve İnovasyona Katkısı oturumunda özellikle teknoloji, bilim ve inovasyon bağlamında etkileşim ve bu etkileşimin yönü ele alındı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Bilim ve İnovasyon Politikalarının İzlenmesi başlıklı oturumda ise kurumların inovasyon politikalarını izlenmesinin önemi ve bu politikaların izlenmesine kullanabilecek araçlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bilgiye erişimin ve ortak bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesinin öneminin vurgulandığı Açık Bilim oturumu ise özellikle akademisyenlerin büyük ilgisini çekti. Forumda ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından tartışılan önemli bir konu da üniversite-sanayi işbirliği oldu. Özellikle üniversite sanayi işbirliğinin hem bilimin gelişmesine hem de uygulamaya yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi üzerine etkileri geniş çerçevede ele alındı. Etkinlikte tartışılan diğer bir önemli başlık ise Bilim ve Yenilik Politikalarının Oluşturulmasında Teknoloji Öngörüsünün Rolü oldu. Özellikle Türkiye nin gelecek yıllarda hangi adımları atarak teknolojik gelişim sürecini hızlandırabileceği konusunun tartışıldığı bu oturumda önemli sonuçlar elde edildi. Bu oturumun tamamlayıcısı olarak düzenlenen Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Geleceği başlıklı oturumda ise gelişmekte olan ülkelerin teknolojik yeteneklerin geliştirilmesine yönelik stratejik adımların neler olabileceği tartışıldı. II. ARGE MERKEZLERİ ZİRVESİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen II.Arge Merkezleri Zirvesi Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleşti. Bilgilendirme, ağ oluşturma ve tartışma ortamının sağlandığı bu etkinlikte inovasyon ekosistemi, kamu-sanayi ve üniversite işbirliği, ekonomik gelişme ile sosyal gelişme için Ar-Ge ve inovasyonun öneminin ağırlıkla tartışıldığı bu etkinlikte ARGE Merkezi olan kurumların mevcut sorunları ve beklentileri de tartışılan başlıklar arasında yer aldı. 140 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

21 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi Journal of Entrepreneurship and Innovation Management YAZIM KURALLARI 1. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi; tüketici ve tüketim davranışlarını pazarlama, psikoloji, sosyoloji, iletişim, ekonomi, antropoloji, kültürel çalışmalar, tarih ve eğitim bilimleri gibi disiplinler açısından değerlendiren özgün makaleleri yayınlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanacak olan dergi, alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verir. 2. Dergiye gönderilecek makalelerde öncelik olarak Türkçe yazılmış olanlara verilmekle beraber, sınırlı sayıda İngilizce makalelere de yer verilecektir. 3. Yayına gönderilecek makalelerin aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde bulunmaması, hiçbir yerde yayına kabul edilmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir. 4. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler ile birlikte yazar/ların adı-soyadı, ünvanı, kurum, ve e-posta adresleri ile açık iletişim adreslerini içeren bilgiler, kimlik ve iletişim bilgileri başlığı altında ayrı bir sayfa olarak gönderilmelidir. 5. Makale metninde makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları, 120 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetler ile en fazla beşer adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime yer almalıdır. Makale metninde yazar/ların kimlik bilgileri yer almamalıdır. 6. Dergiye gönderilecek yazılar A4 ebadında kağıda, Times New Roman, 12 punto, 1,5 aralıkla, paragraf öncesi şekilde, metin, tablo ve şekiller, kaynakça ve ekler dahil 40 sayfayı aşmayacak şekilde yazılmış olmalıdır. 7. Makalenin başlığı sağa yaslı, 14 punto, bold ve sadece ilk harfleri büyük yazılmış olmalıdır. 8. Tüm metin iki yana yaslı, paragraflar arasında 12nk boşluk verilmiş, başlıklar ve metin dahil olmak üzere soldan girinti yapılmamış olmalıdır. Gönderilecek çalışmaların sayfa kenar boşlukları aşağıdaki gibi belirlenmelidir: Üstten : 5 cm Soldan : 3,5 cm Alttan : 5 cm Sağdan : 3,5 cm 9. Metin içi atıflarda Harvard metodu olarak adlandırılan ve yazar soyadı, tarih ve sayfa numaralarının verildiği sistem tercih edilmelidir (Clegg, 1997: 53). İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve vd. ibaresi kullanılmalıdır (Morgan vd., 1994). Aynı parantez içerisinde birden fazla kaynak ; işareti ile ayrılmalıdır (Hassard ve Parker, 1994; Boje, 1996). 10. Metin içinde yer alacak tablo, şekil, grafik, harita vb. lerinin de bu ölçüleri aşmayacak şekilde metin içine ortalanarak yerleştirilmiş olması ya da gerekiyorsa ekler bölümünde -metin sonunda- kaynakçadan hemen önce yer almış olması gereklidir. 11. Metin içindeki tüm şekiller ve grafikler sıra numarası ile (Şekil 1) kendi içinde ve şekil ya da grafiğin altında; tablolar ise yine kendi içinde numaralanmak üzere (Tablo 1) tablonun üzerinde numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları sayfaya ortalanmış, bold ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

22 12. Tablo, şekil ve grafiklerin varsa kaynakları; tablo, şekil ve grafiklerin hemen altında metin içi atıf kurallarına uygun olarak verilmelidir. Matematiksel ve istatistiksel simgeler Microsoft Office denklem düzenleyicisi ile hazırlanmalıdır. 13. Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek kaynakça kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece makalede kullanılan eserler yer almalıdır ve kaynakça aşağıda belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. KİTAPLAR Torlak, Ömer ve Remzi Altunışık (2012), Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, İstanbul: Beta Yayınları. Uzkurt, Cevahir (2008), Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, İstanbul: Beta Yayınları. Chesbrough, Henry (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston: Harvard Business School Press. DERLEME KİTAPTA BÖLÜM Kaiser, Susan B. ve Karyl Ketchum (2005), Consuming fashion as flexinility: methaphor, cultural mood, and materiality, Ed. S. Ratneshwar ve David Glen Mick, Inside Consumption Consumer Motives, Goals, and Desires, London: Routledge, MAKALELER Temel, S., Victor Scholten, Cengiz Akdeniz, Frances Fortuin, Onno Omta (2013), University-Industry Collaboration in Turkish SMEs: Investigation of an U-shaped relationship, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), Uzkurt, C., Rachna Kumar, Halil Semih Kimzan, Hanife Sert (2012), The Impact of Environmental Uncertainty Dimensions On Organizational Innovativeness: An Empirical Study on SMEs International Journal of Innovation Management, 16(2), doi: /S İNTERNET KAYNAKLARI Yazarı Belli Olan İnternet Kaynakları: Tınç, Lütfü (2008), Kapalıçarşı dan Beyoğlu mağazalarına... Osmanlı nın alışveriş mekânları, subid=470, (Erişim: ). Blecher, George (2004), Ye Kürküm Ye Deyişinden Veblen in Gösterişçi Kuramı na, Çev. Osman Deniztekin, (Erişim: ). Yazarı Belli Olmayan İnternet Kaynakları: Bugün ve yarın kredi kartı boykotu var!, , (Erişim: ). Belirtilen formatta kaleme alınan çalışmalar, e-posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderilmelidir: 142 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır.

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır. ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI 17.08.2012 a) Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 5,5 cm, alt 5,5 cm, sağ 4,3 cm, sol 4,3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Önder BELGİN 1 Burcu KARAPINAR 1 Kevser Öztürk KALAYCI 1 Pınar YILMAZ 1 Dr. Rezan Sevinik ADIGÜZEL 2 1 BİLİM,

Detaylı

Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır. YAYIN ŞARTLARI 1. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Gerektiğinde özel sayılar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Ocak 2011 Yazım Kuralları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ Gümüşhane Üniversitesi yılda en az iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ Hazırlayan: Zeynep HAS İZMİR KASIM 2013 PORTER ELMAS MODELİ Giriş Günümüz ekonomi dünyasında, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde kümelenme ve kümelenme

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

YAZAR REHBERİ. Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar isimsiz olmalıdır. Makalelerde Yazım Formatı:

YAZAR REHBERİ. Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar isimsiz olmalıdır. Makalelerde Yazım Formatı: YAZAR REHBERİ Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde orijinal bilimsel çalışmaları, derlemeleri, kitap incelemelerini ve mesleki deneyim paylaşımlarını kabul eden hakemli online

Detaylı

Türkiye nin Yayın Sayısına Farklı Bir Bakış: Bir Quadrant Analizi Çalışması

Türkiye nin Yayın Sayısına Farklı Bir Bakış: Bir Quadrant Analizi Çalışması Türkiye nin Yayın Sayısına Farklı Bir Bakış: Bir Quadrant Analizi Çalışması İrem Soydal, Umut Al ve Gülten Alır soydal@hacettepe.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr gulten.alir@aksaray.edu.tr -1 Plan Terminoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ 2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ Özet Bulgular PwC tarafından TÜSİAD işbirliğiyle hazırlanan 2023 e Doğru Türkiye de STEM Gereksinimi başlıklı raporda, STEM alanlarının kritik rolüne değinilmiş,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR?

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR? DEĞERLENDİRME NOTU Ocak2017 N201701 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Taşöz Düşündere 1 Politika Analisti İnovasyon Çalışmaları Programı Bölge Çalışmaları Programı TÜRKİYE DE İLERİ

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ! Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

tepav Ocak2013 N201301 POLİTİKANOTU Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının İlaç Sanayii Üzerine Etkisi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Ocak2013 N201301 POLİTİKANOTU Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının İlaç Sanayii Üzerine Etkisi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Ocak2013 N201301 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Analist, TEPAV Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Enstitüsü Fiyat ve Geri Ödeme Politikalarının

Detaylı

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Osman SAKA a, K. Hakan GÜLKESEN a, Neşe ZAYİM a a Akdeniz Üniversitesi, Antalya Abstract Özet The abstract should be clear, descriptive and no longer than 400

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ EROL YALÇIN Endüstri Mühendisi SUNUŞ BAŞLIKLARI Tanımlar EV Göstergelerinin Kullanma Amaçları Makro

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı

Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal umutal@hacettepe.edu.tr -1 Plan Terminoloji Araştırmanın amacı

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ Selin Arslanhan Memiş 03 Nisan

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

Emek Araştırma dergisinde yayımlanacak yazılar derginin amaçlarına uygun bir biçimde ve açık, anlaşılır bir dil ve üslupla yazılmış olmalıdır.

Emek Araştırma dergisinde yayımlanacak yazılar derginin amaçlarına uygun bir biçimde ve açık, anlaşılır bir dil ve üslupla yazılmış olmalıdır. Yazarlara Duyuru 73 Yazarlara Duyuru Emek Araştırma dergisinde yayımlanacak yazılar derginin amaçlarına uygun bir biçimde ve açık, anlaşılır bir dil ve üslupla yazılmış olmalıdır. Değerlendirme Süreci

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

AB Destekli Açık Erişim Projeleri: MedOANet ve Pasteur4OA

AB Destekli Açık Erişim Projeleri: MedOANet ve Pasteur4OA AB Destekli Açık Erişim Projeleri: MedOANet ve Pasteur4OA Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan AB destekli açık erişim projeleri Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı (MedOANet) Projesi Sayılar ne söylüyor

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

AB Destekli Açık Erişim Projesi: PASTEUR4OA

AB Destekli Açık Erişim Projesi: PASTEUR4OA AB Destekli Açık Erişim Projesi: PASTEUR4OA Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan PASTEUR4OA öncesi Sayılar ne söylüyor => Ülkeler arası bir karşılaştırma PASTEUR4OA Projesi Türkiye de ne yapılmalı?

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Turkish OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi: 2005 Skor Levhası Türkçe Özet Özet Bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru uzun vadeli eğilim devam

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama)

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama) Forum İstanbul: Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı Mehmet Büyükekşi - TİM Başkanı 28 Nisan 2015 1 Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık)

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 24 Ekim 2014 İstanbul Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve n E-ihracatın Türkiye için manası è

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı