OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi"

Transkript

1 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi Journal of Entrepreneurship and Innovation Management OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi OECD Countrıes and Neighbor Countries Knowledge Level Analysis by Using Knowledge Mapping Method Cem Işık* Özet Bilgi, refahın kaynağı olmakla birlikte sahibine ekonomik güç katan çok önemli bir değerdir. Günümüzde kaynağını bilgiden alan ekonomiler bilgi ekonomisi bu ekonomiyi icra eden toplumlar ise bilgi toplumu olarak bilinmektedir. Bilginin bir üretim faktörü olarak karşımıza çıktığı yeni ekonomilerde rakabetçi üstünlük yaratan faktörleri analiz etmek kalkınmanın derecesini belirlemede önemli hale gelmiştir. Bu nedenledirki çalışmasının amacı ekonomik olgu ve olayları bilgi ekonomisi rekabetçi üstünlük değişkenleri çerçevesinde analiz ederek bir yol haritası oluşturmaktır. Bu çalışmada bilgi ekonomilerinin rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknolojileri açısından Türkiye de dâhil olmak üzere OECD 1 ülkeleri ve komşularımızın 2 bilgi düzeyleri bilgi haritası yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Daha sonra ülkelerin bilgi düzeyleri, OECD bilim ve teknoloji göstergeleri ile tespit edilen sonuçlarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları gösteriyor ki Türkiye bilgi ekonomisi rekabetçi değişkenlerine daha fazla önem vermeli ve bu alanda çalışmalarını sıklaştırmalıdır. Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Haritası, OECD, Bilgi Düzeyi Abstract Knowledge is an important value that adds economic power to his/her owner and foundation of the prosperity. Today, economy that takes foundation from knowledge is known as knowledge economy and people who live in society are known as knowledge society. Therefore, this study aims at contributing people who want to constitute knowledge economy works in Turkey. The purpose of the study is to make comprehensible of the economic fact and situations in the framework of knowledge economy. In this study, it is determined that the factors, which influence the establishment of competitive advantage in knowledge economies, including Turkey, OECD countries and neighbors knowledge levels were analyzed by using knowledge mapping method. Then, information level of countries were evaluated by comparing the results of OECD Science and Technology Indicators. According to results, Turkey should increase knowledge works in this area. Keywords: Knowledge, Knowledge Mapping, OECD, Knowledge Level * Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, 1 OECD ülkeleri: ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan. 2 Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

2 Cem Işık 1. Giriş Ülkeler sahip oldukları bilginin ne düzeyde olduğu, hangi bilginin ne zaman, nerede kullanılması gerektiği ve var olan bu bilginin nasıl saklanabileceği konusunda yeterli bilgi sahibi değildirler. Bilginin sürekli değişen yapısı ekonomileri bilgiyi saklama, değerlendirme ve kontrolüne yönelik adımlar atma zorunluluğuna sevk etmektedir. Ülkeler bilginin etkin kullanımı ve sahip oldukları bilginin ne düzeyde olduğunu görmeleri için bilgi haritalarına ihtiyaç duymaktadır. Bilgi haritası; çeşitli metinler, rakamlar, şekiller ve sembollerin kullanılmasıyla hazırlanan ve bilgi kaynaklarıyla bilgiye gereksinim duyanlar arasındaki bağlantıyı sağlayan temel bir erişim aracı olarak tanımlanmaktadır (Zack, 2000; Haggie, 2003; Özdemirci ve Aydın, 2007). Grey e göre de organizasyonun sahip olduğu bilginin yerini, sahibini ve değerini tespit ederek, bunlardan en faydalı şekilde yararlanma yollarının keşfedilmesini içeren sürekli bir çabaya işaret etmektedir (Grey, 1999). Ayrıca, inceleme ve sentez sürecini içermekle birlikte bilginin elde edilmesi ve akışının açıklanmasıdır. Bu sayede ekonomide tanımlanmış, sınıflandırılmış ve düzenlenmiş bilgiye farklı bir ortamda nasıl ulaşılacağı belirlenmektedir. Bilgi haritası; bilgiyi depolamaya yarayan bir araç değil, bilgiye nasıl ulaşılacağı ve kullanılabileceğini gösteren bir rehberdir. Bu sebeple öncelikle ekonomide bilgi varlıklarının isimlendirilmesi, gruplandırılması ve sahiplerinin ortaya konması gerekmektedir. Daha sonra bu sonuçlar, referans kişiler katalogu, aranabilir veritabanı, sürekli güncellenebilir arayüz ve dinamik raporlar gibi teknik çözümlerle sunulmaktadır. Sistematik bir yaklaşımla ele alınması gereken bilgi haritası yönteminde bilgi tüm çeşitlerde olabilmektedir (açık-kapalı, resmi-gayri resmi). Bilginin düzenlenmesi, saklanabileceği her alanda (süreçler, dokümanlar, ilişkiler) yakalanması ve hukuksal düzenlemeler ile ele alınması önem arz etmektedir (Pınar ve Kamaşar, 2008). Son yıllarda teknolojide ortaya çıkan gelişmeler sayesinde bilgi Ar-Ge ve inovasyon sonucu ortaya çıkan yenilikler ile bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler sayesinde toplumun her kesimine hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Sosyo-ekonomik kalkınmanın bir belirleyicisi haline gelen Ar-Ge, inovasyon, patent ve bilgi teknolojileri rekabetçi üstünlük kurulmasında ülkelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Bir ülkenin bilim ve teknolojiyi daha etkin kullanması bilgiye dayalı karar alma süreçleri ile daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir konuma çıkma hedefini de beraberinde getirmektedir (DPT, ). 122 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

3 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Çalışmada, ekonomilerin sahip oldukları bilgi düzeyinin rakip ekonomiler ile karşılaştırılabilir olması bilgi haritası metodunun seçilme nedenidir. Bilgi haritası üzerinde yer alan semboller ve grafikler, ekonomi ve rakiplerin bu harita üzerindeki yerini belirtecek şekilde oluşturulmasıdır. Örneğin bir ekonomi x bilgi alanında ileri seviyede bir bilgiye sahipken, rakip ekonomiler temel seviyede bir bilgi düzeyine sahip olabilmektedir. Bilgi matrisinin oluşturulması, ekonomilerin kendi durumlarını görüp bilgi seviyelerini arttırmak için strateji geliştirmeye yardımcı olurken, bilgi matrisine göre ülkelerin ileri bilgi düzeyini aşmaları, yenilikçi bilgi düzeyinin yakalanmasıdır. OECD ülkeleri bilgi düzeyi bakımından komşularımıza rol model ülkeler olabilecek konumdadır. Bu çalışma OECD ülkeleri ve komşu ülkelerin bilgi düzeylerinin bilgi haritası analizleri yöntemi kullanarak Ar-Ge, inovasyon, patent ve bilgi teknolojileri açısından bilgi düzeyinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bilgi haritası ve matrisi açıklanmış, ikinci bölümde bilgi haritası konusunda literatür çalışmalarına yer verilmiş, üçüncü bölümde metodoloji ve son bölümde elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 2. Bilgi Haritası Literatür Araştırması Michael Zack in (1999) literatüre kazandırdığı bilgi haritası kavramı daha önceleri sistematik bir şekilde uygulanmamasına rağmen hayatın içerisinde yer almıştır. Elde edilen bilgi kayıtlarının toplanıp, dokümantasyonunun yapılmaya başlanması ile bilgi haritası metodolojisi önem kazanmaya başlamıştır. Michael Zack (1999) bilgiyi dinamik bir süreç olarak tanımlamış ve sonra stratejik bilginin önemine değinmiştir. Stratejik bilgi rekabet edilebilirlik açısından firmanın piyasada ki konumunun belirlenmesinde kullanılmaktadır. Firmalar rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşmak için bilgiyi kategorize ederek bilgi haritası yardımıyla bu yapıyı daha kullanışlı hâle getirmektedir (Zack, 1999). Grey (1999) bilgi haritasını sadece bilginin organizasyonu açısından ele almamış aynı zamanda bilginin nerede ve nasıl kullanılması gerektiğine, değerine ve sağlıklı bir bilgi akışının sağlanması için çeşitli yollar üzerinde Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

4 Cem Işık durmuştur. Ayrıca sözü geçen bu çalışmasında sahip olunan bir bilgi veya enformasyonun izlenmesi gerektiği ve bu doğrultuda bilginin entelektüel sermaye ile biraraya getirilerek kullanılması gerekliliği üzerinde de durulmuştur (Grey, 1999). Wexler (2001) çalışmasında bilgi haritasını organizasyon içerisindeki karmaşık enformasyonun sevk ve idare edilmesinde kullanılan bir yöntem olarak ifade etmiştir. Başka bir değişle, bilgi haritası her türlü bilginin sembol ve şekiller ile ifade edilerek yönetilmesidir (Wexler, 2001). Vestal (2002) çalışmasında bilgi haritasını organizasyonu tanımlayan ve kategorize eden insan, süreç, içerik ve teknolojiyi kapsayan bir bütün olarak tanımlamıştır. Firmalar karşılaştığı engel ve kısıtları stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde yapılandırmalıdır. Bu nedenle bilgi haritası, firmanın amaç ve hedeflerine ulaşmak için bir yol haritası niteliğindedir (Vestal, 2002). IBM tarafından yapılan bir çalışmada çalışmasında bilginin nasıl aktarılacağına ve benzer alanlarda çoklu süreçlerden geçerek (işlenerek) nasıl kullanılacağına dikkat çekmiş ve bilgi altyapısının ne derece önemli olduğu vurgusu yapılmıştır (IBM, 2003). Callahan (2005) ise araştırmasında çalışmasında bilgi haritasına geçmeden önce amaçların tam olarak belirlenmesi gerektiğini savunulmuştur. Callahan a göre ise, bilgi haritası tedarikçiler, rakipler ve müşteriler ile ilişkiler kurma ve bu ilişkileri sorgulama sürecini kapsayan bir eğitim şeklidir. Yani, tedarikçiler, rakipler ve müşteriler belirli bir bilgi düzeyine sahipken ancak bu durumda bilgi insanlar arasında ilişki kurmanın bir yolu olarak kullanılabilmektedir. Ermine vd., (2006) çalışmasında teknik eğitim, yüz yüze eğitim ve hizmet içi eğitim gibi yollar ile yapılan bilgi transferlerinin geçerli bir yol olmadığını bunun yerine organizasyonun içerisinde bilgi sermayesine yapılacak katılımın önemli olduğu görüşü üzerinde durmuştur. Aynı çalışmasında Ermine vd. Bilgi transferi sürecince bilgi bileşenleri tanımlanarak bilgi yönetimi sürecinin iyi bir şekilde oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır (Ermine vd., 2006). Huijsen vd., (2007) çalışmasında bilgi haritasını organizasyon içerisinde yer alan bilginin şeffaf bir şekilde yansıması olarak tanımlamıştır. Ayrıca 124 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

5 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi bilgi haritası, firma performansı hakkında bilgi sahibi olunmasına da yardımcı olmaktadır (Driessen vd., 2007). 3. Bilgi Haritası ve Bilgi Matrisi Zack in ortaya koyduğu bilgi yaklaşımı kapsamında bilgi haritası üzerinde yer alan bilgi seviyeleri; temel, ileri (teknik) ve yenilikçi bilgi olmak üzere, başlıca üç grupta toplanmaktadır. Bunlar (Zack, 1999); Temel bilgi; ekonominin ihtiyaç duyduğu en alt düzeydeki bilgiyi ifade etmektedir. İleri bilgi; ekonominin uluslararası alanda rekabetçi olarak varlığını sürdürmeye yarayan bilgidir. Yenilikçi bilgi; ekonomilerin rakiplerine nazaran lider konumda olmasına yardımcı olan bilgidir. Ulusal ve rakip ekonomileri gösterir bilgi haritası ve buna ait değişkenler Şekil 1 de gösterilmiştir. Ulusal Ekonomi İleri Teknoloji (Yenilikçi Bilgi) Orta-Düşük-İleri Teknoloji (İleri Bilgi) Yenilikçi Lider Rekabetçi Geride Düşük Teknoloji (Temel Bilgi) Riskli Düşük Teknoloji Orta-Düşük-İleri Teknoloji İleri Teknoloji (Temel Bilgi) (İleri Bilgi) (Yenilikçi Bilgi) Rakip Ekonomiler Şekil 1: Bilgi Haritası Kaynak: Michael H. Zack, Developing a Knowledge Strategy, California Management Review, 41(3), 1999, p.134. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

6 Cem Işık Michael Zack (2000) çalışmasına göre bilgi haritası değişkenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Yenilikçi ekonomi: rakipler temel bir bilgi düzeyindeyken ekonominin yenilikçi bilgiyle piyasada öncü konumunda olmasıdır. Lider ekonomi: mevcut durum içerisinde diğer ekonomilere öncülük edebilecek durumda yenilikçi bilgiye sahipken, rakiplerin de ileri bir bilgiye sahip olmasıdır. Rekabetçi: ekonomiyle rakip ekonomilerin aynı düzeyde bilgi seviyesine sahip olmasıdır. Bu durumda ekonomi ve rakipler ileri bilgi düzeyine sahiptir. Geride kalmış ekonomi: ekonominin rakiplere nazaran bilgi düzeyi olarak geride kalmasıdır. Yani ekonomi temel bilgi düzeyindeyken rakipler ileri bilgi düzeyindedir. Riskli ekonomi: ekonomi temel bilgi düzeyinde yer alırken, rakiplerin de yenilikçi bir bilgi düzeyine sahip olmasıdır. Bu durum aynı zamanda ekonominin kalkınma hamleleri ve gerekli yatırımları yapması gerektiği sınırı göstermektedir Bilgi Haritası Yararları Bilginin saklanması ve yayılması için kullanılan yöntemlerden biri olan bilgi haritası metodu önemli bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki ilişkilerin şematik olarak gösterilmesi sonucu ortaya çıkan yararı içermektedir. Ortaya çıkan sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür (O Donell, 1994, Zack, 1999; WB, 2003;). Bilgiye ulaşım ve paylaşım kolaylaşır ve bu sayede var olan bilgi yeni bilgiler için bir kaynak oluşturmaktadır. Böylece zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlanmış olmaktadır. Ekonomide uzmanlaşma artmaktadır. Öğrenen ekonomiler (learning economy), hayat boyu öğrenme (life long learning), e-öğrenme (e-learning) gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bu metodlar ile öğrenme artar ve böylece bilgi toplumuna geçiş sürecinde büyük bir aşama kaydedilmiş olmaktadır. 126 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

7 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Bilginin yönetimi, değerlendirilmesi ve kontrolü kolaylaştırmaktadır Bilgi Haritası Yöntemi Günümüzde rekabetin yoğun olarak yaşandığı ekonomilerin karşılaştırmalı analizleri yapılırken bilgi varlıklarının yerini belirlemek ve bilgi envanteri oluşturabilmek için bilgi haritası yöntemi sıkça kullanılmaktadır. Bilgi haritası; bir ülkenin teknoloji düzeyi ile bilgi seviyesinin grafik ve semboller yardımıyla bilgi yapısı ve yerinin tespit edilmesidir (Zack, 1999). Böylece, Michael Zack in literatüre kazandırdığı bu yöntem ile bir ülkenin bilgi düzeyi belirlenebilmektedir. Uygulama bölümünün ilk aşamasında, ülkemiz öznelinde, dönemini kapsayan yıllık veriler bilgi haritası ile analiz edilmiştir. Bu amaçla, bilgi ekonomisine ilişkin kavramlar ele alınırken gerekli verilerin sağlanabilmesi için OECD (2010), Dünya Ekonomik Forumu (2010), Economist Intelligence Unit (2009), TÜSİAD (1991) ve Saygılı (2003) gibi kişi, kurum ve kuruluşların yayınlamış olduğu çalışmalara başvurulacaktır (Saygılı, 2003; EIU, 2009; TÜSİAD, 19991; WEF, 2010, OECD, 1996). Bu kapsamda, bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden faktörler ışığında gelişmiş ülkeler (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Japonya), Yunanistan ve Türkiye de dâhil olmak üzere diğer OECD ülkeleri (Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre) ve komşularımızın (Yunanistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Suriye ve Ermenistan, İran, Irak) bilgi düzeyi belirlenmiştir. Bilgi ekonomileri açısından ülkemizde bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla, uygulamanın ilk aşamasındaki bilgi haritası analizlerinde kullanılacak ilk faktör Ar-Ge dir. İçerisinde yenilik barındıran, kültür ve insan bilgisini içeren Ar-Ge; bilginin yeni uygulamaları sonucu ortaya çıkan düzenli ve yaratıcı faaliyetler bütününü temsil etmektedir. (Resmi Gazete, 2002) Bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden faktörlerden inovasyon; yenileme sürecini kapsayan bir fikrin belli bir süreç içerisinde pazarlanmak suretiyle bir ürün ya da hizmete, yeni yahut geliştirilmiş bir imalat veya dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplum- Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

8 Cem Işık sal hizmet yöntemine dönüştürülmesi ile ilgili tüm çalışmaları içerisinde barındırması olarak açıklanmaktadır. (Resmi Gazete, 2002) Bilgi ekonomileri açısından ülkemizin bilgi haritasının belirlenmesi amacıyla çalışmanın uygulama bölümünün ilk aşamasında kullanılan üçüncü faktör patenttir. Patent; buluş konusu olan bir ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme haklarıyla ilgili bilginin toplanmasıdır. (TPE, 2013) Teknoloji ve teknoloji altyapısına ilişkin bilgileri, bilgi teknolojileri oluşturmaktır. Ekonominin içerisinde yer alan bilişim sektörüne ilişkin var olan bilgi düzeyi ve tüm gelişmeler bilgi teknolojileri değişkeninin doğrudan belirleyicileri arasında yer almaktadır. Hem genel, hem de bilgi teknolojileri yönetimi açısından ekonominin performansı üzerinde hızlı değişmelere yol açan kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü, bilgi teknolojilerinin beslenmesinde hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin bilgi düzeyinin belirlenebilmesi amacıyla kullanılan son faktör bilgi ve iletişim teknolojileridir. Avustralyanın1998 yılında Joint Middle Management Development Programı (JMMDP 3 ) adı altında anket yöntemi ile yaptığı Avustralya milli kütüphane organizasyonun ihtiyaçlarının belirlenme çalışmaları konuya gösterilebilecek özgün bir uygulama örneğidir (Australian Library and Information Association, 2010). 3. Yöntem ve Veri Seti Çalışmada kullanılan Ar-Ge, Patent, İnovasyon ve Bilgi Teknoloji verileri dönemini kapsayan yılları içermektedir. Bu veriler OECD ve Dünya Bankası veri tabanlarından temin edilmiştir. Ülkelerin Rekabet Skorunun Hesaplanışı ( ) Not: q i : Anket sorusu, c: Ülkelerin skoru, t = 2009, 2010, N: Örnek sayısı 3 JMMDP için hazırlanan e-anket çalışmasının soruları ekler kısmında verilmiştir. 128 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

9 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi genelleştirilmiş haliyle Tablo 1 de ülkelere göre bilgi alanları sunulmuştur. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

10 Cem Işık Ülkeler Tablo 1: Türkiye ve Komşularının Bilgi Alanı (2010) Ülke Sembolleri İnovasyon Skoru Ar-Ge, Patent ve Bilgi Tek. Skoru 4 Ortalama Teknoloji Düzeyi (M) 5 Azerbaycan AZ TÜRKİYE TR İran IR Bulgaristan BG Yunanistan GR Ermenistan ER Gürcistan GEO Suriye SYR Irak IRQ Kaynak: World Economic Forum, 2010, Research and Development Expenditure, Erişim: Not: Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknolojileri (BT) açısından Dünya Bankası na göre dünya ortalaması 2.21 olarak belirtilmiştir. Tablo 1 den de görüldüğü üzere, bilgi alanları olan Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknolojileri açısından ülkeler sırasıyla Azerbaycan, Türkiye, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, Gürcistan ve Suriye olarak sıralanmıştır. Ortalama teknoloji düzeyleri hesaplanırken İnovasyon ile Ar-Ge, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenleri kullanılmıştır. Burada m n OECD veri tabanından alınmış ülkelerin Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknolojisi indeks verileridir. k değişken sayısını ve m inovasyon skoru ile ülkelerin Ar-Ge, Patent ve Bilgi Teknolojileri skoru toplamını ifade etmektedir. M ise ortalama teknoloji düzeyini vermektedir (Ermine vd., 2006). 4 Ülkelerin teknoloji düzeyi Dünya Bankası verilerine göre Ar-Ge, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenlerinin Milli Gelir içerisindeki yüzde olarak ortalamasıdır. 5 Ortalama Teknoloji Düzeyi: Dünya Bankası verilerine göre Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenlerinin Milli Gelir içerisindeki yüzde olarak toplamlarının ortalamasına göre hesaplanmıştır. 130 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

11 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Türkiye nin komşuları içerisinde bilgi haritasındaki yeri Şekil 2 de gösterilmiştir. Ulusal Ekonomi Yenilikçi Bilgi Yenilikçi Lider İleri Bilgi Temel Bilgi Rekabetçi AZ TR IRBCGR ER GEO SYR Geride Riskli Temel Bilgi İleri Bilgi Yenilikçi Bilgi Şekil 2: Türkiye ve Komşularının Bilgi Haritasındaki Yeri (2010) Şekil 2 den de görüldüğü üzere, Türkiye nin komşularına göre ileri bilgi düzeyindedir. OECD nin yapmış olduğu rekabet sıralaması ise Tablo 2 de sunulmuştur (OECD, 2010). Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

12 Cem Işık Tablo 2: OECD Rekabet Sıralaması I (2010) Ülke Sıra Skor 6 Azerbaycan TÜRKİYE İran Bulgaristan Yunanistan Gürcistan Suriye Ermenistan Irak Kaynak: World Economic Forum, 2010, Research and Development Expenditure, Erişim: , Not: Dünya Bankası veri tabanında yer alan ülke skorları dikkate alınmıştır. Tablo 2 den de görüldüğü gibi, OECD nin her yıl yayınladığı rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden diğer faktörlerin de sıralamaya katılması sonucu Türkiye Azerbaycan dan sonra ikinci sırada yer alırken İran ise üçüncü sıradadır. Komşularımız açısından ülkelerin bilgi haritasındaki yerleri, OECD bilim ve teknoloji göstergeleri ile tespit edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında (Tablo 1 ile 2) komşumuz Ermenistan; Suriye ve Gürcistan a göre daha ileri bir bilgi düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında ise Türkiye nin durumu Tablo 3 deki gibidir. 6 Ülkelere ait rekabet Skor unun hesaplanışı ekler kısmında verilmiştir. 132 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

13 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Tablo 3: Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Bilgi Alanı (2010) Ülkeler Ülke Sembolleri İnovasyon Skoru Ar-Ge, Patent ve BT Skoru 7 Ortalama Teknoloji Düzeyi (M) 8 Düzey ABD USA Japonya JP Almanya DE İngiltere UK Fransa FR OECD (13) OECD İspanya ES İtalya IT TÜRKİYE TR Yenilikçi Lider Rekabetçi Kaynak: World Economic Forum, 2010, Research and Development Expenditure, Erişim: , Gelişmiş ülkeler açısından Türkiye nin durumu analiz edildiğinde ülkemiz rekabetçi bir ekonomiye sahip olduğu görülmektedir. ABD, Japonya ve Almanya gibi ülkeler ise ileri teknoloji kullanan yenilikçi ekonomiler düzeyindedir. İngiltere, Fransa ve OECD (13) ise orta seviye teknolojiyle lider ülkeler grubundadır. İspanya, İtalya ve Türkiye orta düşük düzey teknolojiyle rekabetçi bilgi seviyesindedir. Ayrıca bir önceki yıla göre ülkemiz 3.40 ortalama teknoloji düzeyinden 3.67 ortalama bilgi düzeyine çıkmıştır. Türkiye dâhil bu ülkelerin bilgi haritası üzerindeki konumları Şekil 3 de gösterilmiştir. 7 Ülkelerin teknoloji düzeyi Dünya Bankası verilerine göre Ar-Ge, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenlerinin Milli Gelir içerisindeki yüzde olarak ortalamasıdır. 8 Ortalama Teknoloji Düzeyi: Dünya Bankası verilerine göre Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknoloji değişkenlerinin Milli Gelir içerisindeki yüzde olarak toplamlarının ortalamasına göre hesaplanmıştır. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

14 Cem Işık Şekil 3: Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Bilgi Haritasında Yeri (2010) Ulusal Ekonomi Yenilikçi Bilgi İleri Bilgi Yenilikçi USA JP DE UK FR OECD Lider Rekabetçi ES IT TR Temel Bilgi Geride Riskli Temel Bilgi İleri Bilgi Yenilikçi Bilgi Şekil 3 den de görüldüğü üzere, gelişmiş ülkeler açısından Türkiye nin bilgi haritasındaki yeri rekabetçi bilgi düzeyindedir. Diğer bir ifadeyle rekabetçi bilgi düzeyi ekonomiyle rakip ekonomilerin aynı düzeyde bilgi seviyesine sahip olmasıdır. Bu durumda ekonomi ve rakipler ileri bilgi düzeyine sahiptir. OECD nin gelişmiş ülkeler açısından 2009 yılı rekabet sıralaması Tablo 4 de sunulmuştur. 134 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

15 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Tablo 4: OECD Rekabet Sıralaması II ( ) Ülke Sıra Skor ABD Almanya Japonya İngiltere Fransa OECD (13) İspanya İtalya TÜRKİYE Kaynak: World Economic Forum, 2009, Research and Development Expenditure, Erişim: , Gelişmiş ülkeler açısından ülkelerin bilgi haritasındaki yerleri, OECD bilim ve teknoloji göstergeleri ile tespit edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında (Tablo 3 ile 4) Japonya Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknoloji faktörleri açısından Almanya ya göre daha ileri bir bilgi düzeyine sahip olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, ülkemizin bilgi haritasındaki yeri de OECD bilim ve teknoloji göstergeleri ile tespit edilen sonuçlara benzerlik göstermektedir. Teorik ve ampirik analiz sonucunda, bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlüğü oluşmasına etki eden faktörler açısından Türkiye nin dünyadaki konumunun gelişmekte olduğu tespit edilmiştir. Sonuç ve Değerlendirme Bu çalışmada, bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlük yaratan faktörler olan Araştırma-Geliştirme (AR&GE), İnovasyon (Yenilik), Patent, Bilgi Teknolojileri ve Yatırımları ele alınarak analiz edilmiştir. Adı geçen faktörler bilgi haritalanması metodu aracılığı ile ekonominin sahip olduğu teknoloji düzeyi ve bilgi seviyesi grafik ve sembollerle beşli bir skala üzerinde ekonominin yapısı ve yeri belirlenmesinde kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan bilgi haritası yöntemi rakip ekonomilerin bilgi düzeyine (güçlü ve zayıf yanları) ilişkin fikir vermektedir. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

16 Cem Işık Uygulamada diğer ekonomiler ve Türkiye nin yeri karşılaştırmalı olarak gösterilmiş ve rekabetçi faktörlerinin önemi bilgi düzeylerine göre ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada yapılan analizler 2023 yılı vizyonu doğrultusunda lider(gelişmiş) bir ülke olmak isteyen ülkemizin teknoloji düzeyi ve tercih edilebilirliği eksik alanlarına takviye yaparak, güçlü yanlarını da ortaya çıkararak yenilikçi düzeyde olan ekonomiler arasına girme isteği ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede ülkemizin öncelikle kendisine daha yakın rakiplerinden olan İtalya, İngiltere gibi lider düzeyde olan ülkeleri, yapacağı dönüşüm eylem planı ve bilgi yatırımlarıyla zorlaması daha sonra bilgi toplumuna geçişi bir an önce tam olarak tamamlaması gerektiği kanısına varılmıştır. Böylece Türkiye geride kaldığı yüksek ve orta-ileri teknoloji alanlarını geliştirmesi mümkün olabilecektir. Bu amaçla desteklenmesi gereken bu sektörler öncelikle ileri teknolojide; Havacılık ve Uzay, Bilgisayar ve Büro Makineleri, Elektronik-Haberleşme, İlaç, orta-ileri teknoloji sınıfında; Mesleki Bilim ve Ölçüm Aletleri, Taşıt Araçları, Elektrikli Makineler, Kimyasallar(İlaç Hariç), Diğer Taşıt Araçları, Elektriksiz Makineleridir. Ar&Ge, İnovasyon, Bilgi Teknolojileri ve Patent gibi değişkenler yenilikçi bilgi seviyelerini yakalamakta önemli bir yere sahipken aynı zamanda ileri teknoloji seviyesine geçebilmek için de etkilidirler. Bu amaçla planlama ve stratejilerdeki eksiklikler giderilerek kendi kendine yeterliliğin üstüne çıkılması önem arz etmektedir. Bu sayede bilginin Ar-Ge, inovasyon, patent ve bilgi teknolojileriyle toplumun her kesimine hızlı bir şekilde yayılması; günümüz dünyasında sosyo-ekonomik kalkınmanın belirleyicisi haline gelmiştir. 136 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

17 OECD Ülkeleri ve Komşu Ülkelerin Bilgi Düzeylerinin Bilgi Haritası Yöntemi İle Analizi Kaynaklar Australian Library and Information Association, Erişim: , gov.au. Callahan S., (2005) Knowledge Mapping is Sensemaking, s.1, Erişim: , Denham Grey D. (1999) Knowledge Mapping: A Practical Overview, p.1, Erişim: ,http://www.impactalliance.org/file_download.php?location=S_ Ufilename= Knowledge_Mapping.htm. DPT, (2006) Bilgi Toplumu Stratejisi ( ), Temmuz 2006, s.1, Erişim: , Driessen S., Huijsen W. O. and Grootveld M., (2007) A Framework for Evaluating Knowledge-Mapping Tools, Journal of Knowledge Management, 11(2), pp Economist Intelligence Unit (EIU), (2009) Resilience Amid Turmoil Benchmarking IT Industry Competitiveness, Erişim: , study/2009_eiu_global.pdf. Ermine J-L., Boughzala I. and Tounkara T., (2006) Critical Knowledge Map as a Decision Tool for Knowledge Transfer Actions, The Electronic Journal of Knowledge Management, 4(2), pp Haggie K. (2003 ) Choosing Your Knowledge Management Strategy, Journal of Knowledge Management Practice, IBM Global Services,(2003) Knowing What We Know: Language and Tools for Knowledge Mapping, 2003, pp , Erişim: , O Donell, A. M. (1994) Learning From Knowledge Maps: The Effects of Map Orientation, Contemporary Educational Psychology, S. 19, 1994, pp OECD (1996) The Knowledge Based Economy, General Distribution OCDE/ GD(96) 102,Paris, 1996, Erişim: , /51/8/ pdf OECD (2010) Global Information Technology Report , pp.12-13, Erişim: , Report%20final.pdf. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

18 Cem Işık Özdemirci F. ve Aydın C. (2007) Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 21 (2), pp Pınar İ. ve Kamaşar R. (2008) İşletmelerde Bilgi Yönetimine Stratejik Bir Yaklaşım: Bilgi Haritalanması ve Bir Sektörel Uygulama, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, Cilt 2, pp Resmi Gazete (2002) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 19 Haziran 2002, Sayı: 24790, sayfa 183. Saygılı Ş., (2003) Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü DPT Yayın No:2675, ss TPE (2013) Türkiye Patent Enstitüsü, erişim: son TÜSİAD (1991), Erişim: , Zack, M. H. (1999) Developing a Knowledge Strategy, California Management Review, 41(3), pp Zack, M. H. (2000) Competing on Knowledge, 2000 Handbook of Business Strategy, New York: Faulkner - Gray, 1999, pp Vestal W., (2002) Knowledge Mapping Guides Organizations to Knowledge Within its Walls, American Productivity - Quality Center, p.1, Erişim: ,http:// WEF (Dünya Ekonomik Forumu), The Global Competitiveness Report, pp.302, Wexler M.N., The Who, What and Why Knowledge Mapping. Journal of Knowledge Management, 5 (3), pp World Bank (2003) Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy Challenges for Developing Countries, Profiles in Development, 2003, pp.77-80, Erişim: , 138 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

19 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi Journal of Entrepreneurship and Innovation Management R&D AND INNOVATION EVENTS IN TURKEY THE 11TH GLOBELICS CONFERENCE The 11th Globelics Conference (Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems) was held at Middle East Technical University (METU), September 11-13, It was organised by METU Science and Technology Policies Research Centre (TEKPOL), Centre for Competition Research of Yıldırım Beyazıt University (REKMER) and Ankara Development Agency. Globelics is a global network established around the concepts of learning, innovation, regional competence building, global competitiveness, regional development and development of human capital, which are of great importance to countries in their technological transition process. Within this network, experts on innovation and economic development from diverse academic disciplines, both from developed and developing world come together, share experiences and contribute to academic knowledge creation in the fields of innovation and development. This year s Freeman Lecture was given by world-known scholar on innovation, Luc Soete from Maastricht University around the topic Innovation, Technological Unemployment and Shifting Wealth under the chairmanship of Bengt-Ake Lundvall (Secretary General of Globelics) and welcomed by a crowded and enthusiastic audience. Entrepreneurship, Innovation Policy and Development in an Era of Increased Globalisation was the main context of 11th Globelics Conference. In 47 parallel sessions, around 170 participants from 45 different countries presented their research papers on topics including learning, competence building, entrepreneurship, innovation policies, sustainable development strategies and inclusive innovation with reference to the science, technology and innovation policies implemented in their own countries. The conference was enriched by special sessions and plenary lectures given by a preeminent group of academicians, consultants and policy makers, who played critical roles in the creation of a literature on economics of technology, industry and innovation and in the shaping of science and technology policies in developing Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

20 Cem Işık countries and provided a great opportunity for networking for researchers and policy makers who are interested in the subjects of technology and innovation policies. OECD III. BİLGİ EKONOMİSİ KÜRESEL FORUMU OECD ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birlikteliğinde düzenlenen III. Bilgi Ekonomisi Küresel Formu Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleşti. Toplam 7 farklı oturumun gerçekleştiği Foruma çok sayıda yerli ve yabancı uzmanlar katıldı. Forumun Küresel Ekonomik Büyümenin Bilim ve İnovasyona Katkısı oturumunda özellikle teknoloji, bilim ve inovasyon bağlamında etkileşim ve bu etkileşimin yönü ele alındı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Bilim ve İnovasyon Politikalarının İzlenmesi başlıklı oturumda ise kurumların inovasyon politikalarını izlenmesinin önemi ve bu politikaların izlenmesine kullanabilecek araçlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bilgiye erişimin ve ortak bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesinin öneminin vurgulandığı Açık Bilim oturumu ise özellikle akademisyenlerin büyük ilgisini çekti. Forumda ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından tartışılan önemli bir konu da üniversite-sanayi işbirliği oldu. Özellikle üniversite sanayi işbirliğinin hem bilimin gelişmesine hem de uygulamaya yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi üzerine etkileri geniş çerçevede ele alındı. Etkinlikte tartışılan diğer bir önemli başlık ise Bilim ve Yenilik Politikalarının Oluşturulmasında Teknoloji Öngörüsünün Rolü oldu. Özellikle Türkiye nin gelecek yıllarda hangi adımları atarak teknolojik gelişim sürecini hızlandırabileceği konusunun tartışıldığı bu oturumda önemli sonuçlar elde edildi. Bu oturumun tamamlayıcısı olarak düzenlenen Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Geleceği başlıklı oturumda ise gelişmekte olan ülkelerin teknolojik yeteneklerin geliştirilmesine yönelik stratejik adımların neler olabileceği tartışıldı. II. ARGE MERKEZLERİ ZİRVESİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen II.Arge Merkezleri Zirvesi Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleşti. Bilgilendirme, ağ oluşturma ve tartışma ortamının sağlandığı bu etkinlikte inovasyon ekosistemi, kamu-sanayi ve üniversite işbirliği, ekonomik gelişme ile sosyal gelişme için Ar-Ge ve inovasyonun öneminin ağırlıkla tartışıldığı bu etkinlikte ARGE Merkezi olan kurumların mevcut sorunları ve beklentileri de tartışılan başlıklar arasında yer aldı. 140 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

21 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi Journal of Entrepreneurship and Innovation Management YAZIM KURALLARI 1. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi; tüketici ve tüketim davranışlarını pazarlama, psikoloji, sosyoloji, iletişim, ekonomi, antropoloji, kültürel çalışmalar, tarih ve eğitim bilimleri gibi disiplinler açısından değerlendiren özgün makaleleri yayınlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanacak olan dergi, alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verir. 2. Dergiye gönderilecek makalelerde öncelik olarak Türkçe yazılmış olanlara verilmekle beraber, sınırlı sayıda İngilizce makalelere de yer verilecektir. 3. Yayına gönderilecek makalelerin aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde bulunmaması, hiçbir yerde yayına kabul edilmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir. 4. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler ile birlikte yazar/ların adı-soyadı, ünvanı, kurum, ve e-posta adresleri ile açık iletişim adreslerini içeren bilgiler, kimlik ve iletişim bilgileri başlığı altında ayrı bir sayfa olarak gönderilmelidir. 5. Makale metninde makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları, 120 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetler ile en fazla beşer adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime yer almalıdır. Makale metninde yazar/ların kimlik bilgileri yer almamalıdır. 6. Dergiye gönderilecek yazılar A4 ebadında kağıda, Times New Roman, 12 punto, 1,5 aralıkla, paragraf öncesi şekilde, metin, tablo ve şekiller, kaynakça ve ekler dahil 40 sayfayı aşmayacak şekilde yazılmış olmalıdır. 7. Makalenin başlığı sağa yaslı, 14 punto, bold ve sadece ilk harfleri büyük yazılmış olmalıdır. 8. Tüm metin iki yana yaslı, paragraflar arasında 12nk boşluk verilmiş, başlıklar ve metin dahil olmak üzere soldan girinti yapılmamış olmalıdır. Gönderilecek çalışmaların sayfa kenar boşlukları aşağıdaki gibi belirlenmelidir: Üstten : 5 cm Soldan : 3,5 cm Alttan : 5 cm Sağdan : 3,5 cm 9. Metin içi atıflarda Harvard metodu olarak adlandırılan ve yazar soyadı, tarih ve sayfa numaralarının verildiği sistem tercih edilmelidir (Clegg, 1997: 53). İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve vd. ibaresi kullanılmalıdır (Morgan vd., 1994). Aynı parantez içerisinde birden fazla kaynak ; işareti ile ayrılmalıdır (Hassard ve Parker, 1994; Boje, 1996). 10. Metin içinde yer alacak tablo, şekil, grafik, harita vb. lerinin de bu ölçüleri aşmayacak şekilde metin içine ortalanarak yerleştirilmiş olması ya da gerekiyorsa ekler bölümünde -metin sonunda- kaynakçadan hemen önce yer almış olması gereklidir. 11. Metin içindeki tüm şekiller ve grafikler sıra numarası ile (Şekil 1) kendi içinde ve şekil ya da grafiğin altında; tablolar ise yine kendi içinde numaralanmak üzere (Tablo 1) tablonun üzerinde numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları sayfaya ortalanmış, bold ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Cilt/Volume 2 Sayı/Issue 3 Aralık/December

22 12. Tablo, şekil ve grafiklerin varsa kaynakları; tablo, şekil ve grafiklerin hemen altında metin içi atıf kurallarına uygun olarak verilmelidir. Matematiksel ve istatistiksel simgeler Microsoft Office denklem düzenleyicisi ile hazırlanmalıdır. 13. Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek kaynakça kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece makalede kullanılan eserler yer almalıdır ve kaynakça aşağıda belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. KİTAPLAR Torlak, Ömer ve Remzi Altunışık (2012), Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, İstanbul: Beta Yayınları. Uzkurt, Cevahir (2008), Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, İstanbul: Beta Yayınları. Chesbrough, Henry (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston: Harvard Business School Press. DERLEME KİTAPTA BÖLÜM Kaiser, Susan B. ve Karyl Ketchum (2005), Consuming fashion as flexinility: methaphor, cultural mood, and materiality, Ed. S. Ratneshwar ve David Glen Mick, Inside Consumption Consumer Motives, Goals, and Desires, London: Routledge, MAKALELER Temel, S., Victor Scholten, Cengiz Akdeniz, Frances Fortuin, Onno Omta (2013), University-Industry Collaboration in Turkish SMEs: Investigation of an U-shaped relationship, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), Uzkurt, C., Rachna Kumar, Halil Semih Kimzan, Hanife Sert (2012), The Impact of Environmental Uncertainty Dimensions On Organizational Innovativeness: An Empirical Study on SMEs International Journal of Innovation Management, 16(2), doi: /S İNTERNET KAYNAKLARI Yazarı Belli Olan İnternet Kaynakları: Tınç, Lütfü (2008), Kapalıçarşı dan Beyoğlu mağazalarına... Osmanlı nın alışveriş mekânları, subid=470, (Erişim: ). Blecher, George (2004), Ye Kürküm Ye Deyişinden Veblen in Gösterişçi Kuramı na, Çev. Osman Deniztekin, (Erişim: ). Yazarı Belli Olmayan İnternet Kaynakları: Bugün ve yarın kredi kartı boykotu var!, , (Erişim: ). Belirtilen formatta kaleme alınan çalışmalar, e-posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderilmelidir: 142 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi / Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

AVRUPA BİRLİĞİ YENİLİK KARNESİ VE TÜRKİYE: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

AVRUPA BİRLİĞİ YENİLİK KARNESİ VE TÜRKİYE: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME AVRUPA BİRLİĞİ YENİLİK KARNESİ VE TÜRKİYE: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME Fatma ÜNLÜ * ÖZ Günümüzde bilgi, teknoloji ve yenilik hem firmaların hem de ülkelerin küresel rekabet gücü elde etmesinde en

Detaylı

Ulaş ÜNLÜ Yrd.Doç.Dr, Nevşehir HBV Üniversitesi ulasunlu@gmail.com. 1. Giriş

Ulaş ÜNLÜ Yrd.Doç.Dr, Nevşehir HBV Üniversitesi ulasunlu@gmail.com. 1. Giriş Yatırımın Nakit Akım Karlılığı (CFROI) ve Nakit Katma Değer (CVA) Yöntemi: Borsa İstanbul da İşlem Gören Çimento Firmaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama Ulaş ÜNLÜ Yrd.Doç.Dr, Nevşehir HBV Üniversitesi ulasunlu@gmail.com

Detaylı

Yenilikçiliğe Yönelik Devlet Uygulamaları ve AB Karşılaştırması

Yenilikçiliğe Yönelik Devlet Uygulamaları ve AB Karşılaştırması YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Yenilikçiliğe Yönelik Devlet Uygulamaları ve AB Karşılaştırması Yrd. Doç. Dr. Bernur AÇIKGÖZ ERSOY Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Rekabet Gücünün Ölçülmesinde Ulusal Yenilik Sistemleri ve Üniversite Ekonomisi Yaklaşımı

Rekabet Gücünün Ölçülmesinde Ulusal Yenilik Sistemleri ve Üniversite Ekonomisi Yaklaşımı EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Sayı: 3 Temmuz 2011 ss. 407-424 Rekabet Gücünün Ölçülmesinde Ulusal Yenilik Sistemleri ve Üniversite Ekonomisi Yaklaşımı National Innovation Systems and

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006 139 TÜRKİYE DE SANAYİ-TEKNOLOJİ-KOBİ POLİTİKALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006 139 TÜRKİYE DE SANAYİ-TEKNOLOJİ-KOBİ POLİTİKALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006 139 TÜRKİYE DE SANAYİ-TEKNOLOJİ-KOBİ POLİTİKALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Nevzat GÜLDİKEN Özet Bir ülkenin refah düzeyinin artması, az gelişmiş

Detaylı

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI Hüseyin AĞIR* Özet: Türkiye ile Güney Kore 1970 li yıllara kadar benzer ekonomik göstergelere sahipken, ilerleyen yıllarda Güney

Detaylı

TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009

TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management / Volume: V FALL TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009 Muammer YAYLALI

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YERİ: İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ 1

İNOVASYON GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YERİ: İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ 1 İNOVASYON GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YERİ: İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ 1 Haydar ÖZBEK * Hayriye ATİK ** ÖZ Türkiye nin sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmada

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 BÖLGESEL KALKINMADA GİRİŞİMCİLİĞİN VE TEKNOLOJİNİN YERİ: TR83 BÖLGE ANALİZİ 1 2 3 ÖZET Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınmayı

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ Dr. Hakkı ÇİFTÇİ Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü TÜRKİYE NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ ÖZET Bu çalışmada, Türkiye deki teknolojinin mevcut durumu, teknoloji politikaları ve Avrupa Birliği

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI: TOKAT İLİ İMALAT KOBİ LERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI: TOKAT İLİ İMALAT KOBİ LERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI: TOKAT İLİ İMALAT KOBİ LERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA Hazırlayan Hakan KILCI İşletme

Detaylı

Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye- OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları (1995-1999)*

Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye- OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları (1995-1999)* Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye- OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları (1995-1999)* First Impressions

Detaylı

Bilgi Ekonomisi ve Türkiye Knowledge Economy and Turkey

Bilgi Ekonomisi ve Türkiye Knowledge Economy and Turkey SESSION 1 Bilgi Ekonomisi ve Türkiye Knowledge Economy and Turkey Ph. D. Candidate Burcu Baydar (Istanbul Aydın University, Turkey) Abstract In this study, concept of knowledge economy has been held from

Detaylı

Designing Public Policies to Support SME Innovation Capacity: Approach based on Innovativeness Profiles

Designing Public Policies to Support SME Innovation Capacity: Approach based on Innovativeness Profiles KOBİ LERİN YENİLİKÇİLİK KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRECEK DESTEKLERİN TASARIMI: YENİLİKÇİLİK PROFİLLERİNE DAYALI BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ 1 Prof. Dr. Murat A. Yülek 1, Yrd. Doç. Dr. G. Sena Daş 2 1 İstanbul Ticaret

Detaylı

Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri

Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri Dicle Üniversitesi, Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB Mehmet CANSIZ Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artmakta ve bu işletmelerin istihdam, üretim,

Detaylı

BÖLGESEL/YEREL EKONOMİK KALKINMANIN POPÜLERLEŞEN YENİ AKTÖRÜ: KÜMELENME

BÖLGESEL/YEREL EKONOMİK KALKINMANIN POPÜLERLEŞEN YENİ AKTÖRÜ: KÜMELENME Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.94-116 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.94-116 ÖZET

Detaylı

TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ: İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ

TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ: İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 14 Cilt: IX Sayı: I TEKNOPARKLAR VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ: İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ Özet Tuğba Gökdoğan GÜL 1 Serhat ÇAKIR 2 Bu çalışmanın amacı, İzmir

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Halil KIZILASLAN(Danışman) 2010 Her hakkı

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FİRMALARIN YENİLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Fatma ÜNLÜ 1 Rıfat YILDIZ 2

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FİRMALARIN YENİLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Fatma ÜNLÜ 1 Rıfat YILDIZ 2 Özet KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FİRMALARIN YENİLİK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Fatma ÜNLÜ 1 Rıfat YILDIZ 2 Günümüzde bilgi, teknoloji ve yenilik hem firmaların hem de ülkelerin küresel

Detaylı

Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Rolü The Role of Army-University-Industry Cooperation in Economic Development

Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Rolü The Role of Army-University-Industry Cooperation in Economic Development SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 261 Ordu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Rolü The Role of Army-University-Industry Cooperation in Economic Development Asst. Prof. Dr. Özgür Uysal

Detaylı

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 51-59, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nazan YELKİKALAN 1

Detaylı

İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi İle Kurumsal Yönetim Anlayışı Arasındaki İlişki Yusuf KADERLİ Çağrı KÖROĞLU

İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi İle Kurumsal Yönetim Anlayışı Arasındaki İlişki Yusuf KADERLİ Çağrı KÖROĞLU Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2014 ÖZET İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi İle Kurumsal Yönetim Anlayışı Arasındaki İlişki Yusuf KADERLİ Çağrı KÖROĞLU Küreselleşmeyle birlikte günümüz iş yaşamında

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME KNOWLEDGE ECONOMY AND TECHNOLOGY POLICIES: A GENERAL EVALUATION

BİLGİ EKONOMİSİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME KNOWLEDGE ECONOMY AND TECHNOLOGY POLICIES: A GENERAL EVALUATION Journal of Yasar University 2013 30(8) 5123-5142 BİLGİ EKONOMİSİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME KNOWLEDGE ECONOMY AND TECHNOLOGY POLICIES: A GENERAL EVALUATION Özlem DURGUN 1 Özgür

Detaylı

Etkin Uygulama Yönetimi Araçları Olarak İşletmelerde Ar-Ge Ve Kaizen Örnekleri Selim ÖZDEMİR Özet Küreselleşme sürecinde ve bilgi toplumunda rekabet ortamında etkili bir işletmecilik yapabilme, sadece

Detaylı

Kamuda İnovasyon ve Türkiye deki Uygulamaları

Kamuda İnovasyon ve Türkiye deki Uygulamaları Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 Kamuda İnovasyon ve Türkiye deki Uygulamaları Yrd.Doç.Dr. Sinem GÜRAVŞAR GÖKÇE

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 245

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 245 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 245 AVRUPA BİRLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN EKONOMİK KALKINMADAKİ ÖNEMİ Seda BAYRAKDAR * Özet Girişimci- girişimcilik

Detaylı