Yay nlar Ö RET M YILINDA BAfiARILAR D LER Z... FARKLI ÜRÜNLER, FARKLI PROJELER SUNAR... Yay nevi hakk nda k sa bilgi...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay nlar. 2014-2015 Ö RET M YILINDA BAfiARILAR D LER Z... FARKLI ÜRÜNLER, FARKLI PROJELER SUNAR... Yay nevi hakk nda k sa bilgi..."

Transkript

1 Yay nevi hakk nda k sa bilgi... ATP markas yla1994 y l nda çal flma defterleriyle (günümüzde ders kitaplar n n yan nda verilen çal flma kitab ) yay n hayat na ad m att k. Sonraki y llarda faaliyet alan m - z sadece çocuk edebiyat üzerine flekillendirdik y l nda Mor fl k Yay nlar markas yla, okul öncesi e itim kurumlar için çoklu zeka e itim seti haz rlad k ve patentini ald k. Her y l geniflleyen ürün yelpazemizle farkl, güzel eserler sunmay amaç edindik Ö RET M YILINDA BAfiARILAR D LER Z... Yay nlar FARKLI ÜRÜNLER, FARKLI PROJELER SUNAR...

2 DEĞERLER EĞİTİMİYLE ÖYKÜ TEST PROJESİ Y llardan beri ortak bir tespitimiz var. Çocuklar okumay sevmiyor, okuduklar n anlam yor, cümle kuram yor. Yap lmas gereken, s k ve etkili kitap okumaktan geçiyordu. Bu proje ortaya ç kt. Bafllang çta az bir çeflitle, s n f ortam nda uygulanabilirli ini görmek istedik. Sonuç mükemmeldi. Sizlerden ald m z destekle 1. ve 6. s n flar aras 140 kitapl k bir çeflide ulaflt k. Üst sınıflara kitap hazırlamada sabırlı olmamızın nedeni; proje ad m ad m gitmeyi gerektiriyor. Elefltiri ve önerilerinizi bekliyoruz. PROJENİN UYGULANMASI * OKUMA - ANLAMA - ANLATMA Poje, üç ana bafll kta uygulan rsa baflar elde edilebilir. Çocuklar n okuma, anlama ve anlatma sözel zekâlar n n, ö retim program n za uygun geliflmesini gözlemleyebilirsiniz. * OKUMA Ö renciler, tavsiye edilen kitab ayn süre içinde okumal d r. * ANLAMA (Ölçme, De erlendirme) Okunan kitapla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluflan yaprak test, belirledi iniz bir günde s n fta uygulamal d r. * ANLATMA Okunan, test çal flmas yla de erlendirmesi yap lan kitab n önemli halkas bildi imizi anlatmak, ifade edebilmektir. Sonuçlar al nm fl bir çal flman n, uygulay c lar taraf ndan bildiklerini toplum içinde ifade edebilmeleri önemlidir. Okudu unu anlay p anlatabilen çocuklar n öz güveni geliflir. Bu onlara sorgulama, analitik düflünme ve empati kurma yetene i kazand r r. Projede amaç da zaten budur.

3 YAZARLARIMIZ HAZIM OLCAY 1959 y l nda stanbul Beykoz da do du. Yay n dünyas ile tan flmas 1982 y l nda okul öncesi yay n yapan bir kurumda ifle bafllamas yla oldu y l nda ilk özgün eseri olan çal flma defterlerinin fikir sahibi olarak editörlü ünü yapt y l nda ATP Yay nevi bünyesinde çocuk kitaplar üretmeye ve editörlü ünü yapmaya bafllad y l nda P r lt Dizisi olarak tan nan on kitapl k serisi yay mland. Serinin kitaplar : Efe ile Robot, Do an n Mühendisleri, Küçük Madenci, Yaflanan Güzel Bir Gün, Sevimli Dostlar m z, E itim fiart, Fillerin Dostlu u, Mavi Çakal, Yavru Kumrular ve Kay p Para y l nda Aziz Sivasl o lu nun yazd, okul öncesi kurumlara yönelik bir çal flma olan Çoklu Zekâ E itim Seti nin editörlü ünü yapt. Bir ilk olan çal flman n patentini Mor fl k markas yla firmas na kazand rd. Sonraki y l Aziz Sivasl o lu yla birlikte Tosbi ile Hayat Bilgisi Ö reniyorum serisini yazd ve editörlü ünü yapt. Ayn y l çocuklar n severek okuduklar üç boyutlu yirmi çeflit kitap haz rlad. Sonraki y llarda s ras yla Küçük Gazeteciler, Yeni Umutlar, Unutulmaz Tatil, Orman n S rr, Termitler, Kurtlar Hayata Kaç fl, Evde fienlik Var, Yaral Yunus, Büyük Hazine, fiakac ve K zg n Fok adl eserleri yay nland y l nda, Sevimli ler dizisinden üç kitab yay mland. Eda n n Ar Arkadafl, Minik Ayd nl k, Bal Kayas Kolonisi. Merakl Kaflif Dizisi nden de dört kitab yay mland. Dinozorlar Ülkesinde, Buz Devrine Yolculuk, Tekerle in cad, Uçurtmadan Uça a Y l nda bu diziye dört kitap daha kat ld. Mavi Gözlü Dev (Kurtulufl Savafl ), stanbul un Fethi, Güzel Atlar n Ülkesine Yolculuk, Afrika da Bir Safari. Yine bu y l toplam 12 kitaptan oluflan Tosbi Dizisi ni haz rlad. Yazar halen Mor fl k Yay nlar n n editörlü ünü yapmaktad r. SAVAfi ÜNLÜ 1978 y l nda Buca E itim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun oldu. O y ldan beri ö retmenli i sürdürüyor. Mizah öyküleriyle bafllayan edebiyat yaflam radyo oyunlar, televizyon için güldürü senaryolar, daha sonralar dizilere senaryo öyküleriyle sürdü. Tiyatro oyunlar yazd. Ülkemizde yay mlanan pek çok dergi, gazetede yazmaya devam ediyor. Savafl Ünlü nün yazd dergi ve gazetelerin baz lar flunlard r: G rg r, F rt, Cumhuriyet, YeniAs r, Varl k Dergisi, Milliyet, Sözcü Gazetesi gibi daha onlarca gazete ve dergide yazd, yaz yor. lkö retim Türkçe kitaplar nda öyküleri okuma parças olarak okutuluyor. Ülke çap nda yap lan yar flmalarda içinde birinciliklerin de oldu u ödüller kazand. Seksenden fazla kitab yay mland. Birçok ortak kitapta eserleri yer ald. Yazarlar ve flairler sözlüklerinde yer ald. Yazma yaflam çocuk, mizah öyküleriyle sürüyor. Özellikle Türk edebiyat - na emek vermifl sanatç lar n yaflamlar n özgün olarak sahneye aktar yor. Orhan Veli, Sait Faik Abas yan k, Halikarnas Bal kç s, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Hasan Tahsin yaflamlar n oyunlaflt rd unutulmaz sanatç lar m zdan baz lar d r. Savafl Ünlü nün eserlerinden baz lar da flunlard r: Patlayacak m? En Güzel Yar y l Tatili, Sevgi Gezegeni, Annemin Yaramazl klar, Babam n Yaramazl klar, Ben Yaramaz De ilim, Annem Babam Yalan Sevmez, Dedem Kuluçkaya Yatt, Beyaz Çoraplar, Yün Çoraplar, Kediler Sirki, Günefl Bize Küstü, Feriba, Dert Babas, Manken Olaca m, Kitaba Sevdaland k, Sevginin Dili Birdir, Kedi Kamp, Yaramazlar S n f Ormanda, Okuyucunun Kula n Çeken Kitap EV N OKÇUO LU 3 Aral k 1956 y l nda stanbul da do du. Atatürk E itim Enstitüsü ngilizce bölümünü 1977 de bitirip, ö retmenli e bafllad y l nda Marmara Üniversitesi E itim Fakültesi nde ngiliz Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dal nda lisans tamamlad. 7 Y l Burhan Felek Lisesi nde ngilizce Ö retmeni olarak, 19 y l stanbul Üniversitesi Yabanc Diller bölümünde Okutman olarak çal flt. Çocuk haklar ve e itimi ile Yarat c Drama konular nda demokratik kitle örgütlerinde çal flmalar yapt y l nda emekli oldu. Kosoval K z Zana adl bir çeviri kitab 2004 y l nda Papirüs Yay nevi taraf ndan yay mland. ki k z olan yazar n, lise y llar ndan beri yazmakta oldu u fliirleri geliflerek baz lar Evrensel Kültür, Berfin Bahar, Amik, Ça dafl Türk Dili gibi dergilerde yay mland. lk kitab Sak n K zma Anne (Nisan, 2006 ATP yay nevi) genç/çocuk öykülerinden oluflmaktad r. fiiir Bahçesi, Ünlü Besteciler, Çocuk Eme i leri, Toprak leri, Konuflan Eflyalar Ekim, 2006 dan beri ayn yay nevi taraf ndan yay mlanmaktad r. 3

4 YAZARLARIMIZ OYA USLU 1960 ta zmir de do du. 9 Eylül Üniversitesi ktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ikinci s n ftan ayr ld. ki y l tekstil fabrikas nda, daha sonra ise Çevre dergisinde ve bir bilgisayar firmas nda çal flt. Edebiyatla ilgilenmeye bafllad. Yazmak onun için; Gönlümde hissetti im bir duygu ve tek istedi im iyi olup, insanl n büyük düflüne bir tu la koyabilmek. Pembe Pantolonlu Bulut adl kitab yla ö retmen Mevlüt Kaplan ödülünü ald. zmir de yaz n çal flmalar n yo unlaflt rarak sürdüren Oya Uslu evli ve iki çocuk annesidir. Ç km fl eserleri: Pembe Pantolonlu Bulut, Okulsuz Çocuk, Perili Ev, Süleyman Dede ve Torunlar, Mahallemizin Tak m, Külkedisi Yar flmas, Gökkufla Çocuklar, Kabu unu Atan Kaplumba a, Sihirli Sözcükler, Ormanda Seçim Var. CEBRA L SÜRÜCÜ 1951 y l Diyarbak r- Bismil do umlu y l nda Ankara lk Ö retmen Okulu ndan mezun oldu. Baflta Erzurum ve zmir olmak üzere yurdun de iflik yerlerinde s n f ö retmeni olarak görev yapt y l ndan itibaren çeflitli dergi ve gazetelerde fliir, öykü ve makaleleri yay mland y l nda Çi li Belediyesi öykü yar flmas nda ikincilik ödülü, 2006 y l nda Mevlüt Kaplan Edebiyat ödülünde, mansiyon ödülü ald y l nda emekli oldu. Yazar n yay mlanm fl çocuk kitaplar : Islak Tebeflirler, Ma ara Çiçekleri, Dicle Köprüsü, Bar fl Çocuklar, Berfin K z n Türküsü, Annemin Bilezikleri, Ar lar n Dönüflü. Yazar, Edremit in Akçay beldesinde yaflam n sürdürmektedir. SAADETT N ÖZTÜRK 1946 y l nda Denizli-Çivril de do du y l nda Gazi E itim Enstitüsü Edebiyat Bölümü nü bitirdi. Giresun K z lkö retmen Okulu nda, Saruhanl Lisesi nde edebiyat ö retmenli i ve müdür yard mc l, Bornova Suphi Koyuncuo lu Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi nde müdürlük yapt y l nda ilk ve orta ö retimimiz üzerine yapt bir araflt rma, bir ulusal gazetede üç ay süre ile yay nland. Emekli olunca Uzman Yay nlar n kurdu. Uzman Ünite ve Uzman Test dergilerini yay nlad. Bugüne kadar öykü, çocuk öyküleri, Türkçe kaynak kitaplar, h zl ve htkili okuma konular nda toplam 70 kitab yay mland. Son y llarda birçok ilde h zl ve etkili okuma konusunda konferanslar verdi, tv programlar na kat ld. Evli ve bir çocu u olan Saadettin Öztürk ün efli de emekli Türkçe ö retmenidir. SAL H MERCANO LU 1959 da Ankara da do du y l nda ö renim gördü ü K rflehir E itim Enstitüsü nü terk edip Antalya ya yerleflti. lk kitab Sevgi ile Semah (Akdeniz) 1991 de, ard ndan Ya murun Elleri (Kedi, Vedat Güler fiiir Ödülü) 1994 te, Ara stasyon (Yom, Ali R za Ertan Baflar Ödülü) 2004 te, Bahçeye Ç kmak (Kül Sanat) 2006 da ve ilk çocuk kitab Güzel Günler Kitab (Can Çocuk) 2007 de yay mland da ise yi Geceler Kitab Tudem Edebiyat Ödülleri Dizeler Çocuk Açs n fliir yar flmas nda Kemal Özer Özel Ödülü nü ald, yazar n di er çocuk kitaplar Mor fl k Yay nlar ndan ç kmaktad r. ÖZGÜN ÖZTÜRK 1971 y l nda Manisa da do du. Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül ngilizce flletme Fakültesini bitirdi. Yafla Hakk na Sayg Derne i Kurucu Baflkan d r. Yay nevimiz taraf ndan, Zeynep in Dikenli Bebekleri, Çöpteki Yavrular, Bizim Mahalle kitaplar yay mlanm flt r. Ayr ca bir gazetede köfle yazarl yapmaktad r. AZ Z S VASLIO LU E itimci flair ve yazar. 1 fiubat 1950 Samsun-Çarflamba do umlu. lkokul ö retmeni olarak 1970 y l ndan itibaren Terme, Çarflamba, Midyat ve stanbul'da görev yaparak emeklili e ayr ld. Çal flmalar n stanbul'da sürdürdü. lk fliirleri Memleket ve K y gibi dergilerde yay mland 1970'den sonra Yeditepe, Türkiye Yaz lar, Varl k, Türk Dili, Yaz l Günlük'te yay mland.1983'ten itibaren çocuk fliirlerine a rl k verdi. Milliyet Çocuk, Milliyet Kardefl, Çekirge, Hürriyet Çocuk Gazetesi, Baflak Çocuk, Pamuk Çocuk, Kufl ve Tan gibi çocuk dergilerinde fliir ve hikayeleri yer ald. Milliyet Kardefl'te yay n dan flmanl, Ünite Dergisi nde yay n yönetmenli i yapt. Pek çok yay nevi taraf ndan eserleri yay mlanan yazar n yay nevimizden ç kan eserleri: Güzel Okuma dizisi (10 kitapl k seri), 16 kitapl k Çoklu Zekâ Seti, 12 kitapl k Tosbi ile Hayat Bilgisi Ö reniyorum, fiaflk n Çocuk, Merakl Sincap, Uzayl Arkadafl, Su Gibi fiiirler. 4

5 Editörün Tavsiyesi Bu grupta bulunan kitaplar m z, düz yaz ve e ik yaz olarak haz rlanm flt r. Yaz m türlerinden biri tercih edilebilir. kinci s n fa geçen ö rencilere, e itim döneminin bafllang c nda düz yaz kitaplar m z özellikle tavsiye ediyoruz. On alt sayfa, renkli resimli kitaplar k sa cümlelerden olufltu u için ö renciye, okuyabiliyorum, anlayabiliyorum, anlatabiliyorum öz güveni verir. Uzun cümleli kitapları okumada ve algılamada kolayl k sa lar. 7 + YAŞ KİTAPLAR Editör Haz m Olcay Testlerimiz 19.5x27.5 cm ebat ndad r. Sayfada gördü ünüz testlerin küçültülmüfl örnekleridir. Her kitab n testi, her testin cevap anahtar mevcuttur. Cevap anahtar n istemeyi unutmay n z. 5

6 GÜZEL OKUMA D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR yi niyet Sorumluluk Öz elefltiri Hoflgörü Nezaket Sevgi Dostluk Sab r 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Her kitab n 8 sorudan oluflan testi bulunmaktad r. Kardefllik Fedakârl k Sayg Yard mlaflma Adalet Paylaflma Do a sevgisi Hayvan sevgisi Basit ve ifllek eklerden oluflan cümlelerle çocuklar n kolay okumas n amaçlad k. Her kitapta pek çok de erin yan nda özellikle do a ve hayvan sevgisini iflledik. 6

7 KONUfiAN HAYVANLAR MASAL D Z S Hoflgörü Öz elefltiri Cesaret Nezaket yi niyet Sorumluluk Sevgi Dostluk 7 + YAŞ KİTAPLAR 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Her kitab n 8 sorudan oluflan testi bulunmaktad r. Adalet Paylaflma Yard mlaflma Sab r Kardefllik Do a sevgisi Derlemesini Haz m Olcay n yapt dizi, kufle kâ da renkli bask, her sayfas resimlidir. Basit ve ak c cümle yap s yla kolay okumay sevdirecek bir seri oldu. Olumsuz ve olumlu davran fllar, nezaket kurallar içinde hissettirdik. Dik yaz seçene ini ikinci s n fa yeni bafllayan ö rencilere bafllang çta tavsiye ediyoruz. 7

8 ENG N AMCA DAN MASALLAR D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR yi niyet Sorumluluk Öz elefltiri Hoflgörü Nezaket Sevgi Sab r Dostluk 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Her kitab n 8 sorudan oluflan testi bulunmaktad r. Kardefllik Fedakârl k Sayg Yard mlaflma Adalet Paylaflma Do a sevgisi Hayvan sevgisi Paylafl m, üretkenlik, do a ve hayvan sevgisi gibi de erlerimizi yeni nesile hissettirmek amac ile Engin Amca dan Masallar dizisini haz rlad k. Günümüzde yaflanan çirkinlikleri, do adaki canl lardan yaratt m z kahramanlarla anlatt k. Engin Amca dan Masallar dizisi, basit ve ak c sözcük yap s yla kolay okumay sa lamaktad r. Dik yaz seçene ini ikinci s n fa yeni bafllayan ö rencilere bafllang çta tavsiye ediyoruz. 8

9 Ö RET C MASALLAR D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR Her kitab n 8 sorudan oluflan testi bulunmaktad r. Dostluk, sayg, cesaret sab r, sorumluluk, iyi niye hoflgörü, nezaket, paylaflma, yard mlaflma, sevgi, öz elefltiri, do a sevgisi, hayvan sevgisi 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL LA FONTEN MASALLARI D Z S La Fonten Masallar dizisinin testi haz rlanmaktad r. yi niyet, alçak gönüllülük, fedakârl k, sorumluluk, paylaflma, hoflgörü, sab r, sevgi 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL 9

10 FARKLI PENCERE MASAL D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR yi niyet Sorumluluk Öz elefltiri Hoflgörü Nezaket Sevgi Dostluk Sab r 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Kardefllik Fedakârl k Sayg Yard mlaflma Adalet Paylaflma Do a sevgisi Hayvan sevgisi Derlemesini Haz m Olcay n yapt dizi; kufle bask, her sayfas renkli resimlidir. Basit cümle kurgusuyla 7 yafl ve üzeri çocuklara okumay sevdirirken, hayatla ilgili küçük hissettirmeler yap lmaktad r. Dik yaz seçene ini, ikinci s n fa yeni bafllayan ö rencilere bafllang çta tavsiye ediyoruz. Farkl Pencere Dizisi nin testi bulunmamaktad r. 10

11 DÜNYA MASALLARI D Z S Hoflgörü Öz elefltiri Cesaret Nezaket yi niyet Sorumluluk Sevgi Dostluk 7 + YAŞ KİTAPLAR 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Adalet Paylaflma Yard mlaflma Sab r Kardefllik Hayvan sevgisi Do a sevgisi Günümüz Türkçesi ne Haz m Olcay taraf ndan uyarlanan yirmi kitapl k Dünya Masalları dizisi. Basit ve akıcı sözcük yapısıyla çocuklar n kolay ve severek okumas nı amaçladık. Bu serinin testi bulunmamaktad r. 11

12 DÜNYA MASALLARI D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR yi niyet Sorumluluk Öz elefltiri Hoflgörü Nezaket Sevgi Dostluk Sab r 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Kardefllik Fedakârl k Sayg Yard mlaflma Adalet Paylaflma Do a sevgisi Hayvan sevgisi Bu serinin testi bulunmamaktad r. 12

13 Editörün Tavsiyesi E T M YLE TOSB D Z S Ökü test projesinde en s k nt l alan - m z, ikinci s n fa bafllayan ö rencilerimizdi. çinde birden fazla k sa öykü bulunan 48 sayfa kitaplar bile, okumaya yeni bafllayan çocuklar için zorlay c oluyordu. Bu gurup için özel bir çal flma yapmam z gerekiyordu. Tosbi Dizisi bu ihtiyaçtan do du. 12 Kitaptan oluflan serinin her kitab 24 sayfad r. Renkli resimli olup özel ebatta haz rlanm flt r. Testlerinde 10 soru bulunmaktad r. Yeni çal flmalar m z için önerilerinizi her zaman bize iletebilirsiniz. Bizim sevdi imiz bu diziyi sizler de çok seveceksiniz. Baflar n z bizimle paylafl rsan z çok mutlu oluruz. Editör Haz m Olcay 7 + YAŞ KİTAPLAR Testlerimiz 19.5x27.5 cm ebat ndad r. Sayfada gördü ünüz testlerin küçültülmüfl örnekleridir. Her kitab n testi, her testin cevap anahtar mevcuttur. Cevap anahtar n istemeyi unutmay n z. 13

14 TOSB D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Bahar mevsiminin gelmesiyle Tosbi uyan r. Gözlerini açar. ISBN: Ama bedeni uyufluktur. Onun yuvas nda yatt n gören kelebek ve serçe hasta oldu unu düflünür. Tosbi, yavafl yavafl uzuvlar n hareket ettirir. ki küçük sevimli onu kendilerinin uyand rd n düflünür. Bir süre sonra yeflil çimenlerin üstünde ilk ad mlar n atar. Onu gören canl lar mutlu olur, övücü sözler söyler. Duyduklar Tosbi yi çok mutlu eder. Arkadafllar yla buluflur. Sevimli, Hoflgeldin Tosbi, bahar getirdin, der. Uyanmas yla her canl n n mutlu oldu unu gören Tosbi, bahar kendisinin getirdi ini düflünmeye bafllar. Bahar Tosbi mi getirmifltir? Okuyup görelim... yi niyet, sorumluluk, güler yüz, nezaket, sevgi, dostluk, sayg, sab r, fedakârl k, do a ve hayvan sevgisi Günlü ünü yazan Tosbi, arkadafllar yla buluflur. Z pz p la Dikenli yi top oynarken bulur. Birlikte top oynamaya bafllarlar. ISBN: Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Üstlerinde bir karga belirir. Oyunlar n bozmak ister. Top oynayanlara, Zevksiz sürüngenler, diye hakaret eder. Tosbi, ona do adaki her canl n n farkl bir özelli i oldu unu anlatmaya çal fl r. Karga, Siz uçabilir misiniz? diye sorar. Sinirlenen Tosbi de, Uçabilirim. Hem de senden daha yükseklerde! cevab n verir. Söz bir kere a zdan ç km flt r. Arkadafllar n n tüm srar na ra men sözünden dönmez. Ve uçmak için sözleflirler. Tehlikeli bir süreç bafllar. Önemli ö retileri içeren bu küçük öykü, bize a z m ndan ç - kan sözlerin önemini ö retir. yi niyet, öz elefltiri, cesaret, dürüstlük, Okuyup, s n fta birlikte tart flal m... sevgi, dostluk, cömertlik, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL ISBN: Tepeye yürüyen Tosbi, Z pz p ve Uzunkuyruk la karfl lafl r. Birdir bir oynamaya karar verirler. Say flma Tosbi ye ç kar. Arkadafllar üstünden atlamaya bafllar. kili, nefleli tekerleme ve sözler söyler. Herkesin bir evi var, Tosbi nin iki Biri sabit durur, di eri gezici Dere tepe dolafl r, Tosbi onu zor tafl r Günlük tutar Tosbi! Ak ll, bilgili Tosbi... Alçak gönüllülük, sorumluluk, hoflgörü, güler yüz, nezaket, sevgi, dostluk, sab r, fedakârl k, sayg, adalet Tosbi, bu oyundan s k lmaya bafllar. Ama arkadafllar pek memnundur. Birden bulutlar grileflir. Ve az sonra ya mur bafllar. Tavflanla sincap oyunu b rakmak istemediklerinden, kaç p bir yere de saklanmazlar. Tosbi, gezici yuvas na çekilir. kisinin güzel parlak tüyleri slan r. Bu haks zl k! diyen arkadafllar n Tosbi, gezici yuvas ndan gülerek izlemektedir... 14

15 TOSB D Z S Tosbi, geçen y ldan beri görmedi i arkadafl Kubi yi görmek 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm için yola ç kar. fiark söyleyerek yol al rken, bir gürültü duyar. Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL ISBN: Geriye dönünce, Uzunkuyruk un bindi i arabay Z pz p n çekti ini görür. Birlikte oynamak isterler. Ama Tosbi nin plan arkadafl ziyaretidir. Israrlar na ra men onlarla oynamaz. Yolu uzundur. ki arkadafl Tosbi nin yan ndan nefleyle ayr l r. Küçük kaplumba a buna çok sinirlenir. sterlerse arkadafllar onu gidece i yere fl p diye götürebilecekken, teklif bile etmemifllerdir. Tosbi kendisini de suçlar. O da iki arkadafl n, Kubi tan mad Sorumluluk, öz elefltiri, hoflgörü, nezaket, dostluk, merhamet, kardefllik, fedakârl k, yard mlaflma, adalet, paylaflma, sevgi, sab r için davet etmeyi uygun görmemifltir. Bir kuyuya yaklafl rken, ters dönmüfl arabay görür. Tosbi, telaflla kuyunun yan na gelir. ki arkadafl da kuyunun içine düflmüfltür. Bundan sonra yaflananlar okuyup görelim. çerdi i de erleri s n f m zda tart flal m Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Üç arkadafl, yeni bir günefl nefleyle bafllar. Bugünün plan nda ISBN: Tosbi yi ormanda gezdirmek vard r. Tosbi arabaya biner. Z pz p arabay çeker. Yokufllarda Uzunkuyruk arkadan iterek destek olur. Bir tepeye yaklaflt klar nda baltal bir ay görürler. Kendisine, a aç keserek tarla açmaktad r. Üç arkadafl ay y uyar r. A aç kesmenin do ru olmad n anlatmaya çal fl rlar. Ama ay söz dinleyecek cinsten de ildir. Onlar bafl ndan kovar. Üç kafadar da n zirvesine ç kar. Orada gördükleri sahipsiz bir uçurtmayla oynarlar. Birden yer sallanmaya bafllar. Üç arkadafl dakikalar içinde topra n alt nda kal r. A aç ve çevre duyarl l konusunda fark ndal k yaratacak önemli bir öykü. Nas l kurtulduklar n ve sonras nda yaflananlar kazan mlar yla birlikte s n fta ö retelim... Sorumluluk, öz elefltiri, cesaret, sevgi, sab r, dostuk, merhamet, kardefllik, fedakârl k, yard mlaflma, adalet, do a sevgisi 7 + YAŞ KİTAPLAR Sabah uyanan Tosbi, barda nda hiç su birikmedi ini görür. 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Bunun nedenini bildi i için dere kenar na söylene söylene yürür. Bir ses duyar. Bak n r ama bir fley göremez. Korkuyla kabu una çekilir. ISBN: Birden çevresi karar r. Önündeki karart y kafas yla itince, beyaz bir kuyruk görür. Üstündeki her neyse, horul horul uyumaktad r. Tosbi, üstünde uyuyan dereye atmaya karar verir. Dere kenar na gidince, üstündekini cup diye atar. Serin su tilkiyi uyand r r. Derenin içindeki flaflk n tilki, suya nas l düfltü ünü bulmaya çal flmaktad r. Tosbi ye sorar. O da yalan söylemez. Arkadafll k ve cesaret üstüne güzel bir öykü böylece bafllar. Tosbi nin bafl na geleni ve nas l kurtuldu unu, kaza- Dürüstlük, iyi niyet, öz elefltiri, cesaret, sevgi, n mlar yla birlikte s n f m zda tart - dostluk, kardefllik, fedakârl k, do a sevgisi flal m... 15

16 TOSB D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Havan n kararmas yla ortaya ç kan Ay Dede dünyam z ayd nlat yormufl. Bir a açta karart görmüfl. Gördü ü pek kufla ben- ISBN: zemiyormufl. Düflüp bir yerini k rmas n diye iyice yaklafl p çevresini ayd nlatmak istemifl. Yaklafl nca a açtakinin bir ay oldu unu görmüfl. Kolunda da kocaman bir sepet varm fl. Armut topluyormufl. Ay Dede meraklanm fl. Ay, toplad bu armutlar ne yapacak? Sormay düflünmüfl ama soramam fl. Çünkü ay n n korkup a açtan düflece ini düflünüyormufl. A aca iyice yaklaflan Ay Dede nin fl yla çevresini iyi görebilen ay, üstteki dallara t rmanm fl. Ve Ay Dede yi tuttu u gibi sepetin içine atm fl. Çevresi birden kararm fl. Ay Dede, o korkup düflmesin derken kendisi zor duruma düflmüfl. Koca bir sepetin içinde armutlarla birlikteymifl. Bundan sonra yaflananlar Ay Dede nin anlat mlar yla günlü üne yazan Tosbi den ö renelim. Kazan mlar yla birlikte s n f m zda tart flal m... Sorumluluk, hoflgörü, cesaret, sevgi, dostluk, cömertlik, fedakârl k, yard mlaflma, adalet, paylaflma Bir gün Sevimli domates, biber fidesi ve salatal k tohumu getirir. Tosbi den bunlar dikmesini ister. fiafl ran Tosbi, bir bahçe- 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL ISBN: sinin olmas na haz r de ildir. Arkadafl n da üzmek istemez. Sevimli, ona nas l dikilece ini anlat r. Tosbi ye ekmek de il de sulamak zor gelmektedir. Acaba bahçesini dere kenar na m yapmal d r? Sevimli, yuvas nda damlayan suyun, sulamak için yeterli oldu unu söyler. Tosbi, onun tecrübesine güvenir. lk can suyunu da Sevimli dereden getirir. Tosbi ye de topra havaland r p dikmek kal r. Arkadafllar Uzunkuyruk ve Z pz p gelir. Tosbi, onlardan bahçesi için yard m ister. Onlar n akl nda oyundan baflka bir düflünce yoktur. Do an n kendilerine bütün yiyecekleri fazlas yla sundu unu söylerler. Günler geçip domatesler, salatal klar, biberler olgunlafl p salata yapt nda yemek isterler. Bakal m yiyebilecekler mi? yi niyet, dürüstlük, sorumluluk, öz elefltiri, hoflgörü, güler yüz, sevgi, sayg, paylaflma, do a sevgisi 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Tosbi yi ziyarete gelen arkadafl Kubi, sabah erkenden bahçeye girer. Tosbi, yuvas nda günlü ünü yazmaktad r. Kubi yi ça- Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL ISBN: l fl rken gören Dikenli, onu Tosbi zanneder. Bahçede çal flan n Kubi oldu una inanmaz. Konuflmalar üzerine yuvas ndan ç kan Tosbi yi görünce, ikisinin benzerli ini fark eder. ki kaplumba a, birbirlerinin kopyas gibidir. Onlar n benzerli i Dikenli nin akl na müthifl bir fikir getirir. Son günlerde ukala bir tavflan can n s kmaktad r. Ad Dikkulak t r. Bu benzerli i onunla yar flt racak, onu utand racakt r. Tavflanla yar flaca n duyan iki kaplumba a önce duyduklar na inanamaz. Ama Dikenli nin plan dahicedir. ki kaplumba an n akl na yatar. Sevimli de hakem olacakt r. Bu yar fl n galibi kim olacak? Onu da birlikte görelim. Ö retici öykünün kazan mlar n s n f ortam nda tart fl rken göreceksiniz... yi niyet, dürüstlük, öz elefltiri, nezaket, sevgi, dostluk, sayg, yard mlaflma, adalet 16

17 TOSB D Z S Tosbi, kafas n dinlemek ve yeni yerler keflfetmek için kuzeye 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL gitmeye karar verir. Yüksek a açlar, onu orman n giriflinde karfl lar. Serin ormanda k rm z mantarlarla karn n doyurur. Çevre- ISBN: sini tan mak için bak n rken bir ses duyar. Kafas n yukar kald r nca a açtaki sincab görür. Aralar nda geçen konuflmalardan, Tosbi buraya insanlar n da geldi ini ö renir. nsanlar ormana niçin gelmektedir? Sincap ona piknik alan n gezdirir. Gördüklerinin ne ifle yarad n sincaba sorup ö renir. Tosbi, duyduklar na çok flafl r r. Ama en çok ilgisini oyun park çeker. Dergide gördü ü sal ncak, kayd rak karfl s nda durmaktad r. Çok heyecanlan r. Bakal m oyun park nda neler olacak? Gördüklerinden Tosbi yi hangisi üzecek? Do aya sahip ç kmay, fark ndal k yaratmay ö reteceksiniz... Alçak gönüllülük, hoflgörü, sevgi, sab r, nezaket, yard mlaflma, do a sevgisi 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Tosbi ye bir fleyler olmufltu. Sabah yata ndan ç kam yordu. ISBN: Kendisini yataktan ç karmayan bulmas uzun sürmedi. Kayd - ra n merdivenleri! Tosbi nin yatt n duyan arkadafllar yard ma kofltu. Dikenli, onun iyileflmesi için bitkilerden çay yapt. Sevimli bahçesinden elma toplay p getirdi. Ama Tosbi yi hasta eden fleyi ö renince ikisi de oyun park n görmek istedi. nsanlar n geldi i gün olan hafta sonu beklendi. Tosbi iyileflti. Üç arkadafl kuzeye yola ç kt. Yetiflkinlerin ve çocuklar n bir günlerine tan kl k ettiler. Çocuklar n do ayla kucaklaflmas n, coflkusunu gördüler. Sevimli de sal nca a binmek, kayd raktan kaymak istiyordu... Sorumluluk, hoflgörü, güler yüz, sevgi, dostluk, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi 7 + YAŞ KİTAPLAR D flar da ya an ya mur Tosbi nin yuvas nda kalmas na neden 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL oldu. Can s k lmayacakt. Çünkü okuyabilece i günlü ü vard. ISBN: Baharla birlikte bafllayan günlü ünü okumaya bafllad. Her okudu u sayfada, o günleri tekrar yafl yordu. Uzunkuyruk la Z pz p oyundan baflka bir fley düflünmüyordu. Tek hayalleri oyundu. Sevimli nin hayali bahçesiydi. Dikenli nin hayali de arkadafllar na yard m etmekti. Tosbi kendi hayallerini ilk defa sorguluyordu. Hayali olmayan canl olur muydu? Neydi hayalleri? Besine ulaflmaktan e itime, sa l a uzanan hayallerini okutal m. Çocuklar m z n hayallerini s n f m zda sorgulayal m, ö renelim. Ülkemizi yar nlara, hayalleri olan çocuklar tafl yacak... yi niyet, sorumluluk, sevgi, cömertlik, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi 17

18 De erli E itimciler 8 + YAŞ KİTAPLAR Bu grupta bulunan kitaplar n tamam özgün eserlerden oluflmaktad r. Katalogda, her kitab n sayfa say s, fiyat ve içeri iyle ilgili bilgileri bulacaks n z. çinde birden fazla öykü olan kitaplar m z, projeye yeni bafllayan s n flara tavsiye ediyoruz. Kitaplardaki öykü s ras yla testlerdeki s ralama birbirini takip etmektedir. leri, bafll k bafll k s n fta kolayca uygulayabilirsiniz. Ö rencilerin kolay okuyup anlayabilece i cümle kurgusu, bir üst seviyeye geçmesinde kolayl k sa layacakt r. K - sa bir öyküde yüz elli, iki yüz cümle oldu unu düflünürsek, ö rencilerin ifllerinin kolay olmad n göreceksiniz. S n f ortam nda uygulanan ilk üç kitaptan sonra, projenin baflar s - n bizimle paylaflacaks n z. Editör Haz m Olcay Testlerimiz 19.5x27.5 cm ebat ndad r. Sayfada gördü ünüz testlerin küçültülmüfl örnekleridir. Her kitab n testi, her testin cevap anahtar mevcuttur. Cevap anahtar n istemeyi unutmay n z. 18

19 Ö RET C ÖYKÜLER D Z S 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Bir gün sincap dala uzanm fl, güneflleniyormufl. Sesler duymufl. Bir çocuk a ac n dibinde kitap okuyormufl. Kikir kikir gülüyormufl. Merakla afla ya inmifl. Çocu un elindeki bilmece kitab ym fl. Merakl Sincap çocu a yalvarm fl okumay ö retmesi için. Çocuk okumay ö retmifl ama bütün cevizlerini alm fl. Okumay ö renen, bilmece kitab olan sincap art k çok ceviz kazanabilirmifl. Kazans n bakal m. Bilginin önemine vurgu yapan e lenceli, güzel bir öykü. Kitab m zda, birbirinden güzel alt farkl öykü bulunmaktad r. Do a ve hayvan sevgisi, yard mlaflma, adalet, dostluk, sorumluluk Fantastik 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm S n fa giren ö retmen, Haber vermedim ama ISBN: X test yapaca m. Masan n üstünde hiçbir fley kalmas n... dedi. Haz rl ks z yakalanan çocuklar flaflk nd r. Deniz, kalem kutusunu açar, içi bofltur. Ne yapaca n flafl r r. Arkadafl ndan ödünç kalem ister. Buldu u kalemin ucu k r kt r. Açmak için kalemtrafl ister. Her denemesinde kalemin ucu tekrar k r l r. S nav kâ tlar da t l r. Ö retmen, Haz r m y z, bafllayabilir miyiz? diye sorar. Deniz, Bafllayamay z! der. Nedenini ö renen ö retmen Deniz e, Kalemin yok, silgin yok. S n fta kald n haberin yok! der. Unutkanl k üzerine güzel, e lenceli bir öykü. Kitab m zda dört farkl öykü bulunmaktad r. yi niyet, dürüstlük, yard mlaflma, do a ve hayvan sevgisi, sorumluluk 8 + YAŞ KİTAPLAR Ak l almaz öyküler, masallar her yerde karfl m za 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ç kar. Kitaplarda, filmlerde Bazen de onlar biz ISBN: yarat r, kahraman oluruz. Ya mur çiseliyordu. Çetin, yatmak için odas n n fl n söndürdü. Perdeyi aç p d flar bakt. Karfl s nda slak bir kedi duruyordu. Onu odas na ald. Kurulad. Kedi bir süre sonra de iflmeye afllad. Ayaklar uzad, bafl büyüdü lginç, sevimli bir yarat a döndü. Evet, bu bir uzayl yd! Çetin uzayl yla arkadafl oldu, ad n da Uzayl Kek koydu. Uzayl Kek ertesi gün Çetin in çantas nda okula gitti. Görünüflüyle, bilgisiyle herkesi flafl rtt. Çetin, her k l a girebilen bu arkadafl yla güzel bir macera yaflad. Kitab m z, alt farkl öyküden oluflmaktad r. Sorumluluk, öz elefltiri, cesaret, sevgi, dostluk, merhamet, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi Fantastik 19

20 Ö RET C ÖYKÜLER Fantastik 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Yavru bir kaplumba a da lara gitmek ister. Yavafl ad mlar, bu hayalinin önündeki en büyük engeldir. Kabu u yüzünden h zl hareket edemedi ini düflünür, onu ç kar r. Yeni görüntüsüyle hiçbir fleye benzemez. Üstelik kabu u olmad için korunmas z kal r. Yolda karfl laflt hayvanlar ona tehlikelerden söz eder. Baz lar alay eder. Hiçbirini dinlemez. Tek istedi i h zl yürüyebilmek, koflabilmektir. Ama ormanda y rt c hayvanlar vard r. Hatas yla yüzleflir. Çok korkar. Can n zor kurtar r. Her canl n n, korunmak için farkl donan mlara sahip oldu unu ö renir. Kabu unun de erini anlar. Öz elefltiri, cesaret, dostluk, merhamet, fedakârl k, yard mlaflma 8 + YAŞ KİTAPLAR Küçük k z, yüzündeki çillere çok üzülür. Bu 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm yüzden bütün gün somurtur. Evlerine gelen ISBN: büyükannesi onun bu durumuna flafl r r. Torununun güler yüzlü olmas, çocuklarla oyun oynamas için kendince bir yol bulur. Ona, eskiden kendisinde de çilleri bulundu unu, bunlar bir perinin geçirdi ini söyler. Torunu inanmay nca da bunu ispatlayabilece ini söyler. Ay hilal fleklindeyken perinin eve gelece ini, ancak o zamana kadar teflekkür ederim, nas ls n z, iyi günler, özür dilerim gibi sihirli sözcükleri kullanmas gerekti ini anlat r. Küçük k z, onun dediklerini yapar. Çocuklarla iliflkileri düzelir, böylece yüzü güler. Periyle tan flaca akflam o kadar çok oynar ki, yorgunluktan uyuya kal r. Sabahleyin uyand nda çok önemli bir fley Öz elefltiri, hoflgörü, güler yüz, cesaret, nezaket, sevgi, dostluk, sab r, paylaflma ö renir Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Ormana kral seçilecektir. Bir bukalemun aday oldu unu aç klar. Onun aslan gibi güçlü olmamas yad rgan r. O ise, seçilmek için sadece güçlü olman n yetmeyece ini söyler. Aslanlar oyuna davet eder. Bu oyunda aslanlar yenince, di er hayvanlar n öz güvenleri artar. Sonunda bir meclis kurulur. Tüm hayvanlar eflit temsil edilir. Kitab m zda, birbirinden güzel toplam befl öykü bulunmaktad r. Masal Sorumluluk, cesaret, sevgi, dostluk, sab r, fedakârl k, yard mlaflma 20

21 Ö RET C ÖYKÜLER 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Bar fl, ailesiyle fiirince ye günübirlik geziye gider. ISBN: Güzel bir gün geçirirler. Dönüfl yolunda yerde yatan bir serçe görürler. Kufl bayg nd r. Yard m ederler. Bar fl n elinde kufl kendine gelir. Sa l kl olarak uçup uzaklafl r. Bar fl, ertesi gün uyan p odas n n perdesini aç t nda kuflu karfl s nda görür. Kufl, Bar fl kendi dünyas na götürmekte kararl - d r. Bir metafor yaflan r. Sonras nda serçelerin dünyas na gizemli bir yolculuk bafllar. Yazar n, serçelerle ilgili önemli gözlemlerinin de okunaca güzel, ö retici bir öykü. yi niyet, sorumluluk, hoflgörü, cesaret, sevgi, dostluk, fedakârl k, merhamet, yard mlaflma, paylaflma, hayvan sevgisi Fantastik 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 3.00 TL ISBN: Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 3.00 TL ISBN: Yoksul bir ailenin çocu u olan Ozan, ilkokulu baflar yla bitirir. Ortaokula gitmesine ailesinin maddi durumu uygun de ildir. Dicle Nehri üzerine yap lacak köprünün in- flaat dikkatini çeker. flçiler, kürekle parçalad klar çimento torbalar n Dicle Nehri ne atmaktad r. Ozan, bu torbalardan kese kâ d yap p satar. Çaresizli ini umuda dönüfltürür. Biriktirdi i parayla okul ihtiyaçlar n karfl lar. Sorumluluk, sevgi, hoflgörü, cesaret, paylaflma, sab r Evlerinin önü bulgur kazan. Herkes sever. okuyan, yazan, Kimse sevmez boflubofluna gezeni. Anadolu da tarlaya gider çocuk. Kuzu güder, harman döver, afl tafl r. Kimi oyuna dönüfltürür yaflam n. Kimi sevdalan r okumaya, e itime. Ö retmenleri ç kar r karanl ktan, tutar ellerinden. Berfin le Cem okuyup, köylerine hemflire ve ö retmen olarak dönerler. Köylerinde davul-zurna ve halaylar eflli inde karfl lan rlar. Alçak gönüllülük, sorumluluk, hoflgörü, sevgi, fedakârl k, sayg, yard mlaflma 8 + YAŞ KİTAPLAR nsanlar, ormanlar yok eder. Yaflam alanlar daralan hayvanlar, k fl n aç kal nca çiftliklere sald rmaya bafllar. Çiftlik sahipleri, kendilerine zarar veren bu hayvanlar yok etmeye karar verir. Büyük kurt av bafllar. Yüzbinlerce kurt öldürülür. Do adaki dengeler bozulur. H zla say lar artan otçullar, bütün yeflil bitki örtüsünü yok eder. Bölge daha az ya fl al r. Çölleflme bafllar. Bilim insanlar y llar sonra sorunun nedenlerini tespit eder. Ve bölgeye tekrar kurtlar getirilir. Öz elefltiri, cesaret, dostluk, yard mlaflma, merhamet, adalet 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Do adaki her canl n n gereklili ini anlatan öykü, geçmiflte yaflan lan bir olaydan esinlenilerek yaz lm flt r. Fantastik 21

22 PIRILTI D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Oduncu baba o ul, iflleri gere i odun kesip satarlar. Hayatlar zor da olsa, borçsuz yaflamaya ISBN: önem verirler. Köyün bir a as vard r. Bafl s k - flan bu a adan borç para al r. Üzerine binen faizlerden borçlar bir türlü ödenemez. Köylü ma dur, a a tehditkâr ve küstah olmufltur. Bir gece oduncunun o lu kestikleri odunlar n bafl nda nöbetteyken, yafll bir nine gelir. Yiyece ini paylaflan bu çocu a k ymetli ödüller verir. Bu eflyalar n kötülerin eline geçmemesini tembihler. Ama a an n k z oduncunun o lundan bu eflyalar almay baflar r. Nine ve oduncunun o lu bu eflyalar almak için plan yaparlar. Hem eflyalar hem de köylüyü borçlar ndan kurtar rlar. E itimin önemi ö retici bir masalla anlat lmaktad r. Masal yi niyet, dürüstlük, sorumluluk, öz elefltiri, cesaret, sevgi, cömertlik, sab r, sayg, yard mlaflma, paylaflma 8 + YAŞ KİTAPLAR Cesaret, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Atalar m z, avc ve toplay c olarak yaflad klar dönemde silahlar m zrak ve baltaym fl. Bu ISBN: silahlarla büyük hayvanlara yaklafl p avlamak çok tehlikeli oluyormufl. Atalar m z, sonraki y llarda ok ve yay yapm fl. Bu yeni silahla uzaktan büyük hayvanlar avlamaya bafllam fllar. Filler, insanlar n yeni silah ve av taktikleri gelifltirmesinden rahats z olmufl. Onlar da insanlar gibi gruplar hâlinde yaflamaya karar vermifl. Ama insanlar n bu karardan haberi yokmufl. Avc grubu bir gün fil sürüsüne sald rm fl. Sonras nda hiç istemedikleri olaylar yaflanm fl Kitab m z, befl k sa ö retici öyküden oluflmaktad r. Masal Fantastik 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Erik a ac n n kökleri aras nda e itim gören küçük solucanlar, topra havaland rma görevinin ISBN: bilinciyle büyürken, insanlar n bu önemli bilgiden yoksun olmalar n bir türlü anlayamaz. Bir gün ak ll solucan m z Tenrin, babas yla bahçede fide diken küçük bir k z n küre inin ucunda bulur kendini. Küçük k z n hakaret dolu sözlerine maruz kal r. Küçük k zdan, kendilerinin önemini araflt rmas n ister ve topra n içinde kaybolur. Sonraki günlerde küçük k za yapt klar önemli görevi anlat r. Solucanlar n topra a ve do al yaflama katk lar n n anlat ld öyküde küçük k z önemli bilgilere sahip olur. Öz elefltiri, sevgi, dostluk, do a sevgisi, hayvan sevgisi 22

23 PIRILTI D Z S 48 Sayfa, Ebat 3,5x19,5 cm ISBN: O uz, yüzmeyi yeni ö rendi i günlerde komflular na misafir aile gelir. Ailenin o lu O uz un yafl t d r. Çabuk kaynafl p arkadafl olurlar. Birlikte oynarlar. Bir gün Hasan büyük bir parayla gelir. Paran n hepsini harcayabileceklerini söyler. Yüzme bilmenin verdi i cesaretle bot yaparlar. Denize aç l p bal k tutarlar. Ormanda macera yaflad klar günün akflam gerçek ortaya ç kar. Paran n Hasan a ait olmad n O uz ö renir. Öz elefltiri, cesaret, Fantastik 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Hayvan tacirleri dört pitbull yavrusunu annesinden ay r r. Kahraman m z n yeni bir yuvas olur. Yeni sahibi, yavruya Cash ad n verir. Yavru, sahibini çok sever. Bir gün eve antrenör ve malzemeler gelir. Güçlenmesi için çal flt r l r. Cash bunlar niçin yapt n hiç anlamaz, bir gün kapal, pis bir mekâna götürülene kadar. Karfl s nda ona benzeyen bir köpek vard r. Dövüflmeleri için buradad rlar. Cash, bu kavgay kazan r. Sahibinin onu gerçekte sevmedi ini anlar. Cash, bir daha kavga etmez. Gerçek sevgiyi bulur. Cesaret, merhamet, fedakârl k, sab r 8 + YAŞ KİTAPLAR 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm müz, deniz ve orman n kucaklaflt bir sahil fleridinde geçer. Bahar gelmifl, hayvanlar n ISBN: coflkusu bütün orman sarm flt. Hayvanlar n ço unda yuva yapma ve efl seçme telafl vard. Do a, bütün canl lar kucaklam fl, hepsinin nesillerini devam ettirmeleri için olanaklar sunmufltu. Hayvanlar, o gün iki avc ormana gelene kadar çok mutluydu. Avc lar görebildi i her canl ya atefl aç p, pek çok yuvay karartm flt. Bu davran fl anlamakta zorlanan hayvanlar n insanlara tepkisi çok sert oldu. Bu tepkiyi, duyarl insanlar hissetti. Hayvan dostlar, çevreciler ormana geldi. fiark lar söylendi, flenlik oldu. Yaflanabilir bir dünya için Sorumluluk, öz elefltiri, hoflgörü, cesaret, sevgi, güzel bir ad m at ld. dostluk, kardefllik, sayg, yard mlaflma, adalet, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi Fantastik 23

24 PIRILTI D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: ki kardefl aileleriyle birlikte site içindeki yeni evlerine tafl n r. Etraf a açlarla çevrili olan sitede kufl sesleriyle uyan l r. Evlerinin arka balkonuna kullanmad klar eski eflyalar koyarlar. Bir gün balkondaki valizin üstünde kuru dal parçalar görürler. Sahibini merak ederler. Bir süre sonra üzerinde bir kumrunun yatt n görürler. Çok sevinirler. Sonraki günlerde iki yumurta görürler. Günler sonra yavrular n sesiyle mutlu olurlar. ki kardefl yavru kumrular n gün gün büyümesini görür. Her farkl l klar nda heyecanlan rlar. ki haftal k maceral günler geride kal r. lk uçufllar n görürler. Her gittiklerinde geri dönen 8 + YAŞ KİTAPLAR yavrular bir gün yuvaya dönmez yi niyet, sorumluluk, öz elefltiri, cesaret, sevgi, merhamet, hayvan sevgisi 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: X Efe, kas rahats zl yla do mufltur. Ailesi üç y l boyunca doktor kontrolünde geliflmelerini takip eder. Sonuç olumsuzdur. Hiç arkadafl olmayacak, oynayamayacak, yürüyemeyecektir. Annesi, t bb n çaresizli ini aflabilmenin yollar n aylarca araflt r r. Efe nin durumundaki çocuklar n ailelerinin yapt klar n okur. Bu tür sorunlarda baflar s kan tlanm fl bir cins köpe i sahiplenir. Köpe in gelmesiyle Efe de de iflimler bafllar. Üçüncü y l n sonunda baflar lmas olanaks z pek çok sorun geride kal r. Annesi, Efe nin okula gidebilece ini düflünür. Hem de normal çocuklar n gitti i bir okula. Yaflanm fl bir olaydan esinlenerek yaz lm fl öykü, bizlere azmin önünde hiçbir engelin duramayaca n anlat yor. Sorumluluk, hoflgörü, cesaret, sevgi, sab r, fedakârl k, dostluk, yard mlaflma, hayvan sevgisi 24

25 PIRILTI D Z S K fl mevsimi, do adaki bütün canl lar zor bir s navdan geçirir. Açl k! Çakal da günlerdir avlanam yormufl. Açl k, bütün korkular n bast rm fl ve flehre inmeye karar vermifl. fiehrin sokaklar ndan birine yaklaflt nda oynayan köpekleri görmüfl. Kokusunu alamayacaklar n düflünerek yoluna devam etmifl. Ama köpekler çakal n kokusunu hemen alm fl. Sokaklarda müthifl bir kovalamaca bafllam fl. Telaflla bir bahçeye giren çakal, bir boya teknesine düflmüfl. Korkuyla bahçeden ç k nca köpekler sayg yla önünde e ilmifl. Maviye boyanan çakal Himalayalar da yaflayan kutsal köpek tanr s sanm fllar. Hürmet edip yiyecek vermifller. Çakal, akl n kullan rsa krallar gibi yaflayabilirmifl. Ormana dönmüfl. Bir düzen kurmufl. Kursun bakal m. Yalanc n n mumu yats ya kadar yanar atasözü gerçek olmufl. Öz elefltiri, adalet 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Masal 8 + YAŞ KİTAPLAR, yaflan lan bir olaydan esinlenilerek yaz lm flt r. Y llar öncesinde çok verimli tar m alanlar na sahip bir bölgede yaflayan insanlar, daha çok ekilebilir alana sahip olmak için dereleri toprakla doldurur. Sonucunda su samurlar n n yaflam alanlar n yok ederler. Az say da su samuru can n kurtarabilir. Ve derelerin akt gölde yaflamaya bafllar. Da zirvelerine sonbaharda ya an kar, so uk k fl günlerinin geride kalmas yla bahar mevsiminde erimeye bafllar. H z, gün geçtikçe artan su, insanlar n doldurduklar toprakla beraber kendi tarlalar n n da bir bölümünü göle tafl r. Su samurlar n n önemini, do aya katk lar n yaflayarak ö renen insanlar çok piflmand r. Fantastik Öz elefltiri, sorumluluk, sevgi, dostluk, kardefllik, sayg, yard mlaflma, adalet, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi 25

26 KONULU ÖYKÜLER D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Nisan Çocuk fienli i ne dünyan n pek çok yerinden çocuklar gelir. Küçük yürekler birbirine sevgiyle ba lan r. Gelen konuk çocuklar, evlerde a rlan r. kahraman Burcu Karaçam, Yunanl Elena yla tan fl r. Bu süre içinde Burcu ile Elena aras nda güzel bir dostluk geliflir. Ayr l k zaman da gelmifltir. Dünyay, bar fl ve dostlu- un güzellefltirece ini Burcu da Elena da çok iyi bilmektedir. Kitab okuyunca bakal m Burcu ve Elena ya hak verecek misiniz? Öz elefltiri, sevgi, dostluk, kardefllik, sayg, paylaflma, hoflgörü 8 + YAŞ KİTAPLAR 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Çocuklu umuzda yaramazl k yapmayan m z yoktur. Yusuf da yaramazl k yapacak bir fley kalmay nca a aca ç kmak ister. Yusuf u a ac n tepesinde görenler, onun niçin a aca ç kt n merak ederler. Yusuf onlara, Düflmek için, der. Bu öyküyü okurken k k r k k r güleceksiniz. Yusuf un a aca ç kmas na hak verecek misiniz bakal m? Belki sizler de Ah ben de a aca t rmanabilsem, diyeceksiniz. A aca ç karken düflebilece inizi akl n zdan ç karmayacaks n z. Cesaret, sayg, yard mlaflma, paylaflma, do a sevgisi 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Her yeni y l, yeni umutlar demektir. Ifl l fl l bir ISBN: ortamda, Noel Babalar n verdi i arma anlar çocuklar nas l da mutlu eder. Kerim, kafas na koymufltur. Noel Baba olacak, insanlar, özellikle de çocuklar sevindirecek, mutlu edecektir. Bunu gerçeklefltirmek için y l n son günlerinde hediyelik eflya satan bir ma azada çal flmaya bafllar. Evde dikilen Noel Baba giysileri kendisine çok yak flm flt r. On befl gün boyunca ma azada çal fl r. Gelen müflterilere yeni y l arma anlar verir. Yapt ifl onu çok mutlu eder. Gelecek y l da Nasrettin Hoca olmay kafas na koyar. Yine arma anlar verecektir insanlara, çocuklara Sorumluluk, öz elefltiri, hoflgörü, güler yüz, sevgi, merhamet, cömertlik, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma, do a sevgisi 26

27 KONULU ÖYKÜLER D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Çocuklar annelerinin, babalar n n biricikleridir. Çocuklar n hepsi birer çiçektir. fiirindir, güzeldir, hofltur, hepsi çok da tatl d r. müzün kahraman Seçil, çiçekleri çok sever. Annesi de Seçil i çok sever. Sizleri annenizin, baban z n sevdi i gibi. Seçil, bir gün yaflad metaforla bir çiçe in içine girer. Orada kelebekle, ar yla tan - fl r. Bakal m güzel Seçil, çiçe in içinde neler yaflayacakt r. Severek okuyacak, okurken de büyük zevk alacaks n z Sorumluluk, hoflgörü, sevgi, dostluk, kardefllik, sayg, paylaflma, do a sevgisi 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Uzun süre iflsiz kal p daha sonra ifl bulan bir garsonun ifline olan sevgisi anlat l yor. flini çok seven insanlar n da bazen hatalar yapabilece i bir gerçektir. Her yanl fl n, hatan n kesinlikle ceza gerektirmedi inin anlat ld bu öyküyü severek okuyacaks n z. Yaflamda önemli olan n yanl fllar de il, güzellikleri görmek oldu una sizler de öyküyü okuduktan sonra karar vereceksiniz. flte o zaman insanlar n gözlerinde günefllerin olufltu una tan k olacaks n z. yi okumalar 8 + YAŞ KİTAPLAR Alçak gönüllülük, sorumluluk, hoflgörü, güler yüz, nezaket, sevgi, merhamet, cömertlik, sayg, adalet 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Cenk, tek düze yaflam ndan pek hoflnut de ildir. Yaflam n çok renksiz olarak de erlendirir. ISBN: Evlerinde çal flan Hatice Teyze yi yak ndan tan y nca, olumsuz görüflleri de iflmeye bafllar. Yaflamda en önemli fleyin sevgi oldu unu anlar. Yaflamda her fleyin sevgi üzerine kuruldu unu, canl lar n sevgisiz yaflamayaca n ö renir. Hatice Teyze, Cenk in düflüncelerinin de iflmesinde büyük katk sa lam flt r. Cenk in etkilendi i kadar sizler de etkilenecek misiniz Hatice Teyze nin düflüncelerinden? Severek okuyaca n z öykü demeti Öz elefltiri, güler yüz, sevgi, merhamet 27

28 KONULU ÖYKÜLER D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Sadece insanlar m hapfl r r? Sürekli suyun içinde kalan ayakkab lar gerçekten hapfl r r m? Kitab okurken hem gülüp hem de düflüneceksiniz. flte o zaman bizlere dünyalar gezdiren ayakkab lar m z daha bir seveceksiniz. Ayakkab lar m z koruyup kollayaca z. Onlara zarar gelmesini istemeyece iz. Sorumluluk, öz elefltiri, nezaket, sayg 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 3.00 TL ISBN: Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 3.00 TL ISBN: YAŞ KİTAPLAR Ö retmenler, dünyam za fl k tutup yolumuzu ayd nlat rlar. Yaflam n anahtar n ö rencilerine verirler. Sevgiyle her sorunu çözerler. Deniz, ö retmenini ilgisinden dola- y bir anne gibi görmektedir. Kim ö retmenini bir anne, bir baba olarak görmedi ki Sevgiyle örülmüfl öyküleri okurken yüre inizde çiçekler açacak. Yaz günleri, özellikle havalar n s nd günler s n flar çekilmez olur. S n f ö retmeni bakar ki ö renciler s - caktan bunal yorlar. Ö rencilerinden ertesi gün okula gelirken birer le en getirmelerini ister. Bakal m le enle ne yapacaklar? yü okurken gülümseyecek, belki de o s n fta olmak isteyeceksiniz yi niyet, dürüstlük, alçak gönüllülük, sorumluluk, hoflgörü, sevgi, yard mlaflma, paylaflma, merhamet Hoflgörü, güler yüz, sevgi, sab r, sayg 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Sema, arkadafllar n evine davet eder. Sizlere kediler sirkini gösterece im, der. Bunu merak eden s n f arkadafllar, Semalar n evine gider. Çok merak ettikleri kediler sirkini görüp izlerken de gülmekten kendilerini alamazlar. Sizler de bu öyküyü okurken ayn zevki duyacaks n z. Sevimli kedilerin hepsinin nas l birer cambaz olduklar na tan k olacaks n z. Onlar daha bir seveceksiniz. Sema n n sevgili kedicikler için Hoflgörü, sevgi, hayvan sevgisi yapt yorumlara çok güleceksiniz. 28

29 SEV ML ÖYKÜLER D Z S Betü bir gün kap n n önüne konulmufl bir kitap 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm bulur. çinde ünlü bir ressama ait çizimler vard r. ISBN: Resimleri rüyas nda gördü ü karmafl k flekillere benzetir. Babas n n da teflvikiyle resim yapmaya bafllar. Odas ndan günlerce ç kmaz. Bir gün çizdiklerini ailesine gösterir. Yapt klar ona göre eflsiz eserlerdir. Sergi açmaya karar verir. Yer sorununu da, okudu u okulun idarecilerinin yard m yla çözer. Sergisini okulun bahçesinde açacakt r. Arkadafllar n n da yard m yla haz rl klar n tamamlar. Aç l fl günü okulun bahçesi çok kalabal kt r. nsanlar n elinde çeflitli dövizler vard r. Betü, korkudan top gibi olmufl kirpisini sürükleyerek okulun bahçesine girer. Bir anda kalabal k çevreci grubun öfkesini üstüne çeker. Ama ertesi gün gazeteler on- yi niyet, cesaret, dostluk, yard mlaflma, hayvan sevgisi dan övgüyle söz eder. 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Betü yaramaz, dikkatsiz ve h rç n bir k zd. Her istedi ini yapabilece ine inanacak kadar cesurdu. Eline i neyi bat rd gün annesi Çiçekler e gezmeye gideceklerini söyledi. Betü heyecanland. Çiçekler in evi çok ilgisini çeken bir yerdi. Kendisini özel hissetmesini sa layacak k yafetini giydi. Bilim insan gibi olmufltu. Çiçekler in evine girer girmez tüplerin durdu u masaya yöneldi. Eline bir tüp al p sallamaya bafllad. Çiçek in uyarmas na kalmadan tüp patlad. Ev savafl alan na döndü. Betü nün parmaklar yara bere içindeydi Parmaklar Betü den çok flikâyetçiydi. Bir gün uyand nda parmaklar n n yerinde olmad n gördü. Yaral parmaklar, Betü den kaç yordu. Betü onlar buldu ama flimdi de bir baykufl parmaklar n yemek istiyordu. Betü, çok üzgündü. Öz elefltiri, cesaret, sevgi, merhamet, sayg 8 + YAŞ KİTAPLAR Öz elefltiri, hoflgörü, cesaret, sevgi, dostluk, yard mlaflma, paylaflma 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Yetiflkinler çocuklar n yo un arkadafll k duygular n yanl fl yorumlay p aflka ba lar... Betü çok hastad r. Rüyas nda arkadafl Kubi yi görür. Teyzesine gördü ü rüyay anlat r. Teyzesi, onun afl k oldu unu düflünür. Küçük k za rüyada birini görmenin aflk n belirtilerinden oldu unu söyler. Betü, teyzesinin anlatt klar ndan bir fley anlamaz. Rüyada görmenin d fl nda bir fley hissetmedi i için az afl k oldu unu düflünür. Hastal tam iyileflmeden okula döner. Betü nün burnunun akt n gören Kubi s n ftan kaçar. Çünkü o bir obsesiftir. (Temizlik tak nt s vard r.) O gün bir daha s n fa girmez. Betü den sürekli kaçar. Bir gece Betü nün atefli tekrar yükselir. Okula gidemez. Ö retmeni ve arkadafllar onu ziyarete gelir. Teyzesi, Betü nün Kubi ye afl k oldu unu ö retmenine de anlat r. Ama ö retmenden ald cevapla hatas n anlar. 29

Okudu umuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç temel bölümden oluflur:

Okudu umuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç temel bölümden oluflur: METN N BÖLÜMLER Okudu umuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç temel bölümden oluflur: 1. Girifl Bölümü 2. Geliflme Bölümü 3. Sonuç Bölümü Öyküleyici metinlerin girifl bölümü metnin kahramanlar n

Detaylı

Çocuk. Gençlik Kitaplar. 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar. Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap

Çocuk. Gençlik Kitaplar. 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar. Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap Kurgusal Masallar Dünya Masallar 100 Temel Eser Tarihe z B rakanlar Bilim Kurgu Kitaplar Ça dafl Türk

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR!

OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! KÜTÜPHANE BÜLTEN YIL 2009 SAYI 5 OKUYAN NSAN GÜÇLÜDÜR! Kütüphanemizde Satranç Faaliyeti Kütüphanemizde Oyun Faaliyeti Kütüphanemizde nternet Eriflim mkân çindekiler... çindekiler... çindekiler... OKUYAN

Detaylı

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU Medya Okuryazarl fi R K TABI lkö retim Ö renciler Aras nda Düzenlenen Medya Okuryazarl Konulu fiiir Yar flmas nda Ödül Alan Eserler ANKARA - 2008 Radyo ve Televizyon Üst

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

do u ve güney, bat ve kuzey Avrupa'da ciddi bir Dünya Savafl nda kirlenmeye yol açm fl. Hiroflima ve

do u ve güney, bat ve kuzey Avrupa'da ciddi bir Dünya Savafl nda kirlenmeye yol açm fl. Hiroflima ve 3 4 SAYIKLAMALAR... 26 Nisan 1986... ERTES GÜN Akflam yine arkadafllarla tak l p, muhabbetin dozunu fazla kaç rm fl z. Sabah uyand mda radyo, televizyon ve gazetelerde çernobil olay diye bir fley var.

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z KASIM - ARALIK SAYI 23 B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z Dolu dolu bir hayat! Hayat n z renklendiren;

Detaylı

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus) A açlar - 2 Zeytin A ac (Olea europaea) A açlar - 2 Defne A ac (Laurus nobilis) A açlar - 2 ncir A ac (Ficus carica) A açlar - 2 Yalanc Akasya (Robinia pseudoacacia) A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

Detaylı

Göç Hikâyeleri Ac y gören insan baflkas n ac tmaz

Göç Hikâyeleri Ac y gören insan baflkas n ac tmaz GÖÇ H KÂYELER Göç Hikâyeleri Ac y gören insan baflkas n ac tmaz Yay na haz rlayan: Nam k Kemal Dinç. Proje Dan flman : Bahar Öcal Düzgören Tasar m ve Kapak: KolektifAtölye ISBN: 978-605-60059 Bask : Gün

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI May s 2004 5 Hizmet zordur ama... PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR Dergimizin her say s n yeni bir heyecanla bekledi imi söyleyerek bafllamak istiyorum söze. Bekliyorum

Detaylı