Yay nlar Ö RET M YILINDA BAfiARILAR D LER Z... FARKLI ÜRÜNLER, FARKLI PROJELER SUNAR... Yay nevi hakk nda k sa bilgi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay nlar. 2014-2015 Ö RET M YILINDA BAfiARILAR D LER Z... FARKLI ÜRÜNLER, FARKLI PROJELER SUNAR... Yay nevi hakk nda k sa bilgi..."

Transkript

1 Yay nevi hakk nda k sa bilgi... ATP markas yla1994 y l nda çal flma defterleriyle (günümüzde ders kitaplar n n yan nda verilen çal flma kitab ) yay n hayat na ad m att k. Sonraki y llarda faaliyet alan m - z sadece çocuk edebiyat üzerine flekillendirdik y l nda Mor fl k Yay nlar markas yla, okul öncesi e itim kurumlar için çoklu zeka e itim seti haz rlad k ve patentini ald k. Her y l geniflleyen ürün yelpazemizle farkl, güzel eserler sunmay amaç edindik Ö RET M YILINDA BAfiARILAR D LER Z... Yay nlar FARKLI ÜRÜNLER, FARKLI PROJELER SUNAR...

2 DEĞERLER EĞİTİMİYLE ÖYKÜ TEST PROJESİ Y llardan beri ortak bir tespitimiz var. Çocuklar okumay sevmiyor, okuduklar n anlam yor, cümle kuram yor. Yap lmas gereken, s k ve etkili kitap okumaktan geçiyordu. Bu proje ortaya ç kt. Bafllang çta az bir çeflitle, s n f ortam nda uygulanabilirli ini görmek istedik. Sonuç mükemmeldi. Sizlerden ald m z destekle 1. ve 6. s n flar aras 140 kitapl k bir çeflide ulaflt k. Üst sınıflara kitap hazırlamada sabırlı olmamızın nedeni; proje ad m ad m gitmeyi gerektiriyor. Elefltiri ve önerilerinizi bekliyoruz. PROJENİN UYGULANMASI * OKUMA - ANLAMA - ANLATMA Poje, üç ana bafll kta uygulan rsa baflar elde edilebilir. Çocuklar n okuma, anlama ve anlatma sözel zekâlar n n, ö retim program n za uygun geliflmesini gözlemleyebilirsiniz. * OKUMA Ö renciler, tavsiye edilen kitab ayn süre içinde okumal d r. * ANLAMA (Ölçme, De erlendirme) Okunan kitapla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluflan yaprak test, belirledi iniz bir günde s n fta uygulamal d r. * ANLATMA Okunan, test çal flmas yla de erlendirmesi yap lan kitab n önemli halkas bildi imizi anlatmak, ifade edebilmektir. Sonuçlar al nm fl bir çal flman n, uygulay c lar taraf ndan bildiklerini toplum içinde ifade edebilmeleri önemlidir. Okudu unu anlay p anlatabilen çocuklar n öz güveni geliflir. Bu onlara sorgulama, analitik düflünme ve empati kurma yetene i kazand r r. Projede amaç da zaten budur.

3 YAZARLARIMIZ HAZIM OLCAY 1959 y l nda stanbul Beykoz da do du. Yay n dünyas ile tan flmas 1982 y l nda okul öncesi yay n yapan bir kurumda ifle bafllamas yla oldu y l nda ilk özgün eseri olan çal flma defterlerinin fikir sahibi olarak editörlü ünü yapt y l nda ATP Yay nevi bünyesinde çocuk kitaplar üretmeye ve editörlü ünü yapmaya bafllad y l nda P r lt Dizisi olarak tan nan on kitapl k serisi yay mland. Serinin kitaplar : Efe ile Robot, Do an n Mühendisleri, Küçük Madenci, Yaflanan Güzel Bir Gün, Sevimli Dostlar m z, E itim fiart, Fillerin Dostlu u, Mavi Çakal, Yavru Kumrular ve Kay p Para y l nda Aziz Sivasl o lu nun yazd, okul öncesi kurumlara yönelik bir çal flma olan Çoklu Zekâ E itim Seti nin editörlü ünü yapt. Bir ilk olan çal flman n patentini Mor fl k markas yla firmas na kazand rd. Sonraki y l Aziz Sivasl o lu yla birlikte Tosbi ile Hayat Bilgisi Ö reniyorum serisini yazd ve editörlü ünü yapt. Ayn y l çocuklar n severek okuduklar üç boyutlu yirmi çeflit kitap haz rlad. Sonraki y llarda s ras yla Küçük Gazeteciler, Yeni Umutlar, Unutulmaz Tatil, Orman n S rr, Termitler, Kurtlar Hayata Kaç fl, Evde fienlik Var, Yaral Yunus, Büyük Hazine, fiakac ve K zg n Fok adl eserleri yay nland y l nda, Sevimli ler dizisinden üç kitab yay mland. Eda n n Ar Arkadafl, Minik Ayd nl k, Bal Kayas Kolonisi. Merakl Kaflif Dizisi nden de dört kitab yay mland. Dinozorlar Ülkesinde, Buz Devrine Yolculuk, Tekerle in cad, Uçurtmadan Uça a Y l nda bu diziye dört kitap daha kat ld. Mavi Gözlü Dev (Kurtulufl Savafl ), stanbul un Fethi, Güzel Atlar n Ülkesine Yolculuk, Afrika da Bir Safari. Yine bu y l toplam 12 kitaptan oluflan Tosbi Dizisi ni haz rlad. Yazar halen Mor fl k Yay nlar n n editörlü ünü yapmaktad r. SAVAfi ÜNLÜ 1978 y l nda Buca E itim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun oldu. O y ldan beri ö retmenli i sürdürüyor. Mizah öyküleriyle bafllayan edebiyat yaflam radyo oyunlar, televizyon için güldürü senaryolar, daha sonralar dizilere senaryo öyküleriyle sürdü. Tiyatro oyunlar yazd. Ülkemizde yay mlanan pek çok dergi, gazetede yazmaya devam ediyor. Savafl Ünlü nün yazd dergi ve gazetelerin baz lar flunlard r: G rg r, F rt, Cumhuriyet, YeniAs r, Varl k Dergisi, Milliyet, Sözcü Gazetesi gibi daha onlarca gazete ve dergide yazd, yaz yor. lkö retim Türkçe kitaplar nda öyküleri okuma parças olarak okutuluyor. Ülke çap nda yap lan yar flmalarda içinde birinciliklerin de oldu u ödüller kazand. Seksenden fazla kitab yay mland. Birçok ortak kitapta eserleri yer ald. Yazarlar ve flairler sözlüklerinde yer ald. Yazma yaflam çocuk, mizah öyküleriyle sürüyor. Özellikle Türk edebiyat - na emek vermifl sanatç lar n yaflamlar n özgün olarak sahneye aktar yor. Orhan Veli, Sait Faik Abas yan k, Halikarnas Bal kç s, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Hasan Tahsin yaflamlar n oyunlaflt rd unutulmaz sanatç lar m zdan baz lar d r. Savafl Ünlü nün eserlerinden baz lar da flunlard r: Patlayacak m? En Güzel Yar y l Tatili, Sevgi Gezegeni, Annemin Yaramazl klar, Babam n Yaramazl klar, Ben Yaramaz De ilim, Annem Babam Yalan Sevmez, Dedem Kuluçkaya Yatt, Beyaz Çoraplar, Yün Çoraplar, Kediler Sirki, Günefl Bize Küstü, Feriba, Dert Babas, Manken Olaca m, Kitaba Sevdaland k, Sevginin Dili Birdir, Kedi Kamp, Yaramazlar S n f Ormanda, Okuyucunun Kula n Çeken Kitap EV N OKÇUO LU 3 Aral k 1956 y l nda stanbul da do du. Atatürk E itim Enstitüsü ngilizce bölümünü 1977 de bitirip, ö retmenli e bafllad y l nda Marmara Üniversitesi E itim Fakültesi nde ngiliz Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dal nda lisans tamamlad. 7 Y l Burhan Felek Lisesi nde ngilizce Ö retmeni olarak, 19 y l stanbul Üniversitesi Yabanc Diller bölümünde Okutman olarak çal flt. Çocuk haklar ve e itimi ile Yarat c Drama konular nda demokratik kitle örgütlerinde çal flmalar yapt y l nda emekli oldu. Kosoval K z Zana adl bir çeviri kitab 2004 y l nda Papirüs Yay nevi taraf ndan yay mland. ki k z olan yazar n, lise y llar ndan beri yazmakta oldu u fliirleri geliflerek baz lar Evrensel Kültür, Berfin Bahar, Amik, Ça dafl Türk Dili gibi dergilerde yay mland. lk kitab Sak n K zma Anne (Nisan, 2006 ATP yay nevi) genç/çocuk öykülerinden oluflmaktad r. fiiir Bahçesi, Ünlü Besteciler, Çocuk Eme i leri, Toprak leri, Konuflan Eflyalar Ekim, 2006 dan beri ayn yay nevi taraf ndan yay mlanmaktad r. 3

4 YAZARLARIMIZ OYA USLU 1960 ta zmir de do du. 9 Eylül Üniversitesi ktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ikinci s n ftan ayr ld. ki y l tekstil fabrikas nda, daha sonra ise Çevre dergisinde ve bir bilgisayar firmas nda çal flt. Edebiyatla ilgilenmeye bafllad. Yazmak onun için; Gönlümde hissetti im bir duygu ve tek istedi im iyi olup, insanl n büyük düflüne bir tu la koyabilmek. Pembe Pantolonlu Bulut adl kitab yla ö retmen Mevlüt Kaplan ödülünü ald. zmir de yaz n çal flmalar n yo unlaflt rarak sürdüren Oya Uslu evli ve iki çocuk annesidir. Ç km fl eserleri: Pembe Pantolonlu Bulut, Okulsuz Çocuk, Perili Ev, Süleyman Dede ve Torunlar, Mahallemizin Tak m, Külkedisi Yar flmas, Gökkufla Çocuklar, Kabu unu Atan Kaplumba a, Sihirli Sözcükler, Ormanda Seçim Var. CEBRA L SÜRÜCÜ 1951 y l Diyarbak r- Bismil do umlu y l nda Ankara lk Ö retmen Okulu ndan mezun oldu. Baflta Erzurum ve zmir olmak üzere yurdun de iflik yerlerinde s n f ö retmeni olarak görev yapt y l ndan itibaren çeflitli dergi ve gazetelerde fliir, öykü ve makaleleri yay mland y l nda Çi li Belediyesi öykü yar flmas nda ikincilik ödülü, 2006 y l nda Mevlüt Kaplan Edebiyat ödülünde, mansiyon ödülü ald y l nda emekli oldu. Yazar n yay mlanm fl çocuk kitaplar : Islak Tebeflirler, Ma ara Çiçekleri, Dicle Köprüsü, Bar fl Çocuklar, Berfin K z n Türküsü, Annemin Bilezikleri, Ar lar n Dönüflü. Yazar, Edremit in Akçay beldesinde yaflam n sürdürmektedir. SAADETT N ÖZTÜRK 1946 y l nda Denizli-Çivril de do du y l nda Gazi E itim Enstitüsü Edebiyat Bölümü nü bitirdi. Giresun K z lkö retmen Okulu nda, Saruhanl Lisesi nde edebiyat ö retmenli i ve müdür yard mc l, Bornova Suphi Koyuncuo lu Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi nde müdürlük yapt y l nda ilk ve orta ö retimimiz üzerine yapt bir araflt rma, bir ulusal gazetede üç ay süre ile yay nland. Emekli olunca Uzman Yay nlar n kurdu. Uzman Ünite ve Uzman Test dergilerini yay nlad. Bugüne kadar öykü, çocuk öyküleri, Türkçe kaynak kitaplar, h zl ve htkili okuma konular nda toplam 70 kitab yay mland. Son y llarda birçok ilde h zl ve etkili okuma konusunda konferanslar verdi, tv programlar na kat ld. Evli ve bir çocu u olan Saadettin Öztürk ün efli de emekli Türkçe ö retmenidir. SAL H MERCANO LU 1959 da Ankara da do du y l nda ö renim gördü ü K rflehir E itim Enstitüsü nü terk edip Antalya ya yerleflti. lk kitab Sevgi ile Semah (Akdeniz) 1991 de, ard ndan Ya murun Elleri (Kedi, Vedat Güler fiiir Ödülü) 1994 te, Ara stasyon (Yom, Ali R za Ertan Baflar Ödülü) 2004 te, Bahçeye Ç kmak (Kül Sanat) 2006 da ve ilk çocuk kitab Güzel Günler Kitab (Can Çocuk) 2007 de yay mland da ise yi Geceler Kitab Tudem Edebiyat Ödülleri Dizeler Çocuk Açs n fliir yar flmas nda Kemal Özer Özel Ödülü nü ald, yazar n di er çocuk kitaplar Mor fl k Yay nlar ndan ç kmaktad r. ÖZGÜN ÖZTÜRK 1971 y l nda Manisa da do du. Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül ngilizce flletme Fakültesini bitirdi. Yafla Hakk na Sayg Derne i Kurucu Baflkan d r. Yay nevimiz taraf ndan, Zeynep in Dikenli Bebekleri, Çöpteki Yavrular, Bizim Mahalle kitaplar yay mlanm flt r. Ayr ca bir gazetede köfle yazarl yapmaktad r. AZ Z S VASLIO LU E itimci flair ve yazar. 1 fiubat 1950 Samsun-Çarflamba do umlu. lkokul ö retmeni olarak 1970 y l ndan itibaren Terme, Çarflamba, Midyat ve stanbul'da görev yaparak emeklili e ayr ld. Çal flmalar n stanbul'da sürdürdü. lk fliirleri Memleket ve K y gibi dergilerde yay mland 1970'den sonra Yeditepe, Türkiye Yaz lar, Varl k, Türk Dili, Yaz l Günlük'te yay mland.1983'ten itibaren çocuk fliirlerine a rl k verdi. Milliyet Çocuk, Milliyet Kardefl, Çekirge, Hürriyet Çocuk Gazetesi, Baflak Çocuk, Pamuk Çocuk, Kufl ve Tan gibi çocuk dergilerinde fliir ve hikayeleri yer ald. Milliyet Kardefl'te yay n dan flmanl, Ünite Dergisi nde yay n yönetmenli i yapt. Pek çok yay nevi taraf ndan eserleri yay mlanan yazar n yay nevimizden ç kan eserleri: Güzel Okuma dizisi (10 kitapl k seri), 16 kitapl k Çoklu Zekâ Seti, 12 kitapl k Tosbi ile Hayat Bilgisi Ö reniyorum, fiaflk n Çocuk, Merakl Sincap, Uzayl Arkadafl, Su Gibi fiiirler. 4

5 Editörün Tavsiyesi Bu grupta bulunan kitaplar m z, düz yaz ve e ik yaz olarak haz rlanm flt r. Yaz m türlerinden biri tercih edilebilir. kinci s n fa geçen ö rencilere, e itim döneminin bafllang c nda düz yaz kitaplar m z özellikle tavsiye ediyoruz. On alt sayfa, renkli resimli kitaplar k sa cümlelerden olufltu u için ö renciye, okuyabiliyorum, anlayabiliyorum, anlatabiliyorum öz güveni verir. Uzun cümleli kitapları okumada ve algılamada kolayl k sa lar. 7 + YAŞ KİTAPLAR Editör Haz m Olcay Testlerimiz 19.5x27.5 cm ebat ndad r. Sayfada gördü ünüz testlerin küçültülmüfl örnekleridir. Her kitab n testi, her testin cevap anahtar mevcuttur. Cevap anahtar n istemeyi unutmay n z. 5

6 GÜZEL OKUMA D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR yi niyet Sorumluluk Öz elefltiri Hoflgörü Nezaket Sevgi Dostluk Sab r 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Her kitab n 8 sorudan oluflan testi bulunmaktad r. Kardefllik Fedakârl k Sayg Yard mlaflma Adalet Paylaflma Do a sevgisi Hayvan sevgisi Basit ve ifllek eklerden oluflan cümlelerle çocuklar n kolay okumas n amaçlad k. Her kitapta pek çok de erin yan nda özellikle do a ve hayvan sevgisini iflledik. 6

7 KONUfiAN HAYVANLAR MASAL D Z S Hoflgörü Öz elefltiri Cesaret Nezaket yi niyet Sorumluluk Sevgi Dostluk 7 + YAŞ KİTAPLAR 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Her kitab n 8 sorudan oluflan testi bulunmaktad r. Adalet Paylaflma Yard mlaflma Sab r Kardefllik Do a sevgisi Derlemesini Haz m Olcay n yapt dizi, kufle kâ da renkli bask, her sayfas resimlidir. Basit ve ak c cümle yap s yla kolay okumay sevdirecek bir seri oldu. Olumsuz ve olumlu davran fllar, nezaket kurallar içinde hissettirdik. Dik yaz seçene ini ikinci s n fa yeni bafllayan ö rencilere bafllang çta tavsiye ediyoruz. 7

8 ENG N AMCA DAN MASALLAR D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR yi niyet Sorumluluk Öz elefltiri Hoflgörü Nezaket Sevgi Sab r Dostluk 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Her kitab n 8 sorudan oluflan testi bulunmaktad r. Kardefllik Fedakârl k Sayg Yard mlaflma Adalet Paylaflma Do a sevgisi Hayvan sevgisi Paylafl m, üretkenlik, do a ve hayvan sevgisi gibi de erlerimizi yeni nesile hissettirmek amac ile Engin Amca dan Masallar dizisini haz rlad k. Günümüzde yaflanan çirkinlikleri, do adaki canl lardan yaratt m z kahramanlarla anlatt k. Engin Amca dan Masallar dizisi, basit ve ak c sözcük yap s yla kolay okumay sa lamaktad r. Dik yaz seçene ini ikinci s n fa yeni bafllayan ö rencilere bafllang çta tavsiye ediyoruz. 8

9 Ö RET C MASALLAR D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR Her kitab n 8 sorudan oluflan testi bulunmaktad r. Dostluk, sayg, cesaret sab r, sorumluluk, iyi niye hoflgörü, nezaket, paylaflma, yard mlaflma, sevgi, öz elefltiri, do a sevgisi, hayvan sevgisi 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL LA FONTEN MASALLARI D Z S La Fonten Masallar dizisinin testi haz rlanmaktad r. yi niyet, alçak gönüllülük, fedakârl k, sorumluluk, paylaflma, hoflgörü, sab r, sevgi 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL 9

10 FARKLI PENCERE MASAL D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR yi niyet Sorumluluk Öz elefltiri Hoflgörü Nezaket Sevgi Dostluk Sab r 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Kardefllik Fedakârl k Sayg Yard mlaflma Adalet Paylaflma Do a sevgisi Hayvan sevgisi Derlemesini Haz m Olcay n yapt dizi; kufle bask, her sayfas renkli resimlidir. Basit cümle kurgusuyla 7 yafl ve üzeri çocuklara okumay sevdirirken, hayatla ilgili küçük hissettirmeler yap lmaktad r. Dik yaz seçene ini, ikinci s n fa yeni bafllayan ö rencilere bafllang çta tavsiye ediyoruz. Farkl Pencere Dizisi nin testi bulunmamaktad r. 10

11 DÜNYA MASALLARI D Z S Hoflgörü Öz elefltiri Cesaret Nezaket yi niyet Sorumluluk Sevgi Dostluk 7 + YAŞ KİTAPLAR 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Adalet Paylaflma Yard mlaflma Sab r Kardefllik Hayvan sevgisi Do a sevgisi Günümüz Türkçesi ne Haz m Olcay taraf ndan uyarlanan yirmi kitapl k Dünya Masalları dizisi. Basit ve akıcı sözcük yapısıyla çocuklar n kolay ve severek okumas nı amaçladık. Bu serinin testi bulunmamaktad r. 11

12 DÜNYA MASALLARI D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR yi niyet Sorumluluk Öz elefltiri Hoflgörü Nezaket Sevgi Dostluk Sab r 16 Sayfa Ebat: 16,5x24 cm Renkli resimli Fiyat : 2.00 TL Kardefllik Fedakârl k Sayg Yard mlaflma Adalet Paylaflma Do a sevgisi Hayvan sevgisi Bu serinin testi bulunmamaktad r. 12

13 Editörün Tavsiyesi E T M YLE TOSB D Z S Ökü test projesinde en s k nt l alan - m z, ikinci s n fa bafllayan ö rencilerimizdi. çinde birden fazla k sa öykü bulunan 48 sayfa kitaplar bile, okumaya yeni bafllayan çocuklar için zorlay c oluyordu. Bu gurup için özel bir çal flma yapmam z gerekiyordu. Tosbi Dizisi bu ihtiyaçtan do du. 12 Kitaptan oluflan serinin her kitab 24 sayfad r. Renkli resimli olup özel ebatta haz rlanm flt r. Testlerinde 10 soru bulunmaktad r. Yeni çal flmalar m z için önerilerinizi her zaman bize iletebilirsiniz. Bizim sevdi imiz bu diziyi sizler de çok seveceksiniz. Baflar n z bizimle paylafl rsan z çok mutlu oluruz. Editör Haz m Olcay 7 + YAŞ KİTAPLAR Testlerimiz 19.5x27.5 cm ebat ndad r. Sayfada gördü ünüz testlerin küçültülmüfl örnekleridir. Her kitab n testi, her testin cevap anahtar mevcuttur. Cevap anahtar n istemeyi unutmay n z. 13

14 TOSB D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Bahar mevsiminin gelmesiyle Tosbi uyan r. Gözlerini açar. ISBN: Ama bedeni uyufluktur. Onun yuvas nda yatt n gören kelebek ve serçe hasta oldu unu düflünür. Tosbi, yavafl yavafl uzuvlar n hareket ettirir. ki küçük sevimli onu kendilerinin uyand rd n düflünür. Bir süre sonra yeflil çimenlerin üstünde ilk ad mlar n atar. Onu gören canl lar mutlu olur, övücü sözler söyler. Duyduklar Tosbi yi çok mutlu eder. Arkadafllar yla buluflur. Sevimli, Hoflgeldin Tosbi, bahar getirdin, der. Uyanmas yla her canl n n mutlu oldu unu gören Tosbi, bahar kendisinin getirdi ini düflünmeye bafllar. Bahar Tosbi mi getirmifltir? Okuyup görelim... yi niyet, sorumluluk, güler yüz, nezaket, sevgi, dostluk, sayg, sab r, fedakârl k, do a ve hayvan sevgisi Günlü ünü yazan Tosbi, arkadafllar yla buluflur. Z pz p la Dikenli yi top oynarken bulur. Birlikte top oynamaya bafllarlar. ISBN: Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Üstlerinde bir karga belirir. Oyunlar n bozmak ister. Top oynayanlara, Zevksiz sürüngenler, diye hakaret eder. Tosbi, ona do adaki her canl n n farkl bir özelli i oldu unu anlatmaya çal fl r. Karga, Siz uçabilir misiniz? diye sorar. Sinirlenen Tosbi de, Uçabilirim. Hem de senden daha yükseklerde! cevab n verir. Söz bir kere a zdan ç km flt r. Arkadafllar n n tüm srar na ra men sözünden dönmez. Ve uçmak için sözleflirler. Tehlikeli bir süreç bafllar. Önemli ö retileri içeren bu küçük öykü, bize a z m ndan ç - kan sözlerin önemini ö retir. yi niyet, öz elefltiri, cesaret, dürüstlük, Okuyup, s n fta birlikte tart flal m... sevgi, dostluk, cömertlik, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL ISBN: Tepeye yürüyen Tosbi, Z pz p ve Uzunkuyruk la karfl lafl r. Birdir bir oynamaya karar verirler. Say flma Tosbi ye ç kar. Arkadafllar üstünden atlamaya bafllar. kili, nefleli tekerleme ve sözler söyler. Herkesin bir evi var, Tosbi nin iki Biri sabit durur, di eri gezici Dere tepe dolafl r, Tosbi onu zor tafl r Günlük tutar Tosbi! Ak ll, bilgili Tosbi... Alçak gönüllülük, sorumluluk, hoflgörü, güler yüz, nezaket, sevgi, dostluk, sab r, fedakârl k, sayg, adalet Tosbi, bu oyundan s k lmaya bafllar. Ama arkadafllar pek memnundur. Birden bulutlar grileflir. Ve az sonra ya mur bafllar. Tavflanla sincap oyunu b rakmak istemediklerinden, kaç p bir yere de saklanmazlar. Tosbi, gezici yuvas na çekilir. kisinin güzel parlak tüyleri slan r. Bu haks zl k! diyen arkadafllar n Tosbi, gezici yuvas ndan gülerek izlemektedir... 14

15 TOSB D Z S Tosbi, geçen y ldan beri görmedi i arkadafl Kubi yi görmek 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm için yola ç kar. fiark söyleyerek yol al rken, bir gürültü duyar. Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL ISBN: Geriye dönünce, Uzunkuyruk un bindi i arabay Z pz p n çekti ini görür. Birlikte oynamak isterler. Ama Tosbi nin plan arkadafl ziyaretidir. Israrlar na ra men onlarla oynamaz. Yolu uzundur. ki arkadafl Tosbi nin yan ndan nefleyle ayr l r. Küçük kaplumba a buna çok sinirlenir. sterlerse arkadafllar onu gidece i yere fl p diye götürebilecekken, teklif bile etmemifllerdir. Tosbi kendisini de suçlar. O da iki arkadafl n, Kubi tan mad Sorumluluk, öz elefltiri, hoflgörü, nezaket, dostluk, merhamet, kardefllik, fedakârl k, yard mlaflma, adalet, paylaflma, sevgi, sab r için davet etmeyi uygun görmemifltir. Bir kuyuya yaklafl rken, ters dönmüfl arabay görür. Tosbi, telaflla kuyunun yan na gelir. ki arkadafl da kuyunun içine düflmüfltür. Bundan sonra yaflananlar okuyup görelim. çerdi i de erleri s n f m zda tart flal m Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Üç arkadafl, yeni bir günefl nefleyle bafllar. Bugünün plan nda ISBN: Tosbi yi ormanda gezdirmek vard r. Tosbi arabaya biner. Z pz p arabay çeker. Yokufllarda Uzunkuyruk arkadan iterek destek olur. Bir tepeye yaklaflt klar nda baltal bir ay görürler. Kendisine, a aç keserek tarla açmaktad r. Üç arkadafl ay y uyar r. A aç kesmenin do ru olmad n anlatmaya çal fl rlar. Ama ay söz dinleyecek cinsten de ildir. Onlar bafl ndan kovar. Üç kafadar da n zirvesine ç kar. Orada gördükleri sahipsiz bir uçurtmayla oynarlar. Birden yer sallanmaya bafllar. Üç arkadafl dakikalar içinde topra n alt nda kal r. A aç ve çevre duyarl l konusunda fark ndal k yaratacak önemli bir öykü. Nas l kurtulduklar n ve sonras nda yaflananlar kazan mlar yla birlikte s n fta ö retelim... Sorumluluk, öz elefltiri, cesaret, sevgi, sab r, dostuk, merhamet, kardefllik, fedakârl k, yard mlaflma, adalet, do a sevgisi 7 + YAŞ KİTAPLAR Sabah uyanan Tosbi, barda nda hiç su birikmedi ini görür. 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Bunun nedenini bildi i için dere kenar na söylene söylene yürür. Bir ses duyar. Bak n r ama bir fley göremez. Korkuyla kabu una çekilir. ISBN: Birden çevresi karar r. Önündeki karart y kafas yla itince, beyaz bir kuyruk görür. Üstündeki her neyse, horul horul uyumaktad r. Tosbi, üstünde uyuyan dereye atmaya karar verir. Dere kenar na gidince, üstündekini cup diye atar. Serin su tilkiyi uyand r r. Derenin içindeki flaflk n tilki, suya nas l düfltü ünü bulmaya çal flmaktad r. Tosbi ye sorar. O da yalan söylemez. Arkadafll k ve cesaret üstüne güzel bir öykü böylece bafllar. Tosbi nin bafl na geleni ve nas l kurtuldu unu, kaza- Dürüstlük, iyi niyet, öz elefltiri, cesaret, sevgi, n mlar yla birlikte s n f m zda tart - dostluk, kardefllik, fedakârl k, do a sevgisi flal m... 15

16 TOSB D Z S 7 + YAŞ KİTAPLAR 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Havan n kararmas yla ortaya ç kan Ay Dede dünyam z ayd nlat yormufl. Bir a açta karart görmüfl. Gördü ü pek kufla ben- ISBN: zemiyormufl. Düflüp bir yerini k rmas n diye iyice yaklafl p çevresini ayd nlatmak istemifl. Yaklafl nca a açtakinin bir ay oldu unu görmüfl. Kolunda da kocaman bir sepet varm fl. Armut topluyormufl. Ay Dede meraklanm fl. Ay, toplad bu armutlar ne yapacak? Sormay düflünmüfl ama soramam fl. Çünkü ay n n korkup a açtan düflece ini düflünüyormufl. A aca iyice yaklaflan Ay Dede nin fl yla çevresini iyi görebilen ay, üstteki dallara t rmanm fl. Ve Ay Dede yi tuttu u gibi sepetin içine atm fl. Çevresi birden kararm fl. Ay Dede, o korkup düflmesin derken kendisi zor duruma düflmüfl. Koca bir sepetin içinde armutlarla birlikteymifl. Bundan sonra yaflananlar Ay Dede nin anlat mlar yla günlü üne yazan Tosbi den ö renelim. Kazan mlar yla birlikte s n f m zda tart flal m... Sorumluluk, hoflgörü, cesaret, sevgi, dostluk, cömertlik, fedakârl k, yard mlaflma, adalet, paylaflma Bir gün Sevimli domates, biber fidesi ve salatal k tohumu getirir. Tosbi den bunlar dikmesini ister. fiafl ran Tosbi, bir bahçe- 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL ISBN: sinin olmas na haz r de ildir. Arkadafl n da üzmek istemez. Sevimli, ona nas l dikilece ini anlat r. Tosbi ye ekmek de il de sulamak zor gelmektedir. Acaba bahçesini dere kenar na m yapmal d r? Sevimli, yuvas nda damlayan suyun, sulamak için yeterli oldu unu söyler. Tosbi, onun tecrübesine güvenir. lk can suyunu da Sevimli dereden getirir. Tosbi ye de topra havaland r p dikmek kal r. Arkadafllar Uzunkuyruk ve Z pz p gelir. Tosbi, onlardan bahçesi için yard m ister. Onlar n akl nda oyundan baflka bir düflünce yoktur. Do an n kendilerine bütün yiyecekleri fazlas yla sundu unu söylerler. Günler geçip domatesler, salatal klar, biberler olgunlafl p salata yapt nda yemek isterler. Bakal m yiyebilecekler mi? yi niyet, dürüstlük, sorumluluk, öz elefltiri, hoflgörü, güler yüz, sevgi, sayg, paylaflma, do a sevgisi 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Tosbi yi ziyarete gelen arkadafl Kubi, sabah erkenden bahçeye girer. Tosbi, yuvas nda günlü ünü yazmaktad r. Kubi yi ça- Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL ISBN: l fl rken gören Dikenli, onu Tosbi zanneder. Bahçede çal flan n Kubi oldu una inanmaz. Konuflmalar üzerine yuvas ndan ç kan Tosbi yi görünce, ikisinin benzerli ini fark eder. ki kaplumba a, birbirlerinin kopyas gibidir. Onlar n benzerli i Dikenli nin akl na müthifl bir fikir getirir. Son günlerde ukala bir tavflan can n s kmaktad r. Ad Dikkulak t r. Bu benzerli i onunla yar flt racak, onu utand racakt r. Tavflanla yar flaca n duyan iki kaplumba a önce duyduklar na inanamaz. Ama Dikenli nin plan dahicedir. ki kaplumba an n akl na yatar. Sevimli de hakem olacakt r. Bu yar fl n galibi kim olacak? Onu da birlikte görelim. Ö retici öykünün kazan mlar n s n f ortam nda tart fl rken göreceksiniz... yi niyet, dürüstlük, öz elefltiri, nezaket, sevgi, dostluk, sayg, yard mlaflma, adalet 16

17 TOSB D Z S Tosbi, kafas n dinlemek ve yeni yerler keflfetmek için kuzeye 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL gitmeye karar verir. Yüksek a açlar, onu orman n giriflinde karfl lar. Serin ormanda k rm z mantarlarla karn n doyurur. Çevre- ISBN: sini tan mak için bak n rken bir ses duyar. Kafas n yukar kald r nca a açtaki sincab görür. Aralar nda geçen konuflmalardan, Tosbi buraya insanlar n da geldi ini ö renir. nsanlar ormana niçin gelmektedir? Sincap ona piknik alan n gezdirir. Gördüklerinin ne ifle yarad n sincaba sorup ö renir. Tosbi, duyduklar na çok flafl r r. Ama en çok ilgisini oyun park çeker. Dergide gördü ü sal ncak, kayd rak karfl s nda durmaktad r. Çok heyecanlan r. Bakal m oyun park nda neler olacak? Gördüklerinden Tosbi yi hangisi üzecek? Do aya sahip ç kmay, fark ndal k yaratmay ö reteceksiniz... Alçak gönüllülük, hoflgörü, sevgi, sab r, nezaket, yard mlaflma, do a sevgisi 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL Tosbi ye bir fleyler olmufltu. Sabah yata ndan ç kam yordu. ISBN: Kendisini yataktan ç karmayan bulmas uzun sürmedi. Kayd - ra n merdivenleri! Tosbi nin yatt n duyan arkadafllar yard ma kofltu. Dikenli, onun iyileflmesi için bitkilerden çay yapt. Sevimli bahçesinden elma toplay p getirdi. Ama Tosbi yi hasta eden fleyi ö renince ikisi de oyun park n görmek istedi. nsanlar n geldi i gün olan hafta sonu beklendi. Tosbi iyileflti. Üç arkadafl kuzeye yola ç kt. Yetiflkinlerin ve çocuklar n bir günlerine tan kl k ettiler. Çocuklar n do ayla kucaklaflmas n, coflkusunu gördüler. Sevimli de sal nca a binmek, kayd raktan kaymak istiyordu... Sorumluluk, hoflgörü, güler yüz, sevgi, dostluk, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi 7 + YAŞ KİTAPLAR D flar da ya an ya mur Tosbi nin yuvas nda kalmas na neden 24 Sayfa, Ebat 23x22,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 2.50 TL oldu. Can s k lmayacakt. Çünkü okuyabilece i günlü ü vard. ISBN: Baharla birlikte bafllayan günlü ünü okumaya bafllad. Her okudu u sayfada, o günleri tekrar yafl yordu. Uzunkuyruk la Z pz p oyundan baflka bir fley düflünmüyordu. Tek hayalleri oyundu. Sevimli nin hayali bahçesiydi. Dikenli nin hayali de arkadafllar na yard m etmekti. Tosbi kendi hayallerini ilk defa sorguluyordu. Hayali olmayan canl olur muydu? Neydi hayalleri? Besine ulaflmaktan e itime, sa l a uzanan hayallerini okutal m. Çocuklar m z n hayallerini s n f m zda sorgulayal m, ö renelim. Ülkemizi yar nlara, hayalleri olan çocuklar tafl yacak... yi niyet, sorumluluk, sevgi, cömertlik, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi 17

18 De erli E itimciler 8 + YAŞ KİTAPLAR Bu grupta bulunan kitaplar n tamam özgün eserlerden oluflmaktad r. Katalogda, her kitab n sayfa say s, fiyat ve içeri iyle ilgili bilgileri bulacaks n z. çinde birden fazla öykü olan kitaplar m z, projeye yeni bafllayan s n flara tavsiye ediyoruz. Kitaplardaki öykü s ras yla testlerdeki s ralama birbirini takip etmektedir. leri, bafll k bafll k s n fta kolayca uygulayabilirsiniz. Ö rencilerin kolay okuyup anlayabilece i cümle kurgusu, bir üst seviyeye geçmesinde kolayl k sa layacakt r. K - sa bir öyküde yüz elli, iki yüz cümle oldu unu düflünürsek, ö rencilerin ifllerinin kolay olmad n göreceksiniz. S n f ortam nda uygulanan ilk üç kitaptan sonra, projenin baflar s - n bizimle paylaflacaks n z. Editör Haz m Olcay Testlerimiz 19.5x27.5 cm ebat ndad r. Sayfada gördü ünüz testlerin küçültülmüfl örnekleridir. Her kitab n testi, her testin cevap anahtar mevcuttur. Cevap anahtar n istemeyi unutmay n z. 18

19 Ö RET C ÖYKÜLER D Z S 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Bir gün sincap dala uzanm fl, güneflleniyormufl. Sesler duymufl. Bir çocuk a ac n dibinde kitap okuyormufl. Kikir kikir gülüyormufl. Merakla afla ya inmifl. Çocu un elindeki bilmece kitab ym fl. Merakl Sincap çocu a yalvarm fl okumay ö retmesi için. Çocuk okumay ö retmifl ama bütün cevizlerini alm fl. Okumay ö renen, bilmece kitab olan sincap art k çok ceviz kazanabilirmifl. Kazans n bakal m. Bilginin önemine vurgu yapan e lenceli, güzel bir öykü. Kitab m zda, birbirinden güzel alt farkl öykü bulunmaktad r. Do a ve hayvan sevgisi, yard mlaflma, adalet, dostluk, sorumluluk Fantastik 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm S n fa giren ö retmen, Haber vermedim ama ISBN: X test yapaca m. Masan n üstünde hiçbir fley kalmas n... dedi. Haz rl ks z yakalanan çocuklar flaflk nd r. Deniz, kalem kutusunu açar, içi bofltur. Ne yapaca n flafl r r. Arkadafl ndan ödünç kalem ister. Buldu u kalemin ucu k r kt r. Açmak için kalemtrafl ister. Her denemesinde kalemin ucu tekrar k r l r. S nav kâ tlar da t l r. Ö retmen, Haz r m y z, bafllayabilir miyiz? diye sorar. Deniz, Bafllayamay z! der. Nedenini ö renen ö retmen Deniz e, Kalemin yok, silgin yok. S n fta kald n haberin yok! der. Unutkanl k üzerine güzel, e lenceli bir öykü. Kitab m zda dört farkl öykü bulunmaktad r. yi niyet, dürüstlük, yard mlaflma, do a ve hayvan sevgisi, sorumluluk 8 + YAŞ KİTAPLAR Ak l almaz öyküler, masallar her yerde karfl m za 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ç kar. Kitaplarda, filmlerde Bazen de onlar biz ISBN: yarat r, kahraman oluruz. Ya mur çiseliyordu. Çetin, yatmak için odas n n fl n söndürdü. Perdeyi aç p d flar bakt. Karfl s nda slak bir kedi duruyordu. Onu odas na ald. Kurulad. Kedi bir süre sonra de iflmeye afllad. Ayaklar uzad, bafl büyüdü lginç, sevimli bir yarat a döndü. Evet, bu bir uzayl yd! Çetin uzayl yla arkadafl oldu, ad n da Uzayl Kek koydu. Uzayl Kek ertesi gün Çetin in çantas nda okula gitti. Görünüflüyle, bilgisiyle herkesi flafl rtt. Çetin, her k l a girebilen bu arkadafl yla güzel bir macera yaflad. Kitab m z, alt farkl öyküden oluflmaktad r. Sorumluluk, öz elefltiri, cesaret, sevgi, dostluk, merhamet, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi Fantastik 19

20 Ö RET C ÖYKÜLER Fantastik 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Yavru bir kaplumba a da lara gitmek ister. Yavafl ad mlar, bu hayalinin önündeki en büyük engeldir. Kabu u yüzünden h zl hareket edemedi ini düflünür, onu ç kar r. Yeni görüntüsüyle hiçbir fleye benzemez. Üstelik kabu u olmad için korunmas z kal r. Yolda karfl laflt hayvanlar ona tehlikelerden söz eder. Baz lar alay eder. Hiçbirini dinlemez. Tek istedi i h zl yürüyebilmek, koflabilmektir. Ama ormanda y rt c hayvanlar vard r. Hatas yla yüzleflir. Çok korkar. Can n zor kurtar r. Her canl n n, korunmak için farkl donan mlara sahip oldu unu ö renir. Kabu unun de erini anlar. Öz elefltiri, cesaret, dostluk, merhamet, fedakârl k, yard mlaflma 8 + YAŞ KİTAPLAR Küçük k z, yüzündeki çillere çok üzülür. Bu 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm yüzden bütün gün somurtur. Evlerine gelen ISBN: büyükannesi onun bu durumuna flafl r r. Torununun güler yüzlü olmas, çocuklarla oyun oynamas için kendince bir yol bulur. Ona, eskiden kendisinde de çilleri bulundu unu, bunlar bir perinin geçirdi ini söyler. Torunu inanmay nca da bunu ispatlayabilece ini söyler. Ay hilal fleklindeyken perinin eve gelece ini, ancak o zamana kadar teflekkür ederim, nas ls n z, iyi günler, özür dilerim gibi sihirli sözcükleri kullanmas gerekti ini anlat r. Küçük k z, onun dediklerini yapar. Çocuklarla iliflkileri düzelir, böylece yüzü güler. Periyle tan flaca akflam o kadar çok oynar ki, yorgunluktan uyuya kal r. Sabahleyin uyand nda çok önemli bir fley Öz elefltiri, hoflgörü, güler yüz, cesaret, nezaket, sevgi, dostluk, sab r, paylaflma ö renir Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Ormana kral seçilecektir. Bir bukalemun aday oldu unu aç klar. Onun aslan gibi güçlü olmamas yad rgan r. O ise, seçilmek için sadece güçlü olman n yetmeyece ini söyler. Aslanlar oyuna davet eder. Bu oyunda aslanlar yenince, di er hayvanlar n öz güvenleri artar. Sonunda bir meclis kurulur. Tüm hayvanlar eflit temsil edilir. Kitab m zda, birbirinden güzel toplam befl öykü bulunmaktad r. Masal Sorumluluk, cesaret, sevgi, dostluk, sab r, fedakârl k, yard mlaflma 20

21 Ö RET C ÖYKÜLER 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Bar fl, ailesiyle fiirince ye günübirlik geziye gider. ISBN: Güzel bir gün geçirirler. Dönüfl yolunda yerde yatan bir serçe görürler. Kufl bayg nd r. Yard m ederler. Bar fl n elinde kufl kendine gelir. Sa l kl olarak uçup uzaklafl r. Bar fl, ertesi gün uyan p odas n n perdesini aç t nda kuflu karfl s nda görür. Kufl, Bar fl kendi dünyas na götürmekte kararl - d r. Bir metafor yaflan r. Sonras nda serçelerin dünyas na gizemli bir yolculuk bafllar. Yazar n, serçelerle ilgili önemli gözlemlerinin de okunaca güzel, ö retici bir öykü. yi niyet, sorumluluk, hoflgörü, cesaret, sevgi, dostluk, fedakârl k, merhamet, yard mlaflma, paylaflma, hayvan sevgisi Fantastik 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 3.00 TL ISBN: Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 3.00 TL ISBN: Yoksul bir ailenin çocu u olan Ozan, ilkokulu baflar yla bitirir. Ortaokula gitmesine ailesinin maddi durumu uygun de ildir. Dicle Nehri üzerine yap lacak köprünün in- flaat dikkatini çeker. flçiler, kürekle parçalad klar çimento torbalar n Dicle Nehri ne atmaktad r. Ozan, bu torbalardan kese kâ d yap p satar. Çaresizli ini umuda dönüfltürür. Biriktirdi i parayla okul ihtiyaçlar n karfl lar. Sorumluluk, sevgi, hoflgörü, cesaret, paylaflma, sab r Evlerinin önü bulgur kazan. Herkes sever. okuyan, yazan, Kimse sevmez boflubofluna gezeni. Anadolu da tarlaya gider çocuk. Kuzu güder, harman döver, afl tafl r. Kimi oyuna dönüfltürür yaflam n. Kimi sevdalan r okumaya, e itime. Ö retmenleri ç kar r karanl ktan, tutar ellerinden. Berfin le Cem okuyup, köylerine hemflire ve ö retmen olarak dönerler. Köylerinde davul-zurna ve halaylar eflli inde karfl lan rlar. Alçak gönüllülük, sorumluluk, hoflgörü, sevgi, fedakârl k, sayg, yard mlaflma 8 + YAŞ KİTAPLAR nsanlar, ormanlar yok eder. Yaflam alanlar daralan hayvanlar, k fl n aç kal nca çiftliklere sald rmaya bafllar. Çiftlik sahipleri, kendilerine zarar veren bu hayvanlar yok etmeye karar verir. Büyük kurt av bafllar. Yüzbinlerce kurt öldürülür. Do adaki dengeler bozulur. H zla say lar artan otçullar, bütün yeflil bitki örtüsünü yok eder. Bölge daha az ya fl al r. Çölleflme bafllar. Bilim insanlar y llar sonra sorunun nedenlerini tespit eder. Ve bölgeye tekrar kurtlar getirilir. Öz elefltiri, cesaret, dostluk, yard mlaflma, merhamet, adalet 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Do adaki her canl n n gereklili ini anlatan öykü, geçmiflte yaflan lan bir olaydan esinlenilerek yaz lm flt r. Fantastik 21

22 PIRILTI D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Oduncu baba o ul, iflleri gere i odun kesip satarlar. Hayatlar zor da olsa, borçsuz yaflamaya ISBN: önem verirler. Köyün bir a as vard r. Bafl s k - flan bu a adan borç para al r. Üzerine binen faizlerden borçlar bir türlü ödenemez. Köylü ma dur, a a tehditkâr ve küstah olmufltur. Bir gece oduncunun o lu kestikleri odunlar n bafl nda nöbetteyken, yafll bir nine gelir. Yiyece ini paylaflan bu çocu a k ymetli ödüller verir. Bu eflyalar n kötülerin eline geçmemesini tembihler. Ama a an n k z oduncunun o lundan bu eflyalar almay baflar r. Nine ve oduncunun o lu bu eflyalar almak için plan yaparlar. Hem eflyalar hem de köylüyü borçlar ndan kurtar rlar. E itimin önemi ö retici bir masalla anlat lmaktad r. Masal yi niyet, dürüstlük, sorumluluk, öz elefltiri, cesaret, sevgi, cömertlik, sab r, sayg, yard mlaflma, paylaflma 8 + YAŞ KİTAPLAR Cesaret, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Atalar m z, avc ve toplay c olarak yaflad klar dönemde silahlar m zrak ve baltaym fl. Bu ISBN: silahlarla büyük hayvanlara yaklafl p avlamak çok tehlikeli oluyormufl. Atalar m z, sonraki y llarda ok ve yay yapm fl. Bu yeni silahla uzaktan büyük hayvanlar avlamaya bafllam fllar. Filler, insanlar n yeni silah ve av taktikleri gelifltirmesinden rahats z olmufl. Onlar da insanlar gibi gruplar hâlinde yaflamaya karar vermifl. Ama insanlar n bu karardan haberi yokmufl. Avc grubu bir gün fil sürüsüne sald rm fl. Sonras nda hiç istemedikleri olaylar yaflanm fl Kitab m z, befl k sa ö retici öyküden oluflmaktad r. Masal Fantastik 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Erik a ac n n kökleri aras nda e itim gören küçük solucanlar, topra havaland rma görevinin ISBN: bilinciyle büyürken, insanlar n bu önemli bilgiden yoksun olmalar n bir türlü anlayamaz. Bir gün ak ll solucan m z Tenrin, babas yla bahçede fide diken küçük bir k z n küre inin ucunda bulur kendini. Küçük k z n hakaret dolu sözlerine maruz kal r. Küçük k zdan, kendilerinin önemini araflt rmas n ister ve topra n içinde kaybolur. Sonraki günlerde küçük k za yapt klar önemli görevi anlat r. Solucanlar n topra a ve do al yaflama katk lar n n anlat ld öyküde küçük k z önemli bilgilere sahip olur. Öz elefltiri, sevgi, dostluk, do a sevgisi, hayvan sevgisi 22

23 PIRILTI D Z S 48 Sayfa, Ebat 3,5x19,5 cm ISBN: O uz, yüzmeyi yeni ö rendi i günlerde komflular na misafir aile gelir. Ailenin o lu O uz un yafl t d r. Çabuk kaynafl p arkadafl olurlar. Birlikte oynarlar. Bir gün Hasan büyük bir parayla gelir. Paran n hepsini harcayabileceklerini söyler. Yüzme bilmenin verdi i cesaretle bot yaparlar. Denize aç l p bal k tutarlar. Ormanda macera yaflad klar günün akflam gerçek ortaya ç kar. Paran n Hasan a ait olmad n O uz ö renir. Öz elefltiri, cesaret, Fantastik 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Hayvan tacirleri dört pitbull yavrusunu annesinden ay r r. Kahraman m z n yeni bir yuvas olur. Yeni sahibi, yavruya Cash ad n verir. Yavru, sahibini çok sever. Bir gün eve antrenör ve malzemeler gelir. Güçlenmesi için çal flt r l r. Cash bunlar niçin yapt n hiç anlamaz, bir gün kapal, pis bir mekâna götürülene kadar. Karfl s nda ona benzeyen bir köpek vard r. Dövüflmeleri için buradad rlar. Cash, bu kavgay kazan r. Sahibinin onu gerçekte sevmedi ini anlar. Cash, bir daha kavga etmez. Gerçek sevgiyi bulur. Cesaret, merhamet, fedakârl k, sab r 8 + YAŞ KİTAPLAR 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm müz, deniz ve orman n kucaklaflt bir sahil fleridinde geçer. Bahar gelmifl, hayvanlar n ISBN: coflkusu bütün orman sarm flt. Hayvanlar n ço unda yuva yapma ve efl seçme telafl vard. Do a, bütün canl lar kucaklam fl, hepsinin nesillerini devam ettirmeleri için olanaklar sunmufltu. Hayvanlar, o gün iki avc ormana gelene kadar çok mutluydu. Avc lar görebildi i her canl ya atefl aç p, pek çok yuvay karartm flt. Bu davran fl anlamakta zorlanan hayvanlar n insanlara tepkisi çok sert oldu. Bu tepkiyi, duyarl insanlar hissetti. Hayvan dostlar, çevreciler ormana geldi. fiark lar söylendi, flenlik oldu. Yaflanabilir bir dünya için Sorumluluk, öz elefltiri, hoflgörü, cesaret, sevgi, güzel bir ad m at ld. dostluk, kardefllik, sayg, yard mlaflma, adalet, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi Fantastik 23

24 PIRILTI D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: ki kardefl aileleriyle birlikte site içindeki yeni evlerine tafl n r. Etraf a açlarla çevrili olan sitede kufl sesleriyle uyan l r. Evlerinin arka balkonuna kullanmad klar eski eflyalar koyarlar. Bir gün balkondaki valizin üstünde kuru dal parçalar görürler. Sahibini merak ederler. Bir süre sonra üzerinde bir kumrunun yatt n görürler. Çok sevinirler. Sonraki günlerde iki yumurta görürler. Günler sonra yavrular n sesiyle mutlu olurlar. ki kardefl yavru kumrular n gün gün büyümesini görür. Her farkl l klar nda heyecanlan rlar. ki haftal k maceral günler geride kal r. lk uçufllar n görürler. Her gittiklerinde geri dönen 8 + YAŞ KİTAPLAR yavrular bir gün yuvaya dönmez yi niyet, sorumluluk, öz elefltiri, cesaret, sevgi, merhamet, hayvan sevgisi 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: X Efe, kas rahats zl yla do mufltur. Ailesi üç y l boyunca doktor kontrolünde geliflmelerini takip eder. Sonuç olumsuzdur. Hiç arkadafl olmayacak, oynayamayacak, yürüyemeyecektir. Annesi, t bb n çaresizli ini aflabilmenin yollar n aylarca araflt r r. Efe nin durumundaki çocuklar n ailelerinin yapt klar n okur. Bu tür sorunlarda baflar s kan tlanm fl bir cins köpe i sahiplenir. Köpe in gelmesiyle Efe de de iflimler bafllar. Üçüncü y l n sonunda baflar lmas olanaks z pek çok sorun geride kal r. Annesi, Efe nin okula gidebilece ini düflünür. Hem de normal çocuklar n gitti i bir okula. Yaflanm fl bir olaydan esinlenerek yaz lm fl öykü, bizlere azmin önünde hiçbir engelin duramayaca n anlat yor. Sorumluluk, hoflgörü, cesaret, sevgi, sab r, fedakârl k, dostluk, yard mlaflma, hayvan sevgisi 24

25 PIRILTI D Z S K fl mevsimi, do adaki bütün canl lar zor bir s navdan geçirir. Açl k! Çakal da günlerdir avlanam yormufl. Açl k, bütün korkular n bast rm fl ve flehre inmeye karar vermifl. fiehrin sokaklar ndan birine yaklaflt nda oynayan köpekleri görmüfl. Kokusunu alamayacaklar n düflünerek yoluna devam etmifl. Ama köpekler çakal n kokusunu hemen alm fl. Sokaklarda müthifl bir kovalamaca bafllam fl. Telaflla bir bahçeye giren çakal, bir boya teknesine düflmüfl. Korkuyla bahçeden ç k nca köpekler sayg yla önünde e ilmifl. Maviye boyanan çakal Himalayalar da yaflayan kutsal köpek tanr s sanm fllar. Hürmet edip yiyecek vermifller. Çakal, akl n kullan rsa krallar gibi yaflayabilirmifl. Ormana dönmüfl. Bir düzen kurmufl. Kursun bakal m. Yalanc n n mumu yats ya kadar yanar atasözü gerçek olmufl. Öz elefltiri, adalet 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Masal 8 + YAŞ KİTAPLAR, yaflan lan bir olaydan esinlenilerek yaz lm flt r. Y llar öncesinde çok verimli tar m alanlar na sahip bir bölgede yaflayan insanlar, daha çok ekilebilir alana sahip olmak için dereleri toprakla doldurur. Sonucunda su samurlar n n yaflam alanlar n yok ederler. Az say da su samuru can n kurtarabilir. Ve derelerin akt gölde yaflamaya bafllar. Da zirvelerine sonbaharda ya an kar, so uk k fl günlerinin geride kalmas yla bahar mevsiminde erimeye bafllar. H z, gün geçtikçe artan su, insanlar n doldurduklar toprakla beraber kendi tarlalar n n da bir bölümünü göle tafl r. Su samurlar n n önemini, do aya katk lar n yaflayarak ö renen insanlar çok piflmand r. Fantastik Öz elefltiri, sorumluluk, sevgi, dostluk, kardefllik, sayg, yard mlaflma, adalet, paylaflma, do a ve hayvan sevgisi 25

26 KONULU ÖYKÜLER D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Nisan Çocuk fienli i ne dünyan n pek çok yerinden çocuklar gelir. Küçük yürekler birbirine sevgiyle ba lan r. Gelen konuk çocuklar, evlerde a rlan r. kahraman Burcu Karaçam, Yunanl Elena yla tan fl r. Bu süre içinde Burcu ile Elena aras nda güzel bir dostluk geliflir. Ayr l k zaman da gelmifltir. Dünyay, bar fl ve dostlu- un güzellefltirece ini Burcu da Elena da çok iyi bilmektedir. Kitab okuyunca bakal m Burcu ve Elena ya hak verecek misiniz? Öz elefltiri, sevgi, dostluk, kardefllik, sayg, paylaflma, hoflgörü 8 + YAŞ KİTAPLAR 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Çocuklu umuzda yaramazl k yapmayan m z yoktur. Yusuf da yaramazl k yapacak bir fley kalmay nca a aca ç kmak ister. Yusuf u a ac n tepesinde görenler, onun niçin a aca ç kt n merak ederler. Yusuf onlara, Düflmek için, der. Bu öyküyü okurken k k r k k r güleceksiniz. Yusuf un a aca ç kmas na hak verecek misiniz bakal m? Belki sizler de Ah ben de a aca t rmanabilsem, diyeceksiniz. A aca ç karken düflebilece inizi akl n zdan ç karmayacaks n z. Cesaret, sayg, yard mlaflma, paylaflma, do a sevgisi 64 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Her yeni y l, yeni umutlar demektir. Ifl l fl l bir ISBN: ortamda, Noel Babalar n verdi i arma anlar çocuklar nas l da mutlu eder. Kerim, kafas na koymufltur. Noel Baba olacak, insanlar, özellikle de çocuklar sevindirecek, mutlu edecektir. Bunu gerçeklefltirmek için y l n son günlerinde hediyelik eflya satan bir ma azada çal flmaya bafllar. Evde dikilen Noel Baba giysileri kendisine çok yak flm flt r. On befl gün boyunca ma azada çal fl r. Gelen müflterilere yeni y l arma anlar verir. Yapt ifl onu çok mutlu eder. Gelecek y l da Nasrettin Hoca olmay kafas na koyar. Yine arma anlar verecektir insanlara, çocuklara Sorumluluk, öz elefltiri, hoflgörü, güler yüz, sevgi, merhamet, cömertlik, fedakârl k, yard mlaflma, paylaflma, do a sevgisi 26

27 KONULU ÖYKÜLER D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Çocuklar annelerinin, babalar n n biricikleridir. Çocuklar n hepsi birer çiçektir. fiirindir, güzeldir, hofltur, hepsi çok da tatl d r. müzün kahraman Seçil, çiçekleri çok sever. Annesi de Seçil i çok sever. Sizleri annenizin, baban z n sevdi i gibi. Seçil, bir gün yaflad metaforla bir çiçe in içine girer. Orada kelebekle, ar yla tan - fl r. Bakal m güzel Seçil, çiçe in içinde neler yaflayacakt r. Severek okuyacak, okurken de büyük zevk alacaks n z Sorumluluk, hoflgörü, sevgi, dostluk, kardefllik, sayg, paylaflma, do a sevgisi 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Uzun süre iflsiz kal p daha sonra ifl bulan bir garsonun ifline olan sevgisi anlat l yor. flini çok seven insanlar n da bazen hatalar yapabilece i bir gerçektir. Her yanl fl n, hatan n kesinlikle ceza gerektirmedi inin anlat ld bu öyküyü severek okuyacaks n z. Yaflamda önemli olan n yanl fllar de il, güzellikleri görmek oldu una sizler de öyküyü okuduktan sonra karar vereceksiniz. flte o zaman insanlar n gözlerinde günefllerin olufltu una tan k olacaks n z. yi okumalar 8 + YAŞ KİTAPLAR Alçak gönüllülük, sorumluluk, hoflgörü, güler yüz, nezaket, sevgi, merhamet, cömertlik, sayg, adalet 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Cenk, tek düze yaflam ndan pek hoflnut de ildir. Yaflam n çok renksiz olarak de erlendirir. ISBN: Evlerinde çal flan Hatice Teyze yi yak ndan tan y nca, olumsuz görüflleri de iflmeye bafllar. Yaflamda en önemli fleyin sevgi oldu unu anlar. Yaflamda her fleyin sevgi üzerine kuruldu unu, canl lar n sevgisiz yaflamayaca n ö renir. Hatice Teyze, Cenk in düflüncelerinin de iflmesinde büyük katk sa lam flt r. Cenk in etkilendi i kadar sizler de etkilenecek misiniz Hatice Teyze nin düflüncelerinden? Severek okuyaca n z öykü demeti Öz elefltiri, güler yüz, sevgi, merhamet 27

28 KONULU ÖYKÜLER D Z S 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Sadece insanlar m hapfl r r? Sürekli suyun içinde kalan ayakkab lar gerçekten hapfl r r m? Kitab okurken hem gülüp hem de düflüneceksiniz. flte o zaman bizlere dünyalar gezdiren ayakkab lar m z daha bir seveceksiniz. Ayakkab lar m z koruyup kollayaca z. Onlara zarar gelmesini istemeyece iz. Sorumluluk, öz elefltiri, nezaket, sayg 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 3.00 TL ISBN: Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm Renkli resimli, TESTL Fiyat : 3.00 TL ISBN: YAŞ KİTAPLAR Ö retmenler, dünyam za fl k tutup yolumuzu ayd nlat rlar. Yaflam n anahtar n ö rencilerine verirler. Sevgiyle her sorunu çözerler. Deniz, ö retmenini ilgisinden dola- y bir anne gibi görmektedir. Kim ö retmenini bir anne, bir baba olarak görmedi ki Sevgiyle örülmüfl öyküleri okurken yüre inizde çiçekler açacak. Yaz günleri, özellikle havalar n s nd günler s n flar çekilmez olur. S n f ö retmeni bakar ki ö renciler s - caktan bunal yorlar. Ö rencilerinden ertesi gün okula gelirken birer le en getirmelerini ister. Bakal m le enle ne yapacaklar? yü okurken gülümseyecek, belki de o s n fta olmak isteyeceksiniz yi niyet, dürüstlük, alçak gönüllülük, sorumluluk, hoflgörü, sevgi, yard mlaflma, paylaflma, merhamet Hoflgörü, güler yüz, sevgi, sab r, sayg 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Sema, arkadafllar n evine davet eder. Sizlere kediler sirkini gösterece im, der. Bunu merak eden s n f arkadafllar, Semalar n evine gider. Çok merak ettikleri kediler sirkini görüp izlerken de gülmekten kendilerini alamazlar. Sizler de bu öyküyü okurken ayn zevki duyacaks n z. Sevimli kedilerin hepsinin nas l birer cambaz olduklar na tan k olacaks n z. Onlar daha bir seveceksiniz. Sema n n sevgili kedicikler için Hoflgörü, sevgi, hayvan sevgisi yapt yorumlara çok güleceksiniz. 28

29 SEV ML ÖYKÜLER D Z S Betü bir gün kap n n önüne konulmufl bir kitap 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm bulur. çinde ünlü bir ressama ait çizimler vard r. ISBN: Resimleri rüyas nda gördü ü karmafl k flekillere benzetir. Babas n n da teflvikiyle resim yapmaya bafllar. Odas ndan günlerce ç kmaz. Bir gün çizdiklerini ailesine gösterir. Yapt klar ona göre eflsiz eserlerdir. Sergi açmaya karar verir. Yer sorununu da, okudu u okulun idarecilerinin yard m yla çözer. Sergisini okulun bahçesinde açacakt r. Arkadafllar n n da yard m yla haz rl klar n tamamlar. Aç l fl günü okulun bahçesi çok kalabal kt r. nsanlar n elinde çeflitli dövizler vard r. Betü, korkudan top gibi olmufl kirpisini sürükleyerek okulun bahçesine girer. Bir anda kalabal k çevreci grubun öfkesini üstüne çeker. Ama ertesi gün gazeteler on- yi niyet, cesaret, dostluk, yard mlaflma, hayvan sevgisi dan övgüyle söz eder. 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Betü yaramaz, dikkatsiz ve h rç n bir k zd. Her istedi ini yapabilece ine inanacak kadar cesurdu. Eline i neyi bat rd gün annesi Çiçekler e gezmeye gideceklerini söyledi. Betü heyecanland. Çiçekler in evi çok ilgisini çeken bir yerdi. Kendisini özel hissetmesini sa layacak k yafetini giydi. Bilim insan gibi olmufltu. Çiçekler in evine girer girmez tüplerin durdu u masaya yöneldi. Eline bir tüp al p sallamaya bafllad. Çiçek in uyarmas na kalmadan tüp patlad. Ev savafl alan na döndü. Betü nün parmaklar yara bere içindeydi Parmaklar Betü den çok flikâyetçiydi. Bir gün uyand nda parmaklar n n yerinde olmad n gördü. Yaral parmaklar, Betü den kaç yordu. Betü onlar buldu ama flimdi de bir baykufl parmaklar n yemek istiyordu. Betü, çok üzgündü. Öz elefltiri, cesaret, sevgi, merhamet, sayg 8 + YAŞ KİTAPLAR Öz elefltiri, hoflgörü, cesaret, sevgi, dostluk, yard mlaflma, paylaflma 48 Sayfa, Ebat 13,5x19,5 cm ISBN: Yetiflkinler çocuklar n yo un arkadafll k duygular n yanl fl yorumlay p aflka ba lar... Betü çok hastad r. Rüyas nda arkadafl Kubi yi görür. Teyzesine gördü ü rüyay anlat r. Teyzesi, onun afl k oldu unu düflünür. Küçük k za rüyada birini görmenin aflk n belirtilerinden oldu unu söyler. Betü, teyzesinin anlatt klar ndan bir fley anlamaz. Rüyada görmenin d fl nda bir fley hissetmedi i için az afl k oldu unu düflünür. Hastal tam iyileflmeden okula döner. Betü nün burnunun akt n gören Kubi s n ftan kaçar. Çünkü o bir obsesiftir. (Temizlik tak nt s vard r.) O gün bir daha s n fa girmez. Betü den sürekli kaçar. Bir gece Betü nün atefli tekrar yükselir. Okula gidemez. Ö retmeni ve arkadafllar onu ziyarete gelir. Teyzesi, Betü nün Kubi ye afl k oldu unu ö retmenine de anlat r. Ama ö retmenden ald cevapla hatas n anlar. 29

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel!

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel! bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200 9 789944 697200 Karanlıktan Korkuyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697224 9 789944 697224 Okula Gitmek İstemiyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Hacer K lc o lu. Çocuklara mizahla ulaflan yazar: Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an

Hacer K lc o lu. Çocuklara mizahla ulaflan yazar: Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Çocuklara mizahla ulaflan yazar: Hacer K lc o lu Uun y llar ngilizce ö retmeni olarak çal flt. Daha çok gençlerle birlikteydi. Kendi çocuklar n da büyüttü, emekli oldu ve

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r ALIfiTIRMALAR 6 1. Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Van Ankara K rklareli Ordu stanbul Bursa Samsun Zonguldak Mardin Uflak Çank r Edirne 1.... 5.... 9.... 2.... 6.... 10...

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler Çevre bilincinedir? sorusuna cevap arıyorum. Çevre bilinci konulu sohbet ediyorum. Kızılay hakkında sohbet ediyorum.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı