A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin"

Transkript

1 fl Kanunu nun 53 maddesi, flyerinde ifle bafllad günden itibaren demek suretiyle y ll k ücretli izin hakk n n gerçekleflebilmesi için fl Kanunu na tamali ÇÖZÜM 161 YILLIK ÜCRETL Z N SÜRES VE UYGULAMASI Dr. Muzaffer KOÇ Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl fl Müfettifli I) G R fi A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin de çal flanlar n hakk oldu unu vurgulamaktad r. Bu anayasal düzenlemenin yans mas olarak çeflitli kanunlarda dinlenme ve izin haklar düzenlenmifltir. Bu yaz da, fl Kanunu ba lam nda y ll k ücretli izin süresi ve uygulamas ele al nm flt r 1. II) YILLIK ÜCRETL Z N HAKKININ DO MASI Ç N GEREKL fiartlar Anayasa, çal flanlar n dinlenme hakk na sahip olduklar n, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli y ll k izin haklar ve flartlar n n kanunla düzenlenece ini (m.50) belirtmifltir. Söz konusu anayasal düzenlemeler neticesinde y ll k ücretli izin hükümleri, iflçiler için ekonomik ve sosyal bir hak olarak fl Kanunu nda emredici nitelikte düzenlenmifltir (Maç, 2004). Y ll k ücretli izin hakk n n do abilmesi için gerekli flartlar 4857 say l fl Kanunu nun maddeleri ile Y ll k Ücretli zin Yönetmeli i nde gösterilmifltir. Söz konusu flartlar tafl mayan iflçiler, y ll k ücretli izin hakk ndan faydalanamazlar. Bu flartlar, flöyle s ralamak mümkündür: 1) flyerine Ait fiart 1 Konu ile ilgi Yarg tay kararlar, a rl kl olarak, T. Maden flçileri Sendikas, Yarg tay Kararlar Bilgisayar Program CD sinden al nm flt r.

2 162 mali ÇÖZÜM bi bir iflyerinin varl n den aram flt r. itibaren, deneme Baflka bir ifadeyle, y ll k izin hakk n n süresi de için- do mas için, iflçinin çal flt iflyerinin fl Kanunu nun kapsam nda olmas gereklidir. 2) fle Ait fiart fl Kanunu nun 8. Maddesi, sürekli ve süreksiz ifllerdeki ifl sözleflmeleri bafll - yla, nitelikleri bak m ndan en çok 30 ifl günü süren ifllere süreksiz ifl, bundan fazla süren ifllere sürekli ifl denilece ini, fl Kanunu nun... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 maddelerinin süreksiz ifllere uygulanmayaca - n hüküm alt na alm flt r. Buna göre, süreksiz ifllerde y ll k ücretli izne iliflkin hükümler uygulanamayacakt r. fl Kanunu nun 53 maddesine göre, niteliklerinden ötürü bir y ldan az süren mevsimlik veya kampanya ifllerinde çal flanlara bu Kanunun y ll k ücretli izinlere iliflkin hükümleri uygulanmaz. 3) flçiye Ait fiart 4857 Say l fl Kanunu nun 53. Maddesinde iflyerinde ifle bafllad günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir y l çal flm fl olan iflçilerden bahsedildi inden, y ll k ücretli izin hakk fl Kanununa tabi iflçi için geçerlidir. 4) Hizmet Süresine liflkin fiart 4857 Say l fl Kanunu nun 53. Maddesinde iflyerinde ifle bafllad gün- de olmak üzere, en az bir y l çal flm fl olan iflçilere hükmü uyar nca, y ll k ücretli izin hakk n n do abilmesi için, hizmet süresinin en az bir y l sürmüfl olmas gerekmektedir. Söz konusu süreye bekleme süresi de denilebilir (Tunçoma, 1988, 176). Deneme süreli hizmet akdi söz konusu ise, deneme süresi bir y ll k hizmet süresinin tespitinde dikkate al n r. III) YILLIK ÜCRETL Z N UYGULAMASI A) Y ll k zin Süresi flyerinin yönetim hakk n elinde bulundurmas nedeniyle izin hakk n n uygulanmas ndan iflveren sorumludur. 1) Yasal Asgari Süreler fl Kanunu nun 53. maddesine göre, iflyerinde ifle bafllad günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir y l çal flm fl olan iflçilere y ll k ücretli izin verilir. flçilere verilecek y ll k ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir y ldan befl y la kadar (befl y l dahil) olanlara ondört günden, b) Befl y ldan fazla onbefl y ldan az olanlara yirmi günden, c) Onbefl y l (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialt günden, az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yafltaki iflçilerle elli ve daha yukar yafltaki

3 mali ÇÖZÜM 163 iflçilere verilecek y ll k ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Y ll k izin süreleri ifl sözleflmeleri ve toplu ifl sözleflmeleri ile art r labilir. Buna göre y ll k izin süresi için 3 önemli k stas ortaya ç kmaktad r: 1) flçinin hizmet süresine göre de iflen y ll k izin süresi 2) flçinin yafl na göre de iflen y ll k izin süresi 3) Yasadaki y ll k izin sürelerinin asgari olmas ve ifl sözleflmeleri ve toplu ifl sözleflmeleri ile art r labilmesi. (a) flçinin Hizmet Süresine Göre De iflen Y ll k zin Süresi fl Kanunu nun 53. maddesi y ll k iznin hesaplanmas nda iki temel k stas getirmifltir: Hizmet süresi ve iflçinin yafl. Öncelikle belirtilmelidir ki, fl Kanunu nun 56 maddesine göre, y ll k ücretli izin günlerinin hesab nda izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden say lmaz. Baflka bir ifadeyle, fl Kanunu nun 53 maddesinde belirtilen sürelerin ifl günü olarak de erlendirilmesi gereklidir. flçilere verilecek y ll k ücretli izin süresi, hizmet süresi; Bir y ldan befl y la kadar (befl y l dahil) 2 olanlara ondört iflgününden, Befl y ldan fazla onbefl y ldan az olanlara yirmi iflgününden, Onbefl y l (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialt gününden az olamaz. (b) flçinin Yafl na Göre De iflen Y ll k zin Süresi fl Kanunu nun 53 maddesi, fiziki ve sosyal bir tak m sebeplerden dolay iflçinin yafl na göre de y ll k izin sürelerini düzenlemifltir. Buna göre, Onsekiz ve daha küçük yafltakiler ile Eli ve daha yukar yafltaki iflçilere y lda yirmi iflgününden az y ll k izin verilemez. Örnek vermek gerekirse, 4 y ll k hizmeti olan 49 yafl ndaki iflçi asgari 14 iflgünlük y ll k izne hak kazan rken, ayn hizmet sahip 51 yafl ndaki iflçi 20 iflgünlük y ll k izne hak kazan r. Ben Say l eski fl Kanunu nun 49 maddesinin a bendinde hizmet süresi; bir y ldan befl y la kadar olanlara y lda 12 günden az olamaz. düzenlemesine yer vermekteydi. Baflka bir ifadeyle, 5 y ll k hizmet süresine karfl l k gelen y ll k izin süreleri ihtilafa sebep olmaktayd. Ancak, 4857 say l fl Kanunu nun 53 maddesi iflçilere verilecek y ll k ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir y ldan befl y la kadar (befl y l dahil) olanlara ondört günden az olamaz. Düzenlemesiyle ihtilaf ortadan kald rm fl oldu.

4 164 mali ÇÖZÜM zeri flekilde 1 y ll k hizmeti bulunan 17 yafl ndaki genç iflçi 20 iflgünlük y ll k izne hak kazan rken, 1 y ll k hizmet süresine sahip 19 yafl ndaki iflçi 14 iflgünlük y ll k izne hak kazanacakt r. 2) Y ll k zin Süreleri fl Sözleflmeleri Ve Toplu fl Sözleflmeleri le Art r labilmesi Anayasa, çal flanlar n dinlenme hakk - na sahip olduklar n, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli y ll k izin haklar ve flartlar n n kanunla düzenlenece ini (m.50) belirtmifltir. Bunun do- al sonucu olarak 4857 say l fl Kanunu nun 53 ve takip eden maddelerinde de ücretli y ll k izin hakk ve flartlar düzenlenmifltir. Söz konusu anayasal hüküm neticesinde y ll k ücretli izin hükümleri, iflçiler için ekonomik ve sosyal bir hak olarak fl Kanunu nda emredici nitelikte düzenlenmifltir (Maç, 2004). Ancak buradaki emredicilik mutlak olmay p, nispi bir emrediciliktir. Baflka bir ifadeyle, y ll k ücretli izin süreleri iflçi lehine art r labilir; ancak iflçi aleyhine azalt lamaz. fl sözleflmelerinde aksine hükümleri olmas halinde, geçersizdir. Sözleflmelerle, yasal y ll k izin sürelerinin daha az tespit edilmesi halinde, sözleflmenin bu yoldaki hükmü geçersiz olup, yasadaki asgari süreler uygulanacakt r. Uygulamada, özellikle toplu ifl sözleflmesi düzenin hakim oldu u iflyerlerinde y ll k izin sürelerinin yasal sürelerden daha fazla oldu u görülmektedir. 3) Y ll k zin Süresinde Say lmayan Haller (a) Y ll k zne Rastlayan Genel Tatil Ve Hafta Tatili Y ll k ücretli izin günlerinin hesab nda izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri 3 izin süresinden say lmaz ( flk.m.56). 3 Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, 2429 say l Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakk nda Kanunu nda ayr nt l olarak gösterilmifltir. Bir takvim y l içinde Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinin toplam 13,5 gündür: Ulusal Bayram: 29 Ekim, 28 Ekim günü saat 13:00 ten itibaren bafllar ve 29 Ekim günü devam eder. Genel Tatil Günleri: Resmi ve dini bayram günleri ile y lbafl günü. Resmi Bayram: 23 Nisan, 19 May s, 30 A ustos Dini Bayramlar: Ramazan Bayram, Arife günü saat 13:00 den itibaren 3,5 gün; Kurban Bayram, Arife günü saat 13:00 den itibaren 4,5 gün Y lbafl : 1 Ocak

5 mali ÇÖZÜM 165 Baflka bir ifadeyle, y ll k izne rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri y ll k izin süresine eklenir. Örnek vermek gerekirse, tarihinden itibaren 14 günlük y ll k izin kullanmaya bafllayacak iflçi, günü de il, 19 May s 2006 gününü y ll k izin süresine ekleyerek günü ifle bafllayacakt r. (b) Y ll k zne Rastlayan Hastal k zni fl Kanunu nun 56. maddesine göre, dinlenme ve hastal k izinleri y ll k izne mahsup edilemez. flçinin, y ll k ücretli kullan rken hastalanmas veya kaza geçirmesi halinde, ilgili sa l k kurulufllar ndan sa l k izni almas yla y ll k izni ask ya al nacakt r. Sa l k izni bitince ifle bafllan p bafllan lmayaca ifl sözleflmelerinde düzenlenebilir. Burada iznin bölünmesi ile ilgili düzenlemelere dolay s yla, iznin bir bölümünün on günden afla olamayaca düzenlemesine dikkat edilmelidir. lgili düzenlemelere ayk r olmamak flart yla, sa l k izninin, y ll k izin süresinden uzun olmas halinde, iflin aksamamas için iflçinin ifle bafllamas uygun olacakt r (Çukur, 2004). (c) Bildirim Öneli flveren taraf ndan ifl sözleflmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 4 27 nci madde gere ince iflçiye verilmesi zorunlu yeni ifl arama izinleri 5 y ll k ücretli izin süreleri ile iç içe giremez. Baflka bir ifadeyle, söz konusu bildirim süreleri y ll k ücretli izin süresi içinde yer alamaz. B) Y ll k zin Kullanma Dönemi fl Kanunu nun 54 maddesine göre, y ll k ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesab nda iflçilerin, ayn iflverenin bir veya çeflitli iflyerlerinde çal flt klar süreler birlefltirilerek göz önüne al n r. Ayr ca, bir iflverenin bu Kanun kapsam na giren iflyerinde çal flmakta olan iflçilerin ayn iflverenin iflyerlerinde bu Kanun kapsam na girmeksizin geçirmifl bulunduklar süreler de hesaba kat l r. Bir y ll k süre içinde 55 inci maddede say lan ve y ll k izne hak kazanmak için çal fl lm fl gibi say lan haller d fl n- 4 fl Kanunu nun 17 maddesi, belirsiz süreli ifl sözleflmelerinin feshinden iflçinin hizmetine göre 2 ila 8 hafta aras nda de iflen bildirim sürelerini hükme ba lam flt r. 5 fl Kanunu nun 27. Maddesi, bildirim süreleri içinde iflverenin, iflçiye yeni bir ifl bulmas için gerekli olan ifl arama iznini ifl saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecbur oldu unu, ifl arama izninin süresi günde iki saatten az olamayaca n hükme ba lam flt r.

6 166 mali ÇÖZÜM daki sebeplerle iflçinin devam n n Y ll k iznin Kanunda kesilmesi halinde bu boflluklar reler içinde karfl la- iflveren taraf ndan sürekli gösterilen süyacak kadar hizmet süresi eklenir ve bir flekilde verilmesi zorunludur. Ancak, söz konusu izin süreleri, tarafla- bu suretle iflçinin izin hakk n elde etmesi için gereken bir y ll k hizmet süresinin bitifl tarihi gelecek hizmet y l - den afla olmamak üzere en çok üçe r n anlaflmas ile bir bölümü on gün- na aktar l r. bölünebilir. flçinin gelecek izin haklar için geçmesi gereken bir y ll k hizmet süresi, 1) Y ll k znin Bölünme fiartlar fl Kanunu nun 56. maddesine göre, bir önceki izin hakk n n do du u y ll k ücretli izin iflveren taraf ndan günden bafllayarak gelecek hizmet bölünemez. Baflka bir ifadeyle, y ll k y l na do ru ve 55 inci madde hükümleri gere ince hesaplan r. izin süresinin iflveren taraf ndan sürekli bir flekilde verilmesi zorunludur. flçi, 55 inci madde hükümlerine göre Söz konusu düzenlemeler kesin bir hesaplanacak her hizmet y l na karfl - tarzda ortaya konulduktan sonra, l k, y ll k iznini gelecek hizmet y l içinde kullan r. lan ma iliflkin esneklik getirilmifltir. 56. maddede y ll k izin sürelerinin kul- Örnek vermek gerekirse, Buna göre, izin süreleri, taraflar n anlaflmas ile bir bölümü on günden tarihinde ifle giren bir iflçi tarihi itibariyle 14 günlük y ll k izne afla olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. hak kazan r. flçiye hak etti i y ll k izni döneminde Baflka bir ifadeyle, y ll k iznin bölünmemesi esas olmakla birlikte, tarafla- kulland r lmal d r. Y ll k iznin zorunlu sebepler olmadan r n anlaflmas yla, belli flartlarda y ll k birlefltirilerek sonraki y llara aktar lmas, y ll k izinden beklenen amaçlarsinin bölünmesinde taraflar n anlafl- izin bölünebilir. Kanun, y ll k izin sürela örtüflmemektedir. Esas olan hak mas yan nda iki flart daha getirmifltir. edilen y ll k iznin, takip eden y lda kullan lmas d r. Ancak, çeflitli sebepler- 1 Y ll k izin süresi en fazla üçe bölü- Söz konusu flartlar da; den dolay iflçiye y ll k izni kulland r lmamas halinde, iflçinin y ll k izin haknebilir. 2 Y ll k izin süresinin bir bölümü on k kaybolmaz (Çelik, 1994, 268). günden az olamaz. C) Y ll k Ücretli znin Bölünemezli i Örnek vermek gerekirse, 14 günlük fl Kanunu nun 56. maddesine göre, y ll k izne hak kazanan iflçinin bu süreyi 10 gün, 2 gün ve 2 gün olarak Y ll k ücretli izin iflveren taraf ndan bölünemez. kullanmas mümkündür. Ancak, ayn

7 mali ÇÖZÜM 167 iflçiye y ll k izni 2 kez yedifler gün olarak kulland r lmas Yasaya ayk r l k oluflturur. Ayn flekilde 20 günlük y ll k izin hakk bulunan iflçinin, y ll k iznini 15 gün, 3 gün ve 2 gün olarak kullanmas mümkün iken, iflçiye söz konusu izninin 8 gün, 8 gün ve 4 gün olarak kulland r lmas, Kanuna ayk r oluflturur ve para cezas gerektirir. 2) Müeyyide fl Kanunu nun 103. maddesine göre, y ll k ücretli izni bu Kanunun 56 nc maddesine ayk r olarak bölen iflveren veya iflveren vekiline bu durumda olan her iflçi için 2006 y l için yeniden de erleme oran na (% 9,8) göre, 156,89 YTL lira para cezas uygulanacakt r. 3) Ücretsiz Yol zni fl Kanunu nun 56. maddesine göre, y ll k ücretli izinlerini iflyerinin kurulu bulundu u yerden baflka bir yerde geçirecek olanlara talepte bulunmalar ve bu hususu belgelemeleri flart yla gidifl ve dönüfllerinde yolda geçecek süreleri karfl lamak üzere iflveren taraf ndan toplam dört güne kadar ücretsiz izin verilmesi zorunludur. Ücretsiz yol iznine iliflkin düzenlemede iki nokta önem kazanmaktad r: Birinci nokta, iznini iflyerinin bulundu u yerden baflka bir yerde geçirecek iflçinin talepte bulunmas na dairdir. Baflka bir ifadeyle, ücretsiz yol izni iflçinin talebine ba l d r. kinci nokta ise, iflçinin y ll k iznini iflyerinin bulundu u yerden baflka bir yerde geçirece ini belgelemesine iliflkindir. Bu ba lamda iflçinin söz konusu durumu belgelememesi halinde, ücretsiz yol izin talebi mümkün olamayacakt r (Kurt, 2004, 1146). Y ll k ücretli yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan ifle dönerlerse, iflveren bunlar an lan sürenin bitiminden önce ifle bafllatmayabilir (Y ll k Ücretli zin Yönetmeli i nin 8. maddesi). D) Y ll k zin Ücreti Y ll k ücretli iznin temel amac n n gerçekleflebilmesi için, belli bir süreyle ve aral ks z verilmifl olmas ve bu süre zarf nda iktisadi olarak herhangi bir kayba u ramamas gereklidir (Tunçoma, 1988, 175). Baflka bir ifadeyle, iflçiye çal flmad yani dinlendi i bir zaman diliminde ücreti de ödenmelidir. fl Kanunu nun 32. maddesine göre, genel anlamda ücret bir kimseye bir ifl karfl l nda iflveren veya üçüncü kifliler taraf ndan sa lanan ve para ile ödenen tutard r. Bu tan m n bir istisnas da, çal flmadan ödendi i için, y ll k izin ücretidir (Akyi it, 1999). fl Kanunu nda y ll k izin ücreti 2 kategoride de erlendirilebilir: 1) fl Sözleflmesinin Devam nda Y ll k zin Ücreti (a) Y ll k zin Ücretinin Hesaplanmas fl Kanunu nun 57. maddesine göre, iflveren, y ll k ücretli iznini kullanan

8 168 mali ÇÖZÜM her iflçiye, y ll k izin dönemine iliflkin ücretini ödemek zorundad r. Günlük, haftal k veya ayl k olarak belirli bir ücrete dayanmay p da akort, komisyon ücreti, kâra kat lma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan iflçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir y ll k süre içinde kazand ücretin fiili olarak çal flt günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplan r. Ancak, son bir y l içinde iflçi ücretine zam yap ld takdirde, izin ücreti iflçinin izine ç kt ay n bafl ile zamm n yap ld tarih aras nda al nan ücretin ayn süre içinde çal fl lan günlere bölünmesi suretiyle hesaplan r. Yüzde usulünün uyguland yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para d fl nda iflveren taraf ndan ödenir. Y ll k ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayr ca ödenir. (b) Tatil Ücretine Girmeyen K s mlar fl Kanunu nun 50. maddesinde tatil ücretlerin tespitinde hesaba kat lmayacak ilaveler/unsurlar ortaya konulmufltur. Buna göre, fazla çal flma karfl l olarak al nan ücretler, primler, iflyerinin temelli iflçisi olarak normal çal flma saatleri d fl nda haz rlama, tamamlama, temizleme ifllerinde çal - flan iflçilerin bu ifller için ald klar ücretler ve sosyal yard mlar, y ll k izin için verilen ücretlerin tespitinde hesaba kat lmaz. Baflka bir ifadeyle, y ll k izin ücretinin hesaplanmas nda ç plak ücret temel al nmaktad r (Binbir, 2005). Konuya iliflkin Yarg tay bir karar nda(yarg - tay, 1985) fazla mesai, Pazar, bayram ve genel tatil ücreti ç plak ücret üzerinden hesaplan r demek suretiyle genel tatil ücretin hesaplanmas nda ç plak ücretin esas al - naca n vurgulamaktad r. (c) zin Ücretinin Peflin/Avans fieklinde Ödenmesi fl Kanunu nun 57. maddesine göre, iflveren, y ll k ücretli iznini kullanan her iflçiye, y ll k izin dönemine iliflkin ücretini ilgili iflçinin izine bafllamas ndan önce peflin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundad r. (d) zin Ücretinin Ödenmesinin spat flveren izin ücretinin verildi ini ispatlamak zorundad r. Nitekim, Yarg tay (1995) bir karar nda ücret ve y ll k ücretli izin alacaklar n n ödendi inin ispat iflverene düfler demekle bu durumu teyit etmektedir. Ücret, kural olarak, Türk paras ile iflyerinde veya özel olarak aç lan bir banka hesab na ödenir. flçinin y ll k izin ücretinin ödendi inin iflveren taraf ndan kay t alt na al nmas gereklidir. (e) Müeyyide fl Kanunu nun 103 maddesine göre, izin ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü f kralar nda belirtilen usule ayk r olarak ödeyen veya eksik ödeyen iflveren veya iflveren vekiline bu

9 mali ÇÖZÜM 169 durumda olan her iflçi için 2006 y l için yeniden de erleme oran na (% 9,8) göre, 156,89 YTL lira para cezas uygulanacakt r. 2) fl Sözleflmesinin Feshinde Y ll k zin Ücreti fl Kanunu nun 59. maddesine göre, ifl sözleflmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde iflçinin hak kazan p da kullanmad y ll k izin sürelerine ait ücreti, sözleflmenin sona erdi i tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. baflka bir ifadeyle, belirli süreli ifl sözleflmesinin bitimi veya taraflar n anlaflmas yahut iflçinin ölümü ile sözleflmenin sona ermesi hallerinde de izin ücretinin iflçiye ya da mirasç lar na ödenmesini gereklidir (Güner, 2005). Yarg tay (1987) bir karar nda kullan lmayan izin paralar ilgili oldu u ücretler üzerinden de il, hizmet akdinin sona erdi i tarihteki ücret üzerinden hesaplanaca n vurgulam flt r. (a) Zamanafl m fl Kanunu nun 59. maddesi, ifl sözleflmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde iflçinin hak kazan p da kullanmad y ll k izin sürelerine ait ücreti, sözleflmenin sona erdi i tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenece ini belirttikten sonra, söz konusu ücrete iliflkin zamanafl m ifl sözleflmesinin sona erdi i tarihten itibaren bafllayaca n hükme ba lam flt r. Nitekim, Yarg tay Hukuk Genel Kurulu (Yarg tay, 2000) bir karar nda "y ll k izin ücreti alaca n n zamanafl m süresi hizmet akdinin feshi tarihinden itibaren bafllar. Fesih tarihinden itibaren 5 y ll k zamanafl m süresi içinde hizmet akdinin devam süresince kullan lmayan y ll k izinlerin tümüne ait alaca n hüküm alt na al nmas gerekir." demekle, ifl sözleflmesinin feshiyle ortaya ç kan y ll k izin ücretine iliflkin zamanafl m n n ifl sözleflmesinin sona erdi i tarihten itibaren bafllayaca n vurgulam flt r. (b) Müeyyide fl Kanunu nun 103 maddesine göre, izin ücretini 59 uncu maddedeki hak edilmifl izni kullanmadan ifl sözleflmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen iflveren veya iflveren vekiline bu durumda olan her iflçi için 2006 y l için yeniden de erleme oran na (% 9,8) göre, 156,89 YTL lira para cezas uygulanacakt r. IV) SONUÇ fl Kanunu nun 53. maddesi ne göre y ll k izin süresi iflçinin hizmet süresine ve yafl na göre de iflmektedir. Y ll k izin süresi, hizmet süresi; a) Bir y ldan befl y la kadar (befl y l dahil) olanlara ondört günden, b) Befl y ldan fazla onbefl y ldan az olanlara yirmi günden, c) Onbefl y l (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialt günden, az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yafltaki

10 170 mali ÇÖZÜM iflçilerle elli ve daha yukar san 2005) yafltaki Say :148, iflçilere verilecek y ll k ücretli izin süresi sim.com/mevzuat/dergi/makale- yirmi günden az olamaz. ler/ htm fl Kanunu, y ll k izin süresinin asgarisini belirlemifl ve y ll k izin sürelerinin Sigorta Mevzuat nda Usul ve Esaslar, Kurt, Resul (2004) fl Hukuku ve Sosyal ifl sözleflmeleri ve toplu ifl sözleflmeleri ile art r labilmesine imkân tan m fl- Kararlar 3.bs. stanbul: stanbul Serbest Uygulamalar, Sorunlar, Çözümler, Yarg t r. Muhasebeci Mali Müflavirler Odas V) KAYNAKLAR Akyi it, Ercan (1999) Y ll k zinde Zamanafl m Çimento Müstahsilleri flverenleri Sendikas Çimento flveren Dergisi. Cilt: 13 (Eylül 1999) Say :5 ( ) Binbir, Sinan (2005) fl Mevzuat nda Tatil Ve zin Düzenlemeleri-III Yaklasim Dergisi, (Nisan 2005) Say :148, Çelik, Nuri (1994) fl Hukuku Dersleri Yenilenmifl 12. bs. stanbul: Beta Bas m Yay m Da t m Çukur, Mürsel (2004) fl Kanunu nda Y ll k zin Uygulamas, e-yaklasim, (A ustos 2004) Say :13, Güner, Erol (2005) 4857 Say l fl Yasas Anlam nda; Sözleflmenin Sona Ermesinde zin Ücreti Yaklasim Dergisi, (Ni- Maç, Mehmet ve Sevinç Dilber (2004) Y ll k Ücretli zin Hakk Vergi Dünyas, (Ocak 2004) Say :269 ( ) Tunçoma,, Kenan (1988) fl Hukukunun Esaslar, stanbul : Beta Bas m Yay m Da t m. Yarg tay (1985) 9. Hukuk Dairesi nin tarih ve E.985/810 K.985/3317 say l karar. Yarg tay Kararlar Bilgisayar Program CD si Yarg tay (1987)9. Hukuk Daire sinin tarih ve E. 987/10670, K. 987/ Yarg tay Kararlar Bilgisayar Program CD si Yarg tay (1995) 9. Hukuk Dairesi nin tarihli E.995/21361 K.995/31703 say l karar. Yarg tay Kararlar Bilgisayar Program CD si Yarg tay (2000)Yrg. HGK'n n, tarih ve E. 2000/9 1079, K. 2002/1103 say l Karar. Yarg tay Kararlar Bilgisayar Program CD si

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER

ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER mali ÇÖZÜM 199 ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER Dr. Muzaffer KOÇ* I. G R fi fl hukuku, iflçiler ve iflverenler aras ndaki iliflkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dal d r. flçi ve iflveren

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük mali ÇÖZÜM 217 HAFTA TAT L VE HAFTA TAT L ÜCRET Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli stanbul Sigorta Müdürü I. G R fi B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU mali ÇÖZÜM 261 2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU Mehmet KOÇAK* I- G R fi fl Hukukunun ana ilkelerinden olan iflçiyi yarar na yorum ilkesi ekonomik olarak

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İZİN UYGULAMA ESASLARI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İZİN UYGULAMA ESASLARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İZİN UYGULAMA ESASLARI Amaç: Madde 1: Bu izin uygulama esaslarının amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim elemanları ile belirli veya belirsiz süreli çalışan idari personelinin

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

fi KANUNU NA GÖRE HAM LE fiç N N ÇALIfiMASI

fi KANUNU NA GÖRE HAM LE fiç N N ÇALIfiMASI fi KANUNU NA GÖRE HAM LE fiç N N ÇALIfiMASI mali ÇÖZÜM 257 Dr. Muzaffer KOÇ* I) G R fi fl sözleflmesiyle çal flan hemen hemen bütün iflçileri kapsayan çal flma mevzuat nda, uluslararas anlaflmalarda bulunan

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI Murat ÖZDAMAR* I-G R fi 4857 say l fl Kanunu nun (Resmi, 2003, 25134) 2. maddesinde, bir ifl sözleflmesine dayanarak çal flan gerçek

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE

ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE fi KANUNU Y llard r üyelerinin ve halk n ç karlar n savunan TMMOB olarak son ekonomik krizin düzenin sonucu oldu unu, bunun faturas n n emekçi halk m za ödettirilmek istendi ini

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 Sayı :2014/S-59 Ankara,12.06.2014 Konu :Yıllık Ücretli İzin Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 4857 Sayılı İş Kanununa Dayanılarak İşverenler Tarafından İşçilere Kullandırılacak Yıllık Ücretli İzinler

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi mali ÇÖZÜM 209 5510 SAYILI KANUNDA VE ÖNCES NDE KAYIT GEfiERS ZL KLER KONUSUNDA D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR G R fi Mehmet UZUN* B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYARINCA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER LE YEM NL MALÎ MÜfiAV RLERCE fiyer KAYITLARININ NCELENMES

SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYARINCA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER LE YEM NL MALÎ MÜfiAV RLERCE fiyer KAYITLARININ NCELENMES SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYARINCA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER LE YEM NL MALÎ MÜfiAV RLERCE fiyer KAYITLARININ NCELENMES Ekrem TAfiBAfiI* I.G R fi 31/5/2006 tarihli ve 5510 say l Sosyal Sigortalar

Detaylı

Pratik Bilgiler. ÇÖZÜM Say :

Pratik Bilgiler. ÇÖZÜM Say : 1- ASGAR ÜCRET 01.01.08-30.06.08 01.07.08-31.12.08 01.01.09-30.06.09 01.07.09-31.12.09 A) Ücretliler çin (Ayl k) a) 16 Yafl ndan Büyükler çin 608.40 YTL 638.70 YTL 666.00 TL 693.00 TL b) 16 Yafl ndan Küçükler

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Pratik Bilgiler. m a l i Ç Ö Z Ü M 285. Temmuz - A ustos Y l : 2008 S a y : 8 8. S M M M O Yay n Organ

Pratik Bilgiler. m a l i Ç Ö Z Ü M 285. Temmuz - A ustos Y l : 2008 S a y : 8 8. S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 285 1- ASGAR ÜCRET 01.01.07-30.06.07 01.07.07-31.12.07 01.01.08-30.06.08 01.07.08-31.12.08 A) Ücretliler çin a) 16 Yafl ndan Büyükler çin 562.50 YTL 585.00 YTL 608.40 YTL 638.70 YTL b)

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

K dem tazminat, fl Kanunu nda gösterilen fesih hallerinde, en az bir y ll k

K dem tazminat, fl Kanunu nda gösterilen fesih hallerinde, en az bir y ll k KIDEM TAZM NATININ HANG HALLER- DE VE NE M KTARDA VER LEB LECE, YASAYA AYKIRI OLARAK ÖDENEN KIDEM TAZM NATININ DURUMU Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir Cüneyt BÜYÜKYAKA Avukat K dem tazminat, fl Kanunu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.07.2014 Karar No : 2014/DK-SDD/385 Gündem Konusu : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

ÜCRET N GÜVENCES (TEM NATI)

ÜCRET N GÜVENCES (TEM NATI) ÜCRET N GÜVENCES (TEM NATI) Selahattin BAYRAM* I- G R fi: flçinin ücreti ifl sözleflmesinin asli unsurlar ndan olup, ifl iliflkisinde iflverenin öncelik tafl yan bafll ca borçlar n n bafl nda gelmektedir.

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı