Ünlü sinema y ld z Al Pacino Frans z-kürt ortak yap m filmde rol alacak devam sayfa 2 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünlü sinema y ld z Al Pacino Frans z-kürt ortak yap m filmde rol alacak devam sayfa 2 de"

Transkript

1 AL PAC NO B R KÜRT L DER N CANLANDIRACAK 18 A ustos / Tebax 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 175 Tel: Hackney Belediyesi taraf ndan düzenlenen ve Londra Bar fl Haftas n n bir parças olan Geleneksel Hackney Bar fl Yürüyüflü 19 Eylül de yap lacak. Hackney Belediye Baflkan Jules Pipe tüm toplumlar yürüyüfle kat larak yükselen milliyetçilik dalgas na karfl seslerini yükseltmesini istedi. Geçen y l çok say da insan n yürüyüfle kat ld n ve çok renkli görüntülerin yafland n kaydeden Pipe, Tüm toplumlardan temsilcileri ve özellikle de gençleri yürüyüflte görmek istiyoruz. dedi. Konuyla ilgili olarak görüfltü ümüz Türk ve Kürt sivil toplum kurulufllar da yürüyüfle destek vererek, aktif kat l mda bulunacaklar n söylediler. Devam sayfa 4 te Ünlü sinema y ld z Al Pacino Frans z-kürt ortak yap m filmde rol alacak devam sayfa 2 de HACKNEY BARIfi Ç N YÜRÜYECEK Hackney Belediye Baflkan Jules Pipe Ramazan ay n n ilk teravih namaz 20 A ustos ta sayfa 13 te Onbinlerce ö renci kriz ma duru olacak sayfa 3 te Turk: Bila hêvî têk neçin R.27 flsizlik Urfal genci intihara sürükledi sayfa 7 de GSI sigorta alan nda önemli bir bofllu u dolduracak sayfa 15 te Halkevi Dayan flma Konseri nin biletleri sat fla sunuldu sayfa 16 da

2 2 Kültür sanat dünyas 'Kavgam' servet kazand rd ngiltere de, Adolf Hitler in "Kavgam" adl kitab n n yay mlanmadan önceki kopyas, 24 bin avroya sat ld. Ludlow daki Mullock Müzayede Evi nde yap lan aç k art rmada, kitab Rusya dan telefonla arayan ismi aç klanmayan bir kifli sat n ald. Kitab n sat lan kopyas n n, Hitler taraf ndan kitab n yay mlanmas ndan önce bir arkadafl na verildi i belirtiliyor. Müzayede evine göre Hitler, 1925 te yazd kitab n sat lan kopyas n Bavyera da hapis yatt 4 y ll k dönemde tan flt Georg Maurer için imzalam flt. Maurer in, yerel bir Nazi yetkilisi oldu u ve Marksist bir gazeteye Nazi sempatizanlar n n isimlerini vermesinin ard ndan Hitler ile aras n n bozuldu u kaydedildi. Müzayede evinden bir yetkili, "kitab n bu kopyas n n çok zor bulunabilece ini ve ABD ile Rusya dan bile aç k art rmaya kat lanlar oldu unu" belirterek, "Hitler e inan lmaz bir ilgi var. nsanlar tarihteki kötü adamlarla gerçekten ilgileniyorlar" dedi. Leonardo'nun mekanik aslan yeniden yürüyor Rönesans' n Floransal mucit ve ressam dehas Leonardo da Vinci'nin Fransa Kral I. François'y e lendirmek için yapt mekanik aslan, 500 y l sonra yeniden yap larak yürütüldü. Leonardo'nun ( ) hayat n n son üç y l n geçirdi i, Fransa'n n Loire Vadisi Amboise kentindeki halka aç k Clos Luce fiatosu'nun müdürü François Saint Bris, asl yok olan aslan yeniden yaparak mekanik dizgeyi 500 y l sonra yeniden ifllettiklerini anlatt. stanbul'un fethinden bir y l önce Floransa'n n Vinçi köyünde do an Leonardo da Vinci, flaheserleri aras nda, Milano Santa Maria Della Grazia Manast r 'n n yemekhanesinde bulunan sa ve havarilerinin "Son Akflam Yeme i" freskosunun yan nda, ilk uçak taslaklar, anatomi çal flmalar dahil, stanbul-haliç Köprüsü projesi dahi çizmiflti. Al Pacino bir Kürt liderini canland racak Ünlü sinema y ld z Al Pacino Frans z Kürt ortak yap m filmde rol almaya haz rlan yor. Ünlü oyuncu Kürt bir lideri canland racak. H ollywood y ld z Al Pacino Kürt aç l m n konu alan Frans z - Kürt ortak yap m bir sinema filminde rol alacak. 'Böyle mi Yaflam' adl filmin yap mc l n Fransa'dan CFK2 Prodüksiyon ve Türkiye'den Muhammed Arslan üstleniyor. Filmin senaristli i ve yönetmenli ini, Y lmaz Güney'in 'Sürü' filminde de rol alan fiuayip Adl g yapacak. Adl g bugüne kadar Kürtlerin hayat n anlatan çok say da filme imza att. Çekimler için 2010 Ocak ay nda start verilecek. Muhammed Aslan filmle ilgili olarak, "Amerika'da sinema sektöründe olan ye enlerim arac l yla Al Pacino ile anlaflt k. Filmin senaryosunu be endi ve rol almay kabul etti. Film son zamanlarda gündemde olan Kürt aç l - m na yönelik bir bar fl mesaj niteli inde ola- B u y l alt nc s yap lacak olan Londra Kürt Film Festivali tüm tasar mc ve artistleri festival program kitapç n n kapa- ile festival posterinde kullan lmak üzere tasar m yar flmas na kat lmaya davet ediyor. Yar flman n herkese aç k oldu u bildirilirken, kazanan tasar m n sahibinin festival taraf ndan masraflar karfl - cak" aç klamas n yapt. KEND S N KNA ETMEM Z 6 AY SÜRDÜ Al Pacino'nun 'Böyle mi Yaflam'da Kürt bir lideri canland raca n söyleyen Arslan, 'Kendisini ikna etmemiz 6 ay sürdü ama sonunda anlaflt k. Çekimleri Irak'ta gerçekleflecek ve Kürt bir lideri canland racak' dedi. Arslan, Al Pacino'nun film için ne kadar ücret ald n aç klamad. Kast çal flmalar n n devam etti ini söyleyen Arslan, 'Tar k Akan, Aytaç Arman, Baflak Sayan ve Tuncel Kurtiz'e teklif götürdük. Çal flmalar - m z devam ediyor' diye konufltu. 10 milyon dolara mal olmas beklenen film stanbul, Diyarbak r, Suriye, Irak ve Fransa'da çekilecek. Muhammed Arslan filmin 1980 döneminde Türkiye'den gitmek zorunda kalan Türklerin lanmak üzere festival için Londra ya davet edilece i kaydedildi. Londra Kürt Film Festivali Kürt yönetmenler taraf ndan yap lan filmler ile Kürtler hakk nda di er uluslardan yönetmenler taraf ndan yap - lan filmlerin gösterildi- i düzenli bir festivaldir. Festivalde uzun ve k sa metrajl filmlerin yan s ra animasyon ve belgesel filmler de gös- Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko ve Kürtlerin hayat n n anlat laca n söyledi. Diyarbak rl bir ailenin biri da da gerilla, biri asker biri de yurtd fl nda terilmektedir. Bu y l alt nc s düzenlenecek festival için Kürt Kültürü, Kürt kültürel sembolleri, sinema, festivalin yap ld flehir olmas sebebiyle Londra ve festivalin 6. y l na ulaflmas gibi temalar içeren ya da bunlara denk düflebilecek bir tasar m yar flma düzenleniyor. Yar flmaya son kat l m tarihi 31 A ustos Konuyla ilgili yaflayan üç o lunun hikayesinin mercek alt na al naca filminin büyük ilgi beklemesi bekleniyor. Londra Kürt Film Festivali için tasar m yar flmas 6. Londra Kürt Film Festivali nin program kitapç n n kapa için bir tasar m yar flmas düzenleniyor. daha fazla bilgi almak isteyenler co.uk web sitesini ziyaret edebilirler. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Madonna'n n ilk greatest hits albümü Madonna'n n en sevilen flark lar ve yepyeni 2 singlen n da yer ald Celebration albümü EMI Müzik etiketiyle çok yak nda piyasada olacak. Madonna, bugüne kadar tüm kariyerini kapsayan bir greatest hits çal flmas yapmad. Immaculate Collection 1990 da yay mland ve remaster yap lmad. Like A Virgin, Music, Material Girl, Into The Groove, Hung Up, Ray Of Light, Sorry, Everybody, La Isla Bonita, Lucky Star, Erotica, Frozen, Papa Don t Preach, Like A Prayer, Express Yourself, Dress You Up. ve 2 yeni hit bu albümde Madonna severleri bekliyor. Yap mc l - n Paul Oakenfold'un üstlendi i "Celebration" albümünün temas n n dans oldu u ve ç k fl tarihinin ise 22 Eylül 2009 oldu u belirtildi. Hollywood'tan gifle rekortmeni filmlere devam Hollywood un büyük prodüksiyon flirketleri, milyonlarca dolar has lat elde eden serilerden vazgeçemiyor. Yap mc lar, izleyiciden büyük ilgi gören dört dev yap m "Karayip Korsanlar ", "Alacakaranl k", "Görevimiz Tehlike" ve "X Men Origins: Wolverine" adl yap mlar n devam filmlerinin çekilmesi için harekete geçti. Sinema sektörü yay n organ "Variety", dev bütçeli devam filmlerine iliflkin geliflmelere yer verdi. Buna göre, son olarak "Avustralya" filminde seyirciyle buluflan ünlü aktör Hugh Jackman, gifle rekorlar na imza atan "X-Men" serisinin devam niteli indeki "Wolverine" için yeniden imza atmaya haz rlan yor. "X-Men Origins: Wolverine" isimli filmin baflrol oyuncusu Jackman, serinin yeni halkas için görüflme masas na oturdu unu aç klad. Üçleme olarak gösterime giren "X-Men" serisinin ard ndan çekilmeye bafllanan ve ayn konuya dayanan filmde rol alan tan nm fl oyuncu, yeni filmin çekimlerinin Japonya da yap laca n bildirdi.

3 Onbinlerce ö renci kriz ma duru olacak Ekonomik krizin etkiledi i üniversiteler bu y l kontenjanlar n düflürme yoluna gidince binlerce ö renci aç kta kalma tehlikesiyle karfl karfl ya kald. A-Level s navlar n bitiren ö rencileri üniversiteler kapasitemiz doldu diyerek geri çeviriyor. ngiltere genelinde A- Level s navlar n bitiren on binlerce ö renci, üniversiteye girememe riskiyle karfl karfl ya. ngiltere'nin en iyi üniversiteleri flimdiden kapasitelerinin doldu unu ve beklenen notlar n alt ndaki ö rencilerin kendilerine yer bulamayaca n aç klad. BAfiVURU ARTTI KONTENJAN DÜfiTÜ Bu y lki üniversite baflvurular geçen y la oranla 60 bin artarak 600 bine ulaflt. Fakat buna karfl l k sadece 13 bin yeni kontenjan aç ld. Bunun yan s ra çok say da üniversite maliyetlerini karfl layamad gerekçesiyle kontenjanlar - n düflürme yoluna gitti. Yaln zca Russell Grubu olarak bilinen elit üniversitelere, geçen seneye oranla 32 bin daha fazla baflvuru yap ld. Ancak bu üniversitelerde kontenjan say s önemli ölçüde ya azald ya da ayn kald. Geçti imiz y llarda beklenen notun alt na düflen ö renciler 'clearing' adl süreç sayesinde okullara yerlefltirilebiliyordu. Ancak aç kta kalan ö rencilerle bofl kalan kontenjanlar efllefltiren bu sürecin de artan baflvurularla bafl etmeye yetmeyece i düflünülüyor. Bu nedenle bu y l en az 20 bin ö renci aç kta kalma tehlikesiyle karfl karfl ya. Ö RENC LER: TELAF S MKANSIZ OLUR Bu geliflmeler üzerine gazetelere konuflan ö renciler, üniversiteye girememeleri durumunda görecekleri zarar n telafisinin imkans z olaca n söylediler. E itim uzmanlar, ekonomik krizle daralan ifl imkanlar da göz önüne al nd nda A-Level sonuçlar n bekleyen ö rencilerin önünde s k nt l günler oldu unu söylüyor. Bakan, harem-selaml k dü ünü terk etti Tar m ve G da Bakan Jim Fitzpatrick, Whitechapel daki Müslüman Merkezi nde düzenlenen haremselaml k dü ünün toplumun bütünlü ünü tehdit etti ini söyleyerek efliyle birlikte salonu terk etti. L ondra'da, Müslüman dü ününde harem-selaml k uygulamas na tepki gösteren Tar m ve G da Bakan Jim Fitzpatrick, uygulaman n toplumun bütünlü ünü tehdit etti- ini söyleyerek efliyle birlikte dü ün salonunu terk etti. Londra n n do- usunda bulunan Müslüman mahallelerinden Whitechapel daki Müslüman Merkezi nde düzenlenen bir dü üne efli Dr. Sheila Fitzpatrick le birlikte davetli olarak kat lan Tar m ve G da Bakan Jim Fitz- E v sigortas na soygunlar nedeniyle baflvuruda bulunan posta kodlar na bak larak yap lan tespitlere göre en çok baflvuru alan yirmi bölgeden befli Londra'dan. Bunlar n patrick, dü ünde harem- selaml k uygulamas gere i kad nlar n ikinci kattaki Hajja Um Aref salonuna; erkeklerin ise birinci kattaki ana salona oturmalar na tepki gösterdi. Uygula- bafl nda yüzde 31 oran yla Clapham geliyor. Di er yüksek oranlar ise flöyle: Hornsey; yüzde 28, Walthamstow; yüzde 24, Fulham; yüzde 24 ve Foresthill; yüzde 24. man n yanl fl oldu unu savunan Bakan Fitzpatrick, efli Sheila'y da yan na alarak dü ün salonundan ayr ld. Efliyle birlikte birçok Müslüman dü ününe kat ld - n ve böyle bir uygulamayla daha önce hiç karfl laflmad n söyleyen Bakan Fitzpatrick, Dayatmac ve kat kurallar, toplumun bütünlü ünü tehdit ediyor dedi. Bakan Fitzpatrick, dü ün yerinde Islamic Forum of Europe adl fleriat yanl s örgütün e ilimlerinin hakim oldu unu iddia etti. Clapham h rs zl k ma duru Yeni bir araflt rman n sonuçlar na göre ngiltere'de yaflayanlar aras nda Londral lar soyguna u ramas en muhtemel grubu oluflturuyor. 3 Londra'dan h rs zl k oranlar bak m ndan daha yüksek olan tek yer ise Nottingham. Bu flehirdeki dört posta kodu alan nda h rs zl a u rama riski Londra'dan da yüksek ç kt.

4 4 Hackney bar fl için yürüyecek Hackney de Belediye öncülü ünde her y l düzenlenen ve çok renkli görüntülere sahne olan geleneksel bar fl yürüyüflü bu y l 19 Eylül de yap lacak. Hackney Belediye Baflkan Jules Pipe yapt yaz l aç klama ile herkesi yürüyüfle kat lmaya ça rd. H ackney Belediyesi taraf ndan düzenlenen ve Londra Bar fl Haftas n n bir parças olan Geleneksel Hackney Bar fl Yürüyüflü 19 Eylül de yap lacak. 19 Eylül günü saat da Hackney Community College önünde bafllayacak olan yürüyüfl Hackney Town Hall önünde sonland r lacak. Hackney Bar fl Yürüyüflü, Hackney Belediyesi, Hackney Polis Teflkilat ve Robert Levy Vakf taraf ndan organize ediliyor. Yürüyüfl boyunca çeflitli gösteriler yap lacak ve müzik sunumlar olacak. Yürüyüfl sonras nda Hackney Empire de da baz etkinlikler düzenlenecek. PIPE: M LL YETÇ L E KARfiI YÜRÜYEL M Hackney Belediye Baflkan Jules Pipe tüm toplumlar yürüyüfle kat larak yükselen milliyetçilik dalgas na karfl seslerini yükseltmesini istedi. Geçen y l çok say da Jules Pipe genç insan n yürüyüfle kat ld n ve çok renkli görüntülerin yafland - n kaydeden Pipe, Tüm toplumlardan temsilcileri ve özellikle de gençleri yürüyüflte görmek istiyorum. 19 Eylül tarihini unutmadan günlük program n za kaydediniz dedi. Çok renkli geçmesi beklenen Hackney Bar fl Yürüyüflüne Kürt ve Türk toplumlar n n kat - l m n n nas l olmas gerekti i konusunda sivil toplum kuruluflu ve belediye yetkililerinin görüflünü ald k. CANVER: fi DDETE KARfiI HEP B RL KTE Nilgün Canver (Haringey Belediyesi Meclis Üyesi): Londra'daki bu bar fl yürüyüfllerinin mimarl n asl nda Haringey yapm flt r y - l nda belediyemiz çat - s ndaki Bar fl Müttefikleri Grubu ilk bar fl yürüyüflünü düzenlemiflti. Amac 11 Eylül sald r lar n n ard ndan silahlanma ve terörizme karfl ç kmakt. Herkesin bir araya gelerek savafltan, öldürmelerden uzakta bar flç l bir toplum istedi inin simgesidir bu yürüyüfller. Biz de Haringey Belediyesi olarak yürüyüflümüzü 27 Eylül'de yapaca z. Biz bir hafta boyunca bar fl me- Nilgün Canver sajlar n toplumun her kesimine olabildi ince ulaflt rmak anlam nda çok say da etkinlikler gerçeklefltirece iz. Herkesin bu yürüyüfllere kat larak destek sunmalar n bekliyoruz. KÖSE: YÜRÜYÜfiÜ DESTEKL YORUZ Suna Köse (Roj Kad n Meclisi Temsilcisi): Toplumlar m z n yo un yaflad Hackney Bölgesi ndeki Bar fl yürüyüflünü Britanya da yaflayan Kürt kad nlar ad na selaml yoruz. Böylesi bir yürüyüflün Hackney gibi kriminal vakalar n giderek artt bir bölgede yap lmas n anlaml buluyor ve ihtiyaç oldu- unu düflünüyoruz. Bar fl talebini y llarca dillendiren ve buna ra men Türkiye devletinin inkar ve imhalar yla karfl laflan biz Kürtler hem ülkemizde hem de dünyada düzenlenen tüm bar fl etkinlik ve giriflimlerini aktif flekilde destekliyoruz. Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. SA LAM: DERNEKLER - M Z DE DESTEKLEMEL fiener Sa lam ( ngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Baflkan ): Bar fl bütün insanl a hizmet verir. Biz de federasyon olarak bu tür bar fla hizmet eden etkinliklerin yan nday z her zaman. Bütün dünyaya bar fl diliyoruz ve her rk n rahatça bir arada yaflayabilmesi gerekti ini düflünüyoruz. Federasyon olarak da bu etkinliklerde bulunmaktan mutluluk duyar z. STK'lar m z n var olma sebeplerinin bir gere i olarak bu yürüyüfllere kat lmalar ve destek vermeleri gerekti ine inan yoruz. Bütün STK lar n bu etkinliklere kat lmas gerekir. fiener Sa lam Suna Köse PEK N: GEN fi KATILIM SA LANMALI Ali Pekin (Dersimliler Kültür ve Dayan flma Derne i Baflkan ): Böyle bir yürüyüflün yap lmas çok güzel bir olayd r. Son seçimlerde BNP nin oy artt rmas Parlamento'ya milletvekili göndermesi ilerisi için iyi bir geliflme de- ildir. Bu nedenle yabanc lar n mutlaka örgütlü olmas laz m. Bu nedenle bu tür etkinliklere genifl kat l mlar sa lamak ve insanlar n haberdar edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki seçimlerde bu durumu göz önünde bulundurarak oy kullanmalar iyi olur. Biz bu tür etkinliklere kat l r ve destekleriz. Britanya bas n yaflanan olumsuzluklar n faturas n yabanc lara ç kar yor bu nedenle daha örgütlü hareket etmek gerekiyor. Bu yürüyüfl desteklenmeli ve genifl kat l m sa lanmal d r. Ahmet Sezgin SEZG N: ÇOK ÖNEML BULUYORUZ Ahmet Sezgin (Day-Mer Baflkan ): Hackney Belediyesi nin geleneksel olarak düzenledi i bar fl yürüyüflü, ortak de erlerin güçlenmesi, baz ön yarg lar n k r lmas, bar fl ve kardeflli in güçlenmesi aç s ndan önemlidir. Bu yürüyüfl her y l düzenlendi i gibi bu y l da düzenlenecektir. Toplumlar m z n bu yürüyüfllere kat larak kendilerini ifade etmesi, kendi bar fl talepleri ile soka a ç kmas önemlidir. Di er halklarla bir arada yürümek çok önemlidir. Bu yürüyüfle kat lmak gerekiyor ve demokratik kitle örgütlerinin de bu tür organize çal flmalar n içinde olmas da laz m.

5 5

6 6

7 ngiltere'de iflsizlik rekor seviyeye ulaflt ngiltere'de iflsizlik, 1995 y l ndan bu yana en üst seviyeye ç kt. Geçen hafta yay mlanan resmi verilere göre Mart-Haziran döneminde 220 bin kiflinin daha iflsiz kalmas yla iflsizlerin say s 2,44 milyona ya da %7,8'e ulaflt. flsizlik, 1995 y l ndan bu yana en üst seviyeye ç kt. Mart-Haziran döneminde 220 bin kiflinin daha iflsiz kalmas yla iflsizlerin say s n n 2,44 milyona ulaflt bildirildi. Bu rakam gençler aras nda çok daha yüksek. Ulusal statistik Dairesi'ne göre yafl aras nda iflsizlik oran %12,4'ü buluyor. Hükümet, gençlere sunulan e itim, staj ve benzer imkanlar n art - r lmas için ifl dünyas na ça r da bulunuyor. Bu arada ngiltere Merkez Bankas, ülke ekonomisinin krizin etkilerinden kurtulmas n n uzun sürece ini söyledi. Bankan n üç ayl k Enflasyon Raporu'na göre 2010 y - l nda iyileflme iflaretleri hala "zay f" olacak. Oysa Baflbakan Gordon Brown, ngiltere'nin gelecek y l ciddi bir toparlanma yaflayaca n öne sürmüfltü. Ekonomi düzelmezse Brown'un 175 milyar sterlinlik rekor bütçe aç daha da büyüyebilir ve harcamalarda kesinti gereksinimi artabilir. 1,58 M LYON K fi DEVLETTEN fis ZL K YARDIMI ALIYOR ngiltere'de 1,58 milyon kifli devletten iflsizlik yard m al yor. ngiltere Ticaret Odas, ekonomi yeniden büyümeye bafllasa bile iflsizli in önümüzdeki aylarda h zla artmay sürdürece ini ve 3 milyonu aflabilece ini söylüyor. Yöneticiler Enstitüsü de tam zamanl ifl bulamayan yaklafl k bir milyon kiflinin yar zamanl ifllerde çal flt - n aç klad. Enstitüye göre bu, ekonomideki gerilemenin istihdama etkisinin san landan da fazla oldu unu gösteriyor. Krizin enflasyonu frenleyen etkisi ise devam ediyor. flsizlik Urfal genci intihara sürükledi Doncaster bölgesinde Orhan K l nç isimli bir genç intihar ederek hayat na son verdi do umlu ve Urfa'ya ba l Halfeti ilçesi A r l kasabas ndan oldu u ö renilen K l nç, 2002'den beri yaflad ngiltere'de yedi y ld r oturum almay bekliyordu. Doncaster'da kebapç l kla geçinen K l nç, kendini a aca asarak intihar etti. Doncaster bölgesinde yaflayan 31 yafl ndaki Orhan K l nç isimli bir genç intihar ederek hayat na son verdi. Yak n çevresinden al nan bilgiye göre bekar olan ve yaln z yaflayan K l nç, iflsiz kald için bunal - ma girerek intihar seçti. Yak nlar, K l nç' n Home Office'in oturum izni olmayanlar tespit etmek için yapm fl oldu u iflyeri bask nlar nedeniyle ifl bulamad n, bu nedenle maddi zorluklar yaflad n söyledi. Arkadafllar taraf ndan Kendi halinde ve içine kapan k biri olarak tarif edilen K l nç' n tekwando sporcusu oldu u ve bu alanda çok say da madalyaya sahip bir sporcu oldu u ö renildi. Doncaster polisi ise yapt aç klamada Orhan K l nç' n kendini a aca asarak intihar etti- ini ve cenazenin Adli T p Raporu'ndan sonra yak nlar na teslim edilece ini belirttiler. K l nç, Türkiye'de topra a verilecek. Orhan K l nç 7

8 8

9 9 KCC de düzenlenen Garden Party e yo un ilgi KCC (Kürt Toplum Merkezi) taraf ndan yürütülen Finansal Management Project çal flmalar n n ikinci y l n doldurmas nedeni ile yap lan Garden Party ye Liberal Demokrat Parti Wood Green Milletvekili Lynne Featherstone ve Haringey Belediye Lideri Claire Kober n yan s ra çok say da davetli kat ld. H aringey deki Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) Financial Management Project çal flmas n n ikinci y - l n doldurmas nedeniyle bir bahçe partisi düzenlendi. 14 A ustos Cuma günü yap lan partiye çok say da siyasetçi ile sivil toplum kurumlar ndan temsilciler kat ld lar. Kürt Toplum Merkezi nin bahçesinde yap lan partiye projede eme i geçen çal flanlar ile gönüllü çal - flanlar da kat ld lar. Aç k havada yap lan partide mangallar yak ld ve konuklara flifl kebap ikram edildi. Finans Menejeri Gülcan Gül taraf ndan yürütülen proje London Development Agency tarafad ndan da destekleniyor. London Development Agency nin proje vermekle görevli yetkililerinden Anna Mold un da haz r bulundu u partide projenin hayata geçirilmesi s ras nda çekilmifl foto raflar da sergilendi. Garden Party e Liberal Demokrat Parti Wood Green milletvekili Lynne Featherstone n n yan s ra Haringey Belediye Lideri Claire Cober, Haringey Belediye Meclis üyesi Ali Demirci, Haringey Belediye Kabine Üyesi Nilgün Canver, Hackney Belediye Meclis Üyesi Gülay çöz, Hackney Belediye Meclis Üyesi Matthew Coggins, Haringey Belediye Meclis Üyesi Bob Harris, Haringey Belediye Meclis Üyesi John Oakes, London Development Agency Project Officer Anna Mold, Haringey Esnaflar Derne i Baflkan fiefik Mehmet, projede gönüllü çal flanlar ve çok say da konuk kat ld. Garden Party de Milletvekili Lynne Featherstone, Belediye Lideri Claire Kober ve Belediye Meclis Üyesi Matthew Coggins birer konuflma yaparak baflar l projeden dolay KCC yönetimini tebrik ettiler. Eski Finans Menejeri Emin Korkmaz yapt konuflmada projenin gayet iyi yürütüldü- ünü ve amac na ulaflt - n, yeni projeyi yöneten Gülcan Gül ün projenin eski gönüllülerinden oldu unu, eskiden projede asistan olarak çal flt n ve flimdi projeyi yönetiyor olmas n n projenin baflar s n n en belirgin göstergesi oldu unu söyledi. Konuflmas nda eme- i geçen herkese teflekkür eden Finans Menejeri Gülcan Gül, Bu proje gönüllü kat l mc lara yeni beceriler kazand rd. CV yazma teknikleri, pratik el becerileri ve daha da önemlisi farkl bir sosyal yap ile tan flma, yeni insanlarla tan flarak kültür dünyalar n genifllettiler. dedi. Milletvekili Lynne Featherstone, etkinlikte bir konuflma yaparak baflar l projeden dolay KCC yönetimini tebrik etti. Kürt Toplum Merkezi nin bahçesinde yap lan etkinli e çok say da siyasetçi ile sivil toplum kurumlar ndan temsilciler kat ld lar.

10 10 AB nüfusu 500 milyonu buldu Bu y l 27 Avrupa ülkesinde do an çocuk say s yaklafl k 5.4 milyon olarak bildirildi. Böylece Avrupa n n nüfusunun 500 milyona ulaflt belirtildi. E urostat statistik Dairesi nin Avrupal topluluklar n demografik yap s konulu araflt rmas nda ortaya ç kan sonuca göre, 1 Ocak 2008 de nüfus milyonken, 1 Ocak 2009 da nüfus milyona ulaflt. Buna göre 2008 y l nda, göç yoluyla 1.2 milyon kifli Avrupa ya tafl n rken, 0.4 milyon bebek de do arak nüfus art fl 1.6 milyonu buldu y l nda 27 Avrupa ülkesinde 5.4 milyon çocuk do du. Almanya d fl ndaki di er üye ülkelerde do um oran n n Britanyal turiste Atatürk e hakaret ten s n rd fl Marmaris te Atatürk An t önünde soyunarak uygun olmayan davran fllarda bulundu u gerekçesiyle gözalt na al nan Britanyal turist Thomas Robert Strong hakk nda s n rd fl karar verildi. B ritanyal turist Thomas Robert Strong hakk nda Marmaris te Atatürk An t önünde soyunarak uygun olmayan davran fllarda bulundu u gerekçesiyle s n rd fl karar verildi. 19 yafl ndaki turist Thomas Robert Strong, Mu la'n n Marmaris lçesi'nde, Atatürk An t önünde flortunu ç kar p uygun olmayan davran fllarda bulundu u gerekçesiyle Marmaris Çarfl Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada parmak izi al nan turist lçe Emniyet Müdürlü ü'ne ba l Terörle Mücadele fiube Amirli i'ne yolland. Yeminli tercüman eflli inde ifadesi al nan Thomas Robert Strong'un alkollü olmad n n belirlendi i kaydedildi. Olayla ilgili soruflturma bafllat l rken mahkemeye ç kar lan genç turist hakk nda Atatürk e hakaretten s n rd fl karar verildi. S n rd fl karar ndan sonra serbest b rak lan turistin gelecek befl y l içinde de Türkiye ye girifli yasakland. Fitch: Krizde en kötü dönem bitti Kredi De erlendirme Ajans 'n n, Avrupa'daki en büyük 62 yat r mc kuruluflla yapt çal flmaya göre, yat r mc lar krizde en kötü dönemin bitti ini, yak n gelecekte ciddi iyileflmeler olaca n düflünüyor. K redi De erlendirme t bir araflt rmada böyle düflünenlerin oran yaln zca Ajans 'n n (FITCH Ratings) yapt bir araflt rmaya yüzde 29'du. Yat r mc lar göre finans pazarlar na dair büyük yat r mc lar n kanaati çok daha olumluya döndü. ayn zamanda krizin ne kadar sürece ine dair tahminlerinde de daha olumlular. FITCH'in Avrupa genelin- Araflt rmada likidite ve deki en büyük yüz yat r m kuruluflundan 62'siyle yapt araflt rmaya göre Bond yat - r mc lar n n ço u küresel finansal krizin getirdi i y k m n en kötü k sm n n geride kald - na inan yor. mülk pazar nda yaflanacak baflka sorunlara dair kayg - larda da önemli ölçüde azalma tespit edildi. Mart ay araflt rmas nda bu alanlarda sorun yaflanmas n yüksek ihtimal olarak de- erlendirenlerin oran yüzde TAHM NLER DE OLUMLUYA DÖNDÜ Ayn ajans n üç ay önce yap- 40 ve 29 iken, flimdi bu oranlar yüzde 27 ila yüzde 23'e düflmüfl durumda. artt bildirilen araflt rmada, en yüksek do um oran s ras yla Litvanya, rlanda, K br s ve Polonya da gerçekleflti. Ancak araflt rmada 27 Avrupa ülkesinde 2008 y l nda 4.8 milyon kifli de hayat n kaybederken, en yüksek ölümler s rayla Letonya, Almanya, Malta, Lüksenburg, Estonya ve Fransa da gerçekleflti. PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S >> De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak >> fl yerinizi gelifltirmek Ve >> GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

11 Haringey Belediye Lideri Diyarbak r Restaurant ziyaret etti U zun y llardan beridir Kürt ve Türk toplumlar n n en yo un yaflad Green Lanes te hizmet veren Diyarbak r Restaurant, bir kez gelen müflterilerinin sonra mutlaka yeniden gelip yemek yedikleri bir mekan. Diyarbak r Restaurant toplumlar m z n u rak yeri oldu u kadar belediye yetkililerinin tercih ett i mekanlardan biri olmaya bafllad. CLA RE KOBER D YAR- BAKIR RESTAURANT DA Haringey Belediye Lideri Claire Kober 14 A ustos Cuma günü Green Lanes te bulunan Diyarbak r Restaurant ziyaret etti. Claire Kober restaurant görevlileri ile görüflerek, döner kesti. lk kez böyle bir giriflimde bulundu unu belirten Kober, Diyarbak r Restaurant n bölgeye iyi hizmetler verdi ini belirtti. HER TÜR SULU YEMEK MEVCUT Diyarbak r Restaurant her türlü kebap çeflitleri kadar sulu yemekleri ile de ad ndan s k s k söz ettirmesini bilen ender iflletmelerden biri. Diyarbak r Restaurant yöneticilerinden Erkan Aksu kendilerine bir kez gelen müflterinin mutlaka ikinci kez de geldi ini ve baz lar - n n daimi müflterileri haline geldiklerini söylüyor. Bunu yapt klar yemeklerin temizli i, kalitesi ve lezzetine ba layan Aksu, servis yapan elemanlar n h zl çal flma temposunu da eklemeyi ihmal etmiyor. DOSTANE B R ORTAM Diyarbak r Restaurant, dekoru, yemeklerinin lezzeti ve personelinin s cakl ile müflterilerine kendilerini evlerinde hissedebilecekleri dostane bir ortam sunuyor. Ev yemekleri kadar lezzetli olan sulu yemekler günlük taze yap l - yor. Çorba içmek için en çok tercih edilen mekanlar n bafl nda gelen Diyarbak r Restaurant ifllek saatlerde oldu u kadar geç saatlerde de kap lar n aç k tutuyor. Diyarbak r Restaurant 69 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1DU adresinde hizmet veriyor nolu telefondan siparifl verebilir ya da bilgi alabilirsiniz. Claire Kober restaurant görevlileri ile görüflerek, döner kesti. 11 Uzun y llardan beri hizmet verdi i Green Lanes te yaln z Kürt ve Türk toplumlar n n de il di er toplumlar n da vazgeçilmez u rak mekanlar ndan biri olan Diyarbak r Restaurant kalite ve lezzetten ödün vermiyor. Geçti imiz hafta Diyarbak r Restaurant ziyaret eden Haringey Belediye Lideri Claire Kober Diyarbak r Restaurant n bölgeye iyi hizmetler verdi ini söyledi. Haringey Belediye Lideri Claire Kober Diyarbak r Restaurant n mutfak görevlileri ile birlikte.

12 12

13 Ramazan ay n n ilk teravih namaz 20 A ustos ta slam dünyas 33 y l aradan sonra Yaz mevsiminin ortas nda Ramazan ay na giriyor. 20 A ustos`ta ilk teravih namazlar n k lacak olan Müslümanlar 21 A ustos`ta ilk iftarlar n yapacak. Londra da 21 A ustos günü saat te sahur vakti sona ererken, akflam saat de ilk iftar aç lacak. R amazan ay nda 33 y l aradan sonra ilk kez A ustos ay nda oruç tutulacak. 20 A ustos ta ilk teravih namaz k l nacak, 21 A ustos`ta ise ilk iftar yap lacak. Ramazan ay önümüzdeki 8 y l boyunca yaz aylar na rastlayacak. Bu y l günde yaklafl k 15 saat oruç tutulacak. Londra da 21 A ustos günü saat te sahur vakti sona ererken, akflam saat de ilk iftar aç lacak. SIVI ALMAYA D KKAT ED N Öte yandan sa l k uzmanlar Ramazan ay nda s v tüketiminin azald na dikkat çekerek, bunun bir tak m sa l k sorunlar yaratabilece i konusunda uyar yor. Oruç ay n n yaz mevsimine rastlamas nedeniyle s v kayb n n daha çok olaca n belirten uzmanlar, iftar ve sahur aras nda yeterli su tüketilmesinin vücudun su ve elektrolit dengesinin korunmas n sa layaca- n belirtiyor. Oruç tutan kiflilerin günde en az 2,5 litre s - v almas gerekti ini belirten uzmanlar, bu kapsamda komposto, meyve suyu ve sebze çorbas n öneriyor. Uzmanlar; ya l ve a r Londra Belediyesi Ramazan ay boyunca Kuzey Londra`da özellikle Müslümanlar n yaflad bölgelerde çok say da dan flman görevlendirecek. Yollarda ve yaya geçifllerinde belli noktalarda bekleyecek olan bu görevliler, Müslümanlara yaklaflarak sigaray tümüyle nas l b rakmalar konusunda yard mc ola- yiyeceklerden uzak durulmas n n do ru olaca n dile getirerek, a r yemeklerin kalp üzerinde stres gibi etki yaparak kalp spazm, kalp krizi ve beyin kanamas na neden olabilece ini söylüyor. Uzmanlara göre temel besin gruplar n n her birinden yeteri oranda al nmal Ramazan boyunca, yine 3 ö ün cak. Oruçlu Müslümanlara ayak üstü "Nas l sigara b rak l r?" konusunda yard mc olacak olan bu görevliler, sigaray b rakmak isteyen kiflileri yak n çevrede bulunan yerel eczanelere yönlendirecek. Belediye taraf ndan yap lan aç klamada yerel eczanelerde sigaray b rakmak isteyenler için zengin seçeneklerin bulundu u, gere- 13 beslenecek flekilde ayarlama yap lmal. Telgraf Gazetesi olarak toplumumuzun mübarek Ramazan ay n n bar fl ve huzur içerisinde geçmesini diliyoruz. Londra Belediyesi`nden Ramazan`da sigara b rakma ata Londra belediyesi NHS ile yapt iflbirli i kapsam nda Ramazan ay boyunca Müslümanlar n yaflad bölgelerde sigara b rakt rma çal flmalar yapacak. kirse sigaray b rakmak isteyenlere geçici olarak nikotin sa lay c tedavilerin uygulanabilece i aç kland. Bu plan tüm Londra'ya duyurmaya çal flan belediye, Ramazan ay öncesi belediye otobüsleri ve bild boardlara reklam verdi. Baz camiler de belediye ile iflbirli ine giderek kampanyaya destek verecek.

14 14 ngiltere'nin Afganistan'daki kay plar 201'i buldu Afganistan'da iki askerini daha kaybeden ngiltere'nin 2001'deki iflgalin bafl ndan bu yana verdi i kay plar 201'i buldu. Baflbakan Brown ise, "Zor bir yaz" geçirdiklerini kabul etti, ama yine de ilerleme sa lad klar n savundu. ngiltere'nin 2001'deki iflgalin bafl ndan bu yana Afganistan'da verdi i kay plar 201'i buldu. Ölen askerlerin ailelerine baflsa l dileyen Gordon Brown, ngiltere'nin Afganistan'daki mücadelesiyle dünyay daha güvenli bir yer haline getirmeye çal flt n öne sürdü. Brown, ngiltere'yi hedef alan terörist sald r planlar n n dörtte üçünün Afganistan ve Pakistan' n da l k bölgelerinde yap ld n söyledi. Brown 20 A ustos'taki seçimlerin de huzurlu bir ortamda yap labilmesi ad na mesafe katettiklerini savundu. ngiltere ordusu bir süredir Afganistan' n güneyindeki Helmand eyaletinde kapsaml bir operasyon yürütüyor. Temmuz sonunda, Panter Pençesi ad verilen operasyonun ilk aflamas n n baflar yla tamamland aç klanm flt. Bu ilk aflamada hedef, bölgenin Taliban unsurlar ndan temizlenmesiydi. kinci aflamay ise ngiliz birliklerinin ele geçirdikleri noktalarda tutunmas ve halk n yaflam koflullar nda iyileflme sa lanmas oluflturuyor. Harekat n ilk aflamas n n tamamlanmas n n ard ndan bir aç klama yapan D fliflleri Bakan David Miliband, Taliban' n l ml unsurlar n n da Afganistan'daki siyasi sürece dahil edilmesi ça r s yapm flt. Uzmanlara göre ngiltere bu ad mla, Taliban' n çekirdek unsurlar ndan olmayan ve dini duygulardan ziyade milli dürtülerle savaflan Pafltun gruplar hedef al yor. Pafltunlar n yo- un olarak yaflad Hel- Domuz gribi afl lar yolda ngiltere de sonbahara girerken ilk domuz gribi afl s n n yap lmaya bafllanaca ve ilk dozlar n 13 milyondan fazla kifliye verilece i belirtildi. Hükümet afl n n çok say da hayat kurtaraca na inan yor. L ondra'da yap lan mücevher soygununun faillerini yakalatacak olana 1 milyon sterlin ödül vaat edildi. Scotland Yard yetkilileri, yaklafl k 40 milyon sterlinlik soygunu yapanlar n E kim ay nda bafllanacak ilk aflamada dört öncelik grubundan 11 milyon kifli afl lanacak, bu grupta genellikle salg n ortam nda kendisini riske atan sa l k görevlileri yer al yor. Bu gruptakilere üç haftal k bir dönemde iki ayr doz verilecek. Bu gruptaki sa l k çal flanlar ve doktorlar n say s n n iki milyondan fazla oldu u belirtiliyor. mand eyaletindeki operasyonun ard ndan, sahadaki koflullar n da buna elveriflli oldu u düflünülüyor. Panter Pençesi operasyonu ngiltere kamuoyunda ise tart flma yaratt. Operasyon s ras nda kay plar n artarak Irak'takileri aflmas hükümete yönelik suçlamalar da beraberinde getirdi. Bunlar n bafl nda, askerlerin savafla yeterli e itim ve malzeme olmadan gönderildikleri suçlamas geliyor. Afganistan'daki birliklerin, yeterli z rhl araç ve helikopter bulunmad için, s k s k yol kenar na yerlefltirilen uzaktan kumandal patlay c lar n hedefi oldu u savunuluyor. Baflbakan Gordon Brown ise bu iddialar bir kez daha reddederek askerlere ihtiyaçlar olan her mazlemenin verildi ini ve verilmeye de devam edilece ini söyledi. Nefes alma güçlü ü çeken, diyabeti ya da kalp rahats zl olan 65 yafl üzeri yafll lar ve alt aydan küçük bebekleri, hamileler izleyecek. Ancak, hiçbir sa l k sorunu olmayan alt aydan küçük bebeklere afl yap lmayaca belirtiliyor. Sa l kl çocuklar n ve emeklilerin afl n n yap laca ilk grupta yer almayacaklar kaydediliyor. H rs zlar yakalatana 1 milyon sterlin A ustos ay bafl nda Londra da 40 milyon sterlinlik mücevheri çalan h rs zlar yakalatana, sigorta flirketince 1 milyon sterlinlik ödül verilecek. yakalanmas n sa layacak bilgiyi getirene verilecek ödülün 1 milyon sterline kadar ç kabilece ini aç klad. Bir yetkili, "Bu tür suçlarda bu kadar büyük ödül ilk kez vaat ediliyor" dedi. Yetkili, ödülün sigorta flirketlerince verilece ini belirtti. Londra'n n Mayfair semtindeki mücevherciye 6 A ustos'ta gelen silahl iki adam, yaklafl k 40 milyon sterlinlik mücevheri al p, kaçm flt. Sefaret Yaman Direct number: Ö retmenlerin Okullardaki Kazalardan Dolay Sorumluluklar Okullar e itimin ö retimin ve hayata haz rl n verildi i yerler olarak görülürler. Son dönemlerde ö retmenlerin yasal sorumluluklar ve yükümlülükleri mercek alt na al nm fl ve okullardaki kazalardan dolay sorumluluklar n n boyutlar n n ne olaca tart fl lmaktad r. Son dönemlerde okullarda ö rencilerin kar flt kazalar, ö rencilerin baflka ö renciler taraf ndan fliddete maruz kalmalar ve ö retmenlerin ö rencilerden gelen fliddete maruz kalma olaylar s kça gündeme gelip tart fl ld için ben de bu haftaki yaz m bu konuya ay rmak istedim. Geçen y l Eylül ay nda Wales de 66 yafl ndaki bir özel okul müdürü okuldaki sa l k ve güvenlik kurallar na uymad ve okulda bir kaza sonucu düflüp yaralanan ve daha sonra yaflam n yitiren bir ö rencinin ailesinin açm fl oldu u dava sonucu 20,000 tazminat ödemeye mahkum edildi. Kian Williams ad ndaki 3 yafl ndaki ö renci okulda oyun oynad bir s rada düflerek yaraland. Tedavi görmek için yatt hastaneden kapt MRSA virüsü sonucunda yaflam n yitirdi. Çocu un ailesinin okul yönetimine karfl açt davada çocu un gerekli ve yeteri kadar gözetim alt nda tutulmad ve bu nedenle ö retmenlerin sorumluluklar n yerine getirmedikleri iddia edildi. Dolay s yla sorumluluk okul müdürüne ve okul sahibine yüklendi. Sivil hukukta genel olarak okullarda meydan gelen kazalardan okul yönetimi sorumlu olmakta ve onlara karfl tazminat davas aç labilmektedir. Ancak bu, her kazan n olufl flekli ve özel koflullar na göre de ifliklik gösterebilir. Kazalardan dolay okullar n sorumluluklar kaza geçiren ö rencinin yafl ve kazan n olufl flekline göre de ifliklik gösterebilir. Baz durumlarda okul yönetimini suçlamak mümkün degildir. Okul yönetimini suçlayabilmek için, okulda sa l k ve güvenlik kurallar n n ihlal edilmifl olmas gerekmektedir. Okul yönetimi ya da ö retmenler taraf ndan gözetlenmesi gereken ö rencilerin gerekti i ya da yeteri kadar gözetlenmemifl olmas ve bunun sonucunda da kazan n meydana gelmifl olmas gerekmektedir.okullarda bir ö rencinin baflka bir ö renciye karfl iflledi i suçlarda da bazen okul yönetimi sorumlu tutulabilir. Çünkü okullar n e itim kurumu olarak sorumlulu u ö rencilerinin güvenli ini sa lamalar d r. Peki okullarda ö rencilerin fliddetine maruz kalan ya da sa l k ve güvenlik koflullar ndan dolay bir kazaya maruz kalan ö retmenlerin durumu ne olacak? Genel sorumluluk hukuku baz nda ö retmenlerin sa l k ve güvenli inden yine okul yönetimi sorumludur. Okuldaki herhangi bir ö rencinin sald r ya da bir fliddet hareketi neticesinde yaralanan ö retmenin hem okul yönetimine hem de devlete ba l bir organizasyon olan CICA adl kuruma baflvurarak tazminat davas açma hakk vard r. Bu davalar açarken en çok dikkat edilmesi gereken durum zaman afl m süreleridir. E er okul yönetimine ya da ö rencinin ailesine karfl dava açacaksan z kaza tarihinden itibaren 3 y l içerisinde bunu yapmak zorundas n z. E er herhangi bir fliddet olay na maruz kald ysan z ve bu fliddet okuldaki ö rencilerden gelen bir fliddetse bu durumda CICA ad ndaki kuruma sald r tarihinden itibaren 2 y l içerisinde baflvuru yapmak zorundas n z. Aksi takdirde tazminat almak hakk n z kaybedebilirsiniz. Bir kaza ya da fliddet olay n n ma duru olarak, ister ö retmen ister ö renci olun, bir dava açmadan önce mutlaka bir uzmandan görüfl al p ona göre hareket etmenizde her zaman yarar vard r

15 GSI sigorta alan nda önemli bir bofllu u dolduracak Sigorta alan nda önemli bir bofllu u dolduracak olan GSI sigorta flirketi 1 Eylül Sal günü hizmete giriyor. Ucuz ve güvenilir sigorta bulma konusunda yaflanan sorunlar n sona erece ini belirten GSI yetkilileri, internet üzerinden yap lan sigortalama ifllemlerindeki riskleri de ortadan kald rmay hedeflediklerini söylediler. G SI sigorta flirketi 1 Eylül günü hizmete giriyor. Bir süredir kurulufl haz rl klar yap lan firman n alt yap çal flamalar nda son aflamaya gelindi. Verecekleri hizmetler konusunda görüfltü ümüz flirket yetkilileri, nternetten yapt n z sigortalarda sat r aralar n okuyor musunuz? sorusu ile söze bafll - yorlar. GSI yetkilileri Daha ucuz olmas ndan dolay bir çok insan n internetten yapt sigortalarda sat r aralar nda yaz lan ve sigortay yapan insan için hayati önem tafl yan detaylar genelde gözden kaç - yor. Bunun sonucunda ödenmeyen sigorta paralar insanlar m za binlerce pound zarara neden oluyor. Böyle bir olayda karfl n zda bir muhatap bulamad n z için zarar kendiniz karfl lamak zorunda kal yorsunuz diyorlar. Bu durumu göz önüne alan ve bu konuda yaflanan sorunlar aflmak için çal flma bafllatan flirket yetkilileri GSI y 1 Eylül günü hizmete aç yorlar. GSI ARTIK LONDRA DA 40 y l aflk n tecrübesi ve bünyesinde bar nd rd 112 sigorta flirketiyle sigorta sektörünün tart flmas z en önemli flirketi GSI Insurance a art k Londra da ve toplumlar m za mensup insanlar rahatl kla bu firmaya ulaflabilirler. GSI Türkçe konuflan çal flanlar, h zl ve güvenilir servisi sayesinde her türlü ihtiyac n karfl lanaca yeni bir mekan olmay hedefliyor. GSI Insurance n servisleri ise flunlar: Bina Sigortas (Building/Household) Araba Sigortas (Motor) Ticari Sigorta (Commercial) Liability Mini-Cab (Taxi) Seyahat (Travel) GÖZTAfi: DD A ED YORUZ K EN UCUZU VE EN KAL TEL S Y Z Edmonton daki ilk Türk sigorta flirketi olma özelli ine de sahip olan GSI Insurance n yöneticileri yine Edmonton da faaliyet gösteren ES Mortgage n sahibi mam Göztafl ve Tas Restoranlar n n ortaklar ndan Dervifl Aslan d r. Bu iki güvenilir ifl adam n n deste iyle Londra da aç lacak olan GSI Insurance n bütün müflterilerine vaadi güvenilir ve ucuz olmas - d r. mam Göztafl yapt HER DURUMDA GÜVENEB LECE N Z MUHASEBE BÜROSU Palmers Green, West End & City ve Kent bölgesindeki 3 ofisimiz ve konusunda uzman 50 personelimizle flah s ya da flirketinizin her türlü muhasebe ifllerinde do ru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. flle ilgili her türlü soru ve sorular n z için Enver Kannur u (FCCA ) arayabilirsiniz. 15 aç klamada en kaliteli ve en ucuz olduklar konusunda iddal konufltu ve ddia ediyoruz ki en ucuzu ve en kalitelisiyiz diyor. GSI servislerinden yararlanmak isteyenler 1 Eylül tarihinden itibaren flirket yetkililerini arayabilirler. GSI, 285A Fore Street, Edmonton, London, N9 0PD adresinde hizmet veriyor. Firman n telefonlar ise flöyle: ,

16 16 Halkevi Dayan flma Konseri nin biletleri sat fla sunuldu Halkevi nin yeni binas n n yap m na destek olmak amac ile düzenlenen dayan flma konserinin biletleri sat fla sunuldu. Urfa Belediye Baflkan Fak baba Londra'daki flehircilik anlay fl n inceledi Urfa Belediye Baflkan Ahmet Fak baba ve beraberindeki heyet, Hackney Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer ile bir araya geldi. U rfa Belediye Baflkan Ahmet Fak - baba ve beraberindeki heyet, Hackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer ile bir araya geldi. fianl urfa'da yeni bölgelerin imara aç laca n belirten Belediye Baflkan Fak baba, bu yönde flehircilik anlam nda ngiltere'deki flehirlerin alt yap s n ve flehircilik anlay fl n yerinde görmek için geldiklerini anlatt. Hackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer ile bir araya gelen heyet, ngiltere'deki flehircili- in tarihi geçmifli ve geçirdi i de iflimler konusunda bilgilendirildi. Londra'da 1970'li y llardan önce uzun katl büyük binalar n yap ld n ancak bu sistemin ailedeki çocuklara oyun oynama ve spor yapmak gibi bir imkan sunmad - için suçu art r c özelli i oldu unu anlatan Ünlüer, "Bunu fark eden ngiltere, bu uzun katl binalar n hepsini y k p yerine tek ya da çift katl ama mutlaka bahçeli ve oyun alanlar n n oldu u yerleflim yerleri haline getirdi" dedi. Ünlüer, oyun oymana, spor yapma imkan verilmeyen çocuklar n suç ifllemeye daha çok meyilli olduklar n n araflt rmalar sonucunda ortaya ç kt - n söyledi. ngiltere'de birçok kentin tarihi yap lar n ve altyap sistemini yerinde gözlemleyen fianl urfa Belediye H alkevi binas n n yap m na destek olmas amac yla düzenlenen konserin biletleri art k bir çok noktadan sat n al - nabilecek. 20 Sterlinden sat lacak olan biletler Halkevi yetkililerinden de temin edilebilir. Biletin yan s ra Halkevi konserinin kitapç da ç kt. Kitapç kta konser program n n yan s ra Halkevi Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Topkaya n n kaleme ald girifl yaz s da bulunuyor. Dayan flma konserine sponsor olanlar n reklam- Urfa Belediye Baflkan Ahmet Fak baba Hackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer ile bir araya geldi. lar n n da bulundu u kitapç k da biletler gibi bir çok yerden temin edilebilecek. Halkevi ile dayan flma amac yla yap lan konsere ünlü Kürt sanatç lar fiivan Perwer ve Aynur Do an kat lacak. Her Londra ya geldi inde yo un ilgi ile karfl lanan fiivan Perwer in coflkulu bir konser vermesi bekleniyor. Aynur Do an ve Cevdet Ba ca da konsere kat larak son türkülerini hayranlar ile paylaflacaklar. Konsere yerel sanatç ve gruplar n da kat l mas bekleniyor. Baflkan ve beraberindeki heyet, Londra'daki temaslar n n ard ndan ngiltere'den ayr ld. Bilme Hakk Ali Has HUKUK KÖfiES Öyle bir toplumda yafl yoruz ki kiflisel bilgiler art k özel ve kamu kurulufllar taraf ndan rahatça toplan p paylafl lmakta. Bu kurulufllara örnek olarak hastaneler, yerel belediyeler, okullar, bankalar, üniversiteler v.b örnekler verilebilir. Bu hafta sizinle bu konu üzerine konuflmak ve çeflitli kurulufllar taraf ndan hakk n zda tutulan bilgilere nas l ulaflabilece inizi paylaflmak istedim. Yani k sacas sizin bilme hakk n z konusundaki haklar n z n neler oldu unu konuflmak istedim. Hukukta kiflisel bilgi, belli bafll iki kategoriye ayr lmaktad r. lki kiflisel bilgiler di eri ise genel bilgiler dir. Bilgi Koruma Yasas (Data Protection Act) kiflisel bilgilere ulafl lmas na ve bu bilgilerin gerekti i yerde düzeltilmesi ile ilgilenir. Örne in sa l k, e itim veya kiflisel kredi bilgilerinin düzeltilmesi gibi. Bilgi Özgürlü ü Yasas (Freedom of Information Act) ise toplumsal kurumlar taraf ndan bar nd r lan di er her türlü bilgiye ulafl lmas n sa lamaktad r. Bu yaz mda sadece kiflisel bilgiler üzerinde duraca m. Bilgi Koruma Yasas, Bilgi Özgürlü ü Yasas ndan daha kapsaml olmakla birlikte bir çok organizasyonu kapsamaktad r. Bilgi Özgürlü ü Yasas sadece kamu organizasyonlar n kapsamaktayken, söz konusu yasa ile bilgi talebinde bulunman z halinde baflvuruda bulundu unuz kampanyan n veya organizasyonun 40 gün içerisinde talebinize karfl l k verilmesini gerektirmektedir. Talepkar olman z halinde 10 a kadar para telebinde bulunabilirler ki buna kanun izin vermektedir. E itim ve sa l k amaçl bilgiler için para talebi 50'ye kadar yükselebilir. Bunun içerisinde kopyalama masraflar ve bütün kredi referens, acenta masraflar dahildir. Bilgi Koruma Yasas kiflinin kiflisel bilgilerine ulaflabilmesi hakk n vermektdir. Bu bilgiler hangi formatta olursa olsun örne in; bilgisayarda, veya farkl bir dosyalama sisteminde, size bir k s tlama getirilemez. Size bu bilgileri vermekle birlikte neden tuttuklar n ve baflka hangi kurulufllarla paylaflacaklar n ve bunun nedenini aç klamak zorundad rlar. Peki, bu yasa do rultusunda kiflisel bilgilerinize nas l ulaflabilirsiniz? Bu yasaya göre sizin bilgilerinizi tutan kifli ve kurumlar data kontrolcüsü olarak adland r l rlar. Kendi hakk n zdaki bütün bilgilere ulaflmak için data kontrolcüsüne mektup yazmal, mektupla yapt n z baflvuruya Bilgi Koruma Yasas n n 7 inci bölümüne dayanarak yapt n z belirtmelisiniz. Kurumlar, Bilgi Koruma Yasas na kay tl olmakla birlikte, gerekti inde ulafl labilmesi için bir adres vermeleri gerekmektedir. Bunun yan s ra organizasyonun kay t bilgilerinde ne amaç için tutuldu u aç klanmal d r. stedi iniz bilgiler size sunulmadan önce data kontrolcüsü kiflinin kimlik kontrolü yapma hakk vard r. Ayn zamanda istedi iniz bilgileri temin etmek için sizden farkl net bilgiler istenebilinir. stedi iniz bilgilerin bulunmas n kolaylaflt rmak için söz konusu kurum ile olan iliflkinizi (örne in müflteri, ö renci v.b.) veya belirli bir tarih veya referans numaras n vermek iflleminizi daha da h zland rabilir. Fakat, hiç bir zaman özel veya kiflisel olan, bilinmemesi gereken bilgilerinizi vermeyin. Bilgi kontrolcüsü bilgilerinizi size sunmay söz konusu kuruma karfl kulanabilme ihtimali ya da o kurumu rencide edebilece inizi düflünerek reddedemez. Bilgi kontrolcülerinin belli bafll bilgileri sizden saklama haklar vard r. Gizli tutabilece i bilgilerin kategorilerini afla da listeledim. Ayn zamanda flunu bilmekte de fayda var. Kontolcülerin size hangi bilgilerin gizli tutuldu unu aç klama zorunluklar yoktur. Yani e er size verilen bilgiler k s tlanm fl ise bunlar n size aç klanmas n beklemeyin. Neyin gizlendi ini veya gizlenmedi ini bilme hakk n z olmad için sizden hiç bir bilgi saklanmad n veya sizinle alakal bilgi tutulmad - n düflünebilirsiniz. Sakl tutulabilecek olan bilgilerin sebepleri ulusal güvenlik için, baflklar hakk nda bilgi ve sizin hakk n zda bilgi veren kiflilerin bilgileri olabilece i için gizli tutulabilir. Bilgi Özgürlü ü Yasas özel ve kamu kurulufllar na kiflisel bilgilerinizi isteme hakk vermektedir. Gizli bilgiler haricinde e er bilgilerinizin sizden gizlendi inden veya engellendi ininden flüpheleniyorsan z o halde yasa size flikayet hakk vermektedir. fiikayetiniz öncelikle kurumun kendisine yap lmal ve yap lanlardan memnun kalmad ysan z o halde Bilgi Dairesine flikayetlerinizi yöneltme hakk n var. Bilgi Dairesinin gereken araflt rmay yapma yetkisi oldu u gibi e er gerekirse söz konusu kurumu yüksek mahkemeye dahi götürebilir.

17 17

18 18 Erbiller de yar fiyat na p rlanta Londra da befl ayr bölgede hizmet veren Erbiller Jewellery de, Ekim ay na kadar sürecek yar fiyat na p rlanta kampanyas bafllad. 3 bin Pound luk p rlantay bin 500 e düflürdüklerini belirten Erbiller Genel Müdürü Ali Erbil, yat r m yapmay düflünenlerin alt na yat r m yapmalar n n en kârl tercih olaca n vurguluyor den bu yana Londra n n farkl bölgelerinde 5 ayr flubesinde hizmet veren Erbiller Jewellery, her y l uygulad p rlantada yar fiyat kampanyas na geçti imiz hafta start verdi. Ekim ay - na kadar sürecek kampanyayla p rlanta stoklar - n bitirip yenilerini getirmek isteyen Erbiller de p rlanta fiyatlar 3 bin Pound dan bin 500 e inmifl durumda. Erbiller flirketler grubunun müdürü Ali Erbil, hem mevcut stoklar eritmek hem de p rlanta alamayanlara da bu yolla ulaflmak için uygulad klar kampanyaya olan ilgiden memnun olduklar n söyledi. Erbiller de her y l iki farkl dönemde bafllat lan bu kampanya flirketin Haringey ve Wood Green deki flubelerinde geçerli. H aringey Green Lane de hizmet veren Flame Restaurant Türk ve Kürt mutfa na ait tüm yemeklerinin yan nda Akdeniz ve Ortado u yemeklerini servis eden bir restoran. Mesleklerinde yirmi y l geride b rakan Alpkan kardefllerin iflletti i restoran Londra daki Türkiyelilere ait lokantalarda bulunmayan yemekleriyle Türkiyeli ve ngiliz müflterilerin yeni gözde mekân. Yeni dekoru ve temiz, ferah mekan yla dikkat çeken restoran, di er yemeklerinin yan s ra Sebzeli Döner i, Köfte Piyaz ve özgün haliyle Beyti yi servis eden Londra daki tek lokanta. fiefler 20 YILLIK DENEY ME SAH P Flame in ortaklar ndan R - YÜZDE 1O LUK F YAT FARKI Erbiller, ürünlerinin neredeyse tamam n stanbul daki atölyelerinde üretiyor. Ali Erbil, bu nedenle ürünlerinde di er kuyumculara oranla yüzde 10 a varan indirimler oldu unu belirtiyor. Erbil bu nedenle biz müflterimize karfl çok rahat davran r z. Çünkü biz fiyat - m z verirken maliyeti ve kâr marj n bilerek sat yoruz diyor. Alt n ifli çok hassas bir ifltir. Alt n kadar müflterisi de çok hassast r diyen Erbil, y llard r verdikleri hizmetin sonucu olarak insanlar n kendilerine olan güveninin tam oldu- unu belirtiyor. Erbil: Müflterilerimizin bize özel bir güveni var. Biz bunu zaman zaman kendimiz de denemek iste- za Alpkan özellikle bal k zgara, döner ve kebap çeflitlerinde Londra da en iyiyi yapt klar konusunda bir hayli iddial. Yemekleri konusunda müflterilerinden hep olumlu tepkiler ald klar n belirten Alpkan, Londra da bizim yapt - m z yöntemle döner yapan kimse yok. Sebzeli döneri bir tek biz yap yoruz. Herkese tavsiye ederiz diyor. R za Alpkan, flefli ini de yapt restoranlar n n kadrosunu flöyle anlat yor: Biz dört kardefl de en az 15 y ll k deneyimleri olan flefleriz. fieflerimizden ben ve di er kardeflim yirmi y ll k deneyime sahibiz. Di er iki flefimizin 15 y ll k deneyimleri var bu konuda. Ve bu deneyimi müflterilerimiz tatt klar yemeklerde de aç kça görebiliyorlar. Erbiller Jewellery, her y l uygulad p rlantada yar fiyat kampanyas na geçti imiz hafta start verdi. dik. Erbiller in d fl nda baflka isimlerle flubeler açt k... Gördük ki insanlar m z o flubelere gidip bizi öven fleyler söylüyorlar. Bazen baflka isimdeki bir flubemize bile s rf ad Erbiller de il diye müflterilerimizi yönlendiremiyo- MENÜDE YOK YOK Flame Restauran n menüsüne göz at ld nda ilk dikkat çeken seçenekler, deniz mahsülleri, so uk ve s cak mezeler, vejeteryan yemekleri ve di er ana yemekler oluyor. Levrek, Çupra, Alabal k, Karides, Kalamar ve Midye gibi deniz ürünleri yan nda ruz. Bu da bize ne kadar güvendiklerinin göstergesi. GEN fi ÜRÜN YELPAZES Genifl ürün yelpazesiyle her türlü zevke ve ihtiyaca göre alt n ve di er tak - lar bulunduran Erbil- salatalar ve soslar yla servis ediliyor. Ana yemeklerde Londra da bir tek kendilerinde bulunan Köfte Piyaz ve sebzeli kuzu dönerin yan nda flunlar dikkat çekiyor: Tavuk döner, kuzu flifl, tavuk flifl, flöp flifl, beyti, tavuk beyti, pirzola, Ali Nazik, B ld rc n, Kaburga, Kuzu F r n, Hünkâr ler de her an 14, 18, 22 ayar alt n bulmak mümkün. Alyansta ise özel serileri, el ifli yap lan, p rlantal olan var. Ayn zamanda uygun fiyatlara kemerler, taçlar, tek tafl p rlantalar bulmak mümkün. Erbiller de dü ünler için özellikle toplu al m yapan müflterilere üç veya dört aya kadar taksit imkan tan n yor, müflterinin istedi i tasar mlar dü ün tarihine yetifltiriliyor. Ayn zamanda sat lan ürünün k r lmas durumunda da her türlü tamirat ifllemi ücretsiz yap l yor. ALTINA YATIRIM HER ZAMAN KAZANDIRIR Ali Erbil, alt na yat r m yapmay düflünen yat - r mc lara gecikmemeleri önerisinde bulunuyor. Alt n fiyatlar n n 2011 y - l na kadar en üst düzeye Be endi, Be endili Tavuk, Ci er Sote, Böbrek Sote, zgara tavuk but. Farkl salata çeflitlerinin de oldu u restoranda baklava ve sütlaç gibi tatl lar da mevcut. Flame in bir di er yeme i ise Ortado u nun gözdesi Falafel. Özellikle Arap müflterileri restorana çeken Falafel in bulundu u ç kaca n savunan Erbil, bunun yat r mc için büyük bir kâr anlam na geldi ini vurguluyor. Erbil in yat r mc ya önerileri flöyle: Her dönemde alt - na yat r m yap n. Son iki y lda alt n iki kat fiyat na ç kt y l n n sonuna kadar da alt n n rekor düzeye gelece i uzmanlar taraf ndan söyleniyor. Bu da önemli bir f rsatt r. Hiçbir banka faizi alt n n yapt kadar kâr getirmiyor. ki y l önce bir Cumhuriyet Alt n 80 Pound tu, flimdi 140 Pound tur. Neredeyse iki kat na ç km flt r. Alt n dünyan n hiçbir yerinde size kaybettirmez, kazand r r. Bir ülkenin paras na yat r m yapars n z, o ülkenin ekonomisi çöker, sizin de paran z gider. Ama alt n öyle de ildir. Alt n dünyan n paras d r. Kebab n has dönerin lezzetlisi Flame da Yeni dekoru, temiz ve ferah mekan, tüm geleneksel Anadolu yemeklerinin yan nda özel menüsüyle Flame Restaurant, Haringey in gözde restoranlar ndan. Restoran n zengin menüsünde Londra da di er lokantalarda bulunmayan Anadolu mutfa ndan yemekler ve mezeler mevcut... Flame Restaurant Londra daki Türkiyelilere ait lokantalarda bulunmayan yemekleriyle Türkiyeli ve ngiliz müflterilerin yeni gözde mekân. vejeteryan menüsünde Biber Dolmas, F r nda Makarna, kar fl k sebze yemekleri bulmak mümkün. Flame de toplam 27 farkl so uk ve s cak meze mevcut. Flame Restaurant, dü ün, cenaze, aç l fl, kutlama gibi etkinliklere toplu yemekler için 150 kifliye kadar yemek servisi haz rlayabiliyor. Full lisans yla içki servisinin mümkün oldu- u restoran hafta içleri saat 11 den gece 12 ye, haftasonlar da gece 02 ye kadar aç k oluyor. 551 Green Lanes London N8 0RL adresinde bulunan Flame a numaral telefondan ulaflmak mümkün. Restoran hakk nda daha fazla bilgi web adresinden de edinilebiliyor.

19 19 Taze ürünlerin Stoke Newington daki adresi: Stokey Super Market Stoke Newington bölgesinin en büyük süper marketlerinden olan Stokey Super Market te A dan Z ye her türlü ürünü bulmak mümkün. Stokey Super Market, uygun fiyatlarla sat fla sundu u ürünlerin yan s ra kendi f r n nda üretti i günlük taze hamur ürünleri ile kaliteli hizmet kadar fark n da ortaya koyuyor y l n n A ustos ay ndan beri Stoke Newington da hizmet veren Stokey Super Market geçen iki y ll k süre içinde sat fla sundu u ürünlerin çeflidini ço altt gibi hizmet alan n da geniflletti. Stokey Süper Market Aziz Nazl kul, Yusuf Nazl kul ve Hüseyin Nazl kul kardefllerce kuruldu ve onlar n yönetimi alt nda iflletiliyor. 21 y ll k ifl deneyimi olan Yusuf Nazl kul baflar lar n n s rr n ciddiyet ve müflterilerle iyi iliflkiler olarak aç kl yor. Ürünlerinde sürekli yeniliklere giden iflletmeciler etnik ürünlerlerle de çok genifl bir alana sesleniyorlar. Garden Cafe: En iyi kahveyi biz yap yoruz Üç ay önce Stoke Newington da hizmete giren Garden Cafe otantik ortam ile toplumlar m z n u rak yeri oldu. Timur fiaflmaz ve smail Yeter yönetimindeki kafe, en iyi kahveyi yapma konusunda iddial. Garden Cafe ayn zamanda genifl bahçesi ile nargile severlerin vazgeçemedikleri bir mekan. H izmete girdi i günden beri özel dekarasyonu ile dikkat çeken Garden Cafe müflterilerinin kendilerini daha iyi hissetmeleri için otantik bir hava içinde servis yap yor. çerisi eski gaz lambalar ve tablolarla süslendi i gibi masalar n dizayn da ona uygun flekilde tasarlanm fl. çeri giren her müflteri kendisini Anadolu nun bir köflesinde hissediyor. Müflterilerin daha rahat etmesi ve s la hasretini gidermeleri için özel olarak dizayn edilen ve uzun bir süre ustalarca haz rlanan bu ortam mekana dostane bir hava veriyor. Türkiye ürünlerinin yan - s ra Polanya, Britanya ve di er ülkelerin ürünlerini de raflar na tafl yan iflletmeciler bölgenin çok kültürlü yap s na hitap etmeyi esas al yorlar. Stokey Super Market kendi binas içinde bir de f r n inflaa etmifl ve ekmek türü ürünleri kendi f r nc lar na yapt r yor. Saat dan a kadar çal flan f r nda her an taze ekmek ve di er f r n ürünleri bulmak mümkün. F r nda Türkiye de çarfl ekme i olarak bilinen ya l aç k ekmekleri de günlük olarak yap l yor. GÜNLÜK SEBZE VE MEYVE Stokey Super Market taze 30 K fi L K BAHÇE 80 kifli kapasiteli olan Garden Cafe nargile severler ve sigara içenler için d flar da üstü kapal özel bir mekan tahsis etmifl. En az 30 kiflinin rahatl kla oturabildi i bahçede müflteriler sigara ve nargile içerek, kahve ve yemeklerini de yiyebilecekler. Garden Cafe yetkilileri en iyi kahveyi yapt lar konusunda iddial lar. Her tür kahvenin en iyi flekilde yap ld n belirten Timur fiaflmaz, bir kahve içmeye gelen yabanc müflterilerin memnuniyetlerini belirterek ayr ld klar n söylüyor. Garden Cafe gözleme de yap yor. Vitrine koyduklar sac ile en temiz ve lezzetli gözlemeleri müflterilerine servis ediyorlar. Full lisansl olan Garden Cafe kahvalt menüsü ve yemek ve günlük olmayan meyve ve sebzeleri raflar na koymuyor. Günlük olarak getirilen yafl sebze ve meyveleri hem d flar da hem de içerideki raflar nda sergiliyor. Müflterilerin kolayca gezip seçerek alabildikleri meyve ve sebzeleri günlük ve taze tutmak için market yetkilileri çok özel çaba sarfediyorlar. Dondurulmufl ürünlerin her türü de Stokey Super Market in raflar nda mevcut. Dondurulmufl hamsi severler Stokey raflar nda arad klar n rahatl kla bulabilirler. Marketin kasap bölümünde kural na göre kesilmifl helal etlerin her türü menüsü ile müflterilerine kaliteli ve lezzetli yemekler de sunuyor. Her türlü içkinin de rahatl kla içilebildi i Garden Cafe de kahvalt kadar akflam yemeklerinin de keyfini sürdürmek mümkün. OF S ÇALIfiANLARINA ND R M Garden Cafe farkl bir uygulamaya giderek ofis çal flanlar na %10 indirim yap yor. Kafe ayn zamanda yemek yiyen 4 kifliye bir flifle housewine da ücretsiz veriyor. K sa süre önce hizmete girmesine ra men yapt farkl uygulamalarla müflteri potansiyelini art ran kafenin yetkilileri tatilden sonra ifllerin daha iyi olaca n belirtiyorlar. Garden Cafe 172 mevcut. Günlük getirilen etler özel bölümde korunuyor. Stokey müflterileri için 6 araçl k park yeri Garden Cafe en az 30 kiflilik bahçesi ile nargile severlerin u rak yeri. Stoke Newington Road N16 7UY adresinde hizmet veriyor. Rezervasyon yapmak isteyenler nolu telefonu arayarak her türlü rezervasyon ve siparifli verebilirler. tahsis etmifl. Park etmenin çok büyük sorun oldu u Stoke Newington da flimdilik 6 araçl k Market yöneticilerinden Hüseyin Nazl kul ve çal flanlardan Mustafa Tato. park yeri hizmeti veren iflletmeciler daha genifl bir park yeri için de çal flmalar yap yorlar. Garden Cafe Stoke Newington da hizmet veriyor.

20 20

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı