Ünlü sinema y ld z Al Pacino Frans z-kürt ortak yap m filmde rol alacak devam sayfa 2 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünlü sinema y ld z Al Pacino Frans z-kürt ortak yap m filmde rol alacak devam sayfa 2 de"

Transkript

1 AL PAC NO B R KÜRT L DER N CANLANDIRACAK 18 A ustos / Tebax 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 175 Tel: Hackney Belediyesi taraf ndan düzenlenen ve Londra Bar fl Haftas n n bir parças olan Geleneksel Hackney Bar fl Yürüyüflü 19 Eylül de yap lacak. Hackney Belediye Baflkan Jules Pipe tüm toplumlar yürüyüfle kat larak yükselen milliyetçilik dalgas na karfl seslerini yükseltmesini istedi. Geçen y l çok say da insan n yürüyüfle kat ld n ve çok renkli görüntülerin yafland n kaydeden Pipe, Tüm toplumlardan temsilcileri ve özellikle de gençleri yürüyüflte görmek istiyoruz. dedi. Konuyla ilgili olarak görüfltü ümüz Türk ve Kürt sivil toplum kurulufllar da yürüyüfle destek vererek, aktif kat l mda bulunacaklar n söylediler. Devam sayfa 4 te Ünlü sinema y ld z Al Pacino Frans z-kürt ortak yap m filmde rol alacak devam sayfa 2 de HACKNEY BARIfi Ç N YÜRÜYECEK Hackney Belediye Baflkan Jules Pipe Ramazan ay n n ilk teravih namaz 20 A ustos ta sayfa 13 te Onbinlerce ö renci kriz ma duru olacak sayfa 3 te Turk: Bila hêvî têk neçin R.27 flsizlik Urfal genci intihara sürükledi sayfa 7 de GSI sigorta alan nda önemli bir bofllu u dolduracak sayfa 15 te Halkevi Dayan flma Konseri nin biletleri sat fla sunuldu sayfa 16 da

2 2 Kültür sanat dünyas 'Kavgam' servet kazand rd ngiltere de, Adolf Hitler in "Kavgam" adl kitab n n yay mlanmadan önceki kopyas, 24 bin avroya sat ld. Ludlow daki Mullock Müzayede Evi nde yap lan aç k art rmada, kitab Rusya dan telefonla arayan ismi aç klanmayan bir kifli sat n ald. Kitab n sat lan kopyas n n, Hitler taraf ndan kitab n yay mlanmas ndan önce bir arkadafl na verildi i belirtiliyor. Müzayede evine göre Hitler, 1925 te yazd kitab n sat lan kopyas n Bavyera da hapis yatt 4 y ll k dönemde tan flt Georg Maurer için imzalam flt. Maurer in, yerel bir Nazi yetkilisi oldu u ve Marksist bir gazeteye Nazi sempatizanlar n n isimlerini vermesinin ard ndan Hitler ile aras n n bozuldu u kaydedildi. Müzayede evinden bir yetkili, "kitab n bu kopyas n n çok zor bulunabilece ini ve ABD ile Rusya dan bile aç k art rmaya kat lanlar oldu unu" belirterek, "Hitler e inan lmaz bir ilgi var. nsanlar tarihteki kötü adamlarla gerçekten ilgileniyorlar" dedi. Leonardo'nun mekanik aslan yeniden yürüyor Rönesans' n Floransal mucit ve ressam dehas Leonardo da Vinci'nin Fransa Kral I. François'y e lendirmek için yapt mekanik aslan, 500 y l sonra yeniden yap larak yürütüldü. Leonardo'nun ( ) hayat n n son üç y l n geçirdi i, Fransa'n n Loire Vadisi Amboise kentindeki halka aç k Clos Luce fiatosu'nun müdürü François Saint Bris, asl yok olan aslan yeniden yaparak mekanik dizgeyi 500 y l sonra yeniden ifllettiklerini anlatt. stanbul'un fethinden bir y l önce Floransa'n n Vinçi köyünde do an Leonardo da Vinci, flaheserleri aras nda, Milano Santa Maria Della Grazia Manast r 'n n yemekhanesinde bulunan sa ve havarilerinin "Son Akflam Yeme i" freskosunun yan nda, ilk uçak taslaklar, anatomi çal flmalar dahil, stanbul-haliç Köprüsü projesi dahi çizmiflti. Al Pacino bir Kürt liderini canland racak Ünlü sinema y ld z Al Pacino Frans z Kürt ortak yap m filmde rol almaya haz rlan yor. Ünlü oyuncu Kürt bir lideri canland racak. H ollywood y ld z Al Pacino Kürt aç l m n konu alan Frans z - Kürt ortak yap m bir sinema filminde rol alacak. 'Böyle mi Yaflam' adl filmin yap mc l n Fransa'dan CFK2 Prodüksiyon ve Türkiye'den Muhammed Arslan üstleniyor. Filmin senaristli i ve yönetmenli ini, Y lmaz Güney'in 'Sürü' filminde de rol alan fiuayip Adl g yapacak. Adl g bugüne kadar Kürtlerin hayat n anlatan çok say da filme imza att. Çekimler için 2010 Ocak ay nda start verilecek. Muhammed Aslan filmle ilgili olarak, "Amerika'da sinema sektöründe olan ye enlerim arac l yla Al Pacino ile anlaflt k. Filmin senaryosunu be endi ve rol almay kabul etti. Film son zamanlarda gündemde olan Kürt aç l - m na yönelik bir bar fl mesaj niteli inde ola- B u y l alt nc s yap lacak olan Londra Kürt Film Festivali tüm tasar mc ve artistleri festival program kitapç n n kapa- ile festival posterinde kullan lmak üzere tasar m yar flmas na kat lmaya davet ediyor. Yar flman n herkese aç k oldu u bildirilirken, kazanan tasar m n sahibinin festival taraf ndan masraflar karfl - cak" aç klamas n yapt. KEND S N KNA ETMEM Z 6 AY SÜRDÜ Al Pacino'nun 'Böyle mi Yaflam'da Kürt bir lideri canland raca n söyleyen Arslan, 'Kendisini ikna etmemiz 6 ay sürdü ama sonunda anlaflt k. Çekimleri Irak'ta gerçekleflecek ve Kürt bir lideri canland racak' dedi. Arslan, Al Pacino'nun film için ne kadar ücret ald n aç klamad. Kast çal flmalar n n devam etti ini söyleyen Arslan, 'Tar k Akan, Aytaç Arman, Baflak Sayan ve Tuncel Kurtiz'e teklif götürdük. Çal flmalar - m z devam ediyor' diye konufltu. 10 milyon dolara mal olmas beklenen film stanbul, Diyarbak r, Suriye, Irak ve Fransa'da çekilecek. Muhammed Arslan filmin 1980 döneminde Türkiye'den gitmek zorunda kalan Türklerin lanmak üzere festival için Londra ya davet edilece i kaydedildi. Londra Kürt Film Festivali Kürt yönetmenler taraf ndan yap lan filmler ile Kürtler hakk nda di er uluslardan yönetmenler taraf ndan yap - lan filmlerin gösterildi- i düzenli bir festivaldir. Festivalde uzun ve k sa metrajl filmlerin yan s ra animasyon ve belgesel filmler de gös- Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko ve Kürtlerin hayat n n anlat laca n söyledi. Diyarbak rl bir ailenin biri da da gerilla, biri asker biri de yurtd fl nda terilmektedir. Bu y l alt nc s düzenlenecek festival için Kürt Kültürü, Kürt kültürel sembolleri, sinema, festivalin yap ld flehir olmas sebebiyle Londra ve festivalin 6. y l na ulaflmas gibi temalar içeren ya da bunlara denk düflebilecek bir tasar m yar flma düzenleniyor. Yar flmaya son kat l m tarihi 31 A ustos Konuyla ilgili yaflayan üç o lunun hikayesinin mercek alt na al naca filminin büyük ilgi beklemesi bekleniyor. Londra Kürt Film Festivali için tasar m yar flmas 6. Londra Kürt Film Festivali nin program kitapç n n kapa için bir tasar m yar flmas düzenleniyor. daha fazla bilgi almak isteyenler co.uk web sitesini ziyaret edebilirler. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Madonna'n n ilk greatest hits albümü Madonna'n n en sevilen flark lar ve yepyeni 2 singlen n da yer ald Celebration albümü EMI Müzik etiketiyle çok yak nda piyasada olacak. Madonna, bugüne kadar tüm kariyerini kapsayan bir greatest hits çal flmas yapmad. Immaculate Collection 1990 da yay mland ve remaster yap lmad. Like A Virgin, Music, Material Girl, Into The Groove, Hung Up, Ray Of Light, Sorry, Everybody, La Isla Bonita, Lucky Star, Erotica, Frozen, Papa Don t Preach, Like A Prayer, Express Yourself, Dress You Up. ve 2 yeni hit bu albümde Madonna severleri bekliyor. Yap mc l - n Paul Oakenfold'un üstlendi i "Celebration" albümünün temas n n dans oldu u ve ç k fl tarihinin ise 22 Eylül 2009 oldu u belirtildi. Hollywood'tan gifle rekortmeni filmlere devam Hollywood un büyük prodüksiyon flirketleri, milyonlarca dolar has lat elde eden serilerden vazgeçemiyor. Yap mc lar, izleyiciden büyük ilgi gören dört dev yap m "Karayip Korsanlar ", "Alacakaranl k", "Görevimiz Tehlike" ve "X Men Origins: Wolverine" adl yap mlar n devam filmlerinin çekilmesi için harekete geçti. Sinema sektörü yay n organ "Variety", dev bütçeli devam filmlerine iliflkin geliflmelere yer verdi. Buna göre, son olarak "Avustralya" filminde seyirciyle buluflan ünlü aktör Hugh Jackman, gifle rekorlar na imza atan "X-Men" serisinin devam niteli indeki "Wolverine" için yeniden imza atmaya haz rlan yor. "X-Men Origins: Wolverine" isimli filmin baflrol oyuncusu Jackman, serinin yeni halkas için görüflme masas na oturdu unu aç klad. Üçleme olarak gösterime giren "X-Men" serisinin ard ndan çekilmeye bafllanan ve ayn konuya dayanan filmde rol alan tan nm fl oyuncu, yeni filmin çekimlerinin Japonya da yap laca n bildirdi.

3 Onbinlerce ö renci kriz ma duru olacak Ekonomik krizin etkiledi i üniversiteler bu y l kontenjanlar n düflürme yoluna gidince binlerce ö renci aç kta kalma tehlikesiyle karfl karfl ya kald. A-Level s navlar n bitiren ö rencileri üniversiteler kapasitemiz doldu diyerek geri çeviriyor. ngiltere genelinde A- Level s navlar n bitiren on binlerce ö renci, üniversiteye girememe riskiyle karfl karfl ya. ngiltere'nin en iyi üniversiteleri flimdiden kapasitelerinin doldu unu ve beklenen notlar n alt ndaki ö rencilerin kendilerine yer bulamayaca n aç klad. BAfiVURU ARTTI KONTENJAN DÜfiTÜ Bu y lki üniversite baflvurular geçen y la oranla 60 bin artarak 600 bine ulaflt. Fakat buna karfl l k sadece 13 bin yeni kontenjan aç ld. Bunun yan s ra çok say da üniversite maliyetlerini karfl layamad gerekçesiyle kontenjanlar - n düflürme yoluna gitti. Yaln zca Russell Grubu olarak bilinen elit üniversitelere, geçen seneye oranla 32 bin daha fazla baflvuru yap ld. Ancak bu üniversitelerde kontenjan say s önemli ölçüde ya azald ya da ayn kald. Geçti imiz y llarda beklenen notun alt na düflen ö renciler 'clearing' adl süreç sayesinde okullara yerlefltirilebiliyordu. Ancak aç kta kalan ö rencilerle bofl kalan kontenjanlar efllefltiren bu sürecin de artan baflvurularla bafl etmeye yetmeyece i düflünülüyor. Bu nedenle bu y l en az 20 bin ö renci aç kta kalma tehlikesiyle karfl karfl ya. Ö RENC LER: TELAF S MKANSIZ OLUR Bu geliflmeler üzerine gazetelere konuflan ö renciler, üniversiteye girememeleri durumunda görecekleri zarar n telafisinin imkans z olaca n söylediler. E itim uzmanlar, ekonomik krizle daralan ifl imkanlar da göz önüne al nd nda A-Level sonuçlar n bekleyen ö rencilerin önünde s k nt l günler oldu unu söylüyor. Bakan, harem-selaml k dü ünü terk etti Tar m ve G da Bakan Jim Fitzpatrick, Whitechapel daki Müslüman Merkezi nde düzenlenen haremselaml k dü ünün toplumun bütünlü ünü tehdit etti ini söyleyerek efliyle birlikte salonu terk etti. L ondra'da, Müslüman dü ününde harem-selaml k uygulamas na tepki gösteren Tar m ve G da Bakan Jim Fitzpatrick, uygulaman n toplumun bütünlü ünü tehdit etti- ini söyleyerek efliyle birlikte dü ün salonunu terk etti. Londra n n do- usunda bulunan Müslüman mahallelerinden Whitechapel daki Müslüman Merkezi nde düzenlenen bir dü üne efli Dr. Sheila Fitzpatrick le birlikte davetli olarak kat lan Tar m ve G da Bakan Jim Fitz- E v sigortas na soygunlar nedeniyle baflvuruda bulunan posta kodlar na bak larak yap lan tespitlere göre en çok baflvuru alan yirmi bölgeden befli Londra'dan. Bunlar n patrick, dü ünde harem- selaml k uygulamas gere i kad nlar n ikinci kattaki Hajja Um Aref salonuna; erkeklerin ise birinci kattaki ana salona oturmalar na tepki gösterdi. Uygula- bafl nda yüzde 31 oran yla Clapham geliyor. Di er yüksek oranlar ise flöyle: Hornsey; yüzde 28, Walthamstow; yüzde 24, Fulham; yüzde 24 ve Foresthill; yüzde 24. man n yanl fl oldu unu savunan Bakan Fitzpatrick, efli Sheila'y da yan na alarak dü ün salonundan ayr ld. Efliyle birlikte birçok Müslüman dü ününe kat ld - n ve böyle bir uygulamayla daha önce hiç karfl laflmad n söyleyen Bakan Fitzpatrick, Dayatmac ve kat kurallar, toplumun bütünlü ünü tehdit ediyor dedi. Bakan Fitzpatrick, dü ün yerinde Islamic Forum of Europe adl fleriat yanl s örgütün e ilimlerinin hakim oldu unu iddia etti. Clapham h rs zl k ma duru Yeni bir araflt rman n sonuçlar na göre ngiltere'de yaflayanlar aras nda Londral lar soyguna u ramas en muhtemel grubu oluflturuyor. 3 Londra'dan h rs zl k oranlar bak m ndan daha yüksek olan tek yer ise Nottingham. Bu flehirdeki dört posta kodu alan nda h rs zl a u rama riski Londra'dan da yüksek ç kt.

4 4 Hackney bar fl için yürüyecek Hackney de Belediye öncülü ünde her y l düzenlenen ve çok renkli görüntülere sahne olan geleneksel bar fl yürüyüflü bu y l 19 Eylül de yap lacak. Hackney Belediye Baflkan Jules Pipe yapt yaz l aç klama ile herkesi yürüyüfle kat lmaya ça rd. H ackney Belediyesi taraf ndan düzenlenen ve Londra Bar fl Haftas n n bir parças olan Geleneksel Hackney Bar fl Yürüyüflü 19 Eylül de yap lacak. 19 Eylül günü saat da Hackney Community College önünde bafllayacak olan yürüyüfl Hackney Town Hall önünde sonland r lacak. Hackney Bar fl Yürüyüflü, Hackney Belediyesi, Hackney Polis Teflkilat ve Robert Levy Vakf taraf ndan organize ediliyor. Yürüyüfl boyunca çeflitli gösteriler yap lacak ve müzik sunumlar olacak. Yürüyüfl sonras nda Hackney Empire de da baz etkinlikler düzenlenecek. PIPE: M LL YETÇ L E KARfiI YÜRÜYEL M Hackney Belediye Baflkan Jules Pipe tüm toplumlar yürüyüfle kat larak yükselen milliyetçilik dalgas na karfl seslerini yükseltmesini istedi. Geçen y l çok say da Jules Pipe genç insan n yürüyüfle kat ld n ve çok renkli görüntülerin yafland - n kaydeden Pipe, Tüm toplumlardan temsilcileri ve özellikle de gençleri yürüyüflte görmek istiyorum. 19 Eylül tarihini unutmadan günlük program n za kaydediniz dedi. Çok renkli geçmesi beklenen Hackney Bar fl Yürüyüflüne Kürt ve Türk toplumlar n n kat - l m n n nas l olmas gerekti i konusunda sivil toplum kuruluflu ve belediye yetkililerinin görüflünü ald k. CANVER: fi DDETE KARfiI HEP B RL KTE Nilgün Canver (Haringey Belediyesi Meclis Üyesi): Londra'daki bu bar fl yürüyüfllerinin mimarl n asl nda Haringey yapm flt r y - l nda belediyemiz çat - s ndaki Bar fl Müttefikleri Grubu ilk bar fl yürüyüflünü düzenlemiflti. Amac 11 Eylül sald r lar n n ard ndan silahlanma ve terörizme karfl ç kmakt. Herkesin bir araya gelerek savafltan, öldürmelerden uzakta bar flç l bir toplum istedi inin simgesidir bu yürüyüfller. Biz de Haringey Belediyesi olarak yürüyüflümüzü 27 Eylül'de yapaca z. Biz bir hafta boyunca bar fl me- Nilgün Canver sajlar n toplumun her kesimine olabildi ince ulaflt rmak anlam nda çok say da etkinlikler gerçeklefltirece iz. Herkesin bu yürüyüfllere kat larak destek sunmalar n bekliyoruz. KÖSE: YÜRÜYÜfiÜ DESTEKL YORUZ Suna Köse (Roj Kad n Meclisi Temsilcisi): Toplumlar m z n yo un yaflad Hackney Bölgesi ndeki Bar fl yürüyüflünü Britanya da yaflayan Kürt kad nlar ad na selaml yoruz. Böylesi bir yürüyüflün Hackney gibi kriminal vakalar n giderek artt bir bölgede yap lmas n anlaml buluyor ve ihtiyaç oldu- unu düflünüyoruz. Bar fl talebini y llarca dillendiren ve buna ra men Türkiye devletinin inkar ve imhalar yla karfl laflan biz Kürtler hem ülkemizde hem de dünyada düzenlenen tüm bar fl etkinlik ve giriflimlerini aktif flekilde destekliyoruz. Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. SA LAM: DERNEKLER - M Z DE DESTEKLEMEL fiener Sa lam ( ngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Baflkan ): Bar fl bütün insanl a hizmet verir. Biz de federasyon olarak bu tür bar fla hizmet eden etkinliklerin yan nday z her zaman. Bütün dünyaya bar fl diliyoruz ve her rk n rahatça bir arada yaflayabilmesi gerekti ini düflünüyoruz. Federasyon olarak da bu etkinliklerde bulunmaktan mutluluk duyar z. STK'lar m z n var olma sebeplerinin bir gere i olarak bu yürüyüfllere kat lmalar ve destek vermeleri gerekti ine inan yoruz. Bütün STK lar n bu etkinliklere kat lmas gerekir. fiener Sa lam Suna Köse PEK N: GEN fi KATILIM SA LANMALI Ali Pekin (Dersimliler Kültür ve Dayan flma Derne i Baflkan ): Böyle bir yürüyüflün yap lmas çok güzel bir olayd r. Son seçimlerde BNP nin oy artt rmas Parlamento'ya milletvekili göndermesi ilerisi için iyi bir geliflme de- ildir. Bu nedenle yabanc lar n mutlaka örgütlü olmas laz m. Bu nedenle bu tür etkinliklere genifl kat l mlar sa lamak ve insanlar n haberdar edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki seçimlerde bu durumu göz önünde bulundurarak oy kullanmalar iyi olur. Biz bu tür etkinliklere kat l r ve destekleriz. Britanya bas n yaflanan olumsuzluklar n faturas n yabanc lara ç kar yor bu nedenle daha örgütlü hareket etmek gerekiyor. Bu yürüyüfl desteklenmeli ve genifl kat l m sa lanmal d r. Ahmet Sezgin SEZG N: ÇOK ÖNEML BULUYORUZ Ahmet Sezgin (Day-Mer Baflkan ): Hackney Belediyesi nin geleneksel olarak düzenledi i bar fl yürüyüflü, ortak de erlerin güçlenmesi, baz ön yarg lar n k r lmas, bar fl ve kardeflli in güçlenmesi aç s ndan önemlidir. Bu yürüyüfl her y l düzenlendi i gibi bu y l da düzenlenecektir. Toplumlar m z n bu yürüyüfllere kat larak kendilerini ifade etmesi, kendi bar fl talepleri ile soka a ç kmas önemlidir. Di er halklarla bir arada yürümek çok önemlidir. Bu yürüyüfle kat lmak gerekiyor ve demokratik kitle örgütlerinin de bu tür organize çal flmalar n içinde olmas da laz m.

5 5

6 6

7 ngiltere'de iflsizlik rekor seviyeye ulaflt ngiltere'de iflsizlik, 1995 y l ndan bu yana en üst seviyeye ç kt. Geçen hafta yay mlanan resmi verilere göre Mart-Haziran döneminde 220 bin kiflinin daha iflsiz kalmas yla iflsizlerin say s 2,44 milyona ya da %7,8'e ulaflt. flsizlik, 1995 y l ndan bu yana en üst seviyeye ç kt. Mart-Haziran döneminde 220 bin kiflinin daha iflsiz kalmas yla iflsizlerin say s n n 2,44 milyona ulaflt bildirildi. Bu rakam gençler aras nda çok daha yüksek. Ulusal statistik Dairesi'ne göre yafl aras nda iflsizlik oran %12,4'ü buluyor. Hükümet, gençlere sunulan e itim, staj ve benzer imkanlar n art - r lmas için ifl dünyas na ça r da bulunuyor. Bu arada ngiltere Merkez Bankas, ülke ekonomisinin krizin etkilerinden kurtulmas n n uzun sürece ini söyledi. Bankan n üç ayl k Enflasyon Raporu'na göre 2010 y - l nda iyileflme iflaretleri hala "zay f" olacak. Oysa Baflbakan Gordon Brown, ngiltere'nin gelecek y l ciddi bir toparlanma yaflayaca n öne sürmüfltü. Ekonomi düzelmezse Brown'un 175 milyar sterlinlik rekor bütçe aç daha da büyüyebilir ve harcamalarda kesinti gereksinimi artabilir. 1,58 M LYON K fi DEVLETTEN fis ZL K YARDIMI ALIYOR ngiltere'de 1,58 milyon kifli devletten iflsizlik yard m al yor. ngiltere Ticaret Odas, ekonomi yeniden büyümeye bafllasa bile iflsizli in önümüzdeki aylarda h zla artmay sürdürece ini ve 3 milyonu aflabilece ini söylüyor. Yöneticiler Enstitüsü de tam zamanl ifl bulamayan yaklafl k bir milyon kiflinin yar zamanl ifllerde çal flt - n aç klad. Enstitüye göre bu, ekonomideki gerilemenin istihdama etkisinin san landan da fazla oldu unu gösteriyor. Krizin enflasyonu frenleyen etkisi ise devam ediyor. flsizlik Urfal genci intihara sürükledi Doncaster bölgesinde Orhan K l nç isimli bir genç intihar ederek hayat na son verdi do umlu ve Urfa'ya ba l Halfeti ilçesi A r l kasabas ndan oldu u ö renilen K l nç, 2002'den beri yaflad ngiltere'de yedi y ld r oturum almay bekliyordu. Doncaster'da kebapç l kla geçinen K l nç, kendini a aca asarak intihar etti. Doncaster bölgesinde yaflayan 31 yafl ndaki Orhan K l nç isimli bir genç intihar ederek hayat na son verdi. Yak n çevresinden al nan bilgiye göre bekar olan ve yaln z yaflayan K l nç, iflsiz kald için bunal - ma girerek intihar seçti. Yak nlar, K l nç' n Home Office'in oturum izni olmayanlar tespit etmek için yapm fl oldu u iflyeri bask nlar nedeniyle ifl bulamad n, bu nedenle maddi zorluklar yaflad n söyledi. Arkadafllar taraf ndan Kendi halinde ve içine kapan k biri olarak tarif edilen K l nç' n tekwando sporcusu oldu u ve bu alanda çok say da madalyaya sahip bir sporcu oldu u ö renildi. Doncaster polisi ise yapt aç klamada Orhan K l nç' n kendini a aca asarak intihar etti- ini ve cenazenin Adli T p Raporu'ndan sonra yak nlar na teslim edilece ini belirttiler. K l nç, Türkiye'de topra a verilecek. Orhan K l nç 7

8 8

9 9 KCC de düzenlenen Garden Party e yo un ilgi KCC (Kürt Toplum Merkezi) taraf ndan yürütülen Finansal Management Project çal flmalar n n ikinci y l n doldurmas nedeni ile yap lan Garden Party ye Liberal Demokrat Parti Wood Green Milletvekili Lynne Featherstone ve Haringey Belediye Lideri Claire Kober n yan s ra çok say da davetli kat ld. H aringey deki Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) Financial Management Project çal flmas n n ikinci y - l n doldurmas nedeniyle bir bahçe partisi düzenlendi. 14 A ustos Cuma günü yap lan partiye çok say da siyasetçi ile sivil toplum kurumlar ndan temsilciler kat ld lar. Kürt Toplum Merkezi nin bahçesinde yap lan partiye projede eme i geçen çal flanlar ile gönüllü çal - flanlar da kat ld lar. Aç k havada yap lan partide mangallar yak ld ve konuklara flifl kebap ikram edildi. Finans Menejeri Gülcan Gül taraf ndan yürütülen proje London Development Agency tarafad ndan da destekleniyor. London Development Agency nin proje vermekle görevli yetkililerinden Anna Mold un da haz r bulundu u partide projenin hayata geçirilmesi s ras nda çekilmifl foto raflar da sergilendi. Garden Party e Liberal Demokrat Parti Wood Green milletvekili Lynne Featherstone n n yan s ra Haringey Belediye Lideri Claire Cober, Haringey Belediye Meclis üyesi Ali Demirci, Haringey Belediye Kabine Üyesi Nilgün Canver, Hackney Belediye Meclis Üyesi Gülay çöz, Hackney Belediye Meclis Üyesi Matthew Coggins, Haringey Belediye Meclis Üyesi Bob Harris, Haringey Belediye Meclis Üyesi John Oakes, London Development Agency Project Officer Anna Mold, Haringey Esnaflar Derne i Baflkan fiefik Mehmet, projede gönüllü çal flanlar ve çok say da konuk kat ld. Garden Party de Milletvekili Lynne Featherstone, Belediye Lideri Claire Kober ve Belediye Meclis Üyesi Matthew Coggins birer konuflma yaparak baflar l projeden dolay KCC yönetimini tebrik ettiler. Eski Finans Menejeri Emin Korkmaz yapt konuflmada projenin gayet iyi yürütüldü- ünü ve amac na ulaflt - n, yeni projeyi yöneten Gülcan Gül ün projenin eski gönüllülerinden oldu unu, eskiden projede asistan olarak çal flt n ve flimdi projeyi yönetiyor olmas n n projenin baflar s n n en belirgin göstergesi oldu unu söyledi. Konuflmas nda eme- i geçen herkese teflekkür eden Finans Menejeri Gülcan Gül, Bu proje gönüllü kat l mc lara yeni beceriler kazand rd. CV yazma teknikleri, pratik el becerileri ve daha da önemlisi farkl bir sosyal yap ile tan flma, yeni insanlarla tan flarak kültür dünyalar n genifllettiler. dedi. Milletvekili Lynne Featherstone, etkinlikte bir konuflma yaparak baflar l projeden dolay KCC yönetimini tebrik etti. Kürt Toplum Merkezi nin bahçesinde yap lan etkinli e çok say da siyasetçi ile sivil toplum kurumlar ndan temsilciler kat ld lar.

10 10 AB nüfusu 500 milyonu buldu Bu y l 27 Avrupa ülkesinde do an çocuk say s yaklafl k 5.4 milyon olarak bildirildi. Böylece Avrupa n n nüfusunun 500 milyona ulaflt belirtildi. E urostat statistik Dairesi nin Avrupal topluluklar n demografik yap s konulu araflt rmas nda ortaya ç kan sonuca göre, 1 Ocak 2008 de nüfus milyonken, 1 Ocak 2009 da nüfus milyona ulaflt. Buna göre 2008 y l nda, göç yoluyla 1.2 milyon kifli Avrupa ya tafl n rken, 0.4 milyon bebek de do arak nüfus art fl 1.6 milyonu buldu y l nda 27 Avrupa ülkesinde 5.4 milyon çocuk do du. Almanya d fl ndaki di er üye ülkelerde do um oran n n Britanyal turiste Atatürk e hakaret ten s n rd fl Marmaris te Atatürk An t önünde soyunarak uygun olmayan davran fllarda bulundu u gerekçesiyle gözalt na al nan Britanyal turist Thomas Robert Strong hakk nda s n rd fl karar verildi. B ritanyal turist Thomas Robert Strong hakk nda Marmaris te Atatürk An t önünde soyunarak uygun olmayan davran fllarda bulundu u gerekçesiyle s n rd fl karar verildi. 19 yafl ndaki turist Thomas Robert Strong, Mu la'n n Marmaris lçesi'nde, Atatürk An t önünde flortunu ç kar p uygun olmayan davran fllarda bulundu u gerekçesiyle Marmaris Çarfl Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada parmak izi al nan turist lçe Emniyet Müdürlü ü'ne ba l Terörle Mücadele fiube Amirli i'ne yolland. Yeminli tercüman eflli inde ifadesi al nan Thomas Robert Strong'un alkollü olmad n n belirlendi i kaydedildi. Olayla ilgili soruflturma bafllat l rken mahkemeye ç kar lan genç turist hakk nda Atatürk e hakaretten s n rd fl karar verildi. S n rd fl karar ndan sonra serbest b rak lan turistin gelecek befl y l içinde de Türkiye ye girifli yasakland. Fitch: Krizde en kötü dönem bitti Kredi De erlendirme Ajans 'n n, Avrupa'daki en büyük 62 yat r mc kuruluflla yapt çal flmaya göre, yat r mc lar krizde en kötü dönemin bitti ini, yak n gelecekte ciddi iyileflmeler olaca n düflünüyor. K redi De erlendirme t bir araflt rmada böyle düflünenlerin oran yaln zca Ajans 'n n (FITCH Ratings) yapt bir araflt rmaya yüzde 29'du. Yat r mc lar göre finans pazarlar na dair büyük yat r mc lar n kanaati çok daha olumluya döndü. ayn zamanda krizin ne kadar sürece ine dair tahminlerinde de daha olumlular. FITCH'in Avrupa genelin- Araflt rmada likidite ve deki en büyük yüz yat r m kuruluflundan 62'siyle yapt araflt rmaya göre Bond yat - r mc lar n n ço u küresel finansal krizin getirdi i y k m n en kötü k sm n n geride kald - na inan yor. mülk pazar nda yaflanacak baflka sorunlara dair kayg - larda da önemli ölçüde azalma tespit edildi. Mart ay araflt rmas nda bu alanlarda sorun yaflanmas n yüksek ihtimal olarak de- erlendirenlerin oran yüzde TAHM NLER DE OLUMLUYA DÖNDÜ Ayn ajans n üç ay önce yap- 40 ve 29 iken, flimdi bu oranlar yüzde 27 ila yüzde 23'e düflmüfl durumda. artt bildirilen araflt rmada, en yüksek do um oran s ras yla Litvanya, rlanda, K br s ve Polonya da gerçekleflti. Ancak araflt rmada 27 Avrupa ülkesinde 2008 y l nda 4.8 milyon kifli de hayat n kaybederken, en yüksek ölümler s rayla Letonya, Almanya, Malta, Lüksenburg, Estonya ve Fransa da gerçekleflti. PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S >> De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak >> fl yerinizi gelifltirmek Ve >> GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

11 Haringey Belediye Lideri Diyarbak r Restaurant ziyaret etti U zun y llardan beridir Kürt ve Türk toplumlar n n en yo un yaflad Green Lanes te hizmet veren Diyarbak r Restaurant, bir kez gelen müflterilerinin sonra mutlaka yeniden gelip yemek yedikleri bir mekan. Diyarbak r Restaurant toplumlar m z n u rak yeri oldu u kadar belediye yetkililerinin tercih ett i mekanlardan biri olmaya bafllad. CLA RE KOBER D YAR- BAKIR RESTAURANT DA Haringey Belediye Lideri Claire Kober 14 A ustos Cuma günü Green Lanes te bulunan Diyarbak r Restaurant ziyaret etti. Claire Kober restaurant görevlileri ile görüflerek, döner kesti. lk kez böyle bir giriflimde bulundu unu belirten Kober, Diyarbak r Restaurant n bölgeye iyi hizmetler verdi ini belirtti. HER TÜR SULU YEMEK MEVCUT Diyarbak r Restaurant her türlü kebap çeflitleri kadar sulu yemekleri ile de ad ndan s k s k söz ettirmesini bilen ender iflletmelerden biri. Diyarbak r Restaurant yöneticilerinden Erkan Aksu kendilerine bir kez gelen müflterinin mutlaka ikinci kez de geldi ini ve baz lar - n n daimi müflterileri haline geldiklerini söylüyor. Bunu yapt klar yemeklerin temizli i, kalitesi ve lezzetine ba layan Aksu, servis yapan elemanlar n h zl çal flma temposunu da eklemeyi ihmal etmiyor. DOSTANE B R ORTAM Diyarbak r Restaurant, dekoru, yemeklerinin lezzeti ve personelinin s cakl ile müflterilerine kendilerini evlerinde hissedebilecekleri dostane bir ortam sunuyor. Ev yemekleri kadar lezzetli olan sulu yemekler günlük taze yap l - yor. Çorba içmek için en çok tercih edilen mekanlar n bafl nda gelen Diyarbak r Restaurant ifllek saatlerde oldu u kadar geç saatlerde de kap lar n aç k tutuyor. Diyarbak r Restaurant 69 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1DU adresinde hizmet veriyor nolu telefondan siparifl verebilir ya da bilgi alabilirsiniz. Claire Kober restaurant görevlileri ile görüflerek, döner kesti. 11 Uzun y llardan beri hizmet verdi i Green Lanes te yaln z Kürt ve Türk toplumlar n n de il di er toplumlar n da vazgeçilmez u rak mekanlar ndan biri olan Diyarbak r Restaurant kalite ve lezzetten ödün vermiyor. Geçti imiz hafta Diyarbak r Restaurant ziyaret eden Haringey Belediye Lideri Claire Kober Diyarbak r Restaurant n bölgeye iyi hizmetler verdi ini söyledi. Haringey Belediye Lideri Claire Kober Diyarbak r Restaurant n mutfak görevlileri ile birlikte.

12 12

13 Ramazan ay n n ilk teravih namaz 20 A ustos ta slam dünyas 33 y l aradan sonra Yaz mevsiminin ortas nda Ramazan ay na giriyor. 20 A ustos`ta ilk teravih namazlar n k lacak olan Müslümanlar 21 A ustos`ta ilk iftarlar n yapacak. Londra da 21 A ustos günü saat te sahur vakti sona ererken, akflam saat de ilk iftar aç lacak. R amazan ay nda 33 y l aradan sonra ilk kez A ustos ay nda oruç tutulacak. 20 A ustos ta ilk teravih namaz k l nacak, 21 A ustos`ta ise ilk iftar yap lacak. Ramazan ay önümüzdeki 8 y l boyunca yaz aylar na rastlayacak. Bu y l günde yaklafl k 15 saat oruç tutulacak. Londra da 21 A ustos günü saat te sahur vakti sona ererken, akflam saat de ilk iftar aç lacak. SIVI ALMAYA D KKAT ED N Öte yandan sa l k uzmanlar Ramazan ay nda s v tüketiminin azald na dikkat çekerek, bunun bir tak m sa l k sorunlar yaratabilece i konusunda uyar yor. Oruç ay n n yaz mevsimine rastlamas nedeniyle s v kayb n n daha çok olaca n belirten uzmanlar, iftar ve sahur aras nda yeterli su tüketilmesinin vücudun su ve elektrolit dengesinin korunmas n sa layaca- n belirtiyor. Oruç tutan kiflilerin günde en az 2,5 litre s - v almas gerekti ini belirten uzmanlar, bu kapsamda komposto, meyve suyu ve sebze çorbas n öneriyor. Uzmanlar; ya l ve a r Londra Belediyesi Ramazan ay boyunca Kuzey Londra`da özellikle Müslümanlar n yaflad bölgelerde çok say da dan flman görevlendirecek. Yollarda ve yaya geçifllerinde belli noktalarda bekleyecek olan bu görevliler, Müslümanlara yaklaflarak sigaray tümüyle nas l b rakmalar konusunda yard mc ola- yiyeceklerden uzak durulmas n n do ru olaca n dile getirerek, a r yemeklerin kalp üzerinde stres gibi etki yaparak kalp spazm, kalp krizi ve beyin kanamas na neden olabilece ini söylüyor. Uzmanlara göre temel besin gruplar n n her birinden yeteri oranda al nmal Ramazan boyunca, yine 3 ö ün cak. Oruçlu Müslümanlara ayak üstü "Nas l sigara b rak l r?" konusunda yard mc olacak olan bu görevliler, sigaray b rakmak isteyen kiflileri yak n çevrede bulunan yerel eczanelere yönlendirecek. Belediye taraf ndan yap lan aç klamada yerel eczanelerde sigaray b rakmak isteyenler için zengin seçeneklerin bulundu u, gere- 13 beslenecek flekilde ayarlama yap lmal. Telgraf Gazetesi olarak toplumumuzun mübarek Ramazan ay n n bar fl ve huzur içerisinde geçmesini diliyoruz. Londra Belediyesi`nden Ramazan`da sigara b rakma ata Londra belediyesi NHS ile yapt iflbirli i kapsam nda Ramazan ay boyunca Müslümanlar n yaflad bölgelerde sigara b rakt rma çal flmalar yapacak. kirse sigaray b rakmak isteyenlere geçici olarak nikotin sa lay c tedavilerin uygulanabilece i aç kland. Bu plan tüm Londra'ya duyurmaya çal flan belediye, Ramazan ay öncesi belediye otobüsleri ve bild boardlara reklam verdi. Baz camiler de belediye ile iflbirli ine giderek kampanyaya destek verecek.

14 14 ngiltere'nin Afganistan'daki kay plar 201'i buldu Afganistan'da iki askerini daha kaybeden ngiltere'nin 2001'deki iflgalin bafl ndan bu yana verdi i kay plar 201'i buldu. Baflbakan Brown ise, "Zor bir yaz" geçirdiklerini kabul etti, ama yine de ilerleme sa lad klar n savundu. ngiltere'nin 2001'deki iflgalin bafl ndan bu yana Afganistan'da verdi i kay plar 201'i buldu. Ölen askerlerin ailelerine baflsa l dileyen Gordon Brown, ngiltere'nin Afganistan'daki mücadelesiyle dünyay daha güvenli bir yer haline getirmeye çal flt n öne sürdü. Brown, ngiltere'yi hedef alan terörist sald r planlar n n dörtte üçünün Afganistan ve Pakistan' n da l k bölgelerinde yap ld n söyledi. Brown 20 A ustos'taki seçimlerin de huzurlu bir ortamda yap labilmesi ad na mesafe katettiklerini savundu. ngiltere ordusu bir süredir Afganistan' n güneyindeki Helmand eyaletinde kapsaml bir operasyon yürütüyor. Temmuz sonunda, Panter Pençesi ad verilen operasyonun ilk aflamas n n baflar yla tamamland aç klanm flt. Bu ilk aflamada hedef, bölgenin Taliban unsurlar ndan temizlenmesiydi. kinci aflamay ise ngiliz birliklerinin ele geçirdikleri noktalarda tutunmas ve halk n yaflam koflullar nda iyileflme sa lanmas oluflturuyor. Harekat n ilk aflamas n n tamamlanmas n n ard ndan bir aç klama yapan D fliflleri Bakan David Miliband, Taliban' n l ml unsurlar n n da Afganistan'daki siyasi sürece dahil edilmesi ça r s yapm flt. Uzmanlara göre ngiltere bu ad mla, Taliban' n çekirdek unsurlar ndan olmayan ve dini duygulardan ziyade milli dürtülerle savaflan Pafltun gruplar hedef al yor. Pafltunlar n yo- un olarak yaflad Hel- Domuz gribi afl lar yolda ngiltere de sonbahara girerken ilk domuz gribi afl s n n yap lmaya bafllanaca ve ilk dozlar n 13 milyondan fazla kifliye verilece i belirtildi. Hükümet afl n n çok say da hayat kurtaraca na inan yor. L ondra'da yap lan mücevher soygununun faillerini yakalatacak olana 1 milyon sterlin ödül vaat edildi. Scotland Yard yetkilileri, yaklafl k 40 milyon sterlinlik soygunu yapanlar n E kim ay nda bafllanacak ilk aflamada dört öncelik grubundan 11 milyon kifli afl lanacak, bu grupta genellikle salg n ortam nda kendisini riske atan sa l k görevlileri yer al yor. Bu gruptakilere üç haftal k bir dönemde iki ayr doz verilecek. Bu gruptaki sa l k çal flanlar ve doktorlar n say s n n iki milyondan fazla oldu u belirtiliyor. mand eyaletindeki operasyonun ard ndan, sahadaki koflullar n da buna elveriflli oldu u düflünülüyor. Panter Pençesi operasyonu ngiltere kamuoyunda ise tart flma yaratt. Operasyon s ras nda kay plar n artarak Irak'takileri aflmas hükümete yönelik suçlamalar da beraberinde getirdi. Bunlar n bafl nda, askerlerin savafla yeterli e itim ve malzeme olmadan gönderildikleri suçlamas geliyor. Afganistan'daki birliklerin, yeterli z rhl araç ve helikopter bulunmad için, s k s k yol kenar na yerlefltirilen uzaktan kumandal patlay c lar n hedefi oldu u savunuluyor. Baflbakan Gordon Brown ise bu iddialar bir kez daha reddederek askerlere ihtiyaçlar olan her mazlemenin verildi ini ve verilmeye de devam edilece ini söyledi. Nefes alma güçlü ü çeken, diyabeti ya da kalp rahats zl olan 65 yafl üzeri yafll lar ve alt aydan küçük bebekleri, hamileler izleyecek. Ancak, hiçbir sa l k sorunu olmayan alt aydan küçük bebeklere afl yap lmayaca belirtiliyor. Sa l kl çocuklar n ve emeklilerin afl n n yap laca ilk grupta yer almayacaklar kaydediliyor. H rs zlar yakalatana 1 milyon sterlin A ustos ay bafl nda Londra da 40 milyon sterlinlik mücevheri çalan h rs zlar yakalatana, sigorta flirketince 1 milyon sterlinlik ödül verilecek. yakalanmas n sa layacak bilgiyi getirene verilecek ödülün 1 milyon sterline kadar ç kabilece ini aç klad. Bir yetkili, "Bu tür suçlarda bu kadar büyük ödül ilk kez vaat ediliyor" dedi. Yetkili, ödülün sigorta flirketlerince verilece ini belirtti. Londra'n n Mayfair semtindeki mücevherciye 6 A ustos'ta gelen silahl iki adam, yaklafl k 40 milyon sterlinlik mücevheri al p, kaçm flt. Sefaret Yaman Direct number: Ö retmenlerin Okullardaki Kazalardan Dolay Sorumluluklar Okullar e itimin ö retimin ve hayata haz rl n verildi i yerler olarak görülürler. Son dönemlerde ö retmenlerin yasal sorumluluklar ve yükümlülükleri mercek alt na al nm fl ve okullardaki kazalardan dolay sorumluluklar n n boyutlar n n ne olaca tart fl lmaktad r. Son dönemlerde okullarda ö rencilerin kar flt kazalar, ö rencilerin baflka ö renciler taraf ndan fliddete maruz kalmalar ve ö retmenlerin ö rencilerden gelen fliddete maruz kalma olaylar s kça gündeme gelip tart fl ld için ben de bu haftaki yaz m bu konuya ay rmak istedim. Geçen y l Eylül ay nda Wales de 66 yafl ndaki bir özel okul müdürü okuldaki sa l k ve güvenlik kurallar na uymad ve okulda bir kaza sonucu düflüp yaralanan ve daha sonra yaflam n yitiren bir ö rencinin ailesinin açm fl oldu u dava sonucu 20,000 tazminat ödemeye mahkum edildi. Kian Williams ad ndaki 3 yafl ndaki ö renci okulda oyun oynad bir s rada düflerek yaraland. Tedavi görmek için yatt hastaneden kapt MRSA virüsü sonucunda yaflam n yitirdi. Çocu un ailesinin okul yönetimine karfl açt davada çocu un gerekli ve yeteri kadar gözetim alt nda tutulmad ve bu nedenle ö retmenlerin sorumluluklar n yerine getirmedikleri iddia edildi. Dolay s yla sorumluluk okul müdürüne ve okul sahibine yüklendi. Sivil hukukta genel olarak okullarda meydan gelen kazalardan okul yönetimi sorumlu olmakta ve onlara karfl tazminat davas aç labilmektedir. Ancak bu, her kazan n olufl flekli ve özel koflullar na göre de ifliklik gösterebilir. Kazalardan dolay okullar n sorumluluklar kaza geçiren ö rencinin yafl ve kazan n olufl flekline göre de ifliklik gösterebilir. Baz durumlarda okul yönetimini suçlamak mümkün degildir. Okul yönetimini suçlayabilmek için, okulda sa l k ve güvenlik kurallar n n ihlal edilmifl olmas gerekmektedir. Okul yönetimi ya da ö retmenler taraf ndan gözetlenmesi gereken ö rencilerin gerekti i ya da yeteri kadar gözetlenmemifl olmas ve bunun sonucunda da kazan n meydana gelmifl olmas gerekmektedir.okullarda bir ö rencinin baflka bir ö renciye karfl iflledi i suçlarda da bazen okul yönetimi sorumlu tutulabilir. Çünkü okullar n e itim kurumu olarak sorumlulu u ö rencilerinin güvenli ini sa lamalar d r. Peki okullarda ö rencilerin fliddetine maruz kalan ya da sa l k ve güvenlik koflullar ndan dolay bir kazaya maruz kalan ö retmenlerin durumu ne olacak? Genel sorumluluk hukuku baz nda ö retmenlerin sa l k ve güvenli inden yine okul yönetimi sorumludur. Okuldaki herhangi bir ö rencinin sald r ya da bir fliddet hareketi neticesinde yaralanan ö retmenin hem okul yönetimine hem de devlete ba l bir organizasyon olan CICA adl kuruma baflvurarak tazminat davas açma hakk vard r. Bu davalar açarken en çok dikkat edilmesi gereken durum zaman afl m süreleridir. E er okul yönetimine ya da ö rencinin ailesine karfl dava açacaksan z kaza tarihinden itibaren 3 y l içerisinde bunu yapmak zorundas n z. E er herhangi bir fliddet olay na maruz kald ysan z ve bu fliddet okuldaki ö rencilerden gelen bir fliddetse bu durumda CICA ad ndaki kuruma sald r tarihinden itibaren 2 y l içerisinde baflvuru yapmak zorundas n z. Aksi takdirde tazminat almak hakk n z kaybedebilirsiniz. Bir kaza ya da fliddet olay n n ma duru olarak, ister ö retmen ister ö renci olun, bir dava açmadan önce mutlaka bir uzmandan görüfl al p ona göre hareket etmenizde her zaman yarar vard r

15 GSI sigorta alan nda önemli bir bofllu u dolduracak Sigorta alan nda önemli bir bofllu u dolduracak olan GSI sigorta flirketi 1 Eylül Sal günü hizmete giriyor. Ucuz ve güvenilir sigorta bulma konusunda yaflanan sorunlar n sona erece ini belirten GSI yetkilileri, internet üzerinden yap lan sigortalama ifllemlerindeki riskleri de ortadan kald rmay hedeflediklerini söylediler. G SI sigorta flirketi 1 Eylül günü hizmete giriyor. Bir süredir kurulufl haz rl klar yap lan firman n alt yap çal flamalar nda son aflamaya gelindi. Verecekleri hizmetler konusunda görüfltü ümüz flirket yetkilileri, nternetten yapt n z sigortalarda sat r aralar n okuyor musunuz? sorusu ile söze bafll - yorlar. GSI yetkilileri Daha ucuz olmas ndan dolay bir çok insan n internetten yapt sigortalarda sat r aralar nda yaz lan ve sigortay yapan insan için hayati önem tafl yan detaylar genelde gözden kaç - yor. Bunun sonucunda ödenmeyen sigorta paralar insanlar m za binlerce pound zarara neden oluyor. Böyle bir olayda karfl n zda bir muhatap bulamad n z için zarar kendiniz karfl lamak zorunda kal yorsunuz diyorlar. Bu durumu göz önüne alan ve bu konuda yaflanan sorunlar aflmak için çal flma bafllatan flirket yetkilileri GSI y 1 Eylül günü hizmete aç yorlar. GSI ARTIK LONDRA DA 40 y l aflk n tecrübesi ve bünyesinde bar nd rd 112 sigorta flirketiyle sigorta sektörünün tart flmas z en önemli flirketi GSI Insurance a art k Londra da ve toplumlar m za mensup insanlar rahatl kla bu firmaya ulaflabilirler. GSI Türkçe konuflan çal flanlar, h zl ve güvenilir servisi sayesinde her türlü ihtiyac n karfl lanaca yeni bir mekan olmay hedefliyor. GSI Insurance n servisleri ise flunlar: Bina Sigortas (Building/Household) Araba Sigortas (Motor) Ticari Sigorta (Commercial) Liability Mini-Cab (Taxi) Seyahat (Travel) GÖZTAfi: DD A ED YORUZ K EN UCUZU VE EN KAL TEL S Y Z Edmonton daki ilk Türk sigorta flirketi olma özelli ine de sahip olan GSI Insurance n yöneticileri yine Edmonton da faaliyet gösteren ES Mortgage n sahibi mam Göztafl ve Tas Restoranlar n n ortaklar ndan Dervifl Aslan d r. Bu iki güvenilir ifl adam n n deste iyle Londra da aç lacak olan GSI Insurance n bütün müflterilerine vaadi güvenilir ve ucuz olmas - d r. mam Göztafl yapt HER DURUMDA GÜVENEB LECE N Z MUHASEBE BÜROSU Palmers Green, West End & City ve Kent bölgesindeki 3 ofisimiz ve konusunda uzman 50 personelimizle flah s ya da flirketinizin her türlü muhasebe ifllerinde do ru çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. flle ilgili her türlü soru ve sorular n z için Enver Kannur u (FCCA ) arayabilirsiniz. 15 aç klamada en kaliteli ve en ucuz olduklar konusunda iddal konufltu ve ddia ediyoruz ki en ucuzu ve en kalitelisiyiz diyor. GSI servislerinden yararlanmak isteyenler 1 Eylül tarihinden itibaren flirket yetkililerini arayabilirler. GSI, 285A Fore Street, Edmonton, London, N9 0PD adresinde hizmet veriyor. Firman n telefonlar ise flöyle: ,

16 16 Halkevi Dayan flma Konseri nin biletleri sat fla sunuldu Halkevi nin yeni binas n n yap m na destek olmak amac ile düzenlenen dayan flma konserinin biletleri sat fla sunuldu. Urfa Belediye Baflkan Fak baba Londra'daki flehircilik anlay fl n inceledi Urfa Belediye Baflkan Ahmet Fak baba ve beraberindeki heyet, Hackney Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer ile bir araya geldi. U rfa Belediye Baflkan Ahmet Fak - baba ve beraberindeki heyet, Hackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer ile bir araya geldi. fianl urfa'da yeni bölgelerin imara aç laca n belirten Belediye Baflkan Fak baba, bu yönde flehircilik anlam nda ngiltere'deki flehirlerin alt yap s n ve flehircilik anlay fl n yerinde görmek için geldiklerini anlatt. Hackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer ile bir araya gelen heyet, ngiltere'deki flehircili- in tarihi geçmifli ve geçirdi i de iflimler konusunda bilgilendirildi. Londra'da 1970'li y llardan önce uzun katl büyük binalar n yap ld n ancak bu sistemin ailedeki çocuklara oyun oynama ve spor yapmak gibi bir imkan sunmad - için suçu art r c özelli i oldu unu anlatan Ünlüer, "Bunu fark eden ngiltere, bu uzun katl binalar n hepsini y k p yerine tek ya da çift katl ama mutlaka bahçeli ve oyun alanlar n n oldu u yerleflim yerleri haline getirdi" dedi. Ünlüer, oyun oymana, spor yapma imkan verilmeyen çocuklar n suç ifllemeye daha çok meyilli olduklar n n araflt rmalar sonucunda ortaya ç kt - n söyledi. ngiltere'de birçok kentin tarihi yap lar n ve altyap sistemini yerinde gözlemleyen fianl urfa Belediye H alkevi binas n n yap m na destek olmas amac yla düzenlenen konserin biletleri art k bir çok noktadan sat n al - nabilecek. 20 Sterlinden sat lacak olan biletler Halkevi yetkililerinden de temin edilebilir. Biletin yan s ra Halkevi konserinin kitapç da ç kt. Kitapç kta konser program n n yan s ra Halkevi Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Topkaya n n kaleme ald girifl yaz s da bulunuyor. Dayan flma konserine sponsor olanlar n reklam- Urfa Belediye Baflkan Ahmet Fak baba Hackney Belediye Sözcüsü Muttalip Ünlüer ile bir araya geldi. lar n n da bulundu u kitapç k da biletler gibi bir çok yerden temin edilebilecek. Halkevi ile dayan flma amac yla yap lan konsere ünlü Kürt sanatç lar fiivan Perwer ve Aynur Do an kat lacak. Her Londra ya geldi inde yo un ilgi ile karfl lanan fiivan Perwer in coflkulu bir konser vermesi bekleniyor. Aynur Do an ve Cevdet Ba ca da konsere kat larak son türkülerini hayranlar ile paylaflacaklar. Konsere yerel sanatç ve gruplar n da kat l mas bekleniyor. Baflkan ve beraberindeki heyet, Londra'daki temaslar n n ard ndan ngiltere'den ayr ld. Bilme Hakk Ali Has HUKUK KÖfiES Öyle bir toplumda yafl yoruz ki kiflisel bilgiler art k özel ve kamu kurulufllar taraf ndan rahatça toplan p paylafl lmakta. Bu kurulufllara örnek olarak hastaneler, yerel belediyeler, okullar, bankalar, üniversiteler v.b örnekler verilebilir. Bu hafta sizinle bu konu üzerine konuflmak ve çeflitli kurulufllar taraf ndan hakk n zda tutulan bilgilere nas l ulaflabilece inizi paylaflmak istedim. Yani k sacas sizin bilme hakk n z konusundaki haklar n z n neler oldu unu konuflmak istedim. Hukukta kiflisel bilgi, belli bafll iki kategoriye ayr lmaktad r. lki kiflisel bilgiler di eri ise genel bilgiler dir. Bilgi Koruma Yasas (Data Protection Act) kiflisel bilgilere ulafl lmas na ve bu bilgilerin gerekti i yerde düzeltilmesi ile ilgilenir. Örne in sa l k, e itim veya kiflisel kredi bilgilerinin düzeltilmesi gibi. Bilgi Özgürlü ü Yasas (Freedom of Information Act) ise toplumsal kurumlar taraf ndan bar nd r lan di er her türlü bilgiye ulafl lmas n sa lamaktad r. Bu yaz mda sadece kiflisel bilgiler üzerinde duraca m. Bilgi Koruma Yasas, Bilgi Özgürlü ü Yasas ndan daha kapsaml olmakla birlikte bir çok organizasyonu kapsamaktad r. Bilgi Özgürlü ü Yasas sadece kamu organizasyonlar n kapsamaktayken, söz konusu yasa ile bilgi talebinde bulunman z halinde baflvuruda bulundu unuz kampanyan n veya organizasyonun 40 gün içerisinde talebinize karfl l k verilmesini gerektirmektedir. Talepkar olman z halinde 10 a kadar para telebinde bulunabilirler ki buna kanun izin vermektedir. E itim ve sa l k amaçl bilgiler için para talebi 50'ye kadar yükselebilir. Bunun içerisinde kopyalama masraflar ve bütün kredi referens, acenta masraflar dahildir. Bilgi Koruma Yasas kiflinin kiflisel bilgilerine ulaflabilmesi hakk n vermektdir. Bu bilgiler hangi formatta olursa olsun örne in; bilgisayarda, veya farkl bir dosyalama sisteminde, size bir k s tlama getirilemez. Size bu bilgileri vermekle birlikte neden tuttuklar n ve baflka hangi kurulufllarla paylaflacaklar n ve bunun nedenini aç klamak zorundad rlar. Peki, bu yasa do rultusunda kiflisel bilgilerinize nas l ulaflabilirsiniz? Bu yasaya göre sizin bilgilerinizi tutan kifli ve kurumlar data kontrolcüsü olarak adland r l rlar. Kendi hakk n zdaki bütün bilgilere ulaflmak için data kontrolcüsüne mektup yazmal, mektupla yapt n z baflvuruya Bilgi Koruma Yasas n n 7 inci bölümüne dayanarak yapt n z belirtmelisiniz. Kurumlar, Bilgi Koruma Yasas na kay tl olmakla birlikte, gerekti inde ulafl labilmesi için bir adres vermeleri gerekmektedir. Bunun yan s ra organizasyonun kay t bilgilerinde ne amaç için tutuldu u aç klanmal d r. stedi iniz bilgiler size sunulmadan önce data kontrolcüsü kiflinin kimlik kontrolü yapma hakk vard r. Ayn zamanda istedi iniz bilgileri temin etmek için sizden farkl net bilgiler istenebilinir. stedi iniz bilgilerin bulunmas n kolaylaflt rmak için söz konusu kurum ile olan iliflkinizi (örne in müflteri, ö renci v.b.) veya belirli bir tarih veya referans numaras n vermek iflleminizi daha da h zland rabilir. Fakat, hiç bir zaman özel veya kiflisel olan, bilinmemesi gereken bilgilerinizi vermeyin. Bilgi kontrolcüsü bilgilerinizi size sunmay söz konusu kuruma karfl kulanabilme ihtimali ya da o kurumu rencide edebilece inizi düflünerek reddedemez. Bilgi kontrolcülerinin belli bafll bilgileri sizden saklama haklar vard r. Gizli tutabilece i bilgilerin kategorilerini afla da listeledim. Ayn zamanda flunu bilmekte de fayda var. Kontolcülerin size hangi bilgilerin gizli tutuldu unu aç klama zorunluklar yoktur. Yani e er size verilen bilgiler k s tlanm fl ise bunlar n size aç klanmas n beklemeyin. Neyin gizlendi ini veya gizlenmedi ini bilme hakk n z olmad için sizden hiç bir bilgi saklanmad n veya sizinle alakal bilgi tutulmad - n düflünebilirsiniz. Sakl tutulabilecek olan bilgilerin sebepleri ulusal güvenlik için, baflklar hakk nda bilgi ve sizin hakk n zda bilgi veren kiflilerin bilgileri olabilece i için gizli tutulabilir. Bilgi Özgürlü ü Yasas özel ve kamu kurulufllar na kiflisel bilgilerinizi isteme hakk vermektedir. Gizli bilgiler haricinde e er bilgilerinizin sizden gizlendi inden veya engellendi ininden flüpheleniyorsan z o halde yasa size flikayet hakk vermektedir. fiikayetiniz öncelikle kurumun kendisine yap lmal ve yap lanlardan memnun kalmad ysan z o halde Bilgi Dairesine flikayetlerinizi yöneltme hakk n var. Bilgi Dairesinin gereken araflt rmay yapma yetkisi oldu u gibi e er gerekirse söz konusu kurumu yüksek mahkemeye dahi götürebilir.

17 17

18 18 Erbiller de yar fiyat na p rlanta Londra da befl ayr bölgede hizmet veren Erbiller Jewellery de, Ekim ay na kadar sürecek yar fiyat na p rlanta kampanyas bafllad. 3 bin Pound luk p rlantay bin 500 e düflürdüklerini belirten Erbiller Genel Müdürü Ali Erbil, yat r m yapmay düflünenlerin alt na yat r m yapmalar n n en kârl tercih olaca n vurguluyor den bu yana Londra n n farkl bölgelerinde 5 ayr flubesinde hizmet veren Erbiller Jewellery, her y l uygulad p rlantada yar fiyat kampanyas na geçti imiz hafta start verdi. Ekim ay - na kadar sürecek kampanyayla p rlanta stoklar - n bitirip yenilerini getirmek isteyen Erbiller de p rlanta fiyatlar 3 bin Pound dan bin 500 e inmifl durumda. Erbiller flirketler grubunun müdürü Ali Erbil, hem mevcut stoklar eritmek hem de p rlanta alamayanlara da bu yolla ulaflmak için uygulad klar kampanyaya olan ilgiden memnun olduklar n söyledi. Erbiller de her y l iki farkl dönemde bafllat lan bu kampanya flirketin Haringey ve Wood Green deki flubelerinde geçerli. H aringey Green Lane de hizmet veren Flame Restaurant Türk ve Kürt mutfa na ait tüm yemeklerinin yan nda Akdeniz ve Ortado u yemeklerini servis eden bir restoran. Mesleklerinde yirmi y l geride b rakan Alpkan kardefllerin iflletti i restoran Londra daki Türkiyelilere ait lokantalarda bulunmayan yemekleriyle Türkiyeli ve ngiliz müflterilerin yeni gözde mekân. Yeni dekoru ve temiz, ferah mekan yla dikkat çeken restoran, di er yemeklerinin yan s ra Sebzeli Döner i, Köfte Piyaz ve özgün haliyle Beyti yi servis eden Londra daki tek lokanta. fiefler 20 YILLIK DENEY ME SAH P Flame in ortaklar ndan R - YÜZDE 1O LUK F YAT FARKI Erbiller, ürünlerinin neredeyse tamam n stanbul daki atölyelerinde üretiyor. Ali Erbil, bu nedenle ürünlerinde di er kuyumculara oranla yüzde 10 a varan indirimler oldu unu belirtiyor. Erbil bu nedenle biz müflterimize karfl çok rahat davran r z. Çünkü biz fiyat - m z verirken maliyeti ve kâr marj n bilerek sat yoruz diyor. Alt n ifli çok hassas bir ifltir. Alt n kadar müflterisi de çok hassast r diyen Erbil, y llard r verdikleri hizmetin sonucu olarak insanlar n kendilerine olan güveninin tam oldu- unu belirtiyor. Erbil: Müflterilerimizin bize özel bir güveni var. Biz bunu zaman zaman kendimiz de denemek iste- za Alpkan özellikle bal k zgara, döner ve kebap çeflitlerinde Londra da en iyiyi yapt klar konusunda bir hayli iddial. Yemekleri konusunda müflterilerinden hep olumlu tepkiler ald klar n belirten Alpkan, Londra da bizim yapt - m z yöntemle döner yapan kimse yok. Sebzeli döneri bir tek biz yap yoruz. Herkese tavsiye ederiz diyor. R za Alpkan, flefli ini de yapt restoranlar n n kadrosunu flöyle anlat yor: Biz dört kardefl de en az 15 y ll k deneyimleri olan flefleriz. fieflerimizden ben ve di er kardeflim yirmi y ll k deneyime sahibiz. Di er iki flefimizin 15 y ll k deneyimleri var bu konuda. Ve bu deneyimi müflterilerimiz tatt klar yemeklerde de aç kça görebiliyorlar. Erbiller Jewellery, her y l uygulad p rlantada yar fiyat kampanyas na geçti imiz hafta start verdi. dik. Erbiller in d fl nda baflka isimlerle flubeler açt k... Gördük ki insanlar m z o flubelere gidip bizi öven fleyler söylüyorlar. Bazen baflka isimdeki bir flubemize bile s rf ad Erbiller de il diye müflterilerimizi yönlendiremiyo- MENÜDE YOK YOK Flame Restauran n menüsüne göz at ld nda ilk dikkat çeken seçenekler, deniz mahsülleri, so uk ve s cak mezeler, vejeteryan yemekleri ve di er ana yemekler oluyor. Levrek, Çupra, Alabal k, Karides, Kalamar ve Midye gibi deniz ürünleri yan nda ruz. Bu da bize ne kadar güvendiklerinin göstergesi. GEN fi ÜRÜN YELPAZES Genifl ürün yelpazesiyle her türlü zevke ve ihtiyaca göre alt n ve di er tak - lar bulunduran Erbil- salatalar ve soslar yla servis ediliyor. Ana yemeklerde Londra da bir tek kendilerinde bulunan Köfte Piyaz ve sebzeli kuzu dönerin yan nda flunlar dikkat çekiyor: Tavuk döner, kuzu flifl, tavuk flifl, flöp flifl, beyti, tavuk beyti, pirzola, Ali Nazik, B ld rc n, Kaburga, Kuzu F r n, Hünkâr ler de her an 14, 18, 22 ayar alt n bulmak mümkün. Alyansta ise özel serileri, el ifli yap lan, p rlantal olan var. Ayn zamanda uygun fiyatlara kemerler, taçlar, tek tafl p rlantalar bulmak mümkün. Erbiller de dü ünler için özellikle toplu al m yapan müflterilere üç veya dört aya kadar taksit imkan tan n yor, müflterinin istedi i tasar mlar dü ün tarihine yetifltiriliyor. Ayn zamanda sat lan ürünün k r lmas durumunda da her türlü tamirat ifllemi ücretsiz yap l yor. ALTINA YATIRIM HER ZAMAN KAZANDIRIR Ali Erbil, alt na yat r m yapmay düflünen yat - r mc lara gecikmemeleri önerisinde bulunuyor. Alt n fiyatlar n n 2011 y - l na kadar en üst düzeye Be endi, Be endili Tavuk, Ci er Sote, Böbrek Sote, zgara tavuk but. Farkl salata çeflitlerinin de oldu u restoranda baklava ve sütlaç gibi tatl lar da mevcut. Flame in bir di er yeme i ise Ortado u nun gözdesi Falafel. Özellikle Arap müflterileri restorana çeken Falafel in bulundu u ç kaca n savunan Erbil, bunun yat r mc için büyük bir kâr anlam na geldi ini vurguluyor. Erbil in yat r mc ya önerileri flöyle: Her dönemde alt - na yat r m yap n. Son iki y lda alt n iki kat fiyat na ç kt y l n n sonuna kadar da alt n n rekor düzeye gelece i uzmanlar taraf ndan söyleniyor. Bu da önemli bir f rsatt r. Hiçbir banka faizi alt n n yapt kadar kâr getirmiyor. ki y l önce bir Cumhuriyet Alt n 80 Pound tu, flimdi 140 Pound tur. Neredeyse iki kat na ç km flt r. Alt n dünyan n hiçbir yerinde size kaybettirmez, kazand r r. Bir ülkenin paras na yat r m yapars n z, o ülkenin ekonomisi çöker, sizin de paran z gider. Ama alt n öyle de ildir. Alt n dünyan n paras d r. Kebab n has dönerin lezzetlisi Flame da Yeni dekoru, temiz ve ferah mekan, tüm geleneksel Anadolu yemeklerinin yan nda özel menüsüyle Flame Restaurant, Haringey in gözde restoranlar ndan. Restoran n zengin menüsünde Londra da di er lokantalarda bulunmayan Anadolu mutfa ndan yemekler ve mezeler mevcut... Flame Restaurant Londra daki Türkiyelilere ait lokantalarda bulunmayan yemekleriyle Türkiyeli ve ngiliz müflterilerin yeni gözde mekân. vejeteryan menüsünde Biber Dolmas, F r nda Makarna, kar fl k sebze yemekleri bulmak mümkün. Flame de toplam 27 farkl so uk ve s cak meze mevcut. Flame Restaurant, dü ün, cenaze, aç l fl, kutlama gibi etkinliklere toplu yemekler için 150 kifliye kadar yemek servisi haz rlayabiliyor. Full lisans yla içki servisinin mümkün oldu- u restoran hafta içleri saat 11 den gece 12 ye, haftasonlar da gece 02 ye kadar aç k oluyor. 551 Green Lanes London N8 0RL adresinde bulunan Flame a numaral telefondan ulaflmak mümkün. Restoran hakk nda daha fazla bilgi web adresinden de edinilebiliyor.

NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de

NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B. Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de NOTT NG H LL KARNAVALI HER ZAMANK G B Notting Hill Karnaval bir milyonu aflk n insan n kat l m ile yap ld devam sayfa 18 de 1 Eylül / Îlon 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 177 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de

Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de DOMUZ GR B N ÖNLEMEYE YÖNEL K UYARILARI C DD YE ALIN 4 A ustos / Tebax 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 173 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Haziran ay nda yap lan Avrupa Parlamentosu

Detaylı

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

KÜRT S NEMASININ YOLU AÇIK. Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de

KÜRT S NEMASININ YOLU AÇIK. Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de 27 Ekim / Cotmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 185 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

KEND TAR H ME SAH P ÇIKAB LMEK Ç N BELGESEL ÇEK YORUM. Yönetmen Çayan Demirel ile yapt m z röportaj sayfa 21 de

KEND TAR H ME SAH P ÇIKAB LMEK Ç N BELGESEL ÇEK YORUM. Yönetmen Çayan Demirel ile yapt m z röportaj sayfa 21 de KEND TAR H ME SAH P ÇIKAB LMEK Ç N BELGESEL ÇEK YORUM 5 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 195 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Londral lar 2010'u ulafl - ma yap

Detaylı

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te 7 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 169 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com B R A LE SOKA

Detaylı

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler

Detaylı

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: 020 8341

Detaylı

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR Kürt ve Türk toplum temsilcilerinden oluflan Seçim Platformu yeniden aktif hale geliyor. Devam sayfa 4 te 24 fiubat / Sibat 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 150 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te 6 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 143 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

TÜRK YE Y NG LTERE YE TANITAN fi RKET: SEDA CONSULT NG. Seda Consulting in sahibi Seda Aslan ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

TÜRK YE Y NG LTERE YE TANITAN fi RKET: SEDA CONSULT NG. Seda Consulting in sahibi Seda Aslan ile yapt m z röportaj sayfa 18 de TÜRK YE Y NG LTERE YE TANITAN fi RKET: SEDA CONSULT NG Seda Consulting in sahibi Seda Aslan ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 16Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 205 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR Kalitesiz sa l k hizmetleri ile s k s k gündeme gelen Ulusal Sa l k Servisi (NHS) bu kez de yetersiz tedbir nedeni ile enfeksiyonlar kontrol edememekle suçlan yor. Hastanelere giden hastalar n yeni bir

Detaylı

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM

OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM OZAN EMEKÇ : ARTIK SÜRGÜN YAfiAMAK STEM YORUM 28 y l n sürgünde geçiren Ozan Emekçi Telgraf a konufltu devam sayfa 16 da 13 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 144 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz devam sayfa 4 te 26 May s / Gulan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 163 Tel:

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de NSAN SES N N BÜYÜLÜ B R ENSTRUMAN OLDU UNA NANIYORUM Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de 28 Nisan / Nisan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 159 Tel: 020 8341 2021

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13864 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan

Detaylı