ENDÜSTRİYEL KATI ATIK YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL KATI ATIK YÖNETİMİ"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ENDÜSTRİYEL KATI ATIK YÖNETİMİ (1), Birol KAYRANLI (2) (1) Çevre Yüksek Mühendisi, İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No: Opera/ANKARA, (2) Çevre Yüksek Mühendisi, İller Bankası Genel Müdürlüğü Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi 14. Sokak No: Altındağ/ANKARA, ÖZET Katı atıkların etkin ve verimli bir biçimde toplanması, taşınması, değerlendirilmesi ve uygun bir yöntemle bertarafları yerel yönetimlerin ve sanayicilerin en büyük sorunlarındandır. Günümüz şartlarında; katı atıkların çevre ve ekonomi açısından en etkin değerlendirme şekli, kaynakta geri kazanımdır. Geri kazanım ile kaynak ve çevre korunur, enerji kazanımı ile ekonomiye girdi sağlanmış olur. Türkiye de katı atıkların büyük bir bölümü geri kazanılmadan toplanmakta ve genellikle, düzensiz depolama ile bertarafları gerçekleşmektedir. Katı atıkların içerisindeki geri kazanılabilir ve değerlendirilebilir artıklar toprağa gömülmektedir. Endüstriyel katı atıklardan faydalanabilmek için uygun bir katı atık yönetimi oluşturmak gereklidir. Bu çalışmada; endüstriyel katı atıklar, endüstriyel katı atık yönetimi ve uygulamaları araştırılmış, aksaklıklar tespit edilmiş ve çözümleri önerilmiştir. Anahtar Kelimeler : Endüstriyel Katı Atık, Katı Atık Yönetimi, Atık Azaltma, Geri Kazanım. ABSTRACT INDUSTRIAL SOLID WASTE MANAGEMENT One of the most important problems that municipalities and industrialist face is collecting, transporting and evaluating the solid waste in an effective method and disposal of them. Nowadays, the most useful way to evaluate of solid waste with respect to the environment and economics is recycle them in the resource. In Turkey, the most part of the solid waste are accumulated without recycling and their disposals are performed by uncontrolled tipping. The recycling and wasteful materials in the solid waste are buried to the ground. It is necessary to compose suitable solid waste management system to make use of industrial solid waste. In this study; industrial solid waste, industrial solid wastes management and application are observed, malfunctions are assigned and solutions are suggested. Key Words : Industrial Solid Waste, Solid Waste Management, Recycle, Reduce, Recoverg

2 1. GİRİŞ Sanayileşme sürecine giren ve sanayileşmesini tamamlayan toplumlarda, doğal kaynaklar bitmez tükenmez bir kaynak olarak kullanılmışlardır. Bunun sonucu olarak doğal denge bozulmuş, doğanın kendini yenilemesi oldukça güçleşmiştir. Sanayileşmeyi sürdürürken çevreyi ve doğal kaynakları korumak ülkelerin ulaşmak istedikleri hedeftir. Atık üretimini ve yeni kaynak tüketimini azaltmanın en etkin yolu geri kazanım ve yeniden kullanımdır. Üretim ve tüketim süreci sonunda oluşacak atıklar yeniden değerlendirilebilir. İstenilen kalitede (hammadde veya yan ürün elde edilebilir, yeniden kullanılabilir, enerji üretilebilir) olduğu sürece bertaraf ihtiyacı ve doğal kaynaklara duyulan talep azalacaktır. Katı atıklar yerel yönetimler ve sanayiciler için başta gelen çevre sorunlarından biridir sürecinde Türkiye'de hızla endüstriyel ekonomiye geçiş dönemi başlamıştır. Bu süreçte, önceliğin üretime verilmesi nedeniyle, hızlı bir şekilde artan üretim miktar ve çeşitliliğine paralel olarak endüstriyel atıklarda da büyük ölçüde artış görülmüştür. Toplum tarafından kabul edilebilir düzeyde ve sadece rahatsızlık verici sorunlar olarak görülen çevre kirliliği, toplumun artan çevre duyarlılığı ve görünür doğal yaşam gereksinimlerini etkilemesinden dolayı, 1990'lı yılların başlarında göz ardı edilemeyecek düzeylere ulaşmıştır (DPT, 2000). Katı atık sorununun çözülmesinde yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur. Katı atık konusunda uygulanan yasal düzenlemelerin özünde; olabildiğince az atık üretmek ve bunun üretimden başlanarak, tüketimin son halkasına kadar tasarlanması; katı atıkların, hammadde ve/veya başka amaçlara yönelik olarak yeniden kullanılması, toprak, su, hava ortamına ve bu ortamdaki canlılara zarar vermeyecek şekilde nihai bertarafının gerçekleştirilmesi esasları vardır. Bu esasların uygulanması amacıyla geliştirilen sisteme de KATI ATIK YÖNETİMİ denir. Katı atık yönetimi; toplama, taşıma, transfer istasyonları ve katı atık uzaklaştırma sistemlerinin bir bütünüdür(pehlivan, 2001). Sürdürülebilir kalkınma programı çerçevesinde, endüstriyel katı atıklardan faydalanabilmenin temelinde uygun "Katı Atık Yönetimi" oluşturmak vardır. Sanayi bölgelerinde katı atıkların ortaya çıkışından toplanması, taşınması ve giderilmesine kadar her aşamada uygun yönetimi gerçekleştirmek oldukça önemlidir (Tchobanoglous ve diğerleri, 1993). 2. TÜRK ÇEVRE MEVZUATINDA KATI ATIKLARIN DURUMU Katı atıklar konusunda, 1983 yılında çıkartılan 2872 sayılı Çevre Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile modern uygulamalara geçilebilmiştir. Bu kanunun 8. Maddesindeki kirletme yasağı başlığında, Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır hükmü bulunmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile geçmişte yapılmış olan farklı ve dağınık yasal düzenlemelere toplu bir bakış açısı getirilmiştir. Bu yönetmeliğin amacı; çeşitli faaliyetler sonucu atılan, genellikle katı formdaki evsel ve evsel katı atık niteliğindeki endüstriyel atıklar ile arıtma çamurunun toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde bertaraf ve zararsız hale getirilmesi ile ilgili teknik ve hukuki esasları belirlemektir. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği taslağının hazırlanmasında göz önüne alınan ana ilkeler önem sırasına göre; Mümkün olduğu kadar katı atık üretmemeye, Katı atık miktarını azaltmaya, Katı atık içinde zararlı atık bulundurmamaya, 484

3 bu atıkları değerlendirmeye ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılmaya mecburdurlar şeklinde ifade edilmiştir (Baştürk ve Gönüllü, 1991). Sözü edilen ilkelere erişebilmek için katı atık bertarafı ile ilgili tüm idareciler, halkın katılımını da sağlayacak çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları denetlemekle görevlendirilmiştir. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile atıkları hem ekonomik yönden değerlendirebilmek ve hem de çevre kirlenmesine mani olabilmek bakımından katı atıkları taşımak ve toplamakla yetkili ve görevli olan belediyeler; Atıkların değerlendirilmesini kolaylaştırmak için atıkları ayrı kaplarda toplamaya ve bunlarla ilgili tedbirleri almaya yetkili kılınmıştır. Kullanılmış akü ve piller ile kullanılmış ilaçların evsel atıkların içine atılması yasaklanmış, Belediyeler Çevre Müsteşarlığı na söz konusu maddelerin ayrı toplanması veya depozito uygulanması konusunda ilave tedbirleri almaya yetkili kılınmıştır. Entegre Atık Yönetiminin yasal altyapısının oluşturulması, bu yolla katı atık yönetiminde uygulanacak ilkelerin, teknik esasların ve standartların belirlenmesi amacıyla, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinden başka Çevre Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliklerde atıkların kaynağında azaltılması, atıkların mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılması, geriye kalan atıkların ise tekniğine uygun olarak nihai bertaraflarının sağlanması ana ilkeler olarak benimsenmiştir. Türkiye de radyoaktif atıklar 9 Temmuz 1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununa ilişkin tüzük hükümleri çerçevesinde, Başbakanlığa bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yönetilmektedir(türk Çevre Mevzuatı, 1998). 3. KATI ATIKLAR 3.1. Katı Atıkların Tanımı ve Özellikleri 2872 sayılı Çevre Kanunun 8. Maddesinde Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması ve benzeri faaliyetler yasaklanmıştır denilmektedir. Bu maddede geçen atık ve artık terimleri beraberce kullanıldığı halde Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı birinci bölümünde sadece atık kavramı tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte katı atık için; Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddelere ve arıtma çamuruna katı atık denir şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Artık; her hangi bir proje ve faaliyet sonucu kullanılan hammaddeden ürün elde edilmesinde, üretimin sonucu olarak atılan ama başka maddelere dönüştürme gibi işlemlerle geri kazanılabilen maddelerdir. Bu tanıma göre; katı atıklardan geri kazanıldıktan sonra o günün teknolojisinin tekrar geri kazanmaya müsaade etmediği kalan kısımlar atık kapsamına girmektedir. Artık kavramında; atıklardan yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım kavramları işin içine girmektedir(kayk, 1991). Katı atıkları kaynaklarına ve türlerine göre 7 kategoride incelemek mümkündür. Bunlar; evsel, ticari, kentsel, endüstriyel, açık alan (park, bahçe vb.), arıtma tesisi, tarımsal alanlardır (Torunoğlu ve Demirer, 1991) Katı Atık Yönetimi Çevre bilinci oluşmuş ve oluşmakta olan ülkelerde katı atıklar konusunda hazırlanmış olan yasal düzenlemeler ve yürütülen uygulamaların başında olabildiğince az atık üreten teknolojilerin (üretimden başlayarak tüketimin son halkasına kadar) desteklenmesi, katı 485

4 atıkların ham madde ve/veya başka amaçlara yönelik olarak geri kazanımı, toprak, hava, su ortamına ve canlılara zarar vermeyecek şekilde bertaraf esasları vardır. Bu esasların uygulanması amacıyla geliştirilen sisteme katı atık yönetimi denilmektedir (Avcı, 1996). Katı Atık Yönetimi, Evsel, sanayi ve tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde teknik şartlara uygun olarak bertarafını içermektedir. Katı atık yönetim modeli için aşağıdaki yöntemlerin biri veya bir kaçı seçilerek bertaraf yönetim sistemi oluşturulur (EPA, 1989). Atıkların üretim aşamasında azaltılması veya az atık üreten teknolojilerin seçilmesi, Atıkların geri kazanılması (Toplama, Ayırma), Atıkların geri dönüştürülmesi (Tekrar kullanım, ikincil ham madde ve ürün yapımı, kompostlama), Enerji geri kazanımlı yakma, tehlikeli ve tıbbı atıkların yakılması, Düzenli depolama. Bertaraf yöntemi seçilirken mutlaka bir katı atık yönetim modeli oluşturulmalıdır. Bu yöntem geniş kapsamlı olup yukarıdaki sistemler göz önünde bulundurulmalıdır (Çevko, 1996). Katı atıkların üretildikleri ilk noktadan bertaraf edildikleri son noktaya kadar bütün aşamalar, katı atık yönetim sisteminin birbirine bağlı, birbirini tamamlayan halkalarını oluşturmaktadır. Uygun bir katı atık yönetim sisteminin ana amacı; halkın verilen hizmetten memnun olması, insan ve çevre sağlığını en üst düzeye çıkaran metotlar seçilirken sistemin ilk yatırım ve işletme maliyetlerini en aza indirecek uygulamaların seçilmesidir (Alpen, 1996). Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan atıklardan geri kazanılabilecek malzemenin daha kaynakta ayrılarak çöpe dönüştürülmemesi, çöpün miktarını önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak bu hedef, halkın bilinç düzeyi ve katılım isteği ile yakından ilgilidir. Diğer yandan çöpün miktarı ve kompozisyonu, geri kazanılabilecek maddelerin miktarı, geri kazanım ve yeniden kullanım amacıyla kaynakta ayrılıp toplanmamasının rasyonalitesini belirleyecektir. 4. ENDÜSTRİYEL KATI ATIKLAR Her türlü hafif veya ağır endüstri tesislerden açığa çıkan istenmeyen nitelikteki katı madde ve çamurlar, endüstriyel katı atık kapsamına girmektedir. Bu tür atıklar oluşum faktörlerine göre üçe ayrılırlar; 1. Endüstriyel birimlerdeki işlem ve süreçlerden kaynaklanan katı atıklar, 2. Endüstriyel atıksu arıtma tesis çamurları, 3. Hava kirliliği kontrol ekipmanlarından kaynaklanan katı atıklar. Endüstriyel birimlerdeki işlem ve süreçler sonucunda oluşan ve daha çok yoğun bir çamur niteliğinde olan katı atıklar ise zararlı katı atıklar olarak tanımlanırlar. Gerek atıldıkları yerde gerekse zaman içerisinde insan ve diğer canlılar için tehlike oluşturabilecek özellik taşıyan her türlü biyolojik, kimyasal, toksik, yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif katı atıklar, mezbahalar, et kombinaları diğer yiyecek endüstrisinde üretilen kokuşabilir nitelikteki atıklar ile tehlikeli kirletici ihtiva eden küller bu sınıfa girmektedir (Alyanak, 1996). Endüstriyel hava kirliliği kontrol araçları önemli katı atık kaynaklarındandır. İki çeşit hava kirliliği kontrol düzeneği vardır. 1. Kuru tutucular: Bunlar kuru siklonlar, elektrostatik tutucular ve benzerleridir. Bu araçlardan çıkan katı atık, kuru formdadır. 486

5 2. Islak tutucular: Bunlar scrubbers, sprey kuleleri ve benzerleridir. Bu cihazlarda genellikle sıvı atıklar meydana gelir (WHO, 1993) Endüstriyel Katı Atık Oluşum Sektörleri ve Türleri Endüstriler de oluşacak katı atık kaynakları ve türleri Tablo 1'de, bu atıklardan geri kazanılacak maddelerin ağırlıkça yüzdeleri Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 1. Endüstriyel katı atık türleri ve kaynakları(george ve diğerleri, 1993). ENDÜSTRİLER OLUŞUM PROSESLERİ ATIK TÜRLERİ Gıda ve benzeri üretim yapan endüstriler İşleme, paketleme ve nakliye Etler, yağ, kemik, sakatat, sebze, meyve, kabuklu yemiş, kabuk ve tahıl Tekstil Dokuma, işleme, boyama Bez ve elyaf parçaları Hazır giysi ve konfeksiyon Kesim, dikiş, haşıl ve basma Kumaş, iplik, metal ve plastik kauçuk Kereste ve ağaç ürünleri Hızar, ağaç taşıyıcılar, çeşitli ağaç ürünleri üretim birimleri Kırıntı ağaçlar, talaş, hızar tozları, plastik, metal, boya ve çözücüler Ağaç mobilyalar Ofis ve ev mobilyaları üretimi Kırıntı ağaçlar, talaş, hızar tozları, plastik Metal mobilya Ofis ve ev mobilyaları Metal, plastik, reçineler, cam ağaç, plastik Kağıt ve bağlı birim ürünleri Kağıt üretimi, karton kutular Kağıt ve elyaf atıkları, kimyasallar, kağıt Matbaa ve yazım Gazete ve kitap basım birimleri Kağıt, karton, metal, kimyasallar, kumaş Kimyasal ve ilgili endüstriler Vernik, patlayıcılar, ilaçlar gibi Organik ve inorganik kimyasallar, metal Petrol rafinerileri Asfalt ve çatı malzemeleri Asfalt ve katran, keçe, asbest, kağıt Kauçuk ve çeşitli plastik Plastik ve kauçuk üretimi Parça lastik ve kauçuklar, boyalar Deri ve deri ürünleri Deri işleme deri ürünleri birimi Parça deriler, tel iplikler, boyalar, yağlar Taş, çakıl ocakları ve cam Camların ve beton üretimi Cam, çimento, kil, seramik, asbest, taş Birincil metal endüstriler Eritme, döküm, demir üretimi Demirli ve demirsiz metal parçaları Metal ürünleri endüstrileri Metal kap üretimi, el araçları Metaller, seramik, kum, cüruf, tortu Makine endüstrisi (elektrikler hariç) Makine üretim birimleri, elevatör, taşıma ekipmanları Cüruf, zımpara tozları, metal parçaları, ağaçlar, plastik, reçine, kauçuk, kumaş Elektrikli araçlar Elektrik araçları, aletler, haberleşme takımlarının üretimi Metal parçaları,cam, exotik metaller, kauçuk, plastik, reçine, kumaş ve iplik Taşıma ekipmanları Motorlu araçlar Metal parçaları, cam, ipler, tahta, Profesyonel, bilim kontrol aletleri Mühendislik gereçleri plastik Metal, plastik, reçine, cam, ağaç ve elyaf 487

6 4.2. Endüstriyel Katı Atık Miktar Tahminleri Endüstriyel atıklardan ortaya çıkan çevre sorunlarının incelenmesi amacıyla Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), çeşitli yerel yönetimler ve sanayi kuruluşları (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB, İstanbul ve Kocaeli Sanayi Odaları) sanayi kökenli atıkların envanterlerinin hazırlanması için çalışmalar başlatmışlardır. Ancak, birbirleri ile belirli bir koordinasyon sağlanmadan yapılan tüm bu sanayi atık envanterleri, ya yetersiz kapsamlıdır ya da toplanan bilgiler yeterince değerlendirilmemiştir. Atık yönetimi konusunda yapılacak tüm çalışmaların güvenilir bir atık envanteri üzerine kurulması gereklidir. Atık envanterlerinin hazırlanması, projelerin amaçları ile değişen ayrıntılı ve uzun süreli çalışmaları gerektirir. Ortaya çıkan atıkların yerel olarak nüfus, yörenin gelir düzeyi ve mevcut sanayi türlerine bağlı olarak büyük değişiklikler gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle, hazırlanan atık envanterlerinin atık tür ve miktarlarındaki bölgesel değişkenlikleri de belirtecek ayrıntıda olması gerekir. Atık envanterlerinin hazırlanmasındaki en büyük sorunlardan ikisi, beyanlardaki bilgilerin doğruluğu ve bu bilgileri toplayan ve veren kişiler arasındaki etkili iletişimin kurulamamasıdır. Özellikle sanayi atıkları konusundaki bilgilerin toplanmasında, her ne kadar gizlilik güvencesi verilirse verilsin, sanayicinin olası bir yasal yaptırımı önlemek çabası, atık üretmenin sanayicide uyandıracağı suçluluk duygusu ve de bilgi yetersizliği nedenleri envanterlerin hazırlanmasını olumsuz olarak etkilemektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde hazırlanmış atık envanterlerinin değerlendirilmesi sonucunda bazı istatistiksel genellemeler yapılmaktadır. Bu tür bir genellemeye en güncel örnek Dünya Sağlık Organizasyonunun çalışması gösterilebilir (WHO, 1993). Bu çalışmada belirli endüstriler tarafından ortaya çıkarılan atıklar ya kişi başına ya da endüstri bazında üretilen ürünlerin tonu başına belirli bir kilogram şeklinde ampirik olarak verilmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde imalat miktarlarının sürekli artması ve atık azaltılması yöntemlerinin yeterince kullanılmamasından dolayı, WHO' nun yayınındaki modeller kullanılarak hesaplanacak olan atık miktarlarının -30 ile +50 aralığında değişebilir olduğu da göz önüne alınmalıdır. Tablo 2. Endüstriyel katı atıklardan geri kazanılacak maddeler (George ve diğerleri, 1993). ENDÜSTRİLER Yiyecek atıkları Kağıt Tahta Deri Kauçuk Plastik Metal Cam Tekstil Gıda Tekstil Hazır giyim ve kon Tahta ve kereste Ağaç mobilya Metal mobilya Kağıt Matbaa Kimyasal ve benzeri Petrol rafinerileri en. Kauçuk ve plastik Deri ve deri ürünleri Taş, çakıl, cam end Birincil metal end Metal Elekritkli Makinelar Elektrikli aletler

7 4.3. Endüstride Atık Yönetim Uygulamaları (Atık Azaltma/Geri Kazanma/Uzaklaştırma Uygulamaları) Halihazırda, Türkiye'de imalat sanayiinde öncelik üretim, ürün kalitesi ve maliyete verilmiş olduğundan ve de çevre koruma yasal yaptırımlarının etkili olarak işlememesinden dolayı atık yönetimi ikinci planda kalmıştır. Ancak, 1993 sonrasında daha etkili olarak gelişen çevre koruma bilinci, yasal yaptırımlar, atık bertarafında karşılaşılan güçlükler ve en önemlisi uluslararası ticarette üretim sırasındaki çevre koruma önlemlerinin de önem kazanması, temiz teknolojilerin kullanılması atık azaltılmasını teşvik eder konuma getirmiştir. Atıkların tekrar kullanılması yönündeki çabalar, genellikle toplanması ve kullanılması basit teknolojiler gerektiren atıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Buna en çarpıcı örnek olarak kullanılmış motor yağları gösterilebilir. Ancak, genellikle sobalarda yakma ve sanayi yakıtlarına karıştırma amacıyla tekrar kullanılan yanık yağlar üzerindeki bu uygulama çevre koruma açısından yararlı değil, tersine hava kirlenmesine olan katkısı nedeniyle daha zararlı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Raveh and Avnimelech, 1979). Düzenli bertaraf tesislerinin olmaması nedeniyle, belediye çöplüklerine de gönderilemeyen atıklar sanayi kuruluşları tarafından tesislerdeki özel depolarda ve konteynırlarda geçici olarak depolanmaktadır. Bu tür uygulamalar sanayi tesislerindeki kullanım alanlarını azaltması nedeniyle büyük sıkıntılar yaratmaktadır (Masghouni and Hassari, 2000). Depolamanın yanı sıra, sanayi atıklarının nakliyesi de Türkiye'de henüz yeterince önem verilmeyen bir konudur. Yürürlükteki Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karayolu taşımacılığı yönetmeliklerinin tehlikeli maddelerin nakliyesi için mevcut Avrupa Yönetmeliklerine (Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route-ADR) paralel hale getirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir Endüstriyel Katı Atık Yönetiminde Sanayicilerin Yükümlülükleri Sanayicinin en önemli yükümlülüğü her yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla ait ürettiği atık türü ve miktarlarına ilişkin atık beyan formlarını doldurarak Çevre Bakanlığı na göndermektir. Bu konuda Çevre Bakanlığı nın 1997 yılında başlatılan bir Alman Teknik İşbirliği Projesi kapsamında Türkiye de bir atık envanteri oluşturması çalışması sürmektedir. Sanayicinin diğer bir görevi atıkları geçici ya da ara depolama tesislerinde bekletmesi ve süre geçtikten sonra Valilikten izin alması gerekmektedir. Atıkların taşınması yine lisanslı araçlarla yapılmalıdır. Sanayicinin diğer bir sorumluluğu yönetmeliğe göre atıklarını lisanslı atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek ve gerekli harcamaları karşılamaktır (Özoğlu, 1999) Katı Atıkların Minimizasyonu Atıkların minimizasyonundan sanayici en azından iki konuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlardan bir tanesi kalite konusudur. Kalite dediğimiz bazı maddeleri, özellikle halojen organik bağlantıların, ağır metallerin, organik çözeltilerin ve bu tür maddelerin yerine başka maddeler kullanmak akla gelmelidir. Çünkü bu tür maddeler çevre için zararlıdır. Bunların yerine başka maddelerin kullanılması gereklidir (Danile, 1992). Diğer bir konu ise miktarı yani nicel yönü olan atıkların miktarının azaltılmasıdır. Bu dışarıdan büyük çöp yığınları halinde görülmektedir. Bunların azaltılması mümkündür. Nicel ve nitel konular birbirlerine yakın olmakla birlikte hangisinin tercih edileceğini bilmek gerekir. Sanayi atıklarının tekrar değerlendirilmesinde iç veya dış değerlendirme gerçekleştirilebilir. Yani işletme ya kendi atıklarını değerlendirir (işletme içinde geri dönüşüm yapar) ya da işletme ikinci durumda atıkların başka işletmelere veya başka imha tesislerine verir. Bu işlemler veya bu tesisler bu atıkları tekrar kullanır ve bu maddelerle ikincil hammaddeler üretilir. 489

8 Atıkların önlenmesinde üç farklı olanak vardır. Bunların ilki vazgeçme yoludur. Modern sanayi toplumlarında ve hatta global olarak bu şart olmakla birlikte iktisadi olarak çoğu ülke bunu kaldıramaz. İkinci yol birincil atık önlenmesidir. Az atık üreten yöntemleri uygulamak, üretim için fazla bir enerji ihtiyacı gerektirmeyecektir. Fakat bu yapıldığı zaman otomatik olarak bazı maddeleri geliştirmek gerekir ve kullanılan ürünlerin geri dönüşüme uygun olması gerekir. İkincil atık önlenmesinde artık kullanılmayan ürünler ortaya çıktığından, bunlar çok farklı biçimde işlenebilir ve tekrar hammadde olarak kullanılması sağlanabilir (George ve diğerleri, 1993). 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Hızlı sanayileşmenin, ekosistemi olumsuz yönde etkileyebilecek bir çok çevre sorunlarını da beraberinde getirdiği bilinmektedir. Üretim ve tüketim olduğu sürece atıkların oluşması kaçınılmazdır. Katı atık Yönetimi; toplama, taşıma, değerlendirme ve bertaraf gibi farklı disiplinleri kapsayan bir yönetim sistemi gerektirmektedir. Bu nedenle giderek katı atık konusu yerel yönetimlerin, temizlik işleri bölümlerinin bir çöp toplama organizasyonu olmaktan çıkmış, bir çok faktörü bünyesinde barındıran bütünleşmiş bir yapıya sahip olmuştur. Her ne kadar katı atık miktarının azaltılması sağlıklı bir katı atık yönetim sisteminin önemli aşamalarından biri ise de, daima ele alınması gereken konu, katı atıklar ve cinsleri olmalıdır. Amaç ise bu katı atıkların çevre ve ekonomik yüklerinin minimize edildiği bir sistem içerisinde yönetimi olmalıdır. Çevre sorunlarını kaynağında çözmek en akılcı yaklaşımdır. Bunun için üretim sürecinin başında, ham maddenin ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması ve az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması, yeniden kullanılması gibi sistemlere yönelmek gereklidir. Atıkların geri kazanılması ve yeniden üretim sürecine sokulması ile sürdürülebilir kaynak kullanımı ve çevrenin korunması sağlanmış olacaktır. Atık maddeler hemen hemen her sanayicinin en büyük problemleri olmaya başlamıştır. Sanayicinin üretim prosesleri sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılması ve yeniden kullanılması için gerekli sistem atık geri dönüşüm borsası dır. Artık maddelerin değerlendirilmesi ile sanayiciler, atıklarını saklama, taşıma, bertaraf etme zahmetinden kurtulacaklardır. Atık maddelerin değerlendirilmesi ile sanayiciler kendilerine ek kazanç sağlamalarının yanı sıra tüketiciler de belirli ürünleri daha ucuza satın alma imkanını bulacaklardır. KAYNAKLAR ASO (1999) Sanayide Adana Bülteni, 12 Şubat 1999 Sayısı, 2, Adana. Alpen, S. (1997) Bir Yönetim Sorunu Çöpler, Ada Kent Dergisi, 8, Ankara. Alyanak, A. (1996) Tehlikeli ve Zararlı Atıkların Yönetimi ve İlgili Yönetmeliğin Getirdikleri, I.Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, , Bursa. Avcı, N. (1996) Yerel Yönetimlerde Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanımı, Eğitim Semineri, İstanbul. Baştürk, A. ve Gönüllü, M.T. (1991) Plastik ve Alüminyum Atık Kapların Geri Kazanılması Sistemleri, Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, I.Bildiriler, Boğaziçi Üniversitesi, I: , İstanbul. 490

9 Busch, G. (1999) Üretim Sürecinde Oluşan Atıkların Minimizasyonu ve Yeniden Değerlendirilmesi, Sanayide Atık Yönetimi Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, 7-11, İstanbul. Çevre Mevzuatı (1998) Türk Çevre Vakfı Yayınları, Ankara. Çevko (1991) Ambalaj Atıkları Raporu, İzmir. George, H.T., Theisen H. and Samvel A. (1993) Integrated Solid Waste Management, McGraw-Itill International Editions, Newyork. Danile, D.E. (1992) Geotechnical Practice For Waste Disposal, Chapman&Hall Newyork, December, 632, Newyork. DPT (2000) Kağıt Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT: 2525-OİK.541, Ankara. EPA (1989) Reguirements for Hazardous Waste Landfill Desing, Construction, and Closure, Environmental Protection Agency-EPA, August 625:4-89:022;127. KAYK (1991) Katı Atıkların Yeniden Kazanımı Projesi-KAYK, Çankaya Belediyesi, Ankara. Masghouni, M. and Hassari, H. (2000) Energy Applicatios of Olive Oil Industry, By- Products, I.The Exhaust Foot Cake, Pergamon, Biomas and Energy, 18: Özoğlu, M. (1999) Çevre Bakanlığı nın Atık Yönetim Politikaları ve Uygulamaya İlişkin Düzenlemeler, Sanayide Atık Yönetim Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, 12-18, İstanbul. Pehlivan, E. (2001) Bir Potansiyel Olarak Ülkemiz Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılmasında Mevcut ve İleriye Dönük Yaklaşımlar, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Mersin Üniversitesi, , Mersin. Raveh, A. and Avnımelech, Y. (1979) Leaching of Pollutants From Sanitary Landfill Models, Journal WPCF, November 51:11. Tchobanoglous, G., Theınsen, H. and Vlıgıl, S.A. (1993) Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill Inc., 949, Singapore. Torunoğlu, E. ve Demirer, G. (1991) Yerel Yönetimler Katı Atık ve Teknoloji Sorunu, Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, I. Bildiriler, Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü, , İstanbul. WHO (!993) Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, Part I-Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, World Health Organization-WHO, A.P. Economopoulos, Geneva. 491

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı???

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 1. Endüstriyel Çevre Kirliliği Tarihi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇEVRESEL ATIKLAR

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ İZİN YÖNETİMİ KURULUM ÖNCESİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Madde: 10/d FAALİYET SÜRESİNCE ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKLİ İZİN

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar 5 Ekim 2016 TASK-GHG Proje Ofisi, Ankara F. Betül DEMİROK 1 Atık (CRF Sektör 5) - Genel Bu sektör, atık depolama sahalarından kaynaklanan CH 4 emisyonları,

Detaylı

GAP BÖLGESĐNDE OLUŞABĐLECEK TEHLĐKELĐ ATIK MĐKTARININ TAHMĐNĐ. M. Đrfan YEŞĐLNACAR, Hasan ÇETĐN, Mustafa S. YAZGAN ÖZET

GAP BÖLGESĐNDE OLUŞABĐLECEK TEHLĐKELĐ ATIK MĐKTARININ TAHMĐNĐ. M. Đrfan YEŞĐLNACAR, Hasan ÇETĐN, Mustafa S. YAZGAN ÖZET GAP BÖLGESĐNDE OLUŞABĐLECEK TEHLĐKELĐ ATIK MĐKTARININ TAHMĐNĐ M. Đrfan YEŞĐLNACAR, Hasan ÇETĐN, Mustafa S. YAZGAN HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa Ç.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31 Ağustos 2004 tarihli resmi

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Atık nedir? Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

Yard. Doç Dr Turhan ŞALVA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yard. Doç Dr Turhan ŞALVA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ATIK YÖNETİMİ VE İSG UYGULAMALARI Yard. Doç Dr Turhan ŞALVA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SUNUM PLANI Atık yönetimi çeşitleri Örnek atık yönetimi modeli olarak

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Maden Atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ Suat HACIHASANOĞLU

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 4. ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ 15-1616 Kasım 2012 WOW Convention Center İSTANBUL Atık Akümülatörlerin Yönetimi 1 Atık Akümülatörlerin Yönetimi 2 Sunum AKÜDER Çevre Danışmanı Müh. Serpil ÖZKAN

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

PROBLEMİN KAYNAĞA DÖNÜŞÜMÜ: GERİ KAZANIM

PROBLEMİN KAYNAĞA DÖNÜŞÜMÜ: GERİ KAZANIM PROBLEMİN KAYNAĞA DÖNÜŞÜMÜ: GERİ KAZANIM Melisa KORKMAZ Giriş Küreselleşen günümüz dünyasında yoğun bir şekilde yaşanan sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle artan tüketim sonucu atık miktarında da artış

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TEKSTİL ÜRETİM VE KULLANIM ATIKLARININ GERİ KAZANIMI, EKONOMİK ETKİLERİ

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TEKSTİL ÜRETİM VE KULLANIM ATIKLARININ GERİ KAZANIMI, EKONOMİK ETKİLERİ UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TEKSTİL ÜRETİM VE KULLANIM ATIKLARININ GERİ KAZANIMI, EKONOMİK ETKİLERİ Caner Urhan 05.02.2015 Bursa NEDEN GERİ DÖNÜŞÜM Üretim süreçlerindeki çevresel etkileri azaltmak, doğaya

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm; Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye

Detaylı

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 PCB MEVZUATININ GELİŞİMİ STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ UNEP tarafından 2001 yılında kabul edilen ve 2004 te yürürlüğe giren Stockholm Sözleşmesi,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ

ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ ANTALYA ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi. 27 Haziran 2014.- C. TUNÇYÜREK 1 ÇEVRE; Doğada canlı ve cansız varlıkların bulunduğu ve karşılıklı ilişkilerin

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAHA TEMİZ BİR BOLU İÇİN EL ELE SİZ OLMADAN BAŞARAMAYIZ GELİN, BİRLİKTE ÇEVREMİZİ KORUYALIM Evsel Atıklar Ambalaj Atıkları Tıbbi Atıklar Bitkisel Atık Yağlar Atık Piller Kullanılmış

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Marmara Bölgesinde Tehlikeli Atık Yönetimi ve Giderimi Tolgay YAZICI Kimya Müh. Veli DENİZ Prof. Dr. SUNUŞ PLANI 1. GİRİŞ 2. TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM 3. MARMARA

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Hülya ÇAKIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Amaç, kapsam ve genel ilkeler Veri Kayıt Sistemi Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI. Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI. Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi SUNUM İÇERİĞİ YASAL DÜZENLEMELER Tıbbi Atıkların Kontrolü

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI 2017 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU -ATIKTAN ENERJİ oturumu- 27.02.2017 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği İSMAİL BULUT, CEO Türkiye Çimento

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete ile değişik) 01.01.2005

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı