ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLENİN PİROLİZ SIVI ÜRÜNLERİNİN HİDROJENASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLENİN PİROLİZ SIVI ÜRÜNLERİNİN HİDROJENASYONU"

Transkript

1 ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLENİN PİROLİZ SIVI ÜRÜNLERİNİN HİDROJENASYONU S. ALTIN, A. KARADUMAN, A. Y. BILGESÜ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan ANKARA ÖZET Bu çalışmada öncelikle alçak yoğunluk polietilen(aype), piroliz yöntemiyle sıvı hidrokarbonlara dönüştürülmeye; daha sonra da elde edilen sıvı ürünleri hidrojenasyonla doymuş hidrokarbonlara dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle AYPE sürekli borusal bir reaktörde 45 o C sıcaklık ve 3 mmhg vakum basıncında pirolize uğratılmıştır. Elde edilen alkan, alken ve alkadien bileşenlerinden oluşan hidrokarbon karışımı (HK), farklı sıcaklıklar, H 2 ve HK besleme hızlarında, katalizörlü ve katalizörsüz ortamda hidrojenasyona tabi tutulmuştur. Deney sonuçları incelendiğinde, hidronizasyonun katalizör kullanımıyla arttığı görülmektedir. Ayrıca H 2 debisinin dan 65 ml/dk artmasıyla hidronizasyonun arttığı, 65ml/dk üzerinde azaldığı sonucuna varılmıştır. 35 o C de hidronizasyonun daha etkin olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler Atık polietilen; Piroliz; Hidrojenasyon. 1. GİRİŞ Çevre kirliliğinde, özellikle katı atıklar önemli yere sahiptir. Organik kökenli katı atık olan plastik atıklar, toplam katı atıkların yaklaşık %3 unu oluşturmaktadır [1]. 22 yılında dünya plastik tüketimi 1 milyon tondur. Bu değer Batı Avrupa da 35.2 milyon ton ülkemizde ise 2.5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir[2]. Her türlü malzemenin ve özellikle gıda maddelerinin ambalajlanmasında kullanılması, elektronik cihazların ana yapı malzemelerinin üretiminde ve otomotiv sanayinde yaygın kullanımı, plastiklerin üretimini ve kullanım sonrası atık oluşumunu artırmaktadır. Plastikler kimyasal yapıları itibariyle tabiat şartlarında çok zor bozunduklarından atıldıkları çevrede istenmeyen görsel kirliliklere sebep olmaktadır, ayrıca doğal bozunma sonrası meydana gelebilecek olumsuz etkiler tümüyle bilinmemektedir [3]. Plastik atıklar önceleri arazi doldurulmasıyla ve yakmayla bertaraf ediliyordu ancak yeni çevresel düzenlemelerle bu işlemlerden vazgeçildi [4]. Günümüzde atık termoplastiklerin bir kısmı tekrar işlenim sonucu ikincil ürünler üretilmekte ancak elde edilen ürünler bir çok sağlık örgütü tarafından aynı amaçlı kullanım için uygun görülmemektedir. Dönüşüm yapılan plastiklerde belirli bir tekrardan sonra atık duruma gelmektedir. Diğer yandan olaya ekonomik olarak baktığımızda; petrokimya tesislerinde plastik üretiminde kullanılan maddelerin petrole dayalı ve dünya petrol rezervininde sınırlı olmasının yanı sıra her geçen gün dünyada enerji talebinin artması atık plastiklerin geri kazandırılmasını hammadde kaynaklarının etkin kullanımı yönünden zorunlu kılmaktadır [5]. Bu çalışmada, alçak yoğunluk polietilenin ısıl pirolizi sonucu elde edilmiş olan olefin ve parafin karekterine sahip karışımının katalitik olarak hidrojenasyonuyla daha homojen, kıymetli ürünlere dönüştürülmesi incelenmiştir.

2 2. DENEYSEL 2.1 Piroliz Kütlesi belirlenmiş plastik, besleme deposuna doldurulur. Önce 25 o C sıcaklıkta ön ısıtmaya tabi tutulan AYPE sıvılaştırılır, sıvılaşan besleme bir vana yardımıyla kalma süresi 1s olacak şekilde ayarlanarak paslanmaz çelik reaktöre beslenmektedir. Reaktörde 45 o C sıcaklık ve 3 mmhg vakum basıncında reaksiyon gerçekleşmektedir. Pirolize uğrayan besleme ürün çıkış hattından, su banyosu içindeki vaks ürün toplama kabına, burada yoğunlaşamayan düşük kaynama noktalı sıvı ürün, tuz-buz banyosu içinde bulunan sıvı ürün toplama kabına alınmaktadır, sıvılaşamayan gaz ürün ise önce su kolonundan geçirilerek vakum pompasıyla atmosfere gönderilmektedir Hidrojenasyon Piroliz sisteminden alınan sıvı ve vaks ürünler homojen bir biçimde karıştırıldıktan sonra hidrojenasyon beslemesi haline getirilir. Besleme bir su banyosunda 5 o C ısıtılarak sıvılaştırılır. Sıvı besleme devri ayarlanabilen pompa yardımıyla reaktöre alt kısımdan pompalanır. Aynı anda hidrojen tüpünden gelen H 2 gazı rotometreden debisi ayarlanarak yine alttan reaktöre beslenir. Reaktörü terk eden hidrojenasyon ürünleri ısı değiştiriciden geçirilerek sıvılaştırılmakta, burada sıvılaşamayan gaz ise su kolonundan geçirilerek atmosfere salınmaktadır. Yukarıda anlatılan yöntemle katalizörsüz reaktörde 3 55 o C arasında 1ml/dk HK besleme hızında ve 35 ml/dk H 2 debisinde 25 şer derce farklarla 11 deney yapılıştır. Sıcaklık etkisi incelendikten sonra uygun görülen sıcaklıkta 1 ml/dk ve 1.45 ml/dk HK besleme hızında 35, 7 ve ml/dk H2 debilerinde 6 deney daha yapılmıştır. Aynı şekilde, Ni Mo katalizörü kullanılarak o C arasında 1ml/dk HK besleme hızında ve 35 ml/dk H2 debisinde 25 şer derce farklarla 9 deney yapılıştır. Sıcaklık etkisi incelendikten sonra uygun görülen sıcaklıkta 1 ml/dk ve 1.45 ml/dk HK besleme hızında 35, 7 ve ml/dk H2 debilerinde 6 deney daha yapılmıştır. Elde edilen sıvı ve gaz ürünlerin bileşimleri Rtx-SMS 3 cm boyunda.25 mm çapında kapiler kolon Termofinnigan DSG-25 GC/MS kullanılarak analizlenmiştir. Hidronizasyon, iyot sayısı tayini ile ölçülmüştür (TSE 342). 3. SONUÇLAR 3.1. Sıcaklığın Hidrojenasyona Etkisi Katalizörsüz yapılan deneylerde 35 ml/dk H 2 debisi, 1 ml/dk HK besleme hızında, 3 55 o C arası 25 er derece farklarla 11 tane sıcaklık incelenmiştir. Elde edilen numuneler analizlenip iyot indislerine bakıldığında özellikle 35 o C de büyük bir düşme olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Ni Mo katalizörlü reaktörde 35 ml/dk H 2 debisi, 1 ml/dk HK besleme hızında, o C arası 25 er derece farklarla 9 tane sıcaklık denenmiş ve yine 35 o C en düşük iyot indisi değeri elde edilmiştir. Fakat katalizörle yapılan deneylerde iyot sayısının düşüşü termal çalışmadaki gibi keskin değil, 25 o C arasında daha geniş bir bölgede kademeli biçimde düştüğü görülmüştür.

3 İyot indisi Katalizörsüz Reaksiyonlarda Ürün İyot İndislerine Sıcaklığın Etkisi HK besleme hızı: 1ml/dk, H2 debisi: 35 ml/dk Sıcaklık ('C) Şekil 3.1. Farklı sıcaklılarda elde edilen ısıl hidrojenasyon sonuçları Ni - Mo katalizörlü Reaksiyonda Ürün İyod İndislerine Sıcaklığın Etkisi İyot indisi 2 HK Besleme hızı 1 ml/dk, H2 besleme hızı 35 ml/dk Sıcaklık ('C) Şekil 3.2. Farklı sıcaklılarda elde edilen katalitik hidrojenasyon sonuçları Farklı HK Besleme Hızları ve H 2 Debilerinin Hidrojenasyona Etkisi Deneylerde 1 ml/dk ve 1.45 ml/dk olacak şekilde iki farklı HK besleme hızında, 35, 7 ve ml/dk olmak üzere üç farklı H 2 debisinde çalışılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde 1 ml/dk HK besleme hızı ve 7 ml/dk H 2 debisinin hidrojenasyon için uygun koşullar olduğu tespit edilmiştir.

4 İyot indisi HK Besleme Hızı ve H2 Debis iyle İyot İndisinin Değişimi HK belemesi : 1ml/dk HK beslemesi : 1.45 ml/dk 2 12 H2 Debisi (ml/dk) Şekil 3.3. Farklı HK/H 2 mol oranlarında elde edilen hidrojenasyon değerleri Katalizörün Hidrojenasyona Etkisi Yüksek lisans çalışmasında katalizörsüz ve Ni Mo ile Ni katalizörleriyle ayrı ayrı çalışmalar yapılmıştır. Katalizörsüz çalışmalarda belirli bir miktar hidrojenasyonun gerçekleştiği görülmüştür, bununla beraber katalizör eşliğinde yapılan deneylerde elde edilen ürünlerin iyot indislerinin daha düşük olduğu buna bağlı olarak hidrojenasyon derecesinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. İyot İndisi Katalizörün Ürün İyot İndislerine Etkisi Katalizörsüz reaksiyon Ni-Mo Katalizörü 2 12 H2 debisi, (ml/dk) Şekil 3.4. Katalizörün hidrojenasyona etkisi Hidrojenasyonla Ürün Dağılımının Değişimi Hidrojenasyonla ürün dağılımının değişimini inceleyecek olursak şekil 3.6. de görülen kromotogramlara bakıldığında, hidrojenasyon beslemesinin analizini gösteren kromotogramda ürünlerin belirli bir çoğunluğunun ila dk kolonda kalma süresi gösterdiğini, ancak

5 hidrojenasyona tabi olduktan sonra bu ürünlerin üstteki kromotgramda da görülebileceği gibi daha küçük hidrokarbonlara dönüştüğü görülmüştür. İkinci etki olarak temelde alkedien, alken ve alkanlardan oluşan HK nın hidrojenasyonla içeriğinin değiştiği, alken ve alkedienlerin hidrojenasyonla aklanlara dönüştüğü görülmüştür. Ayrıca düşük karbon sayılı moleküllerin hidrojenasyonunun, daha yüksek karbon sayılı moleküllere göre daha az gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Şekil 3.5. Hidrojenasyonun ürün dağılımına etkisi Hidrojenasyon sonrası elde edilen ürünler Hidrojenasyona beslenen KAYNAKLAR girdi Şekil 3.5. Pirolizle elde edilen sıvı ürünün içeriği.

6 RT: Relative Abundance Time (min) Şekil 3.6. Hidrojenasyonun sonucunun kromotogramda görünümü NL: 8.93E6 TIC MS penm NL: 5.2E6 TIC MS karisim_ KAYNAKLAR 1. Goodman, B.J., Walter D. K., Opportunities for Energy from Municipal Waste Technology Energy Source, vol. 13, , Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu Plastik Ürünler Sanayii DPT Yayınları, 21, Ankara. 3. Voss, D., Plastic Recycling: New Bottles for Old Chemical Engineering Progress, 85-1, 67-62, Orbay, M., Plastik Atıkların Değerlendirilmesi Plastik 32-37, 199 Kaminsky, W., Kim J. S., Pyrolysis of Mixed Plastics into Aromatics, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 51(1999), Karagöz, S., Yanik, J., Uçar, S., Sağlam, M., Song, C., Catalytic and Thermal Degradation of HDPE in Vacuum Gaz OilOver Non-avidic and Acidic Catalysis, Appled Catalysis, A: General, 242, (23), Hegberg, B.A., Hallenbeck, W. H., Brenniman, G. R., Plastics Recycling Rates Resourca, Conservation and Recycling, 9, 89-17, 1993

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi

Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi EK-8 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi Prof. Dr. Taner Toğrul (Yönetici) Yrd. Doç. Dr. Emir H. Şimşek Dr. Filiz

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİNCİL YAKMA HAVASININ KATI YAKITLI KAZANIN ISIL PERFORMANS VE EMİSYONUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Muhammed Halis GÜNDOĞDU YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI Denizhan YILMAZ, Saliha YILMAZ, Eda HOŞGÖR, Devrim B. KAYMAK *

Detaylı

PAMUK TARLA ATIĞININ PİROLİZİ PYROLYSIS OF COTTON WASTE

PAMUK TARLA ATIĞININ PİROLİZİ PYROLYSIS OF COTTON WASTE PAMUK TARLA ATIĞININ PİROLİZİ Zakir POYRAZ Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusu, 26480 Eskişehir, zpoyraz@anadolu.edu.tr Geliş Tarihi:09.01.2012

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

www.kimyamuhendisi.com ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PLASTİKLER

www.kimyamuhendisi.com ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PLASTİKLER ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PLASTİKLER Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması,bu atıkların katı ayırma atık tesislerinde işlenerek özelliklerine göre daha homojen gruplara sınıflandırılması,atıkların

Detaylı

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR

KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR 835 KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI VE GAZLAŞTIRICILAR Hayati OLGUN Murat DOĞRU Colin R. HOWARTH ÖZET Bu çalışmada; kurutulmuş her türlü organik atıkları (odun parçaları, hayvansal atıklar,

Detaylı

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

Arıtma çamuru kompostlaştırılmasında organik evsel katı atık ilavesinin etkisi

Arıtma çamuru kompostlaştırılmasında organik evsel katı atık ilavesinin etkisi itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:1, 15-24 Şubat 25 Arıtma çamuru kompostlaştırılmasında organik evsel katı atık ilavesinin etkisi Osman Atilla ARIKAN *, İzzet ÖZTÜRK İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 90-98, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE INVESTIGATION OF REMOVAL NH 3 -N FROM LANDFILL LEACHATE USING

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KETEN YAĞI BİYODİZELİNİN VE MOTORİNLE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Seda ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarım

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

Biyokütle Dönüşüm Süreçleri. Conversion Processes of Biomass

Biyokütle Dönüşüm Süreçleri. Conversion Processes of Biomass Biyokütle Dönüşüm Süreçleri *Yasin ÖZAY, Hasan ATEŞ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 33343 Yenişehir-Mersin/Türkiye Özet Dünyanın enerji ihtiyacının

Detaylı

ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kw PİLOT UYGULAMA

ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kw PİLOT UYGULAMA ORHANELİ LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ve ODUN PARÇALARININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKILMASI- 750 kw PİLOT UYGULAMA Aysel T. ATIMTAY a*, Hayati OLGUN b, Ufuk KAYAHAN b, Alper ÜNLÜ b, Berrin ENGİN b, Murat VAROL

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:1 - Sayı/No: 1 : 115-120 (2000)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:1 - Sayı/No: 1 : 115-120 (2000) ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:1 - Sayı/No: 1 : 115-120 (2000) ARAŞTIRMA MAKALESiiRESEARCH ARTICLE PAMUK SAPLARıNIN BORUSAL

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-5

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-5 Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:0 Cilt:8-5 ÇATALAĞIZI TERMİK SANTRALİNDE (ÇATES) KULLANILAN LAVVAR ARTIKLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANIMINDA OPTİMUM FLOTASYON KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI Investigation

Detaylı

Evsel Katı Atık Termal Bertaraf Yöntemleri ve İstanbul a Uygulanabilirliği

Evsel Katı Atık Termal Bertaraf Yöntemleri ve İstanbul a Uygulanabilirliği Evsel Katı Atık Termal Bertaraf Yöntemleri ve İstanbul a Uygulanabilirliği Fatih Saltabaş, Yavuz Soysal, Şenol Yıldız, Vahit Balahorli İSTAÇ A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Atık Maddeleri

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı

MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLRİLĞİNİN ARAŞTIRILMASI

MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLRİLĞİNİN ARAŞTIRILMASI MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLRİLĞİNİN ARAŞTIRILMASI İsmail DEMİR* 1, M. Serhat BAŞPINAR 2, Senem ABADAN 3, Erhan KAHRAMAN 1, Osman ÜNAL 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

KIZILÇAM BİYOKÜTLESİNDE ISIL DEĞER BELİRLENMESİ

KIZILÇAM BİYOKÜTLESİNDE ISIL DEĞER BELİRLENMESİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVII, S.2, 2004 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XVII, No: 2, 2004 KIZILÇAM BİYOKÜTLESİNDE ISIL DEĞER BELİRLENMESİ Musa ŞÖLENER ÖZET : Bu çalışmada dünyada

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. ÇINAR, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KATI OKSİT YAKIT PİLİ KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN KONUTLARDA UYGULANMASI YUSUF ÇINAR NİĞDE

Detaylı