T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim TEMMUZ 1959 PAZARTESİ KARARNAMELERER. Maarif V. V. T. İLER! Gara. ve înfc. Vekili. Sanayi V. V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 6 TEMMUZ 1959 PAZARTESİ KARARNAMELERER. Maarif V. V. T. İLER! Gara. ve înfc. Vekili. Sanayi V. V."

Transkript

1 T.C Resmî Gazete Kuruluş tarihi 7 Ekim fâare ve yas* işleri iç&s B<z vekâlet Neşriyat ve Müd&evenai Ummıt, Müdürlüğüm» müracaat oltiimr 6 TEMMUZ 1959 PAZARTESİ Sayı KARARNAMELERER Karar Sayısı Merkezî İskân Komisoynunca yapılan- tetkikat neticesinde tabii âfetlere mâruz bulundukları anlaşılan ilişik listede yazılı üç köy halkının münasip başka mahallere yerleştirilmeleri; îmar ve iskân Vekâletinin 14/5/1939 tarihli ve /81S/14057 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı kanunun 5008 sayılı kanunla muaddel 8 inci maddesine göre, icra Vekilleri Heyetince 20/5/1959 tarihinde kararlaştırılmıştır. REİSİCUMHUR VEKÎLÎ R. KORALTAN Başvekil Devlet Vtkıi» Devltt Vekili Devlet Vekili Devîoî Vdkaüi A. MENDERES A-AKER M-KURBANOĞLU H- SAMAN Adliye Ve&iM _ Millî MS. Vekili Dahiliye Vekili Hariciye Vekili Maliye Vekili- S. BUDAKOĞLU E-MENDERES Dr. N. GEDİK F. R. ZORLU H- POLATKAN Maarif Vekili C. YARDIMCI Güm. ve.îah. Vekili Sıra.No. H. HÜSMAN Vilâyeti 1 Nevşehir 2 Erzurum 3 Gümüşhane Nafıa Vekili T. İLERİ Ticaret Vekili H. ERKMEN Ziraat Vekili Münakalât V. V. N. O KM EN M. KURBANOĞLU Kazası Ürgüp Tekman Merkez Karar Savı sı Aksalur Köyü îbrahimağakomu Moç Sıh. ve ÎQ- Mua. V. V. Dr. N. GEDİK Çalışma V. V- H. SAMAN Sanayi V. V, Basm-Yaym ve T. V. V. İmar ve Lkân Vekili Koordinasyon Vekili A. AKER M- BERK 4 Âfetin nev'i Kaya sukutu Sel ve Çığ Heyelan 7126 sayıl kanunun"*15 inci maddesine göre Dahiliye Vekâletince hazıılanmış ve Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan ilişik; «Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Plânlariyle. Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar hakkında Nizamname» nin mer'iyete konulması; îcra Vekilleri Heyetince 9/6/1959 tarihinde kararlaştırılmıştır. RElSICUM'HlıK VEKİLİ K. KORALTAN Başvekil Derlet Vekili Dcvki Vekili Devlet Vekil» Devlet Vekili A. MENDERES A. AKER. M. KURBANOĞLU H. SAMA* Adiliye Vekili Millî Mâ. Vekili Dahiliye Vekili Harisi»-} V -V. Maliye Vekili S. BUDAKOĞLU E. MFNDERES Dr. N. GEDİK Dr. N. GEDİK H- POLATKAN Maarif V. V. T. İLER! Gara. ve înfc. Vekili H. HÜSMAN Sanayi V. V. Niato Vekili T. SLERİ Ziraat VeJdli N. ÖKMEN Basra-Yaym ve T. V. V. A. AKER Ticaret Vekili ü. ERKMEN MSaakelto V. V- M. KURBANOĞLU STÎI-?a îç. Mu- Vftkii 1 Dr- L. K1RDAR Calsmo V- V. H. ŞAMAN îmar ve Islkân VelküE Kooroiaasyen Vekili M.BERK S- ATAMAN Sivü Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Plârfariyle mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar hakkıada Nizamname Madde 1 Hassas Bölgelerde muhtelif silâh vo vasıtaların tesirlerine karşı,- Sivil Müdafaa bakımından, şehir plânlarının tertip, tanzim ve tadilleri hususları, ile mühim bina ve tesislerin yer ve şekillerinin seçilmesinde tatbik olunacak esaslar bu Nizamname hükümlerine tabidir. Madde 2 Şehir ve kasabalar iğin yapılacak imar plânlarında, iskân bölgelerinin bir arada büyük satıhlar teşkil etmemesi esastır. Bunu sağlamak için bölge plânları ile imar plânlarında gerekli tedbirler alınır. Bir şehir veya kasabanın esas iskân araziden fazla bir sahayı ihtiva edemez. bölgesi, bin hektar civarında Esas iskân bölgesi dolduğu takdirde, ayni şartlarla bir ve icabında mütaaddit diğer iskân bölgeleri kurulur. İskân bölgeleri arasındaki en yakın mesafe, 250 bm ve daha fazla nüfuslu şehir ve kasabalarda onbeş ve 250 binden az nüfuslu şehir ve kasabalarda beş kilometreden az olamaz. Topoğrafik durum müsait olduğu veya mücbir sebepler gerektirdiği takdirde bölgeler arasındaki mesafeler kısaltılabilir. iskân bölgeleri, lüzum ve icabına göre dar iskân şeritleriyle irtibatlandırılabilir. İskân bölgelerinin dağılması neticesinde belediye hizmetlerinde ve nakliye masraflarında vuku-bulacak artışları mümkün mertebe azaltmak ve bölgeler arası nakliyatta kolaylık sağlamak üzere, bölge plânlariyle imar plânlarında icabeden tedbirler derpiş olunur.

2 Sahife (Resmi CaseteT TEMMUZ 1959 Bu Nizamnamenin tatbikatında iskân bölgesi, İmar Kanunu ve Nizamnamesine göre, üzerinde inşaat yapılmasına müsaade edilmiş olan sahalarla bu sahalar çevresinin içinde bulunan yol, park, yeşil saha ve otopark gibi, üzerinde inşaat yapılamıyan kısımları da ihtiva eden bir bütündür. İskân bölgeleri, müstakbel inkişaf sahalarını da içine alabilir. Madde 3 Bu Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, imar Nizamnamesine uygun imar plânları mevcut olmıyan şehir ve kasabaların meskûn sahaları, yapılacak imar plânlarında iskân bölgesi itibar olunur. Bu sahalar bin hektardan az olduğu takdirde, imar plânlarında bin hektara iblâğ olunabilir. Madde 4 imar plânlan mevcut olan şehir ve kasabalarda, iskân bölgelerinin ihtiyacı karşılayamaması dolayısiyle tevsii halinde yeni iskân bölgelerinin ihdasında ikinci madde hükümleri tatbik olunur. Madde 5 Yeni yapılacak imar plânlarında, yangın bakımından her iskân bölgesi muhtelif üniteler halinde mütalâa, edilir ve bu üniteler arasında elli metre civarında aralıklar bırakılır. Bu aralıklar dâhilinde yangın havuzları, ve su ikmal noktaları tesis edilir; artan kısımları, yeşil saha, park, bahçe ve otopark olarak kullanılır. Bu aralıklarda inşaat yapılamaz. Ünitelerin yol şebekeleri seri tahliye ve kurtarma ameliyelerini en iyi şekilde sağhyacak bir sistem dâhilinde tertiplenir. Madde 6 Tahliyeye tabi tutulacak yerlerde, tahliye ve kurtarma ameliyelerini sağhyan ana yolların iki tarafındaki binaların yükseklikleri, bu binaların yıkılmaları halinde yolun taşıtlara mahsus kısmında, enkazın kaplamıyaeağı altı metrelik bir aralık kalacak şekilde tesbit olunur. Bu hükmün uygulanmasında, yıkılan bir binanın, yüksekliğinin yarısı kadar, yolu işgal edeceği gözönünde tutulur. Madde 7 Yeni yapılacak imar plânlarında, bitişik inşaat cephelerinin yalnız bir istikamette tertip edilmelerine ve yetmiş beş metreden fazla devam etmemelerine dikkat olunur. Mevcut imar plânlarında yeni ifrazlar yapıldığı takdirde de bu hüküm nazara alınır. Madde 8 Yeni inşa edilecek hastahane, okul, üniversite, öğrenci siteleri ve resmî daire gibi binaların hepsinin bir arada bulunmamaları ve bombardmanlara maruz kalabilecek büyük hedeflerden yeter derecede uzak yerlerde tesis edilmeleri, İmkân nisbetlnde temin edilir. Madde 9 Silâh ve mühimmat fabrikaları gibi, harb gücünü doğrudan doğruya destekliyen sanayi müesseseleri ve büyük stok tesisleri, iskân bölgeleri dışında kurulur. Bu müessese ve tesisler yer altında yapılmadıkları takdirde iskân bölgeleri hudutlarının en az on beş kilometre ötesinde yer alırlar. Topoğrafik vaziyet veya mücbir sebepler dolayısiyle bu mesafe kısaltıîabilir. Yer bakımından yukarıki şartlara uymıyan mevcut müessese ve tesisler, kapasiteleri artacak şekilde tevsi olunamazlar. Madde 10 Muhabere, elektrik, havagazı, su gibi âmme tesislerinin hayati ehemmiyeti haiz kısımları, iskân bölgesi dışında, tercihan yer altında ve mümkün mertebe mütenazır ve mütaaddit tesisler halinde inşa olunurlar. Havagazı, elektrik, su ve kanalizasyon borularının yer altı tesislerinden yeter mesafede bulunmalarına dikkat edilir. Şehirler arası elektrik cereyanmı nakleden hatlar da iskân bölgeleri dışından geçirilir. Bu Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihte iskân bölgeleri içinde bulunan bu gibi tesislerin yerleri değiştirilirse, bunlar hakkında da. imkân görüldüğü takdirde birinci fıkra hükümleri tatbik olunur. Madde 11 Nükleer taarruzlara ve devamlı bombardmanlara hedef teşkil edebileceği, Millî Müdafaa ve Dahiliye Vekâletlerinee tesbit edilecek şehir ve kasabalarda yeni yapılacak büyük hastahane, yalnız yatılı okul, kışla ve bunlara benzer binalardan, normal zamanlarda kullanılmalarına mâni bulunmıyanlar tercihan iskân bölgeleri dışında ve nükleer taarruzlara karşı emniyetli mevkilerde inşa olunurlar. Madde 12 Seferde askerî maksatlarla kullanılmak üzere yapılacak hava meydanları iskân bölgeleri hudutlarından en az onbeş kilometre uzakta tesis edilir ve bu gibi hava meydanları civarında aynı mesafe dâhilinde yeni iskân bölgeleri ihdas olunamaz. Madde 13 Yapılacak metroların, sivil müdafaa bakımından seri tahliye ve kurtarmaya müsait olmaları ve icabında- sığınak olarak kullanılabilecek şekilde inşa edilmeleri lâzımdır. Madde 14 Sinema, tiyatro, eğlence yeri, garaj ve kapalı çarşı gibi mahallerin, yer altında inşaları için belediyelerce mümkün olan kolaylıklar gösterilir. Madde 15 Bu Nizamnamenin 2 nci ve 4 üncü maddeleri mucibince hazırlanacak imar plânlariyle 9 uncu maddesinde, yazılı müessese ve tesislerin yer ve şekilleri, Millî Müdafaa, Dahiliye, Nafıa ve imar iskân Vekâletlerinin salahiyetli mütehassıslarından müteşekkil bir heyet tarafından tasvip edildikten sonra plânların taatik ve tatbikine ve bina ve tesislerin inşasına tevessül olunur. Madde 16 imar plânlarının ve her türlü inşaatın yapılmasında; bu Nizamname hükümlerine halel gelmemek kaydiyie, imar Nizamnamesinin bu baptaki hükümleri tatbik olunur.. Madde sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 15 inci maddesi mucibince hazırlanmış ve Devlet Şûrasmca görülmüş olan bu Nizamname hükümleri Resmî Gazetede neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. yürütür Madde 18 Jlgili Sivil Karar Kanun Bu Nizamname hükümlerini icra Vekilleri Heyeti Daılırı Müdafaa 9/6/1958 Sayısı Dflsrur Tertip Samsun Valisi Alâettin Eriş'in Kocaeli, Kocaeli Valisi Ekmel Cilt. 39 Sahife ve Resmi Cazete Savı 9931 Çetiner'in Zonguldak, Zonguldak Valisi "Turgut Eğihnez'in içel, içel Valisi Cavit Okyayuz'un Samsun, Urfa Valisi Kadri Erogan'ın Gümüşhane, Gümüşhane Valisi Ilhami Ertem'in Elâzığ, Elâzığ Valisi Vefik Kitapçıgil'in Denizli, Maraş Valisi ibrahim Öztürk'ün Van, Hakâri Valisi Şerafettin Atak'm Urfa, Erzincan Valisi olup 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesine müsteniden Merkez emrinde çalıştırılan Kâzım Atakul'un Maraş, Niğde Valisi olup Tetkik Kurulu Başkanlığında çalıştırılan Hilmi Inanç'ın Hakâri Valiliklerine almakta oldukları maaşlaıiyle nalken ve Mülkiye Müfettişi olup Afyon Valiliğinde çalıştırılan Hüseyin Meydanoğlu'nun Afyon, Nazilli Kaymakamı olup Rize Valiliğinde çalıştırılan Ertuğrul Üniüer'in Rize, izmir Vali Muavini olup Sürt Valiliğinde çalıştırılan Enver Kuray'ın Siirt Valiliklerine ( Binikiyüzelli) şer lira maaşla tâyinleri; Dahiliye Vekâletinin 8/6/1959 tarhli ve 511/ sayılı yazısı üzerine; 5442 sayılı kanunun 6 nci maddesine göre, icra Vekilleri Heyetince 9/6/1959 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başvekil A. MENDERES Devlet Vekili Adlive Vekili " Möllî Mü. Vekili E. BUDAKOĞLU E- MEADERES Maarif V. V. T. İLERİ Güm. ve İnh. Vekili H. ııosman Sa mavi V. V. S-ATAMAN Nafıa Vekili T- İLERİ Ziraat Vekili N. ÖKMEN Devlet Vekili A. AKER Basın-Yayra TC T. V. V. A- AKER Sanayi Vekâletinden Dahiliye Vekil Dr. N. GEDİK REİSİCUMHUR VEKİLİ R. KORALTAN Devtet Vekili M- KURBANOĞLU Ticaret Vekili //. ERKMEN Harieive V. V. Dr. N. GEDİK Münakalât V, V. M. KURBANOĞLU İmar ve İskân Vekili M. BERK Devlet Vekili SAMAN Mali ve Vekili II. POLATKAN Sıh. ve İç. Mu. Vekili Dr. L KIRDAR Çalışma V. V. i/. ŞAMAN Koordinasyon Vekili Sanayi Vekâletinde açık bulunan ikinci Derece (Binyediyüzelli) maaşlı Sanayi Dairesi Reisliğine, Yüksek Mühendis Mehmet Ali Oksal'm tâyini tensip edilmiştir. 2 Bu kararın icrasına Sanayi Vekili memurdur. Başvekil MENDERES 22/6/1959 Sanayi V. V. REİSİCUMHUR C BAYAR lira

3 6 TEMMUZ 1959 (Renn! GbatiKeï Sahife fcauay) Vekaletinden sayılı kanunla Sanayi Vekâleti Enerji Dairesi Reisliğinde ihdas edilen kadrolardan; Üçüncü derece (Binbeşyüz) lira maaşlı Uzmanlığa, Nafıa Vekâleti Üçüncü derece (Binbeşyüz) lira maaşlı Uzman Müşavirliğine üst dereceden (îkibin) lira maaş alan Yüksek Mühendis Mustafa Namık Ünaian'm, üst dereceden almakta olduğu < Îkibin) lira maaşla, Beşinci derece (Binyüz) lira maaşlı Müşavirliğe, Nafıa Vekâleti Beşinci derece (Binyüz) lira maaşlı Başmurakıphğmâa üut dereceden (Binbeşyüz) lira maaş alan Hüseyin Sıtkı Köker'in üst dereceden almakta olduğu (Binbeşyüz) lira maaşla, tâyinleri tensip edilmiştir. 2 Eu kararın icrasına Sanayi Vekili memurdur. 30/6/1959 REİSİCUMHUR C BAYAR Başvekil Sanayi V. V. A. MENDERES beşinci derece (Bınyüz) lira maaşlı Sanayi Müfettişliğinde üst dereceden (Binbeşyüz) lira maaş alan Fikri Soyer'in almakta olduğu ((Binbeşyüz) lira maaşla tâyini tensip edilmiştir. 2 Bu kararın icrasına Sanayi Vekili memurdur. 30/6/1959 REİSİCUMHUR C- BAY AR Başvekil Sanayi V. V. A. MENDERES 1 Sanayi Vekâleti Sanayi Dairesi Reisliğinde açık bulunan Beşinci derece (Binyüz) lira maaşlı Sanayi Müfettişliğine, mezkûr Reislik Başraportörü Şerif Ertürk'ün terfian tâyini tensip edilmiştir. 2 Bu kararın icrasma Sanayi Vekili memurdur. 30/6/1959 REÎSİCIJMHUR C. BATAR 1 Sanayi Vekâleti Sanayi Dairesi Reisliğinde açık bulunan dördüncü derece (Bin ikiyüz elli) lira maaşlı Uzmanlığa, aynı Dairedeki Başvekil A. MENDERES Sanayi V. V. TEBLİĞ Sanayi Vekâletinden Çimento Satış Fiyatı ve Primleri hakkındaki K/1164 sayılı Karara ait 3 sayılı Tebliğ K/1164 sayılı kararın Vekâletimize verdiği salâhiyete istinaden memleket dâhilinde imâl olunan ve 23 Haziran 1958 tarihli ve 9939 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen tebliğin 1 ve 2 nci maddelerinde yazılı bulunan Portland çimentolarının safi tonunun, çimento fabrikalarında müşteriye teslim fiyatı, 4/7/1959 tarihinde saat den itibaren torbalı 150 ı(yüzelli) lira olarak tesbit olunmuştur. İLÂNLAR Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Tıp Fakültesi Hastanesinin 1959 mali yılı ihtiyacı için 200 kalem ilâçtan talip çıkmıyan 77 kalemi kapalı zarf usuliyle ikinci defa eksiltmeye konulmuştur. 2 ilâç listeleri ve şartname her gün mesai saatlerinde Fakültemiz Hesap işleri Bürosunda görülebilir ve istenilebilir. 3 Firmalar verebilecekleri tnahn her kaleminin fiyatı ile tutarım gösterir teklif mektuplarını tutarı üzerinden % 7.5 teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte (20/7/1959) günü akşamına kadar Fakülte Satın Alma Komisyonu Başkanlığına göndereceklerdir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Zarflar (22/7/1959) günü akşamı açılacaktır. 4 Teklifler satmalına komisyonu ve katılacak bir mütehassıs üye tarafından incelenecek, evsafına uygun görülen her kalem malzemeye en ucuz teklif eden firmaya ihale edilecektir. 5 Her firma verebileceği kalemler için teklif vermekte serbesttir. 6 Her kalem ilâcın üçde biri mukavele veya mukavelenin tescili tarihinden itibaren bir ay zarfında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczanesine teslim edilecektir. Mütebakisini 60 gün içindeki ceman 91 gün sarfında teslim edecektir. 7 Teklif edilen malzemenin memlekete fiilen ithal edilmiş ve transferi yapılmış mallardan olması lâzımdır. Hân olunur / A- -~ Gazı Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümüzde kapalı zarf usulüyle sıhhi tesisat, paratoner tesisatı ve blaa tamiratı yaptırılacaktır. 2 Keşif bedeli lira 28 kuruştur. 3 Muvakkat teminatı lira 12 kuruştur. 4 isteklilerin ihaleye girebilmek için en az liralık bu gibi işleri yaptıklarıöa (jajr Maarif Vekâleti. Yapı işleri Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgeleniri Komisyona ibraz etmeleri gereklidir. 5 İhale 8/7/1959 Çarşamba günü saat de Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 6 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 7 isteklilerin aynı gün ve saatte muvakkat teminat makbuzları ve diğer belgeleriyle Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. Ankara Defterdarlığından Dosya No. Dairesi Cinsi ve miktarı -a 2406 / 4-«M. bedeli Teminatı Lira Kr. Lira 'Kr Yardım Dışı Mal. Dp. K. 64 kalem saraciye malzemesi , » > > >»41 kalem süvari malzemesi , >» >»» 1942 modeli motor plâka No. lu Leylant marka ışıldak kamyonu , /1 >»»»» 1942 Modeli Motor No. lu Leylant marka ışıldak kamyonu , /2 > > > > > 1942 modeli motor plâka No. lu Leylant marka ışıldak kamyonu , Yukarda evsafı yazılı menkul mallar 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 2 ihalesi 20 Temmuz 1959 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat da Ankara Defterdarlığı Müzayede Salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Fazla malûmat almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Ankara Defterdarlığı Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisine Etlik Yaıdım Dışı Mallar Depo Komutanlığına müracaat edebilirler. 4 Taliplerin en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince hazırlayacakları teminat makbuzlarını havi kapalı teklif mektuplarını Komisyona vermeleri lüzumu (Postada vâki gecikmeler kabul edilmez) İlân olunur, 2567 / 4-2 ve

4 Sabit* (Ke«mî ÖMgteT 6 TEMMUZ 1959 M-, M. V, 1. İNÖ, hi»atm Alma Koousyûuu Başlı anlığında*; Askerî birlikler ihtıyau inin 500'ton odun satın alınacakta. Tahmini tutarı ıscooo) lira olup geçici teminatı (5500) liradır. îhak-si 22(7/1909?ünü saat de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 500 ton Odun bir istekliye ihaıe edilebileceği gibi 250 şer tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyon başkanhğına vermeleri evsaf ve şartnameler hergiin komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur / 4-2 Kapalı zarf usulü ile Şaıkışlada subay lojman binaları inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,04 lira olup geçici teminatı ,65 liradır. İhalesi 25/7/1959 Cumartesi günü saat 11,00 de komisyonda y a pılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel İstanbul Lv. Â de görülebilir. komisyonda ve İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. K. Is. Emi. Inş. Gr. Eşk. müraaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazrlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez / 4-1 Maarif Vekâleti Yüksek Öğrenim öğrenci Yurdu Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş Ankara - Yüksek öğrenim öğrenci Yıldırım Beyazıt Yurdu binasındaki kalorifer kazanlarının yenilenmesi işi olup keşif bedeli lira 35 kuruştur. 2 Eksiltme tarihi ve yeri 3 8 Temmuz 1959 Cumartesi günü saat 11 de Dışkapı Yurtlar Müdürlüğü binasında toplanacak satmalma komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Geçici teminat lira 46 kuruştur. 4 Bu işe ait şartname ve diğer belgeler Ankara - Dışkapı Yurtlar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için a) 1959 yılı ticaret odası vesikası, b) Bu kabil işleri yapabileceğine dair Ankara Nafıa Müdürlüğünden alacağı belge, c) Daha evvel kalorifer tesisatı ve kazanlarını yaptığına dair resmi dairelerden alınmış olması lâzımgelen vesika, d) lira 46 kuruşluk geçici teminata ait banka mektubu veya vezne makbuzu, Eksiltmeden bir saat evvel hazırlanacak teklif mektubu ile birlikte makbuz mukabilinde komisyona ibraz edilecektir. 6 Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. istanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığından 2596 / Teşkilât ihtiyacı için Daire destere tezgâhı.(ağaç işleri için) bir adet kapalı zarf kuruştur. usulile eksiltme ihalesine konmuştur. 2 Tahmin bedeli lira clup geçici teminatı 1242 lira 22,3ü 3 Bu işe ait idari ve fenni şartnameler her gün mesai saati dahilinde ihalenin yapılacağı yer olan Galata Çinili Rıhtım Han ikinci kattaki komisyonda görülebilir. 4 Kapalı zarf suretile eksiltme ihalesi 20/7/1959 Pazartesi günü saat 11 de yukarda yeri (belirtilen Komisyonda yapılacaktır. 5 istekliler eksiltmenin yapılacağı bildirilen gün ve saatten bir saat evveline kadar kanunen tanzim edecekleri mektupları Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 6 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez / 4-2 TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım Komisyonu Reisliğinden Sıhhi ve Cerrahî rv.ılzeıne satmahnacaktır. 1 Çeşitli miktar ve ölçülerde buz kesesi, lâstik eldiven, hasta altı muşambası, Record şırınga iğnesi, serum lâstiği ve beden termometresi satmalınması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Her cins mal için ayrı teklif kabul eılıiir. 3 Mal, İstanbul'da Haydarpaşa Teslimaima Müdürlüğü Kayaş Ecza Mağazası Müdürlüğüne teslim edilecektir. 4 Muvakkat teminat, teklif edileli mal bedelinin % 5 i olarak hesap edilir. 5 Eksiltme Ankara'da TCDD binasında Malzeme Dairesinde toplanacak komisyonumuzca 27/7/1959 Sah günü saat, 15 de yapılacağından tekliflerin en geç bu saate kadar komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 Şartnamesi TCDD nin İstanbul'da Sirkeci Alımca Sıtım ve Ankara'da Merkez Komisyonlarından bedelsiz olarak temin edilebilir. 7 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir / 2-1 Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden Gurup No. 1, miktar ve cinsi aded ekmek, muhammen bedeli T. L , geçici teminat T. L , tarihi 16/7/1959, ihalenin günü Perşembe, saati 15.30, şekli kap ıh zarf, 1 Ankara Merkez Ceza. Evinin 1959 midi yılı tek tip ekmeği yukarıda gösterildiği şekilde 16/7/1959 tarihinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Ekmeğin beher adedi 750 gramdır. 3 Evsaf ve şartname mesai saatleri içinde görülebilir, isteklilerin teklif mekuplarına ait zarfları iheie saatinden bir saat evveline kadar vermeleri, postada vâki gecikmelerin n.ızara alı simyaca ğı ilân olunur. 2493/«Sandıklı Asliye Hukuk Hâkimliğinden Esas 95S/343 Karar 959/265 Sandıklı'nın Ece Mahallesinden Ali karısı Zehra Hangül vekili avukat Murat Öner tarafından dîvah Hisar Mahallesinden Haydar cg'u Ali Hangül aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının cari muhakemesi sonunda Davacı Zehra Hangül ile dâvâlı Haydar oğlu Ali Kangurun boşanmalarına, Medeni Kr.nunun 142 nci maddesinin tatb'kine mahal olmadığına, 37 Ura 74 kuruş masarifi muhakeme ile 2C0 lira ücreti vekâletin dâvâlıdan tahsili ile davacıya verilmesine temyizi kabil olmak ü/ere 9/6/1959 tarih ve 343,265 sayılı ilâmı ile karer verilmiş olduğundun dâvâlı Haydar oğlu Ali Hangüi'ün ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında temyiz etmediği takdirde hakkındaki hükmün kesinleşeceği ilân olunur, 2537 Adana Karataş Sulh Hukuk Hâkimliğinden 958/48 Davacı Karagöçer K. den Zeynep Çırak vekili Av. Eiiâl Yaycıcğlu tarafından dâvâlı Bahri ve arkadaşları aleyhlerine açılan izalei şüyu dâvasının duruşmasında ; Dâvâlılar arasında bulunan Azime'nin adresi malûm olm?d"ğ-ndan ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmekle mezburenin 28/7/1959 günü Karataş Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat veya bir vekil v. sıtasiyle bulunması için' keyfiyet gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur m - Kilis Asliye Hukuk Hâkimliğinden Kilis'in Bölük K. den Mehmet kızı Ali Rıza karısı Fician üyten Sarıbaş tarafından aynı mahallede Ahmet oğlu Ali Rıza Sarmaş aleyhine mahkememize açtığı boşanma dâvasının yapılan duruşması sırasında Dâvâlı aramalara rağmen bulunmadığından davetiyesi 6/6/1959 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de ilân edilmek suretiyle tebliğ edilmiş ve yi ne de duruşmaya gelmemiş olduğundan dâvâlıya gıyap kararı çıkarılmasına ve bunun da ilânen tebliğine karar verilmiş ve dır U-IIIÜSÎ 0/9/1239 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmıştır. Dâvâlı Alî Faza Prrıbaş'm duruşma- için tayin olunan günde de duıuşmaya gelin-eliği takdirde badema duruşmaya kabul edilmeyerek gıyabında cereyan edeceği lüzumu gıyap kararı makamına kaim olmak -üzere ilân olunur. 2577

5 6 TEMMUZ 1959 (Resmî Gazete? Ssîıîfe Nafıa Vekâletinden Yapı İşleri ilâm 1 Eksiltmeye konulan iş Şişli Çocuk Hastahaneslnde yapılacak Sterlizasyon tesisatı işidir. Keşif bedeli ( , ) liradır. 2 Eksiltme 27/7/1959 Pazartesi günü saat 16 da Yapı ve îmar İşleri Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar İşleri Reisliğinde 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1959 yılma ait ticaret odası belcesi ile usulü dairesinde (39,394,80) liralık muvakkat teminat (Banka mektuplarının Nafıa Vekâletine hitaben alınması şarttır.) 5 İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel G İsteklilerin bu işin cinsinde ve teknik öneminde bir İşi iyi bir surette başardıklarını veya idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle ve mütaahnıthk karneleri ile birlikte ihale gününden (Tatil günleri hariç) en az dört gün önce Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 7 İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplariyle para,ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmaları VP eksiltme günü sat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur Eksiltmeye konulan iş Şişli Çocuk Has t ah ane sinde yapılacak asansör tesisatı işidir. Keşif bedeli ( , ) liradır. 2 Eksiltme 29/7/11)59 Çarşamba' günü saat 16 da Yapı ve îmar işleri Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3- Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar İşleri Reisliğinde 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1959 yılma ait ticaret odası belgesi ile usulü dairesinde (13.535, ) liralık muvakkat teminat (Banka mektuplarının Nafıa Vekâletine hitaben alınması şarttır.) 5 İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez), o 6 İsteklilerin bu işin cinsinde teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardıklarını veya idare ve denetlediklerini ispata 'yarar belgeleriyle mütaahlutlık karneleri ile birlikte ihale gününden (Tatil günleri hariç) en az dört gün Önce Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır.) 7 İstekliler kend lerinden istenilen vesikaları teklif mektuptariyle 0 para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatılmaları 0 ve eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur / 4-4 Yapı îşieri İlâm 1 Eksiltmeye konulan iş Şişli Çocuk Hastahanesine tesis edilecek ameliyat masaları işidir. Keşif bedeli ( ) liradır. 2 Eksiltme 15/7/"r959 Çarşamba günü saat 16 da Yapı ve îmar îşieri Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar îşieri Reisliğinde 4 Kks'îtmeye girebilmek için istekherin 1959 yılma ait ticaret odası belgesi ile usu ü d Üresinde (8,750, ) liralık muvakkat teminat vermeleri. 5 istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve 6 İsteklilerin bu işin emsinde ve teknik öneminde bir ışı 'yi bir surette başardıklarını veya 'idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden,(tatil günleri hariç) en geç 10/7/1959 günü akşamına kadar Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 7 İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplariyle para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmaları ve eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatla! kabul edilmez. Yapı îşieri îîânı 2403 /*-S 1 Eksiltmeye konulan iş Şişli Çocuk Hastahanesine tesis edilecek ameliyat lâmbaları ve merkezi oksijen, azot ve aspirasyon tesisleri işidir. Keşif bedeli ( ) liradır. 2 Eksiltme 15/7/1959 Çarşamba günü saat 15 de Yapı ve îmar İşleri Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar İşleri Reisliğinde 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1959 yıiına ait ticaret odam» belgesi ile usulü dairesinde '(12.820, ) liralık muvakkat teminat vermeleri. 5 İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve 6 İsteklilerin bu işin cinsinde ve teknik Öneminde bir işi İyi bir surette başardıklarım veya idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden ııtatil günleri hariç) en geç 10/7/1959 sjünü akşamına kadar Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 7 İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplariyle para ile olmamak üzere mühür veya imza ile İyice kapatmaları ve eksiltme günü saat 14 e kadar, makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracatiar kabul edilmez / 4-3 Vekâletimiz ihtiyacı için malzemesiyle birlikte bir aded fotoğraf makinesi satın alınacaktır îşin muhammen bedeli lira olup geçici teminatı 1860 liradır. Eksiltme 16/7/1959 Perşembe günü saat 3 6 da Vekâlet Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve açık usul ile yapılacaktır. Bu işe ait şartname Vekâlet Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Nafıa Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. İsteklilerin belirli gün ve saatte lüzumlu evraklariyle birlikte Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur / 4-2 Yapı ve îmar îşieri îîânı 1 İstanbul Operası sahnesi mekanik elektrik ve akustik (ELA) tesisatı teklif alma yolu ile ve pazarlıkla ihale edilecektir. 2 Teklif verme tarihi en geç 1 Ekim 1959 günü saat 17 dir. 3 Bu tesisata ait projeler, mukavele tasarısı, eksiltme projesi, idarî ve teknik şartnameler 1 Temmuz 1959 tarihinden itibaren >f 1.000, ) T.L. mukabilinde Yapı ve imar îşieri Reisliğinden temin edilebilir. 4 Verilecek teklifler 1 inci maddede belirtilen mekanik (Sahne plâtformu ve kürsüleri, orkestra kürsüleri, döner sahne, galeriler, palangalar v. s.)** elektrik (Projektörler, kumanda ve kontrolleri- v. s.) akustik (Ses alma, efekt televizyon v. s.) tesisatım müştereken ihtiva edecektir. Noksan teklifler nazarı it ibare alınmıyacaktır. 5 Bu müşterek teklifler ya bir firma tarafından veya alâkalı firmaların birleşmesiyle teşkil edilecek bir gurup tarafından yapılacak, bu iştirak bir anlaşma ile tevsik edilecek ve teklif muhteviyatının müştereken tekabül edeceği taahhüt edilecektir. 6 Teklifler, bahis mevzuu imalâtı yapan firmalar veya mümessilleri tarafından yapılacaktır Teklif yapacak firmaların Türkive'de mümessili bulunması şart olup, Dairenin muhatabı bu mümessiller olacaktır.

6 SaSffet (Resmî Gazete) TEMMUZ Uncu rr.^dae tadat edilen ^vrak tta nevi muhiti yaptığını *v" bu sahnelerde tatbik ettiğini tevsik eden firmalara veya firmalar gurubuna veya mümessillerine verilecektir. Firmaların gurup teşkil ettiği, evrakın alınması sırasında tevsik edilecektir. Bü evrakı resmen tedarik etmemiş firmaların teklifleri kabul edilmiyecektir. 8 Bu tesisat için lüzumlu döviz Vekâletçe temin edilecektir. 9 İdare istediği firmaya ihale yapmakta veya ihale yapıp yapmamakta serbesttir. 2384/ Yapı İşleri İlâm 1 Eksiltmeye konulan iş Etimesgut Uzun Dalga hidrofor kazanı yapılması işidir. Keşif bedeli (4.500, ) liradır. 2- Eksiltme 23/7/1959 Perşembe günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için istek'ilerin (675, ) liralık katî teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1959 yılı ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 5 İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. (Özel ve 6 İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden en az (Tatil günleri hariç) üç gün önce Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğine müracaat ederek bu İşin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır / 4-1 Yapı İşleri İlânı 1 Eksiltmeye konulan iş Etimesgut Kısa Dalga Verici İstasyonunda yapılacak yangın havuzu işidir. Keşif bedeli (33,500, ) liradır. 2 - Eksiltme 22/7/1959 Çarşamba günü saat 13 da Yapı ve imar işleri Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar işleri Reisliğinde 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1959 yılına ait Ticaret Odası belgesi ile usulü dairesinde (2.887,50) liralık muvakkat teminat vermeleri. 5 istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. (Özel ve 6 İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardıklarım veya idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden (tatil günleri hariç) enaz üç gün önce Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 7 Istekhler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mc-ktuplariyle para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmları ve eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez / 4-1 Nafıa Vekâleti Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri inşaat Reisliğinden 1 Tel örgü inşa ettirilecektir. 2 inşa ettirilecek tel örgü uzunluğu takriben 16 kilometredir. 3 Yapılacak olan işin muhammen bedel takdiben Tl. dır. 4 isteklilerin bu hususta doldurulması icap eden formları almak üzere 6 Temmuz 1959 gününden itibaren aşağıdaki adrese müracaat etmelidir. 5 Formların doldurulmuş olarak tevdii müddetinin 27 Temmuz 1959 günü saat de son bulmakta olduğu ilin olunur. Nafıa Vekâleti Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri inşaat Reisliği. Atatürk Bulvarı No 222 Kavaklıdere - Ankara 2594 / 3-1 İlımlı * w»*w>v«'m Ankara Hatun Mürtu».aguuö=n ; ,-ıû lira ktşıi' bedelli Y-mima haile kasesi ihata duvarı m şaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme 10/71059 Cuma günü saat da Hükümet Ko nağında Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafmdar yapılacaktır. 3 Taliplerin bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri dahilinde Nafıa Müdürlüğü kaleminde görebilirler. i Muvakkat teminatı liradır. 5 ihaleye girebilmek için a) Kanuni muvakkat teminatım, b) 1959 yılma ait ticaret odası vesikasını, c) 8 Ekim 1958 tarih ve sayıiı Resmî Gazetede neşrolunan Vekiller Heyeti Talimatnamesi hükümlerine göre mûtaahhitlik karnesi ve diğer belgelerin tevsikini, d) Eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri harici vilâyet makamına dilekçe ile müracaat ederek alacakları fennî ehliye", vesikasını ve teklif mektuplarım mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeler veya göndermeleri ilân olunur Postada v kı geoıkreeler nazara alınmaz * Sanayi Vekâletinden Aşağıda yazılı bulunmuş krom madeninin işletilmesi için 6309 sayılı Maden Kanununun 54 ve 62 nci maddeleri ve mahsus talimatnamesi hükümleri uyarınca çıkacak talibine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. Madenin mevkii, sınırları, genişliği, işletme şartları aşağıda gösterilmiştir. I Bu şartlarla madeni işletmeye talip olanların en son 29/9/1959 tarihi mesai saati hitamına kadar bir dilekçe ile doğrudan doğruya Sanayi Vekâletine müracaat eylemeleri lâzımdır. En geç mezkûr tarih ve saate kadar Vekâlet Umumi Evrak Bürosuna tevdi edilmiyen müracaat dilekçeleri kabul edilmıyecek, bu hususta postada vâki gecikme ve kayıplar da nazara almmıyaçaktır. II Müddeti içinde dilekçe ile müracaat eden taliplerin, Maden Kanununun 54 üncü maddesi ve mahsus talimatnamesi hükümleri gereğince teklifte bulunmak ve icabında çekilecek kuraya iştirak etmek üzere 22/10/1959 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 da Sanayi Vekâleti Maden Dairesi Reisliğinde bizzat veya bu hususta tam salâhiyeti haiz vekillerinin hazır bulunmaları şarttır. Muayyen tarih ve saatte bizzat hazır bulunmıyan veya tam salâhiyeti haiz vekili tarafından temsil edünıiyen talip talebinden vazgeçmiş sayılır. III A) Bulunmuş madenin ismi Putyan krom madeni. Mevkii Vilâyeti Kazası Köyü Elâzığ Maden Putyan Sınırları Kuzeyi ve doğusu Diyadin tepe beton sütunundan ceviz tepe beton sütununa doğru hat, Güneyi Ceviz tepe beton sütunundan başlayıp Dereieğen tepesi beton sücımundan geçerek Kılhgüman tepesine kırık hat, Batısı Kıihgüman tepesi beton sütunundan hudut başlangıcı olan Diyadin tepesi beton sütununa doğru hat, Sahanın genişliği 69 hektar. B) işletme şartlan 1 Mezkûr krom madeninin işletilmesi için asgari ( ) yüz hm lira tahsis edilecektir. 2 Şartların yerine getirilmesini teminen (10.000) on bin liralık teminat (Nakdî veya banka teminat mektubu veya Devlet tahvilleri) ita edilecektir. IV işbu maden için yukarıda gösterilen şartların talip ta atından aynen kabul edilmiş olması lâzımdır. Bu şartların tadil veya ilgasını nıutazammım dermeyan edilecek teklifler nazara alınmıyacağı gibi bu kabil tekiifieri havi müracaatların sajıipıı'ti de talip o'arak kabul edilmiyecektir. O; Bu madenin işletilmesine talip olacak iimifed veya anonim şirket, kuıulusuna ait statü iıe kendisini temsile yeîkıii zevatın tatbik imzaların havi sirkülern; noteıden tasdikli birer surelini dilekçe iıe birlikte tevdi edecektir. Keyfiyet alâkalılara ilân olunur / i-%

7 6 TEMMUZ 1959 TTfatmi fasetet Sahife ierziııeaiı Gezici Arazi Kadastro Hâkimliğinden 957/034 Cileyü Köyünün Cicibağlar mevkiinde tarafları şarken yol. garben Nazire Öz mumcu, Halil Bağeıoğiu, Simden kısmen Nazire özmumcu, kısmen de yol, centıbon Cemal Aktaş tarlaları ile çevrili 3730 Ma mikl erindeki sulu tarla işti»ak halinde mülkiyet olarak Tevhide Kaplan, Nuı 'ye Arıoğlu, Yaşar Arıoğlu, Refika, Abdulkadir çocukları Fahriye; îemall Arıoğlu, İhsan Arıoğlu, Rahmi Arıoğ'u, Nurettin Arıoğlu adlarına tesbitierinin yapılmış bulunduğuna Şeker Yavuz tarafından itiraz edilmiş olup davacı Şeker Yavuz'un da feragat etmesiyle mezkûr 128 parsel nımıariîh yer yukaııda ayları geçenler adına 19/3/1957 tarih ve sayılı bükümle karar verildiği ve dâvâlılardan Yaşar Ari'nin adresinin meçhul bulunduğu Cileyü Köyü Muhtarlığından alman ilmühaber münderecatı ile. sabit olduğundan adına tebligat yapılamayan Yaşar adına İ Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin 19/3/1957 gün ve sayılı ilâ- 1 mı ilânen tebliğ olunur. ; 2540 ' Görele Asliye Kukuk Hâkimliğinden dâvah koca Ömer Dönmez'in mahalli ikametgâhı meçhul kuid.ğ-.ndan adı geçen dâvâlının muayyen müddet içinde mahkememize müracaatı aksi halde boşanma hükmünün kesinleşeceği ilânen tebhğ olunur Siirt Sulh Hukuk Hâkimliğinden 959/43 Siirt Hazine! Maliyeye izafeten Avukat Hüsnü Oran tarafından dâvah Eskişehir Tunah Mahallesi Hırkız Sokak No. 51 de Şerif oğlu Ziya Çobanoğlu aleyhine açmış bulunan haksız fiilden mütevellit 128 lira tazminat dâvasının Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan muhakemesinde Dâvâlı Ziya Çobanoğlu ikametgâh mahalli meçhul kaldığından ilânen davetiyenin tebliğine ve muayyen günde duruşmaya gelmediğinden bu kere ilânen adına Resmî Gazete ile gıyap kararının tebliğine karar verilerek 30/7/1959 Perşembe günü saat 9 a bırakılmış olmakla belli gün ve saatte duruşmaya hazır olması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 957/123 Davacı Görele Kazası Sadegöre Köyünden Haşim Güldal, Hasan karısı Hanife Arslan ve Mürsel oğlu Hasbi Güldal tarafından dâvâlılar Sadegöre Köyünden ölü Döndü kızı Fatma Karadeniz ve arkad-şiarı aleyhine ikame olunan tapu kaydı fesih ve iptali dâvasının yapılan açık duruşması sırasında Dâvâlılardan Görele Kazası Sadegöre Köyünden ölü Döndü kızı.fatma Karadeniz'in adresini tesbit edip kendisine davetiye tebliğine imkân bulunamamış olduğu cihetle mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda açık hüviyeti yazılı Fatma Karadeniz'in 17/7/1959 tarihinde Görele Asliye Hukuk Mahkemesinde biszat hazır bulunması veya bir vekil göndermesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /15 Görele Kasası Gulet Köyünden Hüseyin kızı ve Ahmet karısı Pamuk Gemici tarafındım dâvâlı Gülef Köyünden Ali oğlu Ahmet Gemici istanbul Tophane Rıhtım Caddesi Arzuhan Kat 2 Sadıkzado Ruşen oğulları Revan vapurunde. ateşçi aleyhine ikame olunan zinaya müstenit boşanma dâvasının yapıkm açık duruşması sırasında Dâvâlı Görele Kazası Gülef Köyünden olup halen istanbul Tophane Rıhtım Caddesi Arzuhan kat 2 Sadıkzade Ruşen cğulları Revan vapurunda ateşçi Ali eğlu Ahmet Gemici'nin adresini tesbit edip kendisine davetiye tebliğine imkân bulunamamış olduğu cihetle mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda açık hüviyeti yazılı Ahmet Gemici'nin 10/7/1959 tarihinde Görele Asliye Hukuk Mıhkemesinde bizzat hazır bulunması veya bir vekil göndermesi ilânen tebliğ olunur «' * Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden 959/29 Küre Afşarimam Köyünden Zekiye Cebeci Vekili Saim Caner tarafından kocası aynı köyden Kâmil Cebeci aleyhine açılmış bulunan terk sebebiyle boşanma dâvasının duruşmasında "Davalının adresi meçhul olduğundan ilânan tebligat yapılmış bu kere gelmediğinden hakkında gıyap karon verilerek muhakeme 15/7/1959 saat 10 a bırakılmıştır. Belli gün ve saatte gelmediği veya bir vekil de göndermediği takdirde muhakemenin gıyabında devam edeceği hususu gıyap davetiyesi makamına kaim olmak üzer ilânen tebliğ olunur, 2576 Kırıkken Asliye Hukuk Hâkimliğinden Kırıkhan'ın Cumhuriyet Mahallesinden Sultan Dönmez tarafından dâvâlı kocası aynı mahalleden Ömer Dönmez aleyhine açtığı boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde Tarafların boşanmalarına dair Kırıkhan Asliye Hukuk Mahkemesinin 6/2/1959 gün ve 266/21 sayılı karariyle karar verilmiş olduğundan 2581 Gaziantep Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden 959/457 Gaziantep'in Musullu Mahallesinden Abdüsselânr kızı Happa Eüyükoğîu ve saire vekili Avukat Şefik Kargmer tarafından açılan gaiplik dâvasının muhakemesinde Davacı vekili Şekeroğlu Mahallesi 54 dane de kayıtlı Abdüsselâm oğlu müvekkillerinin kardeşi Hasan Hüseyin Büyükoğlu 1949 senesindenberi gaip olduğundan gaipliğine hüküm verilmesini talep etmiştir. Gaip Hasan Hüseyin Büyükoğiu'nun hayat ve mematmdan malûmatı olanların 11/12/1959 tarihine kadar mahkememizin 959/459 sayılı dosyasına müracaatları lüzumu Medeni Kanunun 32 nci maddesi gereğince ilân olunur. 2574, O _ Cide Sulh Hukuk Hâkimliğinden 958/152 Cide Hazine adına Mal Müdürlüğü tarafından dâvah Cide Nüfus Memurluğundan emekli.süleyman Baysal aleyhine açtığı okul masrafı olarak 389 lira 93 kuruş tazminat dâvasında Dâvah Süleyman Baysal'ın adresi belli olmadığı ve çıkarılan davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğu cihetle ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. Dâvah Süleyman Baysal'ın duruşmanın bırakıldığı 11/8/1959 Salı günü saat 10 da- Cide Sulh Hukuk Mahkemesine gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2573» Bornova Asliye Hukuk Hâkimliğinden E. No 957/544 K. No 959/168 Davacı Riza Karaduman tarafından dâvah Arif Sünkü, Fatma Eustanlı, Mustafa Taşmun, Kemal Taşmun, Kemal Taşmun, ismail Sevinç, Arif Sünkü, Gülüzar kızı Muzaffer, Gülüzar kızı Şadiyc, Gülümsar kızı Güler, Gülüzar oğlu Ali, Gülüzar kızı Emine, ibrahim oğlu Salâhattin, ibrahim oğlu Sebahattin ve dâvah nüfus memurluğu aleyhine açılan isim tashihi ve kayıt terkini dâvasının yapılan duruşması sonunda Karaburun Denizgiren Köyü hane 40, cilt, 9 sayfa 34 de kayıtlı davacı Riza Karaduman'ın nüfus kaydındaki babasının adının Hasan, kendi adına da ilâve edilen Hasan kaydının terkin edilerek Riza Karaduman'ın ipkasına 18/5/1959 tarihinde karar verilmiştir. işbu karar temyizi kabil olmak üzere gıyaplarında ceryan eden dâvâlı Emine, Muzaffer, Sebahattin ve Salâhattin'e tebliğ olunur.

8 T. O. Dei-.'.it. DejKİryoUsv;. İ;ht-.ae\,\ Marktes A!;.TÏ va SüUm llorvuuyonu Reisliğinden Üst geçit köprüsü yaptırılacak 1 Keşif bedeli lira olan Kayseri Sümer Cad. üzerinde yapılacak üst g*çit köprüsü inşaatı işi birim fiyatı esası üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş olup bu ısta muvakkat teminatı liradır. 2 Eksiltme Ankara'da TCDD binasında Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuzca 2î/7/1050 Pazartesi günü saat de yapılacağından, şartnamenin alınlığına dair vezne makbuzu ile biıilkte tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumu 13 verilmiş ve f.e're.iş olması' şarttır. 3 Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin Komisyonumuza müracaatla ehliyet vesikası almaları lâzımdır. Ehliyet vesikası verilebilmesi için isteklilerin bu inin teknik öncnrndc ve bir kalemde en az , liralık bir köprü işini tek bir şahıs veya şirket olarak müteahhit şifalı ile ve tek bir taahhüt halinde ikmâl ederek muvakkat kabulünü yaptırmış olduğuna de.ir Devlet daireleri, müesseseler ve teşekküllerin salahiyetli mercilerinden atamış belgeleri ile , îiracîen fazla nakdi veya kredisi bulunduğuna dair banka mektubu veya banka hesabı cari cüzdanı ve şartnamenin 4 üncü maddesinin b, c. d, fıkralarında gösterilen iş durumu beyannamelerinin en geç 20/7/2959 Pazartesi günü saat ye kadar bir mektupla TCDD Malzeme Dairesine ibraz etmeleri lâzımdır. 4 TCDD ehliyet vesikası verip vermemekte, işi ihale edip etmemekte, kısmen yapmakta veya tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 5 Şartnameler TCDD nîn Ankara'da Merkez veznesinden 100, lira bedel mukabilinde temin edilecektir. Bayramiç Sulh Hukuk Hâkimliğinden 2~.00/4-2 Bayramiç'in Tepecik Mahallesinden Ahmet kızı Emine Kiper ve Ahmet oğlu Yahya Papu taraflarından Bayramiç'in Cemiikebir Mahallesinden Ahmet oğlu Yaver Papu ve Ankara Akbank Tarn. Fabrikası Emlâk memuru Mehmet Soysıl yanında. Hasan kızı Ayşe Soysal aleyhine açılan izalei şüyu dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde Dâvâlılardan Ayşe Soysal'm teb'iğe elverişli adres ve ikametgâhı meçhul okluğundan hakkındaki dâva dilekçesi ve davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve mukkeme 17 Ağustos 1959 Pazartesi günü saat 9,25 e bırakılmıştır. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur Taşköprü leıa Tetkik FäkkukEmCxn 95S/13 Alacaklı Taşköprü'nün Gizlice Mahallesinden Osman İleri borçlular Bafra Kazasm'.n Tos Köyünden Dursun özcan, Tahsin Çkkır, Nazım Temel, Hüsnü Çakır aleyhlerine açmış olduğu itirazın refi dâvasının duruşmasında Borçlulardan Hüsnü Çakır'a Kesim* Gazete İle imnen rsbligat yanılmasına karar verilmiştir. H. M. U. K. -nunun 509 uncu rne.döesi gereğince '. ' Y, ıeı kabulünü mütsskıp bir muamele İcrasını mucip görülmezse tâyin olunacak mahkeme gününde hezır bulunmak üzere öcvetnama tebliği ve işbu davetnamede iki taraf br-;z etmek istedikleri vesikalarım her he'cle musyyen ; gende göndermesi lüzumu beyan gıyaplarında da karar verileceği ihtar olunur. Ve 510 uncu madde gereğince ibraz ve irae olunacak delâiiin murafaa esnasında iraesi mecburidir. Ve icabında netice! iddia ve müdafa'arııı yaz-h olarak verilmesi mecburidir. İki taraftan biri ispatı vücut etmezse gıyap, karan kendisine tebliğ edilmez. Duruşmasının 21/7/1959 S ılı günü saat 10 a talik edilmiş olduğu ilân olunur. Silifke Sulh Hukuk Hâkimliğinden Silifke'de Otelci Tahsin Kutlu tarafından Silifke'de Atlantik Madencilik Şirketi Müdürü Nazif Kaveller aleyhine açılan alacak dâvasının yapılmakta olan duruşmasında Dâvakya evvelce teklif olunsn yemini eda eylemesi için ilânen tebligat yapıldığından duruşmanın muallâk bulunduğu 14/9/1959 Pazartesi günü saat 9 da mahkemeye gelmediği takdirde daralanın teklif edilen yerıine ait hususları kabul ve ikrar etmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. Altundağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden 959/ Cir suçtan dolayı bir sene hapse mahkûm bulunan Sabrı Biçer'in M. K. nun 357 ve 399 uncu maddeleri gereğince hicrîne ve kendisine ; ailesi Nazife Biçer'in vasi tâyinine 23/3/1959 tarihinde karar verilmiştir., Keyfiyet M. K. nun 360 ve 371 inci maddeleri gereğince ilân olunur. i 2560 KaWf-lïan TTımıro MiidüriüM^ii«^ Eksiltmeye konulan iş K. b. deli B. referansı M. teminat Lira lira kira Evrak bedeli Eksikme günü Müracaat son günü î/ra 1) Melatya Vilâyetinde K-ve,dibi - Akçadağ yolunda (Eayadibi) köprüsü yapımı 2) Malatya Vilâyetinde Darende - Mezgidan yolunda (Mezigan) köprüsü yapımı , , , ,- 27/7/1959 Pazartesi 2C/7/1959 Pazartesi 16 mesaai saati sonu 28/7/1959 Sah 16 21/7/19*9 Salı mesai saati sonu 22,10 18,25 TT. Yukar-da yazılı kctirü-nrin eksft-.ıcleri hi-^'nrmda «Ssterîlen g'ln ve snat'crde *nk?ra'dn Yenişehir Tuna Cadd«sindo TCaravoUarı Umum Müdür'üğü binasında Köprüler Dairesi Eaşkankg? odasında tcpkııacak o'an Karayo!'an Eksiltme Komisyonunca kapak, zarf usulü i!e j'apılacakt'.r. III. Eksiltme evrakı Yukarıda yazılı her iş için o işin hizasında yazılı ve vezneye yatırılacak becleke ait makbuz mukabilinde Ankara'da Yenişehir 'Ikına Caddesinde Mercan Apartmanınla Karayolları Umum Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. İV. Eksi'tmeye girebilmek için a.) İsteklilerin 1S59 yılına ait ticaret edası belgesiyle usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda muvakkat teminat vermeleri, * bl İsteklilerin yukarıda her iş için ayrı ayrı tesbit edilen müracaat eon gününün mesai saf ti sonuna kadar eksiltme dosyasında numunesi mevcut -dilekçe ile (Telgrafla müracaat kabul clunmaa) Karayo'lan Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Bu müracaatta umumi evrak ka yıt tarihi muteberdir) ve dilekçelerine Karav.'/iar. Umum MüdiVüŞ-ü eksiltmelerine giriş hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesinin a, b, c fıkralarında yazılı (Karayollarından alınmış müteahhitlik karnesinin aslı, banka referansı, pl'n ve teçhizat beyannamesi, taahhüt beyannamesi ve teknik personel beyaenamesi) evrakı nvkeonsız olarak, bağlayank bu iş için yeterlik belgesi almaları. Net Mikacapt dilekçesine vk!.enmcst mecburi olın yukarıda yapılı v?sik? lordan herhangi biri eksik olursa müracaat mütaphhitlik karnesi müracaatı iie birl-'kte ynpî'lm-ş ise veja eksiltme evrakı alınmadan müracaat edilmiş ise de bu müracaat nazarı itibara alınmaz ve belge verilmez. V. İsteklilerin eksiltme şavtna-.nct.nde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 9 / Başvekâlet Devlet Matbaa

9 6 Temmuz 1959 RESMİ GAZETE Sayı10245 İÇİNDEKİLER Kararnameler Sayfa 4/11660 Afete Maruz Kalan Ailelere Dair Karar 1 4/11715 Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Plânları ile Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamnamesinin Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar 1 Tayin Kararları 2 Tebliğ Çimento Sataş Fiyata ve Primleri Hakkındaki K/1164 Sayılı Karara Ait 3 Sayılı Tebliğ 3 İlanlar 3

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 n İdare ve yem işleri için i j İaft?&fcâtef Neşriyat ve Müdevvenat i umum Müdürlüğüne j müracaat olunur i 12 HAZİRAN 1957 Ç A R Ş A M B A Sayı 9631 "i

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete r idare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA Sayı: 7997 KANUN Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

T. B. M. M. KARARLARI

T. B. M. M. KARARLARI Kurulu* tarihî: 7 Ekim 1836-1920 V İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 24 ARALIK 1954 CUMA KANUN Ticaret Kanununun 483 ve 484 üncü maddelerinde

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No.

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No. T.C. R esmı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 16-1920 İdare veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ Sayı: 7190 KANUNLAR Pasaport Kanununa

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1947

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1947 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1947 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMA ŞEKLİNE DAİR GENEL HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki barolar il itibariyle üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil baro

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 28 HAZİRAN 1962 PERŞEMBE KANUNLAR R. D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret S.. İlgili Kanun :

T.C. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 28 HAZİRAN 1962 PERŞEMBE KANUNLAR R. D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret S.. İlgili Kanun : T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 28 HAZİRAN 1962 PERŞEMBE Sayı : 11140 KANUNLAR R 1962

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Maden İşleri Genel Müdürlüğü İL VALİLİKLERİNE

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Maden İşleri Genel Müdürlüğü İL VALİLİKLERİNE T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.15.0.MGM.0.01.02.05 KONU : 1(a) ve 1(b) Grubu madenlere ilişkin usul ve esaslar. İL VALİLİKLERİNE Bilindiği gibi, 5177 sayılı

Detaylı

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) mali danışmanı ERTÜRK Yeminli Müşavirlik den Derneğimize gelen Emlak Vergisi Kanununun

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

Geizet e KANUNLAR CUMA. tarihi: 7 Ekim 1336-192s; Sayı : 8863. Kuralm 26 KASIM 1954. Belediye 'lammuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun

Geizet e KANUNLAR CUMA. tarihi: 7 Ekim 1336-192s; Sayı : 8863. Kuralm 26 KASIM 1954. Belediye 'lammuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun Geizet e Kuralm tarihi: 7 Ekim 1336-192s; îdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 26 KASIM 1954 CUMA Sayı : 8863 1. KANUNLAR Belediye 'lammuna bazı

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı