T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim TEMMUZ 1959 PAZARTESİ KARARNAMELERER. Maarif V. V. T. İLER! Gara. ve înfc. Vekili. Sanayi V. V.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 6 TEMMUZ 1959 PAZARTESİ KARARNAMELERER. Maarif V. V. T. İLER! Gara. ve înfc. Vekili. Sanayi V. V."

Transkript

1 T.C Resmî Gazete Kuruluş tarihi 7 Ekim fâare ve yas* işleri iç&s B<z vekâlet Neşriyat ve Müd&evenai Ummıt, Müdürlüğüm» müracaat oltiimr 6 TEMMUZ 1959 PAZARTESİ Sayı KARARNAMELERER Karar Sayısı Merkezî İskân Komisoynunca yapılan- tetkikat neticesinde tabii âfetlere mâruz bulundukları anlaşılan ilişik listede yazılı üç köy halkının münasip başka mahallere yerleştirilmeleri; îmar ve iskân Vekâletinin 14/5/1939 tarihli ve /81S/14057 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı kanunun 5008 sayılı kanunla muaddel 8 inci maddesine göre, icra Vekilleri Heyetince 20/5/1959 tarihinde kararlaştırılmıştır. REİSİCUMHUR VEKÎLÎ R. KORALTAN Başvekil Devlet Vtkıi» Devltt Vekili Devlet Vekili Devîoî Vdkaüi A. MENDERES A-AKER M-KURBANOĞLU H- SAMAN Adliye Ve&iM _ Millî MS. Vekili Dahiliye Vekili Hariciye Vekili Maliye Vekili- S. BUDAKOĞLU E-MENDERES Dr. N. GEDİK F. R. ZORLU H- POLATKAN Maarif Vekili C. YARDIMCI Güm. ve.îah. Vekili Sıra.No. H. HÜSMAN Vilâyeti 1 Nevşehir 2 Erzurum 3 Gümüşhane Nafıa Vekili T. İLERİ Ticaret Vekili H. ERKMEN Ziraat Vekili Münakalât V. V. N. O KM EN M. KURBANOĞLU Kazası Ürgüp Tekman Merkez Karar Savı sı Aksalur Köyü îbrahimağakomu Moç Sıh. ve ÎQ- Mua. V. V. Dr. N. GEDİK Çalışma V. V- H. SAMAN Sanayi V. V, Basm-Yaym ve T. V. V. İmar ve Lkân Vekili Koordinasyon Vekili A. AKER M- BERK 4 Âfetin nev'i Kaya sukutu Sel ve Çığ Heyelan 7126 sayıl kanunun"*15 inci maddesine göre Dahiliye Vekâletince hazıılanmış ve Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan ilişik; «Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Plânlariyle. Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar hakkında Nizamname» nin mer'iyete konulması; îcra Vekilleri Heyetince 9/6/1959 tarihinde kararlaştırılmıştır. RElSICUM'HlıK VEKİLİ K. KORALTAN Başvekil Derlet Vekili Dcvki Vekili Devlet Vekil» Devlet Vekili A. MENDERES A. AKER. M. KURBANOĞLU H. SAMA* Adiliye Vekili Millî Mâ. Vekili Dahiliye Vekili Harisi»-} V -V. Maliye Vekili S. BUDAKOĞLU E. MFNDERES Dr. N. GEDİK Dr. N. GEDİK H- POLATKAN Maarif V. V. T. İLER! Gara. ve înfc. Vekili H. HÜSMAN Sanayi V. V. Niato Vekili T. SLERİ Ziraat VeJdli N. ÖKMEN Basra-Yaym ve T. V. V. A. AKER Ticaret Vekili ü. ERKMEN MSaakelto V. V- M. KURBANOĞLU STÎI-?a îç. Mu- Vftkii 1 Dr- L. K1RDAR Calsmo V- V. H. ŞAMAN îmar ve Islkân VelküE Kooroiaasyen Vekili M.BERK S- ATAMAN Sivü Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Plârfariyle mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar hakkıada Nizamname Madde 1 Hassas Bölgelerde muhtelif silâh vo vasıtaların tesirlerine karşı,- Sivil Müdafaa bakımından, şehir plânlarının tertip, tanzim ve tadilleri hususları, ile mühim bina ve tesislerin yer ve şekillerinin seçilmesinde tatbik olunacak esaslar bu Nizamname hükümlerine tabidir. Madde 2 Şehir ve kasabalar iğin yapılacak imar plânlarında, iskân bölgelerinin bir arada büyük satıhlar teşkil etmemesi esastır. Bunu sağlamak için bölge plânları ile imar plânlarında gerekli tedbirler alınır. Bir şehir veya kasabanın esas iskân araziden fazla bir sahayı ihtiva edemez. bölgesi, bin hektar civarında Esas iskân bölgesi dolduğu takdirde, ayni şartlarla bir ve icabında mütaaddit diğer iskân bölgeleri kurulur. İskân bölgeleri arasındaki en yakın mesafe, 250 bm ve daha fazla nüfuslu şehir ve kasabalarda onbeş ve 250 binden az nüfuslu şehir ve kasabalarda beş kilometreden az olamaz. Topoğrafik durum müsait olduğu veya mücbir sebepler gerektirdiği takdirde bölgeler arasındaki mesafeler kısaltılabilir. iskân bölgeleri, lüzum ve icabına göre dar iskân şeritleriyle irtibatlandırılabilir. İskân bölgelerinin dağılması neticesinde belediye hizmetlerinde ve nakliye masraflarında vuku-bulacak artışları mümkün mertebe azaltmak ve bölgeler arası nakliyatta kolaylık sağlamak üzere, bölge plânlariyle imar plânlarında icabeden tedbirler derpiş olunur.

2 Sahife (Resmi CaseteT TEMMUZ 1959 Bu Nizamnamenin tatbikatında iskân bölgesi, İmar Kanunu ve Nizamnamesine göre, üzerinde inşaat yapılmasına müsaade edilmiş olan sahalarla bu sahalar çevresinin içinde bulunan yol, park, yeşil saha ve otopark gibi, üzerinde inşaat yapılamıyan kısımları da ihtiva eden bir bütündür. İskân bölgeleri, müstakbel inkişaf sahalarını da içine alabilir. Madde 3 Bu Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, imar Nizamnamesine uygun imar plânları mevcut olmıyan şehir ve kasabaların meskûn sahaları, yapılacak imar plânlarında iskân bölgesi itibar olunur. Bu sahalar bin hektardan az olduğu takdirde, imar plânlarında bin hektara iblâğ olunabilir. Madde 4 imar plânlan mevcut olan şehir ve kasabalarda, iskân bölgelerinin ihtiyacı karşılayamaması dolayısiyle tevsii halinde yeni iskân bölgelerinin ihdasında ikinci madde hükümleri tatbik olunur. Madde 5 Yeni yapılacak imar plânlarında, yangın bakımından her iskân bölgesi muhtelif üniteler halinde mütalâa, edilir ve bu üniteler arasında elli metre civarında aralıklar bırakılır. Bu aralıklar dâhilinde yangın havuzları, ve su ikmal noktaları tesis edilir; artan kısımları, yeşil saha, park, bahçe ve otopark olarak kullanılır. Bu aralıklarda inşaat yapılamaz. Ünitelerin yol şebekeleri seri tahliye ve kurtarma ameliyelerini en iyi şekilde sağhyacak bir sistem dâhilinde tertiplenir. Madde 6 Tahliyeye tabi tutulacak yerlerde, tahliye ve kurtarma ameliyelerini sağhyan ana yolların iki tarafındaki binaların yükseklikleri, bu binaların yıkılmaları halinde yolun taşıtlara mahsus kısmında, enkazın kaplamıyaeağı altı metrelik bir aralık kalacak şekilde tesbit olunur. Bu hükmün uygulanmasında, yıkılan bir binanın, yüksekliğinin yarısı kadar, yolu işgal edeceği gözönünde tutulur. Madde 7 Yeni yapılacak imar plânlarında, bitişik inşaat cephelerinin yalnız bir istikamette tertip edilmelerine ve yetmiş beş metreden fazla devam etmemelerine dikkat olunur. Mevcut imar plânlarında yeni ifrazlar yapıldığı takdirde de bu hüküm nazara alınır. Madde 8 Yeni inşa edilecek hastahane, okul, üniversite, öğrenci siteleri ve resmî daire gibi binaların hepsinin bir arada bulunmamaları ve bombardmanlara maruz kalabilecek büyük hedeflerden yeter derecede uzak yerlerde tesis edilmeleri, İmkân nisbetlnde temin edilir. Madde 9 Silâh ve mühimmat fabrikaları gibi, harb gücünü doğrudan doğruya destekliyen sanayi müesseseleri ve büyük stok tesisleri, iskân bölgeleri dışında kurulur. Bu müessese ve tesisler yer altında yapılmadıkları takdirde iskân bölgeleri hudutlarının en az on beş kilometre ötesinde yer alırlar. Topoğrafik vaziyet veya mücbir sebepler dolayısiyle bu mesafe kısaltıîabilir. Yer bakımından yukarıki şartlara uymıyan mevcut müessese ve tesisler, kapasiteleri artacak şekilde tevsi olunamazlar. Madde 10 Muhabere, elektrik, havagazı, su gibi âmme tesislerinin hayati ehemmiyeti haiz kısımları, iskân bölgesi dışında, tercihan yer altında ve mümkün mertebe mütenazır ve mütaaddit tesisler halinde inşa olunurlar. Havagazı, elektrik, su ve kanalizasyon borularının yer altı tesislerinden yeter mesafede bulunmalarına dikkat edilir. Şehirler arası elektrik cereyanmı nakleden hatlar da iskân bölgeleri dışından geçirilir. Bu Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihte iskân bölgeleri içinde bulunan bu gibi tesislerin yerleri değiştirilirse, bunlar hakkında da. imkân görüldüğü takdirde birinci fıkra hükümleri tatbik olunur. Madde 11 Nükleer taarruzlara ve devamlı bombardmanlara hedef teşkil edebileceği, Millî Müdafaa ve Dahiliye Vekâletlerinee tesbit edilecek şehir ve kasabalarda yeni yapılacak büyük hastahane, yalnız yatılı okul, kışla ve bunlara benzer binalardan, normal zamanlarda kullanılmalarına mâni bulunmıyanlar tercihan iskân bölgeleri dışında ve nükleer taarruzlara karşı emniyetli mevkilerde inşa olunurlar. Madde 12 Seferde askerî maksatlarla kullanılmak üzere yapılacak hava meydanları iskân bölgeleri hudutlarından en az onbeş kilometre uzakta tesis edilir ve bu gibi hava meydanları civarında aynı mesafe dâhilinde yeni iskân bölgeleri ihdas olunamaz. Madde 13 Yapılacak metroların, sivil müdafaa bakımından seri tahliye ve kurtarmaya müsait olmaları ve icabında- sığınak olarak kullanılabilecek şekilde inşa edilmeleri lâzımdır. Madde 14 Sinema, tiyatro, eğlence yeri, garaj ve kapalı çarşı gibi mahallerin, yer altında inşaları için belediyelerce mümkün olan kolaylıklar gösterilir. Madde 15 Bu Nizamnamenin 2 nci ve 4 üncü maddeleri mucibince hazırlanacak imar plânlariyle 9 uncu maddesinde, yazılı müessese ve tesislerin yer ve şekilleri, Millî Müdafaa, Dahiliye, Nafıa ve imar iskân Vekâletlerinin salahiyetli mütehassıslarından müteşekkil bir heyet tarafından tasvip edildikten sonra plânların taatik ve tatbikine ve bina ve tesislerin inşasına tevessül olunur. Madde 16 imar plânlarının ve her türlü inşaatın yapılmasında; bu Nizamname hükümlerine halel gelmemek kaydiyie, imar Nizamnamesinin bu baptaki hükümleri tatbik olunur.. Madde sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 15 inci maddesi mucibince hazırlanmış ve Devlet Şûrasmca görülmüş olan bu Nizamname hükümleri Resmî Gazetede neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. yürütür Madde 18 Jlgili Sivil Karar Kanun Bu Nizamname hükümlerini icra Vekilleri Heyeti Daılırı Müdafaa 9/6/1958 Sayısı Dflsrur Tertip Samsun Valisi Alâettin Eriş'in Kocaeli, Kocaeli Valisi Ekmel Cilt. 39 Sahife ve Resmi Cazete Savı 9931 Çetiner'in Zonguldak, Zonguldak Valisi "Turgut Eğihnez'in içel, içel Valisi Cavit Okyayuz'un Samsun, Urfa Valisi Kadri Erogan'ın Gümüşhane, Gümüşhane Valisi Ilhami Ertem'in Elâzığ, Elâzığ Valisi Vefik Kitapçıgil'in Denizli, Maraş Valisi ibrahim Öztürk'ün Van, Hakâri Valisi Şerafettin Atak'm Urfa, Erzincan Valisi olup 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesine müsteniden Merkez emrinde çalıştırılan Kâzım Atakul'un Maraş, Niğde Valisi olup Tetkik Kurulu Başkanlığında çalıştırılan Hilmi Inanç'ın Hakâri Valiliklerine almakta oldukları maaşlaıiyle nalken ve Mülkiye Müfettişi olup Afyon Valiliğinde çalıştırılan Hüseyin Meydanoğlu'nun Afyon, Nazilli Kaymakamı olup Rize Valiliğinde çalıştırılan Ertuğrul Üniüer'in Rize, izmir Vali Muavini olup Sürt Valiliğinde çalıştırılan Enver Kuray'ın Siirt Valiliklerine ( Binikiyüzelli) şer lira maaşla tâyinleri; Dahiliye Vekâletinin 8/6/1959 tarhli ve 511/ sayılı yazısı üzerine; 5442 sayılı kanunun 6 nci maddesine göre, icra Vekilleri Heyetince 9/6/1959 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başvekil A. MENDERES Devlet Vekili Adlive Vekili " Möllî Mü. Vekili E. BUDAKOĞLU E- MEADERES Maarif V. V. T. İLERİ Güm. ve İnh. Vekili H. ııosman Sa mavi V. V. S-ATAMAN Nafıa Vekili T- İLERİ Ziraat Vekili N. ÖKMEN Devlet Vekili A. AKER Basın-Yayra TC T. V. V. A- AKER Sanayi Vekâletinden Dahiliye Vekil Dr. N. GEDİK REİSİCUMHUR VEKİLİ R. KORALTAN Devtet Vekili M- KURBANOĞLU Ticaret Vekili //. ERKMEN Harieive V. V. Dr. N. GEDİK Münakalât V, V. M. KURBANOĞLU İmar ve İskân Vekili M. BERK Devlet Vekili SAMAN Mali ve Vekili II. POLATKAN Sıh. ve İç. Mu. Vekili Dr. L KIRDAR Çalışma V. V. i/. ŞAMAN Koordinasyon Vekili Sanayi Vekâletinde açık bulunan ikinci Derece (Binyediyüzelli) maaşlı Sanayi Dairesi Reisliğine, Yüksek Mühendis Mehmet Ali Oksal'm tâyini tensip edilmiştir. 2 Bu kararın icrasına Sanayi Vekili memurdur. Başvekil MENDERES 22/6/1959 Sanayi V. V. REİSİCUMHUR C BAYAR lira

3 6 TEMMUZ 1959 (Renn! GbatiKeï Sahife fcauay) Vekaletinden sayılı kanunla Sanayi Vekâleti Enerji Dairesi Reisliğinde ihdas edilen kadrolardan; Üçüncü derece (Binbeşyüz) lira maaşlı Uzmanlığa, Nafıa Vekâleti Üçüncü derece (Binbeşyüz) lira maaşlı Uzman Müşavirliğine üst dereceden (îkibin) lira maaş alan Yüksek Mühendis Mustafa Namık Ünaian'm, üst dereceden almakta olduğu < Îkibin) lira maaşla, Beşinci derece (Binyüz) lira maaşlı Müşavirliğe, Nafıa Vekâleti Beşinci derece (Binyüz) lira maaşlı Başmurakıphğmâa üut dereceden (Binbeşyüz) lira maaş alan Hüseyin Sıtkı Köker'in üst dereceden almakta olduğu (Binbeşyüz) lira maaşla, tâyinleri tensip edilmiştir. 2 Eu kararın icrasına Sanayi Vekili memurdur. 30/6/1959 REİSİCUMHUR C BAYAR Başvekil Sanayi V. V. A. MENDERES beşinci derece (Bınyüz) lira maaşlı Sanayi Müfettişliğinde üst dereceden (Binbeşyüz) lira maaş alan Fikri Soyer'in almakta olduğu ((Binbeşyüz) lira maaşla tâyini tensip edilmiştir. 2 Bu kararın icrasına Sanayi Vekili memurdur. 30/6/1959 REİSİCUMHUR C- BAY AR Başvekil Sanayi V. V. A. MENDERES 1 Sanayi Vekâleti Sanayi Dairesi Reisliğinde açık bulunan Beşinci derece (Binyüz) lira maaşlı Sanayi Müfettişliğine, mezkûr Reislik Başraportörü Şerif Ertürk'ün terfian tâyini tensip edilmiştir. 2 Bu kararın icrasma Sanayi Vekili memurdur. 30/6/1959 REÎSİCIJMHUR C. BATAR 1 Sanayi Vekâleti Sanayi Dairesi Reisliğinde açık bulunan dördüncü derece (Bin ikiyüz elli) lira maaşlı Uzmanlığa, aynı Dairedeki Başvekil A. MENDERES Sanayi V. V. TEBLİĞ Sanayi Vekâletinden Çimento Satış Fiyatı ve Primleri hakkındaki K/1164 sayılı Karara ait 3 sayılı Tebliğ K/1164 sayılı kararın Vekâletimize verdiği salâhiyete istinaden memleket dâhilinde imâl olunan ve 23 Haziran 1958 tarihli ve 9939 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen tebliğin 1 ve 2 nci maddelerinde yazılı bulunan Portland çimentolarının safi tonunun, çimento fabrikalarında müşteriye teslim fiyatı, 4/7/1959 tarihinde saat den itibaren torbalı 150 ı(yüzelli) lira olarak tesbit olunmuştur. İLÂNLAR Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Tıp Fakültesi Hastanesinin 1959 mali yılı ihtiyacı için 200 kalem ilâçtan talip çıkmıyan 77 kalemi kapalı zarf usuliyle ikinci defa eksiltmeye konulmuştur. 2 ilâç listeleri ve şartname her gün mesai saatlerinde Fakültemiz Hesap işleri Bürosunda görülebilir ve istenilebilir. 3 Firmalar verebilecekleri tnahn her kaleminin fiyatı ile tutarım gösterir teklif mektuplarını tutarı üzerinden % 7.5 teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte (20/7/1959) günü akşamına kadar Fakülte Satın Alma Komisyonu Başkanlığına göndereceklerdir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Zarflar (22/7/1959) günü akşamı açılacaktır. 4 Teklifler satmalına komisyonu ve katılacak bir mütehassıs üye tarafından incelenecek, evsafına uygun görülen her kalem malzemeye en ucuz teklif eden firmaya ihale edilecektir. 5 Her firma verebileceği kalemler için teklif vermekte serbesttir. 6 Her kalem ilâcın üçde biri mukavele veya mukavelenin tescili tarihinden itibaren bir ay zarfında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczanesine teslim edilecektir. Mütebakisini 60 gün içindeki ceman 91 gün sarfında teslim edecektir. 7 Teklif edilen malzemenin memlekete fiilen ithal edilmiş ve transferi yapılmış mallardan olması lâzımdır. Hân olunur / A- -~ Gazı Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümüzde kapalı zarf usulüyle sıhhi tesisat, paratoner tesisatı ve blaa tamiratı yaptırılacaktır. 2 Keşif bedeli lira 28 kuruştur. 3 Muvakkat teminatı lira 12 kuruştur. 4 isteklilerin ihaleye girebilmek için en az liralık bu gibi işleri yaptıklarıöa (jajr Maarif Vekâleti. Yapı işleri Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgeleniri Komisyona ibraz etmeleri gereklidir. 5 İhale 8/7/1959 Çarşamba günü saat de Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 6 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 7 isteklilerin aynı gün ve saatte muvakkat teminat makbuzları ve diğer belgeleriyle Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. Ankara Defterdarlığından Dosya No. Dairesi Cinsi ve miktarı -a 2406 / 4-«M. bedeli Teminatı Lira Kr. Lira 'Kr Yardım Dışı Mal. Dp. K. 64 kalem saraciye malzemesi , » > > >»41 kalem süvari malzemesi , >» >»» 1942 modeli motor plâka No. lu Leylant marka ışıldak kamyonu , /1 >»»»» 1942 Modeli Motor No. lu Leylant marka ışıldak kamyonu , /2 > > > > > 1942 modeli motor plâka No. lu Leylant marka ışıldak kamyonu , Yukarda evsafı yazılı menkul mallar 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 2 ihalesi 20 Temmuz 1959 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat da Ankara Defterdarlığı Müzayede Salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Fazla malûmat almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Ankara Defterdarlığı Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisine Etlik Yaıdım Dışı Mallar Depo Komutanlığına müracaat edebilirler. 4 Taliplerin en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince hazırlayacakları teminat makbuzlarını havi kapalı teklif mektuplarını Komisyona vermeleri lüzumu (Postada vâki gecikmeler kabul edilmez) İlân olunur, 2567 / 4-2 ve

4 Sabit* (Ke«mî ÖMgteT 6 TEMMUZ 1959 M-, M. V, 1. İNÖ, hi»atm Alma Koousyûuu Başlı anlığında*; Askerî birlikler ihtıyau inin 500'ton odun satın alınacakta. Tahmini tutarı ıscooo) lira olup geçici teminatı (5500) liradır. îhak-si 22(7/1909?ünü saat de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 500 ton Odun bir istekliye ihaıe edilebileceği gibi 250 şer tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyon başkanhğına vermeleri evsaf ve şartnameler hergiin komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur / 4-2 Kapalı zarf usulü ile Şaıkışlada subay lojman binaları inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,04 lira olup geçici teminatı ,65 liradır. İhalesi 25/7/1959 Cumartesi günü saat 11,00 de komisyonda y a pılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel İstanbul Lv. Â de görülebilir. komisyonda ve İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. K. Is. Emi. Inş. Gr. Eşk. müraaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazrlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez / 4-1 Maarif Vekâleti Yüksek Öğrenim öğrenci Yurdu Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş Ankara - Yüksek öğrenim öğrenci Yıldırım Beyazıt Yurdu binasındaki kalorifer kazanlarının yenilenmesi işi olup keşif bedeli lira 35 kuruştur. 2 Eksiltme tarihi ve yeri 3 8 Temmuz 1959 Cumartesi günü saat 11 de Dışkapı Yurtlar Müdürlüğü binasında toplanacak satmalma komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Geçici teminat lira 46 kuruştur. 4 Bu işe ait şartname ve diğer belgeler Ankara - Dışkapı Yurtlar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için a) 1959 yılı ticaret odası vesikası, b) Bu kabil işleri yapabileceğine dair Ankara Nafıa Müdürlüğünden alacağı belge, c) Daha evvel kalorifer tesisatı ve kazanlarını yaptığına dair resmi dairelerden alınmış olması lâzımgelen vesika, d) lira 46 kuruşluk geçici teminata ait banka mektubu veya vezne makbuzu, Eksiltmeden bir saat evvel hazırlanacak teklif mektubu ile birlikte makbuz mukabilinde komisyona ibraz edilecektir. 6 Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. istanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığından 2596 / Teşkilât ihtiyacı için Daire destere tezgâhı.(ağaç işleri için) bir adet kapalı zarf kuruştur. usulile eksiltme ihalesine konmuştur. 2 Tahmin bedeli lira clup geçici teminatı 1242 lira 22,3ü 3 Bu işe ait idari ve fenni şartnameler her gün mesai saati dahilinde ihalenin yapılacağı yer olan Galata Çinili Rıhtım Han ikinci kattaki komisyonda görülebilir. 4 Kapalı zarf suretile eksiltme ihalesi 20/7/1959 Pazartesi günü saat 11 de yukarda yeri (belirtilen Komisyonda yapılacaktır. 5 istekliler eksiltmenin yapılacağı bildirilen gün ve saatten bir saat evveline kadar kanunen tanzim edecekleri mektupları Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 6 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez / 4-2 TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım Komisyonu Reisliğinden Sıhhi ve Cerrahî rv.ılzeıne satmahnacaktır. 1 Çeşitli miktar ve ölçülerde buz kesesi, lâstik eldiven, hasta altı muşambası, Record şırınga iğnesi, serum lâstiği ve beden termometresi satmalınması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Her cins mal için ayrı teklif kabul eılıiir. 3 Mal, İstanbul'da Haydarpaşa Teslimaima Müdürlüğü Kayaş Ecza Mağazası Müdürlüğüne teslim edilecektir. 4 Muvakkat teminat, teklif edileli mal bedelinin % 5 i olarak hesap edilir. 5 Eksiltme Ankara'da TCDD binasında Malzeme Dairesinde toplanacak komisyonumuzca 27/7/1959 Sah günü saat, 15 de yapılacağından tekliflerin en geç bu saate kadar komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 Şartnamesi TCDD nin İstanbul'da Sirkeci Alımca Sıtım ve Ankara'da Merkez Komisyonlarından bedelsiz olarak temin edilebilir. 7 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir / 2-1 Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden Gurup No. 1, miktar ve cinsi aded ekmek, muhammen bedeli T. L , geçici teminat T. L , tarihi 16/7/1959, ihalenin günü Perşembe, saati 15.30, şekli kap ıh zarf, 1 Ankara Merkez Ceza. Evinin 1959 midi yılı tek tip ekmeği yukarıda gösterildiği şekilde 16/7/1959 tarihinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Ekmeğin beher adedi 750 gramdır. 3 Evsaf ve şartname mesai saatleri içinde görülebilir, isteklilerin teklif mekuplarına ait zarfları iheie saatinden bir saat evveline kadar vermeleri, postada vâki gecikmelerin n.ızara alı simyaca ğı ilân olunur. 2493/«Sandıklı Asliye Hukuk Hâkimliğinden Esas 95S/343 Karar 959/265 Sandıklı'nın Ece Mahallesinden Ali karısı Zehra Hangül vekili avukat Murat Öner tarafından dîvah Hisar Mahallesinden Haydar cg'u Ali Hangül aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının cari muhakemesi sonunda Davacı Zehra Hangül ile dâvâlı Haydar oğlu Ali Kangurun boşanmalarına, Medeni Kr.nunun 142 nci maddesinin tatb'kine mahal olmadığına, 37 Ura 74 kuruş masarifi muhakeme ile 2C0 lira ücreti vekâletin dâvâlıdan tahsili ile davacıya verilmesine temyizi kabil olmak ü/ere 9/6/1959 tarih ve 343,265 sayılı ilâmı ile karer verilmiş olduğundun dâvâlı Haydar oğlu Ali Hangüi'ün ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında temyiz etmediği takdirde hakkındaki hükmün kesinleşeceği ilân olunur, 2537 Adana Karataş Sulh Hukuk Hâkimliğinden 958/48 Davacı Karagöçer K. den Zeynep Çırak vekili Av. Eiiâl Yaycıcğlu tarafından dâvâlı Bahri ve arkadaşları aleyhlerine açılan izalei şüyu dâvasının duruşmasında ; Dâvâlılar arasında bulunan Azime'nin adresi malûm olm?d"ğ-ndan ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmekle mezburenin 28/7/1959 günü Karataş Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat veya bir vekil v. sıtasiyle bulunması için' keyfiyet gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur m - Kilis Asliye Hukuk Hâkimliğinden Kilis'in Bölük K. den Mehmet kızı Ali Rıza karısı Fician üyten Sarıbaş tarafından aynı mahallede Ahmet oğlu Ali Rıza Sarmaş aleyhine mahkememize açtığı boşanma dâvasının yapılan duruşması sırasında Dâvâlı aramalara rağmen bulunmadığından davetiyesi 6/6/1959 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de ilân edilmek suretiyle tebliğ edilmiş ve yi ne de duruşmaya gelmemiş olduğundan dâvâlıya gıyap kararı çıkarılmasına ve bunun da ilânen tebliğine karar verilmiş ve dır U-IIIÜSÎ 0/9/1239 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmıştır. Dâvâlı Alî Faza Prrıbaş'm duruşma- için tayin olunan günde de duıuşmaya gelin-eliği takdirde badema duruşmaya kabul edilmeyerek gıyabında cereyan edeceği lüzumu gıyap kararı makamına kaim olmak -üzere ilân olunur. 2577

5 6 TEMMUZ 1959 (Resmî Gazete? Ssîıîfe Nafıa Vekâletinden Yapı İşleri ilâm 1 Eksiltmeye konulan iş Şişli Çocuk Hastahaneslnde yapılacak Sterlizasyon tesisatı işidir. Keşif bedeli ( , ) liradır. 2 Eksiltme 27/7/1959 Pazartesi günü saat 16 da Yapı ve îmar İşleri Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar İşleri Reisliğinde 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1959 yılma ait ticaret odası belcesi ile usulü dairesinde (39,394,80) liralık muvakkat teminat (Banka mektuplarının Nafıa Vekâletine hitaben alınması şarttır.) 5 İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel G İsteklilerin bu işin cinsinde ve teknik öneminde bir İşi iyi bir surette başardıklarını veya idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle ve mütaahnıthk karneleri ile birlikte ihale gününden (Tatil günleri hariç) en az dört gün önce Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 7 İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplariyle para,ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmaları VP eksiltme günü sat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur Eksiltmeye konulan iş Şişli Çocuk Has t ah ane sinde yapılacak asansör tesisatı işidir. Keşif bedeli ( , ) liradır. 2 Eksiltme 29/7/11)59 Çarşamba' günü saat 16 da Yapı ve îmar işleri Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3- Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar İşleri Reisliğinde 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1959 yılma ait ticaret odası belgesi ile usulü dairesinde (13.535, ) liralık muvakkat teminat (Banka mektuplarının Nafıa Vekâletine hitaben alınması şarttır.) 5 İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez), o 6 İsteklilerin bu işin cinsinde teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardıklarını veya idare ve denetlediklerini ispata 'yarar belgeleriyle mütaahlutlık karneleri ile birlikte ihale gününden (Tatil günleri hariç) en az dört gün Önce Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır.) 7 İstekliler kend lerinden istenilen vesikaları teklif mektuptariyle 0 para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatılmaları 0 ve eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur / 4-4 Yapı îşieri İlâm 1 Eksiltmeye konulan iş Şişli Çocuk Hastahanesine tesis edilecek ameliyat masaları işidir. Keşif bedeli ( ) liradır. 2 Eksiltme 15/7/"r959 Çarşamba günü saat 16 da Yapı ve îmar îşieri Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar îşieri Reisliğinde 4 Kks'îtmeye girebilmek için istekherin 1959 yılma ait ticaret odası belgesi ile usu ü d Üresinde (8,750, ) liralık muvakkat teminat vermeleri. 5 istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve 6 İsteklilerin bu işin emsinde ve teknik öneminde bir ışı 'yi bir surette başardıklarını veya 'idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden,(tatil günleri hariç) en geç 10/7/1959 günü akşamına kadar Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 7 İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplariyle para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmaları ve eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatla! kabul edilmez. Yapı îşieri îîânı 2403 /*-S 1 Eksiltmeye konulan iş Şişli Çocuk Hastahanesine tesis edilecek ameliyat lâmbaları ve merkezi oksijen, azot ve aspirasyon tesisleri işidir. Keşif bedeli ( ) liradır. 2 Eksiltme 15/7/1959 Çarşamba günü saat 15 de Yapı ve îmar İşleri Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar İşleri Reisliğinde 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1959 yıiına ait ticaret odam» belgesi ile usulü dairesinde '(12.820, ) liralık muvakkat teminat vermeleri. 5 İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, (özel ve 6 İsteklilerin bu işin cinsinde ve teknik Öneminde bir işi İyi bir surette başardıklarım veya idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden ııtatil günleri hariç) en geç 10/7/1959 sjünü akşamına kadar Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 7 İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektuplariyle para ile olmamak üzere mühür veya imza ile İyice kapatmaları ve eksiltme günü saat 14 e kadar, makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracatiar kabul edilmez / 4-3 Vekâletimiz ihtiyacı için malzemesiyle birlikte bir aded fotoğraf makinesi satın alınacaktır îşin muhammen bedeli lira olup geçici teminatı 1860 liradır. Eksiltme 16/7/1959 Perşembe günü saat 3 6 da Vekâlet Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve açık usul ile yapılacaktır. Bu işe ait şartname Vekâlet Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Nafıa Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. İsteklilerin belirli gün ve saatte lüzumlu evraklariyle birlikte Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur / 4-2 Yapı ve îmar îşieri îîânı 1 İstanbul Operası sahnesi mekanik elektrik ve akustik (ELA) tesisatı teklif alma yolu ile ve pazarlıkla ihale edilecektir. 2 Teklif verme tarihi en geç 1 Ekim 1959 günü saat 17 dir. 3 Bu tesisata ait projeler, mukavele tasarısı, eksiltme projesi, idarî ve teknik şartnameler 1 Temmuz 1959 tarihinden itibaren >f 1.000, ) T.L. mukabilinde Yapı ve imar îşieri Reisliğinden temin edilebilir. 4 Verilecek teklifler 1 inci maddede belirtilen mekanik (Sahne plâtformu ve kürsüleri, orkestra kürsüleri, döner sahne, galeriler, palangalar v. s.)** elektrik (Projektörler, kumanda ve kontrolleri- v. s.) akustik (Ses alma, efekt televizyon v. s.) tesisatım müştereken ihtiva edecektir. Noksan teklifler nazarı it ibare alınmıyacaktır. 5 Bu müşterek teklifler ya bir firma tarafından veya alâkalı firmaların birleşmesiyle teşkil edilecek bir gurup tarafından yapılacak, bu iştirak bir anlaşma ile tevsik edilecek ve teklif muhteviyatının müştereken tekabül edeceği taahhüt edilecektir. 6 Teklifler, bahis mevzuu imalâtı yapan firmalar veya mümessilleri tarafından yapılacaktır Teklif yapacak firmaların Türkive'de mümessili bulunması şart olup, Dairenin muhatabı bu mümessiller olacaktır.

6 SaSffet (Resmî Gazete) TEMMUZ Uncu rr.^dae tadat edilen ^vrak tta nevi muhiti yaptığını *v" bu sahnelerde tatbik ettiğini tevsik eden firmalara veya firmalar gurubuna veya mümessillerine verilecektir. Firmaların gurup teşkil ettiği, evrakın alınması sırasında tevsik edilecektir. Bü evrakı resmen tedarik etmemiş firmaların teklifleri kabul edilmiyecektir. 8 Bu tesisat için lüzumlu döviz Vekâletçe temin edilecektir. 9 İdare istediği firmaya ihale yapmakta veya ihale yapıp yapmamakta serbesttir. 2384/ Yapı İşleri İlâm 1 Eksiltmeye konulan iş Etimesgut Uzun Dalga hidrofor kazanı yapılması işidir. Keşif bedeli (4.500, ) liradır. 2- Eksiltme 23/7/1959 Perşembe günü saat 16 da Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında pazarlık usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar İşleri Reisliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için istek'ilerin (675, ) liralık katî teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1959 yılı ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 5 İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. (Özel ve 6 İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden en az (Tatil günleri hariç) üç gün önce Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğine müracaat ederek bu İşin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır / 4-1 Yapı İşleri İlânı 1 Eksiltmeye konulan iş Etimesgut Kısa Dalga Verici İstasyonunda yapılacak yangın havuzu işidir. Keşif bedeli (33,500, ) liradır. 2 - Eksiltme 22/7/1959 Çarşamba günü saat 13 da Yapı ve imar işleri Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar işleri Reisliğinde 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1959 yılına ait Ticaret Odası belgesi ile usulü dairesinde (2.887,50) liralık muvakkat teminat vermeleri. 5 istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. (Özel ve 6 İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardıklarım veya idare ve denetlediklerini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden (tatil günleri hariç) enaz üç gün önce Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası almaları şarttır. 7 Istekhler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mc-ktuplariyle para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmları ve eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez / 4-1 Nafıa Vekâleti Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri inşaat Reisliğinden 1 Tel örgü inşa ettirilecektir. 2 inşa ettirilecek tel örgü uzunluğu takriben 16 kilometredir. 3 Yapılacak olan işin muhammen bedel takdiben Tl. dır. 4 isteklilerin bu hususta doldurulması icap eden formları almak üzere 6 Temmuz 1959 gününden itibaren aşağıdaki adrese müracaat etmelidir. 5 Formların doldurulmuş olarak tevdii müddetinin 27 Temmuz 1959 günü saat de son bulmakta olduğu ilin olunur. Nafıa Vekâleti Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri inşaat Reisliği. Atatürk Bulvarı No 222 Kavaklıdere - Ankara 2594 / 3-1 İlımlı * w»*w>v«'m Ankara Hatun Mürtu».aguuö=n ; ,-ıû lira ktşıi' bedelli Y-mima haile kasesi ihata duvarı m şaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme 10/71059 Cuma günü saat da Hükümet Ko nağında Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon tarafmdar yapılacaktır. 3 Taliplerin bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri dahilinde Nafıa Müdürlüğü kaleminde görebilirler. i Muvakkat teminatı liradır. 5 ihaleye girebilmek için a) Kanuni muvakkat teminatım, b) 1959 yılma ait ticaret odası vesikasını, c) 8 Ekim 1958 tarih ve sayıiı Resmî Gazetede neşrolunan Vekiller Heyeti Talimatnamesi hükümlerine göre mûtaahhitlik karnesi ve diğer belgelerin tevsikini, d) Eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri harici vilâyet makamına dilekçe ile müracaat ederek alacakları fennî ehliye", vesikasını ve teklif mektuplarım mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeler veya göndermeleri ilân olunur Postada v kı geoıkreeler nazara alınmaz * Sanayi Vekâletinden Aşağıda yazılı bulunmuş krom madeninin işletilmesi için 6309 sayılı Maden Kanununun 54 ve 62 nci maddeleri ve mahsus talimatnamesi hükümleri uyarınca çıkacak talibine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. Madenin mevkii, sınırları, genişliği, işletme şartları aşağıda gösterilmiştir. I Bu şartlarla madeni işletmeye talip olanların en son 29/9/1959 tarihi mesai saati hitamına kadar bir dilekçe ile doğrudan doğruya Sanayi Vekâletine müracaat eylemeleri lâzımdır. En geç mezkûr tarih ve saate kadar Vekâlet Umumi Evrak Bürosuna tevdi edilmiyen müracaat dilekçeleri kabul edilmıyecek, bu hususta postada vâki gecikme ve kayıplar da nazara almmıyaçaktır. II Müddeti içinde dilekçe ile müracaat eden taliplerin, Maden Kanununun 54 üncü maddesi ve mahsus talimatnamesi hükümleri gereğince teklifte bulunmak ve icabında çekilecek kuraya iştirak etmek üzere 22/10/1959 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 da Sanayi Vekâleti Maden Dairesi Reisliğinde bizzat veya bu hususta tam salâhiyeti haiz vekillerinin hazır bulunmaları şarttır. Muayyen tarih ve saatte bizzat hazır bulunmıyan veya tam salâhiyeti haiz vekili tarafından temsil edünıiyen talip talebinden vazgeçmiş sayılır. III A) Bulunmuş madenin ismi Putyan krom madeni. Mevkii Vilâyeti Kazası Köyü Elâzığ Maden Putyan Sınırları Kuzeyi ve doğusu Diyadin tepe beton sütunundan ceviz tepe beton sütununa doğru hat, Güneyi Ceviz tepe beton sütunundan başlayıp Dereieğen tepesi beton sücımundan geçerek Kılhgüman tepesine kırık hat, Batısı Kıihgüman tepesi beton sütunundan hudut başlangıcı olan Diyadin tepesi beton sütununa doğru hat, Sahanın genişliği 69 hektar. B) işletme şartlan 1 Mezkûr krom madeninin işletilmesi için asgari ( ) yüz hm lira tahsis edilecektir. 2 Şartların yerine getirilmesini teminen (10.000) on bin liralık teminat (Nakdî veya banka teminat mektubu veya Devlet tahvilleri) ita edilecektir. IV işbu maden için yukarıda gösterilen şartların talip ta atından aynen kabul edilmiş olması lâzımdır. Bu şartların tadil veya ilgasını nıutazammım dermeyan edilecek teklifler nazara alınmıyacağı gibi bu kabil tekiifieri havi müracaatların sajıipıı'ti de talip o'arak kabul edilmiyecektir. O; Bu madenin işletilmesine talip olacak iimifed veya anonim şirket, kuıulusuna ait statü iıe kendisini temsile yeîkıii zevatın tatbik imzaların havi sirkülern; noteıden tasdikli birer surelini dilekçe iıe birlikte tevdi edecektir. Keyfiyet alâkalılara ilân olunur / i-%

7 6 TEMMUZ 1959 TTfatmi fasetet Sahife ierziııeaiı Gezici Arazi Kadastro Hâkimliğinden 957/034 Cileyü Köyünün Cicibağlar mevkiinde tarafları şarken yol. garben Nazire Öz mumcu, Halil Bağeıoğiu, Simden kısmen Nazire özmumcu, kısmen de yol, centıbon Cemal Aktaş tarlaları ile çevrili 3730 Ma mikl erindeki sulu tarla işti»ak halinde mülkiyet olarak Tevhide Kaplan, Nuı 'ye Arıoğlu, Yaşar Arıoğlu, Refika, Abdulkadir çocukları Fahriye; îemall Arıoğlu, İhsan Arıoğlu, Rahmi Arıoğ'u, Nurettin Arıoğlu adlarına tesbitierinin yapılmış bulunduğuna Şeker Yavuz tarafından itiraz edilmiş olup davacı Şeker Yavuz'un da feragat etmesiyle mezkûr 128 parsel nımıariîh yer yukaııda ayları geçenler adına 19/3/1957 tarih ve sayılı bükümle karar verildiği ve dâvâlılardan Yaşar Ari'nin adresinin meçhul bulunduğu Cileyü Köyü Muhtarlığından alman ilmühaber münderecatı ile. sabit olduğundan adına tebligat yapılamayan Yaşar adına İ Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin 19/3/1957 gün ve sayılı ilâ- 1 mı ilânen tebliğ olunur. ; 2540 ' Görele Asliye Kukuk Hâkimliğinden dâvah koca Ömer Dönmez'in mahalli ikametgâhı meçhul kuid.ğ-.ndan adı geçen dâvâlının muayyen müddet içinde mahkememize müracaatı aksi halde boşanma hükmünün kesinleşeceği ilânen tebhğ olunur Siirt Sulh Hukuk Hâkimliğinden 959/43 Siirt Hazine! Maliyeye izafeten Avukat Hüsnü Oran tarafından dâvah Eskişehir Tunah Mahallesi Hırkız Sokak No. 51 de Şerif oğlu Ziya Çobanoğlu aleyhine açmış bulunan haksız fiilden mütevellit 128 lira tazminat dâvasının Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan muhakemesinde Dâvâlı Ziya Çobanoğlu ikametgâh mahalli meçhul kaldığından ilânen davetiyenin tebliğine ve muayyen günde duruşmaya gelmediğinden bu kere ilânen adına Resmî Gazete ile gıyap kararının tebliğine karar verilerek 30/7/1959 Perşembe günü saat 9 a bırakılmış olmakla belli gün ve saatte duruşmaya hazır olması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 957/123 Davacı Görele Kazası Sadegöre Köyünden Haşim Güldal, Hasan karısı Hanife Arslan ve Mürsel oğlu Hasbi Güldal tarafından dâvâlılar Sadegöre Köyünden ölü Döndü kızı Fatma Karadeniz ve arkad-şiarı aleyhine ikame olunan tapu kaydı fesih ve iptali dâvasının yapılan açık duruşması sırasında Dâvâlılardan Görele Kazası Sadegöre Köyünden ölü Döndü kızı.fatma Karadeniz'in adresini tesbit edip kendisine davetiye tebliğine imkân bulunamamış olduğu cihetle mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda açık hüviyeti yazılı Fatma Karadeniz'in 17/7/1959 tarihinde Görele Asliye Hukuk Mahkemesinde biszat hazır bulunması veya bir vekil göndermesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /15 Görele Kasası Gulet Köyünden Hüseyin kızı ve Ahmet karısı Pamuk Gemici tarafındım dâvâlı Gülef Köyünden Ali oğlu Ahmet Gemici istanbul Tophane Rıhtım Caddesi Arzuhan Kat 2 Sadıkzado Ruşen oğulları Revan vapurunde. ateşçi aleyhine ikame olunan zinaya müstenit boşanma dâvasının yapıkm açık duruşması sırasında Dâvâlı Görele Kazası Gülef Köyünden olup halen istanbul Tophane Rıhtım Caddesi Arzuhan kat 2 Sadıkzade Ruşen cğulları Revan vapurunda ateşçi Ali eğlu Ahmet Gemici'nin adresini tesbit edip kendisine davetiye tebliğine imkân bulunamamış olduğu cihetle mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda açık hüviyeti yazılı Ahmet Gemici'nin 10/7/1959 tarihinde Görele Asliye Hukuk Mıhkemesinde bizzat hazır bulunması veya bir vekil göndermesi ilânen tebliğ olunur «' * Küre Asliye Hukuk Hâkimliğinden 959/29 Küre Afşarimam Köyünden Zekiye Cebeci Vekili Saim Caner tarafından kocası aynı köyden Kâmil Cebeci aleyhine açılmış bulunan terk sebebiyle boşanma dâvasının duruşmasında "Davalının adresi meçhul olduğundan ilânan tebligat yapılmış bu kere gelmediğinden hakkında gıyap karon verilerek muhakeme 15/7/1959 saat 10 a bırakılmıştır. Belli gün ve saatte gelmediği veya bir vekil de göndermediği takdirde muhakemenin gıyabında devam edeceği hususu gıyap davetiyesi makamına kaim olmak üzer ilânen tebliğ olunur, 2576 Kırıkken Asliye Hukuk Hâkimliğinden Kırıkhan'ın Cumhuriyet Mahallesinden Sultan Dönmez tarafından dâvâlı kocası aynı mahalleden Ömer Dönmez aleyhine açtığı boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde Tarafların boşanmalarına dair Kırıkhan Asliye Hukuk Mahkemesinin 6/2/1959 gün ve 266/21 sayılı karariyle karar verilmiş olduğundan 2581 Gaziantep Asliye ikinci Hukuk Hâkimliğinden 959/457 Gaziantep'in Musullu Mahallesinden Abdüsselânr kızı Happa Eüyükoğîu ve saire vekili Avukat Şefik Kargmer tarafından açılan gaiplik dâvasının muhakemesinde Davacı vekili Şekeroğlu Mahallesi 54 dane de kayıtlı Abdüsselâm oğlu müvekkillerinin kardeşi Hasan Hüseyin Büyükoğlu 1949 senesindenberi gaip olduğundan gaipliğine hüküm verilmesini talep etmiştir. Gaip Hasan Hüseyin Büyükoğiu'nun hayat ve mematmdan malûmatı olanların 11/12/1959 tarihine kadar mahkememizin 959/459 sayılı dosyasına müracaatları lüzumu Medeni Kanunun 32 nci maddesi gereğince ilân olunur. 2574, O _ Cide Sulh Hukuk Hâkimliğinden 958/152 Cide Hazine adına Mal Müdürlüğü tarafından dâvah Cide Nüfus Memurluğundan emekli.süleyman Baysal aleyhine açtığı okul masrafı olarak 389 lira 93 kuruş tazminat dâvasında Dâvah Süleyman Baysal'ın adresi belli olmadığı ve çıkarılan davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğu cihetle ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. Dâvah Süleyman Baysal'ın duruşmanın bırakıldığı 11/8/1959 Salı günü saat 10 da- Cide Sulh Hukuk Mahkemesine gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2573» Bornova Asliye Hukuk Hâkimliğinden E. No 957/544 K. No 959/168 Davacı Riza Karaduman tarafından dâvah Arif Sünkü, Fatma Eustanlı, Mustafa Taşmun, Kemal Taşmun, Kemal Taşmun, ismail Sevinç, Arif Sünkü, Gülüzar kızı Muzaffer, Gülüzar kızı Şadiyc, Gülümsar kızı Güler, Gülüzar oğlu Ali, Gülüzar kızı Emine, ibrahim oğlu Salâhattin, ibrahim oğlu Sebahattin ve dâvah nüfus memurluğu aleyhine açılan isim tashihi ve kayıt terkini dâvasının yapılan duruşması sonunda Karaburun Denizgiren Köyü hane 40, cilt, 9 sayfa 34 de kayıtlı davacı Riza Karaduman'ın nüfus kaydındaki babasının adının Hasan, kendi adına da ilâve edilen Hasan kaydının terkin edilerek Riza Karaduman'ın ipkasına 18/5/1959 tarihinde karar verilmiştir. işbu karar temyizi kabil olmak üzere gıyaplarında ceryan eden dâvâlı Emine, Muzaffer, Sebahattin ve Salâhattin'e tebliğ olunur.

8 T. O. Dei-.'.it. DejKİryoUsv;. İ;ht-.ae\,\ Marktes A!;.TÏ va SüUm llorvuuyonu Reisliğinden Üst geçit köprüsü yaptırılacak 1 Keşif bedeli lira olan Kayseri Sümer Cad. üzerinde yapılacak üst g*çit köprüsü inşaatı işi birim fiyatı esası üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş olup bu ısta muvakkat teminatı liradır. 2 Eksiltme Ankara'da TCDD binasında Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuzca 2î/7/1050 Pazartesi günü saat de yapılacağından, şartnamenin alınlığına dair vezne makbuzu ile biıilkte tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumu 13 verilmiş ve f.e're.iş olması' şarttır. 3 Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin Komisyonumuza müracaatla ehliyet vesikası almaları lâzımdır. Ehliyet vesikası verilebilmesi için isteklilerin bu inin teknik öncnrndc ve bir kalemde en az , liralık bir köprü işini tek bir şahıs veya şirket olarak müteahhit şifalı ile ve tek bir taahhüt halinde ikmâl ederek muvakkat kabulünü yaptırmış olduğuna de.ir Devlet daireleri, müesseseler ve teşekküllerin salahiyetli mercilerinden atamış belgeleri ile , îiracîen fazla nakdi veya kredisi bulunduğuna dair banka mektubu veya banka hesabı cari cüzdanı ve şartnamenin 4 üncü maddesinin b, c. d, fıkralarında gösterilen iş durumu beyannamelerinin en geç 20/7/2959 Pazartesi günü saat ye kadar bir mektupla TCDD Malzeme Dairesine ibraz etmeleri lâzımdır. 4 TCDD ehliyet vesikası verip vermemekte, işi ihale edip etmemekte, kısmen yapmakta veya tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 5 Şartnameler TCDD nîn Ankara'da Merkez veznesinden 100, lira bedel mukabilinde temin edilecektir. Bayramiç Sulh Hukuk Hâkimliğinden 2~.00/4-2 Bayramiç'in Tepecik Mahallesinden Ahmet kızı Emine Kiper ve Ahmet oğlu Yahya Papu taraflarından Bayramiç'in Cemiikebir Mahallesinden Ahmet oğlu Yaver Papu ve Ankara Akbank Tarn. Fabrikası Emlâk memuru Mehmet Soysıl yanında. Hasan kızı Ayşe Soysal aleyhine açılan izalei şüyu dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde Dâvâlılardan Ayşe Soysal'm teb'iğe elverişli adres ve ikametgâhı meçhul okluğundan hakkındaki dâva dilekçesi ve davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve mukkeme 17 Ağustos 1959 Pazartesi günü saat 9,25 e bırakılmıştır. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur Taşköprü leıa Tetkik FäkkukEmCxn 95S/13 Alacaklı Taşköprü'nün Gizlice Mahallesinden Osman İleri borçlular Bafra Kazasm'.n Tos Köyünden Dursun özcan, Tahsin Çkkır, Nazım Temel, Hüsnü Çakır aleyhlerine açmış olduğu itirazın refi dâvasının duruşmasında Borçlulardan Hüsnü Çakır'a Kesim* Gazete İle imnen rsbligat yanılmasına karar verilmiştir. H. M. U. K. -nunun 509 uncu rne.döesi gereğince '. ' Y, ıeı kabulünü mütsskıp bir muamele İcrasını mucip görülmezse tâyin olunacak mahkeme gününde hezır bulunmak üzere öcvetnama tebliği ve işbu davetnamede iki taraf br-;z etmek istedikleri vesikalarım her he'cle musyyen ; gende göndermesi lüzumu beyan gıyaplarında da karar verileceği ihtar olunur. Ve 510 uncu madde gereğince ibraz ve irae olunacak delâiiin murafaa esnasında iraesi mecburidir. Ve icabında netice! iddia ve müdafa'arııı yaz-h olarak verilmesi mecburidir. İki taraftan biri ispatı vücut etmezse gıyap, karan kendisine tebliğ edilmez. Duruşmasının 21/7/1959 S ılı günü saat 10 a talik edilmiş olduğu ilân olunur. Silifke Sulh Hukuk Hâkimliğinden Silifke'de Otelci Tahsin Kutlu tarafından Silifke'de Atlantik Madencilik Şirketi Müdürü Nazif Kaveller aleyhine açılan alacak dâvasının yapılmakta olan duruşmasında Dâvakya evvelce teklif olunsn yemini eda eylemesi için ilânen tebligat yapıldığından duruşmanın muallâk bulunduğu 14/9/1959 Pazartesi günü saat 9 da mahkemeye gelmediği takdirde daralanın teklif edilen yerıine ait hususları kabul ve ikrar etmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. Altundağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden 959/ Cir suçtan dolayı bir sene hapse mahkûm bulunan Sabrı Biçer'in M. K. nun 357 ve 399 uncu maddeleri gereğince hicrîne ve kendisine ; ailesi Nazife Biçer'in vasi tâyinine 23/3/1959 tarihinde karar verilmiştir., Keyfiyet M. K. nun 360 ve 371 inci maddeleri gereğince ilân olunur. i 2560 KaWf-lïan TTımıro MiidüriüM^ii«^ Eksiltmeye konulan iş K. b. deli B. referansı M. teminat Lira lira kira Evrak bedeli Eksikme günü Müracaat son günü î/ra 1) Melatya Vilâyetinde K-ve,dibi - Akçadağ yolunda (Eayadibi) köprüsü yapımı 2) Malatya Vilâyetinde Darende - Mezgidan yolunda (Mezigan) köprüsü yapımı , , , ,- 27/7/1959 Pazartesi 2C/7/1959 Pazartesi 16 mesaai saati sonu 28/7/1959 Sah 16 21/7/19*9 Salı mesai saati sonu 22,10 18,25 TT. Yukar-da yazılı kctirü-nrin eksft-.ıcleri hi-^'nrmda «Ssterîlen g'ln ve snat'crde *nk?ra'dn Yenişehir Tuna Cadd«sindo TCaravoUarı Umum Müdür'üğü binasında Köprüler Dairesi Eaşkankg? odasında tcpkııacak o'an Karayo!'an Eksiltme Komisyonunca kapak, zarf usulü i!e j'apılacakt'.r. III. Eksiltme evrakı Yukarıda yazılı her iş için o işin hizasında yazılı ve vezneye yatırılacak becleke ait makbuz mukabilinde Ankara'da Yenişehir 'Ikına Caddesinde Mercan Apartmanınla Karayolları Umum Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. İV. Eksi'tmeye girebilmek için a.) İsteklilerin 1S59 yılına ait ticaret edası belgesiyle usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda muvakkat teminat vermeleri, * bl İsteklilerin yukarıda her iş için ayrı ayrı tesbit edilen müracaat eon gününün mesai saf ti sonuna kadar eksiltme dosyasında numunesi mevcut -dilekçe ile (Telgrafla müracaat kabul clunmaa) Karayo'lan Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Bu müracaatta umumi evrak ka yıt tarihi muteberdir) ve dilekçelerine Karav.'/iar. Umum MüdiVüŞ-ü eksiltmelerine giriş hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesinin a, b, c fıkralarında yazılı (Karayollarından alınmış müteahhitlik karnesinin aslı, banka referansı, pl'n ve teçhizat beyannamesi, taahhüt beyannamesi ve teknik personel beyaenamesi) evrakı nvkeonsız olarak, bağlayank bu iş için yeterlik belgesi almaları. Net Mikacapt dilekçesine vk!.enmcst mecburi olın yukarıda yapılı v?sik? lordan herhangi biri eksik olursa müracaat mütaphhitlik karnesi müracaatı iie birl-'kte ynpî'lm-ş ise veja eksiltme evrakı alınmadan müracaat edilmiş ise de bu müracaat nazarı itibara alınmaz ve belge verilmez. V. İsteklilerin eksiltme şavtna-.nct.nde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 9 / Başvekâlet Devlet Matbaa

9 6 Temmuz 1959 RESMİ GAZETE Sayı10245 İÇİNDEKİLER Kararnameler Sayfa 4/11660 Afete Maruz Kalan Ailelere Dair Karar 1 4/11715 Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Plânları ile Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamnamesinin Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar 1 Tayin Kararları 2 Tebliğ Çimento Sataş Fiyata ve Primleri Hakkındaki K/1164 Sayılı Karara Ait 3 Sayılı Tebliğ 3 İlanlar 3

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 31 MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org.

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 31 MAYıS 1960 SALI KARARNAME. Dpvlct Reisi, Ba»ve)kil ve Millî Müdafaa Vekili Org. R T.C. esmî Gazete Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 tdare vs yan işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğün» müracaat olunur 31 MAYıS 1960 SALI Sayı 10516 KARARNAME Karar Sayısı 1 30

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 2 MART 1977 ÇARŞAMBA. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim, ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 MART 1977 ÇARŞAMBA Sayı: 15866 J YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 29 OCAK 1953 P E R Ş E M B E Sayı: 8321 KANUNLAR Bir Gümrük

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : 18837 KANUN Sıkıyönetim Kanunu

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 4 NİSAN 1962 ÇARŞAMBA KARARNAMELER. Devtet Bakanı N. ÖKTEN. İçişleri Bakanı A. TOPALOĞLU. Baymdırhk Bakanı E- PAKSÜT

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 4 NİSAN 1962 ÇARŞAMBA KARARNAMELER. Devtet Bakanı N. ÖKTEN. İçişleri Bakanı A. TOPALOĞLU. Baymdırhk Bakanı E- PAKSÜT T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 4 NİSAN 1962 ÇARŞAMBA Savı 11074 J KARARNAMELER Karar

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R.

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları A. MENDERES. Adalett Bakanı R. T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 12 TEMMUZ 1952 CUMARTESİ Sayı: 8156 Bakanlar Kurulu Kararları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm Başvurulur 14 EKlM 1968 PAZARTESİ Sayı: 13026 Millet Meclisi Kararı Yerli ilaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İileri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1982 PAZARTESİ Sayı : 17862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 ŞUBAT 1976 PERŞEMBE Sayı: 15490 V J KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Aralık 1977 PERŞEMBE Sayı : 16154! t

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR

T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: 7 M k n 1336-1920 26 TEMMUZ 1965 PAZARTESİ KANUNLAR T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarifai: M k n 33-90 r Yönetim ve yazı işleri içim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. TEMMUZ 9 PAZARTESİ Sayı: 0 J KANUNLAR Sağlık ve Sosyal Yardım

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Tdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 16 ŞUBAT 1946 CUMARTESİ SAYI: 6234 KANUNLAR Meslekî hastalıklarım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1977 CUMA SAYI : 16077 Sayı : 16077

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 28 ARALIK 1956 CUMA KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 28 ARALIK 1956 CUMA KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 28 ARALIK 1956 CUMA Sayı : 9495 KANUNLAR Ankara Üniversitesi

Detaylı

28 OCAK 1965 PERŞEMBE KARARNAMELER. Başbakan INÖNÜ. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı M. YOLAÇ N. YETKİN. Dışişleri Balkanı. İçişleri Bakanı F. C.

28 OCAK 1965 PERŞEMBE KARARNAMELER. Başbakan INÖNÜ. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı M. YOLAÇ N. YETKİN. Dışişleri Balkanı. İçişleri Bakanı F. C. Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 OCAK 1965 PERŞEMBE Sayı: 11918 KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

6309 SAYILI MADEN KANUNU

6309 SAYILI MADEN KANUNU 6309 SAYILI MADEN KANUNU Kanun No:6309 Yayım Tarihi: 11 /3/1954 Kabul Tarihi: 3/3/1954 No:8655 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM KISIM:1 Madenler Tarif Madde 1 (Değişik; Kanun : 271-11/7/1963, Kararnameler 6/7528-4/1/1967,

Detaylı