Ormana 136 milyon lira harcandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ormana 136 milyon lira harcandý"

Transkript

1 Ömer Akkaþ Elitpark Hastanesi Baþhekimi oldu Beyin Cerrahý Op.Dr. Ömer Akkaþ, Özel Elitpark Hastanesi'nin Baþhekimi ve Mesul Müdürü oldu. SAYFA 3 TE Bin evler Camiinde yapýlan Alternatif Kutlama Programýna ilgi Yüksek oldu Dün akþam birçok yerde Dinimizle alakasý olmayan, Dinimizin ve Peygamber Efendimizin Tasvip etmediði hatta men ettiði yeni yýl kutlamalarý yapýlýrken, Bin evler Camiinde Örnek bir Program düzenlendi. SAYFA 11 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 01 OCAK 0 SALI 0 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No: Tel : 0 ( Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/ Ýstanbul Tel : 0 (1) Ormana milyon lira harcandý Psikoloji Bölümü'ne YÖK'ten onay Hitit Üniversitesi'nin akademik birimlerinin ve bölümlerinin sayýsý her geçen gün artýyor. Rektörlüðün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü açýlmasý konusundaki teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek kabul edildi. SAYFA 3 TE AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýllarý arasýnda Çorum'a milyon 3 bin 73 liralýk orman yatýrýmý ve desteklemesi yapýldýðýný açýkladý. Çorum'un toplam arazisinin yüzde 3'sýný oluþturan 0 bin 3 hektarlýk alanýn Ormanlýk olduðunu dile getiren Salim Uslu, "003 yýlýndan bugüne kadar Ormanlarýmýzýn Bakým, Koruma ve Rehabilite çalýþmalarý için toplam milyon 09 bin 1 TL yatýrým yapýldý" 003 yýlýndan bugüne kadar milyon 38 bin 00 adet fidan üretildiðini milyon 00 bin 8 TL'lik yatýrým yapýldýðýný kaydeden Uslu, "003 yýlýndan bugüne kadar Orman yollarýnýn yenilenmesi, tamir ve bakýmý için 3 milyon 31 bin 083 yatýrým yapýlmýþtýr. Endüstriyel odun üretimimizde, faaliyeti gerçekleþtiren köylümüze 10 yýlda 117 milyon 9 bin 88 TL kaynak aktarýlmýþtýr. TSO'dan üyelere bilgi güncelleme uyarýsý! Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýndan yapýlan açýklamada Oda seçimleri öncesinde üyelerin firmalarý ile ilgili deðiþiklikleri bildirmeleri istendi. Oda ve Borsa organ seçimlerinin 0 yýlýnýn Þubat ayýnda baþlayýp Mart ayýnda tamamlanacaðýnýn dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: SAYFA 3 TE SAYFA TE Öldürdüðü halasýnýn cenaze namazýna katýlýnca yakalandý Çorum'da tek baþýna yaþayan halasý Emine Daðaþan'ý () öldürdükten sonra Ankara'ya giderek Adli Týp Kurumunda ki iþlemleri takip eden S. D., (30) cenazeye katýlmak üzere tekrar Çorum'a gelince, polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Cinayeti itiraf eden S.D., çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. SAYFA 10 DA Olay geçen Çarþamba günü Sungurlu Bahçelievler Mahallesi Þehit Ýlhan Çaylan Caddesi No:8/ nolu adreste meydana geldi. Yakýnlarý, yalnýz yaþayan Emine Daðaþan'a bir türlü ulaþamayýnca polise haber verdi. KKSM ve NFK'ya Ankara'dan yoðun ilgi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi, Aile Eðitim Merkezi ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi yoðun ilgi görüyor. Ankara'dan Çorum'a bir program için gelen AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve. Bölge Koordinatörü Hatice Baþýbüyük, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve. Bölge Koordinatörü Zeynep Pusat, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Ýlksen Ceritoðlu Kurt... SAYFA 9 DA Yýlýný ilk oyunu "Ay Ecesi" olacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosunun "Ay Ecesi" oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Burçak Çöllü'nün yazdýðý, Mustafa ve Övül Avkýran'ýn yönettiði oyun Devlet Tiyatrosu Salonunda 11Ocak Cuma günü saat 0.00'da 1 Ocak Cumartesi günü ise saatlerinde sahnelenecek. SAYFA 11 DE Mekke'nin Fethi insanlýk tarihinin en önemli olaylarýndandýr Alperen Ocaklarý Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý Mekke'nin Fethin 8.yýl nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Mekke`nin fethinin, þüphesiz insanlýk tarihinin en mühim olaylarýndan biridir" ifadesiyle baþlayan açýklamada bu kutlu olaydan alýnmasý gereken sayýsýz mananýn olduðu belirtildi. SAYFA 10 DA Okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri yükseltildi Ýl Emniyet Müdürlüðü okullar çevrelerinde artan þiddetin önüne geçmek amacýyla okullarda sýký denetime baþladý. Polis sorumluluk bölgesinde eðitim-öðretim ortamlarýnda güvenliðin saðlanmasýna yönelik olarak "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi"nin hazýrlandýðýný ve proje kapsamýnda, okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, bazý okullarýmýzda sabit okul görevlileri, tüm okullarda ise rütbeli personel arasýndan seçilen, irtibat görevlilerinin belirlendiðini dile getiren Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, "Görevlendirilen okul irtibat görevlilerimiz aracýlýðý ile, Ýl Emniyet Müdürlüðümüze iletilen sorunlara yönelik olarak derhal harekete geçilerek, gerekli tedbirler geliþtirilmektedir. SAYFA TE Yýlbaþýnda alkollü içki denetimi Ý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü kontrol görevlileri alkollü içki satan iþ yerlerini ve içki tüketiminin yoðun olduðu eðlence yerlerini denetlendi. SAYFA DE l "KYK yurtlarýnda Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal dersleri verilmeli" Milli Türk Talebe Birliði Çorum Ýl Baþkaný Uður Alkan Kredi Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlarda en kýsa sürede Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal derslerinin baþlatýlmasýný istedi. SAYFA 3 TE "Eþler hiçbir zaman birbirlerini rencide edici sözler kullanmamalý" Aile Danýþmaný Muhittin Korucu, Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen programda "Eþler Arasý Ýletiþim Becerileri" konusunda bir seminer verdi. SAYFA 7 DE

2 01 OCAK 0 SALI HABER Yýlbaþýnda alkollü içki denetimi YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. 190 doðumlu Kemal kýzý Nuran Tokat ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 0 M *Buhara evlerde 300 M Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: TY:71 TY:710 TY:711 TY:9 TY:08 Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü kontrol görevlileri alkollü içki satan iþ yerlerini ve içki tüketiminin yoðun olduðu eðlence yerlerini denetlendi. Özellikle alkollü içki tüketiminde büyük artýþýn gözlendiði yýlbaþý kutlamalarý öncesi kaçak ve sahte içkilerin piyasaya giriþini önleme amaçlý olarak yapýlan denetimlerde tekel bayileri, içkili restaurantlar, oteller ve eðlence mekanlarýnda denetim yapýldý. Defterdarlýk denetçilerinin de katýldýðý denetimler sýrasýnda iþletme kayýtlarý, bandroller ve iþyerlerinin hijyen kurallarý yönünden kontroller yapýldý. Denetimlerde menþei belli olmayan kaçak ve sahte içkilerin satýlmamasý ve toplu tüketime sunulmamasý gerektiði, aksi halde bu iþyerleri hakkýnda savcýlýða suç duyurunda bulunulacaðý Yýl: 8 Sayý: 3 01 OCAK 0 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 3 Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : konusunda iþletmelere gerekli yasal uyarýlar yapýldý. Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, vatandaþlarýn konuya duyarlý davranmasýný, piyasa deðerinden çok düþük fiyatlara satýlan, ambalajý eskimiþ veya yýpranmýþ, koruyucu bandrolü bulunmayan þüpheli ürünlerin, 17 Alo Gýda hattýna bildirmelerini istedi. Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Hibe Programý 3- Ocak'ta tanýtýlacak Çaðrý'dan "Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler" konferansý Çaðrý Eðitim Vakfý haftalýk konferanslara devam ediyor. Vakfýn bu hafta 'bayanlara özel' düzenleyeceði "Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler" konferansý yarýn yapýlacak. Turgut Özal Ýþ Merkezi belediye konferans salonunda saat.30'da gerçekleþtirilecek konferansa konuþmacý olarak Çankaya Vaizesi Sedide Akbulut katýlacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý (ÝKG PRO), "Sektörel Yatýrým Alanlarýnda Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Hibe Programý"na yönelik teklif çaðrýsýný 0 Aralýk 01'de yayýmladý. Hibe programýnýn bölge tanýtýmý ise 3- Ocak tarihlerinde Samsun'da gerçekleþtirilecek. milyon Avrolu program ve tanýtým toplantý hakkýnda açýklama yapan ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, "Türkiye Ýþ Kurumu'nun (ÝÞKUR) Operasyon Faydalanýcýsý olarak yürüteceði hibe programý kapsamýnda,gençlerin istihdamedilebilirliðinin geliþtirilmesi, giriþimcilik becerilerinin arttýrýlmasý ve bu yönde rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, arz-talep arasýndaki uyuma katký saðlanmasýna, ilgili aktörler arasýnda iþbirliðinin geliþtirilmesine, aktif iþgücü piyasasý politikalarý oluþturulmasýna, gençler için oryantasyon, profil çýkarma, danýþmanlýk, staj, eþleþtirme gibi hizmetlerin saðlanmasýna, okul sonrasý iþe geçiþin kolaylaþtýrýlmasýna, üniversite ve sanayi arasýnda daha güçlü iþbirliði baðlarýnýn oluþturulmasýna yönelik projeler bekleniyor. Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý (ÝKG OP*) "Ýstihdam Önceliði" çerçevesinde uygulanacak olan "Sektörel Yatýrým Alanlarýnda Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Hibe Programý" kapsamýnda, üniversite veya lise mezunu iþsiz gençlerin, daha düþük öðrenim düzeyine sahip iþsiz gençlerin, okulu terk edenlerin, eðitimine devam eden gençlerin ve engelli gençlerin istihdamlarýný ve istihdamda kalmalarýný saðlayacak çalýþmalar yürütülecek. Ýstihdam alanýnda faaliyet gösteren kurum ve kuruluþlar, üniversiteler, meslek okullarý, kamu yararýna çalýþan sivil toplum kuruluþlarý, sendikalar, konfederasyonlar, kamu kurumlarý yerel yönetimler vb. gibi kar amacý gütmeyen tüzel kiþilik sahibi kuruluþlar hibelerden yararlanabilecek" milyon Avro bütçeli hibe programý kapsamýnda sunulacak hibe projeleri için 00 bin Avro ile 00 bin Avro arasýnda hibe desteði saðlanacaðýný dile getiren Eyvaz, "Proje baþvurusu yapmak isteyen kurum ve kuruluþlara hibe programý hakkýnda bilgilendirme yapmak amacýyla çeþitli illerde bilgilendirme günleri düzenlenecek. 3 Ocak 0 tarihinde Samsun Türk-Ýþ Eðitim Merkezi Sosyal Tesislerinde, saatleri arasýnda, Ocak 0 tarihinde ise saatleri arasýnda Samsun North Point Otel' de gerçekleþtirilecek etkinlikte hibe programýnýn tanýtýmý yapýlacak ve baþvuru için uygunluk kriterleri açýklanacak. Bilgilendirme günü sonrasýnda, proje baþvurusu yapmak için uygun olan kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerine, proje yazma sürecinde ihtiyaç duyduklarý eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri saðlanacak" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( 98 8) elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk ::08 Güneþ :: Ýþrak :7:1 Öðle :11: Ýkindi :1:1 Akþam :1:30 Yatsý :18:0 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Güzel ahlâk; yarataný düþünerek, yaratýlanlarý hoþ görmek, onlarýn eziyetlerine sabretmektir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GÖNÜL BÝR GÜZELÝ SEVMÝÞ Gönül bir güzeli sevmiþ ayrýlmaz Dolanýr peþinde çoban misâli Hiç kimse bu derdin dermânýn bilmez Azmýþ yaralarý periþan hali Lokman çare bulmaz yoktur Eflâtun Yârdan ayrýlmasý ölümden çetin Elde endaz ettim bu aþkýn atýn Terk ettim sýlayý vataný ili Ferhat Þirin için kestiði taþlar Benim senin için döktüðüm yaþlar Seni yaksýn beni yakan ateþler Yaktý bu sinemi savruldu külü Arýlar bal için bekler petekler Alýr her çiçekten verir emekler Mecnun Leylâ için pýnarý bekler Ben de bir yâr için olmuþum deli Evvelden var idi bu sevda bende Ýlikte damarda cesette canda Ölünce hû çeksin kemiðim sinde Dünyada durunca Veysel'in dili Aþýk Veysel ÞATIROÐLU HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,78 1,79 EUR,31,3 STERLiN,8,91 JPY YENi 0,00 0,009 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: 3 70 BUHARA ECZANESÝ TEL:7 00 DUYGU ECZANESÝ TEL: 1 0 BOSTANCI ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...11 Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...13 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...1

3 01 OCAK 0 SALI HABER 3 KUTLAMA Deðerli Hemþehrilerimin ve Aziz Milletimizin, Yeni Yýlýný Kutlar, Ülkemize Barýþ, Saðlýk, Huzur ve Mutluluk Getirmesini Cenab-ý Hak'tan Niyaz Ederim KIYMETLÝ HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN YENÝ YILINI KUTLAR SAÐLIK, MUTLULUK, VE BAÞARILARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝM Laçin Belediye Baþkaný Erdal ALTUNTAÞ ALACA BELEDÝYE BAÞKANI MUHAMMET ESAT EYVAZ Psikoloji Bölümü'ne YÖK'ten onay Milli Türk Talebe Birliði Çorum Ýl Baþkaný Uður Alkan Kredi Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlarda en kýsa sürede Kur'aný Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal derslerinin baþlatýlmasýný istedi. Normalde diðer günlerden hiçbir farký olmayan yýlbaþýnýn, sadece miladi takvimde bir yýlýn bitip baþka bir yýlýn baþladýðý gün olduðunu belirten Uður Alkan, "Ýnsanlarýn bu günde normalde yapmadýklarý eðlenceleri yapmalarýnýn nedeni milli ve manevi deðerlerinden uzaklaþmýþ olmasýdýr. Unutulmamalýdýr ki kalpler çýlgýnca eðlencelerle deðil ancak Allah'ý anmakla tatmin olur. Bedeli ne olursa olsun Müslümanca yaþamanýn haysiyetine talibiz. Müslümanca yaþamanýn tek yolu ise, dinimizin kutsal kitabý olan Kuran'ý anlamaktan geçer. Bu sebeple gerek üniversitelerimizde gerekse üniversite öðrencilerinin barýnmasýna olanak saðlayan Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarýnda, hukuki olarak reþit olmuþ kendi kararlarýný kendileri alabilen üniversite öðrencilerine istekleri halinde Kur'an-ý Kerim, Hitit Üniversitesi'nin akademik birimlerinin ve bölümlerinin sayýsý her geçen gün artýyor. Rektörlüðün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü açýlmasý konusundaki teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek kabul edildi. Psikoloji Bölümü ile birlikte Fen Edebiyat Fakültesi'nde Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Türk Dili ve "KYK yurtlarýnda Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal dersleri verilmeli" Edebiyatý, Eski Çað Dilleri ve Kültürleri, Arkeoloji Antropoloji ile Batý Dilleri ve Edebiyatlarý bölümleri olmak üzere bölüm sayýsý 11'e yükseldi. Siyer-i Nebi, Ýlmihal gibi her Müslüman'ýn inancýnýn temeli oluþturan bu bilimlerin öðrenilmesi için kurslar, dersler ve konferanslarla imkân saðlanmalýdýr" 0 ilde þubesi bulunan Türkiye'nin en köklü öðrenci teþkilatý Milli Türk Talebe Birliði olarak Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan, Kredi Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlarda en kýsa sürede Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal derslerinin baþlatýlmasýný isteyen Alkan, "Üniversitelerimizden talebimiz ise, diðer seçmeli derslerin yanýnda Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal derslerinin de seçmeli olarak konulmasýdýr. Milli Piyango adý altýnda devlet eliyle kumar oynatýlan ülkemizde, anayasal hak olan din öðrenimin imkâný üniversite öðrencilerine devlet eliyle sunulmalýdýr. Sizin en hayýrlýnýz, Kur'an-ý öðrenen ve öðreteninizdir" Ömer Akkaþ Elitpark Hastanesi Baþhekimi oldu Beyin Cerrahý Op.Dr. Ömer Akkaþ, Özel Elitpark Hastanesi'nin Baþhekimi ve Mesul Müdürü oldu. Elitpark'ýn Yönetim Kurulu Baþkaný olarak bu görevleri üstlenen Op.Dr. Ziya Boyacýoðlu, geçtiðimiz günlerde tüm görevlerinden ayrýlmýþ, Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Op.Dr. Mehmet Duyar getirilmiþti. Hacettepe Týp Fakültesi mezunu olan Op.Dr. Ömer Akkaþ, beyin cerrahý olarak Çorum Devlet Hastanesi'nde 3 yýl görev yaptýktan sonra emekliye ayrýlýp Ýzmir'e gitmiþti. Dr. Akkaþ'ýn, Ocak Çarþamba günü görevine baþlamasý bekleniyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýndan yapýlan açýklamada Oda seçimleri öncesinde üyelerin firmalarý ile ilgili deðiþiklikleri bildirmeleri istendi. Oda ve Borsa organ seçimlerinin 0 yýlýnýn Þubat ayýnda baþlayýp Mart ayýnda tamamlanacaðýnýn dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Organ seçimleri hakkýnda yönetmeliðinin 8. TSO'dan üyelere bilgi güncelleme uyarýsý! Maddesi gereðince, üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ile ilgili oda kayýtlarý 0 Ocak 0-07 Ocak 0 tarihleri arasýnda kontrole açýlmýþ bulunmaktadýr. Belirtilen tarihler arasýnda tüm üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ile oda kayýt bilgilerini kontrol ederek varsa durumlarýnda meydana gelen deðiþiklikleri odamýza yazýlý olarak bildirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde, yönetmelik gereðince üyelerin odamýzdaki kayýtlarýnýn doðruluðu üyece kabul edilmiþ sayýlacaktýr. Yine 17 sayýlý yasanýn, 10. Maddesinin. Fýkrasý " içinde bulunulan yýldan önceki iki yýldan itibaren adresleri ve durumlarý tespit edilemeyenler ile bu süre zarfýnda aidat ödemeyen üyelerin isimleri, meslek gruplarý ve seçmen listelerinden silinir ve bu uygulama her yýl ocak ayý içerisinde yerine getirilir" hükmünü içermektedir. 0 yýlý Þubat-Mart döneminde yapýlacak oda organ seçimlerinde üyelerimizin maðdur olmamalarý ve hizmetlerin aksamamasý için, üyelik bilgilerinin güncellenmesi ve aidat borçlarýnýn ödenmesi gerekmektedir."

4 01 OCAK 0 SALI HABER "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN YENÝ YILINI KUTLAR, 0 YILININ MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN BARIÞ, HUZUR VE SAÐLIK GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝM." AK PARTÝ ÝL BAÞKANI AHMET SAMÝ CEYLAN "Genç beyinlerin attýðý her adým ülkemiz için önemli kazanýmdýr" TOBB Çorum Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk yeni yýl mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Ticaret hayatý, biten yýlýn tecrübe ve deneyimler kattýðý, yeni baþlayan yýlýn ticaret hayatýna yeni baþlarcasýna giriþimlerin planlandýðý heyecanlý bir hayattýr" diyerek baþlayan Çabuk, "Giriþimler için duyulan heyecan, baþarý yolunda ilk adýmdýr. Genç beyinlerin attýðý her adým, baþardýðý her giriþim o yýlýn ülkemiz için en önemli kazanýmdýr. Gelecek için planlanan her proje ise ülkemizin geleceðinin teminatýdýr. Her yeni yýlýn baþlangýcý sorunlarýn aþýlmasý yolunda inançlarý güçlendirir ve beklentileri arttýrýr. Geçmiþin deðerlendirilmesi yapýlacak yeni hedefler deðiþimler için fýrsatlar oluþturur ve insanlarýn geleceðe daha umutla bakmasýný saðlar. Bu duygu ve düþüncelerle tüm basýn yayýn camiamýzýn yeni yýlýný kutlar 0 yýlýnýn tüm insanlýk için barýþ dostluk huzur ve baþarý getirmesini diliyorum" YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN Evlenecek kýzý için çeyiz istedi Cevriye Demir- Zeynep Bar Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Halk Günü toplantýsý dün yapýldý. Belediye Meclis Salonu'nda yapýlan toplantýya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan baþkanlýk etti. 3 vatandaþýn katýldýðý toplantý da vatandaþlar aðýrlýklý olarak para ve gýda yardýmý talebinde bulundular. Halk Günü'ne katýlan Cevriye Demir isimli bayan, kýzýna düðün edeceðini, ancak maddi durumunun elveriþsiz olduðunu belirterek, Belediye'den maddi destek istedi. Demir, "Kýzýmýn babasý yok. Yakýnda düðünü olacak. Az da olsa bize yardýmcý olun" diye konuþtu. Geçen hafta da toplantýya katýldýðýný ve henüz sonuç alamadýðýný bildiren Demir, tekrar toplantýya katýlma ihtiyacý hissettiðini bildirdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan ise Cevriye Demir'in daha önce de toplantýya katýlýp talebini ilettiðini hatýrlatarak, "Talebinizi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na bildirdik. Gerekli inceleme ve çalýþmalar yapýlýyor" Toplantýya katýlan Zeynep Bar isimli bayan ise geçtiðimiz aylarda ameliyat olduðunu ve bir süre hastanede tedavi gördüðünü, bu nedenle maddi sýkýntýya düþtüðünü, evinin kirasýný ödeyemediðini söyledi. "Elimdeki paralar hastane masraflarýna gitti, aylardýr kiramý ödeyemiyorum. Ev sahibi çok sýkýþtýrýyor. Bana yardýmcý olun" diyen Zeynep Bar, kendisinin yeþilkartlý olduðunu, eþinin de incikboncuk satarak evini geçindirmeye çalýþtýðýný, maddi olarak zor bir süreç yaþadýklarýný dile getirdi. Turan Candan ise Zeynep Bar'ý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na yönlendirdi. Halk Günü'ne katýlan Yasemin Özsoy isimli bayan, eþinin cezaevine düþtüðünü, kendisinin ise maddi açýdan büyük bir sýkýntý çektiðini anlatarak, "YEDAÞ'tan elektrik faturam için ihbarname geldi, elektriðimi kesecekler. 8 liralýk faturamý ödeyemedim. Çocuðumu okula gidiyor, masraflarýný karþýlamakta güçlük çekiyorum. Okuldan istenen aidatý bile veremedim. Bana yardýmcý olun" diyerek sýkýntýlarýný dile getirdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Yasemin Özsoy'u Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na yönlendirirken, belediye olarak da durum incelemesi yaptýktan sonra gýda yardýmý yapabileceklerini söyledi. Yasemin Özsoy Çamlýca METEM öðrencilerine tekstil teknolojileri anlatýldý Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezinde kariyer günleri hýz kesmeden devam ediyor. Öðrencilerin kendi alanlarýyla ilgili akademik geliþmeleri takip edebilmeleri, istihdam olanaklarý hakkýnda bilgi edinmeleri ve üniversite tercihlerinde rehberlik edebilmek amacýyla düzenlenen kariyer günlerinin bu sefer ki konuðu Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programý öðretim görevlisi Hacer Ölçer oldu. Kendisinin de meslek lisesi mezunu olduðunu belirten Ölçer öðrencilere geçmiþ yýllarda meslek lisesi mezunlarýnýn yaþadýðý dezavantajlý durumun ortadan kalktýðýný bu bilinçle öncelikle kendilerine güvenmelerini daha azimli çalýþmalar yapmalarý gerektiðini belirtti. Giyim üretim teknolojileri alaný öðrencilerine mezun olduklarýnda üniversitede yerleþebilecekleri bölümler ve istihdam alanlarý hakkýnda sayýsal veriler de veren Ölçer bilinçli yapýlan kariyer planlamasýnýn önemine deðindi. Giyim üretim teknolojisi alanýnýn iþ piyasasýnda da önemli bir sektör olduðunu öðrencilerin alanlarýnda gerekli mesleki yeterlilikleri saðlayarak iþ piyasasýnda kalifiye eleman olmalarýnýn bu alanda da kariyer yapabileceklerini ifade eden Ölçer, ayrýca tekstil alanýyla ilgili bilgisayar ve endüstriyel teknolojilerin geliþmesi ile tekstil sektörünün geldiði son durumu anlatan slayt gösterisi yaptý. Okul Müdürü Fatih Þanlý ise sene baþýndan itibaren özellikle okulda bulunan alanlarla ilgili kariyer çalýþmalarý yürüttüklerini bunun hem öðrencilerin ileriye dönük hedef koyma bilincinin oluþmasý bunun yanýnda onuncu sýnýfta alan seçimi yapacak öðrencilerin de bilinçli tercih yapmalarýnda önemli rol oynadýðýný ifade etti. Þanlý, programýn çok verimli geçtiðini ve yürütülmesinde büyük destek olan Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne teþekkür ederek öðretim görevlisi Hacer Ölçer'e günün anýsýna plaket takdim etti. TY:70

5 01 OCAK 0 SALI HABER 0 Yýlýnýn sizlere hayatýnýz boyunca unutamayacaðýnýz güzellikler yaþatmasý dileðiyle Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle NÝCE YILLARA... Eðridere çarþýsý no: 17 Çorum/Turkiye Tel: (0.3) - Fax: (0.3) 11 7 web: - VOLSWAGEN YETKÝLÝ SATICI AHLATCI Ankara yolu 7. km no:03 Çorum Tel: AHLATCI BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR Yeni yýlýn saðlýk, mutluluk, baþarý ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle pancar ekici çiftçilerimizin ve tüm halkýmýzýn yeni yýlýný kutluyor ve esenlikler diliyorum. Çorum Þeker Fabrikasý Fabrika Müdürü Cumhur Mehmet DEMÝRTAÞ Okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri yükseltildi Ormana milyon lira harcandý Ýl Emniyet Müdürlüðü okullar çevrelerinde artan þiddetin önüne geçmek amacýyla okullarda sýký denetime baþladý. Polis sorumluluk bölgesinde eðitim-öðretim ortamlarýnda güvenliðin saðlanmasýna yönelik olarak "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi"nin hazýrlandýðýný ve proje kapsamýnda, okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, bazý okullarýmýzda sabit okul görevlileri, tüm okullarda ise rütbeli personel arasýndan seçilen, irtibat görevlilerinin belirlendiðini dile getiren Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, "Görevlendirilen okul irtibat görevlilerimiz aracýlýðý ile, Ýl Emniyet Müdürlüðümüze iletilen sorunlara yönelik olarak derhal harekete geçilerek, gerekli tedbirler geliþtirilmektedir. Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýl Emniyet Müdürlüðü koordinesinde, rehber öðretmenlerimiz ile Çocuk Þube Müdürlüðü arasýnda bilgi akýþýný saðlamaya yönelik olarak 17 Ekim 01 tarihinde koordinasyon toplantýsý yapýldý. Ayrýca Ýl Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürlüðü tarafýndan, Çorum Ýl Merkezinde okulda çocuklarýn korunmasýna yönelik olarak ailelere, okulda ise lise öðrencilerine, kendilerini koruyucu mahiyette konferanslar verildi" Okullarýn baþlangýcýndan itibaren yürütülen uygulamalarýn deðerlendirilmesi sonucunda, okul yakýnlarýna eðitim-öðretim ortamýna zarar verecek okulla iliþkisi olmayan þahýslarýn yaklaþtýrýlmasýnýn sakýncalý olduðunun deðerlendirildiðini ve koruyucu amaçla "Valilik Güvenlik Kararý" alýnmasýna karar verildiðini dile getiren Doðan, "Bu kapsamda 0 Kasým 01 tarihinde Çorum Ýl genelinde okullarýn yakýn çevresine eðitim-öðretim ortamýna zarar vermesi muhtemel þahýslarýn yaklaþmasýný önleyici mahiyette Valilik Güvenlik Kararý alýnmýþtýr. Karar tarihinden bugüne kadar toplam þahýs hakkýnda güvenlik kararma aykýrý davranýþtan dolayý, her bir þahýs için toplam 19 TL olmak üzere idari para cezasýna hükmedilmiþtir. Gelecek dönemde de okul ortamlarýný rahatsýz etmeye teþebbüs eden þahýslara yönelik olarak, þu an itibarý ile 19 TL olan idari para cezasý uygulanacak olup, tedbirlerimiz sýký bir þekilde devam ettirilecektir" þeklinde kaydetti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýllarý arasýnda Çorum'a milyon 3 bin 73 liralýk orman yatýrýmý ve desteklemesi yapýldýðýný açýkladý. Çorum'un toplam arazisinin yüzde 3'sýný oluþturan 0 bin 3 hektarlýk alanýn Ormanlýk olduðunu dile getiren Salim Uslu, "003 yýlýndan bugüne kadar Ormanlarýmýzýn Bakým, Koruma ve Rehabilite çalýþmalarý için toplam milyon 09 bin 1 TL yatýrým yapýldý" 003 yýlýndan bugüne kadar milyon 38 bin 00 adet fidan üretildiðini milyon 00 bin 8 TL'lik yatýrým yapýldýðýný kaydeden Uslu, "003 yýlýndan bugüne kadar Orman yollarýnýn yenilenmesi, tamir ve bakýmý için 3 milyon 31 bin 083 yatýrým yapýlmýþtýr. Endüstriyel odun üretimimizde, faaliyeti gerçekleþtiren köylümüze 10 yýlda 117 milyon 9 bin 88 TL kaynak aktarýlmýþtýr. Orman zararlarý ile mücadele çalýþmalarý kapsamýnda biyolojik, mekanik, kimyasal ve bioteknik mücadele için 8 bin 870 lira yatýrým yapýldýðýný dile getiren Uslu, "Orman, kýrsal alan, ev, ahýr ve samanlýk gibi her türlü yangýnlarýna erken müdahale etmek için köy ve beldelerimize yýllarýnda 8 adet su tanký daðýtýlmýþtýr. Toplam yatýrým maliyeti 1 bin TL'dir. Önümüzdeki günlerde 1 adet su tankýnýn daha daðýtýmý yapýlacak. 01 yýlýnda Orman Ýþletme Müdürlüðümüzün makine parkýna Dozer ve Greyder daha eklenmiþ, önümüzdeki günlerde yangýna Ýlk müdahale aracý da eklenecektir. ORKÖY tarafýndan orman köylümüze 003 yýlýndan bugüne kadar süt sýðýrcýlýðý için 3 milyon bin 87, süt koyunculuðu için milyon bin 83, besi sýðýrcýlýðý için 11 bin ve güneþ enerjisi için 93 bin 900 olmak üzere köylülerimize.00 ünite için toplam milyon 7 bin 9 TL proje kredi desteði saðlanmýþtýr. ORKÖY desteklemesi 003 yýlýnda 30 bin 70 lira iken son dokuz yýlda yüzde 97 artýþla yýllýk ortalama 91 bin TL olarak gerçekleþmiþtir"

6 HABER TEK 01 OCAK 0 SALI Alaca Belediyesi için 01 hizmet yýlý oldu Muhammed Esat Eyvaz Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, 01 yýlýnda yapýlan çalýþmalarý deðerlendirdi. Baþkan Eyvaz, yapýlan çalýþmalarda her zaman için kalýcý hizmeti ön plana çýkartmaya çalýþtýklarýný belirterek, "Bu yönüyle 01 yýlý bizim için hizmet yýlý oldu" 01 yýlý çalýþmalarýný deðerlendiren Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, 01 yýlýnda da birbirinden güzel hizmetler gerçekleþtirmenin sevinç ve mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. "Yeni bir yýlsonu deðerlendirmesiyle daha sizlere bir yýllýk hizmetlerimizi anlatma imkânýný bizlere veren yüce Allah'a en samimi bir þekilde þükrediyor, 01 yýlýnda da birbirinden güzel hizmetler gerçekleþtirmenin sevinç ve mutluluðunu yaþýyoruz" diyen Baþkan Eyvaz, "011 yýlýnýn bitiminden, 0 yýlýnýn baþlarýna geldiðimiz bugüne kadar sizlerin huzuru, mutluluðu, baþarýsý, daha güzel ve daha yaþanýlabilir bir Alaca'da yaþayabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bütün personelimizi, ekonomik gücümüzü, mevcut araçlarýmýzý, Ankara baþta olmak üzere her yöredeki alaca sevdalýsý gönül dostlarýmýzý da seferber ederek sizlerin memnun kalacaðý, hoþlanacaðý kalýcý, kýymetli, ihtiyaçlarýnýzý hakkýyla karþýlayacak, bize olan güveninizi artýracak, dostluðu ve barýþý bir daha yýkýlmayacak bir þekilde tesis edecek hizmetleri büyük bir hazla, umutla, aþkla gerçekleþtirdik" ifadelerini kullandý. "LAF DEÐÝL, HÝZMET GERÇEKLEÞTÝRDÝK" Çok laf deðil, hizmet gerçekleþtirdiklerini aktaran Baþkan Eyvaz, "Ýnsanýmýzla, tabiatla, siz hemþehrilerimizle barýþýk kalmaya özen göstererek, karþýlýklý saygý ve sevgi esasýna dayanan, çok laf ile deðil mümkün mertebe çok hizmet gerçekleþtirerek, bilgi, erdem ve hizmetin örtüþmesine azami dikkat ederek, ne yaptýðýmýzýn ve ne yapacaðýmýzýn farkýnda olarak çalýþtýk. Ýki günü birbirine eþit geçen ziyandadýr anlayýþýyla hep ileriye, daha ileriye sizler için en doðru, en güzel, en faydalýya yýlmadan, usanmadan koþtuk hep. Hem personelimize, hem siz saygýdeðer halkýmýza hem de ilçemize yolu düþen her vatandaþa saygýyla kiþilik haklarýna, özgürlüklerine, beklentilerine, hakkýmýzdaki düþüncelerine hüsnü kabulle kendimizi anlatmaya, karþýmýzdaki ve yanýmýzdakini, saðýmýzdaki ve solumuzdakini anlamaya, anlamlandýrmaya çalýþtýk. Kendimizin ve baþkalarýnýn özgürlüklerine zarar vermeden barýþ, hoþgörü, dostluk ve geliþme için bayrak açtýk. Emek sarf edip güzel iþ ve hizmetleri gerçekleþtirdik" "ÝYÝNÝN, DOÐRUNUN TAKÝPÇÝSÝ VE UYGULAYICISI OLDUK" Sürekli iyinin ve doðrunun takipçisi olduklarýný söyleyen Baþkan Muhammet Eyvaz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ortak bir geleceðe doðru, ortak bir kaderle yürüdüðümüz güzel Alacamýzda her türlü olumlu, olumsuz geliþmenin hepimizi birden etkileyeceðini unutmadan birbirimizi önkoþulsuz olarak sevip buna göre davranabilirsek gelecek nesillere daha güzel ve daha yaþanabilir bir çevre býrakabiliriz" diyerek insanýmýza, ilçemize, ülkemize hizmet sevdasýyla sürekli iyinin, doðrunun takipçisi ve uygulayýcýsý olduk. Cehaletin daha fazla cehaletle deðil, daha fazla bilgi, ahlak, erdem, emek ve hizmetle son bulacaðýný, bir beldenin cedelleþme ile deðil, anlayýþsýzlýkla ataletle deðil, ilim, sevgi, dostluk, kardeþlik, barýþ ve hizmet yarýþý ile ilerleyeceðine adýmýz gibi inandýk. Ýnandýklarýmýzýn gereklerini hiçbir þeyden çekinmeden herhangi bir artniyet içerisinde olmadan bir bir yerine getirdik. Bütün içtenliðimizle Alacamýzý özlenen, beklenen çaðdaþ þehircilik anlayýþýna yakýþýr bir yerleþim biçimine kavuþturma gayretini, soylu sevincini gönlümüzde duyup çevremize duyurduk. Her zaman sorumluluklarýmýzýn farkýnda olup, bu sorumluluklarýn gereðine göre düþündük, inandýk, uyguladýk. Her vatandaþýmýz için huzur, her vatandaþýmýza saygý ve sevgi, her vatandaþýmýza hizmet için bir önceki iyi durumumuzu aþmaya daha iyiye ve daha doðruya ulaþmaya çalýþtýk. Vatandaþlarýmýzýn bir konuda içlerini rahat tutmasýný istiyorum. 009 yýlýnda yapýlan yerel seçimlerde sözünü verdiðimiz bütün hizmetleri önümüzdeki seçim dönemine kadar tek tek tamamlayacaðýz. Sözümüzün her zaman arkasýnda olduðumuzun bilinmesini isterim. Sözlerimizi fazlasýyla yerine getireceðiz." 01 SU VE KANALÝZASYON HÝZMETLERÝ Cumhuriyet Mahallesi Paklar Sokak'ta bulunan 00 metre asbest boru, 10'lik plastik boru ile deðiþtirildiðini söyleyen Belediye Baþkaný Eyvaz, "Denizhan Mahallesi Kervan Sokak'ta bulunan köprü geçiþi 180 metre abdest boru, 00'lük plastik boru ile deðiþtirildi. Toplam tahakkuk 1 milyon 11 bin, toplam tahsilat 9 bin 3, tahsilat yüzdesi %80. Toplamda ise 18 yeni aboneye su verilirken 1100 arýzalý su sayaçlarý tespit edilerek deðiþtirildi" Yapýlan kanal çalýþmalarýyla ilgili de bilgi veren Baþkan Eyvaz, "Yýldýzhan Mahallesi'ne 99 metre, Günhan Mahallesine 170 metre, Cumhuriyet Mahallesine 780 metre, Denizhan Mahallesine 110 metre, Cengizhan Mahallesine 00 metre ve Özhan Mahallesine 180 metre olmak üzere toplamda 73 metre kanal çalýþmasý gerçekleþtirildi" diye konuþtu. YENÝ BELEDÝYE BÝNASI Alaca'ya Meslek Yüksek Okulu'nu kazandýrmak adýna belediyenin binasýndan taþýnarak yeni bir binaya geçtiklerini aktaran Baþkan Eyvaz, "Bu sayede atýl vaziyette bulunan eski belediye binasýný tadilattan geçirerek halkýmýzýn hizmetine sunduk. Bu þekliyle de yeni binamýz da ilçemize ayrý bir güzellik kattý" Kilit taþý bakýmýndan 01 yýlýnda önemli hizmetlerde bulunduklarýný söyleyen Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, toplamda 10 bin metrekare kilit taþý döþediklerini ifade etti. 1 BÝN TON SICAK KARIÞIM ASFALT ATILDI Baþkan Evyaz, 01 yýlýnda atýlan asfalt ile ilgili de bilgiler verdi. Can Sokak, Barýþ Manço Caddesi, Cumhuriyet Caddesi. kýsým, Kervan Sokak, Dergah Sokak, Baykara Sokak, Ekin Pazarý Civarý, Mermer Sokak, Yýldýz Sokak, Çayýrlar Sokak, Metehan Sokak, Doðuþ Sokak, Zübeyde Haným Caddesi. Kýsýmda olmak üzere toplamda. kilometre yere 1 bin ton asfalt atýldý. Baþkan Eyvaz ayrýca 01 yýlý içerisinde Alaca'da 3 adet inþaat ruhsatý, adet ise yapý kullanma izni verildiðini belirtti. "ÝÇME SUYUNDA DEV ADIMI ATTIK" Baþkan Eyvaz, Alaca'nýn yüz yýllýk içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan "Koçhisar Barajý Ýçme Suyu Projesi"nin 1.bölümünü oluþturan Alaca içme suyu arýtma tesisi isale hattý çalýþmalarýnýn 01 yýlý içerisinde baþladýðýný aktardý. Alaca'ya baðlý Fakýlar Köyü ile Belediye su depolarý arasýnýn su borularý döþenerek tamamlandýðýný anlatan Baþkan Eyvaz, Umut Yapý A.Þ tarafýndan yapýlan isale hattýný oluþturacak borularýn 0 cm çapýnda olduðunu kaydetti. Bundan sonraki süreçte Koçhisar Barajý'ndan gelen sularýn toplanacaðý terfi merkezinin de yapým çalýþmalarýnýn da büyük bir hýzla devam ettiðini anlatan Eyvaz, "Barajdan gelen su bu terfi merkezinde toplanacak. Daha sonra ise buradan kurulacak olan su arýtma tesisine pompalanacak. Buradan ise sular arýtýldýktan sonra ilçe merkezine daðýtýmý yapýlacak. Arýtma tesisinin tamamlanmasýyla ilçenin 100 yýllýk içme suyu ihtiyacý da karþýlanmýþ olacak" TOKÝ ÝLE MODERN KENT OLMA YOLUNDA ÖNEMLÝ ADIM ATILDI Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Alaca'ya yaptýrýlan TOKÝ Konutlarýnýn çalýþmalarý devam ediyor. Kota Mühendislik, Yapý, Elektrik, Nakliyat, Sanayi, LTD, ÞTÝ tarafýndan inþa edilen TOKÝ konutlarý, 10 konuttan oluþuyor. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca'nýn modern kent olma yolunda önemli devlet yatýrýmlarý arasýnda yer alan TOKÝ Alaca Konutlarýnýn yapýmýnýn büyük bir hýzla sürdüðünü ve TOKÝ Konutlarýnýn tamamlanmasýyla birlikte konutlarýn yer alacaðý bölgenin Alaca'nýn önemli cazibe alanlarý arasýnda yer alacaðýný kaydetti. Baþkan Eyvaz, Belediye tarafýndan Özhan Deresi kenarýnda yapýlacak çevre düzenlemesi ile de bölgenin daha estetik bir yapýya kavuþacaðýný söyledi. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Ankara Caddesi Belediye Makine Parký karþýsýnda inþa edilen TOKÝ Konutlarý +1, 3 blok ve 3+1, bloktan toplam 10 konuttan oluþacak. TOKÝ Alaca evleri, 8. ve 117. metrekare büyüklüðünde bodrum+zemin+ kat þeklinde olacak. E-BELEDÝYE DÖNEMÝ BAÞLADI Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, 01 içerisinde internetten online hizmet vermeye baþladýklarýný söyledi. Belediye'ye su faturasý veya vergi gibi borçlarý bulunan vatandaþlar bundan sonra belediyeye kadar yorulmadýðýný aktaran Baþkan Eyvaz, "Vatandaþlarýmýz artýk adresine girerek buradan iþlemlerini kolayca halledebiliyor. Bu hizmetimizle birlikte internet ortamýnda da aktif hizmet vermiþ olduk" diye konuþtu. "MYO'NUN TADÝLATINI YAPTIK VE DEVRETTÝK" Alaca Meslek Yüksek Okulu, 3 programla eðitim-öðretim yýlýnda öðrenci alarak faaliyete geçti. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca'nýn Meslek Yüksek Okulu'na kavuþmasýnda belediye olarak önemli bir rol üstlendiklerini söyledi. "Kendi belediye binamýzý Meslek Yüksek Okulu Alaca açýlsýn diye onlara devrettik" diyen Baþkan Eyvaz, 01 yýlý içerisinde MYO'nun Alaca'ya kazandýrýlmasýnýn önemli olduðunu vurguladý. Belediye olarak MYO binasýnýn tadilatýný da üstlendiklerini aktaran Baþkan Eyvaz, "Bilindiði üzere Meslek Yükse Okulu'nun Alaca'ya açýlmasý, Alacalý gençlerimiz ve vatandaþlarýmýz için büyük bir önem arz ediyordu. Okulun açýlmasý için uygun bir yer gerekiyordu ve biz bunu, kendi hizmet binamýzý boþaltýp onlara tahsis ederek okulun açýlmasýný hýzlandýrdýk. Okulun faaliyete geçerek kontenjanlarýnýn dolmasý bizleri ayrýca mutlu etti. Alacamýza hayýrlý olsun. Bundan sonraki hedefimizde ilçemize fakülteyi getirebilmek olacak" ifadelerini kullandý. Baþkan Eyvaz, belediye olarak yeni yýlda da çalýþmalara yenilerini ekleyerek devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladý.

7 01 OCAK 0 SALI HABER 7 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN YENÝ YILINI EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, 0 YILININ MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VERSÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kooperatif Üyelerimizin YENÝ YILINI saðlýk, mutluluk, huzur getirmesini dilerim. Çorum Traktörcüler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi Baþkaný Muharrem Kýrýþ YILLAR "Eþler hiçbir zaman birbirlerini rencide edici sözler kullanmamalý" Aile Danýþmaný Muhittin Korucu, Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen programda "Eþler Arasý Ýletiþim Becerileri" konusunda bir seminer verdi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþen seminere vatandaþýn ilgisi yüksek oldu. Yaptýðý konuþmada her ailenin çocuklarýný iyi yetiþtirmesi gerektiðinin altýný çizen Korucu, "Bizleri cennet ve cehenneme götürecek olan emanetlerimize iyi bakmalýyýz" Eþlerin hiçbir zaman birbirlerini rencide edici sözler kullanmamasý gerektiðini belirten Muhittin Korucu, "Bu tür konuþmalar eþler arasýndaki durum deðerlilik duygusunu zedelemektedir. Eþin baþkalarýnýn özellikle anne-babanýn yanýnda övülmesi, memnun olunduðunun söylenmesi evliliðin vazgeçilmezi olmalý. Böyle birini yetiþtirdiðiniz için çok teþekkür ederim. Allah sizlerden razý olsun türü sözler çok yapýcýdýr. Ülkemizde hiçbir araþtýrma yapýlmadan boþanma oranýnýn yüzde 0 olduðu gibi yanlýþ açýklamalar yapýlmaktadýr. Türkiye'de geçmiþ yýllarda göz önüne alýndýðýnda, Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan aldýðým bilgilere göre bu oran yüzde 0'dir" diye konuþtu. BAÞKAN KÜLCÜ: EÐÝTÝM AÝLEDE BAÞLAR Seminer sonunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Muhittin Korucu'ya çiçek verdi. Çiçek takdiminden sonra bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, toplumda en önemli olgunun aile olduðunu ve eðitimin de aileden baþlayacaðýný ifade ederek, velilere yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceðini söyledi. "Evlatlarýmýz bizim için çok önemlidir" diyen Baþkan Külcü, "Hz. Ali'nin söylediði gibi çocuklarýmýzý yaþayacaklarý günün þartlarýna göre hazýrlamak zorundayýz. Yavrularýmýzýn bizi uluslararasý toplumun saygýn bir üyesi, milletlerin, devletlerin rekabetinde saygýn bir devlet olarak öne çýkaracak þekilde yetiþtirilmesi gerekir. Biz bunun gayretini gösteriyoruz. Sizlerde bu çabaya destek oluyorsunuz. Bizlerde bundan dolayý sizlere müteþekkiriz" ifadelerini kullandý. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi'nin de bu konularda çalýþmalar yaptýðýna dikkat çeken Baþkan Külcü, "Bu tür etkinlikleri biz Belediye olarak çok önemsiyor ve destekliyoruz. Allah hiç kimsenin yuvasýný bozmasýn. Huzurla, mutluluk ve sadakatle güzel evlilikleri ömürlerinin sonuna kadar yaþamayý devam ettirsin" Kadýn Kültür Merkezi'mizde, Aile Eðitim Merkezi'mizde ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'mizde etkinliklerin devam edeceðini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Önümüzdeki yýl bu günlere geldiðimizde Bahçelievler, Mimar Sinan, Akkent Mahallelerinde ve Ulukavak Mahallesi Ýkbal Evler Bölgesi'nde olmak üzere tane daha Merkezimiz olacak. Buharaevler Mahallemizde ise muhteþem bir kompleks yapýyoruz. Bu komplekste haným kardeþlerimiz için havuz, fitnes salonu, gençlerimizin eðitim göreceði sýnýflar, buz pateni pisti, bowling salonu, sinema salonu gibi alanlar olacaktýr" diye sözlerini tamamladý. Program sonunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye öðrencilere saðladýðý imkanlardan dolayý Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi velileri adýna Musa Erkan, tek tek, nokta çalýþmalarla yapýlmýþ olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün porte resminin yapýlý olduðu tabloyu hediye etti.

8 01 OCAK 0 SALI YAÞAM 8 TV de ilahiyatçý dinleyen Hoca bir gün kýrda gezinirken birden fenalaþýr,baþý döner,gözleri kararýr:" Ben galiba gidiciyim! " diyerek yere uzanýr,gözlerini kapayýp ölü gibi yatar.aradan uzun zaman geçtiði halde cenazesini kaldýrmaya gelen olmaz:"bari ben gidip öldüðümü haber vereyim de ortalarda kalmayayým" diyerek evine gelip olaný biteni karýsýna anlatýr.tekrar öldüðünü sandýðý yere döner.karýsý,arkasýndan:"kocamýn cenazesi yerde kaldý;bu ne biçim iþtir dostlar! diye baðýrýp çaðýrmaya,saçýný baþýný yolmaya baþlar.konu komþu toplanýr:"allah Allah, ne zaman öldü, kim gelip haber verdi? derler.kadýn hüngür hüngür aðlarken: "Garip,kocamýn kimi var ki! Kendisi gelip haber verdi;sonra da alýp baþýný öldüðü yere gitti" der. Alo Fetva yý arýyor 0:00 Seksenler Türkiye nin 3 yýllýk geçmiþinin ve deðiþiminin hikâyesi Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eðlenceli bir dönem sit-com u olan dizide sosyal hayattaki deðiþimin, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediðini gözler önüne serecek Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk olacak. Seksenler dizisi o yýllarý yaþamýþ olanlar kadar yaþamamýþ olan gençlerin ve çocuklarýn da ilgisini çekecek. Kamuoyunda Alo Fetva hattý olarak bilinen Alo 190 a Ýstanbul da 01 yýlýnda 37 bin kiþi müracaat etti. Dinî bilgileri danýþma, güncel olaylara iliþkin görüþ bildirme amacýyla kurulan Alo 190 ý en çok kadýnlar aradý. Alo Fetva hattý kayýtlarýna göre 37 bin kiþinin 31 bini kadýn, bini erkek. Kalan bin kiþinin ise cinsiyet kaydý tutulmamýþ. Sorulan ve þikâyet edilen konularýn baþýnda kadýna karþý þiddet geliyor. Ýstanbul Müftülüðü Din Hizmetleri Uzmaný Nevin Meriç, kadýnlarýn þiddet konusunda vaaz ve hutbe talep ettiðini belirterek, Hutbenin hedef kitlesi genel olarak erkekler olduðundan, hocalarýmýz ihtar etse, erkeklerin dikkatlerini çekse diye talepte bulunuyorlar. diyor. Meriç, gelen soru sayýsýný aylar üzerinden yorumladýðýnda, ibadet takvimi hangi aya denk geliyorsa o ay yoðun telefon akýþý aldýklarýný ifade ediyor. Alo Fetva hattýnda 01 nin en yoðun soru alan ayý Ramazan olmuþ. Ay boyunca 10 binin üzerinde soru gelmiþ. Ramazan ayýnýn mevsimsel olarak yaza denk gelmesi soru sayýsýný da artýrmýþ. Kurban ve hac gibi konular da mevsiminde yoðunlaþmýþ. Ramazan ayýnda aileler seyahatlerle ilgili soru sorarken hac takviminde erkekler tavaf ve ihram la ilgili soru yöneltiyor. Kurban Bayramý nda ise kurban kesimi ile ilgili sorular geliyor. Televizyondaki sabah programlarý kuþaðýnýn vazgeçilmezi haline gelen ilahiyat hocalarý da Fetva hattýnýn telefon trafiðini hýzlandýrýyor. Özellikle hanýmlarýn izlediði programlardan sonra vaiz ve hocalar, dinî konulardaki sorularý cevaplýyor. Nevin Meriç, medyada gündeme gelen dinî konularýn insanlarý etkilediðini belirterek bu programlardan sonra çok arandýklarýna dikkat çekiyor. Alo Fetva hattý, özellikle cuma günleri TV programlarýna çýkan hocalarýn izlendiði vakit çok aranýyor. Meriç, hanýmlarýn Programý izliyordum, þöyle bir þey duydum doðru mu? diye anýnda aradýklarýný ifade ediyor. Uzman Meriç, geçtiðimiz hafta gündeme gelip dünyadan ve Türkiye den bine yakýn insanýn Þirince ye akýn ettiði Maya takvimindeki kýyametle ilgili çok soru geldiðini kaydediyor. Medya mayayý nasýl kurguluyorsa onun üzerinden soru geliyor. diyen Meriç, konuyla ilgili Kýyamet kopacak mý? Biz ne yapacaðýz? Bu doðru mu yalan mý? Neden bizi kandýrýyorlar? Kýzým evde korkuyor ne yapacaðým? þeklinde sorular geldiðini ifade ediyor. Fetva hattýna gelen ayný tür sorular, dinî bir konunun gündeme geldiðini gösteriyor. Ýstanbul Müftülüðü Din Hizmetleri Uzmaný Vildan Pehlivan Uçman da Eðer bir soru o günlerde çok sorulmaya baþlamýþsa herhalde medyada bir þey oldu, birisi bir þey söyledi diyoruz. þeklinde konuþuyor. Kadýnlar, kürtaj ve þiddeti soruyor Uzman Nevin Meriç, hemen her gün kürtaj hakkýnda soru aldýklarýný belirterek Kürtajýn günahý anlamýnda farklý çevrelerden teyit edici, günahmýþ doðru mu?, þeklinde sorular geliyor. diyor. Bursa Ýl Müftülüðü nden alýnan bilgilere göre bayanlar kadýn halleri, boþanma ve evlilik, ailevi sorunlar hakkýnda soru sorarken erkekler faizsiz bankacýlýk, ticarî münasebetler, krediler hakkýnda soru yöneltiyor. Ýlmihal eksikliði sorularý artýrýyor Alo Fetva hattýna en çok ilmihal ve temel dinî konularda soru geldiðini söyleyen Meriç, Temel dinî konularda bir eðitimden geçsek bize gelen sorularýn yüzde ellisi azalýr. diyor. Meriç, telefonda namaz kýlmayý, rekâtlarý, imsak, sahur vaktini öðrettiklerine dikkat çekerek Ýlmihal konularýný halledebilsek sorularýmýz azalýr ve farklýlaþýr. diyor. Alo 190, daha çok arandý Alo Fetva hattý numarasýnýn Türkiye genelinde 190 olmasý, gelen sorularý da artýrmýþ. Vatandaþlar, sabit ve cep telefonlarýndan 190 numarasýný çevirerek, bulunduklarý þehrin il müftülüðüne baðlanýyor. Müftülüklerde bulunan Dinî Sorularý Cevaplandýrma Komisyonu üyelerine sorularýný yöneltebiliyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Alo Fetva hattý olarak kullanýlan lü numarayý iptal ederek sabit hatlardan ve cep telefonlarýndan ücretsiz aranabilen Alo 190 Dinî Danýþma olarak yenilemiþti. Kanal D nin baþrollerini; Ayça Bingöl, Wilma Elles, Muhammet Uzuner, Yýldýz Çaðrý Atiksoy, Aras Bulut Ýynemli, Gün Koper, Meral Çetinkaya ve Mete Horozoðlu nun paylaþtýklarý sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki yine heyecan ve duygu yüklü bir bölümle ekrana geliyor. Dizinin bu bölümünde; Cemile ile Arif arasýnda yakýnlaþma yaþanýyor. Mithat ýn vurulmasý herkesi þoke eder. Ayça, Osman ýn evine giderek onunla yüzleþmek ister. Ne Mete, ne de Cemile yi dinlemez. Ancak yer yarýlýp, sanki Osman içine girmiþtir. 0:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 0:00 Benim Ýçin Üzülme Niyazi ve Sinan hayatlarýnýn en zor anýyla karþý karþýyadýr. Bulunan ceset anneleri Nermin e mi aittir? Davut un, Hopa ya gelme kararý Niyazi ve Buke yi zor duruma sokacak, Enver ve Melahat hiçbir þeyden haberi olmayan Davut a durumu nasýl açýklayacaklarýnýn çaresini düþünecektir. Irmak ýn sürpriz ziyareti dengeleri deðiþtirecek ve olaylarýn fitilini ateþleyecektir. Uzaklara gitme kararý alan Harun un artýk yeni bir amacý vardýr ve bu, iþlerini büyütme planlarý yapan Resul ün hiç hoþuna gitmeyecektir. Jacques Cartier Jak Kartiyer (Fransýzca Jacques Cartier) (d. 31 Aralýk 191 ö. 1 Eylül 17), Kanada'yý keþfettiðine inanýlan denizcidir. Tam olarak, Vikinglerden sonra ilk Avrupalý yerleþimin baþladýðý doðu yakasýnýn iç kýsýmlarýný keþfetmiþtir. 191'de Fransa'nýn Saint-Malo þehrinde, dönemin saygýn bir denizci ailesinde doðmuþ ve 10'de önde gelen armatör bir ailenin Catherine des Granches isimli kýzýyla evlenerek sosyal statüsünü yükseltmiþtir. Sýk sýk vaftiz babalýðý yaparak þehirde iyi bir isim yapmýþtýr. 13: Montreal Adasina ulasan Jacques Cartier oradaki yerli halkin kendisine tütün sunmasindan sonra günlügüne "vücutlarini, agizlari ve burunlari sanki birer bacaymislar gibi tütene kadar, dumanla dolduruyorlar", "biz de onlari taklit ettik, ancak duman biber gibi aciydi ve agzimizi yakti" diye yazmisti. Hakkýnda çok az þey bilinmektedir. Ancak profesyonel bir denizci ve kaþif olduðu kesindir. Kendisi üç büyük keþif yolculuðuna çýkmýþ ve hiç gemi kaybetmemiþ, 0'den fazla bakir limana girmiþ ve hiç kaybolmamýþ, salgýn bir hastalýða yakalananlar dýþýnda hiç adam kaybetmemiþtir. Doðduðu þehirde yaþýnda bir salgýn hastalýktan ölmüþtür. Öldüðünde, Kanada'da Avrupalý yerleþim henüz baþlamamýþtý. KESTANELÝ PÝLAV Malzemeler su bardaðý pirinç (1 saat önceden ýlýk suda bekletilmiþ) 0 gr kestane 1 adet havuç (küp küp doðranmýþ) yemek kaþýðý tereyaðý 3 yemek kaþýðý zeytinyaðý 1 yemek kaþýðý kuþ üzüm 1 yemek kaþýðý dolmalýk fýstýk 1/ çay kaþýðý tarçýn Tuz Karabiber, su bardaðý sýcak su Ýnsan, tehlikeyle karþýlaþmadan cesur olup olmadýðýný anlayamaz. La Rochefoucauld Yemeðin Tarifi Kestaneleri yarým saat suda beklettikten sonra çizin. Fýrýn tepsisine alýp önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceli fýrýnda piþirin. Tencereye yaðlarý koyun. Havuçlarý tavaya ekleyin ve kavurmaya baþlayýn. Havuçlar yumuþamaya baþlayýnca sýrayla fýstýk, kestane ve kuþ üzümünü ilave edin. Pirinci niþastasý gidene kadar yýkayýn ve iyice süzün. Kavurduðunuz malzemeye ilave edin. Tuzunu ayarlayýn. Pirinçler þeffaflaþýnca sýcak suyu, tarçýn ve karabiberi de ilave ederek pilav suyunu çekene kadar piþirin. Aðzýna kaðýt havlu koyarak 10-1 dk. demlendirin. Pilavýnýzý küçük bir kaseye çok bastýrmadan koyup, tabaklara ters çevirerek servis yapabilirsiniz. Kasede pilavý fazla pastýrmanýz hamur olmasýna sebep olur. d11.0 Ýstanbul un Altýnlarý.00 Çocuklar Duymasýn 1.00 Yahþi Cazibe 17.0 Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 0.00 Benim Ýçin Üzülme 3.1 Güven Bana Yarýþma Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli.00 Nil in Dünyasý Gezi 1.10 Ankara da Yedim Taze Meyveyi 1.00 Kader Baðlayýnca.00 Gol Kralý Yerli Sinema 3.0 Çapraz Baðlar Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) 1.30 Adýný Feriha Koydum 1.30 Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber 19.0 Spor Sayfasý 0.00 Yaparým Bilirsin Yýlbaþý Özel 3.9 Yýlbaþý Özel Eðlence Programý 07. Acemi Cadý Umutsuz Ev Kadýnlarý 1.30 Gün Arasý.00 Aþk-ý Memnu 1.0 Akasya Duraðý 1.30 Arka Sokaklar Ana Haber Bülteni 0.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 3.1 Þans Kapýda Yarýþma 08.0 Yedi Numara 11.0 Leyla ile Mecnun.00 Haber.1 Spor.30 Tacir 1.1 Banker Bilo 1.0 Dizi Klip 1. Ölmek Ýçin Güzel Bir Gün Yol Ayrýmý (Tekrar) 19.0 Seksenler Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý 1.00 Kendimize Doðru.00 Ýki Dünya Arasýnda 1.30 Sýrlar Dünyasý 1.00 Yeþil Elma 18.1 Ana Haber 18: Ýki Dünya Arasýnda 19:0 Atla Gel Þaban (Yerli Sinema) 1:30 Ayna

9 01 OCAK 0 SALI HABER 9 Yeni yýlýn saðlýk, mutluluk, baþarý ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle Sendika Üyelerimizin ve tüm halkýmýzýn yeni yýlýný kutluyor ve esenlikler diliyorum. Þeker -Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Sefer KAHRAMAN 0 Yýlýnýz kutlu olsun NÝCE YILLARA... ÖZSARAÇ KUYUMCULUK ADRES : Eðridere Çarþýsý No : 38 Çorum Merkez TELEFON : (0 3) 0 KKSM ve NFK'ya Ankara'dan yoðun ilgi Ömer Pekin'den neþeli dakikalar Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen programda Ömer Pekin'in stand-up gösterisi Çorumlularý gülmekten kýrdý geçirdi.dünya Radyo'da 1 yýldýr sürdürdüðü "Periþan FM" adlý komedi programýyla tanýnan þimdilerde ise TRT'de yayýnlanan "Kuklagiller" programýnýn senaristliðini, yapýmcýlýðýný ve ayný zamanda Ferruh Kalender karakterini seslendiren Ömer Pekin, Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nin düzenlediði stand-up gösterisinde Çorumlular ile buluþtu.türkiye'nin en önemli radyocularýndan birisi olan Ömer Pekin, Devlet Tiyatrosu'nda sergilediði stand-up gösterisi ile Çorumlulara keyifli bir akþam sundu. Gösteri seyirciler tarafýndan beðeniyle izlendi. Yaptýðý esprilerle vatandaþlarý kahkahaya boðan Ömer Pekin'in gösterisini çok sayýda davetliyle birlikte, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, eþi Hatice Külcü ve çocuklarýyla beraber izledi. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi, Aile Eðitim Merkezi ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi yoðun ilgi görüyor. Ankara'dan Çorum'a bir program için gelen AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve. Bölge Koordinatörü Hatice Baþýbüyük, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve. Bölge Koordinatörü Zeynep Pusat, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Amasya AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Serpil Özarslan, Amasya AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkan Yardýmcýlarý Sündüs Bülbül ve Sibel Þiþman Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi, Aile Eðitim Merkezi ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezini ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn eþi Ebru Ceylan, Çorum AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Çorum AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Seyhan Günhan ve Bedriye Çayýrda, Kadýn Kültür Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez ve Aile Eðitim Merkezi Müdürü Betül Özseçer'de hazýr bulundular. Gelen misafirlere Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezini gezdiren Hatice Külcü, Merkezlerin Çorumlu bayanlarýn buluþma noktasý haline geldiðini söyledi. 011 yýlýnda açýlýþý gerçekleþtirilen Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezinin kýsa sürede büyük hizmetler verdiðini belirten Hatice Külcü,"Günümüzde artýk kadýnlarýmýz; daha fazla eðitim talep eden, daha donanýmlý, özgüveni daha yüksek, ferdi ve içtimai hayatta daha saðlam durabilen konumdadýr. Kadýnlarýn etkin olduðu bir hayatýn renkli, düzeyli, kuþatýcý ve daha üretken olacaðýna inanýyoruz" Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi ziyaretinden sonra konuklar Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezine geçtiler. Burada Gençlik Merkezi ile ilgili konuklara bilgi veren Hatice Külcü, Gençlik Merkezinin gençliðin önündeki sorunlarý çözmek için açýlmýþ olduðunu söyledi. Gençlik Merkezi'nin ürettiði ve uygulamaya koyduðu projelerle, gençlerin yaþam kalitesini arttýrmayý, onlarý ilgi alanlarý doðrultusunda yönlendirmeyi ve yetiþtirmeyi, ufuklarýný geniþletmek için çalýþtýðýný ifade eden Hatice Külcü, "bizim buradaki amacýmýz gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarýný ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirilmesine fýrsat vererek topluma aktif vatandaþlar olarak katýlmalarýný saðlayan ve gençleri zararlý alýþkanlýklardan koruyarak, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazýrlamaktýr" diye konuþtu. AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý MKYK üyesi ve. Bölge Koordinatörü Zeynep Pusat ise yaptýðý konuþmada, Çorum Belediyesi'nin açmýþ olduðu bu merkezlerin sözün ötesinde bir sorumluluk bilinciyle, "insan odaklý sosyal belediyecilik" anlayýþýnýn bir ürünü olarak gördüðünü ifade etti. Bütün kadýnlarýn ve gençlerimizin bu merkezlerden azami derecede faydalanmasý gerektiðinin altýný çizen Pusat, "Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Aile Eðitim Merkezi ve NFK Gençlik Merkezi'nin modern zamanlarda giderek çözülen aile müessesesini yeniden saðlam temellere oturtacak etkinliklere vesile olmasýný diliyorum. Çorum Belediyesi'nin sorumluluklarýný hakkýyla yerine getirdiðini görüyor, bundan da büyük memnuniyet duyuyorum" Baþkan Külcü Kanal A'ya konuk oldu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kanal A televizyonunda yayýnlanan ve Feride Uzunoðlu'nun sunduðu A Plus Ekonomi programýna konuk oldu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü programda yaptýðý konuþmada, Çorum'da yapýlan Kentsel Dönüþüm çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Çorum'da kentsel dönüþüm alanýnda çalýþmalarýn baþladýðýný ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "3 Kasým 00 seçimlerinden sonra Sayýn Baþbakanýmýzýn Türkiye için yapmýþ olduðu acil eylem planý gibi bizlerde Çorum için bir acil eylem planý hazýrladýk. Kentsel Dönüþüm çalýþmasý tüm Türkiye'nin gündeminde olduðu gibi Çorum'un da gündemindedir. Þehir merkezine 00 metre mesafede 0 konutluk alanda inþaatlarýmýz hýzla yükseliyor" Belediye faaliyetleri hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, Çorum'da faaliyet gösteren taksi duraðýný 38'e indirdiklerini ve mevcut taksi duraklarýnýn hepsini modernize ettiklerini vurguladý. Ayný þekilde þehrin merkezinde kalmýþ þehirlerarasý terminalin þehir dýþýna taþýnmasýnýn bir kentsel yenilenme olduðunu kaydeden Baþkan Külcü, "Terminalimizi bin metre karelik bir alana yeniden inþa ediyoruz. Ýhale iþlemleri tamamlandý ve müteahhide yer teslimi yapýldý, 18 ay da bitirilecek. Þu anda faaliyet gösteren "Sebze Hali"ni de þehir dýþýna taþýyoruz, inþaat yapým çalýþmasýna baþlandý. Mevcut Sebze Hali binasý yerine de park yapacaðýz" diye konuþtu. Kanal A televizyonunda yayýnlanan A Plus Ekonomi programýnda ayrýca Çorum'da faaliyet gösteren ülke ekonomisine ciddi katkýlar saðlayan firmalarýn tanýtýmý ile Çorum'un turistik ve tarihi yerlerinin tanýtýmý yapýldý.

10 HABER 01 OCAK 0 SALI 10 "Yoksulluðun, açlýðýn, savaþýn olmadýðý yeni bir yýl diliyoruz" Berke Gonca erkekliðe ilk adýmýný attý Emek Partisi Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, yeni yýlla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada halkýn yoksulluðun, açlýðýn, sefaletin ve savaþýn olmadýðý yeni bir yýl yaþamasýný diledi. 01'den iþçi ve emekçilere iþsizlik, yoksulluk, çatýþmalar, acý ve ölümün kaldýðýný belirten Aydýn, "01 yýlý bir taraftan yoksulluðumuzu artýrýrken, diðer taraftan iþ kazalarý adý altýnda iþ cinayetlerinde onlarca iþçi kardeþimizin hayatýný yitirdiði, doðal afetlerin doðal olmayan, felaketlere dönüþtüðü yýl oldu. 01 yýlýnda rakamlar ekonomide büyümeyi gösterirken, hayat, soframýzda her bir lokmanýn küçüldüðünü göstermiþtir" Aydýn, "Kadýnlarýn karþýlaþtýklarý þiddet karþýsýnda yaþam hakký tehdit altýndadýr ve kadýn cinayetleri sistematik þekilde artmaktadýr" diye belirtti. Aydýn, 0 yýlýnýn halkýn umudunu daha da büyüttüðü, savaþýn, yoksulluðun, sömürünün, iþsizliðin olmadýðý refah dolu, adaletin, eþitliðin, barýþ ve kardeþliðin hâkim olduðu bir yýl olmasýný dileyerek açýklamasýný tamamladý. Umut Bakliyat Sahibi Umut Gonca ile Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü çalýþanlarýndan Tülin Gonca'nýn çocuklarý Berke Gonca, erkekliðe ilk adýmýný attý. Gonca ailesinin ilk çocuklarý olan Berke için bir sünnet düðünü düzenlendi. Anitta Otel'de düzenlenen sünnet düðününe Gonca ailesinin yakýnlarý katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi, Berke'ye ve Gonca ailesine saðlýklý ve mutlu bir ömür diler. YEDAÞ Ankara yolunda elektrik kesintisi yapacak Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýn Ankara yolunun bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapacak. Aralýk Çarþamba günü saatleri arasýnda yapýlacak elektrik kesintisinden Ankara yolu Burun Çiftlik Kavþaðý ile Alapala Yem arasýndaki özel müþteriler etkilenecek. Mekke'nin Fethi insanlýk tarihinin en önemli olaylarýndandýr Alperen Ocaklarý Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý Mekke'nin Fethin 8.yýl nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Mekke`nin fethinin, þüphesiz insanlýk tarihinin en mühim olaylarýndan biridir" ifadesiyle baþlayan açýklamada bu kutlu olaydan alýnmasý gereken sayýsýz mananýn olduðu belirtildi. Hz. Muhammed (SAV) komutasýndaki ordunun, bir damla kan akýtmadan, bir tek gönül yýkmadan, hiçbir kapýyý zorlamadan bir þehri fethettiðinin dile getirildiði açýklama þöyle: "Bu fetih, Ýslam`ýn ruhudur. Bizlerin de taþýmasý gereken þuurdur. O yüzden diyoruz ki Mekke`nin fethi, bir þuur meþalesi olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bütün insanlýðýn kurtuluþu o meþalenin ýþýðýyla olacaktýr. Fethin 8.yýlýný kutluyoruz.allah Doðu Türkistan'da, Kerkük'te, Suriye`de, Filistin`de, Çeçenya`da, Myanmar`da ve bütün dünyada zulüm gören kardeþlerimizin yardýmcýsý olsun." Gülþen Gýda'ya Anadolu Markalarý ödülü Türkiye Finans Katýlým Bankasý ve Capital & Ekonomist dergileri iþbirliði ve Türkiye Finans'ýn sponsorluðunda düzenlenen "Anadolu Markalarý 01 Yarýþmasý'nýn finali Conrad Ýstanbul'da yapýldý. Bu yýl altýncý kez düzenlenen ve ekonominin lokomotifi Anadolu markalarýnýn ödüllendirildiði törene Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Mustafa Sever, Türkiye Finans Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Boydak, Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, TÝM Baþkaný Mahmut Büyükekþi, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayýn Direktörü Rauf Ateþ ve iþ dünyasýnýn seçkin isimleri katýldý. Ödül töreninde bir konuþma yapan Türkiye Finans Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Boydak "Ülke olarak geçmiþte pek çok kriz yaþadýk. Her krizden bir ders aldýk ve firmalarýmýzý bu yönde geliþtirdik. Burada öðrendiðimiz en büyük ders "markalaþmanýn önemi" oldu. Bugün markalaþma çalýþmalarýný saðlýklý bir þekilde tamamlayan firmalarýn olumsuz durumlardan çok fazla etkilenmediklerini, sektörlerinin öncüleri olduklarýný görüyoruz. Yýllardýr reel sektörün yanýnda yer alan Türkiye Finans olarak markalaþma serüvenlerinin yarýþtýðý bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Bu gibi projeler sayesinde ülkemizde markalaþma bilincinin geliþeceðine ve yakýn gelecekte dünyanýn dört bir tarafýný Türk markalarýnýn saracaðýna inanýyoruz" Yarýþma için Anadolu'dan 1 firma baþvurdu. Jürinin oylarý ile belirlenen 18 baþarýlý markaya ödülleri törenle takdim edildi. Çorum'- dan da Gülþen Kuruyemiþ bu özel gecede ödül alan firmalar arasýnda yer aldý. Ödülü Gülþen Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Gülþen alýrken, Çorumlu Beþiktaþ Kaymakamý Sadettin Yücel de Gülþen'in mutluluðunu paylaþtý. Gecede büyük iþletmeler ödülü olarak Sadýk Grup -Denizli, Sunar Grup-Adana, Cam Merkezi Sanayi- Ýzmir, Keskinoðlu Tavukçuluk- Manisa, Eker Süt Ürünleri -Bursa, Durum Gýda- Mersin, Petlas-Kýrþehir, Ýþbir Yatak-Ankara, HES Kablo-Kayseri ve Akyapak Makine-Bursa; Küçük iþletmeler ödülü olarak San Bilgisayar- Antalya, Köroðlu Týbbi Malzemeler- Ýzmir, Anadolu Týp (Zaraccom)-Sivas, Gülþen Gýda- Çorum, Ceyda Gýda (Haymana Mantý)-Kütahya ve Jüri Özel Ödülü olarak da Gülteks Dýþ Ticaret (Verdaa)-Hatay ve Beta Gýda-Adana ödüllendirildi. Öldürdüðü halasýnýn cenaze namazýna katýlýnca yakalandý Çorum'da tek baþýna yaþayan halasý Emine Daðaþan'ý () öldürdükten sonra Ankara'ya giderek Adli Týp Kurumunda ki iþlemleri takip eden S. D., (30) cenazeye katýlmak üzere tekrar Çorum'a gelince, polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Cinayeti itiraf eden S.D., çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Olay geçen Çarþamba günü Sungurlu Bahçelievler Mahallesi Þehit Ýlhan Çaylan Caddesi No:8/ nolu adreste meydana geldi. Yakýnlarý, yalnýz yaþayan Emine Daðaþan'a bir türlü ulaþamayýnca polise haber verdi. Çilingir yardýmýyla kapýyý açýp eve giren ekipler, Emine Daðaþan'ýn kanlar içindeki cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Yapýlan incelemede, Daðaþan'ýn baþýna sert bir cisimle vurularak ve aðzý kapatýlarak öldürüldüðü belirlendi. Yapýlan incelemelerin ardýndan Daðaþan'ýn cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacýyla Adli Týp Kurumuna gönderildi. Emniyet Müdürlüðü cinayet büro ekipleri cinayet þüphelisini bulmak için araþtýrma baþlattý. Mahallede, apartmaný gösteren tüm güvenlik kameralarý kayýtlarý incelendi. Polis ekipleri olayýn olduðu gün kimlerin eve geldiðini belirledi. Polisin yaptýðý araþtýrmada, eve en son Daðaþan'ýn yeðeni S.D.nin geldiði tespit edildi. Þüpheli S.D.'nin halasýnýn cenazesi ile ilgili Adli Týp Kurumunda iþlemleri yürüttüðü ve cenaze törenine katýlmak üzere tekrar ilçeye geleceðini tespit etti. S.D halasýnýn cenazesine diðer akrabalarý ile gelirken araçta yakalandý. S.D., sorgusunun ardýndan çýkarýldýðý Adli makamlar tarafýndan mahkeme tarafýndan tutuklanýp cezaevine konuldu.

11 01 OCAK 0 SALI SPOR 11 Program Ülkemiz ve komþu müslüman ülkelerdeki din kardeþlerimiz adýna yapýlan dular ile devam etti Binevler Cami Ýmamý Recep Aðýzý Kara, Muharrem Kunduz ve Mustafa Kümbül Hocaarýn birlikte söylediði ilahiler beðeni ile dinlendi Bin evler Camiinde yapýlan Alternatif Kutlama Programýna ilgi Yüksek oldu Dün akþam birçok yerde Dinimizle alakasý olmayan, Dinimizin ve Peygamber Efendimizin Tasvip etmediði hatta men ettiði yeni yýl kutlamalarý yapýlýrken, Bin evler Camiinde Örnek bir Program düzenlendi. Bin evler Camiinde yatsý namazýna müteakip gerçekleþen programa aralarýnda gençlerinde yer aldýðý katýlým yüksek oldu.. Programda önce Kuran-ý Kerim okundu. Camii Ýmamý Recep Aðzýkara hoca tarafýndan Ýslam Tarihinden aktarýlan sohbet dikkatle dinlendi. Muharrem Kunduz ve Mustafa Kümbül hocalarýn söylediði Ýlahiler beðeni ile dinlenirken Cengiz Numanoðlunun Þiirlerini okuyan gençler de geceye renk kattýlar. Program Ülkemizin bütünlüðü ve ülke insanýmýzýn kardeþliði adýna yapýlan dualar sonrasýnda yapýlan ikram ile son buldu. Liselerarasý Genç Bayanlar Voleybol Ýl Birinciliði dün oynanan karþýlaþmalarla sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son karþýlaþmalarýn ardýndan daha önce þampiyonluðu garantileyen Fatih Anadolu Lisesi dün son maçýnda Mecitözü Lisesi'ni set vermeden rahat bir oyunla yendi. Genç Çocuklarýn Þiirleri ilgi ile dinlendi Liseli Genç Kýzlar Voleybolda heyecan sona erdi Þampiyon Fatih Anadolu Lisesi Dün oynanan bu maçýn hemen ardýndan Osmancýk derbisi oynanýrken, Osmancýk METEM, Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi'ni 3-1'lik skorla yenmeyi baþardý ve il birinciliðini ikinci sýrada tamamladý. Osmancýk Saðlýk Meslek Lisesi ise üçüncü olurken, Mecitözü Lisesi ise dördüncü olarak il birinciliðini tamamladýlar. Bu karþýlaþmalarýn ardýndan yapýlan ödül töreni ile ilk takýma kupa ve madalyalarý verildi. Öte yandan il birinciliðini þampiyon olarak tamamlayan Fatih Anadolu Lisesi ilimizi gruplarda temsil edecek. Armutçu: Hakem atamasý uygun deðil Tosya Belediyespor ile oynanan olaylý karþýlaþmanýn ardýndan açýklamalarda bulunan Ýskilip Belediyespor teknik direktörü Nihat Armutçu çýkan olaylarýn ulusal kanallara haber konusu olacak derecede büyük olduðuna vurgu yaptý ve bu maçta hakem atamasýnda izlenen politikanýn yanlýþlýðýna dikkat çekti. Armutçu " Öncelikle ulusal kanallarýn dikkatini çekecek boyuta önemli olaylarýn çýktýðý karþýlaþmada bizleri arayarak geçmiþ olsun dileklerini ileten herkese çok teþekkür ederim. Bu karþýlaþmada hakem atamasýný doðru bulmadýðýmý ifade etmek istiyorum Bu uygulama son derece yanlýþ bir uygulama. Daha önceki maçlarýmýza Ýstanbul, Trabzon, Kayseri'den yani bizim grubumuzda takýmý olmayan illerden atamalar yapýlmýþ ve maçlar gayet sorunsuz bir þekilde oynanmýþtýr. Oysa bu karþýlaþmaya Zonguldak bölgesi hakeminin verilmesi bana göre son derece yanlýþ, bizim grubumuzda Zonguldak takýmlarý bulunuyor. Bu nedenle Zonguldak bölgesinden olan orta hakemin verdiði kararlar doðru bile olsa, Zonguldakspor'un üst, üste ikinci yarýnýn ilk iki deplasmanýný oynayacaðý rakipleri Ýskilip Belediyespor'un kýrmýzý kart, Tosya Belediyespor'un da kýrmýzý kart görmesi sonucu oluþan tablo Zonguldakspor'a büyük avantaj saðlamýþtýr" Rakip takýmdan 1- dengesiz sporcunun baþlattýðý olaylarýn kontrol altýna alýnamadýðýný kaydeden Armutcu, "Olaylar maalesef kontrol altýna alýnamamýþtýr. Bu olayýn ciddiyeti ve acýsý cezalar açýklandýktan sonra daha iyi anlaþýlacaktýr" þeklinde konuþtu. Armutçu son olarak "Öyle yada böyle çocuklarýmýzýn mücadelesi ile gurur duyduk" ÝLK YARIYI 1 PUANLA 11. SIRADA KAPATTIK Ýlk yarýyý hedeflerinin dýþýnda bitirdiklerini belirten Armutçu, "Ýlk yarýyý 1 puanla 11. Sýrada tamamladýk. Ýlk yarýdaki hedefimiz ilk potasý veya yakýn bir yerlerde bitirmekti. Ancak ilk kez mücadele ettiðimiz ligde tecrübesizliðimiz kurbaný olduðumuz maçlar oldu. Buna raðmen ilk yarý itibari ile takýmýmýn ortaya koyduðu futboldan memnunum. Ýkinci yarý daha iyi futbolla istediðimiz hedefe ulaþmak için çok çalýþacaðýz" Toplu Sonuçlar Tosya Bld - Ýskilip Bld : 1-1 Kozlu Bld - Ostimspor : - Sincan Bld - Eskipazar Bld : -1 Bartýnspor - Kýrýkkalespor : 1-0 Yahþihanspor - Sorgun Bld : 0-0 Geredespor - Akyurt Bld : -1 Adliyespor - Z. Kömürspor : 1-1 Takýmlar 1.Z. KÖMÜRSPOR.ADLÝYESPOR 3.SORGUN B..SÝNCAN B..BARTINSPOR.OSTÝMSPOR 7.KOZLU B. 8.GEREDESPOR 9.TOSYA BELEDÝYE 10.MKE KIRIKKALE 11.ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ 1.AKYURT BELEDÝYE.KIRIKKALE Y. 1.ESKÝPAZAR BLD. Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Ýskilip Bld - Z. Kömürspor: Adliyespor - Akyurt Bld Geredespor - Sorgun Bld Yahþihanspor - Kýrýkkale Bartýnspor - Eskipazar Bld Sincan Bld - Ostimspor Kozlu Bld - Tosya Bld Yýlýný ilk oyunu "Ay Ecesi" olacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosunun "Ay Ecesi" oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Burçak Çöllü'nün yazdýðý, Mustafa ve Övül Avkýran'ýn yönettiði oyun Devlet Tiyatrosu Salonunda 11Ocak Cuma günü saat 0.00'da 1 Ocak Cumartesi günü ise saatlerinde sahnelenecek. Oyunu konusu þöyle: Yazar derki Ferhat ile Þirin öyküsünün iç yüzü bizlere anlatýldýðý gibi deðildir. Birbirlerine âþýk olanlar Ferhat ile Þirin deðil; Ferhat ile Sultan Mehmene Bânu'dur. Þirin'in aþký tek taraflýdýr. Þirin daha rahat ve serbest olduðu, üzerinde devlet aðýrlýðý olmadýðý için sýk sýk Ferhat'ýn yanýna gider, Ferhat ise kýrýlmasýn diye bir "abi" gibi dinler onu. Bu sýk görüþmeler saray erkâný ve halk arasýnda birbirlerine âþýk olduklarýna dair bir algý oluþturur. Aþk rivayeti, dilden dile dolanýr. Bunu duyan Sultan, olayýn iç yüzünü bilmeden Ferhat'ý zindana attýrýr. Çünkü aþkýndan dolayý gurur yapar, Ferhat'ýn baþka biriyle birlikte olmasý düþüncesine katlanamaz. Bu kiþi aþýrý derecede düþkün olduðu kardeþi Þirin bile olsa Ancak aþký, kendisini gün be gün yiyip bitirmektedir. Bununla kalmaz, devlet yönetimini de iyice boþlar. Halk arasýnda huzursuzluk baþ gösterir. Derken akýl hocasý ve Mehmene Bânu'nun Ferhat'a olan aþkýný tek fark eden kiþi olan Lala'da ölünce Mehmene Bânu tekrar sultan haline döner. Sultanlýðýný yapmasýna engel olan durum; Ferhat'a duyduðu derin aþktýr. Ferhat'ý zorlu bir göreve göndererek ondan ve aklý sýra ona olan aþkýndan kurtulmaya çalýþýr. Görev; Þahinkayasý'ndan su getirmek. Oyunda rol alan isimler de þunlar: Kubilay Karslýoðlu, Tuba Karabey, Gözde Cýðacý, Dolunay Pircioðlu, Uygar Özçelik, Erdem Yýlmaz, Cansu Saka, Erkan Yýlmaz, Gözde Kaya, Çaðýl Tekten, Gizem Ancý, Ayþe Gülerman, Onur Þirin, Adil Can Demirel, Emre Sungur, Melih Þengider, Deniz Bolýþýk, Selda Þahin, Kutay Þahin, Ebru Helvacýoðlu, Sercan Çelik. Oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu Salonu giþelerinde tam TL öðrenci ise 3 TL'den satýþa sunuldu.

12 Arsin farkýný gösterecek 01 OCAK 0 SALI Futbol Þube Sorumlusu Keleþ, umutlu konuþtu. Arsinspor futbol þube sorumlusu Ýrfan Keleþ, ligin ikinci yarýsýnda farklarýný ortaya koyacaklarýný söyledi. Ligin ilk yarýsýnýn istemedikleri gibi geçtiðini belirten keleþ, "Ancak bu demek deðildir ki Arsinspor için ikinci yarýda böyle geçek. Mevcut kadromuza yapacaðýmýz takviyelerle ligde ikinci yarýda aðýrlýðýmýzý hissettireceðiz. Hedefimiz biran önce þuan ki bulunduðumuz yerden kurtulup kendimize üst sýralarda yer bulmaktýr" ifadelerini kullandý. Ali Koçak U17 ile çýkacak Çorumspor teke düþürdü 3. Lig'in ikinci yarýsýna Çorum'da hazýrlanan kýrmýzý siyahlýlar çalýþma programýný tek antrenmana düþürdü. Teknik heyet tarafýndan açýklamaya göre futbolcularýn okul durumlarýnýn antrenmanlar teke düþürülmesinde etken olduðu belirtildi. Kýrmýzý siyahlýlarýn dün yaptýðý çalýþmada kadro dýþý býrakýlan Ali Koçak, Osman Bodur, Erol Topaloðlu ve kontrol için hastaneye giden Yasin Tüzün antrenmana katýlmazken, belindeki aðrýlardan þikayet eden Osman Seçgin'de masör Onur Kaçmaz'ýn kontrolünde antrenmaný düz koþu ile tamamladý. Kalecilerin antrenör Nurettin Kabalak yönetiminde ayrý bir çalýþma yaptýðý antrenman ýsýnma hareketleri ile baþlarken çalýþma 'e çalýþmasý ile devam etti. 'e çalýþmasýnýn ardýndan yarý alanda topla çalýþmalar yapýldý. Bu bölümde futbolcularý gruplara ayýran teknik ekip futbolcularýn yüksek tempoda bir yandan kenar toplarýna çalýþtýrýrken futbolcularýn antrenman süresinde oldukça yorulduklarý dikkat çekti.kýrmýzý siyahlýlarýn dünkü çalýþmasý yarý alandan toplu çalýþmalarla sona erdi. Ýkinci yarý hazýrlýklarýna devam eden Çorumspor bugün yapacaðý tek çalýþma ile ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürecek. Ali Koçak, U17 takýmý ile antrenmanlara çýkacak.yönetim tarafýndan kadro dýþý býrakýlan Ali Koçak ise U17 takýmý ile antrenmanlara çýkacak. Önceki gün U17 takýmýnýn antrenmaný olmamasý nedeniyle tek baþýna antrenman yapan Ali Koçak dün U17 takýmý ile antrenmana katýldý. Kýrmýzý siyahlý takýmdan ayrýlmak için menajeri vasýtasýyla bazý takýmlarla görüþmeler yaptýðý öðrenilen Ali Koçak'ýn kadro dýþý býrakýlmasýndan dolayý üzgün olduðunu söyledi. EROL VE OSMAN ÝLE HENÜZ GÖRÜÞÜLMEDÝ Çorumspor yönetimi Erol ve Osman ile henüz anlaþma saðlayamadý. Kýrmýzý siyahlýlarýn dünkü çalýþmasýna da katýlmayan futbolcu ile en son yapýlan görüþmede futbolculara aylýk biner lira maaþ teklif edilmiþ futbolcular bu teklifi kabul etmemiþti. Bu görüþmenin ardýndan ikinci bir görüþme yapýlmasý beklenirken kýrmýzý siyahlý yönetimin futbolcular ile görüþme yapmadýðý öðrenildi. Çorumsporkulübü'nün ilgisizliðinden yakýnan Osman ve Erol'un ise takým arayýþlarýna girdikleri gelen bilgiler arasýnda yer aldý. Belediyespor'da tempo arttý Kamp öncesi ikinci yarý hazýrlýklarýný Çorum'da sürdüren Belediyespor'da her geçen gün tempo artýyor. Çorum'da devam ettirdiði hazýrlýklarý günde çift antrenmanla devam ettiren Belediyespor dün sabah ve öðleden sonra olmak üzere günü çift antrenmanla tamamladý. Sabah yapýlan antrenmana kamp çalýþmalarýna kadar izinli olan Kaan Akar, Ýbrahim Selen, Serdar Karaduman, Yiðitcan Gölboyu Volkan ve Haydar Çekirdek katýlmazken bu futbolcular dýþýnda tüm futbolcular antrenman katýldýlar. Yardýmcý hoca Savaþ Bahadýr idaresinde yapýlan sabah çalýþmasýný spor merkezinde gerçekleþtiren mavi beyazlýlar salonda kondisyon aletleri ile fizik kondisyon çalýþmasý yaptýlar. Belediyespor sabah çalýþmasýný son bölümünde nolu sentetik sahada koordinasyon ve çabukluk çalýþmasý ile tamamladý. Antrenman sonrasý tesislere geçen mavi beyazlý futbolcular günün ikinci çalýþmasýna kadar dinlendiler. Günün ikinci çalýþmasýný Ulukavak Sahasý'nda gerçekleþtiren mavi beyazlýlar dayanýklýlýk ve tempolu koþularla günü tamamladýlar. Günün ikinci çalýþmasýnda futbolcularýn yüksek tempolu çalýþmada istenilen seviyeye gelmeye baþladýklarý gözlendi. Mavi beyazlýlar bugün yapacaklarý çift antrenmanýn ardýndan akþam saatlerinde Antalya'ya hareket edecekler. FB'li Basketçiler kahvaltýda buluþtu Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenör, sporcu ve veliler yýlýn son kahvaltýsýnda bir araya geldi. Geçtiðimiz hafta sonu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde düzenlenen kahvaltýyaantrenörler Yaþar Yýlmaz, Abdurrahman Türker, Murat Çalýþkan, Murat Saat ve Merve Yýlmaz'ýn yaný sýra çok sayýda veli sporcu ve yakýnlarýnýn katýldý. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleþtirilen kahvaltýda veliler bir biri ile sohbet ortamý kurarken sporcular ise kendi aralarýnda oyunlar oynayýp eðlendiler. Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri adýna konuþma yapan Antrenör Yaþar Yýlmaz "01 yýlýna elveda 0 yýlýna merhaba demek veli ve sporcularýn birbirleriyle tanýþma, kaynaþma ve dayanýþmalarýný artýrmak için düzenlenen samimi bir ortamda geçerken sporcular Gümüþdað: Lige kadar hazýr olacaðýz kendi aralarýnda oyunlar oynayýp eðlenirken velilerde birbirleriyle bol bol sohbet ettiler. Bu tür organizasyonlarý 0 yýlý içerisinde de yapmaya devam edeceðiz. Sporu bir araç olarak kullanarak, gençlerin eðitimlerine, kültürel ve ahlaki geliþimlerine kýlavuz ve yardýmcý olmak, spor yapabilecekleri, enerjilerini doðru yerlere yönlendirerek kötü alýþkanlýklardan uzak duracaklarý, zihnen ve bedenen saðlýklý bireyler haline gelmelerini saðlayacak ortam ve imkânlarý oluþturmak için var gücümüzle çalýþacaðýz" Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, bugün akþam çalýþmasýnýn ardýndan Antalya'ya hareket edeceklerini kamp çalýþmasý öncesi dayanýklýlýk çalýþmalarýný tamamlamaya çalýþtýklarýný izinli olan futbolculara Antalya'da ayrý bir çalýþma programý uygulayarak takým olarak lige hazýr gireceklerini söyledi.gümüþdað, Antalya kampýnda 3 Ocak tarihine hazýrlýk maçý almak için çalýþmalarý olduðunu hazýrlýk maçý yapýlacak takýmýn belirlenmesi halinde basýnla paylaþacaklarýný bildirdi. Giresun Sefa'nýn peþinde Spor Toto. Lig Kýrmýzý Grup ekiplerinden Giresunspor, 11 Trabzon'dan sol bek olarak oynayan eski Çorumsporlu Sefa'yý bitirmeye çalýþýyor. Giresunspor, 11 Trabzonspor'un genç sol beki Sefa'yý kadrosuna almak için giriþimlerini sürdürüyor. Bonservisi Trabzonspor'da olan 0 yaþýndaki futbolcu, pilot takým 11'de bu sezon çok fazla þans bulamamýþtý. Geçen sene 11'in çok sayýda maçýnda görev yapan Sefa'nýn Giresunsporlu olmasýna hem Trabzonspor, hem de 11 yöneticilerinin sýcak baktýðý edinilen bilgiler arasýnda. ERGÜN PENBE SEFA'DA ISRARLI Giresunspor Teknik Direktörü Ergün Penbe'nin Sefa transferinde ýsrarlý olduðu öðrenilirken genç futbolcunun transferi için yönetime kesin alýnmalý raporu verdiði öðrenildi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Terminal 1.5 yýlda bitecek

Terminal 1.5 yýlda bitecek National Geographic Psikoloji Bölümü ne Kids in birincisi orumlu YÖK ten onay Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü açýlmasýna onay verildi. * HABERÝ 2 DE Yaþlý çifte yardým

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı