Ormana 136 milyon lira harcandý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ormana 136 milyon lira harcandý"

Transkript

1 Ömer Akkaþ Elitpark Hastanesi Baþhekimi oldu Beyin Cerrahý Op.Dr. Ömer Akkaþ, Özel Elitpark Hastanesi'nin Baþhekimi ve Mesul Müdürü oldu. SAYFA 3 TE Bin evler Camiinde yapýlan Alternatif Kutlama Programýna ilgi Yüksek oldu Dün akþam birçok yerde Dinimizle alakasý olmayan, Dinimizin ve Peygamber Efendimizin Tasvip etmediði hatta men ettiði yeni yýl kutlamalarý yapýlýrken, Bin evler Camiinde Örnek bir Program düzenlendi. SAYFA 11 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 01 OCAK 0 SALI 0 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No: Tel : 0 ( Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/ Ýstanbul Tel : 0 (1) Ormana milyon lira harcandý Psikoloji Bölümü'ne YÖK'ten onay Hitit Üniversitesi'nin akademik birimlerinin ve bölümlerinin sayýsý her geçen gün artýyor. Rektörlüðün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü açýlmasý konusundaki teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek kabul edildi. SAYFA 3 TE AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýllarý arasýnda Çorum'a milyon 3 bin 73 liralýk orman yatýrýmý ve desteklemesi yapýldýðýný açýkladý. Çorum'un toplam arazisinin yüzde 3'sýný oluþturan 0 bin 3 hektarlýk alanýn Ormanlýk olduðunu dile getiren Salim Uslu, "003 yýlýndan bugüne kadar Ormanlarýmýzýn Bakým, Koruma ve Rehabilite çalýþmalarý için toplam milyon 09 bin 1 TL yatýrým yapýldý" 003 yýlýndan bugüne kadar milyon 38 bin 00 adet fidan üretildiðini milyon 00 bin 8 TL'lik yatýrým yapýldýðýný kaydeden Uslu, "003 yýlýndan bugüne kadar Orman yollarýnýn yenilenmesi, tamir ve bakýmý için 3 milyon 31 bin 083 yatýrým yapýlmýþtýr. Endüstriyel odun üretimimizde, faaliyeti gerçekleþtiren köylümüze 10 yýlda 117 milyon 9 bin 88 TL kaynak aktarýlmýþtýr. TSO'dan üyelere bilgi güncelleme uyarýsý! Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýndan yapýlan açýklamada Oda seçimleri öncesinde üyelerin firmalarý ile ilgili deðiþiklikleri bildirmeleri istendi. Oda ve Borsa organ seçimlerinin 0 yýlýnýn Þubat ayýnda baþlayýp Mart ayýnda tamamlanacaðýnýn dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: SAYFA 3 TE SAYFA TE Öldürdüðü halasýnýn cenaze namazýna katýlýnca yakalandý Çorum'da tek baþýna yaþayan halasý Emine Daðaþan'ý () öldürdükten sonra Ankara'ya giderek Adli Týp Kurumunda ki iþlemleri takip eden S. D., (30) cenazeye katýlmak üzere tekrar Çorum'a gelince, polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Cinayeti itiraf eden S.D., çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. SAYFA 10 DA Olay geçen Çarþamba günü Sungurlu Bahçelievler Mahallesi Þehit Ýlhan Çaylan Caddesi No:8/ nolu adreste meydana geldi. Yakýnlarý, yalnýz yaþayan Emine Daðaþan'a bir türlü ulaþamayýnca polise haber verdi. KKSM ve NFK'ya Ankara'dan yoðun ilgi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi, Aile Eðitim Merkezi ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi yoðun ilgi görüyor. Ankara'dan Çorum'a bir program için gelen AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve. Bölge Koordinatörü Hatice Baþýbüyük, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve. Bölge Koordinatörü Zeynep Pusat, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Ýlksen Ceritoðlu Kurt... SAYFA 9 DA Yýlýný ilk oyunu "Ay Ecesi" olacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosunun "Ay Ecesi" oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Burçak Çöllü'nün yazdýðý, Mustafa ve Övül Avkýran'ýn yönettiði oyun Devlet Tiyatrosu Salonunda 11Ocak Cuma günü saat 0.00'da 1 Ocak Cumartesi günü ise saatlerinde sahnelenecek. SAYFA 11 DE Mekke'nin Fethi insanlýk tarihinin en önemli olaylarýndandýr Alperen Ocaklarý Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý Mekke'nin Fethin 8.yýl nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Mekke`nin fethinin, þüphesiz insanlýk tarihinin en mühim olaylarýndan biridir" ifadesiyle baþlayan açýklamada bu kutlu olaydan alýnmasý gereken sayýsýz mananýn olduðu belirtildi. SAYFA 10 DA Okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri yükseltildi Ýl Emniyet Müdürlüðü okullar çevrelerinde artan þiddetin önüne geçmek amacýyla okullarda sýký denetime baþladý. Polis sorumluluk bölgesinde eðitim-öðretim ortamlarýnda güvenliðin saðlanmasýna yönelik olarak "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi"nin hazýrlandýðýný ve proje kapsamýnda, okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, bazý okullarýmýzda sabit okul görevlileri, tüm okullarda ise rütbeli personel arasýndan seçilen, irtibat görevlilerinin belirlendiðini dile getiren Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, "Görevlendirilen okul irtibat görevlilerimiz aracýlýðý ile, Ýl Emniyet Müdürlüðümüze iletilen sorunlara yönelik olarak derhal harekete geçilerek, gerekli tedbirler geliþtirilmektedir. SAYFA TE Yýlbaþýnda alkollü içki denetimi Ý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü kontrol görevlileri alkollü içki satan iþ yerlerini ve içki tüketiminin yoðun olduðu eðlence yerlerini denetlendi. SAYFA DE l "KYK yurtlarýnda Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal dersleri verilmeli" Milli Türk Talebe Birliði Çorum Ýl Baþkaný Uður Alkan Kredi Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlarda en kýsa sürede Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal derslerinin baþlatýlmasýný istedi. SAYFA 3 TE "Eþler hiçbir zaman birbirlerini rencide edici sözler kullanmamalý" Aile Danýþmaný Muhittin Korucu, Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen programda "Eþler Arasý Ýletiþim Becerileri" konusunda bir seminer verdi. SAYFA 7 DE

2 01 OCAK 0 SALI HABER Yýlbaþýnda alkollü içki denetimi YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. 190 doðumlu Kemal kýzý Nuran Tokat ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 0 M *Buhara evlerde 300 M Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: TY:71 TY:710 TY:711 TY:9 TY:08 Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü kontrol görevlileri alkollü içki satan iþ yerlerini ve içki tüketiminin yoðun olduðu eðlence yerlerini denetlendi. Özellikle alkollü içki tüketiminde büyük artýþýn gözlendiði yýlbaþý kutlamalarý öncesi kaçak ve sahte içkilerin piyasaya giriþini önleme amaçlý olarak yapýlan denetimlerde tekel bayileri, içkili restaurantlar, oteller ve eðlence mekanlarýnda denetim yapýldý. Defterdarlýk denetçilerinin de katýldýðý denetimler sýrasýnda iþletme kayýtlarý, bandroller ve iþyerlerinin hijyen kurallarý yönünden kontroller yapýldý. Denetimlerde menþei belli olmayan kaçak ve sahte içkilerin satýlmamasý ve toplu tüketime sunulmamasý gerektiði, aksi halde bu iþyerleri hakkýnda savcýlýða suç duyurunda bulunulacaðý Yýl: 8 Sayý: 3 01 OCAK 0 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 3 Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : konusunda iþletmelere gerekli yasal uyarýlar yapýldý. Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, vatandaþlarýn konuya duyarlý davranmasýný, piyasa deðerinden çok düþük fiyatlara satýlan, ambalajý eskimiþ veya yýpranmýþ, koruyucu bandrolü bulunmayan þüpheli ürünlerin, 17 Alo Gýda hattýna bildirmelerini istedi. Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Hibe Programý 3- Ocak'ta tanýtýlacak Çaðrý'dan "Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler" konferansý Çaðrý Eðitim Vakfý haftalýk konferanslara devam ediyor. Vakfýn bu hafta 'bayanlara özel' düzenleyeceði "Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler" konferansý yarýn yapýlacak. Turgut Özal Ýþ Merkezi belediye konferans salonunda saat.30'da gerçekleþtirilecek konferansa konuþmacý olarak Çankaya Vaizesi Sedide Akbulut katýlacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý (ÝKG PRO), "Sektörel Yatýrým Alanlarýnda Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Hibe Programý"na yönelik teklif çaðrýsýný 0 Aralýk 01'de yayýmladý. Hibe programýnýn bölge tanýtýmý ise 3- Ocak tarihlerinde Samsun'da gerçekleþtirilecek. milyon Avrolu program ve tanýtým toplantý hakkýnda açýklama yapan ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, "Türkiye Ýþ Kurumu'nun (ÝÞKUR) Operasyon Faydalanýcýsý olarak yürüteceði hibe programý kapsamýnda,gençlerin istihdamedilebilirliðinin geliþtirilmesi, giriþimcilik becerilerinin arttýrýlmasý ve bu yönde rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, arz-talep arasýndaki uyuma katký saðlanmasýna, ilgili aktörler arasýnda iþbirliðinin geliþtirilmesine, aktif iþgücü piyasasý politikalarý oluþturulmasýna, gençler için oryantasyon, profil çýkarma, danýþmanlýk, staj, eþleþtirme gibi hizmetlerin saðlanmasýna, okul sonrasý iþe geçiþin kolaylaþtýrýlmasýna, üniversite ve sanayi arasýnda daha güçlü iþbirliði baðlarýnýn oluþturulmasýna yönelik projeler bekleniyor. Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý (ÝKG OP*) "Ýstihdam Önceliði" çerçevesinde uygulanacak olan "Sektörel Yatýrým Alanlarýnda Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Hibe Programý" kapsamýnda, üniversite veya lise mezunu iþsiz gençlerin, daha düþük öðrenim düzeyine sahip iþsiz gençlerin, okulu terk edenlerin, eðitimine devam eden gençlerin ve engelli gençlerin istihdamlarýný ve istihdamda kalmalarýný saðlayacak çalýþmalar yürütülecek. Ýstihdam alanýnda faaliyet gösteren kurum ve kuruluþlar, üniversiteler, meslek okullarý, kamu yararýna çalýþan sivil toplum kuruluþlarý, sendikalar, konfederasyonlar, kamu kurumlarý yerel yönetimler vb. gibi kar amacý gütmeyen tüzel kiþilik sahibi kuruluþlar hibelerden yararlanabilecek" milyon Avro bütçeli hibe programý kapsamýnda sunulacak hibe projeleri için 00 bin Avro ile 00 bin Avro arasýnda hibe desteði saðlanacaðýný dile getiren Eyvaz, "Proje baþvurusu yapmak isteyen kurum ve kuruluþlara hibe programý hakkýnda bilgilendirme yapmak amacýyla çeþitli illerde bilgilendirme günleri düzenlenecek. 3 Ocak 0 tarihinde Samsun Türk-Ýþ Eðitim Merkezi Sosyal Tesislerinde, saatleri arasýnda, Ocak 0 tarihinde ise saatleri arasýnda Samsun North Point Otel' de gerçekleþtirilecek etkinlikte hibe programýnýn tanýtýmý yapýlacak ve baþvuru için uygunluk kriterleri açýklanacak. Bilgilendirme günü sonrasýnda, proje baþvurusu yapmak için uygun olan kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerine, proje yazma sürecinde ihtiyaç duyduklarý eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri saðlanacak" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( 98 8) elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk ::08 Güneþ :: Ýþrak :7:1 Öðle :11: Ýkindi :1:1 Akþam :1:30 Yatsý :18:0 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Güzel ahlâk; yarataný düþünerek, yaratýlanlarý hoþ görmek, onlarýn eziyetlerine sabretmektir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri GÖNÜL BÝR GÜZELÝ SEVMÝÞ Gönül bir güzeli sevmiþ ayrýlmaz Dolanýr peþinde çoban misâli Hiç kimse bu derdin dermânýn bilmez Azmýþ yaralarý periþan hali Lokman çare bulmaz yoktur Eflâtun Yârdan ayrýlmasý ölümden çetin Elde endaz ettim bu aþkýn atýn Terk ettim sýlayý vataný ili Ferhat Þirin için kestiði taþlar Benim senin için döktüðüm yaþlar Seni yaksýn beni yakan ateþler Yaktý bu sinemi savruldu külü Arýlar bal için bekler petekler Alýr her çiçekten verir emekler Mecnun Leylâ için pýnarý bekler Ben de bir yâr için olmuþum deli Evvelden var idi bu sevda bende Ýlikte damarda cesette canda Ölünce hû çeksin kemiðim sinde Dünyada durunca Veysel'in dili Aþýk Veysel ÞATIROÐLU HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,78 1,79 EUR,31,3 STERLiN,8,91 JPY YENi 0,00 0,009 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: 3 70 BUHARA ECZANESÝ TEL:7 00 DUYGU ECZANESÝ TEL: 1 0 BOSTANCI ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...11 Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...13 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...1

3 01 OCAK 0 SALI HABER 3 KUTLAMA Deðerli Hemþehrilerimin ve Aziz Milletimizin, Yeni Yýlýný Kutlar, Ülkemize Barýþ, Saðlýk, Huzur ve Mutluluk Getirmesini Cenab-ý Hak'tan Niyaz Ederim KIYMETLÝ HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN YENÝ YILINI KUTLAR SAÐLIK, MUTLULUK, VE BAÞARILARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝM Laçin Belediye Baþkaný Erdal ALTUNTAÞ ALACA BELEDÝYE BAÞKANI MUHAMMET ESAT EYVAZ Psikoloji Bölümü'ne YÖK'ten onay Milli Türk Talebe Birliði Çorum Ýl Baþkaný Uður Alkan Kredi Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlarda en kýsa sürede Kur'aný Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal derslerinin baþlatýlmasýný istedi. Normalde diðer günlerden hiçbir farký olmayan yýlbaþýnýn, sadece miladi takvimde bir yýlýn bitip baþka bir yýlýn baþladýðý gün olduðunu belirten Uður Alkan, "Ýnsanlarýn bu günde normalde yapmadýklarý eðlenceleri yapmalarýnýn nedeni milli ve manevi deðerlerinden uzaklaþmýþ olmasýdýr. Unutulmamalýdýr ki kalpler çýlgýnca eðlencelerle deðil ancak Allah'ý anmakla tatmin olur. Bedeli ne olursa olsun Müslümanca yaþamanýn haysiyetine talibiz. Müslümanca yaþamanýn tek yolu ise, dinimizin kutsal kitabý olan Kuran'ý anlamaktan geçer. Bu sebeple gerek üniversitelerimizde gerekse üniversite öðrencilerinin barýnmasýna olanak saðlayan Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarýnda, hukuki olarak reþit olmuþ kendi kararlarýný kendileri alabilen üniversite öðrencilerine istekleri halinde Kur'an-ý Kerim, Hitit Üniversitesi'nin akademik birimlerinin ve bölümlerinin sayýsý her geçen gün artýyor. Rektörlüðün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü açýlmasý konusundaki teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek kabul edildi. Psikoloji Bölümü ile birlikte Fen Edebiyat Fakültesi'nde Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Türk Dili ve "KYK yurtlarýnda Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal dersleri verilmeli" Edebiyatý, Eski Çað Dilleri ve Kültürleri, Arkeoloji Antropoloji ile Batý Dilleri ve Edebiyatlarý bölümleri olmak üzere bölüm sayýsý 11'e yükseldi. Siyer-i Nebi, Ýlmihal gibi her Müslüman'ýn inancýnýn temeli oluþturan bu bilimlerin öðrenilmesi için kurslar, dersler ve konferanslarla imkân saðlanmalýdýr" 0 ilde þubesi bulunan Türkiye'nin en köklü öðrenci teþkilatý Milli Türk Talebe Birliði olarak Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan, Kredi Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlarda en kýsa sürede Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal derslerinin baþlatýlmasýný isteyen Alkan, "Üniversitelerimizden talebimiz ise, diðer seçmeli derslerin yanýnda Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal derslerinin de seçmeli olarak konulmasýdýr. Milli Piyango adý altýnda devlet eliyle kumar oynatýlan ülkemizde, anayasal hak olan din öðrenimin imkâný üniversite öðrencilerine devlet eliyle sunulmalýdýr. Sizin en hayýrlýnýz, Kur'an-ý öðrenen ve öðreteninizdir" Ömer Akkaþ Elitpark Hastanesi Baþhekimi oldu Beyin Cerrahý Op.Dr. Ömer Akkaþ, Özel Elitpark Hastanesi'nin Baþhekimi ve Mesul Müdürü oldu. Elitpark'ýn Yönetim Kurulu Baþkaný olarak bu görevleri üstlenen Op.Dr. Ziya Boyacýoðlu, geçtiðimiz günlerde tüm görevlerinden ayrýlmýþ, Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Op.Dr. Mehmet Duyar getirilmiþti. Hacettepe Týp Fakültesi mezunu olan Op.Dr. Ömer Akkaþ, beyin cerrahý olarak Çorum Devlet Hastanesi'nde 3 yýl görev yaptýktan sonra emekliye ayrýlýp Ýzmir'e gitmiþti. Dr. Akkaþ'ýn, Ocak Çarþamba günü görevine baþlamasý bekleniyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýndan yapýlan açýklamada Oda seçimleri öncesinde üyelerin firmalarý ile ilgili deðiþiklikleri bildirmeleri istendi. Oda ve Borsa organ seçimlerinin 0 yýlýnýn Þubat ayýnda baþlayýp Mart ayýnda tamamlanacaðýnýn dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Organ seçimleri hakkýnda yönetmeliðinin 8. TSO'dan üyelere bilgi güncelleme uyarýsý! Maddesi gereðince, üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ile ilgili oda kayýtlarý 0 Ocak 0-07 Ocak 0 tarihleri arasýnda kontrole açýlmýþ bulunmaktadýr. Belirtilen tarihler arasýnda tüm üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ile oda kayýt bilgilerini kontrol ederek varsa durumlarýnda meydana gelen deðiþiklikleri odamýza yazýlý olarak bildirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde, yönetmelik gereðince üyelerin odamýzdaki kayýtlarýnýn doðruluðu üyece kabul edilmiþ sayýlacaktýr. Yine 17 sayýlý yasanýn, 10. Maddesinin. Fýkrasý " içinde bulunulan yýldan önceki iki yýldan itibaren adresleri ve durumlarý tespit edilemeyenler ile bu süre zarfýnda aidat ödemeyen üyelerin isimleri, meslek gruplarý ve seçmen listelerinden silinir ve bu uygulama her yýl ocak ayý içerisinde yerine getirilir" hükmünü içermektedir. 0 yýlý Þubat-Mart döneminde yapýlacak oda organ seçimlerinde üyelerimizin maðdur olmamalarý ve hizmetlerin aksamamasý için, üyelik bilgilerinin güncellenmesi ve aidat borçlarýnýn ödenmesi gerekmektedir."

4 01 OCAK 0 SALI HABER "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN YENÝ YILINI KUTLAR, 0 YILININ MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN BARIÞ, HUZUR VE SAÐLIK GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝM." AK PARTÝ ÝL BAÞKANI AHMET SAMÝ CEYLAN "Genç beyinlerin attýðý her adým ülkemiz için önemli kazanýmdýr" TOBB Çorum Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk yeni yýl mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Ticaret hayatý, biten yýlýn tecrübe ve deneyimler kattýðý, yeni baþlayan yýlýn ticaret hayatýna yeni baþlarcasýna giriþimlerin planlandýðý heyecanlý bir hayattýr" diyerek baþlayan Çabuk, "Giriþimler için duyulan heyecan, baþarý yolunda ilk adýmdýr. Genç beyinlerin attýðý her adým, baþardýðý her giriþim o yýlýn ülkemiz için en önemli kazanýmdýr. Gelecek için planlanan her proje ise ülkemizin geleceðinin teminatýdýr. Her yeni yýlýn baþlangýcý sorunlarýn aþýlmasý yolunda inançlarý güçlendirir ve beklentileri arttýrýr. Geçmiþin deðerlendirilmesi yapýlacak yeni hedefler deðiþimler için fýrsatlar oluþturur ve insanlarýn geleceðe daha umutla bakmasýný saðlar. Bu duygu ve düþüncelerle tüm basýn yayýn camiamýzýn yeni yýlýný kutlar 0 yýlýnýn tüm insanlýk için barýþ dostluk huzur ve baþarý getirmesini diliyorum" YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN Evlenecek kýzý için çeyiz istedi Cevriye Demir- Zeynep Bar Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Halk Günü toplantýsý dün yapýldý. Belediye Meclis Salonu'nda yapýlan toplantýya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan baþkanlýk etti. 3 vatandaþýn katýldýðý toplantý da vatandaþlar aðýrlýklý olarak para ve gýda yardýmý talebinde bulundular. Halk Günü'ne katýlan Cevriye Demir isimli bayan, kýzýna düðün edeceðini, ancak maddi durumunun elveriþsiz olduðunu belirterek, Belediye'den maddi destek istedi. Demir, "Kýzýmýn babasý yok. Yakýnda düðünü olacak. Az da olsa bize yardýmcý olun" diye konuþtu. Geçen hafta da toplantýya katýldýðýný ve henüz sonuç alamadýðýný bildiren Demir, tekrar toplantýya katýlma ihtiyacý hissettiðini bildirdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan ise Cevriye Demir'in daha önce de toplantýya katýlýp talebini ilettiðini hatýrlatarak, "Talebinizi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na bildirdik. Gerekli inceleme ve çalýþmalar yapýlýyor" Toplantýya katýlan Zeynep Bar isimli bayan ise geçtiðimiz aylarda ameliyat olduðunu ve bir süre hastanede tedavi gördüðünü, bu nedenle maddi sýkýntýya düþtüðünü, evinin kirasýný ödeyemediðini söyledi. "Elimdeki paralar hastane masraflarýna gitti, aylardýr kiramý ödeyemiyorum. Ev sahibi çok sýkýþtýrýyor. Bana yardýmcý olun" diyen Zeynep Bar, kendisinin yeþilkartlý olduðunu, eþinin de incikboncuk satarak evini geçindirmeye çalýþtýðýný, maddi olarak zor bir süreç yaþadýklarýný dile getirdi. Turan Candan ise Zeynep Bar'ý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na yönlendirdi. Halk Günü'ne katýlan Yasemin Özsoy isimli bayan, eþinin cezaevine düþtüðünü, kendisinin ise maddi açýdan büyük bir sýkýntý çektiðini anlatarak, "YEDAÞ'tan elektrik faturam için ihbarname geldi, elektriðimi kesecekler. 8 liralýk faturamý ödeyemedim. Çocuðumu okula gidiyor, masraflarýný karþýlamakta güçlük çekiyorum. Okuldan istenen aidatý bile veremedim. Bana yardýmcý olun" diyerek sýkýntýlarýný dile getirdi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Yasemin Özsoy'u Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na yönlendirirken, belediye olarak da durum incelemesi yaptýktan sonra gýda yardýmý yapabileceklerini söyledi. Yasemin Özsoy Çamlýca METEM öðrencilerine tekstil teknolojileri anlatýldý Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezinde kariyer günleri hýz kesmeden devam ediyor. Öðrencilerin kendi alanlarýyla ilgili akademik geliþmeleri takip edebilmeleri, istihdam olanaklarý hakkýnda bilgi edinmeleri ve üniversite tercihlerinde rehberlik edebilmek amacýyla düzenlenen kariyer günlerinin bu sefer ki konuðu Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programý öðretim görevlisi Hacer Ölçer oldu. Kendisinin de meslek lisesi mezunu olduðunu belirten Ölçer öðrencilere geçmiþ yýllarda meslek lisesi mezunlarýnýn yaþadýðý dezavantajlý durumun ortadan kalktýðýný bu bilinçle öncelikle kendilerine güvenmelerini daha azimli çalýþmalar yapmalarý gerektiðini belirtti. Giyim üretim teknolojileri alaný öðrencilerine mezun olduklarýnda üniversitede yerleþebilecekleri bölümler ve istihdam alanlarý hakkýnda sayýsal veriler de veren Ölçer bilinçli yapýlan kariyer planlamasýnýn önemine deðindi. Giyim üretim teknolojisi alanýnýn iþ piyasasýnda da önemli bir sektör olduðunu öðrencilerin alanlarýnda gerekli mesleki yeterlilikleri saðlayarak iþ piyasasýnda kalifiye eleman olmalarýnýn bu alanda da kariyer yapabileceklerini ifade eden Ölçer, ayrýca tekstil alanýyla ilgili bilgisayar ve endüstriyel teknolojilerin geliþmesi ile tekstil sektörünün geldiði son durumu anlatan slayt gösterisi yaptý. Okul Müdürü Fatih Þanlý ise sene baþýndan itibaren özellikle okulda bulunan alanlarla ilgili kariyer çalýþmalarý yürüttüklerini bunun hem öðrencilerin ileriye dönük hedef koyma bilincinin oluþmasý bunun yanýnda onuncu sýnýfta alan seçimi yapacak öðrencilerin de bilinçli tercih yapmalarýnda önemli rol oynadýðýný ifade etti. Þanlý, programýn çok verimli geçtiðini ve yürütülmesinde büyük destek olan Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne teþekkür ederek öðretim görevlisi Hacer Ölçer'e günün anýsýna plaket takdim etti. TY:70

5 01 OCAK 0 SALI HABER 0 Yýlýnýn sizlere hayatýnýz boyunca unutamayacaðýnýz güzellikler yaþatmasý dileðiyle Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle NÝCE YILLARA... Eðridere çarþýsý no: 17 Çorum/Turkiye Tel: (0.3) - Fax: (0.3) 11 7 web: - VOLSWAGEN YETKÝLÝ SATICI AHLATCI Ankara yolu 7. km no:03 Çorum Tel: AHLATCI BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR Yeni yýlýn saðlýk, mutluluk, baþarý ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle pancar ekici çiftçilerimizin ve tüm halkýmýzýn yeni yýlýný kutluyor ve esenlikler diliyorum. Çorum Þeker Fabrikasý Fabrika Müdürü Cumhur Mehmet DEMÝRTAÞ Okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri yükseltildi Ormana milyon lira harcandý Ýl Emniyet Müdürlüðü okullar çevrelerinde artan þiddetin önüne geçmek amacýyla okullarda sýký denetime baþladý. Polis sorumluluk bölgesinde eðitim-öðretim ortamlarýnda güvenliðin saðlanmasýna yönelik olarak "Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi"nin hazýrlandýðýný ve proje kapsamýnda, okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, bazý okullarýmýzda sabit okul görevlileri, tüm okullarda ise rütbeli personel arasýndan seçilen, irtibat görevlilerinin belirlendiðini dile getiren Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, "Görevlendirilen okul irtibat görevlilerimiz aracýlýðý ile, Ýl Emniyet Müdürlüðümüze iletilen sorunlara yönelik olarak derhal harekete geçilerek, gerekli tedbirler geliþtirilmektedir. Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýl Emniyet Müdürlüðü koordinesinde, rehber öðretmenlerimiz ile Çocuk Þube Müdürlüðü arasýnda bilgi akýþýný saðlamaya yönelik olarak 17 Ekim 01 tarihinde koordinasyon toplantýsý yapýldý. Ayrýca Ýl Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürlüðü tarafýndan, Çorum Ýl Merkezinde okulda çocuklarýn korunmasýna yönelik olarak ailelere, okulda ise lise öðrencilerine, kendilerini koruyucu mahiyette konferanslar verildi" Okullarýn baþlangýcýndan itibaren yürütülen uygulamalarýn deðerlendirilmesi sonucunda, okul yakýnlarýna eðitim-öðretim ortamýna zarar verecek okulla iliþkisi olmayan þahýslarýn yaklaþtýrýlmasýnýn sakýncalý olduðunun deðerlendirildiðini ve koruyucu amaçla "Valilik Güvenlik Kararý" alýnmasýna karar verildiðini dile getiren Doðan, "Bu kapsamda 0 Kasým 01 tarihinde Çorum Ýl genelinde okullarýn yakýn çevresine eðitim-öðretim ortamýna zarar vermesi muhtemel þahýslarýn yaklaþmasýný önleyici mahiyette Valilik Güvenlik Kararý alýnmýþtýr. Karar tarihinden bugüne kadar toplam þahýs hakkýnda güvenlik kararma aykýrý davranýþtan dolayý, her bir þahýs için toplam 19 TL olmak üzere idari para cezasýna hükmedilmiþtir. Gelecek dönemde de okul ortamlarýný rahatsýz etmeye teþebbüs eden þahýslara yönelik olarak, þu an itibarý ile 19 TL olan idari para cezasý uygulanacak olup, tedbirlerimiz sýký bir þekilde devam ettirilecektir" þeklinde kaydetti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýllarý arasýnda Çorum'a milyon 3 bin 73 liralýk orman yatýrýmý ve desteklemesi yapýldýðýný açýkladý. Çorum'un toplam arazisinin yüzde 3'sýný oluþturan 0 bin 3 hektarlýk alanýn Ormanlýk olduðunu dile getiren Salim Uslu, "003 yýlýndan bugüne kadar Ormanlarýmýzýn Bakým, Koruma ve Rehabilite çalýþmalarý için toplam milyon 09 bin 1 TL yatýrým yapýldý" 003 yýlýndan bugüne kadar milyon 38 bin 00 adet fidan üretildiðini milyon 00 bin 8 TL'lik yatýrým yapýldýðýný kaydeden Uslu, "003 yýlýndan bugüne kadar Orman yollarýnýn yenilenmesi, tamir ve bakýmý için 3 milyon 31 bin 083 yatýrým yapýlmýþtýr. Endüstriyel odun üretimimizde, faaliyeti gerçekleþtiren köylümüze 10 yýlda 117 milyon 9 bin 88 TL kaynak aktarýlmýþtýr. Orman zararlarý ile mücadele çalýþmalarý kapsamýnda biyolojik, mekanik, kimyasal ve bioteknik mücadele için 8 bin 870 lira yatýrým yapýldýðýný dile getiren Uslu, "Orman, kýrsal alan, ev, ahýr ve samanlýk gibi her türlü yangýnlarýna erken müdahale etmek için köy ve beldelerimize yýllarýnda 8 adet su tanký daðýtýlmýþtýr. Toplam yatýrým maliyeti 1 bin TL'dir. Önümüzdeki günlerde 1 adet su tankýnýn daha daðýtýmý yapýlacak. 01 yýlýnda Orman Ýþletme Müdürlüðümüzün makine parkýna Dozer ve Greyder daha eklenmiþ, önümüzdeki günlerde yangýna Ýlk müdahale aracý da eklenecektir. ORKÖY tarafýndan orman köylümüze 003 yýlýndan bugüne kadar süt sýðýrcýlýðý için 3 milyon bin 87, süt koyunculuðu için milyon bin 83, besi sýðýrcýlýðý için 11 bin ve güneþ enerjisi için 93 bin 900 olmak üzere köylülerimize.00 ünite için toplam milyon 7 bin 9 TL proje kredi desteði saðlanmýþtýr. ORKÖY desteklemesi 003 yýlýnda 30 bin 70 lira iken son dokuz yýlda yüzde 97 artýþla yýllýk ortalama 91 bin TL olarak gerçekleþmiþtir"

6 HABER TEK 01 OCAK 0 SALI Alaca Belediyesi için 01 hizmet yýlý oldu Muhammed Esat Eyvaz Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, 01 yýlýnda yapýlan çalýþmalarý deðerlendirdi. Baþkan Eyvaz, yapýlan çalýþmalarda her zaman için kalýcý hizmeti ön plana çýkartmaya çalýþtýklarýný belirterek, "Bu yönüyle 01 yýlý bizim için hizmet yýlý oldu" 01 yýlý çalýþmalarýný deðerlendiren Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, 01 yýlýnda da birbirinden güzel hizmetler gerçekleþtirmenin sevinç ve mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. "Yeni bir yýlsonu deðerlendirmesiyle daha sizlere bir yýllýk hizmetlerimizi anlatma imkânýný bizlere veren yüce Allah'a en samimi bir þekilde þükrediyor, 01 yýlýnda da birbirinden güzel hizmetler gerçekleþtirmenin sevinç ve mutluluðunu yaþýyoruz" diyen Baþkan Eyvaz, "011 yýlýnýn bitiminden, 0 yýlýnýn baþlarýna geldiðimiz bugüne kadar sizlerin huzuru, mutluluðu, baþarýsý, daha güzel ve daha yaþanýlabilir bir Alaca'da yaþayabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bütün personelimizi, ekonomik gücümüzü, mevcut araçlarýmýzý, Ankara baþta olmak üzere her yöredeki alaca sevdalýsý gönül dostlarýmýzý da seferber ederek sizlerin memnun kalacaðý, hoþlanacaðý kalýcý, kýymetli, ihtiyaçlarýnýzý hakkýyla karþýlayacak, bize olan güveninizi artýracak, dostluðu ve barýþý bir daha yýkýlmayacak bir þekilde tesis edecek hizmetleri büyük bir hazla, umutla, aþkla gerçekleþtirdik" ifadelerini kullandý. "LAF DEÐÝL, HÝZMET GERÇEKLEÞTÝRDÝK" Çok laf deðil, hizmet gerçekleþtirdiklerini aktaran Baþkan Eyvaz, "Ýnsanýmýzla, tabiatla, siz hemþehrilerimizle barýþýk kalmaya özen göstererek, karþýlýklý saygý ve sevgi esasýna dayanan, çok laf ile deðil mümkün mertebe çok hizmet gerçekleþtirerek, bilgi, erdem ve hizmetin örtüþmesine azami dikkat ederek, ne yaptýðýmýzýn ve ne yapacaðýmýzýn farkýnda olarak çalýþtýk. Ýki günü birbirine eþit geçen ziyandadýr anlayýþýyla hep ileriye, daha ileriye sizler için en doðru, en güzel, en faydalýya yýlmadan, usanmadan koþtuk hep. Hem personelimize, hem siz saygýdeðer halkýmýza hem de ilçemize yolu düþen her vatandaþa saygýyla kiþilik haklarýna, özgürlüklerine, beklentilerine, hakkýmýzdaki düþüncelerine hüsnü kabulle kendimizi anlatmaya, karþýmýzdaki ve yanýmýzdakini, saðýmýzdaki ve solumuzdakini anlamaya, anlamlandýrmaya çalýþtýk. Kendimizin ve baþkalarýnýn özgürlüklerine zarar vermeden barýþ, hoþgörü, dostluk ve geliþme için bayrak açtýk. Emek sarf edip güzel iþ ve hizmetleri gerçekleþtirdik" "ÝYÝNÝN, DOÐRUNUN TAKÝPÇÝSÝ VE UYGULAYICISI OLDUK" Sürekli iyinin ve doðrunun takipçisi olduklarýný söyleyen Baþkan Muhammet Eyvaz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ortak bir geleceðe doðru, ortak bir kaderle yürüdüðümüz güzel Alacamýzda her türlü olumlu, olumsuz geliþmenin hepimizi birden etkileyeceðini unutmadan birbirimizi önkoþulsuz olarak sevip buna göre davranabilirsek gelecek nesillere daha güzel ve daha yaþanabilir bir çevre býrakabiliriz" diyerek insanýmýza, ilçemize, ülkemize hizmet sevdasýyla sürekli iyinin, doðrunun takipçisi ve uygulayýcýsý olduk. Cehaletin daha fazla cehaletle deðil, daha fazla bilgi, ahlak, erdem, emek ve hizmetle son bulacaðýný, bir beldenin cedelleþme ile deðil, anlayýþsýzlýkla ataletle deðil, ilim, sevgi, dostluk, kardeþlik, barýþ ve hizmet yarýþý ile ilerleyeceðine adýmýz gibi inandýk. Ýnandýklarýmýzýn gereklerini hiçbir þeyden çekinmeden herhangi bir artniyet içerisinde olmadan bir bir yerine getirdik. Bütün içtenliðimizle Alacamýzý özlenen, beklenen çaðdaþ þehircilik anlayýþýna yakýþýr bir yerleþim biçimine kavuþturma gayretini, soylu sevincini gönlümüzde duyup çevremize duyurduk. Her zaman sorumluluklarýmýzýn farkýnda olup, bu sorumluluklarýn gereðine göre düþündük, inandýk, uyguladýk. Her vatandaþýmýz için huzur, her vatandaþýmýza saygý ve sevgi, her vatandaþýmýza hizmet için bir önceki iyi durumumuzu aþmaya daha iyiye ve daha doðruya ulaþmaya çalýþtýk. Vatandaþlarýmýzýn bir konuda içlerini rahat tutmasýný istiyorum. 009 yýlýnda yapýlan yerel seçimlerde sözünü verdiðimiz bütün hizmetleri önümüzdeki seçim dönemine kadar tek tek tamamlayacaðýz. Sözümüzün her zaman arkasýnda olduðumuzun bilinmesini isterim. Sözlerimizi fazlasýyla yerine getireceðiz." 01 SU VE KANALÝZASYON HÝZMETLERÝ Cumhuriyet Mahallesi Paklar Sokak'ta bulunan 00 metre asbest boru, 10'lik plastik boru ile deðiþtirildiðini söyleyen Belediye Baþkaný Eyvaz, "Denizhan Mahallesi Kervan Sokak'ta bulunan köprü geçiþi 180 metre abdest boru, 00'lük plastik boru ile deðiþtirildi. Toplam tahakkuk 1 milyon 11 bin, toplam tahsilat 9 bin 3, tahsilat yüzdesi %80. Toplamda ise 18 yeni aboneye su verilirken 1100 arýzalý su sayaçlarý tespit edilerek deðiþtirildi" Yapýlan kanal çalýþmalarýyla ilgili de bilgi veren Baþkan Eyvaz, "Yýldýzhan Mahallesi'ne 99 metre, Günhan Mahallesine 170 metre, Cumhuriyet Mahallesine 780 metre, Denizhan Mahallesine 110 metre, Cengizhan Mahallesine 00 metre ve Özhan Mahallesine 180 metre olmak üzere toplamda 73 metre kanal çalýþmasý gerçekleþtirildi" diye konuþtu. YENÝ BELEDÝYE BÝNASI Alaca'ya Meslek Yüksek Okulu'nu kazandýrmak adýna belediyenin binasýndan taþýnarak yeni bir binaya geçtiklerini aktaran Baþkan Eyvaz, "Bu sayede atýl vaziyette bulunan eski belediye binasýný tadilattan geçirerek halkýmýzýn hizmetine sunduk. Bu þekliyle de yeni binamýz da ilçemize ayrý bir güzellik kattý" Kilit taþý bakýmýndan 01 yýlýnda önemli hizmetlerde bulunduklarýný söyleyen Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, toplamda 10 bin metrekare kilit taþý döþediklerini ifade etti. 1 BÝN TON SICAK KARIÞIM ASFALT ATILDI Baþkan Evyaz, 01 yýlýnda atýlan asfalt ile ilgili de bilgiler verdi. Can Sokak, Barýþ Manço Caddesi, Cumhuriyet Caddesi. kýsým, Kervan Sokak, Dergah Sokak, Baykara Sokak, Ekin Pazarý Civarý, Mermer Sokak, Yýldýz Sokak, Çayýrlar Sokak, Metehan Sokak, Doðuþ Sokak, Zübeyde Haným Caddesi. Kýsýmda olmak üzere toplamda. kilometre yere 1 bin ton asfalt atýldý. Baþkan Eyvaz ayrýca 01 yýlý içerisinde Alaca'da 3 adet inþaat ruhsatý, adet ise yapý kullanma izni verildiðini belirtti. "ÝÇME SUYUNDA DEV ADIMI ATTIK" Baþkan Eyvaz, Alaca'nýn yüz yýllýk içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan "Koçhisar Barajý Ýçme Suyu Projesi"nin 1.bölümünü oluþturan Alaca içme suyu arýtma tesisi isale hattý çalýþmalarýnýn 01 yýlý içerisinde baþladýðýný aktardý. Alaca'ya baðlý Fakýlar Köyü ile Belediye su depolarý arasýnýn su borularý döþenerek tamamlandýðýný anlatan Baþkan Eyvaz, Umut Yapý A.Þ tarafýndan yapýlan isale hattýný oluþturacak borularýn 0 cm çapýnda olduðunu kaydetti. Bundan sonraki süreçte Koçhisar Barajý'ndan gelen sularýn toplanacaðý terfi merkezinin de yapým çalýþmalarýnýn da büyük bir hýzla devam ettiðini anlatan Eyvaz, "Barajdan gelen su bu terfi merkezinde toplanacak. Daha sonra ise buradan kurulacak olan su arýtma tesisine pompalanacak. Buradan ise sular arýtýldýktan sonra ilçe merkezine daðýtýmý yapýlacak. Arýtma tesisinin tamamlanmasýyla ilçenin 100 yýllýk içme suyu ihtiyacý da karþýlanmýþ olacak" TOKÝ ÝLE MODERN KENT OLMA YOLUNDA ÖNEMLÝ ADIM ATILDI Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Alaca'ya yaptýrýlan TOKÝ Konutlarýnýn çalýþmalarý devam ediyor. Kota Mühendislik, Yapý, Elektrik, Nakliyat, Sanayi, LTD, ÞTÝ tarafýndan inþa edilen TOKÝ konutlarý, 10 konuttan oluþuyor. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca'nýn modern kent olma yolunda önemli devlet yatýrýmlarý arasýnda yer alan TOKÝ Alaca Konutlarýnýn yapýmýnýn büyük bir hýzla sürdüðünü ve TOKÝ Konutlarýnýn tamamlanmasýyla birlikte konutlarýn yer alacaðý bölgenin Alaca'nýn önemli cazibe alanlarý arasýnda yer alacaðýný kaydetti. Baþkan Eyvaz, Belediye tarafýndan Özhan Deresi kenarýnda yapýlacak çevre düzenlemesi ile de bölgenin daha estetik bir yapýya kavuþacaðýný söyledi. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Ankara Caddesi Belediye Makine Parký karþýsýnda inþa edilen TOKÝ Konutlarý +1, 3 blok ve 3+1, bloktan toplam 10 konuttan oluþacak. TOKÝ Alaca evleri, 8. ve 117. metrekare büyüklüðünde bodrum+zemin+ kat þeklinde olacak. E-BELEDÝYE DÖNEMÝ BAÞLADI Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, 01 içerisinde internetten online hizmet vermeye baþladýklarýný söyledi. Belediye'ye su faturasý veya vergi gibi borçlarý bulunan vatandaþlar bundan sonra belediyeye kadar yorulmadýðýný aktaran Baþkan Eyvaz, "Vatandaþlarýmýz artýk adresine girerek buradan iþlemlerini kolayca halledebiliyor. Bu hizmetimizle birlikte internet ortamýnda da aktif hizmet vermiþ olduk" diye konuþtu. "MYO'NUN TADÝLATINI YAPTIK VE DEVRETTÝK" Alaca Meslek Yüksek Okulu, 3 programla eðitim-öðretim yýlýnda öðrenci alarak faaliyete geçti. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca'nýn Meslek Yüksek Okulu'na kavuþmasýnda belediye olarak önemli bir rol üstlendiklerini söyledi. "Kendi belediye binamýzý Meslek Yüksek Okulu Alaca açýlsýn diye onlara devrettik" diyen Baþkan Eyvaz, 01 yýlý içerisinde MYO'nun Alaca'ya kazandýrýlmasýnýn önemli olduðunu vurguladý. Belediye olarak MYO binasýnýn tadilatýný da üstlendiklerini aktaran Baþkan Eyvaz, "Bilindiði üzere Meslek Yükse Okulu'nun Alaca'ya açýlmasý, Alacalý gençlerimiz ve vatandaþlarýmýz için büyük bir önem arz ediyordu. Okulun açýlmasý için uygun bir yer gerekiyordu ve biz bunu, kendi hizmet binamýzý boþaltýp onlara tahsis ederek okulun açýlmasýný hýzlandýrdýk. Okulun faaliyete geçerek kontenjanlarýnýn dolmasý bizleri ayrýca mutlu etti. Alacamýza hayýrlý olsun. Bundan sonraki hedefimizde ilçemize fakülteyi getirebilmek olacak" ifadelerini kullandý. Baþkan Eyvaz, belediye olarak yeni yýlda da çalýþmalara yenilerini ekleyerek devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladý.

7 01 OCAK 0 SALI HABER 7 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN YENÝ YILINI EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, 0 YILININ MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VERSÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kooperatif Üyelerimizin YENÝ YILINI saðlýk, mutluluk, huzur getirmesini dilerim. Çorum Traktörcüler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi Baþkaný Muharrem Kýrýþ YILLAR "Eþler hiçbir zaman birbirlerini rencide edici sözler kullanmamalý" Aile Danýþmaný Muhittin Korucu, Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen programda "Eþler Arasý Ýletiþim Becerileri" konusunda bir seminer verdi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþen seminere vatandaþýn ilgisi yüksek oldu. Yaptýðý konuþmada her ailenin çocuklarýný iyi yetiþtirmesi gerektiðinin altýný çizen Korucu, "Bizleri cennet ve cehenneme götürecek olan emanetlerimize iyi bakmalýyýz" Eþlerin hiçbir zaman birbirlerini rencide edici sözler kullanmamasý gerektiðini belirten Muhittin Korucu, "Bu tür konuþmalar eþler arasýndaki durum deðerlilik duygusunu zedelemektedir. Eþin baþkalarýnýn özellikle anne-babanýn yanýnda övülmesi, memnun olunduðunun söylenmesi evliliðin vazgeçilmezi olmalý. Böyle birini yetiþtirdiðiniz için çok teþekkür ederim. Allah sizlerden razý olsun türü sözler çok yapýcýdýr. Ülkemizde hiçbir araþtýrma yapýlmadan boþanma oranýnýn yüzde 0 olduðu gibi yanlýþ açýklamalar yapýlmaktadýr. Türkiye'de geçmiþ yýllarda göz önüne alýndýðýnda, Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan aldýðým bilgilere göre bu oran yüzde 0'dir" diye konuþtu. BAÞKAN KÜLCÜ: EÐÝTÝM AÝLEDE BAÞLAR Seminer sonunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Muhittin Korucu'ya çiçek verdi. Çiçek takdiminden sonra bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, toplumda en önemli olgunun aile olduðunu ve eðitimin de aileden baþlayacaðýný ifade ederek, velilere yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceðini söyledi. "Evlatlarýmýz bizim için çok önemlidir" diyen Baþkan Külcü, "Hz. Ali'nin söylediði gibi çocuklarýmýzý yaþayacaklarý günün þartlarýna göre hazýrlamak zorundayýz. Yavrularýmýzýn bizi uluslararasý toplumun saygýn bir üyesi, milletlerin, devletlerin rekabetinde saygýn bir devlet olarak öne çýkaracak þekilde yetiþtirilmesi gerekir. Biz bunun gayretini gösteriyoruz. Sizlerde bu çabaya destek oluyorsunuz. Bizlerde bundan dolayý sizlere müteþekkiriz" ifadelerini kullandý. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi'nin de bu konularda çalýþmalar yaptýðýna dikkat çeken Baþkan Külcü, "Bu tür etkinlikleri biz Belediye olarak çok önemsiyor ve destekliyoruz. Allah hiç kimsenin yuvasýný bozmasýn. Huzurla, mutluluk ve sadakatle güzel evlilikleri ömürlerinin sonuna kadar yaþamayý devam ettirsin" Kadýn Kültür Merkezi'mizde, Aile Eðitim Merkezi'mizde ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'mizde etkinliklerin devam edeceðini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Önümüzdeki yýl bu günlere geldiðimizde Bahçelievler, Mimar Sinan, Akkent Mahallelerinde ve Ulukavak Mahallesi Ýkbal Evler Bölgesi'nde olmak üzere tane daha Merkezimiz olacak. Buharaevler Mahallemizde ise muhteþem bir kompleks yapýyoruz. Bu komplekste haným kardeþlerimiz için havuz, fitnes salonu, gençlerimizin eðitim göreceði sýnýflar, buz pateni pisti, bowling salonu, sinema salonu gibi alanlar olacaktýr" diye sözlerini tamamladý. Program sonunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye öðrencilere saðladýðý imkanlardan dolayý Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi velileri adýna Musa Erkan, tek tek, nokta çalýþmalarla yapýlmýþ olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün porte resminin yapýlý olduðu tabloyu hediye etti.

8 01 OCAK 0 SALI YAÞAM 8 TV de ilahiyatçý dinleyen Hoca bir gün kýrda gezinirken birden fenalaþýr,baþý döner,gözleri kararýr:" Ben galiba gidiciyim! " diyerek yere uzanýr,gözlerini kapayýp ölü gibi yatar.aradan uzun zaman geçtiði halde cenazesini kaldýrmaya gelen olmaz:"bari ben gidip öldüðümü haber vereyim de ortalarda kalmayayým" diyerek evine gelip olaný biteni karýsýna anlatýr.tekrar öldüðünü sandýðý yere döner.karýsý,arkasýndan:"kocamýn cenazesi yerde kaldý;bu ne biçim iþtir dostlar! diye baðýrýp çaðýrmaya,saçýný baþýný yolmaya baþlar.konu komþu toplanýr:"allah Allah, ne zaman öldü, kim gelip haber verdi? derler.kadýn hüngür hüngür aðlarken: "Garip,kocamýn kimi var ki! Kendisi gelip haber verdi;sonra da alýp baþýný öldüðü yere gitti" der. Alo Fetva yý arýyor 0:00 Seksenler Türkiye nin 3 yýllýk geçmiþinin ve deðiþiminin hikâyesi Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eðlenceli bir dönem sit-com u olan dizide sosyal hayattaki deðiþimin, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediðini gözler önüne serecek Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk olacak. Seksenler dizisi o yýllarý yaþamýþ olanlar kadar yaþamamýþ olan gençlerin ve çocuklarýn da ilgisini çekecek. Kamuoyunda Alo Fetva hattý olarak bilinen Alo 190 a Ýstanbul da 01 yýlýnda 37 bin kiþi müracaat etti. Dinî bilgileri danýþma, güncel olaylara iliþkin görüþ bildirme amacýyla kurulan Alo 190 ý en çok kadýnlar aradý. Alo Fetva hattý kayýtlarýna göre 37 bin kiþinin 31 bini kadýn, bini erkek. Kalan bin kiþinin ise cinsiyet kaydý tutulmamýþ. Sorulan ve þikâyet edilen konularýn baþýnda kadýna karþý þiddet geliyor. Ýstanbul Müftülüðü Din Hizmetleri Uzmaný Nevin Meriç, kadýnlarýn þiddet konusunda vaaz ve hutbe talep ettiðini belirterek, Hutbenin hedef kitlesi genel olarak erkekler olduðundan, hocalarýmýz ihtar etse, erkeklerin dikkatlerini çekse diye talepte bulunuyorlar. diyor. Meriç, gelen soru sayýsýný aylar üzerinden yorumladýðýnda, ibadet takvimi hangi aya denk geliyorsa o ay yoðun telefon akýþý aldýklarýný ifade ediyor. Alo Fetva hattýnda 01 nin en yoðun soru alan ayý Ramazan olmuþ. Ay boyunca 10 binin üzerinde soru gelmiþ. Ramazan ayýnýn mevsimsel olarak yaza denk gelmesi soru sayýsýný da artýrmýþ. Kurban ve hac gibi konular da mevsiminde yoðunlaþmýþ. Ramazan ayýnda aileler seyahatlerle ilgili soru sorarken hac takviminde erkekler tavaf ve ihram la ilgili soru yöneltiyor. Kurban Bayramý nda ise kurban kesimi ile ilgili sorular geliyor. Televizyondaki sabah programlarý kuþaðýnýn vazgeçilmezi haline gelen ilahiyat hocalarý da Fetva hattýnýn telefon trafiðini hýzlandýrýyor. Özellikle hanýmlarýn izlediði programlardan sonra vaiz ve hocalar, dinî konulardaki sorularý cevaplýyor. Nevin Meriç, medyada gündeme gelen dinî konularýn insanlarý etkilediðini belirterek bu programlardan sonra çok arandýklarýna dikkat çekiyor. Alo Fetva hattý, özellikle cuma günleri TV programlarýna çýkan hocalarýn izlendiði vakit çok aranýyor. Meriç, hanýmlarýn Programý izliyordum, þöyle bir þey duydum doðru mu? diye anýnda aradýklarýný ifade ediyor. Uzman Meriç, geçtiðimiz hafta gündeme gelip dünyadan ve Türkiye den bine yakýn insanýn Þirince ye akýn ettiði Maya takvimindeki kýyametle ilgili çok soru geldiðini kaydediyor. Medya mayayý nasýl kurguluyorsa onun üzerinden soru geliyor. diyen Meriç, konuyla ilgili Kýyamet kopacak mý? Biz ne yapacaðýz? Bu doðru mu yalan mý? Neden bizi kandýrýyorlar? Kýzým evde korkuyor ne yapacaðým? þeklinde sorular geldiðini ifade ediyor. Fetva hattýna gelen ayný tür sorular, dinî bir konunun gündeme geldiðini gösteriyor. Ýstanbul Müftülüðü Din Hizmetleri Uzmaný Vildan Pehlivan Uçman da Eðer bir soru o günlerde çok sorulmaya baþlamýþsa herhalde medyada bir þey oldu, birisi bir þey söyledi diyoruz. þeklinde konuþuyor. Kadýnlar, kürtaj ve þiddeti soruyor Uzman Nevin Meriç, hemen her gün kürtaj hakkýnda soru aldýklarýný belirterek Kürtajýn günahý anlamýnda farklý çevrelerden teyit edici, günahmýþ doðru mu?, þeklinde sorular geliyor. diyor. Bursa Ýl Müftülüðü nden alýnan bilgilere göre bayanlar kadýn halleri, boþanma ve evlilik, ailevi sorunlar hakkýnda soru sorarken erkekler faizsiz bankacýlýk, ticarî münasebetler, krediler hakkýnda soru yöneltiyor. Ýlmihal eksikliði sorularý artýrýyor Alo Fetva hattýna en çok ilmihal ve temel dinî konularda soru geldiðini söyleyen Meriç, Temel dinî konularda bir eðitimden geçsek bize gelen sorularýn yüzde ellisi azalýr. diyor. Meriç, telefonda namaz kýlmayý, rekâtlarý, imsak, sahur vaktini öðrettiklerine dikkat çekerek Ýlmihal konularýný halledebilsek sorularýmýz azalýr ve farklýlaþýr. diyor. Alo 190, daha çok arandý Alo Fetva hattý numarasýnýn Türkiye genelinde 190 olmasý, gelen sorularý da artýrmýþ. Vatandaþlar, sabit ve cep telefonlarýndan 190 numarasýný çevirerek, bulunduklarý þehrin il müftülüðüne baðlanýyor. Müftülüklerde bulunan Dinî Sorularý Cevaplandýrma Komisyonu üyelerine sorularýný yöneltebiliyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Alo Fetva hattý olarak kullanýlan lü numarayý iptal ederek sabit hatlardan ve cep telefonlarýndan ücretsiz aranabilen Alo 190 Dinî Danýþma olarak yenilemiþti. Kanal D nin baþrollerini; Ayça Bingöl, Wilma Elles, Muhammet Uzuner, Yýldýz Çaðrý Atiksoy, Aras Bulut Ýynemli, Gün Koper, Meral Çetinkaya ve Mete Horozoðlu nun paylaþtýklarý sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki yine heyecan ve duygu yüklü bir bölümle ekrana geliyor. Dizinin bu bölümünde; Cemile ile Arif arasýnda yakýnlaþma yaþanýyor. Mithat ýn vurulmasý herkesi þoke eder. Ayça, Osman ýn evine giderek onunla yüzleþmek ister. Ne Mete, ne de Cemile yi dinlemez. Ancak yer yarýlýp, sanki Osman içine girmiþtir. 0:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 0:00 Benim Ýçin Üzülme Niyazi ve Sinan hayatlarýnýn en zor anýyla karþý karþýyadýr. Bulunan ceset anneleri Nermin e mi aittir? Davut un, Hopa ya gelme kararý Niyazi ve Buke yi zor duruma sokacak, Enver ve Melahat hiçbir þeyden haberi olmayan Davut a durumu nasýl açýklayacaklarýnýn çaresini düþünecektir. Irmak ýn sürpriz ziyareti dengeleri deðiþtirecek ve olaylarýn fitilini ateþleyecektir. Uzaklara gitme kararý alan Harun un artýk yeni bir amacý vardýr ve bu, iþlerini büyütme planlarý yapan Resul ün hiç hoþuna gitmeyecektir. Jacques Cartier Jak Kartiyer (Fransýzca Jacques Cartier) (d. 31 Aralýk 191 ö. 1 Eylül 17), Kanada'yý keþfettiðine inanýlan denizcidir. Tam olarak, Vikinglerden sonra ilk Avrupalý yerleþimin baþladýðý doðu yakasýnýn iç kýsýmlarýný keþfetmiþtir. 191'de Fransa'nýn Saint-Malo þehrinde, dönemin saygýn bir denizci ailesinde doðmuþ ve 10'de önde gelen armatör bir ailenin Catherine des Granches isimli kýzýyla evlenerek sosyal statüsünü yükseltmiþtir. Sýk sýk vaftiz babalýðý yaparak þehirde iyi bir isim yapmýþtýr. 13: Montreal Adasina ulasan Jacques Cartier oradaki yerli halkin kendisine tütün sunmasindan sonra günlügüne "vücutlarini, agizlari ve burunlari sanki birer bacaymislar gibi tütene kadar, dumanla dolduruyorlar", "biz de onlari taklit ettik, ancak duman biber gibi aciydi ve agzimizi yakti" diye yazmisti. Hakkýnda çok az þey bilinmektedir. Ancak profesyonel bir denizci ve kaþif olduðu kesindir. Kendisi üç büyük keþif yolculuðuna çýkmýþ ve hiç gemi kaybetmemiþ, 0'den fazla bakir limana girmiþ ve hiç kaybolmamýþ, salgýn bir hastalýða yakalananlar dýþýnda hiç adam kaybetmemiþtir. Doðduðu þehirde yaþýnda bir salgýn hastalýktan ölmüþtür. Öldüðünde, Kanada'da Avrupalý yerleþim henüz baþlamamýþtý. KESTANELÝ PÝLAV Malzemeler su bardaðý pirinç (1 saat önceden ýlýk suda bekletilmiþ) 0 gr kestane 1 adet havuç (küp küp doðranmýþ) yemek kaþýðý tereyaðý 3 yemek kaþýðý zeytinyaðý 1 yemek kaþýðý kuþ üzüm 1 yemek kaþýðý dolmalýk fýstýk 1/ çay kaþýðý tarçýn Tuz Karabiber, su bardaðý sýcak su Ýnsan, tehlikeyle karþýlaþmadan cesur olup olmadýðýný anlayamaz. La Rochefoucauld Yemeðin Tarifi Kestaneleri yarým saat suda beklettikten sonra çizin. Fýrýn tepsisine alýp önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceli fýrýnda piþirin. Tencereye yaðlarý koyun. Havuçlarý tavaya ekleyin ve kavurmaya baþlayýn. Havuçlar yumuþamaya baþlayýnca sýrayla fýstýk, kestane ve kuþ üzümünü ilave edin. Pirinci niþastasý gidene kadar yýkayýn ve iyice süzün. Kavurduðunuz malzemeye ilave edin. Tuzunu ayarlayýn. Pirinçler þeffaflaþýnca sýcak suyu, tarçýn ve karabiberi de ilave ederek pilav suyunu çekene kadar piþirin. Aðzýna kaðýt havlu koyarak 10-1 dk. demlendirin. Pilavýnýzý küçük bir kaseye çok bastýrmadan koyup, tabaklara ters çevirerek servis yapabilirsiniz. Kasede pilavý fazla pastýrmanýz hamur olmasýna sebep olur. d11.0 Ýstanbul un Altýnlarý.00 Çocuklar Duymasýn 1.00 Yahþi Cazibe 17.0 Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 0.00 Benim Ýçin Üzülme 3.1 Güven Bana Yarýþma Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli.00 Nil in Dünyasý Gezi 1.10 Ankara da Yedim Taze Meyveyi 1.00 Kader Baðlayýnca.00 Gol Kralý Yerli Sinema 3.0 Çapraz Baðlar Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) 1.30 Adýný Feriha Koydum 1.30 Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber 19.0 Spor Sayfasý 0.00 Yaparým Bilirsin Yýlbaþý Özel 3.9 Yýlbaþý Özel Eðlence Programý 07. Acemi Cadý Umutsuz Ev Kadýnlarý 1.30 Gün Arasý.00 Aþk-ý Memnu 1.0 Akasya Duraðý 1.30 Arka Sokaklar Ana Haber Bülteni 0.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 3.1 Þans Kapýda Yarýþma 08.0 Yedi Numara 11.0 Leyla ile Mecnun.00 Haber.1 Spor.30 Tacir 1.1 Banker Bilo 1.0 Dizi Klip 1. Ölmek Ýçin Güzel Bir Gün Yol Ayrýmý (Tekrar) 19.0 Seksenler Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý 1.00 Kendimize Doðru.00 Ýki Dünya Arasýnda 1.30 Sýrlar Dünyasý 1.00 Yeþil Elma 18.1 Ana Haber 18: Ýki Dünya Arasýnda 19:0 Atla Gel Þaban (Yerli Sinema) 1:30 Ayna

Terminal 1.5 yýlda bitecek

Terminal 1.5 yýlda bitecek National Geographic Psikoloji Bölümü ne Kids in birincisi orumlu YÖK ten onay Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü açýlmasýna onay verildi. * HABERÝ 2 DE Yaþlý çifte yardým

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

SAYFA 5 TE 40 KURUÞ. Belediye Benzinliði. 19 milyon liraya gitti Memur Sen'den KESK'e tepki! SAYFA 3 TE

SAYFA 5 TE 40 KURUÞ. Belediye Benzinliði. 19 milyon liraya gitti Memur Sen'den KESK'e tepki! SAYFA 3 TE "MÜSÝAD'ýn Çorum'a þube açmasýnýn olumlu yansýmalarý olacaktýr" SAYFA 5 TE Tuðla ve Kiremit sektörü Ankara'da buluþtu Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði tarafýndan düzenlenen 15. Tuðla ve Kiremit Zirvesi

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý

Detaylı

Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti

Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti Ramazan Çadýrý hazýrlýklarý baþladý Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýna baþladý. Her yýl düzenli olarak kurulan Ramazan Çadýrý için çalýþmalarýný baþlatan Çorum

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Belediye Su Zammýndan sonra,

Belediye Su Zammýndan sonra, 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren

Detaylı

26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi

26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi hafta sonu Çorum'da Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" 10-11 Mayýs Cumartesi-Pazar

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini Belediyeden "su faturasý" cevabý Çorum Belediyesi, Kamu Sen tarafýndan yapýlan "su faturalarýnýn aylýk olarak ödenmesi ile ilgili mahkeme kararý" açýklamasýna tepki gösterdi. Açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýnýn

Detaylı

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler GAZETESÝ Hayrettin Karaman Çorum'a geliyor Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi ile Ensar Vakfý Çorum

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

"Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak"

Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile

Detaylı